Sunteți pe pagina 1din 14

Analiza ocupa ional pentru:

ASFALTATOR-PAVATOR

realizat în sectorul: CONSTRUC II

Realizat de c tre: IONUT PAUNICA - expert sectorial Comitetul Sectorial de Formare Profesional în Construc ii

Sursele primare utilizate 1 :

Dinu Ilie - inginer, S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A. Dragan Davinci – sef de lot, S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A. Besteliu Marin – maistru, S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A. Costasug Dumitru – maistru, S.C. EGAMI CONSTRUCT BUCURESTI

Tehnici de colectare a datelor 2 :

- interviul individual ;

- analiza de documente ;

- interviul de grup ;

- observare i vizitele pe teren.

Cod:

Denumire document electronic:

Data elabor rii:

Data de revizuire preconizat :

Se completeaz de c tre Autoritatea Na ional pentru Calific ri

1 Lista incluzînd numele organiza iilor/companiilor/exper ilor i/sau surselor de documentare

2 Lista incluzînd tehnicile de colectare a datelor utilizate la realizarea analizei

Page 1 of 14

Func ia major : Planificarea si pregatirea activit ii de pavare / Nivel de responsabilitate:2 (muncitor calificat)

 

Activit i specifice **)

Proceduri i sarcini asociate cu activit ile specifice

Rezultatul activit ii

Etaloane calitative

Deprinderi

Cuno tin e teoretice

Atitudini

Context

practice

Intocme te programul zilnic

- Citeste documentatia tehnica, analizeaza planurile si intocmeste programul de lucru cu respectarea termenului de finalizare

- Programul este întocmit în scris, pe etape, corespunz tor derul rii activit ii, astfel încât sa se asigure corelarea între etape i respectarea termenului final. -Planificarea activit ii se face într-un mod optim care s permit utilizarea cât mai judicioasa a timpului disponibil, f r suprapuneri i timpi mor i. Programul întocmit este flexibil permi ând modific ri i adapt ri la situa ii neprev zute. Etapele de desf urare i obiectivele

Programul de lucru este intocmit corect si respecta termenul de finalizare din proiect

Discernamânt

Cuno tin e necesare pentru interpretarea planurilor

Aten ie

Documente:

Intelegerea

Comunicare eficace cu colegii de echipa i cu superiorii

planuri, schite Activit ile se refer la: activit i de pavare, pregatire a fundatiei, aprovizionare cu materiale Situa ii neprev zute pot fi: lipsa unor materiale, scule sau utilaje,- probleme personale ale membrilor echipei.

 

textelor/planu

 

rilor citite

 

Gândire

No iuni de baz privind organizarea muncii

 

analitic

 

Profesionalism

Spirit de observa ie

Cuno tin e despre tipurile de materiale, piese, subansambluri, AMC-uri i SDV-uri precum i despre modul de func ionare i depozitare a acestora

- Analizeaza volumele de lucrai si face planificarea activitatii astfel incat sa nu existe timpi morti sau suprapuneri .

Planificarea este intocmita corect si nu exista suprapuneri de resurse sau timpi morti

Planificare

Orientare în spa iu

- Intocmeste programul de lucru tinand cont de posibilitatea adaptarii la situatii extraordinare.

Programul permite extinderi si poate fi adaptat la situatii neprevazute

Cuno tin e elementare de calcul

 

- complexitatea lucrarii si si sunt stabilite etapele de

evalueaza

Se

Etapele de desfasurare sunt stabilite corect tinand cont de complexitatea lucrarii

Page 2 of 14

 

desfasurarea lucr rii.

aferente fiec rei etape sunt stabilite în func ie de complexitatea lucr rii. Problemele care apar sunt discutate i rezolvate când este posibil printr- un proces stabilit i acceptat

Programul poate fi revizuit în urma identific rii i compar rii rezultatelor cu obiectivele planificate, cu instruc iunile privind specifica iile i cu cerin ele sarcinii.

         

-Se identifica problemele care apar si se urmaresc pasii de rezolvare.

Problemele sunt rezolvate corect respectand procedurile in vigoare

Se identifica rezultatele si se compara cu obiectivele planificate

-

Programul este revizuit conform cu obiectivele planificate

Stabile te resursele necesare

Se intocmeste necesarul de resurse dupa studierea documentatiei de executie.

