Sunteți pe pagina 1din 20

Lucrarea nr. 07. Desen Tehnic pentru sistematizarea teritoriului.

Student: Popa Andrei-Alexandru Grupa: 7103

Lucrarea nr. 07. Desen Tehnic pentru sistematizarea teritoriului.

1. C ulori si semne conven ionale pentru zonificarea

teritoriului.
ncadrarea n contextul teritorial reprezint ncadrarea n teritoriul judeean cu delimitarea teritoriului unitii administrative studiate. Vor fi evideniate elementele naturale majore i magistralele existente sau prevzute n plaurile de amenajare ale teritoriului n valabilitate. Scara uzual 1:100.000. limita teritoriului administrativ cu indicarea vecintilor; zonificarea teritoriului administrativ-uniti de folosint a terenurilor; bilant teritorial al unitaii administrative; n caset se vor preciza obiectivele n plan spaial ce rezult din docuentaiile de rang superior. Se ntocmete pentru toate localitile ce compun unitatea teritorial administrativ ce face obiectul P.U.G Scara uzual este 1:5.000, i cuprinde: limite; zonificarea teritoriului intravilan; propuneri n plan spaial ce decurg din documentaiile de rang superior; strzi, cu denumirea acestora; disfuncionaliti; prioriti. Vor fi evideniate pe plan: stadiu de indeplinire a reglementrilor din P.U.G. existent; zone protejate cu valori de patrimoniu; zone aferente unitilor de peisaj; zonele de protecie sanitar precum i a infrastructurii edilitare. Reglementrile urbanistice se ntocmesc pentru toate localitile ce compun unitatea ce face obiectul P.U.G., la aceeai scar cu plana analizei situaiei existente.

Scara uzual este 1:5.000, i cuprinde: limite; zonificarea teritoriului intravilan; strzi (reeaua major, modernizri, poduri, podee, intersecii ce trebuie modernizate); reglementri; bilan teritorial; prioriti de intervenie. Zonificarea teritoriilor intravilane se ntocmete pentru toate localitile ce compun unitatea ce face obiectul P.U.G., la aceeai scar cu plana analizei situaiei existente. Scara uzual este 1:5.000 i cuprinde: alimentare cu apa; canalizare; alimentare cu energie electric; telecomunicai; alimentarea cu cldur; alimentare cu gaze. Obiectivele de utilitatea public se ntocmete pentru toate localitilor ce compun unitatea ce face obiectul P.U.G., la aceeai scar cu plana analizei situaiei existente. Scara uzual este 1:5.000 i cuprinde: obiective de utilitate public propuse; tipuri de proprietate asupra terenurilor din intravilan, respectiv: domeniul public; terenuri supuse circuitului civil: a) domeniul privat al statului, al unitii administrative; b) proprietatea privat a persoanelor fizice sau juridice. circulaia trenurilor; obiective de utilitate public propuse.

2. Planul de urbanizare general (P.U.G.)


Este un proiect ce face parte din programul de amenajare a teritoriului i dedezvoltare a localitilor ce compun unitatea territorial administrativ de baz. PUG cuprinde analize, reglementri iregulamentul local de urbanism pt. ntreg teritoriul administrativ al unitii de baz (suprafee intravilan i extravilan). n acelai timp, PUG stabilete norme generale, pe baza crora se elaboreaz mai apoi n detaliu, la scar mai mic, PUZ-urile i apoi PUD-urile. Art. 1. - Se aproba Regulamentul general de urbanism prevazut in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. - (1) Primarii municipiilor, oraselor si comunelor vor lua masuri pentru elaborarea si/sau actualizarea documentatiilor de urbanism si le vor supune spre aprobare consiliilor locale, municipale, orasenesti si comunale si, respectiv, Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz. (2) Fondurile necesare pentru elaborarea si/sau actualizarea planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism se asigura potrivit prevederilor art. 51 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul. Finantarea elaborarii si/sau actualizarii acestor documentatii se face conform Normelor metodologice privind finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale ale localitatilor si regulamentelor locale de urbanism prevazute in anexa nr. 2. (3) Continutul-cadru al planului urbanistic general, care se va stabili pe categorii de marime si complexitate a localitatilor, se aproba prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei. Art. 3. - Controlul aplicarii Regulamentului general de urbanism se efectueaza de catre compartimentele de specialitate din aparatul propriu al consiliilor locale si judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, si de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, conform prevederilor legale. Art. 4. - Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei va aproba, prin ordin al ministrului, in termen de doua luni, un ghid cuprinzand precizari, detalieri si exemplificari pentru elaborarea si aprobarea regulamentelor locale de urbanism de catre consiliile locale. Art. 5. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatile administratiei publice locale. Regulamentul general de urbanism reprezinta sistemul unitar de norme tehnice si juridice care sta la baza elaborarii planurilor de amenajare a teritoriului, planurilor urbanistice, precum si a regulamentelor locale de urbanism. Regulamentul general de urbanism stabileste, in aplicarea legii, regulile de ocupare a terenurilor si de amplasare a constructiilor si a amenajarilor aferente acestora. Planurile de amenajare a teritoriului sau, dupa caz, planurile urbanistice si regulamentele locale de urbanism cuprind norme obligatorii pentru autorizarea executarii constructiilor. Domeniu de aplicare (1) Regulamentul general de urbanism se aplica in proiectarea si realizarea tuturor constructiilor si amenajarilor, amplasate pe orice categorie de terenuri, atat in intravilan, cat si in extravilan. (2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) constructiile si amenajarile cu caracter militar si special, care se autorizeaza si se executa in conditiile stabilite de lege. Terenuri agricole din extravilan (1) Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor pe terenurile agricole din extravilan este permisa pentru functiunile si in conditiile stabilite de lege.

