Sunteți pe pagina 1din 15

DREPT PENAL.

PARTEA SPECIALĂ
Semestrul I 2007-2008

Prof. univ. dr. GHEORGHE DIACONESCU

Normele penale speciale - care formează obiectul de studiu al acestei discipline - îşi au
sediul, pe de o parte, în Codul Penal, pe de altă parte, în numeroase legi speciale şi
extrapenale.
Legiuitorul a sistematizat normele în partea specială a Codului penal, folosind criteriul
obiectului juridic generic, în alte cuvinte, criteriul valorii sociale ocrotite de aceste norme -
lezate sau puse în pericol prin săvârşirea faptelor incriminate.
În raport cu această gândire, au fost alcătuite 11 grupuri mari de infracŃiuni -
individualizate prin denumirea „titluri" -, grupuri organizate în continuare, după caz, în
subdiviziuni - „capitole" şi „secŃiuni".
Succesiunea incriminărilor a fost ordonată pe criteriul importanŃei relaŃiilor sociale care
fac obiectul ocrotirii penale, respectiv pe o scară descrescătoare, de la cel mai important
spre mai puŃin important, de la cel mai grav spre o gravitate redusă.

ASPECTE GENERALE ŞI COMUNE


INFRACłIUNILOR CONTRA SIGURANłEI STATULUI

Obiectul ocrotirii penale


InfracŃiunile din acest titlu au ca obiect juridic generic relaŃiile sociale privind
ocrotirea şi apărarea statului. Aceste relaŃii sociale sunt cele formate în legătură cu
valorile sociale fundamentale care condiŃionează siguranŃa statului, în care sunt implicate
asemenea valori, şi anume - unitatea, integritatea teritorială, suveranitatea şi
independenŃa naŃională, ordinea constituŃională.
InfracŃiunile contra siguranŃei statului sunt, de regulă, lipsite de obiect material.
ExcepŃie de la această caracteristică generală fac unele fapte de trădare prin
ajutarea inamicului - al cărui obiect material îl constituie aeronave, aparate, armament,
diverse valori etc. predate sau procurate adversarului -, de trădare prin transmitere de
informaŃii secrete de stat - documente sau date care constituie informaŃii secrete de
stat puse la dispoziŃia unei puteri străine ori agenŃilor acesteia-, de atentat care pune în
pericol securitatea naŃională sau infracŃiuni contra persoanelor care se bucură de protecŃie
internaŃională - corpul persoanei/persoanelor asupra cărora se acŃionează.

SubiecŃii infracŃiunii
Subiectul activ nemijlocit (autorul) este, la unele din aceste infracŃiuni,
neparticularizat printr-o anume calitate, el putând fi deci orice persoană. La alte infracŃiuni
însă, subiectul activ este calificat, absenŃa calităŃii pretinse în textul de lege fiind de natură a
conduce la o altă încadrare juridică. Astfel, la infracŃiunea de trădare, în toate cele trei
modalităŃi normative ale acesteia, subiectul activ are calitatea de cetăŃean român sau de
persoană fără cetăŃenie domiciliată pe teritoriul statului nostru; infracŃiunile de spionaj şi
acŃiuni duşmănoase contra statului, calitatea autorului este de cetăŃean străin sau de
persoană fără cetăŃenie şi nedomiciliată pe teritoriul român; în sfârşit, subiectul activ al

1
infracŃiunilor de divulgare a secretului care periclitează securitatea naŃională este
funcŃionar.
Subiect activ al infracŃiunilor prevăzute în acest titlu poate fi şi persoana juridică, potrivit
prevederilor art. 191 C. pen..
InfracŃiunile contra siguranŃei statului sunt susceptibile a fi săvârşite în oricare
dintre formele de participaŃie - coautorat, instigare, complicitate.
Unele din aceste infracŃiuni - complotul, subminarea puterii de stat - presupun,
necesarmente, o pluralitate de făptuitori.
Subiectul pasiv al infracŃiunilor contra siguranŃei statului este întotdeauna statul, iar
la o singură infracŃiune - contra persoanelor care se bucură de protecŃie internaŃională - apare,
alături de statul român, un al doilea subiect pasiv, calificat prin calitatea lui de persoană care
se bucură de protecŃie internaŃională.

Latura obiectivă
Elementul material (actus reus). InfracŃiunile contra siguranŃei statului se
înfăptuiesc, de regulă, prin acŃiuni, sunt deci infracŃiuni comisive.
În excepŃie de la regulă este infracŃiunea de nedenunŃare, care se săvârşeşte
prin inacŃiune, fiind deci o infracŃiune omisivă.
O cerinŃă esenŃială a acŃiunilor/inacŃiunilor incriminate prin textele Titlului I
constă în provocarea unei stări de pericol pentru siguranŃa statului.
În legătură cu latura obiectivă a infracŃiunilor analizate mai este de reŃinut că
urmarea imediată a acŃiunilor-inacŃiunilor incriminate se caracterizează prin
producerea unei stări de pericol pentru siguranŃa statului. Ele apar, sub acest aspect,
ca infracŃiuni de pericol, întrucât legea nu cere a se concretiza un anume rezultat,
starea de pericol fiind implicită (intrinsecă) faptei.

