Sunteți pe pagina 1din 98

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 1 din 97 Exemplar nr.: 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale Elemente privind responsabilii/ operatiunea 1 Elaborat Verificat Aprobat Numele si prenumele 2 Functia 3 Contabil sef Contabil sef Director Data 4 01.01.200 8 01.01.200 8 01.01.200 8 Semnatura 5

1.1. 1.2. 1.3

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 2 din 97 Exemplar nr.: 1

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale Componenta revizuita Modalitatea reviziei 3 x Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei 4 01.01.2008

Editia/ revizia in cadrul editiei 1 Editia 1 Revizia 1 Revizia 2

2.1. 2.2. 2.3

2 x

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 3 din 97 Exemplar nr.: 1

3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale Scopul difuzarii 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 1 Aplicare Aplicare Aplicare Aplicare Informare Evidenta Arhivare Alte scopuri Exemplar nr.: 2 1 2 3 4 3 3 3 Compartiment Nume si prenume 5 Data primirii 6 07.01.08 07.01.08 07.01.08 07.01.08 07.01.08 07.01.08 07.01.08 Semnatura 7

Functia

3 4 Directiune Director Contabilitat Contabil sef e Secretariat Secretar Administrati Administrat v or Secretariat Secretar Secretariat Secretar Secretariat Secretar -

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 4 din 97 Exemplar nr.: 1

4. SCOP Stabilirea unui set unitar de reguli pentru intocmirea si actualizarea Registrului de riscuri; Stabilirea responsabilitatilor privind intocmirea si actualizarea Registrului de riscuri.

5. DOMENIU
4

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 5 din 97 Exemplar nr.: 1

Procedura se aplica de catre intregul personal de conducere, precum si de catre persoana desemnata cu intocmirea acestui registru privind activitatea financiar-contabila, din cadrul _____________________________.

6. DOCUMENTE DE REFERINTA
5

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 6 din 97 Exemplar nr.: 1

a) Regulamentul de Organizare si functionare al __________________. b) Fisa postului aferenta fiecarui post implicat in furnizarea de date pentru intocmirea si actualizarea Registrului de riscuri, precum si in intocmirea si actualizarea acestui instrument de lucru utilizat in gestionarea riscurilor . c) Standardul 11 Managementul riscului din Codul controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.946/2005. d) Standardul M.A.I. A nr.006/2006 aprobat conform Dispozitiei secretarului general al ministerului nr.467109 din 20.11.2006.

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 7 din 97 Exemplar nr.: 1

7. DEFINITII SI ABREVIERI 1. Organizatie - Persoanele care lucreaza impreuna pentru atingerea unor obiective prestabilite .O organizatie poate fi o autoritatea publica , deasemenea sunt considerate si componentele structurale ( servicii, birouri etc.) 2. Obiective Scopurile pe care si le stabileste o organizatie . Obiectivele reprezinta rezultatele ce trebuie obtinute la nivelul organizatiei si la nivelul fiecarei componente structurale din cadrul acesteia . 3. Risc O problema (situatie , eveniment etc.) care nu a aparut inca, dar care poate apare in viitor, caz in care obtinerea rezultatelor prealabil fixate este amenintata sau potenta .In prima situatie riscul reprezinta o amenintare , iar in cea de-a doua , riscul reprezinta o opotunitate.Riscul reprezinta incertitudinea in obtinerea rezultatelor dorite si trebuie privit ca o combinatie intre probabilitate si impact. 4. Probabilitatea de materializare a riscului Reprezinta o masura a posibilitatii de aparitie a riscului , determinata apreciativ sau prin cuantificare , atunci cand natura riscului si informatiile disponibile permit o astfel de evaluare. 5. Impactul Reprezinta consecinta asupra rezultatelor (obiectivelor), daca riscul s-ar materializa.Daca riscul este o amenintare , consecinta asupra rezultatelor este negativa, iar daca riscul este o oportunitate , consecinta este pozitiva. 6. Expunere la risc Consecintele , ca o combinatie de probabilitate si impact , pe care le poate resimti o organizatie in raport cu obiectivele prestabilite , in cazul in care riscul se materializeaza . 7. Materializarea riscului Translatarea riscului din domeniul incertitudinii (posibilului) in cel al certitudinii (al faptului implinit). Riscul materializat se transforma dintr-o problema posibila intr-o problema dificila , daca riscul reprezinta o amenintare , sau intr-o situatie favorabila , daca riscul reprezinta o oportunitate. 8. Atenuarea riscului Masurile intreprinse pentru diminuarea probabilitatii (posibilitatii) de aparitie a riscului sau/si de diminuare a consecintelor (impactului) asupra rezultatelor (obiectivelor) daca riscul s-ar materializa. Mai concis , atenuarea riscului reprezinta diminuarea expunerii la risc , daca acesta este o amenintare. 9. Evaluarea riscului Evaluarea consecintelor materializarii riscului , in combinatie cu evaluarea probabilitatii de materializare a rsicului. Mai concis , evaluarea riscului reprezinta evaluarea expunerii la risc. 10. Risc inerent Expunerea la un anumit risc , inainte sa fie luata vreo masura de atenuare a lui. 11. Risc rezidual Expunerea cauzata de un anumit risc dupa ce au fost luate masuri de atenuare a lui. Masurile de atenuare a riscurilor apartin controlului intern.Din aceasta cauza riscul rezidual este o masura a eficacitatii controlului intern . 12. Gestionarea riscurilor sau managementul riscurilor- Toate procesele privind identificarea , evaluarea si aprecierea riscurilor , stabilirea responsabilitatilor , luarea de masuri de atenuare sau anticipare a acestora , revizuirea periodica si monitorizarea progresului. 13. Controlul intern Orice actiune / masura provenita din organizatie , luata in scopul gestionarii riscurilor.Aceste masuri pot fi luate fie pentru a diminua impactul in cazul materializarii riscurilor , fie pentru a reduce probabilitatea de materializare a riscurilor.

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 8 din 97 Exemplar nr.: 1

8. DESCRIEREA PROCEDURII I REFERITOR LA RESPONSABILUL DE RISC 1. Directorul __________________ reprezentat prin prof. ____________________ numeste prin Decizie persoana care va intocmi si actualiza Registrul de riscuri aferent activitatii financiar-contabile, precum si responsabilii de risc care vor fi sefii nivelelor ierahice din cadrul __________________, persoanele nominalizate luand la cumnostinta sub semnatura . 2. Fiecare sef ierahic identifica toate activitatile desfasurate de personalul subordonat . 3. Seful fiecarui nivel ierahic analizeaza fisele posturilor aferente personalului din subordine . 4. Seful fiecarui nivel ierahic intocmeste in 2 exemplare o lista cu activitatile desfasurate de personalul din subordine, conform modelului din anexa 3. 5. Seful fiecarui nivel ierahic identifica in functie de specificul si particularitatile acestuia, impreuna cu personalul din subordine, obiectivele corespunzatoare activitatilor inscrise in Anexa 3. 6. Seful fiecarui nivel ierahic analizeaza obiectivele cuprinse in regulamentul de Organizare si functionare al __________________ stabilite pentru domeniul de activitate de care raspunde . 7. Seful fiecarui nivel ierahic identifica, impreuna cu personalul din subordine, riscurile inerente care pot afecta desfasurarea activitatilor din domeniul de activitate de care raspunde si implicit realizarea obiectivelor specifice ale acestuia, avand in vedere faptul ca fiecare activitate este supusa unor evenimente, actiuni sau amenintari din interiorul ori exteriorul nivelului ierahic respectiv, iar fiecare obiectiv specific este adus la indeplinire prin desfasurarea uneia sau mai multor activitati . 8. Seful fiecarui nivel ierahic elaboreaza in 2 exemplare un Tabel cuprinzand obiectivele specifice si riscurile asociate acestora, conform modelului din Anexa 4. 9. Directorul unitatii convoaca o sedinta de analiza, la care participa intregul personal de conducere din cadrul __________________, avand ca scop discutarea continutului tabelelor cuprinzand obiectivele specifice si riscurile asociate acestora, in vederea identificarii tuturor obiectivelor pe care urmeaza sa le realizeze __________________ si a riscurilor ce por afecta indeplinirea acestor obiective , la sfarsitul acestei sedinte
8

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 9 din 97 Exemplar nr.: 1

de analiza fiind intocmit intr-un singur exemplar un proces verbal de catre persoana desemnata sa redacteze . 10. Seful fiecarui nivel ierahic prezinta directorului unitatii, Tabelul cuprinzand obiectivele specifice si riscurile asociate, in vederea analizarii si avizarii. 11. In cazul cand se hotaraste completarea sau modificarea Tabelelor, sefii nivelelor ierahice efectueaza completarile si modificarile, si supun apoi noile Tabele spre aprobare directorului unitatii. 12. Seful fiecarui nivel ierahic aduce la cunostinta personalului din subordine Tabelul cuprinzand obiectivele specifice si riscurile asociate acestora, aprobat, pentru a fi in masura sa faca propuneri de fundamentare care vor fi incluse in Planul de actiune pentru minimizarea riscurilor inerente. 13. Seful fiecarui nivel ierahic stabileste pe baza unei grile de apreciere, mentionata in Anexa 5, nivelul impactului si al probabilitatii pentru fiecare din riscurile inerente identificate, si acceptate de catre directorul unitatii in urma sedintei de analiza, iar prin combinarea celor doua variante determina nivelul de risc inerent . 14. Seful fiecarui nivel ierahic inscrie valorile celor doua variabile (impactul sau probabilitatea ), precum si nivelul de risc inerent in Baza de calcul ce va fi intocmita in 2 exemplare, conform modelului din Anexa 4. 15. Seful fiecarui nivel ierahic, in urma unor consultari cu personalul din subordine, intocmeste in 2 exemplare un Plan de actiune pentru minimizarea riscurilor inerente , conform modelului din Anexa 7. 16. Directorul unitatii convoaca o sedinta de analiza , la care participa intregul personal de conducere din cadrul __________________, avand ca scop discutarea Planurilor de actiune pentru a vedea daca prin punerea acestora in aplicare riscurile inerente vor fi reduse la un nivel care sa asigure realizarea in mod cert a obiectivelor stabilite , la sfarsitul acestei sedinte de analiza fiind intocmit un proces-verbal de catre persoana desemnata sa redacteze . 17. Seful fiecarui nivel ierahic prezinta Planul de actiune directorului unitatii. 18. In cazul in care se hotaraste completarea sau modificarea Planurilor de actiune , sefii nivelelor ierahice efectueaza completarile si modificarile corespunzatoare, si supun apoi noile Planuri de actiune spre aprobare directorului unitatii.

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 10 din 97 Exemplar nr.: 1

19. Seful fiecarui nivel ierahic aduce la cunostinta personalului din subordine Planul de actiuni aprobat, in vederea implementarii actiunilor de minimizare a riscurilor inerente indentificate si acceptate. 20. Seful fiecarui nivel ierahic stabileste pe baza grilei de apreciere mentionata in Anexa 3, nivelul impactului si al probabilitatii pentru riscurile reziduale rezultate dupa aplicarea masurilor de minimizare a riscurilor inerente identificate si acceptate , iar in urma inmultirii celor doua variabile determina riscul rezidual. 21. Seful fiecarui nivel ierahic, intocmeste in 2 exemplare, cu 72 de ore inainte de implinirea termenului de 6 luni de la ultima revizuire a riscurilor inerente , Situatia privind stadiul implementarii actiunilor de minimizare si evaluarea riscurilor reziduale din cadrul fiecarui nivel ierahic , conform modelului din Anexa 8 , pe care o prezinta spre analiza directorului unitatii. 22. Directorul unitatii analizeaza pe baza Registrului de riscuri prezentat de persoana desemnata sa intocmeasca si sa actualizeze registru de riscuri , impreuna cu intregul personal de conducere din cadrul __________________, la implinirea termenului de 6 luni de la ultima revizuire, Situatiile privind stadiul implemantarii actiunilor de minimizare si evaluarea riscurilor reziduale din cadrul nivelelor ierahice ale __________________ pentru a evalua efectul actiunilor de minimizare si implicit rezultatul gestionarii riscurilor, care este reliefat de variatia valorii nivelului de risc rezidual fata de valoarea nivelului de risc inerent, si a stabili masurile corespunzatoare in vederea aducerii riscurilor inerente la un nivel care poate fi tolerat . La sfarsitul sedintei de analiza, se intocmeste intr-un singur exemplar, un proces-verbal de catre persoana desemnata sa redacteze procesele verbale . 23. Seful fiecarui nivel ierahic inmaneaza persoanei care intocmeste si actualizeaza Registrul de riscuri exemplarul nr.1 al Anexelor 3-7 , in termen de 48 ore de la inregistrarea , avizarea sau aprobarea documentelor respective , pastrand exemplarul nr.2 al acestor anexe. 24. Registrul de riscuri este intocmit centralizat pentru intreaga organizatie de persoana desemnata sa intocmeasca si sa actualizeze Registrul de riscuri , iar la terminarea sedintei de analiza are ca tema gestionarea riscurilor , procesul- verbal al sedintei respective.

10

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 11 din 97 Exemplar nr.: 1

II. REFERITOR LA INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI 1. Persoana desemnata sa intocmeasca si sa actualizeze Registrul de riscuri constituie un dosar care va cuprinde toate documentele primite, referitoare la intocmirea si actualizarea registrului de riscuri . 2. Persoana desemnata sa intocmeasca si sa actualizeze Registrul de riscuri deschide Registrul de riscuri aferent activitatii financiar contabile intr-un singur exemplar si efectueaza inscrierile in acest registru in termen de 72 ore de la primirea exemplarului 1 al Anexelor 1-9 , pe baza datelor din aceste anexe. 3. Completarea si actualizarea Registrului de riscuri se va face numai de catre persoana desemnata prin Decizie . 4. La sfarsitul fiecarei pagini a Registrului de riscuri se va inscrie obligatoriu mentiunea INTOCMIT cu precizarea gradului profesional sau functiei , dupa caz, a numelui si prenumelui, urmata de semnatura persoanei care completeaza si actualizeaza Registrul de riscuri. 5. Persoana desemnata prin Decizie va colora dupa completare coloanele 7 si 13 ale Registrului de riscuri , pentru fiecare pozitie , cu urmatoarele culori corespunzator urmatoarelor intervale valorice , astfel : a) culoarea verde pentru intervalul cuprins intre [ 1-3), reprezentand risc scazut ; b) culoarea galbena pentru intervalul cuprins intre [3-6) , reprezentand risc mediu ; c) culoarea rosie pentru intervalul cuprins intre [6-9) , reprezentand risc ridicat.

