Sunteți pe pagina 1din 114

DoinaBURTILA

EIenaSTANESCU

MarinelaCHIRIAC

TrandafiraPLESAN

}IEPREGATIfiPETTRU

GeilcunsuntlE tce LARE

CTASAAII-A

a! IESTEGfltA

ar.

/ Lintbagiliteraturaromdn[ { Matematicd" r' Cunoa$tereamediului

TIPRR6/

I EDITURTI

I

Conlinutulauxiliaruluiestein conformitatecucerinlele

Programei gcolareln vigoare

Colaboratori:

instit.AureliaOlescu inv GheorghilaRo'ca

Culegere gitehnoredactare:Daniel-AdrianJunoiu

Corectu15:Autoarele

DesigncopertS:StelaCrelu 9i MirelaFlorea

tsBN978-973-735-287-3

Pentrucomenzigiinformatiiconhctali

EdituraTIPARG

Geamena,DN658VariantaAutostrad6"Slatina, jud.Argeg

Tel./Fax:0248280490;Tel.:0248615416t02486154l'ltFax:0248221348

Adresecorespondenla:O.P5,C.P97,Piteiti,Argeg

E:Iil::439-E!:try:ry*i!"s1"

CopydghtOEdituraTiparg2009

llpeilbS.C.TIPARGS.A.

pomind de la

faptul ce educalia intelectuale reprezinte o

lu

educalionale qieaconstituie ,rr.drpuo.

latureimportante aactivitefi

schimbdrile socialeqi

elevilor,plrinlilor qicadrelor did actlcecucartea "Ne pregdtim pentru

concursur egcolare,,.

trebuinlelor omului .,de agti,,, venimin sprijinul

Cartea este conceput5 intr_o

conformitate custandardele invd}Amantului romAnesc.

manierd moderni, in

Dorim

sdconstruim cevasolid qi durabil,purAnd elevii in

ipostaze $i contexte variate,

angajdndu_le energia, dezvolt6ndu_le

voin{a, disciplinagirifinicitatea in munc6prin

cuo

propria activitatepentru alegenera ordine in gaadiregiactiune. Situaliile autentice de rezolvare a unor sarcini concrete

finalitate real6gi_n acelaqi timps6leoferimgansa dea_qiplanifica

rezolvarea unorsarcini

asiguri o invdlare

concursurile qcolare, br"*arrdu-.";oJ;o":iilor

activ6, oferatut

gansa de a participa la

Abordarea interdisciplinard a conlinuturilor areo

valoare

diagnostici fiind unbunprilej detestare acapacitelilor intelectuale ale copiilor.

_-

Avemconvingerea cdceeaceeleviivorfaceprin eiinqiqiva aducemarisatisfac|i tuturor:Ior,familieiqiinvifitorilon

Autoarele

-4.

Y ntn'etU'ten'et u

zann'

Q-*r

6o

6o-L

ra unta-, deti^N'?^"alta

i,s1z,zn'tta uz4i'(i' trn'tz'

vas.7z'u'n'sult co b cn'z'tP''

'tw

ma'i,tn'z.etI'e-onu ce'zat"

4"-on*

ttr * cfuilt r'u zfr'sPkn't'':

'il.ann,Sznt va,n"d'uz4l'artaza

?dn

tol,hoaryca'z'tPa

,g,LIMBA 9I LITERA

TTSTULI

*1.

Luniledetoamn[sunt:

 

A)

septembrie,martie,decembrie;

B)ianuarie,septembrie,octombrie;

C)septembrie,octombrie,august;

D)

septembrie,octombrie,noiembrie;

E)august,septembrie,octombrie.

O2.

Anotimpuluitoamnai sepotrivesccuvintele:

1)frunzeaurii

2) frunzefragede

3)frunzecasmaraldul

4)maruale $colare

5)vacanJamare

6)incepegcoala

7)must.

 

A)1,2,3,4

B)1,3,4,5

C\1,4,6,'1

D)1,2,3,4

t3.

Estecorect:

E)altrdspuns

I ) frunzeruginii

5)mereroqi

2) frunzerugini

6)mererogii

3)pomiauri

4)pomiaurii

A)1,3,4,6

9)2,4,6,8

#'&

7)dealinpidurit

8)dealuriimpidurite

C) 1,4,6,8

D)altrispuns.

gutuia{nAruj

cireqealbastre

dLIMBA9I LITERATq

Intrusul€ste:

A)

gutuiamarui

D)

pereparfumate

B)piersicipufoase E) altrdspuns

C) ciregealbastre

S5.

CuvAntul,,limbi" poatefiinlocuit cuunuldintrecuvintele:

A) panlof

B) dinli

C) grai

D) 9coal6

E) anotimp

de cuvintese ascunde un grup de cuvinte care se potrivegte

rt6.

cuvintului,,carte"'

in rnut{imea

A) toamn6,stilou,clasa

B) tabl6,stilou'coPertd

C)file,pagini,tabl6

D)clas6,file,stilou

E)copert6,file, Pagini

I

I

I

o UmplecerculetulcoresPunzoror

i''

I

rispunsului corect

I

@

@

@

@) @l

Q7.

corectiacuYintelorest€:

3

A)1,3,4,2

B)4,3,2,r

q2,1,4,3

D)4,2,3,r

E)3,r,4,2

*&. &*

@

@

@

@

O

o

@@o@@

@

@l

I

@) @i

P'LIMBA 5I LITERATUR

TESTUL2

Ot.

Adevirat (A)saufals(F)?

.

.

.

.

$coalaincepela I septembrie.

$colarii nuauvoiesepoafteuniforme.

Toligcolariivorbesc in

Laobiectul,,Limbagiliteraturirom6ni,,,qcolarii

acelaqitimp.

inva!6seciteasc5 $i si seexprimecorectqiingrijit.

*2.

. Suntelev(elev6) in clasaaII_a.

A)A, A, A, A, A

D)RRA,A,A

B)R4F,4A

E)RR4RF

C)F,ERA,A

Cuvintul ,,qcolarii!,esteformatdin:

A)osilabd

B) doulsilabe C)treisilabe D)patru silabe

Opusulcuv6ntului,,barnic., ester

A)nepriceput B)neingrijit

D) vioi

E) incepitor

C)leneq

4!, copiitng scoafa-

E)cincisilabe

Pentruacorectapropozilia, inlocuiesc uncuvantcu:

A)azi

B) copiii

C)incep

@'&

D) qcoala

E)merge

,dLIMBA9I LITERA

/

ot,' ob"&l /e*"s., J":r'c16;*-,{ J;ir'*c r.il&r"-

Intrusul este:

A)greqegte

B)PAqe$te

C)vorbeqte

Toamnaapictat:

1.cerulcusoarefierbinte;

D) aleargd

E) primette

2,cerulcuavionul;

3,cerulcubaloaneverzi;

4.cerulcunoricenuqii.

Toarnneiisepotrivestegrupuldecuvintede la:

A)l

B)2

c)3

D)4

F')t,2,3,4

I

I

i7 .

[ui atit [e ztxe[?

o Umplecerculeful corespunzdtor I

I

7.-

'lJn[eP

2.-Euni,Iorcf!

3,-Mu[t succutnnou[ansco[ar!

rispunsului corect

@

@

o

@

@

o

(A'

Q)

\,

o

@ @l

@

(DJ

@

@

=

€)

@

I

I

I

I

l,

4,- La scoa[i.Acumsunte[eain cfasa

Pentru

a obtine un text, ordinea

I

I

I

I

I

I

I

aII-a.

corectdeste:

;--E@

A' 1,2,3,4

B) 1,2,4,3

c) 3,4,r,2

D) E) ffm

2,1,3,4

2,1,4,3

6@

*'fu

IJLIMBA 9I LITERATU

/

TESTUT 3

01. -Sa[ut, Cdtd[in!

-ga[ut,

-Aibastept!

Yorbesc:

Mifiai! Mdinemzrqem[ascoafd!

A)patrucopii B)rreicopii C)doicopii

D)maimullicopii

E)zececopii

42.

-

Deun[eputemimprumata cdrti,[oamflatradtdtoare? Rispunsul€ste:

A) deacase D)delabibliotecd

B)delalibrdrie

E)delacofetlrie

C)delatipografie

o3.M

v^

(5tr

{<S

*--

;

lil

-/ t

(

-_)

(

a

- A venittoamiil

A venitroamjEj

dartepiimi vorapira

dar

lepii mi vorapira

(de

de frig gi ploaie!

fris si nloaiet

- Nici nu-mi pasil Eu amculesghinde gialune!

- Sunttristpentru

_5

f

ci veDtularputea si-mistrice

G,""lL,ri#:Ti#il'"

"-f;hn

culcugul. imi

g.j'":P

urechile melelungi!

vor inghefa

Personajele carevorbesc suntin ordineadati la:

A) iepuragul, ariciul,veverila

C)ariciul,

E)lupul,ursul,r6sul

B)veverila, iepuragul, ariJJ

iepuragul, veverila D)ariciul,veveri1a, iepuraqul

*#, fu

dLIMBA 9I LITERA

/

*4.

Doar doui

,,vE$TI'.

din mulfimea de cuvinte se potrivescfoarte bine cuvintului

A) cuvinte,c[rgi

C)qtiri,informalii E)cirli, weme

B) gtiri,weme D)cuvinte,vreme

cuvinte

gtiri

cirti

vreme

vecrnef

- Md inuinelgsc

pe zt ce tece!

Dialogimaginar:Douipersonajedingrddinadelegumecomuniciintreele:

A) p6tldgeauarogiegiardeiul

B) pAtlageauavanati qiardeiul

C)pitligeauaroqieqip6tl6geauavdniti

D) morcolul qiardeiul

E)altepersonaje

06. ,Xrei iezianuieli to{anei rya lucuicfi!'