Latura subiectivă
Forma de vinovăŃie (mens rea). Toate infracŃiunile contra siguranŃei statului se comit,
sub aspectul laturii subiective, cu intenŃie. Într-o poziŃie aparte, din punctul acesta de
vedere, este doar infracŃiunea de nedenunŃare, care poate fi săvârşită atât cu intenŃie, cât şi
din culpă.
La unele infracŃiuni, intenŃia este întotdeauna directă (trădarea), dar la cele mai
numeroase infracŃiuni intenŃia se poate manifesta şi ca indirectă. ExistenŃa şi felul intenŃiei se
desprind din însăşi materialitatea faptei, deci ex re.
Nu se pretinde, pentru realizarea infracŃiunilor contra siguranŃei statului existenŃa
unui mobil sau scop (cu unele excepŃii), fiind indiferent ce interes l-a animat pe făptuitor să
facă actul prohibit (mobilul, odată dezvăluit şi probat, poate servi doar la evaluarea naturii şi
întinderii pedepsei aplicate inculpatului).

Forme. ModalităŃi. SancŃiuni


Forme. LegislaŃia penală în vigoare exclude, de principiu, incriminarea actelor de
pregătire a oricăror infracŃiuni. Prin derogare de la acest principiu, unele acte de pregătire a
infracŃiunilor prevăzute în art. 156, 157, 159-163, 165, 166, 1661 şi art. 158 raportat la
infracŃiunea de trădare prin ajutarea inamicului au fost asimilate tentativei şi incriminate
(art. 173, alin. (2) Cod penal), derogare ce îşi găseşte explicaŃia în gradul sporit de
periculozitate socială pe care îl prezintă chiar şi această formă imperfectă de activitate.
Tentativa se pedepseşte la majoritatea acestor infracŃiuni - art. 173, alin. (1)
Cod penal -, în afara infracŃiunilor omisive şi a infracŃiunilor de imediată consumare
(atentatul).
ModalităŃi. Majoritatea infracŃiunilor contra siguranŃei statului prezintă două sau mai
multe modalităŃi normative, adică două sau mai multe feluri de acŃiuni care intră în

2
conŃinutul acelei infracŃiuni şi sunt incriminate prin text. Deci, conŃinutul infracŃiunii poate fi
exprimat, alternativ, prin mai multe variante ale laturii obiective, fiecare din acestea fiind însă
expres descrisă în normă.
SancŃiuni. Pedeapsa pentru cele mai grave infracŃiuni contra siguranŃei statului
este aceea a detenŃiunii pe viaŃă, cu alternativa închisorii între 15 şi 25 de ani.
InfracŃiunile cu periculozitate mai puŃin accentuată sunt sancŃionate cu pedeapsa
închisorii, pe durate variabile de la o infracŃiune la alta, la care se asociază sau nu
pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi.
Persoana juridică se sancŃionează, potrivit art. 711 C. pen., în cazul infracŃiunilor din
acest titlu, cu amenda care poate fi între 10.000 şi 900.000 lei sau între 5.000 şi 600.000 lei,
după cum pedeapsa prevăzută pentru persoana fizică este mai mare sau mai mică de 10
închisoare.

Aspecte procesuale
AcŃiunea penală pentru toate infracŃiunile din acest titlu se pune în mişcare din
oficiu, cu excepŃia infracŃiunii prevăzute în art. 171 C. pen., când aceasta se pune în
mişcare la dorinŃa exprimată de guvernul străin.
Urmărirea penală a acestor infracŃiuni se efectuează de către un procuror din
cadrul pachetului de pe lângă curtea de apel potrivit art. 209 alin. (3) şi (4) C. proc. pen.
raportat la art. 281 C. proc. pen..
CompetenŃa de a judeca în primă instanŃă aceste fapte penale aparŃine curŃii de
apel potrivit art. 281 pct. 1 lit. a) C. proc. pen..

APLICAłII

ExerciŃii rezolvate

1. InfracŃiunile contra siguranŃei statului, de regulă:


a.) au un obiect material
b.) nu au un obiect material

Răspuns corect: b).

2. Următoarele infracŃiuni contra siguranŃei statului presupun, necesarmente, o


pluralitate de făptuitori:
a.) complotul
b.) subminarea puterii de stat
c.) trădarea

Răspuns corect: a) şi b).

3. Cu excepŃia nedenunŃării, infracŃiunile contra siguranŃei statului se comit:


a.) cu intenŃie
b.) din culpă
c.) cu praeterintenŃie

Răspuns corect: a).