(2) Autoritatile administratiei publice locale vor urmari, la emiterea autorizatiei de construire, gruparea suprafetelor de teren afectate constructiilor, spre a evita prejudicierea activitatilor agricole. Articolul 4 Terenuri agricole din intravilan (1) Autorizarea executarii constructiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisa pentru toate tipurile de constructii si amenajari specifice localitatilor, cu respectarea conditiilor impuse de lege si de prezentul regulament. (2) De asemenea, autorizarea prevazuta la alin. (1) se face cu respectarea normelor stabilite de consiliile locale pentru ocuparea rationala a terenurilor si pentru realizarea urmatoarelor obiective: a) completarea zonelor centrale, potrivit conditiilor urbanistice specifice impuse de caracterul zonei, avand prioritate institutiile publice, precum si serviciile de interes general; b) valorificarea terenurilor din zonele echipate cu retele tehnico-edilitare; c) amplasarea constructiilor, amenajarilor si lucrarilor tehnico-edilitare aferente acestora in ansambluri compacte. (3) Prin autorizatia de construire, terenurile agricole din intravilan se scot din circuitul agricol, temporar sau definitiv, conform legii. Articolul 5 Suprafete impadurite (1) Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor pe terenuri cu destinatie forestiera este interzisa. In mod exceptional, cu avizul organelor administratiei publice de specialitate, se pot autoriza numai constructiile necesare intretinerii padurilor, exploatarilor silvice si culturilor forestiere. La amplasarea acestor constructii se va avea in vedere dezafectarea unei suprafete cat mai mici din cultura forestiera. (2) Cabanele si alte constructii si amenajari destinate turismului vor fi amplasate numai la liziera padurilor, cu avizul conform al Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si al Ministerului Turismului. (3) Delimitarea pe judete a terenurilor cu destinatie forestiera, stabilita in conditiile legii, de catre organele de specialitate ale administratiei publice, se comunica consiliilor judetene prin ordinul ministrului apelor si protectiei mediului si al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor. Articolul 6 Resursele subsolului (1) Autorizarea executarii constructiilor definitive, altele decat cele industriale, necesare exploatarii si prelucrarii resurselor in zone delimitate conform legii, care contin resurse identificate ale subsolului, este interzisa. (2) Autorizarea executarii constructiilor industriale necesare exploatarii si prelucrarii resurselor identificate ale subsolului se face de catre consiliile judetene sau consiliile locale, dupa caz, cu avizul organelor de stat specializate.

(3) In cazul identificarii de zone cu resurse in intravilanul localitatii, modalitatea exploatarii acestora va face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii. (4) Zonele care contin resurse identificate ale subsolului, delimitate potrivit legii, se comunica la consiliile judetene prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, pentru fiecare judet. Articolul 7 Resurse de apa si platforme meteorologice (1) Autorizarea executarii constructiilor de orice fel in albiile minore ale cursurilor de apa si in cuvetele lacurilor este interzisa, cu exceptia lucrarilor de poduri, lucrarilor necesare cailor ferate si drumurilor de traversare a albiilor cursurilor de apa, precum si a lucrarilor de gospodarire a apelor. (2) Autorizarea executarii lucrarilor prevazute la alin. (1) este permisa numai cu avizul primarului si al autoritatilor de gospodarire a apelor si cu asigurarea masurilor de aparare a constructiilor respective impotriva inundatiilor, a masurilor de prevenire a deteriorarii calitatii apelor de suprafata si subterane, de respectare a zonelor de protectie fata de malurile cursurilor de apa si fata de lucrarile de gospodarire si de captare a apelor. (3) Autorizarea executarii constructiilor de orice fel in zona de protectie a platformelor meteorologice se face cu avizul prealabil al autoritatii competente pentru protectia mediului. (4) Zonele de protectie sanitara se delimiteaza de catre autoritatile administratiei publice judetene si a municipiului Bucuresti, pe baza avizului organelor de specialitate ale administratiei publice. Articolul 8 Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate (1) Autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilor care, prin amplasament, functiune, volumetrie si aspect arhitectural - conformare si amplasare goluri, raport golplin, materiale utilizate, invelitoare, paleta cromatica etc. - depreciaza valoarea peisajului este interzisa. (2) Autorizarea executarii constructiilor in parcuri nationale, rezervatii naturale, precum si in celelalte zone protejate, de interes national, delimitate potrivit legii, se face cu avizul conform al Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si al Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei. (3) Consiliile judetene vor identifica si vor delimita, in functie de particularitatile specifice, acele zone naturale de interes local ce necesita protectie pentru valoarea lor peisagistica si vor stabili conditiile de autorizare a executarii constructiilor, avand in vedere pastrarea calitatii mediului natural si a echilibrului ecologic. Articolul 9 Zone construite protejate (1) Autorizarea executarii constructiilor in zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes national, se face cu avizul conform al Ministerului Culturii si Cultelor si al Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei. (2) Autorizarea executarii constructiilor in zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes local, declarate si delimitate prin hotarare a consiliului judetean, se face cu