(Capracu trei iezi - Ion Creangi)

in total sunt:

A)

B)

C) l2 silabe

D)

6 silabe

13silabe

10silabe

E)

2 silabe

w

I

r-o-u;ire;;

i;di;;p;";6

I respunsuluicorect

I

ir

@

@

o

@

lr@@o@@

t'

t4

r_

t5

r_

16

t

-

@

@

@

-

@

@

@

@

o

o

@

@

@

"gS to

Fl

X'S>

I

I

@l

@l

_l

@r

@

-=-l

@r

@

'=-

@

@1

.-t

|

IJLI/i BA 9I LITERA

/

TESTUL4

il.

"- Eucuros,tragdcufiiitrd,[a/ ruli btrcuroselafir[ard fit_aifichcffinrk nufltd!"

Personajul este:

(Capra cu trei iezi - Ion Creangi)

A)capra

B)iedulcelmic

C)lupul D)r6sul

t2. 'Cuurigu! fuizri mari, Dalipun4ulacufoi 6ani!,(

Recunoaqtetipovestea:

- lonCreangi)

A)

Capracu trei iezi

D)

Harap-Alb

B) Ursul p6c6lit

E) povesrea porcului

devulpe

E)

alt animaldin pAdure

a

C) Pungufacudoibani

O3. Cuvintelecareau acelagiinfelessuntperechile:

A)

D)

viileani - cinstitd

vicleani - bun[ E) vicleani - curati

B) vicleani - preficutd

C)

viclean6 - bolnavi

tt4, Cuvintelecareauinfelesopussuntin perechea:

o5.

A)

C)

hamicd - lenegd

avard - hapsAnd D) frntdni - cdleluq6

B)

fiumoasd - dr6gu!6

E) cuptor - pldcinte

Estecorectdoar ta

A)

Coboardin jos.

D)

Opreqtein steUi.

B)Urci in sus.

E)incepesi plou6.

--#il&-

C) Avanseazd inainte.

6LIMBA 9I LITERA

O6.

Estecorectdoar."

A) in stalie B) in stdJii

a7.ld

ry

Ionel

C) dupemas6

D) pi masd

E) PA tine

k

rog frumos sd-midai b-omboane!

-

-imi permiteli sdvdajutT

Au ceigapteani deacasiceitrei copiidin grup:

A)

Ionel,Iulia,Roxana

C)

Ionel,Iulia,Alexandra

E)

Ionel, Roxar.ra,Anda

B)

Ionel,Roxana,Alexandra

D)

Roxana,Iulia, Alexandra

fD I

Umplecerculelul corespunzetorI

risPunsului corect

I

|

carte-cdrtixicd l1 iEure- ?

.d8. furnicd -furnxuld

gdn[at -gdn[dcef

Urmeazi:

A) Iepurild

C)Iepurica

E) Rile

@

@

O

2@@o@)@

@@o@@

@@o@€)

@@o@@

@@o@@

@@o@@

@@G)@@

B)

iepuroi

D)

iepuraq

rl9.vid:

A) cdntecul Pdsdrilor

B) zumzetulalbinelor

C) pddurearuginie

D) rlgetul animalelor

D) susurulapei

i;

o

o-

O

o

^1

@1

@

*48 ', gk

-dLIMBA 9I LITERATU

*1.

Aud:

/

TESTUT5

A)

fructelecoapte

B)

foqnetdearipi

D)

noriicenuqii

E)

padureatrista

A2. Teifloit sdtii [a mine 1r{unumaicdnl nu ti+ 6inz La contro[[e aeizteni Sindtosmereuzteifi! Cineeste?

A) cofetarul

B)patiserul

C) timplarul

C) struguriicopfi

D) medicul E)prolesorul

"tatd[ mcue, 9e-unztaporcdt unpa[at. lPeste-aI mir i[orfiotar 'Tait [urnm-n[ungsi-n [at," (Tatdlmez-deMirceaMicu) Tatil meue:

A) qofer

B) pompier

C) marinar

O4, Vorbi din stribuni:

5[ueria ute irdtard de

A) argint

B) mdtase C) bronz

D) aur

-gR tr&,

D) pilot

E) profesor

E) devAnzare

.6LIMBA 9I LITERA

05,

I nudtdturaesteofl

 

A)

arulie

B)

argint

C) aur

aur- auriu

argint- aryintiu

Urmeazi:

 

A)

ingdjit

B)

grijd

C) grijuliu

O7.

in curteaqcoliitrebuiesi fie:

A)

mdhnire B) suplrare C) tristefe

tf8.

Vorbavechespune:

 

[a flertofusecutnaste.'

A)

cdfelul

B) cartea

C) pictorul

D)

pdetenul

E) lupul

,*9.

uneipdfuri.

