Sunteți pe pagina 1din 46

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania Filiala Bucuresti

Aplicatii 2013

MIHAIESCU ANDREEA
Stagiu An I semestru I

Aplicatii Stagiu An I semestru I - 2013

1. Studiu de caz privind constituirea si majorarea capitalului social. a. Contituirea capitalului social Se hotaraste constituirea unei societati comerciale cu raspundere limitata cu un capital subscris de 25.000 lei divizat in 250 de parti sociale, cu o valoare nominala de 100 lei/parte sociala. La infiintare s-a depus la banca contravaloarea a 100 parti sociale si s-au adus aporturi in natura sub forma unui teren evaluat la suma de 15.000 lei, pentru care s-au acordat 150 parti sociale. subscrierea capitalului social: 456 Decontari cu asociatii privind capitalul = 1011 Capital subscris nevarsat 25.000 lei varsarea capitalului: % capitalul 25.000 5121 Conturi la banci in lei 10.000 211 Terenuri 15.000 trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat: 1011 Capital subscris nevarsat = 1012 Capital subscris varsat 25.000 b. Majorarea capitalului social. Majorarea prin emisiunea de noi parti sociale. Asociatii societatii hotarasc majorarea capitalului social prin emisiunea unui pachet de 40 parti sociale cu o valoare nominala de 100 lei, care se vor achita in numerar. subscrierea partilor sociale: 40 * 100 = 4.000 456 Decontari cu asociatii privind capitalul = 1011 Capital subscris nevarsat 4.000 efectuarea varsamintelor de catre asociati: 5311 Casa in lei = 456 Decontari cu asociatii privind capitalul trecerea capitalului subscris nevarsat: 1011 Capital subscris nevarsat = 1012 Capital subscris varsat = 456 Decontari cu asociatii privind

4.000

4.000

Majorarea capitalului social prin aporturi in natura. Asociatii hotarasc majorarea capitalului social prin incorporarea unui aport in natura sub forma unui echipament tehnologic in valoare de 3.000 lei. subscrierea aportului in natura: 456 Decontari cu asociatii privind capitalul = 1011 Capital subscris nevarsat 3.000

intrarea in patrimoniu a aportului subscris: 2131 Echipamente tehnologice = 456 Decontari cu asociatii privind capitalul 3.000 trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat: 1011 Capital subscris nevarsat = 1012 Capital subscris varsat 3.000 Majorarea capitalului social prin incorporarea profitului. Asociatii hotarasc incorporarea profitului reportat in suma de 100.000 lei. 117 Rezultatul reportat = 1012 Capital subscris varsat 100.000

2. Studiu de caz privind diminuarea capitalului social. Diminuarea capitalului social prin acoperirii unei pierderi. Se hotaraste diminuarea capitalului social cu suma de 20.500 lei in vederea acoperirii unei pierderi reportate din exercitiile precedente. 1012 Capital subscris varsat = 117 Rezultatul reportat 20.500 lei

Diminuarea capitalului social prin rascumpararea de parti sociale, care ulterior vor fi anulate. In vederea reducerii capitalului social, societatea rascumpara 10 parti sociale cu pretul de 90 lei/bucata, pe care ulterior le anuleaza. Valoarea nominala a actiunilor este de 100 lei. rascumpararea partilor sociale: 502 Actiuni proprii = 5121 Conturi la banci in lei

900

anularea partilor sociale rascumparate: 1012 Capital subscris varsat = % 502 Actiuni proprii" 768 Alte venituri financiare

1.000 900 100

Diminuarea capitalului social prin rascumpararea de numerar In vederea reducerii capitalului social, societatea rascumpara cu numerar 20 parti sociale cu pretul de 135 lei bucata, pe care ulterior le anuleaza. Valoarea nominala a actiunilor este de 100 lei. rascumpararea partilor sociale: 502 Actiuni proprii = 5311 Casa in lei

2.700

anularea partilor sociale rascumparate: % = 502 Actiuni proprii 2.700 1012 Capital subscris varsat 2.000 668 Alte cheltuieli financiare 700 Diminuarea capitalului social prin retragerea unui asociat Un asociat se retrage din companie si i se restituie contravaloarea aportului la capitalul social in suma de 12.000 lei. suma achitata asociatului care se retrage: 456 Decontari cu asociatii privind capitalul = 5121 Conturi la banci in lei 12.000 inregistrarea diminuarii capitalului social 1012 ital subscris varsat = 456 Decontari cu asociatii privind capitalul 12.000 3. Studiu de caz privind privind evaluarea capitalului. Actiunile sau partile sociale se pot evalua la urmatoarele valori: Valoarea nominala La infiintarea unei societati cu raspundere limitata se constituie un capital social de 5.000 lei, care este divizat in 50 de parti sociale. Valoarea nominala a unei parti sociale este Capital social/Numar Parti sociale 5.000/50 = 10 lei / parte sociala Valoarea de piata sau cotatia titlurilor este valoarea de vanzare cumparare a titlurilor care se stabileste prin negociere la bursa de valori. Pretul de emisiune sau cursul actiunilor este pretul care trebuie platit de catre persoanele care subscriu actiunile sau partile sociale(PE). Pretul de emisiune poate fi egal sau mai mare decat valoarea nominala. Valoarea financiara (VF) Pentru o actiune s-a primit un dividend de 1.000 lei ,iar rata medie a dobanzii este de 40%. Valoarea financiara a actiunii este VF=Valoare dividend/ Rata dobanzii = 1.000/0.4 = 2.500 lei Suma de 2.500 lei corespunde sumei totale care ar trebui plasata la dobanda de 40% pentru a obtine un avantaj egal cu marimea dividendului de 1000 lei. Valoarea de randament (VR) VR=(dividendul pe actiune + cota parte din profit pe actiune incorporata in rezerve):rata medie a dobanzii. Dividendul pe actiune este de 1.000 lei, partea din profit incorporata in rezerve este de 100 lei /actiune, iar rata dobanzii este de 40% pe an.

Valoarea de randament este VR=(Divident pe actune+Profit pe actiune)/Rata Dobazzii = (1000+100) : 40/100 = 2.750 lei Valoarea contabila (VC) sau valoarea bilantiera se calculeaza ca un raport intre activul net contabil si numarul de titluri VC = ANC / NA

Activ Imobilizari corporale Stocuri Creante Disponibilitati Total

Suma 3.500 400 1.200 1.900 7.000

Capitaluri proprii + Datorii Capitalul social (1000 actiuni) Rezerve Profit Furnizori Total

Suma 4.500 400 1.000 1.100 7.000

Valoarea nominala 4.500:1.000 = 4.5 lei Activul net contabil = 7.000 1.100 = 5.900 Valoarea contabila = 5.900/1.000 = 5.9 lei 4. Studiu de caz privind amortizarea capitalului social. Capitalul subscris varsat este de 4.000 lei. Se decide amortizarea capitalului cu 500 lei, prin afectarea unei parti din rezervele disponibile. Inregistrarea deciziei de amortizare a capitalului pentru partea amortizata 1012 Capital subscris varsat = 456 Decontari cu asociatii privind capitalul 500 lei Afectarea rezervelor la amortizare 1068 Alte rezerve = 1012.2 Capital amortizat

500 lei

Virarea la contul de capital a cotei corespunzatoare de capital neamortizat 1012 Capital subscris varsat = Capital neamortizat 3.500 lei Rambursarea efectiva a actiunilor 456 Decontari cu asociatii privind capitalul = 5121 Conturi curente la banci

500 lei

5. Studiu de caz privind rezervele, rezervele din reevaluare si primele de capital.

Rezerve legale contituite la sfarsitul anului din profitul brut Societatea constituie rezerve legale pe baza urmatoarelor informatii extrase din evideta contabila de la sfarsitul exercitiului financiar: - capital social: 20.000 lei; - venituri obtinute: 1.500.000 lei; - cheltuieli efectuate: 1.250.000 lei. Se calculeaza: -profitul brut: 1.500.000 1.250.000 = 250.000 lei; - rezervele legale repartizate din profitul brut: 250.000 * 5% = 12.500 lei. Repartizarea la rezerve legale a unei parti din profitul brut: 129 Repartizarea profitului = 1061 rezerve legale 12.500 Rezerve pentru actiuni proprii Asociatii societatii hotarasc rascumpararea a 50 parti sociale. Dobandirea acestora se face cu plata in numerar, la pretul de 150 lei/parte sociala. Sursa de procurare a partilor sociale este profitul distribuibil asociatilor. In exercitiul urmator, partile sociale se revand in numerar la pretul de 200 lei/parte sociala. Rascumpararea in numerar a partilor sociale: 50 * 150 = 7.500 lei 502 Actiuni proprii = 5311 Casa in lei 7.500 Constituirea rezervelor pentru actiuni proprii din profitul exercitiului curent, in suma egala cu valoarea partilor sociale rascumparate: 129 Repartizarea profitului = 1062 Rezerve pentru actiuni proprii 7.500 Vanzarea in numerar a partilor sociale: 5311 Casa in lei = % 10.000 502 Actiuni proprii 7.500 764 Castiguri din investitii pe termen scurt cedate 2.500 Disponibilizarea rezervelor pentru actiuni proprii, prin transferarea acestora la rezultatul reportat: 1062 Rezerve pentru actiuni proprii = 117 Rezultat reportat 7.500 Rezerve statutare Se inregistreaza in contabilitate urmatoarele operatiuni:

Se constituie din profitul net al exercitiul curent rezerve statutare in suma de 2.000 lei: 129 Repartizarea profitului = 1063 Rezerve statutare sau contractuale 2.000 Se constituie din profitul reportat rezerve statutare in suma de 2.000 lei: 117 Rezultatul reportat = 1063 Rezerve statutare sau contractuale 2.000 Se utilizeaza rezerve statutare pentru acoperirea unei pierderi din exercitiul precedent in suma de 10.000 lei: 1063 Rezerve statutare sau contractuale = 121 Profit si pierdere 10.000 Alte rezerve Se constituie din profitul net al exercitiului curent alte rezerve in suma de 1.000 lei: 129 Repartizarea profitului = 1068 Alte rezerve 1.000 Se constituie din profitul reportat alte rezerve in suma de 2.000 lei: 117 Rezultat reportat = 1068 Alte rezerve 2.000 Se majoreaza capitalul social prin incorporarea altor rezerve in suma de 5.000 lei: 1068 Alte rezerve = 1012 Capital subscris varsat 5.000 Rezerve din reevaluare In exercitiul financiar 2012 se reevalueaza un utilaj la valoarea justa de 10.000 lei, tinandu-se se seama de gradul de uzura fizica si morala al acestuia. Valoarea de intrare (contabila) a utilajului este de 8.000 lei, iar valoarea amortizarii cumulate este de 1.000 lei. In exercitiul financiar 2013, valoarea justa stabilita prin reevaluare este de 7.000 lei, amortizarea calculata intre cele doua reevaluari fiind de 1.000 lei. Inregistrari contabile in exercitiul 2012: Valoarea contabila neta = valoarea contabila - amortizarea calculata = 8.000 - 1.000 = 7.000 lei Rezerva din reevaluare = valoarea justa - valoarea contabila neta = 10.000 - 7.000 = 3.000 lei 2131 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) = 105 Rezerve din reevaluare 3.000 Valoarea contabila actualizata = valoarea contabila neactualizata * (valoarea justa/ valoarea contabila neta) = 8.000 * (10.000/ 7.000) = 11.428,57 lei

Amortizarea actualizata = amortizarea calculata * (valoarea justa/ valoarea contabila neta) = 1.000 * (10.000/ 7.000) = 1.428,57 lei Diferenta dintre amortizarea actualizata si amortizarea calculata = 1.428,57 - 1.000 = 428,57 lei 2131 Echipamente tehnologice 428,57 (masini, utilaje si instalatii de lucru) = 2813 Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor

Inregistrari contabile in exercitiul 2013: Valoarea contabila neta = valoarea contabila - amortizarea calculata = 10000 (1000 + 428,57 + 1.000) = 7.571,43 lei Rezerva din reevaluare = valoarea justa - valoarea contabila neta = 7.000 - 7.571,43 = - 571,43 lei Valoarea contabila actualizata = valoarea contabila neactualizata * (valoarea justa/ valoarea contabila neta) = 10.000 * (7.000/ 7.571,43) = 9.245,28 lei Amortizarea actualizata = amortizarea calculata * (valoarea justa/ valoarea contabila neta) = 2.428,57 * (7.000/ 7.571,43) = 2.245,28 lei Diferenta dintre amortizarea actualizata si amortizarea calculata = 2.245,28 2.428,57 = -183,29 lei In acest caz rezulta o diminuare a rezervei din reevaluare, intrucat valoarea justa stabilita prin reevaluare este mai mica decat valoarea contabila neta cu 571,43 lei. Acest minus din reevaluare va fi acoperit din plusul din reevaluare inregistrat in 2012. % 757,72 105 Rezerve 571,43 2813 Amortizarea 183.29 mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor (masini, utilaje si instalatii de lucru) din reevaluare instalatiilor, = 2131 Echipamente tehnologice

Primele de capital Primele de emisiune Se emit 1.500 parti sociale cu valoarea de emisiune de 15 lei si valoarea nominala de 12 lei, care se incaseaza in numerar. Ulterior, primele de emisiune se incorporeaza in capitalul social. emisiunea partilor sociale: 456 Decontari cu asociatii privind capitalul = 22.500

1011 Capital subscris nevarsat 18.000 1041 Prime de emisiune 4.500 se incaseaza in numerar valoarea partilor sociale: 5311 Casa in lei = 456 Decontari cu asociatii privind capitalul

22.500

trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat: 1011 Capital subsris nevarsat = 1012 Capital subscris varsat 18.000 incorporarea primei in capitalul social: 1041 Prime de emisiune = 1012 Capital subscris varsat 4.500 Primele de fuziune In urma fuziunii, o societate comerciala absorbanta preia activul societatii absorbite reprezentat de masini si utilaje evaluate la suma de 5.000 lei si disponibilitati banesti in conturile bancare de 2.000 lei. Se hotaraste ca in schimbul activului preluat sa se emita 6.000 de parti sociale cu valoarea nominala de 1 leu. Prima de fuziune se integreaza ulterior in capitalul social. - valoarea contabila a activelor preluate: 7.000 lei - valoarea nominala a partilor sociale: 6.000 lei - prime de fuziune: 7.000 - 6.000 = 1.000 lei subscrierea capitalului: 456 Decontari cu asociatii privind capitalul = 7.000 1011 Capital subscris nevarsat 1042 Prime de fuziune preluarea activelor aduse prin fuziune: = 456 Decontari cu asociatii privind capitalul 7.000 si instalatii curente la de lucru) banci

% 6.000 1.000

% 2131 Echipamente tehnologice (masini, utilaje 5.000 5121 Conturi 2.000

trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat: 1011 Capital subscris nevarsat = 1012 Capital subscris varsat 6.000 integrarea primelor in capitalul social:

1042 Prime de fuziune = 1012 Capital subscris varsat 6. Studiu de caz privind rezultatul exercitiului. In decursul anului 2012 o societate a inregistrat urmatoarele 6022 Cheltuieli privind combustibilul 603 Cheltuieli cu obiectele de inventar 604 Cheltuieli cu materialele nestocate 611 Cheltuieli cu intretirea si reparatii 612 Cheltuieli cu revedente si chirii 613 Chetuieli cu primele de asigurare 622 Cheltuieli cu comisioane si onorarii 623 Cheltuieli privind protocolul 624 Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane 625 Cheltuieli cu deplasari si detasari 627 Cheltuieli cu servicii bancare 628 Alte cheltuieli cu servicii la terti 635 Cheluieli cu alte impozite si taxe 641 Chetuieli cu salarii personal 645 Chetuieli sociale 658 Alte cheltuieli de exploatare 6811 Chetuieli privind amortizarea si provizioanele Total cheltuieli exploatare 665 Chetuieli cu diferentele de curs Total chetuieli financiare 704 Venituri din prestari servicii 7588 Alte venituri din exploatare Total venituri din exploatare 765 Venituri din diferentele de curs 766 Venituri din dobanzi Total venituri financiare Rezultatul din exploatare Rezultatul financiar Profitul brut 691 Cheltuiala cu impozitul pe profit Rezultatul exercitiului

1.000

cheltuieli si venituri : 4200 8250 5350 500 5000 9500 1250 2400 1300 2300 350 6200 2700 8500 2500 700 32000 93000 200 200 330000 500 330500 280 40 320 237500 120 237620 38019.2 199600.8

Dupa inchiderea tuturor conturilor de venituri si cheltuieli, rezultatul exercitiului (cont 121 Profit si pierdere) la 31.12.2012 s-a concretizat intr-un profit contabil de 199.600,8 lei 7. Studiu de caz privind rezultatul reportat. Se acopera pierderea contabila precedenta din profitul anului curent in suma de 5.000 lei: 129 Repartizarea profitului = 117 Rezultatul reportat 5.000

Se acopera din rezerve legale o piedere contabila precedenta in suma de 800 lei: 1061 Rezerve legale = 117 Rezultatul reportat 800 In exercitiul urmator, distribuirile sunt reflectate pe dividende pentru asociati , in suma de 1000, astfel : 117 Rezultatul deportat = 457 Dividende de plata 1.000 Se reporteaza pierderea contabila realizata in exercitiul precedent de 700 lei: 117 Rezultatul reportat = 121 Profit si pierdere 700 Se repartizeaza profitul reportat la reserve statutare in suma de 350 lei: 117 Rezultatul reportat = 1063 Rezerve statutare 350 Se Incorporeaza In capital social o parte din profitul reportat Iin suma de 5.000 lei: 117 Rezultatul reportat = 1012 Capital social subscris varsat 5.000 8. Studiu de caz privind tranzactii cu instrumente de capitaluri proprii Castiguri sau pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii O entitate detine un capital social in suma de 500.000 lei, reprezentand 200.000 actiuni, cu o valoare nominala de 2,50 lei/ actiune. Legat de instrumentele de capital propriu (actiuni proprii), de-a lungul timpului entitatea desfasoara mai multe operatiuni, astfel: 1. In anul N, entitatea rascumpara 2.000 de actiuni in vederea anularii, la un pret de rascumparare unitar de 2,00 lei/actiune. Tot in acest an urmeaza sa se reduca capitalul social cu valoarea actiunilor rascumparate.

a) Rascumpararea actiunilor proprii: 109 Actiuni proprii = 5121 Conturi la banci in lei 4.000 b) Anularea actiunilor rascumparate, la valoarea nominala a acestora: 1012 Capital subscris varsat = % 5.000 109 Actiuni proprii 4.000 141 Castiguri legate de vanzarea sau anularea 1.000 instrumentelor de capitaluri proprii

c) Transferarea la rezerve a castigurilor obtinute din anularea actiunilor proprii: 141 Castiguri legate de vanzarea sau anularea = 1068 Alte rezerve 1.000 instrumentelor de capitaluri proprii 2. In anul N+1, entitatea rascumpara 2.000 de actiuni in vederea anularii, la un pret de rascumparare unitar de 3 lei/actiune. In acelasi exercitiu urmeaza sa se reduca capitalul social cu valoarea actiunilor rascumparate. a) Rascumpararea actiunilor proprii la valoarea de rascumparare (2.000 actiuni x 3 lei/actiune = 6.000 lei): 109 Actiuni proprii = 5121 Conturi la banci in lei 6.000 b) Anularea actiunilor rascumparate la valoarea nominala a acestora (2.000 actiuni x 2,50 lei/actiune = 5.000 lei) si inregistrarea pierderii rezultate din anulare: % = 109 Actiuni proprii 6.000 1012 Capital subscris varsat 5.000 149 Pierderi legate de emitere, 1.000 rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii c) Acoperirea din rezerve a piederilor inregistrate: 1068 Alte rezerve = 149 Pierderi legate de emitere, rascumpararea, vanzarea, 1.000 cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii 3. In anul N+2, entitatea inregistreaza pierderi legate de emiterea instrumentelor de capital propriu, precum si din cedarea acestora. S-au efectuat cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capital propriu in suma de 5.000 lei. Aceste cheltuieli nu au indeplinit conditiile de recunoastere la imobilizari necorporale in contul 201 Cheltuieli de constituire, motiv pentru care se vor inregistra in contul 149 Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii. 149 Pierderi legate de emitere, rascumpararea, vanzarea, = 5121 Conturi la banci in lei 5.000 cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii S-au rascumparat 2.000 actiuni cu o valoare de rascumparare de 3 lei/actiune, din care 1.000 de actiuni au fost cedate cu titlu gratuit, iar restul de 1.000 de actiuni au fost vandute cu o valoare de vanzare de 2,90 lei/actiune.