4. InfracŃiunile contra siguranŃei statului:


a.) pot fi săvârşite şi de o persoană juridică

3
b.) pot fi comise în participaŃie penală
c.) au ca subiect pasiv întotdeauna statul

Răspuns corect: a), b) şi c)

5. De regulă, infracŃiunile contra siguranŃei statului:


a.) sunt fapte comisive
b.) sunt fapte omisive

Răspuns corect: a).

ASPECTE GENERALE ŞI COMUNE INFRACłIUNILOR CONTRA PERSOANEI

InfracŃiunile contra persoanei câteva caracteristici care le deosebesc, substanŃial,


de faptele ilicit penale grupate în alte categorii.
Într-un prim rând, este de reŃinut că prin asemenea manifestări se atentează la
existenŃa ori integralitatea unor atribute esenŃiale individului, atribute cărora le
corespund, în sistemul dreptului, tot atâtea drepturi fundamentale ale omului – dreptul la
viaŃă, la integritate corporală şi sănătate, precum şi la libertate.
Legătura absolut interdependentă dintre atributele esenŃiale individului şi însăşi
fiinŃa şi condiŃia sa umană conferă acestor atribute conŃinutul şi dimensiunile unor
autentice şi de mare însemnătate valori sociale. Aşadar, vom remarca, într-un al doilea
rând, că prin faptele de această natură este ameninŃată sau afectată chiar fiinŃa umană,
şi nu numai la nivel individual, ci şi, în egală măsură, la nivel social. Este şi raŃiunea
pentru care societatea este interesată, alături de individ, să pună astfel de fapte, prin
intermediul sistemului dreptului, sub un regim care să asigure profilaxia şi caracterul
punitiv.
În sfârşit, o a treia caracteristică rezidă în modalităŃile preponderent violente prin
care acŃionează autorii infracŃiunilor contra persoanei, modalităŃi care, dincolo de
rezultatul concret produs, sunt de natură a provoca celorlalŃi indivizi stări emoŃionale,
stări de nelinişte, de insecuritate personală, dăunătoare desfăşurării normale a vieŃii
sociale.

Obiectul ocrotirii penale


Obiectul juridic generic al acestei categorii de infracŃiuni este alcătuit din ansamblul
relaŃiilor sociale referitoare la apărarea drepturilor fundamentale ale individului, cât şi a
acelor valori sociale care privesc viaŃa, integritatea corporală şi sănătatea ori libertatea
omului. La rândul lor, subcategoriile de infracŃiuni însumate Capitolului I au un obiect
juridic propriu, constituit din relaŃiile sociale ce privesc fiecare dintre atributele esenŃiale
persoanei, atribute ocrotite juridic prin textele incriminatorii (dreptul la viaŃă, la integritate
corporală şi sănătate ş.a.m.d.).
InfracŃiunile contra persoanei au ori sunt lipsite de obiect material în raport cu
natura dreptului persoanei împotriva căreia sunt îndreptate acŃiunile-inacŃiunile ilicite.
În cazul în care fapta vizează dreptul la viaŃă, la sănătate, la inviolabilitate sexuală
etc., infracŃiunile au ca obiect material corpul persoanei (victimei) asupra căreia se
răsfrâng consecinŃele fizice prejudiciante.

4
În ipoteza agresiunilor psihice (morale) prin care se încalcă un drept subiectiv legat
de persoana victimei (dreptul la libertate), infracŃiunile, în regulă generală, sunt lipsite de
obiect material.

SubiecŃii infracŃiunii
Subiectul activ nemijlocit (autor) al infracŃiunilor examinate poate fi, în principiu,
orice persoană. Majoritatea textelor incriminatorii nu conŃin prevederi referitoare la o
anume calitate pe care trebuie să o aibă acesta. În particular însă, unele infracŃiuni au
subiect calificat (mama la pruncucidere, bărbat la seducŃie) ori o anumită calitate care
determină încadrarea faptei într-o modalitate agravată a infracŃiunii (soŃ sau rudă
apropiată la omorul calificat, conducător de vehicul cu tracŃiune mecanică la ucidere din
culpă).
Persoana juridică poate fi subiect activ al acestor infracŃiuni, în condiŃiile şi cu
limitările arătate în art. 191 C. pen..
ParticipaŃia la săvârşirea acestor infracŃiuni este, de asemenea de regulă, posibilă
în toate formele – coautorat, instigare, complicitate. În cazul unor infracŃiuni participaŃia
proprie este exclusă (uciderea din culpă) sau limitată la unele din formele acesteia (de
pildă la pruncucidere participaŃia există doar în modalitatea instigării şi complicităŃii,
coautoratul nefiind posibil).
La majoritatea infracŃiunilor contra persoanei subiectul pasiv este necircumstanŃiat
de textele incriminatorii. Acesta însă trebuie să fie o persoană în viaŃă. În caz contrar,
diversele agresiuni - îndreptate împotriva cadavrelor - intră sub incidenŃa altor prevederi
penale.
La unele dintre infracŃiuni subiectul pasiv este calificat – ca, de exemplu, copilul
nou născut la pruncucidere.