avizul serviciilor publice descentralizate din judet, subordonate ministerelor prevazute la alin. (1). (3) Autorizarea executarii lucrarilor de constructii, care au ca obiectiv cercetarea, conservarea, restaurarea sau punerea in valoare a monumentelor istorice, se va face cu avizul conform al Ministerului Culturii si Cultelor, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului culturii si cultelor. SECTIUNEA 2 Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului public Articolul 10 Expunerea la riscuri naturale (1) Autorizarea executarii constructiilor sau a amenajarilor in zonele expuse la riscuri naturale, cu exceptia acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisa. (2) In sensul prezentului regulament, prin riscuri naturale se intelege: alunecari de teren, nisipuri miscatoare, terenuri mlastinoase, scurgeri de torenti, eroziuni, avalanse de zapada, dislocari de stanci, zone inundabile si altele asemenea, delimitate pe fiecare judet prin hotarare a consiliului judetean, cu avizul organelor de specialitate ale administratiei publice. Articolul 11 Expunerea la riscuri tehnologice (1) Autorizarea executarii constructiilor in zonele expuse la riscuri tehnologice, precum si in zonele de servitute si de protectie ale sistemelor de alimentare cu energie electrica, conductelor de gaze, apa, canalizare, cailor de comunicatie si altor asemenea lucrari de infrastructura este interzisa. (2) In sensul prezentului regulament, riscurile tehnologice sunt cele determinate de procesele industriale sau agricole care prezinta pericol de incendii, explozii, radiatii, surpari de teren ori de poluare a aerului, apei sau solului. (3) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) constructiile si amenajarile care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora. Articolul 12 Constructii cu functiuni generatoare de riscuri tehnologice (1) Autorizarea executarii constructiilor care, prin natura si destinatia lor, pot genera riscuri tehnologice se face numai pe baza unui studiu de impact elaborat si aprobat conform prevederilor legale. (2) Lista categoriilor de constructii generatoare de riscuri tehnologice se stabileste prin ordin comun al ministrului industriei si resurselor, ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, ministrului apelor si protectiei mediului, ministrului sanatatii si familiei, ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei, ministrului apararii nationale si ministrului de interne. Articolul 13 Asigurarea echiparii edilitare (1) Autorizarea executarii constructiilor care, prin dimensiunile si destinatia lor, presupun cheltuieli de echipare edilitara ce depasesc posibilitatile financiare si tehnice ale administratiei

publice locale ori ale investitorilor interesati sau care nu beneficiaza de fonduri de la bugetul de stat este interzisa. (2) Autorizarea executarii constructiilor poate fi conditionata de stabilirea, in prealabil, prin contract, a obligatiei efectuarii, in parte sau total, a lucrarilor de echipare edilitara aferente, de catre investitorii interesati. Articolul 14 Asigurarea compatibilitatii functiunilor (1) Autorizarea executarii constructiilor se face cu conditia asigurarii compatibilitatii dintre destinatia constructiei si functiunea dominanta a zonei, stabilita printr-o documentatie de urbanism, sau daca zona are o functiune dominanta traditionala caracterizata de tesut urban si conformare spatiala proprie. (2) Conditiile de amplasare a constructiilor in functie de destinatia acestora in cadrul localitatii sunt prevazute in anexa nr. 1 la prezentul regulament. Articolul 15 Procentul de ocupare a terenului Autorizarea executarii constructiilor se face cu conditia ca procentul de ocupare a terenului sa nu depaseasca limita superioara stabilita conform anexei nr. 2 la prezentul regulament. Articolul 16 Lucrari de utilitate publica (1) Autorizarea executarii altor constructii pe terenuri care au fost rezervate in planuri de amenajare a teritoriului, pentru realizarea de lucrari de utilitate publica, este interzisa. (2) Autorizarea executarii lucrarilor de utilitate publica se face pe baza documentatiei de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobata conform legii. CAPITOLUL III Conditii de amplasare si conformare a constructiilor SECTIUNEA 1 Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii Articolul 17 Orientarea fata de punctele cardinale Autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea conditiilor si a recomandarilor de orientare fata de punctele cardinale, conform anexei nr. 3 la prezentul regulament. Articolul 18 Amplasarea fata de drumuri publice (1) In zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale administratiei publice: a) constructii si instalatii aferente drumurilor publice, de deservire, de intretinere si de exploatare; b) parcaje, garaje si statii de alimentare cu carburanti si resurse de energie (inclusiv functiunile lor complementare: magazine, restaurante etc.);

c) conducte de alimentare cu apa si de canalizare, sisteme de transport gaze, titei sau alte produse petroliere, retele termice, electrice, de telecomunicatii si infrastructuri ori alte instalatii sau constructii de acest gen. (2) In sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se intelege ampriza, fasiile de siguranta si fasiile de protectie. (3) Autorizarea executarii constructiilor cu functiuni de locuire este permisa, cu respectarea zonelor de protectie a drumurilor delimitate conform legii. (4) In sensul prezentului regulament, prin functiuni de locuire se intelege: locuinte, case de vacanta si alte constructii cu caracter turistic, spatii de cazare permanenta sau temporara pentru nevoi sociale, industriale sau de aparare, cum ar fi: camine pentru batrani, camine de nefamilisti, sanatorii, camine pentru organizarea de santier, camine de garnizoana. Articolul 19 Amplasarea fata de cai navigabile existente si cursuri de apa potential navigabile (1) In zona cailor navigabile si a cursurilor de apa potential navigabile se pot autoriza, cu avizul conform al Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, urmatoarele lucrari: a) constructii si instalatii aferente cailor navigabile, de deservire, de intretinere si de exploatare; b) semnale vizuale, auditive si faruri, precum si alte amenajari referitoare la siguranta navigatiei; c) constructii pentru obiective portuare, fronturi de acostare, platforme de depozitare, drumuri de circulatie, cladiri, constructii hidrotehnice pentru santierele navale, gari fluviale si alte lucrari similare; d) traversari sau subtraversari ale cailor navigabile si ale canalelor si cursurilor de apa potential navigabile cu conducte de presiune (apa, gaze, titei, abur) de linii electrice si de telecomunicatii, precum si traversarile cu poduri si lucrarile de amenajari hidroenergetice si de arta; e) adaposturi de iarna pentru nave, statii de alimentare cu carburanti si resurse de energie; f) instalatii de captare a apei din albia cailor navigabile si instalatii de evacuare a apelor reziduale sau de alta natura; g) aparari de maluri de orice natura, diguri longitudinale si transversale si alte lucrari similare. (2) In sensul prezentului regulament, prin zona fluviala se intelege fasia de teren situata in lungul tarmului apelor interioare navigabile sau potential navigabile. Zona fluviala se stabileste de catre autoritatea de stat competenta, potrivit legii. In porturi, zona cailor navigabile coincide cu incinta portuara. Articolul 20 Amplasarea fata de cai ferate din administrarea Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." S.A. (1) In zona de protectie a infrastructurilor feroviare se pot amplasa, cu avizul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei: a) constructii si instalatii aferente exploatarii si intretinerii liniilor de cale ferata; b) constructii si instalatii pentru exploatarea materialului rulant si a mijloacelor de restabilire a circulatiei; c) instalatii fixe pentru tractiune electrica;

