Sunteți pe pagina 1din 24

Afl` totul despre leg`tura dintre

diete [i grupele sanguine!

Anul I, Num`rul 1, Iunie 2007, Pre]: 2 lei

Horoscopul
vedic

Ziua nu
mai are
24 de ore

Schimbarea
climei:
fenomen
apocaliptic

Secretele
aurului Civiliza]iile
galactice
monoatomic

sunt aici!
EDITORIAL

Ne a[teap` mari
schimb`ri climaterice!
P`mîntul [i-a a m`rit viteza de
rota]ie [i din aceast` cauz`
zilele s-a
au scurtat!

] Contele INCAPPUCCIATO intensitãþii maxime de la


gradul 8 Richter în 1990 la
gradul 9 Richter în 2004. Pe

D
ragii noºtri cititori... Iatã o revistã nouã în data de 26 decembrie 2004
domeniul atît de fascinant ºi de complex ora 8.00 un cutremur de grad
care îmbinã ºtiinþa cu spiritualul. Am 9 Richter a lovit în zona
putea sã numim acest domeniu paranormal, dar Oceanului Indian producînd
cu anii sintagma aceasta a fost relativ distorsio- pagube imense. În
natã de tot felul de situaþii ºi întîmplãri nefericite. urmãtoarele 9 zile au avut loc
De aceea, am considerat cã prin apariþia acestei peste 2500 de replici ale
reviste Cosmos, ceea ce cunoaºte ºtiinþa se va acestui cutremur dintre care
combina cu ceea ce ºtie spiritualul, de milenii peste 50 au fost de grad mai
întregi, iar mistere ce au fost þinute pînã acum mare de 5. Au urmat apoi
sub cheie le vom aduce la luminã. temperaturi extreme: în
Iatã cã sîntem în mãsurã sã vã oferim Argentina peste +40 grade,
informaþii exacte despre ce se întîmplã pe planeta SUA sub minus 30 ºi viscole
noastrã, referitor la schimbãrile climatice ºi la ce de magnitudine F1 + tornadã în Brazilia. efecte dezastruoase asupra culturilor ºi oamenilor. furnici ºi invazia lor în oraºe.
poate urma, dacã nu sîntem atenþi la ce gîndim. Efectele sale au fost: b) Au apãrut deja lãcuste în numãr de Iatã doar cîteva date despre cauzele care
Existã o serie de factori care contribuie la 1) Pãmîntul ºi-a mãrit viteza de rotaþie ceea trilioane de trilioane pe aproape toatã Africa, care prefigureazã posibilul nostru viitor, dacã nu vom
schimbãrile geoclimatice ce au loc pe Terra la ora ce a condus la scurtarea duratei unei zile cu 0,3 consumã zilnic o cantitate de mîncare egalã cu lua mãsuri sã intrãm din nou în armonie cu
actualã: microsecunde. greutatea lor ºi sînt complet imune la insecticide. natura. Sã ne gîndim bine înainte de a aprinde o
2) Axa de rotaþie a Pãmîntului s-a înclinat cu c) Apariþia de insecte cu ac înþepãtor care þigarã sau de a tãia un copac: Cosmosul se va
1. Schimbãri abrupte ale climei: Încãlzirea cîteva secunde de grad ºi s-a mutat cu 5 cm pe produc venin alterat chimic ce devine mortal pentru rãzbuna pe noi? Sau vom reuºi sã reparãm totul
globalã - Efecte principale: direcþia cutremurului. om. ºi astfel vom depãºi pragul critic al autodistru-
a) Topirea calotelor polare, mai ales cele 3) Insula Sumatra s-a deplasat (împreunã cu d) Creºterea exageratã a numãrului de gerii?
nordice placa tectonicã aferentã Australo-Antarcticã) cu

Din 1999, ziua are


b) Temperaturi extreme zi-noapte, iarnã-varã 24 de metri.
c) Vînturi extreme ºi fenomene meteo Iarna a venit la mexicani (aprox. 500 km
atmosferice de intensitate anormal de mare distanþã de ecuator) în noaptea de 29 decembrie
d) Inundaþii extreme - generalizarea lui "El 2004. Efecte: - 18 grade Celsius, respectiv
Nino" în toatã emisfera sudicã pînã în cel mult
anul 2050.
e) Ierni severe ºi lungi în emisfera nordicã
monoxid de carbon pentru cei care preferau
soluþia improvizaþiei încãlzirii cu lemne arse în
atmosfera scãzutã de oxigen.
4) Scãderea cîmpului magnetic terestru -
numai 16 ore!
începînd cu 2010, urmate de o primãvarã rece,
ploioasã cu inundaþii ºi grindinã. efecte principale: ] Mihai VÂRTEJARU
a) O posibilã schimbare de polaritate în urmã-
2. Activitate vulcanicã exageratã - efecte torii 300 sute de ani, care va dura cel puþin cîteva În ultimii ani, astrofizica a descoperit
principale: secole în care planeta va fi lipsitã de cîmp. Radiaþiile cîteva anomalii ce se petrec în structura celor
a) Creºterea numãrului de erupþii, a duratei ºi cosmice micrometrice vor arde totul în jur asemenea trei dimensiuni. Este vorba de felul în care
intensitãþii acestora de 100 ori în ultimii 14 ani , unui cuptor cu microunde deschis la maxim. timpul, ca efect al miºcãrii corpurilor cereºti,
numãrul de vulcani activi crescînd de la cîteva sute b) Creºterea în prezent a actelor de sinuci- se dilatã sau se comprimã. O descoperire
în 1990 la peste 1500 în 2004. Etna erupe de la 1 dere, criminalitate, vandalism, terorism, rãzboi, fãcutã în deceniul 9 al secolului trecut a pus
august 2004 în faza 1 - Curgere de lavã bazalticã. presupusã a se afla în legãturã cu acest cîmp. în evidenþã faptul cã întregul sistem solar se
Vulcanul din Hawaii este al doilea, alãturi de Etna, c) Migraþia polilor: datoratã scãderii masei deplaseazã pe o traiectorie în formã de
unul dintre cei mai periculoºi vulcani din lume, polare a calotelor. spiralã, cãtre steaua Vega. Datoritã acestei
deoarece erupe deja lavã bazalticã ºi aruncã în 5) Schimbarea unghiului axei de rotaþie a pã- deplasãri prin spaþiul cosmic, sistemul solar
atmosferã CO2 ºi SO2 în cantitãþi de 50 milioane mîntului - Efecte (pentru oscilaþii de numai un grad). va traversa o zonã de radiaþii fotonice
Kg pe zi. Vulcanul din Filipine a erupt în 1991 a) Apariþia de tsunami de 1km înãlþime. intense, numitã Centura Fotonicã. Ca
aruncînd peste 20 miliarde de tone CO2, SO2 în b) Apariþia de noi insule ºi scufundarea urmare, cercetãrile efectuate asupra
atmosferã, cauzînd perturbãri climatice globale altora. parametrilor planetei au demonstrat cîteva
timp de 2 ani. Temperatura a crescut cu douã c) Creºterea exageratã a numãrului de cutre- realitãþi tulburãtoare. Una dintre ele face
grade. mure, ºi a intensitãþii acestora. referire la modul în care „curge” timpul. timpul lor interior trece mult mai repede.
b) Creºterea exageratã a numãrului de cutre- 6) Invazia insectelor - Efecte: Deºi ceasurile aratã peste tot în lume cã trec Adicã timpul real s-a scurtat, ajungînd în
mure datorate acestei activitãþi vulcanice ºi a a) Apariþia de noi specii ºi dispariþia altora cu 24 de ore, în realitate, toþi oamenii simt cã prezent la doar 16 ore...

COSMOS PAGINA 2 Anul I, Num`rul 1 • Iunie 2007


DESCOPERIREA COSMOSULUI
Centura fotonicã este o for- folosit de creºtini în mod gratuit, pentru cã christului intern sã se exprime ºi sã se realizeze. O
maþiune circularã com- nicãieri în Sfînta Scripturã nu apãrea menþionat zonã de luminã intensã poate avea efecte diferite în

\n
pusã din corpusculi de asfel). Nu trebuie sã ignorãm însã funcþia misticã funcþie de nivelul vibraþiilor unui anumit obiect sau

In tr` m
luminã care se numesc a focului, aceea de purificare ºi transformare. entitate. Astfel, la nivel planetar, este ºansa planetei
fotoni, de unde ºi nu- Atunci cînd vorbim de un foc de origine divinã, de a intra în dimensiunile superioare celei de-a
mele, fiinþînd pe prin- cum este cel care compune centura, trebuie sã treia, în care sîntem acum, prin marele salt quantic.
cipiul radianþei, a- vedem în el o expresie a Voinþei Divine ºi unealtã Componentele de tip electric vor suferi o anihilare

t u ra
ceasta fiind o radiaþie a purificãrii de ceea ce þine de întuneric ºi de temporarã la intrarea în centurã, iar lumina solarã

ce n
cosmicã. inutil, din punct de vedere spiritual. Focul este cel va fi anulatã din punct de vedere spectral, de cãtre
care, în alchimie, separã materia preþioasã de zona neutralã de radiaþie, creînd acele trei zile de
Cum ne cea fãrã de folos, care aduce la ivealã aurul din întuneric prevãzute în Apocalipsã. La nivel uman,

!
influienþeazã

`
minereul sãu în care este închis ºi care fortificã populaþia va trãi experienþe diferite, în funcþie de

fot o nic
metalele care nu sînt destul de tari. nivelul vibratoriu ºi de tipul de energie pe care îl
radiaþia cosmicã degajã: cu cît omul are o predispoziþie mai mare
Concentraþia mare de Vom supravieþui datoritã cãtre luminã ºi energiile christice ale pãcii ºi iubirii,
luminã din radiaþia cosmicã Luminii care sînt vehiculate în interiorul zonei de radiaþie
are drept efect modificarea stãrii christicã intense, cu atît se va simþi mai bine ºi se va
vibraþionale a oricãrui obiect care Omul este o fiinþã supusã efectelor acestui foc, bucura de ceea ce îi este oferit; cu cît omul are o
este inclus în aceastã zonã, pentru cã, iar la fel cum materia nobilã a metalului se bucurã predispoziþie sufleteascã sau energeticã de sens
dupã cum ºtim, orice fel de energie cumulatã la vederea flãcãrii, la fel ºi omul nobil se va bucura opus, acesta va avea stãri de rãu, pentru cã,
într-o anumitã zonã are efect nu numai asupra de venirea acestui val de luminã, însã, aºa cum neputînd sã respingã prin propriile forþe un tip de
zonei în sine, ci ºi asupra obiectelor ºi entitãþilor materia nefolositoare ºi putredã îºi vede moartea energie contrarã, energiile sale vor fi anihilate. La
conþinute în ea. Tipul acestor energii este de în foc ºi cei care se þin cu dinþii de ceea ce cred cã nivel submolecular, existã o posibilitate excepþionalã
] ASTERION naturã ignicã, adicã în ele acþioneazã principiul este al lor, de lãcomie ºi de rãutate, sînt cuprinºi de de a se reintegra cele 12 ºiruri de AND sub imperiul
cosmic numit Foc, exprimat în sens fizic ca spaimã numai la gîndul unui asfel de eveniment. radiaþiei christice. Dupã cum ºtim, ieºirea din tiparul

S
-au scris destul de multe referitor la acest luminã. Aceastã analogie a determinat folosirea Secretul acestei cen- christic ºi din voia Tatãlui a determinat cãderea în
subiect în literatura de specialitate a multor nume de-a lungul istoriei în ceea ce turi este originea ei pãcat sau dezactivarea a zece ºiruri, însã energiile
ultimelor decenii, însã nu întotdeauna priveºte Centura fotonicã, printre care amintim divinã, fiind christice stau sub semnul reintegrãrii ºi legãrii:
informaþiile au fost de naturã sã lãmureascã Maha Agni, marele foc, focul divin, ploaia de foc consideratã o Centu ura iubirea este cea care þine fiecare planetã pe orbitã

Fotonic` a
omul în ceea ce priveºte definirea acestui subiect. ºi altele similare. Mintea umanã asimileazã zonã christicã, în jurul unui soare ºi fiecare electron în jurul
Informaþiile generale susþin cã Pãmîntul trebuie focului, din pãcate, funcþia sa distructivã, în care totul se nucleului unui atom, aºa cã o radiaþie mãritã a
e
sã intre în orbita lui galacticã, împreunã cu materialã, aºa cã apropierea de acest foc a transformã ºi se fost prezis` d acestui tip de energie va facilita din plin refacerea
sistemul solar, într-o zonã de interes special în constituit un motiv de panicã, determinînd frica reasambleazã Apocalips` circuitelor întrerupte. Sã fim pregãtiþi, aºadar, pentru
ceea ce priveºte viaþa aºa cum o cunoaºtem. de ceea ce oamenii numesc sfîrºitul lumii (termen pentru a permite luminã, nu pentru ardere…

Via]a pe alte planete


] Contele INCAPPUCCIATO au r`mas, cel pu]in pe Marte, ca o fotografii care arat` urme de artefacte
dovad` a trecerii unor fiin]e inteligente [i mar]iene. Dup` cum se [tie, sondele

F
iecare om a privit de foarte multe ra]ionale pe planeta ro[ie. Unele infor- robot trimise pe solul mar]ian au
ori, \n via]a sa, indiferent de ano- ma]ii de ultim` or` atest` c` pe Marte fotografiat un craniu de dimensiuni
timp, cerul de sear` spuzit cu mii \ntr-adev`r au tr`it fiin]e ra]ionale. Cu c\t mult mai mari dec\t cel de om, cu
de stele. Unele mai mici, altele mai mari, timp \n urm`? Nu se poate spune, dar similitudini, dar [i cu anumite deose-
cu str`luciri diferite. Aceast` reverie a corelarea acestor informa]ii cu cele biri. Dup` o serie de investiga]ii,
fascinat \ntotdeauna pe oameni, care au despre Potopul ce a avut loc \n urm` cu rezultatul \n privin]a vechimii acelui
inventat \n timp multe pove[ti cu [i aproximativ 12.000 de ani, duce la ideea artefact a fost stabilit` la [apte
despre stele. S` ne amintim de povestea unei conexiuni Marte-P`m\nt. milioane de ani. Deci pe vremea c\nd pe
Micul Prin] de Saint-Exupery, \n care un Piramidele descoperite pe suprafa]a P`m\nt nu exista nici o form` de civiliza]ie mai apropiat` planet`. A[a ar proceda
b`ie]el locuia singur pe o stea. lui Marte, \n apropiere de Chipul mar]ian, uman`, pe Marte se afla o alt` civiliza]ie. orice civiliza]ie aflat` \n pericol de
Dincolo de pove[ti [i mituri, s` ne seam`n` cu cele din Egipt, dar [i cu cele Este de presupus c` respectiva civiliza]ie distrugere. Deci mar]ienii au migrat c`tre
av\nt`m cu \ndr`zneal` c`tre univers, din America de Nord [i de Sud. Este a construit complexul de piramide P`m\nt, asem`n`toare \n privin]a
pentru a-i explora misterele. Vorbim evident faptul c`, indiferent cine au fost mar]iene, precum [i Chipul mar]ian de condi]iilor de via]`. A[a se explic`
despre via]a pe alte planete. Este ea constructorii piramidelor mar]iene, ei l\ng` zona Cydonia. aceast` continuare a construirii de pira-
posibil`? Exist` deja via]` inteligent` [i cuno[teau limbajul comun al universului: Unele legende ale popoarelor vechi mide [i de complexe arhitectonice, cu rol
ra]ional` \n alte lumi? A[a cum [tiin]a a matematica [i geometria. {i mai mult vorbesc despre un r`zboi care ar fi avut de centrale de emisie-recep]ie c`tre [i
decretat, via]a cum o [tim [i o concepem dec\t at\t, informa]ii ob]inute prin loc de mult, \n urm` cu sute de mii de dinspre Cosmos. {i dac` analiz`m cu
noi poate s` se manifeste doar \ntre channeling [i prin contacte directe cu ani, \ntre cei de pe Marte [i o alt` bun-sim] tragedia civiliza]iei mar]iene,
anumi]i parametri. Fire[te, al]i parametri entit`]i din alte lumi, prin telepatie civiliza]ie care a vrut s`-[i impun` putem concluziona c` aceast` civiliza]ie
pot ajuta via]a s` se desf`[oare [i sub demonstreaz` c` cei care au coordonat suprema]ia tehnologic`. Rezultatul ar fi poate fi cheia care s` ne deschid` u[a
alte forme. Pe noi ne intereseaz` construirea piramidelor egiptene provin fost, dup` cum descriu legendele despre c`tre alte lumi din Cosmos. Descifr\nd
deocamdat` s` [tim dac` \n ad\ncimile din aceea[i civiliza]ie care a l`sat planeta Phaeton, declan[area unei simbolurile [i \n]elesul piramidelor,
cosmosului mai exist` fiin]e asemenea piramidele pe Marte. bombe similare celei nucleare, civiliza]ia dincolo de aspectul lor [i de rolul
nou`. Cei de la NASA [i Pentagon nu au vrut mar]ian` disp`r\nd ca specie. |ns`, a[a spiritual, avem posibilitatea nea[teptat`
Cercet`rile efectuate asupra plane- s` dea publicit`]ii, decenii la r\nd, ade- cum \n orice cultur` terestr` au existat de a folosi cheia misterului mar]ian
telor Venus [i Marte au pus \n eviden]`, v`ratele informa]ii despre acest subiect. sacerdo]i [i profe]i, putem \n]elege c` [i pentru descifrarea codului de acces c`tre
de[i \n mod strict limitat, o serie de Cu toate acestea, fo[ti angaja]i ai NASA, civiliza]ia mar]ian` avea. Ace[tia, lumile Cosmosului, mult mai evoluate
condi]ii care nu par deloc prielnice vie]ii. care s-au s`turat s` fie complici la prev`z\nd sf\r[itul tragic al propriei culturi, dec\t a noastr`, lumi care a[teapt` s` le
Cu toate acestea, urme ale altor civiliza]ii minciunile oficiale, au luat cu ei seturi de au preg`tit valul de migra]ie c`tre cea recunoa[tem existen]a...

COSMOS PAGINA 3 Anul I, Num`rul 1 • Iunie 2007


COSMOS

Interac]iunea
în ecosistem
] Contele INCAPPUCCIATO 30.000 sînt specii de gîndaci;
- peste 230 000 de specii de flori, din care

P
laneta noastrã este cea mai complexã din 200 000 din cele care înfloresc
întregul sistem solar. Aici viaþa se manifestã Sîntem ºase miliarde de fiinþe umane, noi
sub cele mai variate forme, de la bogãþia considerãm cã numãrul nostru e foarte mare.
mineralelor subsolului, pînã la varietatea formelor Gîndiþi-vã cîte specii de insecte existã sau de flori, ºi
din regnurile animal, vegetal ºi, de ce nu, uman. atunci veþi înþelege cã noi, oamenii, sîntem,
Dupã cum putem observa, în naturã regnurile probabil, cei mai puþin numeroºi, în comparaþie cu
trãiesc în simbiozã perfectã, deºi savanþii, mai ales alte vietãþi. Chiar dacã este aºa, interacþionãm
adepþii darwinismului, încã susþin teoria junglei, în permanent cu vieþuitoarele celorlalte regnuri. Nu ar
care cel mai capabil cîºtigã. Acest aspect este trebui sã vã gîndiþi cã locuiþi în blocuri, ºi cã astfel nu
greºit înþeles. Sînt foarte multe specii, pe care le aveþi contact cu natura, cu animalele ºi pãsãrile. Aºa
putem considera slabe, care ºi-au dezvoltat cum ºi ºtiinþa modernã a reuºit sã demonstreze în
metode de apãrare mai performante decît ultimele douã decenii, gîndurile noastre înseamnã
tehnicile prãdãtorilor, reuºind sã scape de aceºtia. energie, ºi aceste gînduri se deplaseazã prin mediul
ªi atunci cine e cel slab? Nu cumva, de multe ori, înconjurãtor, modificîndu-l în mod constant. Oare
chiar prãdãtorul? dacã privim în jurul nostru, la apa mãrilor ºi
Este necesar sã privim mai în profunzime oceanelor poluate prin deversãri, la vegetaþia
regnurile care ne înconjoarã. Iatã doar cîteva date otrãvitã cu gaze de eºapament ºi produºi gazoºi
referitoare la bogãþia regnurilor faunei ºi florei: toxici emanaþi de fabrici, la zgomotul produs de
- existã 1.8 milioane de specii catalogate, pe maºinile inventate de noi, am putea sã ne dãm
Terra, deºi mai sînt multe care nu au fost seama ce am fãcut? Natura ºi vieþuitoarele ei sînt
studiate; create pentru a ne încînta, iar oamenii cei
- 4 500 de specii de mamifere; iresponsabili, fireºte, rãspund la asta cu dispreþ ºi
- 9 000 de specii de pãsãri; inconºtienþã, distrugînd minunile oferite nouã de
- peste 30 000 de specii de crustacee; Creator.
- 4 600 de specii din ordinul amfibienilor; O astfel de posibilitate poate fi doar o parte a sã gîndim frumos, trebuie ºi putem sã respectãm fiinþã. Oare cît mai poate rãbda? ªi dacã natura
- 20 000 de specii de peºti, în mãri ºi oceane; manifestãrii Apocalipsei, cãci nu se poate merge natura de la care vrem atîtea, dar, în schimb, nu-i este o reprezentare a lui Dumnezeu, oare cît ne
- 750 000 de specii de insecte, din care peste la nesfîrºit cu distrugerea naturii. Trebuie ºi putem oferim decît distrugere. Natura este ºi ea un fel de mai rabdã El, dacã vom continua aºa?

