Sunteți pe pagina 1din 375

15.3.2008

RO
RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 74/1

I

(Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a c ă ror publicare este obligatorie)

REGULAMENTE

REGULAMENTUL (CE) NR.213/2008 AL COMISIEI

din 28 noiembrie 2007

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European ș i al Consiliului privind Vocabularul comun privind achizi ț iile publice (CPV) ș i a Directivelor 2004/17/CE ș i 2004/18/CE ale Parlamentului European ș i ale Consiliului în ceea ce prive ş te procedurile de achizi ț ii publice, în ceea ce prive ș te revizuirea CPV

(Text cu relevan ță pentru SEE)

COMISIA COMUNIT ĂȚ ILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunit ăț ii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 al Parlamen- tului European și al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achizi ț iile publice (CPV) ( 1 ), în special articolul 2,

având în vedere Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European

ș i a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor

de atribuire a contractelor de achizi ț ii în sectoarele apei, energiei, transportului ș i serviciilor po ș tale ( 2 ), în special articolul 70

literele (d) ș i (e),

având în vedere Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European

ș i a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea

procedurilor de atribuire a contractelor de achizi ț ii publice de lucră ri, de bunuri ș i de servicii ( 3 ), în special articolul 79 literele (f) și (g),

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 a stabilit Vocabularul comun privind achizi țiile publice (CPV), un sistem unic de clasificare aplicabil achizi ț iilor publice, cu scopul de a unifica referin ț ele folosite de entităț ile și autorit ăț ile contractante pentru descrierea obiectului achizi ț iei.

(2)

Structura, codurile ș i descrierile CPV ar trebui adaptate sau modificate, în func ție de evolu ț ia pieț elor ș i de nevoile utilizatorilor. Unele sugestii ale pă rț ilor interesate ș i ale

( 1 ) JO L 340, 16.12.2002, p. 1. Regulament modificat prin Regu- lamentul (CE) nr. 2151/2003 al Comisiei (JO L 329, 17.12.2003, p. 1). ( 2 ) JO L 134, 30.4.2004, p. 1. Directivă modificat ă ultima dat ă prin Directiva 2006/97/CE a Consiliului (JO L 363, 20.12.2006, p. 107).

( 3 )

JO L 134, 30.4.2004, p. 114. Directiv ă modificat ă ultima dat ă prin Directiva 2006/97/CE.

utilizatorilor CPV privind îmbun ă t ăț irea textului CPV ar trebui luate în considerare. Structura, codurile ș i descrierile CPV ar trebui actualizate, pentru ca CPV s ă devină un instrument eficient ș i pentru sistemul electronic de achizi ț ii publice.

(3)

Pentru a facilita utilizarea CPV, ar trebui ca acesta s ă fie orientat mai degrab ă pe produse, decât pe materiale. În consecin ță , caracteristicile produselor din Vocabularul principal stabilite în actuala anex ă I la Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 ar trebui transferate la Vocabularul suplimentar din aceea ș i anex ă , iar diviziunile din actualul vocabular orientate strict pe materiale ar trebui redistribuite în alte diviziuni.

(4) Ra ț ionalizarea ierarhiză rii CPV prin regruparea ș i redis- tribuirea diviziunilor cu un num ă r limitat de coduri, care ar trebui par ț ial considerate împreun ă , precum ș i a diviziunilor care ar putea provoca confuzie, ar trebui realizat ă astfel încât s ă se simplifice utilizarea nomenclaturii, oferindu-se o prezentare mai coerent ă ș i mai omogen ă .

(5)

Clasificarea echipamentelor ș i serviciilor militare ar trebui îmbun ă t ăț it ă prin reunirea codurilor existente dispersate în grupe ș i clase noi, în vederea unei prezent ă ri mai coerente ș i prin ad ă ugarea de coduri noi, precum cercetare ș i tehnologie militar ă .

(6)

Structura Vocabularului suplimentar ar trebui revizuit ă în întregime, pentru a se crea o structur ă logic ă cu sec ț iuni împ ă r ț ite în grupe, ce va fi folosit ă ca supliment la

L 74/2

RO
RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

15.3.2008

Vocabularul principal. Având în vedere simplificarea pe care o aduce, permi ț ând o descriere complet ă a obiectelor a contractelor ș i reducerea num ă rului de coduri din Vocabu- larul principal, Vocabularul suplimentar ar trebui, de asemenea, îmbog ățit cu caracteristici ale produselor și ale serviciilor.

(7)

Din motive de claritate, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 ar trebui înlocuit ă .

(8)

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 2195/2002, care con ț ine liste detaliate ale modific ă rilor aduse în 2003, nu mai este de interes ș i, prin urmare, ar trebui eliminată .

(9)

Ca urmare a revizuirii CPV, ar trebui să se actualizeze, de asemenea, tabelele de coresponden ță din anexele III, IV ș i V la Regulamentul (CE) nr. 2195/2002, care reflect ă coresponden ț a dintre CPV ș i, respectiv, Clasificarea central ă provizorie a produselor (CPC prov.) a Organiza ț iei Na ț iunilor Unite, Nomenclatorul statistic al activităț ilor economice din Comunitatea European ă (NACE Rev. 1) ș i Nomenclatura Combinat ă (NC). Din motive de claritate, acestea trebuie înlocuite.