Latura obiectivă
Elementul material (actus reus) la infracŃiunile contra persoanei se exprimă printr-o
diversitate de acŃiuni (lovire, ucidere, raport sexual), dar unele dintre aceste infracŃiuni se
pot înfăptui si prin inacŃiuni (omor, pruncucidere, ucidere din culpă). Atât inacŃiunile, cât
mai ales acŃiunile specifice infracŃiunilor contra persoanei pot fi realizate prin mijloace
multiple şi de mare varietate.
Toate asemenea infracŃiuni provoacă o urmare imediată, prevăzută expres de lege
(de pildă, decesul persoanei la infracŃiunile de omucidere) sau implicită (raportul sexual
la infracŃiunile privitoare la viata sexuală).
La infracŃiunile de rezultat este necesar a se stabili raportul de cauzalitate dintre
acŃiunea-inacŃiunea autorului si urmarea imediată a acestora, în vreme ce la infracŃiunile
de simplă acŃiune nex-ul cauzal rezultă din însăşi materialitatea faptei - ex re.

Latura subiectivă
În cele mai multe cazuri infracŃiunile contra persoanei se săvârşesc cu intenŃie, în
ambele modalităŃi ale acesteia – directă sau indirectă (omorul, ameninŃarea, violarea
secretului corespondentei, violul).
Forma de vinovăŃie (mens rea) la unele dintre aceste infracŃiuni poate fi exclusiv
praeterintenŃia (lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte) sau mixtă – intenŃie ori
praeterintenŃie – (vătămare corporală gravă).
În sfârşit, sunt şi infracŃiuni contra persoanei, ce se săvârşesc din culpă (vătămarea
corporală din culpă, uciderea din culpă).
Scopul şi mobilul, ca elemente ale laturii subiective, nu prezintă relevanŃă juridică,
în cele mai multe cazuri, pentru realizarea infracŃiunilor examinate. În excepŃie însă,
elementul scop constituie o cerinŃă a existenŃei infracŃiunii (şantaj, viol), cazuri în care

5
intenŃia este calificată. Alteori caracterizează modalităŃile agravate ale infracŃiunii
(săvârşirea omorului pentru a înlesni sau ascunde săvârşirea unei tâlhării ori piraterii).

Forme. ModalităŃi. SancŃiuni


Forme. InfracŃiunile contra persoanei, în majoritatea lor, sunt, aşa cum s-a văzut,
infracŃiuni comisive săvârşite cu intenŃie şi deci, în aceste cazuri, ele se desfăşoară în
timp şi pot îmbrăca forma actelor preparatorii si a tentativei.
Cu toate acestea, actele preparatorii – cu o singura excepŃie – nu sunt incriminate.
ExcepŃia se referă la unele acte preparatorii la infracŃiunea de lipsire de libertate în mod
ilegal, în modalitatea agravată reglementată în art. 189 alin. (4) C. pen. – potrivit
prevederilor art. 189 alin. (8) C. pen., care au fost asimilate tentativei şi pedepsite în
regimul acesteia.
Tentativa este prevăzută de lege la unele dintre aceste infracŃiuni şi sancŃionată şi
anume la infracŃiunile de omor - art. 174, art. 175 şi art. 176 -, vătămarea corporală
gravă - art. 182 alin. (4) -, provocarea ilegala a avortului - art. 185 alin. (1)-(4) -, lipsirea
de libertate în mod ilegal - art. 189 alin. (1)-(4) -, sclavia - art. 190 -, violul - art. 197 alin.
(1)-(3) teza I -, actul sexual cu un minor - art. 198 alin. (1)-(5) -, perversiunea sexuală -
art. 201 alin. (1)-(4) -, corupŃia sexuală - art. 202 -, incestul - art. 203 C. pen..
Desigur, tentativa nu este posibilă la infracŃiunile contra persoanei săvârşite din
culpă (vătămarea corporala din culpă, uciderea din culpă) sau cu praeterintenŃie (lovirile
sau vătămările cauzatoare de moarte, lipsirea de libertate în mod ilegal care a avut ca
urmare moartea sau sinuciderea victimei, violul care a avut ca urmare moartea sau
sinuciderea victimei etc.).
Consumarea infracŃiunii survine, după caz, în momentul producerii rezultatului ori
în momentul apariŃiei stării de pericol prevăzute de textul incriminator.
ModalităŃi. Majoritatea infracŃiunilor din acest grup prezintă mai multe modalităŃi
normative în raport de modul în care se înfăŃişează acŃiunea sau inacŃiunea incriminată,
cărora le pot corespunde în concret o varietate de modalităŃi de fapt de care se va Ńine
seama la individualizarea judiciară a pedepsei.
SancŃiuni. În marea lor majoritate, infracŃiunile contra persoanei prezintă un grad
ridicat de pericol social, motiv pentru care legiuitorul le-a prevăzut un sistem
sancŃionatoriu sever. Astfel, de exemplu, infracŃiunile de omor calificat – art. 175 –,
lipsire de libertate în mod ilegal în formă agravată – art. 189 alin. (6) – şi viol în formă
agravată – art. 197 alin. (3) teza a II-a –, se pedepsesc cu închisoare de la 15 la 25 de
ani, pentru ca omorul deosebit de grav – art. 179 – să fie pedepsit cu detenŃiune pe viaŃă
sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani.
Fireşte, pentru infracŃiunile situate pe trepte inferioare în ierarhia pericolului social,
ca de pildă lovirea – art. 180 alin. (1) – sau vătămarea corporală din culpă – art. 184 alin.
(1) –, sunt prevăzute pedepse cu închisoare de la o lună la 3 luni alternativ cu amenda.

