Sunteți pe pagina 1din 105
Sustained by European Commission
Sustained by European Commission
Sustained by European Commission
Sustained by European Commission
Sustained by European Commission
Sustained by European Commission
Sustained by European Commission
Sustained by European Commission
Sustained by European Commission
Sustained by European Commission
Sustained by European Commission
Sustained by European Commission
Sustained by European Commission
Sustained by European Commission

Sustained by European Commission

Profesori

gureanu Dan Mocanu Zîna Badea Camelia Prunianu Livioara un Loredana Purice Ionel Hosofschi Caterina ulică Loredana Cazacu Elena Hoza Mihaela Moga Ion

Echipa română de proiect :

Elevi – deşi în activităţile proiectului s-au implicat un număr foarte mare de elevi, mai jos sunt nominalizaţi cei a căror contribuţie a fost substanţială, din diferite clase cu profilele: Ecologie şi Protecţia mediului, Matematică – Informatică, Filologie

XII C Alexa Crina Busuioc Marius Caplat Andreea Didilescu Andreea Duduman Georgiana Horduna Ionuţ Hurduc Marius Ioniţă Oana Ilaş Oana Marcu Paula Polcovnicu Vlad Peşcher Răzvan Sandu Cosmin Tenciu Cosmina Veluca Roxana Vieriu Raluca Sabadac Mihaela Manolache Georgiana Iosub Andreea Puşcaşu Ovidiu Nechita Cornel Moga Ionuţ Moraru Andreea

X G Andone Cătălin Andrei Bombea Valentina Borţun Mihai Alexandru Cîrjonţu Ana Maria Cucerescu Ecaterina Deicu Alin Constantin Donose Ionuţ Dulan Ionela Alexandra Dumitraşcu Georgiana Giantâc Mihaela Ignat Andreea Mădălina Iordache Georgiana Leonte Bianca Marinela Mocanu Mădălina Moşuleţ Alina Ochiană Cătălina Oltianu Maria Magda ilean Ina Spuză Nicoleta taru Iuliana Toma Dorina Ţăran Alexandra Ţiglă Dragoş Dumitru

X F Afilipoaie Alexandru Asavei Mădălina Berbece Bogdan Butnaru Emilia Buţă Andriana Capşa Mihaela Cimpoi Paul Ciuciu Ana Maria lcianu Costel Gabură Andreea Guler Gheorghe Ostan Daniela Panainte Andrei Pintilie Răzvan Roşu Mihăiţă Sandu Iulian Tafercă Dumitru

ldare Ştefan IX G

NOTĂ: Conţinutul documentului este responsabilitatea exclusivă a Grupului Şcolar Industrial „Ion Mincu”, Vaslui, şi nu reprezintă opinia Comisiei Europene sau a Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale. Comisia Europeană şi Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale nu poartă nici o responsabilitate privind informaţia conţinută în acest document.

NOTE. The content of this document is the exclusive responsibility of ‘Ion Mincu’ Highschool Vaslui, and does not represent the opinion of European Commission or National Agency for Communitary Programmes in Educational and Professional Forming Area. The European Commission, the National Agency for Communitary Programmes in Educational and Professional Forming Area do not have any responsibility regarding the information contained in this document.

Endangered Species Specii pe cale de dispari ţ ie Endangered Causes Cauzele pericolulului de dispari ţ

Endangered Species Specii pe cale de dispariţie Endangered Causes Cauzele pericolulului de dispariţie

Threatened Animals in France Animale ameninţate în Franţa

Threatened Animals in Romania Animale ameninţate în România

European See Sturgeon Sturionul european de mare Mediterranean Monk Seal Foca mediteraneană călugăr Slender Billed Curlew Culicul Mare cu cioc subţire European Mink Nurca Europeană Meadow Viper Vipera de luncă Saker Falcon Şoimul jefuitor Danube Salmon Somonul de Dunăre

Dalmatian Pelican Pelicanul dalmaţian Apollo Butterfly Fluturele Apollo Ferruginous Duck Raţa feruginoasă Roe Deer prioara Hermann’s Tortoise Ţestoasa lui Hermann The Grouse Cocoşul de munte

3

12

24

26

28

31

35

39

43

45

48

50

52

55

58

Threatened Animals in Spain Animale ameninţate în Spania

Threatened Animals in UK Animale ameninţate în Marea Britanie

The Black Goat Capra neagră Spanish Imperial Eagle Vulturul Imperial Spaniol Great Bustard Marea Dropie Iberian Lynx Linxul iberic Lesser Flamingo Micul flamingo Blue Whale Balena albastră Hierro Giant Lizard Şopârla gigantică Hierro Common Skate Calcanul obişnuit Sociable Lapwing Nagâţul sociabil Bechstein’s Bat Liliacul lui Bechstein Freshwater White – Clawed Crayfish Racul împlătoşat de apă dulce Cerambyx Longicorn Gândacul cu corn lung Houbara Bustard Dropia Houbara Natterjack Toad Broasca râioasă Natterjack Red Deer prioara roşie

60

63

66

68

71

75

78

81

83

85

87

90

92

95

98

Francis Bacon
Francis Bacon

Francis Bacon

Over 19.000 species of plants and 500 species of animals on earth are classified as endangered.

Over 19.000 species of plants and 500 species of animals on earth are classified as endangered. Another few thousand species have to become endangered every year before the biologists can identify them.

The main causes of the endangerment of the plants and animals are: habitats devastation, commercial exploring (plants gathering, irrational hunting and poaching), destructions made by acclimatized species and pollution. Of all these main causes, the habitat devastation represents the biggest threat for these species.

Lungful of the geological era, different species of plants and animals have slowly evolved and disappeared because of the radical climate change and the impossibilities of adapting the competition for survival. Still, since the 1600’s, the rate of extinction grew progressively, with the growth of the human population and wasting natural resources.

Many scientists think that since the dinosaur extinction, 65 millions years ago, today we find ourselves in the middle of the biggest critical period, of irreversible destruction of uncountable species of plants and animals.

Preserving the actual ecosystems, forests, coral reef or swamps, depends in great amount of their biodiversity. The extinction of one of the species which form a tropic chain could lead to a decline of that specified ecosystem.