Necesarul de resurse este stabilit în func ie de complexitatea lucr rii i termenul de realizare.

Necesarul de resurse respecta cerintele proiectului

Discernamânt

Cuno tin e necesare pentru interpretarea planurilor

Seriozitate

Planuri de amplasament, documentatii tehnice de executie, liste cu cantitati de lucrari.

Intelegerea

Profesionalism Aten ie

   

textelor/planu

 

rilor citite

   

Putere de

No iuni de baz privind organizarea muncii

Comunicare eficace cu colegii de echipa i cu

Se adapteaza necesarul de resurse pentru

-

Necesarul de resurse este

Necesarul de resurse permite incadrarea in

analiz

 

Page 3 of 14

respectarea termenelor din proiect.

stabilit astfel încât sa permit realizarea obiectivelor la termenele stabilite.

termenele proiectului.

Orientare în spa iu

Cuno tin e despre tipurile de materiale, piese, subansambluri, AMC-uri i SDV-uri precum i despre modul

superiorii

Indemânare

Organizare

-

Sunt analizate resursele

Termenele impuse sunt stabilite conform cu posibilit ile tehnice si umane existente si sunt adaptate la conditiile reale din teren.

Termenele de finalizare tin cont de conditiile reale din teren

tehnice si umane si

Spirit de

conditiile reale din teren, termenele fiind adaptate conform cu acestea.

observatie

de func ionare i depozitare a acestora

 

Cuno tin e elementare de calcul Cuno tin e de interpretare a planurilor de amplasament.

Func ia major : Executarea lucrarilor pregatitoare pentru pavare/ Nivel de responsabilitate:2 (muncitor calificat)

 

Activit i specifice **)

Proceduri i sarcini asociate cu activit ile specifice

Rezultatul activit ii

Etaloane calitative

Deprinderi

Cuno tin e teoretice

Atitudini

Context

practice

Identifica

-

Planurile sunt citite cu

- Planurile sunt citite cu atentie si confruntate cu situatia existenta

Confruntarea situatiei din teren cu planurile se face corect

 

Cuno tin e elementare de calcul Cuno tin e de

Acurate e

Planuri de amplasament, documentatii tehnice de executie

zona de

atentie si confruntate cu situatia existenta pe

Putere de analiz i decizie

lucru

Rigurozitate

teren.

 

Page 4 of 14

   

pe teren.

   

interpretare a

Exactitate

 

Pricepere

planurilor de

Documenta ie:

- Face masuratori pe teren pentru identificarea zonei de lucru.

Zona de lucru este identificata si marcata.

Zona de lucru este identificata si marcata corect.

Discernamânt

amplasament.

Comunicare eficace cu colegii de echipa i cu superiorii

 

proiecte de execu ie, standarde.

Gândirire

Cuno tin e de interpretare a documenta iei de execu ie i a

SDV-uri: ruleta. metru, furtun de nivel, nivela, rigla de nivelment, spary colorat pentru marcaj, sfoara, tarusi

     

analitic

documenta iei tehnice

Spirit de echip

Cuno tin e elementare de matematic

 

Analizeaza

     

Acurate e

Documenta ie:

Descarca materiile prime si materialele si le aseaza la pozitie.

- amplasamentul lucrarii in vederea stabilirii locurilor de descarcare si pozitionare a materiilor si materialelor.

Stabileste locurile de descarcare si pozitionare a materialelor tinand cont de ordinea tehnologica a operatiilor.

Locurile de descarcare si pozitionare a materialelor tin cont de amplasamentul lucrarii si de ordinea tehnologica a operatiunilor.

Ducerea la cap t a unei lucr ri

Cuno tin e despre standarde de specialitate, norme de SSM, PSI i protec ia mediului

Cuno tin e de interpretare a documenta iei tehnice

Asumarea

proiecte de execu ie, caiet de sarcini. Documente:

responsabilit

il

Putere de analiz i decizie

or

normative, standarde, legislatie. AMC-uri si SDV-uri:

lopeti, galeti, roabe, tarnacoape, miniincarcatoare, paleti, folii diverse

Rigurozitate

 

-

Descarcarea se face cu

Materiile si materialele sunt descarcate.

