Sunteți pe pagina 1din 6

POPRIREA-MODALITATE DE EXECUTARE SILITA

POPRIREA-MODALITATE DE EXECUTARE SILITA

Poprirea reprezinta o forma de executare silita indirecta prin care se valorifica sumele de bani, titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale, urmaribile, datorate debitorului urmarit de catre o terta persoana, creditorul subrogandu-se in mod conditionat si provizoriu in drepturile acestuia din urma. Poprirea, ca modalitate de executare silita, prezinta o serie de avantaje, in sensul ca aceasta se realizeaza prin intermediul unei proceduri ce confera rapiditate in recuperarea creantelor, iar riscurile creditorului in cadrul acestei proceduri sunt mult mai reduse decat in cazul celorlalte forme de executare silita indirecta. In acelasi timp, in poprire poate interveni mai rar reaua-credinta a debitorului, intrucat procedura acorda tertului poprit posibilitatea de a plati direct creditorului, iar tertul poprit nu are nici un interes practice de a se opune la aceasta executare silita. In cadrul unei popriri se regasesc trei raporturi juridice distincte. Doua dintre aceste raporturi juridice sunt raporturi de creanta de drept substantial, care preced infiintarea poprii, fiind vorba despre raportul juridic dintre organul fiscal si contribuabil, din care ia nastere creanta fiscala, si raportul juridic dintre debitorul urmarit si tertul poprit, care se caracterizeaza prin faptul ca tertul este dator fata de debitorul urmarit. Cel de-al treilea raport juridic care rezulta dintr-o poprire are un character particular, prin faptul ca el nu precede raportul executional, ci acesta ia nastere doar in cadrul procedurii de poprire, formandu-se deci in baza unui act procedural, sin u a unui act de drept substantial. Astfel, prin adresa de infiintare a popririi ia nastere raportul juridic de creanta dintre creditorul urmaritor si tertul poprit, prin care acesta din urma va trebui sa plateasca sumele datorate debitorului, in limitele acoperirii creantei pentru care s-a infiintat poprirea, direct in mainile creditorului urmaritor. Cele trei raporturi juridice aratate mai sus reprezinta, in fapt, esenta unei proceduri de poprire, care nu poate exista decat in prezenta acestor trei raporturi juridice, fiind indifferent numarul de personae implicate in aceasta procedura ( care pot fi si doua sau chiar mai multe de trei ).

Privitor la executarea silita fiscala prin poprire, sunt supuse executarii silite prin aceasta procedura orice sume urmaribile reprezentand venituri si disponibilitati banesti in lei si in valuta, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, detinute si/sau datorate, cu orice titlu, debitoruli de catre terte personae sau pe care acestia le vor datora si/sau detine in viitor, in temeiul unor raporturi juridice existente. Daca sumele urmaribile reprezinta venituri si disponibilitati in valuta, bancile sunt autorizate sa efectueze convertirea in lei a sumelor in valuta, fara consimtamantul titularului de cont, la cursul de schimb afisat de acestea pentru ziua respective. Legea fiscala excepteaza de la aplicarea prevederilor sale sumele ce reprezinta venituri banesti ale debitorului persoana fizica realizate ca angajat, pensile de orice fel, precum si ajutoarele sau indemnizatiile cu destinatie speciala care sunt supuse urmaririi numai in conditiile prevazute de Codul de procedura civila. Executarea silita fiscala prin poprire nu este supusa validarii. Procedura de poprire asupra veniturilor debitorilor personae fizice sau personae juridice incepe printr-o adresa care va fi trimisa tertului poprit de catre organul de executare fiscal prin scrisoare recomandata, cu dovada de primire, impreuna cu o copie certificate de pe titlul executoriu, aceasta reprezentand de fapt actul prin care se infiinteaza poprirea asupra sumelor sau bunurilor datorate de tertul poprit debitorului fiscal. Adresa de infiintare a popririi trebuie sa cuprinda: denumirea si sediul organului de executare; numarul si data emiterii; denumirea si sediul sau numele, prenumele si domiciliul tertului poprit; temeiul legal al executarii silite prin poprire; datele de identificare a debitorului; numarul si data titlului executoriu, precum si organul emitent; natura creantei fiscale; cuantumul creantei fiscale pentru care s-a infiintat poprirea, cand acesta este mai mic decat cel evidentiat in titlul executoriu, ca urmare a stingerii partiale a debitului; contul in care urmeaza a se vira suma retinuta;

semnatura si stampila organului de executare.

