Sunteți pe pagina 1din 18

r

STRICT SCO RET

88DML /y./ mw/m/9997

D 013074, Vol. 32

IMllfllliIIHII

flTRAEt Kr.
REPUBLIC A

SOCIALIST* ROMANIA

Zfaa

0
MJNI5TERUL DE INTERNE
f

*L
strict

asoaar

Multiplied! xa 0,SJ. e*. nr4

ORDINUL
M I N I S T R U L U I OE

00/22,5

INTERNE *. 25. XI. 1977

Jo teaalul diaposifciilor axt *21 die Daoratnl qr<l30/ 1972 prlvlod InfilDtarfla, organizer* a 1 fuDciooaraa Mlniaterulul da Iotaroe,

OH90I
1* Cu data prezaotulul ordlu lotrA n vigoare "Ioetruc tiunlle privlad munca da dapiatare a luacrlflDrilor anoDlafl ou coalout duaAnoa da idaofciflaara a autorllor caetora"t care fao parte lottyrant A dio prezaotul ordlo.

2. Ooaaudaotul EloitAtU apaolala "flH, ooaaodaotii (aefll) unitttilor iof onsatlv-apa ratlvt aautraJ.4t fafli iaapaotaratelor JudefaDi gl al Duoiolplulul Bucurifti ale MiDlatarulul da Interna, vov lua n&auri ca pravadarila loatruo(iudllCE a A fie losuftita te wainla da cAtre cadrela die euborId pfir lie ca la privaac dine unsftrind aplloaraa lor 5_otooitl* 3. Ordioul nr.00765 dio Q dacaobria 1975 aa abrogA

MIWISTRU DS INTERNE

fSfffiy
V

MIS1STERUL DE INTERPE

INTiUK Nr. U :*jj. ft


>

mm nflX T-RICT
tKv4

SSCBfiT
IS

MultipWcat xerox O.SJ. ex. nr.

INSTftUCTIHTTI

PRIVIND WUflCA DE DEPISTARE A INSCRISURILOR ANOKD1E CU CONTINUT DU3KANOS SI DE IDEWTIPICARE A AUTORILOR ACBSTORA

DISPOZITII
Art. 1

GBWERALfi

In cadrul atributillor ce le revin pe linla cunoagterii preocupSrllor elementelor oatile de a confections gl dlfuza lnacriauri anonitne cu continut dugntSnoa, direciile cen tral , Inapectoratul municiplului Bucuregti gi inapectoratele Judetene ale Mlnlaterulul de Interne au aarcina de a actlona, In vederea proveniriit identlficSrli autorllor gl nautraliz&rll unor aaemenea aclunl# In aceat sens, Intreprind mSeuri conplexe, foloaind dupB caz toate metodele gi mijloacele muncii de aecuritfcte gi milltie.
Art. 2
*

*
gi lneoriptiile cu

UraStoarele categorii de inscriauri anonime foraeazft oblectul munoil unit*tilr Miniaterului de Interne t
a)

Pltuicilo

continut dugnlnoa

apfiruta In diverse locurl ; b) Inscrlsurlle anonime cu continut dugn&noa care alnt trimiee conduoerll Mlnlaterulul de Interne, dlrectlilor cen tral orl inspectorate lor judetene gi al nunicipiului Bucuregti,
pentru ldentlflcarea autorilor ; c) Scriaorile cu continut dugnitnoa, cu caraoter r de instlgare gl denlgrara a polltlcii Interne gl externa a eta-

tulul noatru, adreeate unor reprezentant diploaratice , poaturl de radio gl organe de preafi otrfiine, organlzatll Internationale, gefllor de state gl unor persoane fizice gl Juridice din t&rfi gl strttlntate de cere Mlnlsterul de Interne la cunogtintA*

./

-2Art _1

probleael -iaacriaurl aaonlae


do naze

S", ca unltate da llnle, a Uni tntco apeclalfi operativa pe Ud1b ta perinea** situatia cu contlnut duuaaa- 9i sS coo*.
de

sctlviUtlls

identiflcara a autorilar.

