Sunteți pe pagina 1din 12

EXERCIII PREGTIRE STAGIARI SISTEM COLECTIV ANUL II

CATEGORIA X Organizarea auditului intern si controlul intern al intreprinderii


(6 exerciii)

1. Intocmiti o CARTA de Audit Intern si un Regulament general de aplicare a CARTEI de Audit intern la o societate comerciala din domeniul productiei industriale.
Rezolvare: Carta auditului intern urmareste: - sa defineasca sfera de activitate a auditului intern; - sa stabileasca pozitia structurii de audit intern n cadrul societatii comer; - sa autorizeze accesul la documente, persoane si bunuri fizice, autorizare necesara pentrundeplinirea obiectivelor auditului intern. A. Rolul si obiectivele auditului intern 1. Rolul auditului intern Auditul intern al calitatii este o examinare sistematica si independenta, efectuata pentru a determina daca activitatile si rezultatele lor, referitoare la calitate, corespund dispozitiilor prestabilite, daca aceste dispozitii sunt efectiv implementate si corespunzatoare pentru relizarea obiectivelor. Auditul intern este o activitate independenta si obiectiva care ofera societatii o asigurare referitoare la gradul de control asupra sistemului calitatii activitatii de productie desfasurate si a guvernarii entitatii, precum si recomandari pentru mbunatatirea proceselor de productie si a gestionarii patrimoniului. Auditul intern contribuie la mbunatatirea continua a managementului si a calitatii acestuia. Aceasta examinare se realizeaza n raport cu normele existente (standarde, standarde de referinta, indicatori de performanta, manualul calitatii, proceduri, instructiuni etc.), pentru a stabili n ce masura ele sunt respectate, ndeplinite. Auditul calitatii nu se rezuma, nsa, numai la stabilirea acestei corespondente, ci evalueaza eficacitatea aplicarii acestor norme si a rezultatelor obtinute ndomeniul calitatii. Pe baza rezultatelor auditului calitatii se propun actiuni care sa duca la mbunatatirea gradului de realizare a obiectivelor propuse anterior. Auditorii identifica cauzele care au dus la aceste nendepliniri si propun masurile pe care le considera cele mai potrivite pentru eliminarea lor. 2. Obiectivele auditului intern 2.1. Obiectivele auditului intern Obiectivele generale ale auditului intern sunt: -sa asigure conducerea, actionarii, n general, ca societatea satisface sau nu standardele minime de calitate; - sa consacre metode adecvate de evaluare interna si sa demonstreze prin probe sidocumente relevante starea procesului de productie si cercetare di societate;

- sa auditeze autoevaluarea, sa coopereze cu evaluatorii externi si sa contribuie la asigurarea si cresterea calitatii; - sa faca cunoscute conducerii activitatile si procesele de productie care nu ndeplinesc standardele minime de calitate si sa faca propuneri pentru mbunatatirea lor. 2.2. Obiectivele misiunii de audit intern n principal, unei misiuni de audit i se pot atribui trei obiective principale: - verificarea conformitatii procedurilor si a operatiunilor specifice proceselor de productieside cercetare din societate cu normele legale - auditul de regularitate; - evaluarea rezultatelor obtinute si compararea lor cu obiectivele propuse; - examinarea impactului activitatilor desfasurate asupra calitatii proceselor de productie side cercetare dinsociectate auditul de performanta.- evaluarea sistemelor de management auditul de sistem. 3. Organizarea auditului intern Conducatorul societatii ia masurile necesare pentru instituirea cadruluiorganizatoric si functional necesar desfasurarii activitatii de audit intern. Auditorii interni si desfasoara activitatea n subordinea directa a conducatorului unitatii, exercitnd o functie distincta si independenta de activitatile unitatii; prin atributiile lor, nu trebuie sa fie implicati n elaborarea procedurilor de control intern si n desfasurarea activitatilor supuse auditului intern. Auditorii interni sunt responsabili pentru organizarea si desfasurarea activitatilor de audit. Auditul intern este o activitate functionala independenta si obiectiva prin care se ofera consiliere si asigurare managementului ca sistemele de control intern exista sifunctioneaza eficace. Auditorii interni din cadrul societatiii: raporteaza direct managementului si sunt independenti fata de orice alt departament; informeaza managementul despre modul de functionare a sistemului calitatii din unitate; nu au putere, autoritate, functii sau ndatoriri executive sau manageriale, cu exceptia celor legate de gestionarea functiei de audit intern; nu sunt implicati n operatiunile/activitatile curente ale unitatii; nu sunt responsabili pentru elaborarea detaliata sau implementarea de noi sisteme, dar pot fi consultati n timpul procesului de elaborare n ceea ce priveste masurile de controlce trebuie ncorporate n sistemele noi sau modificate, cu mentiunea ca este interzis n mod expres ca acelasi auditor sa dea consultanta ntrun domeniu si ulterior sa-l auditeze. Relatia cu auditul extern: Auditorii interni vor intra n legatura cu auditorii externi pentru: a ntretine cu acestia o relatie de lucru profesionala si de cooperare; a asigura valorificarea adecvata a informatiilor referitoare la sistemul auditat sirezultatele intern si extern.Auditorii interni se vor concentra n special pentru: orientarea planului anual de audit intern astfel nct sa tina cont de recomandarileauditorului extern; primirea rapoartelor auditorului extern si informarea managementului despre recomandarile acestora; auditului