Materiile si materialele descarcate respecta conditiile de calitate impuse de producatori si de standardele in vigoare. Materiile prime si materialele sunt

Pricepere

Comunicare eficace cu colegii de echipa i cu superiorii

 

grija

respectand

procedurile

de

lucru

si

Dexteritate

specificatiile

     

producatorilor.

Discernamânt

Cunostinte despre manipularea materialelor

-

Verifica daca materiile

Materiile prime si materialele sunt

Interpretare

Spirit de echip

prime si materialele sunt

 

Page 5 of 14

 

descarcate astfel incat sa

descarcate

descarcate si nu sunt afectate de mediul inconjurator.

       

afecteze si sa nu fie afectate de mediul inconjurator.

nu

Pregateste

-

Citeste planurile si

Zona de fundare este marcata.

Zona de fundare este marcata corect.

Ducerea la cap t a unei lucr ri

Putere de analiz i decizie

Cuno tin e necesare pentru interpretarea documenta iei de execu ie, prevederi legale referitoare la SSM i situa ii de urgen i norme de protec ia mediului

Asumarea responsabilit tii

Planuri de amplasament, documentatii tehnice de executie

fundatia

verifica daca zona de

fundare este identificata corect si marcata corespunzator.

   

Seriozitate

-

Se executa aducerea la

Se atinge cota de fundare

Cota de fundare este conform cu cea din proiect.

Profesionalism

Documenta ie:

cota a terenului pana la cota de fundare conform

Aten ie la detalii

proiecte de execu ie, standarde.

cu indicatiile din proiect.

   

Pricepere

-

Se executa nivelarea si

Patul de fundare este nivelat, curatat de impuritati si compactat.

Denivelarile si impuritatile se inscriu in tolerantele admise si grdul de compactare este conform cu caietul de sarcini. Patul de fundare este amenajat corect si in conformitate cu normativele in vigoare.

 

SDV-uri: ruleta. metru, furtun de nivel, nivela, rigla de nivelment, sfoara, tarusi, lopeti, casmale, tarnacoape, galeti, roabe, mai de mana, mai mecanic, placa vibranta

compactarea patului de fundare.

Dexteritate

Spirit de echip

-

Se analizeaza patul de

No iuni de baz privind organizarea muncii

Comunicare eficace cu colegii de echipa i cu superiorii

fundare si zonele necorespunzatoare pentru

Zonele necorespunzatoar e pentru fundare sunt identificate si remediate.

Cuno tin e despre tipurile de materiale, piese, AMC-uri i SDV-uri precum i despre modul de func ionare i depozitare a acestora

fundare sunt identificate si remediate.

Rigurozitate

 

-

Sunt identificate

Situatiile neprevazute sunt consemnate, raportate si rezolvate

Interventiile au loc cu respectarea procedurilor in vigoare.

Acurate e

situatiile neprevazute ce nu pot fi rezolvate sunt raportate sefului ierarhic in vederea gasirii unei solutii.

Page 6 of 14

Alege

si

-

Se citesc caietul de

Utilajele de lucru sunt alese cu grija in functie de natura si destinatia lucrarilor.

Utilajele corespund necesitatilor proiectului.

Putere de analiz i decizie

Cuno tin e necesare pentru interpretarea documenta iei de execu ie, prevederi legale referitoare la SSM i situa ii de urgen i norme de protec ia mediului

Asumarea responsabilit tii

AMC-uri: mai

verifica

sarcini si planurile pentru stabilirea tipului de utilaje necesare.

mecanic, placa

utilajele

de

 

vibranta, polizor

lucru.

   

Seriozitate

unghiular, ciocan

 

Pricepere

rotopercutor.

Profesionalism

Planurile sunt studiate si se alege locul de depozitare .

-

Locul de depozitare este ales si respecta conditiile de siguranta impuse de producatori.

Utilajele defecte sunt identificate

Utilajele si echipamentele de lucru sunt depozitate in siguranta.

Dexteritate

Intelegere

Aten ie la detalii

   

Interpretare

Spirit de echip

-

Verifica vizual

Defectele de suprafata sunt identificate corect si consemnate.

Cuno tin e despre tipurile de materiale, piese, AMC-uri i SDV-uri precum i despre modul de func ionare i depozitare a acestora

Comunicare eficace cu colegii de echipa i cu superiorii

eventualele defecte de

suprafata.