(10) Cu ocazia revizuirii CPV, este necesar să se actualizeze ș i listele de activit ăți ș i servicii care fac trimitere la coduri CPV, stabilite în anexele la Directivele 2004/17/CE și 2004/18/ CE, pentru a fi conforme cu CPV revizuit, f ă r ă a modifica sfera de aplicare a acestor directive.

(11) Pentru a acorda o perioad ă de timp suficient ă pentru adaptarea din punct de vedere tehnic a sistemelor la noul CPV, este necesar s ă se prevad ă punerea în aplicare a prezentului regulament la ș ase luni după publicare.

(12) M ă surile prevă zute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului consultativ pentru contracte de achizi ț ii publice,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

 

Articolul 1

Regulamentul (CE) urmeaz ă :

nr.

2195/2002

se

modific ă

după cum

1.

Anexa I se regulament.

înlocuie ș te

cu

textul din anexa I la

prezentul

2. Anexa II se elimin ă .

3. Anexa III se înlocuieș te cu textul din anexa II la prezentul regulament.

4. Anexa IV se înlocuie ș te cu textul din anexa III la prezentul regulament.

5. Anexa V se înlocuie ș te cu anexa IV la prezentul regulament.

Articolul 2

Directiva 2004/17/CE se modific ă dup ă cum urmeaz ă:

1. Tabelul din anexa XII se înlocuie ș te cu textul din anexa V la prezentul regulament.

2. Tabelul din anexa XVIIA se înlocuieș te cu textul din anexa VI la prezentul regulament.

3. Tabelul din anexa XVIIB se înlocuie ș te cu textul din anexa VII la prezentul regulament.

Articolul 3

Directiva 2004/18/CE se modific ă dup ă cum urmeaz ă:

1. Tabelul din anexa I

se prezentul regulament.

înlocuie ș te cu

textul

din anexa V la

2. În anexa II, tabelul din anexa IIA se înlocuie ș te cu textul din anexa VI la prezentul regulament.

3. În anexa II, tabelul din anexa IIB se înlocuieș te cu textul din anexa VII la prezentul regulament.

Articolul 4

Prezentul regulament intr ă în vigoare în a două zecea zi de la data public ă rii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplic ă de la 15 septembrie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale ș i se aplic ă direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 noiembrie 2007.

Pentru Comisie

Charlie McCREEVY

Membru al Comisiei

15.3.2008

RO
RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 74/3

ANEXA I

VOCABULARUL COMUN PRIVIND ACHIZIȚ IILE PUBLICE

Structura sistemului de clasificare

1. CPV cuprinde un vocabular

principal

ș i un vocabular suplimentar.

2. Vocabularul principal se bazeaz ă pe o structur ă ramificat ă de coduri de pân ă la nou ă cifre, c ă rora le corespunde o denumire care descrie produsele, lucr ările sau serviciile care reprezint ă obiectul contractelor de achizi ț ie.

Codul numeric cuprinde 8 cifre, subdivizate după cum urmeaz ă :

diviziuni, identificate prin primele două cifre ale codului (XX000000-Y);

grupe, identificate prin primele trei cifre ale codului (XXX00000-Y);

clase, identificate prin primele patru cifre ale codului (XXXX0000-Y);

categorii, identificate prin primele cinci cifre ale codului (XXXXX000-Y).

Fiecare dintre ultimele trei cifre confer ă un grad mai mare de precizie în interiorul fiec ărei categorii.

Cea de a noua cifr ă serve ște la verificarea cifrelor precedente.

3. Vocabularul suplimentar poate fi utilizat pentru a completa descrierea obiectului contractelor de achiziț ii. Vocabularul suplimentar este compus dintr-un cod alfanumeric, c ă ruia îi corespunde o denumire care permite efectuarea de preciz ă ri suplimentare privind natura sau destinaț ia specific ă a bunurilor care urmeaz ă a fi achizi ț ionate.

Codul alfanumeric cuprinde:

un prim nivel, compus dintr-o liter ă care corespunde unei sec ț iuni;

un al doilea nivel, compus dintr-o liter ă care corespunde unei grupe;

un al treilea nivel, compus din trei cifre care corespund subdiviziunilor.

Ultima cifr ă serve ș te la verificarea cifrelor precedente.

L 74/4

RO
RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

15.3.2008

VOCABULARUL PRINCIPAL

Cod CPV

Descriere

03000000-1

Produse agricole, de ferm ă , de pescuit, de silvicultur ă şi produse conexe Produse agricole ş i horticole Produse agricole, produse horticole ş i de gr ă dină pentru comercializare Semin ţ e Boabe de soia Arahide Semin ţ e de floarea-soarelui Semin ţ e de bumbac Semin ţ e de susan Semin ţ e de mu ş tar Semin ţ e de legume Semin ţ e de fructe Semin ţ e de flori Tutun neprelucrat Plante utilizate la fabricarea zah ărului Sfecl ă de zah ă r Trestie de zah ă r Paie ş i plante furajere Paie Plante furajere Materii prime vegetale Materii prime vegetale destinate industriei textile Bumbac Iut ă In Cauciuc natural, latex natural ş i produse conexe Cauciuc natural Latex natural Produse din latex Plante cu utilizare specific ă Plante utilizate în parfumerii sau în farmacii sau ca insecticide, sau cu utilizare similară Plante utilizate în parfumerii Plante utilizate în farmacii Plante utilizate ca insecticide Plante utilizate ca fungicide sau cu utilizare similar ă Semin ţ e de plante cu utilizare specifică Produse horticole ş i plante de pepinier ă Produse horticole Plante vii, bulbi, r ă d ă cini, buta şi şi altoaie Flori t ă iate Aranjamente florale Plante pentru prepararea b ă uturilor ş i a condimentelor

