Sunteți pe pagina 1din 50

t-

l-,'-t) |

-l- /-

,A

il' i' U, i)Ulir)if -l:I .J'I SZI Sc/ cUi-affic

lm't^! s i '
,
.,

'..

',J
'J

iJ

/V\
f,,/ i G't, __/

ON
(-', \N

)l ttt

/Z
TTT O

&&+&=&&ffi

INVAT
f

VT

sd scriu

Elementegraficepentru pregcolari

Dragi copii, Ursuleful Teddy gi prietenii lui se pregdtescde gcoali gi trebuie sd invefe sd scrie corectsemnele grafice. Sdinvdtdm si noi, impreuni cu ei, sd scriem puncte, linii orizontale, linii verticale, linii inclinate, frAnte, ondulate, cercuri gi forme ovale, spirale, bastonage, zaLe, bucle ;i noduri. Vom combina apoi intre ele aceste semnegrafice, iar la sfArsitvom scrie literele de tipar. Succes, copii gi spor la treabS!

@ Copyright Editura Anteea Referent:educ.Virginia Onac[ Designcopert6:Olga Ciob Ilustrafii: Lilla Borsos Lilla Borsos Tehnoredactare: ManuelaGeorges Editor-coordonator: Tip[rit la CRISTALPRINT Editura ANTEEA Cluj-Napoca Tel.: 0364-10497 9, 0744-423436 drturaanteea. ro e-mail: ante ea@e www.edituraanteea.ro

Desencopert6:Adrian Barbu

NUMELE MEU ESTE

AM

ANI.

pentru in conformitate cuprograma invdfnmdntul preqcolar. elaborat Caietuleste

Punctul
. Cdfelupular vrea sd scriepuncte. AratX_itu unde sd le scrie si completeazi desenul cu mai multepuncte.

Coloreazi apoi totul.

' ingroagdacum punctele din primul rand al fiecdrui tabel, apoi punctelein continuare, dup6 model.
a a a a

Liniaorizontali
o Veveritaar vrea sdurce pe scard,dar trebuie si trasezeintai treptele scdrii, asa, ca in model. Ajut-o apoi sd termine de desenatliniile orizontalede pe covoraF.

. Termind acum de trasat liniile orizontale, intAi, dupX model, apoi, singur.

Liniaverticali
. Iepuragul a lntors scara gi vrea si termine de trasat treptele. Ajut[-l tu, apoi traseazi in continuare gratiile de la colivie.

rl l1
ll

ll

l1 tt

riil
r Termind acum de trasat liniile verticale, prima dat6,dupi model, apoL,singur.

Linieinclinati sprestinga Linieinclinati spredreapta

/// \\\

. Soricelul invaf5 sI traseze linii inclinate spre stAngagi linii inclinate spre dreapta. hrvaf5 gi tu impreuni cu el, apoi traseazd, prima datd linii spre in firul ploii gi linii spre dreapta,in modelul stAnga, covorasului.

dupi model, ' Termini acum de trasat liniile inclinate, prima datd,, apoi, singur.

EVATUARE
linie orizontalicu punct Linieverticali cu punct liniu oblici sprestingacu puncr Linieoblici spredreapta cu punct
-a--a_a

l.l.l.

' scrie si tu linii gi puncte, prima datd, dupd model, apor,singur.

tl tl
il

tl
tl ll

lt
ill

e t a
a

o a
a a

ltl
I

tl

ill
ill

Liniafrdnti
r Pisicula vrea si seplimbe pe gard, dar gardul nu e gata.Termin6 tu desenul,dupd care completeazi modelul de pe p615rie.La sfargit, coloreazd toateobiectele.

t-.,i \.''"'-h
.- ,^,- ,^t;.^,- - ^,,)

o Traseazi acum gi tu linii frdnte gi linii frAnte cu punct, prima datd,, dupd model, apoi, singur.

Liniaondulati
o Incearcdsr termini de desenatgerpii din imaginile de mai jos.

' Termind acum de trasat liniile ondulate, prima datd,,dupdmodel, apoi, singur.

r.J

/\)

Cercul
c Termini de trasat mingile cu care se joacd delfinul gi ciregeledin porrr,apoi coloreazi toful.

\.?j-,,

i'-l ;,).,

. kaseaz[ acum gi tu cercuri,prima datd,dupX model, apoi, singur.

Semiovalul
. Purcelugul trebuie sd-gi termine casa pi sd aranjeze figlele pe dupl model. Ajut[-ltu, desenAnd acoperig.
t -r/-\--,

* r '- 1

* - /'

. Solzii pegtigorilor au formd semiovali. incearcd sd termini de desenat solziporii, prima dat6,, urmXrind liniile punctate, apoi, coloreazi pe;tigorii. singur.La sfArpit,

o.kaseazd acum forme semiovale,prima datl, dupd model, apoi,

i i'i ii

,ri i

Ovalul
' GdinuFa tocmai a ouat. Terminx tu de desenat fiecare ou, apoi, urmxrind liniile punctate,deseneazd baloanelecu carefi-ar piacesd joci. te

' incearci acum sd scrii forme ovale, prima datd, dupd model, singur. "r*

r"' r r

i--)

i')

i'-)

r)

Spirafa

' Melcul-codobelcul are cochilia de forma unei spirale. incea'ci trasezi spiralele, urmirind linia punctatr. La sfars, it, orneazi to cu spiralede frigcd.

I ta

r scrie acum gi tu spirale,prim ad.atd dupd model, apoi, singur.

Evaf uare

on, AA U,N\^
r - r r ia* ^ ^: ^ -

nelcul ""r;X il#ffi:;ffi #'iJl;t ::fr: il fff;ji H r:i fT':11,'i ::"" il"""-,#ZJlJ"2:,li::
Un Ca d o rt r r nr r i

cu rosu: cu verde'

Ar/\ \A,/

cu viginiu: [-\) cu albastruO

cumov:

cugalben:a\
cu maro: @ C

cu albastrrlO
Termindde desenattoate

0O, ,.\./,nn ,-,@ depefil';; coloreazd-lapoi in cul,ori .ai*ui esele.

Bastonape orientate
/\'

tn fos

' ursuleful vrea sd se adiposteascdde ploaie sub umbreli. Nu-i agacd mAnerul umbrelei seamind cu un bastonas?Mai deseneazi cdtevabastonage.

. Ursuleful vrea acum o acadea. Spunecu ce seamdni o acadeasi mai deseneazd, cAtevaacadelein continuare.

Bastonage orientate in sus

tff

. Terminl acum de trasatbastonase orientatetr jos pi bastonage orientatein sus.

Zala

r Incearcdacum si trasezi si tu zale.

t/l ^ r(- |

s r--,1 I

. Po,tispune cu ce seamdndacestsemn grahc?Cu un cArlig sau cu gAtul unei lebede.Termindde trasat desenelede mai jos, apoi coloreazd lebXda.

[J

l-11

[Tl

[_-]

linie curbi deschisi

ooo

r Stii cu ce seamdnXacest semn grafic? Cu un corn. Termind de trasat celelalte semne grafice, urmdrind linia punctat[.

. lncearcdacum sd trasezi si tu linii curbe deschise.

Bucli inchisisus Bucli inchisi jos

u!

TTT

r Veverifa ar vrea sd sejoace cu ghemul, dar trebuie si termine intAi de desenatfirul ghemului. Ajut-o tu sd termine desenul.

.('

Li
!-{

/:

r Acum ar vrea sXvorbeasci la telefon, dar trebuie sd trasezeintdi firul telefonului. Ajut-o din nou, apoi coloreazi ghemurile gi
telefoanele.

. lncearcdsd trasezi gi tu bucle inchise sus gi bucle inchise jos, prima datd., dupd model, apoi singur.

, Nodul
r Purcelugulare coadardsucitx ca un nod. Deseneazd si tu .939lj"lorlalgi purcelugi,apoi coloreazd-i pe tofi.

' Deseneazdincl,uncarcella fiecarestrugure, dupd model.

' incearcdacum si trasezipi tu noduri, prima datd,,dupd model, apoi, singur.


,_-t
','.t-t-aaaart

,_-r

,_-,

......t' - - j' - - - - 7- - - )

t:

r...L

ir-

,-,

r-r

t-t

.-,

Evaluare
. Sd termindm modelul de pe covoraF,scriind astfel: n cu rogu: .l cu verde: L cu albastru: ? cu galben: O

.t io,r' T-fT cumaro: A-AA


cutoz: 2

Bastonape legate Bastonape cu punct Bastonage legate cu punct

m_[l
n:l ll

mml

. Termini de trasatbastonasele, prima dat6, dupd model, apoi, singur.

Taldcu punct
singur. tinsur-

L.7,:7,
L, dupd rr,oalt,X"t

.'l

\ I t

r1-',r j
| \/
l-,t- - - l - - 1

z-lr.

- rl

r Termind de trasat casa din desenul aHturat, apoi coloreazddesenul.

' De acumincolo,vom invdta sdscriemlitererede tipar.

Literele alfabetului

.A

Literele afta-betului

I
\ /-

Literele alfabetului

Coloreaz6! . Coloreazd,cuverde zonele tr care se afli puncte si cu albastru zoneleincarenuseafl5puncte.Ceaiobfinut?

Imi place matematica


ActivitiF matematice pentru pregcolari

Dragicopii, Ursuleful Teddy gi prietenii lui sepregitesc d.e gcoald gi trebuie sd inve.te cAteva nofiuni de bazd. la matematicd. Se invdfdm gi noi, impreunX cu ei, sX formXm mulfimi dupd anumite criterii, sx recunoagtempozilii gi relafii spafiale, sx identificim formele geometrice,sd invifim nurnerele de la L la 20 gi numeralul ordinal, sd facem operafli de adunare gi scidere cu "1.-2uniteli. Succes, copii gi spor la treabd!

Formare de multimi
' Incercuiegtecu ropu mulgimeaobiectelorcu aceeasi formx gi cu albastrumulfimea obiectelorcu formr diferiti. |d'prffiil

' Incercuiegtemullimea obiectelor de culoare g"lb"rre i coloreaz v mulfimeaobiectelordeculoare verde. Tdupi culoare

T@
dupi mdrime

o Taiecu un X obiectele mi

g ffi
g
l-t

m
\,/

. Coloreazd cu verde obiectele mici, cu galben, obiectelemijlocii gi cu rogu,obiectelemari.


dup6 mdrime

r ColoreazXcu rosu cdsuta din dreptul mulfimii cu mai pufine obiecte gi cu albastru c6sufa din dreptul mullimii cu mai multe obiecte. dupi
cantitate

r Care ctezi cd au fost criteriile dupi care s-au constituit aceste mullimi? Unegte cu o linie fiecare obiect din afara diagramei de mullimea cireia ii aparfine.

9qq9 qqqqq

s6

ffis oo w,w w ? o

M Oo M AmAm

. Formeazl perechi intre obiectelecelor 2


formare de perechi

w
'O

. Privegte cu atentie multimile de mai jos gi spune care obiect nu poate face parte din acestemullimi. Thie cu un X acestobiect gi coloreazd-lepe celelalte.

PpPp
o o
()

. Desene azd, pe vazd tot atateastelute,catecercuri sunt pe minge gi tot atAteatriunghiuri, cAtep5trate sunt formare de perechi Pe covoraF.

ffiffif
r nl

nrn

. Deseneazd.in cisufa goald cu un mdr mai pulin decAtin prima cdsu!5.

oo oo

Pozifiipi relafii spafiale


. Coloreazi goricelul din partea de sus a imaginii si te-lpe cel dinpartea dejos a imaginii.

