Sunteți pe pagina 1din 52

N o .

1 5 9 9 6

: - - V
v
I
- 7 , - . . , . .
. . . .

O . . : % .
, , _ ' - ' . r , % t \ s _
t . _ % C .
1
\
.
k i _ \ : , . . . i 1 . . . -
t . - _ , s v , . . . ! - ' ' ' 1 / . . . . . . - -
. : . %
I )
l
v )\ . . . . . . . , (

, x - . _ . . .
. . . . i t
. i r . t , . . . , - - . - - , . . r
. . .
, v ,
. . . - - ,

. - - r , ' ' - -
1 ' e ; ' s r , ' - -
.
J . _ f - : -

. 4 . ' _ I . ,


f
S '
t
- . .
7 1 , . .
.
9
- -
, I E ' ' t . , . . . . .

- ' . . / " ' 4 .
( : . " ,
_ . _
_ v _


. . . f
. l - . . . ; ' " ' " - - , / t f :
I i ,
; 1 ^
.
-
i
.
. } . . . ' ' - ' s

. . . . .
' - ' ' " s 1
, "
-
. . . %
r
1
. . . .
- - , / t


\ 1
_ . - - - r ) I ' L I
. . . !
- - -
L . , . . - .
- - c - , , z . . , - - , _ 1
v
t - :
. . Z , %
- 4 , i ' - ' ' - . ; % ' . / ; r . . ) -
s
s ," - :

/ ,
- . 1
' C r i - 1 .
, 1 . . . . . - / Q
. 1 , ' 1 " . " -


1 - _ )
) ,
-


I
I v .
% . ,
. %
,
/
N
' 1 (
r 7 N - 7 . )

/
- ' ' .


7 - 7 ; I . I

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

8 0 . 0 0 0
1 8 9 5 ) .1 8 9 51 8 9 5www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


c o l l u s i o n , I4


e l i i n f i i n i a l a i s i iwww.dacoromanica.rot r e b u e d e n o t a t e a p g t e l e L i n d p o r n q t e d e l a c b e r h a n a e s t e p r e a -
l a b i l c d n t a r i t d e a n a g e n t a l S t a i a l u i c i c d n d a j u n g e h i b i r o u l d e
v d n . w e e s t e d i n n o u c d n t a r i t . S c a d e r e a j i r e a s c a a g r e a t a t i i r a n u l n e
t o a t a p e s e a m c o m e r c i a n t a l u i s a u a p e s c a r u l a i .a f a r a d e c b e l t u e l i l e d e k i n d
a c i o n , c o m e r c i a n l i i i n t e r m e d i a r i s a u p e s c a r i v d n a l o r i t i l l s a
m a i s u p o r l e c b e l t u e l i l e d e t r a n s p o r t a l e M t e l a i m l l a a b i u r o u r i l e
d e v d n ; z a r e D .l i
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

d s u f i r a p e s c a r i l o r , s i s c u m p i n d p e , s t e l e p r i n v r i n . z a r e a p r i n l i c h a f i e


a )

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rod e o a r e c e n u m a i a n n i c i

I n 1 8 9 5 , l a p e s c d r i i l e d i n D e l l a D i n u i r i i ( S e c t i a p a r t e a

n n n
"

www.dacoromanica.roi
p e s c a r i l l o r .


www.dacoromanica.ro
i o

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

A p o i i s e p u n e p e s c a r u l u i

p l a t i m p e
s i t

a f t
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


i - a
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


1 9 0 5 / 9 0 6 1 9 1 0 , 9 1 1

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


p u f i c u
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
2 . 1 0 0 . 0 0 0

www.dacoromanica.ro

P r o a s p a t S r a t
1


1 1 . 0 2 5
1

2www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

.
I n 1 9 0 9 .
. 1 . 2 8 3 . 6 9 5
. 3 . 6 7 3 . 2 4 7


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro