Sunteți pe pagina 1din 6

Băbuţ Gabriel - Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională 22

METODE APRIORICE DE EVALUARE A SECURITĂŢII MUNCII


INSTRUMENTE DE NIVEL DE MOD DE
SCOP UTILITATE LIMITE
LUCRU APLICARE APLICARE
1.METODE TIP „CONTROALE Şl VERIFICĂRI”
• Depistarea deficien- • Norme • Instalaţie • Inspecţii ale organis- • Eficacitate bună pentru • Nu iau în considerare
ţelor echipamentului • Instrucţiuni (extrase) • Loc de muncă melor specializate: riscurile tehnice deficienţele de proiectare,
tehnic în raport cu • Atelier - externe • Se utilizează când stabilire şi repartizare a
normele de securitate • Întreprindere - interne nivelul de risc este sarcinii de muncă
a muncii foarte ridicat, iar • Nu iau în considerare
riscurile evidente şi erorile executantului
majore • Nu surprind riscurile
sporadice şi cele datorate
unor vicii ascunse ale
elementelor implicate în
procesul de muncă
• Analiza este de ordin
general, evaluarea pur
calitativă, iar procedeele
de lucru sunt puţin sau
deloc participative
2.ANALIZA RISCURILOR DUPĂ MODELUL HEINRICH
• Identificarea • Fişe de observaţii tip • Operator • Observaţie directă a • Eficacitate bună în • Metodele se axează pe
acţiunilor periculoase Heinrich, Lefevre, • Loc de muncă procesului de muncă stabilirea erorilor analiza acţiunilor
şi a condiţiilor Ramsey executantului operatorului
periculoase • Aplicabilitate în • Utilizează ca model de
întreprinderi de tip referinţă comportamentul
taylorist (muncă sigur, mărime dialectică,
normală normată pe greu de cuantificat
operaţii şi mişcări) • Metodele sunt non-
participative, iar
evaluarea calitativă
Băbuţ Gabriel - Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională 23

INSTRUMENTE DE NIVEL DE MOD DE


SCOP UTILITATE LIMITE
LUCRU APLICARE APLICARE
3.METODE BAZATE PE TEORIA FIABILITĂŢII SISTEMELOR
3.1.ANALIZA MODURILOR DE DEFECTARE Şl A EFECTELOR LOR (AMDE)
• Evaluarea nivelului • Scheme-bloc • Scheme tehnice • Experţi cu dublă • Metodă directă, • Nu ia în considerare
de risc al unui sistem • Tabele sinoptice simple: specializare (în inductivă (cauze - decât factorul tehnic
tehnic • Scală de evaluare a - maşină tehnologie şi efect) • Face abstracţie de ceilalţi
gravităţii şi probabi- - aparat securitate) • Posibilitate de factori implicaţi în
lităţii defectărilor - subansamblu cuantificare a riscului procesul de muncă:
• Grilă de evaluare a la sisteme tehnice executant - sarcină de
riscurilor • Eficienţă maximă în muncă - mediu
faza de concepţie • Poate conduce la tabele
• Poate constitui un mari, chiar pentru sisteme
instrument de simple
aprofundare în cadrul • Cost ridicat
analizelor de securitate • Competenţă deosebită a
a muncii analistului
3.2.ANALIZA ARBORELUI DE DEFECTE (AAD)
• Analiza fiabilităţii • Arbori logici • Sisteme tehnice • Experţi cu dublă • Metodă indirectă, • Se limitează la sectorul
sistemelor tehnice • Simboluri complexe specializare deductivă (efecte - tehnic
• Scheme logice (sistemele analizate cauze) • Stabilirea „evenimentului
şi securitate) • Posibilitate de cuantifi- de vârf” necesită o
care a riscurilor tehnice cunoaştere perfectă a
• Aplicabilitate bună în sistemului
faza de concepţie • Presupune elaborarea
• Prelucrare automată a unui arbore cauzal pentru
datelor fiecare eveniment
• Cost ridicat
• Volum mare de muncă
• Competenţă înaltă a
analistului
• Nu prezintă remedii
Băbuţ Gabriel - Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională 24

INSTRUMENTE DE NIVEL DE MOD DE


SCOP UTILITATE LIMITE
LUCRU APLICARE APLICARE
3.3.ANALIZA PRELIMINARĂ A RISCURILOR (APR)
• Analiza riscurilor • Tabele sinoptice • Proiectarea • Specialişti în • Metodă directă, • Metoda a fost concepută
pentru sisteme • Arbori logici subansamblurilor proiectare sisteme inductivă pentru industria
tehnice în vederea elaboraţi în baza unui avioanelor şi a altor tehnice şi securitate • Permite eliminarea aeronautică şi este
îmbunătăţirii model teoretic sisteme tehnice unor deficienţe de particularizată pentru
proiectării • Fişe de analiză proiectare care conduc acest domeniu
• Grilă de evaluare a la mărirea fiabilităţii şi • Poate fi extinsă şi la alte
consecinţelor pentru securităţii sistemelor domenii, utilizând alte
domeniul aeronautic tehnice grile de evaluare
• Este axată pe factorul
tehnic
• Volum de muncă mare,
cost ridicat
• Specializare şi
competenţă deosebită a
analistului

