Sunteți pe pagina 1din 64

i,lirt .;i ' ;r tl l i l Lt t u l t i i .

; ii i l i ; ; 1 r ; , ; i : ; 1 i i

m$asm a llfl-a

'1
"..-*,]

r*t.,ry
(

ilrlilsrERrrl
SorinaCIZUM

EDUGATTEI 9l GERCETiRII
G*rir*aV SAO lci
ItnelaRADU

naturi ale $tiinte


taml patrr ffialla

ES PRIilT'98

_l

G(Oa aA=

*n.-l

t.;

i:
t:.4
cun sanenajeaza un acvariu? pasul I - hocuali v6ul de sticl ri pasur2 - Opditi vasulcu apafiaita, penirua elimina orice miclob; pasul3 - Asezatip findut vasului pitricelespeciJe, plocmte de la magazinele de profll; in lip$ acestora, opditi niripul si pietrisul pe careinlendonatisl le folositi; pasul4 Fixati ptanteleacvatic; pasul5 - Montali o suN:!de aer(ongen), o susa de lur na si un filtrui pasul6 - Tumafi uror apalAsari,,la odihna"clputin 48 de ore (saufiani !i rdcita); pasul7 - Acvariul estegatasiL primeasca pe$tisorii! Inlomari \ a asup.a sp{iilor de pe.d.penb! d q a8led r(iprc..

5-,!

FUSTAma,gt
Realizazd,,Canicica tomei': Sugstii: Lipeite pe o coalade h6]tie imagini cu ftlcte legme de toa.rn4 - gupandu-le dupNculoaresaudimensiu.e; si , Scrieo compnere despre acstanotimp; lnt hblou de toamnd,folosind fiuMe presate; - Realizeaza j nusteazd activira$leoamenilo.(fotografii, desene); rAdauga poezii, ghicitori sauscui textln pmza in caresevorbe$te

. r ' . 1?r

tr
t{
;l .,:

LI

l-T L.-r

&i
)l Cc in{xtis.,rt imagirile( lucruiil Dur obscr!il vicluirorre Ce Prjn cc !e lifosebescurelc de rll.lcl

deolre'e rcspiri sc hfdcs' crcsc'se PldlcL:.:, ,,irinl 'dnr corPui cu viala. l-lc se poLrii(a rin!,e nu sc deTvonanu ru dc cofprdle cu viala.nr'ruriie sru obiectele sDr; deoscbi.e nr \; inmdltesc.l'-1.nu \e niscu sinsure.su r corpud fdra vial! u,r ' r''f le de n a L ' Ii IIe . lL "

Lwea ioconju.aloareestefomala din corpu cu viatit si colpui fara viata. Planteleri animalelesunl corpun cu viala Lucruriie saoobiectelesuntcorluri t,ra lufa

'&!a

'on

Pune ln parnfutcaEvaseninledeptanie. ObseFa ceshtanph dupao s.Nptarnana. Noteaziet4le de derolla aleplantetor ape te, dupamodelul:

ffil -*

l. Compad corp'rile caresea!mdna ca infttiiare. Prin ce sdeosebe$ele?

I sil. turr-un rabI.

2. Crupeaza corpuile Fezenrare in irnagidte

3. Dt fei exemplede corpuri caresedeplasaza, desinu suntvii. Cum esteposibil?

fdr*-ir@
Amenajnza in clasr, impletmacu ceilalti colegi, u coll viu, rn caresa exigteplanie ii animale. Ingrijiti-le cu randul.

ftdra if .d
PirEua obserralumeainconjwatotre. omul utitizeazadiferite inxtrumenie.C\ ajutorulmicroscopuluiobssvim corpuile c{I

-?

nu 3epot vdca cu ohiuliiber.Pentru a studia corpuricer$iindepanat deptunant, om,rlfol$rr

*bsrs!

$ffi
nasFullde glla
- Din ce pot fi facuteludurile? a?. _ Cine le confeclioneaz , Cnm pot finciiona unelelucruri? O panedinte obiectelecde alcatuiesc mediul hconjuritor au exislattnaintede apdilia omulutrrocile, parnentul, plnntele. apele. In timpurile stravechiomul foloseaunelelorpu.i ara cum le gisea in jml siu. Acest* senumes

RA

Cu limpul, penFua-si uiura viata. el a incpursale utilizezela confecliondeaatrorobiecle.Acesrea se numesc.oauri prelucrate. Ce a ohtihut anul dinJiecale ndtetitll atural?

'i
Xl !i

nefine
Corpuile naturale9i corpurileprelucrare fomeaz4 mediul inconjudror

$lici
r. r na ef p o rr r d \ro rma u rma to d e ma te tenate ndturrle: Ieru.ldpte.g16u. lur, liucre? 2. Priverte arnbalajele si spunece infornatii sepot obdnecitind elicheieleacestora.

Atenlie!
Atunci candcMperi un produsanbalat, verifica termenutde valabilitateinscris!

Gorpuri. Formi, culoare, dimensiune


&rri

L.Frar
la corpuddin inagine? P Ceformerecunoeti Ce culori au ele? + o Cepoti spune desFeftirimea corpurilor?

m E @ E

Itri

Fieca corp din jur l nostruareanumiteinsuiiri: formA culoare.dinruiune (lqgitrIe.latime. gmsime. inaldme. volunr. In funclie de acesta, corpudle saseamtnt sausedeosebesc. Pentrua deosebi copudl dupadimensiune, omul foloseite diferite instumente de masula:rigla, ruleta. menul de templarie.rase de diferite capr.itli.

l{r

pdn: folma,culoare, Corpurite seascamir-a saused.osebesc dimensiune.


cale paha-re Masoara identjc.p[ne cu apa" oo! $una mr-o srcta de u trtru. bar cani?Ce ai constatat? Explica de ce.

fdtf-

!l&

F.i
1.Grup$za" dupatotuu- obicreledin camera.celoi doi copii.

2. Scriedenumfeaobie.telor careau acea$i cutoare(folosind inaginea de mai sus).

lungine

indl9ime

ldtil.|rrr|rs
. goDstruifi un,,instrument muzical"simpiul In vase desticlA ale aceati dimensiune, tuma{ cant ad diferitedeap,- t oviti apoiin elecudoua linguri demelal. Organizad unconcus o..melodiilecreare.

Stali de agregare
h 1\
f,

e a .t o D

Ce au copiii in palnr?Ce diferenteslnt intre lichidele din pahaE? Ce obse i in legatud cu forna pe careo ia lichidul rumatdin stick!in pahar? luqu? De ce qezi ca seint mpla acest Ce iesedin vaselecu ceai Ficafea? Carecorpuri din imagineau fomd prcpne? unor lichide din pahate? Ce observila suprafata

h nntufa,coryurile sepot afia ln s.aresolid{, lichida saugazoasi confectlonaie au fomd ploprie- Unle suntdure (obiectele CorFrile solid,e etc.). din lenn, metal), altelesuntnoi (plastilina cozonacul Cqpudlc ficnide iau forma vasului in carsuft puse.Unele cug mai uwl (apa),altelenai greu oaptelebatuo. wseloL Aminteste-ticarc esk unirttea de ndsu/Apentm cdpacitatea (va$l) care le nu au forma p'opiie. Dacdrccipiennn CorFrile Aazoase continenu e.$ebine inchis,le sepot raspandifoarie ugor(deexenplu: galul din butelie). gaan din apaminedala,

E!
pentru a nu t rani! sauascudte trl:inuieote cu Sriiaco+uriletaioase

MIE

ffclllti]

Beline

* ;riff;"fi; ;-r#;1;1'.T.#-1ff l*"ffi ,XL'f TJ,hf i"T,ff ";:_':':l:

Coe'uriJepol fi sotide,Iichideslu gazoa!.Acstea sutrrstmltc t orp _lichi(h iau Ioma vasutuin' ctu surt giele 4! voiun pmpriu. Lorpunre gazoase pvse. ou au au rormr'iir(,,orum [orm, ,ihi(l prdpriu. :T1?,-,p.9.1ry Apa e8iestngln corp "y h loalt.cele cer exisraln mod mbral Et le rtistlri ae ag;gare.

..Ln!!rR
L Toma n pahtr clitsire. npasi mieF. C@.ur8e fiecare tichid? De ce? z. rue cuDtmde gbeafi inr un Dahe. A{osrocupar rotspatiuldh Dleriorut psharului? Decel Landspoal Diampta acesr tucrul

Grup4i, inrr-untabtasman&o4 umaaoarele otrccle branza, carr,lapte.abuqceai,ur mar, srop de tuse,pa$ a, smanthi, ftm. ulei. Ci$dgaerhipa carEconplerenz cotrr tabetut, ^

i@

ln lumea plantelor
cele-mai,numema-s Planlele sunrvietuirodele t ru \ arietalea ceamd marede DePunanl Speciilede planrevdiza ca dimensiune forma a partilor conponene. de din Vegelatia salbadca estereprezentaE 'i paduri,p4uni, vegetatia llla .Oanenii su inva&t safolosascapla ele qi sab cultive pentiu hrana (cerealele, leguftle. ponii ftuctiferi, vifa{e-vie etc.); pentruconfecdonarea (bumbacul,inul. canepa): pen ru uz medicinal obie.Glor de irnbracaminte (plantelemedicinale);pentruomament(plantelede aparranent).

Bispunde
r Aminte$e-ipa4ile componente aleuneiplante

Ridiiclna

AsDectulsi dimensiunilradacinilordiferd.

Obsorua si racpdc
incearcasa sln' gi o plantddin pameni Ce slndmpla? J De ce dispae apa

tumara in farturia ghiveciului?


plafia ln pinant gi absoarbe RtulAcina fixeaza mherdledecae a.easla aieneYoie. apasi subshntele

EriEd C!!ta!Fr-!rna.
J Undeseaflatulpinile planrelor? Pme o garoafN aba sauo clizanietnalntr-u vas c'r ap| ameslcata cu cemealaObservt floaiea 9i se.fiunea prin tulpina dupd4-5 ore.

16.;ffi;ff;ffiH"'ffifiy
Frunzele
Galri

'Ir pinasustine ftuDuele $i florile;

fornzesi celemin caretrecehratra cafEtoatepi(ile plantei. Ttlpinile pot fi subpamante&, aeriene sa[ acvatice.

lffil -.

Forma,dimensiunile$i aiezarea fMelor pe hnpinddifed de la o planti la alta.

r-r
Prinftunze planb rrspiB $ trmrpirainsdclmaiimportant rcl al frunzelot este plantei, hrana cu ajutotul acla dea prepara numiti luminii solare. Dc a.rea.ftunzaaet plmtei': ,,t{rc4qria

hrinml
1. Ungeuna din frunzele|ltrei plrnie cu vaslint C obssai? qi notezza 2. Observ4o plada acvadca

Flodle

r*"-,o B
din imagjni?

j Ce se dezvoltadin floare, dupace cad Deralele?

rasp!!ie

tla

Majoritateaplantelorau flod. Din flon s fonneazaftuctele, ce adapostsseminlele.

trci sa Si tnrt [!trr '

ft oarea peralelor nuseBerre penuu numai dEagered


mrcrelor hin (ercerdi. bolani>riidu aJds td.onclu/ia cd norite se ,,imbract' in firnctie de tremperatua ae lui. ca si oammii.

Asttbl, in zonelemai rcci de pe clob, celenai mutrplanteau flori de cdori inchise(roeu,atbaltru, violet), ln timp c in zonelecaldeeteau flori albe sausatbene.

Fructele

3t

.etnlntete
g Ce rolau semintele pennupLanrr'l

oblrrid4d.

@ @

ffi

AftGreoo
Ella

Frucieleconjin seninF cu a.jurorul caroraplanielese inmultesc.Dar nu roaie planFlelacfrucr. La ac\rea semrlfle setormed direcldin flode. ljneori hcLx I adaposresr. o srnguasaminurpienn. pmr. saumaimutle (pepenel. saugurele, prrdAgeaua ro9ie,porto.ala erc.). La inmulfiraplantelorsalbarice, un rol impoitant it areventul.

n*i"re

f"*azi * ffj&i

&l|ct ceadapostesc prinacestea seminle; plmtele

lcfcllate practica

Urli 8a rtii m.i mul|?


Orhideelesmt plantelecareau celelnai multe sminteintr-o singurafloare (pesk ulr milion). Acestasunrexftm de mici.

'Pme un ghivexicu o planhnica in pozitu sugerata deitnagine. Obwa ce seitrt mplacu frunzele $i tulpinadupa cateva zile.

Uriagii plantelor
I Hl I s*l | -{g-l CH rlon. Paduile AJboriisunrceimainumercsi repre/nl3nti ai plantelorcu de aninnle reprzha o sursa imponinh de adapostes( numeroase specii si acstui fapt oxign. Aminte$te-t clm Ii sespue piduilor dalorira

ktdra.d.

Itri
Toma. uor mbori le cad Auzele Fntru a rnpieplandica pirderea apei(ire a! puea ducela uscarca tei) pe timpul iemii. Primavm &sror &bori le cEsc aire frunz.Exiqtaarboricdrcs-auadapHlsuccesiunir ,notinpudtoa ftunzellor cducardu-se p6id la dimensiuea u a.. Ele s-aua.operitcu un saatde ceariL Ai'inte;te-li rotuIfn wi WnEu plMte! Rdddcina fixazi copaculh sol, lmpiedicendtotodata $i alm.arile de terL plata- Pemasura Tnmchiul sus(ine ce crge copaNunlarandinelelecir seforcul, acsta seingroasdmeaza 1Ilinterior,in fiecarcan,putemafla varsta&borelui. ArArtrunchid cet $ rdrnurilesuntprotejatede . In ficarearl copacilorle crscfiunz $i flori scoadanoi. Din florile lmola dinue ei sformea"aftucre.cal Arborii cultivati de om pntlua le folosi ftrctele, se trmesc poni ftuctifri. Pri, ce se a:ea"Lnniplantele .lia inagi"e? U e onul de la ele? crcscacestea? Cefoloseste

;E
E
|!lca -

J C&or arbod aparfinfnDzele din inagine? n Ce asmandri si deosebiripoti stabili intr

ale plantei? o Caresuntpadile componente importan(. au dda.inile Ce rol arefiecare?Ce plantelorpentruterenwile in panta?

pomi huctiferi: nuc, guuri par,vinin. frttlEle urn-Nrorilor 1. Desneaza intre arboF si liuclfle lui. fonnandperchi 2. Realizeaza corespondentz nmar' lirem: /. fag: 2. ca$an: J. pruni 4. stejar a. prund ,- jii .. ghind4 d. caslani.

fdtr! FrEdci ri-p'#m*i


hepard m aluatdin: doui ce*i cu faint o calcacu sarc,ura cu apari doualingu.i cu ei. Intinde I panaajuge la o gmsimede 2 cntimetri.hesazao ftlnza cu nen'udle tr r j,os9i apoi indepateazo. Punela cuptor pldcuF obtin'rt{ timp de douaore, la foc mode.al Coloraz -o duDl r&ire.

trd ra *[ r.l rl?


UrIn a$od iii iac ltzIve de rya Fntru psioadele scetoa$. Copacul ,,ploscd"din Aftica ri copa.ul ,,sticla'din AusFdlia i$i nodifici dinensiud ap. absortrlanile tunchiului in tunctie d cantitarea

Cereale

Gereale gi plante tehnice


Cercalele suntcelemairaspandire
lor ii a animlelor

@ nr" .,#ilil,"f #'iJjft ,i,lTT,,iffi "iff @


CrGi!a dii rrri Elm

c"*. "Tj-X#iH,*ff"1tr'#" oo*,"" o,."oo*' E]


gleu scara

clobduj il Jotossrein alimentadl. ,C.ceasra plan|asre iubiroare de apasj de a(eea es semanll

J Prin ce seaseamana ptatrrete din inagine? , LrD s numesFparteaplantiundesnr J Descriepa4ite compdenie ateplafiei Orezula fost cultivar pima oaraacummai bine de 5000de ani. Fulgii de cFaje.ob[nud prin uscdeasj Fararea spriataa boabetor \ur rmpon ! tlnalullentaliacopiitor deoarece cooFnfier $i vilamine.

Plante tehnice
-Citlltr

@ m..nd.F. @ @ @ @'*"
hirtt{!prdi.r

PenEu a puLea 6 inEebuhrale. uneleplanre sunr prelunaE in fabrici. De aceea, noaFa soaretuj.steta de z3har,bumbacd rnul, canepa snumes.ptanleindustrialesauretnice.

J#f##;iJilTlHHfffi!,ffi " u Cepa4ialeplanrelor ilurrrate ;unt folositoar?


uscare nori,e

de la prelucrarea sminlelorconstituielrana DnEu atrima]e. Decoje$ecatvasrninfe pune-leintr-o tffcaa de de flomEa-soartui. .^ SEina hrrde pliao si srivegre-tecu o tingura.Scurura setunFtc ir obsrveh.erda N o te a zA co n c ru l i a . 1Z 3{ 5 1.Deseneaza pe caierplandele: podmb, grau,ovaz,scad" 2. Realizaza corespondenJa titre pranta9rprodusulobfinur

Uleiul de floarca*oarelui sefolose$r '*,-fi1ff#,4j#:"Sffi*r#,g5*t"'in h alinFnblia omului, ia restrtrile pmvenite

Alaza h tucollit, in vasespara&, boabde grau,ponrab !i seminF de floarEa_soaftlui. Pune-lela tumjna g uda-h zitnic. Obsrva ce spfece. Reprsziniaphnreleprintr-un desr dupac au ticeput sa sedezvolte. Reaiizeaziun grafic pntrucreitrea planlelor,folosind cutori diferire.

c' i ? ! c!.i sa dii Bri ar!?


Floarea-soarelui sbioarce h permslala dupasoare.deoarec discul ei sdezyoth inesal. O pmtecre$F mai repede decelceatatra

Legume
Git!!t!
han oare' Grddinilede legumesuntatezatepe lerenudbogatein substanle deobicei m ireaj;, unei suse de apa-

@
a

oo'."'.o'"*"

Ce fel de plrnte sunt? Ce Dlade recunosti? alefieca.reia? Caresuntpa4ilecomponmre DaJinberulpini? a..Jui'i p"ti stabilirnre radacinil i" 'i "*."ir.i panp a fie.fei planteestcomumalade oameni? Care una saumarmulte parfi de lgume,oameniifolosesc De la planteledin griLdina capr6na Tulpina a{esGiaerle foane care formeazd De la vaza folosim frunzeLe

B'*
ffi!
a

s.unasi snrmettecotm. *il pincipala El mai aie $ alrerdda'ini canisie i" r"i"",r" radacina i. neobservabili' foartescun! aproape Tulpinaeste firiso,]e.-"*"' numitetuberculi' i; h car6fi folosin tulpinilesubpamantene.

zilnic legume'mai alesin starptoaspaa Pentrua fi sanitoqi,eslenevoiesaconsumam Spalabine legunreleinainte de a le consuma!

1 Cepa4i ale planteloi din inagrne c parteGa4i) aleplanti 2. Precizeaza de la: usturoi, spana.'ridiche. consumtun conopidi, sahiA,gulie' ardei,crstravete, pe caiet ftuctele plantelor: 3. Deseneaza vanata,castraveG pad|ge3. mazare,

&ftfic

Fdici

cu pAmiint' vastransparent O Pune doi canofimici intr_un s'ptameni de doua-trei Ume/este luin "olul 'n tie(arczi timp
uDsfta >r noR?d care runl Pardie planlei in prirn'" a doua

si a treiasaptamai'' oificiu sninlediJetitePule o;ficii Asazrln fiecarc marcceteva htr-un morcov a, Scobeste peo bucata devata'umeziopemanntObssvahcollireaselnmlet* "'"tt -"."*i'l"n-* cliterca planteloi.
lor $i

tra

ra dii rai

Erlr'

rosie5i fasolea_ J lulpinile unorlegumecumar fi padagsnua .ur firave Pentfl a le ajula'a su$inahucele' oanen! le infiptein Panaft)' fixeazlpe araci(bet

r Fructul $i floareacartofirlui srmtoFlvitoare' lor ne fe.eqoe r ae5ta si usbroiur contin substanFcarau efectul rmui antibionc;coDsumarea de multe boli. in sPecidde iareli hrrnitoareale a.estora de subsunte depozirele Rtda(inrlemoro'ului paFunjeluluisunr -

Florisilbatice 9i plantemedicinale

ce'*'d#Hl::HruE?it""5,:;Tfr1'f.?H',s,' ,l-,'"
0bfllvi

Toatflorile culrivatein gradina,pentruomamenl provin din flori salbadce.

ntu!|ld.
poli stabiliinFe r Ceasemanad $i deosebiri plantele din imagine? ,, Daexernpl deflod s,lbaric ti gupeaza-k in tunctiede anotimpul ln caxe tnflors..
Plrntele mici au fost denumite dupacubarea flodlor (maculroqu,albastelele, violetele)saudupafoma lor (hrdmioarele, traista-ciobanului). Des.operindca unele Cintreele vindeaaltumiteboli, oarneniile-aunumit dupahtrebuinta (pl&nAndricr, ar{selarit4)ii au trcput sAk cultive pentrupmpriestile lor tempeutice. IarAcetevadhtre elel

Ceplante rccunoqti it inagni? Corparn forile

IrllC

l. PrecizeazA ce pafte a planti sfolosltc de la musefLso{, sunaioare, menta. chitnion,coada-qoricelului. 2. Alege o plant! llredicinala.Informeaza-te despr modul de rccolrare, pastrare despre lntrebuinldile i. NotazA tobrl lnh-o fisAprintr-rm Rprezinld $i desen.

lclivitrtc Dractlct

Realizeaza ,,Caficica florilor'l in caresalipoti inagini cu diferit flori. Grupaza-le pe anotimpurisi pe culori.

jtrT3;* .' .rr'"dmun? er.r ; tr#tr:,Xill,i.",ff $il?tffi br capuwle din penele pufirlpui$orilor.
$i

Fmtc0|.|E
Ralizeaza ,,Caiticicaiernii': dupamodelulcelei de toatrl|la.

PPOIEi:f
C-otrlplelazi, timp de o sAptamAnA. calendarul natuii. Noteua zilni.: , temperatla aeruluiln timplrl zilei si al nopfii; rnonentul in carerasaresi apunesoarcIc; tipllril de prccipitafii (zapadi,ploaie,lapovilt e!c.); " obsrv4ii nferitoaE la viata uor plante!i aninule din mediul apropiar Folosltesimboluri asemAnatotre:

In lumea animalelor
Gito$te 9i alli
Lumea aninulelor estelnpardrd de oameniide stiinta in douamati erupe: ' animalvenebrate(cu coloanitvertebrah)l - animalenevertebrak(fara coloanavertebrala). sempdn in altegrupemai mici. Fiecdedinte a..e\rea

Ce animale.ecuoinl

q
Ins.tlesuntadmale

pasarile, Perdi,rcptilele, mamiferele suntanimrle

Fomnti cinci e.hipe. Puneti-vr celeun nume(exemplu:,,cercera$i': ,,Pegas'l ,,Curiosij cat ntai rnulte informatii si imagini grupele de anhale invaFte. Cautai lri alege una din Fie.are echipd gupei resp.tivedesFe acestea ri alcdhritiun proiect ce va puta rumele Aveli grija ca fi@e Inelnbru s4-d aducaco ributia!

Gitr*. d d.

Insectele

-Insectelesuntcelemai numro$ si mai rasD6ndite animale.deoarcce au o mareDutere de ri rd;lentl h c:b nar'nepri.iiie4udi{ii.de vi4a. Traiescl pamrit, ln apasi in ;er.

|lrrrtilF
g Din ce estealcatuitcorpul unei inscte? g Catepicioaft au insectele? Toa.te au aripi $i antene? O Prin ce crezi cA seiomultesc? llt De$inu au coloaDa vertebnlii, inst le au schelet. Acesta3afla in afala corpului $i constinrirm lnvelis

Corpul oricareiinsectescompunedin irei partir capulo, roncele @ si abdonenulO. Unele au antene au @. Toareins4tele trei percchide picioare@. Majoritateaau aripi @ ri zboarr. Insectele seinmultes. prin our. Peparcusul vielii lor sepot transfoma de mai multe ori. De obicei tmiescsirgufe. dar exist! SiinsectecareFaiescin grupud, fonnend adevarate societai, asemenea oamenilor(viespile. unelealbine,frtnicile, tnnitete).lnstele ajutaplantelecu flon sd slomuitea.ei, pur&indpolenulpe picioar.aripi, antene. Ele surt sursaprincipalade hranaa pasadlor$i a altor animale.

ff.
' Corpul u|lei inscteeslecompus din tri pl4i principale:cap,tonce picioar. 9i abdome[ Tbareau $a6e Daca\aei sa studiezio inseaQ,pune intr-un borcanpudn nisip umed$i bucag din plantelecu carese hrane$eea, introdu insectq apoi a.operal cu o bucatade tifon. DacArei introduce pdduchi deloti in lu'1aiuli ii pol letled cun fec pui.

Slnmultscptu oua-

ftlgdfi!.id?
Ftoa.esqutrunzd? g Penau a sascunde deduiman|mele in!cte auinf$iFre ,snrnabarecu plantele.

PeEtii
F+
p Pemanl Pestil suntpdmeleinimale vefeb{ate aparute Ei formerzNastazigrupul cel mai nrmercs dinte acestea'

pertii? Ce fel de animalesunt? J UndetrAiesc c Cu c esieacoperitcorPullor? ffezi ca resPld? ') Cum

llL
bnnhii' Pestii sunl adln"le cu saagrece.Eitniesc ur apa CaracFristicestefapfitl ca ei Fspira-prin(rl liot'lo'rE Au soui ecesLe,* ana *t capacefe[ t .urechile r de ta cap eproapeloti au corpul acopefll

"r-i" "ir"-r in "r pdstraza iesPun corpPetra

* ti"pr*.-i

Altii le ln apa" Uajo.itut", i",iutr"it prinoud cei maim'rltiledepun "'

'- i" g**rr. piuii ei mari Unele si mifere prntru Pasari tiici rprtzinrahrana ","1 o ..delicatesa': ii considera

acoperitcu solzi Pe*ii hdiescln apa$i au coEpul Sud anim e l!0 majoritate).Respin prin brdnlii. (icr). l prin oua se t'nulFsc -cu stnse rcc! vi

fowftfr*Le
un alvariu' estebine a Dacahca nu ali amenajat sao fa.eri. Resp.tatiindnumrrilede la paSina3. Curar4i periodic a.' ariull ) lnlormeaza-tdespElumeap$tilorti confectioneazd cunozta! .,Carticicapeltilor': Cautafobgrahi desne,

ffridrdd
(stwionul) utca din apana'iloi O Unii pgtide apasaratd in apetehuriiior pnbua-si depuneicrele Faies{ pe fundul o Dalonta pRqiunii api.peslnc-are turtit au corpul mArilor ri ocanelor e Pentrr a s a&:ulde de praddtori'unii pesti '.tunpnunutt' mediului (roci, plante) aspectul

Reptilele
el* suntrEpfile. Casi pe$ii, acstea $e.pii soparbb,cmcodilii,Euanele Testoasle, p ausange rce, darEAies. uscat. Uneles-auadaptat hsa si h vialaacvatica-

ReFilele au corpulyotejat de solzi gmgi (qopadele, !e.pii) saude placi hri (testoaele)pentn a impiedicapiedreaapeidin corp.Mdte dintre ele nu beauniciodaiaapa-Respfiapdn planani qi s im_utes prin oui, ce seclocscla soarc. In afa.a.le serpi cellallreptil s spdjinape patu picioar.PrincipalasNa de hraDi a rcptilelor o constituiein .tele. ld4isarea alcatuirea la nediul in carc traiesc.in lann'r vie{ii, ri nodul lor de viatd suntadaplate veriga ft?tilele sutrto imponanta.constituindh rendd lor o susd de tFnnapntu alte animale. - %au
I 4I I rI

Reptilelesunl mimale cu sange rtre. Corpul lor estea.op.ir cu solri como{i ptic; ra; nespiraprin pbmad S innuhes. prin ou.L ComDarroes[icu RDti]eledupa modeluldaL

ffi-]D"."#l

lE l:l

I fD&f

*n-'.-, llPl
h3r$ltndd?

.:.c*.5'" i"ri,,.usi; d"po dife;le sp.iidr rcplile. qi3 pentru Noeaz.i celputin3 penruroperte srpi.

t---T--l

Aligabnn e$e pe calede dis?ditie, dato.itaven.Iri ercesivepentrupieleasa.Acm estinreflisN venzarea pieilm de aligato.,incercindu-sesalvara lui.

.r $rpn mhanca aninale rnici$i oua.i5i onoaia pmdai. mai mulre lelrln: viprao ot aletle cu vnin prin mui.etur," pitonii l$i sufocapradasi o inghit intrEagr. ,, Gurrrulesio ropa l de ralie relativ nare, c ajungepant la 40 cln lungnne. Erle foate rapid si adesa secaF a in a$ori. Traielre $i la noi in lea. primavara hibemeaza, iar isi facedin nou apditia. 'fttua de Galapagos esleceamai tre lestoasidi. lume.Traiegle pese a Testoasa lm de ani. rnasoarinai mult de 1 m lungime si centa.esG aproximativ250 kg.

Pisirile
U'|rr-ddr*
Pa$rile sunt ammare la zbor. adaPtate venebrate Ele au Pa$at de la lor, tePtilele. stramoqii pielea solzoda PPicioare si inmdlnea Prmoua

*""ounou lEl
ffln

Cu ce esreacopetitcotpul acestora? Care suntmembb Pasarilor? La ce folosescatiPile? Prin ce slntnulesc P.siile?

doua cupeneAu parumembre: rcoperil ru corpul Pasdile dinoase au{helenrlfonnar zboara u", oi.i,i,'* C"i. care 'ia*. hrda esF augula ptsanle roare suurin, otin"iu ner' 'rnde
deDoiratd ri inmuraia purr' i' crEbc cuibui tn careLloffqcoudle Pj\a.itetsi consnuie\c sunracdle *t;* p. rimpulzilel iar allete ir.J "^d'i.*, (buliil3"ctrcureaua) noaDtea sauor mTamare daunaloarplantrlor Selranesrcu in5e(!e de hlanirc' de modul ar.;". In luncrie ci**ir. * r.t " P6anlot? Undese alla nltnle

cu acoperilcu Pcne Sdeplas5z{ Pasadieau c-orpul plclo,'E ajutorul clor patr nmtr: douaariPi si doua

D orita mediului incare E|resc prcroareLe ce p's'fl pot pasarilorslmt diferite. Ghice$te ;ve a!mercaPicidre. De ce?

lph

oi" .1"* ei.""rii. a *"i

din lume' Nu roar Dasdilezboara.Struoleste cea marmatEPasdre

mpid' lua/borui'da'alears| poare

O-ratta.Fa.

Ptstri domestice, ptsiri silbatice

0 ce pisarircunosti ln iriagine? I Cefel depasari sunt?

o o

Caresuntpt{ile copului? p,sarilor? Ceculoriaupnele Cumsut aripilelor?Darcozilelor? Undesuntalezaae o4aneleinteme?

1;;j

in tda noa,\ta nmai pentru Fiind o pa3are satbatica, cucul tJiierte in paduri, in panui- Sose$te pleca, sezonulcald. urnand a tonua" sa iemezein Aftica- Intre masculsi femelaexistadifere4e in ceea penat'ului. prive$te culorile fe pe eleperechii de cuci. Priv.tte inagirca de la inaepual lecliei ti spunece culori a1t gbini, llnlgiltrea cozii si a aipilor arataci acesta esreun bun zbuitor Spredeosebire de pAsnri.'Cedifercnle obsefli? Conpafi picioarele celor douA arezatedouein fali, Penru a sagalade Gngile copa.ilor, cucul e degetele douain spate.Ele stemina cu gheare ascutiieii incovoiateCucul sehranegie numaicu insecieqi larvele acestorqin spcialcu omizi p,roas. . pe c6ndgaina,pe mngi insec&,preferari seminlede plantePrimavai:acucul i$i depuneouane in cuiburile altor pasari,carele clorsc ri ii crescpuii. Giina cloc$te timp d 21 de zile outl. Puii suntingdjid chiai de ea.Pasariledomestice au la origine pasai salbatice. Penmra le aveaaprcape, le-a domesticit cu mii de ai in uma ond 1 Soie ce foloaseaducomului gainaii cucul. populad,.De c lSi centacucul numele?" 2. Citestelegenda

e Puiul de cuc isi elimina ftafi vitEgi pe ru a firnane singur(:). Va fi hdrit $i va c$te fa.. a-si cunoaste adevarafiiparinti(;). 'reodara

e Ls ongineatunror rNlorde Sainrde cune se afla gainasalbari.adin India.

ilarriferele

CH

celenai volude. Ca $i pasirile, Mamiferele$ml mimalele vertebrar p cat 9i h ap," pot aret us.at, nle fi iniahte san*" "u "un

E$
,Y+!-

suntl Cefel deanimale J Ceadmalr.unosti in irnagine? il UDd le putemintehi?

C"te

E - --;.-= raspfui? estealctruirea lor? Cu ce au coipul a.operit?Cum crezi oat

Cele maj mulremzm ere au corpul aroperit cu par.tle sedeplaseaacu E celorpasumemlrercueriepriammirertor narineti a ornnui)aiulorul Acesleapot fr: labe,fleini, picioaie, inotltoa si chia *ipi (ta lili.i). nas. pui, pe caft ii alapt@d. Mmifereli au plam6ni.Femelele (cele caresehrinesc cu plante),@ivore ele se impart ill: erbivo Dupa nodul de hrani.e, (cele caE sehdnerc cu plafte !i cu came). {cele cm sehiines. cu came)si ornnivore au dinfi caredifera itr finclie de nodul de hrinire. Spredeoseble de pi*r| rnarnifereG Omul estesi el un mamfier.

E
dinti de manifer cmnivoi dintide manifer6ivor

membr cald.Majoritata aupatnr veribrat cu sange ii corytrllor ee Mmifrcle $nt animale pe cu lapt. Ond esc mamitud na!pui careli hnesc eFn cu pa..Respirrprin ptitAni. Femlele cd maicvotuat
F de mamifere: Scrie,pe caiet,ceieareidenuiri pentu fiecarccategorie eoivore, camivore,olnnivolE t Edsta doar douaspcnde manifere cardepu ou* totuti, ca d in cazulclodalE omitorincii si echidnele; mamilere.puii lor smr ajaptati.Unele malllilerena!. itri incompletdezvoft4i pe careii (:'w intrrn marsupiu (c-aneurii). o Cel nai marmanrifer $i toroda6 aimal .le F FNn nt, estebalenaalbatrL Arc 30 m lunghe $i cantarc{te Ptie fm

lffil ---drf

Domestic sau silbatic?

Cl*

ts
fG'l

Animalelesemi por impa4i !i in alte dou. grupe:salbaticesi domestice. Anintestei .@acterLncik aLestoro.

olrrra

FII
E=t

liaFaa

swrt? ce maniferrE rnotti? ce fel deanimale 'r care lor? este alcanrirea e ce direrente obse'viintreele?

german.Estelnsamut hivit 1nansamblu, lupul seaminacu un ceineciobanesc piept putemic, nuscdos. culoarabldnii s picioaie lungi rnai suplu avtud 9i {& pani varat h cenuqiu, ianaschinb,, dupAanotimp,de la roscat-cafeniu, prcverbul ,,Lupul iri De ce mzi cd isi schit bd.uloot@? Cun se interyreteazd . schinb,i p,itut dtr ndruwl ba"? Conpafi sdtul hqului d cel al oAi elui. s sprme ca are Lupul ?I gad nai scut, iar candhtoarc capul"intoarcii o partedin co+. De aceea mici dcat ak ceinelui indrephre in sus. Ochii sunt gatul intepedL Un4hil3 lui suntasutit, si 'llai dintr ei fiind mai marearezalimai lateml de(nth ceine.distanta Conpafi cuile celordtun atinale. Cffi ttuelupulcoada? Lupoaicanarle o datape ,n, pandh 12 pui, cme sunt Lupul arc toatesimtuile bine dezvolt4be. dscuJide ambnparinti. Drcpt hnna, dupaoi, Feferatii lupilor suntcainii, desifac partedin acati familie de animale.Si penaucercetaltori $e greude explicaraceasta Fefrinft

tEl

llb '

E
lI l t& * t l

Lpul 6teun namiff salbatic.Catoateanimaleb snlbatice, 9i lupul arclln ml binc definit ln na$ra- Peltngi animalelepe carek vaneazi,el sehr6nerte$i cB piduriii &odaciunl carcrpilzirld focne d infectie, frind ltlmdt ,,saDitarul Ciresre cum lqruJ ..Lupiila rrnatoffe' deIonelPop,)ispune vaneazatupiigcu ct sepoteihrdr.

rFr

r r - d d r td?

o Lupul estFzent in istoria mai multor popoareSteaguldacilot stdmosii nostri, eraun cap de pedutmani. prin..gun lupuluj. seauzeau suete.m L infio^rau lup.C6nd!{trtui trcea vrene pmblema prore.dei lupului. In uele e h ullima s di$ura rol md hLens lzri au lbslemiqe pentu apararea lui. In F ile in carc ace$tia au dispa t, oamniivoi saiepoptrlezepaduile decrt eu accsre dmale indi*pn$abile in lanfin vielii.

Ge este lantul vietii?


Gt!dE
Toatefiinlele febuie sasehrarcatca.Din acesl motiv. ele suntlegateunelede altele.ca ni$t verigi, lntr-un lanl al vieiii.

t"/.

ni6Fsnds
, CarcesteimpoitdJa plarltelor?Cine le consuma? t ; peritrucare&ntre a"i'nare, plantelecofftiurie o susa de hlana? spoaie r C sepoatelntimpla dr.6 dispareuna dinEe vrigile lantului vietii? Din ce cauzN de animalele Planteleconstituiebazaalimentaliei! Pamani Ele suntconsumare sur devonre de animalelecamivorc' Majoriiaea ert'ivor.La Andul lor, acesta prad,Exist} animalecarsebrtnes$i cu trloltnt'ult' de caflivorelor sunt animale viemdi de pamant9i alte oiganismesimplehansfonnarestutile 1nsubstanFcar pladEle. $i lan[ul vietii sePia"' solului, undec,resc inhr h componenfa

f,fia

ln natud, toatefiinFle Eaiesctnprutra-As6el' animalcleerbivorconvie[ricsc cu dusmrdi 1or.dar lntodealjtraexi$t lm chilibru lntre celc carsuntma[cai si crlc citE le [Ia$nca" nGtinc oumeul dbivorclor. t a fel s Crad nu mai erisla suficien6 irtb& scade lor' lnt mplil9i cu num&ulcaflivorloa a.esteadepinz3nd 9e nunin Prazilor rlFltsl $i aninal intre carexista D lan! al litii. Upindunaghi de Plsnoe Realizeaza rchdi Debazade lu?nnE.