Mihai VÂRTEJARU care modeleazã biosfera planetarã. Pãmîntul în

P`mîntul
]
sine este vãzut ca un megaorganism capabil de

S
ã ne uitãm un pic în jos atunci cînd mer- autoreglare, fiecare acþiune declanºînd, în cîmpul
gem… însã nu cu ruºine sau timiditate, ci vital, o reacþiune similarã.
cu luare-aminte. Cãlcãm pe o suprafaþã,
o stradã care face parte dintr-un oraº. Oraºul Pãmîntul este o entitate

este viu
este o micã patã pe harta þãrii, iar þara este o Aºa cum fiecare regn funcþioneazã în
micã delimitare pe harta pãmîntului. Acest parametri temporali diferiþi, reprezentaþii acelor
pãmînt este plin de viaþã, mãrile ºi oceanele, regnuri sînt sau nu sînt conºtienþi de viaþa
munþii ºi vãile, cu tot cu oameni, animale ºi manifestatã în celelalte. Omul trãieºte în medie
plante. Asta ºtim deja. Însã ceea ce nu ºtim cam 60-70 de ani. Regnul animal cuprinde specii
este cã întreg pãmîntul, planeta Terra, este o cu cele mai diferite speranþe de viaþã, însã, de
fiinþã în sine. În toate mitologiile, mama obicei, puþine le întrec pe cele ale omului, asfel
tuturor este Pãmîntul, zeiþa cea veche sîntem mult mai conºtienþi cã animalele sînt vii ca
nãscãtoare de viaþã. Viaþa nu poate exista ºi noi. Regnul vegetal este, în general, mult mai
într-un cadru mort în sine, aºa cã ea nu s-ar longeviv decît cele douã, unii copaci atingînd vîrste
fi putut dezvolta aici, în aceastã zonã a de sute sau chiar mii de ani, iar omul recunoaºte
sistemului nostru solar, dacã planeta însãºi cã aceºtia sînt vii, însã le este superior ca intelect…
nu ar fi fost în sine înzestratã cu suflu vital cînd, de fapt, este doar viaþa manifestatã la un alt
de la Creator. Departe de a fi fabulaþii de grad, mai îndepãrtat de om, ºi deci mai diferit.
tip new-age, cercetãtorii iau în consideraþie Ultimul regn, cel mineral, are o duratã de viaþã de
din ce în ce mai mult ipoteza Gaya, ordinul milioanelor de ani, astfel încît omului îi este
propusã în studiile sale ºtiinþifice de cãtre imposibil sã mai recunoascã în el viaþa. Deºi se ºtie
savantul James Lovelock, în 1969, ºi cã un cristal are o structurã precis determinatã ºi
susþinutã de cãtre Lynn Margulis. creºte pe parcursul milioanelor de ani, umanitatea
Conform acestei ipoteze, multitudinea de nu vede viaþa în acest regn ºi o desconsiderã.
organisme vii ºi materie anorganicã sînt Umanitatea foloseºte toate cele trei regnuri pentru
elemente ale unui sistem dinamic, aflat scopurile sale proprii, uitînd mãcar sã
în continuã schimbare ºi transfer de informaþie, mulþumeascã pentru hrana ce o are...

COSMOS PAGINA 4 Anul I, Num`rul 1 • Iunie 2007


C~L~TORIILE {TIIN}EI

Secretele aurului ]
{TIA}I C~?...
Cornel NICULA
Nanotehnologia,

monoatomic
miracolul mileniului trei
Cercet`rile [n domeniul tehnolo-
giilor la nivel atomic au fost finan\ate
cu dou` miliarde de dolari [n 2007.
Succesele ob\inute au fost at@t de
] Mihai VÂRTEJARU uluitoare [nc@t, [n anul 2008, se vor
aloca acestui domeniu peste 150 mi-

D e-a lungul istoriei, alchimiºtii au studiat


îndelung proprietãþile fizice ºi
energetice ale elementelor naturale,
studii care i-au dus de la utilizarea compuºilor
liarde de dolari.
Se apropie ziua [n care solda\ii vor
purta costume capabile s` resping`
efectul exploziilor, iar prin corpul
chimici în scopuri medicinale, pînã la desco- nostru vor circula armate de anticorpi
perirea unor elemente ºi configuraþii cu totul ºi computeriza\i. Atunci vom avea haine
cu totul noi. Fascinaþia aurului a rãmas cons- care vor cur`\a aerul pe care [l respi-
tantã, proprietãþile sale unice fãcîndu-l un r`m ]i miliarde de robo\i c@t firul de
simbol al incoruptibilitãþii ºi puritãþii metalice, praf vor colinda prin tot Sistemul Solar
rege al metalelor ºi al regnului mineral. Metal pentru noi. Toate aceste miracole vor fi
asociat Soarelui, aurul dispune de capacitãþi opera nanotehnologiilor.
fizice remarcabile, iar din punct de vedere Speciali]tii acestui nou domeniu
energetic, aurul pur este un foarte bun vorbesc despre munca lor cu mult`
conducãtor ºi catalizator, radiind un cîmp seriozitate, dar inven\iile pe care le fac
deosebit de puternic, cu o amprentã vibraþio- sunt at@t de minunate, [nc@t adeseori
nalã înaltã, fiind folosit din acest motiv la nu le sunt luate [n seam` pentru c`
prepararea elixirelor achimice ºi a talismanelor sun` incredibil. Chiar cuv@ntul [n sine,
sau a obiectelor rituale utilizate în ceremonia- “nanotehnologie”, are un aer exotic, ce
lurile magice. sugereaz` inginerii neverosimile, greu
de [n\eles. }i totu]i. Pentru c` mira-
Secretul alchimiºtilor colele la nivel atomic vor reprezenta
sporesc pe durata tratamentului, afirmîndu-se sale ºi riscurile la care se expun cei care îl iau. cea mai mare schimbare a acestui
a fost descoperit ca miraculoasã pulbere albã poate ajuta omul Deºi dupã un regim de nouã luni în care aurul secol, subiectul merit` s` fie privit cu
Alchimiºtii studiau posibilitãþile de transfor- în procesul ascensiunii spirituale. Mai mult, în monoatomic este asimilat, subiectul se simte mai mult` aten\ie.
mare ale metalelor ºi felul în care atomii se pot funcþie de metalul monoatomic folosit, se pot revigorat, sãnãtos, are un sistem imunitar
rearanja prin procese precise, pentru a obþine
maximum de potenþial energetic. În zilele
dezvolta anumite chakre în mod precis,
datoritã felului în care metalele sînt asimilate
puternic, manifestã o aurã sãnãtoasã, vizibilã
cîteodatã chiar ºi fizic (sub forma unei strãluciri
O proteinã
noastre, alchimia s-a mutat din camerele se- de sistemul endocrin: iridiul monoatomic specifice a pielii), iar sensibilitatea extrasenzo- care ajutã la slãbit!
crete ale castelelor europene în laboratoarele influenþeazã procesele glandei pituitare, spre rialã se accentueazã, schimbãrile sînt induse în
de înaltã performanþã ale fizicii nucleare. Ceea exemplu, în timp ce aurul aflat în aceeaºi stare mod nenatural de cãtre aur ºi pot forþa sau Rezultatele unui studiu realizat [n
ce adepþii vechii Arte Regale obþineau în ani cristalinã acþioneazã asupra glandei pineale. suprasolicita corpurile subtile ale unui individ Canada deschid noi speran\e [n lupta
întregi de muncã asiduã, cercetãtorii fizicii ºi Însã mai puþin discutate sînt efectele nepregãtit. Vechii maeºtri nu obþineau numai o [mpotriva obezit`\ii, pun@nd [n lumin`
chimiei nucleare pot obþine la fel de bine într- secundare ale folosirii substanþã extraordinarã din punct de vedere rolul unei enzime care faciliteaz`
un timp extrem de scurt în condiþii controlate panaceului solar, chimic pentru a o folosi ca atare, ci se pregã- transformarea mai rapid` a gr`similor,
de laborator. David Hudson este unul dintre cei
Cîmmpul pericolele teau din punct de vedere spiritual ºi energetic relateaz` AFP. Echipa condus` de
care ºi-au dedicat munca cercetãrii de acest administrãrii pentru a putea face faþã schimbãrilor survenite
energetic
profesorul Greg Steinberg, al c`rui
tip, revoluþionînd concepþiile vechi cu privire la odatã cu administrarea serului miraculos. studiu a fost publicat [n edi\ia din
manipularea materiei metalice. El a obþinut aur univeersal Petreceau nopþi ºi zile la rînd studiind ºi aceast` s`pt`m@n` a revistei “Nature
monoatomic, adicã conglomerate moleculare
inflluenþeazã meditînd în timp ce fabricau preþiosul compus, Medicine”, a descoperit un proces

aura umanã
cristaline compuse din atomi singulari de aur, iar secretele pregãtirii erau trecute de la metabolic prin care o mic` protein` ce
ceea ce alchimia numeºte Aur Filosofal. El a maestru la discipoli în cel mai strict secret. ac\ioneaz` direct [n interiorul mu]chi-
pus la punct un proces prin care poate reduce D.N.-ul!
ºi A.D Pericolul aurului nostru intervine atunci cînd lor pentru a accelera arderea gr`simi-
structura molecularã a mai multor metale în oricine doreºte sã obþinã aceste facultãþi lor de c`tre organism. Aceast` protei-
afarã de aur la aceastã stare monoatomicã, extraordinare fãrã prea mult efort spiritual n`, botezat` “factor neurotrofic ciliar”
numindu-ºi produsul Ormus, asemenea poate comanda elixirul de pe internet, fãrã a (CNTF), suprim` de asemenea pofta
aurului alchimic al celor vechi. da prea mare importanþã pregãtirii. Nefericitul de m@ncare ]i ar putea juca un rol
Acest produs a devenit un adevãrat succes nostru îºi va admira capacitãþile miraculoase ºi cheie [n combaterea
comercial datoritã capacitãþilor extraordinare se va lãsa pradã lenei spiritului, în timp ce supraponderalit`\ii, indic` Institutul de
pe care le manifestã, un adevãrat medicament sistemele sale energetice se vor suprasolicita în cercet`ri [n domeniul s`n`t`\ii din
miraculos al mai multor afecþiuni ºi nu numai... mod nefiresc, corpul sãu va suferi mutaþii Canada, [ntr-un comunicat.
Proprietãþile aurului monoatomic sînt, la prima moleculare cu greu reversibile, iar ADN-ul sau P@n` recent, cercet`rile asupra
vedere, extraordinare: administrarea sa spiritul va fi privat de posibilitatea unei obezit`\ii se concentrau asupra repar-
constantã, într-un dozaj moderat, poate duce reconectãri fireºti ºi sãnãtoase. tiz`rii meselor.”Este cunoscut faptul c`
în timp la îmbunãtãþirea capacitãþilor mentale, Orice rezultat miraculos nesusþinut prin hormonii s-au dovedit ineficien\i [n
la declanºarea unor procese cerebrale pînã muncã asiduã este un miracol de o zi, aºa cã tratamentul [mpotriva obezit`\ii, din
atunci inexistente sau foarte reduse, simþurile sfãtuim amatorii de spectaculos sã se gîn- cauza prezen\ei proteinelor care inhib`
cunosc o dezvoltare extraordinarã, sistemul deascã de douã ori înainte de a dori asemenea capaciatea lor de stimulare a transfor-
imunitar este fortificat la un nivel deosebit ºi leacuri, indiferent de cît de minunate le sînt m`rii gr`similor”, a precizat profesorul
încep sã aparã abilitãþi extrasenzoriale care capacitãþile. Sau chiar de trei ori... Steinberg.

COSMOS PAGINA 5 Anul I, Num`rul 1 • Iunie 2007


SECRETELE VIE}II

Vrei s` [tii
secretul
nemuririi?
] Mihai VÂRTEJARU important, fãrã ajutorul fraþilor noºtri din
spaþiu, referitor la modificarea structurii ADN-

E
ra Vãrsãtorului în care tocmai am intrat ului uman de la 2 la 12 ºiruri, acest lucru este multitudinea Divinitate.
va aduce multe modificãri ºi transformãri imposibil. Atunci cînd primii oameni au venit ºirurilor de ADN, Astfel au trecut mi-
în chiar corpul nostru fizic. Din infor- pe Terra, aceºtia aveau cel puþin 12 ºiruri, unii ajungînd astfel la numãrul lenii ºi am ajuns acum sã
maþiile pe care le deþin prin transmisie ºi chiar 24. De asemenea, se vorbeºte despre de 2. fim ºlefuiþi ºi civilizaþi pînã la
legãturã telepaticã cu sinele meu spiritual, dar zeii veniþi din ceruri. Însã au existat fiinþe Toate puterile cu care am fost înzestraþi la ignoranþã, pentru cã rasa reptilianã ne vrea
ºi cu entitãþi de înaltã evoluþie, se spune cã pe „binevoitoare”, mari geneticieni din rasa început de Creator au dispãrut ca prin farmec, ignoranþi, înfricoºaþi, temãtori ºi separaþi de
timpul nopþii fraþii noºtri extratereºtri lucreazã reptilianã, care au reuºit sã ne blocheze astfel s-a produs separarea omului de divinul din noi.
asupra structurii ADN-ului uman, încercînd sã
ajungã de la douã ºiruri la 12 cît este necesar
ca omul sã devinã zeu ºi conºtient de natura

Prin yoga c`tre Dumnezeu


divinã din interior.
Omenirea va trebui sã înveþe din mers sã-
ºi transforme corpul fizic, calitatea vieþii, chiar
printr-o educaþie prenatalã. Universul în care
noi existãm va trece de la o etapã la alta, cu
ajutorul acþiunii ciclice a energiilor spirituale ] ASTERION umane aparente doar o or`, \n timp real
ale Erei Vãrsãtorului, într-un stadiu cunoscut pentru el), \ns` racord\ndu-se la ritmul
ca Era de Aur, în care divinitatea este prezentã Termenul sanscrit “yoga” \nseamn` divin, el \[i ridic` nivelul vibra]iilor
pretutindeni, fecundînd fiecare suflet uman. “leg`tur`”. Leg`tura omului cu Divinitatea extrem de mult, acumul\nd prin
Omul va trebui sã trãiascã ca un întreg Universal` este scopul acestui sistem de respira]ie din ce \n ce mai mult`
conºtient de sine, dar ºi de ceilalþi semeni, antrenare a fizicului, mentalului [i spiritului, pran`. A[a c`, \n timp ce omul
singura calitate, poate, care va predomina va leg`tura ce poate fi restabilit` numai prin obi[nuit tr`ie[te 24 de ore respir\nd
fi iubirea universalã ºi necondiþionatã. Acesta \nl`turarea leg`turilor ce ]in omul \nc`tu[at haotic, yoghinul tr`ie[te cu mult mai
esta secretul vieþii veºnice, numai cã în acest \n propria sa condi]ie. pu]ine, astfel c` via]a sa normal` va
moment nu ºtiu cum am putea manifesta acest Unul dintre factorii restrictivi ce \n[al` p`rea deosebit de lung` celorlal]i,
potenþial de iubire necondiþionatã, pe care l-a omul este timpul. A[a cum noi percepem complet ace[tia mir\ndu-se de longevitatea sa.
pus Dumnezeu la crearea noastrã dupã chipul lumea [i ne cre`m o imagine a ceea ce diferit de cel terestru, \ns` supus ciclicit`]ii, Timpul cosmic divin fiind un atribut al
ºi asemãnarea sa. Desigur, existã ºi alte credem noi c` este realitatea, ne raport`m precum respira]ia finit` divin`, numit` de fiin]ei absolute, \n momentul \n care omul
metode de obþinere a tinereþii veºnice: aurul la ceea ce tr`im [i experiment`m. c`tre hindu[i Brahma. Timpul universal se \[i potrive[te respira]ia dup` respira]ia
alchimic sau monoatomic, cum mai este el Evenimentele vie]ii noastre se succed unul racordeaz` ritmului respira]iei sale, cu cele acestei fiin]e, va reu[i s` ating` un anumit
cunoscut. dup` altul, clip` de clip`. Pentru a ne patru faze ale sale: lipsa de aer, inspira]ia, grad de \n]elegere a propriei sale divinit`]i.
Însuºi contele de Saint Germain avea raporta propriul moment la ceea ce tr`im, ]inerea aerului \n piept [i expira]ia. Ceea ce Dac` eu s\nt Dumnezeu, respir` respira]ia
noþiuni despre acest subiect, aºa se explicã noi percepem timpul ca pe o realitate [i \l face yoghinul \n practica sa este c` prin Lui, ritmul meu este ritmul divin. Dac`
existenþa sa de la o epocã la alta, aspectul sãu m`sur`m \n secunde, ore, zile, ani, secole, respira]ie con[tient` pe toate nivelurile s` ritmul omului este asem`n`tor celui divin,
tineresc ºi sãnãtatea de invidiat, pe care o ere [i a[a mai departe, ajung\nd s` ne se racordeze la ritmul respira]iei divine [i nu numai c` timpul s`u se va racorda la
simþeau cei cu care venea în contact. Am sã limit`m via]a la ani, s` ne m`sur`m timpul astfel s` devin` con[tient de timpul timpul universal, \ns` omul va putea ajunge
relatez aici un aspect important referitor la viaþã liber \n zile [i s` ne planific`m ziua \n ore. universal. Pranayama este disciplina la Iluminare.
ºi moarte, conform dacilor. Înainte de a muri, Eliberarea are loc atunci c\nd ne deta[`m respira]iei [i a asimil`rii energiei pranice, Yoga este doar una dintre multele
persoana respectivã destãinuia unor apropiaþi de timpul nostru [i intr`m \n timpul cosmic. iar practican]ii avansa]i ai acestei moda- modalit`]i de rela]ionare a omului cu
cîteva taine numai de ea ºtiute. De ce? Tocmai |ns`, p\n` la aceast` tranzi]ie sau lit`]i de corectare [i racordare a min]ii [i Dumnezeu, iar unii o practic` [i f`r` s` [tie,
pentru a demonstra secretul nemuririi sufletului iluminare, omul care practic` o disciplin` spiritului la divin reu[esc s` se men]in` \n \ns` yoga este doar un nume pe care i-l
uman. Acesta renãºtea într-o altã familie ºi precum yoga poate tr`i \n timpul s`u [i al form` [i plini de energie \ntr-un mod d`m, prin care exprim`m o multitudine de
trebuia sã dovedeascã acestora tainele care au celor din jur, \ns` con[tient de Timpul surprinz`tor pentru restul oamenilor. Odat` tehnici [i moduri de a realiza aceast`
fost spuse în prezenþa acelor martori apropiaþi. Cosmic, la care se raporteaz` existen]a ce yoghinul \[i \ncetine[te ritmul respira]iei leg`tur`. Dar ce ne facem c\nd nu mai tr`im
Prin aceasta se dovedea migraþia sufletului macrocosmic`. Aceasta este leg`tura prin [i al b`t`ilor inimii, el \[i reduce timpul nici \n timpul universal, nici \n cel obi[nuit?
dintr-un corp în altul, continuînd existenþa fãrã a care omul poate atinge acea stare a lipsei propriu [i intr` \n rezonan]` cu Timpul Dup` cum se [tie, timpul sufer` o continu`
fi vãduvit de ºtergerea memoriei din viaþa pe de timp sau, mai bine zis, a reintegr`rii \n Universal. Nu numai c` tr`ie[te, la nivel contrac]ie, o zi av\nd aproximativ 16 ore
care tocmai o pãrãsise. timpul universal, care corespunde st`rii fizic, numai at\t c\t respir` (adic` la un ritm raportat la alte epoci. Acesta ce fel de timp
Despre nemurire se pot spune foarte multe sale ini]iale de spirit. Acest timp este \ncetinit la o zecime, el tr`ie[te \n zece ore este? Vom vedea…
lucruri, dar aici un aspect este foarte