03100000-2

03110000-5

03111000-2

03111100-3

03111200-4

03111300-5

03111400-6

03111500-7

03111600-8

03111700-9

03111800-0

03111900-1

03112000-9

03113000-6

03113100-7

03113200-8

03114000-3

03114100-4

03114200-5

03115000-0

03115100-1

03115110-4

03115120-7

03115130-0

03116000-7

03116100-8

03116200-9

03116300-0

03117000-4

03117100-5

03117110-8

03117120-1

03117130-4

03117140-7

03117200-6

03120000-8

03121000-5

03121100-6

03121200-7

03121210-0

03130000-1

15.3.2008

RO
RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 74/5

Cod CPV

Descriere

03131000-8

Plante pentru prepararea b ăuturilor Boabe de cafea Plante de ceai Maté Boabe de cacao Condimente neprelucrate Produse de origine animal ă şi produse conexe Material seminal de taur Produse de origine animal ă Miere natural ă Melci Produse alimentare de origine animal ă Cear ă Ouă Produse de policultur ă Produse agricole Cereale, cartofi, legume, fructe ş i fructe cu coajă Cereale ş i cartofi Cereale Grâu Grâu dur Grâu comun Porumb Orez Orz Secar ă Ovă z Mal ţ Produse pe bază de cereale Cartofi şi legume uscate Cartofi Legume cu p ăst ă i ş i legume cu teac ă uscate Legume cu p ă st ă i uscate Linte N ă ut Maz ă re uscat ă Legume cu teac ă Legume, fructe ş i fructe cu coajă Legume R ă d ă cinoase ş i tuberculi R ă d ă cinoase Sfecl ă Morcovi Ceap ă Napi

03131100-9

03131200-0

03131300-1

03131400-2

03132000-5

03140000-4

03141000-1

03142000-8

03142100-9

03142200-0

03142300-1

03142400-2

03142500-3

03143000-5

03144000-2

03200000-3

03210000-6

03211000-3

03211100-4

03211110-7

03211120-0

03211200-5

03211300-6

03211400-7

03211500-8

03211600-9

03211700-0

03211900-2

03212000-0

03212100-1

03212200-2

03212210-5

03212211-2

03212212-9

03212213-6

03212220-8

03220000-9

03221000-6

03221100-7

03221110-0

03221111-7

03221112-4

03221113-1

03221114-8

L 74/6

RO
RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

15.3.2008

Cod CPV

Descriere

03221120-3

Tuberculi Legume cultivate pentru fructele lor Fasole Boabe Fasole verde Fasole spaniol ă Maz ă re Maz ă re verde Maz ă re cu p ă st ă i comestibile Ardei Tomate Dovlecei Ciuperci Castraveţ i Legume pentru frunze L ă ptuci Foi de salat ă Anghinare Spanac Varz ă Varz ă alb ă Conopid ă Broccoli Varz ă de Bruxelles Fructe ş i fructe cu coaj ă Fructe ş i fructe cu coaj ă tropicale Fructe tropicale Banane Ananas Mango Curmale Stafide Smochine Avocado Kiwi Nuci de cocos Citrice L ă mâi Portocale Grepfrut Tangerine L ă mâi verzi Fructe, altele decât cele tropicale Bace Stafide de Corint

03221200-8

03221210-1

03221211-8

03221212-5

03221213-2

03221220-4

03221221-1

03221222-8

03221230-7

03221240-0

03221250-3

03221260-6

03221270-9

03221300-9

03221310-2

03221320-5

03221330-8

03221340-1

03221400-0

03221410-3

03221420-6

03221430-9

03221440-2

03222000-3

03222100-4

03222110-7

03222111-4

03222112-1

03222113-8

03222114-5

03222115-2

03222116-9

03222117-6

03222118-3

03222120-0

03222200-5

03222210-8

03222220-1

03222230-4

03222240-7

03222250-0

03222300-6

03222310-9

03222311-6

15.3.2008

RO
RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 74/7

Cod CPV

 

Descriere

03222312-3

 

Agri ş e

03222313-0

C

ă p ş uni

03222314-7

Zmeur ă

03222315-4

Afine

03222320-2

Mere, pere ş i gutui

03222321-9

 

Mere

03222322-6

Pere

03222323-3

Gutui

03222330-5

Fructe sâmburoase

03222331-2

 