^Qtgri Io oAt ilnata


nu i IoaEeihalele delanoislnrDneoi!. d.luDii cm rth* lscmealor Nufui u$lui hft EiDuEmic tua de haitaluoiloi caMa li< riaml decoltu ii de brarc c lui M6 Manin. Luon @bh duDa bdd 5i $ cnk doj, cnreEi. don F aduna ro haitedaia ca ddel sapoa$ doboara o iingur"rici. Mai ad$er R vicibr rli gd de pMs sr de bn ir. 'nsot La mmte. in uelc lnrclrti, s erL iLodataubnn mni lup. vanftonrl stiee tlseama alsta: u luDbAn'd in sniaE tarB. ,richtuaofta.ii [...]AsaF adM haira sipm.sre la vinalo4. Du nu odm. ci e mdruiesc cu derhiatura utspr diFda in cm vo Inairtd.[...] As! tr4. si nu per!. m'nr dnp @ D fataloi sperid. cedul se cdFi(]@ Atuci t'epe Bod nebMeaet \tcLim nu poak iesido sjered dusmerloi lrrlda ( trlc a e sea n drElptasu srlnSi. dipa Eoeei lj i6e indint sj o abe ieasi 9re miilq , pecend s.lnLareFd.ssupa p.lupi dnecr M pod. lmd.pegnl!m,leeru lsorlupiloi Anscizapdda r ind.le o 6.ia * alinda ln zaDada..d,ovd.* mula v(Letue... Penm r.ba desta bu r adDa Si ctud Dm;s lupii sa hE w; oaiede ta stAna, rd h&r{ dae * in&ts doe car. doi. cdlerci. dup6hbuillx. laG e ru na<ut s' ft f& @ sl si djuSa ulor rinh.1...1 Cei{e uul dintre ceifti luDicN s& inro\rsil s diimuiaq nllm? SeaDoode @r deIarul r qpr di. a-ausind ;e incuisE oile.Do,drm e, * ( tdcainsala pinda" si numaiuul ra\ alesF "!inii. au qL ";i i-ouiesirD c.1.. I au mm s, I au lud la god'r Lupul * fre re sperid si tugep6rad.Pme, !:atuddupa el !o0c6inji. Allmi cendd doi lupi. ce u sll ac6i, r ruca lrft oile .ame larape.eintoi. qj p@ usd le vie saprin h crte o oai. Bis} o duci. din agoniseala Celtrei ondi e bdlnes apoinndw d@art , dupe@ cainii s d hror la sne,si s ospaleazs dobendira cu vicl$u&[...] nici naidEa !dp! De catealteviclmii Mi invent@i lupii, le ce nu-i lntI@ ln sircie{rie (Iorel Pop- ,,Dela m la panFds')

(Dca4iatutn-'-l

rdc?

Od{a s ,ndlni oqn cu u miqloi saplt din colivie. noatre? - Birc te-d l aLrn,zi* cucd catremied,, ia spuemi, ce zie lmea d! cadecele Nmai bine.zicenioloiul. De priviglclo@ @zice? - Hm, F @ o ltudn ioat. lma Toatalm@! De deci@{di.? - $i pe ia o laudellma, ilar cu pejmrflre. Pejumatrtc!D6 pe Yoi,pcsidle? - Ei, si ? noine volbetted. bine,da ttii. nai ft, din crrd in ctud .,, Dd pe mire? Spw drcpl,e zi@ l'@a? - Cun sepoate? De tire dE sn-ts Bpu... Aga vreau sa ni spui ihepl fl lnt dps cr@l cu nodulin gA! De tire, n-m aEit F ninuri vorbind! - Penimmi?l I lntraba cu@l inturiat,Ei leca le spu u cne Mtl $i & atD.i inceF din rrsFren sacent : 'Cn{, cu{u. cu cu!" (legoda populdamdl6neMa)

Wte&&
Fdicile. a caror intensaviata coldiala solicia sEangftd uei ffii ceril4i de hreu zihica apovizoDe. folosird sfttiile ri & Ezde penN hm& e galir o dig rla s"ld. z.rMF pe (@ l. produc divefele ndM de padMhi d. Atlm. \ub f(ma de picA|uri dulci. Aqte ,,pqle de mieE 'tutituie o ieiltib n tentltie Fntru fimici. Ele pot Ii ztite oiund. ude sut pad@hii de pldt , SpF l@ul de pasure al turelo

vdi s. ca$id sirui lungi de hmici. F;d@ e oprcste langau paduch.ri, niscnndu-sieterc cu trdenarag degeElo. . aesLi matrgaidinu tdeuie sN s ete. PAduchele ,,mulgdtoeili lrepe sa-l,,mulga: Roadele scl! ricarun dulceF cm fumicao haDare car.i cliDi.Duoat' a de mlll nmica ia la .dddtuFi.pam card F s.trtras-rr mple rezdoaele or iann. 'eminar D& pdnnr nmici nu-i del@phctic sd.lrgetot titupul dupa,,bi.loeeb vn': U@di ele e ga6eedQartede nimica, alleori,vandfad @JaE de du$mi, dispd o totul dir tsrcuilc ld oo$nuE. l cfa in gui li finicd ti coNEuid ,,31@l"sp6ialc Pnau a fr atna neajMsilr, fnmicil galbn lr cu Eul'a aEnticsi @trpdldn-Rca nieLe in radrhilor uuj sqe. hgrijhdu-L doici d. puij ld Ele aamanr. Ind d prcducdd de zanar diem|! rart d.plasf,oboito4 si rar, pd@jdi' ftipuii..t.@ii: (TudorOpdr ,'Anidn natuii')

ltr|.|-Ft#*td6.
L Eliminaintru.suldin ficare9n: a) albina,fumica, flutue, melc, carah$; bl orilishetoarE,cocog,liliac' cuc' gtuta: iup. ictrlo. ci.pan eu. a'ici. delfin balena"1 1 Conpleteaz-ienunlrnr. . .j..,- . -.. . . Eles. .. sunlanimal lnsctele de mai multe ori p parcursulviefii. Iftectele seillmurFsc '

| I a E I a

(unurdin tEi); ? (doui dh patu) (cate una) (calpuFl paru denuniri) (toaie)! 2;3 (ca&dou{) roate exrcidile

3;t

u\
pa4 e corputui Pe 3, Scrie desdge!. indicare

b t' Sclie trei asema$ri 9i trei deosbiddintr reptile si pashi'

detrei adaFari li Dn exemplu alcorpuluipdsrdlor,Pentuzbor

puiul fiecArui animal. a Nu$este

t r r r :, ]

doar enrlnFrile adevarate. TrdDscrie

Mamiferelesuntcelernai evoluateanimalevertetrate' Toatemamifereleau co+ut acoperitcu pdr. Masifelele nascpui pe careli alalteazt Onul esteun rnamifr' caldMamifereleau sange

Darrs'tE
Realizeaza ptrinivern: -Chicica Suge{ii: o ljFSe p o co6lade hrnie inagioi cu fiod de primavffa" din loa nmtie (primn ghiocet)petrab hma l, Scdeo conpuncre @rc a.st anotimp. A lustrqza etivitifle oanadtor Drinavaa

ttGr
Aoxnal-4i id slicle de plasticde doi htd uiaie pe lung, ,,rasadnite.'pentru fiod procedSnd as1ft: Ctryd|ari snhF d fldi pcrmii, o begonii,panslufe etc.)pe cae sr le sidif ar eaftenele, .Ia$ittlele" nnthh cu pireft legm amestecar cu nisip. Udati le desqi arz4 e nrtr-utrloc luniDog 9i cildrroc, o Dupi ieeira pladlor, re$dilile, fie in ghivesaujardiniere penru flori, fie in gradinalcoliiAmjari-le in rm&tri, in ftnctie de soiui. Sotisfrclia unof adavnati sndi,nn o yel arva candplantele vor inlon. a Slpati pdDAn dinjunl plartelor qi udati-lin conrinuee.

fbi

Omul. Scheletul uman


Cftqtr Omul facepartedin nma fmilie a animalelorvertebmre'flind cl mai evoluat 'Co.pJo-,,1"i ut" pozitie verticald9i sedeplareazrcu ajutorul celor douhmenbre inferione (Dicioare). Care suit pa4ile conponenteale coqtului unan?

lor
Scheletulutnan sustinecotpul. El uprindetoaie oasle corpul ar fi moale' iar organele din orsanisln'Faraacestea. rezisiala lovituri datorita Oasle intem; nu ar aveaDrotectie. plale oarle se mnaga/inatLungj.scune.lale. calciului alungestti se ingroaa in perioada copilariei 5i adolescetrlei' elapde dezloltaR Chiar si ca tr"cfnOptin m; mut|,e -m-trf adul.om cdtinu| sa seschimbe. Scheletulesteflexibil datotite incheieturilor(t. l) Acolo. intre oase,se afla ni$e pad noi' numite cartilaje' ' Mug.hii suntcei careajutala mjtcarEascheletuhri

/naii;

TcaEraka oa!lor din corpul umm fotmeaz' Alungiia lor (tinp de 15-20de a!i) schelerul. determinacte$te{a-

,ry
L t l@{95!4

th
I

ntryn

t Bl-l

TtrI
l-i-to

l !!:eo -l
-rts.lzr@l

c t so*l

h naini. (ineleosoas)' din 33 devertebre formata vedebralteste O Coloana

6.rrf

d r-Idr

Gum functioneazd organismul uman?


l[a
Scheletuf Foteje.azlofgancle ifteme ale oBanbmului urmn. Iatd amfuncloneazd o parte di tre ac6tea! estetupins de Pentrua puteacircula, sangele ca o pompa.Esteasezat|in inima. Ea aclioneaza p tea $angda piephrlui. Sangele areln conpoAerul intra in organismdabrlapkmetr or, prin inspir4ie. Acolo gazeles separa,p{strandu-soxigenul si elinin6ndu-spdn expira{e, dioxidul de carbon.Omd rc doi plimani (ca nilie bureti.)asezdi in spate. Ei sut protejati

e Ceorgane intne rcunoiti? Undsafli asezate? C Crol crezicl lndeDlin$.ele?

plarntnl h rna

riirlohi

3tomtc

Pehnga oxigen si apa,organismularenevoie Cun ajungehrana in stonacT Stooacul fjndorma alimenteleinir o past . parB se absorb Substanlele lranftoa din acastN h senge. Rsturileseliminl pdn nai nuft cai. Urinareaesteo ffl de eliminarea substrnFlor toxice (toxinc). Urina esieprodusade cei doi rinichi. Aceqtiasunt aszati in zonaraliei, de-o paie ii de alta a coloanivetebrale. Pent$ a se elimin4 urina trecedin inichi tu vezicaurinad (o ,,puncua'). CAndaceist! esteplina, apar Cu ceputen arendna finichii?

Arina plhrnii, stonacul, rinichii suntorga& -ts hteme.ImprFlrnn cu alteo4anecontdbuie la

ffi ffi

finctionaroa orgeisdui

urun.

inpreunacuparhrn pod constui un ,.apdai' capacitaEa ispirarorie a phman or. simptu dmasu]at gtleatd, un boican de5 litri gradal Pentru aceasta hehrie: o 4i un turun subtke. un tub decatrciuc sau apoilastoana I'untr galeata deindtimeapalmei, aPa, pLincu apa. in aborcanul ^ 'ep4e in borcan. tnctina I putinuE-o pafle Apatrbuie sararndna qi asaza subglra lui o pietricici (dop).Intodu tununulprin liber al tubului.Aerulva lrlspiraar,catnlai multpoli, ii expilapdn capatul sp4iul libercre.ar 1n rprezintl capacitalea ta rcspiratode. din borcan. Spadul libI ramas acesta lnpingc apaafara

Organele de simt
C.rri 'i|.'p.| a corpuiui te ajuta saafli: CaE parte

:'e melodie emiteradioul? ,te dncarEa? din mdiur schirnbarile corpul omului esteinformat despre Cu ochii .uoa5tem culouea fomt4 matimea (ved(m)' mi$cara apreciendisirntete si observam Na$lne aj'Ia sarcunoa'tem mirosudleplaaue si rcplacuE (miosim). Gustul,ca si tmFralura alimedtelo. le simtin cu linba (gustatn)

C._

"**sffiffffi'Lj:"F*>
Cu aiutonnDielii simtim temperalur4asp'n suprafeteiiorpurilor si forma lor (pipain)

p)

E H .#Fe W
lla

OEarcle d,esimt $rl! ochii ltsul' urchile'limba pieki_ Acdeanobssc d.se nednn hcojor{d' ond; p.rdr a cdcge udn4ii Spue ce orSarede simrfolos.nica sa aff .ta.a u obiecteslemde saularel s3uv.he? aacao p*finra esteproaspaie drct csiul dh canaestecald saurEce?

milc'dle saudesnea'a loc bucdele din beMi desenate in acelasi stccsiveale m'!i om ca ln irEsine a.id caitrl vei vedeami$cseapenonajdui desdtar Rbfoind rDde de lanfie Plmealti picatura ,r punepe vainn limbii o picaturi d zanra pc mrtgitrealimbii Ce observi? Nota"i obseryttiila

tw& &E "iffiffi"Hfi$six?,ffi

oo

tXrai-*,
uecha in'lepline$tclnca m lol dotbii & \| Petangdfap$l cr rcceptionszd sunetele, erFaechililn ui mlpuki la creier.contihdind la mxttin C"i"t.t" .i ni-ir mesaje i-po.t-i -U^t" ujootu masricatiedarelte $i organulgu$rrut. ,i "onti-,

Gum teactiontm la schimbtrile din mediu? Gbt


F.rftE fftivir4ile pe carc le &sf6'oda omut, simNile secomple&rzi ud. Fe rl&k

hlft!at-.