a) Rascumpararea celor 2.000 de actiuni la o valoare de rascumparare de 3lei/actiune: 109 Actiuni proprii = 5121 Conturi la banci in lei 6.000 b) Cesiunea celor 2.000 de actiuni rascumparate se inregistreaza dupa cum urmeaza. Cesiunea cu titlul gratuit a 1.000 de actiuni la valoarea de rascumparare (1.000 actiuni x 3 lei/actiune = 3.000 lei): 149 Pierderi legate de emitere, = 109 Actiuni proprii 3.000 rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii Cesiunea cu titlul oneros a 1.000 de actiuni la valoarea de cesiune (1.000 actiuni x 2,90 lei/actiune = 2.900 lei) si inregistrarea pierderii din cesiune in valoare de 200 lei (diferenta intre pretul de cesiune si valoarea de rascumparare, (2,90-3) x 1.000 actiuni = 100 lei se inregistreaza dupa cum urmeaza: Vanzarea de actiuni la pretul de cesiune: % = 461 Debitori diversi 149 Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii

109 Actiuni proprii

3.000 2.900 100

Incasarea contravalorii actiunilor vandute: 5121 Conturi curente la banci = 461 Debitori diversi 2.900 - Diminuarea rezervelor cu pierderile inregistrate in contul 149 Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii in anul N+2 (5.000 + 3.000 + 100 = 8.100): 1068 Alte rezerve = 149 Pierderi legate de emitere, rascumpararea, vanzarea, 8.100 cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii 9. Studiu de caz privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli. Provizioanele pentru litigii O societate livreaza marafa unui client cu valoare de 7.000, TVA insluc. Clientul constata ca o parte din marfa este defecta si intenteaza firmei un proces judecatoresc. La

starsitul anului 2008, societatea estimeaza ca probabilitatea de pierdere este de 40%. La sfarsitul anului 2009, procesul nu este terminat, iar probabilitatea de pierdere se estimeaza la 30%. In mod similar la sfarsitul anului 2010, probabilitatea de pierdere ete de 80%. In anul 2011 procesul este terminat si societatea etse obligata la plata unei amenzi in valoare de 6.000 lei. a) Inregistrari contabila in 31.12.2008 Provizion necesar = 40% * 7000 = 2.800 lei 6812 Chetuieli de exploatare privind provizioanele = 1511 Provizioane pentru litigii 2.800 b) Inregistrari contabile la 31.12.2009 Provizion necesar = 30% * 7.000 = 2.100 lei -Provizion existent 2.800 lei -Povizion necesar 2.100 lei Provizionul va fi diminuat cu 700 lei 1511 Provizioane pentru litigii = 7812 Venituri din provizioane 700 c) Inregistrari contabile la 31.12.2010 Provizion necesar = 80% * 7.000 = 5.600 lei -Provizion existent (2.800-700) 2.100 lei -Provizion necesar 5.600 lei Provizionul va fi majorat cu 3.500 lei 6812 Chetuieli de exploatare privind provizioanele = 1511 Provizioane pentru litigii 3.500 d) Inregistrari contabile la 31.12.2011 - Plata amenzii 6581 Despagubiri, amenzi si penalitati - Anularea provizionului 1511 Provizioane pentru litigii

= 5121 Conturi curente la banci 6.000

= 7812 Venituri din provizioane 5.600

Provizioane pentru garantii acordate clientilor O firma producatoare de masini de spalat in momentul vanzarii bunurilor , conform termenilor contractului de vanzare decide sa elimine prin reparatii sau inlocuire defectele ce apar pe o perioada de 12 luni de la data bilantului. Daca sunt probabile defecte minore, costurile de reparatie vor fi de 3.000 lei, iar daca defectele sunt majore, de 40.000. Pe baza informatiilor din trecut entitatea estimeaza ca in anul N-1 70% din bunurile vandute nu vor avea defecte, 20% vor avea defecte minore, iar 10% defecte majore. In anul N expira perioada de garantie a produselor vandute si nu s-au produs defectiuni care sa impuna remedieri. a) Inregistrari contabile in anul N-1

- Determinarea valorii estimate a costurilor reparatiilor Cost 70%*0 20%*3.000

70% din masinile de spalat vandute nu vor avea defectiuni 0 lei 20% din masinile de spalat vandute vor avea defectiuni minore 600 lei 10% din masinile de spalat vandute vor avea defectiuni majore 4.000 lei TOTAL 4.600 LEI

= =

10%*40.000 =

- Constituirea provizionului pentru garantii acordate clientilor 6812 Chetuieli de exploatare privind provizioanele = 1512 Provizioane pentru garantii 4.600 acordate clientilor b) Inregistrari contabile in anul N La expirarea perioadei de garantie, provizionul existent ramas fara obiect va fi anulat prin realuare la venituri 1511 Provizioane pentru garantii = 7812 Venituri din provizioane 4.600 acordate clientilor Provizioane pentru dezafectarea imobilizarilor corporale O societate de constructii actioneaza in anul N un utilaj pentru constructii in valoare de 20.000 lei. Societatea estimeaza ca la finalizarea constructiei (peste 2 ani) va efectua chetuieli cu demontarea, mutarea si restaurarea activului recunoscute ca provizion, in valoare de 5.000. Peste 2 ani, la terminarea constructiei, costurile efective cu demontarea si mutarea activului se ridica la 8.000, din care 2.500 materiale si 5.500 lei salariale. a) Inregistrari contabile in anul N - Achizitia utiliajului 2131 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)

404 Furnizori de imobilizari

20.000

- Constituirea provizionului pentru dezafectarea imobilizarilor 2131 Echipamente tehnologice = 1513 Provizioane pentru dezafectare imobilizari 5.000 (masini, utilaje si instalatii de lucru) corporale si alte actiuni similare legate de acestea b) Inregistrati contabile in N+1 - Inregistrarea cheltuielilor cu demontarea si mutarea utilajului

Cheltuieli materiale 602 Chetuieli cu materialele consumabile = 302 Materiale consumabile 2.500 Chetuieli salariale 641 Cheltuieli cu salariile personalului = 421 Personal salarii datorate 5.500 - Anularea provizionului constituit si ramas fara obiect 1513 Provizioane pentru dezafectare imobilizari = 2131 Echipemente tehnologice 8.000 corporale si alte actiuni similare legate de acestea (masini, utilaje si instalatii de lucru) 10. Studiu de caz privind imprumuturile din emisiuni de obligatiuni Entitatea emite 1.000 obligatiuni. Valoarea nominala a unei obligatiuni este de 100 lei. Valoarea nominala totala a celor 1.000 de obligatiuni emise este de 100.000 lei. Valoarea de emisiune pentru o obligatiune este de 95 lei, iar valoarea de rambursare este de 110 lei. Termenul imprumutului este de 4 ani, cu o rata a dobanzii de 14% pe an. Cunoscand urmatoarele date, se inregistreaza in contabilitate operatiunile specifice emisiunii de obligatiuni: - valoarea de incasat de la obligatari este de 95.000 lei (95 x 1.000) - valoarea de rambursare este de 110.000 lei (110 x 1.000) - prima de rambursare este de 15.000 lei [(110 95) x 1.000] - dobanda anuala este de 14.000 lei (14% x 100.000) - amortizarea anuala a primei de emisiune este de 3.750 lei (15.000/4 ani) inregistrarea subscrierii imprumutului din emisiuni de obligatiuni la valoarea de rambursare: % = 161 Imprumuturi din emisiuni 110.000 de obligatiuni 461 Debitori diversi 95.000 169 Prime privind rambursarea 15.000 obligatiunilor incasarea sumelor de la persoanele care au subscris: 5121 Conturi la banci in lei = 461 Debitori diversi 95.000 lei inregistrarea dobanzii anuale de 14.000 lei: 666 Cheltuieli privind dobanzile = 1681 Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni achitarea dobanzii la termenul scadent conform contractului: 1681 Dobanzi aferente imprumuturilor = 5121 Conturi la banci in lei din emisiuni de obligatiuni

14.000

14.000 lei

inregistrarea pentru primul an a amortizarii primelor privind rambursarea obligatiunilor, in valoare de 3.750 lei: 6868 Cheltuieli financiare privind = 169 Prime privind rambursare aobligatiunilor 3.750 amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor 11. Studiu de caz privind privind creditele bancare pe termen mediu si lung. O societate comerciala contracteaza si primeste in contul de disponibil un credit pe 5 ani, in suma de 30.000 lei care se ramburseaza in transe egale. Dobanda anuala de 20% se calculeaza si se achita lunar. Incasarea creditului in contul de disponibil: 5121 Conturi la banci in lei = 1621 Credite bancare pe termen lung

30.000

Calcularea ,inregistrarea si achitarea dobanzii in prima luna (30.000*20%:12 luni) 666 Cheltuieli privind dobanzile = 5121 Conturi la banci in lei 500 Rambursarea primei rate lunare a creditului (30.000 :60 luni) 1621 Credite bancare pe termen lung = 5121 Conturi la banci in lei

500

Calcularea ,inregistrarea si achitarea dobanzii in luna a doua (29.500*20%:12 luni) 666 Cheltuieli privind dobanzile = 5121 Conturi la banci in lei 491,67 Rambursarea ratei a 2-a a creditului: 1621 Credite bancare pe termen lung = 5121 Conturi la banci in lei

500

Aceeasi inregistrare contabila se va face lunar la fiecare achitare a ratei si a dobanzii, pana la finalizarea celor 5 ani. 12. Studiu de caz privind contractele de leasing financiar O entitate incheie in data de 20.05.2010 un contract de leasing pe o perioada de trei ani pentru achizitia unui autoturism, in valoare de 160.000 lei. Principalele clauze contractuale sunt: - avans 10.000 lei ; - scadente trimestriale pe data de 25 a ultimei luni din trimestru; - durata contractului: 3 ani; - rata dobanzii 15% pe an;

- se platesc transe egale in suma de 16.000 lei fiecare, mai putin ultima rata in valoare de 11.878,84 lei, valoare la care se efectueaza transferul dreptului de proprietate si care nu contine dobanda; - fiecare transa este formata din dobanda si rambursare de principal (cota parte din valoarea activului) conform graficului prezentat in continuare; - valoarea reziduala 11.878.84 lei este insotita de transferul dreptului de proprietate; - durata de utilizare economica a activului este de 5 ani.