Aspecte procesuale
La majoritatea infracŃiunilor din acest capitol acŃiunea penală se pune în mişcare
din oficiu. La unele infracŃiuni care prezintă un pericol social abstract mai scăzut (ex.: art.
180, art. 181 şi art. 184 C. pen.) acŃiunea penală se pune în mişcare la plângerea
prealabilă a persoanei vătămate. Aceasta trebuie să fie introdusă în termen de 2 luni din
ziua în care persoana vătămată a ştiut cine este făptuitorul – art. 284 alin. (1) C. proc.
pen.. Plângerea prealabilă se adresează organului de cercetare penală sau procurorului,
potrivit legii – art. 279 alin. (2) C. proc. pen.. La toate aceste infracŃiuni pentru care
acŃiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate,
împăcarea părŃilor înlătură răspunderea penală.

6
În principiu, urmărirea penală şi judecata acestor fapte penale se realizează potrivit
regulilor de procedură obişnuite. În cazul infracŃiunilor prevăzute în art. 174 -177 şi art.
179 C. pen. urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de către procuror, iar
judecata în primă instanŃă se realizează de către tribunal. Celelalte infracŃiuni din acest
capitol se soluŃionează în primă instanŃă de către judecătorie.

APLICAłII

ExerciŃii rezolvate

1. Nu poate avea coautorat:


a.) omorul
b.) pruncuciderea
c.) violul

Răspuns corect: b).

2. În cele mai multe cazuri infracŃiunile contra persoanei se săvârşesc cu:


a.) intenŃie directă
b.) intenŃie indirectă
c.) intenŃie directă sau indirectă

Răspuns corect: c).

3. Unele acte preparatorii sunt incriminate la unele modalităŃi ale infracŃiunii


de:
a.) omor deosebit de grav
b.) lipsire de libertate în mod ilegal
c.) omor calificat

Răspuns corect: b).

4. De regulă, infracŃiunile contra persoanei:


a.) se săvârşesc de persoane care trebuie să aibă anumite calităŃi
b.) nu pot fi comise de o persoană juridică
c.) se pot săvârşi în oricare din formele de participaŃie penală

Răspuns corect: c).

5. La majoritatea infracŃiunilor contra persoanei acŃiunea penală se pune în


mişcare:
a.) din oficiu
b.) la plângerea prealabilă a persoanei vătămate

Răspuns corect: a).

7
ASPECTE GENERALE ŞI COMUNE INFRACłIUNILOR CONTRA PATRIMONIULUI

Obiectul ocrotirii penale


Obiectul juridic generic al tuturor infracŃiunilor patrimoniale este format din
fasciculul de relaŃii sociale privitoare la patrimoniu - public şi privat - ce se cer ocrotite
împotriva feluritelor acŃiuni cu efecte prejudiciante îndreptate împotriva acestuia.
Prin infracŃiunile contra patrimoniului sunt însă protejate nu numai relaŃiile sociale
ce se formează în jurul dreptului de proprietate - privată ori publică -, ci, în egală
măsură, după cum se va vedea în continuare, posesia şi detenŃia - chiar şi aceea
precară - bunului. Căci prin patrimoniu se înŃelege complexul de drepturi şi obligaŃii
privind entităŃi care, în genere sau în particular, sunt susceptibile a fi evaluate economic.
Deci, conceptul de patrimoniu are un conŃinut şi o sferă mult mai largă decât acela de
proprietate, conceptul patrimoniu însumând toate drepturile reale, toate drepturile cu
caracter patrimonial, toate obligaŃiile, precum şi orice situaŃie care prezintă chiar numai o
aparenŃă de drept.
Obiectul material al infracŃiunilor patrimoniale este însuşi bunul asupra căruia se
îndreaptă acŃiunea ilicită, bun care, la unele infracŃiuni, este întotdeauna un bun mobil -
furt, însuşirea bunului găsit, tâlhărie, abuz de încredere şi tăinuire -, la altele poate fi
mobil ori imobil - înşelăciune, distrugere, distrugere calificată, distrugere din culpă,
gestiune frauduloasă -, iar la infracŃiunea de tulburare de posesie, bunul poate fi numai
imobil.
Sunt însă infracŃiuni în care apare ca obiect material adiacent şi corpul persoanei
violentate fizic - tâlhăria şi pirateria.

