Sunteți pe pagina 1din 7

1

Buddha-bh2=ita3-samanta-jvala-m2l2-vi0uddhe-sphurita-cint2ma5i mudr2-h4daya-apar2jita-mah2-vidy2-r2ja-pratisar2-dh2ra51.

Nama`

sarva

tath2gat2n23.

Namo

nama`

sarva

buddha-

bodhisattvebhyo, buddha-dharma-sa3ghebhyas. Tadyath2, o3, vipulagarbhe vipula vimale, jaya garbhe, vajra-jvala garbhe. Gati gahane, gagana vi-0odhane. Sarva p2pa vi-0odhane. O3, gu5avati gharghari5i g} g}, gamari gamari, gaha gaha, gha-g2li gha-g2li, gha-gari gha-gari, gambhari gambhari, gati gati, gamani gare, guru guru guru5i. Cale acale mucale, jaye vi-jaye sarva bhaya vi-gate. Garbha sa3-bhara5i. Siri siri, mil1milin giri giri samanta 2-kar=a5i, sarva 0atru pra-mathani, rak=a rak=a m23 sarva sattv2n23 ca, v1ri v1ri vi-gh2ta 2-vara5a bhaya n20ani. Suri suri, ciri ciri, kamale vimale, jaye vi-jaye jay2vahe jayavati. Bhagavati ratna-maku6a-m2l2-dh2ri5i, bahu vi-vidha vi-citra-ve=a-r9pa-dh2ri5i.

Bhagavati mah2-vidy2 dev1 rak=a rak=a m23 sarva sattv2n23 ca samanta sarvatra. Sarva p2pa vi-0odhani. Huru huru nak=atra-m2l2 dh2ri5i rak=a rak=a m2m, an2thasya tr25a par2ya5asya pari-mocaya me sarva du`khebhya0. Ca57i ca57i ca57ini vegavati, sarva du=6a ni-v2ra5i, 0atru-pak=a pra-mathani vijaya v2hini. Huru huru, bhuru bhuru, curu curu, 2yu`-p2lani. Sura-vara vandani, sarva devat2 p9jite, dhiri dhiri samantaavalokite. Prabhe prabhe su-prabha vi-0uddhe. Sarva p2pa vi-0odhane. Dhara dhara dhara5i-dhara dhare, 0umu 0umu ru ru cale c2laya anu=6h23. P9raya me 2023 0r1-vapur-dhara3, jayaka3 m2re k=15i k=15i, varade varad23 ko0e. O3, padma vi-0uddhe 0odhaya 0odhaya 0uddhe. Bhara bhara, bhiri bhiri, bhuru bhuru, ma{gala vi-0uddhe pavitra-mukhe. Kha7gi5i kha7gi5i, khara khara, jvalita-0ire samanta pra-sarita avabh2sita 0uddhe. Jvala jvala, sarva deva-ga5a samanta 2-kar=a5i,

satyavate tara tara t2raya m23. N2ga vilokite, lahu lahu, hunu hunu, k=15i k=15i, sarva graha bhak=a5i. Pi{gali pi{gali, cumu cumu, 0umu 0umu, cumu cale. Tara tara, n2ga vilokini t2rayatu m23. Bhagavati a=6a-mah2d2ru5a bhayebhya` samudra s2gara paryant23 p2t2la gagana-tala3 sarvatra samantena di02-bandhena vajra-pr2k2ra, vajra-p20a

bandhanena. Vajra-jvala vi-0uddhe, bh9ri bh9ri garbhavati, garbha vi0odhani, kuk=i sa3-p9ra5i. Jvala jvala, cala cala jv2lini pra-var=atu deva samantena divyodakena am4ta-var=a5i. Devat2 devat2 dh2ra51

