Sunteți pe pagina 1din 275

St. Vintila T. Cruceru Lucia Onciu C.

Serbanescu
Instalatii
sanitare si de
gaze
Indrumator de proiectare
l
J"
,i
,., r
'. '.
" ..
, . conlUm menaJer 4 " . ' 104;'!lt< ,i
;', ::l ,"
, .,
2.2.1. RelatII ,eneralo pentru calc:ulul .Idraullo al coDdaetelor de dlatrlbutlo' ',:: !
{ .
\ " : a apel reci ,i calde de coDsum. .. : '. 1.4' ,i
2.2.2. Stabilirea sarelall h1drodln.mlce neceiaro pentru allment.rea ca api .. ' -:
'din Interiorul clldirilor '... . 1I4.
i
..
,

"
f.
..
"'t/
..
\ ..
.
Cuprins
1
.'.
1'.
.(
1. Elemente de bazA DeCeSare d. allmeatare eu apa rece ti caldA
peatru consum meaaJer ,1 de ClaaUure la diferite cateprll d. elldlrl II
1.1. Elemento generalo 't t ' , .

. 1. \.1. Tema de proiectare . .. : .. 9
."
1.1.2. Principii Bener.le de proiectare. laterloare de .lImentare
cu apA ,1 de canalizare : ; .. Il
1.1.3. Materialele principale folosite la instalatll"'r de alimeat.re cu
apA rece ,1 caldA peatru c:oneulD _aajer ti do caoallzare din elIdlrl . li
,,' ... 1.2. de alimentare cu .pl rece ti c:aldI peatru c:oneum menajer ,1 de'
. canalizare In clAdiri de locuit '.' : _ .- 16
1.2.1. Stabilirea tipurilor ,i numlrulul obiectelor sanitare . 1j)
1.2.2. A!T1plasarea obiectelor sanitare pe planuri ,1 In scheme .
l'
1.2.3. Amplasare. coloanelor de alimentare cu apl rece, apl caldl de consum.
. . canallzare a apelor uzate men.jere ,1 canalizare pelor meteorice 16
1.2.1. Amplasarea conductelor de leglturl de la obiectele sanitare 1. coloan.
;..
1.2,'. detaliilor pentru Ilrupurile' sanitare' . '.'
,.
"
1.2.6. Amplasarea retelelor de dlstribulie pel recll pel c.lde de consum.
C&RjlJizare menaJerl ,1 e&lJallzal1l mcteoric:A .....
'9
1.2.7. Intocmirea schemei coloanelor . 6-'
1.3. 1nstalalil de alimentare cu .pA rece ,1 caldA pentru consum menaJer ,1 de
canaJizare In clAdiri adminlstr.tive ,1 M1C1.I.culturale ....... 6.
1.3. \. Stabilire. tlpurllc;>r ,i numlrului obiectelor. sanitare. Ampl.sare. obiec
telor sanitare . 611
1.3.2. Intocmirea detaliilor' pentru' Ilrupurile sanitare .............. 71
' ,"o
1.3.3. Amplalll1rea relelelor de dlstribulie apel reci, apel c.lde de coaauln
canalizaro menajerA ,1 can.llzare .meteorlc:A . 78
1.3.1, Intocmirea schemei coloanelor '" , . 7&
1.1. Instalalii de alimentare cu apll. rece ,i caldA consul1l menajer ,i de
canalizare In anexele ROCiale ale cll1dirilor i"duatriale ...............
. 79
1.1.1. Amplasarea obiectelor sanitare In .nexele MICiale ale clAdirilor industriale 79
1.1:2. Amplasarea de disti-ibulie apei reci, a apei calde de conaura.
<.. /""'
canalizare menajeri ,i canalizare meteoric:l ... 79
2. Proiectarea lastalatlilor Interioara de alimentare cu .pl reCe ,1 caldA pentru coasum.
menaJer : : . U
2.1. Elemente generate &2
2.1.1. Necesarurila specifice de apA rece ,1 caldA pentru conaUM men!!'jer.
funclie da clldirilor 82
2.1.2. Debite specifice. presiuni normale. de utilizare, echivalenti .debit Si
2.1.3. Debite de calcul pentru dimensionare. conductelor 86
.:' ' . 2.1.1. Viteze economice (optime) ,i presiuni disponibile .Ie .pal foleaite la ','
dimensionarea conductelor l '. 113 . "
. 2.2.3. Metodologia de c:alcul hldraulle a condaetelot de dlatrlbutle a apel reci I
,. !
i'
,1 c:aldo peatru meaaJer ' 114 ""'.
.
+ .'
: .
3. Proiectarea laat.lallllor laterlo.re de aUlDeata,. Cll apA rece pentru c_b.terea laeea

',' dtJlor , ; : 164' ,
. .
"',
"
"
lenerale "." '., ' " . , , ,.,' .', ,., . 164
i
'.'
',',
.\. 3.1.1. principale de proiectare a Inat.latillor Interioare de allmen- .
,
i
,
tare cu apA rece P,llntru combaterea Incendiilor, cuprin. In IellaJatla
, :
actuali ' . 164
3.1.2. Materiale. ,1 echipAmente wpec:lflco alimentare cu .pI
rece pentru comLAterea IncendIIlor . 17&
.....
3.2. Instalatii cu hldrantl Interlorl pentru combaterea Incendiilor . # 183
Determinarea numArului de Interior! ,1 .!"plalll'ea lor In cII
dirl : : . 183
3.2.2. Deblte specifice ,i deblte de calcal neCesare dlmensionArH instalatiilor
. de alimentare cu apl folOsind hidraati iateriorl pentru combaterea in
cendiilor . " .. " ... , .... ; ................ 186
3.2.3. Calculul hldraullc al conductelor do alimentare cu apl a .
Interiorl pentru combaterea IncendIIlor ... 188
3.3. cu aprinklere pentru combaterea Incendiilor \" , 197
3.3.1. CaracteriaUcile hidraulice, geometrice ,1 e sprlnklerelor 197
3.3.2. tipurilor ,1 determinarea numArului de aprlnklere ,1 ampla
aarea lor In clAdiri " , . 200
3.3.3. Debitul de calcul necesar dimensionlril cu sprink1ere . 20'
3.3.4. Calculul hidraulic al conductelor CI1 sprlnklere...
206
3.4. Instalalll cu drencere pentrll comb&'terea Incendiilor ........
228
3.1.1. Stabilirea tipului ,1 nllmlrulul de drencere ,1 amplAsarea lor In clldirl 228.
\ 3.1.2. Debila specifice. debila de calcul ti calculul hldraullc al conductelor In- .
cu drencere ;
230
, 231
3.'. InstalatII cu pnlverl7.Atoare de .pA pentru combaterea Incendiilor ....
3.'.1. Caracteristicile hldraullce, geometrice ,1 ale pulveriZAtoa
relor de apA .
231
3.'.2. Stabilire. tipurilor. ,1 modulul de ampla..re a pulverlzatoa
relor de apA In Instalalll : .
234
3.'.3. Calculul hldraulic al conductelor cu pulverlzatoare de apl
231
, .
4. Proiectarea Inatalallllor Interioare de caaaliza,. ........' .....
213
.
..
4.1. interioare de eanaliZllre a apelor uZllte menajere ............ 21'
4.1.1. Debite specifice, de debit ti debite de calcul pentru dl
mensionarea conductelor de canallzare a apelor uzate menaJcre 21'
-4.1.2. Calculul hidraulic al conductelor de canalizare a apelor uzate menajere

1.2. Interioare de canatlzare a apelor UZAte Induatrlate ..........
26&
('
4.2.1. Deblte specifice ,1 debite de calcul pentru dimensionarea conductelor
de canaliZllre a apelor uzate InduatTlale' .". ;.; ... .........
268
4.2.2. Calculul hldraullc al conductelor de canalizare a apelor uzate Industriale.
269.
4.3. de canallmre a apelor meteorlce ................... , '.
273
4.3.1. Debite specifice ,1 debite de calcul pentru dimenalonarea conductelor
de canalizare a apelor meteorice ..
273
, .
4.3.2. Alegen;a tipurilor ,1 determinarea numirulul de receptoare de ape
meteoflce \ . 279 '.
4.3.3. Calculul hldraulic al conductelor de caaatizare a apelor meteorlce' . 2U "
' ..
; ,..:. ',t,
. :
',' \.'" . .. :1 \ ;{ , '.5
) . ' .., I t '
' .. .' ,
}', o', :'; . . '/ '\ I .'.
','. J
, " '.
,
. ,
.... . 1"; t. :t
1 t. I ' , .'.> . \
'.. ',,1 '1 ,1 Ai
, t ,,\
2!1!1.211Ii&!I .... 1121.' :.:_.

,.
I
. I
:'\
\.
,. Proleclarea rc'eleror uler/ouc de dlstrlbulle a ape/ reelln de clAdiri' '"
'.1. E1emC"nte ' , .
'.1.1. StalJllirea tipurilor ,1 punctelor do consum a apel din
exteriorul c1:ldirilor ....... , ....... , ... , .....
'.1.2. utilizate la .. relelelor exterioare de dis
triiJlllie a apel din anlllllnhlllrl de clAdiri ... , ... ,
'.1.3. Til'url de relele exterioare de II al'ei recl ,1 amplasarea lor
In anlllllnblurl de cUl.dlri ..... , .... , ... ; .. , " .: .,
'.2. Dehile arvcifice ,i debile de CIIlcul pentru exterioare
de ,hMtrllou\le a apel reci In all .."nhlurl do t14dlrl ... " .....
'.2.1. DelJlte spt-"Cllice " ................. ; ,
'.2.2. Dehite de calcul .
'.3. C-'llcnlul hidranlie al cui.ductdar r .
':3.1. Calculul hidraulic al relelelor exterioare de distributie a apel ffel In
ansamblu" de ..................
'.3.2. Calculul hidralliic al conductelor de brllontllntent ... J
6. de dlstrlbulle. ,1 a aFel calde de connm
6.1. de distrihutie a apei calde de consum In ansamblurf de cl:l
diri ....................................................... , .
6.1.1. Ampla!!llrea exterioare de distribulle a' apel calde de consum
. In ansambluri de cUl.dirl .................................
6.1.2. Debite de calcul pentru conductelor de a
calde de consum In ansambluri de cIltdiri " ........
6.1.3. Calculul hidraulic al couductelor exterioare distrihulie a' callle
de cOllsum In ansamhlurl de clAdiri ; : .
6.2. de conducte pcntrll circulalia apei calde consnm .. : . " ..
6.2.1. Elem.ente generale .......................... : ............
6.2.2. Calculul hidraulic al conductdor de Il apel calde de cousum
Pco:e:t uu rele1:lo: ext erloare de canalinre ansamblurl de clAdiri .. " .....
7.1. generale : ; .
7.1.1. Incadrarea relelelor Ile canalizare din anllllmhlurl de c1A.
diri in ,i siste,!,ele de canalizare ale localitlllilor.. " .......
7.1.2. Principaleie materiale utilizate la execulia de cana
lizare din ansamblllri de cUl.diri ..
7.1.3. ,i amplasarea de canalizare din
an!\llll1hlurj de cUl.dirl ......................
7.1.1. ale de canalizare din al".all1
hluri de .............................
7.2. Calculul hidranlic al conductel"r de CaDllllzl1re din ansamblurl de
clll(liri ... r.' .. , t, I 1.'"
7.2.1. Dehlte de calclIl pentru clirurn.IIJnart. .: ......
7.2.2. 1>irnensioflarra cOllductel"r lelelc; exterioare do call1dizare rlin an
lUllllhllld do ....................................
" 7.2.3'. Profii" I 1""81111111"111 ,.1 11'1"1<1 ",".r10:"'" 01. 'caIIali zare ....
7.3. Instalatii de pompare a apelor de canalizare .
7.3.1. Echipamente ,i illstalatii prntru pomparello apelor d" canalizare.' .'
7.3.2. CulclIllIl instalaliilor de pompare a .pclor canalizare ....
II. I'rolectorell lOitalallllor Jl(ntrll aCllmularea apel reci ....... " ...
R.I. Rezervoare pentru acuffiularf"B apei reci .. '. ' . , . , I
IIL C"lcllllll vulumului n,'CeMAr (eapndtlllil) ...ervoar'I"r prntll acullluiarea
llpd reci .
8.2.1. Calculul volumului de incelldiu .............
8.2.2. Calculul volumlliui de 1I'/ario .: .
8.2.3. Calculul volumului de pentru consumul ,i industrial
fi
29'
298
JllO
.10'
30'
Jll'
31J
JI)
320
311
311
3ii ,
30

316
3-16
3-17
J63
36l
363
36'
366
366
363
3611
373
3711
379
,1711
381
392
392
39'
396
1000
iOO
i'
8.3. Calculul bidraulic al comluctelor de acumulare' a
recl .. .. ,' ; ..
8.3.1. dinmetrul,,1 ,1 numArului c.u .
11.3.2. timpului de golire a '1 con
ductel lIe golire ; '.'
9. Instalatlllor de rldlcnre li presiunII apel ....
lI.l. de pompare , , , , .
..
9.1.1. Alegerro. pompelor ,' ,' .
. 9.1.2. Dimensionarea tnmpon ,1 a hldrauhce ane"e
9.2. de ... , , ....
. lI.2.1. Alegerea pompelor de cu a rezervoarelor de;
9.2.2. de ..
) .
9.3. de pompare cu redplente de hidrofor .....
9.3.1. Calculul volumul,,1 necesar ,1 numArului de de hi.
drofor : .
9.3.2. Dimenslonarea rezervorului tampon a hidraulice din
de pompare a apei cu reeipiente de hidrolor ' " ; ..
9.3.3. pompei pentru' de hiilrofor ..... , ...
9.3.i. compresorului de aer : , .. , :
10. InstalalUJor apel de consum ........
I().I. Elemente de bazl pentru tipurilor de centrale
prepararea apel calde de cOlIsum : : ..
10.2. centrale pentru apel calde de consum loloSlOd aparate
cu a.eumulare I I I , .
f.
10.2.1. Debitul de calcul pentru _apa caldl de consum ...
10.2.2. Necesarul de c1!.l<lurll. pentru prepararea apei calde de consum ....
10.2.3. Calculul de cldurll. transmise apel In regim de acumulare
a energiei termice ........... : ...............
10.2.i. Dimensionarea instalaliei pentru prepararea apel calde de consum
cu montate in ..
10.2.'. instalalid pentru prepararea apei calde de consum cu
aparate In contracurent (lll.rl'1 serpentine) pentru stocarea
energiei termice In apa caldll. de con.um : .
,.. 10.2.6. Dimensionarea pentru apel calde de consum
Intr-o treaptll raconlatll. la de termolicare cu acu
mulare .... 1
10.3. centrale pentru prepararea apei calde de consum cu
de cAldurll acumulare .............
li. InstalalllJor de gaze naturale combustibile - - -"
'-'''11.1. de ,1 exterioare <10 !taze naturale .combustil.ilo
11.1.1. do pr".iuni admise In sistemele de alimentare cu gale na
"" turale combu.ti!>i)e .
11.1.i. Alegerello trll.eel"r. pcntru amplasarea ,1 conduc
tf'lor 1.' "" 1 "'" 1 .... 1 1."
11.1.3. InteriOllre la reteltle exterioare de gaze
naturale combustibile .
11.1.1. Calculul condllctelor exterioare de gaze naturale combustibile .
11.2. Statii ,1 posturi pentru reducerea ,1 reglarea presiullii gazelor naturale COlO
bu_tibile .
11.2.1. Scheme de principiu 'pentru posturi de reducere reglare a
presillnii gazelor naturale combustibile ......
11.2.2. ..a de presiulle .. ,
11.2.3. Instalatii pcntru dcbitelor de gaze naturala combushblle
11.2.1. Instalalil dispozitive auxiliare ... : ... :. ",'.
11.2.'. Construclii pentru ,i posturi de rcducere reglare a
gazelor naturale combustibile. echipamentelor In
posturi de reglare .........
/ .

102

107
1()7
-107

0131
131

136
137
111
-113
oIH

150
153
1'3
iJ'
iM
156
157
187
188
193
'!93
193
-\9.'1....
499
'02
506
506
.'lIO
511
513
'13
7.
,
.:
,.
.