fAPITOLUL

MA3URI PREVENTIVE
Unltfitil Uinlsterului de Interne, in report de prof ilul lor, vor deafSgura o auatinut activitate de prevenire, in acopul lichidarii infractiunilor pe linia difuzSrii
Art> 4

de inacriouri anonime cu

continut

dugraettOB,

a) Pentru cregterea eficientei oSBurilor de prevenire, organele de eecuritate gi militie vor acorda o tnai mare atentie instruirii retelei informative care ea fie orientatS
pentru a eeaiza :

ocriauri ;

fapte de naturS aS creeze atari de spirit care

ar putea genera difuzSri de inacrisuri anonlme cu continut dugmSnoa, precura gi peraoane care, pe fondul acestora, ar putea oS redacteze aau sa instlge la confectlonarea unor setfel de Inperaoane cunoscute ca profereaaS calomnii la adresa orlnduiril
gi

lnjurii noaatre socialists, colportoazft gtiri oe oontravin intereoelor etatulul noatru, difuzate de poeturile de radio gi arganele de preafi atrfiine j
peraoane care sint preocupate e3 intre in leguturH cu poeturile de radio strSinej bu foat identlficete ca

autori de lneorieuri anoninte cu continut dugtn&noa gi care manlfeatfi preocupSri de a-gi ralue oceaatS activitate; intentioneaea fuloBeaecS, in acopul confectionfirii de inacrisuri anonitne cu continut dugnt&noe, mijloace de multiplicare existente in oreanizotUle socialiete; au aptitudini gi posibilitSti aau manifeatS preocupari de a confections mijloace cu care a& redacted gi efi nultiplice inseriauri anonitne cu continut dugnsanoa ; au Banifeat&ri oatlle gi colectionoazS diverse ziare orl reviste gi au in preocupSrile lor decuparea de litere aau cuvinte pentry real i cares unor texte; peraoane care scrie,

detin tnagini

de

-3-

5 :|

mijloace de multiplicat, inclusiv alfabetare. Concomitent, reeaua informative va fi inetruitS eft actioneze in directia semnaZarii perooanelor cafe primeac insert suri cu ccninut dii.QsiS.no8 i determinarii acco lora de a le preda unitailor Hiniaterului de Interne; aemnalSrii operative a aparitiilor de inacriptii gi fituici in diferite locuri.
b) Pe baza inf ormatiilor obtinute, organele Minieterului de Interne vor actions cu ro&euri adecvate pentru inlftturarea

posibilita$iIor de difuzare a inscrinurilor a nonine cu contiuut dugmftnos, prin deterininarea persoanelor prediapuae la redacta-

rea de inacriauri cu coninut dugaSnoa a reriunte Is aaemenaa lnteDtii; prelucrarea, In cadrul pregatirii contrainformative a populafciei, a unor fapte ce contravin legilor statului noatru, prlntre care gi cele privind lntrarea in legftturft cu poeturlle de radio gi organele de preaft atraine cunoscute cu atltudinl 00 tile faa de atatul roman; punerea in dezbatere publicft, cu sprijinul organizatiilor obgtegti gi al altor factor! educatio nal!, a cozurilor deoaebite, care pot avea efecte pozitive aeupra celor prediapugi la redactarea gi difuzarea de inscrisuri
anonime cu con$inut duyraanoa.

cj Serviciul cultural, preeS gl editorial aft publico periodic In organele de preaa ale Ministerului de Interna articole cu caracter preventiv pe llnia probleraei lnacriauri anonime cu continut dugmanos. Prin grija inapectoratalor Judetene ale Uiniaterului de Interne, organele locale de preaa aft publico artlcole care eft contribute la pregfttirea contra informs tivft a population
d) Organele de pazfi gi ordine din cadrul inapectoratelor Judetene gi ol munloipiului Bucuregti vor fl mobilizote pentru a lua toate m&aurile ce ee irapun, ca in zona de responsebllitate aft previnft a paritie de irueoriaurl .anonime cu continut dugmftnoa, In acelagl scop, cu ocazia unor evenimente deoaeoite, unitfttil de eecuritate gi militia vor organiza patrule gi poa-