11

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 12 din 97 Exemplar nr.: 1

9. RESPONSABILITATI 1. Directorul unitatii, avizeaza tabelul cuprinzand obiectivele si riscurile asociate acestora, si Situatia privind stadiul implementarii actiunilor de minimizare si evaluarea riscurilor reziduale, intocmite de seful fiecarui nivel ierahic . 2. Directorul unitatii verifica semestrial revizuirea riscurilor inerente si actualizarea Registrului de riscuri . 3. Directorul unitatii aproba Planurile de actiune pentru minimizarea riscurilor inerente . 4. Sefii nivelurilor ierahice din cadrul __________________ analizeaza obiectivele specifice pe care le au de indeplinit , in vederea identificarii riscurilor inerente corespunzatoare acestor obiective si stabilirii nivelului imapactului, al probabilitatii si al riscului inerent. 5. Sefii nivelelor ierahice verifica Planurile de actiune pentru minimizarea riscurilor inerente in faza de propunere, iar dupa aprobarea acestora monitorizeaza modul de punere in practica de catre personalul din subordine. 6. Sefii nivelelor ierahice impactul si probabilitatea dupa punerea in practica a Planurilor de actiune pentru minimizarea riscurilor inerente , in vederea determinarii nivelului acestora si calcularii de risc rezidual. 7. Persoana desemnata prin Decizie, intocmeste corect Registrul precum si verifica concordanta dintre coloanele registrului . 8. Sefii nivelelor ierahice respecta termenul de revizuire semestriala a riscurilor inerente si aceptate in cadrul __________________ . 9. Persoana desemnata prin Decizie verifica existenta tuturor documentelor ce stau la baza inscrierilor din Registrul de riscuri. 10. Persoanele care utilizeaza acesta procedura aplica forma initiala , precum si varianta / variantele revizuita/revizuite de la data intrarii in vigoare a acesteia/acestora .

12

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 13 din 97 Exemplar nr.: 1

10. ANEXE Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4 Anexa 5 Anexa 6 Anexa 7 Anexa 8 Anexa 9 Lista cu activitatile desfasurate in cadrul compartimentului financiar contabil Tabel cuprinzand obiectivele specifice si riscurile inerente asociate, in cadrul compartimentului financiar contabil Stabilirea factorilor de risc, a ponderilor i nivelurilor de apreciere al riscurilor Stabilirea nivelului riscului i a punctajului total al riscului activitatea financiar-contabil Clasarea operaiilor n funcie de analiza riscului activitatea financiarcontabil Tabelul puncte tari i puncte slabe activitatea financiar-contabil Plan de actiune pentru minimizarea riscurilor inerente identificate in cadrul compartimentului financiar contabil Situatie privind stadiul implementarii actiunilor de minimizare si evaluarea riscurilor reziduale in cadrul compartimentului financiar contabil Model Registru de riscuri

13

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 14 din 97 Exemplar nr.: 1

ANEXA 1 __________________ AVIZAT, DIRECTOR Lista activitatilor desfasurate in cadrul COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL Denumirea postului caruia ii Denumirea activitatii corespunde activitatea Organizarea registrelor de contabilitate Conducerea contabilitii Conducerea activitii financiare Elaborarea bilanului contabil Elaborarea contului de execuie bugetar Organizarea sistemului de raportare a datelor financiar contabile ctre management Organizarea i efectuarea controlului financiar preventiv Fiabilitatea sistemului informatic financiar- contabil Organizarea i efectuarea arhivrii documentelor financiar-contabile Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef Intocmit, Contabil sef

Nr. Crt. 1.

Pozitia postului in statul de organizare 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

14

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 15 din 97 Exemplar nr.: 1

ANEXA 2 __________________ AVIZAT, DIRECTOR TABEL cuprizand obiectivele specifice si riscurile inerente asociate la nivelul Compartimentului financiar contabil Denumirea activitatii/activitatilor Denumirea obiectivelor Denumirea riscurilor inerente asociate obiectivelor si activitatilor corespunzatoare obiectivelor specifice corespunzatoare acestora specifice 1 2 3 ORGANIZAREA 1.Registrul-jurnal 1. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind modul de REGISTRELOR DE ntocmire a Registrului-jurnal CONTABILITATE 2. Neactualizarea Registrului-jurnal 3. Completarea eronat a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automat a datelor 2. Registrul-inventar 4. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind modul de ntocmire a Registrului-inventar 5. Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea Registruluiinventar 6. Completarea incorect a Registrului-inventar 7. Neactualizarea sistematic a Registrului-inventar 3. Cartea Mare 8. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind modul de ntocmire a registrului Cartea Mare

Nr. crt. 0 1.

15

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 16 din 97 Exemplar nr.: 1

Nr. crt. 0

Denumirea obiectivelor specifice 1

Denumirea activitatii/activitatilor corespunzatoare obiectivelor specifice 2

Denumirea riscurilor inerente asociate obiectivelor si activitatilor corespunzatoare acestora 3 9. Completarea incorect a registrului Cartea Mare 10. Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea registrului Cartea Mare 11. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a imobilizrilor i investiiilor 12. Procedurile/monografia privind evidena contabil a imobilizrilor i investiiilor nu este cunoscut de personalul desemnat 13. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a imobilizrilor i investiiilor 14. Evidenierea eronat a plilor/cheltuielilor efectuate cu achiziionarea imobilizrilor sau construirea unor obiective (custodii, recepii pariale i finale etc.) 15. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 16. Procedurile/monografia privind evidena contabil a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar nu este cunoscut de personalul desemnat

2.

CONDUCEREA CONTABILITII

4. Contabilitatea imobilizrilor i investiiilor

5. Contabilitatea materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar

16

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 17 din 97 Exemplar nr.: 1

Nr. crt. 0

Denumirea obiectivelor specifice 1

Denumirea activitatii/activitatilor corespunzatoare obiectivelor specifice 2

Denumirea riscurilor inerente asociate obiectivelor si activitatilor corespunzatoare acestora 3 17. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 18. Evidenierea eronat a plilor/cheltuielilor efectuate cu achiziionarea materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 19. Evidenierea eronat a costurilor de achiziie, de prelucrare i a valorii de ieire, prin nerespectarea principiului permanenei metodelor de evaluare 20. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a datoriilor i creanelor 21. Procedurile/monografia privind evidena contabil a datoriilor i creanelor nu este cunoscut de personalul desemnat n conducerea acesteia 22. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a datoriilor i creanelor 23. Neactualizarea sumelor datorate sau de ncasat 24. nregistrarea eronat n alte conturi dect cele aferente naturii acestor operaiuni

6. Contabilitatea datoriilor si creanelor

17

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 18 din 97 Exemplar nr.: 1

Nr. crt. 0

Denumirea obiectivelor specifice 1

Denumirea activitatii/activitatilor corespunzatoare obiectivelor specifice 2 7. Contabilitatea trezoreriei

Denumirea riscurilor inerente asociate obiectivelor si activitatilor corespunzatoare acestora 3 25. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de organizare i funcionare a casieriei 26. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a operaiunilor de cas i de banc 27. Procedurile/monografia privind evidena contabil a operaiunilor de cas i de banc nu este cunoscut de personalul desemnat n conducerea acesteia 28. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a operaiunilor de cas i de banc 29. nregistrarea eronat n alte conturi a sumelor derulate prin trezorerie, bnci sau casierie 30. Lipsa actelor justificative, anexe la extrasele de cont sau la fila registrului de cas 31. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu controlul sistematic al activitii de casierie 32. Neasigurarea securitii spaiului destinat casieriei 33. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a cheltuielilor de personal

8. Contabilitatea cheltuielilor cu personalul

18

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 19 din 97 Exemplar nr.: 1

Nr. crt. 0

Denumirea obiectivelor specifice 1

Denumirea activitatii/activitatilor corespunzatoare obiectivelor specifice 2

Denumirea riscurilor inerente asociate obiectivelor si activitatilor corespunzatoare acestora 3 34. Procedurile/monografia privind evidena contabil a cheltuielilor cu personalul nu este cunoscut de personalul desemnat n conducerea acesteia 35. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a cheltuielilor cu personalul 36. nregistrarea eronat n contabilitate a cheltuielilor cu personalul 37. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a subveniilor 38. Procedurile/monografia privind evidena contabil a subveniilor nu este cunoscut de personalul desemnat n conducerea acesteia 39. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a subveniilor 40. nregistrarea eronat a subveniei primite 41. Lipsa documentelor justificative la nregistrarea n contabilitate a subveniilor 42. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a transferurilor 43. Procedurile/monografia privind evidena contabil a transferurilor nu este cunoscut de personalul desemnat

9. Contabilitatea subveniilor

10. Contabilitatea transferurilor

19

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 20 din 97 Exemplar nr.: 1

Nr. crt. 0

Denumirea obiectivelor specifice 1

Denumirea activitatii/activitatilor corespunzatoare obiectivelor specifice 2

Denumirea riscurilor inerente asociate obiectivelor si activitatilor corespunzatoare acestora 3 44. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a transferurilor 45. nregistrarea eronat a sumelor transferate diferene ntre sumele transferate i cele evideniate 46. Lipsa documentelor justificative privind transferurile 47. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a rezultatelor inventarierii 48. Procedurile/monografia privind evidena contabil a rezultatelor inventarierii nu este cunoscut de personalul desemnat 49. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a rezultatelor inventarierii 50. Evidenierea eronat a diferenelor rezultate din inventariere, a soldurilor conturilor inventariate n Registrul-inventar, 51. Stabilirea eronat a soldurilor conturilor inventariate n Registrulinventar 52. Netransmiterea ctre debitori a extraselor de cont privind sumele datorate etc. 53. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind ntocmirea balanelor de verificare

11. Contabilitatea rezultatelor inventarierii

12. ntocmirea balanelor de verificare

20

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 21 din 97 Exemplar nr.: 1

Nr. crt. 0

Denumirea obiectivelor specifice 1

Denumirea activitatii/activitatilor corespunzatoare obiectivelor specifice 2

Denumirea riscurilor inerente asociate obiectivelor si activitatilor corespunzatoare acestora 3 54. Procedurile/monografia privind evidena contabil a ntocmirii balanelor de verificare nu este cunoscut de personalul desemnat 55. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu ntocmirea balanelor de verificare 56. Preluarea eronat a datelor cuprinse n fiele conturilor 57. Balanele de verificare nu cuprind rubricile minime obligatorii 58. Inexistena unui sistem privind evidena tehnic-operativ 59. Nedesemnarea persoanelor cu atribuii n organizarea evidenei tehnic-operative 60. nregistrarea eronat n sistemul de eviden tehnic-operativ (evidena pe gestiuni, evidena documentelor cu regim special etc.). 61. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de plat/ncasare a datoriilor respectiv creanelor 62. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu urmrirea operativ a datoriilor i creanelor 63. Situaia analitic a creditorilor i debitorilor nu concord cu cea sintetic a acestora 64. Netransmiterea ctre debitori a ntiinrilor de plat privind sumele datorate n vederea evitrii prescrierii sumelor

13. Evidena tehnic-operativ

3.

CONDUCEREA ACTIVITII FINANCIARE

14. Activitatea de plat/ncasare a datoriilor, respectiv creanelor

21

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 22 din 97 Exemplar nr.: 1

Nr. crt. 0

Denumirea obiectivelor specifice 1

Denumirea activitatii/activitatilor corespunzatoare obiectivelor specifice 2

Denumirea riscurilor inerente asociate obiectivelor si activitatilor corespunzatoare acestora 3 65. Inexistena unui sistem de valorificare operativ a situaiilor rezultate din activitatea de plat/ncasare a datoriilor respectiv creanelor 66. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de stabilire i raportare a impozitelor i taxelor datorate statului 67. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de stabilire i raportare a impozitelor i taxelor datorate statului 68. Calculul eronat al sumelor datorate statului 69. ntrzieri n plata impozitelor i taxelor datorate statului 70. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare 71. Inexistena evidenei realizrii veniturilor extrabugetare 72. Nenchiderea conturilor care nu care trebuie s aib sold la sfritul anului (casa, disponibiliti n cont n lei/valut, cheltuieli, venituri) 73. Nerespectarea principiului independenei exerciiului (momentul recunoaterii veniturilor i cheltuielilor) 74. Necalcularea i nenregistrarea n contabilitate a provizioanelor (deprecierea reversibil) 75. Nerealizarea decontrilor interne

15.Activitatea de stabilire i raportare a impozitelor i taxelor datorate statului

16. Activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare 4. ELABORAREA BILANULUI CONTABIL 17. nchiderea execuiei bugetare anuale

22

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 23 din 97 Exemplar nr.: 1

Nr. crt. 0

Denumirea obiectivelor specifice 1

Denumirea activitatii/activitatilor corespunzatoare obiectivelor specifice 2 18. Regularizarea cu bugetul statului 19. Elaborarea i verificarea bilanului contabil

Denumirea riscurilor inerente asociate obiectivelor si activitatilor corespunzatoare acestora 3 76. Neregularizarea excedentelor rezultate din execuia bugetelor instituiilor publice cu bugetul statului la sfritul anului 77. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea bilanului contabil 78. Nerespectarea procedurilor de ntocmire a bilanului contabil 79. Raportarea unor date eronate n situaiile financiare anexe la bilanul contabil 80. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a bilanului contabil 81. Nerespectarea corelaiilor bilaniere 82. Lipsa documentelor justificative pentru rectificarea bugetar 83. Nestabilirea influenelor financiare asupra bugetului, din diferite acte normative, pe structura clasificaiei bugetare 84. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea contului de execuie bugetar 85. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a contului de execuie bugetar 86. Preluarea eronat a sumelor din fiele conturilor sintetice n contul de execuie bugetar
23

5.

ELABORAREA CONTULUI DE EXECUIE BUGETAR

20. Determinarea prevederilor bugetare iniiale i finale, conform clasificaiei bugetare 21. Preluarea plilor din fiele sintetice n contul de execuie bugetar

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 24 din 97 Exemplar nr.: 1

Nr. crt. 0

Denumirea obiectivelor specifice 1

Denumirea activitatii/activitatilor corespunzatoare obiectivelor specifice 2 22. Elaborarea anexelor la contul de execuie bugetar

Denumirea riscurilor inerente asociate obiectivelor si activitatilor corespunzatoare acestora

6.