cunoasterea programului de audit extern si a metodologiei specifice aplicata pentrurealizarea auditului extern; facilitarea comunicarii, cnd este necesar, ntre auditul extern si conducereauniversitatii. 4. Atributiile auditorilor interni Auditorii interni au urmatoarele atributii: a) definesc proceduri de audit intern a calitatii specifice unitatii; acestea sunt acceptate decatre management; b) elaboreaza proiectul planului anual de audit intern; c) efectueaza activitati de audit intern pentru a verifica daca sistemele de managementsunt transparente si sunt conforme cu criteriilor, standardelor si indicatorilor de performanta specifici asigurarii interne a calitatii; d) raporteaza periodic constatarile, concluziile si recomandarile rezultate din activitatilede audit ;f) elaboreaza raportul periodic (anual) de audit intern si prezenta concluziile sipropunerile conducerii societatii 5. Standardele de audit intern Procedurile si metodologiile folosite la auditul intern au la baza Normele metodologice de exercitare a auditului intern, armonizate cu Standardele de PracticaProfesionista a Auditului. B. Principiile activitatii auditului intern 1. Independenta si obiectivitate Activitatea de audit intern nu trebuie sa fie supusa ingerintelor (imixtiunilor)externe ncepnd cu stabilirea obiectivelor auditului, realizarea efectiva a lucrarilor sipna la comunicarea rezultatelor acesteia.Persoanele care sunt soti, rude sau afini pna la gradul al patrulea inclusiv, cuconducatorul unitatii, nu pot fi auditori interni n cadrul aceleiasi entitati. Auditorii interni nu pot fi desemnati sa efectueze misiuni de audit intern n unitate daca sunt soti sau afinipna la gradul al patrulea inclusiv, cu conducatorul acesteia sau cu membrii organului deconducere colectiva.Auditorii interni nu trebuie implicati n vreun fel n ndeplinireaactivitatilor pe care n modpotential le pot audita si nici n elaborarea si implementareasistemelor de control intern ale unitatiii. 2. Competenta si constiinta profesionala Pregatirea si experienta auditorilor interni constituie un element esential n atingerea eficacitatii activitatii de audit. Structura de audit public intern trebuie sa dispuna de toata competenta si experienta necesara n realizarea misiunilor de audit. Indiferent de natura lor, misiunile de audit intern vor fi ncredintate acelor persoane cu o pregatire si experienta corespunzatoare nivelului de complexitate al sarcinii. n scopul auditarii unor proceduri specifice, pot fi contractate servicii de expertiza/consultant n afara unitatii, iar lucrarile vor fi supervizate de auditorii interni. Structura de audit intern trebuie sa dispuna de

metodologii si sisteme IT moderne,de metode de analiza statistice si instrumente de control a sistemelor informatice. Estenecesara organizarea unui sistem de pregatire profesionala continua. 3. Exercitarea unei activitati normate Structura de audit intern va elabora norme metodologice proprii n conformitatecu Normele metodologice generale referitoare la exercitarea auditului intern. 4. Programul de asigurare si mbunatatire a calitatii Auditorii interni trebuie sa elaboreze un program de asigurare si mbunatatire acalitatii subtoate aspectele activitatii de audit intern. Programul trebuie sa asigure faptulca normele, instructiunile si codul de conduita etica sunt respectate de auditorii interni. Auditul intern necesita adoptarea unui proces permanent de supraveghere sievaluare a eficacitatii globale a programului de calitate. Acest proces trebuie sa permitaevaluari interne si externe. Evaluarea interna presupune controale permanente privind buna functionare aauditului intern si controale periodice realizate de catre auditorii nsisi (autoevaluare). Auditorii interni examineaza eficacitatea normelor interne de audit pentru a verifica dacaprocedurile de asigurare a calitatii misiunilor de audit sunt aplicate n mod satisfacator, garantnd calitatea rapoartelor de audit. Evaluarea interna permite depistarea insuficientelor si imbunatatirile necesare unei derulari corespunzatoare a viitoarelor misiuni de audit si planificarea activitatilor de perfectionare profesionala. C. METODOLOGIE 1. Planul anual de audit intern Proiectul planului de audit intern se elaboreaza de auditorii interni, pe bazaevaluarii riscului asociat diferitelor structuri, activitati, programe/proiecte sau operatiuni,precum si prin preluarea sugestiilor conducerii unitatii. Conducerea aproba anual proiectul planului de audit intern. Auditorul intern poate realiza misiuni de audit intern cu caracter exceptional, necuprinse n planul anual de auditintern. 2. Conditiile necesare pentru realizarea misiunilor de audit intern 2.1. Accesul auditorilor interni la informatii si documente Auditorii interni au acces sau pot solicita toate datele si informatiile utile siprobante (inclusivcele n format electronic) pe care le considera relevante pentru scopul siobiectivele misiunii de audit intern. 2.2.. Realizarea misiunii la fata locului Auditul trebuie sa fie realizat ntr-un climat de ncredere. Conducerea unitatiitrebuie sa sustina activitatea auditorilor interni, deoarece acestia urmaresc doar mbunatatirea functionarii unitatii si promovarea intereselor acesteia. 2.3. Transmiterea rezultatelor Constatarile si recomandarile sunt aduse la cunostinta conducerii unitatii pemasura obtinerii acestora, daca ele prezinta importanta. Raspunsul conducerii unitatii laaceste comunicari pot determina reorientarea cercetarilor auditorilor. La ncheierea auditului sunt comunicate conducerii unitatii principalele concluzii,observatiile relevante si propunerile de mbunatatire a unor indicatori. Proiectul raportului de

audit

intern

este

prezentat

conducerii

unitatii.

Conducerea

unitatii

comunicaeventualele

observatii auditorilor. n termen de 10 zile de la primirea acestora, auditorii interni analizeaza observatiile, ntreprind procedurile necesare pentru mbunatatirea probelor si prezinta conducerii forma raportului mbunatatita. Dupa aprobarea modificarilor facute, auditorii interni trimit raportul final de audit conducerii unitatii 2.4. Urmarirea aplicarii recomandarilor auditorilor interni Conducerea unitatii fixeaza modalitatile de aplicare a recomandarilor. Conducerea unitatii poate sa propuna un plan de actiune nsotit de un calendar de implementare a recomandarilor. Conducerea unitatii asigura urmarirea aplicarii planuluide actiune. D. REGULI DE CONDUITA Auditorul are acces la toate datele n cadrul misiunii sale si trebuie sa respectesecretul profesional n ceea ce priveste informatiile colectate. Auditorul exercita o functie de evaluare independenta, care se concretizeaza nrecomandari. Auditorul trebuie sa respecte Codul privind conduita etica a auditorilor. Auditorul trebuie sa semnaleze imediat, pe linie ierarhica, neregulile care facobiectul auditului. Auditorul trebuie sa comunice rezultatele muncii sale (constatarile si recomandarile) conducerii unitatii. Raportul de audit si documentele de lucru sunt supervizate de catre responsabilul misiunii de audit sau, n lipsa acestuia, de auditorul nsusi. Aceasta asigura faptul ca, att constatarile ct si informatiile probante sunt validate.

2. Aprovizionarea presupune: a) Comenzile sa contina produse care indeplinesc specificatiile corespunzatoare; b) Sa se plateasca preturi corespunzatoare; c) Comanda sa contina cantitatile de produse si termene de aprovizionare corespunzatoare; d) Actualizarea informatiilor legate de furnizor astfel incit comanda sa contina date reale; e) Produsele comandate sa se obtina in timp util; f) Inregistrarea comenzilor aprobate complet si corect; g) Prevenirea lansarii comenzilor neaprobate. Identificati si enumerati riscurile posibile ce pot sa apara si definiti proceduri de control intern care pot diminua aparitia riscurilor respective.
RISCURI POSIBILE a) PROCEDURI DE CONTROL INTERN

specificaiile s fie necorespunztoare

Revizuirea specificaiilor existente de ctre personalul tehnic. Monitorizarea problemelor de producie legate de specificaiile materialelor folosite. Specificaiile trebuie s cuprind date ale

perioadei curente ,comenzi rapide, stoc corespunztor, preul materialului. Comunicarea specificaiilor de producie departamentului de aprovizionare. Revizuirea corespunztoare i aprobarea contractelor i comenzilor.
b)

informaii incomplete legate de pre

Obinerea de oferte competitive pentru fiecare aprovizionare periodic. Volumul produciei aprovizionat s fie determinat prin analiza indicatorului de utilizare a unor materiale similare Revizuirea corespunztoare a comenzilor de aprovizionare. Monitorizarea variantelor de pre, amnunit. Meninerea unor date corecte n evidena stocurilor. Corelarea programrii produciei cu informaiile legate de stoc i cerinele legate de termenele de livrare din comenzi Revizuirea corespunzatoare a comenzilor de aprovizionare Folosirea previziunii

informaie indisponibil sau incorect legat de nivelul stocului sau nivelul produciei
c)

d) informaiile dintro comand sunt neclare Emiterea de copii ale comenzilor emise Comenzile nu sunt introduse n sistem n personalului corespunztor. timp util Prenumerotarea comenzilor Verificarea periodic a intrarilor n sistem. Investigarea intrrilor de date e) Informaie indisponibil sau incorect a produselor comandate i neprimite Specificarea modului de transport i a datei de livrare n comanda de aprovizionare Prenumerotarea comenzilor de aprovizionare Corelarea informaiei produciei recepionate i informaiile legate de comenzi date Urmrirea comenzilor neonorate de furnizor Prenumerotarea i nregistrarea corect a comenzilor Proceduri de aprobare a comenzilor Desemnarea de personal autorizat care s aprobe comenzile Meninerea unei securiti a comenzilor de aprovizionare

f) Comenzile date pot fi pierdute c) Proceduri inadecvate de prevenire a utilizrii neautorizate

3. Activitatea Departamentului Resurse umane presupune: a) Respectarea legislatiei si reglementarilor in vigoare precum si a politicilor companiei;