d) instalatii de semnalizare, centralizare, bloc de linie automat, telecomunicatii, transmisiuni de date si constructiile aferente acestora. (2) Constructiile care se amplaseaza in zona de protectie a infrastructurii feroviare situata in intravilan se autorizeaza cu avizul Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. si al Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei. (3) In sensul prezentului regulament, prin zona de protectie a infrastructurii feroviare se intelege fasia de teren, indiferent de proprietar, cu latimea de 100 m masurata de la limita zonei cadastrale C.F.R., situata de o parte si de alta a caii ferate. (4) Lucrarile de investitii ale agentilor economici si ale institutiilor publice, care afecteaza zona de protectie a infrastructurii feroviare, se vor autoriza numai cu avizul Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. si al Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, si anume: a) cai ferate industriale; b) lucrari hidrotehnice; c) traversarea caii ferate de catre drumuri prin pasaje denivelate; d) subtraversarea liniilor de cale ferata de retele de telecomunicatii, energie electrica, conducte sub presiune de apa, gaze, produse petroliere, termotehnologice si canale libere. (5) In zona de protectie a infrastructurii transporturilor feroviare se interzic: a) amplasarea oricaror constructii, depozite de materiale sau infiintarea de plantatii care impiedica vizibilitatea liniei si a semnalelor feroviare; b) efectuarea oricaror lucrari care, prin natura lor, ar provoca alunecari de teren, surpari sau ar afecta stabilitatea solului prin taierea copacilor, extragerea de materiale de constructii sau care modifica echilibrul panzei freatice subterane; c) depozitarea necorespunzatoare de materiale, substante sau deseuri care contravin normelor de protectie a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii cailor ferate romane, a zonei de protectie a infrastructurii cailor ferate romane, precum si a conditiilor de desfasurare normala a traficului. (6) Depozitarea sau manipularea unor materiale, substante sau deseuri de felul celor prevazute la alin. (5) lit. c) este permisa numai cu respectarea conditiilor stabilite de Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. (7) Amenajarile si instalatiile de manipulare, de transvazare sau de depozitare a materialelor, substantelor sau deseurilor prevazute la alin. (6) se pot realiza pe baza de studii privind implicatiile asupra activitatii feroviare si de mediu executate de unitati de proiectare autorizate, pe baza avizului Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. si cu autorizatia Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei. (8) Cedarea, transferul, ocuparea temporara sau definitiva a terenului din patrimoniul Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., pentru lucrarile de interes public, atat in intravilan cat si in extravilan, se fac numai cu avizul Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. si al Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

3. Plan de urbanizare zonal (P.U.Z.)


Un Plan Urbanistic Zonal (Planul de Urbanism Zonal ) - PUZ - este un proiect in cadrul urbanismului si amenajarii teritoriului ce porneste de la regulamentul local de urbanism al PUG ului si reglementeaza zonele acestuia. Orice Plan Urbanistic Zonal (Planul de Urbanism Zonal ) - PUZ- are un caracter aparte intrucat are ca finalitate un Regulament de Urbanism. Are deci caracer de lege. Proiectul Urbanistic Zonal are o Importanta deosebita deoarece poate modifica parti din regulamentul local de urbanism. Acest fenomen se intampla atunci cand se doreste construirea unei cladiri ce depaseste suprafata, inaltimea sau se schimba regimul de proprietate sau functiunea zonei. Foarte important este faptul ca acest Plan Urbanistic Zonal ( PUZ ) poate tine loc de regulament local de urbanism in zonele in care nu exista PUG aprobat, autorizatiile de construire se eliberaza in baza acestui Plan de Urbanism Zonal. Proiectul Urbanistic Zonal detaliaza prevederile Proiectului Urbanistic General. Regulamentul Local de Urbanism imparte zonele orasului in UTR-uri (untati teritoriale de referinta), pe care Planul de Urbanism Zonal le detaliaza aratand astfel functiunile, lotizarile sau prezinta rezolvarea problemelor in detaliu. Pentru a va exemplifica, va prezentam un extras din PUG-ul Calarasului, prin care se distinge zona centrala a orasului si cum a fost aceasta reglementata de PUZ - zona cetrala (Proiect Urbanistic zona centrala).

Planul Urbanistic Zonal (Planul de urbanism zonal) - PUZ - are un rol important in cadrul dezvoltarii orasului; deoarece detalizaza reglementarile PUG, si poate tine loc de regulament. (1) n zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale administraiei publice:

a) construcii i instalaii aferente drumurilor publice, de deservire, de ntreinere i de exploatare; b) parcaje, garaje i staii de alimentare cu carburani i resurse de energie (inclusiv funciunile lor complementare: magazine, restaurante etc); c) conducte de alimentare cu ap i de canalizare, sisteme de transport gaze, iei sau alte produse petroliere, reele termice, electrice, de telecomunicaii i infrastructuri ori alte instalaii sau construcii de acest gen. (2) n sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se nelege ampriza, fiile de siguran i fiile de protecie. (21) n scopul asigurrii calitii spaiului public, a proteciei mediului i siguranei i sntii locuitorilor, precum i pentru creterea gradului de securitate a reelelor edilitare, n zona drumurilor publice situate n intravilanul localitilor, lucrrile de construcii pentru realizarea/extinderea reelelor edilitare prevzute la alin. (1) lit. c), inclusiv pentru traversarea de ctre acestea a drumurilor publice, se execut n varianta de amplasare subteran, cu respectarea reglementrilor tehnice specifice n vigoare. (3) Autorizarea executrii construciilor cu funciuni de locuire este permis, cu respectarea zonelor de protecie a drumurilor delimitate conform legii. (4) n sensul prezentului regulament, prin funciuni de locuire se nelege: locuine, case de vacan i alte construcii cu caracter turistic, spaii de cazare permanent sau temporar pentru nevoi sociale, industriale sau de aprare, cum ar fi: cmine pentru btrni, cmine de nefamiliti, sanatorii, cmine pentru organizarea de antier, cmine de garnizoan. Hotrre nr. 490/2011 privind completarea Regulamentului general de urbanism, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 525/1996 din 11 mai 2011, M. Of. 361/2011 ; Conform art. II al Hotrrii Guvernului nr. 490/2011 dispoziiile alin. (21) din prezentul articol, cu modificrile ulterioare, se aplic inclusiv obiectivelor de investiii privind realizarea/extinderea/modernizarea/reabilitarea reelei stradale i/sau a reelelor edilitare, dup caz, precum i a drumurilor de interes local, judeean i naional situate n extravilanul localitilor, dac este cazul, ale cror studii de prefezabilitate i/sau studii de fezabilitate, dup caz, sunt n curs de elaborare la data intrrii n vigoare a prezentei hotrri. HG 525/1996 Regulamentul General de Urbanism ARTICOLUL 28(*)