abhi=i#catu me. Sugata vara vacana am4ta vara vapu=e rak=a rak=a m23 sarva sattv2n23 ca sarvatra sarvad2, sarva bhayebhya`, sarvopadravebhya`, sarvopa-sargebhya`, sarva du=6a-bhaya bh1tasya, sarva kali-kalaha vi-graha viv2da du`-svapn23 dur-nimitta ama{galya p2pa vin20ani, sarva yak=a r2k=asa n2ga ni-v2ra5i. Sara5i sare, bala bala balavati, jaya jaya jayatu m23 sarvatra sarva-k2la3 sidhyantu me im23 mah2-vidy23. S2dhaya s2dhaya sarva ma57ala s2dhani, gh2taya sarva vighn23. Jaya jaya, siddhe siddhe su-siddhe, sidhya sidhya, budhya budhya, bodhaya bodhaya, p9raya p9raya, p9ra5i p9ra5i, p9raya me 2023. Sarva vidy2 adhi-gata m9rte jayottari jayavati, ti=6hat ti=6hat samayam anu-p2laya, tath2gata h4daya 0uddhe vyavalokaya m2m, a=6abh1 mah2-d2ru5a bhayebhya`. S2ra s2ra pra-sara pra-sara sarva 2vara5a vi-0odhani, samanta-k2ra ma57ala vi-0uddhe. Vi-gh2te vi-gh2te vigh2ta-mala vi-0odhani. K=15i k=15i sarva p2pa vi-0uddhe mala vi-gh2te. Tejavati vajravati trai-lokya adhi=6hite sv2h2. Sarva tath2gata m9rdh2na abhi=ikte sv2h2. Sarva bodhisattva abhi=ikte sv2h2. Sarva devat2 abhi=ikte sv2h2. Sarva tath2gata h4daya adhi=6hita h4daye sv2h2. Sarva tath2gata samaya-siddhe sv2h2. Indre indravati indra vyavalokite sv2h2. Brahme brahma-adhyu=ite sv2h2. Vi=5u namas-k4te sv2h2. Mahe0vara

vandita p9jit2ye sv2h2. Vajradhara vajrap25i bala-v1rya adhi=6hite sv2h2. Dh4ta-r2=6r2ya sv2h2. Vir97hak2ya sv2h2. Vir9p2k=2ya sv2h2.

Vai0rava52ya sv2h2. C2tur-mah2r2ja namas-k4t2ya sv2h2. Yam2ya sv2h2. Y2ma p9jita namas-k4t2ya sv2h2. Var952ya sv2h2. M2rut2ya

sv2h2. Mah2-m2rut2ya sv2h2. Agnaye sv2h2. N2ga vilokit2ya sv2h2. Deva-ga5ebhya` sv2h2. N2ga-ga5ebhya` sv2h2. Yak=a-ga5ebhya` sv2h2. R2k=asa-ga5ebhya` sv2h2. Gandharva-ga5ebhya` sv2h2. Asuraga5ebhya` sv2h2. Garu7a-ga5ebhya` sv2h2. Ki3nara-ga5ebhya` sv2h2. Mahoraga-ga5ebhya` sv2h2. M2nu=yebhya` sv2h2. Am2nu=yebhya` sv2h2. Sarva grahebhya` sv2h2. Sarva nak=atrebhya` sv2h2. Sarva bh9tebhya` sv2h2. Sarva pretebhya` sv2h2. Sarva pi02cebhya` sv2h2. Sarva apasm2rebhya` sv2h2. Sarva kumbh257ebhya` sv2h2. Sarva p9tanebhya` sv2h2. Sarva ka6a-p9tanebhya` sv2h2. O3, dhuru dhuru sv2h2. O3, turu turu sv2h2. O3, bhuru bhuru sv2h2. H2na h2na sarva 0atr9n23 sv2h2. Daha daha sarva du=6a pra-du=62n23 sv2h2. Paca paca sarva praty-arthika praty-amitr2n23 ye mama ahitai=i52 te=23 sarve=23 0ar1ra3 jv2laya du=6a-citt2n23 sv2h2. Jvalit2ya sv2h2. Pra-jvalit2ya sv2h2. D1pta-jval2ya sv2h2. Samanta-jval2ya sv2h2. Ma5i-bhadr2ya sv2h2. P9r5a-bhadr2ya sv2h2. Mah2-k2l2ya sv2h2. M2t4-ga52ya sv2h2. Yak=i51523 sv2h2. R2k=as1523 sv2h2. "k20a-m2t}523 sv2h2. Samudra v2sin1523 sv2h2. R2tri-car2523 sv2h2. Divasa-car2523 sv2h2. Trisa3dhya-car2523 sv2h2. Vel2-car2523 sv2h2. Avel2-car2523 sv2h2. Garbha-2h2rebhya` sv2h2. Garbha sa3-t2ra51 sv2h2. Huru huru sv2h2. O3 sv2h2. Sva` sv2h2. Bh9` sv2h2. Bhuva` sv2h2. O3 bh9r bhuva` sva` sv2h2. Citi citi sv2h2. V17i v17i sv2h2. Dhara5i sv2h2. Dh2ra51 sv2h2. Agni sv2h2. Tejovapu` sv2h2. Cili cili sv2h2. Sili sili sv2h2. Budhya budhya sv2h2. Sidhya sidhya sv2h2. Ma57ala siddhe sv2h2. Ma57ala

