Sunteți pe pagina 1din 6

ANEXA 5

1. Denumirea proectului: Centrala fotovoltaica de producere a energiei electrice SC SUN ENERGHES SRL 2. Titular: Nume companie : SC SUN ENERGHES SRL Adresa :str. Fratii Golesti, nr 20, Craiova, jud Dolj. Persoana de contact : ROMAN GHEORGHE 3. Descrierea proiectului 3.1 Continutul lucrarilor 2.1.Lucrari propuse Descriere functionala:

Fluxul de producie al energiei electrice fotovoltaice Energia solara este captata de catre panourile fotovoltaice si transformata in energie electrica. Pentru a atinge o putere evacuata de 4 MWh sunt necesare 17391 de unitatii dispuse in grupe, pe o platforma suport prindere fixa, cu fixare ancorare in piloni de beton. Conexiunile electrice se realizeaza in cutii de jonctiune ce au rolul de a conecta un grup de panouri la un Invertor CC/AC, precum si dispozitive de protectie la scurtcircuit. Invertoarele transforma tensiunea continua primita de la grupul de panouri solare fotovoltaice in tensiune alternativa sinusoidala de 400 Vac., la puterea nominala calculata. Aceasta tensiune este furnizata prin intremediul unui tablou electric general postului de transformare (ST), ridicator de tensiune JT/MT, pentru cuplare fizica la reteaua electrica de distributie la care sunt racordati consumatorii. Toate unitatile invertoare, precum si tablourile electrice intermediare si tabloul electric general vor fi conectate la o aplicatie software de monitorizare a starilor functionale, starilor de defect si masurare de energie livrata in SEN. Amplasamentul punctului de lucru unde personalul autorizat isi va desfasura activitatea poate fi o cladire cu suprafata construita utila de min. 120 mp sau tip container de birouri. Personalul operator+intretinere minim 10 persoane va avea toate conditiile de lucru asigurate din punct de vedere al utilitatilor si conditiilor climatice interne, pentru lucru in toate anotimpurile. Cablurile de conexiune trebuie sa fie dedicate ca si cabluri speciale pentru instalatii si echipamente folosite in sisteme electrice solare. Pentru traseele subterane de cablu se vor folosi cabluri armate ce se vor ingropa la o adancime minima de 0.8m. Traseele vor fi marcate. Perimetrul CES va fi imprejmuit cu gard de plasa protejat anticoroziv, cu ochiuri cat mai mici pentru a impiedica patrunderea zapezii viscolite. Inaltime minima gard 2 m, cu suprainaltare din sarma tip barb wire sau variante.

Pentru perimetru se va asigura: - iluminat autonom bazat tot pe panouri solare fotovoltaice, cu densitate de amplasament pentru un minim de luminozitate admisa de normative. - Securitate antiefractie si TVCI - Pentru bariera biologica se va lua in considerare plantarea unor arbusti sau arbori ornamentali pentru limitarea efectelor zapezii viscolite sau a depunerii prafului. Modul de conectare a celulelor fotovoltaice intre ele si conectarea acestora in panouri si pe invertoare se va stabili in cadrul proiectului de instalatie de producere si va face obiectul unei documentatii de proiectare separate ce va fi pusa la dispozitia OD in momentul racordarii centralei fotovoltaice la RED conform Regulamentului de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public. Puterea produsa in centrala fotovoltaica si invertata prin sistemul de invertoare stabilit va fi culeasa in tablourile de distributie racordate in secundarul transformatoarelor de putere ridicatoare de JT/MT. Toata energia electrica debitata de centrala fotovoltaica, 4 MWh este introdusa in reteaua electrica, vinduta furnizorului de energie electrica. In perioada cand centrala nu functioneaza utilizatorul foloseste energia electrica pentru serviciile proprii prin transformatorul de servicii interne racordat in cadrul aceluiasi ansamblu la RED. Punctul de racordare a sistemului fotovoltaic la reteaua electrica va fi la medie tensiune. 3.2. Necesitatea investitiei Promovarea investitiei este in concordanta cu prevederile UE privind dezvoltarea durabila a resurselor de energie electrica si imbunatatirea calitatii vietii (Legea 13/2008 art. 10a). Politica UE instituie obligativitatea actiunilor solidare a statelor membre (politica transpusa in Romania prin Legea 13/2008 art.177a,al.1pct.c), pentru dezvoltarea de noi surse regenerabile de energie si energii regenerabile . Statul Roman a promovat prin Legea 13/2007 si prin Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie cadrul legal de promovare pe piata de energie electrica a surselor de energie regenerabila. Avantajele promovarii investitiei de producere a energiei electrice din surse regenerabile constau in : -protectia mediului prin reducerea emisiilor poluante si combaterea schimbarilor climatice; -reducerea dependentei de importurile de resurse de energie primara(in principal combustibili fosili) si cresterea disponibilitatii energiei electrice pentru consumatorii finali; -crearea posibilitatii de introducere in circuitul economic a unor zone izolate, care va conduce, de asemenea, la cresterea numarului de locuri de munca; Nivelul de siguranta in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor va fi asigurat in conformitate cu prevederile standardului de performanta. Alegerea solutiilor de racordare trebuie sa conduca la o diminuare a pierderilor de energie electrica in reteaua de distributie in care va debita aceasta sursa regenerabila.