Realizarea de reele edilitare


(1) Extinderile de reele sau mririle de capacitate a reelelor edilitare publice se realizeaz de ctre investitor sau beneficiar, parial sau n ntregime, dup caz, n condiiile contractelor ncheiate cu consiliile locale. (2) Lucrrile de racordare i de branare la reeaua edilitar public se suport n ntregime de investitor sau de beneficiar. (3) n vederea pstrrii caracterului specific al spaiului urban din intravilanul localitilor se interzice montarea suprateran, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din

sistemele de alimentare cu ap, energie electric, termoficare, telecomunicaii, transport n comun, a automatelor pentru semnalizare rutier i altele de aceast natur. (4) Montarea echipamentelor tehnice prevzute la alin. (3), se execut n varianta de amplasare subteran ori, dup caz, n incinte sau n niele construciilor, cu acordul prealabil al proprietarilor incintelor/construciilor i fr afectarea circulaiei publice. (5) Se interzice amplasarea reelelor edilitare prevzute la art. 18 alin. (1) lit. c) pe stlpi de iluminat public i de distribuie a curentului electric, pe plantaii de aliniament, pe elemente de faad ale imobilelor ori pe alte elemente/structuri de aceast natur. (6) Montarea reelelor edilitare prevzute la art. 18 alin. (1) lit. c) se execut n varianta de amplasare subteran, fr afectarea circulaiei publice, cu respectarea reglementrilor tehnice aplicabile i a condiiilor tehnice standardizate n vigoare privind amplasarea n localiti a reelelor edilitare subterane. (7) Pe traseele reelelor edilitare amplasate subteran se prevd obligatoriu sisteme de identificare nedistructive, respectiv markeri, pentru reperarea operativ a poziiei reelelor edilitare n plan orizontal i vertical, n scopul executrii lucrrilor de intervenie la acestea. (8) Lucrrile de construcii pentru realizarea/extinderea reelelor edilitare se execut, de regul, anterior sau concomitent cu lucrrile de realizare/extindere/modernizare/reabilitare a reelei stradale, n conformitate cu programele anuale/multianuale ale autoritilor administraiei publice, aprobate n condiiile legii. (9) Documentaiile tehnice elaborate pentru obiective de investiii privind realizarea/extinderea/modernizarea/reabilitarea reelei stradale, precum i a drumurilor de interes local, judeean i naional situate n extravilanul localitilor, dac este cazul, vor prevedea n mod obligatoriu canale subterane n vederea amplasrii reelelor edilitare prevzute la art. 18 alin. (1) lit. c), n situaia drumurilor de interes local, judeean i naional situate n extravilanul localitilor, canalele subterane se pot amplasa n zona drumului, cu aprobarea administratorului drumului. Hotrre nr. 490/2011 privind completarea Regulamentului general de urbanism, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 525/1996 din 11 mai 2011, M. Of. 361/2011 ; Conform art. II al Hotrrii Guvernului nr. 490/2011, dispoziiile alin. (3)(9) din prezentul articol, se aplic inclusiv obiectivelor de investiii privind realizarea/extinderea/modernizarea/reabilitarea reelei stradale i/sau a reelelor edilitare, dup caz, precum i a drumurilor de interes local, judeean i naional situate n extravilanul localitilor, dac este cazul, ale cror studii de prefezabilitate i/sau studii de fezabilitate, dup caz, sunt n curs de elaborare la data intrrii n vigoare a prezentei hotrri. Legea 350/2001 amenajarea teritoriului si urbanism modificariPublicata in M. Of. 503/2011, Legea 162/2011 completeaza ANEXA 2 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul....

Regulamentul BNR 24/2011 Creditele destinate persoanelor fizice modificariRegulamentul 27/2011 publicat in M. Of. 842/2011 modifica Art. 18 din Regulamentul 24/2011 privind creditele destinate persoanelor fizice.... Modificari in Regulamentul concursului de admitere in magistratura, precum si procedura de numire in functiile de judecator si procuror, fara concursHotararea 229/2011 a modificat Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in magistratura, precum si procedura de numire in... Regulamentul de organizare a Directiei generale pentru relatia cu comunitatile locale (O 252/2010) modificariOrdinul 121/2011 - privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei generale pentru relatia cu comunitatile locale...

4. Plan de urbanizare n detaliu (P.U.D.)


Repr. documentaia aferent PUG-ul i PUZ-ul, explicnd coninutul acestor planuri, sub forma de prescripii i recomandri,corelate cu condiionrile din Certificatul de Urbanism,n vederea urmririi i aplicrii lor. PUD-ul repr. documentatia prin care se asigur condiiile de amplasare, dimensionare,conformare i servire edilitar, a unuia sau mai multor obiective, pe o parcel, n corelare cu funciuneapredominant i vecintile imediate; este documentul consultat de comisia de urbanism at. cnd este cerut unCertificat de Urbanism sau o Autorizaie de Construire; dc. nu exist PUD pt. terenul respectiv, Primria cere ntocmirea lui, pe baza PUG-ului i PUZ-ului.Planurile urbanistice sunt dezvoltate de autoritile locale pe baza a 2 indicatori principali: procentul de ocupare aterenului i coeficientul de ocupare a terenului. Prevederile legale referitoare la PUD despre care am mai scris aici, au fost din nou modificate prin Ordonanta de Guvern OG nr.27 din 27-08-2008 astfel incat acum prin acest tip de documentatie de urbanism se mai pot reglementa doar retragerile laterale, frontale si posterioare ale cladirii fata de limitele parcelei, conform ilustratiei de mai jos.