O[atd,[oi prieteni treciauorin[uku

Alegevariantain carecuvintele

subliniatesuntscrisecorect:

A) o dat6,desiqul,pSdure

B) prieteni,o dat6,pedure

C) odat6,treceau,desiqul

D) o dat6,preteni,treciau

E) odati,prieteni,desi$ul

D)jucdrie

gtld -

E) ari

D) ingrijorat

E) neingrijit

D) veselie E) maqini

I

I

A Umplecerculetulcorespunzitor I respunsuluicorect

I

lr t----

lz

@

@

@ o

o

o

I 3@@o@@

t4

is

@

@

@

@

.:-

@)

@)

o

O

A ^:

7@)@O@@

8@@@@@

@

@l

@ ol

 

I

I

@

@)

I

I

@

@r

 

I

@

@g

 

I

I

I

I

^/R '*ft^

dLIMBA 9I LTTERAT,U

/

TESTUT6

Ql.

. Anaareafune.

.

.

.

este fco[ar.

Coste[caracortoft.

Diw fuce[u[apu[.

Erc

Pentrua respectaregulatrebuiesi inlocuiescun cuvint din:

A)

primapropozilie

B) adouapropozilie

D)

apatrapropozifie

E) toatepropozi{iile

mzrqacqa[uru,gdste,cdntd

Intrusul estecuvantul:

C) atreiapropozilie

4ts

SS*

A)

mere

B) ace

C) alune

D) g6pte

E) cAntd

Intrusul estecuvintul:

 

A)

aer

B) aur

C) xagaz

D)bec

E) apd

*4.

. Copitufcdntd.

' CoPicdflfi.

' Co|lii cilflfi. Nuestecorecti:

I

A)

primapropozirie

B)

adouapropozilie

C) atreiapropozilie

D)

ultimapropozilie

E)

nici o propozilie

*d&'u&':

.dLIMBA9I LITE{A

I

r

l-.5"

Silaba careaparededoui

/

7::*-

-l

remed\ere\

-

-

'

---

ori in cuvint este:

A)me

B) di

rn, tnz,

A)ma

B)mi

C)e

D) re

C)me

D)mu

S7.

Ionelnu a terminat descriscuvintul:

A) tat6l

B) bunicul

C) nepotu

D) timpul

E) ri

E) nu

f,) copilul

tt8.

t"pd

o Umplecerculelul corespunzarorI

I

I

rasCunsului corect

@

@

O

@

^

@l

I

 

o

o1

ol

o.o

@l

@

O

@

@t

@

O

O

@1

@

o

@

@l

@

o

@

@l

l1

irei

i@o

l^

lavvv-l

ls

!o

I

i;

I i;

a,

@

@

@

@

O vorbi infeleaPti:

lPomu[secunoaste [upd .", iar omu[

A)

ramuri,mdini

C)

roade,faPte

E)

riddcini,ochi

B)

r6dicini, Picioare

D)

trunchi, trunchi

-& "&*

-ELIMBA 9I LITERA

/

TESTUL?

tsl.

*2.

*3.

L.Ei auhotirdt sdnuargdfardu. 2.teposu[si Ardnsu[ s+u tna6[nitpecdrare

3.Iposuf s-afdcutomin6e ,tEoasi, inr Ardtosu[azbugftit<in [ui;. 4.A opdrutr)uhea.

intimplirile s-aupetrecutin ordinea:

A')r,2,3,4

B)4,3,2,1

C\2,r,4,3

D\3,4,2,I

E) 1,3,2,4

in grdtina

mea, ;irete,

lPiersicite-saiofete

Iaryruncfe, /

mai ;i,

S-auJdmtportocatii.

(Face oricinecevrea-Ana Blandiana)

Cuvintelecareqi-augregitloculsunt:

A)

D)

iirete, violete

violete,portocalii

B)

E) grddina,prunele

piersicile,girete

C) prunele,violete

Rispunde:

Q fricitoare Q fticitomegin ci-fi p[ace Ce-icaunLurtuf [e aee? Caunpepenztn Wi? I agdntruu-te,prirEi?

?

o

A) ghemul B) boldul

C) scaietele

Si rdspunle-n[oi, treitiftPi Cinearemii [eghimpi? Cuiti usafi yrbiuf 9tf-aigftiitcde ?

D) ariciul

E) trandafrrul

*4"fu

I

U4.

,-Baamea,ciemaica[[d!

 

- Eaa mea,cdemai[u[ce!

- Eaa tfleo,cdtuLecaa ta!

- Eaa mza,cd.areun ochimaioerfe!

- Eaa mca,cd.areun ocftisi maioerrte!' (Bunicul-8. $t. Delavrancea)

Vorbesc:

 

A)

5 copii

B) 4 copii

C) 3 copii

D) 2 copii

E) uncopil 9i unbunic

i5.

tu 6dga|inisor mita in sdnsi zbea:

 

- quc|

- Afune!