L-_J
r Coloreazd cu galben fluturele care zboari spre stAnga gi cu mov fluturele care zboari spre dreapta.

o Deseneazdvnou pentru glina din dreapta ta gi cAtevagrdunfe pentru giina din stAngata.
stAnga- dreapta

ffi

r Deseneazd flori in fala pomului gi iarbd in spatele pomului.

r Coloreazd,curo9u obiectele care sunt in fald gi cu verde obiectele

care sunt furspate.

r Colore azd imaginea din primul plan, scrie puncte pe imaginea din planul al doilea gi taie cu un X imagi din planul al treilea.
al doilea plan, al treilea plan

. incetcniegte buburuza de pe umbrel[ gi taie cu un X buburuza de sub umbrel[.

o Deseneazd o bild pe scaun gi o bildsub scaun.

. Deseneazd,un fluture deasupra ciupercii gi unul dedesubt.

o Incercuiegtecu-roFu pas[rea de deasupraflorii gi cu albastru pe ceade dedesubt. deasupradedesubt

le)

o Deseneazl,o albini inXuntru gi o albind afarX.DacI nu gtii cum sd desenezialbina, ifi aratd ursuleful Teddy.

r ColoreazX cAinele care e mai o Deseneazdurrou mai aproape aproape de gard si incercuiegte-l de cel existent gi unul mai departe. pe celcaree mai departe.

o Incercuieptecirepelecare se afl6 lAng6 cdp;une pi coloreazil-IePe acelea careseaflSintre ananas si zmeurX. lAngd - intre - la mijloc

o Spuneapoi carefructe se afld la mijlocul girului gi coloreazdla final toate fructele.

Formele geometrice

' Cauti cercurile in desenelede mai jos, hcercuiegte-le gi mai deseneazicAteva cercuri.

ao

\70 v l- l

no o

Unegtepdtratele

de pitratele mari gi mai deseneazicAteva.

r Cautd triunghiurile gi coloreazd-le cu verde, apoi mar deseneazi cAtevatriunghiuri.

# YO
I

o Colorea zd acele forme geometrice carenu sunt nici cercuri, nici pXtrate, nici triunghiuri, nici dreptunghiuri. Spune despre ce forme geometrice estevorba.

' Cl* putem desena cu ajutorul formelor geometrice? Foarte simplu! De exemplu, din 3 triunghiuri gi 1 dreptunghi vorn obfine un brad. Pentru tnceput, ursuleful Teddy va trasa punctat desenul, iar tu va trebui sd-l termini de desenat. Apoi, incearcd sd desenezi singur bradul. ta sfargit,pofi ornabradulcu globuri dincercuri.
, '.
t\zt 7\

5d
,\
,t\

0aO,^o | |o
vc

r---------!

.- - - - - - ,!- r \- - _ - - - _ s

,t

,\

7\

,\ ,\ ,\

,t

,\ ,\ ,\ /\

,. z\ ;'z\ .-----

/1

,\

a\

,\ ,\ ,\ ,\ ,\ ,\ ,\ ,\

-----).
tl tr tl ll tl

o La fel, mai pofi desenaun om de zdpadx,din cercuri, un triunghi gi pdtrate, o casd, dintr-un triunghi pi un pitrat sau un tractoq, din dreptunghiuri, cercuripipdtrate.Succes!

Consof idareanumerefor de fa I fa 1O
Jiri"g"ateobiectesunt.

' Num5ri obiectelefiecirei mulrimi gi scrie in utL' cdsufagoald tot atatea TrvLrr\-

e6 %
/fr q_t

q)'

A-- r@@
r
i I

@@

. Deseneazdincompletare atAteaobiectein fiecare mullime, astfel incAtla tinal sdobfii .if.u indicata in cdsutd.

m \y

[[[ {*

r Grupea pemulgimiobiecteietd zd, maijos,numdrd fiecdrei multimi si traseazi o linie dela ri".l* *ulfime "h#"* racifra corespunzdtoarc.

mffi xffiyre' ffim ^s, mffi $r@


tr>&"f
/\A-f"
Xz(--Ft:1

N,z.'-%;"^

3 4 5 6

B 3

trtr]trtrtrtrnHEm
' Deseneazdin cdzufa goald mai multe inimioare cu 4 decat in mulfimea inimioarelor din cealaltdcdsuf6.

r hrcercuie-ste cu rogu vecinul mai mic al rui s pi g cu verde vecinul Fi mai mare al lui 2 gi 9.