The irreversible drop of the biodiversity has a serious impact for the human living. Healthy

ecosystems assure food,

clean

air, water and

fertile grounds for agriculture. Also, 40% of the

Peste 19.000 de specii de plante şi 5.000 de specii de animale de pe Glob sunt clasificate ca fiind pe cale de dispariţie. Alte câteva mii de specii ajung în pragul dispariţiei în fiecare an înainte ca biologii să le poată identifica. Principalele cauze ale dispariţiei speciilor de plante şi animale sunt: distrugerea habitatelor, exploatarea comercială (colectarea de plante, vânatul iraţional şi braconajul), distrugerile produse de către speciile aclimatizate şi poluarea. Dintre aceste cauze, distrugerea habitatelor reprezintă cea mai mare ameninţare pentru aceste specii. De-a lungul erelor geologice, diferitele specii de plante şi animale au evoluat încet şi au dispărut din cauza schimbărilor climatice radicale şi a imposibilităţii de a se adapta competiţiei pentru supravieţuire. Totuşi, din anii 1600, rata de dispariţie a crescut progresiv, odată cu creşterea populaţiei umane şi consumarea resurselor naturale. Mulţi oameni de ştiinţă consideră că de la dispariţia dinozaurilor, în urmă cu 65 de milioane de ani, astăzi, ne aflăm în mijlocul celei mai mari perioade critice, de distrugere ireversibilă a numeroase specii de plante şi animale. Menţinerea ecosistemelor actuale, precum durile, recifurile de corali sau mlaştinile, depinde în mare măsura de biodiversitatea lor. Dispariţia uneia dintre speciile care alcătuiesc un astfel de lanţ trofic poate duce la declinul ecosistemului respectiv.

Scăderea ireversibilă a biodiversităţii are un impact serios asupra nivelului de trai al oamenilor. Ecosistemele sănătoase asigură hrana, aer curat,

modern drugs come from plants and animals.

apa şi soluri fertile pentru agricultură. De asemenea, 40% din medicamentele moderne provin de la plante şi animale.

Example:

The plant and animal species list renowned

as endangered is much too long

for each and

every species being remembered. Concluding

Exemple:

Lista

de

specii

de

plante

si

animale

recunoscute ca fiind pe cale de dispariţie este

destul de mare. Exemple mai concludente sunt:

examples are:

 

· Messenger

pigeon

once

 

· Porumbelul

 

pasager

had the absolute supremacy

deţinea cândva supremaţia

in

their

number as species

in their number as species absolut ă ca num ă r de
 

absolută ca număr de

between birds and mammals. In 1813, there were 1 billion

exemplare între păsări şi mamifere. În anul 1813, s-

pigeons

in

the

American

au numărat peste 1 miliard

state of

Kentucky;

over

a

de

porumbei

în

statul

century,

in

the same

state,

american Kentucky; peste

the last pigeon of this

un secol, în acelaşi stat, a

species died.

 

încetat

din

viaţă

ultimul

 

exemplar din

această

specie.

 

·

Californian

condor,

· Californian condor, · californian,
 

·

californian,

considered

as

the

biggest

Condorul considerat ca cea

mai mare

endangered bird, has entered

pasăre pe cale de dispariţie, a

the

specialists’

attention

intrat în atenţia specialiştilor

which

took

the

last

birds

care au luat ultimele

from

their

natural

exemplare din mediul

lor

environment and put them in

natural

şi

le-au

trecut

în

special

reservations,

where

rezervaţii speciale,

unde

se

they tried to save them.

 

încearcă înmulţirea lor.

 

·

The bald

eagle, with

white

· The bald eagle, with white · Vulturul ple ş uv, cu capul alb

·

Vulturul pleşuv, cu capul alb

head

and

 

full

of

feathers,

şi acoperit

de pene,

în

ciuda

despite of

its

name,

was

numelui său, a fost declarat în

declared the symbol

bird

for

anul 1782 ca pasăre simbol a

U.S.A

in

1782.

Its

existence

S.U.A. Existenţa sa a fost pusă

was in great difficulty because

în

mare

dificultate din cauza

of

the

great

and

excessive

poluării excesive, dar în urma

pollution,

 

but

after

some

surilor

energice

luate

de

energetic

values took

by

the

specialişti,

numărul

lui

s-a

specialists,

its

number

grew

redresat simţitor.

 

amazingly.

   

·

Many

parrots

are

threatened

by

the

· Mulţi

papagali

sunt

grav

ameninţaţi

de

deforestation

from

their

tropical

and

distrugerea

nemiloasă

a

pădurilor

din

subtropical habitats, and by the great ask for birds’ cage. Among the endangered species is the Spix’s parrot, from the north-east of Brazil, from which it is believed that just one male is living in the wild. Kakapo from New Zeeland is another threatened parrot, pushed near extinction by the predators like hemline, cats, and rats brought in their habitat of European colonies.

habitatele lor tropicale şi subtropicale, şi de

cererea mare de

păsări de colivie. Printre

speciile ameninţate este ara lui Spix, din nord-estul Braziliei, din care se crede că doar

un singur mascul

mai trăieşte in sălbăticie.

Kakapo din Noua Zeelanda este alt papagal ameninţat, împins aproape la dispariţie de prădători ca hermeline, pisici, şobolani introduşi în habitatul lor de coloniştii europeni.

subtropical habitats, and by the great ask for birds’ cage. Among the endangered species is the
subtropical habitats, and by the great ask for birds’ cage. Among the endangered species is the

Spix’s Parrots

subtropical habitats, and by the great ask for birds’ cage. Among the endangered species is the

Kakapo

From those 4600 known mammal species, it is considered that more than 1000 species are strongly affected, many endangered, such as:

Dintre

cele

4600

specii

de

mamifere

cunoscute, se consideră că peste 1000 de specii sunt puternic afectate, multe fiind pe cale de dispariţie, printre care:

· The huge panda bear from China has become the world’s symbol of endangered species and we are making efforts to preserve it.

subtropical habitats, and by the great ask for birds’ cage. Among the endangered species is the

·

Ursul

Panda

uriaş

din China

a

devenit

simbolul

mondial

al

animalelor pe cale

de

dispariţie

şi

se

fac

eforturi prezervarea lui.

pentru

·

The

irbis

(Snow

Leopard),

living

in

Himalaya and in neighbour areas; its existence is endangered because of the excessive hunting for its valuable fur.

· Irbisul (leopardul zăpezilor), având habitatul în Himalaya şi în zonele învecinate, îşi are existenţa pusă în pericol din cauza vânării excesive pentru blana sa valoroasă.

· The Tibetan Yak, once in · Yakul tibetan, cândva great number, has been în num
· The Tibetan Yak, once in · Yakul tibetan, cândva great number, has been în num
· The Tibetan Yak, once in · Yakul tibetan, cândva great number, has been în num
· The Tibetan Yak, once in · Yakul tibetan, cândva great number, has been în num
· The Tibetan Yak, once in · Yakul tibetan, cândva great number, has been în num

·

The Tibetan Yak, once in

 
· The Tibetan Yak, once in · Yakul tibetan, cândva

·

Yakul tibetan, cândva

great

number,

 

has been

în număr foarte

mare,

a

amazingly reduced in number

 

fost

redus

simţitor

ca

because

of

its

excessive

număr

de exemplare

hunting.

 

datorită

vânării

lui

 

extensive.

 

·

Being

hunted

without

mercy

for

their

·

amazing skin, the species of American

Fiind vânate fără milă pentru pielea lor deosebită, speciile de crocodil american şi

crocodiles and Nile crocodiles are endangered.

crocodil

de

Nil

îşi

văd astăzi existenţa

periclitată.