 

-

Pornirea si verificarea

Utilajele functioneaza in parametrii normali

utilajelor se face respectand procedurile de lucru, urmarind

Rigurozitate

inscrierea in parametrii normali de functionare.

 

Acurate e

Utilajele cu defecte sunt incarcate si returnate in vederea inlocuirii lor cu altele bune.

-

Necesarul de utilaje este refacut si indeplinit

Necesarul de utilaje respecta necesitatile proiectului.

 

Func ia major : Realizarea pavajelor / Nivel de responsabilitate:2 (muncitor calificat)

 

Activit i specifice **)

Proceduri i sarcini asociate cu activit ile specifice

Rezultatul activit ii

Etaloane calitative

Deprinderi

Cuno tin e teoretice

 

Atitudini

Context

practice

Realizeaza

- Studiaza documentatia

Lucr rile ce

Lucrarile de executat sunt

Coordonare

Cuno tin e

Aten ie la

Materiale:

Page 7 of 14

stratul

si in vederea identificarii lucr rilor ce urmeaz a fi executate.

urmeaz a fi executate sunt identificate.

conform proiectului

 

necesare pentru interpretarea documenta iei de execu ie, prevederi legale referitoare la SSM i situa ii de urgen i norme de protec ia mediului

detalii

Nisip, pietris, balast stabilizat cu ciment, pamant stabilizat, Betoane, mortare Documenta ii tehnice (documenta ii de execu ie, standarde, prevederi legale referitoare la SSM i situa ii de urgen i norme de protec ia mediului , pliante, etc,)

suport

Intelegerea

textelor/planu

Spirit de echip

   

rilor citite

-

Se

analizeaza

Materialele

Materialele sunt alese conform specificatiilor tehnice

Comunicare eficace cu colegii de echipa i cu superiorii

specificatiile

de

calitate

necesare sunt

Gândire

pentru materiale.

alese.

analitic

Se realizeaza asternerea materialului.

-

Materialul este pus in opera

Materialul este pus in opera respectand procedurile si normativele in vigoare. Pantele respecta cerintele din caietele de sarcini si se inscriu in limitele admise.

Spirit de observa ie

 

Profesionalism

Planificare

-

Se realizeaza nivelarea

Materialul este

No iuni de baz privind organizarea muncii

Exactitate

si compactarea cu foarte mare grija, urmarind

compactat si

Îndemânare

urmareste pantele

respectarea pantelor specificate in proiect.

proiectate

 

Orientare în spa iu

Cuno tin e despre tipurile de materiale, piese, AMC-uri i SDV-uri precum i despre modul de func ionare i depozitare a acestora

AMC-uri, SDV- uri: rulet , ciocan, grebla, sapa, lopata, tarnacop, rigla de nivelment, nivela, dreptar metalic sau de lemn, rigle de nivel, mai mecanic, mai de mana, placa vibranta etc.

Asterne

-

Se incepe asternerea

Asternerea

Asternerea pavajului este inceputa corect in functie de specificul lucrarii.

Discernamânt

Cuno tin e minime de rezisten a construc iilor

Asumarea responsabilit ii

Materiale: pavele, dale, piatra de pavaj AMC-uri, SDV-

pavajele

dintr-un colt cu realizarea ,sau nu, mai intai a

pavajului este

inceputa.

Intelegerea

 

pavajului perimetral.

 

textelor/planu

Seriozitate

Page 8 of 14

 

-

Pavajul se executa

Rosturile sunt

Dimensiunile rosturilor respecta cerintele de calitate si specificatiile producatorilor.

rilor citite

   

uri:ciocan, ghilotina, ruleta, metru, dreptare, polizor unghiular, ciocan rotopercutor,

respectand dimensiunile rosturilor conform

realizate.

Putere de analiz i decizie

Cuno tin e elementare de calcul

Profesionalism

instructiunilor tehnice de executie. -Elementele de pavaj sunt taiate, cioplite sau sparte pentru realizarea unor imbinari corecte.

Aten ie la detalii

Elementele de

Dimensionarea elementelor de pavaj este facuta corect si respecta caietul de sarcini.