COSMOS PAGINA 6 Anul I, Num`rul 1 • Iunie 2007


VOCILE TRECUTULUI

Mesaje din Dacia ini]iatic`


ºi se învîrteau pe un ax urmãrind miºcarea soa- electorale ºi nici nu se vor þine. Singurul lor
relui. slogan este buzunarul ºi osul ce l-au prins. Am
Kogaion era muntele sacru al dacilor ºi al urmãrit cu interes cum aleºii voºtri nu au ridicat
marilor preoþi sacerdoþi. Aici îºi trimiteau copiii nici mãcar un pai pentru acest neam, ruºine ºi
la iniþieri, chiar ºi popoarele aºa-zis civilizate, trãdare pe toatã linia. Însã zorii unei noi ere de
precum romanii ºi grecii. Dacia, ca formã de aur au apãrut ºi prezenþa Unicului, dar ºi Voin-
conducere, era alcãtuitã din regine, înþelepþi ºi þa sa, s-au fãcut cunoscute. Sigur cã pentru cei
preoþi. Fiecare dintre ei avea marea responsa- care conduc, semnele încã nu s-au vãzut, dar
bilitate de a ºti ce se întîmplã în acest þinut. un pic de rãbdare dragii mei ºi vã garantez cã
Reginele Daciei ºtiau multe taine ºi limbi aºa- veþi vedea un spectacol cum nu s-a mai vãzut
zis necunoscute, precum cele ale elementelor în tot universul. Credulitatea poporului român
de apã, foc, aer, pãmînt, plante, animale, în slogane este proverbialã, aºteptãm cu
pãsãri ºi, nu în ultimul rînd, cunoºteau arta nerãbdare ca din cauza greutãþilor vieþii, voi,
levitaþiei ºi a comunicãrii telepatice. De ase- românii, sã vã treziþi, sã vã îmbrãþiºaþi ºi sã vã
menea, înþelepþii cunoºteau toate tainele recunoaºteþi ca fraþi ai acestui neam. Lãsînd la
alchimiei, ale transmutãrii vieþii dintr-un corp o parte aceste sloganuri, aº dori sã vã vorbesc
românii. Ca apãrãtor al acestui neam ºi vechi într-unul nou. Înþelepþii Daciei ºtiau cã puþin în numele meu ºi al celor care au condus
] Virgil MARCU teritoriu, se cuvine sã-i mulþumim din suflet avea sã vinã peste aceste pãmînturi dezastre Dacia (Ramania) atîþia ani. Ei se mirã, ca ºi
pentru tot ceea ce a fãcut în menþinerea flacãrii mari, tocmai de aceea au construit o nouã atunci, cum de încã mai dorm românii ºi nu

M
ai întîi de toate, þin sã mulþumesc pe credinþei în Unul, astfel ca ea sã rãmînã civilizaþie la mii de metri adîncime. Dacia vãd cu ochii lor cum rãul s-a strecurat ºi se
aceastã cale bunului meu prieten ºi nealteratã. Hiperboreea nu a fost cuceritã niciodatã de strecoarã în continuare în casele lor. Aþi ajuns
pãrinte Zalmoxe pentru ajutorul acor- Dacia sau Hiperboreea, cum mai era nimeni, iar ceea ce s-a cedat a fost doar o sã vã minþiþi ºi sã vã trãdaþi ca ºi atunci.
dat în apariþia acestui material dar ºi a cunoscutã, avea pe vremuri 33 de regate. În hotãrîre a marilor înþelepþi. Trãdarea este pedepsitã prin legea universului,
urmãtoarelor. Poate unii dintre voi, dragii mei, vremea lui Zalmoxe jumãtate dintre cele 16 Închei acest articol cu un mesaj de la ”cu ce dai cu aceea vei primi”.
mã veþi întreba de unde ºi pînã unde Zalmoxe milioane de locuitori, erau nemuritori. Aceºtia Zalmoxe: ”Dragi prieteni, multe mi-au fost
Fãrã acest gest de nobleþe ºi prietenie nu ar fi cunoºteau fenomenul levitaþiei ºi al teleportãrii date sã vãd, dar ºi mai multe, în aceºti ani de
fost posibil ca acest articol sã prindã viaþã în ºi aveau mai multe portaluri între dimensiuni. la revoluþie încoace. Conducãtorii voºtri
aceste momente de rãscruce pentru noi, De asemenea, locuinþele lor erau atemporale de azi nu s-au þinut de promisiunile

S\ntem aici, pe Geea...


ating`. Unde a dus aceast` lips` de simplul motiv c` orice am
] ASTERION \n]elegere [i \n]elepciune uman`? Se putea face de la \nceput,
poate constata u[or: la distrugerea o alt` Geea nu mai putem
Geea – Renda – Terra s\nt nume atri- mediului ambiant, la distrugerea face! Noi to]i purt`m
buite fiin]ei P`m\nt, planeta pe care vie]u- ecosistemelor [i a vie]ii \n general, la responsabilitatea vie]ii aici
im. M` \ntreb [i v` \ntreb [i pe dumnea- sl`birea poten]ialului Geei. Toate speciile [i acum.
voastr`: ce [tim despre planeta pe care de pe P`m\nt \[i transmit ”nouveni]ilor pe Minunata noastr` planet`
locuim? {tiin]a ne spune c` e locul unde lume“ zestrea genetic` cu caracteristicile e o veritabil` [coal` a con[tiin-
via]a este posibil` datorit` condi]iilor de cele mai potente de continuare a vie]ii. ]ei; un c\mp de activitate a inteli-
clim` [i de mediu. Religia ne spune c` Noi, oamenii, na[tem urma[i pe care \i gen]ei, at\t poten]ial`, c\t [i mani-
este casa pe care ne-a dat-o Dumnezeu. \nv`]`m ”ce trebuie s` fac` mai de- festat`. |n toate ac]iunile se poate
Inima ne spune c` e o fiin]`, Geea este parte“. La fel de bine le transmitem, observa un unic proces, ce se manifest`
vie, e o surs` a vie]ii noastre! Constat`m odat` cu cele mai bune inten]ii, con- pe dou` componente sub form` de metode moderne de control asupra
[i \n]elegem c` interac]ion`m cu ea. cep]iile despre via]`, dorin]ele [i c\mpuri, recunoscute a fi de natur` popula]iei, amintind aici de toate armele
Sim]im [i tr`im, prin propriile leg`turi de a[tept`rile noastre de la ei. Condu[i mai electric` [i natur` magnetic`. Acest unic chimice, radioactive, nucleare, sonice,
comunicare cu natura, ceea ce se mult sau mai pu]in de orgoliul personal, proces este cadrul general de mani- psihotronice etc. |nainte de a pune \n
manifest` la nivel planetar. C\t de vii [i sub o form` mascat` sau incon[tient`, festare la nivel planetar. Ori de c\te ori practic` toate ideile omenirii s` nu uit`m
de profunde s\nt leg`turile noastre cu transform`m Geea dup` propria noastr` ac]ion`m asupra c\mpului magnetic c` totul are un \nceput [i un sf\r[it: omul
P`m\ntul? Trebuie recunoscut faptul c` la minte [i convingere a ceea ce \nseamn` terestru influen]`m c\mpul electric are limite, natura are limite, Geea are
na[tere, \n plan fizic, orice nou-n`scut ”binele nostru cel mai \nalt“. Dar uita]i-v` terestru [i leg`tura dintre c\mpuri este limite, Universul fizic este finit!
prime[te binecuv\ntarea mamei Geea. {i unde am ajuns. Noi nu putem recicla echipotent`. Mai devreme sau mai t\rziu, Ne propunem, \ncep\nd cu acest
m` refer concret la vibra]ia locului natal, ceea ce nu mai folosim, dar natura \[i oamenii vor \n]elege c` prin orice num`r al revistei, s` aducem \n aten]ia
spa]iul \n care oamenii revin s` \[i trag` reintroduce \n circuit tot ceea ce s-a experiment sau ac]iune de natur` mag- dumneavoastr` aspecte cotidiene \n
sufletul sau ”s` \[i \ncarce bateriile“, folosit \n procesul vie]ii. Noi, oamenii, nu netic`, electric`, chimic`, termic` sau de interac]iune cu noi [i cu Terra. {i
cum se mai spune. Amprenta vibra]iei numai c` am intoxicat cu de[eurile presiune, s\nt capabili s` aduc` modi- a[tept`m cu interes s` ne comunica]i pe
locului natal, a mediului \n care ”p`[esc“ noastre fauna [i flora planetar`, ne fic`ri mediului. {i astfel devin responsa- adresa redac]iei orice informa]ie veridic`
\n via]` este foarte bine memorat`, distrugem [i societatea, [i zestrea bili de via]a pe Geea. Putem revedea ce \n sensul precizat mai sus. Am speran]a
re]inut` de toate p`s`rile, animalele genetic` [i planeta – casa noastr`, a urm`ri au avut multe dintre ac]iunile [i c` avem ce \mp`rt`[i unii altora [i nou`
terestre [i subacvatice. Ecosistemele tuturor: oameni, animale, p`s`ri [i experimentele noastre. Am fost martori la \n[ine. V` a[tept s` ne \nt\lnim mai buni,
Terrei se nasc [i evolueaz` dup` legi plante. Dac` [tim sau dac` ignor`m fenomene devastatoare, gen: de[erti- mai genero[i, mai \n]eleg`tori [i iubitori,
naturale, \ntr-o perfect` amonie, pe care toate acestea, s` nu pierdem din vedere zare, cutremure, uragane, tornade, \nc` din num`rul urm`tor. Toate cele
doar rasa uman` nu reu[e[te s` o totu[i, dreptul la via]`. Chiar [i din tsunami etc. {i dezvolt`m \n continuare bune...

COSMOS PAGINA 7 Anul I, Num`rul 1 • Iunie 2007


OAMENI {I EXTRATERE{TRI

Ar trebui s ` ne te m em Cred oamenii


în simboluri?

de ext ra te re[ tri? ] Virgil MARCU

Dintotdeauna oamenii au crezut în


simboluri ºi le-au utilizat, fie în sens
benefic, fie în sens malefic. Istoria omenirii
este plinã de reprezentãri de acest gen,
Reptilienii, o rasã numai cã nu întotdeauna semenii noºtri le-
extraterestrã ostilã omenerii au ºi înþeles adevãrata lor semnificaþie ºi
valoare, fiecare cãutînd sã obþinã prin
au o putere mentalã mult intermediul acestora tot mai multã putere,
superioarã celei umane, fiind supremaþie ºi bogãþie, chiar prin depose-
excelenþi geneticieni. Ei sînt darea propriilor semeni.
Sensul acestor reprezentãri geometrice
printre noi, ºi-aau luat chipuri ºi modul lor de utilizare reprezintã un lim-
umane, au funcþii de baj de mult apus. Ar trebui, în principiu cel
conducere ºi de decizie puþin, sã ne întoarcem pe vremea cînd pe
Pãmînt apãruserã primii oameni veniþi din
importante în þãri stele. În acest sens mã refer la vechile
superdezvoltate ºi civilizate. continente Lemuria ºi Atlantida. Sînt douã
Se pot recunoaºte dupã cum exemple concludente ºi importante în ceea
ce priveºte aplicarea diferitelor principii ale
conduc þãrile lor ºi dupã acestor simboluri. Cazurile sînt bine cunos-
deciziile pe care le iau. cute de lumea întreagã în ceea ce priveºte
folosirea distructivã a acestora, ºi cînd
afirm aceasta mã refer poate la primul
simbol folosit ºi cunoscut, piramida.
Tot ce s-a construit ca arhitecturã ºi
mod de viaþã s-a bazat pe structura acestui
] Cecilia DAVID simbol. Sînt cunoscute în acest fel vechile
temple de iniþiere, vindecare ºi întinerire
Îi puteþi recunoaºte ale acelor vremuri. Forma piramidalã era
folositã pentru aducerea în planul materiei
Cum? Dupã expansiunea ºi imperialismul a unor energii celeste, avînd un rol deter-
de care dau dovadã, declanºînd rãzboaie ºi minant în viaþa, cultura ºi civilizaþia
crezîndu-se stãpînii lumii, omorînd ºi jefuind diþionatã, chiar ºi pentru aceastã rasã minciunã, mai-marii lumii îºi fac colonii pe ambelor rase, lemurianã ºi atlantã. Mai
copii ºi civili nevinovaþi. Hrana lor este sîngele agresivã ºi fãrã afecte. Pentru cã în vibraþia Lunã sau pe Marte. Oare de ce? Simplu. În tîrziu, acest simbol a fost preluat de maiaºi,
nostru, ºi-l varsã fãrã milã ºi discernãmînt. iubirii ºi a luminii tot ce-i rãu se dizolvã ºi cazul unei catastrofe planetare sã poatã sã „o azteci, incaºi, egipteni, ajungînd pînã în
Influenþeazã la modul distructiv toatã politica dispare! ºteargã”, lãsînd dezastrul în urmã. Guvernele zilele noastre ca reprezentare pe bancnota
lumii ºi încearcã sã arunce planeta în haos cu Dar, dupã cum spuneam la început, existã marilor puteri au luat contact cu extratereºtrii, americanã.
ajutorul intoxicãrii mentale a omenirii. ºi fiinþe angelice ºi extraterestre care fac ba chiar au fãcut schimburi neechitabile. Au
Creatorul a hotãrît salvarea Terrei, numai voia Creatorului. Ele au venit cu mi- dat fiinþe umane (mai ales copii), i-au lãsat sã Pentagrama - forþã ºi iubire
Planeta albastrã, cu sau fãrã civilizaþia de la siunea de a salva ºi ridica vibraþia planetei mutileze animale, le-au permis tot felul de
suprafaþa ei, prin saltul cuantic în dimensiu- pentru a se face saltul cuantic. În fiecare încruciºãri genetice contra armament ºi Un alt simbol bine cunoscut de noi este
nea a cincea. ªi cine se va „trezi” se va ridica noapte navele lor curãþã nocivitatea aerului ºi tehnologie de vîrf. Evident cã „rãii” nu le-au pentagrama sau steaua de flacãrã, aºa
odatã cu planeta. Este la îndemîna noastrã sã a apelor ºi refac stratul de ozon. furnizat chiar tehnologie de ultimã orã, cum o cunosc, preþuiesc ºi folosesc
ne transformãm. În ce fel? Prin iubire necon- În timp ce pe noi ne þin în dezinformare ºi întrucît ce este mai bun se pãstreazã pentru ei, masonii, consideratã ca emblemã a fiului
pentru a menþine controlul. lui Isis ºi a Soarelui. Tot masonii o vãd ca
Oare cum se poate privi de acolo, de sus, pe un simbol al geniului care poate
o rasã care îºi trãdeazã planeta ºi semenii? O determina individul cãtre fapte importante.
rasã cãzutã. ªi din aceasta planeta se va Ea mai reprezintã cunoaºterea ºi puterea,
ridica cu sau fãrã voia rasei terestre. Pentru cã materia primã ºi izvor nesecat de viaþã.
planeta este o fiinþã vie, care îºi iubeºte copiii Pentagrama, în tradiþia ocultã, mai poate
ºi care este într-o relaþie de simbiozã cu tot ce semnifica ºi puterea care izvorãºte din
existã pe ea. Ea s-a pus la dispoziþia noastrã sinteza a cinci forþe complementare,
cu toatã dragostea, toleranþa ºi înþelegerea puterea lui trei, care înseamnã principiul
unui spirit superior, iar noi ne-am permis sã masculin, ºi puterea lui doi, care
ne credem stãpînii ei, uitînd cã sîntem doar corespunde principiului feminin.
oaspeþi. Din pãcate, oaspeþi vulgari, agresivi,
distructivi.
ªi planeta a hotãrît scuturarea ei de toate Aþi trãit experienþe cu extratereºtrii sau
relele. Degeaba ne iubim casa, maºina, banii fiinþe angelice?
ºi alte valori pieritoare. Fãrã planeta noastrã
nimic nu va mai avea valoare. Dacã DA, scrieþi-nne pe adresa redacþiei
Existenþa noastrã este esenþialã pentru sau la adresa de mail
evoluþia Universului... contele_incappucciato@yahoo.com sau la
V-aþi gîndit la asta? telefon 0722 352 832.

COSMOS PAGINA 8 Anul I, Num`rul 1 • Iunie 2007


SEMNALE

Trebuie s` înv`]`m lec]ia


iubirii necondi]ionate!
Comunitatea Europeanã, România o sã se puteþi imagina cum o sã fie acest lucru.
deosebeascã pe plan spiritual foarte mult. Energia banilor va dispãrea ºi se va dizolva pe
Munca voastrã este pivotatã acum ºi în anii mãsura ce accesaþi dimensiunile înalte” .
care urmeazã. Nu lãsaþi pe nimeni sã Mesaj de la Ashtar Sher-An: „Dragii mei,
rãstoarne puterea pe care o aveþi. Dragii mei, sunt Ashtar Sheran, ghidul vostru de luminã
voi o sã fiþi centrul Europei din toate punctele din nava galacticã ce stationeazã deasupra
de vedere. Energia voastrã va afecta toate Ra-maniei. Scriu astfel pentru suflete de
þãrile din Europa. Poate acum este greu de luminã, cãci aceasta sunteþi toþi ºi de aici va
imaginat acest lucru dar, dragii mei eu vãd renaºte Iisus Cel Sfânt, pentru spiritul
energiile voastre, vãd unde merg energiile umanitãþii. Pentru mulþi cei care vor fi sau sunt
voastre, eu vãd cã oamenii din România încercaþi, limitãrile au trecut ºi rosturile lor au
doresc acest lucru (intrarea în Europa); cu toate fost spre a progresa ºi a evidenþia misiunea
cã unii dintre voi nu ºtiu ce sã creadã, dar simt înaltã a fiecãruia. Aºa cum eu, împreunã cu
ceva.... iar acel ceva va creºte în inima lor, iar cei dragi, comandanþi ºi lucrãtori galactici, ne
atunci voi o sã fiþi cei care o sã aveþi munca de înfãptuim misiunea de a sprijini energetic
a-i învãþa pe cei care sosesc la uºa voastrã trecerea pe noul plan ºi voi aveþi misiunea de
pentru a fi învãþaþi. Odatã ce vã ridicaþi a rãspunde Luminii, pentru cã nu întâmplãtor
energiile, lucrurile o sã se schimbe. Aici mã v-aþi nãscut în aceste vremuri pline de glorie,
refer ºi la economia þãrii voastre. În prin încercãrile, trecerile dintr-o extremã în
dimensiunile înalte, locul spre care voi vã alta, de-a lungul experienþelor pãmântene. A
îndreptaþi acum, nu este nevoie de bani, este fi luminã înseamnã sã scrii, sã citeºti cu suflet,
vorba doar de munca care vã place s-o faceþi sã dãruieºti un gând. Oricui dãruiþi, e bine-
Înn fiind rãsplãtiþi pe alte cãi. Acum nici nu vã venit.”

viiitorul
apropiat
România va hot
ãrî Peste 10 ani vom avea
!
desttinul Europei
plan eteric) cã,
dovada existen]ei
Virgil MARCU
extratere[tilor
]
dincolo de atmosfera terestrã, sînt comasate
nave ale lor care supravegheazã ºi moni-
Maeºtrii Înþelepciunii torizeazã nonstop activitãþile de la suprafaþa
planetei. Intervin în zonele de conflict cu
sînt cu noi energia lor, în zonele de mare nocivitate ºi
] Cornel NICULA oamenii de ]tiin\` au anun\at
descoperirea unui “al doilea P`m@nt”
poluare ºi vegheazã permanent toate arse- care graviteaza [n jurul unei stele, cu
Guvernul britanic a fost informat

D
e-a lungul timpului, au fost transmise nalele nucleare. Nava-mamã a Confederaþiei numele Gliese 581, la 20 de ani lumin`
oficial, de c`tre astronomi ]i distan\`, [n constela\ia Libra.
de la entitãþi din afara planetei infor- Intergalactice dispune de mai multe aparate de cercet`tori, c` inteligen\a
maþii referitoare la soarta Geei ºi la zbor cu echipaje specializate pentru fiecare {n 2015, Agen\ia Spa\ial`
extraterestr` exist` “aproape European` va lansa misiunea Darwin,
modul în care oamenii ar trebui sã trãiascã. În domeniu al vieþii. În acest sens, pe timpul sigur” pe planete din afara cu patru telescoape, pentru cercet`ri
acest sens, am primit nenumãrate mesaje din nopþii ei curãþã ºi þes atmosfera ºi stratul de sistemului nostru solar, am`nun\ite, timp de cinci ani, asupra a
partea unor entitãþi de înaltã evoluþie spiri- ozon al Terrei ºi modificã structura biocîmpului transmite cotidianul Guardian. sute de stele ]i planete.
tualã, precum: comandantul Frãþiei Vieþii uman. În echipajele lor existã adevãraþi
Sha'O, Zalmoxe, Contele de Saint Germain, “magicieni“ ai geneticii care modificã structura Ministrul britanic al }tiin\ei, Malcolm
Wicks, a vrut s` afle, de la speciali]tii
Hermes Trismegistos, comandantul Confede- ADN-ului uman de la douã lanþuri la 12, atît cît
de elit` din universit`\i ]i institute de
raþiei Intergalactice Ashtar Sher-An ºi, nu în a avut rasa umanã înainte de a cãdea în cercetare, stadiul studierii planetelor
ultimul rînd, Sai Baba. Toate aceste mesaje au sclavia reptilianã. Tot ei au menþionat cã timpul care ar putea oferi condi\ii de via\`.
în comun un singur cuvînt, iubirea necondi- pe care îl trãim la ora actualã s-a redus Oamenii de ]tiin\` se a]teapt` ca
þionatã, cea care a dispãrut din vocabularul considerabil de la 24 de ore la mai puþin de 16 primele dovezi de via\` extraterestr`
primitiv`, sub forma organismelor
sufletului nostru. Aceste fiinþe venite din afara ore. Oamenii de ºtiinþã prin mãsurãri exacte
unicelulare sau a vegeta\iei, s` apar`
Terrei au ca scop slujirea Creatorului ºi efectuate cu aparate de mare precizie au ajuns [n urm`torul deceniu, datorit` viitoarelor
înãlþarea pãmîntului în cea de-a cincea la aceeiaºi concluzie. Nocivitatea mentalului misiuni spa\iale.
dimensiune. Creatorul a decretat salvarea pla- uman este atît de mare încît deranjeazã partea Revolu\ia tehnic` din ultimii 20 de
netei Pãmînt ºi ridicarea acesteia într-o sudicã a galaxiei. ani a dus ]i la descoperiri astronomice
de tipul planetelor similare Terrei,
dimensiune superioarã la cererea ei. Geea este
devenind probabil` confirmarea
o fiinþã vie în plinã evoluþie, aºa cum este, de
altfel, întreaga creaþie. De ce ar face oamenii
Speranþe pentru existen\ei vegeta\iei ]i a atmosferei
respirabile la nivelul acestora. Circa
excepþie de la aceastã regulã? Pe lîngã aceste România 200 de planete care orbiteaz` stele,
altele dec@t Soarele, au fost
mari spirite, vin la comunicare ºi spirite din
descoperite [n ultimele dou` decenii.
Pleiade, Venus, Marte, Jupiter, Lira ºi din alte Iatã ºi cîteva mesaje transmise cãtre noi. Chiar la [nceputul acestui an,
universuri. ªtiu de la marþieni (ei trãiesc pe un Saint Germain mesaj pentru România: „Din