.., Clm dilinddo @rc c&Poq.].rmm?

o Ceq6zi ca a pafit crpilul la dlget?

Cm reactioneazi odln hidEid? Dar la o lmiriDtlFnif

s CD| lidir oqtul caDd rcalcatFolida? 5

stimtiacargros? Cuma coDsratat c{ e$e&ie?

la tm zgomorptmqic" EqaJ

Orgnel desint rc{tionazi la surse delumind,zgmot, rtr|prtuil I-rm;naput{trica saufoate slaba afcreaze ochii.

Ce6e tuav? Qid ryue ea? (hr 6E,e1i4 u'ci persoaae@" alingeun obiectIoa " liefti Cew idddqla d@A scn4ia * aoo,i"u o, ui'ra"

e:

ffi.**
i 4oi raliurzi

RoaSa cadvacolegi sa * legela ochl D{-L pc rU s gusF cateo fdie de mar. in rimp c Eiro6 o Fr hE&j ce au gustat$i noteazd concluzir

OmFti {Jfli c.--

Finddi, Irh It|-E

Fir -irc

Si ne mentinem sinitatea
erri 9i ratpie e Ce alimentereauno$tiln tuagine? a De ce e bine si le consumi?
lll$natoti, esteimpoftant I avemo hranl chilibmtr' oua pe$l' Mus.hii sedezvolB dacamancarn produsele taltele *me- La ronfierea oa.elor ajuta 'si din laDte:bienzE,irunul unrul.cals'avalul' Pdrru a aveasuficinB energiettet'uie sa peine,orcz,pasteftinoase' creale' consumam cadofi. Pensuluprdlnporiva bdllor si penru a Inenlne bucle sl a oreanismuluimancdrn sLdEa de sanatale

.i"-61161, frrm acreste

Penaua luDtairnpotriva

'soornd Eiac orgarismul.Un copil EEbuiesl doarEA9-10 ore Pc zrobosjri o"ca e p'ealrig saup'.a cnld.daca-bsLem Mu mimbii ne alaca,ne tmbolnalrm va'crnrrue contribuiela prevnia unor boli sauinfe'lii Srave' Esrebine sarcnsultdfl un medicdin cAndh 'and' chid dacane simtim bme. H umareste si iffegrstraz4 CuBface nedial acest Aifost !rcodafi ta uI contol stonatologic? Penru ca organisrnulI fie mai rezistentestebine sa faceni niecare in aetlibr.

Its

catmaimulteFuctesi legume Consuml care Elecondnvitamine pmaspete. binespalare in luptaitrpoF va Bourd' aiutaorsanismul - imb;aminFa nebuieI fie adcvaia fiecatui Nu uita s{ bei zilnic lapt9i ctu6ai mult4apa"

F!

Nu tl lua ftua supraveghera o Utr ndicament,dsi poatefi dulce,nu esleo bomboana! 'e

CAndte sind rau mbuie saconsuld un medicl ca ni'3te actionea/a si dmguriie * ogea alad;lrilo'i ruurnul alcoolul * i iJ*'i-" ".,'r scunilndu-ivialal otr.awi penbu organisrn

alimmtele r. Saie, intr-un tabel asemanabr. care dintre Prcizeaza carelti plac si carnu. su celemai sanaroase. acestea neselepdncipale ti scrieo lisia cu 2. Numeste potrivite fiec&eia difiIe ele. alimentle

Programul zilnic al gcolarului


Gtrri fi anra
ftlolis!
CAnd mergi la scoah,ai griji la magni!

setue$i aFi ;tr d;d.j; bogar,c@ sa Ji cisw

cald rdcei la rcoalt,ai erilli As8ura-b ai nn n@ sr"da Fin lrui@Fnie.

E linp

penfu o gustaE:

Iti dauoai nulLapuh.

Dupil o pezl binqmiii, si &M nai tu[ de dou, o@.

glsraM de duprmidet

il q

*i.

AcliYii.L! ln d liber ex@lota penfu sdn ture,

c@fort lrEirtc de .ulcft.

l*aa

activitadte O La ceorecrezicasedesfaloara din inagini?

/rF "r#? ;H*ffffi"f *Ht,ffi,H ffi*Tft-qffi


lffi
a-.h I

d-i

Dcupeaza articol si imaginidin ziareg revisre, referiroare la rrentinerea sanatatii. nearizeaza un corajeiarege ritiul potrivir

lffil

ep14

carc sn evidenliez crectere r" c,"r"' ce. unafis 1""|"'b'l'' Ie tumadui pre|niail pecelmaiburl

l-tt*srr!-{
LAIGg! crplicdia corcdaloareoaseledin corp. roa0e oaseLe din corp hpE|ltri cu mqchii caE b ni{Ea. Loate oaseledin corp itrrE cle de cdil4ia 'mi&

SM

tlon oryinde <+ -, \

Lt-ri*.+

corcrpood.nfadintre orgeelG inteme $i mllrl ll:$ora pednr 6dP| mm-

qt
anrra:a, pci:ia orgmele & sir4
dimci ctud adniri de ahsic d Aryl .i ooryhaza enuninile .m ieliooelzi la schimbdle diD mdiul lDcdjt|fil6cr ajttoni -._.tL . b) ILEGa * rEnIia .................... la un fenomenrcplAcut c3: ---------.-.--.....-., --'

F GGb flo..Ci p{rnr'd.fir

lR.tu9lini p.fir irpcFir aCoada'.

ql alimentle necesrE creeierii$i ilezvoli&ii t lL Scrb le hstu .h,@!ea orgarismului poerimul tau zilnic aftim tabel aminitd.

SpalflE3 mai{ilor feteisi dtudo. cdr{od.[le) I I (doua t (undgn) a (otretmt)


t (oelpqhdmi'tiffi)

l4fl

!'r 16tr
Custarea

i
l

(celF{in rd dieir.li)

an r8{l 20fl -. 6a 2l:X)

c& influnleazadezvolHrea ZQrd.n dfntod .R.[ituasi a inui copil to frmcdede imporbnla loi alimentatie I ocfriEhii{a.toi5caEsi spon ln aerlit'eroditma.

t a (H corEspdd.'t ) (d@i sse) | a (uie'Iu[o I (cd Pl{itr douaalimr.) 5 Gel Fqnr citrcidivir{i)

&b$err69i raspunic
Undexi$a aor?De ce nu sepoatevedea? , Ce poli splne despreculoarcasi mircsul sau?il poti gush? De ce crezi cn nu se

Aerul
De ce se mdrcqte halonul cnndsufdn in et?

Dc te sinln rn.oare .an.l nitcain eyantai

-TJIA
Aerul esteun corp gazos.El se afl6 pEbltindoi in DatuE.Amjl curatnu areculoare.gust qi nici mircsOxigenul $i dioxidul d cebon sut ptiDcipallegazcareexi$a tu componenta aerului.Faraoxigennu

Rehne

itr compozitia rcruluii rd maim'ntegsze. gral Oxigenul este caretfretine via{a

hEr*s.'i
Candrespid, nultunegbe-i unui cop& saul]nei ptanteverzi. Dacdele nu e exista noi nu an mni aveaoxigen. De ace4paduriletbuis prcrejate. Aleltie :
lmksft

Pen uu I rndi re+'enF orCaltsm uiur. eire bine s3 srar.ar mai muft rn aer Lbtr ri v
alnr. lmurnra!

Acfiriialr

FaEtica

Confef[oneaza o morisfasr monrea/ o in e\leriorulleFsmi. Noreazatimp de o epiamana. momenrele n care{ nvanesle.

de avion prcvine * Zbonn e$e unul dhtre cele mai v.hi visuri al omurui-Denumi{ea din cuvetrnnhdn dir. car inlrua p$itrc. Aenn cald inlotdeama seridici pentrucAel estemai q\or dcataerulrec.

Solul
kri

rrF
din inagine. C Cenateriale folosscpersoanet in activitadlelof a Ce fel de corpuri $mr lurul, pAma$ul si nisipul? {f Ce culoarcarefiecare?

&
Apa trecepdn sol. In sot plantleiri lnfig fidachile. Spunem ci slul estepermeabil,deoa.ec pmire api sAcircule. E.dstarui multe tipud de sol: - solul negu (cl mai fertil); solul argilos(galben/cafeniu); - solul nisipos(sindine$e h genffal pe malurile apelor)j - solul calcams(albicioo. In sol e afld adapostul mullor aninale.

rh
SolulesicsFarul dela suFafala panentului. Propriera&a soluluid a lasaapasAciiculesenume$te pcnrEabilitar. Celmaifertil soleste celnesnr.
Ce seindmph cu apa?

sr,ffjSffi
frFsE

,IJ}ffj::;ff.'ffi '.:Hii"''

ConfectioneazN doueghivecdinh-o sticlade plastic,taiatape lung. Puneinn-u1ul vataumeda.iar ln celdlalt, sol negruanestecar cu nisip. Pr*ara in ambele,boabede fasolepe lengaperet. NoteazA obsrvaliilefacutelimp de doui-rrei saptamani.

E-

despre foloaslefiecani dp de sol 9i alcatuie$te o paginddeporofotiu. O Informeazs-t ln ca{i $i revtutearticoledesF vietuiroarelece traiesctn sol. Numettecel pulin cinci O CautA dintre acestea-

hti

Apa

apa

lapte

Fu .

Ce fel de corp esteapa?Caresuntinsuririle ei (gust,miros, culoare)? & Ce s-ai intemda cu vieluitoarele,dad ar fi lipsite de apd? llilj I gI Aodesre u com lichid.Dr/enr oretudnd n nanra Eaesc nansparentd (nude cuomJ, nu m gusr5!nrclmuos. PenEua tJAi,plartele, animalelesi omenii au nevoie de apa. Pentu a sehrani, plantleabso$ apadin sol, careeste tmprospdtala mercude precipitatii. Oamenii$i animalel folosscaparaurilor lacuriloa mNritor. In apdtrliesc multe plrnie si animare. t G |

&'
Apa st utr corp tichid. transparrnl tfa gustri miros. Ftoaapl nu e existaviala pe Pimatrt

F
l. Compa$ apa$ aerul.complet6nd un tabel, ca cel alatumt. 2. Lipsa precipitaliiloa dar 9i cantitatileprea mad de apa.dauneud vietuitoarlor. Intbmeaza-@ despre masudlp cae le iau pentu pmteja oamenii a se de inunda$i. Intocmeste o fls.iln carEsdnotezi acesie masuri.

l6r&L|E*.a
Sade$te doui planiealsr$natoar, in ghivece separare. Peulta ud-otlnic, peealalta nu.Notaza obse ali e facute timpde 6 7 zile.Dseneazi celedourplante.
in apeh durilor si lacurilod

ili

hi-

J comulonene* conrinein moonie de tr.cirfetun v umul Doare reasrara.ra ?na aorcxrnallr ,u de z e.'Da oa-r fare aos";u rczistarui muir dc 7 ;k.

Surse de api
6.riat't-par
o De undepmrine apa potabila(de baut)? ..) Carc sutt $fsele dc apa? ne aduceapa? a Ce foloa.se

-lA
ITpelepot fi sraatoare(lacui, baIi, mid, ocsne) saucEgitome(reun, izvoue, p'raie) Apele

.*ji:"#

curnnrlui electric si gndinilor ln tipsaploiloala Foducerca ," toro"."" r. ugareaogoarelor


a" viala al d$ ot o impo'tana surta ae mard pentruom - $i al multor alte

ureucJuor. ln locuinle L@u4E (apa tt menalera). $i laP. potabil. PUuu!.

dentritd' transportul sunlo cali ieftinapentnr Madlesi oceanele


ep"i" tipt"";""-"aiU

ftotA sar pu$ri' tlanenii ri Aur"tle subtermede apa.sap6nd 'olosesc plantele$ arumakre de brana pDEu sursele Apa din prccipilatii I ploi. ninsori constituieuna din ' Mlbatice.

an
f'-l

v;sfto,r. Ddnu

raurile, izvoede, maic. oce3nele tafluile sull srrse de apa PrciDftariile.