turi fixe,

ft

-4r!JiT>ITOLt;L
II

MASURILE CE SB IMPUN

A PI

IKTREPRINSE LA

APaRITIa

ISSCRISURILOR
Art,

ANONIME, IN VEDERM

IDEKTIFICARII

AUTORILOR-

iiuarea de lespje 5 La seainare, in orice moil, <=u continut dugmSnos, inscrisuri aeu aparitia unor inacriptii : ae vor intreprinde urraatoarele tnasuri a) Se va reports evenimentul conform Ordinului ministrului de interne nr. 00712/1975 art, 3 sau 4, scnnalmdu-ae, in acelagi timp, gi Unitatii apeciale MSh. Unitatea apecialfi "3" va fi incunogtlnfcatS gl despre in

scrianrile prioite direct de celelalte unitSfci apre rezolvare, din ordinul conducerii miniaterului sau provenite de la peraosna juridice gi fizice, pentru a verifies in evident0 centralized gi a evita lucrarea in paralal

ia In cazul scriaorilor anonirae, Unitatea special


"S" gi compartiaentele coreepondente de la ins pec tora tele judetene ale Miniaterului de Interne vor efectua cercetarea aceatora din punct de vedere criminalistic, in scopul descoperirii gi con-

ervfirii eventualelor urine care sa ducfi la ldentlficarea autorilor, La aparitia de fiuici sau inaoriptii In obiectiva, locuri, aceastS opar&tiune va fi executata do ofierii care le aaigurS contrainforoativ, iospreunA cu ofiterii specialigti din problems inecnauri anonine ou coplnut dugmtinoB,

c) In si tuatia difuu&rii de fiuici yi a aperitiilor de inacriptii, ee vor efectua cercetfiri la fafca locului in baza Codului de procedure penalS gi in conformitate cu preverlle ordinului miniatrulul de

activitate-

Interne core reglementeazS

acefls-

fi gterae,

DupS executarea aceator operatil, inacrlptiila vor

Proceoul verbal de cereetare la faju locului, inWt de flfcuici aau fotografiile lnooriptlilor coaatituie docu sate ee vor fi folaait. la inatrusntarea causei. d) Cind apar inecrieuri auoniuie cu continut dusjudinoa axacutate cu mijloaee tohnlca de muitiplicare (geotettner, WiPOgraf, hellograf, xarox etc.), 8ableane c0nfectionate din diferite materiele aau cu litere nt mere gi cuvinte decupato
j
j

din ciare

-5-

gi raviste, Unitatea specials "J" va participa la cercetarea criminal is lieu a aceatora gi la euiiterea ipotccelor cu privire

la pars oana autorului. In asemenea oitu&tii organele informa tive au obi i de s obine inforuuitli gi probe mutoriale care au duea la identif icarua infractorului.
e) Inacrisul nou aparut va fi compare t din punct de vederc grefic cu toate canurile exiatente In lucru gi cu cele ai caror autori au font identificai in ocopul unor even

tuale conexari, avind la baaa prelucrarea automata a datelor inmagasina te la Central de informatics gi documentare in aceas ta problems.

In funa$le de results tul acestei otaeuri ue va precede la efectuarea unui atudiu aoianuntit al inacrisului gi al imprejurarilor n care a aparut, pe baza caruia ae va trece la elabororea ipoteselor gi a masurilor menite a duca la identificarea autorilor, ce vor fi cuprinse intr-un plan de tuaauri care va prevedc data gi imprejurSrile in care a aparut evenifnentul, de catre cine a fost scmnalat gi cine a raai luat cunogtlnfca deapre aceata; ipoteze probablle cu privire la peraoana autoralui (pregatirc, virstS, uex, loc de munca, domicilii! etc.)
in

baza cSrora se vor flxa aarcini concrete, incadrate in tergi rea p ones bilitat i.

tnene

f) In cazurile deoaebite de acriaori, fiuici gi inacriptii cu continut dugraSnos, Unltatea specials "3", impreuna cu unitatila eentrale de prnfll gi ina pectoratele Judotne (municipiul Bucureyti) pe rasa caroro a foat oemnalati aparitia aceatora, vor lus m3curi de conatituire a unor grupe operative care, aub indrumaraa conducerii unitatii respective, vor ac

tions

pentru identif icarea

neintirziatd

a autorilor gi preve-

nirea de nol difuz&ri.