b) Mentinerea de inregistrari care demonstreaza respectarea legilor si reglementarilor ; c) Asigurarea confidentialitatii din cadrul Departamentului Resurse umane; d) Asigurarea productivitatii muncii la un nivel acceptabil; e) Angajarea unui numar sufficient si adcvat calificat de personal; f) Asigurarea ca personalul este pregatit adecvat in scopul indeplinirii responsabilitatilor corespunzatoare; g) Asigurarea ca personalul primeste informatii cu privire la performantele lor si la dezvoltarea carierei. Identificati si enumerati riscurile posibile ce pot sa apara si definiti proceduri de control intern care pot diminua aparitia riscurilor respective.
Riscurile posibile Sa nu existe separarea sarcinilor intre persoanele care autorizeaz plata salariilor i persoana care efectueaz plata Inexistena fielor individuale pentru plata salariilor, fluturasii trebuie inaintati angajatilor Inexistenta procedurii scrise pentru evidenta, calculul i plata orelor suplimentare Calculul eronat al obligatiilor salariale Neinregistrarea corect a salariilor datorate i a orelor suplimentare Neinregistrarea corect a avansurilor si a restului de plata Trebuie sa existe o eviden a fiierelor salariilor chiar din momentul n care apare o schimbare Sa nu fie efectuata nici o reconciliere i o comparaie de la o lun la alta Sa nu existe o comparaie ntre salariul bugetat i cel realizat Sa nu fie efectuata nici o reconciliere ntre plile salariilor i a conturilor bancare Proceduri de control intern Personalul de supreveghere i managementul de personal trebuie s participe la cursuri legate de legile i reglementrile muncii precum i politicile unitii Revizuirea periodic a politicilor i procedurilor de ctre un consiliu legal n scopul respectrii aplicarii legilor i reglementarilor n vigoare Incurajarea personalului de a raporta orice posibile violri a legilor, reglementrilor precum i politicile unitii n vigoare Luarea de msuri disciplinare pentru acei care ncalc legile i reglementrile n vigoare Personalul de la Departamentul de Resurse Umane trebuie sa participe periodic la cursuri de specialitate privind legile si reglementarile in vigoare Recrutarea de personal calificat si cu experienta in Departamentul de Resurse Umane Dosarele si fisierele trebuie tinute si inregistrate conform legislatiei in vigoare Accesul la inregistrarile si documentele Departamentului de Resurse Umane este restrictionat si accesat doar persoanelor autorizate Aplicarea unor parole de acces fisierelor confidentiale mentinute in format electronic si schimbarea periodica a acestora Identificarea si luarea masurilor de disciplina persoanelor care au furnizat informatii confidentiale persoanelor neautorizate Evaluarea periodica a performantelor personalului

4. Receptia presupune:

a) Asigurarea ca se primesc numai materiale comandate; b) Asigurarea ca se primesc numai materiale de calitatea specificata in ordinele de achizitii; c) Asigurarea ca toate materialele receptionate si transmise la alte departamente sunt correct inregistrate; d) Protejarea materialelor primate; e) Asigurarea ca informatiile privitoare la facturile de cumparare, stoc si dispozitiile de achizitie sunt consecvente; f) Returnarea prompte a materialelor necorespunzatoare; g) Documentarea completa si corecta a tuturor transferurilor catre deposit si de la deposit; h) Existenta cererilor de transfer in productie si onorarea acestora la timp; i) Conditii de munca sigure si depozitarea corespunzatoare a materialelor periculoase. Identificati si enumerati riscurile posibile ce pot sa apara si definiti proceduri de control intern care pot diminua aparitia riscurilor respective. Raspuns Riscurile Evenimentele care pot afecta realizarea obiectivelor constituie riscuri care trebuie identificate.Managementul are obligaia de a identifica riscurile i de a intreprinde acele aciuni care plaseazsi menin riscurile n limite acceptabile. Trebuie meninut un echilibru ntre nivelul acceptabil alriscurilor i costurile pe care le implic aceste aciuni. Procedurile Pentru realizarea obiectivelor trebuie sa se asigure un echilibru ntre sarcini, competen(autoritate decizional conferit prin delegare) i responsabiliti (obligaia de a realizaobiectivele) i s se defineasc proceduri. Procedurile reprezint paii ce trebuie urmai (algoritmul) n realizare sarcinilor,exercitareacompetenelor i angajarea responsabilitilor.In acest context, se afirm, despre controlul intern, c: - este integrat n sistemul de management al fiecrei componente structurale a entitii publice; - intr n grija personalului de la toate nivelurile;- ofer o asigurare rezonabil a atingerii obiectivelor, ncepand cu cele individuale i terminndcu cele generale.Activitile prin care se realizeaz obiectivele (individuale, derivate i generale) sunttranspuse n sarcini (componenta elementar), atribuiuni i funciuni (componente agregate) isunt atribuite, spre efectuare, componentelor structurale ale entitii publice (posturi icompartimente). Aceast conduce la definirea unei structuri organizatorice adecvate ndeplinirii obiectivelor. Controlul managerial nu poate opera n afara unui plan i a unei structuriorganizatorice adecvate.Unul dintre cele mai importante standarde ce compun