- 9,,{Jt.

- Stafilte!

- 9{a.

_ trfout!

-^&.

- 'Iurtdiufce!

-Atu.

Vorbesc:

(Bunica-8.

$t. Delawancea)

A) noui personaje

B) patrupersonaje

C) doui personaje

D) treipersonaje

E) cincipersonaje

r O Umplecerculelulcorespunzator raspunsuluicorect

I

I

I

I

t2

t_

1@@@)@@

@

@

@

@

@

€)

@

g

t3

t-

t4

r-

is

@)

o

o

O

@

@

@

@

@

@

@

@

^#"ft=

I

I

I

I

I

I

I

6LIMSASI -

LITERATURAROM;N; =-->,_

TESTUT8

*1.

ffulors[ erarn ciobdnaTtfetreozeceankori, carepifl

istetittua[u! scdlosein

mnimtfterdnturi aadfesi oifesawtuitin gfuarefeunnr[upi.'

Tudorelarita ca un copil:

(Fluierul fermecat * Victor Eftimiu)

A)

decinci ani

B) dezeceani

C) denoudarri

D)

depatruani

E) dedoisprezeceani

s2.

*3,

Erece [ebdtapeape

-

Ifltre trestii si secube.

fie-li tflterii a?rcap, Somm.f[u[ce'

(Somnoroasepdsdrele - Mihai

Peapetrece:

Eminescu)

A) un inger

B) rala

C) g6sca

D) leb6da E) alt6pasire

,Dar copiiirdi k sitet

Sunturiti precurnace[ Carem-aschiopatpe miru

gi nu-ipotiu$i[efet

"

(

ElenaFarago) Versurilefac parte din poezia:

A)

Pisicapchioapi

B) C6Jelugulrinit

C) CiJelupulgchiop

D)

Cdinele 9i cdlelul E) CiJelulpipisica

*6$lefu.

!'LIMBA 9I LITERA]!&!g@4\LA*_

,pemqcfilu[gros,ca[[cao 6[andapdmdnnfui,cdprioarastdjos[AnBdietuf ei.

Atu,ta si-atntins capufcu6oa[ mir, catlfekt / ume[pespatefemamei[ui, yi cuocfiii

i4,

in&i;|

seksd[ezmierrtat,"(Cdprioara EmilGArleanr.D

 

Iedul aveabotul:

 

A)

mic, catifelatqi moale

B)

catifelat,umedgiputemi

C)

mic, catifelatgi umed

D)

mare,umed,putemic

E)

moale,uscat,putemic

i5.

,lar in mij{ocuftdriei atbastrqun fuQdre[e auraprinsaruncaztdpdi

 

(Gdnddcelul - Emil GArleanu)

 

Bulgirele deaur era:

 

A)

luna

B) crinul

C) soarele D) o stea

E) ciribuqul

*6.

Afost ofatd utt impdrat. Cuvintelecareformeazipropoziliaauimpreuni:

F.

 

A)

6 silabe B) 7 silabe C) 8 silabe

I

D)

9 silabe E) l0 silabe

I

 

I

I

i7.

'Easdmi ielti tntpdrate,6wate[e

tuturormzseniforsunt6ute[e mircaq

I

I

I

nufi.oia[effLe[efla." (

-

PetreIspirescu)

I

 

Fragmentulfacepartedin basmul:

I

 

I

 

A) Sareain bucate

 

I

B) Pr6sleacelvoinic Ai mereledeaur

I

C) IleanaCos6nzeana

D) Aleodor impdrat

I

I

I

E)

Povesteaporcului

O UmplecerculetulcorespunzetorI respunsuluicorect

I

1

@

@

o

@

@l

@

@

o

@)

@

@

@

€)

@

@

@

@

o

@

@

@

@

o

@

@

@

@

o

@

@

@

@

o

@)

@

-4.fu

6LIMBA 9I LITER'C

TTETULO

*1.

"intr-un sattinmurLtitrd.iEte

Qdcdtbi,cotcar1dtrdn

Cuffiustdli itndrurytite si-o[u[eapdstratd-nsdn,

Iar fecinruf sdu,lPdca[d, '1.1n voinic hr.treooinici, irsurat cu gdcdtina

afe-un Jru - e vMaLEt. (Pdcrillcl- NicolaeLabiq)

intreagafamiliea lui Picilici esteformati din:

*2.

A)

D)

Pdcilina 6i Pdcald

P6cilici,Picali, Pdcllina,Picilici

B) PdcalS,PicSlici

C)

E) Pdcald

Pdcilici,PdcalS'Picdlina

injelesulgrupului decuvintez oA rfat[e rusitrc"t

B)Nul-abdgatin seam6.C)I-afostdescoperitd greqeala'

A) Avorbit.

D)

A datdeveste.E) Adat debucluc.

*3.