COSMOS PAGINA 9 Anul I, Num`rul 1 • Iunie 2007


TIMP {I SPA}IU

Ce ne a[te ap t` în era
V`rs` to ru lui ?
Un vechi principiu hermetic spune cã “Ceea ce este sus este
la fel cu ceea ce este jos, iar ceea ce este jos este la fel cu
ceea ce este sus.” Altfel spus, evenimentele cereºti determinã
evenimentele de pe pãmînt, astrele influenþînd nu numai
fiecare om în parte, în funcþie de ora ºi locul naºterii, dupã
cum bine ºtim, ci ºi evenimentele de importanþã globalã pe
scara istoriei umane.

ritualul scufundãrii în apã, fiind pe deplin primele secole se face resimþitã influenþa
conºtienþi cã trebuie sã aducã prin munca lor Berbecului, cînd Europa este cufundatã în
tot ce þinea în mod esoteric de Era Peºtilor ºi bezna Evului Mediu, continuînd pînã astãzi
de consolidarea ritualului botezului, însã, unele rãmãºiþe în oameni ºi perpetuînd starea
odatã cu venirea lui Iisus, unul dintre cei mai de conflict ºi de rãzboi... Însã influenþele erei
pregãtiþi ºi dãruiþi profeþi esenieni a avut Vãrsãtorului încep încet-încet sã se facã
misiunea de a populariza acest ritual în simþite, omenirea cunoscînd un puternic elan
vederea pregãtirii poporului ºi a început sã evolutiv atît din punct de vedere mintal,
boteze oamenii obiºnuiþi, care nu fãceau parte spiritual, cît ºi tehnic. Nici o altã erã nu a
din confreria esenianã, în apele Iordanului. egalat cei 100-200 de ani pe care omenirea
Acesta a fost Ioan Botezãtorul. Deºi el însuºi tocmai i-a traversat, fãcîndu-ne sã ne
proclama divinitatea celui ce avea sã vinã întrebãm: dacã sîntem în primii ani de
dupa el, discipolii lui Ioan au ajuns sã îºi infuenþã din cei 720 ai Erei Vãrsãtorului în Era
venereze maestrul atît de mult încît l-au Peºtilor, unde se va ajunge la completarea lor?
considerat pe el adevãratul Mesia, secta ªi, mai mult, ce nivel tehnologic ºi spiritual va
ioaniþilor avînd pînã astãzi supravieþuitori care caracteriza civilizaþia noastrã odatã ce era
considerã cã Ioan era adevãratul Fiu al lui aquarianã îºi va intra pe deplin în drepturi?
Dumnezeu. Descendenþii noºtri vor trãi ºi vor vedea...
Era Peºtilor a fost una de tranziþie între
douã ere extrem de complexe ºi opuse: în

INTERVALELE ORARE CROMATICE


] Contele INCAPPUCCIATO culoare [i corespund 3 ore.
Pornind de la prima
Tr`im pe o planet` a c`rei mi]care de rota\ie culoare ]i ora 00.00,
Era în care ne aflãm a dureaz` 24 de ore, dup` ciclul m`surat de p[n` la ora 3
început în anul 498 d.H. ºi va lua sfîrºit în jurul ceasuri, ]i dup` calculele efectuate ]i ac\ioneaz` ro]ul.
anului 2600, punctul vernal traversînd sectorul raportate astronomic. Astrologic vorbind, De la 3 la 6 –
] ASTERION Peºtilor, de unde ºi numele de Era Peºtilor. putem considera cele 24 de fuse orare ca fiind portocaliul, de la
Aceasta erã este puternic marcatã de religia segmente [mp`r\ite pe intervale cromatice. 6 la 9 galbenul,

D
eºi noi ne mãsurãm timpul în ani solari creºtinã, peºtele fiind unul dintre primele P[n` acum nu s-a realizat o asemenea de la 9 la 12
sau în luni, existã mai multe sisteme de simboluri atribuite de cãtre credincioºii lui clasificare a orelor, de-a lungul zilei. O vom verdele, apoi al-
referinþã la care putem face apel Iisus Hristos, numit ºi pescarul de oameni. În face noi acum, ]i ve\i vedea c` prezentarea bastrul de la 12 la
pentru a determina perioade mult mai mari de Era Peºtilor, echinocþiul vernal se situeazã în se refer` chiar la realitatea pe care fiecare 15, indigo de la 15 la
timp, unul dintre acestea fiind precesia Peºti, însã cel autumnal se gãseºte în Fecioarã, dintre noi o tr`ie]te. 18, violet de la 18 la 21 ]i
punctului vernal astrologic, care migreazã de- iar, dupã cum ºtim, unul dintre elementele A]a cum ]tim cu to\ii, ziua [ncepe la ora 00, purpuriul de la 21 la 24. }tiin\a
a lungul celor 360 de grade în aproximativ centrale ale creºtinismului este credinþa în 00 minute, adic` la miezul nop\ii, ]i se termin` numit` yoga, dar ]i filosofia esoteric`, spun c`
25.800 sau 25.920 de ani, adicã Marele An concepþia imaculatã, adicã Mesia (Peºtele) la ora 24. De asemenea, mai ]tim c` spectrul cea mai bun` aliniere a energiilor P`m[ntului
Sideral. Perioada în care traverseazã cele 30 nãscut din Fecioarã ca semn al neprihãnirii cromatic se [mparte la 7, de]i se uit` de se realizeaz` la orele 22, fiind vorba de un
de grade ale unei zodii se numeºte erã sale. culoarea care face din nou trecerea de la coridor cosmic de energii ale vie\ii. De aceea
astrologicã, þinînd aproximativ 2150-2160 de Astfel, Iisus se naºte în Era Berbecului ca violet la ro]u. }i asta deoarece spectrul intervalul de la 21 la 24 este cel mai bun
ani. În decursul unei astfel de ere, pãmîntul Miel al lui Dumnezeu, prefigurînd energiile cromatic nu se prezint` [n realitate ca o scal`, pentru medita\ii, dar ]i pentru a merge la
sau, mai bine-zis, locuitorii sãi, suferã Erei Peºtilor, însã în acea perioadã cînd ci ca un cerc. Culoarea care face leg`tura culcare, glanda epifiz` primind [n intervalul
influenþele sectorului astrologic în care se energiile pisciene se fãceau deja simþite. Apa, [ntre violet ]i ro]u este purpuriul – culoarea culorii purpuriu cea mai bun` energie pentru
situeazã, codul colectiv uman fiind impregnat de care este legatã aceastã zodie, aduce cu unei [nalte evolu\ii spirituale. ea.
cu vibraþiile specifice fiecãrei zone de sine conceptul de apã sacrã ºi de botez. În A]adar, av[nd 24 de ore ]i 8 intervale Despre aceste coresponden\e vom continua
activitate. acele zile, esenienii practicau de mult timp cromatice, rezult` c` fiec`rui interval de comentariile [ntr-un num`r viitor.

COSMOS PAGINA 10 Anul I, Num`rul 1 • Iunie 2007


ENERGII {I S~N~TATE

EXIST~ VINDECARE
F~R~ HAR?
] ASTERION magic, haric, este conlucrarea omului cu Este corect sã spunem cã existã har
Dumnezeu, legãtura dintre Tatãl ceresc ºi fiul în vindecare? Ar fi mai corect sã

V
indecarea este acel fenomen spiritual pãmîntesc. Cererea ajutorului cu sinceritate va spunem cã vindecarea însãºi este un
care vine în urma aplicãrii tehnicilor aduce întotdeauna acel ajutor, indiferent de har, aºa cum har este fiecare act al
anumitor terapii, aplicare fãcutã fie de situaþie. omului sau al naturii care exprimã
cãtre pacientul însuºi, fie de cãtre un terapeut. mãreþia divinã. Nimic din ceea ce
Deºi metodele folosite variazã, de la utilizarea Fãrã credinþã nu se face nimic! îndeplinim noi nu ar fi posibil fãrã
anumitor plante, pietre, metale pînã la lucrul acea suflare de viaþã care ne-a fost
energetic mental exclusiv, principiul vindecãrii datã de cãtre Dumnezeu, fãrã acea
este acelaºi, ºi anume împiedicarea sau Sã luãm exemplul medicilor zalmoxieni scînteie care a fost pusã în spiritul nostru
eradicarea unei boli prin repunerea în care spuneau în felul urmãtor: pentru a trata de cãtre Tatãl, astfel încît trebuie sã
echilibru a anumitor factori care nu mai ochiul, trebuie tratat capul, pentru a trata conºtientizãm fiecare clipã de viaþã ca o
funcþioneazã la parametrii corespunzãtori. capul, trebuie tratat întreg corpul, iar pentru a clipã de magie, cel mai mãrunt lucru pe
Atunci cînd omul are fapta, gîndul ºi inima în trata corpul, trebuie tratat sufletul. ªi cum oare care îl facem îl putem transforma într-un
acelaºi loc, el este sãnãtos, pentru cã starea tratãm sufletul, am adãuga noi, fãrã ajutorul ritual dacã îl dedicãm Divinitãþii, iar efectul sãu
fiinþei lui oglindeºte starea perfecþiunii divin? Magia constã tocmai în invocarea forþei va fi sporit cu mai mult decît ne putem închipui.
universale sau mãcar a echilibrului. Atunci cînd divine, a harului în om, prin intermediul acelei Sã începem sã fim oameni cu har, sã ne trezim
omul acþioneazã, simte sau gîndeºte în mod fãrîme din fiinþa Sa care se aflã în fiecare, harul puþin cîte puþin, dedicînd prima respiraþie
necorespunzãtor, el determinã anumite pentru a înfãptui lucrurile care trebuie cînd ne trezim lui Dumnezeu, mîncîndu-ne
evenimente care duc la diferite afecþiuni. îndeplinite. Fãrã aceastã credinþã, fãrã har de pîinea în cinstea lui ºi bînd un pahar de apã cu
În cazul bolilor, sã spunem, omul creeazã la Dumnezeu, nici un mag nu poate vindeca în sentimentul sacrului. Apoi fiecare bãtaie a
dezechilibru prin faptele sau prin atitudinile adevãratul sens al cuvîntului, de aceea mulþi inimii dedicatã Lui, ºi veþi simþi diferenþa.
sale, iar dezechilibrul pe care îl cauzeazã în care intervin în starea sãnãtãþii altora fie nu Aduceþi harul divin în viaþa voastrã ºi veþi
jurul sãu se rãsfrînge asupra lui, într-o obþin rezultate, fie obþin ameliorãri temporare. aduce vindecarea…
perioadã mai scurtã sau mai lungã. Este

Terapeut sau vindec`tor


acelaºi lucru pe care magii îl fac în mod
conºtient, însã pentru a-ºi îmbunãtãþi
capacitãþile interne. Omul normal are aceleaºi
capacitãþi, prin har, de a influenþa cursul
evenimentelor în care este angrenat, însã,
fãcînd-o necorespunzãtor ºi fãrã sã fie ] Cecilia DAVID
conºtient de propriile sale acþiuni, el nu poate s\nt „vedete” cu [coli \nalte [i multe |n timp ce terapeu]ii trateaz` efectul,
canaliza eficient ceea ce Divinul a hãrãzit în Titlul este sugestiv [i v` propun s` diplome. Evident, [i terapiile \[i au vindec`torii trateaz` cauza, ei pun\ndu-se
fiinþa sa. analiz`m corect [i concret ce reprezint` meritele lor, dar dac` ar fi s` aleg \ntre la dispozi]ia \naltelor entit`]i, medici
unul [i ce reprezint` cel`lalt. un terapeut [i un vindec`tor, a[ alege astrali, care [tiu c\nd [i ce s` vindece.
Harul vine de la Dumnezeu! Dup` p`rerea mea, terapeutul este vindec`torul, care cite[te \n sufletul t`u Pentru c` exist` [i fiin]e care t\r`sc dup`
un om care \[i cultiv` harul pe care \l are cauza [i [tie cum trebuie tratat efectul. ele boli karmice [i care nu trebuie
prin diverse practici spirituale [i diverse |n plus, este normal ca pe un om vindecate. Ele \[i pl`tesc poli]e vechi [i
Bineînþeles, dacã omul are capacitatea ºi cursuri. El \nva]` de la al]ii ce trebuie s` bolnav s`-l informezi corect, responsabil, este mai bine pentru spiritul lor a[a. O s`
harul de a influenþa prin ceea ce este în el fac` [i cum s` aplice corect o metod`. de ce s-a ajuns la boal` [i cum se poate spune]i c` este mult cinism \n aceast`
exteriorul ºi de a-ºi modifica interiorul în acord Evident c` toate \nv`]`turile [i metodele vindeca prin cooperarea dintre vindec`tor fraz`. Legile universale nu le-am f`cut eu,
cu acþiunile proiectate în exterior, înseamnã cã folosite, f`r` iubire necondi]ionat` pentru [i pacient. {i pacientul trebuie s` urmeze ci Creatorul. C\nd gre[im, to]i [tim c` am
are ºi capacitatea de a atrage vindecarea. semeni, nu au valoare. Sau au numai o regul` simpl`: ascultarea. Dac` vrei s` gre[it, dar dac` este comod, persist`m \n
Dacã omul îºi atrage boala, fie conºtient, fie valoare material`. te vindeci, nu s` te ameliorezi, urmezi gre[eal`. {i este firesc s` suport`m [i
inconºtient, terapeutul cu har are datoria de a Vindec`torul este acea fiin]` nativ`, sfaturile cu precizia ceasornicului, fiindc` consecin]ele ac]iunilor noastre. Deci ne
folosi legile naturii pentru a repune în echilibru cu mare har de la Dumnezeu, care, de acest lucru depinde jum`tate din asum`m con[tient un risc. {i atunci de
ceea ce a fost dezechilibrat de cãtre om. Orice intuitiv sau prin clarvedere, lucreaz` pe vindecare, chiar dac` uneori pare greu ce s` rezolve vindec`torul ceea ce noi nu
terapeut care studiazã, cunoaºte, înþelege ºi cauz`, nu pe efect. El [tie s` seteze sau sau imposibil. dorim s` rezolv`m?
opereazã cu Legile Divine este un mag, adicã s` reseteze programele distructive, [tie Cunosc un caz disperat, cu o boal` Dac` nu ne iubim pe noi [i pe cei din
practicant al magiei, pentru cã lucreazã în mod s` comunice cu fiecare celul` \n parte, ciudat` pentru medici, dar nu [i pentru jurul nostru, sigur atragem tot felul de
conºtient cu darurile oferite la naºtere de cãtre [tie c`, av\nd un spirit mare [i f`c\nd voia vindec`tor. Casa \n care locuia era foarte boli. M` refer la o iubire f`r` condi]ii, pen-
Dumnezeu. Din pãcate, foarte puþini terapeuþi lui Dumnezeu, poate „recondi]iona” fiin]a afectat` de energii dense, fiindc` acolo tru c` ne-am obi[nuit s` condi]ion`m tot.
se mai gîndesc la rolul magiei în vindecare ºi uman`, transform\nd-o dintr-o umbr` \ntr- fusese \nainte vreme o \nchisoare. Nu Trebuie s` \nv`]`m s` fim noi primii
considerã cã ceea ce obþin este de la ei. De cîte o fiin]` racordat` la energiile divine. avea lini[te [i se sufoca de c\te ori intra vindec`tori ai no[tri [i s` asimil`m noile
ori nu am vãzut articole sau reportaje cu aer Petrache Lupu [i Vanga nu aveau \n cas`. I s-a recomandat schimbarea energii a[a cum vin ele, f`r` \mpotrivire [i
senzaþional de genul “X a vindecat cancerul!” [coli de terapie [i nici diplome, dar casei [i, evident, \n]eleg\nd situa]ia, a judecata bine-r`u. Important este s` fii [i
sau “Y are leacul leucemiei!”. Trist este faptul d`deau solu]ii [i vindecau sigur mai bine v\ndut casa [i s-a mutat \n alt` parte, s` experimentezi, nu s` ordonezi [i s`
cã, deºi sînt conºtienþi de ceea ce fac, în mare dec\t mul]i terapeu]i. Vindec`torii s\nt, \n unde boala a disp`rut de la sine. Dac` se clasifici tot timpul. {i la fel de important
parte, ei uitã cã vindecarea în sine nu vine nici general, oameni simpli, mode[ti, crampona de cas`, murea ca eroul este s` sl`ve[ti divinul din orice fiin]`.
din ei, nici din pacient, nici din conlucrarea con[tien]i de valoarea lor, dar f`r` s` anonim, f`r` s` foloseasc` nim`nui. S\nt Deci, ce a]i alege, un terapeut sau un
celor doi, ci de undeva mult mai presus. Actul fac` din aceasta un stindard. Terapeu]ii rare cazurile de \n]elepciune [i ascultare. vindec`tor?

COSMOS PAGINA 11 Anul I, Num`rul 1 • Iunie 2007


ASTROLOGIA, {TIIN}~ COSMIC~

Astrologia
[i ramurile ei
] Contele INCAPPUCCIATO

}tiin\a care studiaz` via\a prin


analogie cu zodiacul, cu mi]c`rile ]i
pozi\iile relative ale astrelor pe
zodiac, asociindu-le simboluri ]i
semnifica\ii legate de via\a material`,
emo\ional` ]i spiritual` a omului. Ea
este considerat` o ]tiin\` mental`,
metafizic`, ]i mult` vreme a f`cut
parte dintre artele oculte.