In lipsa oricaruia dintre elementele aratate mai sus, care sunt absolute necesare pentru legarea raportului juridic de poprire, adresa de poprire este informa, motiv pentru care aceasta nu poate fi executata de tertul poprit. Efectul acestei adrese va fi cel de indisponibilizare, tertul poprit avand interdictia de a plati debitorului sumele de bani sau bunurile mobile incorporale ce i le datoreaza ori pe care i le va datora, acestea declarandu-se poprite in masura necesara pentru realizarea creantei fiscale ce se executa. Despre infiintarea popririi va trebui instiintat si debitorul. Daca anterior acesteia a fost infiintata poprirea asigurtorie, aceasta devine executorie prin comunicarea copiei certificate de pe titlul executoriu facuta tertului poprit si instiintarea debitorului despre aceasta. Poprirea se considera infiintata din momentul primirii adresei de infiintare de catre tertul poprit. In acest sens, tertul poprit este obligat sa inregistreze atat ziua, cat si ora primirii adresei de infiintare a popririi. Dupa infiintarea popririi, tertul poprit are urmatoarele obligatii: a) b) sa plateasca, imediat sau dupa data la care creanta devine exigibila, sa indisponibilizeze bunurile mobile necorporale poprite, instiintand organului fiscal, suma retinuta si cuvenita, in contul indicat de organul de executare; despre aceasta organul de executare. El este raspunzator de orice plati effectuate impotriva dispozitiilor de indisponibilizare cuprinse in adresa de infiintare a popririi, orice astfel de plata nefiind opozabila creditorului fiscal, care poate obtine obligarea tertului la plata creantei fiscale. Daca tertul poprit instiinteaza organul de executare ca nu datoreaza vreo suma de bani debitorului urmarit sau nu respecta reglementarile legale privind poprirea,precum si in cazul in care invoca alte neregularitati in legatura cu drepturile si obligatiile partilor privind infiintarea popririi, organul de executare ori a alta parte interesata se poate adresa cu o cerere catre instanta judecatoreasca de executare in a carei raza teritoriala se afla domiciliul sau sediul tertului poprit, care urmeaza ca pe baza probelor administrate sa se pronunte de urgenta si cu precadere asupra mentinerii sau desfiintarii popririi.

Daca instanta s-a pronuntat prin hotarare pentru mentinerea popririi, aceasta va constitui titlu executoriu, iar organul de executare poate incepe executarea silita a tertului poprit in conditiile prevazute de Codel de procedura fiscala. Procedura fiscala are prevederi exprese si in ceea ce priveste poprirea asupra conturilor bancare. Astfel, pentru stingerea creantelor fiscale prin poprire asupra conturilor bancare, odata cu comunicarea somatiei si a titlului executoriu facuta debitorului, o copie certificate de pe acest titlu va fi comunicata bancii la care se afla deschis contul debitorului. Despre aceasta masura va fi instiintat si debitorul. De la data sesizarii bancii, sumele existente, precum si cele viitoare provenite din incasarile zilnice in conturile in lei si in valuta sunt indisponibilizate, in masura in care este necesar, pentru achitarea sumei datorate. Din momentul indisponibilizarii, respective de la data si ora primirii adresei de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti, bancile nu vor mai putea proceda la decontarea documentelor de plata primate, respective la debitarea conturilor debitorilor, sin u vor putea accepta alte plati din conturile acestora pana la achitarea integrala a obligatiilor fiscale, cu exceptia sumelor necesare platii drepturilor salariale. Organul de executare fiscala poate infiinta poprire asupra mai multor conturi bancare sau asupra mai multor terti popriti, daca debitorul are conturi deschise la mai multe banci. In cazul in care debitorul face plata in termenul prevazut in somatie, organul de executare este obligat sa instiinteze bancile de indata, in scris, pentru sistarea totala sau partiala a indisponibilizarii conturilor si retinerilor. Daca debitorul a platit, iar organul de executare fiscala nu si-a indeplinit obligatia legala de a instiinta banca, aceasta din urma este obligate sa procedeze in continuare la realizarea popririi, caz in care consideram ca debitorul se poate intoarce pentru eventualele prejudicii suferite impotriva organului de executare fiscala datorita caruia s-a ajuns la aceasta situatie. Atunci cand titlurile executorii nu pot fi onorate in aceeasi zi, bancile vor urmari executarea acestora din incasarile zilnice realizate in contul debitorului. In situatia in care sumele datorate debitorului sunt poprite de mai multi creditori, tertul poprit ii va anunta in scris despre aceasta pe toti creditorii si va proceda la distribuirea sumelor potrivit ordinii de preferinta prevazute in procedura fiscala art. 166.

BIBLIOGRAFIE

1. 2. pag. 166-169; 3.

FLORESCU, Dumitru A.P., COMAN Paul, BALASA Gabriel, GLIGA Ioan, Drept financiar public, Editura All, Bucuresti, 1994, VINTILA, Georgeta, CALIN, Magdalena, VINTILA, Nicoleta,

Fiscalitatea in Romania, Editura All Beck, Bucuresti,2005, pag. 458-461;

Fiscalitate, Editura Economica, Bucuresti, 2002, pag. 88-90;

Powered by http://www.referat.ro/ cel mai tare site cu referate