Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Finantelor Publice r Agentia Nationala de Administrare Fiscaia Directia Generala a Finantelor , r Publice a Municipiuiui Bucure~ti Administratia , Finanteior

Publice , Sector 6
Nr. Tnreg. ANSPDCP: 759
Activitatea de Administl"are a Veniturilor Statului - Persoane JlIIridice Serviciul Metodologie i Asistenta Contribuabili - Persoane Juridice

Str. Papa Tatu, nr. 7 sector 6, Bucure~ti Tel: +021 3153270 Fax: +021 3144893

ASOCIATIA
adresa:

DE PROPRIETARI

BL.

Sir. Drumu! Taberei, nr. ,SC .. ap. bl. Sector 6 Bucure~ti, Romania Numarul ~i data: '/11.03.2011

Urmare adresei dumneavoastra transmisa pe cale electronica $i Inregistrata la Direc'ia Generala de Metodologii Fiscale, Indrumare $i Asistenta a contribuabililor sub nr. /18.02.2011 $i redirectionata In vederea solutionarii la Administratia Finantelor Publice JJ22..02.2011, va comunicam urmatoarele: Sector 6 inregistrata sub nr. Remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari potrivit leqii privind Infiintarea, orqanizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si sumele primite de membrii comisiei de cenzori reprezinta venituri asimilate salariilor. (Leqea nr.571/2003, art.55). Pentru presedinte~i cenzor, ambii Incadrati cu contract de mandat, indiferent daca sunt pensionari sau sunt angajati In alta parte se retin urmatoarele contributii: impozit - 16%; contribu'ia individuala de asigurari socia Ie datorata de angajat - 10,5%; contributia individuala de asigurari de sanatate datorata de angajat - 5,5%; Cotele de contributii sociale obligatorii datorate de angajator, respectiv Asocia'ia de Proprietari sunt urmatoarele: contributia de asigurari sociale datorata de angajator - 20,8%; contributia de asigur;3ri de sanatate datorata de angajator - 5,2%. EXCEPTII DE LA DATORAREA. CONTRIBUTIILOR: La art. 2961\16alin. (3) lit. b) din Codul fiscal se precizeaza ca sunt exceptate de la

plata contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari socia/e de sanatate veniturile din activitati dependente realizate de catre presedintele si cenzorul asociatiei de proprietari in baza contractului de mandai.
Aceasta adresa nu este act administrativ fiscal, In sensu I art. 41 din Codul de Procedura Fiscala, sau act administrativ de autoritate, in sensul art. 1 din Legea nr. 554/2004 ~i nu este opozabila tertilor.

~ef Admin

~ef Administ~atie~adjunct