SubiecŃii infracŃiunii
Subiectul activ nemijlocit (autor) al acestor infracŃiuni este, în regulă generală,
necircumstanŃiat de text, deci el nu trebuie să aibă o anume calitate.
La unele infracŃiunii, subiect activ nemijlocit poate fi chiar proprietarul bunului - furt,
distrugere, distrugere din culpă.
Subiectul pasiv poate fi şi persoana juridică în conformitate cu dispoziŃiile art. 191
C. pen..
InfracŃiunile patrimoniale sunt susceptibile de săvârşire în toate formele participaŃiei
penale - coautorat, instigare, complicitate -, cu unele excepŃii pe care le vom semnala la
momentul oportun.
Subiect pasiv este persoana - fizică sau juridică - care suferă o pagubă în urma
infracŃiunii, dar, la infracŃiunile săvârşite prin violenŃă, subiect pasiv va fi şi persoana
agresată fizic.

Latura obiectivă
Elementul material (actus reus) al infracŃiunilor analizate se exprimă prin acŃiuni -
de regulă - dispuse pe o plajă largă, ce au drept consecinŃă afectarea patrimoniului.
Unele din aceste infracŃiuni au caracter complex, deoarece în conŃinutul lor intră -
ca element constitutiv sau circumstanŃă agravantă - fapte care, altminteri, sunt
incriminate distinct - tâlhăria şi pirateria.
Urmarea imediată constă, în regulă generală, în provocarea unor daune
patrimoniului - public sau privat - şi, în particular, în producerea de vătămări ale
integrităŃii corporale sau sănătăŃii ori decesul victimei – tâlhăria şi pirateria.
La unele infracŃiuni, raportul de cauzalitate rezultă din însăşi materialitatea faptelor
- ex re -, dar la altele nex-ul cauzal dintre acŃiune şi consecinŃă trebuie dovedit.

8
Latura subiectivă
Forma de vinovăŃie (mens rea). InfracŃiunile patrimoniale se săvârşesc cu intenŃie,
unele chiar cu intenŃie calificată - furtul, tâlhăria, înşelăciunea. În excepŃie, distrugerea
din culpă, infracŃiune care, aşa cum se desprinde din chiar denumirea ei, implică
vinovăŃia sub forma culpei.

Forme. ModalităŃi. SancŃiuni


Forme. Actele pregătitoare, deşi posibil de înfăptuit, nu intră sub incidenŃa penală
în lipsa unor dispoziŃiuni legale în acest sens.
Tentativa, potrivit dispoziŃiilor art. 222 C. pen., este sancŃionată la infracŃiunile
prevăzute în art. 208-212, 215, 2151, 217 şi 218.
Consumarea infracŃiunilor patrimoniale survine în momentul apariŃiei urmării
periculoase, adică al provocării pagubei materiale.
ModalităŃi. Toate infracŃiunile contra patrimoniului prezintă mai multe modalităŃi
normative în funcŃie de felul în care se înfăŃişează acŃiunea/inacŃiunea incriminată cărora
în concret pot să le corespundă o varietate de modalităŃi faptice de care se va Ńine
seama la individualizarea judiciară a pedepsei.
SancŃiuni. SancŃiunea penală specifică acestor infracŃiuni este închisoarea în
limite variind de la o lună la 2 ani sau amenda, în cazul distrugerii din culpă, până la
detenŃiunea pe viaŃă sau închisoarea de la 15 la 25 ani şi interzicerea unor drepturi, în
cazul distrugerii calificate atunci când urmarea constă în producerea unui dezastru.
În raport de prevederile art. 711 alin. (2) şi (3) C. pen. şi de limitele speciale de
pedeapsă prevăzute pentru persoana fizică, persoana juridică se va sancŃiona, după
caz, cu amenda de la 5.000 la 600.000 lei sau de la 10.000 la 900.000 lei.

Aspecte procesuale
AcŃiunea penală la infracŃiunile contra patrimoniului, de regulă, se pune în mişcare
din oficiu. La faptele prevăzute în art. 213, 214, 216 şi 217 C. pen. însă, acŃiunea penală
se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, iar împăcarea părŃilor
înlătură răspunderea penală. Prin excepŃie de la această regulă, la infracŃiunea de
tulburare de posesie, împăcarea părŃilor înlătură răspunderea penală, deşi acŃiunea
penală se pune în mişcare din oficiu.
Urmărirea penală şi judecarea acestor fapte se realizează, frecvent, potrivit
regulilor obişnuite de procedură. Prin excepŃie, în cazul faptelor prevăzute în art. 211
alin. (3) şi 212 C. pen., urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de către
procuror, conform art. 209 alin. (3) C. proc. pen., iar în cazul faptelor prevăzute în art.
211 alin. (3), 212 alin. (3) şi 215 alin. (5) C. pen., competenŃa de a le judeca în primă
instanŃă aparŃine tribunalului, potrivit art. 27 pct. 1 lit. a) C. proc. pen..