Codul controlului intern, aprobat prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 946/2005, este standardul referitor la managementul riscurilor Conform standardului menionat mai sus fiecare entitate public are obligaia de a analizasistematic, cel puin o dat pe an, riscurile legate de desfurarea activitilor sale, s elaboreze planuri corespunztoare n direcia limitrii posibilelor consecine ale acestor riscuri i s numeasc responsabili pentru aplicarea planurilor respective Orice organizaie se constituie pentru a realiza anumite scopuri n raport cu care seorienteaz activitile desfurate n cadrul acesteia. n afara unor scopuri, nu exist organizaie,deoarece acestea constituie nsi raiunea ei de a fi.Scopurile sunt cunoscute sub denumirea generica de obiective n sectorul privat,obiectivul principal al organizaiei l constituie fructificarea capitalului investit, pe cnd, nsectorul public, accentul cade pe interesul general, adic producerea unui serviciu public sauoferirea unui beneficiu pentru publicul larg. Riscurile trebuie identificate la orice nivel unde se sesizeaza c exist consecineasupra atingerii obiectivelor i pot fi luate msuri specifice de soluionare a problemelor,ridicate de respectivele riscuri. Riscurile nu pot fi identificate i definite dect n raport cu obiectivele a caror realizare este afectata de materializarea lor. Din aceast cauz existena unui sistem de obiective clar definiten organizaie constituie premisa esentiala pentru identificarea i definireariscurilor. Gestionarea riscurilor nseamn identificarea i evaluarea riscurilor, precum i stabilirea modului de a reaciona n faa riscurilor, adic de a pune n oper mijloace de control intern care s le atenueze posibilitatea de apariie sau consecinele pe care le-ar produce n cazul n care s-ar materializa. Procedurile sunt acele instrumente/dispozitive de control intern prin care se controleaz riscurile generate de necunoaterea proceselor i regulilor ce trebuie respectate n desfurarea activitilor. A munci fr a formaliza modul n care fiecare trebuie s procedeze, nseamn anu exista un control intern eficace, menit s in sub control riscurile i s se obin astfel o asigurare rezonabil c obiectivele vor fi atinse.Pentru ca procedurile s devin instrumente/dispozitive de control intern eficace acestea trebuie:s se refere la toate procesele i activitile importante; s fie scrise; s fie actualizate n permanen; s fie aduse la cunotina executanilor; s fie simple i pe nelesul tuturor.

5. Activitatea de vinzare , la nivelul unei entitati, presupune: a) Implementarea strategiilor de marketing; b) Atingerea sau depasirea vinzarilor intr-o maniera eficienta; c) Predarea in timp util a comenzilor de la clienti departamentului care se ocupa cu prelucrarea lor.

Identificati si enumerati riscurile posibile ce pot sa apara si definiti proceduri de control intern care pot diminua aparitia riscurilor respective.
Vnzarea, ca activitate cu coninut problematic complex prin intermediul tehnicilor i modalitilor specifice, are drept scop fructificarea cu maximum de eficien a rezultatelor produciei, trecerea acesteia n consumul final n cel mai scurt timp posibil, contribuind astfel la valorificarea ntregului potenial tehnico-productiv de care dispune firma n permanenta misiune de a oferi cumprtorului marf de calitate, la termenele i n condiiile solicitate i nu n ultimul rnd asigur un c tig real cel puin pe msura eforturilor. Vnzarea produselor se poate face: -pe baz de contract comercial ncheiat anticipat la cererea clientului -pe baz de comand anticipat ferm, urmat sau nu de onorarea imediat a acesteia -la cecere neprogramat, dar previzibil, din magazinele i depozitele proprii sau ale reelei comerciale publice. Calea prin care se vnd produsele este n funcie de natura produselor, sfera de utilitate, caracteristicile i potenialul de cumprare ale clienilor, cile de distribuie utilizate, modalitile practicate de productor-furnizor pentru desfacerea produselor sale . Indiferent de calea prin care se asigur vnzarea produselor, un rol definitoriu n extinderea vnzrilor n economia de pia revine aciunii de promovare, a celei de informare a viitorilor utilizatori despre caracteristicile produselor, a condiiilor de execuie i de desfacere etc. Livrrile ctre diferii clieni se pot face fie din stocurile de produse finite, fie din produc ia curent. ntreprinderea productoare trebuie s-i programeze un raport corespunztor ntre volumul produciei de fabricat n timp i nivelul stocurilor de produse finite care urmeaz a fi asigurat pentru realizarea unei desfaceri continue i evitarea rupturilor de stoc.
RISCURI POSIBILE PROCEDURI DE CONTROL INTERN