ORGANIZAREA SISTEMULUI DE RAPORTARE A DATELOR FINANCIAR CONTABILE CTRE MANAGEMENT

7.

ORGANIZAREA I EFECTUAREA CONTROLULUI

3 87. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea anexelor la contul de execuie bugetar 88. Nerespectarea corelaiilor de baz ntre contul de execuie bugetar i anexe 89. Nerespectarea procedurilor de ntocmire a anexelor la contul de execuie bugetar 23. Sistemul raportrilor financiar- 90. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind organizarea contabile, cu excepia bilanului sistemului de raportare a datelor financiar-contabile, cu excepia contabil i a contului de execuie bilanului contabil i a contului de execuie bugetar bugetar 91. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a raportrilor financiar-contabile 92. Lipsa raportrilor sistematice a informaiilor financiar-contabile ctre management 24. Asigurarea exactitii sistemului 93. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de analiz de raportare financiar-contabil a informaiilor financiar-contabile 94. Comunicarea unor informaii incorecte sau inadecvate 25. Cadrul de reglementare al CFP 95. Inexistena procedurilor scrise /cadrului metodologic de aplicare a CFP 96. Neactualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP

24

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 25 din 97 Exemplar nr.: 1

Nr. crt. 0

Denumirea obiectivelor specifice 1 FINANCIAR PREVENTIV

Denumirea activitatii/activitatilor corespunzatoare obiectivelor specifice 2 26. Nominalizarea/ retragerea i evaluarea persoanelor care acord viza CFP 27. Exercitarea acordrii/refuzului vizei CFP 28. Conducerea Registrului privind operaiunile prezentate la viza CFP 29. Raportarea trimestrial i anual a activitii CFP

Denumirea riscurilor inerente asociate obiectivelor si activitatilor corespunzatoare acestora 3 97. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu elaborarea i actualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP 98. Inexistena ordinului de numire a persoanelor care acord viza CFP 99. Desemnarea unor persoane incompatibile pentru acordarea vizei CFP 100. Nerealizarea evalurii persoanelor care acord viza CFP 101. Lipsa vizelor CFP pe documente 102. Acordarea nejustificat a vizei CFP 103. Inexistena sau necompletarea Registrului privind operaiunile prezentate la viza CFP 104. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu completarea Registrului privind operaiunile prezentate la viza CFP 105. Raportarea unor date incomplete sau nereale 106. Nerespectarea termenelor de raportare 107. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind funcionalitatea sistemului informatic financiar-contabil 108. Lipsa aprobrii manualului de utilizare 109. Neatribuirea responsabilitilor persoanelor care au drept de operare i consultare a sistemului informatic;
25

8.

FIABILITATEA SISTEMULUI INFORMATIC FINANCIAR-CONTABIL

30. Manualul de utilizare a sistemului informatic financiarcontabil 31. Atribuirea responsabilitii persoanelor care au acces la

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 26 din 97 Exemplar nr.: 1

Nr. crt. 0

Denumirea obiectivelor specifice 1

Denumirea activitatii/activitatilor corespunzatoare obiectivelor specifice 2 sistemul informatic

Denumirea riscurilor inerente asociate obiectivelor si activitatilor corespunzatoare acestora 3 110. Neasigurarea proteciei mpotriva accesrii de ctre persoane neautorizate prin sistem de parole 111. Separarea atribuiilor pentru utilizatori cu rol de control de cele cu rol de execuie 112. Neinstruirea sistematic a utilizatorilor sistemului informatic 113. Neinformarea periodic sau ori de cte ori este necesar asupra modificrilor survenite n sistemul informatic 114. Utilizarea unor proceduri automate neautorizate 115. Utilizarea unor proceduri automate incorecte 116. Acces neautorizat la informaiile financiar-contabile din baza de date 117. Nerespectarea calendarului privind modificarea periodica a parolelor de acces 118. Nedesemnarea personalului pentru verificarea i modificarea periodic a parolelor de acces 119. Inexistena procedurilor privind arhivarea dosarelor financiarcontabile

32. Pregtirea profesional a personalului implicat n utilizarea sistemului informatic 33. Procesarea datelor n cadrul sistemului informatic 34. Sistemul de prevenire/detectare a accesrilor i modificrilor neautorizate ale bazelor de date (parole, programe antivirus .a.)

9.

ORGANIZAREA I EFECTUAREA ARHIVRII DOCUMENTELOR

35. Cadrul normativ i procedural privind arhivarea documentelor rezultate din activitatea financiarcontabil

26

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 27 din 97 Exemplar nr.: 1

Nr. crt. 0

Denumirea obiectivelor specifice 1 FINANCIAR-CONTABILE

Denumirea activitatii/activitatilor corespunzatoare obiectivelor specifice 2 36. Desemnarea personalului responsabil privind arhivarea documentelor 37. Sistemul de pstrare al documentelor pn la predarea la arhiv 38. Locaiile de depozitare provizorii i definitive a documentelor financiar-contabile 39. Activitatea de arhivare

Denumirea riscurilor inerente asociate obiectivelor si activitatilor corespunzatoare acestora 3 120. Nedesemnarea persoanelor cu atribuii privind arhivarea documentelor pe suport de hrtie i/sau pe suport informatic 121. Neinstruirea persoanelor cu atribuii n activitatea de arhivare 122. Inexistena unor proceduri scrise privind pstrarea documentelor n timpul anului 123. Neasigurarea unui spaiu corespunztor arhivrii 124. Pregtirea necorespunztoare a dosarelor financiar-contabile n vederea arhivrii. 125. Nepredarea dosarelor financiar-contabile la termenele legale

Intocmit, Contabil sef

27

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 28 din 97 Exemplar nr.: 1

ANEXA 3 __________________ STABILIREA FACTORILOR DE RISC, A PONDERILOR I NIVELURILOR DE APRECIERE AL RISCURILOR Factori de risc (Fi) Aprecierea controlului intern F1 Aprecierea cantitativ F2 Aprecierea calitativ F3 Ponderea factorilor de risc (Pi) P1 50% Nivelul de apreciere al riscului (Ni) N1 Exist proceduri i se aplic Impact financiar sczut Vulnerabilitate mic N2 Exist proceduri, sunt cunoscute, dar nu se aplic Impact financiar normal Vulnerabilitate medie N3 Nu exist proceduri Impact financiar ridicat Vulnerabilitate mare

P2 30%

P3 20%

28

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 29 din 97 Exemplar nr.: 1

ANEXA 4 __________________ AVIZAT, Data:___________ DIRECTOR STABILIREA NIVELULUI RISCULUI I A PUNCTAJULUI TOTAL AL RISCULUI ACTIVITATEA FINANCIAR-CONTABIL Criterii de analiza a riscurilor Aprecierea Aprecierea Aprecierea controlului cantitativ calitativ Obiecte Descrierea riscului intern (F1) (F2) (F3) P1 P2 P3 Ni Ni Ni 50% 30% 20% 1. Registrul-jurnal 1. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind modul de ntocmire a Registrului-jurnal 2. Neactualizarea Registrului-jurnal 3. Completarea eronat a Registruluijurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automat a datelor 0,5 0,5 0,5 3 2 3 0,3 0,3 0,3 1 1 2 0,2 0,2 0,2 3 2 2

Nr. crt.

Obiective

Punctaj ul total

1.

ORGANIZARE A REGISTRELO R DE CONTABILITA TE

2,4 1,7 2,5

29

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 30 din 97 Exemplar nr.: 1 Criterii de analiza a riscurilor Aprecierea Aprecierea Aprecierea controlului cantitativ calitativ intern (F1) (F2) (F3) P1 P2 P3 Ni Ni Ni 50% 30% 20% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 1 3 2 3 2 2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1 1 1 1 1 2 2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 3 1 3 2 3 2 3

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Descrierea riscului

Punctaj ul total

2. Registrul-inventar

3. Cartea Mare

4. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind modul de ntocmire a Registrului-inventar 5. Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea Registrului-inventar 6. Completarea incorect a Registruluiinventar 7. Neactualizarea sistematic a Registrului-inventar 8. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind modul de ntocmire a registrului Cartea Mare 9. Completarea incorect a registrului Cartea Mare 10. Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea registrului Cartea Mare

2,4 1,0 2,4 1,7 2,4 2,0 2,2

30

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 31 din 97 Exemplar nr.: 1 Criterii de analiza a riscurilor Aprecierea Aprecierea Aprecierea controlului cantitativ calitativ intern (F1) (F2) (F3) P1 P2 P3 Ni Ni Ni 50% 30% 20% 0,5 2 0,3 1 0,2 1

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Descrierea riscului

Punctaj ul total

2.

CONDUCERE A CONTABILIT II

4. Contabilitatea imobilizrilor i investiiilor

11. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a imobilizrilor i investiiilor 12. Procedurile/monografia privind evidena contabil a imobilizrilor i investiiilor nu este cunoscut de personalul desemnat 13. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a imobilizrilor i investiiilor 14. Evidenierea eronat a plilor/cheltuielilor efectuate cu achiziionarea imobilizrilor sau construirea unor obiective (custodii, recepii pariale i finale etc.)

1,5

0,5

0,3

0,2

2,2

0,5

0,3

0,2

1,9

0,5

0,3

0,2

1,6

31

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 32 din 97 Exemplar nr.: 1 Criterii de analiza a riscurilor Aprecierea Aprecierea Aprecierea controlului cantitativ calitativ intern (F1) (F2) (F3) P1 P2 P3 Ni Ni Ni 50% 30% 20%

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Descrierea riscului

Punctaj ul total

5. Contabilitatea materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar

15. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 16. Procedurile/monografia privind evidena contabil a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar nu este cunoscut de personalul desemnat 17. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar

0,5

0,3

0,2

2,2

0,5

0,3

0,2

1,5

0,5

0,3

0,2

2,2

32

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 33 din 97 Exemplar nr.: 1 Criterii de analiza a riscurilor Aprecierea Aprecierea Aprecierea controlului cantitativ calitativ intern (F1) (F2) (F3) P1 P2 P3 Ni Ni Ni 50% 30% 20%

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Descrierea riscului

Punctaj ul total

6. Contabilitatea datoriilor si creanelor

18. Evidenierea eronat a plilor/cheltuielilor efectuate cu achiziionarea materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 19. Evidenierea eronat a costurilor de achiziie, de prelucrare i a valorii de ieire, prin nerespectarea principiului permanenei metodelor de evaluare 20. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a datoriilor i creanelor 21. Procedurile/monografia privind evidena contabil a datoriilor i creanelor nu este cunoscut de personalul desemnat n conducerea acesteia

0,5

0,3

0,2

2,2

0,5

0,3

0,2

1,5

0,5

0,3

0,2

1,0

0,5

0,3

0,2

1,5

33

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 34 din 97 Exemplar nr.: 1 Criterii de analiza a riscurilor Aprecierea Aprecierea Aprecierea controlului cantitativ calitativ intern (F1) (F2) (F3) P1 P2 P3 Ni Ni Ni 50% 30% 20% 0,5 0,5 0,5 0,5 2 3 2 1 0,3 0,3 0,3 0,3 1 1 1 2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 3 2 2

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Descrierea riscului

Punctaj ul total

7. Contabilitatea trezoreriei

22. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a datoriilor i creanelor 23. Neactualizarea sumelor datorate sau de ncasat 24. nregistrarea eronat n alte conturi dect cele aferente naturii acestor operaiuni 25. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de organizare i funcionare a casieriei 26. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a operaiunilor de cas i de banc

1,5 2,4 1,7 1,5

0,5

0,3

0,2

1,0

34

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 35 din 97 Exemplar nr.: 1 Criterii de analiza a riscurilor Aprecierea Aprecierea Aprecierea controlului cantitativ calitativ intern (F1) (F2) (F3) P1 P2 P3 Ni Ni Ni 50% 30% 20%

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Descrierea riscului

Punctaj ul total

27. Procedurile/monografia privind evidena contabil a operaiunilor de cas i de banc nu este cunoscut de personalul desemnat n conducerea acesteia 28. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a operaiunilor de cas i de banc 29. nregistrarea eronat n alte conturi a sumelor derulate prin trezorerie, bnci sau casierie 30. Lipsa actelor justificative, anexe la extrasele de cont sau la fila registrului de cas 31. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu controlul sistematic al activitii de casierie 35

0,5

0,3

0,2

1,0

0,5

0,3

0,2

1,4

0,5 0,5 0,5

3 1 3

0,3 0,3 0,3

1 2 1

0,2 0,2 0,2

2 2 3

2,2 1,5 2,4

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 36 din 97 Exemplar nr.: 1 Criterii de analiza a riscurilor Aprecierea Aprecierea Aprecierea controlului cantitativ calitativ intern (F1) (F2) (F3) P1 P2 P3 Ni Ni Ni 50% 30% 20% 0,5 0,5 3 2 0,3 0,3 2 3 0,2 0,2 2 3

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Descrierea riscului

Punctaj ul total

8. Contabilitatea cheltuielilor cu personalul

9. Contabilitatea subveniilor

32. Neasigurarea securitii spaiului destinat casieriei 33. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a cheltuielilor cu personalul 34. Procedurile/monografia privind evidena contabil a cheltuielilor cu personalul nu este cunoscut de personalul desemnat n conducerea acesteia 35. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a cheltuielilor cu personalul 36. nregistrarea eronat n contabilitate a cheltuielilor cu personalul 37. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a subveniilor

2,5 2,5

0,5

0,3

0,2

2,5

0,5 0,5 0,5

2 3 1

0,3 0,3 0,3

1 1 1

0,2 0,2 0,2

1 3 1

1,5 2,4 1,0

36

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 37 din 97 Exemplar nr.: 1 Criterii de analiza a riscurilor Aprecierea Aprecierea Aprecierea controlului cantitativ calitativ intern (F1) (F2) (F3) P1 P2 P3 Ni Ni Ni 50% 30% 20%