Caise

03222332-9

Piersici

03222333-6

Cire ş e

03222334-3

Prune

03222340-8

Struguri

03222341-5

Struguri de mas ă Struguri de vin

03222342-2

03222400-7

M

ă sline

03300000-2

Produse agricole, de vân ătoare ş i de pescuit

03310000-5

Pe şti, crustacee şi produse acvatice Pe şti Pe şti pla ţ i Limb ă -de-mare Cambul ă de Baltic ă Pe şti din familia codului

03311000-2

03311100-3

03311110-6

03311120-9

03311200-4

03311210-7

 

Cod

03311220-0

Polac

03311230-3

Merluciu

03311240-6

Eglefin

03311300-5

Hering

03311400-6

Ton

03311500-7

 

Merlan

03311600-8

Albitur ă

03311700-9

Somon

03312000-9

Crustacee

03312100-0

Stridii

03312200-1

Molu şte

03312300-2

Nevertebrate acvatice Produse acvatice Corali sau produse similare Bureţ i naturali Alge marine

03313000-6

03313100-7

03313200-8

03313300-9

03313310-2

 

Alge

03320000-8

Bovine, ş eptel ş i animale mici

03321000-5

 

Bovine

03321100-6

Animale din specia bovină

L 74/8

RO
RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

15.3.2008

Cod CPV

 

Descriere

03321200-7

Vi ţ ei

03322000-2

Ş

eptel

03322100-3

Ovine Caprine Cabaline Porcine P ă s ă ri vii de curte Animale mici Iepuri de cas ă Iepuri de câmp Produse de animale de ferm ă Lapte de oaie ş i de capr ă proasp ă t Lapte de oaie Lapte de capr ă Lân ă ş i p ă r de animale Lân ă tunsă P ă r de animale Lapte de vac ă proaspă t Crotalii pentru animale Crotalii pentru bovine Produse de silvicultur ă ş i de exploatare forestieră Lemn Lemn de conifere Lemn tropical Lemn de foc Lemn brut Lemn de esen ţă moale De ş euri de lemn A ş chii de lemn Rumegu ş Bu ş teni Lemn de esen ţă tare Cherestea Produse din cherestea Lemn de min ă Gum ă arabică

03322200-4

03322300-5

03323000-9

03324000-6

03325000-3

03325100-4

03325200-5

03330000-3

03331000-0

03331100-1

03331200-2

03332000-7

03332100-8

03332200-9

03333000-4

03340000-6

03341000-3

03400000-4

03410000-7

03411000-4

03412000-1

03413000-8

03414000-5

03415000-2

03416000-9

03417000-6

03417100-7

03418000-3

03418100-4

03419000-0

03419100-1

03419200-2

03420000-0

03421000-7

 

Balsamuri

03422000-4

Lac

03430000-3

Plut

ă

03431000-0

Plut ă natural ă Co ş uri împletite Împletituri Produse de silvicultur ă Plante, ierburi, mu ş chi sau licheni ornamentali Produse de pepinier ă

03432000-7

03432100-8

03440000-6

03441000-3

03450000-9

15.3.2008

RO
RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 74/9

Cod CPV

 

Descriere

03451000-6

 

Plante

03451100-7

Plante de înmul ţ ire Bulbi de flori Arbu ş ti

03451200-8

03451300-9

03452000-3

 

Arbori

03460000-2

Celuloză

03461000-9

Past ă din lemn Past ă chimică din lemn

03461100-0

09000000-3

Produse petroliere, combustibil, electricitate şi alte surse de energie

09100000-0

Combustibili

09110000-3

Combustibili solizi

09111000-0

C

ă rbune ş i combustibili pe baz ă de c ărbune

09111100-1

C

ă rbune

09111200-2

Combustibili pe bază de c ărbune

09111210-5

 

Antracit

09111220-8

Brichete (de c ă rbune)

09111300-3

Combustibili fosili Combustibili pe bază de lemn Lignit ş i turb ă

09111400-4

09112000-7

09112100-8

 

Lignit

09112200-9

Turb ă

09113000-4

Cocs

09120000-6

Combustibili gazo ş i Gaz de huil ă , gaz pentru re ţ elele publice sau gaze similare Gaz de huil ă sau gaze similare

09121000-3

09121100-4

09121200-5

Gaz pentru re ţ elele publice Propan ş i butan

09122000-0

09122100-1

 

Propan

09122110-4

Propan lichefiat

09122200-2

 

Butan

09122210-5

Butan lichefiat Gaze naturale Petrol ş i produse distilate Kerosen de avion Carburan ţ i de tip kerosen Benzin ă Benzin ă f ă r ă plumb Benzin ă cu plumb Benzin ă cu etanol Gaz petrolier lichefiat (GPL) Combustibil gazos Ulei Diesel Motorin ă Motorin ă (0,2) Motorin ă (EN 590)

09123000-7

09130000-9

09131000-6

09131100-7

09132000-3

09132100-4

09132200-5

09132300-6

09133000-0

09134000-7

09134100-8

09134200-9

09134210-2

09134220-5

L 74/10

RO
RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

15.3.2008

Cod CPV

 

Descriere

09134230-8

Biodiesel Biodiesel (B20) Biodiesel (B100) P ă cur ă P ă cur ă pentru înc ă lzirea locuin ţ elor Uleiuri combustibile cu con ţ inut redus de sulf Petrol, c ă rbune ş i produse petroliere Preparate lubrifiante Uleiuri lubrifiante ş i agenţ i lubrifian ţ i Uleiuri pentru motoare Uleiuri pentru compresoare Uleiuri pentru turbine Uleiuri pentru angrenaje Uleiuri pentru reductoare