RAMURI ALE ASTROLOGIEI

Astrologia - pentru
Se utilizeaz` data, ora ]i locul na]terii
unei persoane pentru a i se construi
tema natal` (astrograma), ]i prin
interpretarea acesteia se pot
determina caracteristicile [nn`scute ]i
latente ale persoanei pentru aceast`

o via]` mai bun`!


via\`, posibilit`\ile ei de [mplinire ]i
evolu\ie [n via\`. Metoda se poate
extinde ]i asupra unei organiza\ii, \`ri,
situa\ii etc.
ASTROLOGIA ORAR~
Se folose]te data, ora ]i locul la care
se pune o [ntrebare pentru care
Foarte mulþi oameni nu credeau luna le parcurge. Dacã zodiacul occidental, vine persoana din viaþa sa anterioarã. Datoritã trebuie g`sit r`spunsul, ]i se
construie]te astrograma cu aceste
în astrologie, pe la începutul numit solar, se bazeazã pe miºcarea Soarelui acestui aspect, Ketu poate fi considerat, aºa cum
date. {n func\ie de natura [ntreb`rii,
cu un grad pe zi, timp de 365 de zile, zodiacul fac astrologii hinduºi, un punct cu o încãrcãturã
anilor ‘70. Acest lucru se întîmpla vedic foloseºte miºcarea Lunii prin echivalenþa eliberatoare, care poate ajuta individul sã-ºi
astrograma ofer` un r`spuns sau cel
din cauza lipsei reale de o zi egal un semn, fiecare semn avînd cam depãºeascã propria condiþie. Se poate realiza ºi
pu\in permite g`sirea unor repere
care s` conduc` spre r`spuns.
informaþie. Odatã cu dezvoltarea 130. Aºa cum horoscopul occidental are nume o corespondenþã numerologicã în privinþa ASTROLOGIA LUNAR~
tehnicii moderne ºi a electronicii, pentru fiecare zodie, la fel ºi cel vedic atribuie astrologiei vedice, Rahu fiind 4 ºi Ketu fiind 7. Este o astrologie bazat` pe ciclul
denumiri fiecãrui semn parcurs de Lunã. Dar sã nu divagãm...
ce a permis apariþia compu- Semnele mai sînt numite Nakshatra ºi spre
lunar ]i pe pozi\ia Lunii [n zodiac. {n
multe culturi se reg`sesc influen\e ale
terelor, astrologia a cãpãtat
Între bine ºi rãu astrologiei lunare, dar cel mai
dintr -oo datã un nou înþeles. Este reprezentativ este sistemul ebraic,
bazat pe Kabbalah.
evident cã programele de Rahu fiind negativ, iar Ketu pozitiv, ne
putem gîndi, de fapt, la anumite relaþionãri, în ASTROLOGIA PREVIZIONAL~
astrologie, instalate pe
Astroloogia sensul cã ambele pot fi interpretate ca avînd Se interpreteaz` mi]c`rile reale ([n
computere, au ajutat enorm la legãturã cu Polul Nord ºi Polul Sud, dar ºi cu tranzit) sau progresate ([n
studiul ºi înþelegerea ºtiinþei vedicã cele douã genuri de pe planeta noastrã progresie) ale astrelor, pentru

îþii descifreazã
evaluarea posibilit`\ilor de evolu\ie [n
astrologiei. Aºa cã, la ora masculin ºi feminin. Ca urmare, putem sã
viitor ale unui subiect (o situa\ie, o
abordãm astrologia ca pe un instrument ajutã-
actualã, se pot explica relativ uºor psihicul tor, prin intermediul cãreia sã ne îmbunãtãþim
persoan`, o organiza\ie etc.) prin
compararea acestor mi]c`ri cu tema
multe aspecte. viaþa, cunoscînd ce, cînd ºi cum trebuie sã natal` a subiectului.
facem sau sã nu facem, în funcþie de situaþie. ASTROLOGIA RELA|IONAL~
Astfel putem descifra ce vor stelele de la noi. Se compar` temele natale pentru
] Contele INCAPPUCCIATO
deosebire de zodiacul european, cel vedic ia în Este bine de ºtiut cã, de exemplu, explozia unei dou` persoane, pentru a se identifica
calcul trei date: Ascendentul natal, Ascendentul stele novã sau supernovã, chiar dacã se aflã natura rela\iilor dintre ele ]i posibili-
Redescoperirea astrologiei lunar, ºi Ascendentul solar. la mii de ani luminã de noi, ne influenþeazã t`\ile de evolu\ie ale acestor rela\ii.
Soarele reprezintã în sistemul astrologiei totuºi existenþa. Cum poate fi posibil aºa ceva? ASTROLOGIA MEDICAL~
occidentale personalitatea, conºtientul, partea Astrologia, de oricare tip ar fi ea, occi- Pe baza temei natale se determin`

A
strologia reprezintã un alt fel de astro- din noi care se vede în comportament, în timp dentalã, vedicã sau sabianã, ne face sã ne dãm predispozi\iile [nn`scute ale
persoanei pentru anumite afec\iuni,
nomie. De fapt, cele douã sînt surori, ce zodiacul vedic, bazat pe Lunã, studiazã seama cã totul în acest cosmos este alcãtuit ca o
precum ]i oportunitatea sau
dacã putem spune aºa. Chiar dacã ºi azi partea psihicã nevãzutã a fiinþei umane. De reþea vastã de corpuri planetare ºi stelare
posibilitatea anumitor tratamente ]i
sînt mulþi care desconsiderã Arta Regalã, cum aceea, informaþiile sale sînt cu mult mai bogate interconectate permanent prin linii energetice. remedii la probleme de s`n`tate.
a fost numitã în antichitate astrologia, putem decît cele ale horoscopului cu care ne-am Orice deplasare ºi modificare se transmit de-a ASTROLOGIA PSIHOLOGIC~
argumenta la modul credibil. obiºnuit noi zi de zi. De exemplu Jupiter, în lungul acestor linii, cu o vitezã extrem de mare, Aceast` ramur` folose]te astrologia
Dacã în sistemul nostru solar sînt nouã sistemul european este considerat Marele ajungînd ºi la noi. Aºa cã una din explicaþiile [n combina\ie cu psihologia, pentru
planete, cele cunoscute pînã acum, plus Benefic, purtãtor de ºansã ºi prosperitate. În referitoare la steaua urmatã de magi, la studiul evolu\iei psihice ]i sociale a
Soarele, este de la sine înþeles cã avem de-a sistemul vedic, el este numit Rahu, deºi Rahu nu naºterea lui Iisus, se leagã de ceea ce am spus individului uman [n diverse stadii ale
face cu zece surse de radiaþii electromagnetice, este chiar planeta Jupiter, ci un punct energetic mai înainte. Iar explozia acelei nove, identificatã vie\ii sale.
care interacþioneazã permanent între ele. Pe în harta natalã. Caracteristicile lui Rahu sînt de cãtre cercetãtorii în astrofizicã, petrecutã în ASTROLOGIA PROFESIONAL~
lîngã astrologia occidentalã, relativ uºor de urmãtoarele: forþã activã, care determinã urmã cu 2000 de ani, a fost una care a deschis (VOCA|IONAL~)
înþeles, mai existã ºi astrologia hindusã de tip dizolvarea structurilor ºi situaþiilor neplãcute, un portal prin care fiinþa numitã Iisus din Nazaret Pe baza temei natale se determin`
vedic, din care astrologii evului mediu s-au implicare mental-emoþionalã ºi indicã datoria a venit în lumea noastrã. Aceasta este explicaþia predispozi\iile [nn`scute ale
inspirat atunci cînd au alcãtuit astrologia sau menirea pentru care venim pe Pãmînt. În oferitã de savanþi, în baza calculelor efectuate. ªi persoanei pentru anumite activit`\i,
lunarã dupã fazele lunii. Aceastã astrologie schimb Ketu, care echivaleazã cu caracteristicile este cît se poate de credibil, avînd în vedere cã aptitudinile sale pentru anumite
domenii ]i profesiuni, [n vederea
vedicã diferã de cea occidentalã, prin lui Saturn, este interpretabil ca fiind Nodul Sud de atunci încoace omenirea a început sã se
orient`rii sale profesionale.
împãrþirea zodiacului în 28 de semne, pe care sau punctul de karmã, respectiv cu ce acumulãri ridice din bezna vremurilor de demult...

COSMOS PAGINA 12 Anul I, Num`rul 1 • Iunie 2007


HOROSCOPUL VEDIC

Descope r` ta ine le
Horoscopu lu i V ed ic
] Contele INCAPPUCCIATO

De-a lungul mileniilor, înþelepþii au


stabilit criterii de observare a fenomenelor te-
restre ºi cereºti, care determinau mersul vieþii
oamenilor. În funcþie de mersul stelelor ei au
reuºit sã stabileascã ºi sã interpreteze cu
exactitate astfel de cicluri repetate. Chiar
dacã timpul a aºternut praful peste scrierile
lor, acestea s-au pãstrat în locuri bine
întreþinute.
În lume, la ora actualã se practicã trei
tipuri mari de astrologie: cea occidentalã
solarã, cea occidentalã - lunarã ºi cea
vedicã, bazatã tot pe casele lunare dar NUME CASA LUNARÃ NATURA FIRII TOTEM ªI GENUL
interpretarea este diferitã de cea a astro-
logiei lunare. Deºi au acelaºi numãr de case, Cavalerii Aswini Spiritualã Cal masculin
27/28, cele douã tipuri de astrologie lunarã, Purtãtorul Bharani Umanã Elefant masculin
cea occidentalã ºi cea vedicã diferã între ele. Comandantul Krittika Demonicã Cal feminin
Aceastã deosebire constã atît în denumirea Cerbul Roºu Rohini Umanã Cobrã masculin
celor 27/28 de case, cît ºi în interpretarea Necunoscut Mrigashira Spiritualã Cobrã feminin
efectelor lor, mai ales cã în cele douã Umiditatea Aridra Umanã Cîine masculin
sisteme, denumirile caselor sînt diferite. Fraþii reîntorºi Punarvasu Spiritualã Pisicã feminin
Ne ocupãm în acest articol de horoscopul Floarea Pushya Spiritualã Cal masculin
vedic, deoarece conþine multe secrete ºi Îmbrãþiºarea Aslesha Demonicã Pisicã masculin
informaþii cu totul diferite de cel occidental. Rãzboinicul Magha Demonicã Iepure masculin
Veþi vedea cã lucrurile sînt cu mult mai Vechiul vinovat Purva Phalguni Umanã Iepure masculin
interesante în privinþa acestui tip de Viitorul vinovat Uttara Phalguni Umanã Taur masculin
horoscop, mai ales cã vom aborda ºi co- Mîna Hastha Spiritualã Bivol feminin
respondenþele între cele 27 de case, zodiile Strãlucire Chitta Demonicã Tigru masculin
cunoscute ºi planete. Aºadar, horoscopul Sabia Swati Spiritualã Bivol feminin
vedic se interpreteazã prin intermediul celor Coroana borealã Vishakha Demonicã Tigru feminin
27 de domicilii. Pentru a le cunoaºte, sã le Necunoscut Anuradha Spiritualã Cãprioarã feminin
enumerãm: Acestea sînt cele 27 de domicilii Strãmoºii Jyeshtha Demonicã Cãprioarã masculin
ale horoscopului vedic. Existã o corespon- Rãdãcina Moola Demonicã Cîine feminin
denþã între ele ºi natura firii umane, clasi- Vechiul învingãtor Purva Shadha Umanã Maimuþã masculin
ficatã pe trei nivele, ºi denumirile vechi Viitorul învingãtor Uttara Shadha Umanã Mangustã masculin
pãstrate din tradiþia hindusã vedicã. De ase- Urechea Sravana Spiritualã Maimuþã feminin
menea, în raport cu cele 27 de case se aflã ºi Acumulare Dhanishta Demonicã Leu feminin
anumite totemuri de animale. Pentru a le Marele vraci Shatabisha Demonicã Iapã feminin
înþelege cum trebuie, redãm echivalenþele Vechiul prea fericit Purva Bhadra Umanã Leu masculin
între ele: Viitorul prea fericit Uttara Badhra Umanã Vacã feminin
Cel bogat Revati Spiritualã Elefant feminin

1. Aswini - de la 00o la 130o în Berbec 9. Aslesha - de la 160o în Rac la 00o în 16. Vishakha - de la 200o în Balan]` la 22. Sravana - de la 100o la 230o în
2. Bharani - de la 130o la 260o în Leu 30o în Scorpion Capricorn
Berbec 10. Magha - de la 00o la 130o în Leu 17. Anuradha - de la 30o la 160o în 23. Dhanishta - de la 230o în Capricorn
3. Krittika - de la 260o în Berbec la 100o 11. Purva Phalguni - de la 130o la 260o Scorpion la 60o în V`rs`tor
în Taur în Leu 18. Jyeshtha - de la 160o în Scorpion la 24. Shatabisha - de la 60o la 200o în
4. Rohini - de la 100o la 230o în Taur 12. Uttara Phalguni - de la 260o în Leu 00o în S`get`tor V`rs`tor
5. Mrigashira - de la 230o în Taur la 60o la 100o în Fecioar` 19. Moola - de la 00o la 130o în 25. Purva Bhadra - de la 200o la 30o în
în Gemeni 13. Hastha - de la 100o la 230o în S`get`tor Pe[ti
6. Aridra - de la 60o la 200o în Gemeni Fecioar` 20. Purva Shadha - de la 130o la 260o 26. Uttara Bhadra - de la 30o la 160o în
7. Punarvasu de la 200o în Gemeni la 14. Chitta - de la 230o în Fecioar` la 60o în S`get`tor Pe[ti
30o în Rac în Balan]` 21. Uttara Shadha - de la 260o în 27. Revati - de la 160o în Pe[ti la 00o în
8. Pushya - de la 30o la 160o în Rac 15. Swati - de la 60o la 200o în Balan]` S`get`tor la 100o în Capricorn Berbec

COSMOS PAGINA 13 Anul I, Num`rul 1 • Iunie 2007


OAMENI {I EXTRATERE{TRI

Civiliza]iile galactice
] Contele INCAPPUCCIATO constelaþiei Lyra, între Umani, Feline, Cariani, apoi o altã grupare a luat calea
pe de o parte, ºi Reptilieni, pe de altã parte. cosmosului, ajungînd, în cele

D
e foarte multã vreme se vorbeºte des- Legendele pãstrate în Arhiva Federaþiei din urmã, în zona sistemului
pre posibila existenþã a altor civilizaþii Galactice spun cã rasa reptilienilor, numitã nostru solar, care, pe atunci
în univers. Deºi astrofizicienii sînt încã Serpen, a intrat în dimensiunea noastrã nu era locuit. Cu timpul, au
sceptici în privinþa dovezilor, deoarece raþiunii venind dintr-un alt univers. Cu intenþii format colonii pe fiecare
îi trebuie rezultate concrete ºi palpabile, invadatoare. Mai precis, au trecut din planetã, au evoluat spiri-
rãmîne o alternativã la aflarea unui rãspuns universul astral cãtre dimensiunea fizicã, luînd tual ºi au trecut în di-
plauzibil. Aceastã altã cale aparþine spiritua- forme întrupate. Invazia a fost iminentã ºi mensiuni superioare, pe
lului ºi contactelor cu fiinþe din alte lumi, pericolul foarte mare, deoarece rasa Serpen, unele planete mari. Au
contacte ce implicã unele capacitãþi psiho- care are trei subrase, este de tip agresiv- rãmas doar douã lumi în
mentale. rãzboinic, cuceritoare, ºi nu þine seama de universul tridimensional.
Comunicãrile pe care le avem cu liberul arbitru. În Marele Rãzboi Galactic au Cea de pe Phaeton ºi cea
Cosmosul sînt o cerinþã a contactului cu fost implicaþi apoi ºi cei din Orion, din de pe Marte, care, ambele,
entitãþi mult mai evoluate, din alte sisteme Arcturus ºi din Vega. dupã cîteva milioane de ani
solare, fiinþe care supravegheazã destinul În cazul în care vã întrebaþi dacã sînt de existenþã, au fost gãsite
zbuciumat al omenirii Terrei. Ca urmare, deja veridice asemenea informaþii, amintiþi-vã cã ºi de reptilieni ºi aruncate în
existã o arhivã bogatã de mesaje primite de la în Biblie scrie despre rãzboiul din ceruri, pe distrugerea unui conflict ni-
astfel de fiinþe, arhivã ce conþine foarte multe care îngerii lui Dumnezeu l-au dus împotriva micitor. Ar trebui, din aceastã
informaþii, pe cît de importante, pe atît de celor întunecaþi. ªi la noi în popor existã încã tragicã perspectivã, sã ne
reale ºi necesare. legende despre eroii solari ai luminii care se întrebãm dacã nu cumva aceiaºi
rãzboiau cu balaurii (rasa Serpen aºa aratã, ca reptilieni, instalaþi dupã aceea pe
Federaþia Galacticã a Lumilor niºte reptile balaurul fiind un fel de ºarpe). Aºa Pãmînt, au determinat rãstignirea lui
cã de ce nu am crede cã informaþiile sînt Iisus, în urmã cu 2000 de ani. Dintr-o
ne vegeheazã adevãrate? asemenea perspectivã, putem în sfîrºit
Sistemul nostru solar se aflã cam la Alte seturi de informaþii spun cã rãzboiul a înþelege cã dincolo de atmosfera planetei se
30.000 de ani-luminã de centrul Cãii Lactee fost crîncen; rasa reptilianã fiind plinã de aflã mistere care aºteaptã sã fie citite.
galaxia noastrã. Se poate spune cã trãim agresivitate ºi cruzime, a cîºtigat teritorii vaste Vom continua în numãrul viitor cu
aproape de periferia galacticã. Cu toate ºi a decimat Imperiul Umanilor, urmãrindu-i prezentarea civilizaþiei din constelaþia
acestea, veþi constata, din rîndurile care prin multe zone ale galaxiei. O parte din Andromeda, pentru a vã familiariza cu ceea
urmeazã, cã omenirea Pãmîntului a fost supravieþuitorii Rãzboiului Galactic au migrat ce bãnuiaþi doar cã poate exista...
permanent sub atenþia altor fiinþe din Lyra ºi Orion cãtre constelaþia Pleiadelor,
extraterestre. Iatã ce informaþii avem referitor
la civilizaþiile extraterestre:
În univers existã viaþã raþionalã, ca ºi pe
Pãmînt. Trebuie sã admitem cã noi nu sîntem
singuri în acest univers. Comunicãrile
efectuate cu reprezentanþi ai altor civilizaþii se
Secretul creierului lui Einstein
referã la faptul cã, în aceastã parte a
] Cornel NICULA
universului, în care Calea Lactee este vecinã echip` de oameni de ]tiin\` americani ]i mai larg` dec@t [n cazul unui b`rbat
cu alte cîteva zeci de galaxii, existã o vastã Marele fizician Albert Einstein este argentinieni au [ncercat s` descifreze obi]nuit de aceea]i v@rst`. {n plus,
structurã, alcãtuitã din sute de milioane de considerat drept un geniu [n domeniul [n secretul creierului lui Einstein. ”materia cenu]ie” a marelui savant
civilizaþii, numitã Federaþia Galaxiilor. Ea care a activat, iar exper\ii au demonstrat con\ine un num`r mai mare de celule
cuprinde nenumãrate planete, sisteme stelare recent c` creierul marelui savant nu se gliale care asigur` alimentarea ]i pro-
ºi dimensiuni, ºi toate lucreazã la existenþa deosebea doar prin aptitudinea rar` de a tec\ia neuronilor. {n opinia speciali]tilor,
armonioasã a tuturor formelor de viaþã. La genera idei, dar ]i din punct de vedere aceasta dovede]te c` cerebelul lui
nivelul Cãii Lactee, structura care existã, fiziologic, pentru c` s-a dovedit a nu fi la Einstein consuma mai mult` energie
formatã din civilizaþii de pe 175 de milioane fel ca al celorlal\i muritori de r@nd, dec@t un om obi]nuit ]i, [n consecin\`,
de planete, este numitã Federaþia Galacticã a relateaz` miercuri MigNews. C@nd avea o capacitate superioar` de prelu-
Lumilor, în care fiecare rasã ºi civilizaþie îºi are Eistein a decedat [n 1955 la Princeton, la crare a informa\iei.
reprezentanþii sãi. v@rsta de 76 de ani, corpul s`u ne[nsu- Autorii cercet`rii avanseaz` ipoteza
Despre anumite aspecte ale acestei fle\it a fost incinerat - conform ultimei c` ]i al\i reprezentan\i ai speciei umane
federaþii vom vorbi într-un numãr viitor al sale dorin\e - dar creierul marelui mate- ar putea s` aib` o construc\ie a creierului
revistei. Deocamdatã, vom spune cã Federaþia matician ]i fizician a fost p`strat de similar` cu cea a lui Einstein, dar, [n
Cãii Lactee este printre cele mai bãtrîne din mo]tenitorii s`i pentru posteritate. {n acel opinia lor, exist` ]anse minime ca
roiul acesta de galaxii locale, astfel cã rasele moment, multe institu\ii ]tiin\ifice ]i de ace]tia s` poat` utiliza sut` la sut`
care o conduc sînt extrem de avansate. Dar cercetare din SUA ]i-au exprimat dorin\a particularit`\ile men\ionate ale creierului.
cum s-a ajuns la o asemenea configuraþie de s` studieze ”materia cenu]ie” a geniului. Savan\ii consider` c` structura creierului
rase ºi civilizaþii? Înaintea Marelui Rãzboi {n cele din urm`, acest drept l-a ob\inut [n sine, nu poate servi drept criteriu
Galactic, care a avut loc în urmã cu un laborator din ora]ul Wichita din pentru m`surarea inteligen\ei. {n mare
aproximativ 20 de milioane de ani, exista în Kansas. Creierul lui Einstein a fost S-a dovedit c` regiunea parietal` a m`sur`, dezvoltarea mental` a omului
cuprinsul Cãii Lactee o structurã organi- depozitat [ntr-un amestec special de creierului lui Einstein - responsabil` de este determinat` de un complex de
zatoricã formatã din 33 de confederaþii substan\e, dar cercet`rile efectuate nu abilit`\ile pentru calculele matematice ]i factori sociali, genetici ]i ecologici, sus\in
galactice. Conflictul a pornit din zona relevau lucruri noi, p@n` recent, c@nd o g@ndirea tridimensional` - este cu 15% exper\ii.