bandhe sv2h2. S1m2-bandhani sv2h2. Sarva 0atr9n23 jambha jambha sv2h2. Stambhaya stambhaya sv2h2. Chida chida sv2h2. Bhida bhida sv2h2. Bha#ja bha#ja sv2h2. Bandha bandha sv2h2. Mohaya mohaya sv2h2. Ma5i vi-0uddhe sv2h2. S9rye s9rya vi-0uddhe vi-0odhani sv2h2. Candre su-candre p9r5a-candr2ya sv2h2. Grahebhya` sv2h2. Nak=atrebhya` sv2h2. _ive sv2h2. _2nti sv2h2. Svasty-ayane sv2h2. _iva3-kari, 02nti-kari, pu=6i-kari, bala-vardhani sv2h2. _r1-kari sv2h2. _riy2-vardhani sv2h2. _r1ya-jvalani sv2h2. Namuci sv2h2. M2ruti sv2h2. Vegavati sv2h2. O3 sarva tath2gata m9rte pra-vara vi-gh2ta bhaye 0amaya sva me. Bhagavati sarva p2pebhya` svastir bhavatu, m9r5i m9r5i vi-m9r5i, cale calane bhaya vi-gh2te bhaya hara5i. Bodhi bodhi bodhaya bodhaya, buddhili buddhili sarva tath2gata h4daya jye=6he sv2h2. O3, vajravati vajra prati-=6hita 0uddhe, sarva tath2gata h4daya

adhi=6han2dhi=6hita mah2-mudre sv2h2. O3, muni muni, muni vare abhisi#catu m23, sarva tath2gata sarva vidy2 abhi=ekai, mah2 vajrakavaca mudr2 mudritai, sarva tath2gata h4daya adhi=6hita vajre sv2h2.

Om, am4ta-vare, vara vara pra-vara vi-0uddhe, h93 h93 pha6 pha6 sv2h2. Om, am4ta vilokini garbha sam-rak=a5i 2-kar=a51 h93 h93 pha6 pha6 sv2h2. O3, vimale jaya vare am4te h93 h93 h93 h93 pha6 pha6 pha6 pha6 sv2h2. O3, bhara bhara sa3-bh2ra sa3-bh2ra indriya vi-0odhani, h93 h93 ru ru cale sv2h2.

Namo buddh2ya. Namo dharm2ya. Nama` sa3gh2ya. Namo bhagavate 0akyamu5aye mah2-k2ru5ik2ya tath2gat2ya arhate samyak-

sa3buddh2ya. Nama` saptebhya` samyak-sa3buddhebhyo. E=23 namas-k4tv2 buddha-02sana v4dhaye aham id2ny23 sa3-pravasy2mi. Sarva sattva anu-kampay2, im23 vidy23 mah2-teje mah2-bala par2krama3, ye=23 bh2sita3 mantrayan vajr2sana man1=in vigraha, sarve vin2yak20 ceva tat-k=a5a vilaya3 gh2ta. Tadyath2, g} g} g45i, g}vati gu5avati 2-k20avati, 2-k20a 0uddhe p2pa vi-gate, 2-k20a gagana-tale, 2k20a vi-c2ri5i. Jvalita 0ire ma5i muktik2-cita mauli dhare, su-ke0e, suvaktre, su-netre, su-var5a-mauli. At1te anutpanne mana gate