 
· The Tibetan Yak, once in · Yakul tibetan, cândva great number, has been în num

American Crocodile

· Elephants are also threatened with endangerment because of the ivory merchant which is very expensive. In 1979 in Africa, 1.3 mil elephants were still in the wild, but because of the poaching, this number dropped to 600.000 in 1989. The Indian elephant is in a much harder situation. Because of their habitats’ reduction, there are only 35000 to 54000, in the wildlife, mostly of them in India. Another 16000 are kept as domestic animals in different countries in Asia.

· The Tibetan Yak, once in · Yakul tibetan, cândva great number, has been în num

Nile Crocodile

· Elefanţii sunt la rândul lor ameninţaţi cu dispariţia datorită comercianţilor de fildeş care pun mare preţ pe acest produs. În 1979 în Africa mai trăiau în sălbăticie 1,3 milioane de elefanţi dar din cauza braconajului acest număr a scăzut la 600.000 în 1989. Elefantul indian - ca specie - este într-o situaţie mult mai grea. Din cauza reducerii habitatului, în lbăticie mai trăiesc 35000-54000 de exemplare, majoritatea lor în India. Alte 16000 de exemplare sunt ţinute ca animale domestice în diferite ţări din Asia.

African Elephant Elephant Ivory Indian Elephant · The rhino was also threatened for a long time

African Elephant

African Elephant Elephant Ivory Indian Elephant · The rhino was also threatened for a long time

Elephant Ivory

African Elephant Elephant Ivory Indian Elephant · The rhino was also threatened for a long time

Indian Elephant

· The rhino was also threatened for a long time by hunters, which led to a drastic drop of their number of its species. The white rhino, the Sumatran rhino, and the Borneo one, the Java rhino and the African one, are found only in few hundreds.

· Rinocerul s-a aflat şi el mult timp în ţinta vânătorilor, ceea ce a dus la o scădere drastică a numărului de exemplare ale

speciilor lui. Rinocerul

alb,

rinocerul

de

Sumatera şi de Borneo, rinocerul de Java şi cel african se găsesc acum numai în câteva sute de exemplare.

African Elephant Elephant Ivory Indian Elephant · The rhino was also threatened for a long time
African Elephant Elephant Ivory Indian Elephant · The rhino was also threatened for a long time
African Elephant Elephant Ivory Indian Elephant · The rhino was also threatened for a long time
African Elephant Elephant Ivory Indian Elephant · The rhino was also threatened for a long time
African Elephant Elephant Ivory Indian Elephant · The rhino was also threatened for a long time

White Rhino

 

Sumatran Rhino

Borneo Rhino

Java Rhino

African Rhino

· The

seals

are

also

· Focile

 

sunt

de asemenea

   

ameninţate

datorită

vânătorilor,

threatened because of hunters, which were interested only for

hundred to 10 000 in the Arctic

threatened because of hunters, which were interested only for hundred to 10 000 in the Arctic

care erau interesaţi doar de pielea

their skin and fur. The curly

şi

blana

animalelor.

Populaţia

de

seals population got from few

foci

inelate a

ajuns de

la

câteva

sute

de

mii

la

doar

10000

de

–Canadian region. The monk seal,

exemplare

în

regiunea

arctică-

which

lives in

warm

waters, is

 

canadiană.

Foca

călugăr,

care

the rarest of them all, in some regions, already disappeared.

· The primates are also on the long list of threatened species, because of the reducing of the surfaces with tropical forests. The most endangered species is the orang-utan. The number of mountain gorillas dropped also to 350 samples in the wild.

Monk Seals

African Elephant Elephant Ivory Indian Elephant · The rhino was also threatened for a long time

trăieşte în ape calde, este cea mai rară dintre foci, în unele regiuni ea

fiind deja dispărută.

·

Primatele se află şi ele pe

lunga

listă a animalelor

ameninţate cu dispariţia, fapt

datorat

reducerii

suprafeţelor ocupate cu

duri tropicale. Specia cea

mai periclitată

este

urangutanul. Numărul gorilelor de munte a scăzut şi el la doar

Orang Utan

350

de

indivizi

rămaşi

în

lbăticie.

 

Other endangered animals are the sea otter and the huge ones, the Komodo lizard, the killer whales, and the hunch ones, Siberian tiger, some species of hyenas, the jaguar, and some species of reptiles and amphibians, like the huge tortoise of Galapagos, the golden frog, the tuatara or the iguana.

Alte animale pe cale de extincţie sunt vidrele marine şi cele uriaşe, şopârla de Komodo, balenele ucigaşe şi cele cu cocoaşă, tigrul siberian, unele specii de hiene, jaguarul şi unele specii de reptile şi amfibieni, cum ar fi broasca ţestoasă uriaşă de Galapagos, broasca aurie, tuatara sau iguana.

Orang Utan 350 de indivizi r ă ma ş i în să lb ă ticie. Other
Orang Utan 350 de indivizi r ă ma ş i în să lb ă ticie. Other
Orang Utan 350 de indivizi r ă ma ş i în să lb ă ticie. Other

Komodo Lizard

Orang Utan 350 de indivizi r ă ma ş i în să lb ă ticie. Other

Siberian Tiger

Galapagos Tortoise

Sea Otters

Orang Utan 350 de indivizi r ă ma ş i în să lb ă ticie. Other
Orang Utan 350 de indivizi r ă ma ş i în să lb ă ticie. Other

Golden Frog

Tuatara

The

situation turned completely

dramatically. Specialists consider that there are numerous species of plant and animals daily

disappearing from Earth, many of them being even unidentified.

Situaţia a devenit de-a dreptul dramatică. Specialiştii consideră că astăzi dispar zilnic de pe suprafaţa Pământului numeroase specii de plante şi animale, multe dintre acestea chiar înainte de a fi cunoscute de om.

To stop this intolerable state of facts many normative decrees have been elaborated in order to prevent the environment and ecosystems’ degradation, which implicitly means saving many plants and animals species from disappearing, the decrees are:

Pentru a se curma această stare intolerabil de fapte au fost elaborate o multitudine de acte normative care să conducă la împiedicarea degradării mediului, a ecosistemelor şi implicit să salveze de la pieire numeroase specii de plante şi animale, printre care:

· In 1973, 125 nations signed The International · În anul 1973, 125 de naţiuni au semnat

Convention regarding Endangered Flora and Fauna Protection (CITES); · Under United Nations’ aegis, many natural reservations have been made; · There have been many Organizations (Green Peace) and political parties constituted to militate against polluting the environment and saving world’s plants and animals from extinction; · There is a much more pressure on banning wild parrots import, and anyone who wants to buy a parrot should assure himself that it was not brought up in captivity. · Because of mass concernment regarding elephants’ doom in 1989, international constraints were introduced for the ivory trade. Due to this measure, the number of African elephants living in the wildlife was of 600000 in 1995. · In October 1948 was founded the International Union for the Protection of Nature (or IUPN), the world’s largest and most important conservation network that are the mission to influence, encourage and assist societies throughout the world to conserve the integrity and diversity of nature and to ensure that any use of natural resources is equitable and ecologically sustainable. It is a multicultural, multilingual organization with 1100 staff located in 40 countries. Its headquarters are in Gland, Switzerland.