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Descrierea riscului

Punctaj ul total

10. Contabilitatea transferurilor

38. Procedurile/monografia privind evidena contabil a subveniilor nu este cunoscut de personalul desemnat n conducerea acesteia 39. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a subveniilor 40. nregistrarea eronat a subveniei primite 41. Lipsa documentelor justificative la nregistrarea n contabilitate a subveniilor 42. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a transferurilor 43. Procedurile/monografia privind evidena contabil a transferurilor nu este cunoscut de personalul desemnat

0,5

0,3

0,2

1,0

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

2 1 2 1 2

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

1 1 1 1 1

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

2 1 1 1 1

1,7 1,0 1,5 1,0 1,5

37

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 38 din 97 Exemplar nr.: 1 Criterii de analiza a riscurilor Aprecierea Aprecierea Aprecierea controlului cantitativ calitativ intern (F1) (F2) (F3) P1 P2 P3 Ni Ni Ni 50% 30% 20% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 1 1 2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1 2 1 1 3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2 3 1 2 2

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Descrierea riscului

Punctaj ul total

11. Contabilitatea rezultatelor inventarierii

44. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a transferurilor 45. nregistrarea eronat a sumelor transferate diferene ntre sumele transferate i cele evideniate 46. Lipsa documentelor justificative privind transferurile 47. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a rezultatelor inventarierii 48. Procedurile/monografia privind evidena contabil a rezultatelor inventarierii nu este cunoscut de personalul desemnat

1,7 2,2 1,0 1,2 2,3

38

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 39 din 97 Exemplar nr.: 1 Criterii de analiza a riscurilor Aprecierea Aprecierea Aprecierea controlului cantitativ calitativ intern (F1) (F2) (F3) P1 P2 P3 Ni Ni Ni 50% 30% 20% 0,5 1 0,3 1 0,2 3

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Descrierea riscului

Punctaj ul total

12. ntocmirea balanelor de verificare

49. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a rezultatelor inventarierii 50. Evidenierea eronat a diferenelor rezultate din inventariere, a soldurilor conturilor inventariate n Registrulinventar, 51. Stabilirea eronat a soldurilor conturilor inventariate n Registrulinventar 52. Netransmiterea ctre debitori a extraselor de cont privind sumele datorate etc. 53. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind ntocmirea balanelor de verificare

1,4

0,5

0,3

0,2

1,4

0,5 0,5 0,5

2 3 2

0,3 0,3 0,3

1 2 1

0,2 0,2 0,2

3 3 1

1,9 2,7 1,6

39

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 40 din 97 Exemplar nr.: 1 Criterii de analiza a riscurilor Aprecierea Aprecierea Aprecierea controlului cantitativ calitativ intern (F1) (F2) (F3) P1 P2 P3 Ni Ni Ni 50% 30% 20%

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Descrierea riscului

Punctaj ul total

13. Evidena tehnicoperativ

54. Procedurile/monografia privind evidena contabil a ntocmirii balanelor de verificare nu este cunoscut de personalul desemnat 55. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu ntocmirea balanelor de verificare 56. Preluarea eronat a datelor cuprinse n fiele conturilor 57. Balanele de verificare nu cuprind rubricile minime obligatorii 58. Inexistena unui sistem privind evidena tehnic-operativ 59. Nedesemnarea persoanelor cu atribuii n organizarea evidenei tehnic-operative

0,5

0,3

0,2

1,5

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

1 3 1 2 2

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

1 2 1 2 1

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

1 2 1 3 3

1,0 2,5 1,0 2,2 1,9

40

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 41 din 97 Exemplar nr.: 1 Criterii de analiza a riscurilor Aprecierea Aprecierea Aprecierea controlului cantitativ calitativ intern (F1) (F2) (F3) P1 P2 P3 Ni Ni Ni 50% 30% 20%

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Descrierea riscului

Punctaj ul total

3.

CONDUCERE A ACTIVITII FINANCIARE

14. Activitatea de plat/ncasare a datoriilor, respectiv creanelor

60. nregistrarea eronat n sistemul de eviden tehnic-operativ (evidena pe gestiuni, evidena documentelor cu regim special etc.). 61. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de plat/ncasare a datoriilor respectiv creanelor 62. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu urmrirea operativ a datoriilor i creanelor 63. Situaia analitic a creditorilor i debitorilor nu concord cu cea sintetic a acestora 64. Netransmiterea ctre debitori a ntiinrilor de plat privind sumele datorate n vederea evitrii prescrierii sumelor 41

0,5

0,3

0,2

2,2

0,5

0,3

0,2

1,0

0,5 0,5

3 2

0,3 0,3

2 2

0,2 0,2

2 1

2,5 1,8

0,5

0,3

0,2

1,5

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 42 din 97 Exemplar nr.: 1 Criterii de analiza a riscurilor Aprecierea Aprecierea Aprecierea controlului cantitativ calitativ intern (F1) (F2) (F3) P1 P2 P3 Ni Ni Ni 50% 30% 20%

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Descrierea riscului

Punctaj ul total

15.Activitatea de stabilire i raportare a impozitelor i taxelor datorate statului

65. Inexistena unui sistem de valorificare operativ a situaiilor rezultate din activitatea de plat/ncasare a datoriilor respectiv creanelor 66. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de stabilire i raportare a impozitelor i taxelor datorate statului 67. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de stabilire i raportare a impozitelor i taxelor datorate statului 68. Calculul eronat al sumelor datorate statului 69. ntrzieri n plata impozitelor i taxelor datorate statului

0,5

0,3

0,2

1,2

0,5

0,3

0,2

1,5

0,5 0,5 0,5

1 1 3

0,3 0,3 0,3

2 2 2

0,2 0,2 0,2

2 3 1

1,5 1,7 2,3

42

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 43 din 97 Exemplar nr.: 1 Criterii de analiza a riscurilor Aprecierea Aprecierea Aprecierea controlului cantitativ calitativ intern (F1) (F2) (F3) P1 P2 P3 Ni Ni Ni 50% 30% 20% 0,5 0,5 0,5 1 1 1 0,3 0,3 0,3 1 2 2 0,2 0,2 0,2 1 2 1

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Descrierea riscului

Punctaj ul total

16. Activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare 4. ELABORAREA BILANULUI CONTABIL 17. nchiderea execuiei bugetare anuale

70. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare 71. Inexistena evidenei realizrii veniturilor extrabugetare 72. Nenchiderea conturilor care nu care trebuie s aib sold la sfritul anului (casa, disponibiliti n cont n lei/valut, cheltuieli, venituri) 73. Nerespectarea principiului independenei exerciiului (momentul recunoaterii veniturilor i cheltuielilor) 74. Necalcularea i nenregistrarea n contabilitate a provizioanelor (deprecierea reversibil) 75. Nerealizarea decontrilor interne

1,0 1,5 1,3

0,5 0,5 0,5

1 1 1

0,3 0,3 0,3

2 1 1

0,2 0,2 0,2

2 1 1

1,5 1,0 1,0

43

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 44 din 97 Exemplar nr.: 1 Criterii de analiza a riscurilor Aprecierea Aprecierea Aprecierea controlului cantitativ calitativ intern (F1) (F2) (F3) P1 P2 P3 Ni Ni Ni 50% 30% 20% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2 1 1 2 1 2 2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1 2 1 2 1 3 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 2 1 1 1 1 1

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Descrierea riscului

Punctaj ul total

18. Regularizarea cu bugetul statului 19. Elaborarea i verificarea bilanului contabil

5.

ELABORAREA CONTULUI

20. Determinarea prevederilor bugetare

76. Neregularizarea excedentelor rezultate din execuia bugetelor instituiilor publice cu bugetul statului la sfritul anului 77. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea bilanului contabil 78. Nerespectarea procedurilor de ntocmire a bilanului contabil 79. Raportarea unor date eronate n situaiile financiare anexe la bilanul contabil 80. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a bilanului contabil 81. Nerespectarea corelaiilor bilaniere 82. Lipsa documentelor justificative pentru rectificarea bugetar

1,5 1,5 1,0 1,8 1,0 2,1 1,5

44

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 45 din 97 Exemplar nr.: 1 Criterii de analiza a riscurilor Aprecierea Aprecierea Aprecierea controlului cantitativ calitativ intern (F1) (F2) (F3) P1 P2 P3 Ni Ni Ni 50% 30% 20%

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Descrierea riscului

Punctaj ul total

DE EXECUIE BUGETAR

iniiale i finale, conform clasificaiei bugetare 21. Preluarea plilor din fiele sintetice n contul de execuie bugetar

22. Elaborarea anexelor la contul de execuie bugetar

83. Nestabilirea influenelor financiare asupra bugetului, din diferite acte normative, pe structura clasificaiei bugetare 84. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea contului de execuie bugetar 85. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a contului de execuie bugetar 86. Preluarea eronat a sumelor din fiele conturilor sintetice n contul de execuie bugetar 87. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea anexelor la contul de execuie bugetar

0,5

0,3

0,2

1,5

0,5 0,5 0,5 0,5

1 1 1 1

0,3 0,3 0,3 0,3

2 1 1 2

0,2 0,2 0,2 0,2

1 1 1 2

1,3 1,0 1,0 1,5

45

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 46 din 97 Exemplar nr.: 1 Criterii de analiza a riscurilor Aprecierea Aprecierea Aprecierea controlului cantitativ calitativ intern (F1) (F2) (F3) P1 P2 P3 Ni Ni Ni 50% 30% 20% 0,5 0,5 2 1 0,3 0,3 1 1 0,2 0,2 1 2

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Descrierea riscului

Punctaj ul total

6.

ORGANIZARE A SISTEMULUI DE RAPORTARE A DATELOR FINANCIAR CONTABILE CTRE MANAGEMEN T

23. Sistemul raportrilor financiar-contabile, cu excepia bilanului contabil i a contului de execuie bugetar

88. Nerespectarea corelaiilor de baz ntre contul de execuie bugetar i anexe 89. Nerespectarea procedurilor de ntocmire a anexelor la contul de execuie bugetar 90. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind organizarea sistemului de raportare a datelor financiarcontabile, cu excepia bilanului contabil i a contului de execuie bugetar 91. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a raportrilor financiar-contabile 92. Lipsa raportrilor sistematice a informaiilor financiar-contabile ctre management

1,5 1,2

0,5

0,3

0,2

1,4

0,5 0,5

1 1

0,3 0,3

1 1

0,2 0,2

1 1

1,0 1,0

46

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 47 din 97 Exemplar nr.: 1 Criterii de analiza a riscurilor Aprecierea Aprecierea Aprecierea controlului cantitativ calitativ intern (F1) (F2) (F3) P1 P2 P3 Ni Ni Ni 50% 30% 20% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 2 3 1 2 1 1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1 1 2 2 1 1 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2 1 2 2 2 1 1

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Descrierea riscului

Punctaj ul total

24. Asigurarea exactitii 93. Nedesemnarea persoanelor sistemului de raportare responsabile cu activitatea de analiz a financiar-contabil informaiilor financiar-contabile 94. Comunicarea unor informaii incorecte sau inadecvate 7. ORGANIZARE A I EFECTUAREA CONTROLUL UI FINANCIAR PREVENTIV 25. Cadrul de reglementare al CFP 95. Inexistena procedurilor scrise /cadrului metodologic de aplicare a CFP 96. Neactualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP 97. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu elaborarea i actualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP 98. Inexistena ordinului de numire a persoanelor care acord viza CFP 99. Desemnarea unor persoane incompatibile pentru acordarea vizei CFP

2,2 1,5 2,5 1,5 1,7 1,0 1,0

26. Nominalizarea/ retragerea i evaluarea persoanelor care acord viza CFP

47

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 48 din 97 Exemplar nr.: 1 Criterii de analiza a riscurilor Aprecierea Aprecierea Aprecierea controlului cantitativ calitativ intern (F1) (F2) (F3) P1 P2 P3 Ni Ni Ni 50% 30% 20% 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 2 0,3 0,3 0,3 0,3 2 2 1 1 0,2 0,2 0,2 0,2 1 1 2 1

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Descrierea riscului

Punctaj ul total

27. Exercitarea acordrii/refuzului vizei CFP 28. Conducerea Registrului privind operaiunile prezentate la viza CFP

100. Nerealizarea evalurii persoanelor care acord viza CFP 101. Lipsa vizelor CFP pe documente 102. Acordarea nejustificat a vizei CFP 103. Inexistena sau necompletarea Registrului privind operaiunile prezentate la viza CFP 104. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu completarea Registrului privind operaiunile prezentate la viza CFP 105. Raportarea unor date incomplete sau nereale 106. Nerespectarea termenelor de raportare

1,3 1,3 1,2 1,5

0,5 0,5 0,5

1 1 1

0,3 0,3 0,3

1 1 1

0,2 0,2 0,2

3 1 1

1,4 1,0 1,5

29. Raportarea trimestrial i anual a activitii CFP

48

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 49 din 97 Exemplar nr.: 1 Criterii de analiza a riscurilor Aprecierea Aprecierea Aprecierea controlului cantitativ calitativ intern (F1) (F2) (F3) P1 P2 P3 Ni Ni Ni 50% 30% 20% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 3 2 2 2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1 1 1 1 1 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2 1 3 2 1 1

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Descrierea riscului

Punctaj ul total

8.

FIABILITATE A SISTEMULUI INFORMATIC FINANCIARCONTABIL

30. Manualul de utilizare a sistemului informatic financiar-contabil 31. Atribuirea responsabilitii persoanelor care au acces la sistemul informatic

32. Pregtirea profesional a

107. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind funcionalitatea sistemului informatic financiar-contabil 108. Lipsa aprobrii manualului de utilizare 109. Neatribuirea responsabilitilor persoanelor care au drept de operare i consultare a sistemului informatic; 110. Neasigurarea proteciei mpotriva accesrii de ctre persoane neautorizate prin sistem de parole 111. Separarea atribuiilor pentru utilizatori cu rol de control de cele cu rol de execuie 112. Neinstruirea sistematic a utilizatorilor sistemului informatic

1,7 1,5 2,4 1,7 1,5 1,5

49

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 50 din 97 Exemplar nr.: 1 Criterii de analiza a riscurilor Aprecierea Aprecierea Aprecierea controlului cantitativ calitativ intern (F1) (F2) (F3) P1 P2 P3 Ni Ni Ni 50% 30% 20% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2 1 1 2 3 2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 2 1 1 1 2 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2 1 2 3 3 2

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Descrierea riscului

Punctaj ul total

personalului implicat n utilizarea sistemului informatic 33. Procesarea datelor n cadrul sistemului informatic

113. Neinformarea periodic sau ori de cte ori este necesar asupra modificrilor survenite n sistemul informatic 114. Utilizarea unor proceduri automate neautorizate 115. Utilizarea unor proceduri automate incorecte 34. Sistemul de 116. Acces neautorizat la informaiile prevenire/detectare a financiar-contabile din baza de date accesrilor i 117. Nerespectarea calendarului privind modificrilor modificarea periodica a parolelor de acces neautorizate ale bazelor 118. Nedesemnarea personalului pentru de date (parole, programe verificarea i modificarea periodic a antivirus .a.) parolelor de acces

2,0 1,0 1,2 1,9 2,7 1,7

50

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 51 din 97 Exemplar nr.: 1 Criterii de analiza a riscurilor Aprecierea Aprecierea Aprecierea controlului cantitativ calitativ intern (F1) (F2) (F3) P1 P2 P3 Ni Ni Ni 50% 30% 20%

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Descrierea riscului

Punctaj ul total

9.