COSMOS PAGINA 14 Anul I, Num`rul 1 • Iunie 2007


LEGI SPIRITUALE

Omul, cea
mai nou`
crea]ie...
un lucru îmbucurãtor, dar ºi îngrijorãtor în listã, care, practic, limiteazã înþelegerea
acelaºi timp, deoarece, prin capacitãþile lor noþiunii de iubire. Aici nu ne referim la acea
spirituale, ºtiau cã într-o zi oamenii aveau sã iubire manifestatã faþã de oameni, fie ei cei din
foloseascã împotriva umanitãþii noile descope- familie, rude sau prieteni. Aceastã formã de
riri tehnico-ºtiinþifice. Ceea ce s-a ºi întîmplat, iubire, terestrã, este extrem de limitatã ºi
naþiunile fiind angrenate de douã ori în tocmai de aceea este mai mult decît necesar sã
rãzboaie mondiale, care nu au adus nimic bun mã refer la adevãrata semnificaþie a iubirii. Ea
nimãnui, din contrã. ªi dintr-o perspectivã de este principala Lege Spiritualã a Universului,
acest fel ne putem întreba dacã balanþa dupã cum au afirmat toþi Marii Maeºtri
energeticã a civilizaþiei umane ºi a Terrei, este spirituali, din toate timpurile. Se spune despre
oarecum în echilibru. iubire cã este cea mai mare forþã din Univers.
În momentul în care Dumnezeu a creat primele
Iubirea, energie de coeziune fiinþe primordiale ºi cele patru elemente
primordiale, El a pus în miºcare o energie
Dar care sînt aceste Legi Spirituale, care proprie prin intermediul cãreia toate lucrurile
guverneazã întregul Univers astfel încît nimic trebuiau sã-ºi pãstreze alcãtuirea, aºa cum
nu scapã acþiunii lor implacabile? În primul Creatorul le-a dat forma. O asemenea
rînd, trebuie sã ºtim cã cea mai importantã energie, pe care o putem denumi energie de
Lege a Universului este iubirea. Fãrã ea nici o coeziune, a avut în ea însãºi capacitatea de a
fiinþã, nici un fenomen, nimic nu ar exista. menþine la un loc toate elementele primordiale
Poate vã întrebaþi ce fel de lege este aceasta, ºi ºi, ca urmare, toate substanþele apãrute
cum se manifestã în privinþa tuturor lucrurilor. ulterior primului moment al creaþiei îºi au
Este firesc sã vã puneþi o întrebare de genul matricea energeticã în aceastã energie de
] Contele INCAPPUCCIATO deocamdatã ei doar le abordeazã la nivel acesta, deoarece o viaþã întreagã aþi fost coeziune. Despre ea vom vorbi într-unul dintre
teoretic-conceptual. Cert este faptul cã în obiºnuiþi cu o anumitã concepþie, imprimatã în numerele viitoare ale revistei.
cuprinsul Universului se manifestã fenomene mentalul vostru prin rigida educaþie materia-
Viaþa este... extraterestrã! vaste, în alcãtuirea lor, despre care pãmîntenii
nu cunosc prea multe. Alte civilizaþii, avansate
Universul este un mecanism pus la punct faþã de noi cu milioane ºi zeci de milioane de
de cãtre Dumnezeu, în ideea de a oferi ani, au deja cunoºtinþã despre astfel de
posibilitatea oricãrei lumi de a evolua conform mecanisme ce guverneazã toate fenomenele
unor parametri pe care însãºi respectiva Universului. Totuºi, un aspect benefic pentru
civilizaþie alege sã-i foloseascã. Din zona întreaga civilizaþie de pe Terra este acela cã, în
noastrã, a sudului galactic, unde se aflã urmã cu sute de mii de ani, Fiinþe de Luminã au
sistemul nostru solar, oamenii de ºtiinþã ºi poposit pe Terra ºi au lãsat unor reprezentanþi
îndeosebi astrofizicienii au adunat o serie divini tot ceea ce va fi de folos viitoarei
întreagã de informaþii, destul de importante civilizaþii a lui Homo Sapiens, adicã actuala
pentru actualul stadiu de dezvoltare a omenirii noastrã omenire. De-a lungul vremurilor,
terestre. Aceste informaþii pun în evidenþã înþelepþii vechilor civilizaþii au pãstrat în
extrem de multe lucruri, cum ar fi, de exemplu, templele spirituale aceste preþioase cunoºtinþe,
miºcarea planetelor ºi stelelor, interacþiunea ce se refereau la Legile Spirituale ale
cometelor cu cîmpurile gravitaþionale, Universului. Astfel cã o parte dintre aceste
miºcãrile de rotaþie ºi de revoluþie a planetelor informaþii cu încãrcãturã spiritualã a ajuns
în jurul Soarelui ºi multe altele, similare, care pînã la noi, datoritã strãvechilor ºcoli, ce s-au
i-au determinat pe astrofizicienii Terrei sã menþinut, unele dintre ele, pînã în prezent.
ajungã la concluzia cã tot ce existã în Univers Desigur cã înþelepþii templelor de pe suprafaþa
se supune unor mecanisme precise. Deºi planetei au privit, generaþie dupã generaþie,
astrofizicienii au descoperit foarte multe cum oamenii încep sã acumuleze noi ºi noi
aspecte determinate de asemenea mecanisme, cunoºtinþe, însoþind doar cu mintea ºi cu
ei sînt unanim de acord cã mai existã ºi alte sufletul primele aventuri ale celor care puneau
procese, la fel de exacte, care sînt ºi mai bazele tehnologiei moderne, la începutul
complexe în desfãºurarea lor, pe care secolului al XX-lea. Pentru aceºti înþelepþi era

COSMOS PAGINA 15 Anul I, Num`rul 1 • Iunie 2007


TU {I TAROTUL

Tarotul: un
Preziceri în
Cãrþile de Tarot

limbaj universal
deschidere faþã de cele divine (eventual o
rugãciune). Persoana care cere consultaþia ] Cornel NICULA
trebuie sã aibã foarte clar în minte problemele
cu care se confruntã, iar întrebãrile trebuie sã Cel mai important aspect pe care
reflecte aceastã claritate. În general, folosesc dorim s`-l afl`m to\i, dar, de care ne
etalarea cunoscutã cu numele de „crucea temem [ntr-o mai mare sau mai mic`
celticã”. Fiecare carte va fi întoarsã ºi cititã în m`sur`, [l reprezint` VIITORUL!
ordinea tragerii ºi etalãrii conform imaginii Problema viitorului a interesat
foto. [ntotdeanuna [ntr-o foarte mare
Personal, folosesc cele 22 de arcane m`sur` pe fiecare din noi, fie c` este
majore, iar dupã caz ºi pe cele minore. vorba doar de latura strict material`,
Divinaþia în tarot reprezintã, pe lîngã artã, de cea sentimental` ori de cea aflat`
profesionalism ºi multã seriozitate din partea [ntr-o str@ns` rela\ie cu urm`rirea
celui care divineazã. Modul la care eu utilizez unor idealuri ]i concepte abstracte.
lamele de tarot este intuitiv în primul rînd, ºi A ]ti ce se va [ntampla [n urm`toarea
are ca bazã contactul ºi comunicarea cu or`, an sau deceniu, evolu\ia din
fiinþele de luminã, inclusiv cu veghetorii celui punct de vedere material sau senti-
care solicitã consultaþia. Veghetorii voºtri, dragi mental, modul de dep`]ire - dac`
prieteni, sînt cei care vã cunosc cel mai bine. este posibil, al unor obstacole care se
Sã revenim însã la Toate cãrþile ce au fost extrase vor fi citite de vor ivi [n viitor - iat` doar c@teva
tarot ºi la lamele acestuia, care pot fi regãsite mine conform mesajului pe care acestea îl exemple de informa\ii care pot fi
] Virgil MARCU în Egiptul antic, chiar printre hieroglifele poartã referitor la problemele cu care ob\inute din ridicarea c`r\ilor de Tarot.
egiptene. Însãºi cartea lui Hermes Trismegistos consultantul se confruntã. Rãspunsurile la Toate religiile au p`strat amintirea

T
arotul într-o accepþiune generalã este un (de trei ori mare) ascunde în sine învãþãtura întrebãri reflectã nivelul de evoluþie spiritualã Tarotului din vremuri imemoriale.
joc de cãrþi. Dupã unii cunoscãtori, acesta fostelor civilizaþii, chiar þiganii foloseau tarotul pe care l-a atins entitatea în aceastã viaþã. Tarotul a fost atribuit de c`tre evrei lui
ar fi un strãmoº al ºahului, al zarurilor ºi ca instrument de ghicit ºi de joc, reuºind astfel Rãspunsurile variazã de la caz la caz, tocmai Enoh, al ]aptelea [nv`\`tor dup`
chiar al dominoului. sã îºi asigure traiul de zi cu zi. Divinaþia în pe baza acestei evoluþii ºi nivel de înþelegere. Adam; lui Hermes Trismegistos - de
Din punct de vedere ezoteric, el este o tarot, aºa dupã cum o spune ºi numele, Consultaþia se încheie în momentul în care c`tre Egipteni; lui Cadmos [nteme-
unealtã de precizare, predicþie ºi meditaþie. El reprezintã legãtura dintre om ºi Divinitate. omul a înþeles concret ce are de fãcut în ietor al ora]ului Sf@nt - de c`tre greci.
este alcãtuit din 78 de lame ºi se împarte în Omul, ca fiinþã a universului, ºi-a avut rezolvarea problemelor. El era rezumatul simbolic al tradi\iei
douã: arcanele majore, în numãr de 22 de întotdeauna rãdãcinile în Divin ºi chiar dacã a La o consultaþie se pot aborda mai multe primitive numit` Kabbala, dup`
lame, ºi arcanele minore, în numãr de 56 de uitat de patria sa, universul, cu siguranþã va aspecte ale vieþii, cum ar fi: sãnãtatea, cuv@ntul evreiesc echivalent cu “tra-
lame. Originea cuvîntului tarot vine de la reveni la sursa tuturor lucrurilor ºi fiinþelor, cãsãtoria, compatibilitatea dintre parteneri, di\ie”. Tarotul este un sistem divinato-
cuvîntul italian taroco, de origine necunoscutã. Dumnezeu. viitor, studii, elemente de destin, atacuri psihice riu ]i ini\iatic compus din 78 de figuri
Jocul s-a rãspîndit în Franþa, sub denumirea de Dispunerea cãrþilor în jocul de tarot se (blesteme, farmece), bani. Existã o paletã simbolice.
taro, apoi în Anglia ºi Germania pãstrîndu-se numeºte etalare. Aceasta se poate efectua în bogatã, dupã cum aþi observat, pe care tarotul Cunoa]terea acestor simboluri
aceeaºi pronunþie. Dacã ar fi sã ne întoarcem mai multe moduri, dupã cum urmeazã (am o poate aborda ºi rezolva. Însã cea mai mare permite [n\elegerea ]i interpretarea
mai adînc în trecutul omenirii, desigur am ales pentru aceasta 22 de arcane majore): problemã rãmîne însuºi omul, el este direct` a arcanelor care cuprind toate
ajunge la bine cunoscutul continent Atlantida. prima dintre etalãri se numeºte „etalarea în rãspunzãtor de majoritatea întîmplãrilor (cauze aspectele subtile ce ne pot influen\a
ªcolile acelor timpuri, demult apuse, îºi cruce”, aceasta poate oferi informaþii cu privire ºi efecte) nefavorabile din propia viaþã. Tot el fiin\a la un moment dat. De altfel [n
instruiau învãþãceii demni ce ar fi putut primi la modul cum trebuie sã ne comportãm ºi sã este ºi cel care, printr-un efort conºtient, va simbolismul Tarotului g`sim unite
iniþierea în ºtiinþele sacre, care cuprindeau atît reacþionãm în anumite situaþii, urmãtoarea rezolva în final ceea ce a semãnat. toate tradi\iile spirituale autentice din
lumea fenomenelor, cît ºi pe cea a cauzelor ºi etalare se numeºte „etalarea în piramidã”, este orient ]i occident. Disponibilitatea lui
efectelor acestora, într-un cuvînt magia. Aceste o metodã extrem de eficientã ºi practic dã este infinit`, el r`spunde [ntotdeauna
învãþãturi erau predate în temple sub rãspuns oricãrei situaþii. Etalarea “jocul la [ntreb`ri. Exerci\iul este considerat
conducerea ºi înþelepciunea marelui preot. Din partenerilor” oferã informaþii referitoare la Vrei sã afli rãspunsul la problemele tale? ca un act gratuit, ca o figur` liber`
acest motiv simplu, ºcoala era secretã, tot ceea stadiul unei relaþii de naturã familialã, Trimite talonul alãturat pe adresa redacþiei, sau ca o ofrand` adus` for\elor invizi-
ce a mai rãmas din acele vremuri, azi se poate profesionalã, prietenie, cãsnicie. Urmãtoarea împreunã cu un plic ºi o fotografie bile, este foarte relevant.
traduce sub numele de ºtiinþe oculte. Atunci etalare se numeºte „etalarea a 7 arcane”, personalã, specificînd problema pentru Tarotul este un Receptacul de ener-
cînd marii preoþi sacerdoþi ºi iniþiaþi au aflat cã aceastã metodã rãspunde sigur ºi obiectiv la o care vrei rãspuns. gie subtil`. Dac` ve\i participa la o
vor veni timpuri întunecate, iar învãþãturile lor problemã expusã de consultant. Despre alte ]edin\` de Tarot pute\i s` v` formula\i
vor fi în pericol, au fãcut un efort uriaº pentru modalitãþi de etalare, în numãrul urmãtor al Nume ..................................... o [ntrebare chiar [n g@nd. Ve\i fi mira\i
a sintetiza toate cunoºtinþele lor în ritualuri revistei. Prenume ................................. s` vede\i c@t de exact r`spunde
iniþiatice ºi simboluri care nu puteau fi Pentru ca actul de divinaþie în tarot sã Data naºterii ............................ Tarotul [ntreb`rii neformulate verbal.
dezlegate decît de cei iniþiaþi. Aºa s-au înfiinþat decurgã sub cele mai bune auspicii, atît Localitatea .............................. El este o ]tiin\` ezoteric` ce merit`
ºcoli ale misterelor pentru a feri ca informaþiile consultantul, cît ºi prezicãtorul se vor aºeza s` fie consultat` [n orice [mprejurare.
sã fie folosite în scopuri egoiste ºi distructive. faþã în faþã într-o atitudine de seriozitate ºi

COSMOS PAGINA 16 Anul I, Num`rul 1 • Iunie 2007


COSMOS

S` fim prieteni cu natura


] Cecilia DAVID copacilor. Dacã aveai o moleºealã ei te minuscula lume din iarbã. Mã aºezam în distrugem ce a mai rãmas din stratul de ozon.
trimeteau în pãdure sã stai lipit de un copac livadã sau în pãdure pe burtã ºi urmãream cu V-aþi gîndit vreodatã cum ar arãta o lume
Am copilãrit la þarã, undeva unde apele sau sã-l îmbrãþiºezi. Mai tîrziu, din propria-mi atenþie lumea furnicilor ºi a gîzelor. Fãceau plinã de iarbã artificialã ºi betoane, cu insecte
Dunãrii se îmbrãþiºau cu pãdurile. Pentru mine experienþã am descoperit cã aceºtia ne oferã abstracþie de prezenþa mea ºi dacã mã din plastic, flori din plastic, pãsãri ºi animale
relaþia cu natura a fost esenþialã. Am fost un necondiþionat energia ºi dragostea lor. Nu sînt aºezam în drumul lor îºi vedeau de muncã din plastic?
om bogat, deoarece, copil fiind, aveam copa- simple naturi statice, ci sînt fiinþe vii, capabile trecînd peste mine ca peste un obstacol. Erau
cul meu ºi livada mea. Acum sînt „sãracã”, sã se sacrifice pentru oameni. organizate, hotãrîte ºi foarte muncitoare. Tot Ai o poveste de viaþã interesantã?
fiindcã toate astea nu mai sînt. Mulþi scriitori, printre care ºi Vasile defriºînd, noi le furãm habitatul ºi ele vor Scrie-nne pe adresa redacþiei ºi întîmplarea ta
În oraºe, copacii sînt parcã înfricoºaþi ºi Voiculescu, vorbesc despre sacrificiul plante- nãvãli peste noi; vom folosi tot mai multe va fi publicatã!
chirciþi de atîta poluare ºi negativitate. lor, si al copacilor pentru salvarea unor vieþi insecticide ca sã le omorîm ºi, evident, sã
Am locuit într-un sat în care oamenii omeneºti. Copacii ºi tot ce existã pe Tera au

|nc`lzirea global`
aveau o relaþie simbioticã cu pãdurea ºi cu venit sã susþinã ºi sã ajute planeta în plan
toatã natura. Oamenii erau ocrotiþi ºi hrãniþi energetic. Din moment ce totul „învie”
de pãdure. În acea vreme, naþionalitãþile primãvara ºi ”moare” iarna înseamnã cã au
conlocuitoare trãiau în bordee, la marginea ciclu de viaþã, cã sînt vii. Îi omorîm cu negati-
pãdurii. Pãdurea îi hrãnea cu fructe ºi ciuperci
ºi le furniza lemn pentru acoperiºul bordeiului
ºi pentru foc. De la oamenii simpli am învãþat
vitatea noastrã, pentru cã orice s-ar spune,
trãim unii în vibraþia celorlalþi. ºi în timp ce ei
ne furnizeazã oxigenul prin fotosintezã, noi le
\ncotro?
despre copaci cã îi rãsplãtesc pe cei buni ºi dãm nocivitate ºi zgomote infernale, ba chiar
respectuoºi faþã de ei ºi-i pedepsesc pe cei rãi. îi tãiem fãrã nici o milã sau remuºcare.
] Cornel NICULA
Circula o poveste cum cã un om care nu tãia
Un explorator britanic
pentru foc copaci uscaþi, ci numai copaci verzi Natura este fiinþã vie care are inten\ioneaz` s` atrag`
plini de seva vieþii, a murit în pãdure, prins de
furtunã, sub un copac prãvãlit. sentimente! aten\ia liderilor lumii
asupra efectelor [nc`lzirii
Oamenii aceia credeau în zîne ºi pitici, în Ei nu se pot apãra dar se pot rãzbuna pe
globale, devenind primul
puterea de tãmãduire a plantelor ºi copacilor. nepãsarea ºi ignoranþa noastrã. Ei ocrotesc
om care [noat` la Polul
Nu se duceau prea des la medic (ce-i drept, flora ºi fauna ºi ne primesc cu braþele deschise
Nord. Lewis Gordon
nu exista decît un medic la trei sate), dar nici cînd mergem sã ne odihnim în pãdure, ºi noi
Pugh pl`nuie]te s`
nu se înbolnãveau prea des. ªi, dacã se dupã ce stãm la umbra lor, le rupem crengile,
[noate - “[mbr`cat” doar
întîmpla sã fie cineva bolnav, natura le oferea îi scrijelim, îi mutilãm ºi lãsãm în urmã mizerii
cu o casc` de cauciuc,
leacurile tãmãduitoare. Exista ºi o bãtrînã, nedegradabile, vibraþii joase care îi usucã ºi îi
]ort ]i ochelari - pe o
Anife, care cunoºtea rosturile ºi puterea omoarã. Nu ei ne invadeazã spaþiul, ci noi
distan\` de un kilometru, [n ape cu temperaturi de minus 1,8 grade Celsius, la 15
plantelor. Odatã, cînd îmi era rãu, bunica intrãm cu toate „avantajele civilizaþiei” peste
iulie 2007. Britanicul se a]teapt` c` toat` aventura s` dureze 21 de minute.
mea m-a dus la aceasta. Aveam bube ciudate ei.
Un asemenea experiment ar fi fost imposibil [n urma cu 10 ani, c[nd apa din zona
purulente în jurul gurii ºi Anife a cules noaptea Omul însã, s-a considerat stãpîn cu puteri
ar fi fost [nghe\at`, a declarat Lewis Gordon Pugh. “Oamenii nici nu ]tiu c`, vara,
pe lunã plinã buruieni ºi frunze de corn din absolute ºi îndepãrtîndu-se de Dumnezeu a
po\i g`si por\iuni de ap` [n stare lichid`, la Polul Nord”, a precizat britanicul, care
pãdure cu care m-a vindecat complet, în ciuda intrat, cum era ºi firesc, pe un program
de\ine recordul pentru [not [n cele mai reci ape. El a [notat [n Antarctica, la o
faptului cã pînã atunci urmasem tratamente distructiv. A poluat apele, a masacrat delfinii ºi
temperatura de zero grade Celsius.
serioase. balenele, care sînt conºtiinþe înalte venite sã
“Nu m` pot g[ndi la o modalitate mai bun` de a demonstra schimb`rile climatice
Eram fascinatã de lumea lor, fiindcã era o ajute la ridicarea vibraþiei Terei, a defriºat ºi
care au loc [n prezent, dec[t prin a [nota [ntr-un loc care ar trebui s` fie complet
lume magicã, de interacþiune cu toate distrus habitatul animalelor sãlbatice neso-
[nghe\at. Sper c` ceea ce voi face s` pun` presiune pe liderii G8”, a men\ionat
elementele naturii. ªtiau cînd sã culeagã cotind legile divine.
Lewis Gordon Pugh.
plantele ºi cînd sã se încarce cu energia Cînd eram copil îmi plãcea sã privesc

COSMOS PAGINA 17 Anul I, Num`rul 1 • Iunie 2007


VIITORUL LA PUTEREA N

Un vaccin
Cum vor ar`ta contra cariilor

ora[ele viitorului
taþie, haine ºi produse de tot felul sã fie complet automatizatã, robotizatã ºi
pentru uz personal, avem de- computerizatã, rãspunzînd la comenzi trimise
a face cu proiectarea în prin sateliþi. Metrourile suspendate, care existã
exterior a ideilor noas- cel puþin de un deceniu încoace în multe þãri
tre. ale lumii, prefigureazã un model de transport
] Cornel NICULA
Sîntem niºte al viitorului. Clãdirile ºi spaþiile de peste cîþiva
creatori, dar, deo- ani vor fi construite dupã criterii pur
Oamenii de ]tiin\` lucreaz` pentru
camdatã, mai ergonomice, astfel încît activitãþile sociale sã se punerea la punct a unui vaccin pen-
mult producem deruleze cît mai performant. În acest fel, tru combaterea preventiv` a
decât sã creãm. parametrii economici vor înregistra niveluri din cariilor, izol@nd enzimele ce le
Este necesar sã ce în ce mai bune, în foarte multe locuri din permit streptococilor s` se fixeze
înþelegem faptul lume. Desigur, felul în care va arãta oraºul pe smal\ul din\ilor, informeaz` revis-
cã viitorul intrã respectiv va depinde de concepþiile ºi de modul ta s`pt`m@nal` polonez` Wprost.
în vieþile noastre în care minþile locuitorilor configureazã mediul Cercet`torii din cadrul Forsythe
cu o vitezã mult înconjurãtor. Institute, o funda\ie american` pentru
mai mare decît Ceea ce este vechi va fi înlocuit de igiena bucal`, [nfiin\at` [n urm` cu
aproape un secol, au [nceput s`
pînã acum. Vedem elemente arhitecturale de avangardã, bazate
testeze un astfel de vaccin [n 1992. Ei
clãdiri cu aspect apro- pe studiul energiilor generate de curbura
au demonstrat c` vaccinarea unor
piat de cele din filmele liniilor lungi ºi line. Dupã cum s-a observat în ]obolani tineri - la fel de lacomi de
ºtiinþifico-fantastice, ultimii ani, tendinþa de configurare arhitectu- dulciuri ca ]i oamenii - favorizeaz` o
industria de maºini avanseazã ralã a marilor clãdiri include folosirea unor sc`dere durabil` a num`rului de carii.
ºi ea la nivel conceptual, ºi în multe modele de tip spiralã ºi cochilie, care sînt Dar, pentru a fi eficient`, aceast`
alte domenii se petrece o revoluþie de purtãtoare de energii optimale, care radiazã în vaccinare trebuie s` fie f`cut`
imagine fãrã precedent în istoria omenirii. mediul înconjurãtor emisii pozitive. Este foarte [nainte ca streptococii s` se insta-
Un oraº este, în realitate, o entitate. Se posibil ca multe dintre oraºele viitorului sã fie leze [n cavitatea bucal`. Pediatrii l-ar
] Contele INCAPPUCCIATO
vorbeºte chiar în ultimul timp de sufletul amenajate în funcþie de ºtiinþa Feng Shui. ªi putea aplica sub form` de aerosol,