IUCN Red List of Threatened Species,

created in 1963, is the most complet inventory

regarding the rules of plantes’ and animals’ evolution from all over the world.

The kinds of species’ clasification from red list are:

1.EXTINCT (EX)

Convenţia Internaţională privind Protecţia Faunei şi Florei aflate pe cale de dispariţie (CITES); · Sub egida Naţiunilor Unite, au fost constituite numeroase rezervaţii naturale; · Au fost constituite organizaţii (Greenpeace) şi partide politice (partidele ecologiste) care militează împotriva poluării mediului înconjurător şi pentru salvarea faunei şi florei, practic a planetei noastre, de la pieire. · Există o tot mai mare presiune de a impune o interdicţie totală asupra importului de papagali sălbatici, şi oricine vrea să cumpere un papagal ar trebui să se asigure că a fost crescut în captivitate. · Din cauza îngrijorării mondiale privind soarta elefanţilor în 1989 s-au introdus restricţii internaţionale privind comerţul cu fildeşul. Ca urmare a acestei măsuri, numărul elefanţilor africani care trăiau în sălbăticie a fost de 600000 în 1995. · În 1948 a fost înfiinţată Uniunea Internaţională pentru protecţia naturii (IUPN), cea mai mare şi importantă reţea pentru conservare care are misiunea de a influenţa, încuraja şi asista societăţile din

lume să conserve integritatea şi diversitatea naturii şi să se asigure că orice utilizare a

resurselor naturale

este

echitabilă

şi

susţinută ecologic. Este o organizaţie multiculturală şi multilingvistică cu un personal de 1100 indivizi localizaţi în 40 de

ţări. Sediul este în Gland, Elveţia.

fost

Lista

Roşie

a

speciilor

ameninţate a

creată de IUCN în 1963 este cel mai

complet inventar cu privire la statutul de evoluţie a plantelor şi animalelor din întreaga lume. Categoriile de clasificare a speciilor de pe lista roşie sunt:

1.EXTINCT (EX)

A taxon is EX – Extinct when there is no reasonable doubt that the last individual has died. These observations are made only after minute researches in species’ natural habitat, in different moment (of days, years or seasons) and in different periods of time.

A taxon is EX – Extinct when there is no reasonable doubt that the last individual

Wolly Mammoth

O specie este EX - Extinct când nu există nici o îndoială că ultimul individ reprezentant a dispărut. Aceste observaţii sunt făcute publice numai după cercetări amănunţite în habitatul natural al speciei, în momente diferite (ale zilelor, anilor sau anotimpurilor) şi în diferite perioade de timp.

2.

EXTINCT IN THE WILD (EW)

2. EXTINCT ÎN SĂLBĂTICIE (EW)

2. EXTINCT ÎN S Ă LB Ă TICIE (EW) Orang Utan

Orang Utan

A

taxon

is

EW

Extinct

in

the

Wild

when it is known only to survive in cultivation, in captivity.

 

O specie este EW - Extinct in the Wild când poate fi întâlnită doar în rezervaţii sau în captivitate.

3.

CRITICALLY ENDANGERED (CR)

3. ÎN PERICOL CRITIC (CR)

 

A

taxon

is

CR

Critically

Siberian Tiger O

Siberian Tiger

O

specie

este

CR

-

Endangered when it

is

Critically Endangered

când

considered

to

be

facing

an

probele dovedesc că animalul se

extremely

high

risk

of

confruntă cu un nivel extrem

extinction

in

the

wild. Less

de ridicat de risc de dispariţie

than 250 persons

that have

din mediul natural. Mai puţin de

remained in the species.

 

250 de indivizi rămaşi în specie.

4.

ENDANGERED (EN)

4. ÎN PERICOL

4. ÎN PERICOL Clouded Leopard de 2,500 de indivizi r ă ma ş i în

Clouded Leopard

de 2,500 de indivizi rămaşi în

A

taxon

is

EN

O

specie

este

EN

-

Endangered when it

is

Endangered

când

probele

considered to be facing a very

dovedesc că

animalul

se

high risk of extinction in the wild. Less than 2500 persons have remained in species.

confruntă cu un nivel foarte ridicat de risc de disparitie din mediul natural. Mai puţin

specie.

5.

VULNERABLE (VU)

A

taxon

is

VU

5. VULNERABILĂ (VU) O

specie

este

VU

-

Vulnerabilă

when

it

is

de

de

Vulnerable

când

probele

considered to be facing a high

dovedesc

că

animalul

se

risk of extinction in the wild.

confruntă cu un nivel ridicat

risc

de

dispariţie

din

mediul natural.

 

Hippopotamus

6.

NEAR THREATENED (NT)

6. APROAPE AMENINŢATĂ (NT)

A taxon is NT – Near Threatened when it

does not qualify for Critically Endangered, Endangered or Vulnerable now, but is close to qualifying for, or is likely to qualify for, a threatened category in the near future without ongoing conservation measures.

6. NEAR THREATENED (NT) 6. APROAPE AMENIN Ţ AT Ă (NT) A taxon is NT –

O

NT

specie

-

este

Near

Threatened

când

a

devenit

dependentă

de

eforturi

de

conservare pentru a

  • 7. LEAST CONCERN (LC)

A

taxon

is

LC

– Least

Concern when the number of

persons that form the species’ population even was evaluated.

Shark

nu dispărea.

7. CEA MAI MICĂ GRIJĂ (LC) O specie este LC - Least

Concern

numărului

când

statutul

de

indivizi

care

formează populaţia speciei nu a fost încă evaluat.

6. NEAR THREATENED (NT) 6. APROAPE AMENIN Ţ AT Ă (NT) A taxon is NT –

Wooly Monkey

  • 8. DATA DEFICIENT (DD)

A

taxon

is

DD

– Data

Deficient when there

is

inadequate information to make

a direct, or indirect, assessment

of

its

risk of extinction based

on

its

distribution

and/or

population status.

  • 9. NOT EVALUATED (NE)

8. DATE INSUFICIENTE (DD)

6. NEAR THREATENED (NT) 6. APROAPE AMENIN Ţ AT Ă (NT) A taxon is NT –

O specie este DD - Data

Deficient când nu există informaţii suficiente pentru a fi inclusă într-o categorie.