L
/,.
t
t
t
1
i
1
l

,
2
,.. .
I l' 1 fi: .. ;
l/ 'f', 11,1,f .. ,. .....,(tf,I:"'.;, .... j. ,
'il' V' , ,Ir, '" :'IlI''" ,,';l '. '01 \ ',' .".' '/")':;
,1, r'. ..!: . ' ..... '.. ':1 , " .. . : " ":
'. '/".{",\I, t {'oll\''''f ' J "'. (. 1 1"",.'1\'
, t',. ,', j' ;i:F.. } , \. ,ti' .' '. ':' .\ '
,' .. .. ,', 1 "'f',"1 , \ \"' $.
i f> le ,. . (,' '. I 1'. 10:'
{' , 'r''':: 'Ij' . ..l l ( ." ,', '" '" ,.., ', , ,) ,':1"\\\-'. / '

$... '.. ''''1 I l' III' .d .' II . .... . '.e.
l
l
N: (:;... ... nsta at or e a mentare cu apa ""
f, rece pentru consum menajer" '.', }.::.\:ai..
eanall zar,e In: diferi te eategorll de ':,
\ \" 'll ,') ,'i'" : ,t :j'\..:!1}
t " '. ", l' 1" '1 .'11"
': 'f '.:. .. "" 1. '
, "
,
, ,::
'1
. , ':... .' " " .. ;' .. ft. '
.f', .,' ,.'
, , . 11 Elemente generale ': " .' 1.',
. ,,: .1. .', "'''\'il;'
.(//,.. ::' i, . ;, .. '...
.\:I ". 1.1.1. Tem. de ..: '.' .1
1,: It 1, f', 1. t " " .f ,'- /i,!j,..
Proiectul de ali;.oentare cu apli. canalizare Se
\i. .. pe..baza unei teme. avind anexate planurile de arl.itectur1 ale cl1dirii cu . :.,}
.': \ prmde. In general, urmlltoarele date: . ' .' : .!I\
ff,}: \. ,- caracteristicile constructive ale cHldiri de locuit,. \\
1"'!'11: administrative, social-culturale, industriale. sau al,'I'ozootehnice; num!!.rul . 1
de nivele ,i tuturor Incli.perilor, inclusiv J'recidri asupra cl!l.dirii: .' .',
'.'IFi are sau nu subsol tehnic sau numai canale tehnice Vizitabile sau nevizitabile '
etc: ;'structura elementelor de (stilpi. grinzi. .,' ;:J 'i'.
etc.). inclusiv tipul structura sau terasei, .... ' "" I
,'f4:' f;:, .ale clA.dirii; Inc!\.perilor ale :. ,: .
de precu.m. ale tuturor punctel?r caracteristice.' .: \
.:tel,' c.llIdlrtl: date proceselor t.ehnologlce (amplasarea '. '.' 'F
" utllalelor. puncte obligatOrii de alimentare cu ap!\. de evacuare a apelor . . :
",1. etc.); de confort sau de estctidl ale cllidirii; gradul, (
'1.':',' de la foc. categoria clasa de pericol de incendiu a
,(, ,i (conform Normelor tehnice de proiectare realizare a
I lor privind 1& focului, indicativ P 118-83); carac ' '1
.'. J, terlstlcile terenului de fundare a clasa de a construc .'\\9'
of ';', din punct de vedere seismic (STAS 916.5-72): , "Ii'.l,
.;.. numllrul total de consumatori acestora pe sexe cate ".'i't
. gorH dO; vlrstl;. . , ' . ' ,i.:.'
;','i ' . ; - parametrii apei din conducta publiell in punctul de racord alinstala- I.!"
interioare sau la sursele proprii de alimentare cu apll. (dac!!. este cuul) . ',!.",
&nume: sarcina hidrodinamicli. disponillilll. (sau presiunea de servi
. ! ciu), regimul de furniLare Il apei sau intermitent) calita.tea apei; . \'
,li
:', . 9: ',:?
"?\':1
) . " ',i { <':i'iJ':":': ..!
" ll' ! .. ., " . .. \ ';".
f' . , /, .. : ., l' >' .;...... ... {'. ., . '", , ..',
. .." I .. o::.r';;l'l.;6, ' ..', '" . o .,..
I
,.1
. I

.', \
, ,,',
'\.. i: .
.. :( .
, '\
1', \ '.
, ,
. ',' r
1'" ......: ' '
,',"1.
',.'
'. I
.' .
, ,
",' .
',:...
. "
"
"
':
,
'1
"
i
.,
I
" .
'.
' ..
"
.'
8
, ',' ',1' .. ";', .
" , , .. ,. '.(,.. ,' . '....... i, ...."',.:'
, , ,,1-'," I" ' , ';,', .:'., 1 ."".:" ti - '!:I " '. '. 1,"'. t ",;
", " , ., .:(' . ':. \' .. 1 ''''" .' 'Il)
:,'
j ';
'.' .' '::':.' f '\ .,' \'.. : -. "
" '..
" ,
,.
; , .' .. - c'?ta 'diametrul pozitia pe ". .
'.
..
extenoare de canalizare la care se racordeazl interioarl
canalizare, precum sistemul (unitar, separativ sau mixt) clruia li apar
conducta exterioad. de canalizare: .' ' - .' . . .
, . -:- sursa de dUdurl. sistemul de a apei calde de consum .
sa'.! stocare); In cazul existente avind sarcinA. termicA.'
" I dlspomblll Pfepararea apel ca de de ,consum se va indica .
'"
"
. " (pc planul dc punctului termic sau ccntralei termice respective'
: .' . . - alte elemcnte de dctaliu care completeazA. tema de proiectare. "
In activitatea de proiectate pentru inveStitii este regle
\"
mentatll. In mod unitar prin Lcgea nr. 9/1980.
, " tehnico-economicA. pentru obiectivele de se
elaboreazA. conform Le&ii nr. 9/1980, in urmA.toarele faze: riotll. '
de comandA. (N.e.), prOIect de (P.E.), detalii devize de
(D.D.E.).
. In general, proiectul interioare; de cu apA. cana
hzare cuprinde piesele scrise piesele desenate.
Pie.sele scrise cuprind:
.- justificativ. in. prezintli: justificarea tehnico-eco
nomlcA. a constructivi
1.
precum al proiectate; elemente
de a respective: norme
speCIfice de muncii, precum de pazll. secu
', norme ce trebuie aplicate la exploatarea
,:.'"
alte date care sll. intereseze executantul sau beneficiarul
1
,.
respective;
I '
'- note de calcul' prezentate de regulA., In mod sintetic sub formll. de
j t.,'
breviar; ,
1,:
I
..:;.' ,economicll., cuprinde: antemll.surll.toare" devize
anahtlce pe stadII fIZIce (care InlOCUIesc devizele pe categorii de lucrll.ri)
extrase de materiale manoperll, extrase de de munc3 transportur/
. , dcviz sintetic pe locale pentru ;rtlcolele
pn.nse'lnmdlcatoarele de n?rme, liste de utilaje etc.
Piesele desenate cuprind:
- planurile tuturor nivelelor c111dirii. la scara 1 : SO sau 1 : 100 cuprin
zind: amplasarea grupurilor sanitare. altor puncte consumatoare de 'lp1
col03:ne. de a apei reci. a apei calde de
de clrcul.atle a apel calde de consum (dacA. este cazul), interioare
de canahzare a apelor uzate menajere respectiv meteOr1ce amplasarea
receptoarelor de ape meteorice pe planul terasei , .
- coloanelor, la scara 1 : SO sau 1 : 100;
. - detaln de grupuri sanitare. la scara 1 : 10 sau 1 : 20;
-:- plan de Ia scara 1 : .500 sau 1 : 1 000 cuprinzind
extenoare de cu apll. rece, respectiv, de alimentare cu apll. cald'
de de a apei calde de consum (dacl!. este cazul),
extenoarl!. de toate datele necesare In punctele
de racord ale mtenoare la exterioare respective.
10
'1' ':,'.
, " .",
i: .
,',: de alimentare cu ap1l canalizare proiecteazl pe baza',
' ..
unei unitare tehnice, tehnologice I economice, s1.
l'
satisfacA. urm3toarele . ," '. ' '
'_ sA. la parametrii pe intreaga duratll de exploa-,'
tare a respective; . . .'..
. ...,. sA fie economice, adicl!. s1 fie realizate cu costuri totale specifice minime.
de' investiVe de exploatare: " 1"',
:. _ sll fie realizate cu materiale uzuale. evitindu-se, cit posibil, mate
rialele deficitare, greu de procurat sau cu consumuri speCIfice mari de energie
Inglobatli ; : . .
.. .::..., sll.JX!atll. fi executate cu tehnologii de mare productivitate, aplicnd,
metodele tlpizllrii, modulllrii prefabridl.rii reducind la minimum
consumurile specifice de materiale, energie manoperlila montaj;
, "_ sll. aiM fiabilitate mare sl!. realizeze consumuri specifice minime
de energic in timpul exploatll.rii. '
Proiectul unei de alimentare cu apli canaUzare se elaboreaz1i
ntr-o succesiune logicll. de (etape) anume: . .
. ,.;.. studierea datelor cuprinse in tema de proiectare, inclusiv a planurilor
de arhitectudi. ale c111dirii a planului de formulindu-se
ce pot fi adoptate, efectumd (dacl\. este cazul) anumite calcule tchnico
economice pentru adoptarea optime:
" _ amplasarea pe de arhitecturll ale' cHl.dirii
In scheme;
. _ calculul hidraulic de dimensionare a de conducte de alimen
tare cu apll. de canalizare; ,
- calculul economic;
_ ilcfinitivarea pieselor desenate: planuri, scheme detalii;
_ intocmirea mClnori111ui justificativ. .
Pe Intreaga durat1\. ,de elaborare a proiectului alimentare
cu ap1i de canalizarc, este necesarll. o permanentll. colaborare coordonare
cu care contribuie la' realizarea obiectivului respec.tiv anume:
ingineri constructori care proiecteaz1i. structura de a
dirii, celorlalte tipuri de (de centrale,
electnce automatizllri etc.), de drumuri etc., astfel inct insta-.
proicctate s1\. se incadreze economic in ansamblul
1.1.3. Materialele principale folosite la de alimentare cu
rece pentru consum menaler de canalizare din
din Acestea sint de mai multe feluri. .
_ din sudate longitudinal, pentru STAS '7656-80
(tabel 1.1), care J?ot fi zincate sau nezincate, filetate sau nefiletate (netede).
Se executll. in sena medie M. seria 1 (OI). cu diametrul nomi-
v
nal de 10 mm se livreaz1\. numai nezincate ; ,
I
',1
'. 1; .
",
11
\'
I
, '
1,
,.'
, I
' \
Terl elia ole! IUdata loa"tudtDlI peIItn ""alafll (STAS 74'6;10)
M&u. lIalarl Dlain.trul ezterlor
Diametrul nominal
II.}_ mIU
Groaimea
pere.
telul CII capete
Cu capet.
IlIctate mm teoretic limbal "',.. "'.. neted.
Cu mufe'
O,8M 2,33 16,7 0,8'2 17.2 3/8 17.'
I.UO' 1.110 21,0 21,8 21,3 1/2 2.6'
,
27,3 1,'80 1,"0 ' ' 26,11 2,6' 26.' 3/"
2,460 : 2,140 33,7 31,1 , I 33,3 ,3.2'
3,170 3,HO 12,9 3,2' 12,0 12," 1 1/1 .,
,
3,630 3.610 111,3 18.11 3,2' 17.9 11/2
'.170 :, I 60,3 60,8 '9,7 '.100 1.
6,630 73,3 76,1 76,6 .6,'40
.,640,
Z 1/2 3.6'
8.170 88,0 88.9 4.0' 3 89,"
12.400 I
.. 12,100 113,1 4,30 114,S 11'.0
SERIE MEDIE (M)
mm
"
10
. l'
20
2' " '
32
10
'O
6'
80' ,
100
SERIE I lUI)
10
U
20
23
32
10
$O
6'
80
100
3/8
1/2
3/1
1 1/4
1 1/2
2
2 1}2
3
..
17.2
21.3
26,9
33,7
42,1
48,1
60,3
76,1
88,11
111,3,
. 17,1
21,7
27.1
34.0
1Z,7
18.6
60,7
76,3
89,4
111.9
16,7
21.0
26,1
33,2
11,9
17,8
'9,6
73,2
87,9
113.0
2,00
2.3'
2,3'
2,90
2.90
2,90
3.2'
3,2'
3,6'
4,0'
'0.717
1,10
1.41
2.21
2.81
3,26
4,'6
',81
'
11.00
:""
:
.' .
i:.' :,}P :...
,
'" " 1;
, ,
I I 1
I I I
I :2 .... :Jt
S\
!ia,
ICi:;,..' ...: 00' CI\
!ia si
-
-
tI
..
..
, '
li
'1
, ..
.. ....
."
I

"" .......... IIf'\tr)W")'lO ........ 10 .. OI , o
.....
-
.,
" \ "
'., I
r
..
, '
I o
N

NNN .......................... IOIO ........ "" o. CII
... .., ... ... .....

" I
,
I I I
....
.;
....
, , ,..
..,
UI
' I J I I I
1 ',<
... : .... ""
L
;. ','
i
I I I 1 I I
:
....
'1
;
.
.G
- ....... ."\ .... "": I I
,
I I
,
I
"
"
1
'il' ,1
' . r
..
B
,
"., ,a "
,.' il I I I I I I I
,
a
' '
.!
1':
' -
f
'"
..
,1,11 \, ...
I I I I I I I
"
1,12 , "it'
.,110'
1" '
2,23
:9
I I I I I I I
2,87 " ',:1:1
:.' ....
I
I I I I I I I I I I I I I I
3.30
:'1,",
1.U' ,'f"
'.
I J I I I J I I I I 1 I I I i I I
',93

0\ o "
U2 , " ::. ..; --..;
( '.
-H -H -H -H fi
11,.lt
1:', 1"
"
,1'
I '
, ,
...
I I I I I I I
:i-
I I I I
-

I I I I I I I I I I
...
'
-
"\ I I I I I I I I
...

-
"'t
I I I I I I I I
..,
-,

o
I I 1 1 I 1

,..;
,8
N"N"NN MN"'-f"') M t"'\ 1"")
'S -
::
]

,
e DO
1 I I I I I
I I
8
N"
,.,
_.. N roi N N M- roi: C'"') ro) f"l t"'"l
g
,1:
..
! ... ... ... .. IOIO
:li I I
r I ""..,...
", N'
-
o
N
QQOO _________
-


OQOQ----------NMNNMN.
-
:

oooooco----------
NNN
-

.. .. .. ;;.. .. ..
OOOOOOOOOOQ-
-

.. .. .. ..
00000000000
8

00000000000000000000000
o'
B a

\1,
" ...
Il
6 Il
__

c:l
r,'
- din sudate longitudinal. pentru StAS 76S7-80
I
!.,
(tabel 1.2), care se livreazA. cu capetele netede; , , . '"
...
.,
OI
:!:
...
'"
0\

oI ..
- din flirA. sudurli, ,laminate la cald, pentru STAS
-40-4/2-80 (tabel 1.:3). ' "
'1\ '
1,
i3
"r
12 \
" ,
" ..- - .
- -
- -
," - '1" . ;.,' i' .,. '
..i 1
,',
"
,
,
Grollmea peretelui;
" . Diametrul
"' ..
1,'
'
exterior
2,"
I
3,0
I
3,'
I
".0 I
",'
I
'.0 6,0 7
I
8 9
I
.
mm
,
I
','
I
I I
10
It I 12
I 1 I n I 23 lUi
26
Ma. teorel icA. ;.'
2,28 2,07 1,63 1.86 1,39 2,61 3,lt 2.81 2,"7 2'. -
2,lt 2,37 2,61 3,26 28 2,84 3,63 1.8-' 3,8" 1,'7 3,0' -
2,-'6, 2,83 2.00 3,97 2.29 3,08 30 1.70 3.31 ",3i - 3."
I
\
.:
2,76 , 2.i6 1,7",

32 1.76 2.13 3,33 3.0' 3,'9 3,8" ",32 ., , ,


. 2,29 2,63 2,96 3.27 ' 1.66 . 3i 3,87 3."8' ',13 - - ".Ii
..
-
,
6.1i 3.72

'j 38 2,98 1,11 ',92 1.71 2,'9 3.3' ".07 - '.3'