GRAFIC DE RAMBURSARE CALCULAT DE LOCATOR Sold initial 1 160000 150000 139625 128860.9 117693.2 106106.7 94085.72 81613.93 68674.46 55249.75 41321.62 26871.18 11878.84 43.878,85 Total 8 Dobanza 2 = 1 * 15% * 3/12 6000 5625 5235.9375 4832.28515 6 4413.49585 3979.00194 4 3528.21451 7 3060.52256 1 2575.29215 7 2071.86561 3 1549.56057 4 1007.66909 5 4 203878. 160.000 Rata 3 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 11878.8 Principal 4=3-2 10000 10375 10764.06 11167.71 11586.5 12021 12471.79 12939.48 13424.71 13928.13 14450.44 14992.33 11878.84 Sold Final 5=1-4 150000 139625 128860.9 117693.2 106106.7 94085.72 81613.93 68674.46 55249.75 41321.62 26871.18 11878.84 0

13. Studiu de caz privind contractele de leasing operational Entitatea inchiriaza in regim de leasing o cladire necesara desfasurarii produciei, in urmatoarele condiii:

- durata contractului de leasing 3 ani - plaile se efectueaza trimestrial si sunt in suma de 10.000 lei fiecare. In plus, se cunosc: - valoarea cladirii: 800.000 lei, - durata de utilizare economica: 20 de ani. Inregistrarile contabile efectuate de locatar pe durata de leasing : primirea facturii reprezentand rata trimestriala: 612 Cheltuieli cu redevenele, locaiile = 401 Furnizori 10.000 de gestiune si chiriile 401 plata facturii catre societatea de leasing: rnizori = 5121 Conturi la banci in lei 10.000 lei

14. Studiu de caz privind cheltuielile de dezvoltare O entitate isi desfasoara activitatea in industria farmaceutica si are ca obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea, realizata prin: - laboratorul propriu de cercetare; - colaborare cu un centru de cercetari pentru medicamente. Faza de cercetare In luna martie 2009, entitatea a inregistrat urmatoarele consumuri pentru laboratorul propriu de cercetare: - materii prime: 1.000 lei, - materiale auxiliare: 4.000 lei, - manopera: 600 lei, - amortizare imobilizari corporale: 200 lei. Pentru reflectarea in contabilitate a consumurilor ocazionate in activitatea de cercetare, se efectueaza inregistrarile: 601 Cheltuieli cu materiile prime = 301 Materii prime 1.000 602 Cheltuieli cu materialele consumabile = 302 Materiale consumabile 4.000 641 Cheltuieli cu salariile personalului = 421 Personal - salarii datorate 600 6811 Cheltuieli de exploatare privind = 281 Amortizari privind imobilizarile corporale 200 amortizarea imobilizarilor Faza de dezvoltare In domeniul cercetarii si dezvoltarii, activitatea desfasurata de societate are ca scop obinerea unui nou vaccin antigripal si a altor trei medicamente noi. Societatea a incheiat cu un centru de cercetari pentru medicamente un contract pentru achiziionarea studiului Tehnologia de obinere a vaccinului Anti-rubeola in valoare de 50.000 lei.

Se apreciaza ca sunt indeplinite criteriile pentru recunoasterea acestor cheltuieli ca activ. a) Inregistrarea in contabilitate a achiziiei: 203 Cheltuieli de dezvoltare = 404 Furnizori de imobilizari 50.000 lei b) Entitatea inregistreaza in aceeasi luna, la Oficiul de Stat pentru Invenii si Marci (OSIM), produsul astfel obinut. Taxele platite pentru brevetarea acestei invenii se ridica la suma de 5.000 lei, produsul fiind protejat pe o perioada de trei ani. Entitatea obine dreptul de a vinde licena asupra fabricarii acestui vaccin pe o perioada de trei ani. Inregistrarea licenei la o valoare de 55.000 lei (cheltuiala de dezvoltare este de 50.000 lei, la care se adauga cheltuielile aferente brevetarii in suma de 5.000 lei): 205 Concesiuni, brevete, licene marci 55.000 comerciale, drepturi si active similare 50.000 404 Furnizori de imobilizari 5.000 Entitatea decide ca licena respectiva sa se amortizeze pe perioada celor trei ani, cat este inregistrat la OSIM, dreptul de exploatare. = %

203 Cheltuieli de dezvoltare

15.

Studiu de caz privind brevetele, licentele si drepturi similar.

O entitate achiziioneaza un program de contabilitate in suma de 20.000 lei, care urmeaza a fi utilizat pentru nevoi proprii. Durata de utilizare economica este de trei ani. Odata cu achiziia programului pentru necesitai proprii, entitatea achiziioneaza si licena in valoare de 28.000 lei, respectiv dreptul de a multiplica si vinde terilor acest program, pe o perioada de doi ani. Deoarece se poate efectua o separare clara intre cele doua componente, in contabilitate ele vor fi urmarite separat: % = 404 Furnizori de imobilizari 48.000 205 Concesiuni, brevete, licene, marci comerciale, 28.000 drepturi si active similare 208 Alte imobilizari necorporale 20.000

In aceste condiii, amortizarea programului informatic utilizat pentru necesitai proprii se va efectua pe perioada de utilizare, respectiv trei ani, iar costul licenei va fi amortizat pe o perioada de doi ani, astfel : a) Amortizare lunara program de contabilitate(20.000/36 luni=555,56 lei) 6811 Cheltuieli de exploatare privind = 2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, 555,56 amortizarea imobilizrilor licentelor,marcilor comerciale, si activelor similiare b) Amortizare lunara licenta(28.000/24 luni=1166,67 lei) 6811 Cheltuieli de exploatare privind = 2808 Amortizarea altor imobilizari necorporale 555,56 amortizarea imobilizrilor 16. Studiu de caz privind amortizarea imobilizarilor. Amortizarea liniara S.C. FOX S.A a achizitionat un utilaj de productie in anul 2009 la valoare de 100.000 lei. Durata de viaa utila este de zece ani. Anual, prin folosirea amortizarii liniare, societatea va aloca pe cheltuielile perioadei o suma de 100.000 lei/ 10=10.000. Astfel, inregistrarea lunara in contabilitate va fi (10.000/12 luni = 833,33): 6811 Cheltuieli de exploatare = 2813 Amortizarea instala iilor, 833,33 pentru amortizarea imobilizarilor mijloacelor de transport, animalelor Amortizarea in functie de unitatile produse Pentru realizarea unui contract, ce are ca obiect livrarea a 50.000 de batoane de salam in 3 ani, S.C. FOX S.A. a adaptat un utilaj pentru fabricarea acestora, costul de producie al utilajului insumand 500.000 lei. Conform contractului incheiat cu clientul scadenarul livrarilor de piese a fost programat astfel: - in primul an: 13.500 batoane - in al doilea an: 19.500 batoane - in al treilea an: 17.000 batoane Total 50.000 batoane Utilajul este scos din funciune la sfrasitul perioadei de derulare a contractului. Daca se aplica metoda de amortizare lineara sau degresiva pe 3 ani, metodele respective nu conduc la un ritm real de depreciere si, ca urmare este preferabil ca amortizarea sa se bazeze pe cantitatile produse, adica: Amortizarea pe baton 500 000 : 50 000 = 10 lei Amortizarea in primul an 13 500*10 = 135 000 lei Amortizarea in anul doi 19 500*10 = 195 000 lei Amortizarea in anul trei 17 000*10 = 170 000 lei Total 500 000 lei

Aplicarea metodelor liniare si degresive pentru acelasi utilaj: Valoarea activului: 500 000 lei Durata normala de viata : 10 ani Aplicand metoda lineara, rezulta o amortizare de 50 000 lei/an (500 000/10) Aplicarea metodei degresive: A Norma de Valoarea Amortiza Valoarea nul amortizare amortizabila la rea anuala amortizabila degresiva sau inceputul la sfarsitul lineara anului anului 1 25% 500 000 125 000 375 000 2 25% 375 000 93 750 281 250 3 25% 281 250 70 310 210 940 4 25% 210 940 52 730 158 210 5 Amortizare 158 210 26 368 131 842 lineara 6 Amortizare 131 842 26 368 105 474 lineara 7 Amortizare 105 474 26 368 79 106 lineara 8 Amortizare 79 106 26 368 52 738 lineara 9 Amortizare 52 738 26 368 26 370 lineara 10 Amortizare 26 370 26 370 0 lineara Amortizarea accelerata A Norma de Valoarea Amortiza Valoarea nul amortizare amortizabila la rea anuala amortizabila degresiva sau inceputul la sfarsitul lineara anului anului 1 50% 500 000 250 000 250 000 2 25% 250 000 27 778 222 222 3 25% 222 222 27 778 194 444 4 25% 194 444 27 778 166 666 5 Amortizare 166 666 27 778 138 888 lineara 6 Amortizare 138 888 27 778 111 110 lineara 7 Amortizare 111 110 27 778 83 332 lineara 8 Amortizare 83 332 27 778 55 554 lineara 9 Amortizare 55 554 27 778 27 776 lineara 10 Amortizare 27 776 27 776 0 lineara

17. Studiu de caz privind deprecierea imobilizarilor. O societatea detinea un utilaj in anul 2009 in urmatoarele conditii : - Valoare de intrare = 105.000 lei - durata de viata initala = 15 ani - Amortizare cumulata = 350.000 lei - durata ramasa de viata dupa evaluare = 10 ani - Valoarea de utilizare = 65.000 lei - Valoarea justa = 71.000 - Costurile estimate cu vanzarea = 3000 lei Inregistrarile efectuate in contabilitate sunt: 31.12.2009 Valoarea de intrare = 105 000 lei (-) Amortizarea cumulata = 35 000 lei = Valoare contabila 70 000 lei Valoarea recuperabila = max( Valoare justa Costurile estimate cu vanzare; Valoarea de utilitate) Valoarea recuperabila = max(71 000-3 000 ; 65.000) = 68.000 Din cele prezentate mai sus rezulta ca Valoarea contabila > Valoarea recuperabila, deci utilajul este depreciat cu valoarea de 2000 lei (70.000 68.000) 6813 Cheltuieli de exploatare 2000 lei = 2913 Ajust ari pentru deprecierea

