Sunteți pe pagina 1din 304
MONITORUL OFICIAL ROMANIEI PARTEA | S ‘Anu 181 (&XV} — Ne. 595 bie LEGI, DECRETE, HOTARARI §1 ALTE ASTE Marti, 24 septembrie 2013, SUMAR Pagina ‘Anexs la Ondinul viceprim-ministbal, ministral deevolténil rogionala of adminiatatia| pelion, nr. 2.482013 parou sproherea regiemsntériliehnice .Normatly privind secur a Inaandiiia eonatmucillo, Parte a I-a — Inetalail de stingers" yindicativ PLI82-2013 S804 2 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 595 bis/24 1X 2013 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIE!I PUBLICE CENTRALE MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE §1 ADMINISTRATIE! PUBLICE ORDIN pentru aprobarea reglementarii tehnice:,Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a |I-a — Instalatii de stingere”, indicativ P118/2-2013*) Avdind ih vedere: Prooasul-verbal de avizare nr. 1 din 15 mai 2018 al Corietulué Tatnic de Coardanare Generala din cadrul Ministerului Dazvotaei Regionale gi Administrafial Publica si Avizul rv. 1 din 26 mariie 2013 al Inspectoratului General peniru Situagi da Urgent, Tn cenformitats ou pravederiie art 10 si art 38 alin. 2 din Lagaa nr. 10/1095 privind calitaten ’h constructi, cu modificarila Ulterioare, gi ale ait. 2 alin. (3) si (4) din Regulamentul privind puri de reglementni tahnice gi dd.chelluiel aferente acbvitati de regiementare in constructi, urbanism, amengjarea taritoriulul si habital, aprabet prin Hatdrarea