,. 1,16 6,04 .7.n 3,32 1,-'6 6.71 ..2 2,89 3.73 1.9-' '.33
- .
.....2 7.81 3,07 1,02 7.11 " 7.88 3,60 4.&7 6."9 ',29 '.68 "i.J "'" -
8,6;
, - . 7,07 1.80 3,81 6.21 " 18 3.33 - ".82 8."1 ',76 ',30 ",3"
-
-
9.)1 - 7,11 1/.37 1,08 6.63 6,19 .H 8.'3 '.70. 3," ".68 I ",2'
,
10.8' 11,'i
-
6.04 8,11 9,08 9.99 10. I 1 - 3,77 1.10 1,.16 ",93 6.'8 ',"9 '1
11.67
12,"3 - 9.61 10.6' 6,11 8.63 1,62 6.911 1.00 ',23 7." '.83 '7 -
-
12,"8
-
13,32 - 11.31 10,20 11;'9 7.99 9.13 1,88 6.16 6.78 7.39 60 ','2
13,29 13.88 11,21 - - 12,10 12,33 1.21 8,'1 10.11' 7.87 9." ",18 '.87 6." - 63'" -
17,09
-
14,2" - - 1.3.2" 13; tI/ 12,23 10,88 8,01 9.17 13.'i ",71 7.27 6..'1 70 8.1" -
16,01 21,33 19.33
-
17.16 - 11,21 12.81 9,91 11.39 : 14.80 8,38 7,60' 9.16 7J 6.00 6.81 -
16.82 22,19 2UI 20,37 18,0' 13,12 11.81 10,36 11,111 -' 1';.'" 7,93 6,26 7,10 76 8," 11.'0 -
17.63 23,68 2',73 21.11 18.94
- -
16;28 16,42 9,62 11,311 13.12 8,71 7,79 ''',80 83 6.86 10,'1
28,8' 23.82 19.'3 21,01 26.'"
- -
111:00 11.39 . 11.16 11.76 10,36 "'.98 8,38 9,38 7.38 11,33 89
'21.16 28,110 31,'2 2',8'1 22.79 19,18 f7,l6
-
19,0' 11.10 12..J8 10,01 ".11/ 7.90 8,1/8 12.14 -
, 3i.18 '2'2,711 Z7,97 II' 31.17 2i.'6 20.1/6 20,61 18,37 11,96 Ill,"Q 13.11 101 . lI,67 10.82 13.011 8,'0
- -
37,29 30,38 33.93 21.61/ 26,63 21,97, 22,69
-
17,16 111.73 12,70 13,09 10,28 lI.ill 13.90 108 - -
26.31 36.30 39.9' 32,i' 28.11 z.t,11 20,lIi 23,31 18,17 1i,72 1'.98 12.13 10,8" 13."" 111 - - -
i2,62 38,67 27.!Ii 30,19 3",'3 24,86
- -
'111,68 22.28 B,30 17,02 2',6' 12,113 13,67 121 -
II,'" 36,9i 11,13 1',12 32,26 29.8" '27.37 23.18 26,19 20,72 11.90 13.0" 12.13 16,"8 13,'9 127 - - -
18,39 31,i7 39.01 i3,80 31.03 2i,66 27,'1 28,8' 18.79 13.78 17,211 21." 12.73 B.26 133 - - -
-ti ,00 16,17 33.10 '1,6' n,81 30,33 26,01 211.08
- - -
IlI,83 22.lI6 16.6-' 18.2"
I
I
1',01 tiO -
31,16 31,99 i8.93 37,88 -n,'O 32,Q6 27,23
- -
24,00 17.3l1 20.n Ja.'" 11/.06 146 1.5.0" - -
'6,82 36,62 39,66 '.,30 1'," 31.1i 33,;51. 21,60 28."1 18,13 2'.03 19,87 16.37
- - - 1'2 -
'9,i8 33,66 11,33 -t7,6' 38,2' :1.',02 33.29 21/.79
-
21,6i 18,1/9 26,2" 20.82 17,1' (139) ,
-
-. - -
62,'9 '6,13 '0.16 13,'0
-
31',7' 3'.111
-
23,97 10, "
-
20,10 '27.79 li," 22.01 ItiR -
i . 66,'0 16.17 '9,96 12.-'0 '3,17 37,08 .18.97 33,'. 21,33 2'U2 2',41 23.37
178 - - - - -
I 71.02 62,92 19,23 '9,62 1',30 11,-n
-
31,'28 36.70 il,06 27.82 23.81 23.60
191 - - - -
18,31 10.21 62. t.:i 19.61 -'3.86 i',38
-
36.60 i 1.6.3 "6.6-1 31,''2 - - 129 - - - -
89,23 10,16 80, la 61,26
1
-
'6,"3 i6,76 1 '2,38 11.09 '1.31
- - . - - - 21' - , .' 100 19,16 90,.16 63.18 68,9' 38,60 37,9' .U,211 1'.92 - - - 273 - - -
113 I 101 89,12 71,07. 17,H 1
M,86
".H
61,37
- - - - 299 - - - - - ,Ll
121 98,10 III 84.93 78.13 {
71,27 62.34 69.91
- 321 - - - - - - - -
107 113 8i,90 91,12 77,10 77.0 68.6' 13' - - - - - - - - -
131 118 .., 1'0 101 1\-',32 93.'8 79,70 ,
- ,', - (368) - - - - - 1.19 1-'5 122 '\' . 1l1l,36 96.8" 81,68 10'
- - - - 371 - - - - - -' 112 123 106 1'9 99,29 -, 90.5\ 118.11
- - - - i06 - - - - -
r
" 172 ID 136 116 107 .' 97.6'

;
....
,
-
-
-
34,03 36.3' -
36,90 39.61
-
10,ii 13.10 -
i3,10 16,66 ".17 ",2i -
.6,36
19,82
i9.91
'3.71
'1,87
'9.19
'9,38
61,22
-
-
-
-
'2,78 '6,97 62,8' 68,36
-
-
",73 60,22 66,'0 72.'0 79.71 -
'9.19
61,02 70,90 77.31 8',23 92,33
62.13 6.,28 71,60 81.18 89,97 97"6
6',11 11,'9 1/1,/10 8',62 91.70 102
68,'6 11,33 82,62 90,18 100 \09
13,00 79,21 88.16 96,11 107 117
77,93
85,28
81,63
93,32
91,91
lOi
101
Il' .
116
128
126
110
98,13
110
121
106
120
136
119
13'
1-'2
131
119
169
117
168
190
1(,2
18.'
210
137 1'0 169 187 210 233
130 163 Iii 204 230 233
16' 181 .201
226 2"
281
172 188 212 ,231 26-' 291
176 192 211 210 272 .302
190 208 23i 261 29-' 328

15
f
: f 6Jt., .
u , '.
. I . " .
','
..
1.
1.., ..
- ..__..
{ll:fl ;','.: , i:;:<; 'ii":":
,,.
"
..f ,".J' '.: :
" .
y;{: :>.,,:.:-, .. !. :\' .. / .?" ;
I .', i
I
Il, ' ... ' . \", '.
",,,----_.
.'.. .,'.
,,:: t' :".....
'i.:
,
'.
., Tevl410 de v!nll 667j Tevile din
. , policlorurl de vlml suspensie. fll.rll. plashflant fll.r! matenal de umpluturA
sint folosite pentru transportul apei potabile. al apelor de canalizare. in
la'ii tchnologice. pentru transportul lichidelor necorosivc de PVC. Se exe
in doull. variante constructive: simple (tabel 1.4) mufat.e. ... 1"
"J:. ,1
.... :;,'
TM.lul
.,.'
1.4
Tevi dia pollclorurl de vinii, oeplasllliali (STAS 667"/2.80)
Tipul
Dia-
I 2 3 ... ..
. metrul.
nami .. ' Gro.imra
M,ua
Groalmra
M....
Grolimea
Maia
Grollmea
Ma.
IUll, nominuli
infor'
nominall
Infor-
nominalA
1"lor-
110mlnall
Intor-
d. a perr
11I11 tivi
a pere'
mat ivi
a pere-
mativl
a pcre'
matlvl
mm tel"I, 60
kg/m
telul, 110
kg/m
telul, 1.
kg/m
telul, 1.
kg/m
J11ffi ',mm mm
:-.-"
..
,
IZ 1,0
OM' - -
1,0 0,0'"' 1.0
-
O,OS;
16 l,a 0,07.5
- l.l 0.081 I,Z 0,081" .
20 J,I 0,10.5
- -
1,3 0,123 U O,U5I'
2.5 1,3 0,118 - - 1," 0,172 1,9 O,2IZ.
JZ 1,6 0,239
- -
1,8 O,Z64 2,1
-
0,339
1,8 0,331
-
2,0 0.366 3,0 O,.5Z"
"0
1,8
- - 2,'" 0,'17 3,7 0.80'
63 1,8 0,"36 -'.
-
3,0'
0,8'" ",7 1,280
7' 1,8 0,612 2,2 0.766 3,6 1,210 ',6 1.810.
90 1,8 0,771 2,7 1,120 i,3 6,7 2.600,.
110 . 2,2 1,110 3.2 1,620 .5.3 2,600 8,2 3.11SO
12' 2,.5 J.170 3,7 2,120 6,0 3,3iO
-
..,i.
110 2,8 2,620
-
- - -

( J:JO)
- (7,') (U60)
-

160 3,2 2,380 - - -
7,7 '.100 -
. (170) - - - - (8,3) (6,-'91)
- -
(18'1 -
-.
- -
(9,01 (7,766)
- -
:
(210) - - - -
(\0,0) (9,808) - -
2:lO ',6'0 - -
- -
- -
280 ',.5 7,080
- - '- - - -
..
f


I
din plumb. STAS 671-78, Acestcasint:
- din plumb de presiune (tabel 1.5), care se folosesc la conductcle
dc apli, pentru executarea scurte dintre de armll
turilc oblcctelor sanitarc;' ,
Tab,luZ 1.,
Tevi din plumb de presiune (STAS 67178)
I
" I
I
i
Diametrul, mm
Gro.imea pe'
relilor, I1Im
Pre.lunea de
r"gim, al
intrrlor ""t..rlor I
10 III i 20
1.1 21 .. U
U 23 1 13
20 28
30
2'
33
3"
30 10
,
,

,

,
10
12
Il
1lI
11
l' II "
I
l'
l
i . (
16
. '.
. ' II 1', .' , ',;', 'i .
...... ,
.:. din plumb . care folosesc
wtarea de scurgere dmtre obiectele samtare ':'):;' :
de canalizare. . ... '., lc;'....
/ Tabelul 1.6 ':
Tevi din pentru Icursere (STAS 671.'78)
Diametrul, rom
Grosimea pe' Presiunea de
interior exterior
mm regim.at
30

.50
100
31
41
'i
10.5
2
2
2
2,.5
3":
3
2.'
O,"
.... .. '
;,

Tuburi piese de pentru Acestea sint de mai multe
feluri :
_ tuburi piese dc legll.turll. din font1\. pentru canalizll.ri "scria M", STAS
9392-n, Acestc tuburi (fig, 1.1; tabel 1.7) se pot imbina prin sau
cu ajutorul gamiturilor din cauciuc, Coturile sc executll. in 6 variante: 15;
30; 45; 70; 80 87, se in trei variante: la 45;
70 87;
L
FiI' 1.1. Tuburi din 'ontl "enlru canalizll.r1:
1 - mull; 2 - tub.
TlJbtlul 1.7
Tuburi din ronlA pentru canaUdrl (STAS 939273)
Tub loIufll
I
Aha lerea la g Diametrul
Aha Aba
tlominaJ.
1.
1
+ , (erea terta ni D ti n.
L ;;O 1.< mm limi:lI. limitA mm mnl mm
mm
.100 '00 L L > >00 la D
I
IaD
>
"
1,7.5 O 72 60 , 3,.5 O +2 .'50 O
-O,, O -3
.1,1 92 O O O +2 70 .1,.'

O -.1 -II..'
"
.1,8 O O 121 60 O 1110 112 +2 ",'0
-0,6 -O,, O -3
'+2,' 6,00 .1,8 1,0 1l.5 137 O O O l' 1 6'
-O,, -0,6 O
176 70 1,7 O 1.50 ' O 162 O .'.6 +2,' 6.'0
O -0,7 -1 -0.8
226 80 6;0 O 200 212 O O 7,'0 +2,' >.6,0
-0,9 -0,9 O
17 .
1> ,1
" .. .. ..
I
" " '.' 1,< " ' , . "
; ';, ': ." -. tuburi din fontll pentru canaliz1ri (fig. 1.Z; tabelUl, STAS 1.51.5J2..16'"
(. " Aceste tuburi se pot imbina prin cu tuburile din {ontl cu mufl.'
STAS 9392-73;
\ ,
. _. ,fl"p .,
.' ..
Fir. l.2. Tuburi din fOlltA peatna 110
canaUzArl:
I
'O 'O , ,
76 1'0
l-au"; 1 - lull,
, .'?' ..... '
"
101 100 160
.. ...
127 16lJ.
150
....... " .. 12'
170
200
"1
202
17'

-
1.10) ; .
Tuburi din rODII penlru CIIn.Udrt (STAS 1'1'/2-76)
Fig. l.i. din fonlA penlru canalizAr;'
. .,
.,
., 1 .
<1 'L:t:
lIIasa informativA, In kg.
D ...
It
.'.
. . penlru
....1' mm mm mm nlrn
precisl
I
uzualA'
2,1
:
10 1.6 "
10 2,3
' 3.3'
10 3," i,' .
10 6,'
10 6,1 7.8
"
10,0 11.1

din font1l. pentru canalizlfri, STAS 1 76 (fig. 1.4; tabel' - 1
,
.... ,.,.": .
"'lot""
. .
.::
'
Diamelrul
nonlillal,
D.
mm
Muli Tub
D
I
rnm,
I
1 I
11,

1, ,
mm rom mm
I
D
mm
,
mm
L
nI'" .
-'O
"
7'
100
12'
1.'0
200
1
73
99
126
1'2
179
230
...,
i,'
,
,
6
6
8
8
8,'
8.'
'1
9
60
6'
70
70
" 7'
"
83
109
IH
161
212
,
U
3,'
1
i
,
,
1'0
2-'0
-'00
7-'0
1000
12'0
1 'OU
1 "0
1000
22'0
2'00
27'0
3000
_,
...
...
J
_.
:.>
t
..
-

-
(
(
:::
- , f
1
1,'
-'1
,"
, '.
t'
':.J)
, .
\ .

"C
;... )
1
..
,' ....
',",
J
;..:,
J
... \w-----
ReducllI din lonll penlru canallzirl (STAS
- mufc dublc din font1l. pcntru canalizliri. STAS (fig.
tahcl 1.9); ,
"
.',
Diametre
nominale
mm
D
mm
D,
mm
h
, mm
III
mm
,
'mm
Masa informallvll,
in kg. pentru

precisl
I
uwa\:l
1,9 2,"5 50x n 57 83 200 70 3,5
30x 100
7.5x 100
100x 12.5
100x 1.'0
57
8.1
109
109
109
109 .
13'"
161
200
200
200
200
70
70
70
70
.. ,O
i,O
.5,0
,,O
2," 2,70
2,9
J.'
i,7.5 ",9
",8 6.10
12'x 1'0
12'x2oo
UOx20()
IJ'
1."
161
161
212
212
200
200
200
70
70
70
.5,0
,,O
,,O
6.6 7.10
7.8
8,0 10,29
- tuburi din font1\. cu gur1\. de STAS 1515/5-76 (fig, 1.5; tabel Fig. 1.3, Mu/l dublA din (onl4 penlru canallz4rl:
1.11) ; I
- sifoane din font1\. pentru STAS 1515/6-76 (fig. 1.6; tabel
1. 12).
,
]8
19
,
1
i
T"btl"l 1.10
I
_.
"
...
V,
;.;,
"
-'

I
w
,,'


/'"
I
..
1
W
J
;;
()
."
'.
w '
,
D.
D & OI D
I;m
D
I
,

I Masa iofor- '
mm
mm mm rom mm mm mm STAS 700071 mativl. In I&g
-'O
"
10'
IJO 79 270
'7 3.' MIOx 3' 3.'
7'
83 129' 11' 100 280 77 3,' MlOx 3' '.2
100 109 "2 16' 129 300 102 1 MIOx 3' 8.1
12' IJ'
190 180 160 3" 128 1 MI2x 10 9,8
UO 161 2"
210 18' 3,'0
"2
,
MI2x 10 11,9
200 212 26' 22' 23' 370 203
,
MI2x 10 19,0
.', )" '.' ..', "
., .
: .
" \\
1,1,.
1. 1: ,'".'
II
l' ,
,.
FII. 1.'. Tuburi din toatl cu
do
III _ yed.r.j - ..'''alMi - NaaM
Ilooal
1 - a.paei - IUDltur
c
\ ,
o
r
,'1
O'
I
1.
"

20
I II
il
l
,; ":! r i .. .. '.01' .. :
, .'
.
/
.,1 _14tJChit/islanle
\
!
I
\ " ,l
......... _-f-._./
.-....
,url
on
,', -t ' ;. L
!," '1,; ',' .. ",;
.. (
," .
1;,", "
1 .'
" i
Tulnm dIa (0011 cu JUd de curllire ISTAS ",,/:s.76) , :. .
, i
,1
Tabtlul 1.12
Slfoaae din fonll caoall:drl (STAS 1'1'/6-76)
/
70 10 110 3,' 2,3
92 .1
83 80 60 160
" 3.' '.2
Obiecte sanitare ceramice:
- lavoare, STAS 15"10-79, (fig. 1.7 ;'tabeI1.l3), care se din
sau sanitar se cu sau ,
- vase de closet pentru STAS 2066{1-79 (fig. 1.8; tabel 1.14),
care se din sau sanitar se in 6 tipuri:
CPL; CIV; CIL; COL; COVE COVI. Vasele tip CPL se folosesc, in special,
in cu rezervor de montat la celelalte tipuri
,
.de vase se folosesc n cu rezervoare de montate la
sau la ,
- pisoare, STAS 2383-73 (fig. 1.9), care se din sau'
J
sanitar se montead. pe in grupurile ale
dirilor ; \)
- bideuri. STAS 2422-78 (fig. UO). care se in tipuri:
: I
cu .
J

r"

" I
:.1 W
,

';'"
Fig. 1.7. LavoMo,
..
21
(1
r '
" ,'o

!

i
I
Masa ioformativ&,
D. D OI b
"
'"
g
In Itg
n".
nlln mm mm mm mm mln
varianta Ivaril\nlll
S p
C
l
'
ig. \.6. Slfoane din lontl pontru cannllzArI:
- varianta Si - Vlrlaata J-j fi - vulant. U.
--
E

I
1,
Tabel..1 I.Il
I.MYoQre din porl.lan sau "1II1(IOr,.IQn 1I"lIar (STAS I HO. '!I)

a
3%
b
,
,
mm mm mm
..
31 370 2-'0 ... 290 no
iO iOO JIU ... J(., It.O
'0
i.'
,"
611
i'O
'00
"O
600
2611 ....100
380 ... i'O
120 ... '00
. 121l ... ,,'O
1(,0
180
200
210
(" ("O '00 ... '90 220
70 700 '00 .. ,6iO 230
1 ,
.
mm
RO ... 110
11111
ilO ... IlO
III' ... 220
III.' ... 220
111.'1 ... 220
111' ... 220
III' ... 220
I :
Fig. 1.8. Vase de closet pentru
a Cl) "lIule CYilCUOIfC 1.11C'r"1.1 lC.l'.L.); b - ("U 1'10111 IlIdllla( cv.. ru.. rc (C.1.V.); ,- cu pl.ln 111e1i ... '
,1 r .... II,II" (C 11.); J -_ CII tI 1'\"ICU.HC 1.lh-r.d.\ (CO.I.. li _ CII uoC, ..d ,1
\'1"11\1,11,) rlllniu,I'" Il "'\'.1':.); I III "..:llu.U ,11' __ .llU"11l VI'r1k.l.'llll!rrillolr3..t:l.O V.I..1
22
I
-r
j
I
..
'Tabel ..1 1. 1-t
Va" de c1o.e! din port.lan aau l.mipor,.Jan .anlla, p'Dlru adulll (STAS 2066/1.79)
"
4 rIt g
o:
I
mm
"
mm Imbm I mm
,
mm
I I
mm
IJIm
r
:1
....
...
I iOO 10 I
160'
Imaz ji3' 10 I
10-,'
116 II
60 10 I672
370
-'00C'<
C)
1i1Fig. 1.9. PisoaL
_
BH
,
f I
(:A')
I c)
JL
-l
i!'l

J
I
,

.
..
I
a
..
ViI:. 1. 10. Bideu, i:
- tlll); li OI uu;;
\ .