Valorea prezentata in bilant la 31.12.2010 va fi 105.000-35.000-2.000=68 000 lei Inregistrarea amortizarii (105 000/15 ani = 7 000) 6811 Cheltuieli de exploatare privind = 2813 Amortizarea instalatiilor, mijloacelor 7 000 lei amortizarea imobilizarilor de transport, animalelor si plantaiilor Se va prezenta inregistrarea deprecierii in anul 2010 in urmatoarele situatii: a) Valoarea recuperabila la 31.12.2010 ar fi fost de 59 000 lei b) Valoarea recuperabila la 31.12.2010 ar fi fost de 66 000 lei a) Valoarea de intrare = 105 000 - Amortizarea cumulate = 35 000 + 7 000 = 42 000 - Depreciere = 2 000 = Valorea contabila de 61 000 Val. Contabila(61 000) > Val. Recuperabila( 59 000) => Depreciere de 2 000 lei 6813 Cheltuieli de exploatare 2000 lei = 2913 Ajust ari pentru deprecierea

Valoare bilant = 105 000 42 000 2000 2000 = 59 000 b) Valoarea de intrare = 105 000 - Amortizarea cumulate = 35 000 + 7 000 = 42 000 - Depreciere = 2 000 = Valorea contabila de 61 000 Val. Contabila(61 000) < Val. Recuperabila( 66 000) => Apreciere de 5 000 lei Deprecierea care poate fi reluata este 2 000 2913 Ajustari pentru deprecirea instalatiilor, mijloacelor de tranport, animalelor si plantatiilor Valoare in bilant = 105 000 42 000 = 63 000 18. Studiu de caz privind privind intrarile de imobilizari necorporale. Cost de achizitie pentru imobilizarile necorporale La data de 1 ianuarie 2010, o societatea comerciala achizitionat un program informatic in valoare de 200.000 lei, taxe vamale : 5.500, Tva platit in vama: 48.000 lei, rabat primit de la furnizor : 2.000 lei. In vederea achizitiei societatea a suportat urmatoarele costuri: - cost instalare 45.000 lei - costuri generale de administratie 6.000 lei - chetuieli cu reclama 21.000 lei - onoraiile informaticienilor care instaleaza programul 15.000 lei Odata cu programul informatic, societatea a achizitionat si licenta corespunzatoare, respective dreptul de a vinde programul timp de doi ani, la valoare de 10.000 lei Pret de cumparare 200.000 lei + Taxe vamale 5.500 lei - Rabat primit 2.000 lei + Costuri instalare 49.000 lei + Onoraiile informaticienilor care instaleaza programul 15.000 lei = Costul programului informatic 267.500 lei a) Inregistrarea achizitiei programului informatic si a licentei corespunzatoare: 208 Alte imobilizari corporale = % 267.500 = 7813 Venituri din ajustari 2 000 pentru depreciera imobilizarilor

404 Furnizori imobilizari 262.000 446 Alte impozite si taxe 5.500 205 Concesiuni, brevete, licente = 404 Furnizori imobilizari 10.000 b) Plata taxelor in vama % = 5121 Conturi la banci in lei 53.500 446 Alte impozite si taxe 5.500 4426 TVA deductibila 48.000 Costul de productie pentru imobilizarile necorporale O societate realizeaza un program informatic software pentru care a mobilizat mai multe echipe informaticieni. Cheltuielile ocazionate sunt impartite in faza de cercetare si faza de dezvoltare astfel: - cheltuieli din faza de cercetare (studierea si analiza unor programe informatice similare, intocmirea modelului logic care va sta la bazaurmatorului program, intocmirea modelului conceptual al datelor) in suma totala de 10.000 lei - cheltuieli din faza de dezvoltare (programarea efectiva si analiza software. Testarea programului) in suma totala de 25.000 - cheltuieli aferente cursurilor pentru pregatirea personalului in vederea utilizarii programului 1.500 lei a) Inregistrarea cheltuielilor din faza de cercetare 614 Chetuieli cu studiile si cercetarile = 5121 Conturi la banci in lei 10.000 b) Faza de dezvoltare se recunoaste imobilizarea necorporala in curs 233 Imobilizari necorporale = 721 Venituri din productia de imobilizari necorporale 25.000 in curs de exercutie c) Receptia imobilizarii necorporale 208 Alte imobilizari necorporale = 233 Imobilizari necorporale in curs de executie 25.000 d) Inregistrarea cheltuielilor aferente cursurilor de pregatire 628 Alte cheltuieli cu serviciile efecutate de terti = 5121 Conturi la banci in lei 1.500 19. Studiu de caz privind privind iesirile de imobilizari necorporale.

Scoaterea din functiune a unei imobilizari necorporale Prin hotararea conducerii, S.C. FOX S.A. scoate din uz un program informatic cu o valoarea contabila de 20.000 lei, amortizarea cumulata inregistrata fiind de 18.500 lei. Scoaterea din evidena contabila a activului necorporal: % = 208 Alte imobilizari necorporale 20.000

2808 Amortizarea altor imobilizari necorporale 6583 Cheltuieli privind activele cedate si alte operaii de capital Cesiunea unei imobilizari necorporale S.C. FOX S.A. vinde unui ter o licena: - Valoarea activului 25.000 lei - Amortizarea cumulata 12.000 lei - Preul de vanzare 15.000 lei, plus TVA 24% Inregistrarile efectuate in contabilitate sunt: a) Transferul de proprietate 461 Debitori diversi = % 7583 Venituri din vanzarea activelor 15.000 si alte operaiuni de capital 4427 TVA colectata 3.600

18.500 1.500

18.600

b) Scoaterea din evidena a imobilizarii necorporale % = 205 Concesiuni, brevete, licene 25.000 2805 Amortizarea concesiunilor, 12.000 brevetelor, licenelor si marcilor comerciale 6583 Cheltuieli privind activele 13.000 cedate si alte operaiuni de capital 20. Studiu de caz privind tranzactiile de intrare in patrimoniu a imoblizarilor corporale. Intrari de imobilizari prin achizitie Factura de achizitie pentru un utilaj se prezinta astfel : Valoarea la pret de cumparare 15.000 lei + Cheltuieli de transport facturate de furnizor 1.000 lei + TVA deductibila 24% 3.840 lei Total factura 19.840 lei - Avans acordat 5.000 lei - TVA aferent avansului 1.200 lei Valoare neta de plata 13.640 lei a) Inregistrarea avansului acordat pe baza facturii % 6.200 232 Avansuri acordate pentru 5.000

= 404 Furnizori de imobilizari imobilizari corporale

4424 1.200 b) Receptia utilajului % 2131 Echipamente tehnologice 4426 TVA colectata

TVA

colectata

404 Funizori de imobilizari

19.840 16.000 3.840

c) Achitarea datoriei catre furnizor cu retinerea avansului acordat 404 Funizori de imobilizari = % 19.840 232 Avansuri acordate pentru imobilizari corporale 5.000 4426 TVA colectata 1.200 5121 Conturi la banci in lei 13.640 Intrari de imobilizari prin productie proprie O entitate construieste in regie proprie o cladire, in conditiile urmatoare: Cheltuieli inregistrate in contabilitatea financiara : + Materii prime 200.000 lei + Salarii 120.000 lei +Amortizari 140.000 lei +Dobanzi la credite pentru finantarea investitiei 50.000 lei TOTAL 510.000 LEI Costul de productie caclulat in contabilitatea de gestiune : Chetuieli cu materiile prime 200.000 lei +Salarii directe 100.000 lei Total costuri directe 300.000 lei + Cheltuieli indirecte repartizate 130.000 lei + Dobanzi capitalizate 50.000 lei Total cost de productie 480.000 lei + Chetuieli generale de administratie 30.000 lei Total cost cu investitita 510.000 lei Reflectarea operatiunilor in contabilitatea financiare se prezinta astfel : a) Constatarea cheltuielilor 601 Cheltuieli cu materiile prime = 301 Materii prime 200.000 641 Cheltuieli cu salarii personal = 421 Personal salarii datorate 120.000 6811 Cheltuieli de exploatare privind = 281 Amortizari privind imobilizarile 140.000 amortizarile corporale 212 Constructii = 1682 Dobanzi Aferente creditelor bancare pe termen lung 50.000

b) Receptia si punerea in functiune a cladirii, la cost de productie: 212 Constructii = 722 Venituri din productia de imobilizari corporale 480.000 Intrari de imobilizari corporale prin aport in natura O societate emite 9.000 de actiuni, valoare nominala 2 lei. Asociatul unic face aport sub forma unui mijloc de transport, a carui valoare justa este de 50.000 lei. Valoarea primelor de aport = 50.000 9.000*2 = 32.000 a) Subscrierea celor 9.000 actiuni * 2 lei = 18.000 lei 456 Decontari cu asociatii privind capitalul = 1011 Capital subscris nevarsat 18.000 lei b) Inregistrarea aportului in natura 2133 Mijloace transport = lei 456 Decontari cu asociatii privind capitalul lei 1043 Prime de aport lei 1011 Capital subscris nevarsat = 1012 Capital subscris varsat 18.000 Intrari de imobilizari corporale cu titlu gratuit prin donatii, plusuri de valoare la inventar O entitate primeste sub forma de donatie un calculator a carui valoare este de 2.500 lei. Inregistrarea donatiei in contabilitate 214 Mobilier, aparatura birotica = 4753 Donatii pentru investitii 2.500 La sfarsitul exercitiului 2011, cu ocazia inventarierii, s-a descoperit ca un utilaj in valoare de 3.000 lei nu era inregistrat in contabilitate Intrarea imobilizarii corporale ca plus de inventar : 2131 Instalatii tehnologice = 4754 Plusuri de inventar de natura imobilizarilor 3.000 Intrari de imobilizari corporale prin schimb de active O entitate schimba un autovehicul cu un utilaj ce apartine unei alte entitati. La data efectuarii schimbului, valoarea contabila si valoarea kisya se prezinta astfel: Autovehicul Valoare contabila 12.500 lei Amortizare cumulata 10.000 lei Pret de vanzare 11.000 lei 32.000 18.000