Pe de o parte aceasta initiativa este posibil sa aduca o limitare a abuzurilor imobiliare din orasele mari, fiind vedeta la volumul de proiecte supradimensionate aprobate prin PUD. De cealalta parte avem proprietarii de terenuri mici si medii care doresc sa isi construiasca sau sa-si extinda locuintele doar cu putin peste maximul admis in acest moment pentru zona respectiva. Acestia vor avea de suferit, insa probabil ori intiativa legsilativa va fi anulata in conditiile crizei financiare actuale, ori proprietarul va trebui sa se alieze cu alti vecini pentru a putea sustine financiar realizarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) care sa le permita ridicarea indicilor urbanistici pentru a folosi terenul mai bine, sau in ultimul caz mingea va ajunge in terenul arhitectului care va trebui sa foloseasca mai judicios volumul oferit pentru constructie prin PUD. Acordul unic se elaboreaz de structurile de specialitate, constituite sub autoritatea administraiei publice locale, n condiiile prevederilor legale. Acordul unic este actul cu valoare de aviz, emis de Comisia de Acorduri Unice dinsubordinea arhitectului ef, din cadrul structurilor de specialitate, constituite potrivit prevederilor legale. Acordul unicse emite numai pe baza fielor tehnice i nsumeaz avizele i acordurile favorabile pt utilitile urbane, precum icele privind securitatea la incendiu, protecia civil, protecia mediului i sntatea oamenilor. n baza acordului unicse poate emite autorizaia de construire / desfiinare.OBS: Acordul unic e aprobat i pe baza planurilor urbanistice: general, zonal i de detaliu. Documentaia care se depune n vederea emiterii autorizatei de construire este considerat complet dac, pelng cererea pt emiterea autorizaiei de construire, completat cu elementele de identificare i datele tehnice, seprezint urm. documente: a) certificatul de urbanism; b) actul doveditor al titlului asupra imobilului, care s i confere solicitantului. c) proiectul pt autorizarea executrii lucrrilor de construire P.A.C, ntocmit n baza prevederilor legale, inclusivreferatele de verificare i, dup caz, referatul de expertiz tehnic semnate i tampilate n originald) avizele i acordurile cerute prin certificatul de urbanism:1. fiele tehnice pt obinerea avizelor i acordurilor care sunt n competena de obinere a emitentului, cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum i documentaiile tehnice necesare emiterii. Obinerea avizelor i acordurilor din partea organismelor centrale,este n obligaia beneficiarului. n zonele n cares-a instituit un anumit tip de restricie, potrivit legii, ori dac o impune natura investiiei, organismele centrale aleacestora emit avize i/sau acorduri: a)Ministerul Culturii i Cultelor, prin organismele abilitate, n cazul autorizrii executrii lucrrilor la cldirilereprezentnd monumente istorice i la cele din zonele lor de protecie, cuprinse n listele aprobate; b)Min Mediului i Gospodririi Apelor, n cazul autorizrii lucrrilor n arii naturale protejate; c)Min Transporturilor, C-iilor i Turismului, n cazul autorizrii lucrrilor n zonele de siguran i de protecie ale infrastructurilor de transport public i n zonele aferente construirii cilor de com.,alte instituii similare, n situaia autorizrii lucrrilor situate n apropierea zonelor

de protecie a obiectivelor cucaracter special, precum i n zonele de interes pt aprarea naional, ordine public i siguran naional, nconformitate cu legislaia specific; e)Min Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale n situaia autorizrii lucrrilor pe ter. cu destinaie agricol; f) alte organisme - centrale sau locale - care gestioneaz orice alt tip de restricie.Inspectoratul de Stat n C-ii - ISC - prin inspectoratele teritoriale i/sau judeene, potrivit prevederilor legale nvigoare i n conformitate cu Regulamentul de organizare i funcionare, emite urm. avize/acorduri:-avizeaz documentaiile tehnico-economice pt obiectivele de investiii finanate din fonduri publice;-avizeaz amplasarea balastierelor i carierelor d.p.v al protejrii c-iilor din vecintatea acestora;-avizeaz execuia de c-ii n vecintatea drumurilor naionale;-emite acorduri pt intervenii asupra c-iilor existente;-avizeaz soluiile de intervenie imediat pt punerea n siguran provizorie a c-iilor avariate , n aciunile de intervenie operativ i refacere post dezastru.

5. Plana de prezentare.
(1) Autorizaia de construire se emite pentru executarea lucrrilor de baz i a celor aferente organizrii executrii lucrrilor, n cel mult 30 de zile de la data depunerii documentaiei pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, care cuprinde, n copie, urmtoarele documente: a) certidicatul de urbanism; b) dovada, n copie legalizat, a titlului asupra imobilului, teren i/sau construcii i, dup caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi i extrasul de carte funciar de informare actualizat la zi, n cazul n care legea nu dispune altfel; c) documentaia tehnic D.T.; d) i acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al autoritii competente pentru protecia mediului i, dup caz, actul administrativ al acesteia; e) abrogat; f) dovada privind achitarea taxelor aferente certificatului de urbanism i a autorizaiei de construire. (11) Prin excepie de la prevederile alin. (1), pentru construciile reprezentnd anexele gospodreti ale exploataiilor agricole termenul de emitere a autorizaiei de construire este de 15 zile de la data nregistrrii cererii. (12) Documentaia pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii se depune i se nregistreaz la autoritatea administraiei publice competente numai dac solicitantul prezint toate documentele prevzute la alin. (1). (13) Cu respectarea legislaiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului, n situaia n care apar modificri pentru care este necesar emiterea unei autorizaii de construire distinct pentru organizarea executrii lucrrilor, aceasta se emite numai dac autoritatea competent pentru protecia mediului constat c modificrile aduse se