.'

23
,. (0\"
..

I
W

I
.,
-$-
.,.
I

I
J
-
le;
-
r
-
561
Oi-s--'


- .


<:::>

j....
b
+
"'


1 II)
"It
'O '"

11II1 11I1 1
tJ
III IIIII II

1-- .
r
'.f"
2i
Fig. 1.12. Cadi de baie.
de bale din fonlil. email.te. pentru adulfl (STAS 2757-80)
I
ICapacilat."
L 1/ c Il la
M:iIJnl('a j 6 j,ft
prcaplin
I
uun 01111 11lm mtn
I I
I
1200/i20 , 1200 7011 '120 175
50 85 I
I
I .IOO/i20 I 720 50 H5 . ilO I')X
1700/WI I 700 .'0 ilO 215
'Ol,il'dl' slllJi/lIre dill JOII/II:
-- sp',l:\.toare pentru vase. STAS 2759-79, care se {ahric:\ in lrci tipuri:
cu suport (fig. \.11, a); simplu; d\lblu (fig. \.11, b);
- c:'izi de baie. STAS 2.757-80: de baie din pol fi montate
inzidit sau lil)('r. Se fabrid in variante conslructive: pentru
(fi,;. 1.12. lall1'l 1.1:i) 1"'lIlm copii;
lilillvde, S'L\S l'/)IlXO 1.1.1):
- vas pentru closc! cu (;'i\pi, 2H7f)-80 (fig. 1.14);
- el(ti pentTII STAS 6110S0 (fig. 1.15);
-- rCl.n"or de sp:i1are pentru closet, STAS 2756-S0 (fig. \.16).
Obierlc slwilare excwlllic .lill lab/,i PAS mase plastice (1\orma
tiv 19--82):
- sp,tl;lloare cu dzi de baie cuve de din taul,\ cmailat5..
,care vor fi utilizate la cJ'H.lirile de locuit. social-culturale
- cuve diJi PAS pentru care se vor utiliza la cE'tdirile socialcultu
rale industriale;
-- rezervoarc de c1osl'l din mase plasticc. care se vor utiliza
Tt'zervo;lJ'C1or din
71l
'12.5
122
Masa. .
inforlftati',l

piCIOare)
kg
25

industriale;
in locul
' ,; II '! .
',1 :: ' I
A -A
: I
Fig. J.lJ, Chiuvrtll. tli'n (u"tll.,
485

/'1
1.
I
27
;....
1"1( 1" (' . . . ad:'\ p('lItrll
-
/
l rC'C:::-' -"'CO:: ,,.-:;:-r.-::..--;:::::
I

c--.
.., . .-


n
l
830
-00
".
...
f:' ..
t'
}'ig, 1.11. Vas pentru closet cu l!'llpi.
I
Ijl
26
, I
: I

, i
I
:. ",
'.
U
,1
Sifoane de
_ sifoane de pardoseaBl. din font3. emailaU., STAS 3690-80, care se fa
bricl\. in trei tipuri: tip I. sifoane cu vertical:!. (fig. 1.17, a; tabel 1.16):
tip II, sifoane combinate. cu vertieal (fig. 1.17. b); tip III, sifoane
combinate cu lateral:!. (fig. 1.17, c); ,
_ sifoane de plinUl. din PVC. STAS 8874-80 (fig. 1.18), care s.lnt exe
cuta le din polic1orur1l. de vinil n('Jllastifia13. se la plinta camerelor
de haie.
.
Stle!/unea A-A
A-A ___o --,-.Jl__
J
__
I ,1
0/45
( .
n
I
f-=-l

, 1.
I
c
Fig. 1.17. Siloane de pardosealli. din lont! emailatli:
_ li "-'a ne Ilmple cu lc-t1re verllulS, \Ip 1; b - .Uoane comll!llilte cu IctJre .. I !'p 11; & - ,Uo'".
. . eli Jr)Jre la!traU, !Ip 1I1.
28
160 110 10 3
l127
A 4.
D . <li II h. h h.
tr

MasA
mrn mm nlm mm ",In mrn mm mm
1.'
informativl
mm kg
I'6
'O '.'0
100
.'
108 1
Zi'
206
"
116 12 70 " 3.' 12.'0
1
Accesorii pelltm obiectde salIi/are:
_ sifoanc pentru racordarea obiectelor sanitare la coloanele de canali
zare, care sint din din PVC. din plumb.
. Sifoane.le di? alam3. (fig:. 1.19; tabel 1.17) se cu cltte
floare cromate se montcaz3. cu un ventil de scurgere (simplu
sau reglahil) raconl.
din PVC (fig. 1.20; tabel 1.18 1.19) se executi, conform
.
norme mterne MICIA 306 t. cu cap de racordare in variante: varianta
i-
R. pentru racordare la din plumb varianta F pentru racordare
la din I'VC.
A-A
4
Fig. 1.18. Sifoane de plint! din P"C:
1- ('l"J1ul.J/ull\lluJ; Z - 1'11:11 de raconl:Ht" la pUn!.l; ,..sfar I'lInt1; 4 dnp; 5 - d1" C'll"c!.ue' 6 - ta
murl de lA wlou.la de canallurc; 7 - C.lp.lC de curltirtl. '
29
ii
i : ,
; 1",',
a
b
Fig. 1.19. Siloane din alama, tip butelie:
- 5i10D Jlf'uttU uz cot:lH"ul; b - sifon ptntru 1,lwar.
Sifoane1e din plumb,.conform norme interne MICM "16, se in
tipuri (fig. 1.21: tabel 1.20): tip S, folosit pentru conduet1l. de scurgere verti
tip P, folosit pentru de scurgere
T"brlul 1. 17
Si(oont tip hutf"I1.. , dIn .. IMmA.
UIIflt'lIdlJlIl IlrllIdllule
F,Ie'1
1. J. "mlll lJ"
pCllhu
IIInl mnl nun UliU
piulill'.
1,
I
1,
I
2}
I
3} 190 GIII n
. 2]0 .12 10
10
GII/111 .12
2(,0 18 10
(;211
GII/211
260 1 18 1
1}
:III
50
:10

,.
, .
,
..
1.
..
, !
I ..! \i .
.. '. :',
.
<,
,
. 1':
i
L. (J din PVC .
. .' rAS6675-62 .
'-_. ..
d
b
__-I
:::t
1
L

c
Fig. 1.20. Si/oane eXI'cutale din P\'C. cu cap de racordare:
- ti Il ): vari.Ulta J{; li - "lIuo \lI' 2. v.lod.llllt .. H; &- 'ifoll lip). volri,1I11.. It; J -drtJliu '""1) de r.lr()r,hre tt.lv:L
- vt'lltile ele scurgere. conform norme interne MICl\{ 2332 2336, exe
cutate ('1\ sau raconl (fig. 1.22):
I'"rl\lrosop. carc SI' 1'.'(''rlll;, din al;l\n;l niclH'!at;, sali din \1:tclIl'liL:
care ('xnllt;, din I'Of\d;1I\ sl'lI1inisLiI 1'" c(llIs..I,:
lIil ('..I.I\e ;
. o!:linc!;1 care din scmieristal. cu marginilt; ;.leCuite
in dou;l dimensiuni: '100 X 500 mIU sau 500 X 600 mm.
Acestea sint de mai multe feluri.:
- follinc1e finale Cll ventil. STAS 25RI-RO, pentru I'n 6 p. 10, cu D"
I(): 15: 20 25 mm, care snt folosite in instala sanitare de
pentru alllncntarea punctelor de consum cu ap;l la lempcrotura maxim:"t de
!>oc' \)111';' utilizare, robinet de finale se exccutJ. in trei tipuri: lip 1, robinete
31
-- --- ----
-- ----- ----- -----
. l'
dIn PVC, cu cap
Silon
D.
D 1.
I
11 ha ti AM'.
III'
mm uun 11110 IIIm lum nUIl mm
I 1 I
2.5 R GIH 88 113 39 30 .50
2.5 ,.5 F GI H 113 39 .50 32
32 R I 110 12 G I 111 H 1.51 10 '0,
32 l' 70 12 1.51 10 GI 111 F
'O
H 10 120 170 19 10 GII/211 '0
10 76 F 170 19 .50

10

276 10 2 10 120 H
-
t'1 - '0
276 :10 10 76 1.51 10 F ____o
-_. _ -'-
.10 .1 110 :10
F
2.5 I!I! 211 H -
110 32 211 5' 2'
'O
Tabel,,1 1. 19
Si(oallc din P\C. cu cap racordare
utilizare
I
Fig. 1.21. Silou"c di" plulllb:
a b
- lip Si b - tip P.
Dimensiuni
Tipul
stfu-
JIului
D.
mm
Fig.
1.20
...

la
2.5 I..a'loare
STAS 1.510-79
32 a Sp111:l toure sim..
ple STAS 27.59-79
10 Spllllltollre cu
Import pl. vase
STAS 27.5979;
Chiuvete
STAS 27.581l0
2 10 b Spllllltoure
<1 .. 110 cle VUNC
STAS 27'979
:}
2'
Pisoulc'
STAS 238373

,)L',;.: '1,
, ';
'tI'" .
I)illJlc1rul
1,,1lI
mte'j e,:,tc

Grosimea Greutate...
Forma.
peretelui teorelic.i
nor nor
h(mm)
llmm)
(mm) kg/bue
mrn mm
S 30 J3 160 12.'5 1,.'5 I
0,.'500
S H 1(.'5 165 . 2,0 O,I!OO
S 50 170 200 2,0 1, IlO
-" - -- ----
----"
l' 30 JJ 11.5 IRO 1,.'5
P 10 11 1'10 2,0 0,600
P 50 .'5i 16.'5 200 2,0 0.R50
a b
Fig. 1.22. Ventile de scurgl're:
0-
J"'lItru rAd.. ela h..,l"; b - 1't"f1Ir\1 f('lt'r\'(Jr de 11'.'U.lrt closetuluI..
Tabrlul 1.20
SI(oone din plumb
,
,.
b
. ' Fig. 1.2.1. Hohincte dc serviciu simplu:
- tIp 1, pcntru DlOll(:ue I.l (U cu jd lil1t'f; b - 11'1' 1, pnllnJ JII('tlIJfl'; pc
_ . Olllfllt' II.Uli!.IC,",l)! f>Ulrr,rre Itlltl, (II Jd IIn !.llj
7 ('.Ip do 'HIIl.l!url. 2 - COfJl; J -- .&JuLIj jlt'r1.lI"c; J - IJillhp de li".Ht'; 5 _ de D('ord.lrt';
6 - r"'f()f(1.
33
" ,',
:,
J
'.
',o
'.

'!
1
,"
, "
,
,.
JL :::
I i
.:

fIi
,
.
II'!
r
.1.
I
I
32
I
2
, " '
de serviciu (fig. 1.23; tabel '1.21); tip II, robinete de serviciu' dublu
(fig. 1.24; tabc 1.22); tip. III, robincle pentru cu
_ robinete cu ventil, drept, din font!\., cu mufe. STAS p. 10.
Snt folosite la de ap1\. rece cald3. cu temperatura maxim1\. -de
800C. Hobinetul (fig. 1.25; tahel 1.23) se execut1\. in oou1\. variante: varianta A,
dop de golire; varianta n, cu dop de golire;
__ rolJilldo cu ventil, ele din pentru presiunea nominal1\.
P:lO, STAS 2378-79. Sint folosite la de ap recc cald1\ cu tem
peratura maximi de KOC. I)up1 ventilului se exccut1 in dou1i
variante: varianta A, cu ventil din material plastic (fig. 1.26, a); varianfa H,
cu ventil metalic garnitur3. de cauciuc (lig. 1.26, b; tabel I.H);
'l'..brl." 12 t
noblnol. drvlclu .ltlll,lo. tii' 1
,STAS I-HO). Ulm.lISllIlIt. prlndllule
_.
Dia
metrul
nomi
nal,V.
mm
Filet
' ti
1.. , ..
mm
L
\" .
.5
rom mm
70 28
. 80 31
!lO
10.5 10
10

20
2'
G 3/8
Ci 1/1
Ci 3/1
G I
10
IZ
li
16
, . L
-
a
l,i
]:ig, 1.24, Rohinele .Ie 'ervicin <lui,lu:
II _ tip 1, pentru 'montare pe perete. cu scurlf're fixa, cu n,cord pentru furtun de c.aud\Kj - tip 11. pentru
l'
.. re pe cu Icurgere fixA, cu tub flexibIl; 1 - cap de armlturl; 2 - corp; 3 - plu1illolandell; 4 -
ptrlator; - tub Ue:lilJlI; 6 - I"'>rtfurlun.
li',
HJ
: , il \
"'1,
r "
....... 1
]
,
Tabelul I.Z2
'Y'
1"
Dia-
etrul
Filet
1 m'. m
101111.
!hal.
J).
111111 d 111111
-
-
10 C. 3/11 10
1.,
G
'/2
12
20 G 3/1- li
2-' G I 16
I
d,
G 1/2
l' .
C;
"Ii ". ','
G I
, '
G 1/'1
, .'
Robln.t drvlclu dublu, lip Il
(STA S Dimensiuni prlnclp2Je
L
-'
nUIl
70
110
90
10-'
".

nun
63
73
83

r
I

j d.
,1
')

\
nlln
.
'1:
11.-'
"
'k
il,
I
.
li
21
, :J
.
30

:'1
:!-
.','. . . -:- robinete ventil, cu plutitor. pentru P 6 STAS 237 ' .
'1
. folOSite pentru allJllcntarca. cu a rezervoarclor le s ""J 7-75,.
", i}
. :' (fig. 1.27; tahel 1.25);, C p,l are pentru closete
1)0
.' - rohinete de reglare cu ventil din font1\. ac\io 1 t . '
presiunea Ilominal1 P 10 STAS 7623-80 util:' tII a.c ,cu plutItor, pentru.
lr II' ,Iza e a reclplentc sau rezervoar
n scopu contro automate a cu a . d t t . e
de, lucru 70C. materialul plutito'rului, u::
5
/
o
' .
.
r!,.
35'
I
f Il'
I 1.11
3lJ
,.
", (, .
\ . ' l'
Tabelul 1.23
,Robinete cu ,notll drept. din Conll:
. cu mufe, P.IO ,STAS. 6i80-80)
Dia
metrul
nomi.
nal,D.
UliU
D
Filet STAS
813068
L
111m
. hO
mm
10
1:S
20
2'
32
iO
,O
6'
1111
11111
G 3/8 II
G 1/2 II
G 3/i Il
11111
G 1 I/i 1(
G I 1/2 '1(
G21I
r. 2 1/2 II
(; :1 II
G i II
60
M
llIl
9'
112
121
1'0
1116
2W
210
77
IIi
93
10'
126
138
160
218
2111
30t
Cuta /.
dcsc.;his =Ii este itllorInali'/.3.
'. ,
Tabelul 1.2"
Hoblnete cu venlll. de colI. dlo CootA. P" 10
ISTAS
J)ia-
Jllclrul
nomi
nal,D.
n\ln
Fild
L
Inln
"
nlnl
4,
mm
d
\
I
.
17 12
10 c; 3/11 II 10
12 li
l' c; 112 II 12
'. Tabelul 1.2'
Iloblnete CII ventil. acllonate cu plutitor,
P.10 ISTAS 2311-7')
M:\rimel\
L
:t3
uun