.rHI | lS=J

.-..-.*.. ffil
@ r,.-*riEt?

No,eaz *?5-,:*3-1"*#$:3,itrffi'#effi1*a 3 '". pe pe de urmaei' zona le a'r din denumirea a.ssteia si fotoa"ele cae ome.nn
9 Notati d cateori folositi apa9i penrruce mtt'rta{: a) in timDul utrei zile obi$nuite,de woariq b ln timDul unei uile d vacanti sausfilnit de saptamani. ConDaraticele doudsitu4ii

pecarcl areomuldela apa' r. Gbcnesteo lista rotoasle -

Exist., de asernsrea$ lacuii cu api sArail (de exenplu suntsaLrat. ; Apete marilor si oceanelor apasarati tine co4urilc la I-acui Ursu din S;vata), undesepoire in"4a foane wor lnon'I, deoatce

p"n"t"t"

Tlanstormlriale stidlor de agregare


hrrtF.r
J C. E iiml'la or

j Ce seidtemplic{cedr ia apftrdfta ffiii?

nfrcle unde .!Fe

la soare?

O in ce s-atranfornat aruaodprin coacse?

o Cr seintinpta
ar congetalor?

(arudl rzpdo|rM

Trcere.a urui corp din staltichidi h $a guoei (de vapori) snunrt vaporizare. CaHura!i c'ftdii tlc e grabesc vaporizEa. c:todv{an io61trsc un cory ei secoMeriseazradicastlansfomA dh nou h Di*tri I-a hpdriir@ rnete coq'uri se pot slidifica (rdvinsotide). mit D@ffiar cdpui pot reveni la starta inliala (apa,ean), atrele nu ri-o por

r-a)-

c.ltut ({'irriEriL), Larde apois.iser&asca. @i scrope"sc. Nordzi o6{.wr(iila

@*{E lclra-

PrEgia$e o bucaticade cearadinrr-o luirre $i o cartitale de ut aproxinariv e8ald PD le i. caro lingufa. deaaupr-a uei sursede

Cd@c lri pot nodiffca BtaEsd,eagegarc Fin vAdizflr, cuda!ft, bpir- soklift{rUrde co{puri pot rcvc la $aEainifirla, alrelenu fi-olttaipo.rr.fp.lr_

t m

la douiylle.ie srictdcl dop. irt unul toada apapana la.r-ome" iar IE celalrlt !D{,lej. inchide-lebine si pune-le h "{.'9.:r.E rkrifici-le a doua zi ri nooeaziobsewaliile. l- Apdtrde o h'ntn,t, Las o catevaminute sa arda. apoi ditrg6{. Notazace s-atuamplar cu cemadupa ce a qtus $i ai flins Imtlla.ea. Dupa lopne, caraa revenir la irrrE{ initiala? 2- Ob6crv. c|m $eface o prajit'fl Ce fel de cory estepasta oblindaFin rnestcarEsingdientelor? C, sratede agregare vr rvea .lupAce s6 coace? Mai polc Everi la stmeainitjnla?

Hrf
O T.m@trl &rFmrrFt.

ld-?a

s iordum(nel de masura a temperaturiicorDurilor.Ei!,a nii n|fte lnsn tml de cmera, ,Emrometrut medical,termometnrt dc |;aair.nc

Apa.audbr !i |rcuilor inghe4aiura la $ryr&ri, tr|m'i cnndlemFran[a arutui atinge OCsauDai Flin-

E--.
fomtnd ondeflsaza, picatudde api.

Prccipitatiile
ntFd.
alenat'fii sunt , Ce fenomene jos? ilusEatemai

deploaie Picaruril bucatidegheala-

8""
Uit.ji; 2ii"a" .""

Ambelefenonene apar cendgerultransforma p,caturilede ploaie ln paficule fme de gheata.

sut Punae.9:.:lTlP.-& cm- d compun int-un nor,picantile finede ap. sauffistaleledesheata p|oare' -" sublormadeprclprl,agr: grelepenrua maiplutj ur nori cadpePamenl Cnnd eledevinprea
poatelmduce a" gfr"Aa,,C"."t f"oo-"n .. numeite gdndinr $i estelntehit rumai vara-Grindina distrogn. in tuj. 8i de degtrae cffi. ui timPcs cadprinaerulgerosse, r"*a, air

gf|n indini" lapoviti$i ni oare.

&;;;;;;.

ttt bucari n sraleretoanere'i deaer \ apori''e rransrorma id norii arung

"r#'a. vor fi mari $ putbli' dacaestenrai cald 9i umed,aceqtia


Llh.

r'aJ-*i.i

-unes vo' fi mici'iar tulgii rnaircc -i.rale laid esi $iuscat' aerului. aercnpeiatura a*r"a"
Prcipir4iile sult fornare d 3Pa de ploai, carecaddin no.i slb form.a grindina,hpov{a $ dnsoarE.

Bfff.rt
Ai nevoiede: o bucatdde sticlade mriimea unei coli de haftie, u va (ibric,cu apafierbrnl,e' IG12 ruburide qheala, ibrirului' pe sr;cla 5i dne o deasupra a ruburil; de gheata A!a.! ta o disianli de aproxinativ 50 de cm. Noteazi observaliile. Cefenomens-aprodus?

frd ia d Dal rrd?


r Zapadaaparacultudle de toann| (gra ) de gemrile iemii Pentrua fl retinda pe ogoare,senonte.,],apaftzapezl punel pe o hartie neagla o Dacavreiil observirm tulg de zapadd, lucru potj facr iama.x'E-ozicu cu o lupa Acsr ri eramineazai ta! Ai s.iia sanu-l topetticu respiratia ninsoarc.

Circuitul apei in naturl


hrrr|.tl ra.
Ce seintemph cu apacareseevapod? in ce setransforna norii careating un stnt de aerrce? Undeajungeapacarccadesub formi de precipitatii?

miscare in nanrr, apaseaflaintr-ocontinua $i ransfomarc'Iatacum! nodi. Act*ia 3transfoma la sprafat evaporrndu-se Pamand, apa d Soarele incalze$te $i formand din nou in uri, laauti tlari $i ajunge zdpada saugrindinr-O pafe din apaplcipitatiilor h ploai,
oceane, ia! aftt parte.pe sol $i in subsol Din subsoliesla supmfati sub formd d izvoarc. pdcurS. un drum connnuu.numil cirruitul ,pei b naturaApa

ne:int

se Transfomarile apcih natura desf,soel ln modcoraifiu.

I*lirilrlr

n F qlr

* Pun9i o earca cu apt fiefint intr-un


castroncu marginileinaLe.Acoperili castronulcu o folie de plasticai punli dedupra foliei 3-4 monede,introdusein pralabilla ftigidei Notaii observaliilesi cotrcluiile. Cu ce hansformariale apiln nanra samanA

diuntloaretutumrplantelor. fornalta ploilor acid, aeiuluidetermina ' Poluara pot permanenr aspectul loa meteotologii ID funclie de Norii setransforma mai scuri sautrlailungidetimp preveda wemii peperioade cvolutia

*Amestecuri. Dizolvallea
arrtadr.|Fa.
,iE
O Ca dture corplri
Ffle.lccdln nod

; =----I

rl..--r

Bq
ffi;;Abd'"

:i apaI

;;; !il;;J" lla #*; omo!,en) {u ameste(


'*eili'-.""i ui'."*

;f;G;;""#;G-(-"*.

P.i" ;.bilaEa

"*r

) f ry*"^* dei'str1oe-ct. zihm' -n' ." r-*;5 *r"ut"

a douasaunai DtE da+-

"p"

"-"*

o'ohb
or 4a

searFc'{ Eitu ."'p (sotd.lichi{L sazoc)

(sa.s alr. i hdatlE) s nunestedizolvaE -. '-Crprnr in apa"combine (rr acaseele@u cae ou seAialva n aPasunrin-sol'rbile

E -*ffi*",*,'*,",

E*

CorDul(maieriabl) fMmitat sedizolv' Temperabrasi agitarca nd repede. dizolvara flnsreculuifavorizeaza


r r,^--r^ -: -r--- v#.nta corctl:

ser,op$ddizolva" zahan'l o in apa" 'F|il| gheaF sebPc$eJdizolv{ L:J ., La ialdurain apasi g peua sltrrtsolubile urmal;arE L v.rifi.e dei snb;tanFle de piper'cafea praf-boab detergent lapre. h. a &ffi ""2. lichid . sucde morcovi sap'm ..d;cinil r-rio,r"*r "b"1, iJ* -i-lL-.g'-ie't ccle xl apa'alieledecar *t corpuriinsotubile Dflr!amaimlbr|rt@F idhiE io leqie-

**,* ffil
- o mfue ".". C@{irEzftarete

eite"nde dizo|vN PenEu: - Ohsrai - 6 1i|s;p sarc'pulbere.dnokarz in apacalda'rrE(ei

calda/r'e' crisa]..ai'ol\ atarnapa

flsH.ljiMrtrG;c' Prin diarwc c dfin roblii(@i@8c). su ftn@ Drol'Nt pril crEEcaP tt.tt.3E6t @ifdm crtF.-

erPerunentuI'rr de apa{i o linguxtr c|r'Ling@r (!dI'T jumarztde.Paha' din m adec c R.alizti (td{{i ii Dmd timPul de duolvrm oaca: cu un bet!9ori - {gii{i alr@tl idstecul. - lu agii{i .r ADaestecl mai bun di?olvaDt riuuiranta in carealte corpud s. por ditolYai'

H r i d r r-d ?

I"ro*.t

a'u*ai^*-q 1f p.p'i""irii :ffi ffd ;tr tr*iilffi I;;l*Ji.*^r..t. adcvi.& prin dizobre' creeaza' apa pt""'ttedl :F:*i:y.Ht5.
fr'..frffi
-ddEf,rii:

imboga4ft'' le rnrir'Fste si le aducela suFafata;anannnui A'*f-l boli. tratarcaulor folosile pentru. a. 4a .ioerutr "*t

tiz.t'a *tsnlde Pb"! epr ai" s"usor devim

@ niEaL-

ry *:

*Amestecuri. Separarea substantelor din amestecuri


0t rra d r.4oa.
Itri
ln viatadezi cu zi, md urilizeaza amesecwi & s|bdaE.
u in carEdinrr paller DecDtareastesptrl[a componentelor tmui msiec Fitr depunerca uneiadift deFiltrdea e$e s.ptaMEi substanF dinF un aDsc cu ajuionn hatiei de trltra sgli'ei Decanbrari trltraEa sc foloses. penEua spaa substdtele din anstcud

g C\m putem ipm".coltlp@n&lc

Nu orice amestec 9e o sohie!

E m
l&l
Ug.J

pot fr spaftiepdn filnz, d.c@c. SubeEle din amestcud nomogne

It

r. Aege anestcuriledin substanlele urmatoare: tapte.limotrada" cafea.ulei. smSndnasiIon. 2. Transcdeii ralizeaza corespondenla inte ameslecud ti nerodele.le spfl-m,

fitrun"l ld*e."'l
haftie de filtny'sugadvi, apadinar-tm rerl' |, Ai nevoie dq douApahare, lac sauacvariu. FiltrEaz! apacolecfta, rec6nd-o dintr-un paharin cehlalt, cu ajuiGul bintiei de filtir (sugativei). Ce s adunain filtu? No0eaza observatiile. AdaugaE a Ia ponofoliul au. p6nr'a-za uII flurr pnru apad la robinet dinF-o hrcaaa tb rrdce .*-.Tl .,,r,-ita n patrq p care sa o legi la capalt d. tsvii --sc|qgere.Desfal dupao sapta.rnana de tolosir $i q'oDcce obo.wi |di !d Cl? J PenEua devmi polabila-apa reurijor es|e6lrab ir i"d"r,lii spciater a.oto esrespara$d ilnpmla! $i dezinlectala fd dop,raliz.zi e Tinand o sticldde apdcartrogazoasa

&drfo
IH tl

fc{oraEacomponntlor unuianestec. care suntaceslea? a Pcnau c{ apaditr acvariu sasemr{ha curagmaimulrtimp, sfol6e$teun filtru sFcial, cu ajurod c&uia s colcelzdimpurintile.

lfrffrla

pe sria i rcldrit

I l; 3

casUelecu deNmirile fercmenelorcare l. CompleteazN inEetin cicuitul apeiin natur,Model: apa piclifi g.indini de apl vapod de aPll picdtNi de apa tulgi d zapada

5 0 I 2: 3

(douacompletaricor.te ( a- douatipur i (c6teo utilizaE) (dou4corspondente) (3-4 completalicorate) ( cate rei tiPuri

56

L gileaza anotimpulin careintelne$tifercmeneledin tabel'

i:
LM

t:
I ' {

I
1. cultivarcacerEalelor obiectelordin ceramca 2. confecdonarea rasaduilm 3. planrarea

I
b) sol nisrpos c) sol ailos

htre liecale activitate$i tipd de sol ncsai corspondenfa Realize^za

eliriilat de oamenisi animale.