3.3. Caracteristicile lucrarii 3.3.1. Suprafata si situatia juridica a terenului ocupat: I Se va ocupa definitiv suprafata de 100 000 m 2 pe care se vor amplasa modulele fotovoltaice grupate in panouri cu dimensiuni de 4x3 m, cladire supraveghere si puncte de conexiuni electrice.

3.3.2. Regimul tehnic: Instalatiile proiectate se vor amplasa pe raza comunei Urzicuta, tarlaua T17, parcela 37A,pe terenul propietate al beneficiarului . Vecinatati la est teren arabil -la vest teren arabil - la sud teren arabil - la nord teren arabil 3.3.3. Caracteristicile geo-fizice ale terenului: In conformitate cu Normativul pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte social-culturale, agrozootehnice si industriale indicativ PE 100/92: tab. 10.1 instalatiile proiectate (centrala fotovoltaica ) fac parte din categoria seismica E Diverse Sisteme, instalatii sau echipamente de uz curent sau altele similare. Din anexa A, tabel a2, instalatiile proiectate se situeaza in zona seismica de grad VIII, unde coeficientul Ks are valoarea 0,16 , iar perioada de colt Tc = 1,5 sec. 3.3.4. Caracteristicile principale ale constructiilor: Nu este cazul. 3.3.5. Structura constructiva: Nu este cazul 3.4. Coexistenta cu alte instalatii In incinta centralei fotovoltaice nu exista conducte de gaze, conducte de apa si canal, conducte de termoficare , retele electrice , cabluri de telecomunicatii. 4. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu Centrala fotovoltaica proiectata nu impune luarea de masuri speciale pentru protectia mediului si a apei. Documentatia s-a intocmit in conformitate cu prevederile legislatiei de mediu in vigoare. Lucrarile proiectate nu afecteaza mediul inconjurator, nu constituie surse de poluare si nu sunt afectate asezarile umane invecinate amplasamentului instalatiilor proiectate. Se va avea grija ca in timpul executiei lucrarilor sa nu fie afectata vegetatia .La finalizarea investestiei se vor aduce la starea initiala de functionare zonele afectate sau ocupate temporar . La executia lucrarilor trebuie respectate prevederile urmatoarelor prescriptii: -SR EN ISO 14001/2005 Sisteme de Management de Mediu-Specificatii si ghid de utilizare; -ISO 14004/2004 Sisteme de Management de Mediu-Ghid privind principiile, sistemele si tehnicile de aplicare; -SR ISO 14050/2005 Management de Mediu-Vocabular -OUG nr. 195/2005 pentru modificare a Legii Protectiei Mediului aprobat prin Legea 265/2006 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare; -Legea Apelor nr. 107/1996; -HGR 856 - privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase -HGR nr. 918/22.08.2002 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri de mediu. 4.1. Protectia calitatii apelor:

Centrala fotovoltaica nu produce agenti poluanti ai pinzei freatice. 4.2. Protectia aerului: Centrala fotovoltaica nu produce agenti poluanti ai aerului. 4.3. Protectia impotriva zgomotelor si vibratiilor: Centrala fotovoltaica nu reprezinta sursa de zgomot sau de vibratii. 4.4. Protectia impotriva radiatiilor: Centrala fotovoltaica nu reprezinta sursa de radiatii. 4.5. Protectia solului si subsolului: Centrala fotovoltaica se amplaseaza pe suporti metalici carenu afecteaza solul si subsolul. 4.6. Protectia ecosistemelor terestre sau acvatice: Nu sunt afectate ecositemelor terestre sau acvatice. 4.7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public: Nu sunt afectate asezari umane. 4.8. Gospodarirea deseurilor: Desurile generate de centrala fotovoltaica pe perioada de executie si pe perioada de functionare vor fi deseuri menajere. Acestea se vor stoca temporar in europubele si se vor preda in vederea eliminarii/depozitarii definitive catre serviciul de salubritate al comunei Urzicuta ; Transportul materialelor si deseurilor produse in timpul executarii lucrarilor de constructii se va face cu mijloace de transport adecvate, acoperite cu prelata, pentru imprastierea acestora ; 5. Prevederi pentru monitorizarea mediului Nu este cazul 6. Justificarea ncadrrii proiectului, dup caz, n prevederile altor acte normative naionale care transpun legislaia comunitar (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru ap, Directiva-cadru aer, Directivacadru a deeurilor etc.) Nu este cazul 7. Lucrri necesare organizrii de antier Pentru lucrarile prevazute prin proiect vor respecta masurile specifice pentru reducerea si/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sanatatii umane si mediului inconjurator. Organizarea de santier va respecta urmatoarele conditii : - imprejmuirea corespunzatoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare,etc: - se va realiza in interiorul amplasamentului, pe propietatea titularului astfel incit impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derularii lucrarilor prevazute prin proiect sa fie cit mai redus; - se vor asigura facilitati de baza conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare (alimentarea energie electrica, alimentarea cu apa pentru asigurarea necesitatilor igienicosanitare, facilitati pentru depozitarea temporara a materialelor, facilitati pentru personal (baraca birou, vestiare muncitori, punct prim ajutor), facilitati sanitare (baraca spalator si grupuri sanitare-toalete ecologice), facilitati pentru colectarea apelor uzate menajere (bazin vidanjabil), imprejmuire cu gard din panouri metalice pentru protectia organizarii de santier si a vecinatatilor) - muncitorii vor fi transportati cu mijloace de transport ale executantului - Intretinerea/repararea utilajelor, instalatiilor si mijloacelor de transport se va realiza numai de unitati specializate autorizate;