Hc'ervor rle
sp.llare pculru
closet, conform
1
II
III
340
36'
110
STAS 2156-61.
Il
STAS 21'6-67
(1II.'irlII('a. J 1)
STAS 9411/1

.
.. \1
'1'
.1
\
li
;

b
d
a
'. . . Fig. 1.26. Hobindc CIl '/cnlil, de ml. din
Il - "",:I_"ta A, cu v('utll din matrrlaJ "I:I&lIc; ,,- vllda .,'.
1- corp; Z _ J _ ""IIlHllrJ; -1 _ J _ \' r l'I' Il. ('II vru\\1 mf"l,du' rlr C'.'\'rtJ/::'
, (1 I - rI''''U, ci., .. r.1,; 7 - "'J)(Ilt; S - I: ..
37
\ .
I
. 'II
:. Il""1
Iii.
li
"
'.'It:'''
,1 ,\. ", ,.),.
S
, .
1
',1 :j"':,.
.c:.--+--"",<:
a
,.
l'
s
b
L, . _
- -
"'O
0f;-
Fig. 1.28. reglare, cu ventil, cu plutitor:
,,_ tip 1. drrpt; 1.1 - tip 11. de . 6 hld J
1 _ corpi Z - c"paCj J - 4 - 5 - plutitor; - I 1.
. '

:1
\
\
"".
Tabtlul 1.26
. Roblo". de "slare cu Yratll, dlD fODtI, aCI'ooale cu plutrlor, p. 10 (STAS 71l23-iO)
..
1-:-1
JJitnensiurJi de R'ah..lrit, mm mm
D.
.1 I
1./ '1" 1s
S. b Id Iii 1" x'iI '''- m'O
'. ".
h. h.
1 I 'rubunlor
20 160 -
160 1000 - 4010
- - - 16'105
751i X li
M 12
iO 200 - 200 1000 - iiO 18 150 110ix 18 M 16
50 230 130 225 !OOO 180 520 i80306 350 20 165
125 ix 18 M 16
80 llO 155 2XO lllOO 210 650 (,00.156 lJl 22 lOO Illo8x 8 M 16
100 175 ll5 1000 2(,0 lJOO iO(, .1'10 Zl no 180 8x 18' M 16
"0
iXO.
-
illO 0- Xi}
- i50 -21 HO 8x22 M20
200
(,(10
-
570 tH1I1I - lOiO - .100 - 26 JiO 295 8x22 M 20!
OBSERVA TII:
1. Valorilo (:ot(ln( I ,1 h. t.iul illflllllliltive.
. 2. r".!tto I1('Ct"Solf, pCHhu nsn.mb}!irii cu existente. rabinetele
CU dia metrul nominal D. 80 se pot executa cu cu i
3. Pentru robinetele eu diametrul nominal D. 20 D. iO, valorile cotei, se vor stabili
... de
Tabel .., 1. 27
Robinete cu panl
corp oval ISTAS
1518-80)
P" D.
nt rom
10 40
6 SOO 1000
In varbnte: cu plutitor <lin A; cu plutitor din zin
caUI-simhol Z. forma robineteJe cu ventil se
in tipuri: tip 1, drept; tip Il, de (fig. 1.28: tabel 1.26);. .
- rollinete cu sertar corp oval, din STAS 1518-1l0. Sint utilizate
pcntrtl f1ilidele cu nominale indicate in tahelul 1.27. forma
rohinetcle se cxeclI t1'l in tipuri: cu sertar cu sertar
paralel. forma tijei, robinetele se in variante: varianta 'A,
cu varianta N, cu neascendent{l (fig. 1.29; tabel 1.28) j
- rollinete de cu ventil din font{l, pentru presiunea nominalrl
p. 16, STAS 1516-80 (fig. 1.:\0; tald 1.29), care snt fo)nsite. p'cntru fluide
cu kmperatllra de lucru dc 225C. Dup:\ corpului, robi
netele de se n trei drepte, simbol D; de simbol C 1
nclinate. simbol 1. cnrsei ventilului, robinetcle de se exe-
n variante: varianta F, cu varianta R, cu regla
forma de a ventilului, robinetele se
In trei forme: forma 1, cu ventil plan; forma 2, cu ventil conie; forma B.
cu ventil sferie. modul de nchidere a ventillllll, robinetcle de
se cu arc (simupl A); Hir;i arc .
39
'.
" ' !.'
I
,'.1,
'1

L

0,
.
'-t
/
...... '
b
a
Fig. 1.29. Hobinete cu sertar corp oval, din .
(1 _ \!.lriJnta, A, (;u tijJ. ascC'odenU; b - variJ.ll}a N. cu tija
_ sorhuri simple cu STAS 2231-80. Sorburile simple (fig. 1.31:
tabel 1..10), din CII la de pomparc, la cap:\.
tul cOllduclCi de a apei, pentru prcsiunca 1\ 10;
"Sorhllri cu ventil de din STAS 2:109-80, folosite la insta
b\iil" :11' 1"'lIlpe, la (';q\;HIII VI'ltieal" de a apl', CII 1clllpC
ratlll:l dc hlCl'\I 50"<:, pcntru prcsiul\ea nOlllinalrl I'n 1 ... I'n <{ (fig.
1.32; tahel 1.31);
_ bateriile cu STAS 8732-80, pentru presiunea
1'. 6 diamdrull1oll1inal /). 1.';. Siut folosite II sanitare
.k )H:lltru alimcntarea pIlIH:td;'f de I'OIlSllm CII rerc,
sau.alll,.:,tec de ap:'1 n:cc,clI ;I\.:'l b temperatora de lIooe. 0llp1
ulili/.;IIl'. 1);Ill'riilc ex('clIl., II )latru tipllri (fig. 1.33): tip 1
(;11 pic"r, dc scurgcre, )lClltfll lavoar sau sprlli'ltor; tip Il <:11 pentru
tip III eLI piCSrl dc scurgere pentru baie; tip lV eLI asccndellt
de' IIl1lplere direct;l il vaslIllii llideu. pcutrll bidcll.
,
..

u
"
5
o o o
'" '" V')
t 0\ -
- ('1
g
X X X X
o CIt.) <Y.l
N ,...,. M N

o o o
o 00 o
00 o
N N r") f"'l
o o o o o o
N o C\ '" ....., It")
o ...... ...... \O o
N M N C""') """ ,..
N \O loC
N N N N N
X X X X X


X X X X X X X
, ........ T .... 00 00 00

I o.-J
'/
E
E

:.
- -------
bO

"
, ,
: .
','
, :.,'
.
.. '
, .
=
=
=
=
=
=
:
:
:
:
:
:
:
:
:
_
-

.
.
.


_
"

.
;
,
,
,
:
-
_

..

_

...
o
.

_
_
,
"
_

_
_


'
.

.
.
.
.

T

.
w
.
1
M
l

1
,
:


R
o
b
i
Z
l
d
e

d
e


c
u

n
n
U
l
.

e
l
i
n

C
o
n
t
A
,

p
.

1
6

(
S
T
A
S

1
j
1
6
-
8
0
)

i


I

n
o
m
i
n
a
l
.

1
_

D
.

i

L

=

i

r
.
.

.
1

L
.

I

h
,

I

I

1
5

I
1
3
0

9
0

9
0

6
5

1
7
5

1
5
0
2
0

9
5

9
0

8
0

2
1
0

1
6
0
2
.
5

1
0
0

1
0
0

2
1
5


i

4
0

2
0
0

1
1
.
5

1
0
5

2
6
0
I
l
O

I

6
(
)

2
3
0

J
W

1
1
0

2
8
0
I
l
O

i

1
3
0

3
2
0
H
O
H
"
6
5

I

2
9
0

8
0

3
1
0
I 1

1
3
5

1
7
0

3
8
0
1
'
0

!
O
O

1
7
5

1
8
0

1
7
0

4
2
5


1
3
'
<
l


1
'
0

4
S
0


2
2
.
5

2
0
0

2
1
0

5
6
0

:


2
0
0

1

6
0
0

'

2
7
5


2
1
0

2
7
0

6
7
0

2
.
5
0

7
3
0

I,
-
, -
2
.
5

2
2
0

8
1
0
3
2
0

i


3
0
0

1
8
.
5
0

l
m


.
}
6
0
2
7
0

9
'
0

I

'
,
o
"
"
"
'
'
'
'
'
'
r
b
l
,


D
i
m
e
n
s
i
u
n
i

d
e


n
u
n


d
e

l
e
g
l
t
u
r
l

l
a


F
i
l
e
t
u
l


d
e

d
e

I

I

I

I

1

\

,

1

n

x
d
,

m
a
n
c
v
r
l

o
s
c
i
l
a
r
e
.

t
I
,

d
,

b

l
o
r

d
.

D
.

;
h
.

I
I
.

h
.

I
I
,

n
u
n

r
o
m

m
m

m
m

m
m
.

I
1
1
.
'

1
8
0

4
0

1
5
0

9
5

6
5

4
x

1
4

1
4

A
I
.

1
2

W

-
,

U
O

i
l
"

5
0

1
8
0


1
0
5

7
"

1
x
l
i

1
6

M
.
1
2

1
2
.
5

-
.

W

2
2
0

5
5

1
8
5

l
i
"

8
6


4
x
l
i

1
6

A
I
.

I
Z

1
4
0

-
1
.
5
5

2
5
0

7
5

2
2
5

1
'1
5

1
1
0

-
t
x

1
8

1
8

1
\
1
.
1
6

1
6
0

-
!

1
6
0

2
8
0

8
0

2
4
0

1
6
0

1
2
5

4
x

1
8

2
0

M
.
1
6

1
6
0

-
I

,
m
'

3
j
O

9
0

2
7
0

1
-
1
8
0

1
4
5

4
x

1
8

2
0

M
.
1
6

.

2
0
0

-
i

2
2
0

4
0
5

9
;

3
2
5

1
9
5

1
6
0

8
x

1
8

2
2

)
1
.
1
6

2
2
0

-
2
3
5

4
2
5

1
1
0

3
6
0

2
4
5

1
8
1
>

8
x

1
8

2
-
t

)
1
.
1
6

2
.
5
0

-
,

'

3
1
0

5
6
0

1
2
5

4
n

2
8
0

2
4
0

8
x
l
l

2
6

M
.
Z
O

3
6
0

-
-
3
7
0

6
'
<
l

1
7
0

5
7
0

3
3
5

2
9
5

I

l
Z
x
l
l

3
0

M
.
2
0

-
t
O
O
'

2
.
5
.
.

i
l
l

1
8
0

1
9
5

6
8
5

-
t
0
5

3
5
'

1
2
x
2
6

3
2

\
l
.
Z
4

1
j
(
)

i
:
J

'
<
X
l

9
2
0

2
1
0

8
0
0

1
6
0

1
1
0

1
2
x
2
6

3
2

A
I
.
2
1

j
(
)
Q

2
'

.


:

-
:

2
,

C
e
t
e
l
e

L
,
.

;
.
.
.

A
.


h
,

c
o
r
e
5
p
:
I
n
d

r
o
b
i
n
e
t
u
l
u
i

c
o
m
p
l
e
t

d
e
s
c
h
i
s


s
i
n
t

i
n
f
o
r
m
a
t
i
v
e
.

1
.

C
e
t
e
l
e

.
r


1
:
,
.

h
,


I
I
,

s
i
I
:
t


3
.

"


n
u
m
.
i
r
u
l


p
e
n
t
r
n


Q

'
.
'
.

"

I

o

g
:

;

'
Q


'
O
'
"
'
"
:
;

.


-
"
"
s

:
-
o

8
"
'
"

-
:
:
:
l

<
:>

o
'
-
'

.
'

o

'
f

l
:
r

;
"


"

.
.
o

-
.
.

<
;
"

s
r
e
.


:
I
I

c

"
"

"
.
;

;
:


n

.
.

"


.
.
.

i
i
'

"

g
"

<


-
"


n
_


c

g
.

"

;
:
:
.

'
,
[

o

A
"

E
i
'

;
:
:

.
.


1

:

.
:
.

.
.
.
.

.
.

-
-
"

...-
.
_
_


.
."
:
-
'
.


:
.
.
"
.
.
.
.
_
.
.


.
.
.
.
.


.
.

_
.


-- -
1
" ..
"
Fig. '1.32.' Soru Cu ventil de din tOIlI11:
1 _ corp 2:- CU!}l )Ilfrdor; 3 - nl\,HI; 4 :- .ll:.
"
1

Il
1';'
I
t,
'II
il
,
.,rl
"
"
;::\
"
!,:
'1 '1
H
J'
"
#!
,
:

':" I
TabrluZ 1.30
"
Sorb ,simplu cu (STAS 223 IRO) .
r
,
Sita (pOl. 2). t
Din111r'ruJ
11 gllurl
t '.
b d
l d. d, 11
rotunde I o"la.lc Filetul . D.
I'u X".
"

mro mro mm mni . Ulm burilor mm mrn Il mm I
1.50 110 16 ix 18 1>1 16 8i 9.5
16.5' jO 1.5.5 12.5 16 "Ix 18 M 16 9.5 107
18.5 180 li.5 16 10[ 16 "Ix 18 (6.5) 120 120 .5
200 18.5 160 II! 10[ 16 80 X 18 130 127
'1 220 210 180 1U0 II! 8x 18 M 16 160 142
.
, 28.5 20 DO 8 X 22 27.' M 20 2i" 220 18/1
7 2(1)' ,120 .HO 22 2'1.' Il x 2Z M 20 201! 28.'
.! ,., l),-!l 1'11 M ]0 nu li .IX' 1'1' .1'11
IIIU 1(1CI 1111 Li HxU ./>120 .l9J 11' iL'
2(. "IMI ]\[20 (.DO) 16x22 3ii
.'Il.'
.5tJ.5 .5iO 28 .51.5 16x 26 .5iO M2i "'00 371
6.52 670 620 JU 20x 26 .'00 M 670 il2 8
600 760 780 725 JO 20x JO J\I 27 800 510 . ,
ns E !IVA :
1. Dimensiunile din paralltelll se vor e'/ita. pe cit posibil.
2. La cere;".. beneficiarului, soruurile se pot livra cu
'1;
3. Dispunerea. lorma dimensiunile gllurilor tablelor perlorate, conform STAS
1\, .se admite C":xccutarca sitci din tahHi cxpandat!1. avind grosimea. de 1.-' nllu.
,
, .
1,6
'\
109i8 77,
Tabelul 1.31
Sorb cu ventil de (STAS 230980)
I'rtsi
\1nt',\
Din
mdrul
II D
Ilumi nomi
".Ilil n.l!
}'

al

1I1UI
I1lIll mm
I'IU H..,
5U 22.' IXI!
6.5 27() 220
ilO 2IJU
-
W() JJO 290
)'0 ilO .'lU
2 .5 lOO
2.'U
" 1.,
.57.5
il,U
52,5
JIIU lJ()0
1 350 7110 GI,O
iOO 750 705
Sit:'>
File
( ;:Lllri
tI,
lTun
I
DU
/(,.,
185
20U
22()
28.'
.HU
)'1.5
ii"
5115
50'
,1:J
nun
lill
12.'
H.5
Ir,()
180
2'!O

.1.'0
-100
-Iliil
'"
It
BIIU
ti X l/J tu)

Illlri-
Jor
".
1llm
"
J\l1l\
rotll""1 I o/a e
<le
/1
.5
- 1,G
7
-
8
1(;
1(,
16
18
18
20
2l
2-1
2i
26
28
ix 18
x 18
i X 18
"Ix 18
8x 18
Xx 2.1
Xx:.!J
12x2.1
12x23
16x2.1
16.x27
M 16
1<j
M 16
M 16
M 1(,
20
M20
M2U
M20
M 20
M2i
9.5
IlO
1511
170
22.0
lOO
J7U
in
"10
560
.5IJU
100
1211
li.!.
16i
IS7
22R
.11l5
JiU
J81l
-100
ilO
45
I
.',
jl
I