09134231-5

09134232-2

09135000-4

09135100-5

09135110-8

09200000-1

09210000-4

09211000-1

09211100-2

09211200-3

09211300-4

09211400-5

09211500-6

09211600-7

Uleiuri pentru sisteme hidraulice şi pentru alte utiliz ă ri Lichide pentru uz hidraulic Uleiuri pentru demulare Uleiuri anticorozive Uleiuri utilizate ca izolan ţ i electrici Lichid de frân ă Uleiuri albe ş i parafine lichide Uleiuri albe Parafine lichide Uleiuri minerale ş i preparate din petrol Uleiuri u şoare Uleiuri minerale Uleiuri lubrifiante pentru trac ţ iune Vaselin ă , cear ă de ţ i ţ ei ş i benzine speciale Vaselin ă ş i cear ă de ţ i ţ ei Vaselin ă Parafin ă Cear ă de ţ i ţ ei Reziduuri de ţ i ţ ei Benzine speciale White-spirit

09211610-0

09211620-3

09211630-6

09211640-9

09211650-2

09211700-8

09211710-1

09211720-4

09211800-9

09211810-2

09211820-5

09211900-0

09220000-7

09221000-4

09221100-5

09221200-6

09221300-7

09221400-8

09222000-1

09222100-2

09230000-0

Ţ

i ţ ei

09240000-3

Produse derivate din petrol ş i că rbune

09241000-0

Ş

ist bituminos sau petrolifer

09242000-7

Produse derivate din c ă rbune Ulei de huil ă Electricitate, înc ă lzire, energie solar ă ş i nuclear ă Electricitate Aburi, ap ă cald ă ş i produse conexe Ap ă cald ă Aburi

09242100-8

09300000-2

09310000-5

09320000-8

09321000-5

09322000-2

15.3.2008

RO
RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 74/11

Cod CPV

 

Descriere

09323000-9

Înc ă lzire urban ă

09324000-6

Înc ă lzire la distan ţă

09330000-1

 

Energie solar ă

09331000-8

Panouri solare

09331100-9

Captori solari pentru producerea c ăldurii

09331200-0

Module solare fotovoltaice

09332000-5

Instala ţ ie solar ă

09340000-4

Combustibili nucleari

09341000-1

Uraniu

09342000-8

Plutoniu

09343000-5

Materiale radioactive

09344000-2

 

Radioizotopi

14000000-1

Produse de minerit, metale de baz ă ş i produse conexe

14200000-3

 

Nisip ş i argil ă

14210000-6

Pietri ş , nisip, piatr ă concasată ş i agregate

14211000-3

Nisip

14211100-4

 

Nisip natural

14212000-0

Granule, criblur ă , nisip fin, pietre mici, pietriş , piatr ă f ă râmi ţ ată ş i concasat ă, amestecuri de piatr ă , amestec de nisip ş i pietriş ş i alte agregate

14212100-1

Bolovani ş i pietri ş

14212110-4

 

Pietre mici

14212120-7

Pietri ş

14212200-2

Agregate

14212210-5

Amestec de nisip ş i pietri ş

14212300-3

Piatr ă de carier ă şi concasată

14212310-6

Balast

14212320-9

Granit concasat

14212330-2

Bazalt concasat

14212400-4

P ă mânt

14212410-7

P ă mânt vegetal

14212420-0

Subsol

14212430-3

Criblur ă

14213000-7

Macadam, macadam gudronat ş i nisip gudronat

14213100-8

Macadam

14213200-9

Macadam gudronat

14213300-0

Nisip gudronat

14220000-9

Argil ă şi caolin

14221000-6

Argil

ă

14222000-3

Caolin

14300000-4

Produse anorganice chimice ş i îngr ăşă minte minerale

14310000-7

Îngr ăşă minte minerale

14311000-4

Calciu natural, fosfat aluminocalcic ş i să ruri naturale brute de potasiu

14311100-5

 

Calciu natural

14311200-6

Fosfa ţ i aluminocalcici

14311300-7

S ă ruri naturale brute de potasiu

L 74/12

RO
RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

15.3.2008

Cod CPV

 

Descriere

14312000-1

Pirite de fier

14312100-2

Pirite de fier nepr ă jite

14320000-0

Produse anorganice chimice

14400000-5

Sare ş i clorură de sodiu pur

14410000-8

 

Sare gem ă

14420000-1

Sare marin ă

14430000-4

Sare concentrat ă prin evaporare ş i clorur ă de sodiu pur ă

14450000-0

 

Saramur ă

14500000-6

Produse conexe de exploatare minier ă ş i în carier ă

14520000-2

Pietre pre ţ ioase ş i semipreţ ioase, piatr ă ponce, şmirghel, abrazivi naturali, alte minerale şi metale preţ ioase