(2 (2a

q2 q2q 2

' Deseneazdilr cdsufa goald mai pufine pdtrate cu 2, decat tn mulfimea pitratelor din cealaltl cisuid.

[nrn nIn' Coloreazdcugalben2 cdsufe, cu rosu,3 cdsufe, cu maro, 5 cdsute.

Numerefe de Ia 1"1-2O
' Nurndrd obiecteledin cele 2 mul,timi gi cororeazdmurtimea cu LL obiecte.

ffi^ffi@

##ffiffi
O OIOO _,O O

F%%

-*,#'ffiffi#

o o o*o 8wp
' Coloreazdl}inimioare gi scrieunX sub r-4inimioare.

giincercuiegte ' Numdrdstelutele cifracorectx. Cororeazd apoitotul.

13 14 15

@
:_

o Num5rd mingrle din mulfimea de mai jos pi mai deseneazl'na. Trebuie sd ai 16 mingi i. totuf . S"ri* apoi cifra in cXsufagoalI.

dincisu.tX.

ffi

lffi
. incercudgJ:E *A

&ffi m'

ffiffi

D 8 88 I
tr
lisl

tr

. Numdrd bilele din fiecare pir gi coloreazd cdsufa care numdrulcorectX.

0 DpDD % DI D

r Numiri cu atenfie toate animalele care participd la acestcros pi scrie in cdsufa goalr cate animale ai numirat din fiecare.Coloreazd apoitotul.

ffi
ffi ffi
,9'

{a

"4 lflt

ffi

Compuneri pi descompuneri (1-5)


' culege fiecaremrr din pom pi asazi-repe toatein Hdife. CAtemere ai ?ntotal, tn primul cazsi in al doilea caz?

Po

o_d

. Culege merele din pomul din stanga gi ciregele din pomul din dreapta, apoi agazd-le pe toate intr-o uaip. spune cate iructe ai in total gi scriecifra lAng5Hdite.

ffiffiffi

6 @tr

' Descompunenumerele urmdtoare,dupd modelul dat.

' Mai gtii gi alte variante de a descompunenumerele 4 gi 5? sd mai incercdmo datd!

Compuneri pi descompuneri (6-10)


cyJegetof, ghioceii de pe campgi agazi-i in vazr. cafi ghiocei .' ai tn total?

{{

{{

c."tgru gi spunecateflori ai acum invazd,. : lofi ghioceiigi narcisere Scriecifra lAngi v a26..

trryffryff trr
urmdtoare, ' Descompunenurnerele dupdmodelurdat.

ooooooo-l

lToboooo
tttt

e Mai gtii gi alte variante de a descompune cere3 numere? si mai incercim o datd!

-5

+ I

i
-

.-l

-l ooooooo

l--Tooooo

r=-_l

Adunarea cu 1-2 unitf,ti


. Aduni obiecteleintre ele gi citegterezultatul.

W+
qq

. Scriededesubtul fiecdreimultimi de obiectecifra respectivi.

=m w Tf Tf T# =%% %%+ffiffi
+ qq ,% q
I I

qq ( il'q

#.Wq*

6? .q

ww

ffgJ FftJry

_sss -wd
I I

.Aduni goaH.

obiectele irrtre ele si scrie rezultatul in cdsuta

%
ffihsffiffi
ffi

w88
D8D

88

. Scrieacurn-trspafiul gol semnul corespunzdtor.

oo
ooo ooo

ffi
l

2 r ,r

1= 3 1= 7

rrr

2=6

Scidereacu 1-2 unititi


' Citepteexercitiile de mai jos gi rezolvdrile lor pi eoloreazi apoi toat e obiectele.