S
ocietatea umanã a devenit o structurã oraºului, care este alcãtuit din sentimentele, atunci vom putea trãi în oraºe care adunã cu ocazia unei vizite medicale de
rutin`, c@nd bebelu]ul [mpline]te un
foarte complexã. Oameni, clãdiri ºi ma- emoþiile ºi gîndurile locuitorilor sãi. Dacã energie, în loc sã o
an.
ºini coexistã într-un ritm de viaþã trepi- viitorul deja bate la uºã, cum vor arãta oraºele consume, ºi vom
“Dac` vaccin`m un adult, orga-
dant. Parametrii de evoluþie individualã ºi viitorului? Desigur, ne putem baza pe capa- putea avea nismul s`u va produce anticorpi, dar
colectivã au cunoscut îmbunãtãþiri, mai ales citatea computerelor, dar ºi a imaginaþiei minþi sãnã- Energia nu va fi apt s` combat` microbii care

necoonveenþionalã
datoritã perfecþionãrii computerelor. Aceste noastre, pentru a da o formã ºi o utilitate unui toase în tr`iesc pe smal\”, explic` Martin
maºinãrii minunate contribuie la dezvoltarea oraº al viitorului în care vom trãi. În multe corpuri sã- Taubman, de la Forsythe Institute. {n
acceleratã a domeniilor principale din viaþa capitale din lume, deja existã temelia modelu- nãtoase. estte sooluþia! pofida acestor prime succese, el este
societãþii. De la proiectare ºi designul ambien- lui oraºului viitorului. Este plauzibil ca aproape [n continuare [n c`utarea unei firme
tului, clãdiri, parcuri, drumuri, pînã la alimen- totul sau cel puþin o mare parte a infrastructurii farmeceutice dispuse s` investeasc`
[n perfec\ionarea vaccinului s`u.
Cercet`torii din cadrul Spitalului
londonez Guy’s exploreaz` o cale
u]or diferit`: ei dezvolt` un ser [mpo-
triva Streptococcus mutans, ce ar
con\ine anticorpi ob\inu\i [n r`saduri
de tutun modificate genetic. Spre
deosebire de vaccin, serul ar urma
s` fie administrat cel pu\in o dat`
pe an. Dar cercet`torii britanici au
aceea]i problem` ca ]i colegii lor
americani: le este greu s` g`seasc`
fonduri. La fel ca ]i vaccinul, serul nu
suscit` un mare interes din partea
marilor firme farmaceutice, care
consider` c` o carie dentar` nu este o
boal` grav`.
Un preparat eficient [mpotriva
cariilor dentare ar periclita finan\ele
unui [ntreg sector - fabrican\ii de past`
de din\i, produc`torii de materiale
pentru [ngrijirea din\ilor ]i stomatologii.
De aceea, suntem condamna\i la
jum`t`\i de m`sur`.

COSMOS PAGINA 18 Anul I, Num`rul 1 • Iunie 2007


PAGINA CITITORULUI

R~SPUNSURI PENTRU DUMNEAVOASTR~


Rãspund pe aceastã cale celor Dl Marcu Victor din Olteniþa mã întreabã putea deschide chakrele pacienþilor, întreabã de ce este foarte obosit la 57 de ani
ce sînt chakrele ºi ce rol au ele. vindecarea ar veni de la sine. ºi nu mai are chef de viaþã.
care mã cunosc ºi doresc Domnule Marcu, chakrele sînt centri Vibraþia energeticã a Terrei se modificã
soluþii la diversele chestiuni energetici sau acumulatori de energie, în Dna Maria Fronoiu din Constanþa mã radical. Nimic nu scapã de aceastã purificare
care îi preocupã. numãr de ºapte. Vorbim de chakrele majore întreabã dacã putem sã deschidem chakrele a vibraþiei înalte, venitã direct de la Creator.
principale, fiindcã ele sînt într-un numãr mult pentru o mai bunã funcþionare a Corpurile mai uzate, mai neglijate se
mai mare în realitate, dispuse de la baza organismului. manifestã în acest mod, fiindcã, aºa cum
] Cecilia DAVID coloanei vertebrale (sacrala) pînã la cea din Da, se poate, dar condiþia e ca dupã afirma marele maestru Aivanov, nu poþi sã
creºtetul capului (coronara). Ele sînt legãtura deschidere ºi dumneavoastrã sã le menþineþi pui vin nou în bute veche fãrã pericolul ca
Dna Zina Mãrculescu din Constanþa m-a aceastã bute sã plesneascã în timpul
întrebat dacã e bine sã-ºi facã iniþieri Reiki ºi fermentaþiei. ªi la o anumitã vîrstã este timp
cu ce o pot ajuta acestea. ºi loc pentru schimbare, aºa cã succes!
Reiki este, în primul rînd, o metodã de
autovindecare ºi pe urmã o metodã de Dna Gabriela Radu mã întreabã de ce
vindecare. Ca sã poþi face asta este nevoie oamenii nu se vindecã sau nu se amelioreazã
ca un maestru Reiki sã te racordeze la sursa întotdeauna de la anumiþi vindecãtori.
de energie a maeºtrilor. Fãrã racordaje nu Dupã cum ºtiþi, de fapt nu existã boli ºi
poþi accesa aceste energii. oameni bolnavi. Un vindecãtor trebuie sã
aibã compatibilitate cu pacientul. Din zece
Dna Monica Olaru din Medgidia are pacienþi cu aceeaºi boalã cinci se pot face
probleme de sãnãtate care se amplificã, cînd bine, trei se amelioreazã ºi la doi nu apare
intrã în propria locuinþã. nici o schimbare. Totul este credinþã,
Stimatã doamnã, existã pe lîngã cele compatibilitate ºi cooperare, grefate pe
vãzute ºi multe „nevãzute”, aºa cum ºi Crezul responsabilitate ºi seriozitate. Dacã nu
creºtin o afirmã. Dacã, aºa cum spuneþi, schimbi nimic în tine, nu ai încredere ºi nu
casa dumneavoastrã este într-un vechi hotel, slãveºti Dumnezeul din tine, atunci nu vei
imaginaþi-vã ce energii dense se ruleazã avea încredere ºi nu vei slãvi divinitatea din
acolo. Fiind sensibilã, în mod automat vã vindecãtor ºi în acest caz este mai bine sã nu
afecteazã viaþa ºi sãnãtatea. Noi avem încerci aceastã modalitate de vindecare a
specialiºti care vã pot rezolva aceastã bolii.
problemã.
Dna Maria Ioniþã din Medgidia întreabã
Dl. Costicã Antion din Huºi mã întreabã noastrã cu Cosmosul. Cînd funcþioneazã aºa prin alegerea unui alt mod de viaþã, de de ce generaþiile de copii de acum sînt foarte
cum poate sã-ºi îmbunãtãþeascã starea de normal, chakrele se învîrt în sensul acelor de gîndire, de conºtientizare. Dupã ce Iisus îi agresive.
sãnãtate prin deschiderea chakrelor. ceasornic. Dacã apar boli, farmece, vrãji, se vindeca pe oamenii timpului sãu le spunea: Pãrerea mea este cã agresivitatea
Prin iubire necondiþionatã, prin meditaþie viruseazã programul de funcþionare corectã a „Du-te, dar sã nu mai greºeºti!” Fiecare noastrã, a oamenilor „mari”, s-a accentuat.
ºi gînduri pozitive. Dacã nu vã reuºeºte în chakrelor ºi ele se opresc din rotaþie sau se dintre noi îºi construieºte viaþa zi de zi. ªi cum copiii sînt cei mai fini receptori, ei
totalitate, apelaþi la un maestru spiritual. Fiþi învîrt în sens invers (în sensul morþii). Dumnezeu ne iubeºte pe toþi la fel, aºa cum preiau, „la greu” frustrãrile ºi fricile noastre,
însã atent la cine. Nu toþi maeºtrii pot Indiferent de ce boli suferim, dacã reuºim sã soarele lumineazã pãmîntul ºi în locurile obiceiurile ºi agresivitatea noastrã. Legãtura
deschide chakrele ºi asta se întîmplã fiindcã obþinem ºi sã menþinem o funcþionare curate, ºi în locurile murdare, fãrã preferinþe. dintre mamã ºi copil rãmîne cea mai viabilã
nu e în misiunea lor sã o facã. Noi avem un energeticã bunã, bolile respective se pot în ochii lui Dumnezeu. Atenþie mare ce faceþi
maestru specializat pentru asta. Sunaþi-ne! vindeca. Dacã vindecãtorii ºi terapeuþii ar Dl Constantin Bãdoi din Bucureºti mã pentru copiii voºtri!

Ultimele cercet`ri \n domeniu ne spun despre diabet c`...


] Cornel NICULA cercet`torii au [nregistrat orice eveniment cardiovas-
cular [n acest grup. S-a g`sit, c` diabetul a condus la
Conform unui articol publicat [n “The Lancet”, apari\ia mai precoce a BCV; b`rba\ii, ca ]i femeile cu
diabetul zaharat are aceea]i efecte asupra s`n`t`\ii ca diabet erau [n medie cu 15 ani mai tineri dec@t cei f`r`
]i o [naintare [n v@rst` de 15 ani. Cercet`torii canadieni diabet din aceea]i categorie de risc. Pentru cei care au
au g`sit, ca pacien\ii cu diabet se [ncadreaz` [n suferit un infarct miocardic, atac vascular cerebral
categoria de risc cardiovascular [nalt cu 15 ani mai sau deces de orice cauz`, tranzi\ia de la risc moderat
devreme dec@t cei f`r` aceast` boal`. Bolnavii diabetici la risc [nalt avea loc [n jurul v@rstei de 48 ani la b`rba\ii
au ]anse de patru ori mai mari ca s` aib` vreo boal` diabetici ]i la 54 ani la femeile diabetice. C@nd ]i
cardiovascular` (BCV) fa\` de subiec\ii f`r` aceast` procedurile cardiovasculare (de ex. opera\ia bypass) au
problem` metabolic`. {n ultimele 5 ani au ap`rut mai fost incluse [ntre criteriile de defini\ie a BVC, aceast`
multe dovezi care o suport` utilizarea agen\ior cardio- tranzi\ie avea loc ]i mai precoce, la 41 ani la b`rba\i ]i
protectori, de exemplu statinele sau aspirina, la pacien\ii la 48 ani [n cazul femeilor.
cu diabet zaharat. Totu]i, [nc` nu este bine cunoscut` “Popula\ia de v@rst` mijlocie ]i [naintat` pare s` aib`
v@rsta la care trebuie [nceput acest tratament. un risc cardiovascular [nalt, deci la acest segment sunt
Pentru a r`spunde la aceast` problem`, Dr. Gillian necesare strategii agresive pentru reducerea riscului.
Booth (Institute for Clinical Evaluative Sciences, Pragul cel mai potrivit pentru diabeticii tineri este mai
Toronto, Ontario, Canada) ]i colegii s`i au urm`rit v@rsta pu\in clar. Mul\i pacien\i diabetici sub 40 de ani par s`
la care oamenii cu diabet ]i-au dob@ndit un risc [nalt de aib` un risc cardiovascular mic sau moderat, cel pu\in
BCV. Ei au studiat o mare parte a popula\iei din Ontario, pe scurt` durat`” – comentez` Dr. Booth. “V@rsta
Canada, peste 9000000 de oameni, din care 379000 trebuie luat` [n considerare c@nd stabilim \inta
aveau diabet zaharat. {ntre aprilie 1994 ]i martie 2000, reducerii riscului la pacien\ii diabetici”, conclude
cercet`toarea.

COSMOS PAGINA 19 Anul I, Num`rul 1 • Iunie 2007


PENTRU S~N~TATEA TA!

E-urile demascate!
] Contele INCAPPUCCIATO
ne putem aºtepta ca un produs atât de vechi sã
fie bun pentru organismul nostru, chiar dacã el

T
rãim timpuri moderne. Viaþa cotidianã a are autorizaþia sanitarã pentru a fi comer-
devenit complexã ºi ne solicitã din foarte cializat. Este suficient sã ne gândim cã o
multe puncte de vedere. De aceea ali- maionezã se altereazã în mod normal foarte
mentaþia este unul dintre cele mai importante repede (în 24 sau maxim 48 de ore), deoarece
domenii, mai ales cã la ora actualã existã o ea constituie o hranã foarte bunã pentru
întreagã industrie planetarã a alimentaþiei, bacterii.
care consumã ºi produce cantitãþi imense de
materii biologice. Iatã o listã a E-uurilor, pentru a
Dar... ºtim noi ce mîncãm? Atunci cînd ne
uitãm în vitrinele magazinelor, privirea noastrã avea o imagine despre ele ºi a
este atrasã de coloritul divers al alimentelor ºi ºtii ce aveþi de fãcut:
dulciurilor, ºi raþiunea nu mai stã sã calculeze
dacã un produs este sau nu periculos pentru • coloranþi - pentru a schimba sau a da
sãnãtatea proprie. culoare; E100-E182
• conservanþi - substanþe care prelungesc
Cum recunoaºtem produsele perioada de pãstrare a alimentelor prin acru;
protejarea lor împotriva alterãrii cu E300-
sãnãtoase microorganisme; E200-E297 E390
De aceea, ne-am decis ca în acest prim • antioxidanþi - substanþe care prelungesc dispersiilor, • agenþi
numãr al revistei sã vã venim în ajutor cu perioada de pãstrare a alimentelor prin culoarea etc.; antiaglomeranþi -
informaþii referitoare la substanþele folosite în protejarea împotriva oxidãrii (de exemplu: E400-E496 E500-E580
alimentaþie. Ele se numesc E-uri sau aditivi rîncezirea, schimbarea culorii); E300-E390 • agenþi de gust (aromatizanþi) - • amidon modificat - E1400-
alimentari. Dacã ne uitãm pe eticheta unui • emulgatori - asigurã un amestec omo- se împart în trei categorii: E1450
produs, oricare ar fi acela, vom observa cã are gen între apã ºi grãsimile alimentare; a) substanþe aromate naturale - se obþin • edulcoranþi (îndulcitori) - substanþe (alte-
trecut termenul de garanþie. Trebuie sã înþelegem E400-E496 prin procese fizice enzimatice sau le decît zahãrul) care se utilizeazã pentru
cã orice substanþã, fie ea ºi bunã, în timp, în • sãruri de topire - E400-E496 microbiologice din materii prime de a da gust dulce alimentelor; E900-E999
interiorul ei, se transformã treptat, calitãþile ei • agenþi de îngroºare - substanþe care au origine vegetalã sau animalã; • substanþe de afânare - substanþe care
chimice schimbîndu-se lent, dar sigur. ªi din capacitatea de a mãri vîscozitatea pro- b) substanþe identic naturale - sunt identice din contribuie la creºterea volumului alimen-
acest motiv putem spune cã orice produs duselor alimentare; E400-E496 punct de vedere al compoziþiei cu aromele telor fãrã a modifica valoarea din punct
alimentar nu prezintã cu adevãrat garanþie decît • agenþi de gelifiere - substanþe care per- naturale, componentele fiind obþinute prin de vedere energetic; E400-E496
cel mult o lunã - douã dupã cumpãrare, cît mai mit ºi care ajutã la formarea gelurilor; sintezã; c) substanþe artificiale - se obþin • antispumanþi - se folosesc pentru reduce-
este încã stabil din punct de vedere chimic. E400-E496 prin sintezã, având structura ºi compoziþia rea ºi prevenirea spumei; E500-E580.
Cercetãtorii spun cã aditivii alimentari sînt • stabilizatori- substanþe care fac posibilã diferite de cele naturale; E600-E640
substanþe chimice de sintezã ºi, deoarece ele menþinerea proprietãþilor fizico-chimice • acidifianþi - substanþe care cresc acidi-
nu se gãsesc în mod natural, nu ar trebui sã ale alimentelor, menþinînd omogenizarea tatea alimentelor, imprimîndu-le un gust
facã parte din alimentaþia noastrã. Impactul E-
urilor asupra organismului este devastator,
deoarece ele nu sunt recunoscute ºi acceptate Vitamina D reduce realizat de cercet`torii din cadrul
Universit`\ii din California ]i preluat de
cre]te riscul dezvolt`rii intoleran\ei la
glucoz`, afec\iune ce precede apari\ia
de cãtre acesta. Cu toate acestea, ficatul nostru
rezistã la asaltul unor asemenea substanþe, dar riscul apari\iei agen\ia de pres` ANI. Potrivit studiului
suplimentarea dietei zilnice cu 1.000 de
diabetului. {n cadrul cercet`rii au fost
examinate 4.572 de persoane grupate
în timp organismul tinde sã slãbeascã pe
partea sa imunitarã, faþã de E-uri. O substanþã
cancerului IU de vitamina D reduce cu peste 50%
riscul de apari\ie a anumitor tipuri de
[n patru categorii: ex-fum`tori,
fum`tori activi, fum`tori pasivi ]i
strãinã, afirmã medicii, nu poate fi adminis- cancer, precum cel de colon, de s@n ]i persoane care nici nu au fumat ]i
Vitamina D, care are rolul de a
tratã timp îndelungat fãrã a produce efecte de ovare. nici nu frecventeaz` locuri unde se
men\ine un nivel normal al calciului ]i
secundare. Consumul îndelungat de produse „Multe persoane au o deficien\` de fumeaz`.Fum`torii activi au prezentat
fosforului [n s@nge ajut` [n mod
alimentare aditivate sintetic produce în orga- vitamina D. Un pahar de lapte, de cel mai mare risc de diabet, 22% dintre
semnificativ la prevenirea apari\iei
nismul uman un bombardament asupra exemplu, con\ine doar 100 de IU. Alte ei dezvolt@nd intoleran\` la glucoz` pe
cancerului, conform unui nou studiu
alimente, precum iaurtul, br@nza sau perioada studiului, [n timp ce subiec\ii
organelor interne, provoacã distrugerea siste-
sucul de portocale, [ncep s` fie care nu au fost niciodat` expu]i
mului imunitar (acesta ajunge sã producã
[mbog`\ite cu vitamina D. Esen\ial e fumatului pasiv au prezentat cel mai
anticorpi peste mãsurã, folosindu-i împotriva [ns` s` beneficia\i de 1.000 de IU sc`zut risc (12%).
propriului organism), precum ºi o serie de zilnic”, au declarat autorii studiului. De asemenea, 17% dintre
tumori maligne ºi benigne. persoanele care nu au fumat niciodat`,
Majoritatea produselor alimentare conþin
aditivi, care conservã, dau culoare, formã, Fumatul pasiv dar care frecventeaz` [n mod regulat
locuri [n care se fumeaz`, au prezentat
spumeazã ºi mai ales dau aromã în mod
artificial, fãcînd astfel produsul atrãgãtor ºi
cre]te riscul de intoleran\` la glucoz` cu 3% mai mult
dec@t cei care au fumat [n trecut, dar
vandabil timp îndelungat. diabet! [ntre timp au renun\at la acest obicei.
Fum`torii pasivi sunt expu]i la o
serie de toxine, care afecteaz` [n
E-uurile - precursorii bolii Fumatul pasiv cre]te riscul de
special pancreasul, organul care
diabet, conform unui nou studiu realizat
produce insulina, au explicat autorii
Produsele alimentare cu termen de ga- [n SUA, preluat de agen\ia de pres`
ANI. Potrivit studiului, fumatul pasiv studiului. (Cornel NICULA)
ranþie de un an sau doi nu sunt o raritate. Nu