ORGANIZARE A I EFECTUAREA ARHIVRII DOCUMENTE LOR FINANCIARCONTABILE

35. Cadrul normativ i procedural privind arhivarea documentelor rezultate din activitatea financiar-contabil 36. Desemnarea personalului responsabil cu arhivarea documentelor 37. Sistemul de pstrare al documentelor pn la predarea la arhiv 38. Locaiile de depozitare provizorii i definitive a documentelor financiar-contabile

119. Inexistena procedurilor privind arhivarea dosarelor financiar-contabile 0,5 120. Nedesemnarea persoanelor cu atribuii privind arhivarea documentelor pe suport de hrtie i/sau pe suport informatic 121. Neinstruirea persoanelor cu atribuii n activitatea de arhivare 122. Inexistena unor proceduri scrise privind pstrarea documentelor n timpul anului 123. Neasigurarea unui spaiu corespunztor arhivrii 2 0,3 1 0,2 1 2,0

0,5 0,5 0,5

1 1 2

0,3 0,3 0,3

1 1 1

0,2 0,2 0,2

1 2 2

1,0 1,2 1,7

0,5

0,3

0,2

2,5

51

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 52 din 97 Exemplar nr.: 1 Criterii de analiza a riscurilor Aprecierea Aprecierea Aprecierea controlului cantitativ calitativ intern (F1) (F2) (F3) P1 P2 P3 Ni Ni Ni 50% 30% 20% 0,5 0,5 1 2 0,3 0,3 1 1 0,2 0,2 2 1

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Descrierea riscului

Punctaj ul total

39. Activitatea de arhivare

124. Pregtirea necorespunztoare a dosarelor financiar-contabile n vederea arhivrii. 125. Nepredarea dosarelor financiarcontabile la termenele legale Intocmit, Contabil sef

1,2 1,5

Data:__________________

NOT: Punctajul total al riscurilor operaiei/activitii respective se stabileste n baza formulei de calcul: Pt = N i Pi
i =1 n

unde: P t = punctajul total; N i = nivelul riscurilor pentru fiecare criteriu utilizat;

52

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 53 din 97 Exemplar nr.: 1

P i = ponderea criteriilor de risc

Pentru continuarea analizei, se grupeaz riscurile n urmtoarele trei categorii: Riscuri mici 1,0 - 1,7 Riscuri medii 1,8 - 2,2 Riscuri mari 2,3 - 3,0

ANEXA 5 __________________ AVIZAT, Data:___________ DIRECTOR

53

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 54 din 97 Exemplar nr.: 1

CLASAREA OPERAIILOR N FUNCIE DE ANALIZA RISCULUI ACTIVITATEA FINANCIAR-CONTABIL Nr. crt. 1. Obiective ORGANIZAREA REGISTRELOR DE CONTABILITATE Obiecte 1. Registrul-jurnal Riscuri semnificative 1. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind modul de ntocmire a Registrului-jurnal 2. Neactualizarea Registrului-jurnal 3. Completarea eronat a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automat a datelor 4. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind modul de ntocmire a Registrului-inventar 5. Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea Registrului-inventar 6. Completarea incorect a Registrului-inventar 7. Neactualizarea sistematic a Registrului-inventar 8. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind modul de ntocmire a registrului Cartea Mare 9. Completarea incorect a registrului Cartea Mare 10. Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea registrului Cartea Mare Punctaj total 2,4 1,7 2,5 2,4 1,0 2,4 1,7 2,4 2,0 2,2 Clasare Mare Mic Mare Mare Mic Mare Mic Mare Mediu Mediu Nu Nu Nu OBS.

2. Registrul-inventar

3. Cartea Mare

54

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 55 din 97 Exemplar nr.: 1

Nr. crt. 2.

Obiective CONDUCEREA CONTABILITII

Obiecte 4.Contabilitatea imobilizrilor i investiiilor

Riscuri semnificative 11. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a imobilizrilor i investiiilor 12. Procedurile/monografia privind evidena contabil a imobilizrilor i investiiilor nu este cunoscut de personalul desemnat 13. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a imobilizrilor i investiiilor 14. Evidenierea eronat a plilor/cheltuielilor efectuate cu achiziionarea imobilizrilor sau construirea unor obiective (custodii, recepii pariale i finale etc.) 15. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 16. Procedurile/monografia privind evidena contabil a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar nu este cunoscut de personalul desemnat

Punctaj total 1,5 2,2 1,9

Clasare Mic Mediu Mediu

OBS. Nu

1,6

Mic

Nu

5. Contabilitatea materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar

2,2 1,5

Mediu Mic Nu

55

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 56 din 97 Exemplar nr.: 1

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Riscuri semnificative 17. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 18. Evidenierea eronat a plilor/cheltuielilor efectuate cu achiziionarea materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 19. Evidenierea eronat a costurilor de achiziie, de prelucrare i a valorii de ieire, prin nerespectarea principiului permanenei metodelor de evaluare 20. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a datoriilor i creanelor 21. Procedurile/monografia privind evidena contabil a datoriilor i creanelor nu este cunoscut de personalul desemnat n conducerea acesteia 22. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a datoriilor i creanelor 23. Neactualizarea sumelor datorate sau de ncasat 24. nregistrarea eronat n alte conturi dect cele aferente naturii acestor operaiuni

Punctaj total 2,2

Clasare

OBS.

Mediu

2,2 1,5 1 1,5 1,5 2,4 1,7

Mediu Mic Mic Mic Mic Mare Mic Nu Nu Nu Nu Nu

6. Contabilitatea datoriilor si creanelor

56

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 57 din 97 Exemplar nr.: 1

Nr. crt.

Obiective

Obiecte 7. Contabilitatea trezoreriei

Riscuri semnificative 25. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de organizare i funcionare a casieriei 26. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a operaiunilor de cas i de banc 27. Procedurile/monografia privind evidena contabil a operaiunilor de cas i de banc nu este cunoscut de personalul desemnat n conducerea acesteia 28. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a operaiunilor de cas i de banc 29. nregistrarea eronat n alte conturi a sumelor derulate prin trezorerie, bnci sau casierie 30. Lipsa actelor justificative, anexe la extrasele de cont sau la fila registrului de cas 31. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu controlul sistematic al activitii de casierie 32. Neasigurarea securitii spaiului destinat casieriei

Punctaj total 1,5 1,0 1,0 1,4 2,2 1,5 2,4 2,5

Clasare Mic Mic Mic Mic Mediu Mic Mare Mare

OBS. Nu Nu Nu Nu

Nu

57

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 58 din 97 Exemplar nr.: 1

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Riscuri semnificative

Punctaj total 2,5 2,5 1,5 2,4 1,0 1,0 1,7 1,0 1,5

Clasare

OBS.

8. Contabilitatea 33. Inexistena unor proceduri scrise/monografii cheltuielilor cu personalul privind evidena contabil a cheltuielilor cu personalul 34. Procedurile/monografia privind evidena contabil a cheltuielilor cu personalul nu este cunoscut de personalul desemnat n conducerea acesteia 35. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a cheltuielilor cu personalul 36. nregistrarea eronat n contabilitate a cheltuielilor cu personalul 9. Contabilitatea 37. Inexistena unor proceduri scrise/monografii subveniilor privind evidena contabil a subveniilor 38. Procedurile/monografia privind evidena contabil a subveniilor nu este cunoscut de personalul desemnat n conducerea acesteia 39. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a subveniilor 40. nregistrarea eronat a subveniei primite 41. Lipsa documentelor justificative la nregistrarea n contabilitate a subveniilor

Mare Mare Mic Mare Mic Mic Mic Mic Mic Nu Nu Nu Nu Nu Nu

58

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 59 din 97 Exemplar nr.: 1

Nr. crt.

Obiective

Obiecte 10. Contabilitatea transferurilor

Riscuri semnificative 42. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a transferurilor 43. Procedurile/monografia privind evidena contabil a transferurilor nu este cunoscut de personalul desemnat 44. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a transferurilor 45. nregistrarea eronat a sumelor transferate diferene ntre sumele transferate i cele evideniate 46. Lipsa documentelor justificative privind transferurile 47. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a rezultatelor inventarierii 48. Procedurile/monografia privind evidena contabil a rezultatelor inventarierii nu este cunoscut de personalul desemnat 49. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a rezultatelor inventarierii

Punctaj total 1,0 1,5 1,7 2,2 1,0 1,2 2,3 1,4

Clasare Mic Mic Mic Mediu Mic Mic Mare Mic

OBS. Nu Nu Nu

Nu Nu

11. Contabilitatea rezultatelor inventarierii

Nu

59

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 60 din 97 Exemplar nr.: 1

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Riscuri semnificative 50. Evidenierea eronat a diferenelor rezultate din inventariere, a soldurilor conturilor inventariate n Registrul-inventar, 51. Stabilirea eronat a soldurilor conturilor inventariate n Registrul-inventar 52. Netransmiterea ctre debitori a extraselor de cont privind sumele datorate etc. 53. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind ntocmirea balanelor de verificare 54. Procedurile/monografia privind evidena contabil a ntocmirii balanelor de verificare nu este cunoscut de personalul desemnat 55. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu ntocmirea balanelor de verificare 56. Preluarea eronat a datelor cuprinse n fiele conturilor 57. Balanele de verificare nu cuprind rubricile minime obligatorii 58. Inexistena unui sistem privind evidena tehnicoperativ

Punctaj total 1,4 1,9 2,7 1,6 1,5 1,0 2,5 1,0 2,2

Clasare Mic Mediu Mare Mic Mic Mic Mare Mic Mediu

OBS. Nu

12. ntocmirea balanelor de verificare

Nu Nu Nu

Nu

13.Evidena tehnicoperativ

60

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 61 din 97 Exemplar nr.: 1

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Riscuri semnificative 59. Nedesemnarea persoanelor cu atribuii n organizarea evidenei tehnic-operative 60. nregistrarea eronat n sistemul de eviden tehnic-operativ (evidena pe gestiuni, evidena documentelor cu regim special etc.). 61. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de plat/ncasare a datoriilor respectiv creanelor 62. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu urmrirea operativ a datoriilor i creanelor 63. Situaia analitic a creditorilor i debitorilor nu concord cu cea sintetic a acestora 64. Netransmiterea ctre debitori a ntiinrilor de plat privind sumele datorate n vederea evitrii prescrierii sumelor 65. Inexistena unui sistem de valorificare operativ a situaiilor rezultate din activitatea de plat/ncasare a datoriilor respectiv creanelor 66. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de stabilire i raportare a impozitelor i taxelor datorate statului

Punctaj total 1,9 2,2 1,0 2,5 1,8 1,5 1,2 1,5

Clasare Mediu Mediu Mic Mare Mediu Mic Mic Mic

OBS.

3.

CONDUCEREA ACTIVITII FINANCIARE

14. Activitatea de plat/ncasare a datoriilor, respectiv creanelor

Nu

Nu Nu Nu

15.Activitatea de stabilire i raportare a impozitelor i taxelor datorate statului

61

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 62 din 97 Exemplar nr.: 1

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Riscuri semnificative 67. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de stabilire i raportare a impozitelor i taxelor datorate statului 68. Calculul eronat al sumelor datorate statului 69. ntrzieri n plata impozitelor i taxelor datorate statului 70. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare 71. Inexistena evidenei realizrii veniturilor extrabugetare 72. Nenchiderea conturilor care nu care trebuie s aib sold la sfritul anului (casa, disponibiliti n cont n lei/valut, cheltuieli, venituri) 73. Nerespectarea principiului independenei exerciiului (momentul recunoaterii veniturilor i cheltuielilor) 74. Necalcularea i nenregistrarea n contabilitate a provizioanelor (deprecierea reversibil) 75. Nerealizarea decontrilor interne

Punctaj total 1,5 1,7 2,3 1,0 1,5 1,3 1,5 1,0 1,0

Clasare Mic Mic Mare Mic Mic Mic Mic Mic Mic

OBS. Nu Nu

16. Activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare 4. ELABORAREA BILANULUI CONTABIL 17. nchiderea execuiei bugetare anuale

Nu Nu Nu Nu Nu Nu

62

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 63 din 97 Exemplar nr.: 1

Nr. crt.

Obiective

Obiecte 18. Regularizarea cu bugetul statului 19. Elaborarea i verificarea bilanului contabil

Riscuri semnificative 76. Neregularizarea excedentelor rezultate din execuia bugetelor instituiilor publice cu bugetul statului la sfritul anului 77. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea bilanului contabil 78. Nerespectarea procedurilor de ntocmire a bilanului contabil 79. Raportarea unor date eronate n situaiile financiare anexe la bilanul contabil 80. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a bilanului contabil 81. Nerespectarea corelaiilor bilaniere 82. Lipsa documentelor justificative pentru rectificarea bugetar 83. Nestabilirea influenelor financiare asupra bugetului, din diferite acte normative, pe structura clasificaiei bugetare 84. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea contului de execuie bugetar

Punctaj total 1,5 1,5 1,0 1,8 1,0 2,1 1,5 1,5 1,3

Clasare Mic Mic Mic Mediu Mic Mediu Mic Mic Mic

OBS. Nu Nu Nu

Nu

5.

ELABORAREA CONTULUI DE EXECUIE BUGETAR

20. Determinarea prevederilor bugetare iniiale i finale, conform clasificaiei bugetare 21. Preluarea plilor din fiele sintetice n contul

Nu Nu Nu

63

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 64 din 97 Exemplar nr.: 1

Nr. crt.