pratyutpanne. Nama` sarve=23 buddh2n23. Jvalita-teja` sa3buddhe su-buddhe. Bhagavati su-rak=a5i su-k=ame, su-prabhe, su-dame, sud2nte c2re. Bhagavati bhadravati, bhadre su-bhadre, vimale jaya bhadre. Pra-ca57a ca57i, vajra-ca57i, mah2-ca57i, gauri gandh2ri bh9cari ca572li m2ta{gi pukka0i 0avari dr2vi7i raudri5i sarva-artha-s2dhani. Hana hana sarva 0atr9n23, daha daha sarva du=62n23. Preta pi02ca 72kin1n23 manu=ya amanu=y2n23 paca paca h4daya3, vi-dhva3saya j1vita3 sarva du=6a grah2n23. N20aya n20aya sarva p2p2ni me, rak=a rak=a m23 sarva sattv2n23 ca sarva bhayopadravebhya`. Sarva du=62n23 bandhana3 kuru. Sarva kilbi=a n20ani. M2t2-nandi m2niti cariti. Ta6i ta6ini tudai ghora5i v1ra5i, pra-vara 0ambare cand2li m2ta{gi varca` su ru pukka0i 0avari sa3kali dr2vi7i dahani pacani mardani. Sarala-sarale s2ra lambhe, h1na-madhyot-k4=6a vi-d2rini vi-dh2rini, mah1-ri maho maho-r15i, ga7e ni-ga7a bha#je. Ma57i ma57ini, ma57i cakra-v2kin. Cale cule 0avari 0abari 02vari sarva vy2dhi hara5i. Cau7i cau7ini ni-mi ni-mi nimi3-dhari.

Tri-loka jahani, tri-loka loka-k2ri, trai-dh2tuka vyavalokini, vajra para0u p20a kha7ga cakra tri-09la cint2ma5i mah2-vidy2 dh2ra5i, rak=a rak=a m23 sarva sattv2n23 ca sarvatra, sarva sth2na gh2tasya, sarva du=6a bhayebhya`, sarva manu=ya-amanu=ya bhayebhya`, sarva vy2dh1bhyo vajre vajravati vajrap25i dare, hiri hiri, m1-ri m1-ri, cili cili, sili sili, vara vara varade sarvatra jaya labdhe sv2h2. P2pa vi-d2ra5i sarva vy2dhi hara5i sv2h2. Sarva tr2saya hara5i sv2h2. Pu=6i svastir bhavatu mama sv2h2. _2nti sv2h2. Pu=61 sv2h2. Jayatu jaye jayavati, jaya vipula vimale sv2h2. Sarva tath2gata-adhi=6h2na p9rti sv2h2. O3, bh9ri bh9ri vajravati, tath2gata h4daya p9ra5i sa3-dh2ra5i, bala bala jaya vidye hu3 hu3 pha6 pha6 sv2h2.
No. 1153.

1. No. 1154. 2. No. 1155.

:
( Transliterated in the year 1983 from volume 20th serial No. 1153 of the Taisho Tripitaka by Mr. Chua Boon Tuan () of Rawang Buddhist Association (). 8, Jalan Maxwell, 48000 Rawang, Selangor, West Malaysia. ) R. B. A. Tel : 603-60917215 [ Saturday after 10.30 p.m. ] Residence Tel : 603-60932563 [ Monday to Sunday after 9.30 a.m. ] Handphone : 6016-6795961. E-mail : chuaboontuan@hotmail.com Revised again on 24/1/2010.

http://www.cbeta.org/ http://www.dharanipitaka.net

Skype , Skype : chua.boon.tuan