De a vinde bunuri clienilor ndoielnici

Verificarea clientului prin cerere de referine Client din partea bncii sau a colaboratorilor cunoscuti, Verificarea permanent a soldului clienilor i stabilirea unui sold maxim

De a vinde bunuri pentru preuri care nu sunt Verificarea notei de comanda (dac are nr.de autorizate i a acorda reduceri care nu sunt n nregistrare i este fcut de persoana autorizat), a concordan cu procedurile societii. preurilor i a reducerilor (dac sunt acordate de persoana autorizat) De a trimite bunuri care nu sunt conforme cu Bunurile trimise trebuie s aib comenzi semnate comanda de persoane autorizate De a trimite bunuri neconforme din punct de vedere cantitativ i calitativ al comenzii De a realiza vnzri fr a pune la zi situaia stocurilor De a accepta comenzi fr a avea stocuri disponibile De a face livrri de bunuri care nu sunt recunoscutede ctre clieni din punct de vedere calitativ, cantitativ i al comenzii Examinarea bunurilor din punct cantitativ, calitativ i al comenzii Completarea fiei de magazie de vedere

Verificarea nivelului stocurilor prin asigurarea unui stoc minim stabilit Verificarea semnturii de primire de ctre client a facturii sau a documentului care atest livrarea (avizul de nsoire a mrfii)

De a avea clieni ndoielnici fr a un provizion

nregistra Verificarea scadenarului soldurilor clieni i urmrirea recuperrii debitelor restante de la clienii ndoielnici Pli efectuate care nu sunt nregistrate Verificarea nregistrrii plilor, respectiv a facturilor emise

6. Activitatea de dezvoltare a tehnologiei in cadrul unei entitati presupune: a) Identificarea tehnologiilor existente sau dezvoltarea unei noi tehnologii in vederea satisfacerii cererii reclamate de studiile de marketing; b) Mentinerea unui nivel inalt al cunoasterii legate de dezvoltarea actuala a tehnologiilor care ar putea afecta entitatea; c) Asigurarea ca dezvoltarea tehnologiilor este in spiritual sustinerii licentelor sau patentelor existente; d) Repartizarea resurselor pentru cele mai eficiente proiecte. Identificati si enumerati riscurile posibile ce pot sa apara si definiti proceduri de control intern care pot diminua aparitia riscurilor respective.
RISCURI POSIBILE PROCEDURI DE CONTROL INTERN

Lipsa de planificare pentru fiecare activitate i urmrirea respectrii ei

Norme de comunicare ntre departamentele de dezvoltare i marketing prin care se stabilesc foarte clar oportunitatea i necesitatea utilizrii de resurse ale firmei pentru dezvoltarea de noi tehnologii Proceduri de analiz pentru a msura capacitatea de finanare a acestor dezvoltri, inclusiv calcule comparative Msuri de urmrire a respectrii planificrilor propuse i totodat planuri de rezerv n cazul n care aceste planificri nu se respect, inclusiv msuri de sancionare pentru cei responsabili

Inexistena unor proceduri/note interne de stabilire a necesitilor reale ale departamentului de marketing pentru a solicita dezvoltarea de tehnologii compatibile cu rezultatele dorite Ineficiena/incapacitatea/lipsa de experien/lipsa de pregtire profesional continu pentru asimilirea noilor tehnologii a personalului care desfoar aceste activiti de dezvoltare a tehnologiei sau subdimensionarea acestor departamente Inexistena/ineficiena procedurilor de urmrire a rezultatelor activitilor de dezvoltare a tehnologiiilor n corelaie cu costurile generate de acestea Utilizarea unor resurse prea mari pentru capacitatea firmei de a materializa aceste tehnologii n activitatea sa economic

Proceduri de instruire a personalului implicat prin perfecionare profesional continu n funcie de proiectele n care sunt implicai Dezvoltarea de metode pentru msurarea rezultatelor acestor tehnologii n urma implementrii lor n producie.