50.000

Utilaj Valoare contabila 10.500 lei Amortizae cumulata 9.500 lei Pret de vanzare 9.000 lei a) Vanzarea autovehiculului 461 Debitori diversi = % 13.640 7584 Venituri din vanzarea activelor 11.000 4427 TVA colectata 2.640 b) Descarcarea din gestiune a autovehiculului % tehnologice 12.500 de lucru) 281 Amortizari privind 10.000 6583 Cheltuieli privind activele cedare 2.500 c) Achizitia utilajului 2131 Echipemente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)

2131 Echipemente

(masini, utilaje si instalatii imobilizarile corporale

= 404 Furnizori de imobilizari 9.000

21. Studiu de caz privind tranzactiile de iesire din patrimoniu a imobilizarior corporale. Iesirea de imobilizari corporale prin vanzare S.C. FOX S.A. , cesioneaza un autotractor la preul de 300.000 lei, TVA=24%. Soldurile aferente activului se prezinta astfel: Soldul contului 2133 Mijloace de transport este de 250.000 lei Soldul contului 2813 Amortizarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantaiilor este de 180.000 lei Soldul creditor al contului 1065 Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare este de 60.000 lei a) Vanzarea activului se contabilizeaza astfel: 461 Debitori diversi = % 372.000 7583 Venituri din vanzarea 300.000 activelor si alte operaiuni de capital 4427 TVA colectata 72.000 si

% = 2133 Mijloace de transport 2813 Amortizarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantaiilor 6583 Cheltuieli privind activele cedate si alte operaii de capital

250.000 180.000

70.000

b) Surplusul din reevaluare trecut la rezultatul reportat (cont 117) in momentul cedarii activului, se inregistreaza astfel: 1065 Rezerve reprezentand = 117 Rezultatul reportat 60.0000 surplusul realizat din rezerve de reevaluare Iesirea de imobilizari corporale prin casare In contabilitatea entitatii SC FOX SA situatia la scoaterea din functiune a unui utilaj se prezinta astfel : - Cost de achizitie 50.000 lei - Amortizare cumulate 35.000 lei - Chetuieli ocazionate de casare : 10.000 lei (materiale consumabile 3.000 lei; salarii : 7.000 lei ) - Piese de schimb rezultate : 12.000 lei a)Inregistrarea cheltuielilor ocazionate de casare : 6588 Alte chetuieli de exploatare = % 302 Materiale consumabile 421 Personal salarii datorate b) Inregitrarea pieselor de schimb recuperate 302 Materiale consumabile = 7588 Alte venituri din exploatare 12.000 c) Scoaterea din gestiune a utilajului % 50.000 2813 Amortizarea 48.000 tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantaiilor 6583 Cheltuieli privind 2.000 si alte operaii de capital

10.000 3.000 7.000

2133 Echipamente tehnologice instalaiilor

activele

cedate

Iesirea de imobilizari corporale ca urmare a unor situatii extraordinare

SC ABC SRL detine un depozit care a fost distrus de un incendiu. Comisia constituita pentru a evalua pagubele incendiului a consemnat ca depozitul a fost distrus in totalitate. Costul acestuia a fost de 130.000 lei, iar amortizarea cumulate de 66.000 lei. Inregistrarile din contabilitate vor fi urmatoarele: % 130.000 2812 Amortizarea 66.000 671 Chetuieli privind 64.000 alte evenimente extraordinare

212 Constructii constructiilor calamitatile si

22. Studiu de caz privind evaluarea la intrare a imobilizarilor. Evaluarea la cost de achizitie Pentru inlocuirea unei linii de sacrificare la abatorul de pasari, S.C. FOX S.A. a efectuat urmatoarele cheltuieli: - Costul de achiziie al utilajului 150.000 lei - Cheltuieli de transport efectuate de teri 50.000 lei - Taxe vamale achitate 10.000 lei - Cheltuieli efectuate cu igienizarea spaiului si reparaii pardoseli 25.000 lei - Cheltuieli cu montajul utilajului 35.000 lei - Chetuieli cu paza utilajului 5.000 lei - Cheltuieli cu pierderea tehnologica a primei producii 15.000 lei - Cheltuieli de reclama si publicitate 5.000 lei -Cheltuieli cu dobanzi aferente imprumutului bancar obinut 10.000 lei pentru achiziionarea utilajului TOTAL 305.000 lei Din valoarea totala a cheltuielilor prezentate mai sus se poate capitaliza suma de 255.000 lei, diferena de 50.000 lei, reprezentand cheltuieli de gestiune (de exploatare) dupa cum urmeaza: - Cheltuieli efectuate cu igienizarea spaiului si reparaii curente la 25.000 lei spaiul destinat instalarii utilajului - Cheltuieli cu pierderea tehnologica 15.000 lei - Cheltuieli cu paza 5.000 lei - Cheltuieli de reclama si publicitate 5.000 lei Inregistrarile efectuate in contabilitate sunt: a) Inregistrarea utilajului (nu se tine cont de incidenta TVA) 2131 Echipamente tehnologice 255.000 (masini, utilaje si instalaii de lucru) = 404 Furnizori de imobilizari %

446 Alte impozite, taxe si 10.000 401 Furnizori 85.000 1682 Dobanzi aferente creditelor 10.000 b) Inregistrarea celorlate cheltuieli - cheltuielile cu igienizarea si reparaii la spaiul destinat instalarii utiliajului 628 Cheltuieli cu servicii executate de teri = 401 Furnizori 25.000 - cheltuieli cu paza 628 Cheltuieli cu servicii executate de teri - cheltuieli de reclama si publicitate 623 Cheltuieli cu reclama si publicitate 5.000 - cheltuieli cu pierderea tehnologica 601 Cheltuieli materiile prime

401 Furnizori

5.000

401 Furnizori

301 Materii prime

5.000

Evaluarea la costul de productie Secia de construcii din cadrul S.C. FOX S.A. executa pentru nevoi proprii o hala frigorifica pentru depozitarea produselor, pentru care a efectuat urmatoarele cheltuieli: - costul de achiziie al materialelor de construcii achizitionate si 300.000 lei incorporate in lucrare - costul manoperei pentru muncitorii direct productivi 60.000 lei - diverse servicii prestate de teri 15.000 lei - cota de cheltuieli legate de construirea activului respectiv 22.500 lei (6% din cheltuielile directe) Inregistrarile efectuate in contabilitate sunt: a) Inregistrarea consumului de materiale 602 Cheltuieli cu materiale = 302 Materiale consumabile consumabile b) Inregistrarea manoperei 641 Cheltuieli cu salariile personalului c) Servicii executate de teri 628 Cheltuieli cu servicii efectuate de teri

300.000

421 Personal salarii datorate

60.000

401 Furnizori

15.000

d) Inregistrarea cheltuielilor indirecte repartizate pentru obiectivul construit in regie proprie 231 Imobilizari corporale = 722 Venituri din producia 397.500 in curs de imobilizari corporale e) Recepia imobilizarii corporale 212 Construcii =

231Imobilizari corporale in curs

397 500

23. Studiu de caz privind subventiile pentru investitii si subventiile de exploatare. Subventii pentru investitii O entitate primeste o suma nerambursabila de 120.000 lei pentru achiziionarea unui echipament tehnologic. Entitatea achiziioneaza echipamentul la cost de achiziie de 120.000 lei. Durata de viaa estimata a respectivului echipament este de 10 ani, iar amortizarea se calculeaza prin metoda liniara. In contabilitate se efectueaza urmatoarele inregistrari: a) recunoasterea dreptului de a incasa subvenia de 120.000 lei: 445 Subvenii = 475 Subvenii pentru investiii 120.000 lei b) incasarea subveniei: 5121 Conturi la banci in lei = 445 Subvenii 120.000 lei c) achiziionarea echipamentului tehnologic: 2131 Echipamente tehnologice = 404 Furnizori de imobilizari 120.000 lei (masini, utilaje si instalaii de lucru) d) achitarea furnizorului de imobilizari: 404 Furnizori de imobilizari = 5121 Conturi la banci in lei 120.000 lei e) inregistrarea amortizarii lunare de 833,33 lei (120.000 lei/10 ani/12 luni = 1.000 lei/luna): 6811 Cheltuieli de exploatare privind = 2813 Amortizarea instalaiilor, 1.000 amortizarea imobilizarilor mijloacelor de transport, animalelor si plantaiilor f) recunoasterea venitului aferent subveniei (venitul din subvenie este la nivelul cheltuielii cu amortizarea deoarece investiia a fost subvenionata integral): 475 Subvenii pentru investiii = 7584 Venituri din subvenii pentru investiii 1.000

Subvenii de exploatare O entitate primeste sub forma de subventii suma de 12.000 lei, din care 2.500 se incaseaz la data acordarii, iar 9.500 lei se incaseaza in aceeasi perioada. Suma de 8.000 lei este aferenta cifre de afaceti(2.000 lei penrtu perioada curenta, iar restul pentru perioadele urmatoare, iar 4.000 lei este pentru plata personalului si este aferenta perioadei in curs. 12.000 % = % 12.000 10.000 445 Subventii 7411 Venituri din subventii de 2.000 2.000 5121 Conturi curente la banci exploatare aferente cifrei de afaceri 7414 Venituri din subventii de 4.000 exploatare pentru plata personalului 472 nituri in avans 6.000

24. Studiu de caz privind veniturile si cheltuielile in avans Veniturile in avans Editura PRESS incaseaza prin banca in luna decembrie abonamentele aferente anului viitor in suma de 48.000 lei plus TVA, conform facturilor emise si a ordinelor de plata. a) Emiterea facturilor 4111 Clienti = % 472 Venituri in avans 4427 TVA colectata

59.520 48.000 11.520

b) Incasarea facturilor 5121 Conturi la banci in lei = 4111Clienti 59.520 Anul urmator, se va descarca pe venituri lunar suma de 48.000/12 luni = 4.000 lei 704 Venituri din servicii prestate = 472 Venituri in avans 4.000 Cheltuieli in avans In data de 15.12.2011 se achita in numerar o polita RCA pentru un autovehicul detinut de companie. Aceasta polita este valabila pana pe data de 14.12.2012 si are o valoare totala de 600 lei a) Plata politei RCA 471 Chetuieli in avans = 5311 Casa in lei 600

b) Descarcare pe chetuieli pentru perioada 15.12.2011-31.12.2011(600 lei/12 luni/31 zile * 17 zile ramase din luna decembrie = 27,42 lei) 613 Chetuieli privind primele de asigurare = 471 Cheltuieli in avans 27,42 c) In perioada Ianuarie-Noiembrie se va descarca pe chetuiala suma de 50 lei 613 Chetuieli privind primele de asigurare = 471 Cheltuieli in avans 50 d) Descarare pe cheltuieli pentru perioada 01.12.2012-14.12.2012(600 27,42 50*11 = 22,58 lei) 613 Chetuieli privind primele de asigurare = 471 Cheltuieli in avans 22,58 25. Studiu de caz privind intrarile si iesirile de imobilizarile financiare.