g) Inacrleurile original gi fotocopiile inaoriptiilor, dupS efectuaree atudiultii criminalistic, Ititocniirea notei de 3tudiu, a plsnului da m&auri, executorea lotaplangei gi deschidoraa dooarului de urmiirire informative, sint trinise
pentru pastrare lo Unitateu apeciala "ii".

h) In activitutca do identificare a autorilor de inscriuuri anonime cu continue dugmuno3, pentru o mui buna conaervure a documentelor incriminate, toate vorif icixrile grti fice oe vor efectuu numai pe baza de fo ' uplongJl.


sa Fotoplansa va trebui

re- olvarea casului. ?n rc..oi in oi celorlalte sectoarc antrenute ae va foloai adreaa anteLa confactionarea fatoplangei bind aceaata oferS indioi ,-ralS a destinatarulul numai in cazul in textul inertgrafici eau alte particular!tatli neintllnite oiinat. 1) Atunci cind din con*inutul pieoelor litigioage gi~ar deofSgura actiexia ta indicii cS sutorul or domicilia uau vitatea pe rasa de conipetenta a a] tor unitati, prin Unitatea specials "S" ae va aolicita urmSrircu grafica a scrisului reapectiv pe tarS. sau intr un grup de Judee, Unitatile antrenate in astfel de actiuni vor ocordu aceator inacrisurl aceeagi atentie ca gi caaurllor apiirute .pe rasa lor de reaponsabilitate.

fTTJ: .tit
aficiente,

trebu

cuprimlS cole mi caracteriotic, preclim gl PorWunl lno.


coapartiri grafts
"3"

<la care a3 PS ofectuaraa comportlmentalui d. cStrc lucritorli

cit 5i

j) In

aituatia aparitiei unor inucrisuri cu con-

tinut du.ntnfinoa pe rasa r.iai multor inspectorate, difuaate de


acelag autor, aSaurilc pentru

identificarea acestuia vor fi coordonate do catre Unltatoa specie la cu participorea di rects a unitStii centrale de profil.

k) In activitatea de idontificare a autorilor de inacrieuri anonime cu confcinut dugraSnoa vor fi folosite gi poeibilitatile de care diapun organele de railiie gi ulte formatiuni ale Minis terului de Interne. In ucelagi ocop, ue vor folosi 9i da tele Imogqzinate in prelucrarao automata, exiutente la Centrul de informatics gi docutaontare, 1) Sefii
judefcene ,1 municlpiului

Euousti'rnlo:ri oonIrlT ,

Zl Z

la id ntifi ldntificarea operative a autorilor.


C A 1> J t o
t.
i>

preoun 91 ?em i=i"or d 9 Vr Unflliila ca2urI1 aflats in luoru, BtbilInd n01 1PteM 51 aarolni msnitc oS

diraotiilor centrals, ai inspectorutelor Bucure3ti. 9afil securitStilor jude-

T7t

Art. 6 pendente da la

EVIDEKTA Unitatea specials "n1* rH ~ inspectoratele Judaic

FORME DE

ITln-

terne uaigura trunouiiteroa cu Operativitate la Central de informa tic a gi documents re a datelor piivind apart iile do inscriauri

anonime p identificarilfi de uutori, ciasurile iatrcpriruo impotriva lor gi date referitoare la probele de scris emanate do la acegtia, in vederea Vinerii cvidentei centralis to pe tara, prln
prelucrareu lor in aisteui automat. Informalidle referitoare la ca-urile aflate in lucra gi la otitorli identifieati ae conccntreanS la Central da infor matics gi docuinentare prin fiyele model P65 gi P67t uriaind sa
fie exploata te
de aecuritote.
in

conf ormita to uu ordinul privlnd

evidentele

Unitailc centrale de securitate, in3pectoratele judeene gi al municipiului Bucuregti vor lua milauri ca fotocoplile 5 Ifotoplangele pieselor Incriminate, aflate In lucru, fie paatrate pina la identif icarea autorului, respectindu-se cu stricter regulile de conapirotivitate prrivind foloairea, manlpularea gi conaervarea lor.
Art,

Lucrarea cazurilor so va face prin dosar de urmSrire informativfi, care va purta numSrul de cod otabllit.
Art. B

urm&rire inforoatlva ee va face conform prevederilor ordinelor in vicodre. inchiioren dooarului de urmSrire informativa, f&rfi stabilirea identitStii autorului, so va face nuiattl cu