Intretinerea corespunzatoare a utilajelor/mijloacelor de transport utilizate in lucrarile de constructii in vederea evitarii scurgerilor de combustibil si uleiuri uzate pe spl/apa si de alte substante toxice si periculoase; Se interzice stacarea temporara si depozitarea carburantilor si substantelor periculoas in zona aferenta amplasamentului Se vor stabili zone de parcare a autovehicolelor si a utilajelor utilizate Este interzisa parasirea incintei organizarii de santier cu rotile autovehicolelor si/sau caroseria murdara Alimentarea cu carburanti, repararea si intretinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe santier se va face numai la societati specializate si autorizate;

Cai de acces Lucrarea va fi executata pe domeniul public, accesul muncitorilor la locatia respectiva fiind asigurat de catre constructor pe drumurile existente. Program de executie Executarea lucrarilor se va face pe baza unui program de lucru intocmit de comun acord intre executant, beneficiar si proiectant). Trasarea lucrarilor Pichetarea pentru lucrari se va face de catre executant si beneficiar pe baza planurilor de situatie prezente in documentatie, solicitandu-se prezenta proiectantului daca este cazul. Protejarea lucrarilor din santier In vederea protejarii impotriva furtului a materialelor necesare executarii lucrarii, acestea vor fi depozitate si pazite in mod corespunzator. Paza va fi asigurata de executant. Masurarea lucrarilor Inainte de punerea in opera a materialelor este obligatorie efectuarea urmatoarelor probe: - verificarea certificatelor de calitate pentru conductoare, firide de distributie si a celorlalte elemente ce se folosesc la executia lucrarii. Inainte de punerea in functiune este obligatorie: - verificarea proceselor verbale de lucrari ascunse; - verificarea (masurarea) prizelor de pamant - verificarea realizarii bransamentelor Laboratoarele executantului si testele ce cad in sarcina sa Executantul va prezenta certificate de calitate pentru toate materialele si utilajele incorporate in lucrare. De asemenea, va anunta beneficiarului perioada de executie a lucrarilor ascunse, pentru verificarea acestora si intocmirea actului constatator. Curatenia in santier Pamantul rezultat din saparea santului pentru pozarea cablurilor sau din montarea de suporti pentru panouri va fi reamplasat pe pozitia initiala iar surplusul va fi transportat in afara satului,costurile fiind cuprinse in devize. Serviciile medicale

Vor fi asigurate la unitatea medicala din zona sau la cea de care apartine executantul. 8. Lucrri de refacere a amplasamentului la finalizarea investiiei, n caz de accidente i/sau la ncetarea activitii, n msura n care aceste informaii sunt disponibile Modul n care este afectat mediul nconjurator nainte de nceperea lucrarilor Modul n care este afectat mediul nconjurator n timpul lucrarilor: Centrala fotovoltaica proiectata nu afecteaza mediul nconjurator. Nu este necesar sa se execute drumuri de acces pentru realizarea lucrarilor, centrala fotovoltaica are acces la drum. Modul n care urmeaza a fi afectat mediul nconjurator dupa finalizarea lucrarilor si modul n care acesta a fost readus la parametrii apropiati de cei initiali. Pamntul rezultat din sapaturi este utilizat numai partial la umplerea santului, astfel nct, n general, mai ramane o cantitate de pamnt nefolosit. Acesta se mprastie cu lopata pe o suprafata ct mai mare (acolo unde spatiile permit), astfel nct s nu ramna movile care sa mpiedice circulatia, iar surplusul de pamnt va fi transportat cu mijloace auto la groapa de gunoi a orasului. Dupa finalizarea lucrarilor mediul nconjurator nu va fi afectat.

Intocmit, Ing. Claudia Popovici