,ihinoccfria tntrebdcugtosmio{dit\

- E [uhe sauamatd l)

- Amard,[ar o sd-ti t'am 6inel

- Dacdeamnrd,o,o-zt

"au]'

Semnele depunctuaiie casetisuntin ordinea:

pecaretrebuiesi le pui in

A):!.?

B)

?:!

C):?'!

D)

"'

E\??2?

*4.

intrebarea potriviti pentru rispunsul:

Eog[ansejoacd'[updcetsifaceteme[e

A)

C)

E)

CAndse joac6Bogdan?

Cucinese joaci Bogdan? D) CineesteBogdan?

$!a ficut Bogdantemele?

B) Cdndiqi faceBogdantemele?

x&,'fo"

s5.

i7.

LIMBA 9I LITER

"in podgoriio'sau:

A) peqtivii

B) vii aici

C) invii

D) in vii

CuvAntul,,telespectatori,' seascunde:

A)

in

prima fioare

D)

in doul flori

B) in adouafloare

E) in roateflorile

C) in a treia floare

'- I@-ta-ta-tqra-ta-ta-ta!

in total:

A)

dou6silabe

C)

opt silabe

E)

optpropozilii

B) doudsunete

D) opt sunete

,,A-fifuapbioarefefaspinare,,:

A) apunepicioarele pespinare

B) ateintoarcedin drum

C) aplecarepededintr-unloc

D) ateplimba

E) a facegimnastici

I U Umplecerculeful corespunzdtor I

I rdspunsuluicorect

I

I @@o@

ll

@1 ^l

I

I

t^

lo

2

@

3@@O

1

^o

7

@

= (4'

@

=

t4,

@

@

@

:

€)

@

€)

@

o @ @l

o@

o@

o@

oo

o

o

--l

@

51 |

@

=

(E)

@

= (EJ

@l

*#

tr&.

gLIMBA 9I LITER4ryRA ROSANL-

,/

TTSTULIO

tl.

-Vai, buniculd,da'deceai urechiatdtdemari?

-Ca sd te

-Yai, buniculd,da' de ceai ochiatdt demari?

Pot

auzi mai bine.

Ca sd te

Pot

vedeamai bine.

-Vai, bunicu1d,da' de ceai mdini atdt de mqri?

-Ca

sd tepot aPucamai bine.

-Da', buiuuyi, deceai o CO$COGEAMITEGURA? (ScufilaRotie) Urmeazi:

A) -Ca si mestecmaibine.

Ci {a

E) -Ca si Pot cd,sca.

sntepotinghilimaibine

B) -Ca s6potminca' D) -A crescutpreamare'

,&2.

,i.i".- Cairo o p"ut un

Ieri a cdzutprima zdpadd.Totulealb tmptejut Atdt de-alb'incatnusemaidistinge

oi tlb, iar cocoEul,alb Si

el' a s-loboz-it

-un cucurigu alb catea

]

alb'Dincoqselnal1dunfuiordefumalb [

ia"a ni"prlure

iJncopilanumitfragmentul,,Basmul " "".'" Cuvintul careliPse$teeste:

)i*i

A) roqu

B) galben

C) albastru

D) alb

E) negru

.*3.

iii"iI

de ou'

de gdin,d' to|i

Soarele, qsemenea unui gdlbmu|

)ini"o

m1ngdie ni$'tepui,ori

golbendaintratinstupuigalbensdpregdteascdmiere'totgalbend"

,rPovestea

A) rogie

B) galbena

C) albastrd

D) albA

E) neagrt

*4.

;;"

tloi buiori.

Ruqa-Fldcdruqa ddnluie roqie qi

cu

tocilele rocii

dulce'Cutreierdnd' o-intdlneqte pe Scffia Rogie Avea pe capo ndframdsdngerie' obraiii ii erauca

p;;;;;";;i"r)i

Povestea

A) roqie

B) galbend

C) albastra

D) albb

E) verde

-&

re@*

ll5,

/

Cuv6ntulcareconfinegrupul delitere,,ce"este:

A) Gigel

B)Cecilia

C)gimnastd

D)ghindd

E)gingie

116.

in.propozitia ,,Costacheare o pglgqhc de adidaginoi,, cuvdntul subliniat

inseamni:

A) unobiect

D)

B)ungrup dedoudobiecte

ungrupdepatruobiecte

C)ungrupdetreiobiecte [,j un lrup decinciobiecte

S7,

Silabacarecompleteazi cuvantul,,ne- -ni,'este:

S8.

tl9.

A)&i

D)ci

B)ei

C)chi

E)ghe

Lupii seaduni in

rt"l

B)tume

E)echipi

1)

D)hai6

Pisirilezboariin

C)c6rd

tl:"i

D)hait6

-

I)turm6 c) stol

E) echipi

| Unrple -ceiculeful coreseunz6n;' I
I

!

rEspunsuluicorect

tl

tl

i

t 3

@@o@@

@@o@@

@@o@@

i

i

j

! @@o@

c

I

@

I

@

9

o

I

@

@

=

(E)

@

Of0, Ce silabi trebuiesi preceadipe I

-ce".pentrua tului cald?

oblineopusulcuvAn_ |

A)

me

B)

C)

ce

D)

E)

re

w

ne

pe

#w

@@o@@

@@o@@

@@o@@

10@@o@@

*#*fu

I

I

I

J

S1.

