Sunteți pe pagina 1din 35

1.

PROCEDURA BUGETARA

I. elaborarea: -se face de Guvern prin


indrumari de la M.E.F.
-se utilizeaza metoda evaluarii directe
cu o reportare a veniturilor din
exercitiul bugetar precedent
-fondul de rezerva
-fondul de interventie
-insusirea proiectului de guvern

II. aprobarea: -de parlament


-se finalizeaza cu aprobarea legii
bugetare anuale
*doisprezecimile bugetare
provizorii
*incredintarea guvernului
-trebuie abrobata pana la 15 oct

III. executia anuala:


a) reparizarea pe trimestre pt o mai
echilibrata executie se aproba de MEF
b) executia de casa a bugetului: BNR tine
evidenta contului general al trezoreriri
statului + ajutate de societatile bancare
din judet; se numesc operatiuni de trezorerie
Trezoreria Statului: incaseaza V
efectuaza platile
c)proc executarii partii de V
d) proc efectuarii cheltuielilor: ordonatorii
de credite
IV. incheierea exercitiului bugetar

2. PROCEDURA FISCALA

=ansamblul actelor si operatiunilor


desfasurate de catre organele fiscale in scopul
stabilirii si incasarii -in conformitate cu
prevederile legale- a
impozitelor si taxelor ca venituri bugetare
1.Principiile aplicarii procedurii fiscale: -p.
aplicarii unitare a legislatiei (comisia centrala
fiscala-rol de interpretare oficiala a legis.
fiscale)
-p. exercitarii dr de
apreciere(sa aprecieze relevanta starilor de
fapt fiscale si sa adopte masurile prev de lg)
-p. rolului activ al
organului fiscal(sa instiinteze contribuabilii de
dr si olbigatiile lor)
-p. folosirii limbii romane
ca limba oficiala
-p. dreptului de a fi
ascultat
-p. cooperarii
-p. protectiei secretului
fiscal
-p bunei-credinte
-p. prevalentei
economicului asupra juridicului
-p. stabilirii obligatiilor
fiscale in cazul eludarii legislatiei
Codul de identificare fiscala=principalul atribut
de identificare fiscala a contribuabililor
Declaratia de inregistrare fiscala se depuen in
T=30 de zile
Declaratia fiscala se depune la registratura
organului fiscal competent din subordinea
ANAF sau la posta prin scrisoare recomandata
sau prin
mijloace electronice(data depunerii= data
inregistrarii sau depunerii la posta sau
accesarii pagini de internet). In cazul depasirii
t legal de de-
punere, organul fiscal dupa 15 zile la
instiintarea contribuabilului despre depasire o
face din oficiu calculand baza de impunere
prev de C.fisc.
Metode tehnico-financiare de percepere a
taxelor si impozitelor (pag 163-164)
-constatarea obiectului impozabil si
perceperea acestuia de catre organul
fiscal(impunere directa-pt cladiri+alte bunuri
imobile si mobile)+(declaratii de impunere, pt
activitatea lucrativa si meserii)
-calculul si plata impozibului sau taxei de
catre contribuabil(pt regii autonome si soc
comerciale)
-retinerea si varsarea impozitului de catre
platitorul de venituri impozabile(pt imp pe
salarii)=stopaj la sursa
-plata directa pt pasapoarte plus alte acte
-aplicarea de timbre fiscale

3. ACTUL ADMINISTRATIV
FISCAL

=manifestarea de vointa a organelor


fiscale facuta in exercitarea functiei de
administrare a creantelor fiscale , in scopul de
a produce
efecte juridice, adica de a stabili, modifica sau
stinge dr si obligatii fiscale a caror realizare
este garantata prin posibilitatea de a recurge
la forta
coercitiva a statului, in conditiile prev de lege.
Caracteristici:
-este un act unilateral
-este emis in regim de putere publica
-este obligatoriu
-este executoriu prin el insusi
-are un regim juridic specific
Natura juridica =act administrativ de
autoritate individual
Conditiile de valabilitate ale actului:
>sa fie emis de organul competent si in
limita competentelor sale: dom contribuabilului
sau unde realizeaza cifra de afaceri+ conflict
de competenta(pozitiv sau negativ)=nu
suspenda proc admin fisccala
>sa fie emis in forma si cu procedura
prev de lege
formalitati procedurale:
-anterioare=de mica importanta
-concomitente=
MOTIVAREA(in fapt si in drept) SI
SEMNAREA!!!!! + stampila organului
fiscal=sigiliul
-posterioare =
COMUNICAREA, PUBLICAREA
>sa fie conform cu continutul legii(atat
legii cat si actelor normative cu forta juridica
superioara)
>sa fie conform cu scopul legii =>
acela de a realizare o impunere legala si
echitabila

1) Nulitatea actului
=sanctiunea prev de lege care intervine
cand au fost incalcate dispozitiile legale,
lipsind actul de efectele juridice pe care le-ar fi
putut produce.
-poate fi constata la cerere sau din oficiu
=>nulitate absoluta=cand sunt incalcate
norme imperative art 46 c.fisc-va constata
nulitatea
relativa=cand sunt incalcate norme
dispozitive-va declara nulitatea daca se
constata prin probele administrate ca actul

produce o vatamare ilegala


contribuabilului(opereaza prezumtia de
legalitate a actului si oblig de executare a
acestuia)
2) Actul administrativ fiscal - titlu de
creanta
=actul juridic prin care se stabileste
intinderea obligatiei de plata a contribuabilului
-act juridic unilateral
a) Caracteristici:
=>are caracter executoriu(este executoriu
de drept)=> titlul de creanta devine titlu
executoriu la data cand oblig de plata este
scadenta prin expirarea termenului de plata
=>este un act juridic declarativ de drepturi
si obligatii(prin el oblig fiscala este doar
constata ea nascandu-se in temeiul legii)
b) Categorii:
-titluri de creanta explicite=sunt acele
acte juridice constituite exclusiv in scopul de a
constata obligatia unui contribuabil
de a plati o suma de
bani
-se prezinta sub forma
unor decizii de impunere intocmite in forma
scrisa
-titluri de creanta implicite=sunt acte
juridice care au alt continut principal fiind
intocmite cu alt scop, insa ele contin si
individualizarea
obligatia de plata a unui impozit sau a unei
taxe, fiind astfel, in masura in
care constata existenta
si cuantumul acestei obligatii, titluri de creanta
fiscala
4. STINGEREA OBLIGATIEI FISCALE

A. PLATA
-principalul mijloc de stingere a acestor
obligatii(in cuantumul si la termenul prev de
lege)
-termenul platii: -plata anticipata
-plata peste termen
-majorarile de intarziere= veritabile
sanctiuni banesti

B. COMPENSAREA
-se aplica atunci cand exista obligatii
reciproce de plata intre bugetul statului si
subiectul impozabil

C. SCADEREA PENTRU CAZ DE


INSOLVABILITATE, DISPARITIE SAU DECES
-se dispune scoaterea creantei din
evidenta curenta si inscrierea ei intr-o evidenta
separata
-la sf termenului de prescriptie(pt
insolvabilitate), la disparitie si deces se va
proceda la scaderea creantelor fiscale din
evidenta analitica de platitor

D. DESCHIDEREA PROCEDURII DE
REORGANIZARE JUDICIARA SI FALIMENT
-pt soc de consum, cooperative de consum
etc, organul de executare este obligat sa ceara
inst jud inceperea procedurii insolventei

E. ANULAREA
-mod exceptional de stingere a obligatiilor
care se realizeaza fie prin amnistia
fiscala(caracter general) fie prin intermediul
unor acte de anulare
a anumitor creante fiscale restante emise
de organele competente(caracter individual)

F. PRESCRIPTIA
-duce la stingerea obligatiilor fiscale ca o
consecinta a scurgerii termenului prevazut de
lege pentru incasarea creantelor fiscale
prin plata benevola sau prin executare
silita, cu consecinta ca obligatia devine
naturala, statul nemaiputand constrange
debitorul sa plateasca

5. EVAZIUNEA FISCALA SI
COMBATEREA EI
=sustragerea in tot sau in parte de la
impunere a materiei impozabile
-de 2 feluri: >legala numita si "evaziune la
adapostul legii"(profita de anumite conjuncturi
favorabile; nu poate fi sanctionata)
> frauduloasa sau ilegala: se
sanctioneaza cf disp C.pen cu amenda sau
inchisoare
! zone asa-numite "oaze fiscale" cu un
regim de impunere deosebit de indulgent ex.
monaco liechtenstein etc

6. EXECUTAREA SILITA A
CREANTELOR FISCALE

=procedura pri mijlocirea careia creditorul,


titular al dreptului recunoscut printr-o hotarare
judecatoreasca sau printr-un alt titlu
executoriu, constrange cu ajutorul
organelor de stat competente pe debitorul sau
care nu isi executa benevol obligatiile decur-
gand dintr-un asemenea titlu, de a si le
aduce la indeplinire
-calea exceptionala(ultima ratio) de
recuperare a creantelor bugetare
-subiecte: -pasiv=creditorul obligatiei:
statul sau unitatile administrativ teritoriale
-activ =debitorul obligatiei :
contribuabilul care nu isi onoreaza obligatia de
plata a taxelor si impozitelor
-organele de executare=org fiscale
competente; personalul acestora poarta
denumirea de executori fiscali(indeplinesc o
functie ceimplica exercitiul autoritatii de stat)
-competenta teritoriala: org de executare
in a carei raza teritoriale se afla bunurile
umaribile
- in caz de concurs de executare fiscala si
de drept comun vor fi aplicabile disp c.fisc, org
fiscale fiind cele mandadate a continua
procedura fiscala
-executarea fiscala nu se perimeaza =>
ESTE IMPRESCRIPTIBILA
-procedura executarii silite: a) comunicarea
unei somatii
b) punerea in aplicare a
masurilor asiguratorii(POPRIREA
ASIGURATORIE SAU SECHESTRUL ASIGURATOR)
c) executarea propriu-zisa:
procedee: 1. POPRIREA (creditorul urmareste
sumele pe care o terta pers le datoreaza
debitorului)
2. EX. SILITA A
BUNURILOR MOBILE(prin sechestrarea si
valorificarea acestora!! nu pot fi supuse
sechestrului bunurile mobile necesare vietii si
muncii debitorului si familie sale)
3. EX. SILITA A
BUNURILOR IMOBILE(! nu poate fi supus
executarii spatiul minim de locuit; se numeste
un administrator sechestru care sa se ocupe de
bunuri pe perioada sechestrului)
4. EX. SILITA A
FRUCTELOR NECULESE SI A RECOLTELOR CARE
AU PRINS RADACINI
5. EX. SILITA A
UNUI ANSAMBLU DE LUCRURI
-cheltuielile de orice fel ocazionate de
efectuarea executarii silite se suporta de catre
debitor

7. INSPECTIA FISCALA

-are ca obiect verificarea legalitatii si


conformitatii declaratiilor fiscale, a
corectitudinii si exactitatii indeplinirii
obligatiilor de catre
contribuabili, a respectarii prevederilor
legislatiei fiscale si contabile, precum si
verificarea sau stabilirea dupa caz a bazelor de
im-
punere, stabilirea diferentelor obligatiilor
de plata si a accesoriilor aferente acestora.
=> Atributii: -constatarea si investigarea
fiscala priv legalitatea si conformitatea
declaratiilor fiscale
-analiza si evaluarea informatiilor
fiscale
-sanctionarea faptelor constatate si
dispunerea masurilor pt prevenirea si
combaterea abaterilor
=> Formele inspectiei: a) GENERALA
b) PARTIALA
=> Proceduri: a) CONTROLUL INOPINAT
b) CONTROLUL INCRUCISAT
c) CONTROLUL PRIN SONDAJ
d) CONTROLUL ELECTRONIC
=> Perioada supusa inspectie:
-contribuabili mari =de la ultimul control
-celalalte categorii
=ultimii 3 ani
=> Competenta de efectuare: ANAF sau
compartimentele de specialitate ale aut.
administratiei publice locale
=> Procedura inspectiei: -alegerea
contribuabilului
-avizul de inspectie
fiscala(marile intreprinderi= 30 de zile inainte;
ceilalti 15 zile inainte)
=> de regula, in timpului programului de
lucru al contribuabilului supus inspectiei
=>cel mult pe o perioada de 3 luni(6 luni pt
marii contrbuabili si pt cei cu sedii secundare)
=>se efectueaza pe baza principiilor
independentei, unicitatii, autonomiei,
ierarhizarii, teritorialiatatii si descentralizarii
=> obligatia de colaborare a
contribuabilului
=> rezultatul inspectiei va fi consemnat
intr-un raport scris(operatiune tehnico-
materiala), in care se vor prezenta constatarile
inspectiei d.p.d.v. faptic si legal

8.
CONTENCIOSUL FISCAL

-franceza : contentieux fiscal


=ansamblul litigiilor cu caracter fiscal pe
care este chemata autoritatea judecatoreasca
sa le rezolve cu putere de adevar legal
-in sens larg inseamna:
=> actiunea in justitie pentru exces de
putere
=>contenciosul de represiune
=>contenciosul de responsabilitate
=>contenciosul impunerii cu formele
sale(c. de asieta, c. de incasare)
-jurisdictie gratioasa<=> jurisdictie
contencioasa
=ansamblul actiunilor si cailor de atac prin
care se solutioneaza de catre instanta
competenta a statului cu putere de adevar
legal
toate litigiile ce deriva din procesul de
impunere si care pun fata in fata contribuabilul
(persoana fizica sau juridica) si organele
administrativ-fiscale ale statului
=> de 2 feluri: a) c. fiscal de drept comun:
2 mij procesuale - contestatia la executare
silita a creantelor fiscale
- cererea de
reexaminare in materia taxelor de timbru
judiciar (T= 3 zile de la data cand s-a stabilit
taxa sau de la data comunicarii sumei
datorate)

se solutioneaza de camera de consiliu in alt


complet, fara citarea partilor, prin incheiere
irevocabila!!!!
b) c. administrativ fiscal (def
pag. 210 sus) = un fel de jurisdictie
gratioasa(O.G. 92/2003)
-obiectul actiunii il reprezinta titlurile de
creanta precum si celalalte acte administrativ
fiscale
-rol in reinstaurarea echitatii fiscale

I. CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV FISCAL

-titlul de creanta fiscala=act administrativ


fiscal
-impotriva lor se formuleaza CONTESTATIE
-obiectul contestatiei este actul
administratuv fiscal(titlul de creanta)
-natura juridica a contestatiei: RECURS
ADMINISTRATIV PROPRIU-ZIS(unii autori
opiniaza ca ar fi o cale admin de atac, profu
nu)
- introducerea contestatiei nu suspenda
executarea actului administrativ
fiscal!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-actul administrativ jurisdictional:
adoptarea si emiterea lor se face cu
respectarea princ. contradictorialitatii, iar in
cazul solutiona-
rii contestatiei nu este satisfacut
deoarece partile nu sunt citate exprimandu-si
sustinerile in scris, iar incuviintarea probelor
se face
numai dupa ce partile s-au
pronuntat asupra admisibilitatii lor, proba si
contraproba se face cu preferinta in acelasi
timp.
-actele de solutionare a contestatiilor de
catre organele administrative, nu sunt asadar
acte de jurisdictie, ci ACTE ADMINISTRA-
TIVE SUPUSE CENZURII INSTANTEI DE
JUDECATA

A) Forma contestatiei
-in scris
-trebuie semnata de contestator
sau de imputernicitul acestuia
-trebuie sa cuprinda in mod
obligatoriu cuantumul sumei contestate,
individualizata pe categorii de venituri
bugetare
-cererile sunt considerate valabile
daca poarta denumire gresita
B) Termenul de introducere a
contestatiei
-in termen de 30 de zile de la data
comunicarii actului administrativ atacat la
organul emitent al acestuia
-se calculeaza pe zile libere
-pt actele administrative fiscale
incomplete => T=3 luni
-natura juridica a unui terme de
decadere
C) Competenta organelor de
solutionare
-sub 1.000.000 => de org
competente constituite la nivelul directiilor
generale unde contestatorii au domiciliul
fiscal
-de 1.000.000 sau mai mare => de
organele competente de solutionare
constituite la nivel central
-daca e vb de un act emis de catre
un organ central competenta apartine org
competente de la nivel central
indiferent de suma sau calitatea
contestatorului
-competenta teritoriala: cea de la
domiciliul fiscal al contribuabilului
-contestatiile formulate impotriva
refuzului nejustificat se solutioneaza de
organul ierarhic superior => recurs ierarhic
-contestatiile impotriva actelor
admin pub locale se solutioneaza de catre
acestea
D) Procedura administrativa de sol. a
contestatiilor
-daca competenta de solutionare
nu apartine org emitent acesta va inainta
contestatia in TERMEN DE 5
ZILE organului competent(+
dosarul administrativ referitor la contestatie)
a) referatul cu propunerile de
solutionare a contestatiei=operatiune tehnico
materiala
(se intocmeste de organul emitent
si se semneaza de conducatorul acestui organ)
-NON REFORMATIO IN PEJUS

b) introducerea altor persoane in


procedura de solutionare a contestatiilor:
-fortata(fara vointa sau chiar impotriva
vointei acestuia)

-voluntara(la cererea tertului pt a-si apara


un drept propriu=>interventie
agresiva sau un drept al unei
parti=>interventie accesorie)
- numai daca au un interes
juridic de natura fiscala iar deciziade
solutionare ii afecteazain vreun fel

c) retragerea contestatiei
-trebuie facuta in scris, printr-o
adresa
-pana la solutionarea contestatiei
-nu se pierde dreptul de a formula
o noua contestatie

d) conexarea contestatiilor
e) conflictul de interese. ABTINEREA
SI RECUZAREA(cererea de recuzare nu
suspenda proc. aflata in derulare)

-SUSPENDAREA procedurii solutionarii


contestatiei: -se face prin decizie motivata
-este o suspendare
facultativa din oficiu
` -este reglementat un caz de
suspendare facultativa la cererea persoanei pt
motive temeinice
-decizia de suspedare poate fi
atacata la inst de contencios administrativ
-SUSPENDAREA executarii actului
administrativ fiscal
-se acorda numai la cererea
contribuabiluluiu
-conditii: cauze bine justificate
pentru a se evita o
paguba iminenta
depunerea unei
cautiuni(20% din suma contestata max; sau
2000 pt obiectul inevaluabil pecuniar)
-se introduce odata cu
introducerea contestatiei
-instanta o va rezolva de urgenta
cu citarea partilor, pronuntand fie INCHEIERE
fie HOT. JUD.
-hotararea pronuntata este
executorie de drept si poate fi atacata cu
recurs in T=5 zile de la pronuntare
-contestatia se solutioneaza prin DECIZIE
sau DISPOZITIE MOTIVATA in T=45 zile de la
inregistrare
-forma deciziei=scrisa
-decizia se compune din 3 parti:
>preambul
>considerentele sau
motivarea !!-sa fie clara precisa si
necontradictorie sa asigure justetea solutiei
>dispozitivul: cuprinde solutia
data si calea de atac precum si termenul in
care poate fi exercitata aceasta in fata inst
competente
-decizia se comunica contestatorului,
persoanelor introduse si organului fiscal
emitent al acului atacat
-decizia are caracter definitiv

E.) FAZA JURISDICTIONALA A


CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV
-dupa exercitarea procedurii prealabile
-competenta materiala: >de pana la
500.000 inst de contencios administrativ a
tribunalelor
>mai mari de 500.000 inst
de cont administrativ a Curtilor de Apel
-competenta teritoriala: posibilitatea
reclamantului de a alege intre inst de la dom.
sau sau de la sediul aut. publice
-suspendarea actului dedus judecatii:
~prin cerere adresata instantei
~poate fi introdusa
odata cu actiunea principala sau la o data
ulterioara
~independent daca
reclamantul a formulat sau nu o cerere de
susp. in proc. prealabila
~are caracter
accesoriu
~mot. temeinice
~se sol. de urgenta cu
citarea partilor
~hot pronuntata
executorie de drept poate fi atacata cu recurs
in terme de 5 zile de
la comunicare
-actiunea are de obicei 2 capete
-inst se poate pronunta si asupra
legalitatii op. tehnico materiale premergatoare
-calea de atac impotriva sentintei
pronuntate = RECURSULUL exercitat omisso
medio
= in T = 15 zile de la
comunicarea sentintei

II. CONTENCIOSUL FISCAL DE DREPT


COMUN

1. Contestatia la executarea silita a creantelor


fiscale
-scop: garantarea legalitatii actelor de
executare silita
=acel mijloc procedural specific fazei de
executare silita prin care persoana interesata
sau procurorul solicita instantei
desfiintarea actelor de executare nelegale
sau clarificarea intelesului, intinderii si aplicarii
dispozitivului titlului executoriu
-este o contestatie la executare speciala
----a)contestatia la executare introdusa de
tertul lezar are natura juridica a unei veritabile
actiuni in revendicare
| (fiind actiune petitorie si nu
posesorie)
----b)este o cale de atac impotriva unor
acte sau fapte nelegale ale organelor de
exectarel

- subiectele contestatiei: "persoanele


interesate"
-tertii care au un interes re
-subiectele participante in procesul
executional
!!!! CREDITORUL FISCAL NU FACE PARTE
DIN SFERA SUBIECTELOR ACTIVE si nu poate
introduce contestatie la exec.
-obiectul contestatiei:
=> contestatie la exec. propriu-zisa
=executarea insasi sau orice act de executare
=>contestatie la titlu =vizeaza titlul
executoriu CONDITII: -titlul sa nu fie o
hot.jud.data de inst. jud. sau alt organ
jurisdictional
-sa nu existe o
alta procedura prev de lege
-competenta de solutionare: -in prima instanta
= JUDECATORIILE DE LA SEDIUL ORGANULUI DE
EXECUTARE SILLITA
-termenul de introducere a contestatiei: =15
zile de cand contetatorul a luat la cunostiinta
actele de executare, refuzul nejustificat de
executare
sau de eliberare ori distribuirea
sumelor contestate
-posibilitatea tertului care a pierdut
termenul de a uza de o actiune de drept comun
care este imprescriptibila
-termen de decadere
-reguli procedurale: -obligativitatea citarii
organului de executare
-se judeca de urgenta cu precadere
fata de alte pricini
-SUSPENDAREA EXECUTARII: -conditionata de
depunerea unei cautiuni
-se obtine in conditiile dr comun
=cererea de suspendare se introduce ca un
capat de cerere distinct, fiind stabilita o taza
forfetara pt introducerea ei. iar la discuta-
rea acesteia e necesara citarea partilor
=asupra suspendarii, inst se pronunta prin
incheiere motivata, care poate fi atacata cu
recurs in T=15 zile
!! suspendarea executarii silite prin
ordonanta prezidentiala nu este incidenta in
acest caz
-hotararea pe care o pronunta instanta poate fi
atacata prin recurs
!!!! exista 2 cazuri speciale cand hotararea
pronuntata este supusa cailor de atac de dr
comun(apel si recurs)
a) hot. pronuntate pt impartirea
bunurilor comune

b)hot pronuntata asupra actiunii


separate introdusa de tertul care pretinde un
dr de proprietate sau un alt dr real asupra
bunului urmarit
!!-in ceea ce priveste contestatia la titlu, ea
este supusa acelorasi cai de atac ca si
hotararea ce se executa

2. Cererea de reexaminare in materia taxelor


de timbru judiciar
-in termen de 3 zile de la data la care s-a
stabilit taxa sau de la data comunicarii sumei
datorate
-este o cale de atac speciala
-subiectele cererii: subiecte active pot fi numai
subiectele taxabile => P.F sau P.J. care sunt
obligate sa plateasca taxa de timbru judiciar
=subiectul procesual activ poate fi pe cale
de consecinta titularul cererii de reexaminare
-obiectul cererii: -incheierea prin care a fost
stabilit cuantumul respectivei creante fiscale
-inst de jud nu are competenta de a
se pronunta asupra altor motive de
nelegalitate decat incheierea si cuantumul
creantei stabilit prin aceasta incheiere
-termenul de introducere a cererii: -3 zile =
termen de decadere
-procedura de solutionare: -se solutioneaza de
un alt complet in camera de consiliu fara
citarea partilor
-instanta se pronunta prin
incheiere irevocabila si are prerogativa de a
recalcula taxa judiciara
-inst verifica doar legalitatea
modului de calcul a taxei
*in cazul in care se admite cererea, iar
taxa a fost platita, ea se va restitui
reclamantului total sau partial

9. CAZIERUL FISCAL

-O.G. 75/2001
=documentul in care sunt inscrise obligatiile si
amenzile al caror subiect a fost un contribuabil
-se organizeaza de MEF la nivel central si la
nivelul directiilor generale a fin. publice
judetene
=impartit in 2 componente majore: -cazierul
fiscal national
-cazierul fiscal local
-in el se inscriu sanctiunile aplicate
contribuabilui vinovat de savarsirea de fapte
prev. de lg financiare(fiscale si vamale)
-stergerea faptelor din cazierul fiscal:
a) faptele nu mai sunt sanctionate de
lege(dezincriminarea lor)
b) a intervenit reabilitarea de drept sau
judecatoreasca
c) nu au mai sav fapte intr-o perioada de
10 ani de la ramanerea definitiva a actului prin
care au fost sanctionate aceste fapte
=REABILITAREA FISCALA(reabilitare de
drept)
d) decesul respectiv radierea
contribuabilului
-principiul libertatii accesului la propriul cazier
fiscal
-certificatul de cazier fiscal e valabil 30 de zile
de la eliberare si poate fi folosit numai in
scopul pt care a fost eliberat
-pt eliberarea lui sunt percepute taxele
extrajudiciare de timbru prev de lg.
-cererea de rectificare se solutioneaza in T=30
de zile de la data depunerii acesteia(termen de
recomandare)
-daca s-a respins cererea de rectificare se
poate introduce contestatie in termen de 30 de
zile, hotararea prin care se solutioneaza
contestatia
fiind definitiva si irevocabila

10. TEORIA IMPRUMUTULUI PUBLIC

-credit publlic=imprumut public


-datoria publica
=o intelegere intervenita intre o persoana
fizica sau juridica si stat sau unele colectivitati
publice prin care prima consimte sa puna la
dispozitia
statului sau a unei colectivitati publice o
suma de bani sub forma de imprumut, pe o
perioada de timp determinata, iar aceasta din
urma se
angajeaza sa restituie la termenul stabilit si
sa achite "pretul" cuvenit.
-Caracteristici:
a) are caracter contractual
b)caracter rambursabil
c) asigura si o contraprestatie din partea
statului
- este de 2 feluri: -intern=> imprumutatorii
sunt cetateni ai statului
-extern=>imprumutatorii
sunt straini
-natura juridica: act de suveranitate, act
legislativ, contract de drept public
-guvernul are initiativa, dat IMPRUMUTUL
TREBUIE APROBAT DE PUTEREA LEGIUITOARE

11. CONTROLUL FINANCIAR

-latina "contra rolus"


=componenta a controlului economic, are ca
obiectiv -cunoasterea de catre stat a modului
cum sunt administrate mijloacele materiale si
finan-
ciare de catre societatile
comerciale publice
-modul de realizare si
cheltuire a banului public
-asigurarea echilibrului
financiar
-realizarea eficientei
economico-financiare
-dezvoltarea economiei
nationale
-infaptuirea progresului
social
-CONTROL INTERN(ADMINISTRATIV)
-CONTROL EXTERN: =>CONTROL
JURISDICTIONAL(EFECTUAT DE CURTEA DE
CONTURI)
=>CONTROL PARLAMENTAR
-principalele forme de control financiar din
statul nostru, dupa momentul in care se
efectueaza, sunt:
>control financiar preventiv(de ord de
credite si directorii reg autonome si soc
comerciale)
-intervine operativ
-opreste actele si operatiunile
neconforme
=activitatea prin care se verifica
legalitatea si regularitatea operatiunilor
efectuate pe seama fondurilor publice sau a
patrimoniului public, inainte de
aprobarea acestora
-este de 2 feluri: ~propriu(inst publice
prin conducatorii lor)
~ delegat(MEF prin controlori
delegati=alesi prin ordin al ministrului)
-se efectueaza pe baza de criterii de
legalitate, oportunitate si rentabilitate
-in urma lui se acorda sau refuza VIZA
DE CONTROL PREVENTIV sau DELEGAT
>control financiar concomitent(simultan
sau operativ) membrii cons de admin, cenzorii
sau inspectorii
-inopinat, cel putin odata pe luna, prin
sondaj
>control financiar posterior
>auditul public intern=o activitate
organizata independent in structura unei
institutii publice si in directa subordonare a
conducato-
lui acestei institutii, care consta
in efectuarea de verificari, inspectii si analize
ale sistemului propriu de con-
trol intern, in scopul evaluarii
obiective a masurii in care aceasta asigura
indeplinirea obiectivelor institutiei
pub. si utilizarea resurselor in
mod economic si eficient si pentru a raporta
conducerii constatarile facute, sla-
biciunile identificate si masurile
propuse pentru corectarea deficientelor si de
ameliorare a performantelor
sistemului de control intern
-se organizeaza in mod
independent
-personalul specializat=AUDITOR
INTERN
-constatarile se inscriu in
RAPORTUL DE AUDIT INTERN

I. CONTROLUL EXERCITAT DE MEF

--se realizeaza prin doua organe se specialitate


care functioneza in subordinea sa DIRECTIA DE
CONTROL FINANCIAR
GARDA
FINANCIARA
A.) DIRECTIA DE CONTROL FINANCIAR
-MEF are dreptul sa dispuna -adoptarea unor
masurii in vederea inlaturarii si prevenirii
neregurilor constatate
-corectarea si completarea
bilanturilor contabile
-varsarea la bugetul de stat a
veniturilor datorate

B.) GARDA FINANCIARA


-organism specializat de control financiar al
statului
-control operatic si inopinat
-control care are ca obiect aplicarea si
executarea dispozitiilor legale din domeniul
fiscal si vamal
-urmareste inlaturarea oricarei sustrageri sau
eschivari de la plata de impozite si taxe,
activitati de comtrabanda
-inst publica de control, cu personalitate
juridica, functioneaza in cadrul MEF, condusa
de un COMISAR GENERAL
-membrii ei au calitatea de funcrtionari publici
cu statut special
-incheie acte de control operativ si inopinat
-constata prin proces-verbal contraventiile
savarsite
-aplica sanctiunile prevazute de lege pt faptele
ilicite constatate
-impotriva porcesului verbal se poate formula
PLANGERE IN TERMEN DE 15 ZILE
-personalul garzii efectueaza =>operatiuni de
control curent
=>operatiuni de control
tematic=in baza ordinelor date de comisarul
general
-la orice actiune minim 2 comisari

II. CONTROLUL EXERCITAT DE CURTEA DE


CONTURI

-organul suprem de control financiar si de


jurisdictie in domeniul fiscal
-control ulterior extern asupra modului de
formare administrare si intrebuintare a
resurselor financiare ale statului si sectorului
public
-la nivel descentralizat functioneaza CAMERELE
DE CONTURI JUDETENE
-COMITETUL DE CONDUCERE: pres curtii,
vicepres curtii pres de sectii si 3 consilieri de
conturi alesi de plenul curtii
-se compune din: 1) sectia de control financiar
ulterior(9 consilieri de conturi si controlori
financiari)
2) sectia jurisdictionala(instanta de
fond si de recurs)
3) colegiul jurisdictional al
curtii(instanta de fond)
4) camerele de conturi
judetene(formate din un compartiment de
control financiar si un colegiu jursdictional)
5) secretariatul general
-controalele se initiaza din oficiu
-controlul preventic se finalizeaza prin
acordarea VIZEI
-controlorii intocmesc rapoarte si formuleaza
propuneri
-verifica conturile generale anuale de executie
a bugetelor
-competenta exclusica de a hotari asupra
descarcarii de gestiune in urma verificarii
conturilor
-serie de atributii jurisdictionale
-pe langa ea functioneaza AUTORITATEA DE
AUDIT PT FONDURILE ACORDATE ROMANIEI DE
U.E. prin programele ISPA SI SAPARD
-presedintele autoritatii emite decizii si
instructiuni
-autoritatea prezinta anual sau ori de cate ori
este nevoie rapoarte de activitate plenului
CURTII DE CONTURI
12. IMPOZITUL PE PROFIT

-natura unui venit bugetar anual


-in caz de neplata in termenul legal se
datoreaza majorari de intarziere
-profitul= beneficiul rezultat in urma investitiei
de capital
-oricine realizeaza un venit trebuie sa
contribuie proportional cu marimea acestuia la
resursele financiare publice menite sa
satisfaca interesul
public si nevoile generale
1) Subiectul impunerii: -contribuabilii: PJ
ROMANE SI STRAINE, PF STRAINE
NEREZIDENTE(care desf activitate sau
realizeaza veni-
turi pe terit. RO)
EXCEPTARI DE LA PLATA IMPOZITULUI PE
PROFIT:
-trezoreria statului
-fundatiile romane constituite ca urmare a
unui legat
-inst. publice
-cultele religioase
-inst de invatamant particular acreditate
-asociatiile de prop
-BNR
-Fondul de garantare a pensiilor private etc
2) Baza impunerii
=V din orice sursa - C efectuate - V
neimpozabile + C nedeductibile
3) Tariful de impunere
=16% din baza impozabila
=> cota procentuala
4) Plata impozitului pe profit
-se calculeaza, se retine si se varsa de catre
CONTRIBUABIL
-plata se face de regula trimestrial cu
exceptia BNR si soc bancare(anual)
5) Termenul de prescriptie pt stabilirea Imp pe
profit
=5 ani

13. IMPOZITUL PE VENITURILE


MICROINTREPRINDERILOR

1) Sub impozabile: microintreprinderi +


conditii(pag.92)
2) Baza impunerii:
-venitul brut anual
-perioada de impunere= 1 an
-se calculeaza si se plateste trimestrial
3) Tariful de impunere
-cota proportionala de 2.5 %
-in caz de neplata se datoreaza maj. de
intarziere

14. ACCIZELE SI ALTE TAXE SPECIALE

=taxe speciale de consumatie care se


datoreaza bugetului de sta pt anumite produse
din tara sau din import
=impozite indirecte pe viciu si lux
-natura juridica: impozite indirecte => -sunt
obligatorii, nerambursabile, fara echivalent
direct si imediat si fara contraprestatie a
statului
-sunt cote fixe sau procentuale care se adauga
si se cuprind in pretul de vanzare sau de
livrare a bunurilor
-se includ in baza de impozitare a bunului(in
t.v.a.)
-2 categorii: -accize armonizate (bauturi, tutun,
energie electrica, produse energetice, alcool
etilic)
-accize la alte produse(cafea, blanuri
naturale,cristal, bijuterii de aur si platina,
parfumuri etc)
+schitele mele
-sub impunerii: agentii economici producatori
sau importatori
-acciza e exigibila in momentul eliberarii pt
consum sau cand se constata pierderi sau
lipsuri de produse accizabile
-se platesc lunar pe baza decontului de
impunere depus la organul fiscal

-pt titeiul din productia interna, agentii


economici autorizati datoreaza la bug de stat o
cota forfetara de 4%/tona(mom
exigibilitatii=data e-
fectuarii livrarii)