1J
,
I

1.2. de alimentare cu apli rece caldli
pentru consum menaJer de canallzare in c1lidlrl de locuit
1.2.1. Stabilirea tipurilor fi obiectelor' sanitare
Echiparea cu ohiecte sanitare accesorii a se va face conform
prevederilor din STAS 1478-8'1, a Decretului 68/1975, cu ulteri
oare Decretului 4'17/1l)76 anexa nr. '1, precum a Decretului '118/1980
anexa 2 a 2 b. '
Pentru de locuit, conform Decretului nr. 68/1975, se prevede
dotare:
- la "partamentele cu 1 2 camere la cele cu 3 camere'cu supra
fala de 32-3'1 mZ, se prevede o de baie;
, - la "parlamentele cu 3 camere cu suprafala. locuibiHi de 38-'10 m
t
la: cele cu " camere cu de 42-H ma se prevede, In afara
cl1lH:rei de b:Jie. un grup sanitar dolat cu closet Javoar; ..
la apartamentele cu 4 camere cu locuihil!i de '16-'18 mI,
in gruJlul sanitar se prcv:id; un closet, un lavoar un
- la ;'l)artamentcle CII 5 camere se camere de baie, cchipte
complet; .'
. - la de locuit se usdltorii .
tipul obiectelor sanitare cu care se de locuit
snt indicate n tabelul 1.32 n tabelul 1.33. . .
1n de 1ocuit, dotarea cu obiecte sanitare (conform STAS
1478-84) este n camere de baie: lavoar, closet de baie
in hlldit;lI'ii: cu platform:L . .
COllform STAS 1478-84, n camcrele dc colectare a gunoiului se prevede
cte o cu robinete dublu serviciu pentru rece la.
"1-5 nivele.
1.2.2. Amplasarea obiectelor sanitare pe planuri fi in scheme
Obiectele sanitare se reprezint:i pe planuri n scheme prin semne con;
(tabc11.3'!), avnd dimensiunile principale de gabarit ale obiectului
respectiv reduse la scara desenului (de l' ; 50).
Obicctele sanitare se amplascazl pc planurile de ale
la. scara desenului respectiv. Cotele de montaj ale obiecfclor sanit,are precum
minime pe ntre obiectele sanitare ntre acestea
f'1l'ml'J1tc1e de snt indicate conform STAS 1504-85 n tabe
1111 I.iti.
1.2.3. Amplasarea coloanelor de alimentare cu rece,
de consum; canalizare a apelor uzate menajere canalizare a apelor
meteorice .
coloanelor de alimentare cu canalizare se stabilesc pe pla
tit ;1I!lillctllr;l. practic, concomitent cu allll'lasaJ'<'a ohiectelor sani
1;11 ('.
4G
" .
l' ,.'
I
,
. , .
Dotarca apartamcntclor cu obiecte .anUare (conlo;m
,,': I
I
Simbol
Obiecte aparate sanitare
DormA
deviz
, I
I
C.ad:! de baie pentru lllzidit din lont:! e
mallat1. cu . fund plan, avind picioare din
lont.1 prC:ll'lin din I'VC
a) L IlOO II Il Il
Il) L I I 70011I11I
Cad:l ]lrntru din cmaitltl p.1
trat.'l, variallta J
a
I ...'\voar din sanitar montat pe Con.
'j(JIc avind: .
al jOo mlD Consolo mIII
L) j.50 Imn cousole 120 .m
pentru vase di'n fontil
cu avind' 83' nlm, nlontat pe'
din beton ' .
Vas pentru closet din sani!<lr tip
CIL cu sl(on lIlterior tip P"
Rezervor de pentru v;sul de closet cu
tC.lVlI. <le 'p.'bre din I'VC tip V. capa
cit.ltt';\ T(,zerve/rultu de 12 1
HamA pentru vas de closet din polietilen:!
aIbA
pentru lavoare de sanitar
\ .
'.
tip butelie 0 '1" sim
.
Poitprosop din nlam:! nichelat:! tip V
5implu
Et.ljerll montatA pe de beton, din
SCUlIcClstaJ, pe console, nichelate, avind:
a) .500 x 130 mm
h) 600x DO mm
RJ.illcl.\ diu srmicristal cu nlar.
IIlOIlL.lt:1. pe de lleton
aVInt!:
a) 100 X .500 mm
b) .500 X 600 mm
Cuu'r rU!."'iric din nmillopl.1st cu
2 "'i"il(o
1ll'1If111 Illdir diu 8I1uitn.r,
Ventil scurgere f:\r:\ racord cu dop
aVIDd:
a) D. 1" simbol. 111 pentru lavoar
b) D" 11/4" din font.'l pentru sp:\lare
BateTle amestec.".toare Cu flexibil !"'"
tru bale, avnd 0 1/2" simbol JH
I"'"lru la
voa, 1/l thn ulam!"! l:rOlllat.\ (II 1
1
("1"
J.l'of Nllllhpl .I2l
. I
2
,
, .
SCOJn
SCOJ.\
SC07A
SCIOA
SCI3B
SC17A
SCl8A
SCl9B
SC2m
SC2.m
SC26A
- - 1 1
-
1 1 1
2 .1 1_.; ..
i
I ,. SCjl'IA 1 I Z Z ..:
1'"
SCJOA I I Z Z
" .
SOIA .1
/
1 1 2 2
1 1 I 1 I
SDOJA I I I 1
Z
I
il
S/lOhA
I I ..: 2 1.
2
I(
17
Ift
,
Tabelul 1.32
prevederilor Decret nr. 68{197') .
NumArul de obiecte sau

1
carne
rll.
Tipul apartamentului
2 3
.I'
cante carne...
carne- carne.
re re re" re
1
,
.
3
-
-
I
-
-
1
1
1
I
1
1
'1
-
1
- - - -
.
I I 1 2
- - t
-
-
.1
1
I
I
1
7'
2
1 1. 1 1
.1 2 2 2
I 2 2 :!.
I 2 2 2
I 2 2 2
I 1 1 2
- 1 1
-
I 1 1 Z
I
----
. { '. ,',
Tabd..1 1.32 (&tmfj ....arlJ
,
1
2 ,1
I
1
, .,
6 7
natcrie amestedUoare stAtivl pentru spll-
Hltor 0 1/2" din alamll nichelatll simbol
317 '
Silon de pardosealll colector
diu tahin de plumb de J UlIli grmoime,
Avl'''' 0 DO IIlU' de
UIIII
cu capac din alamll
Silon din I'VC pentru cu receptor
SD08A
Snl2A
SBI3A
1
-
1
1
-
1
1
-
(sau
1
1
1

I
1
t
-
1
Tabel ..l I.JJ
.. "1'41410rlllor din clAdirile de lecnlt cu obl.ete unltare (Ulnl",n. D,'crrlulul"
nr, 68/197))
. -.----------------\-S,',',.;-.,u,',K,Il,1 de ,!I.ieclo I
Uhircte npar.lte sanitaro
Ca<l:l. de baie pentru nzidit. din emailatll cu fund
plan, aviud picioare de preaplin din P\'C
L 1200 uun 1:.:lI
Chill'/I't.\ tii II font:\. t"lIlailat:l cu t1\bJir. fill:A, avind onfciu
f 11 :.1 '.11.1., ci ... IIlIU LII tilf(jJl tip blltdic
\'e-utll tit: t1q.;crc liHClld, C\I dop Iuu', u',illd:
J). I 1/1" <Ii" fOIlI:l. I'n'l '" 'I'illllior
HolJllld .Ie cll SI)la liLcortl, tip n, nvflld
Nil}."
H.'\tc'l it, ... \toare de perete pentru a'lud
o 112" '"l1hol .11.'1
il
HIIIIIIII'\ (II 111.'\ Ila,,' ulalll (7} 1/21/ Nimb,,) 221 (('ll/all "pn.
,..1.toll<-)
Albie din tal>lll iillcaUI. pentru rufe. cu 2 com- '
illl('ntc dc 1 600 x 7UO wnl
I
('a'/OlII IWlitrn fu'rt rllfr, din lalll:\ ele cositorit In
\ illtt:ror. ""!"mI 100 J t:apadtalc. pe solIa cu fotur
;;i

i
Sifoll .It: din tabUl de
pllllllh ele ) uun a'Jlld 0 1.'0 nlln
de L"W Irun I:U c. .. tltn alam:l ;.leflJlt.1
, deviz
scom
SC0911
SOIA
SDQ2A'
51>08A
SE.18A
(a,imilat)
SE11A
SIl12A
sau aparate
.
I (Iu L.,.'alll,,', t 11110-)
I.a amplasarea coloanelor se va seama de 1IrJ11;ltoarele rccotnan(Liri:
_. se va grnparea coloanelor de alimentare Cll lnprenn;l

CII cde de canalizare '
1
_ stabilirea nllm5ruilli de coloane acestora se va face stieI
nct lil ohiectele sanitare Sil fie cit mai scurte. iar unf.:hil1
file Jalor<l;lre S:l n1l (fig. 1.34);
"1,,;,:.,, :,:, fi" .-il fIIai 1'{OIl"IIII<"". ;IIIII'LI:,II<l1I :,,' ,,"I",lIl1'k.
'1
pe !l l'",.t1J1I. in centrul <1" grentate ';11 grtll'lIlt1i de ol,iecle r.lcllrd;lle la ;I(,'"t<';(;
l
.' se va da prioritate allljllas:lrii coloanl'1or de :,curgere. ntrllct !<-;';;I
t mi!<- dintre obiectele sanitare coloane se realizeadl CII piese de
mari. limitate ca tipuri constructive; .
_ se va evita amplasarea coloanelor n de locuit sau pc
dinspre acestea;
48

,',' .. 'f'
",!
, -
. 1
"f
1 ' _ 1,31
, " . Semne covenllona/e pentru fnsta/aIU. de alimentare. Cu apA canal{ure . f
'. r, -:- , -r- -r ....
Filingurl 11 piuit ',-', ,
"I'"' f
.'.
-"
Cal sau curbtJ cu cu - .... - Robmet cu cep(conl1) d"pl !'..-/l
1 0_<_"_<_9_0 -+_...,.--_)l..:.....::O"1
dlt etoj cu - - Ro";"et de cu c!opetd - -0- -
Teu cu flan1e ....... - Robmet cu venlil, colI, de c:;o
I---__-'- +-__J cu ;\J
Crucit cu - - T"--:: Rffiuc Iltr de """Unt c23
Ramlllca/It cu .." T Robinet de reflnC're
,1 I 'cu Vltn/il -{S}
":R-a-m-'-t,""'ca'-I-,'e--d-,"-b-,'dc'-c-u-'-m-u-,-d-l---ut=--' -
I 0,<,< 90 -Cu --{SJ-
CapoclclJcou'dl la conducle Sor. s,mplu -:---j,; O
y. Sorb cu clapa ,
Sifon f,p U n pion .....-Q+C cu GJ Sorb venlil

in Nodul de- ad/onurc cJ
Schf!mJ,
.
de prolce,"e con/ro /li... manualt!
---{:I:}--
plo,' ... r nu se mdlcd J
cu con/rogreufaf.
Suport
T
CU nrc
--1::'f:]- -
S-up-o-rt-:-s-'m-p-'C'"u-p-e-n-'-ru-m-o-n-.1
.. J __ tojul mobil 01 - - t- AC!tonore c1J pluli/or
"X - - -x-- Modul de imbinore a armofur/f
Compensufoarc dt dilata/te
,
Compen50lor lip U mbmcre cu fI/ci I --t><1--
--IL
...
prm /llplrel --(X)-
-,- ..
tdC'scopic
-e- --\IXlI--
Armdhlri Agrcgatt' fi aparafe
Robinet cu vent". drept
[X]
-- - ...
Ullfllflf"'f (II
i/('

'/.JI/r,.
_'_OI ... _
,
f>':1 ._
dl"'J"lfJ!n' ,
- .-
RobJfJe( cu v(!n''', de col.'
61
----.;--.

Roblne-t cu venIti. cu J cai
------1--....::
RotJlnet cu st'r'ar [X]
,,
j
, .
:

I pi
I
,t
:
i1
':,
I
;'1
; 1)
,1.
i"
, 't

It'
fi
I!
'II
J,
1
l'
"
,
-j:
!
i,
;
l'
,

.,-
"
,
J
J
J
.. r

..
, ,
j
1
f'
i
,1
f
, j
.. ' .
. , '
". , -' '
" . "!
,
\
1
"
Tabelul 1.34 (_,j"....,,}
..- Amplasarea oblrcltlor sanitare (STAS

In planuri n pbnuri
Obi",'. lon/laf. PloII Cunlll/cl. r/. 1. "./uft.
con,'ruc CDUtlona/f

/1.'J
'C7'
emll/cICl1! 01,6 r.r...
---
-AI/-
po/u/.I/,l
-" .. _-_._-::-., _.. -
-- -- --_.. _- "-
---
O

ChiuvoltI B
Conducid opd
----
-AC"-
-
ro TIT
Condueld dlt c/tcula/ie
- Spdla/ar dublu
coldd
--AO:)-.-
cu, plol/ormd [Oji] rr-
sou conduc.tff
--:>o- >-CP->-

---
lh
O
Canale 'ou conduclll d_ e,., Corld do bOI.
-->--
ci, cfJlunf/luulurd CufI(/luCll o mcfkJffrJ (Il/faru -w-
_0- _-_ ___
-----..-

---

---- ---
C,,<ld do du,
combatorea mc,nd,i/or

Cazon dt! 'baie cu dUf QJ@ (Jf Conduci.
Culori

Cazan de bau.! cu vas
D
A,lbaslru
de rupere a presiUnii re"'"
Bideu
W 'Q
Apa Ra,u
Pisoar
Q
Q
Canalizar. Cafeniu

Va. de
m $L
IncendIu R01U aprinS
Vas de closet cu 10lpi [Q;] V
Ind,ca,ii de

o conduc te/or
---
-
O
Stn.u/ rJl> circula/'e
.. de close'
a IIU/dulul
----
di> 961" pentru
13
Panta
apartament
de serviciu Pran
de
-1-
Robinet cu venlil Simplu
T

Ramificatii
serVICIU in planuri' orizontale dIferite -0.30
Robine' ,U .en/II dublu


Ramlfica/ii de conducte <;;0,50
in plan onzonlal
BateriI! de'

Schimbare de pe
traseu rectilmiu
\'0.'0
EI(1t,.no do Dml"Srec rit!
3
4
a
l;nb,"Jri de conuuct.
Ilja "Jt6
- -

-- ---
ilatefle de de

mbiflare cu ---)---
cu dus si tija
Ariii3-'un pir combotL'-reo

Imbinare cu
----if---
J"rOPllul
Plan
la conduc le
1mbmare cu fltet con-
--
Sprinkler
0
\] de

--- ------, ----
Tm+iufl"i-(t yiJ,
--------
/)1 ('nt_ tir
V etwnlJdrl
----.... --
- - - -----.- _.----_.
----/t?-- "Idfu"t :JIJD/eran ci.
-d41lf}(Jrl faslJflate
Ifl( f'fl(hu
.. - _.-.+-------_._--
---'/[7

d,' IfJCfAfd,u /{l#enor
--
,aj
--)::::(-- Hldran/ de NuIa de /recul pe lub
-
Den uml ...
nh'rd
u1u
l
..
- I
"
l.avoarc
-
Cadl\
-'
V<olf'ro f<nllllliil
Dilllen,lulli C\l,cnt.
Ill.\llilllrll
do
cln 1II01liUIO
4
,
6
J
.. b c
' ',1
iOO 320 160

500 'iOO 180
5'0 i'O 200
, >, 600 '00
210

----
.
.
.. b c

1200 700 ilO
1 500 720 HO
E:
1700 7'0
i20
;, _,)" ,_,., j, 7 ..7
.
.


b c
..
C'.( 1. 1"'--,1
180

830 830

'" a C '
.
b
360 180
----- ----- ----
...
a b_ c
- "1
195 u

...
--------
----- ------
"\ e,1
, ,
b
(:Ja{
"
G
I
,170
<-.j u""
- ", , ,-.
i-
,
\
\
I
ClIzi IWlllru
Chiuvcle
-
Sp,'UlItor

!j
.
-1.
I
:1,
'!
r,1
"

'.
" tie
, "
"
I ,
rr
51 , t. \
1',;
! li '
, "
"
"'...
a
Jll>prtlc II tareli
III pllln
.......---_.
2
\
4J[5)'"'"
f,-0..j
-----_._...
I
f--Q-j
lJ
pentru haic
<J
\-__l!--j


-<;,T'O"'"
_L ,
f-
0
-;
--------

va,e
'"

-------- - -
--------


,
::-a-l
, '. -, .."
'; \'
!
Tabelul I,n (eOIl/;""O")
1 2 3
pf" oTllllntall\ Intro sllnitnrc
-----------
, .,
.1 ...