4.METODE BAZATE PE ERGONOMIA SISTEMELOR


4.1.METODA HAZOP (Hazard Operability)
• Optimizarea • Tabel, cuvinte - cheie • Loc de muncă, • Observaţie directă, • Activităţi care se • Nu se poate aplica decât
sistemului om - procese continue deducţie după desfăşoară în procese la procese automatizate
maşină: analiza procesului continue (exemplu ind. chimică)
- productivitate • Necesită o deosebită
- condiţii de muncă rigoare pentru aplicare
Băbuţ Gabriel - Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională 25

INSTRUMENTE DE NIVEL DE MOD DE


SCOP UTILITATE LIMITE
LUCRU APLICARE APLICARE
4.2.METODA DSF (Diagnosis Safety Form)
•- • Listă de control • Întreprindere • Completarea • Permite elaborarea • Metoda nu oferă o tratare
• Chestionare închise chestionarelor de unui „pre-diagnostic" sistemică, bazându-se
către executanţi intern al problemelor exclusiv pe opiniile
• Prelucrarea şi de securitate, care executanţilor
interpretarea datelor ulterior se profundează • Instrumentele de lucru
de către specialişti prin alte metode (check-list şi chestionar)
interni (serviciul de sunt închise şi nu
securitate a muncii) epuizează categoriile de
probleme de securitate
(lipsă de model teoretic)
4.3.METODA DCT (Diagnostique des Conditions du Travail)
•- • Baterie de evaluare – • Întreprindere • Răspunsuri dirijate • Aplicabilă în • Abordare sociologică,
chestionare specifice, • Sector pe bază de întreprinderile deschise care nu evidenţiază decât
închise chestionare, culese dialogului social în secundar aspectele de
de o echipă inter- • Permite obiectivarea securitate a muncii
disciplinară externă celor mai critice
condiţii de muncă şi a
mecanismelor care le
determină
4.4.METODA SDQ (Safety Diagnosis Questionaire)
• Identificarea • Chestionar închis, • Loc de muncă • Răspunsuri culese de • Permite stabilirea • Se limitează la analiza
situaţiilor periculoase detaliat, asupra • Activitate expertul în securitate incompatibilităţilor activităţii operatorului
(configuraţii critice) activităţii de la operatori între activitatea • Utilizează un model
operatorului operatorului şi teoretic simplist, care nu
condiţiile tehnice şi permite o abordare
organizatorice date sistemică
• Metodă participativă (se
bazează în bună parte pe
aprecierile operatorului)
Băbuţ Gabriel - Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională 26

INSTRUMENTE DE NIVEL DE MOD DE


SCOP UTILITATE LIMITE
LUCRU APLICARE APLICARE
4.5.METODA MORT (Management Oversight and Risk Tree)
• Identificarea: • Chestionar deschis, • Întreprindere • Se aplică de către • Metodă bazată pe un • Nu surprinde toate
- omisiunilor în structurat pe baza • Atelier serviciul de model teoretic detaliat elementele implicate în
prevenire unui model logic securitate intern sau care permite o analiză accident, axându-se pe
- factorilor de risc experţi, formaţi pertinentă a organizare şi mai puţin pe
asumaţi pentru această deficienţelor de factorii tehnici
- erorilor de metodă conducere şi organizare • Analiza este foarte
management al • Permite evaluare a complexă şi necesită
riscurilor priori şi a posteriori experţi în domeniu
(deficienţe de
organizare)

4.6.METODA I.E.R.C.M. - Bucureşti


• Evaluarea solicită- • Tabel cu solicitări • Loc de muncă • Analiza locurilor de • Permite stabilirea şi • Pentru evaluarea
rilor impuse de posibile muncă de către o ierarhizarea securităţii muncii
condiţiile specifice • Scală de evaluare cu echipă specializată solicitărilor la care este prezintă doar interes
locurilor de muncă 5 niveluri (medici, ergonomi, supus organismul uman metodologic
• Stabilirea contraindi- igienişti) la un anumit loc de
caţiilor la încadrarea muncă
profesională
Băbuţ Gabriel - Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională 27

INSTRUMENTE DE NIVEL DE MOD DE


SCOP UTILITATE LIMITE
LUCRU APLICARE APLICARE
4.7.METODA RENAULT - FRANŢA
• Evaluarea • Tabel cu factori de • Loc de muncă • Observaţie directă • Permite stabilirea • Securitatea muncii se ia
ergonomică a influenţă • Analiză, prelucrare profilului analitic al în considerare numai în
condiţiilor de la • Scală de evaluare cu date şi interpretare organizării ergonomice secundar, ca unul din
locurile de muncă 5 niveluri făcute de experţi a locului de muncă, factorii de influenţă a
rezultând şi unele condiţiilor
aspecte ale securităţii • Metoda se axează pe
muncii optimizarea organizării
ergonomice a locului de
muncă

4.8.METODA LEST - FRANŢA


• Evaluare socio- • Tabel cu domenii de • Întreprindere • Analiză socio- • Permite identificarea • Metoda pune accent pe
ergonomică a solicitări, factori de • Atelier ergonomică: locurilor de muncă oboseala provocată de
condiţiilor de muncă influenţă şi parametri • Loc de muncă - observaţie directă critice sub aspectul condiţiile de muncă şi
• Scală de evaluare cu - chestionare securităţii muncii, în mai puţin pe riscurile de
10 niveluri - discuţii dirijate contextul evaluării accidentare şi
globale a condiţiilor de îmbolnăvire profesională
muncă

S-ar putea să vă placă și