1. Se achizitioneaza titluri imobilizate in valoare de 45.000 lei, eliberate in proprtie de 60% si achitate prin banca pentru 10.000 lei. 261 45.000 10.000 404 Furnizori de imobilizari 27.000 269 Varsaminte de efectuat pentru 8.000 imobilizari financiare Varsamintele efectuate pentru emitent pe masura valorii eliberate: 269 Varsaminte de efectuat pentru = 5121 Conturi curente la banci imobilizari financiare Actiuni detinute la entitatile afiliate = % 5121 Conturi curente la banci

10.000

2. O entitate are incasat dividende in valoare de 15.000, in care se incaseaza 7.000 lei: % 15.000 5121 7.000 2.000 3. O societate vinde titluri imobilizate la un prt de vanzare de 60.000 lei si plateste un commision de 900 lei. Titlurile au fost achizitionale la suma de 50.000 lei. a) Scaderea din evidenta a titlurilor la valoarea de intrare: Conturi 267 = 761 Venituri din imobilizari financiare la banci imobilizate

curente Creante

6641 Cheltuieli privind imobilizarile 50.000 financiare cedate

261 Actiuni detinute la entitati afliate

b) Reflectarea veniturilor din cedarea titlurilor 461 Debitori diversi = 7641 Venituri din imobilizari financiare cedate 60.000 c) Incasarea titlurilor cedate si inregistrarea comisionului % = 461 Debitori diversi 5121 Conturi curente la banci 622 Cheltuilei privind comisioanele si onorariile

60.000 59.100 900

4. Entitatea BETA SA participa la capitalul social al entitatii ALFA SA, nou infiintata, cu un utilaj a carui valoare de aport determinata de un expert evaluator este de 340.000 lei. Aceasta participatie ii asigura un procent de control de 40%. Caracteristicile utilajului sunt : - valoare contabila 360.000 lei - durata de utilizare economica : 6 ani - amortizarea anului N : 60.000 lei a) Inregistrarea titlurilor de participare in limita valorii neamortizate a utilajului % = 2131 Echipamente tehnologice 360.000 2813 Amortizarea instalatiilor, 60.000 mijloacelor de transport, animalelor 263 Interese de participare 300.000 b) Inregistrarea valorii titlurilor de participare primite care excede valoarea neamortizata a imobizarii corporale (340.000-300.000 lei) 263 Interese de participare = 1068 Alte rezerve 40.0000 Entitatea cedeaza jumatate din titlurile obtinute in urma participarii la capitalul social cu o valoare de 320.000. Trazactiile de inregistrat sunt urmatoarele: a) Vanzarea titlurilor 461 Debitori diversi = 7641 Venituri din imobilizari financiare cedate b) Descarcarea gestiunii

320.000

6641 Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate 170.000

= 263 Interese de participare

c) Virarea rezervei la venituri 1068 Alte rezerve = 7641 Venituri din imobilizari financiare cedate 20.000 5. Entitatea BBB SA acorda entitatii CCC SA in imprumut de 60.000 lei pe termen de 2 ani, cu o dobanda de 10%, care trebuie achitata la sfarsitul fiecarui an. Dobanda in primul an se incaseaza cu intarziere, adica in cursul anului urmator. a) Acordarea imprumutului, in anul I: 2675 Imprumuturi acordate pe termen lung = 5121 Conturi la banci in lei 60.000 b) Inregistrarea dobanzii curente in primul an, la 31.12 anul I (60.000 lei * 10% = 6.000 lei) 2676 Dobanza aferenta impr ac pe t.lung = 763 Venituri din creante imobilizate 6.000 c) Incasarea dobanzii restante in cursul anului II 5121 Conturi curente la banci = 2676 Dobanda aferenta imprumuturilor 6.000 acordate pe termne lung d) Inregistrarea dobanzii cuvenite in al doilea al, la 31.12. an II 5121 Conturi curente la banci = 763 Venituri din creante imobilizate 6.000 e) Rambursarea imprumutului la sfarsitul celor 2 ani 5121 Conturi la banci in lei = 2675 Imprumuturi acordate pe termen lung 60.000 26. Studiu de caz privind contabilitatea materiilor prime, materialelor consumabile. Contabilitatea materiilor prime 1. Entiatea Alfa detine un teren evaluat la valoarea justa de 45.000 lei, rezerva din reevaluare disponibila fiind de 15.000 lei. Pe teren va fi construita o cladire. Cazul 1 : Daca in contractile de vanzare-cumparare cladirea si cota parte din teren fac obiectul unei tranzactii unice cu pret unic : a) Transferul terenului in categoria materii prime: 301 Materii prime = 2111 Terenuri 45.000 b) Costul terenului(material prima) va fi trecuta pe cheltuiala si inclus in costul de prductie al constructiei : 601 Chetuieli cu materiile prime = 301 Materii prime 45.000

c) Realizarea rezervei din reevaluare 105 Rezerve din reevaluare = 1065 Rezerve reprezentand surplusul realizat din 15.000 rezerve din reevaluare Cazul 2 : Daca in contractile de vanzare pretul cladirii nu include pretul terenului a) Reclasifiacrea terenului in categoria stocurilor 371 Marfuri = 2111 Terenuri 45.000 lei b) Realizarea rezervei din reevaluare 105 Rezerve din reevaluare = 1065 Rezerve reprezentand surplusul realizat din 15.000 rezerve din reevaluare 2. Societatea comerciala Beta SA are in stoc la inceputul lunii mai N: - materii prime 3.000 lei; - marfuri 12.000 lei In cursul lunii mai au loc urmatoarele operatii: 1. Achizitie de materii prime la costul de achizitie de 2.000, TVA 24% 2. Achizitie de marfuri la costul de achizitie de 4.000 lei, TVA 24% 3. Consum de materii prime la costul de 3.000 lei 4. Vanzare de marfuri la pretul de vanzare de 1.600 lei, TVA 24%, costul de achizitie de 1.200 lei La sfarsitul lunii are loc inventarierea, in urma careia se stabilescu stocurile faptice: -materii prime 3.200 lei; -marfuri 6.500 lei Inventarul permanent 301 Materii prime: Debit SI = 3.000 - Intrare 2.000 Credit iesiri 3.000 Sold final scriptic = 2.000 Sold final fizic = 2.000 + 1.200 = 3.200 301 Marfuri: Debit SI = 12.000 - Intrare 4.000 Credit iesiri 1.200 Sold final scriptic = 14.800 Sold final fizic = 14.800 8.300 = 6.500

1. Achizitia de materii prime % = 401 Furnizori 301 Materii prime 4426 TVA deductibila 2. Achitia de marfuri % 371 Marfuri 4426 TVA deductibila

2.480 2.000 480

= 401 Furnizori

4.960 4.000 960

3. Consumul de materii prime 601Chetuieli cu materiile prime = 301 Materii prime 3.000 4. Vanzarea de marfuri 4111 Clienti = % 707 Venituri din vanzarea marfurilor 4427 TVA colectata 607 Chetuilei privind marfurile = 371 Marfuri 1.200 5. Inregistarrea diferentelor constatate la inventar a) Pentru materii prime : Sff = 3200 Sfs = 3000 Plus = 200 301 Materii prime = 601 Chetuieli cu materiile prime 200 b) Pentru marfuri Sff = 6.500 Sfs = 14.800 Minus = 8.300 607 Chetuilei privind marfurile = 371 Marfuri 8.300 Inventarul intermitent 301 Materii prime: Debit SI = 3.000 - Intrare 3.200 Credit iesiri 3.000 Sold final scriptic = 3.200 301 Marfuri: Debit SI = 12.000 - Intrare 6.500 Credit iesiri 12.000 Sold final scriptic = 6.500

1.984 1.600 384

1. Achizitia de materii prime % 601 Cheltuieli cu materii prime 4426 TVA deductibila 2. Achitia de marfuri % 371 Chetuieli privind marfurile 4426 TVA deductibila

= 401 Furnizori

2.480 2.000 480

= 401 Furnizori

4.960 4.000 960

3. Consumul de materii prime Nu se inregistreaza in contabilitatea financiara ci se determina la sfarsitul perioadei , pe baza relatiei: Iesiri = Sold initial+Intrati-Sold final stabilit de inventar = 3000+2.200-3200 =2.200

4. Vanzarea de marfuri 4111 Clienti = % 707 Venituri din vanzarea marfurilor 4427 TVA colectata

1.984 1.600 384

Iesirile de marfuri nu se inregistreaza in contabilitate ci se determina la sfarsitul perioadei, pe baza relatiei: Iesiri = Sold initial+Intrati-Sold final stabilit de inventar =15 000+4000 6500 = 12.500 5. Anularea soldurilor initiale a) pentru materiile prime 601 Chetuieli cu materiile prime = 301 Materii prime 3.000 b) pentru marfuri 607 Chetuilei privind marfurile = 371 Marfuri 12 000 6. Preluarea soldurilor finale a) 301 Materii prime = 601 Chetuieli cu materiile prime 3.200 b) 371 Marfuri = 607 Chetuieli privind marfurile 6.500 3. O societate achitioneaza 3.000 lg de materie prima la pretul de 2 lei/kg. La receptie se constata o lipsa de 500 kg care se imputa, la pretul de 2 lei/kg plus TVA 24%, delegatului unitatii. a) Achizitia materiilor prime si constatatea lipsei

