Sunteți pe pagina 1din 0

GEOMETRIE PENTRU GIMNAZIU PARTEA a II a (cls. a VIII a) www.mateinfo.

ro

Geometrie pentru pregtirea Evaluarii Naionale la Matematic
( Cls. a VIII a)

TEOREME DE PARALELISM
Teorema 1a b
a
b
Teorema 2,
{ }
,
a b
a b M
a b

Teorema 3a
a a b
b
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
1
GEOMETRIE PENTRU GIMNAZIU PARTEA a II a (cls. a VIII a) www.mateinfo.roTeorema 4 (Teorema acoperisului)

a b
a
a b c
b
c


Teorema 5a a b
b
Teorema 6


{ }, { '}
{ }, { '}
{ }, { '}
' ' ' '
a A b A
a B b B
a C b C
AB BC
A B B C= =

= =

= =

=w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
2
GEOMETRIE PENTRU GIMNAZIU PARTEA a II a (cls. a VIII a) www.mateinfo.ro


TEOREME DE PERPENDICULARITATE

Teorema 1


,
{ }
d a
d b
d
a b
a b B

=
Teorema 2a
a b
b

Teorema 3d
d

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
3
GEOMETRIE PENTRU GIMNAZIU PARTEA a II a (cls. a VIII a) www.mateinfo.ro

UNGHIUL UNEI DREPTE CU UN PLAN

Pr ' '
( , ) ( , ' ') ( , )
' '
( , ) ( )
' ' cos
o
o
AB A B
AB AB A B AB AC BAC
unde AC A B
m AB m BAC
A B u
u
AB

=
= = =
= =
=
UNGHI DIEDRU
, ( , ) ( , )
,
( , ) 90
o
d
a d a a b
b d b
Daca m=


PLANE PERPENDICULARE
a
a
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
4
GEOMETRIE PENTRU GIMNAZIU PARTEA a II a (cls. a VIII a) www.mateinfo.ro

TEOREMA CELOR TREI PERPENDICULARE


Teorema direct

Teorema reciproca 1 Teorema recoproca 2
,
d
AB a d a
AB a,
d
MB a AB a
AB a,
d AB
AB a
d
MB a
AB aw
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
5
GEOMETRIE PENTRU GIMNAZIU PARTEA a II a (cls. a VIII a) www.mateinfo.ro

POLIEDRE

1. Cubul

2
2
3
4
6
3
2
l
t
cub
patrat
A l
A l
V l
d l
d l
=
=
=
=
=


2. Paralelipipedul dreptunghic

2 2 2
2( )
l b
t
paralelipiped dr
A P h
A L l L h l h
V L l h
d L l h
=
= + +
=
= + +


3. Prisma
Prisma triunghiular ragulat Prisma patrulater regulat Prisma hexagonal regulat


l b
A P h =

2
t l b
A A A = +

b
V A h =


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
6
GEOMETRIE PENTRU GIMNAZIU PARTEA a II a (cls. a VIII a) www.mateinfo.ro

4. Piramida
Prisma triunghiular ragulat Prisma patrulater regulat Prisma hexagonal regulat


2
b p
l
P a
A

=

t l b
A A A = +

3
b
A h
V

=


5. Trunchiul de piramid (*)

Trunchiul de piramid
triunghiular ragulat
Trunchiul de piramid
patrulatera regulat
Trunchiul de piramid
hexagonal regulat

Material realizat de Andrei Octavian Dobre www.mateinfo.ro
Contact: office@mateinfo.ro ; dobre.andrei@yahoo.com
( )
2
B b t
l
P P a
A
+
=

t l b B
A A A A = + +

( )
3
t
B b B b
h
V A A A A = + +

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
7
GEOMETRIE PENTRU GIMNAZIU PARTEA a II a (cls. a VIII a) www.mateinfo.ro


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
8