 

Cunostinte de

pavaj sunt

Orientare în spa iu

geometrie

Spirit de echip

roaba, galeata etc. Documenta ii

dimensionate

elementara

 

Comunicare eficace cu colegii de echipa i cu superiorii

tehnice:documen-

-

Elementele de pavaj

Pavajul este fixat temporar

 

Indemânare

Cuno tin e de interpretare a documenta iei de executare i despre a standarde de specialitate, normative, etc.

ta ie de execu ie, standarde de specialitate,

sunt batute cu ciocanul

Folose te unelte i scule adecvate Teserea este realizata corect respectand culorile si modelul din proiect.

pentru fixare temporara.

 

Organizare

Se studiaza planurile si se realizeaza teserea

-

Teserea este

normative, norme SSM, PSI i protec ia muncii etc.

realizata.

Ducerea la cap t a unei lucr ri

Rigurozitate

   

Identificarea

 

problemelor

 

Capacitate de selec ie

Compacteaz

-

Umple rosturile cu

Rosturile sunt

Rosturile sunt umplute conform cerintelor de calitate

Discernamânt

Cuno tin e minime de rezisten a construc iilor

Asumarea responsabilit ii

AMC-uri, SDV- uri: mai manual, placa vibranta, ciocan, matura

a si

materialele de umplutura

umplute

finiseaza

specificate in caietele de sarcini.

Intelegerea

 

pavajul

 

textelor/planu

Seriozitate

-

Studiaza caietul de

Utilajele de

Utilajele de compactare sunt cu respectarea specificatiilor producatorilor Compactarea respecta cerintele de calitate impuse de producatori si de normativele in vigoare.

rilor citite

   

sarcini si alege utilajul de compactare in functie de tipul de pavaj.

Se executa compactarea

-

compactare sunt

Cuno tin e elementare de calcul

Profesionalism

Documenta ii

alese.

Putere de analiz i decizie

tehnice:documen-

Compactarea este realizata pe toata suprafata pavajului

Aten ie la detalii

ta ie de execu ie, standarde de

uniform pe toata suprafata dintr-una sau mai multe treceri.

Orientare în spa iu

Cuno tin e de interpretare a documenta iei de

Spirit de echip

specialitate, normative, norme SSM, PSI i

Page 9 of 14

 

-

Indepartarea

Suprafata este

   

executare i despre standarde de specialitate, normative, etc.

Comunicare eficace cu colegii de echipa i cu superiorii

protec ia muncii etc.

materialului in surplus se face cu grija dupa fiecare trecere sau la sfarsitul compactarii.

curatata de

Indemânare

materialul in

Imbinarea conductelor adoptând una din tehnologiile de îmbinare Pavajul respecta modelul si culorile din proiect.

 

surplus.

Organizare

-

Se verifica pavajul

Pavajul este

Ducerea la cap t a unei lucr ri

Cuno tin e de mecanic

 

avandu-se in vedere respectarea teserii, culorilor si pantelor din proiect.

verificat.

Rigurozitate

   

Cuno tin e de hidraulic

Acurate e

 

Capacitate de selec ie

Monteaza

-

Se citesc planurile si se

Accesoriile sunt identificate corect conform cu specificatiile din caietele de sarcini.

Accesoriile respecta cerintele de calitate si cantitate din caietul de sarcini

Discernamânt

Cuno tin e elementare de matematic

Asumarea responsabilit ii

Tehnologii de fixare si asternere. Documenta ii tehnice (documenta ii de execu ie, specifica ii tehnice ale conductelor, normative standarde, prevederi legale referitoare la SSM i situa ii de urgen i norme de protec ia mediului, pliante, etc.) Accesorii:

accesorii

identifica toate tipurile de

accesorii necesare.

Intelegerea

 

textelor/planu

 

Seriozitate

 

rilor citite

Cuno tin e de interpretare a documenta iei de executare, a specifica iilor tehnice ale conductelor, a standardelor de specialitate, a normativelor, etc.

Profesionalism

-

Stratul suport se

Stratul suport este realizat conform proiectului.

Stratul suport este realizat corect si conform retetelor specificate in proiect

Gândire

realizeaza respectand

analitic

Aten ie la detalii

cotele si indicatiile din proiect.

Orientare în spa iu

-

Montarea si impanarea

Accesoriile sunt fixate la pozitie

Accesorile sunt montate corect respectand specificatiile din proiect.

