Sunteți pe pagina 1din 7

93

8.Haşurarea în AutoCAD
8.1.Comenzile HATCH şi BHATCH
AutoCAD permite umplerea cu model a unor contururi închise, adică
“haşurarea”. Operaţia este asigurată prin comenzile HATCH sau
BHATCH.
HATCH este comanda propriu-zisă de haşurare, moştenită de la
primele versiuni AutoCAD. De aceea este mai restrictivă în cerinţe.
Comanda solicită specificarea obiectelor care alcătuiesc conturul
închis, necesitând închiderea acestui contur pe capete de entităţi şi nu
pe puncte intermediare (fig. 8.1 a, b). Aceasta În versiunea 2000,
comanda are şi opţiunea de definire dinamică a conturului ce urmează
să fie haşurat (fig. 8.2), cu- sau fără reţinerea conturului respectiv.
Comanda HATCH lucrează exclusiv prin opţiuni alfanumerice, fapt
pentru care este oarecum incomodă, şi, ca urmare, mai puţin
recomandată.
Modelul creat prin comanda HATCH este neasociativ! Aceasta
înseamnă că nu se va adapta unor modificări ulterioare ale conturului
de haşurat!

8.Haşurarea în AutoCAD
94
a) b)
Figura 8.1 Rezultatul aplicării comenzii HATCH. Haşurare
executată: a) corect, datorită închiderii conturului pe capete de
entităţi; b) incorect, datorită închiderii conturului pe puncte
intermediare

Figura 8.2 Definirea dinamică, punct cu punct, a conturului


închis pentru zona de haşurat, în cadrul comenzii HATCH
Inconvenientul privind închiderea conturului a fost înlăturat prin
crearea comenzii BHATCH, abrevierea noţiunii de “boundary hatch”,
adică haşurarea domeniilor. Caseta de dialog a acesteia este
prezentată în fig. 8.3. Prin comanda BHATCH, specificarea zonei
supuse haşurării poate fi realizată fie prin punctarea în interiorul
acesteia (“Pick points”), fie prin selectarea conturului respectiv,
similar cu selecţia din cadrul comenzii HATCH (“Select objects”).
În cazul punctării în interiorul unui zone, AutoCAD generează
automat o polilinie închisă sau o regiune (la alegerea utilizatorului) care
delimitează cel mai apropiat contur închis posibil în raport cu punctul
specificat. Polilinia respectivă (sau regiunea) este ştearsă după
Lia DOLGA AutoCAD 2000 în douăzeci de paşi
95
haşurare, dar se poate opta pentru păstrarea acesteia (vezi panoul
“Advanced”).
Comanda BHATCH permite şi previzualizarea haşurii, anterior
aplicării ei efective şi, eventual, modificarea opţiunilor de haşurare,
fără întreruperea comenzii.
Haşura elaborată prin comanda BHATCH are proprietatea de
asociativitate în raport cu conturul, adică la modificarea conturului, se
modifică adecvat şi haşura respectivă. Utilizatorul poate renunţa la
proprietatea de asociativitate, prin opţiunile din grupul “Composition”
al casetei de haşurare (fig. 8.4).

8.Haşurarea în AutoCAD
96

Figura 8.3 Caseta de dialog “Boundary Hatch” cu cele două


panouri, “Quick” şi “Advanced”

Figura 8.4 Grupul de desemnare a asociativităţii haşurii în


raport cu conturul din cadrul comenzii BHATCH
Pentru ca haşura să ocolească un text, textul va fi selectat între
entităţile supuse haşurării (fig. 8.5).

abcd

Figura 8.5 Ocolirea unui text la haşurare

Lia DOLGA AutoCAD 2000 în douăzeci de paşi


97
La haşurare, se admit selecţii multiple în cadrul aceleiaşi operaţii de
haşurare. În cazul unor contururi incluse unul în celălalt, este utilă
precizarea “stilului de haşurare” (“Island detection style”)
(fig. 8.6 a,…, d), adică a modului în care programul să considere
diferitele regiuni succesive. Panoul “Advanced” al casetei de dialog
“Boundary Hatch” conţine aceste opţiuni.

a)

b) c) d)
Figura 8.6 a) Contururi de haşurat; haşurare în stil:
b) ”Normal”; c) “Outer”; d) “Ignore”
În cadrul operaţiei de haşurare, atât prin comanda HATCH cât şi
prin comanda BHATCH, este necesară precizarea modelului de
umplere (“Hatch pattern”). Acesta poate fi:
- model-utilizator (“User defined pattern”), definit dinamic, în timpul
lucrului, şi care constă din linii paralele şi echidistante, de o
anumită înclinare şi cu o anumită spaţiere, aplicate într-un singur
sens sau în ambele sensuri (“Double hatch”),
- model dintr-o bibliotecă de modele (“Predefined pattern”), pentru
care se aleg scara şi unghiul de aplicare. AutoCAD dispune de o
bibliotecă vastă de modele de haşurare, pentru diferite materiale,
grupate în trei categorii: “ANSI”, “ISO”, “Other”. În grupul
“Other” se găseşte şi varianta de model solid, adică o colorare
uniformă a suprafeţei de haşurat. Culoarea implicită a “haşurii
solide” este culoarea curentă (culoarea “bylayer” sau o culoare
explicită stabilită de utilizator”) (fig. 8.5).

8.Haşurarea în AutoCAD
98
- model dintr-o bibliotecă externă, specificată de utilizator (“Custom
pattern”), caz în care trebuie specificat fişierul-bibliotecă, de tip
*.pat.

Figura 8.5 Haşurarea cu model solid de diferite culori


Rezultatul haşurării este o entitate de tip bloc anonim, constând
dintr-un set de linii. Se poate opta pentru obţinerea modelului sub
formă explodată în liniile componente.
În grupul de comenzi “Express Tools”, AutoCAD 2000 dispune de
comanda SUPERHATCH, prin care pot fi utilizate ca modele de
haşurare imagini, blocuri, referinţe externe, sau alte obiecte din desen,
convertite în prealabil în blocuri-utilizator. Fig. 8.6 prezintă un astfel de
exemplu. Comanda menţionată permite alegerea scării la care să fie
folosită imaginea pentru haşurare, a punctului de referinţă şi a
unghiului ei de rotaţie.

Lia DOLGA AutoCAD 2000 în douăzeci de paşi


99

Figura 8.6 Exemplu de aplicare a comenzii SUPERHATCH

8.Haşurarea în AutoCAD