14521000-9

Pietre pre ţ ioase ş i semipre ţ ioase

14521100-0

Pietre pre ţ ioase

14521140-2

Praf sau pulbere de pietre pre ţ ioase

14521200-1

Pietre semipre ţ ioase

14521210-4

Praf sau pulbere de pietre semipre ţioase

14522000-6

Diamante industriale; piatr ă ponce; şmirghel ş i al ţ i abrazivi naturali

14522100-7

Piatr ă ponce

14522200-8

Diamante industriale

14522300-9

Ş

mirghel

14522400-0

Abrazivi naturali

14523000-3

Minerale, metale preţ ioase conexe ş i produse asociate

14523100-4

 

Minerale

14523200-5

Aur

14523300-6

Argint

14523400-7

Platin ă

14600000-7

Minereuri metalifere ş i aliaje

14610000-0

Minereuri metalifere

14611000-7

Minereuri de fier

14612000-4

Minereuri de metale neferoase

14612100-5

Minereuri de cupru

14612200-6

Minereuri de nichel

14612300-7

Minereuri de aluminiu

14612400-8

Minereuri de metale pre ţ ioase

14612500-9

Minereuri de plumb

14612600-0

Minereuri de zinc

14612700-1

Minereuri de staniu

14613000-1

Minereuri de uraniu ş i toriu

14613100-2

Minereuri de uraniu

14613200-3

Minereuri de toriu

14614000-8

Diverse minereuri

14620000-3

 

Aliaje

14621000-0

Feroaliaje

14621100-1

Feroaliaje din afara CECO

14621110-4

Feromangan

15.3.2008

RO
RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 74/13

Cod CPV

 

Descriere

14621120-7

 

Ferocrom

14621130-0

Feronichel

14622000-7

O

ţ el

14630000-6

Zgur ă , zgur ă de metal, de şeuri ş i resturi feroase Metale de bază Fier, plumb, zinc, staniu şi cupru Fier Font ă brut ă Plumb Zinc Staniu Cupru Aluminiu, nichel, scandiu, titan ş i vanadiu Aluminiu Oxid de aluminiu Nichel Scandiu Titan Vanadiu Crom, mangan, cobalt, ytriu ş i zirconiu Crom Mangan Cobalt Ytriu Zirconiu Molibden, techne ţ iu, ruteniu ş i rodiu Molibden Techneţ iu Ruteniu Rodiu Cadmiu, lute ţ iu, hafniu, tantal ş i tungsten Cadmiu Lute ţ iu Hafniu Tantal Tungsten

14700000-8

14710000-1

14711000-8

14711100-9

14712000-5

14713000-2

14714000-9

14715000-6

14720000-4

14721000-1

14721100-2

14722000-8

14723000-5

14724000-2

14725000-9

14730000-7

14731000-4

14732000-1

14733000-8

14734000-5

14735000-2

14740000-0

14741000-7

14742000-4

14743000-1

14744000-8

14750000-3

14751000-0

14752000-7

14753000-4

14754000-1

14755000-8

14760000-6

Iridiu, galiu, indiu, taliu ş i bariu Iridiu Galiu Indiu Taliu Bariu Cesiu, stron ţ iu, rubidiu ş i calciu Cesiu Stron ţ iu

14761000-3

14762000-0

14763000-7

14764000-4

14765000-1

14770000-9

14771000-6

14772000-3

L 74/14

RO
RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

15.3.2008

Cod CPV

Descriere

14773000-0

Rubidiu Calciu Potasiu, magneziu, sodiu ş i litiu Potasiu Magneziu Sodiu Litiu Niobiu, osmiu, reniu ş i paladiu Niobiu Osmiu Reniu Paladiu Diverse produse minerale nemetalice Produse abrazive Pietre de moar ă , pietre de polizat ş i pietre de tocil ă Pietre de moar ă Pietre de polizat Pietre de tocil ă Pulbere sau granule abrazive Corindon artificial Grafit artificial Sticl ă Fibre de sticl ă Materii prime secundare de recuperare Materii prime secundare metalice de recuperare Materii prime secundare nemetalice de recuperare Cenu şă şi resturi cu con ţ inut de metale Alimente, b ă uturi, tutun ş i produse conexe Produse de origine animal ă , carne şi produse din carne Carne Carne de bovine Carne de vit ă Carne de mânzat Carne de pas ă re Carne proasp ă t ă de pas ă re Carne de gâsc ă Carne de curcan Carne de pui Carne de ra ţă Ficat de pas ă re Foie gras Carne de porc Organe comestibile Carne de miel şi de oaie Carne de miel