Pttnlru
c{i(}O
0.400
d- 240-0,4c pN" c a. 6I)(J
d- fD) pir. .. < 600
','

. \
'.,
: r. 1
, .... ,',o, .
. ... f ..
..,' ,
- alcas;l nu trebllie S;l aspcctului (de exemplu:
..'.'
cnd coloanele sint pl'oil'cta1l' jll'ntrn 1l1Ontaj aparent, \'01' fi amplasate in cQl
de serviciu, oficii; Urli, closele etc.) ; , .
- coloanele care in mod accidental pot fi l'xpuse loviturilor vor fi pro
tejate cu rabit. etc., iar acolo nnde exist? plricol de vor fi izo
!oile !t'rmic (tabel 1.3h);, , .
- n cazul cUdirilor nalte - cu peste 40 m - se
,. prevederea unor (saltllTi) ale "xci coloanelor de canalizare la maxi
mum 8 etaje una de alta, pentru reducerca vitezei apei; salturile se
cu curbe - daj sau curbe (fig. 1.35).
, .
,
l"ln. 1.11, ft.font;\ll'a ,.'amifira1f'i Pf"utru v:lsul de do::,C"t cu
:-;cllfl:;el"e vrrticaJ:" j
- fH"l\tnl 1 - 0,5 m; 6 .-" jlf'lltlU ,::- (lIS n."; ,- llrlllllu .de
lrtu:rc:" eundllt'hl dlll '''11\1 I'fln 1 - gul Irrct"re; 1 - I1l1HJlrr;
. J - holiJ11.. hl.lruflli:A;.J - j - piirduluU.
, '. 53
t \;
It
l. /""
1
Ifl
It
t
1(
\
Il:
1(
i'
1: J
J
!
I

\. I
\ \ ,
'Il

(' , t.

de closet .Cu
t.llpi (turcesc)


,

,
"
'670
b
500
,
250
!li,I,'" "lO
.... JL{
"
500-600
b
310-360
,
311U
Pisoi\rc

V
II

a

b'
.HO
"
,


--
--- -- --

----------
-- --
--

----------------

!: Tabel,,1
an!lcoro.hA ,1 bolarea l<nnlcA a conduclelor In.lala,lIIor 'Inlerloare
de allmenlare cu apA rece ,1 caldl
i
i
I

,
,
,
I
I sau orice alt
n"'terial e1as
tic moale
,\ 1'1
1;\'
li
i II
III
,,1
\
1'1\ ji ('allali/,arc pot fi 11\00,'tate aparl'nt,
II
pc in ;ddile sau i1l acopnite cu 1'1:\cI
II de montaj pentru coloanele de ahment,are
cu canalizare sint prezentate m fIgura 1.36, ,. 1.
definitivarea de amplasare a coloanelor pe planurile
de se fiecare grup de coloane de
'1 1\,' -c aceC'ISI
.,:.
sau
,
!

, '.
(mcnalcrl'l, respcc\tv COrle"
'.X)

I'n
'.: 1

fanahlare IIlC
I\lolliatc aparent grupate m loc, llfeculll colo;!J1clc IIIdel'enJente.
.
Comlucle
Conducte penlru alinlentare pentru
cu "l'lL 'teca
, alimenlare
-
cu al'lL
I
Conducle
C<>nducte din Conducte dlr.
din
Tipul
zincat I'VC
zincat
Mon- Mon-
Mon- Mon- Mon, Mon- Monw
Mon
laIc tai..
talc tale tate taI.. talc talc
IlIgro- IlIgro
apa- In apa- In In apa
pat In plllin


lent ghellil gllcllll rent rent
lidllric
CUI!\larc. f{T1l1uIIlrc
.. .. ..
--
---

._

Vopsire cu vop:;'t'3 '
..le ulei sau email
akhidic
: . .
.---

rare cu hele de

\ .. .. ..
__o
_.
..
---- -- -
.
cu car Ion
ondulat
Izolare termicA. CII:
tliu
de stidl1.;
- sallele din vatll
mineralll;

- {'(wllilii dir. poli
Ililf'1I Hpllmn.;
- nH;)u\il din
JllilH:raH1
-

1,
", .. ' '
' .. 1 ,
.. : I '
." '
, ,
, .
, - coJo.anl; Z - ('lIr1l1 f'taJ avind lIS - fl5; 130 sau 200 mrn
Pentru numerotare sc nseamnl'l coloanele cu lilere, {'arc ;Iram natura conslI
mului de cifre, care 1Il1m;irnl coloanei (de exemplu: MI'" 111.'
pentru coloanele de ape mcnajere, P
I
... p. pcntru coloanele de ape metel;)
rke). I
, ,
1,2.4. Amplasarea conductclor de de la obiectele sanitare la coloane
, ,
de la coloanele de :l1imentare cu rece la
'1 turile obiectelor sanitare pot fi amplasate de-a lungul peretelui,' aparente,
ngropate sau mascate vor avea robinete de nchidere amplasate sub sau
obiectelor sanitare, Arm;durile <le ncllidere montate pe aceste con
ducte pot fi pentru fiecare obiect sanitar n parte sau pentru grupuri 1
de obiecte sanitare (baie, lavoar).
1
n
ca7.ll1 prevedrrii unor coloane comune de alimentare cu rece,
J
respectiv cald:\, pentru b;,ile adiacente de la apartamente vor fi duse
separate pe care vor fi montate de
1
de scurgere ale obiectrlor sanitare la coloane pot fi amplasate:
- de-a lungul prrcll'1ui pe care sint montate ohiectele sanitare, aparente,
I
Ingropa\c sau mascate, dupr\ cum sistemul conslructiv sau gradul de confor.t
pennite; .
- la plafonul ni';e1llllli inferior, aparente sau mascate cu sau
plafon Ltls din
- iugropate n grosimea pafllusdii (numai la camere
cu' sifon de colector din plumb).
Diamctrc1e con<:iuctelor de pentru alimentarea cu rece
la ohiectelor sanitare pentru scurgerea apelor uzate de
la ohiectele sanitare la coloane snt indicate in tabelul 1.37. Conductele de
Iq;:Jlu[' \'01' ii protejate conform tal)(llului 1.%.
1
t' 55
!I
1
I
",'
::
'.l,,"
, f. ,

Fig, 1.35. Devicn'a coloanelor de cana\iz:lre:
Q,

.,
D' 15Ian e I de mon oi ;11 mm
'dtsr--d
n 1/2' 3/4"-7" 1'!4' i'
o 20 30 50
b 8D 80
c 100 /20
2
3
110N,TARE IN VERTICALE
, Conduc/a a aca/da
1
/
"
I
.' '
,.
,'" r
.. : .'"
,
-',', '

','
r

'",

Conduc/o opOcaldri
rece pif)(j la 17/'2
T
i
([)., '@ In, per:!, porll1n!i de 25 cm grosime
dm caramIda sau eficit:nla
@ In perf!/i porlan,Ji inleriori de JO cm grosime
din caramldd eficienta
f! 50
, sau rp 70
+
I
COllduclrJ ofl<! P..
, JVCC pina (Q 1
'
/2"
Fi/-:_ I.Jh. de montaj pentru alimentare cu ap.1 ca.naliz
ace
:
Seur ere I/J 70 1
11 ._- .11'.1(,.nt al r.fJllrlllt't,.Jur; b - lllunt.IJ In l'U r4\.it'
, o." 1"lIl,hH11 ,1,. C,lll.dll,lrc 0100; '.l. -- cnllrllld.l de ..:.III ...lU:l1(' II.:'iO, J -- I"ududr I"Jltrll .. tU a,,1.
r'-'

['
-'

'Ij"
')
,
';' , .
, b .
DETALII MONTA1 CONDUCTE IN MASCATe
colaand $CII
SOli '70 -.

pmala I'/z fllYce pina la 1'Iz' rcat pioo la 11/:1."
Q). (.) 0 '@.
, apa rold,; . rolnard. srllt'fl"M' KVLm':! .....

?,O'
l"loood . -..' , ..
@ 'PIua ([)
fi 6
/
NO T es/e func/ie de panla
lungimea scul'gere.
(J)...fS) Slilpi din "abi! Pen/ru mascarea conducI. verlicr:Jle
(Q) ([) Grinzi din robi!pentru mascoreo conducle/ao plasele
. /a Iavan .
-1.
DETALIU
DIN RABIT
Intocmirea dcullilor pentru grupurile sanitare
Pentru toate grupurile sanitare dintr-o se ntocmesc detalii de
montaj la scara 1 : 20 sau 1: 10. Intocmirea detaliilor de presupune
unil:itoarea ordine .<le lucru;
la scara 1 ; 10 sal1 1 ; 20 planul grupului sanitar. Cll
obiectele sanitare avind dimensiuni cote de montaj conform indica\iilor
din can. 1.2.2.
o - se deseneazi1 coloanele de cu apll rece, apll caldll cana-
IlzaTe; . .
- se descncaz de alimentare CI1 ap1\. canalizare de la obiec
tele sallitarela coloane; .
.. - se n plan vertIcal orizontal necesare pentru
prezentarea tuturor elementelor cotelor de montaj.
Pe oaza detaliilor de grupuri sanitare tipizate se
a in atcliere de prefabricare.
Dclaliile pentru grupurile sanitare se ,ntocmesc -:onforrn proiect directiv
Il'eT 0'1/002 din 1'J1l3 proiect tip Il'CT 927-93 din 1973.
'i'.' ',',
". J
, ," I (

,
j.1i...
''''1,\,- o,'
o [-.", o'
.t}'!". ",.\
':(' \"', 1" ' T b 1 1 1 37 .. '/' _," atu,
""" -. d. Itg;1tllrl pentru allmentarea cu ap! reCe, ap! caldA canallzare a
oblrcldor IInltore (5 rAS STAS 179.'1-86)
,'.:';: --------------:----------;;-:---D-i-am-et-r-ul-c-o-n-du-c-t-el-o-r-
. de
D;'numirea punctului de consum
Alimen tare cu Canalizare
ap:'. n101 ..",
1/2 ,,' o" SplU:l.tor
, .1/1
:.: .' (:hiuvrtll
,;,::' ;'i " Spl.\tor
1/2
Cazan II' haie 11 2
iO
llaie pentru tJ"atutllcnte
la prep'Lrilrea centmUI. a "pei calde 1/ 2

1/2
.'10 1/2 Albie de splllat rule
30
l..av(Jar
1/2 IJ;lie de picioare
30 1/2
i :,
1/2
70 Cazan de liert TIIle 1/2
100 1/2
Rezervor de pisoar 1/2
30
o' ,
Bideu
Piso.u individual 3/8
30 1/2
100
Sp1l1arca c'1osetului sub presiune
.l//!
1/2
lIidrant lle
."
I
Hidrant de stwpit ' 1
Robinet dublu >:I.U simplu serviciu 3/8
1/2 Idc",
ldem', 3/i
.,' ' Ide", I
Pisoar cu 30
Pisoar cu splllare
Jlaie prntru picioare 30

('ulln Ilail' lH'ldlu lupii
'Alhir. 1111lHliat Tufe
}H
J'jntill:i. !lt:lIlru b:\.ut al'fl 30 1/2
cu sp.'llare 10 1/2
Silon de par<loscal1 la:
de sp1l1..t IMlurii IOD
- de 100,
- rn;l;>ill.\ 100
1.2,6. Amplasarea de a apei reci, a apei calde de consum;
canalizare li canalizare meteorid
Pentru amplasarea de :J. :lpci reci cal<lc a colcc
toarelor de canalizare din cHdiri este necesar s:l se
- po;r,i\iile de montaj pcntru toale coloanele' de alimentare cu ap;t
canalizare reprezentate pe planurile de ale (suusol. parter.
etaj curent etc.);
sistemul <le distrillll\ie pentru alimentarca. cu rece de
consulIl. care po.ttc fi: CII dislribll\ic iuferioar:t. sllperioar;t sau mixl:'t:
50
, ,
!"
,
.'
'1_
:!
1
l
I
.
1,
1
,j-
, ,
;',
;i J
t
il 1
\ I I
,1 ,.,
ti
::! ..
1,:""
',\ ' I
'1
, , ,

1
1,. 1,
,.
58
----
-------------
- punctele de racord la exterioare de' alimentare cu apll.
canaliiare.
Amplasarea de, a apei reci apei calde de cO'lslIm.
tn de locuit proiectate cu subsol tehnic, din considerente economice
sistemul de alimentare cu rece cald5- dc consum este cu
infcrioad r'lInificatrl.
He\clcle de rece Se traseaz5- pe planul subsol al por
nind de Ia baza coloanei cel ci mai Ia punctul de racord,
pc drumul cel mai scurt, paralel cu elcmentele dc La stabilirea
traseelor acestor conducte se va seama de
- conductele vor fi montate aparent, pc cit posihil n plasc dc conducte
cu cde ale de lldlzirc elc.), astfel incit
I'0a sUl!0rturi (rca:wme) cOlllune: de monlare pentru
conducte Cap de elcmcntele de snt indicate n labe
luI LIS;
I 1%'
2
Fig. 1.37. Montarra robinC'111111. tic ,;nlilc pc ronl1lJctl' de .. cu ap'" )a. ocoJin'a uuei
griuti:
1 - 1- ruhind.
Fig. 1.:1R. "Montarea ("oloanr)or de cUlluliznre fn 5uhsoluJ cJOdirii:
1-- ("l,lr,l"rj J c.. I",llIl1; J --llUII3i ])C '--1'11"1,3 II., I'lu.'lllr.,.

1lI', ,

a,
Fig. 1.:'\9. Haeonlan'a coloulll"lor .. COIlt1l1ctn colectoare:
., - tl-JlJlillol1.\ 1011'(" u1a1r CII li, - colu.luA tr"rJIIln.11.1 OI)'C: lIllllt' rUr:l ,usprndlj li,
il \11.1 n1 "U'pt'lllloU; r.1l1l'c UZll U

-:1
" t
I '
','. >:J
, ' Tabelul
Montarea conductelor ,1 ann4lurllor fali de tlementele de con"truclle
,t
'o.
.;:.. .. .
't ,;" '
" '
" 1:
1
"
,
)
.
,1
.;:.'
,'j"
"
, ,'.
I
.; ,:
.'
Denumirea.
-
..
1
-' ,1
.' 1
:

fi
, .
, .
..
It
1, CI
eIte.ioarll. a
.\
'1'
fontll pillll la perete ",,"u'
1av.\n ln ('.0.1.\11
, '
Jlmf:\
(.
, 1.
f'
r
CII
\
r

.
CI de )a fund
la partea de jos Il
tci in cazul unei
cu flon;;.'!. sAu -.;u
-----_., -_._
Jfll'lIl, t iud 1111 f' \
fd dC' illdlllll1lt'
Dis!""I" a
1"
1n1lfn
rddt.: Illtt'l lor
61
,
J
Diametrul Schema pentru ampla
CI
sarea condnctclor sau nominal
mm
,,,"lAturii mm
3 2
50 75 200
conductei de
de la
100-250 300
300-
500 'Oo-5UO imhin:uii cu
.4b

/100 p"le 500
50 75 200
11I0-200 300
ldrm c(ud r"{bll O Imhinure
'100
'

500
peste '500 600
-
pin:l la 500
500
l<km, in cazul prin
700 > qop
.
ldem, in conducte {:lr!! (m 200 > 200
d$

\
-
p\, 50 75 150
COnd\lC 100-250 200
. 250
5(10-MO lIIufl\ 300

peste 600 100
1
!
Idoll, jn cazul unei imbin:iri 500,
600
. la '600
.$2,
--_._-,- - -----
}l)l)
Jll",j( (;\ IIki HII
1;g
_.
margil\ia.
pin:\. la pc TlltOtl!cill1lltl 350
9xi=l

60
-
1
; de la uul
,
in cazul tlnei imhin:Lri
lIa}on
1ta de la marginea nlU.
t'muite la pere
Jkrio(
ta intre cOlldlJcte fm
CII Jlmfc
k calul unei
1',""
d. '. In de Ja' vo
I .tija vanci ..
le orizon...
tI, cazul unei malle
Illanuale
Ic' d. " ,,.. la.
'11Jf IIIlIll'lIt<, ain
1"lIi pilln. IIL 1'.lIkiL
:l IL fav.1I111111i )ii
[w,dn
(' a m de la roata
'J I .1, dud ('X isUi. o
lun.lllil:\ III o
/' 1 IIHII.\
,.{
"
'.'
!'
,
1
Tabtlul 1.38
(cOfl/i""lIre )
Z 3
1
,
=
0500
600
"00
700
600
700
" .1(JO
1011
'" .'110
Poate fi la aCe'
nivc\ CII
perdele adiel
/1 "" fie O
Il -'un
III"
d "00
e 100
ni "'" -'00.
rn c"lul ab
treceri i
'" = 200mm
pillA la "00
pesle "00
Intotd"auna
pillil la 100
p(,te 100
peste 100
1'",,10 IOn
prnll In 100
,)(",1" 100
---- ._-_.:---_._-
----------1------1-----_
_
-----------
4n!$
-
pInII la "00
1"0
peste "00'
ZOO

. , .' \
,: .
..
... .. '
t. t i \ :
.. .
.J :"
, ..
,,'
j\


""',0,
.1
Tabd..l 1.38
( 2 3
/
/1 de la marginea
pc,(.e 600
ILUI!",i tcului plull tutaU
-;rt
I

de la. partca
,ioarl ventuZ(!1 piul1 la peste 100
tavan
..