Obiective

Obiecte de execuie bugetar

Riscuri semnificative 85. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a contului de execuie bugetar 86. Preluarea eronat a sumelor din fiele conturilor sintetice n contul de execuie bugetar 87. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea anexelor la contul de execuie bugetar 88. Nerespectarea corelaiilor de baz ntre contul de execuie bugetar i anexe 89. Nerespectarea procedurilor de ntocmire a anexelor la contul de execuie bugetar 90. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind organizarea sistemului de raportare a datelor financiar-contabile, cu excepia bilanului contabil i a contului de execuie bugetar 91. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a raportrilor financiarcontabile 92. Lipsa raportrilor sistematice a informaiilor financiar-contabile ctre management

Punctaj total 1,0 1,0 1,5 1,5 1,2 1,4

Clasare Mic Mic Mic Mic Mic Mic

OBS. Nu Nu Nu Nu Nu Nu

22. Elaborarea anexelor la contul de execuie bugetar

6.

ORGANIZAREA SISTEMULUI DE RAPORTARE A DATELOR FINANCIAR CONTABILE CTRE MANAGEMENT

23. Sistemul raportrilor financiar-contabile, cu excepia bilanului contabil i a contului de execuie bugetar

1,0 1,0

Mic Mic

Nu Nu

64

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 65 din 97 Exemplar nr.: 1

Nr. crt.

Obiective

Obiecte 24. Asigurarea exactitii sistemului de raportare financiar-contabil

Riscuri semnificative 93. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de analiz a informaiilor financiarcontabile 94. Comunicarea unor informaii incorecte sau inadecvate 95. Inexistena procedurilor scrise /cadrului metodologic de aplicare a CFP 96. Neactualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP 97. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu elaborarea i actualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP 98. Inexistena ordinului de numire a persoanelor care acord viza CFP 99. Desemnarea unor persoane incompatibile pentru acordarea vizei CFP 100. Nerealizarea evalurii persoanelor care acord viza CFP 101. Lipsa vizelor CFP pe documente 102. Acordarea nejustificat a vizei CFP

Punctaj total 2,2 1,5 2,5 1,5 1,7 1,0 1,0 1,3 1,3 1,2

Clasare Mediu Mic Mare Mic Mic Mic Mic Mic Mic Mic

OBS.

Nu

7.

ORGANIZAREA EFECTUAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV

25. Cadrul de reglementare al CFP

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

26. Nominalizarea/ retragerea i evaluarea persoanelor care acord viza CFP 27. Exercitarea acordrii/refuzului vizei CFP

65

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 66 din 97 Exemplar nr.: 1

Nr. crt.

Obiective

Obiecte 28. Conducerea Registrului privind operaiunile prezentate la viza CFP 29. Raportarea trimestrial i anual a activitii CFP 30. Manualul de utilizare a sistemului informatic financiar-contabil

Riscuri semnificative 103. Inexistena sau necompletarea Registrului privind operaiunile prezentate la viza CFP 104. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu completarea Registrului privind operaiunile prezentate la viza CFP 105. Raportarea unor date incomplete sau nereale 106. Nerespectarea termenelor de raportare 107. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind funcionalitatea sistemului informatic financiar-contabil 108. Lipsa aprobrii manualului de utilizare

Punctaj total 1,5 1,4 1,0 1,5

Clasare Mic Mic Mic Mic

OBS. Nu Nu Nu Nu

8.

FIABILITATEA SISTEMULUI INFORMATIC FINANCIARCONTABIL

1,7

Mic

Nu

1,5 31. Atribuirea responsabilitii persoanelor care au acces la sistemul informatic 109. Neatribuirea responsabilitilor persoanelor care au drept de operare i consultare a sistemului informatic; 110. Neasigurarea proteciei mpotriva accesrii de ctre persoane neautorizate prin sistem de parole 111. Separarea atribuiilor pentru utilizatori cu rol de control de cele cu rol de execuie 2,4 1,7 1,5

Mic Mare Mic Mic

Nu

Nu Nu

66

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 67 din 97 Exemplar nr.: 1

Nr. crt.

Obiective

Obiecte 32. Pregtirea profesional a personalului implicat n utilizarea sistemului informatic 33. Procesarea datelor n cadrul sistemului informatic 34. Sistemul de prevenire/detectare a accesrilor i modificrilor neautorizate ale bazelor de date (parole, programe antivirus .a.) 35. Cadrul normativ i procedural privind arhivarea documentelor rezultate din activitatea financiar-contabil

Riscuri semnificative 112. Neinstruirea sistematic a utilizatorilor sistemului informatic 113. Neinformarea periodic sau ori de cte ori este necesar asupra modificrilor survenite n sistemul informatic 114. Utilizarea unor proceduri automate neautorizate 115. Utilizarea unor proceduri automate incorecte 116. Acces neautorizat la informaiile financiarcontabile din baza de date 117. Nerespectarea calendarului privind modificarea periodica a parolelor de acces 118. Nedesemnarea personalului pentru verificarea i modificarea periodic a parolelor de acces 119. Inexistena procedurilor privind arhivarea dosarelor financiar-contabile

Punctaj total 1,5 2,0 1,0 1,2 1,9 2,7 1,7 2,0

Clasare Mic Mediu Mic Mic Mediu Mare Mic Mediu

OBS. Nu

Nu Nu

Nu

9.

ORGANIZAREA I EFECTUAREA ARHIVRII DOCUMENTELOR FINANCIAR-

67

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 68 din 97 Exemplar nr.: 1

Nr. crt.

Obiective CONTABILE

Obiecte 36. Desemnarea personalului responsabil privind arhivarea documentelor 37. Sistemul de pstrare al documentelor pn la predarea la arhiv 38. Locaiile de depozitare provizorii i definitive a documentelor financiar-contabile 39. Activitatea de arhivare

Riscuri semnificative 120. Nedesemnarea persoanelor cu atribuii privind arhivarea documentelor pe suport de hrtie i/sau pe suport informatic 121. Neinstruirea persoanelor cu atribuii n activitatea de arhivare 122. Inexistena unor proceduri scrise privind pstrarea documentelor n timpul anului 123. Neasigurarea unui spaiu corespunztor arhivrii

Punctaj total 1,0 1,2 1,7

Clasare Mic Mic Mic

OBS. Nu Nu Nu

2,5 124. Pregtirea necorespunztoare a dosarelor 1,2 financiar-contabile n vederea arhivrii. 125. Nepredarea dosarelor financiar-contabile la 1,5 termenele legale Intocmit, Data:__________________ Contabil sef

Mare Mic Mic Nu Nu

68

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 69 din 97 Exemplar nr.: 1

Not: Riscurile mici vor fi eliminate din auditare, iar riscurile mari i medii, considerate riscuri semnificative, vor intra n faza de ierarhizare a riscurilor i vor fi preluate n Tabelul puncte tari i puncte slabe.

69

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 70 din 97 Exemplar nr.: 1

ANEXA 6 __________________ AVIZAT, Data:___________ DIRECTOR TABELUL PUNCTE TARI I PUNCTE SLABE ACTIVITATEA FINANCIAR-CONTABIL
Nr. crt. Obiective Obiecte Riscuri semnificative Puncte T/S Consecina funcionriinefuncionrii controlului intern Grad de ncredere n controlul intern OBS.

1.

ORGANIZAREA REGISTRELOR DE CONTABILITATE

1.Registrul-jurnal

3.Registrul-inventar

Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind modul de ntocmire a Registrului jurnal Completarea eronat a Registruluijurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automat a datelor Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind modul de ntocmire a Registrului inventar Completarea incorect a Registruluiinventar

Sczut

Sczut

S S

Sczut Sczut

70

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 71 din 97 Exemplar nr.: 1
Consecina funcionriinefuncionrii controlului intern Grad de ncredere n controlul intern

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Riscuri semnificative

Puncte T/S

OBS.

3. Cartea Mare

Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind modul de ntocmire a registrului Cartea Mare Completarea incorect a registrului Cartea Mare Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea registrului Cartea Mare Procedurile/monografia privind evidena contabil a imobilizrilor i investiiilor nu este cunoscut de personalul desemnat n conducerea acesteia Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a imobilizrilor i investiiilor

S S T Programul informatic genereaz registrul Cartea Mare

Sczut Sczut Mediu NU

2.

CONDUCEREA CONTABILITII

4. Contabilitatea imobilizrilor i investiiilor

S S

Sczut Sczut

71

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 72 din 97 Exemplar nr.: 1
Consecina funcionriinefuncionrii controlului intern Grad de ncredere n controlul intern

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Riscuri semnificative

Puncte T/S

OBS.

5. Contabilitatea materiilor, materialelor, inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar

6. Contabilitatea datoriilor si creanelor 7. Contabilitatea trezoreriei

Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a materiilor, materialelor, inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar Evidenierea eronat a plilor/cheltuielilor efectuate cu achiziionarea materiilor, materialelor, inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar Neactualizarea sumelor datorate sau de ncasat nregistrarea eronat n alte conturi a sumelor derulate prin trezorerie, bnci sau casierie

Mediu

Sczut

Sczut

S S

Sczut Sczut

72

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 73 din 97 Exemplar nr.: 1
Consecina funcionriinefuncionrii controlului intern Grad de ncredere n controlul intern

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Riscuri semnificative

Puncte T/S

OBS.

8. Contabilitatea cheltuielilor cu personalul

Nedesemnarea persoanelor responsabile cu controlul sistematic al activitii de casierie Neasigurarea securitii spaiului destinat casieriei Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a cheltuielilor de personal Procedurile/monografia privind evidena contabil a cheltuielilor cu personalul nu este cunoscut de personalul desemnat nregistrarea eronat n contabilitate a cheltuielilor de personal nregistrarea eronat a sumelor transferate

S Sczut S S Sczut Sczut

Mediu

S Exist i funcioneaz sistemul de control intern

Mediu

10. Contabilitatea transferurilor

Mediu

NU

73

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 74 din 97 Exemplar nr.: 1
Consecina funcionriinefuncionrii controlului intern Grad de ncredere n controlul intern

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Riscuri semnificative

Puncte T/S

OBS.

11. Contabilitatea rezultatelor inventarierii

Procedurile/monografia privind evidena contabil a rezultatelor inventarierii nu este cunoscut de personalul desemnat Stabilirea eronat a soldurilor conturilor inventariate n Registrulinventar

S Exist i funcioneaz sistemul de control intern

Sczut

Mediu

NU

Netransmiterea ctre debitori a extraselor de cont privind sumele datorate etc. 12. ntocmirea Preluarea eronat a datelor cuprinse balanelor de n fiele conturilor verificare 13. Evidena tehnic- Inexistena unui sistem privind operativ evidena tehnic-operativ Nedesemnarea persoanelor cu atribuii n organizarea evidenei tehnicoperative

S S S S

Sczut Sczut Mediu Mediu

74

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 75 din 97 Exemplar nr.: 1
Consecina funcionriinefuncionrii controlului intern Grad de ncredere n controlul intern

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Riscuri semnificative

Puncte T/S

OBS.

3.

CONDUCEREA ACTIVITII FINANCIARE

14. Activitatea de plat/ncasare a datoriilor respectiv creanelor

nregistrarea eronat n sistemul de eviden tehnic-operativ (evidena pe gestiuni, evidena documentelor cu regim special etc.) Nedesemnarea persoanelor responsabile cu urmrirea operativ a datoriilor i creanelor Situaia analitic a creditorilor i debitorilor nu concord cu cea sintetic a acestora ntrzieri la plata impozitelor i taxelor datorate statului

Sczut

S Exist i funcioneaz sistemul de control intern

Sczut

Mediu

NU

4.

ELABORAREA BILANULUI CONTABIL

15. Activitatea de stabilire i raportare a impozitelor i taxelor datorate statului 19. Elaborarea i verificarea bilanului contabil

Sczut Exist i funcioneaz sistemul de control intern Ridicat NU

Raportarea unor date eronate n situaiile financiare anexe la bilanul contabil

75

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 76 din 97 Exemplar nr.: 1
Consecina funcionriinefuncionrii controlului intern Grad de ncredere n controlul intern

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Riscuri semnificative

Puncte T/S

OBS.

6.

7.

8.

ORGANIZAREA SISTEMULUI DE RAPORTARE A DATELOR FINANCIAR CONTABILE CTRE MANAGEMENT ORGANIZAREA I EFECTUAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU FIABILITATEA SISTEMULUI INFORMATIC FINANCIARCONTABIL

Nerespectarea corelaiilor bilaniere 24. Asigurarea Nedesemnarea persoanelor exactitii sistemului responsabile cu activitatea de analiz a de raportare financiar- informaiilor financiar-contabile contabil

Sczut

S Sczut

25. Cadrul de reglementare a CFP

Inexistena procedurilor scrise/cadrului metodologic de aplicare a CFP

Sczut

31. Atribuirea responsabilitilor persoanelor care au acces la sistemul informatic

Neatribuirea responsabilitilor persoanelor care au drept de operare i consultare a sistemului informatic

Sczut

76

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 77 din 97 Exemplar nr.: 1
Consecina funcionriinefuncionrii controlului intern Grad de ncredere n controlul intern

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Riscuri semnificative

Puncte T/S

OBS.

9.

ARHIVAREA DOCUMENTELO R FINANCIARCONTABILE

32. Pregtirea profesional a personalului implicat n utilizarea sistemului informatic 34. Sistemul de prevenire/detectare a accesrilor neautorizate ale bazelor de date (parole, programe antivirus etc.) 35. Cadrul normativ i procedural privind arhivarea documentelor rezultate din activitatea financiarcontabil

Neinformarea periodic sau ori de cte ori este necesar asupra modificrilor survenite n sistemul informatic Acces neautorizat la informaiile din baza de date Nerespectarea calendarului privind modificarea periodica a parolelor de acces Inexistena procedurilor privind arhivarea dosarelor financiar-contabile

S Mediu S Sczut

Sczut

Exist o procedur scris, neformalizat

Ridicat

NU

77

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 78 din 97 Exemplar nr.: 1
Consecina funcionriinefuncionrii controlului intern Grad de ncredere n controlul intern

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Riscuri semnificative

Puncte T/S

OBS.