14774000-7

14780000-2

14781000-9

14782000-6

14783000-3

14784000-0

14790000-5

14791000-2

14792000-9

14793000-6

14794000-3

14800000-9

14810000-2

14811000-9

14811100-0

14811200-1

14811300-2

14812000-6

14813000-3

14814000-0

14820000-5

14830000-8

14900000-0

14910000-3

14920000-6

14930000-9

15000000-8

15100000-9

15110000-2

15111000-9

15111100-0

15111200-1

15112000-6

15112100-7

15112110-0

15112120-3

15112130-6

15112140-9

15112300-9

15112310-2

15113000-3

15114000-0

15115000-7

15115100-8

15.3.2008

RO
RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 74/15

Cod CPV

Descriere

15115200-9

Carne de oaie Carne de capr ă Carne de cal, de m ă gar, de catâr sau de bardou Carne de cal Carne de m ă gar, de catâr sau de bardou Diverse tipuri de carne Carne de iepure de casă Carne de iepure de câmp Vânat Picioare de broasc ă Porumbei Carne de pe şte Produse din carne Conserve ş i produse din carne Produse pe bază de carne pentru cârna ţi Carne pentru cârna ţ i Salamuri Cârna ţ i Sângerete ş i alţ i cârna ţ i pe baz ă de sânge Cârna ţ i de pasă re Carne uscat ă , s ă rat ă , afumat ă sau condimentat ă Jambon afumat Sl ă nin ă Salam Preparate din ficat Pateu Preparate pe bază de ficat de gâsc ă sau de ra ţă Produse pe bază de carne de porc Jambon Chiftele Mânc ă ruri din carne de porc Produse pe bază de carne de pas ă re Produse pe bază de carne de vită ş i de mânzat Chiftele din carne de vit ă Carne de vit ă tocat ă Chifle cu carne de vit ă tocat ă Preparate pe baz ă de carne Peş te preparat ş i conserve de pe ş te File de pe şte, ficat ş i icre sau lap ţi de pe ş te File de pe şte File proasp ăt de pe şte Icre sau lap ţ i de peş te Ficat de peş te Peş te, file de peş te şi alte tipuri de carne de pe ş te congelate Peş te congelat

15117000-1

15118000-8

15118100-9

15118900-7

15119000-5

15119100-6

15119200-7

15119300-8

15119400-9

15119500-0

15119600-1

15130000-8

15131000-5

15131100-6

15131110-9

15131120-2

15131130-5

15131134-3

15131135-0

15131200-7

15131210-0

15131220-3

15131230-6

15131300-8

15131310-1

15131320-4

15131400-9

15131410-2

15131420-5

15131490-6

15131500-0

15131600-1

15131610-4

15131620-7

15131640-3

15131700-2

15200000-0

15210000-3

15211000-0

15211100-1

15212000-7

15213000-4

15220000-6

15221000-3

L 74/16

RO
RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

15.3.2008

Cod CPV

Descriere

15229000-9

Produse congelate pe baz ă de pe ş te Pe ş te uscat sau s ă rat; pe ş te în saramur ă ; pe ş te afumat Pe ş te uscat Pe ş te s ă rat Pe ş te în saramur ă Pe ş te afumat Conserve de pe ş te Pe ş te în conserv ă sau cutie ş i alte tipuri de pe şte preparat sau în conserv ă Pe şte pane sau acoperit în alt mod, în conserv ă sau cutie Somon în conserv ă Hering preparat sau în conserv ă Sardine Ton în conserv ă Macrou de Atlantic Hamsii Batoane de pe şte file Preparate pe baz ă de pe ş te pane sau acoperit în alt mod Mânc ă ruri preparate din peş te Preparate pe baz ă de pe ş te Caviar ş i icre Caviar Icre Fructe de mare Crustacee congelate Crustacee preparate sau în conserv ă Produse pe bază de molu ş te Fructe, legume şi produse conexe Cartofi şi produse pe baz ă de cartofi Cartofi congela ţ i Chips ş i cartofi pr ă ji ţ i Cartofi t ă ia ţ i cuburi, rondele ş i alte tipuri de cartofi congelaţ i Produse din cartofi Piure de cartofi instant Cartofi semiprepara ţ i Cartofi chips Cartofi chips aromatiza ţ i Gust ă ri din cartofi Crochete de cartofi Cartofi transforma ţ i Sucuri de fructe ş i de legume Sucuri de fructe Suc de portocale Suc de grepfrut Suc de l ă mâie Suc de ananas

15230000-9

15231000-6

15232000-3

15233000-0

15234000-7

15235000-4

15240000-2

15241000-9

15241100-0

15241200-1

15241300-2

15241400-3

15241500-4

15241600-5

15241700-6

15241800-7

15242000-6

15243000-3

15244000-0

15244100-1

15244200-2

15250000-5

15251000-2

15252000-9

15253000-6

15300000-1

15310000-4

15311000-1

15311100-2

15311200-3

15312000-8

15312100-9

15312200-0

15312300-1

15312310-4

15312400-2

15312500-3

15313000-5

15320000-7

15321000-4

15321100-5

15321200-6

15321300-7

15321400-8

15.3.2008

RO
RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 74/17

Cod CPV

Descriere

15321500-9

Suc de struguri Suc de mere Amestecuri de sucuri neconcentrate Sucuri concentrate Sucuri de legume Suc de tomate Fructe ş i legume transformate Legume transformate Legume proaspete sau congelate R ă d ă cinoase transformate Tuberculi transforma ţ i Fasole, mază re, ardei, tomate ş i alte legume Fasole transformat ă Mază re transformat ă Mază re sf ă râmat ă Tomate transformate Ciuperci transformate Ardei transforma ţ i Germeni de soia Trufe Legume pentru frunze ş i varz ă Varză transformată Legume cu p ăst ă i transformate Legume congelate Legume în conservă ş i/sau la cutie Fasole în sos tomat Fasole alb ă în sos tomat Tomate în conservă Tomate la cutie Piure de tomate Piure concentrat de tomate Sos de tomate Ciuperci la cutie M ă sline transformate Legume la cutie Varză acr ă la cutie Maz ă re la cutie Fasole boabe la cutie Fasole întreag ă la cutie Sparanghel la cutie M ă sline la cutie Porumb dulce Legume conservate provizoriu Legume conservate în o ţ et Fructe ş i fructe cu coaj ă lignifiată transformate