APLICAłII

ExerciŃii rezolvate

1. Obiectul material la infracŃiunile contra patrimoniului este un bun.


a.) fals
b.) adevărat

Răspuns corect: b).

9
2. Proprietarul bunului poate fi autor al infracŃiunii de:
a.) tăinuire
b.) distrugere
c.) furt

Răspuns corect: b) şi c).

3. Persoana juridică nu poate fi subiect activ al infracŃiunilor contra


patrimoniului.
a.) adevărat
b.) fals

Răspuns corect: b).

4. De regulă, infracŃiunile contra patrimoniului:


a.) au ca subiect activ nemijlocit o persoană care nu este circumstanŃiată de text
b.) sunt susceptibile de săvârşire în toate formele participaŃiei penale
c.) sunt infracŃiuni comisive

Răspuns corect: a), b) şi c).

5. Împăcarea părŃilor înlătură răspunderea penală, deşi acŃiunea penală se


pune în mişcare din oficiu în cazul infracŃiunii de:
a.) tâlhărie
b.) abuz de încredere
c.) tulburare de posesie

Răspuns corec: c).

28.11.2007 _________________

10
CUPRINS

PRELIMINARII (Gheorghe Diaconescu) 9


ABREVIERI 12
TITLUL I. INFRACłIUNI CONTRA SIGURANłEI STATULUI
(Gheorghe Diaconescu) ................................................................ 13

Aspecte generale şi comune.............................................................................. 14


Trădarea ............................................................................................................. 18
Trădarea prin ajutarea inamicului .................................................................... 23
Trădarea prin transmitere de secrete ................................................................ 27
AcŃiunile duşmănoase contra statului .............................................................. 30
Spionajul ............................................................................................................. 31
Atentatul care pune în pericol siguranŃa statului ............................................... 34
Atentatul contra unei colectivităŃi ...................................................................... 37
Subminarea puterii de stat ................................................................................ 39
Actele de diversiune ........................................................................................... 42
Subminarea economiei naŃionale ...................................................................... 45
Propaganda în favoarea statului totalitar ........................................................... 49
AcŃiuni împotriva ordinii constituŃionale .............................................................. 53
Complotul ............................................................................................................. 56
Compromiterea unor interese de stat ................................................................. 60
Comunicarea de informaŃii false ......................................................................... 63
Divulgarea secretului care periclitează siguranŃa statului ................................. 65
NedenunŃarea ...................................................................................................... 69
InfracŃiuni contra reprezentantului unui stat străin ............................................. 72
Unele cauze de nepedepsire sau de reducere a pedepsei .............................. 75
SancŃionarea tentativei, tăinuirii şi favorizării ...................................................... 76

TITLUL II. INFRACłIUNI CONTRA PERSOANEI


(Gheorghe Diaconescu) ............................................................... 78

Capitolul I. INFRACłIUNI CONTRA VIEłII, INTEGRITĂłII


CORPORALE ŞI SĂNĂTĂłII

Aspecte generale şi comune.............................................................................. 78


SecŃiunea I. OMUCIDEREA
Omorul .................................................................................................................. 82
Omorul calificat ..................................................................................................... 87
Omorul deosebit de grav ..................................................................................... 95
Pruncuciderea ...................................................................................................... 101
Uciderea din culpă ............................................................................................... 105
Determinarea sau înlesnirea sinuciderii ............................................................. 111

SecŃiunea II. LOVIREA ŞI VĂTĂMAREA INTEGRITĂłII


CORPORALE SAU A SĂNĂTĂłII
Lovirea sau alte violenŃe ...................................................................................... 114

11
Vătămarea corporală ........................................................................................... 118
Vătămarea corporală gravă ................................................................................. 119
Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte ................................................... 125
Vătămarea corporală din culpă ........................................................................... 128

SecŃiunea III. AVORTUL


Provocarea ilegală a avortului ............................................................................. 130

Capitolul II. INFRACłIUNI CONTRA LIBERTĂłII PERSOANEI

Aspecte generale şi comune.............................................................................. 136


Lipsirea de libertate în mod ilegal ...................................................................... 138
Sclavia ................................................................................................................. 144
Supunerea la muncă forŃată sau obligatorie ...................................................... 146
Violarea de domiciliu ........................................................................................... 148
AmeninŃarea ......................................................................................................... 153
Şantajul ................................................................................................................. 155
Violarea secretului corespondenŃei ..................................................................... 159
Divulgarea secretului profesional ........................................................................ 163

Capitolul III. INFRACłIUNI PRIVITOARE LA VIAłA SEXUALĂ

Aspecte generale şi comune............................................................................. . 167


Violul ................................................................................................................... 170
Actul sexual cu un minor .................................................................................... 176
SeducŃia ............................................................................................................... 180
Perversiunea sexuală .......................................................................................... 185
CorupŃia sexuală .................................................................................................. 190
Incestul ................................................................................................................. 194
HărŃuirea sexuală ................................................................................................. 197