Flying Fox of the Philippines

9. NEEVALUATĂ (NE)

A taxon is NE - Not Evaluated when it is

O

specie este NE

-

Not Evaluated când

has

not

yet

been

evaluated

against

the

eforturile

depuse

în

vederea

stabilirii

criteria.

 

numărului de indivizi şi a

mediului

nu

au

furnizat date exacte.

Causes of species extinction are different:

HABITAT LOSS AND DEGRADATION

Cauzele dispariţiei speciilor sunt diverse:

PIERDEREA ŞI DEGRADAREA HABITATULUI

· Habitats ruined by the human activities are

· Distrugerea

habitatelor

de

către

the main cause of some plants species and

activităţile umane

este

cauza

primară

a

animals extinction. As living species evolve,

dispariţiei unor specii de plante şi animale. Pe

they are adapting to some specified habitats,

sură

ce

vieţuitoarele

evoluează,

ele

se

which assure them optimum living conditions

adaptează unor habitate specifice, care le

which they desperately need. Polluting, swamp draining, deforestation, urbanizing and road constructions (the Trans Amazon, and the Trans Siberian) lead to destruction or fragmentation of these life environments. Thus, the species are losing the contact with the other populations, and so reducing genetic diversity and adapting hardly to the changing climate conditions. In some cases, the fragmented habitat becomes a very tight area to support a big population.

which they desperately need. Polluting, swamp draining, deforestation, urbanizing and road constructions (the Trans Amazon, and

asigură condiţiile optime de viaţă de care au nevoie. Poluarea, drenarea mlaştinilor, defrişarea pădurilor, urbanizarea şi construcţia de drumuri (Transamazonianul, Transsiberianul) duc la distrugerea sau fragmentarea acestor medii de viaţă. Astfel, speciile pierd contactul cu celelalte populaţii, reducându-se astfel diversitatea genetică şi adaptându-se mai greu la condiţiile climatice schimbătoare. În unele cazuri, habitatul fragmentat devine o zonă prea restrânsă pentru a suporta o populaţie mare.

which they desperately need. Polluting, swamp draining, deforestation, urbanizing and road constructions (the Trans Amazon, and

Habitat destruction: a downward spiral for Pygmy Hippos

As

West

African

forests

are

cleared,

Pygmy hippos (Hexaprotodon liberiensis) lose

their habitat and hunting pressure for bush meat increases with the easier access. Pygmy Hippos are shy forest animals that live only in a 5,000 km² area of West Africa and reports from the field suggest that the quality and extent of this habitat continues to erode rapidly. At last count in 1994, fewer than 3,000 individuals remained, but given the declining quality and fragmentation of their habitat and subsequent hunting pressure their numbers today are surely lower. The Pygmy Hippo is now listed as Endangered.

Distrugerea habitatului: o spirală în jos pentru hipopotamul pygmy Cum pădurile din vestul Africii au dispărut, hipopotamul Pygmy (Hexaprotodon liberiensis) şi-a pierdut habitatul iar accesul la vânătoarea lui a fost mult mai uşor. Hipopotamul pygmy este un animal de pădure sperios care trăieşte doar pe o suprafaţă de 5000km 2 în vestul Africii şi rapoartele venite din teritoriu sugerează că habitatele continuă să se erodeze rapid în calitate şi în extindere. La ultima numărătoare din 1994, erau rămaşi mai puţin de 3000 indivizi, dar datorită degradării calităţii şi fragmentării mediului precum şi datorită vânătorii excesive numărul astăzi este mult mai mic. Hipopotamul pygmy este acum pe listă ca EN.

Disappearing dragonflies – Sri Lanka’s remarkable jewels clearly in trouble Dispari ţ ia dragonului zbur ă
Disappearing dragonflies – Sri Lanka’s remarkable jewels clearly in trouble Dispari ţ ia dragonului zbur ă
Disappearing dragonflies – Sri Lanka’s remarkable jewels clearly in trouble Dispari ţ ia dragonului zbur ă

Disappearing dragonflies – Sri Lanka’s remarkable jewels clearly in trouble

Dispariţia dragonului zburător – remarcabilele bijuterii din Sri Lanka în pericol

Of

the

116

dragonfly

Disappearing dragonflies – Sri Lanka’s remarkable jewels clearly in trouble Dispari ţ ia dragonului zbur ă

Din cele 116 specii de Dragon Zburător (Odonate) care se găseau în Sri Lanka, 53 nu mai există şi nu mai puţin de 20 de exemplare sunt ameninţate de extincţie. Remarcabila faună de dragoni zburători din insulă este acum în pericol. Rapida distrugere şi fragmentare a durilor din Sri Lanka, precum şi mutarea coridoarelor de pădure de-a lungul râurilor au adus multe specii de dragon zburător aproape sau la limita extincţiei. Locuinţele din junglă a 15 specii din genul Drepanosticta devin din ce în ce mai mici şi 5 dintre ele nu au mai fost zute de peste 60 de ani. Sunt clasificate ca fiind CE. Pentru a garanta viitorul dragonilor zburători este nevoie de măsuri efective de conservare în spaţiile declarate protejate şi stabilirea unor reţele pe arii mici protejate şi coridoare.

(Odonate) species found in Sri Lanka, 53 are found nowhere else (endemics) and no less than 20 endemics (40%) are threatened with extinction. The island’s remarkable dragonfly fauna is clearly in trouble. The rapid destruction and fragmentation of Sri Lanka’s rainforests and the removal of forest corridors along rivers and streams has brought many dragonfly species near or to the brink of extinction. 15 jungle-dwelling species of the genus Drepanosticta are confined to tiny pockets of their original habitat and five of them have not been seen for over 60 years. They are classified as Critically Endangered.

Effective conservation measures in declared protected areas and the establishment of a network of new small protected areas and corridors are needed to guarantee the dragonflies future.

Giant Sengis – flagships for African forest biodiversity conservation The Giant Sengis or elephant-shrews genus Rhynchocyon) are the size of a small cat, but

Sengis Uriaş – steaguri pe vapoare pentru conservarea biodiversităţii pădurii africane

Sengis Uriaş sau şoarecele de câmp elefant (genul Rhynchocyon) este de mărimea unei pisici

look like a colorful and bizarre cross between a miniature antelope and ant-eater. The Endangered golden-rumpled sengi (R. chrysopygus) is restricted to the fragmented coastal forests north of Mombasa, Kenya. It is

a

habitat specialist, living in forests with a

thick layer of leaf litter that supports a

plentiful supply of invertebrate prey. Its forests are rapidly being destroyed and fragmented as the need for agricultural and urban land increases with the expanding human population.

mici, dar arată ca o combinaţie bizară de culoare între o antilopă în miniatură şi un furnicar. Auriul sengi (R. chrysopygus), aflat în pericol de dispariţie, s-a restrâns în fragmente de păduri de coastă la nord de Mombasa, Kenya. Este un expert al habitatului, trăind în pădurile cu un strat subţire de frunze moarte care reprezintă o sursă bogată de vicime nevertebrate. Aceste păduri sunt rapid distruse şi fragmentate datorită nevoilor agricole precum şi datorită extinderii suprafeţei urbane determinată de creşterea populaţiei.