qT

= 9 9
ns \Y b I rb
b

' Scrieacum dedesubtul fiecdreimultimi de obiectecifra respectivd.

ffis ss ss sssFmffiffi ffiffim-

rss ss
I II

_ffiffiffi -ff iff i

.Rezolvd operafiile de scldere gi sc11e rezultatul ir c5sufagoald.


l

ffiffiffi ffiffi
oo ooo
o o
r
I

o:o
^g "sJ"@

r
I

. Scrieacumftr spaliul gol semnulcorespunzdtor.

rrr

1=3

w pr(
M

5 r ,.2 =3

Lrr

2=6

'lncearcd sd rezolvi singur exercipiile urmxtoare. Dacd ai rezolvatcorect (te va n1"ifi"* doamna educatoaresau unul din pdrinfi), coloreaz5 bulina cu -n ,ry"" Dac6 ai gregit,coloreaz-o buline rogii pi verzi ai adunat.

cu verde.ru *ratiii

lilxra

"aru

2 3 5 7 8 3 5 6 I 9

+ + + + +

2 2 I 2 1 I 1 2 2 1

. Scrie in spafiul gol semnul corespunzltor

I il n l l l l r l
[]

c o o o o o o o
C C

(+ sau_).

4...3=1 4...2=$
5, r .2 =l

7 r.r2 = 9

10,r,2=B
7rr, 2=i

Numeralul ordinal
. coloreazn primul joben cu galben, al doilea, cu maro, al treilea, cu gr+ al patrulea, cu albastru gi al cincilea, cu mov.

g g g g g

. incercuiegteumbrela a gaptea, a opta si a zecea.

azdomlngepentru primur caine, un os,pentru al doileagi o ' Desene farfurie,pentru al treileacAine.

ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi

' Thiecu un X obiectul al treilea,al cincileagi al gaselea din gir.

$irul numeric
. Completeazl, in cisulele goale cifiele care lipsesc. Spune fliln se numegte sirul completat de tine. Coloreazl cisufele ilr care se afld vecinii lui 3, 6 si 9.

sJLI_lLi Lr L_J L L_llzjl__Jpit__


[_ll[--l
t DuPX ce ai completat mai sus numerele in ordine crescitoare, incearcX si completezi Firul de mai jos tn ordine d.escresc5toare, de la 1-0la1-. Spunecaresuntvecinii tui 9 si ai lui 4.
l ll ll ll ll ' il il il

r--rr-rr-rrr-r

i=_li--I f---_l 7 s l l oll ll ll ll ll l l 4 l l l l 2 l l I


1

azd,atdteastelutein fiecaredreptunghi, cateiti aratr cifra. ' Desene

!
|

tl
1 2 3 4 5

tl

!!
67

lr |l l

10
a$r
V

. incearcd sXscrii dedesubtnumdrul tXude telefon.

----__l
E)

Unitili de misuri nestandardizate


o Thiecu un X obiectul mai lung . Coloreazi obiectul mai inalt gi taie cu unX obiectul mai scund.

l I

/&

"'G:A^=

. Coloreaz| obiectul mai lat cu . lncercuiegteobiectul mai greu verde gi cel mai ingust cu galben. cu roFu si obiectul mai usor cu

A\

CAA

intreg, jumdtlfi, sferturi ' Coloreazd cu galben intregul, cu verde, jumdtxfile gi cu maro, sferturile

Alte corli pentru copii de lq ANTEEA:


? o tf!) .ti:ir 3 A DU

f rYrc_t,l

,/--\ /x A l"+ )\l

f'=\dtrRE

tlrii: -L--'i;:-il,ii\ '' ',i...'-.-'


'"ffi. Q,l,

ie it't'-

t, t'".

- -

,,, .

-i ';,r;

i o ,",,

'lf,ffin
r9?

pret: 6,4lei

3?,llill|!ilLlillf Brt:BiBTi ''B^ tlil|illll

S-ar putea să vă placă și