COSMOS PAGINA 20 Anul I, Num`rul 1 • Iunie 2007


MISTERE DEZV~LUITE

Speran]a în noua Profe\ia craniilor

]
de cristal
Contele INCAPPUCCIATO

energie
Enigmele acestei lumi, care este
mo]tenitoarea unor str`vechi culturi,
s[nt [nc` foarte multe. Una dintre ele
este legat` de existen\a unor
artefacte extraordinare, dac` le privim

vizionare, intuitive, curajoase. În Vãrsãtor se


lucreazã cu energii de grup. Tot mai multe
femei conduc grupuri de meditaþie, comunicã,
se implicã în afaceri ºi politicã, se impun în
viaþa de zi cu zi.
ªi fiindcã este un cîºtig enorm ca energiile
masculine sã fie în echilibru cu cele feminine, prin prisma ]tiin\ei moderne care,
pentru cã planeta are nevoie urgentã de acest de]i are metode performante de
echilibru, lucrurile încep sã intre pe un fãgaº investigare, nu reu]e]te s` ofere
normal. În toate epocile în care femeia a fost r`spunsuri pe m`sura misterelor.
oprimatã puternic ºi a fost nevoitã sã-ºi Legendele care au r`mas din
ascundã darurile de la Dumnezeu, între vechime con\in [n ele adev`ruri ce
energiile masculine în „alb ºi negru” s-a creat ast`zi cu greu pot fi acceptate,
datorit` stilului nostru de via\` ]i de
un firicel de energie roz numitã speranþã.
educa\ie. Cu toate aceste, din ce [n
Geea ºi speranþa sînt entitãþi ºi energii
ce mai mul\i oameni, inclusiv de la
feminine. Timide, energiile speranþei s-au noi din \ar`, s[nt interesa\i tot mai
strecurat pe nesimþite prin haosul ºi violenþa mult de asemenea enigme con\inute
timpurilor. Aceastã energie a speranþei nu [n legendele transmise p[n` la noi.
existã niciunde în univers, fiind o energie Spuneam ceva mai inainte de o
enigm` pe c[t de mare, pe at[t de
tulbur`toare. M` refer la cele 13
cranii de cristal.
Faptul c` s[nt 13, de]i unii au vrut s`
discrediteze aceast` realitate spun[nd
c` doar 3 s[nt reale, face o leg`tur`
fascinant` cu un text p`strat [n situl
arheologic din Egipt, de pe platoul
puterea, au detronat femeia piramidelor, text care se intituleaz`
] Cecilia DAVID din rolul ei, lãsat de ”Cele 12 piramide ale lui Toth”.
Dumnezeu ºi au devenit Despre acest document extraordinar

T
rãim într-o lume a energiei. Tot ce ne stãpîni. de interesant vom vorbi cu ocazia
înconjoarã, de la microcosmos la Femeia ºi-a diminuat unui articol viitor.
macrocosm, este energie în miºcare. iubirea ºi intuiþia în faþa Exist` o leg`tur` anume [ntre aceste
Energiile nu sînt nici bune, nici rele. Ele sînt. brutalitãþii, puþin cîte puþin, 13 cranii de cristal ]i cele 13 pira-
Noi le transformãm în bune sau rele. Ele dar a rãmas alãturi de mide? Arheologii cunosc doar c[teva
piramide, aflate [n col\uri diferite ale
rãspund dorinþelor noastre ºi devin ceea ce bãrbat cu energia ei de
lumii. Cele egiptene, cele maya]e ]i
noi gîndim. neînlocuit. Lucrurile nu s-au
cele inca]e. {n mod cert [ntre cranii ]i
În Epoca Peºtilor energiile Terei au fost desfãºurat cum trebuia ºi s-a piramide exist` o leg`tur` stranie ]i
preponderent masculine. A fost Epoca Tatãlui, produs un mare dezechilibru ocult`, [n acela]i timp.
acþionînd pe Raza Voinþei ºi a Puterii. Bãrbaþii energetic. ªtim cum a fost tratatã de Ele constituie adev`rate biblioteci de
au preluat rolul de conducere, ºi pentru cã nu atunci ºi pînã în zilele noastre femeia. Au informa\ii, ce con\in date despre
au fost înþelepþi sã-ºi echilibreze energia prin existat ºi în aceastã epocã de întuneric femei Atlantida, Lemuria, despre civiliza\iile
iubire ºi înþelepciune, acele timpuri au fost dîrze, de excepþie, care au condus destinele care au existat pe P`m[nt [n urm` cu
sfîºiate de conflicte, rãzboaie ºi nesiguranþã. unor þãri. Dar într-o lume a bãrbaþilor, femeia creatã aici, pe Terra. Este energia rasei terane milioane de ani, precum ]i despre
Înainte de aceastã epocã au dominat a trebuit sã facã pacturi ruºinoase cu aceºtia (adicã noi, oamenii), plinã de bucurie ºi cele care au existat dup` catastrofa
iubirea ºi înþelepciunea, iar rolul de condu- pentru a-ºi menþine puterea. iubire; ea ajutã enorm planeta ºi oamenii ei atlant` – maya]i, inca]i, olmeci,
azteci. De asemenea, con\inutul
cãtor îl avea femeia. Femeia reprezentînd, sã se înalþe.
informa\ional existent [n cele 13 cranii
printre altele, ºi intuiþia, a fost puntea de Adevãrata putere se regãseºte Planeta se va înãlþa în dimensiunea a
descrie, [n imagini mentale, lumi care
legãturã între bãrbat ºi Dumnezeu. Pentru cã cincea cu sau fãrã voia raselor ostile ei, care
dãdea viaþã, acea epocã nu a fost marcatã de în armonie au þinut oamenii în beznã spiritualã ºi
se afl` [n alte locuri din Cosmos.
La fiecare dintre cele 13, [n zonele
violenþã ºi moarte. Ea mergea pe iubire ºi Bãrbaþii nu au înþeles cã trebuiau sã primitivism. ªi atunci, bãrbat ºi femeie, umãr t[mplelor, pe un anumit nivel
înþelepciune, era în armonie cu bãrbatul ºi în conducã cu voinþã ºi putere, prin iubire ºi la umãr, vor clãdi o nouã civilizaþie înãlþatã, energetic, s[nt stocate coduri formate
echilibru cu natura. Trãiau liber ºi corect, înþelepciune, fiindcã aºa era rînduit de împletindu-ºi armonios energiile, susþinuþi din spoturi minuscule ]i luminoase,
cunoºteau tainele universului ºi foloseau Dumnezeu. ªi atunci viaþa s-a miºcat haotic, fiind mai ales de energiile speranþei. care transmit impulsuri c`tre capul
energia constructiv. Se armonizau ºi se iar perioadele de rãzboi ºi mari rãutãþi au celui care se afl` [n contact cu
craniul, \in[ndu-l [ntre m[ini. La ce
susþineau reciproc ºi totul era aºa cum scãpat de sub control. Sã speraþi, dragii mei, servesc ]i ce semnifica\ii au aceste
trebuia, dar bãrbatul, care era paznicul ºi Acum sîntem la începutul Erei Vãrsã-
apãrãtorul femeii, s-a gîndit cã e mai simplu torului. Energiile Terei se schimbã de la o zi la ºi lucrurile aºa vor fi! coduri? Despre asta vom vorbi [n
num`rul viitor.
sã-i fie stãpîn. ªi fiindcã trebuiau sã existe alta ºi, implicit, se modificã ºi atitudinea
experienþe în ceea ce priveºte voinþa ºi bãrbaþilor faþã de femei. Femeile sînt

COSMOS PAGINA 21 Anul I, Num`rul 1 • Iunie 2007


REALIT~}I MULTIDIMENSIONALE

Cele 7 dimensiuni
[i via]a din ele...
este liniarã sau bidimensionalã. ,,acum,, etern în care, prin
vederea holograficã, percepem
] Rodica CRUPENSCHI A TREIA DIMENSIUNE - aici existãm noi, formele de luminã de mare
oamenii, cu percepþia noastrã liniarã a intensitate.
timpului ºi spaþiului, cu capacitatea noastrã de
Toate nivelele dimensionale a ne aminti trecutul ºi de a ne construi viitorul A ªASEA DIMENSIUNE -
în prezent. Aici devenim conºtienþi de noi este dimensiunea Cristicã sau
sunt aici! înºine, de faptul cã trecem printr-o etapã de Budhicã, unde ºtim cã totul
Dacã citim cu atenþie profeþiile antece- învãþare ºi o etapã în care ne construim este un TOT. Aici atingem
sorilor noºtri, observãm cã acestea vorbesc personalitatea. stadiul iluminãrii, ne întoar-
despre o Erã de Aur. O perioadã în care omul cem acasã la Dumnezeu-
îºi va putea folosi calitãþile psihice, va atinge A PATRA DIMENSIUNE - este dimensiunea creatorul nostru-la stadiul
un nivel înalt al conºtiinþei de sine, o perioadã subconºtientului colectiv, locul unde rezidã conºtiinþei unice. Tot aici se
în care vom fi înconjuraþi de dragoste ºi sentimentele, emoþiile ºi visele. Timpul aici este creeazã matricea morfoge-
armonie. ciclic, alternativele ºi posibilitãþile sunt neticã, adicã formele
Acest moment existã chiar acum, se prezentate simultan într-un câmp cuantic. Este geometrice care fac obiectul
manifestã sub o anumitã formã în fiecare clipã frecvenþa empatiei, telepatiei, zona în care geometriei sacre ºi care
a vieþii noastre; nu doar omul evolueazã, ci ºi experimentãm, pentru ultima oarã, lumea sunt forme de luminã crea-
întreaga planetã îºi pregãteºte intrarea în zona fizicã cu ajutorul corpului fizic. A accepta toare de viaþã.
vibraþiilor superioare. conºtiinþa acestei dimensiuni înseamnã a face
„Trezirea” aceasta înseamnã o nouã un salt cuantic, dar acesta implicã schimbarea A ªAPTEA DIMEN-
conºtiinþã, este ceea ce iniþiaþii numesc conºti- radicalã a falselor credinþe, pentru a ajunge la SIUNE - este echivalentã
inþa Cristicã sau Budhicã, o recunoaºtere a conºtiinþa Cristicã, conºtiinþa colectivã care se cu integrarea totalã,
propriei noastre esenþe, a faptului cã suntem recunoaºte pe sine ca fiind un TOT unitar. conºtiinþa este experi-
un TOT unitar. În acest context, dimensiunile nu mentatã multidimen-
reprezintã altceva decât diversele etape prin A CINCEA DIMENSIUNE - este purã sional. Forma dispare lãsând locul
care trecem în drumul nostru cãtre Dumnezeu. energie, frecvenþa înþelepciunii, locul unde sunt conºtiinþelor de luminã purã, îngerilor ºi a trasforma experienþele ºi
Toate nivelele dimensionale sunt aici, diferenþa ghizii noºtri spirituali ºi Marii Maeºtri ai fiinþelor de iubire purã... Comunicarea între conºtiinþa în sunet pur, sunet care, de fapt, este
dintre ele fiind datã de frecvenþa lor. Ele sunt, Ascensiunii. Aici vom crea familii de suflete, aceste fiinþe se face prin combinarea sunetelor limbajul unic în dimensiunea a ºaptea ghidatã
de fapt, frecvenþe în interiorul cãrora vibrãm care vor avea aceeaºi vibraþie. Timpul în ºi culorilor, cele douã conºtiinþe energizându- de Galaxia Andromeda.
noi, altfel spus, sunt nivele de conºtiinþã. aceastã dimensiune este continuu, existã un se prin aceastã experienþã. Ei deþin secretul de
În acest plan dimensional în care se aflã
Pãmântul, existã ºapte dimensiuni. Trecerea

Originile omului
într-o altã dimensiune este un proces ce 30 de mii de ani [nainte de prezent
implicã expansiunea conºtiinþei, a formei de Homo sapiens sapiens: 200 de mii de
ani - prezent
percepere a realitãþii ºi de a vedea lucrurile.
Perioadele probabile din enumerarea de
mai sus se bazeaz` pe datarea fosilelor
Cunoaºterea ne deschide SPECIA; PERIOADA DE TIMP g`site. Fiecare specie de mai sus este
{N CARE A EXISTAT
Porþile Dimensionale Ardipithicus ramidus: 5 – 4 milioane de
probabil s` fi tr`it ]i [nainte sau dup`
perioadele prezentate, dar r`ma]i\e
ani [nainte de prezent; care s` fie datate ]i s` dovedeasc`
PRIMA DIMENSIUNE - este zona în care Australopithecus anamensis: 4,2 – 3,9 acest lucru nu exist`. Exist`, de
energia se transformã în materie, este milioane de ani [nainte de prezent asemenea, dispute legate de speciile
dimensiunea macrocosmos, frecvenþa vibra- Australopithecus afarensis: 4 – 2,7 care s-au suprapus, de exemplu,
torie de activare a ADN-ului, frecvenþa milioane de ani [nainte de prezent suprapunerea dintre Homo habilis ]i
Australopithecus africanus: 3 – 2 Homo erectus. Se prea poate ca cele
atomilor ºi moleculelor. Apa ºi mineralele
milioane de ani [nainte de prezent dou` s` fie exemple provenite din
vibreazã pe aceastã frecvenþã; este dimen-
Australopithecus robustus: 2,2 – 1,6 acea]i specie. Aceea]i disput` exist` ]i
siunea în care se activeazã ADN-ul ºi sistemul milioane de ani [nainte de prezent [n cazul Homo erectus, Homo sapiens
celular primeºte impulsuri energetice. Homo habilis: 2,2 – 1,6 milioane de ani archaic ]i Homo sapiens sapiens. O
] Cornel NICULA [nainte de prezent disput` exist` ]i asupra afirma\iei:
A DOUA DIMENSIUNE - este frecvenþa Dac` toate speciile au fost descoperite Homo erectus: 2 – 0,4 milioane de ani “Dac` toate speciile au fost descoperite
care permite existenþa plantelor ºi animalelor; ]i omul este descendent dintre ele, [nainte de prezent ]i omul este descendent dintre ele,
vibraþia care menþine unite cele douã regnuri, atunci cea mai probabil` descenden\` le Homo sapiens archaic: 400 – 200 de mii atunci cea mai probabil` descenden\` le
cu alte cuvinte este subconºtientul colectiv al include pe toate mai pu\in robustul de ani [nainte de prezent include pe toate mai putin robustul
speciei. Aici nu existã timp ºi spaþiu. Conºtiinþa Australopithec ]i pe Neandertal. Homo sapiens neandertalensis: 200 – Australopithec ]i pe Neandertal.”

COSMOS PAGINA 22 Anul I, Num`rul 1 • Iunie 2007


{TIIN}~ {I VIA}~

Grupele sanguine [i dietele


O mare incidenþã o au problemele legate de Recomandãrile pentru controlul greutãþii
aglutinarea sîngelui, precum ºi ulcerul gastric, determinã existenþa mai multor factori care
bolile inflamatorii ºi ale glandei tiroide. Cei influenþeazã creºterea în greutate pentru
care au aceastã grupã sanguinã ar trebui sã grupa 0. În primul rînd ne referim la reglarea
nu mãnînce cereale, în special grîu ºi porumb. tiroidianã. Oamenii cu grupa 0 au tendinþa
Se recomandã o dietã bogatã în proteine spre hipotiroidism (nivelul scãzut al hormo-
(inclusiv carne roºie), puþini carbohidraþi, ºi nilor tiroidieni, lipsa iodului). Efectele hipoti-
multe fructe ºi legume; se pot mînca moderat roidismului sunt: creºterea în greutate,
ouã ºi nuci. Trebuie evitate produsele lactate, retenþie de lichide, scãderea masei musculare
fasolea, cerealele, pîinea, pastele fãinoase ºi ºi oboseala.
orezul. Sunt recomandate exerciþiile fizice Factorul principal al creºterii în greutate
(aerobicul) ºi alergãrile. este glutenul care se gãseºte în toate
Consumator de carne; Tract digestiv produsele pe bazã de grîu. Urmînd dieta
viguros, dar cu aciditate crescutã; sistem imu- grupei 0 prin reducerea consumului de ce-
nitar hiperactiv; intoleranþã faþã de adaptãrile reale, pîine ºi paste fãinoase se constatã
scãderea în greutate.
Alimentele care favorizeazã creºterea în
greutate pentru grupa 0: grîul, porumbul,
fasolea uscatã, lintea, varza, conopida,
muºtarul. Alimente benefice care favorizeazã
diferite. La ora actualã în lume sînt scãderea în greutate pentru grupa 0: sarea
] Contele INCAPPUCCIATO cunoscute patru mari grupe sanguine: 0, iodatã, peºtele, ficatul, carnea roºie (de vitã),
A, B ºi AB. Oamenii de ºtiinþã s-au spanacul ºi toate legumele verzi.
Viaþa pe care o ducem la ora actualã, a întrebat adesea, fãrã sã gãseascã Se recomandã alimentaþie bazatã pe
devenit destul de trepidantã. Stresul resimþit rãspunsul pînã acum: de ce existã patru proteine: carne slabã de peºte, pui, vitã, cît
de majoritatea dintre noi tinde sã se trans- grupe sanguine? Rãspunsul este urmã- mai proaspãtã fãrã adaos de conservanþi ºi
forme într-o stare permanentã. Pentru a putea torul: aºa cum au existat patru mari rase alþi aditivi. Se vor evita mezelurile preparate
evita asemenea neplãceri, este necesar sã pe planetã, aºa existã patru grupe. industrial. Foarte benefice sunt alimentele
apelãm la metode directe, care ne pot Fiecare grupã sanguinã este moºtenitã de marine (surse de iod, regleazã funcþia
îmbunãtãþi repede tonusul general. la înaintaºii acelor civilizaþii. Despre tiroidianã) care trebuie sã reprezinte o
Fiecare dintre noi are o grupã sanguinã, aceste aspecte vom comenta în numãrul componentã majorã a dietei grupei 0. Persoa-
despre care aflã în momentul primirii actului urmãtor al revistei. De aceea, compo- nele cu grupa 0 trebuie sã reducã produsele
de identitate. Este foarte important ca indi- nentele sanguine ale fiecãrei grupe sînt lactate în special laptele dulce (pentru cã
vidul uman sã-ºi cunoascã grupa de sînge, relativ diferite, chiar dacã la baza lor se apare intoleranþa la lactozã). Deoarece calciul
deoarece în viaþã apar situaþii cînd trebuie aflã aceleaºi particularitãþi. este foarte necesar, se recomandã suplimenþi
efectuatã o transfuzie sau o intervenþie alimentari de calciu (mai ales pentru femei).
medicalã. De aceea, vom vorbi despre diete ºi CARACTERISTICILE GRUPEI 0 la dieta ºi la mediul înconjurãtor; rãspunde Alternative excelente sunt: brînza de soia,
grupe sanguine, un subiect extrem de optim la stres printr - o activitate fizicã laptele de soia.
important, în primul rînd pentru sãnãtatea Sã începem cu grupa 0, consideratã cea intensã; necesitã un metabolism eficient Dintre uleiuri ºi grãsimi se recomandã
sîngelui nostru. mai rãspînditã în lume. Grupa sanguinã 0. pentru a se menþine suplu ºi energic prin uleiul de mãsline preset la rece. O sursã
Un aspect extrem de bizar, despre care Mai este numitã ºi grupa Vînãtorului - este suplimentarea alimentaþiei cu iod ºi calciu; în beneficã de proteine ºi grãsimi vegetale sunt:
vom discuta în numãrul urmãtor al revistei, din punct de vedere antropologic cea mai ceea ce priveºte personalitatea, grupa 0 poar- nucile ºi seminþele crude de dovleac.
este acela cã indivizii umani, deºi aparþin unei veche grupã. Este asociatã cu un nivel mare tã o memorie geneticã de putere, rezistenþã, Legume deosebit de benefice: toate legu-
zodii, de exemplu, pot avea grupe de sînge de aciditate în stomac ºi enzime intestinale îndrãznealã, încredere în forþele proprii, mele verzi, hrean, ceapã, usturoi, gulii.
diferite. De asemenea, într-o grupã sau alta care pot consuma colesterolul, de aceea putere de concentrare, acþiune ºi un dezvoltat
de sînge existã oameni nãscuþi în zodii poate asimila cu uºurinþã proteinele animale. simþ de autoconservare. (continuare în numãrul viitor)

ABONAMENTUL: FONDATOR:
COSMOS CONTACT: Bulevardul Mircea Vodã, nr. 42,
bloc M14, sc. 1, et. 1, ap. 5, sector 3,
mai ieftin, mai simplu, mai comod Contele Incappucciato Bucureºti
tel.: 021 322 83 87

DA
REDACTOR ªEF: tel./fax: 031 419 06 10
doresc s` m` 3 luni - 5,5 lei noi Cornel Nicula mobil: 0722 352 832; 0724 573 872
abonez la revista e-mail: redactia@cosmosmedia.ro e-mail: office@cosmosmedia.ro
COSMOS pe o 6 luni - 11 lei noi www.cosmosmedia.ro
perioad` de: REDACÞIA: Cecilia David,
12 luni - 22 lei noi Rodica Crupenschi, Mihai Vârtejaru, PUBLICITATE: Shanti Prem SRL
Virgil Marcu e-mail: shanti_p2006@yahoo.com
Nume: ........................................ Prenume: ............................................
CORECTURÃ: Rodica Crupenschi Tiparul executat la FED Print SRL
Adresa: ................................................................................................... Distribuþie: Editura Regalã SRL
DTP: Shanti Prem SRL
Cod po[tal: ........................... Ora[: ......................................................... MANAGER MARKETING: Reproducerea totalã sau parþialã a oricãrui material scris
este posibilã numai cu acordul prealabil scris al Shanti
Cristian Alexandrescu Prem SRL. Responsabilitatea juridicã asupra conþinutului
Jude]ul: ................................ Telefon: ............................................ e-mail: marketing@cosmosmedia.ro textelor aparþine în întregime autorilor.
Abonamentele se fac direct pe adresa redac]iei.

COSMOS PAGINA 23 Anul I, Num`rul 1 • Iunie 2007


PUBLICITATE

COSMOS PAGINA 24 Anul I, Num`rul 1 • Iunie 2007