TITLUL III. INFRACłIUNI CONTRA PATRIMONIULUI


(Gheorghe Diaconescu) ................................................................ 200

Aspecte generale şi comune................................................................................ 200


Furtul ..................................................................................................................... 202
Furtul calificat ........................................................................................................ 208
Pedepsirea unor furturi la plângerea prealabilă ................................................. 219
Tâlhăria ................................................................................................................. 221
Pirateria ................................................................................................................. 227
Abuzul de încredere ............................................................................................. 230
Gestiunea frauduloasă ........................................................................................ 234
Înşelăciunea ......................................................................................................... 237
Delapidarea ......................................................................................................... 243
Însuşirea bunului găsit ........................................................................................ 254
Distrugerea ........................................................................................................... 258
Distrugerea calificată ........................................................................................... 263
Distrugerea din culpă ........................................................................................... 264
Tulburarea de posesie ......................................................................................... 266
Tăinuirea ............................................................................................................... 270

12
TITLUL V. INFRACłIUNI CONTRA AUTORITĂłII
(Constantin Duvac) ......................................................................... 276

Aspecte generale şi comune................................................................................ 276


Ofensa adusă unor însemne .............................................................................. 281
Ultrajul .................................................................................................................. 384
Cazuri speciale de pedepsire .............................................................................. 292
Uzurparea de calităŃi oficiale ............................................................................... 294
Portul nelegal de decoraŃii sau însemne distinctive .......................................... 299
Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri .......................................................... 304
Ruperea de sigilii .................................................................................................. 311
Sustragerea de sub sechestru ............................................................................ 316

TITLUL VI. INFRACłIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR


ACTIVITĂłI DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR
ACTIVITĂłI REGLEMENTATE DE LEGE
(Constantin Duvac) .................................................................... 324

Capitolul I. INFRACłIUNI DE SERVICIU SAU ÎN LEGĂTURĂ


CU SERVICIUL

Aspecte generale şi comune............................................................................... 324


Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor ............................................. 330
Abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi ................................................. 337
Abuzul în serviciu contra intereselor publice ..................................................... 341
Abuzul în serviciu în formă calificată .................................................................. 346
NeglijenŃa în serviciu ........................................................................................... 348
Purtarea abuzivă .................................................................................................. 354
NeglijenŃa în păstrarea secretului de stat ........................................................... 359
Conflictul de interese ........................................................................................... 364
Luarea de mită ..................................................................................................... 367
Darea de mită ....................................................................................................... 382
Primirea de foloase necuvenite ........................................................................... 389
Traficul de influenŃă .............................................................................................. 395

Capitolul II. INFRACłIUNI CARE ÎMPIEDICĂ ÎNFĂPTUIREA


JUSTIłIEI

Aspecte generale şi comune................................................................................ 406


DenunŃarea calomnioasă .................................................................................... 410
Mărturia mincinoasă ............................................................................................ 419
Încercarea de a determina mărturia mincinoasă ............................................... 429
Împiedicarea participării în proces ...................................................................... 434
NedenunŃarea unor infracŃiuni ............................................................................ 437
Omisiunea sesizării organelor judiciare ............................................................. 443
Favorizarea infractorului ..................................................................................... 452
Omisiunea de a încunoştiinŃa organele judiciare ............................................... 461
Arestarea nelegală şi cercetarea abuzivă .......................................................... 467

13
Supunerea la rele tratamente .............................................................................. 476
Tortura .................................................................................................................. 481
Represiunea nedreaptă ....................................................................................... 485
Evadarea .............................................................................................................. 490
Înlesnirea evadării ................................................................................................ 497
Nerespectarea hotărârilor judecătoreşti ............................................................. 504
ReŃinerea sau distrugerea de înscrisuri ........................................................... .. 518

Capitolul III. INFRACłIUNI CONTRA SIGURANłEI


CIRCULAłIEI PE CĂILE FERATE

Aspecte generale şi comune............................................................................... 526


Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă,
din culpă .............................................................................................................. 530
Neîndeplinirea cu ştiinŃă a îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor
defectuoasă .......................................................................................................... 537
Părăsirea postului şi prezenŃa la serviciu în stare de ebrietate ......................... 538
Distrugerea şi semnalizarea falsă ....................................................................... 543

Capitolul IV. INFRACłIUNI PRIVITOARE LA REGIMUL


STABILIT PENTRU UNELE ACTIVITĂłI
REGLEMENTATE DE LEGE

Aspecte generale şi comune............................................................................... 551


Nerespectarea regimului armelor şi muniŃiilor ................................................... 553
Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau a altor materii radioactive
................................................................................................................................ 562
Nerespectarea regimului materiilor explozive ............................................... 567
Nerespectarea regimului de ocrotire a unor bunuri ....................................... 571
Exercitarea fără drept a unei profesii .............................................................. 575
Nerespectarea regimului transportului rutier public ...................................... 581

14
15