Spirit de echip

se face cu mare atentie urmarindu-se respectarea pantelor din proiect.

Indemânare

Comunicare eficace cu colegii de echipa i cu superiorii

Rigurozitate

   

Organizare

 

Ducerea la cap t a unei lucr ri

Cuno tin e despre tenologiile de impanare

Page 10 of 14

           

Acurate e

borduri, jgheaburi, trepte si contratrepte, elemente ornamentale. Materiale:

betoane, mortare, nisip, pietris. AMC-uri, SDV- uri: ciocan, galeti, rigla de nivelment, nivela, mistrie, lopata, ghilotina, polizor unghiular

Func ia major Prepararea betoanelor si mortarelor / Nivel de responsabilitate:2 (muncitor calificat)

 

Activit i specifice **)

Proceduri i sarcini asociate cu activit ile specifice

Rezultatul activit ii

Etaloane calitative

Deprinderi

Cuno tin e teoretice

Atitudini

Context

practice

Interpreteaz

-

Identifica

tipurile

de

Tipurile de

Tipurile de mortare si

Discernamânt

Cunos tin e

Aten ie la

Documenta ii

Page 11 of 14

a corect

mortare si betoane ce urmeaza a fi folosite.

mortare si betoane sunt identificate

betoane sunt identificate corect

 

necesare pentru

detalii

tehnice (planuri de execu ie, standarde, norme de SSM, PSI i protec ia muncii, pliante, etc,), scheme tehnologice

cerintele de

Intelegerea

interpretarea

calitate

   

textelor/docu-

planurilor si

Profesionalism

pentru

-

Stabileste cu exactitate

Domeniile de aplicare pentru fiecare tip de mortar si beton in parte sunt stabilite.

Domeniile de aplicare sunt stabilite corect si conforme cu normativele in vigoare.

menta iilor citite

intelegerea

mortare si

domeniile de aplicare pentru fiecare tip de mortar si beton in parte.

caietelor de

betoane

 

sarcini.

Rigurozitate

 

Gândire

 

analitic

No iuni de baz privind

Acurate e

-

Verifica la locul de

 

Locul de punere in opera respecta cerintele de calitate stipulate de normative si manualul calitatii

 

punere in opera daca sunt indeplinite cerintele de calitate pentru prepararea si asternerea lor.

Locul de punere in opera este verificat

Spirit de observa ie

organizarea muncii

Cuno tin e despre tipurile de materiale, piese, subansambluri, AMC-uri i SDV-uri precum i despre modul de func ionare i depozitare a acestora

 

Cuno tin e elementare de

calcul Cuno in e de

Alege

-

Verifica specificatiile

Caracteristicile

Specificatiile de pe etichete sau din procesele verbale de predare-primire sunt conform cu cerintele caietelor de sarcini.

Spirit de

Aten ie la detalii

Documenta ii tehnice (planuri de execu ie, de montaj mecanic, norme de SSM, PSI i protec ia muncii, etc.), scheme tehnologice

materialele

de pe etichetele ambalajelor sau, dupa caz, din procesele verbale de predare-primire si le compara cu cele

materialelor sunt

r

spundere

interpretare a documenta iei, standarde de specialitate, normative, scheme tehnologice

si utilajele

verificate.

   

de lucru

Discernamânt

Spirit de echip

Intelegerea

Comunicare eficace cu colegii de echipa i cu

specificate in caietele de sarcini.

 

textelor/docu-

menta iilor citite

-

Verifica vizual si tactil

Materialele

Materialele respecta

 

Page 12 of 14

 

calitatea materialelor si le separa pe cele bune de cele neconforme.

necorespunzatoar e sunt identificate si inlaturate.

cerintele de calitate .

 

Cuno tin e de func ionare a utilajelor si echipamentelor de lucru.

superiorii

 

Putere de analiz i decizie

Profesionalism

AMC-uri, SDV- uri: subler, rulet , ciocan, patent, urubelni , chei simple i reglabile, chei dinamometrice, etc.

Stabileste cu exactitate metode de preparare in functie de volumul de lucrari si de ritmul de executie.

-

Metodele de preparare sunt stabilite.

 

Metodele de preparare sunt alese corect.