- deschiderea dooarului de

acordul

urmerire informs tivfi, ele pfistrinduae in evidena centrali-atii in vedorea oventualelor conexfirl in can de redifuzarv*

specialo "BM. Inaorieurllar anonime din ol oBror oontlnut rezultll aopecte care nu pun in pericol securitateo atatulul, cu avizul conduceril Unitiitii specials "S", nu li ae vor deschide doaar do

UnitStll

Lo inn pec torn tele Judotene gi al municipiului Bucuregti t evldena doaarelor aflate in lucru, a autorilor iden- tlficoti gi d mHsurilor luote irapotriva uceetora, vo fi tibuta de cfitre ofiterul care lucreflzlt in problems "inacrieuri anonitno cu coninut dugtflSnooh. Pe baso registrelor de apuritii gi identificSri cxiatente, prevfiute in anexe] 1 gi 2, ofiterul coaiu-

Art. 9

nl ca Contralui de informaticiS gi documei tare (ca] culatorul electronic) modi fictirl le intcrvenite in uituatio operativS, foloalnd figa model P65 ou P&7-

Autorii **""< u_ * ooapartioantelor "a" epSrute pent. ecMeberUe de ecrisuri, echinberea looulul

"

rea altor

infraction!

etc. ).

-&-

rrt c n

coiitinuarc

ile

ateutia BsWriti.t, > vor ra.


lor (rvdifuEari de indo-icilie, eSvlr*-

i in

'aunca

{ifl

unltSti, in

.,11 Vfl va lua 3ub control cacuUnitatea epecialfi eporit de periculoaitate el contirile care preointS un cd aepoctul prooedoelor tehnice nutulul ffi de diflcultote aub l.pan coopcrarea ma! cultor fcloalte, precum pi acelee care dentif lwirii qutorilor. vederea 1

Art.lO

aocuritate, ai Art. 11 Ssfii unlttilor centrale de nupoctorate ) or Judatene gi municipinlui Bucure$ti vor lua i to&te taSaurile pentru prnciirareu sob 3trlcta evident a probelor da eerie din obiective, ineclli, colectivituti etc. r
aatfel incit s5 poatfi fi exploatate n mod operative Cleaiflcarea gi oodificarea ftmdului probolor de acria vor fl executoto do epeciuligtii (Jnitatii spociale hj" gi ai cumpartiaentelor g area pond on to de la inapectorntolo slo Winl3trulul de Interne, Totodatfl, ae vor lua laBouri pentru tinerea unei evi dence atrlete a mi J loacolor tehnice do nultlpHcat (ceptettiiar, gaplrogruf, holtograft xerox etc.) aflute In dotarea pernoane-* lor Jurldloe gi fisilcu do pe raa lor do compe tenS de la core t a vor obtlna In ueorot, periodic, probe de acrla. Probelo do aerie vor fl p&atrate la eocipartlmotitele "5".

obfrinerea probeior do ocrla trebuie avut in vedere cu Hcrleul j;1 flo outentlc, iar proba *5 fie flcriafi atlt cu oaractore curalvo, oit 9i cu Utm tipegrafic maalrn9 pentru a ooreepunde unel analizo grofice.
probelor de eerie ii vor aduce aportul orcanele de ml litis nem<+ UiViet ponitenclaro yi celelalte .- * r al Mlnla torului de forMotiuni
Id

Lo

eotlimea de obtinere a

Interna.

Unitetea

QpeoiaiS

pondento J. la i no pec tore to 1* judeteno cureeti vor tio. .vidnta probi0r 4e acrlo mljloace apeclfloe, de U ptraoanel Q,rf! littyrraedlul poytol , poaturllor

01 1t*1S
Btraino,

C01'eS~

Bl" "J,0'PiUlUJ 'kinutei


Pin

da radio 10

*jd0tlt' PrlTl
organelor do

/.

directiilor

preafi aou organicafciilor gi argariismelor Internationale,

contrail gi al inspectoratelor ,)ude$eiie (tnunicipiul Bucuregti), Uj.tatea specials *3" va organiza evidence probelor de ocri3 obtinute de la peraoanele
cunoacutc cu