nscriu n limitele actului administrativ emis anterior. n caz contrar, autoritatea competent pentru protecia mediului reface evaluarea efectelor lucrrilor de baz i a celor aferente organizrii executrii lucrrilor i emite un nou act administrativ. (2) Documentaia tehnic D.T. se elaboreaz n conformitate cu coninutul-cadru prevzut n anexa nr. 1, n concordant cu cerinele certificatului de urbanism, cu coninutul actului administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului, al avizelor i acordurilor cerute prin certificatul de urbanism i se ntocmete, se semneaz i se verific, potrivit legii. (21) Documentaiile tehnice D.T. aferente investiiilor pentru care autoritatea competent pentru protecia mediului a evaluat efectele asupra mediului i a emis actul administrativ se verific n mod obligatoriu pentru cerina esenial de calitate n construcii c) igien, sntate i mediu, potrivit legii. (22) n situaia n care, dup emiterea actului administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului i naintea depunerii documentaiei pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, investiia sufer modificri care nu au fcut obiectul evalurii privind efectele asupra mediului, acestea vor fi menionate de ctre verificatorul tehnic atestat pentru cerina esenial c) igien, sntate i mediu n raportul de verificare a documentaiei tehnice aferente investiiei, iar solicitantul/investitorul are obligaia s notifice autoritatea public pentru protecia mediului emitent, cu privire la aceste modificri, potrivit prevederilor legislaiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului. (23) Documentaiile tehnice D.T. pentru reabilitarea termic a cldirilor se verific n mod obligatoriu pentru cerina esenial de calitate n construcii f) economie de energie i izolare termic, potrivit legii. (3) n situaia depunerii unei documentaii tehnice incomplete, acest lucru se notific n scris solicitantului, n termen de 5 zile de la data nregistrrii, cu menionarea elementelor necesare n vederea completrii acesteia. (31) Persoanele fizice cu atribuii n verificarea documentaiilor i elaborarea/emiterea autorizaiilor de construire rspund material, contravenional, civil i penal, dup caz, pentru nerespectarea termenelor prevzute la alin. (1) i (3). (4) Executarea lucrrilor de construcii se poate face numai pe baza proiectului tehnic i a detaliilor de execuie. (5) Autoritatea emitent a autorizaiei de construire stabilete o perioad de valabilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval n care solicitantul este obligat s nceap lucrrile. n aceast situaie, valabilitatea autorizaiei se extinde pe toat durata de execuie a lucrrilor prevzute prin autorizaie, n conformitate cu proiectul tehnic. (6) Nenceperea lucrrilor ori nefinalizarea acestora n termenele stabilite conduce la pierderea valabilitii autorizaiei, fiind necesar emiterea unei noi autorizaii de construire. n situaia n care caracteristicile nu se schimb fa de autorizaia iniial, se va putea emite o nou autorizaie de construire, fr a fi necesar un nou certificat de urbanism.

(7) Prin excepie de la prevederile alin. (6), n cazul justificat n care lucrrile de construcii nu pot fi ncepute ori nu pot fi executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autoritii emitente prelungirea valabilitii autorizaiei cu cel puin 15 zile naintea expirrii acesteia. Prelungirea valabilitii autorizaiei se poate acorda o singur dat i pentru o perioad nu mai mare de 12 luni. (8) Investitorul are obligaia s ntiineze autoritatea emitent a autorizaiei de construire, precum i inspectoratul teritorial n construcii asupra datei la care vor ncepe lucrrile autorizate. n caz contrar, dac constatarea faptei de ncepere a lucrrilor fr ntiinare s-a fcut n termenul de valabilitate a autorizaiei, data nceperii lucrrilor se consider ca fiind ziua urmtoare datei de emitere a autorizaiei. (9) Autorizaia de construire se emite dac sunt ndeplinite cumulativ condiiile cerute prin prezenta lege. Autoritatea emitent a autorizaiei nu este responsabil pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existena, n momentul emiterii actului, a unor litigii aflate pe rolul instanelor judectoreti privind imobilul teren i/sau construcii , responsabilitatea aparinnd solicitantului. (10) Lucrrile de consolidare la cldirile ncadrate prin raport de expertiz tehnic ori prin not tehnic justificativ n clasa I de risc seismic i care prezint pericol public se autorizeaz n regim de urgen, n condiiile prevzute la alin. (16). (11) n condiiile prezentei legi nu se emit autorizaii provizorii. (12) Autorizaiile de construire/desfiinare se emit numai pe baza unei documentaii complete, n conformitate cu coninutul-cadru prevzut n anexa nr. 1, cu excepia situaiilor prevzute la alin. (16). (13) Autorizaia de construire se semneaz de preedintele consiliului judeean sau de primar, dup caz, de secretar i de arhitectul-ef sau de persoana cu responsabilitate n domeniul amenajrii teritoriului i urbanismului din aparatul propriu al autoritii administraiei publice emitente, responsabilitatea emiterii autorizaiilor revenind semnatarilor, potrivit atribuiilor stabilite conform legii. (14) Valabilitatea autorizaiei se menine n cazul schimbrii investitorului, naintea finalizrii lucrrilor, cu condiia respectrii prevederilor acesteia i a nscrierii n cartea funciar a modificrilor intervenite cu privire la drepturile reale imobiliare. (15) n situaia n care n timpul executrii lucrrilor i numai n perioada de valabilitate a autorizaiei de construire survin modificri de tem privind lucrrile de construcii autorizate, care conduc la necesitatea modificrii acestora, titularul are obligaia de a solicita o nou autorizaie de construire, potrivit prevederilor prezentei legi. (151) Pentru obinerea unei noi autorizaii de construire, potrivit prevederilor alin. (15), solicitantul va depune o nou documentaie tehnic D.T., elaborat n condiiile modificrilor de tem survenite, urmnd ca autoritatea administraiei publice locale competente s decid, dup caz:

a) emiterea noii autorizaii de construire, dac lucrrile corespunztoare modificrilor de tem se nscriu n limitele actului administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului, precum i ale avizelor i acordurilor obinute pentru autorizaia de construire iniial; b) reluarea procedurii de autorizare n condiiile prezentei legi, dac lucrrile corespunztoare modificrilor de tem depesc limitele actului administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului, precum i ale avizelor i acordurilor obinute pentru autorizaia de construire iniial. (152) Verificarea ncadrrii lucrrilor corespunztoare modificrilor de tem n limitele avizelor i acordurilor obinute pentru autorizaia de construire iniial se realizeaz de ctre structurile de specialitate ale autoritii administraiei publice competente, precum i de verificatorii de proiecte atestai n condiiile legii, pentru fiecare cerin esenial de calitate n construcii, cu participarea reprezentanilor instituiilor avizatoare. (153) Verificarea ncadrrii lucrrilor corespunztoare modificrilor de tem n limitele actului administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului se realizeaz de ctre aceasta potrivit prevederilor legislaiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului. (16) Cu respectarea legislaiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului, n cazul construciilor care prezint pericol public, autorizaia de construire pentru executarea lucrrilor de intervenie n prim urgen, care constau, n principal, n sprijiniri ale elementelor structurale/nestructurale avariate, demolri pariale i consolidri la structura de rezisten, obligatorii n cazuri de avarii, accidente tehnice, calamiti ori alte evenimente cu caracter excepional, se emite imediat de ctre autoritatea administraiei publice competente potrivit prezentei legi, urmnd ca documentaiile tehnico-economice corespunztoare fiecrei faze de proiectare expertiz tehnic, studiu de fezabilitate/documentaie de avizare, documentaie tehnic D.T., proiect tehnic P.T., detalii de execuie D.E. s fie elaborate i aprobate pe parcursul sau la ncheierea executrii lucrrilor, cu respectarea avizelor i acordurilor, precum i, dup caz, a actului administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului. (161) Prevederile alin. (16) se aplic n mod corespunztor i construciilor prevzute la art. 3 alin. (1) lit. b) care prezint pericol public. (17) Primriile pot dezafecta construciile, proprietate a unitii administrativ-teritoriale, aflate n stare avansat de degradare i care pun n pericol sigurana public, cu excepia construciilor monument istoric, pe baz de autorizaie de desfiinare emis n condiiile alin. (16), cu obligaia de a se ntocmi documentaii specifice n conformitate cu prevederile cuprinse n anexa nr. (18) Taxa pentru eliberarea autorizaiei de construire se calculeaz potrivit legii. (19) Taxa pentru prelungirea valabilitii autorizaiei de construire se calculeaz la 30% din valoarea iniial a taxei de autorizare. (20) Instituiile/Operatorii economici abilitate/abilitai prin lege s emit avizele/acordurile prevzute la art. 5 alin. (1) au urmtoarele obligaii:

a) s stabileasc coninutul-cadru al documentaiilor specifice necesare pentru emiterea avizelor/acordurilor, precum i lista altor documente i condiii specifice necesare, pe care le pun la dispoziia publicului i autoritilor administraiei publice competente pe pagina proprie de internet i prin afiare la sediu; b) s emit avizele/acordurile, n termen de maximum 15 zile de la data nregistrrii cererii/documentaiei specifice complete, sub sanciunea aplicrii prevederilor legale privind aprobarea tacit, fr alte proceduri prealabile. (201) Prevederile alin. (20) lit. b) nu sunt aplicabile actelor de autoritate emise de ctre autoritile pentru protecia mediului competente, respectiv punctului de vedere i actului administrativ al acestora, care se emit potrivit legislaiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului. (21) Autorizaia de construire i anexele acesteia au caracter public i se pun la dispoziia publicului spre informare pe pagina proprie de internet a autoritii administraiei publice emitente sau prin afiare la sediul acesteia, dup caz. (22) n aplicarea prevederilor alin. (21), autoritile prevzute la art. 4 au obligaia de a respecta restriciile impuse de legislaia n vigoare n legtur cu secretul comercial i industrial, proprietatea intelectual, protejarea interesului public i privat, precum i fr a se aduce atingere garantrii i protejrii drepturilor i libertilor fundamentale ale persoanelor fizice cu privire la dreptul la via intim, familial i privat, potrivit legii. (23) Autoritile prevzute la art. 4 fac public emiterea autorizaiei de construire sau, dup caz, a actului de respingere a cererii pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii i pun la dispoziia publicului urmtoarele informaii: a) coninutul autorizaiei de construire i al anexelor aferente, care includ toate condiiile necesare a fi ndeplinite de solicitani, sau, dup caz, coninutul actului de respingere a cererii pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii; b) principalele motive i considerente pe care se bazeaz emiterea autorizaiei de construire sau, dup caz, a actului de respingere a cererii pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, ca urmare a examinrii comentariilor i opiniilor exprimate de public, inclusiv informaii cu privire la desfurarea procesului de consultare a publicului; c) descrierea, dup caz, a principalelor msuri pentru evitarea, reducerea i, dac este posibil, compensarea efectelor negative majore, conform actului administrativ emis de autoritatea competent pentru protecia mediului.

Bibliografie: 1. STAS 3186 Culori si semne convenionale pentru zonificarea teritoriului; 2. H.G 525-1996 Regulament de urmabizare general; 3. H.G 525-1996 Regulament de urbanizare zonal; 4. H.G 525-1996 Regulament de urbanizare n detaliu; 5. Legea 50-1991 Plana de reprezentare;

S-ar putea să vă placă și