Spirit de observa ie

Cuno tin e despre tipurile de materiale, AMC- uri i SDV-uri ce trebuiesc utilizat Cuno tin e de mecanic

Rigurozitate

 

Acurate e

-

Alegerea utilajului de

Utilajele si echipamentele de lucru sunt alese.

Utilajele si echipamentele de lucru alese respecta metodele de lucru.

lucru se face tinand cont de metoda de preparare si de dotarea existenta, urmarind realizarea de

 

costuri minime.

     

Prepara

-

Dozeaza materialele cu

Materialele

Materialele sunt dozate conform retetelor de preparare.

Spirit de

Cuno tin e

Aten ie la detalii

Lucr ri de preparare:

mortare si

atentie in conformitate cu

componente

sunt

r

spundere

elementare de calcul

betoane,

retetele din proiect si normativele in vigoare. - Realizeaza cu grija amestecarea pana la obtinerea unei mase

dozate.

   

-

dozeaza

manual sau

 

Coordonare

 

Spirit de echip

-

amesteca

mecanic

Betoanele si

Cu instrumente i scule corespunz toare

Cuno tin e despre tipurile de materiale, piese, AMC-uri i SDV-uri ce trebuiesc utilizate

-

montajul

mortarele sunt

Discernamânt

Comunicare eficace cu colegii de echipa i cu superiorii

arm turilor i accesoriilor

preparate.

 

si

omogene consistenta corespunzatoare.

de

Conform indica iilor din proiect i tehnologiei corespunz toare. Cantitatile suplimentare respecta standardele in vigoare si specificatiile din caietele de sarcini.

Intelegerea

 

textelor/docu-

menta iilor citite

Documenta ii tehnice, manualul calitatii, norme, proceduri.

-

Suplimenteaza cu mare

Materialele

   

atentie unii componenti

componente sunt

 

Cuno tinte despre tehnologiile de preparare a betoanelor si mortarelor.

Profesionalism

in functie de conditiile de mediu cu respectarea standardelor de calitate.

suplimentate

Spirit de observa ie

 

cantitativ.

AMC-uri, SDV-

   

Rigurozitate

uri: galeata

-

Betoanele si mortarele

gradata,

necorespunzatoare sunt indepartate din zona de lucru.

Îndemânare

 

Acurate e

betoniera, lopata,

Pricepere

Cuno in e de interpretare a documenta iei de execu ie,

roaba, cantar.

Page 13 of 14

         

standarde de

   

specialitate,

normative.

Intretine, manipuleaza si pune in opera mortarele si betoanele

-

Verifica, pe parcursul

Calitatea

 

S fie în conformitate cu manualul calitatii si cu standardele in vigoare.

Spirit de

Cuno tin e

Aten ie la detalii

Documenta ii tehnice, manualul calitatii, norme, proceduri.

realizarii pavajelor, parametrii de calitate ai mortarelor si betoanelor.

mortarelor

 

si

r

spundere

elementare de calcul

betoanelor

este

   

verificata

pe

tot

 

Discernamânt

 

Spirit de echip

 

parcursul

lucrarii

Cuno tin e despre tipurile de materiale, piese, AMC-uri i SDV-uri ce trebuiesc utilizate

 

,

pana

la

Intelegerea

Comunicare eficace cu colegii de echipa i cu superiorii

AMC-uri, SDV- uri: galeata gradata, betoniera, lopata, roaba, cantar etc.

 

momentul punerii in opera.

Cu tehnologii adecvate i permise

textelor/docu-

menta iilor citite

-

Stabileste si ia toate

Deficientele

de

masurile necesare pentru remedierea deficientelor aparute pe parcursul executiei lucrarilor.

Transporta cu grija

-

calitate

aparute

Calitatea lucr rilor executate

 

sunt identificate si

Putere de analiz i decizie

     

remediate.

   

Profesionalism

Materialele sunt transportate la locul de punere in opera

Mortarele si betoanele sunt corect puse in opera.

Cuno in e de interpretare a documenta iei de execu ie, standarde de specialitate, normative.

materialele de la locul de preparare la locul de

Spirit de observa ie

Rigurozitate

punere in opera cu respectarea procedurilor.

Acurate e

-

Asterne mortarele si

 

Îndemânare

Promptitudine

betoanele cu atentie conform cu instructiunile tehnice de executie.

 

Page 14 of 14