% = 401 Furnizori 301 Materii prime 6588 Alte chetuieli de exploatare 4426 TVA deductibila

7.440 5.000 1.000 1.440

b) Imputarea lipsei: 4282 Alte creante in legatura cu personalul 1.240 1.000

7581 Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati 4427 TVA colectata 240 Contabilitatea materialelor consumabile 1. Societatea Alfa achitioneaza combustibil in valoare de 1.500 lei, TVA 24%, destinat unui vehicul pentru care nu se permisa deducerea decat in proportie de 50%, deoarece nu este utilizat pentru desfasurarea de activitati exceptate.

a) In cazul in care combustibilul este stocat : a1) Achizitia de combustibil % = 401 Furnizori 3022 Combustibili 4426 TVA deductibila

1.860 1.500 360

a2) Includerea a 50% din TVA in costul de achizitie al combustibilului 3022 Combustibil = 4426 TVA deductibila 180 b) In cazul in care combustibilul nu este stocat : b1) Achizitia de combustibil % = 401 Furnizori 6022 Chetuieli privind combustibilul 4426 TVA deductibila

1.860 1.500 360

b2) Includerea a 50% din TVA in costul de achizitie al combustibilului 6022 Chetuieli privind combustibilul = 4426 TVA deductibila 180 2. Ca urmare a dezmembrarii unui autoturism, o societate recupereaza materiale auxiliare in valoare de 5.000 lei si piese de schimb in suma de 2.500 lei. Piesele de schimb recuperate sunt utilizate pentru repararea unui mijloc de transport. % = 7588 Alte venituri din exploatare 7.500 3021 Materiale auxiliare 7.000

3024 Piese de schimb

2.500

Darea in consum a pierselor de schimb 6024 Chetuieli privind piesele de schimb = 3024 Piese de schimb 2.500 27. Studiu de caz privind contabilitatea obiectelor de inventar. SC BETA SRL achizitioneaza scaune in valoare de 2.000 lei, TVA 24%. Se dau in folosinta scaunele: a) Achizitia de materiale de natura obiectelor de inventar % = 401 Furnizori 2.480 303 Materiale de natura 2.000 obiectelor de invetar 4426 TVA deductibila 480 b) Darea in folosinta a obiectelor de inventar 603 Chetuieli privind materialele de = 303 Materiale de natura obiectelor de inventar 2.000 natura obiectelor de inventar

28. Studiu de caz privind contabilitatea stocurilor aflate la terti. Societatea Alfa trimite spre prelucrare la terti materiale consumabile in valoare de 25.000 lei conform avizului de insotire. Se primesc de la terti obiecte de invetar in valoare de 30.000, cstul prelucrarii 3.000 lei, TVA 24%. 351 Materii si materiale aflate la terti = 3021 Materiale auxiliare 25.000 Primirea obiectelor de inventar de la terti 303 Materiale de natura obiectelor de inventar = 351 Materii si materiale aflate la terti 25.000 % 303 Materiale de natura obiectelor de inventar 426 TVA deductibila = 401 Furnizori 3.720 3.000 720

29. Studiu de caz privind contabilitatea produselor finite. 1. Societatea Alfa(dezvoltator imobilizar) receptioneaza o cladire al carei cost de 450.000 lei. Se decide ca aceasta cladire san u fie vanduta, ci sa fie utilizata in scopuri adiministrative a) Receptia cladirii si evaluarea ei la cost: 345 Produse finite = 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse 450.000 b) Transferul cladirii in categoria imobilizarilor corporale

212 Constructii = 345 Produse finite 450.000 2. Societatea Beta obtine din productia proprie 2.000 pungi la costul de 0,2 lei/bucata. Aceasta ii vinde societatii Alfa 1000 de pungi la pretul de 1 leu/bucata plus ecotaxa de 0,2 lei/punga, TVA 24%. a) Obtinerea pungilor din productie proprie: 345 Produse finite = 711 Venituri aferente costurilor stocurilor produse 200 b) Vnzarea pungilor si descarcarea din gestiune: 4111 Clienti = % 701 Venituri din vanzarea produselor finite 446 Alte impozite si taxe 4427 TVA colectata

1 000 200 288

711 Venituri aferente costurilor stocurilor produse = 345 Produse finite 200 3. Societatea Gama doneaza produse finite in suma de 35.000 lei confirm avizului de insotire a marfii si procesului verbal de predare/primate. 6582 Donatii acordate = 345 Produse finite 35.000 4. La inventariere se constata minus de produse finite de 70 lei care se imputa gestionarului , la valoarea de 110 lei plus TVA 24%. Suma se incaseaza ulterior in numerar. 711 Venituri aferente costurilor stocurilor produse = 345 Produse finite 70 4282 Alte creante in legatura cu personalul = 374 7581 Venituri din despagubiri, amenzi 110 4427 TVA colectata 264 %

30. Studiu de caz privind contabilitatea marfurilor. 1. Se presupune urmatorul detaliu de factura: Marfuri 1.000 lei Rabat (5 % 1 000 lei) 50 lei 950 lei Remiza (10 % 950 lei) 95 lei NETA COMERCIALA 855 lei Scont de decontare (2 % 855 lei) 17, 10 lei NETA FINANCIARA 837, 90 lei TVA (24 % 837, 90 lei) 201,1 lei

NETA DE PLATA

1.039 lei

a) inregistrarea sconturilor acordate pe baza de factura la livrarea bunurilor: 855 lei 371 Marfuri = 401 Furnizori lei 201,1 lei lei b) decontarea facturii: 401 Furnizori = 5121 Conturi curente la banci 1.039 lei 4426 TVA deductibila 767 Venituri din sconturi obtinute

1039 17, 10

2. O societate platitoare de TVA importa marfuri in valoare de 1.000 euro (1 euro = 4,4 lei). Taxa vamala este de 10%. Taxa vamala se plateste prin virament in lei, iar marfurile se achita prin banca la cursul de 4,42 lei. a) achiziia marfurilor 371 Marfuri = 401 Furnizori 4.400 b) inregistrarea taxei vamale 10% x 4.400 lei = 440 lei 371 Marfuri = 446 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 440 c) se inregistreaza TVA, aplicand regimul de taxare inversa: TVA = (pre de cumparare + taxa vamala) x 24% = (4.400 + 440) x 19% = 1.161,6 4426 TVA deductibila = 4427 TVA colectata 1.161,6 d) plata taxei vamale 446 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate = 5121 Conturi la banci in lei 440 e) plata marfurilor valoarea de achiziie a marfurilor = 4.400 lei valoarea marfurilor la plata = 4.420 lei diferena nefavorabila de curs valutar = 20 lei (665 Cheltuieli din diferene de curs valutar) % = 5124 Conturi la banci in valuta 4.420 401 Furnizori 4.400 665 Cheltuieli din diferene de curs valutar 20

3. Societatea Alfa SA achizitioneaza un stoc de marfuri de la furnizorul Beta SA.

Factura cuprinde : 150 bucati marfa, la pretul unitar de 200 lei, cheltuieli de transport de 300 lei, TVA 24%. Pret de cumparare(150 buc. * 200 lei) 30.000 lei Chetuieli de transport 300 lei Cost de achiztie 30.300 lei TVA 24% 7.272 lei Total factura 37.572 lei % 371 Marfuri 4426 TVA deductibila = 401 Furnizori 37.572 30.300 7.272

4. Societatea Alfa vinde marfuri la pretul de 25.000 lei plus TVA 24% societatii Beta. Termnul de decontare conform contractului este de 2 luni. Ca urmare a dorintei societatii Beta de a deconta imediat, societatea Alfa ii acorda o reducere (scont) de 3%. Factura de reducere consta in scontul de 750 lei plus TVA. Inregistrari la vanzator a) Factura de vanzare a marfilor este inregistrata astfel: 4111 Clienti = % 31.000 707 Venituri din vanzarea marfurilor 25.000 4427 TVA colectata 6.000 b) Factura de reducere acordata % 667 Cheltuieli privind sconturile acordate 4427 TVA colectata

4111 Clienti

930 750 180

Inregistrari la cumparator a) Achizitia de marfa % = 401 Furnizori 371 Marfuri 4426 TVA deductibila b) Factura de reducere 401 Furnizori =

31.000 25.000 6.000

% 767 Venituri din sconturi obtinute 4427 TVA colectata

930 750 180

5. Societatea Alfa din Romania, achizitioneaza in luna aprilie marfuri in valoare de 35.000 euro, de la un furnizor francecz. Societatea romaneasca primeste factura de la furnizor , aceasta fiind datata inainte de 15 mai. Cursul BNR aplicabiul la data emiterii facturii la fost de 4,2988 lei/euro. Cursul la data receptiei marfii a fost de 4,2968 lei/euro.

Cursul de schimb la sfarsitul lunii aprilie a fost de 4,2738 lei/euro. In mai furnizorul acorda o reducere comerciala de 900 euro, pentru care emite o nota de credit. Cursul de schimb la data emiterii notei de credit este de 4,2988. a) Receptia bunurilor 371 Marfuri = 401 Furnizori 35.000 euro * 4,2968 =150.388 b) Determinarea bazei impozabile si a TVA Baza de impozitare a TVA = 35.000 euro * 4.2988 = 150.458 TVA = 150.458 * 24 % = 36.110 lei 4426 TVA deductibila = 4426 TVA colectata 36.110 c) Actualizarea datoriei fata de furnizor la sfarsitul lunii aprilie 401 Furnizori = 765 Venituri din diferente de curs valutar 4.2738)*35000 d) Inregistrarea reducerii comerciale primite de la furnizor 401 Furnizori = 609 Reduceri comerciale primite 3.867 Valoarea reducerii in lei = 900*4.2968 = 3.867 Ajustarea bazei de impozitare a TVA = 900 * 4.2968 *4.2988 = 3868.92 lei Ajustarea TVA = 3868.92*24% = 929 4426 TVA deductibila = 4426 TVA colectata (929)

805 = (4.2968-