' 'i'(r.i;i";4...:...........--..-.-....-........sifolosesc,rnprepanreabrmei,
pentu: tipul deamesrc d a)he.izazN laptecu zahar ----------' ' pipermacnatcu aP. ---' apacuulei '----------> 4tetcu sare +
b) ScriemetodspoEiv n Penmr din amdtecurile substantelor spararea de alNbrri. nomogene

enunludlePcalet: Completeaza .. .deol esteun corp

--__-

" si nisi '

marJos: sulselorde ap'' mentionare G Scricsl pulin doudutilizari a1e

ii ra*i oln"'il;
g, izvoarc strb&iane.

r \.'-.. '..'

.
|oD-i!

_trr d.'e

pno|EEt
despre si curioziiali informalii , Cauta sistemul plsnete di' Sode si cele noua inr un desenidu o tucre \, Reprezhta un Conteclroneazr solar' srcremul mobila. calendarilustrendfiecale lun.' corespunzlor rnotimlului din carelace

din de$euri(slicle de plastic harde' cadon textile' ,,, Orgmizdiun concus de costumeconfecfiomie cu ocdia zilei de 1 lunie' ..Palailamo.teiintergalactice varn' 2025 seva desf4ura medtur caie saconvinSaoameniisaproteJeze o Formali g pe de cate:l 5 elevi $i realizadun afis
/.:: '

GOf,GUBS

tz'

.W\ Y' F,
n{rli

>q,

('- -,-r

Soarele gi viala
Obsotvi $i raapund6
, hive$e sprcq- De u.le vine lurina? Dar caldura?

I i
eee o steapentn ca areluninA si calduraprop.ie. rn jml , Soarele Soareluiseroiesctoateplanetele din sislemulnostrusoltr P[tru cr Pdma ul estea treia pldet. ca depanare fat, de Soare,I crLLhn pe ce le prime$te pentru int sut suliciente a eline viata. ri juul PaDarnrl srote$e ca un titirez in arei salea o .otire serslizeaza in 24 de ore.De aceea spunem ca o zi dueaza 24 de orecdnd lJ noieslemieTul noptii.n panea opusa a Pa.rnintuluiesre nieal zilei.

lnsulele H.waii

l{ew York

Bucurcaai

fttyo

PaaeDfi sercte$e si in jurul Sodelui. O rct4ie dure.aa365 de zile $i 6 oreAcste6 o.E formeaz4o dalala 4 rni. lnca o zi. Lunafebrueie are in aceln 29 de zile. Snue$e an bised $i are366 de zile.

-;-

Folosesle o iantem4!i un glob l|amantesc intr o cmera intuecoasa, pertm a simulafornarea I nlelor si a noptilor.

rimD ce o D{re a Pamantuiui s afld in idtune.ic.-.

Panertllui ln jon axei sab si al SoaElui, $efomaza anotilrQudle,Su.cd@ca schimblri ln muEiL

Ci ulmde amtidi

E'*

g c I ,."9. e c e c 3

tminr $i cddrl'e rcce.aE vietii pe Pametrl Soarrb ldsr b jdul axei saledtelminaformarcazilelor si oopFlor' M$as & rota& r Plnfuhi o Dirc{e c@plctl h jurul Soarcluih 365 de zile ii 60r' Phdid cedEd niqcid de rotalie alePalnann ui ddoritl cdor dou.n AnoaiEponfce f@cd

motimpuriledin imagini.Scrieapoiluile corspunz{tomE r- Rcunoa$c trclui'" De cet toanna? 2. Udepletri pislr e calatoare

&dr!
Hr-f

vaa arte bine !5-ti protejezicoryul de razelea'z-nh' slc Sodlui Ee ti pot pmvoca arsuri,insolatie.

rl

l&

e Crrmii .lc mi h ufli, omrdi ndsurau trecera timDutui foloeind itrsufleDte extremde simple(ceasul e.c.) sota, clcpsirta" cesul cu apa,lumrn,ti gradate

...ceilalti ca|elumird

& soare-

frli sa

msi [ult?

t Pediumulsiu in juul Soarlui, parcurge Painennrl 30 kn intr'o singnia secunda. r Ceanai lungazi din anesteintre21 d 22 iunie,iar camai scuna, intre2l si 22 d.embrie? Zua dvine egala cunoapoea lntre21 $ 22 seprembde $i inhe 21 9i 22 inarie.
o Crrcubeul sefomu i in dirctiaopusaSoarelui,candinca nai ploud"in monennrl in carerazele acesluia sdapungpicaturile de apa.Eh separi lumina (carcaparent estealla sautransparcnta) ln cele compun: roru, galben, verde, violer culod careo oranj, albasru, indigo si $apte

Potircalizasingur un urcubeu! Asazi-tecu spatele la soare jetul tutunul ca 1n irnaginea de nai Vei vedea cum sus. si tin d aDa fomeazacurcubul.

N-ecturi facultative

Soatele si nozul
d. Ciditi Rodari veselri mandru pecerulsaudefoc,muncendu-$i Soareb cahtorEa rdzle in toate dir4ine,spre marcle necaz al unuinor ftmrmos, caletunasi fu1gera. mana spada, anmcFtirazel! o sa-!iranlAnA! O savezicare - Risipioonrle, ginu eI! fu d. peminutsauchiar9i doua, in vn, fi.arebobdestruguE carescoce.a rlpa o ra"-A paianjn, picarra deapacaresanu-9iia pafea saiarba, floaresau satejetuias.i fiecarc! O savezicm o si-ii mulFmeasca atmci c,nd n o samaiaiba - l-asa,lasa nimicsa-tiia! Soarle insni9i continua drumulvesel, ddruind milioane, milimdedemze.fird sale socoteascA. Doarla apus i9i nlrmarinzele carE-i rarnls$rq ii, uit,nu-i lipsea nici macar rma"
Norul, de sup,rarE, seprefacuin gdndinave31, Soarele emmc! ln marc. (din volunul ,Povegti la rlefon")

Surse de energie
llta
Soarcleestepdncipalasursade energie.El ajuti plantetesashrineascrr Omul a invalat si folosas.a energia sold $i ln alte scopuri.Cu ajutorul panou.itorsolarcap&aza energiade la Soare$ incdlzerteapadin locuinte, economisind energiaelectricasau CunfunctioneazAnek calculatoare?

sftuatie,onul folos$te $i llt aceasta in loc de bateriinergiaSoeelui. Ilrea esteo sursade energiepntru oigdismele hlhrmr vieluitoarelo. Arimalele sehanesc d plantepentu a{i asrgura mergia necesaavietii. PenEuom, planteleqi afmalele sunto Foda vtuuiui stfolosira{ie om ca swsade energie.Cu ajutorulpaletelor invaftile de v6.t, morile specialconst uite prcduc energieetechicA. $i pulrcaapci a fost folositAde om prin construirea morilor d apd Acesrea macinausemintele pulerc{ de cereale, apeiftrvertindroaraEa milca piehele carctmnsfoinau smintle in faina. In zilele noastre, banje construitep rauri saufluvii, folosscputeraapicare, pin invenirea turbinelot produeculen electricieftin, fara poluar.

|"/

'6t
JL

tni

o'',6 'r't'66f"

Energiaelecldca,a6t de neesari oamnilor, esteprodusd9i tu &tmoce rrr (uift de producere a nrgid ercclrice),pdn aderci conbusdbililor naturaliexFdsidin suhol: ctuttmi petol, gaz ntan. D,[ a.esrea $Dt slN alecntgielimitate, iar pdn a{k ei lor, omul poluziLzilnic aimo6fera Pimeftrhi cu 8au toxica Lemul srsi el lm combodibil folosit la nlcdzila locuinltlor. Si acea$ates,lra Irbui folosirardtiotrd.

principala sulia deen tgl, Gr Soarle e,ste nr$noforti apei$ a vann ui sepoduceMgic clcctdcn

qiddd

iefrira ti fira polua.Alte su$cfolociiea6r pqrrnr producersenrgici catri ac diriimt elertdce ptrolul,gazur metan. carbunii, pentfl todlevieFiro&Ela deneryie I{.anaestesursa

Itonli.!
pe bazacurEmrru cu prccaulieapar.telecareftmctioneazd Foloseste energiaelectncs! Ecodomisege

lp[C.
susle de enrgie$i foloaqelepnt on 1. RealizeazAcorespondenteleinE

lncAlztua locuinFlor
pe catEle poti folosi datoril4energiei 2. Enumer! aparatle vehiculelII tunclie de tipul de 3. Grupzt umaloa.rcle tren. ramvai, automobil,vapot Eoleibuz, utilizatd: nergi cu cel de alatui un tabl a.semanabr motocicletl Folosst un lcoiect cu tera: ,,sursde energie': 4. Ralizea2a .rtgb prDv@iri ditr rtt.!c.&cmbudnfli

o.,""*..'tmun? lffi'l

debuane' ct$rl ebchnic' Radioul, carctnarorul deelctricitate. t Bateriilesuntmici rezewe Mirinoa cu baletii mobilul func{ioneaza {i foflnalor vdiaza, lantemacasetofonul sl ilefonul pot ii rcAncarcare. ia unele p$le-roryft,peotu a seada Foduce Deextnplu, pe$ti Unii , Foduc locuri elctrice! bec. chiarun carar puieaaprind elctricitate,

E m

Schimbiri in lumea plantelor gi animalelor


.
.

rrb*llrili|n

.#:"i":i:H';'ffi*,lasoareinltuenreaza
Cte s@t rc6ta? CeNli spune dztpre Jtuare?

l[l

plantelorsalbatice sdezyoltdin . Daroritasuccesiuniianotimpurilor,rnajoritatea Asdel pdmavata,dupatopireazapzii,campul r)mAnehverzil. Aceasta a aparaigdul de gefuile iemii pntu ca acums ajute sdcre3!.Ar hrdnindul. Muguii copeiloi incepsaplesneascADin ei sevor dezvoltafrunze si flori. Plan0ele nici rtuai. Ploile le vor ajuta sd cEas.d.

Mulle plantede padureinfloEsc va"a. De ,semenea $i majoritatealegumelorsi coniferelor. Pietelevor fi pline mai intai cu ddichi $i @pa verde,ustumi qi salatdvede apoi cu cap$mi, circ$e,d$ine si mazde. La canpie, grad qi floarea-soarelui unDaza

' Toanna"copacii din ptdurile de foioaseiii pierd ftunzele.Pan, te Iescaltele.ei ..seodihnesc': Unele plantemici seusuca9i noa altelei$i aduna rez.a!,eh nrlpirile subpamantene sauradacini. Coniferelefa. sminte.Seculegmadele: porumbul,dovlecii, merele.perele,nucite,sutuile, strugurii. Secoc $i ftuctelede padure. Coroma coniferelorramaneverdesi bogatA nereu, chia. si iarna-Acestlumr se petrccedeoarce ei i$i pasa.azi huzele cativa ani pierz3ndu-leapoi rteptat,timp tn cm le crs. al0el Ceilald copaci dmen in tolalitat, iffa fttrlze. Doar in sol activiratea ptantelorconri d Semirfeleincllteac mpreua plmte. 5i. cu alte a$.ipra losirca prinaverii.

f{i!.
Succsimea anotiDrpurilm detrmiDischimbei h viata Planteloi

rtE.i
r. Dseneazh acelali pom fructifer v&ut in 2. Informeaza,te despre cachaii cae clsc in de$dt

h r i S r - rl?

. Unele plantedin deFrt au rad,.ini lungi penhu a ajmge la apacarEse gasrie la adancime foarG mar.Pentruca ploua foa e rdr (o darara cAdvaani), alteleisi fac rczervede apain ' lor nu pd parunde in'co$ul e In zoneleftigumase(r.i) ale Pam&ltnui rada.inile planoelor adincime. doarece solul estein pnnanenti lngh4ar Dator i vantuiilor foartepuimice,acoloplantele

lEl *o...n..
Itrt

in shansa legatuI. cu schimbilriledin lumeaplanteloi, au loc ii celedin viala animalelor C?, onpondnenp ale aninalelot datorotcsue.aiuhti anotin'pui Ior p oli erenp Iif ca ?

Pentruaninale, Fi&Avara esteanotimpulimperecherii. Pas4rile cElitoaresiniorc pnhu a depunesi cloci ouale. celelahe pa-sari spege&sc pentu cuibarit. Unele insecte, $i amo4itepesteian6, revin acumla viatd (mustele),al.ele abia is din ouile dpuse la loc ferit, in toama. MamiJercbsabadceies la soarE din culcugutln careau ieinat. Nu nunai ele vor aveapui in acestanotimp,ci qi animaleledomesrice.