A rt 13

Cu aprljirtul

afectiuni

neuropoihicc aau pretabile la

actiuni de

dezordine.
Unltutea cipecialS "3" gi Cvapartitnentele cores pondents de la ins pec to ra tele judcene gi ul umnicipiului. Bucuregti, cu reepectarea atricta i ordinelor ?n vigoare gl in deplinS conaplrativi tato, igl vor crea peraoune do sprijin la auraele do probe de acris de pe linga organicatiilo eociallate pi obgtegtl, pentru a puteu efectua verificSri grafotehnice in vederea identificSrii autorilor de inacriauri anonime cu conicut
Art. 1

dugmanos,

C A PITOLUL
pimlizar-;a

IV

cazurilor

In raocaentul identificSrii autorulul, inspectoratele Judeeno gi til muni oipiului Bucuregti intocmeao concluArt, lb

zia de constatarc tehnico.gtitntif ica (graficS), folosind in eceat acop foioplunga gi fotocopia integrals a inacriaului incrlmlnat ce ae aflS in pooeaia lor, dupfl care o inainteaufi

UnitSii spools la "3" inpreunS cu probelo de aerie ale autorulul cu doaorul do urtflfirire informativfi, Pentru ovitaroa oricSror erori, documentole Intocwite do opecialigtii grafici de lo inopectorotole Ju&etene gi ol iaunicipiului Bucurogti slo Uinioterului de Interne vor fi veriflcate gi uvi&ate de cStre laboratorul de conn tat Sri tehnico
gtiintlfico din cadrul
Art, 16

UnitStii opeeiale

"S",

Dupa atabilirea

identltSfcii

uutorilor, unita-

teo de eecurltate care a clarlflcat cosul va intreprinde uiuau: complexe de adminiatrare gl a altor probe care aS dovedeoscS vinovSi3 celor in cauzS, urrnind a infomm Unltatea npecialS

"S* auupra mSsurilor ce inteii"tioneazS a5 lo introprinrla ; avoitizarea-, punerea in dezbatere publicat in udunarea generals a uu de niguranfca; lariatilor aau colectivul do muncSi auiouri legate incepercu urtnSririi penale, aroataroa etc,

- 10 cu dlrcctiile contrale ,-i us" Swpreu3 epccla tea Unita acul<J ll0 inspectorate 5i propu C0JS in parte. de llnie vor anansa flaea, finoll-aa se cum vor unri modal

,rt

17

xn
per a

oind 0BPra "f**" identifipenale,


pi'in

cat! ee impune
jlei cercct r

nviviril

atrltete

3pcciel, reapectindu-ue ca onaxa cu r noluttonaren prevedoriie 1*5U 23 din 1971. DuP* dacuaentarc vn trtmite Unicauzei. Central de informatioa 9i periel. tHii opeclale "S" anexa dosarului
duse Intr-un dosar
0

rija :HreC~ uriginol vor ft Intro-

justitie, vor fi discu exceptia celor care au fuot triraigi in specie 1j Li , truae pa bazS de procoa verbal de catrc Uni to tea
La Unitatea epeoiola "3" ?1 comportitaentele corespondente de la inspeotoratele judetene ale Uinia terului de Interne, oe vor paatra in contiriuare numal fija persona IS a autorului,
proba de acria a eceatuio gi fotoplanga

Inacriaurile In original ui cSror autori nSauri de accuritute tificati 9i aauprn cZrom a-au Intreprina

au fost iden-

inscrisului incriuinat,

CAPITULUL

VT

Unitatea specials "J" va lua mftsuri da perfection nare oontinuo a aotlvitiitii de de pis tare a autorllor da inacriauri anonlna cu contflnut duginSnoat de introduoera a calor mal nol netode gtllnflflee de luoru, onre ell ducS la cregterea operatlvitStll munoll ctt 6i la aLpUficarM Modeler axiatente.