International conservation

organizations,

as

well

as

government

agencies,

are

working

to

protect

and

conserve

dwindling

forest

habitats,

and

the

citizen-

based Friends

of

the

Arabuko-Sokoke

Forest

has

adopted

the

golden-rumped

Sengi as their flagship mascot

for forest conservation.

look like a colorful and bizarre cross between a miniature antelope and ant-eater. The Endangered golden-rumpled

Organizaţiile

internaţionale

de

conservare, precum şi agenţiile guvernamentale lucrează la conservarea şi protejarea habitatelor din duri, iar asociaţia Prietenii durii Arabuko-Sokoke l-au adaptat pe Auriul Sengi ca

mascotă pe steag pentru conservarea pădurii.

Isolated mountain lizards

The very restricted ranges of several Spanish mountain lizards makes them very susceptible to habitat degradation and loss, particularly due to the development of alpine tourism, all-terrain vehicle use and overgrazing by cattle.

Şopârle de munte izolate Câteva specii de şopârle montane din Spania sunt influenţate de degradarea şi pierderea habitatului, datorită dezvoltării turismului alpin, folosirii maşinilor de teren şi extinderea păşunilor.

The

Critically

Endangered

look like a colorful and bizarre cross between a miniature antelope and ant-eater. The Endangered golden-rumpled

Şopârla

Aran

Rock

(Iberolacerta

aranica),

clasificată

CE,

este

restrânsă pe o suprafaţă de 26 km 2 în centrul Pirineilor iar I. Martinezricaito pe un

singur

vârf

din

apropierea

ii din centrul Spaniei. Chiar şi uşoare schimbări pot avea un impact

Aran Rock lizard Iberolacerta

aranica is confined to a mere 26 km 2 in the Central Pyrenees and the closely related I.

martinezricai

to

a

single

mountain top and nearby valley in central Spain.

Even small

scale changes could have a major

impact

on

these

populations,

and

as

with

all

montane species, they may be threatened by future climate change.

major asupra acestor populaţii şi, ca şi celelalte specii montane, pot fi ameninţate de viitoarele schimbări de climă.

UNSUSTAINABLE USE, OVER- HARVESTING AND OVER-HUNTING

FOLOSIREA IRAŢIONALĂ, RECOLTAREA ŞI VÂNĂTOAREA ÎN EXCES

· In the last 400 years, animals’ world

·

În

ultimii

 

400

de

ani,

exploatarea

commercial exploitation for food and other

comercială mondială a

animalelor

pentru

products has sentient grown. Many whale

hrană

şi

alte

produse a

crescut simţitor.

species have reached the limit of extinction

Multe specii

de

balene au

ajuns în pragul

after they were simply killed for whales’ oil and

dispariţiei după

ce

au

fost

pur

şi

simplu

meat. Another unconvincing example is the

celărite

pentru

ulei

şi

carne.

Un

alt

black African rhino, killed on large scale for his

exemplu

concludent

este

rinocerul

negru

horn, which is precious as drug and aphrodisiac.

african, ucis pe scară largă pentru cornul său,

Also, large types of cactuses and orchids are threatened with extinction because of their

care este preţuit ca medicament şi afrodisiac. De asemenea, familii întregi de

irrational getting together.

cactuşi

 

şi

orhidee

sunt

ameninţate

cu

dispariţia din cauza culegerii lor iraţionale.

· In the last 400 years, animals’ world · În ultimii 400 de ani, exploatarea commercial
· In the last 400 years, animals’ world · În ultimii 400 de ani, exploatarea commercial
 
· In the last 400 years, animals’ world · În ultimii 400 de ani, exploatarea commercial
 

Rhino Corn

 

Over-exploitation

is

a

major

threat

to

Exploatarea

peste

măsură

este

o

mammals (33% of threatened species), birds (50%

of threatened species) and amphibians (29% of threatened species), and is the most serious threat affecting marine species.

Deep trouble for deepwater sharks

Gulper sharks are a group of 16 mainly bottom- dwelling deepwater fish, and many are important in international target and commercial fisheries for their meat and large squalene rich livers, a substance used for manufacturing cosmetics and health supplements. Deepwater sharks are particularly vulnerable to fishing pressure, due to

ameninţare majoră pentru mamifere (33% dintre speciile ameninţate), păsări (50% din speciile ameninţate) şi amfibieni (29 % din speciile ameninţate) şi este cea mai serioasă

ameninţare care afectează speciile marine. Rechinii de apă adâncă în mare necaz

Rechinii Dulper sunt un grup de 16 peşti în special de adâncime şi sunt importanţi în pescuitul comercial internaţional pentru carne şi pentru ficatul lor mare bogat în squalene, o substanţă folosită în realizarea produselor cosmetice şi a unor medicamente. Rechinii de apă adâncă sunt afectaţi de tensiunea pescuitului, prin productivitatea lor naturală

their naturally low productivity, even compared to other sharks. As fisheries extend into ever deeper water to increase or sustain catch levels, these species are at increasing risk and many populations are in serious decline.

scăzută, chiar comparativ cu alţi rechini. Cum pescuitul s-a extins chiar şi în ape adânci, creşterea sau menţinerea nivelului de captură, conduce la creşterea riscului şi la declinul multor populaţii.

The

gulper

Centrophorus

shark

granulosus

(Vulnerable) has declined by 80-

95% in its main range within the Northeast Atlantic and the Australian endemic Harrison’s

dogfish

(Centrophorus

harrissoni)

(Critically

Endangered)

has

undergone

declines of over decades.

99%

in

two

their naturally low productivity, even compared to other sharks. As fisheries extend into ever deeper water

Dead gulper sharks (Centrophorus granulosus) on the deck of a fishing boat.

Rechinul

gulper

Centrophorus granulosus (Vulnerable) a dispărut în

proporţie de 80 - 95% în nord-estul Atlanticului şi

endemicul

australian

Peştele câine a

lui

Harrison

(Centrophorus

Harrisoni)

(Critically

Endangered) a dispărut în proporţie de peste 99 % în două decenii.

Further research and a precautionary approach to management are urgently needed to prevent largely unmonitored, unmanaged and ever expanding deepwater fisheries from driving bathyl (bottom-dwelling) sharks to extinction.

Cercetări suplimentare şi o administrare mai precaută sunt necesare pentru a preveni pescuitul nemonitorizat în ape adânci pentru a nu conduce rechinii din aceste ape la extincţie.