42,

S3.

O4.

O7,

TTSTULII

Poezia,,Deqteapti-te, romane!"afostscriside:

A)

MihaiEminescu

C)

AndreiMuregan

B)VasileAlecsandri D) TudorArghezi

E)altpoet

Convorbireadintredou6saumaimultepersoane senumeste:

A) zarud

B)gilngie

Daci nueordonat,e:

A)vesel

B)trisr

C)convorbire

D)monolog

C)tdcut

D)dezordonat

E) vorbdre!

E)dialog

Dacinuemic,nicimijlociu,e

A) lung

B) lat

i

Cygr"u

,

D) mare

E) mijlociu

MihaiEminescuestecelmaimare

A)pianist

B)pregedinte

C)poet

romAn.

D) actor

E) sculptor

Ion Creangiafostprietencu:

A)

MihailSadoveanu

B)MihailSebastian

D)

Cilin Gruia

E)VictorEftimiu

C)MihaiEminescu

Daci tataascrisunvolumdepoezii, atunciautorulvolumuluieste;

A) mama

B)tata

C)fratelemeu

D) soramea

*#,u$k-

E)buruca

-€'LTMSA 9r

LrrE{d

*8.

O gop6rli'doui

A)9op6rli

B)gopArlici

C) gopArle D) gopArlele

E) altcuvAnt

$9.

Nurneleanotimpuluialb:

A) eama

B) ianuarie

C) iama

D) decembrie

E) februarie

O10, Demn'lornn Urmeaza:

|- I O Umplecercul€lulcoresPunzetor respunsuluicorect
I

 

A)

dulap

B) scaun

9) masa

D)

pat

E) semn

S1

. ,,

,

auplecatinpidure'

A)

ciini

 

B) lupi

C) iepuri

D)oopiii

E) arici

rt12

,

,

'.se joaciinpoienild.

A)iepuraqi B) arici D)prieteni E)coPilaqii

tt13, Copiii

'

cuminti.

A)

este

B)

sunt

D)

scrie

tr)

priveqte

*14. Lapia!6

mere.

C)coPii

C) citegte

I 1G)@OQ)(€)
I

I 2@@o@@

I I 3

@

@

o

I I 4@@o@)@

ls

@

lrel

lryi

@

@

I

@@o@@

@@o@@

10

@

@

o

11 @@o@@

12 @

13@@o@@

@

o

A)

este

B) e

C)esti

t1+

@

@

O

D)

creqte

E) $mt

t,

l

o

@l

@

@

@

@i

@

@

@

@

@"&*

|

I

I

|

,'LIMBA 5I LTTERATURAROMiNi

/

TTSTUL12

*1.

*2.

Copiii

inpasztioi.

Alegedoarceestecorect!

A) merge

B)alerg

C)citegte

D)merg

Merefe.sunt Cuvintul scriscorectcompleteazipropozitia.

A)

rogi

B)galbeni

C)verde

D)copli

E)rogii

E) priveqte

03. fru.tu[este

Sepotrivegtecuvintul:

A) partumali

B) aromaji

C) gustogi

D) gustoase

*4.

*5.

Vinitorula vinat ovulpegio

A)barcd

B)baz\

C'lvarzd

Cumetrlp vulpi@ Hirnicu@]

D)barzd

A) ciocdrlia B) cocoqul C) cocorul D) barza

E)peSte

E) albinuta

E) aromat

C6.

in interiorulcuv6ntului ,,intrecere" seascundmaimultecuvinte;

A)

trei cuvinte

B)patrucuvinte

D)

gasecuvinte

E) altnumdxdecuvinte

4"&^

C)cincicuvinte

.6L .1BA 9r LrrqB4WB

/

O7.

intr-o propozifies-astrecuratogreqeali:

A) Troleibuzulnuopreqteniciodataintrestalii.

B)Avionuesteunmijloc detransportrapidqiconfortabil

C)CaldtoriapemareesteoplAcere.

D)

Tdndrulareomotocicleti performantd

f,)

Mersuloebiciclet6estesAndtos.

S8,

Ultimaliteriin cuvintul,,manual"este:

A)m

B)a

C)"

D)u

E)I

O9.