...
I*

9t activitatee da reeiclare a oadrelor care lacreaaS in probloaa inacriaurl anonimo cu eontinut dupoifinoa aa vor face pa base tomato t<

2reSHtlrea

de apaoialitato

j;;

*"
t,pOClaliot

cite un ofiter pretfitit 9i stoetat


de rapoorte gi note de

conotatore onetatara
gl

**20 Nuniraa

problems Inacriaurl anonitne cu conti "U tilor euro intocmeea ropoarte n*

tthmoo-gtiintificfi (grafis*). achlmbaraa rilor ce lucreazS in


(lu5n'no3 * oonatatars
1

0lb el PU%itl ** ln SntocairM

9i a upoeialifl-

t.hioo-ilntmog

.If/.

- 11 Art. 21 Unit: via

*)

(grafica) se vor Toco mimai cu aviz-ul Unitiii speciale "S"


eott* obligata s seizure controlul gi sprijinul de speclalltatc ofiterilor din Inspectorstele judefcenc $i al ciunicipiului 3ucureyti care rfiapund de proble ma inscrisuri gi eel putin,i> data pe an, s3. cuntrclo e cum slut reopectate ordinele yi instruct unile pe linie de nuncS.

specials

.'.rt. 22 Lunar, C?ntrul de nforiaatica gi documentary va fumiso Unitoil apcciale **5" d te deaprc - inaaica difuz&rilor, activitotea de identificaro a autorilor gi toasurile intreprinoe
aeupra aces torn.

Trines trial, Unit:.tea :.ecialii "S" va raporta conduceri' Miniaterului de In*' nc outoril identificati ei m&ourile luate impotriva lor#

ut

*\

c*o
Palo
Pjlo, UJ, cjnli(al(a
|1
*v

FilA D'lN REG'IMRU


curii
Qu

#*

Tnrta'tf nSrif

daU'in<nftli

irJe {.'it adiil*

t(* ~or

pur carocUruttc* J <Jc.c.vm ntulk*

puntrt

o|<|ruJ

Niim* *

yodul
coiul

Mci'llkjril

cewt

C jciul

$'<

nuKlJkji trt
O

UlkJpO
tort

cJncmkro

cot

jot!

tfl

r'ip
i

'. '

"'

.*

>

.;

y
C i

'*

>

*-

1"
vM

"
*

* V

I ,
1

1 !
o
_Q

t
*
*

It

*
1
m m-

1
k

1
*

\
'

"
JB -IrC "

.
*

. v *- >
f

:
'
V4

- <"
1

A) .
i

.
_
4
J,

->
V

'

<

-i

>

*
f

.
.

I 3
*

i .
m

/V!

<s

. "

'

'

-V

ex

uf

cx
J

*;

\
1

JS

i 1

;
S %

. .,
,

~'
st

<C

j-s.
u,
j

i Mi
2>
j?

i
1

'

S 3 1
a

'
1

-.:
-

: w
-

*
g.

i t

*
*

Li I
>
l

c r

/tfSP- JVP t/tf/rjrf*

P. 6?

ft

FI5/ AUTQRULU! de
/pstfr/rtCAro* jjrj coMfier**" COP Pt&SOAfiM ifjff,

(I

#4Srt*}

/v/y<f

fTTTRI
L

BBS
L
rj/A

UTA B
fflQEJ

SJtf/fw*

*****

A/i/AAC 4#rffi/0X

BOB
L
j

_ _ -- _ __ _ _ _ _ _ _ _ _
L.

- 1 1 - '- * ' J T

'j'A'.U''
J
J

->

--

.
i

-J
J

J I

L.

-L

I
1

_l

l_

-1
J

L.

p/ttvt/* AMr#'C*

OC /VASTS *f

7(/MF</t

__ BOB __ __ _ _ __ _
i

J_

___
J

i_

-l

L.
L

J-J
i

L
I

I L.