Hippos declining in over half of their 29 range-states

Declinul hipopotamilor în peste jumătate din cele 29 de categorii

Just

12

years

ago

the

Common

hippopotamus

(Hippopotamus amphibius) was

widespread and secure, but substantial changes in parts of its range have moved it into the Vulnerable category.

their naturally low productivity, even compared to other sharks. As fisheries extend into ever deeper water

Cu numai

12

ani

în urmă

   

Comun

Hipopotamul (Hippopotamus

amphibius)

a

fost

larg

răspândit

şi

în

siguranţă,

dar modificări

substanţiale în clasa sa l-au

mutat

în

categoria

Vulnerable.

 

Hippos are primarily threatened by illegal and unregulated hunting for meat and ivory

Hipopotamul este în primul rând ameninţat de vânătoarea ilegală şi haotică pentru carne

(found in the canine teeth) particularly in

şi fildeş (găsit

în dinţii canini)

în special în

areas of civil unrest. In the Democratic

regiunile cu

tulburări

civile.

În

Republica

Republic of Congo, the political conditions arising from more than eight years of fighting

Democrată Congo condiţiile politice din ultimii opt ani de lupte au decimat populaţia locală de

have decimated the local hippo population: only 5% remain. To add to the list of threats, the

hipopotami: au rămas doar 5%. Pentru a-l prinde pe lista ameninţărilor, în 1989 fildeşul

1989 elephant ivory ban led to a sharp increase

de elefant a condus interzis la

o creştere

in illegally traded hippo ivory and water diversion for agriculture and development around wetland areas is impinging on habitat. As pressure on freshwater resources in Africa grows, hippos are increasingly coming into conflict with human populations and the future of their habitat appears murky at best.

ascuţită a traficului de fildeş de hipopotam iar devierea apei pentru agricultură şi dezvoltarea din jurul terenurilor mlăştinoase i-au influenţat habitatul. Cum presiunea creată de rezervele de apă potabilă din Africa creşte, hipopotamul se află din ce în ce mai mult cu populaţia umană şi viitorul habitatului lor este sinistru.

Pygmy sloth being picked off by local fishers

Pygmy sloth este îndepărtat de pescarii locali Limitat doar pe o insulă

Confined to

a

single tiny

island off the coast of

Panama,

the

pygmy

sloth

(Bradypus

pygmaeus)

is

the

most

endangered of all

the

edentates – barely a few hundred individuals are known to survive. Apart from their compact size, pygmy sloths are exceptional in their choice of habitat: they are specialized to survive in mangrove forest, a harsh and saline realm at the edge of the open sea. But this adaptation puts them in the sights of local fishermen, who hunt the sloths without regard for wildlife law. With fewer than five square kilometres of habitat for the survivors to occupy, the pygmy sloth is now listed as Critically Endangered – and its future is tenuous at best.

in illegally traded hippo ivory and water diversion for agriculture and development around wetland areas is

mică

de

pe coasta

Panama,

pygmy

sloth

(Bradypus

pygmaeus)

este

cel

mai

periclitat animal dintre cele fără dinţi – doar câteva sute de indivizi se ştie că supravieţuiesc.

În afară de mărimea lor compactă, pygmy

sloths sunt

excepţionali

în alegerea

habitatului lor:

sunt

specializaţi

să

supravieţuiască în pădurile de mangrove, un râm nemilos şi sărat la marginea mării. Dar această adaptare îi pune în câmpul vizual al

pescarilor care îi vânează fără să ţină cont de

legile

sălbăticiei.

Cu

mai

puţin

de

cinci

kilometri pătraţi pentru supravieţuitorii care îi ocupă, pygmy sloths sunt acum caracterizaţi ca Critically Endangered – şi viitorul lor este subţire.

Giant Yellow Croaker

In the early 20th century fishers could easily locate giant yellow croakers (Bahaba taipingensis) off the coast of China by listening for loud drumming noises made by the fish pounding muscles against their swim bladder.

in illegally traded hippo ivory and water diversion for agriculture and development around wetland areas is

Giganticul croncănitor galben La începutul secolului XX

pescarii puteau localiza uşor croncănitorii gigantici galbeni

(Bahaba

taipingensis)

pe

coasta Chinei ascultând sunetele ascuţite făcute de muşchii peştelui împotriva băşicii lor de înot.

Their large size and highly esteemed swim bladder made this coastal-dwelling fish a

rimea lor mare şi considerabila băşică pentru înot au făcut din acest peşte, localnic

popular catch, but unregulated fishing caused the population to plummet after the 1950s, at which point swim-bladder prices shot sky-high giving fishers even further incentives to continue their efforts even at very low fish densities. The species was listed as Endangered in the 2006 Red List due to over- fishing, facilitated by an unfortunate combination of the specie’s large size, noisy habits, and high commercial value. It is now under protective legislation in China.

al coastei, o captură obişnuită, dar pescuitul nereglementat a cauzat populaţiei stare sufletească apăsătoare după anii 1950, moment în care preţurile pentru băşica pentru înot au crescut considerabil dându-le pescarilor stimulente suplimentare să continue eforturile chiar dacă densitatea de peşte era foarte mică. Specia a fost clasificată ca Endangered pe Lista Roşie din 2006 datorită pescuitului în exces, facilitat de o nefericită combinaţie a mărimii mari a speciei, habitatul zgomotos şi ridicata valoare comercială. Acum este protejat de lege în China.

Sturgeon caviar ban

Interdicţia caviarului de sturgeon

Most of the 27 sturgeon species are threatened with extinction. Overfishing and poaching for caviar and meat, and habitat loss and degradation, due to pollution and damming rivers are the main causes. Caviar, the unfertilized sturgeon eggs, are a highly prized delicacy and wild caviar can sell for over $500 per kilo on the black market.

Mai mult

de

27

de specii de sturgeoni

sunt ameninţaţi cu extincţia. Pescuitul în

exces şi braconajul pentru caviar

şi carne,

pierderea habitatului şi degradarea lui, datorită poluării, sunt principalele cauze.

Caviarul,

ouăle

nefertilizate de sturgeon, are un preţ foarte ridicat iar caviarul sălbatic se poate vinde cu mai mult de 500 de dolari pe piaţa neagră.

popular catch, but unregulated fishing caused the population to plummet after the 1950s, at which point

Atlantic sturgeon, one of the few unthreatened sturgeon species.

Caviar stocks in the Black and Caspian seas have collapsed, causing the United States, the world's biggest consumer to ban Beluga sturgeon (Huso huso) caviar from the Caspian Sea. However, poaching will remain a serious threat until all major importers can ensure imports are from legal sources, such as licensed catches and caviar from sturgeon farms.

Stocurile de caviar din Marea Neagră şi din Marea Caspică au o prăbuşire cauzată de Statele Unite, cel mai mare consumator din lume de interzisul caviar de sturgeon Beluga din Marea Caspică. Totuşi, braconajul va rămâne o serioasă ameninţare până când toţi marii importatori vor asigura importurile din surse legale, cum ar fi capturile legale şi caviarul din crescătoriile de sturion.