15321600-0

15321700-1

15321800-2

15322000-1

15322100-2

15330000-0

15331000-7

15331100-8

15331110-1

15331120-4

15331130-7

15331131-4

15331132-1

15331133-8

15331134-5

15331135-2

15331136-9

15331137-6

15331138-3

15331140-0

15331142-4

15331150-3

15331170-9

15331400-1

15331410-4

15331411-1

15331420-7

15331423-8

15331425-2

15331427-6

15331428-3

15331430-0

15331450-6

15331460-9

15331461-6

15331462-3

15331463-0

15331464-7

15331465-4

15331466-1

15331470-2

15331480-5

15331500-2

15332000-4

L 74/18

RO
RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

15.3.2008

Cod CPV

 

Descriere

15332100-5

Fructe transformate Mere transformate Pere transformate Banane transformate Rubarb ă Pepeni galbeni Dulce ţ uri ş i marmelade; jeleuri de fructe; piureuri ş i paste de fructe sau de fructe cu coaj ă lignifiată Marmelade Marmelad ă de portocale Marmelad ă de l ă mâie Jeleuri de fructe Paste de fructe Paste de fructe cu coajă lignifiat ă Unt de arahide Piureuri de fructe Dulce ţ uri Dulcea ţă de caise Dulcea ţă de mure Dulcea ţă de coac ă ze Dulcea ţă de cire ş e Dulcea ţă de zmeur ă Dulcea ţă de c ă p ş uni Fructe cu coaj ă lignifiat ă transformate Fructe cu coaj ă lignifiat ă pr ă jite sau să rate Conserve de fructe Fructe uscate Stafide de Corint transformate Stafide transformate Sultanine Produse vegetale secundare Uleiuri ş i gr ă simi animale sau vegetale Uleiuri ş i gr ă simi animale sau vegetale brute Uleiuri animale sau vegetale Uleiuri vegetale Ulei de m ă sline Ulei de susan Ulei de arahide Ulei de cocos Ulei pentru g ă tit Ulei pentru pr ă jit Gr ă simi Gr ă simi animale Gr ă simi vegetale Reziduuri solide de gr ă simi sau de uleiuri vegetale

15332140-7

15332150-0

15332160-3

15332170-6

15332180-9

15332200-6

15332230-5

15332231-2

15332232-9

15332240-8

15332250-1

15332260-4

15332261-1

15332270-7

15332290-3

15332291-0

15332292-7

15332293-4

15332294-1

15332295-8

15332296-5

15332300-7

15332310-0

15332400-8

15332410-1

15332411-8

15332412-5

15332419-4

15333000-1

15400000-2

15410000-5

15411000-2

15411100-3

15411110-6

15411120-9

15411130-2

15411140-5

15411200-4

15411210-7

15412000-9

15412100-0

15412200-1

15413000-6

15413100-7

Ş

rot

15.3.2008

RO
RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 74/19

Cod CPV

Descriere

15420000-8

Uleiuri ş i gr ă simi rafinate Uleiuri rafinate Gr ă simi rafinate Gr ă simi sau uleiuri hidrogenate sau esterificate Ceruri vegetale Gr ă simi comestibile Margarin ă şi preparate similare Margarin ă Margarin ă lichid ă Produse tartinabile cu un con ţinut redus sau sc ă zut de gr ă simi Produse lactate Lapte ş i smântân ă Lapte Lapte pasteurizat Lapte sterilizat Lapte UHT Lapte degresat Lapte semidegresat Lapte integral Lapte condensat Lapte praf Smântân ă Smântân ă semigras ă Smântân ă gras ă Smântân ă groas ă Smântân ă pentru fri ş c ă Unt Brânzeturi Brânz ă de masă Brânz ă proasp ă t ă Cottage cheese Brânz ă cu past ă moale Brânz ă Feta Brânz ă rasă , pulbere, cu mucegai ş i alte tipuri de brânză Brânz ă cu mucegai Brânz ă Cheddar Brânz ă rasă Parmezan Brânz ă cu past ă tare Brânz ă tartinabil ă Diverse produse lactate Iaurt şi alte produse lactate fermentate Iaurt Iaurt natural Iaurt aromatizat

15421000-5

15422000-2

15423000-9

15424000-6

15430000-1

15431000-8

15431100-9

15431110-2

15431200-0

15500000-3

15510000-6

15511000-3

15511100-4

15511200-5

15511210-8

15511300-6

15511400-7

15511500-8

15511600-9

15511700-0

15512000-0

15512100-1

15512200-2

15512300-3

15512900-9

15530000-2

15540000-5

15541000-2

15542000-9

15542100-0

15542200-1

15542300-2

15543000-6

15543100-7

15543200-8

15543300-9

15543400-0

15544000-3

15545000-0

15550000-8

15551000-5

15551300-8

15551310-1