J
l

I I I
I
1
|

i__

_|

I L

urH/i ,
iUi-fa(rv4L}
tffj/iSL

.__ __ _
,

a4L fr*rfr4 i

ifCAl T4rf4

__ _ ___ __ ___ _
jurrrec

jr*sfiA

_
-X-A J it
r

rjkUll

'Vj'iVzV JAVj'j'y
M
(9)

tf/4ttr4 rf4

id-

tec

jtrwvc*

__
W

ftv

BOB
,J_I

aaa
BOB

HZELi

PTFl

H7P1
J

FTF*

Arfcrttrf n+jLS

Kf- Jmt'MT* 4 MCSWfs

__

JZIZQ-i
rjntl-I
f

*<*rj j*4*sr/*>

cc*v $* -rfvyntfr* <*rfi <ss

v**r

** *as*<

,4

C*rt& Ml mtSt*rS
rr*C*r,*

_ _ ***** ** _ _ _ _ _ _ _ _ _ \/\&
_
t

*fi r M4r*4L>i '**jSCm*h

___ ----y
t

saa

[~?1 ' ' * ' .* '


!

i/y*f

LI
*r

BOD

j_i_j

_ _ _ 'I
1

"

I*

I *. '
I

1
1

'

' r r

JI J

ii

'A'/V t'lVA's1

11 I

C tf

**

vs

C0*rrvuTitt. trscx/Jt/t *tt

f //Ttrrftcsr

ifji .

_ ___ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _
I I

___ _ JZIZELu _ _
t_J

_
I*r4

__ ___.
* s,s,

Q3Q
__

___ __ __ mn _ _ _ _ _ _ r
11

11 - _ _ _ I I 11
1

i i
1_3

11

<

' ' ' 1111 1


i

1L.

f*A9 if JfJvjfAAjr
tr<* >i

*rtMrssf{**/r

I
V

it

L_J I
D

tf

14 1 4

L1
i

I L_J I7

i**lL

wvt

_ _ _ ___
-Li
L
u

__
r? r*

' '

sr*sv<it ivsrj

iv**,'

/J;
tn* Km*

'

1
IS

'

i.

QII3_4iL f r
"
'v* ft/ASr*

>'* v v w V v

St rtsrtA4"C

tUi/1

r,s****rr

**S*scm

M?|Z|

....

'- i
1

i- J- 1

-1 _ _
L I

i_J

'

/Atroc?*i>r

jf,*

{prod, tn/#7ej

J
tlJllA?EA
P65

.dijL,.

t'orM jfl data luJiril in

<EVEN'NTULUI) CU At,. J ,!'lr, "/t lacas '"'''" no I.'ii'ogistrit)


(laftoa
11

Unitulf.i, liorvlciul (comijartimontul) Jinia la nunc-i 5I nr. dosar.


LcaUtJlc-a
Obict
a-j

undo a avut loc fjpta (ovonimontul)

Lvul ( Intrcprindorca-lnstltutla) undo jiroJus iapta (cvonimcntul

Ujta

Kijloc do act tunc

L*jr ctorii Licilo faptci sau tno1-71 11 del dc wKceutlo *1 tncrlsulul_.Lu]Zj_LJ Scr-natarul Snscrlsului

CV'iu J flutul tnicrlaulul.iik

__ ----1 r ....... .
*>

fc*

t.. pul clr.d

p.-a Ccti iul-lD?riuanni'At I rca) euro a enerat cc.:l i.cro a idptoi

rtSSSlJ -llt&na 1777171 f II I


*

__ ....... _ _ .........
L. V\0\5\ IHotUui
(r-Aura ttc.nat

proJuccrii *1 fopta (even Imcntul }

_ _ _ _____________ ____ ____ _ _ _ _ _ _ ___ --------(<JT

SKCUCT

>

fitrc

evident*

______
Ctl.D*

Cu..|>tuUirc)

- Cuicul

il
J

ji

or

...

KSlUUItlriCAM f/j j | I | M p

j f | I I [ I [

/\A I'll

|/[|4] Mil!
ionalul

dononiul

VW\S'\
'*

\/\J I I J

Oi Ajonul caxula 1 a-a

adrcsut..

_ . ......*
*
.li

.[/]

nr

-L

loc dc difuzar#
i-a

.--000i NuuttAr do difuxirl-

prtdus

Hodul do depistaro
Onpdriio

-WU
1

f Zj#

rA

-i

--si1

</)/jg|
j

.. I I teriulo

fiCCiCH-'I,

1 nt zeis

eurslv

'

Cod poncjeu a<

1 1 t |

,.;ri

rca iapteli

'

1 1

'

J~

T"

--- - id wii

-- -

-..

1717171

1 1

i-L-L

'

' - - --

"

L~ r.

/\t\l

Smnh-'.:ri