Peste varn,av6ndhranadin belrug, puii nimalelor cr$ si mvata de la ptuintiilor sasedescurce singui: ce tebuie samrnrnce, cum sa venze ii cum si se dprF. Pui pasarilormvaB sa zboar. ln srun LirBp ei

Toa$|l4 uneleaninale isi amenajeaza adaposrurile si isi facdepozitede hranapentrua s Pentruca o paie dintre ele nu vor mai aveace mincasinu vor rzisra frigului.migreaza rn regimi calde,ude vor gasimai nulra hrani $i c dud.

Adtruletor carcrNmenacdvesi pe thnpui iernii li se in'k\esteblanalsdu,,cojoflrl" r.careia de pne mcepe sai seschimbe pnFu culoarea a se ferid duioani. Celemai multe insctevor depuneoua,iar alties vor adapostiln panant sausub scoadacopeilo..

tSa
Succsit)ne3 anotinpurilor dcte'I!tu. sclimbdri $i in lurnea animalelo4aflateln str6nsA bgatud cu plantelc.

fcftlfr

Fr.dcf

fd

ri Si D.l nf,I?

tn a Cauti imagini cu un animalcaE safie p.ezntat mai multe anotimpuripentl! r evidenliaschimbarea culorj' blanii.Prezinale.i colegilor. adaugend dpoi paginarealizatN poiofoliu. ta {) Iustreaza acdvft.Afe p careoameniile dsfagoara in fie.ar anotinp.

e Pentnranimallemici, careFaiescin deserturi,esiesuficientaapadin hrand.in schimb,cetemrri. cum ar fi cam a, trEbuies{ se adap. Candajungela apa,camitabea 125litri in zeceminute. e Pentrua rezistala &ig, animalelepolaredesc mai mari 9i mai giase,sub pielealor existandun stratde gr,sime caft l pmrejaza. Pinguinii au colpul acopffit cu puf $i penefoane fine g dese.

Vietuitoare dispirute
Gite$t cu siguiantri ai vaat in cd4i, in filme saumuzee.mnsntui.i
ateuor fiinie Dintre toateYieruitoarele disparute, dinozauii suntcelebri.

observa $i raspunde
r Prin ce sedeosebeau la inhli$are dinozaurii erbivori de cei camivori? Caredintre dinozlturiadiau in dpaii carezbu.au? -

Ifle
(-ur;ntul dino/aur! inedin limhdgreaca !i nseanmd monstuoasa': Dinozaurii elau reptile ,,roperla ri au fost cele mai nari animalecarcau exislat.In epoca1or,domrnau Pimentul. Oameniinu existau.Traiauatet in ape.cat si pe pa-sltrilolErau ateterbivori, cat ; uscat.Unii zburau.asemenea $i camivoi. intrucet eracald ii plouafoartemult, existau .27 multe plante,majoritateachiar uriale. Aninulelor le mergea Te-aiintrebatvreodatLde ce au disparutdinozauii? Cu 65 de milioane de ani in urma, dinozauiiaudisprrut brusc.Crcetlorii au mai multe pdrri in legaturacu explicatiaacestuifenomen. Unii srlslinca un meteoit (l ) (coip solid venit din spauur nterplmetu) cu un diametrude 10 , i5 km ar fi crzur P,mAnt.(2) Cantitatea marede praf 9i gare rezultate a ,,unbrit" Sodelemai mulli ani.(A) Razele lui nu au incalzit planeta. plnnrele Aerul s-aracil au disparut, iar diflozauii au nuit. Alii cerctato.ispunca r-a racir clinu, cea ce a atrasdupa sineschimbarea llmii vegetale9i animale.Ca reptile, dinozau.ii aveaunvoiede caldua (soltra) in permanenla. Cendcorpul uriaqincepea sa seraceasca, aveanevoide foartemult timp sas incalzeas.tdin nou-Oqanismul lor nu s-aputut adapta atetde rcpde]a variadile remPeratuiisi au dispinl treplal.

,af:

lDlica
Ghicerie a cui esteumbra.Scriepe caiet denumirea dinozamlui respectiv.

3
caut.ilusFalii cudinozauri.Adaugi si proFiile desne. FolosesteleDentrua confi{tiona,,Cadicica dinozauilor':

Ac-licitalc practica

Vietuitoale pe cale de disparitie


Giffi!iol|{ra
In fiecar flL numdul oamenilorcreste.Acst luc lnsamft mai mula hana si mai mult locuinie. Paduile din nulte zone,le Pen6nnrlui au fost distrusede oamenipentru lemn, pentu a-si lntinde aszarite saucuhrrile agricole.

E E

n.tF|ndc

. Ctre,nen casunrcauzele dis?aritiei unorvienriroare?

llli

Plantele sauanimalel deE anumitfel constituie o sDcie. in .lt.t. no*t , mulrorvie$r;roarc u-i"iopr-a "ristota ""t & Dlante ADroximativ un sfei din numaul totalal sDciilor esteoecale

d disparitie.Dacaultimul exenplar al unei specnnoarE, afmci a.eastadisparepnmr cn nu semai poatelnmulti. Dacaplrntele dispar,qi aninrlle vor fi h pricol. Caresantsurseledepoluarc? Cffi .rezi cdpot f ele conbdrtte? Ped8ua Foteja vieFitouclc, onul a @8jat l''olte sprafete, fdsfolmAndu-le ih rezwatii saup&cud mturala Acolo. dqipl.mEle ti mimalele trAiqc It - .. ro kgurmF- vanatoara . e$e srict int rzisf, illFtrEribe"ut "*r a pmcja aumit pl-a0cd arin lc, a.csicaau fost decla-at Tot pdhu monuslinte ale naturii

E
ffi

.,

Aplici
Realizdza,,Ceticicaviesitoalor ocmt'&i folosindinagini ri articole ditrrviste.

Jrsi 6.t slii mai mrm


. Pe innEgPen nt'il msi eliesc doar lm de urli pandastep cale de disparitidoflEt', ln dtimii 50 de ani, au fost vanate -, BalenaalbasFa peste330.000exemplarc.

h t r - Fb
e
I C stlatrgornffn

Degeurile

C-e inf6ti!azaintginea? in pubcle?Dec?

tni
alimetrt@ sauamblrjde din difsite matetiale.Deseurilenenajere sunt de obicei cole'tate ln saciF'au natrale' folmand ingr-atarninte h tazi de gmoi Ace$er, .lcpozitatein locuri spe.iale,sedescomPun

ffi;re

unuiobiect':estu'ile la realizarea carenu mi folosesc sr"t ."srnt ae[lleriale taiate,

cu mrsini special Cmtil4i ltd da d!$ri dh hiirrie, metale,nas pla.{ticesi sticlasut transportate ({eciclat). la fabdci tntru a fi refolosite ttuall copacii Hallia fal'ricatl ditr detorile rciclatesalvaza

depoziralin gropile de guloi, alte sunl arsln cupbare speciale. Unele d$eui sr.lDt

rlFr

la Dct.l|trle mr rettuxidenaterirle raiac carenu maifolosesc din diferitemardale sauambalaje rmn;otiecr,resturialimentate reatiznc-r

-Reciclarea deseurilor
otrrra ti .IL
Deseurile$mt o swsAudh de materii si materiale.

) Zt1

|ffi.Fff
Confeqioneaz|suporrudpentrucreioane din cutii goalede cartonsaude aluminiu-

Si proteiim mediul inconiuritor


Gilcglc
Natura se saeste, in mod evident, in fata mei divere gatne de $lul ooluari. ae r.nde.a o aleeler n inmgime. Aen'j. apa_ 'unr 5i dimalcloa mudarire (r .uh\rJnle cffe dtacaorgar sul Planrelor At uri de acestea,zgomotele penannte Fi mtiMea directi a

&

pagube intregij mluii ii Provoea acesteia oamenilorasupra

iradonal i Oriundeseconsiruiesc fabrici, apeleti-au Pierdut limpezinea

elimina Fabricile9i uzinele,autovehiculele iD aergazebnce (noxe)de toarcfelurile' influenllrnefastilasupla caE au aceasi mediuhi-

unei tonede c&bune, de lemn' Prin arderca de petml saude gz natural seformeull in mai mulie lone de dioxid de atnosfener de a ducebrusc prcpdetatea Et are carbon. lemplatudi in ahnosfera la schimbarea apeiesteforma ia mai gravaa PoLuatea polurrii, ceamai evidmL prin fecteleei. sute de nii de knomeEi de fluvii $i de * tiud suntpoluale,au apenepotabile$i in geneEt, pnEuorice priculoas. ,

==;:-+i

tehn'ca inr'nal agr.ulturacu maslnr.s , Progre'ul er v p i e rd e re ..a ra clen' r u' rn 'la la l f i 'd e a ud e F rmi r.r - j tradiional. Din aer.din ape,subsBnlele tonce ajung cdtirali n mod ur!re,libil. a ddaugar 'r' . In sol.Omul chrm uiasede 'ngralmule
I

arucate in aPe / Gunoaile vieluiloaiete i ucid infesleaza $i cde haiescacolo5i Pe ,

're
sonordesteo maladiecareaie PoluarEa 6upra omului, dar si biologic efecte pladelor si animalelor asupra modem{ Esleo boa,l5

Deseurilesolide seallrmuleza pretutindeni Tercnurile'ie depozftre a gunoaieloi Ele suntdin ce in ce mai pudne,ia' ind$lda de mbalaje se un;u cu ieDeziciune. zvolta. ADarastfelmai multe sticle, mai multe cutii de conserve'

vielii elimini Plantelein timpur z ei? o Cegaz indispensabil

Pa.lureape hdga caniilitile ndasede oxign Pecae le elibereaziin &r, redre nmi plaf din rtmfu, cantit{i dre curat nd in :lcsrodsul P{dEca me un rol deosebitin aiguruea resurselolde apa a apadm Ea inmagazineaz siu, devenind ln solul .:atmosfEA il m -b{rei' datdita fturelor

ff-HilTtrrH .rr il

Padda3E olul d. proeclr Rtdacirdccopcilor a solului$i atudq trxarasoltd, alm.&ile.le lmDiedictud

pldtEle si animalele Padura proreJeaza din marile rezervatiinaturalEa le asiguraad:rpost ti hana.

P{dra qdrr culorile dc vis.ol, Pe tin{x lmii ajffid tr 4.la!r tinp la siaioaEa zapeznPesietrtnudle cultivaE ES un scln io calea vtntuilor pd.nice.

tdin!
pnttu PlfuEa asigudadapost si hrana om este o sursa sioaldc.{lbarice' Penrru dclioi$., httri" otigtr-

q'\
M!Ft!. Bcdtuhi

sar h sa:i f pl*i+ ro nrnOicde maerialele DemzitazarEsturiiemmaierem pubelespeciale sunrconfetli;narr pLa$ic.melal sticld"h' ie ln itrddie muhe dirr a'ste din cair are,stea derarisunrrefolosirf,siasdel.omuiajutalaproFjalarzervelortr'&|r|le'leplf,lei.. r! sotruur" Depotdnd gunoiul locud spcialanenajaF. von inpiedca por!|sa apN 'n

lplici
deeurilorncnajere anmate ioft-o s@lntna de familia inregisteazahn-un tabel cantitarea ta, in funcried maFnalul din .tre suntconfectionata

sT@trs trA@B$SA
40 3tt
un graUcde l.mperatu.a, RcalizeaziL timp dc o saftamiinit. inreSistrara corespunzatode pat|l{elele colorand
N

s@@

to o
.' TII ajutindu_te de jmaginide culidle in.rucisale, Conpleteuacareul L

l--.
Bf e a z

' c.-r.I r*rE,ifr.iEin'rt

3 +5

SictE$tE!fl=a Pqdt#ltd"--i

i Crrpi"m. i c.-;*ori6*

* g*m

\tlitud Ad

31 I 35 I

36 I tll

iru** I s*i *"-.*-. lU*ot*,.. I rti.c or*a I a.o.s d* * lt-*


| **o"*

; &9 r+u -i: Li ra


Li ro

sd, AF sE'tE -rrctu-&d, &4=tL'-ib


l---+irE

ltl 3t I ol I tt l rI
13

I *,*.r"*. l.o'--

krfi*G ksg*

*l

l.eI ir-*
I ||i#

r ''
lt
19

&s
rklliEd
cqtito'd Y-a

{51
16
o7

1
|

| r"n"r I "rg I Fd
I
I

n 2l z2
- * {-a 9

soaete sivi4a facultativa Lect'ra eorgb d s'se


S;dd!'hri in lunreaolf,relr

"i: I :: 5l-5r I I 53-54 |


55 |

f-i*.
nc*,1**i:

I r*r
I I I I e.t-*ti6f IEHL.J. cttr.itii rxr s.*u

x
E

si{!d'l".
Vlendloarcdislilrffe

b z"'

\"teoitoaeFcde dcd*litie

I 56 |

I **
-

a
19 3
'

D..{de
'p"";r:lreadesorrilo* Sarr*jinnediul
br@trdftoa

57|
rHru

se{o I
6142

58 | I

3l ?

v{itu+te!

ffiFrPAEE-ffi

GI

S-ar putea să vă placă și