Semnulscrisalsunetuluieste:

A)

silaba

B)propozi!ia

C)

cuv6ntul

D) sunetul

E)litera

o Unplecerculetulcorespunz6tor I

i

I

raspunsuluicorect

lr

@

@

O

t2

@

@

o

@

@

@

@

i

|

i

I

@@o@@

@@o@@

@@o@@

@@o@@

@@o@@

@

r1o @

@

@

O

@

@

o @) q

|--------------:-------.=----

i,,

@

@

o

,---

^_-

@

@

------l

|

i

|

rtr0. in ortrinearfabetici,dupim, ". " lm

urmeaziimediat:

A)t

B)s

C)v

D)r

E)P

ttll,

Ana,Bianca,Dana,urmeazicuv6ntul:

in ordinealfabetici,dupi cuvintele I

i

A)Andreea

C)

Barbu

E)

Daniela

B)Elena

D)

F)

Florentina

Grigore

le

l:^l

*#R,'ft^

4LIMSA 9I LIT€RA

TEST1JL18

o1.

Elimini intrusuldin $irul delitere:

A)a

B)b

C)c

D)d

E)g

Citilinii

oferi flori Cristinei.

Deci,Cristinaprimegte floridela

,

A) Alexandru

B) Robeft

C)Andrei

,

D) Celin

E)Cdtelin

lnsugireapotriviti cuvAntului,.fetifi'. este:

It4.

A) merge

B)cent6

C)danseazd

D)citegte

Nuestescriscorect:

A)mamasa B)s.;a jucat

D) intr-unmagazin

C)intr-ozi

E)dintroscorburd

E)zglobie

05. Cdrted,cdietele,stiloul, creioanele,guma Si penaral staulinigtite in ghioitlan.

Cuvinteleformatbdin patrusilabesuntinnumir de:

A)1

B)2

C)3

D)4

E)s

F)6

Silaba,,ma"nupoateformauncuvihtdin dolri silabeimpreuni cusilaba:

A) re

B) pa

C) rp

D) pe

E) lul

*# *&*

"JLlt',!9A s1!:tES;!l/&{EgSdNi,*."/

rl7.

*s.

in ortlinealfabetici,dupi bar,car,darurr4eazi:

A) far

B) har

Ea[,cat,ga[,haf

C) iar

D) jar

Urmeaziimediatcuvintul;

E)pax

F) rar

 

A)mal

B)pal

C)gal

D)hol

E)rol

*9.

nie-zrie

ftii-

A)mi

D)viii

B)vi

E)vii

C)viia

I O UhplecerculetulcorespunzdtorI
I

rdsounsuluicoreci

l^l

I

r1

@

@

o

*|0.Dinneaten1ie,Sebastianastr""u,uto|@i

greqeal5intr-uncuvAnt:

A) imparte cjimpreuna

E)c6mpu

B)timpul

Dischimbd

- 1r,r -

l@

I

lq

!-t

"

:r;i!srr*&K. !,

A)aB)eC)il-.-.----l

D)o

E)n

ts

te

.

@

o

@

@

@ -

o

@

@

*

O

o

O

o

O12. in propozilia ,fltii

zburdnt,"svlr.t

vocale:

te ftuari

A)2

B)4

c)6

D)8

E)10

oezi I

I 10@@oo@

lr

@

@

o

?&soft^

o

.-

@:

O

@

@l

-

@

i

|

|

@l

@t

@) @i

@

@

SLIMBA 5I LITERATURAROMANi

I

--

TESTUL14

rindunica

fruiza

iepurele

fluturi-i'----albin.

-*rnoi

cucul

Din multimeadecuvinte,denumescliinte:

A)2 cuvinte

B) 3cuvinte

C)4cuvinte

D) 5cuvinte

E) 6cuvinte

penar

stilou -

cAine

--banci

pisici

avion

Dinmultimeadecuvinte,denumesclucruri:

A)2cuvinte

B)3cuvinte

C)4cuvinte

D)5cuvinte

E)6cuvinte

O3.

lIn "F^etifa buzunaraidou6prune! zise!

l

D

LJ

[-l Douel-l

E n""" E

-

Nu-iadevirat!

Daciiauuna,catepruneifirimin !

I Fiindcieunudauniminuiniciopruni!,'

NumerotAndcasetelelibere,lanumerelefiri sot

seascundsemne

depunctuatiein ordinea:

A).----- B):.!?.?. C).:?!!?

D):-?-?-

E):.?!?.

to4.,Pupmetu[ casilefut

Strdhrcqte-oporunbitd

Cucdpsorufsuiaripd

Atormitdsuiooitd,

Si titereeafard, Lu:t neazdaetiste[a Xtutd-inoaptea,numairdu[ Se ft drnintd-npiztrb.e[e'

(Cupenetul casideful-Mihai Eminescu)

'.g@tt&*,

gLIMBA 5I LITER4

in total,poeziaare:

A)2versuri

B)3 strofe

C)8strofe

D) 4versuri

E) 8versuri

,E5.,Afost odatd.wLomsdrac[idtit{td:tflintutui."

Grupul decuvintesubliniatinseamni:

A)

unomfoartes6rac

B) unornfbr6pimdnt

C)

r.momlipit dep6mint

D) unomlipsit dep6mint