38. Locaiile de depozitare provizorii i definitive a documentelor financiar-contabile

Neasigurarea unui spaiu corespunztor arhivrii S Sczut

Intocmit, Contabil sef

Data:__________________

78

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 79 din 97 Exemplar nr.: 1

ANEXA 7

__________________
AVIZAT, Data:___________ DIRECTOR PLAN DE ACTIUNE Pentru minimizarea riscurilor inerente identificate in cadrul Compartimentului financiar-contabil
Persoanele responsabile cu implementarea actiunii de minimizare a riscului inerent 3 Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef Data limita de implementare a actiunii de minimizare a riscului inerent 4 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009

Nr. crt.

Denumirea riscurilor inerente

Denumirea actiunii de minimizare a riscurilor

0 1.

1 1. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind modul de ntocmire a Registrului-jurnal 2. Neactualizarea Registrului-jurnal 3. Completarea eronat a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automat a datelor 4. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind modul de ntocmire a Registrului-inventar

2 Intocmirea procedurilor scrise privind modul de intocmire a Registrului - Jurnal Actualizarea Registrului jurnal Completarea corecta a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automat a datelor Intocmirea procedurilor scrise privind modul de intocmire a Registrului - inventar

79

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 80 din 97 Exemplar nr.: 1
Persoanele responsabile cu implementarea actiunii de minimizare a riscului inerent Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef

Nr. crt.

Denumirea riscurilor inerente

Denumirea actiunii de minimizare a riscurilor Desemnarea persoanei responsanile cu condcerea Registrului-inventar Completarea corect a Registrului-inventar Actualizarea sistematic a Registruluiinventar Intocmirea procedurilor scrise privind modul de intocmire a registrului Cartea Mare Completarea corect a registrului Cartea Mare Desemnarea persoanei responsabile cu conducerea registrului Cartea Mare Intocmirea procedurilor scrise privind evidenta contabil a imobilizrilor i investiiilor Personalul desemnat va instruit in vederea cunoasterii procedurilor/monografiilor privind evidena contabil a imobilizrilor i investiiilor Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a imobilizrilor i investiiilor

Data limita de implementare a actiunii de minimizare a riscului inerent 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009

5. Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea Registrului-inventar 6. Completarea incorect a Registrului-inventar 7. Neactualizarea sistematic a Registrului-inventar 8. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind modul de ntocmire a registrului Cartea Mare 9. Completarea incorect a registrului Cartea Mare 10. Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea registrului Cartea Mare 11. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a imobilizrilor i investiiilor 12. Procedurile/monografia privind evidena contabil a imobilizrilor i investiiilor nu este cunoscut de personalul desemnat 13. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a imobilizrilor i investiiilor

2.

Contabil sef

01.01.2009

80

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 81 din 97 Exemplar nr.: 1
Persoanele responsabile cu implementarea actiunii de minimizare a riscului inerent Contabil sef

Nr. crt.

Denumirea riscurilor inerente

Denumirea actiunii de minimizare a riscurilor Evidenierea corecta a plilor/cheltuielilor efectuate cu achiziionarea imobilizrilor sau construirea unor obiective (custodii, recepii pariale i finale etc.) Intocmirea unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar Personalul desemnat va instruit in vederea cunoasterii procedurilor/monografiilor privind Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar Evidenierea corecta a plilor/cheltuielilor efectuate cu achiziionarea materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar

Data limita de implementare a actiunii de minimizare a riscului inerent 01.01.2009

14. Evidenierea eronat a plilor/cheltuielilor efectuate cu achiziionarea imobilizrilor sau construirea unor obiective (custodii, recepii pariale i finale etc.) 15. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 16. Procedurile/monografia privind evidena contabil a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar nu este cunoscut de personalul desemnat 17. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 18. Evidenierea eronat a plilor/cheltuielilor efectuate cu achiziionarea materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar

Contabil sef

01.01.2009

Contabil sef

01.01.2009

Contabil sef

01.01.2009

Contabil sef

01.01.2009

81

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 82 din 97 Exemplar nr.: 1
Persoanele responsabile cu implementarea actiunii de minimizare a riscului inerent Contabil sef

Nr. crt.

Denumirea riscurilor inerente

Denumirea actiunii de minimizare a riscurilor Evidenierea corecta a costurilor de achiziie, de prelucrare i a valorii de ieire, prin nerespectarea principiului permanenei metodelor de evaluare Intocmirea procedurilor scrise privind evidena contabil a datoriilor i creanelor Personalul desemnat va instruit in vederea cunoasterii procedurilor/monografiilor privind evidena contabil a datoriilor i creanelor Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a datoriilor i creanelor Actualizarea sumelor datorate sau de ncasat nregistrarea corecta in conturile aferente naturii acestor operaiuni Intocmirea procedurilor scrise privind activitatea de organizare i funcionare a casieriei Intocmirea procedurilor scrise privind evidena contabil a operaiunilor de cas i de banc

Data limita de implementare a actiunii de minimizare a riscului inerent 01.01.2009

19. Evidenierea eronat a costurilor de achiziie, de prelucrare i a valorii de ieire, prin nerespectarea principiului permanenei metodelor de evaluare 20. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a datoriilor i creanelor 21. Procedurile/monografia privind evidena contabil a datoriilor i creanelor nu este cunoscut de personalul desemnat n conducerea acesteia 22. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a datoriilor i creanelor 23. Neactualizarea sumelor datorate sau de ncasat 24. nregistrarea eronat n alte conturi dect cele aferente naturii acestor operaiuni 25. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de organizare i funcionare a casieriei 26. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a operaiunilor de cas i de banc

Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef

01.03.2009 01.03.2009 01.03.2009 01.03.2009 01.03.2009 01.03.2009 01.03.2009

82

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 83 din 97 Exemplar nr.: 1
Persoanele responsabile cu implementarea actiunii de minimizare a riscului inerent Contabil sef

Nr. crt.

Denumirea riscurilor inerente

Denumirea actiunii de minimizare a riscurilor Personalul desemnat va instruit in vederea cunoasterii procedurilor/monografiilor privind evidena contabil a operaiunilor de cas i de banc Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a operaiunilor de cas i de banc nregistrarea corecta in conturile aferente a sumelor derulate prin trezorerie, bnci sau casierie Completarea actelor justificative, anexe la extrasele de cont sau la fila registrului de cas care lipsesc Desemnarea persoanelor responsabile cu controlul sistematic al activitii de casierie Asigurarea securitii spaiului destinat casieriei Intocmirea procedurilor scrise privind evidena contabil a cheltuielilor cu personalul

Data limita de implementare a actiunii de minimizare a riscului inerent 01.03.2009

27. Procedurile/monografia privind evidena contabil a operaiunilor de cas i de banc nu este cunoscut de personalul desemnat n conducerea acesteia 28. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a operaiunilor de cas i de banc 29. nregistrarea eronat n alte conturi a sumelor derulate prin trezorerie, bnci sau casierie 30. Lipsa actelor justificative, anexe la extrasele de cont sau la fila registrului de cas 31. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu controlul sistematic al activitii de casierie 32. Neasigurarea securitii spaiului destinat casieriei 33. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a cheltuielilor cu personalul

Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef

01.03.2009 01.03.2009 01.03.2009 01.03.2009 01.03.2009 30.04.2009

83

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 84 din 97 Exemplar nr.: 1
Persoanele responsabile cu implementarea actiunii de minimizare a riscului inerent Contabil sef

Nr. crt.

Denumirea riscurilor inerente

Denumirea actiunii de minimizare a riscurilor Personalul desemnat va instruit in vederea cunoasterii procedurilor/monografiilor privind evidena contabil a cheltuielilor cu personalul Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a cheltuielilor cu personalul nregistrarea corecta n contabilitate a cheltuielilor cu personalul Intocmirea procedurilor scrise privind evidena contabil a subveniilor Personalul desemnat va instruit in vederea cunoasterii procedurilor/monografiilor privind evidena contabil a subveniilor Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a subveniilor nregistrarea corecta a subveniei primite Completrea documentelor justificative lipsa la nregistrarea n contabilitate a subveniilor Intocmirea procedurilor scrise privind evidena contabil a transferurilor

Data limita de implementare a actiunii de minimizare a riscului inerent 30.04.2009

34. Procedurile/monografia privind evidena contabil a cheltuielilor cu personalul nu este cunoscut de personalul desemnat n conducerea acesteia 35. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a cheltuielilor cu personalul 36. nregistrarea eronat n contabilitate a cheltuielilor cu personalul 37. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a subveniilor 38. Procedurile/monografia privind evidena contabil a subveniilor nu este cunoscut de personalul desemnat n conducerea acesteia 39. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a subveniilor 40. nregistrarea eronat a subveniei primite 41. Lipsa documentelor justificative la nregistrarea n contabilitate a subveniilor 42. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a transferurilor

Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef

30.04.2009 30.04.2009 30.04.2009 30.04.2009 30.04.2009 30.04.2009 30.04.2009 30.04.2009

84

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 85 din 97 Exemplar nr.: 1
Persoanele responsabile cu implementarea actiunii de minimizare a riscului inerent Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef

Nr. crt.

Denumirea riscurilor inerente

Denumirea actiunii de minimizare a riscurilor Personalul desemnat va instruit in vederea cunoasterii procedurilor/monografiilor privind evidena contabil a transferurilor Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a transferurilor nregistrarea corecta a sumelor transferate diferene ntre sumele transferate i cele evideniate Completarea documentelor justificative lipsa privind transferurile Intocmirea procedurilor scrise privind evidena contabil a rezultatelor inventarierii Personalul desemnat va instruit in vederea cunoasterii procedurilor/monografiilor privind evidena contabil a rezultatelor inventarierii Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a rezultatelor inventarierii Evidenierea corecta a diferenelor rezultate din inventariere, a soldurilor conturilor inventariate n Registrul-inventar,

Data limita de implementare a actiunii de minimizare a riscului inerent 30.04.2009 30.04.2009 30.04.2009 30.04.2009 30.04.2009 30.04.2009 30.04.2009 30.04.2009

43. Procedurile/monografia privind evidena contabil a transferurilor nu este cunoscut de personalul desemnat 44. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a transferurilor 45. nregistrarea eronat a sumelor transferate diferene ntre sumele transferate i cele evideniate 46. Lipsa documentelor justificative privind transferurile 47. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a rezultatelor inventarierii 48. Procedurile/monografia privind evidena contabil a rezultatelor inventarierii nu este cunoscut de personalul desemnat 49. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a rezultatelor inventarierii 50. Evidenierea eronat a diferenelor rezultate din inventariere, a soldurilor conturilor inventariate n Registrul-inventar,

85

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 86 din 97 Exemplar nr.: 1
Persoanele responsabile cu implementarea actiunii de minimizare a riscului inerent Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef

Nr. crt.

Denumirea riscurilor inerente

Denumirea actiunii de minimizare a riscurilor Stabilirea corecta a soldurilor conturilor inventariate n Registrul-inventar Transmiterea ctre debitori a extraselor de cont privind sumele datorate etc. Intocmirea procedurilor scrise privind ntocmirea balanelor de verificare Personalul desemnat va instruit in vederea cunoasterii procedurilor/monografiilor privind ntocmirii balanelor de verificare Desemnarea persoanelor responsabile cu ntocmirea balanelor de verificare Preluarea corecta a datelor cuprinse n fiele conturilor Balanele de verificare vor fi modificate pentru a cuprinde rubricile minime obligatorii Intocmirea procedurilor scrise privind evidena tehnic-operativ Desemnarea persoanelor cu atribuii n organizarea evidenei tehnic-operative

Data limita de implementare a actiunii de minimizare a riscului inerent 30.04.2009 30.04.2009 30.04.2009 30.04.2009 30.04.2009 30.04.2009 30.04.2009 30.04.2009 30.04.2009

51. Stabilirea eronat a soldurilor conturilor inventariate n Registrul-inventar 52. Netransmiterea ctre debitori a extraselor de cont privind sumele datorate etc. 53. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind ntocmirea balanelor de verificare 54. Procedurile/monografia privind evidena contabil a ntocmirii balanelor de verificare nu este cunoscut de personalul desemnat 55. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu ntocmirea balanelor de verificare 56. Preluarea eronat a datelor cuprinse n fiele conturilor 57. Balanele de verificare nu cuprind rubricile minime obligatorii 58. Inexistena unui sistem privind evidena tehnicoperativ 59. Nedesemnarea persoanelor cu atribuii n organizarea evidenei tehnic-operative

86

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 87 din 97 Exemplar nr.: 1
Persoanele responsabile cu implementarea actiunii de minimizare a riscului inerent Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef

Nr. crt.

Denumirea riscurilor inerente

Denumirea actiunii de minimizare a riscurilor nregistrarea corecta n sistemul de eviden tehnic-operativ (evidena pe gestiuni, evidena documentelor cu regim special etc.). Intocmirea procedurilor scrise privind activitatea de plat/ncasare a datoriilor respectiv creanelor Desemnarea persoanelor responsabile cu urmrirea operativ a datoriilor i creanelor Verificarea concordantei dintre situaia analitic a creditorilor i debitorilor cu cea sintetic a acestora Transmiterea ctre debitori a ntiinrilor de plat privind sumele datorate n vederea evitrii prescrierii sumelor Intocmirea procedurilor scrise privind sistemul de valorificare operativ a situaiilor rezultate din activitatea de plat/ncasare a datoriilor respectiv creanelor Intocmirea procedurilor scrise privind activitatea de stabilire i raportare a impozitelor i taxelor datorate statului

Data limita de implementare a actiunii de minimizare a riscului inerent 30.04.2009 30.06.2009 30.06.2009 30.06.2009 30.06.2009 30.06.2009

3.

60. nregistrarea eronat n sistemul de eviden tehnicoperativ (evidena pe gestiuni, evidena documentelor cu regim special etc.). 61. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de plat/ncasare a datoriilor respectiv creanelor 62. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu urmrirea operativ a datoriilor i creanelor 63. Situaia analitic a creditorilor i debitorilor nu concord cu cea sintetic a acestora 64. Netransmiterea ctre debitori a ntiinrilor de plat privind sumele datorate n vederea evitrii prescrierii sumelor 65. Inexistena unui sistem de valorificare operativ a situaiilor rezultate din activitatea de plat/ncasare a datoriilor respectiv creanelor 66. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de stabilire i raportare a impozitelor i taxelor datorate statului

Contabil sef

30.06.2009

87

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 88 din 97 Exemplar nr.: 1
Persoanele responsabile cu implementarea actiunii de minimizare a riscului inerent Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef

Nr. crt.