In

early

2006,

in

response

to

the

worsening situation, the U.N. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) blocked caviar- producing countries from exporting their products until they can prove their sturgeon stocks are sustainable - all sturgeon species were listed in CITES in 1997 and export quotas were set in response.

La începutul anului 2006, ca răspuns la situaţia înrăutăţită, CITES a blocat exportul ţărilor producătoare de caviar până când pot dovedi că stocurile lor de sturgeon sunt susţinute – toate speciile de caviar au fost înregistrate de CITES în 1997 şi cota de export stabilită în concordanţă.

INVASIVE SPECIES

SPECII INVADATOARE

· Acclimatized species brought to a new ecosystem have caused, many times, the native species decline. In 1959, British colonists introduced the Nile bass in Victoria Lake in East Africa. This pride fish has drastically reduced the native fish species and caused the extinction of not lees then 200 endemic species, which feed with alleges. So, aquatic vegetation from Victoria Lake has extremely grown and the natural balance was disturbed, and irreversible till today.

In early 2006, in response to the worsening situation, the U.N. Convention on International Trade in

Nile Bass in Victoria Lake

· Speciile aclimatizate introduse unui nou ecosistem au cauzat, de multe ori, declinul speciilor native. În 1959, coloniştii britanici au introdus bibanul de Nil în lacul Victoria în Africa de Est. Acest peşte de pradă a redus drastic populaţiile native de peşti şi a cauzat dispariţia a nu mai puţin de 200 de specii endemice, care se hrăneau cu alge. Astfel, vegetaţia acvatică din lacul Victoria a crescut extrem de mult şi echilibrul natural a fost dereglat, ireversibil până în ziua de astăzi.

In early 2006, in response to the worsening situation, the U.N. Convention on International Trade in

Invasive aquatic plants in Victoria Lake

Reptilele Seychelles se menţin Forest degradation

Seychelles reptiles holding on Degradarea pădurii cauzată

de

introducerea

plantelor

străine,

cum

este

cinnamon,

este o ameninţare pentru

câteva

dintre Seychelle,

printre

cele

mai uluitoare

reptile de pădure. Cameleonul

tigru

(Calumma

tigris),

In early 2006, in response to the worsening situation, the U.N. Convention on International Trade in

caused

by

introduced

alien

plants, such as cinnamon, is a

threat to some

of

the

Seychelles

more

stunning

forest

reptiles.

The

Endangered tiger chameleon

(Calumma tigris) is an island

endemic

confined

to

three

clasificat Endangered este un

islands

and

is

thought

to

endemic de insulă izolat pe trei

number

only

2,000

 

insule ce înregistrează doar un

individuals.

 

număr de 2000 de indivizi.

The

enigmatic

 

giant

bronze

gecko

Enigmaticul

gigant

geko

de

bronz

(Ailuronyx trachygaster) is estimated to be

(Ailuronyx trachygaster) se estimează că s-a

limited to

3,400

animals and classified

as

Vulnerable.

 

limitat la 3400 de animale şi este clasificat Vulnerable.

Invasive

introduced plants

Invazia

plantelor introduse

reduce structural

and

species

reduce diversitatea structurală şi de

diversity

in

the primary forest,

specii, micşorează abundenţa

de

decreasing the abundance of the

insecte victime ale şopârlelor. Pentru

lizards’

insect

prey.

To

counter

a

contracara

aceasta, controlul

this, alien plant

control on Praslin

plantelor străine de pe insula Praslin

island

and

habitat

restoration

şi programul de restaurare a

programmes on Silhouette are

habitatului

de

pe

Silhouette

sunt

being

undertaken

to

help

both

both

întreprinse

pentru

a

salva

ambele

species.

specii.

Making way for ducklings in New Zealand

On remote, windswept Campbell Island, off the southern coast of New Zealand, several rare bird populations have made a come-back, thanks to the success of the largest island species eradication project which cleared the 11,300 hectare island of the world’s densest population of Norway rats. In 2001, the New Zealand Department of Conservation successfully coordinated the eradication of these unwelcome predators, unintentionally introduced by shipping vessels. The rats were having a devasting effect on the island’s bird population, which includes the Campbell Island teal (Anas nesiotis), the rarest duck in the world.

Creând condiţii pentru răţuşte în Noua Zeelandă

Izolată, măturată de vânt, insula Campbell, pe coasta de sud a Noii Zeelande, este locul revenirii, mulţumită succesului unui proiect de eradicare a celei mai răspândite specii insulare, prin care 11300 de hectare de insulă au fost curăţate de cea mai densă populaţie de şobolani norvegieni din lume. În 2001, Departamentul Noii Zeelande de Conservare a coordonat cu succes eradicarea acestor nedoriţi prădători, introduşi neintenţionat de navele de pescuit. Şobolanii au avut un efect devastator asupra populaţiilor de păsări de pe insulă, printre care şi asupra lişiţei insulei Campbell (Anas nesiotis), cea mai rară raţă din lume.

The Campbell Island teal

(classified

as

Critically

Endangered) is endemic to the island, which is the cornerstone of New Zealand’s subantarctic World Heritage

Site,

a

place

internationally

recognized by UNESCO as

having

outstanding

natural

ecosystem

 

and

species,

including 40

seabirds,

5

of

which breed nowhere else.

The Campbell Island teal (classified as Critically Endangered) is endemic to the island, which is the
 

Lişiţa

 

insulei

Campbell

(clasificată

ca

Critically

Endangered)

este

endemic pe insulă, care este

baza

subantarctică

a

Noii

Zeelande

World

Heritage

Site,

un

loc

recunoscut

mondial

de

UNESCO

ca

având

remarcabile

ecosisteme naturale şi specii,

incluzând

40

de

păsări

de

mare, 5

dintre

ele

nemaicrescând în altă parte.

Now that the island is rat free, birds have been returned from a captive breeding site and the Campbell Island teal should spread to occupy their entire former range on the island. Further benefits of the rat eradication project is demonstrated by the recent return of 30 individuals of the Campbell Island snipe

(Coenocorypha

aucklandica.

nov.

sp),

also

endemic to the region. The snipe once lived on

Campbell Island, but had recently been restricted to neighboring Jacquemart Island.

Acum insula a scăpat de şobolani, păsările s-au întors dintr-un loc de creştere în captivitate şi lişiţa insulei Campbell ar putea să se răspândească ocupând întreaga insulă. Beneficii suplimentare ale proiectului de eradicare a şobolanilor constau în întoarcerea recentă a 30 de indivizi de becaţe ale

insulei Campbell (Coenocorypha aucklandica. nov.

sp), de asemenea endemice ale regiunii. Becaţele au trăit cândva pe insula Campbell, dar de curând s-au refugiat pe insula învecinată Jackuemart.

CLIMATE CHANGE AND POLLUTION

SCHIMBAREA CLIMEI ŞI POLUAREA