Denumirea riscurilor inerente

Denumirea actiunii de minimizare a riscurilor Desemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de stabilire i raportare a impozitelor i taxelor datorate statului Calculul corect al sumelor datorate statului Plata la termen a impozitelor i taxelor datorate statului Intocmirea procedurilor scrise privind activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare Evidenei realizrii veniturilor extrabugetare Inchiderea conturilor care nu care trebuie s aib sold la sfritul anului (casa, disponibiliti n cont n lei/valut, cheltuieli, venituri) Respectarea principiului independenei exerciiului (momentul recunoaterii veniturilor i cheltuielilor) Calcularea i nregistrarea n contabilitate a provizioanelor (deprecierea reversibil)

Data limita de implementare a actiunii de minimizare a riscului inerent 30.06.2009 30.06.2009 30.06.2009 30.06.2009 30.06.2009 30.06.2009

67. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de stabilire i raportare a impozitelor i taxelor datorate statului 68. Calculul eronat al sumelor datorate statului 69. ntrzieri n plata impozitelor i taxelor datorate statului 70. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare 71. Inexistena evidenei realizrii veniturilor extrabugetare 72. Nenchiderea conturilor care nu care trebuie s aib sold la sfritul anului (casa, disponibiliti n cont n lei/valut, cheltuieli, venituri) 73. Nerespectarea principiului independenei exerciiului (momentul recunoaterii veniturilor i cheltuielilor) 74. Necalcularea i nenregistrarea n contabilitate a provizioanelor (deprecierea reversibil)

4.

Contabil sef Contabil sef

30.06.2009 30.06.2009

88

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 89 din 97 Exemplar nr.: 1
Persoanele responsabile cu implementarea actiunii de minimizare a riscului inerent Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef

Nr. crt.

Denumirea riscurilor inerente

Denumirea actiunii de minimizare a riscurilor Realizarea decontrilor interne Regularizarea excedentelor rezultate din execuia bugetelor instituiilor publice cu bugetul statului la sfritul anului Intocmirea procedurilor scrise privind elaborarea bilanului contabil Respectarea procedurilor de ntocmire a bilanului contabil Raportarea unor date corecte n situaiile financiare anexe la bilanul contabil Desemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a bilanului contabil Respectarea corelaiilor bilaniere Completarea documentelor justificative lipsa pentru rectificarea bugetar Stabilirea influenelor financiare asupra bugetului, din diferite acte normative, pe structura clasificaiei bugetare Intocmirea procedurilor scrise privind elaborarea contului de execuie bugetar

Data limita de implementare a actiunii de minimizare a riscului inerent 30.06.2009 30.06.2009 30.06.2009 30.06.2009 30.06.2009 30.06.2009 30.06.2009 30.06.2009 30.06.2009 30.06.2009

75. Nerealizarea decontrilor interne 76. Neregularizarea excedentelor rezultate din execuia bugetelor instituiilor publice cu bugetul statului la sfritul anului 77. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea bilanului contabil 78. Nerespectarea procedurilor de ntocmire a bilanului contabil 79. Raportarea unor date eronate n situaiile financiare anexe la bilanul contabil 80. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a bilanului contabil 81. Nerespectarea corelaiilor bilaniere 82. Lipsa documentelor justificative pentru rectificarea bugetar 83. Nestabilirea influenelor financiare asupra bugetului, din diferite acte normative, pe structura clasificaiei bugetare 84. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea contului de execuie bugetar

5.

89

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 90 din 97 Exemplar nr.: 1
Persoanele responsabile cu implementarea actiunii de minimizare a riscului inerent Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef

Nr. crt.

Denumirea riscurilor inerente

Denumirea actiunii de minimizare a riscurilor Desemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a contului de execuie bugetar Preluarea corecta a sumelor din fiele conturilor sintetice n contul de execuie bugetar Intocmirea procedurilor scrise privind elaborarea anexelor la contul de execuie bugetar Respectarea corelaiilor de baz ntre contul de execuie bugetar i anexe Respectarea procedurilor de ntocmire a anexelor la contul de execuie bugetar Intocmirea procedurilor scrise privind organizarea sistemului de raportare a datelor financiar-contabile, cu excepia bilanului contabil i a contului de execuie bugetar Desemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a raportrilor financiar-contabile

Data limita de implementare a actiunii de minimizare a riscului inerent 30.06.2009 30.06.2009 30.06.2009 30.06.2009 30.06.2009 31.08.2009

85. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a contului de execuie bugetar 86. Preluarea eronat a sumelor din fiele conturilor sintetice n contul de execuie bugetar 87. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea anexelor la contul de execuie bugetar 88. Nerespectarea corelaiilor de baz ntre contul de execuie bugetar i anexe 89. Nerespectarea procedurilor de ntocmire a anexelor la contul de execuie bugetar 90. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind organizarea sistemului de raportare a datelor financiarcontabile, cu excepia bilanului contabil i a contului de execuie bugetar 91. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a raportrilor financiar-contabile

6.

Contabil sef

31.08.2009

90

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 91 din 97 Exemplar nr.: 1
Persoanele responsabile cu implementarea actiunii de minimizare a riscului inerent Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef

Nr. crt.

Denumirea riscurilor inerente

Denumirea actiunii de minimizare a riscurilor Raportrile sistematice a informaiilor financiar-contabile ctre management se vor face periodic. Desemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de analiz a informaiilor financiarcontabile Comunicarea unor informaii corecte sau adecvate Intocmirea procedurilor scrise privind cadrul metodologic de aplicare a CFP Actualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP Desemnarea persoanelor responsabile cu elaborarea i actualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP Intocmirea ordinului de numire a persoanelor care acord viza CFP Desemnarea unor persoane compatibile pentru acordarea vizei CFP

Data limita de implementare a actiunii de minimizare a riscului inerent 31.08.2009 31.08.2009 31.08.2009 31.08.2009 31.08.2009 31.08.2009 31.08.2009 31.08.2009

92. Lipsa raportrilor sistematice a informaiilor financiarcontabile ctre management 93. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de analiz a informaiilor financiar-contabile 94. Comunicarea unor informaii incorecte sau inadecvate 7. 95. Inexistena procedurilor scrise /cadrului metodologic de aplicare a CFP 96. Neactualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP 97. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu elaborarea i actualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP 98. Inexistena ordinului de numire a persoanelor care acord viza CFP 99. Desemnarea unor persoane incompatibile pentru acordarea vizei CFP

91

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 92 din 97 Exemplar nr.: 1
Persoanele responsabile cu implementarea actiunii de minimizare a riscului inerent Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef

Nr. crt.

Denumirea riscurilor inerente

Denumirea actiunii de minimizare a riscurilor Realizarea evalurii persoanelor care acord viza CFP Aplicarea vizelor CFP pe documente Acordarea justificat a vizei CFP Existena si completarea Registrului privind operaiunile prezentate la viza CFP Desemnarea persoanelor responsabile cu completarea Registrului privind operaiunile prezentate la viza CFP Raportarea unor date complete si reale Respectarea termenelor de raportare Intocmirea procedurilor scrise privind funcionalitatea sistemului informatic financiar-contabil Aprobrii manualului de utilizare a sistemului informatic Atribuirea responsabilitilor persoanelor care au drept de operare i consultare a sistemului informatic;

Data limita de implementare a actiunii de minimizare a riscului inerent 31.08.2009 31.08.2009 31.08.2009 31.08.2009 31.08.2009 31.08.2009 31.08.2009 31.08.2009 31.08.2009 31.08.2009

100. Nerealizarea evalurii persoanelor care acord viza CFP 101. Lipsa vizelor CFP pe documente 102. Acordarea nejustificat a vizei CFP 103. Inexistena sau necompletarea Registrului privind operaiunile prezentate la viza CFP 104. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu completarea Registrului privind operaiunile prezentate la viza CFP 105. Raportarea unor date incomplete sau nereale 106. Nerespectarea termenelor de raportare 107. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind funcionalitatea sistemului informatic financiar-contabil 108. Lipsa aprobrii manualului de utilizare 109. Neatribuirea responsabilitilor persoanelor care au drept de operare i consultare a sistemului informatic;

8.

92

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 93 din 97 Exemplar nr.: 1
Persoanele responsabile cu implementarea actiunii de minimizare a riscului inerent Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef

Nr. crt.

Denumirea riscurilor inerente

Denumirea actiunii de minimizare a riscurilor Asigurarea proteciei mpotriva accesrii de ctre persoane neautorizate prin sistem de parole Separarea atribuiilor pentru utilizatori cu rol de control de cele cu rol de execuie Instruirea sistematic a utilizatorilor sistemului informatic Informarea periodic sau ori de cte ori este necesar asupra modificrilor survenite n sistemul informatic Utilizarea unor proceduri automate autorizate Utilizarea unor proceduri automate corecte Acces autorizat la informaiile financiarcontabile din baza de date Respectarea calendarului privind modificarea periodica a parolelor de acces Desemnarea personalului pentru verificarea i modificarea periodic a parolelor de acces Intocmirea procedurilor scrise privind arhivarea dosarelor financiar-contabile

Data limita de implementare a actiunii de minimizare a riscului inerent 31.08.2009 31.08.2009 31.08.2009 31.08.2009 31.08.2009 31.08.2009 31.08.2009 31.08.2009 31.08.2009 31.08.2009

110. Neasigurarea proteciei mpotriva accesrii de ctre persoane neautorizate prin sistem de parole 111. Separarea atribuiilor pentru utilizatori cu rol de control de cele cu rol de execuie 112. Neinstruirea sistematic a utilizatorilor sistemului informatic 113. Neinformarea periodic sau ori de cte ori este necesar asupra modificrilor survenite n sistemul informatic 114. Utilizarea unor proceduri automate neautorizate 115. Utilizarea unor proceduri automate incorecte 116. Acces neautorizat la informaiile financiar-contabile din baza de date 117. Nerespectarea calendarului privind modificarea periodica a parolelor de acces 118. Nedesemnarea personalului pentru verificarea i modificarea periodic a parolelor de acces 119. Inexistena procedurilor privind arhivarea dosarelor financiar-contabile

9.

93

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 94 din 97 Exemplar nr.: 1
Persoanele responsabile cu implementarea actiunii de minimizare a riscului inerent Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef Contabil sef

Nr. crt.

Denumirea riscurilor inerente

Denumirea actiunii de minimizare a riscurilor Desemnarea persoanelor cu atribuii privind arhivarea documentelor pe suport de hrtie i/sau pe suport informatic Instruirea persoanelor cu atribuii n activitatea de arhivare Intocmirea procedurilor scrise privind pstrarea documentelor n timpul anului Asigurarea unui spaiu corespunztor arhivrii Pregtirea corespunztoare a dosarelor financiar-contabile n vederea arhivrii. Predarea dosarelor financiar-contabile la termenele legale

Data limita de implementare a actiunii de minimizare a riscului inerent 31.08.2009 31.08.2009 31.08.2009 31.08.2009 31.08.2009 31.08.2009

120. Nedesemnarea persoanelor cu atribuii privind arhivarea documentelor pe suport de hrtie i/sau pe suport informatic 121. Neinstruirea persoanelor cu atribuii n activitatea de arhivare 122. Inexistena unor proceduri scrise privind pstrarea documentelor n timpul anului 123. Neasigurarea unui spaiu corespunztor arhivrii 124. Pregtirea necorespunztoare a dosarelor financiarcontabile n vederea arhivrii. 125. Nepredarea dosarelor financiar-contabile la termenele legale

Intocmit, Contabil sef

Data:__________________

94

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 95 din 97 Exemplar nr.: 1

ANEXA 8 MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI __________________ Nr.___/__________ A V I Z A T, Director, S I T U A TI A privind stadiul implementatii actiunilor de minimizare si evaluarea riscurilor reziduale din cadrul __________________ Stadiul de Data ultimei Impactul dupa Probabilitatea implementare a revizuiri a riscurilor actiunea de dupa actiunea de actiunilor de inerente minimizare minimizare minimizare 3 4 5 6

Nr. crt. 0 1 2 3 4 5

Denumirea riscurilor inerente 1

Denumirea actiunii de minimizare a riscului inerent 2

Nivelul de risc rezidual (col.5 x col.6) 7

Nota: 95

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 96 din 97 Exemplar nr.: 1

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Col. 1 trebuie sa fie identica cu col. 1 din Anexa 7 Col. 2 trebuie sa fie identica cu col. 2 din Anexa 7. In col. 3 se inscrie in functie de stadiul de implementare implementat, partial implementat , neimplementat. In col. 4 se inscrie data cand a avut loc sedinta de analiza a stadiului implementarii actiunilor de minimizare a riscurilor inerente. Impactul si probabilitatea vor fi apreciate pe baza scarilor de evaluare prezentate la pct.1, 2 si 5 din Nota la Anexa 4. Nivelul fiecarei variabile va fi stabilit in functie de efectele pe care le-au avut actiunile de minimizare asupra riscurilor inerente, resimtite fie prin reducerea frecventei de aparitie, fie prin diminuarea consecintelor acestor riscuri asupra indeplinirii obiectivelor stabilite. INTOCMIT, Contabil sef

ANEXA 9 96

0 MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI __________________ 1 2 3 4 5


Nivelul de risc inerent (col. 3 x col.4) Impactul aferent riscului inerent Probabilitatea producerii riscului inerent Riscul/riscurile inerent/inerente pentru fiecare obiectiv Obiectivul

Nr. Crt.

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : -

Exemplar nr.: 1

Pagina 97 din 97

REGISTRUL DE RISCURI

97 6 7 8 9
Actiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente Stadiul de implementare a actiunii de minimizare Impactul aferent riscului rezidual

EXEMPLAR UNIC

INTOCMIT,

Probabilitatea producerii riscului rezidual

Nr.___/__________

10 11 12

Nivelul de risc rezidual (col.8 x col.9) Responsabilul de risc

Data ultimei revizuiri a riscului inerent

Unitatea de invatamnt _______________ Departament: Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAIONAL privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar - contabila Cod: P.O. 14

Ediia: 1 Nr.de ex.: 7 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 98 din 97 Exemplar nr.: 1 Contabil sef

98

S-ar putea să vă placă și