, . ..
-
piuA la 400
Distanta Intre conducte in
-'(In
cazul fu earo vauc1e silJ t

:l '
60n
..&,,,,.,,te una. '"Ita
HOO
,
de la axul tijei hi:
drantului plnll 11\
intnioarl a gurii de
l1l,
700
-
1-'0
.,
-
.500
70()
HOO
1000
I
1-'0- 180
- pe traseele orizontale, conductele de se monteaz;\ deasupra
cc10r de ap:l. rece, o de S- 12 C1l1 ntre cxtcriori
ai cclor dou1\. conducte; fac condudcle din pve tip G utilizate pentru
alimentare cu rece, care se vor monta deasupra conductelor de I
- intre, conductele paralele de de canalizare montate aparent,
nu se impune o de de conductele de
se n plan sau deasupra celor de canalizare, ca aceasta
constituie o pentru orice
- la montarea a conductelor de a cablurilor .
electrice. conductele de se vor amplasa Tl1ai jos cu 30 cm;
- la interscet;ln';1 CII con<lll<'lc de 1;;1"/.1', lm<lllrll'1e <le ap;l se J110nteazil
la 1.5 Clll suh ,ICt'sll'a;
- pentru ;\ asigm:l posibili ta !l'a de golire a contlurll'lor, aCt'stl';! se vor
munti cu o p;lIltil de lllinilJlll?ll O.llt12 Iluu/m in sensul cOIltrar de curgere
al apci; in punetele cele lllai col.orlc ale instalalej' se pn:v;ld mI/inele de
golilc;
- pe traseul condllctclor se va evita formarea sacilor de aer sau de ap;\
in caz de golire a acolo unde nil este posibil acest lucru (ocoliri
de grinzi sau goluri etc.). se prevede un rohinet de golire cu panta con<lllc\elor
Spfll rohinet (fii:. 1.:\7);
,
J
I
I
,.-

.-
,....
I
"I
"
)
,

" , ....

.
.- [lt'lIlru ulwi hll,it' l'xplo;ll:iti a ill';l.IIa\il'i. p" l'I\IHlllc'ta "'1
(>IL, ... :l1I lllilinl"!e ncilid"ll' rarI' s!\ peflllt:'l sco;l!ereOl din fUllc
in cat de nllmai a uuor sectoare cle instaLi\ie;
.
63
'
"
___
I'ig. \.iO. !lacoltlllrrn ramllil'll1iUor In I'OJl<lllcla colrdo"r" cir ape uzale cu IU5""a.. ;I:
1 _. mlr( (tir 2 - .IIIII'U lj,l 'U; J -" r.alllllll'''lIe duhll 1 .. ,s.; l' C -- ",(".,1 de curltlre...
- la haza coloanelor dc aprl rece caldl1 se monteazli rohinete de inchi
dere cu sau un robinet de inchidere un robinet (sau teu) de
,
golire montat inaintea acestuia, pentru a fi izolarea golirea coloa
,
'1
I
! I
,
:i
'1
!
:, ;,'i
: I
'1
I
,
1
nci n caz de ' 1
il II
'. la intrarea in suhsolul pe de de 'rl!ce
de consum se robmete de Inchidere; ,
i ,
-;- conductele de a a!lei reci calde montate n suhsol se izo
conforlll ilillica\ii)or din ni 1..'\6. ' ,
J1l1l/,lclStlYcll ccJlccluarclur de culluli::llrc callali::are mcleorieJ.
tn interiorul apele uzate menajere, respectiv meteorice: snt colectate
prin de canalizare independente la de racord exterior.
Pentru de locuit care snt proiectate cu suhsol tehnic, colectoarcle
dc canalizare se pe planul subsol, paralel cu elementele de
pornind de la ],;17.a coloanei cdei mai udep:lrtate pnil la de racord,
pc Jnl1nu] cel mai scurt, prcferndu-se trasee rectilinii. La trasarea colectoarclor
de canalizare se va seama de
- colecloarele amplasate n sl1bsolul se aparent, StIh
suhsoh,II_I1 sau pe acestuia, .la o de plafon dc
J.;fIIJZJle (cle lllai malle de pauta geomclnc:l de monta) a conductel
in ue luugimea 1 6.11 (v. fig. 1.38); , '
-- racordarea coloanelor cu conducta colccto;lre se Cll curhe
.Ia 45 (fiI;. 1.39); se admite racoftbrea prin cotmi 1;1 <JO numai in cawl ap,llill'
I

. 'se e"it:\ de ramificatii duhle pc ClInducte de colt-Clare,
1Il! se aSigura panta corectrl pc amhele ramuri ale ramificaliei,
fund I11fundarea colectorului .n punctul respectiv (fig. 1."10);,.
. - consH!ennd sensul de curgere al apel, pe colectorul de canalizare se
.c.ie .dupil de pe
trasl'C H:cll1tlll) lungi, la dlsbnlc1e uH1Jc:ate in lab"lul 1.39;
,. tr('t:l:rile prin fuudaliile :tidurilor illtcrio:l1'l: din clillJire se
jllTjlendicular pe fwutul acestora.. I
. ,
\.
\

,"r rX>-)
-:-- {, 2


/
,
....
..
',0".; -' .. " '#" \
T abtl ul 1.J9
Dislanle de montare a de cur41lre la
conductele orizontale de cllnlllizare .pdor
.. ,
niale, menajere, Industriale meleorlce
>, ,.
Intre' piesele
de ...
.
\
la ape
Diametru! la ape in
foarte in\
conducle! dustriaJe
purificMe
la ape convel1 nU1\ (ti
lU"!llUJt"'C liollul
pCJlsi
curate
mari
metcoricc
grele
.5
100
6 1.5 'SO-70
8
12S.,..200
12 20
IS 20 20
1, '
1.2.7. Intocmirea schemei coloanelor
coloanelor interioare de alimentare cu' canaliz;l,,:
elementele necesare acestora pe precum a
turilor la acestea. Succesiunea opera pentru ntocmirea schemei colo3.
neloc este t03.rea:
_ se rcprcl.inlr" Li scara I::j() pc vcrticaI:i; nivelele cEldirii, pe clle
I '
cotele de cea a nivelului de (in general, cota O.OO la
pardoseala parterului); . . . . .
_ se coloanele de canahzar: de cu
coloanele id,cntice se dcseneaziL o se noteaza deasupra
coloanc respective elemenlc de i(lenlifie:tre (numitrul coloanelor pc cIrc le
;
_ n cadrul nivel se obiectele sanitare prin semne
COl1fonn t,luc1ului 1.34, la cotele verticale de montaj. conform
tai>elului 1.35;
_ se reprezint;1 intre olliectele sanitare colO:lne,
se;lIna de stabili le n detaliile grupurilor sanitare;
_ pc coloande .1(: ;'allalizarc piesele de (';11'" ::e
nnlOd ol.lig.lloriula 1Iitilllllillivd, la parterul cI.lellell
nivele; piesele de se monlea/:'t la o de 0,6-0,8 m,
de la nivelulpardosclii finite la centrul capacului: pc colo:lnc1e c!re
. vor prevedea piese de la fiecare etaj Li cIrc
coloana (fig. 1.41);
_" se, rcpre7.illL", ('Ol11:II\t'!e de "cnt ilare a re\dd de canali/.are, (';11',', in
cazul de locuit, silit coloalle 'de \'entilare 'principaEi realizate prin
1.,
1,' '
65
.,
.'
1 "
,1
I
-<::

, , a
b
YSemn
--6-conven,lional
$
.
, "
/

Proleclie elaslicxi
:. ,; C \.
;'.
Fig, l.iZ, Compensatoare de dilatare p ... ncte fixe montate
\
,
pe coloanele din PVC de alimentare cu ap1\. rece, re'pectiv cannlizare:
Il - comperlsator lip b -= (;UITlPc.lholtor lip U;" - ddaliu pun('t Hx.
se compensatoarele de punctele fixe Jll'ccsare
pc coloa'nde de alimentare cu ap;l rcce, rcspcctiv de canalizaTe
a se executa din PVc. Tipurile dimensiunile compensatoardor de diLttare
sint redate 'in figura 1.42 tabelul 1041; modul de amplasare'este indicat n
figura 1.43 (norma tiv 1. 1-,72),
Compensaloare de dilatare din l'VC, Dimensiuni
170
:llO
\0
250
:,00
,170
j(lll

7(1)
,\ iii
11111
ZIHl
} }()

ZtiO
320
iOO
500
6.10

'100
1
50

1\0
100
130
160
ZOO
250
300 .
,1(,0

il<' ttl;ll el, '1 ti
111111
200
:','0
.!-I,O

,lW
0\00

(dO
750
'100
1 HO
40
,III
,iti
50
6i

11111
IlO

ISO
,120
/1


{tU
75,
100
120
\


270
,1\0
l>iml'II"llIliil('
)iln, 111I1l
12
1(>
!()
25
lliullld 1111
iOI
1\1 \\'Jii
IIIiU
G7
.' ,
Fig, Li 1. Montarea piesei de curatire ,Ia schimbarea
coloanei de canalizare:
II - racordare ru o curbJ t.'taj; b-ldcrn, CII doul ('urbe; 1-curbJ etaJ'
2 - c,urb.:l; 3 - pi(''>J cir-
peste nivelul invelitorii a tuturor de scurgere
cu mJnIl11um 0,.5 m; cotele de montare a conductclor de ventilare deasupra.'
teraseloT in ferestrelor sali a altor deschideri snt indicate n
taI 1('\ 111 1, -\O ;
...l
Tab<lul l.iO
[alde de monlare a condllcltlor de
vl'utilnrr 11"usllpru 'rfu,.'llIf, tn vrdtld..
11I1,'u fl"'l'ldrl.'riJor
111.'\,1\ illll'U
DistulI'a.oriI.IHJtal:\
1111 a 1-: tii ii <It'
il coloallei (;q.",

I dt' d{'sLliid('IC
II'rn df'SCllldel.i i
Ia 1 In 1,50 In
de la 1-2 III 1,30 III
2-3 III 1,00 III
.1-- i III 0,70 III
Ill'sle i III 0,50 III
. E.'ilfl adll-li<,.1. It"gillt'U mai Illultor
COIO;lHC tic vC'lltil,lIc illtr-ulla
66
i
;t!
ii
'II
I i
;
, li';' iri"',' , ,',' ,,' ,
,/" ,t
10#',' ,<P
. le,., 1,: ' ,
\ : ,- .\.' A', 1 I I
I i
,'nJstaJatll de alimentare apli rece caJdli pentru
'.
'consum menaJer de canalizare in cllidlrt admin.lstrative .
I ,';,:',:',::'. social-culturale
.
"
" .,
.,', "
.

'.!
1.3.1. Stabilirea tipurilor obiectelor sanitare.
Amplasarea obiectelor sanitare'
' :
" , rn confonnifate 'cn prevedcrile STAS 1'178-84, in ct'l'dirile administrati\'e
",'
social-culturale se grupuri sanitare pe sexe; cJ:idiri n
,

care max. 15 persoane, se va prevedea un smgur grup samtar, comun
pentru femei, prev;lzut cu un lavoar, un closet un .

Amplasarea gruparea pnnctelor de consum al apei se vor face astfel
.-
--- --1'


Uajllll .1,1
-4'
Etajul ffl ,tii!
, rl'


JI
Etajul II 1
pc:r.
'
.lf.,
qJ-r
nct fie asigurate accesul folosirea admisibilrl
de parcurs la grupurile sanihlre fiind de 75 m, a se 4 m pe
Gmpurile sanitare vOr fi amplasate, de la fiecare ni\'e1 al
, \
in de persoanelor care pe nivelul respcctiv,
l'
se admite la c1rl(liri a'dministralive amplasarca grupurilor sanitare intre dourl
nivele. , ,.
Stahilirea felului obiectelor sanitare se,va face n fUIlctie de
drH)irii, gradul de confort al acesteia de fi de persoane
care le folosesC' (tabel 1.42). ' .
,
Confonn STAS 1478-84, 1f = b +j, in care: b
'J - I '
Calltille restaurante. Se obiecte Sil.l1itare pentru personal
pentru consumatori. amplasa te in grupuri sanitare separa te. Numrlrul
tipul obiectelor sanitare nccesare se stabilesc confonn tabclului 1.42.
LEGENDA Gmpurile sanitare pentru personal vor fi separate pe sexe, n cazul in care
snt mai mult de 15 persoane; n an'sle gmpuri se prev;hl closet!', I'isoare,
CondC/clei apei rece
Iavoare pc sexe se consider:' dc 75';0 femci 25%
Conducta cod colaci
In grupul sanitar pentru femei se va prevedea o pentru
-r- Coloana c;nQlizare
se pot amplasa vestiare, separat de grupurile sanitare, in care
---< Pune! flj
caz vor fi cu un lavoar un closet pentru fiecare grup de 10
-o-<: de cureilire
Pe obiectele m:ceSarc proceselor khnologice din buc:\Cirii, grupuri
--e:- CompensJlar d9
de jlreparare; Iahoratoare de ('okl;ni. etc., este necesar ca pcntnl asigur;lrea
dtlalw'c v.:inal
Compensa/ar de .
de in lJllc:drlrii, lahoratoare de la
.-J, dilalare ferlnd U
se un la\'oar pcntru sp:llatul pe mini. tn ii.
-e::J- prolecJ,'e
n inc;lperile de preg;ltire a alimentelor n ndperile de sprllare a YL'sdei
din PliC tlmplul cu
pisld minoralo
tacimurilor obligatorie prevederea unui robinet dublu serviciu pentru
racordarea unui furtun necesar la sp;l1are:l
Pcntru consllmatori se prev;lll grupuri sanitare scpar;tle pe sc:"e, alllI'Lt
sate in general ntre intrare sala de mese. Se ca accesill n grnpurile
sanitare se fac;. din holuri nn direct din sala de mese.
mentare C\l ap:!. camli/are executate din PVC.
l'ig, l.iJ, Amplasarea de :Iilatare a punctelor fixe pe coloanele de ali
. , pmtm w:are. Jn aceastrl cate[.;orie sint cuprinse: c:lInndc stu
sau P,cntru militare. 'dminclc nH1I1citorqti lWlItru
etc.
uU
-
-
-
1

r
"
b
.
l
"
l

1
.
'
i
2
.
O

T
i
p
u
l


l
a

d
i
v
e
r
s
e

c
a
t
e
g
o
r
i
i

d
e

c
U
<
l
i
r
i

;
S
T
.
.
.
.
S


D
c
.
s
u
r
i

I


p
e

s
e
x
e
,

D
-
e
s
t
i
n
a
t
i
"
"
,

I

c
U
d
i
r
i
i

t
k

l
e
"
"
,
i


-
'
-
-
-
:
-
,
;
-


(
U
e
l
i
r
i


!
'
.
.
-
I

L


I
-
-
-
1
-


I

L
.

-
-
1

-
!
-
j


p
e

s
e
x
e

.

9
0

3
0
1
5

l'
.

1
0

-
i
a

I

s
e


p
n
n
,
1

,

1
.

n
o
t
a
d
e

i
i
,

1
,

I
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
1
-
-
:
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
'
-
-
-
-
o
-
-
-
:
-
-
-
-
C
l
u
h
u
r
i

c
u

s
;
l
l
i

d
e-
-
-
-
i

_
b
_

\
.
-
1
_
-
-
I

:
5
,
i
,


t
a
c
a
l
e
,

t
e
a
t
r
e
:

.

1
0
0

'

.
1
5

I


:

,
i

1
0
0

1
0
0

I
!
-
p
e
n
t
r
u

s
p
e
c
t
a
t
c
:

-
.
-
-
-
:
-
-
-
i
-
-
-
,
-
_
-
b
-
I
-
(
-
-
!
'
.
.
-
-
-
(
-
'
-
5
(
)
-


-
p
e
n
t
r
u


6
0

I
2
0
1

3
0

I

I
I

2
0
2
0
-
5

5

t

b
m
e

s
e
p
a
r
a
t
e
,

c
u
I

I

I

J


l
a

f
.
e

1

-
'

c
a
r
e


s
e

i
a

i
n

-
s
a
u

s
a
u

.

c
a
l
c
u
l

-
,
.
.
I
o
a
r
e
a

5
;

1


p
e
n
t
r
u


1
'

b

f
i
'

c
a
b
i
n
e

s
-
p
a
r
a
i
e
.

s
e
-
_
.

.
l
a

i
n

c
a
l
c
u
l

v
a
l
o
a
-
I
'

1
0

.
I
u

!

'

r
t
:
M

'
1
0

'
i

:
i
I
I

:
_
'
-

C
i
'
l
e
l
J
1
3
t
o
!
:
'
r
a
f
e

c
u

'C
n

l
l
u
J
n
,
l
r

d
e

J
o
c
u
r
i

d
C
'
m
A
x
i
m
u
m
:

2
5
0

2

2

2

2

-
7
5
0

1

-
5
0
0

2

I

3

3

-
1
0
0
0

5

3

-
1
5
0
0

7
1

.
.

..
"": .
.
'
.

' ..
-
}

.
.
.
.
.
.
._
_

::!"""
,


.
"

I
3

I

4
5

i

6
7
8

1

1

2

2

3

I
I

l

'
2

S
O

S
O
1
.

2

3

1

:
.
.
.
'
,
.

.
.

.
.

'
-

-.

9

i

1
0

I
l

1
2

1
:
\

1
4


b

b
.
j


t
i

s
e

C
a
n
t
i
I
:
e


!

b

'

f

b

"

5
0

5
0

l
a


'
d
e

l
o

L

-
"
!

2
j
O

3
0

.
3
0

1
-
p
e
n
t
r
u

c
o
n
s
u
m
.


1
1
8
0

1

6
0
'

9
0

c
u
r
i

l
a

m
e
s
e

d
a
r

m
i
n
b

b

I
f
.
:

b

I
i
i
-
p
e
n
t
r
u

p
e
r
s
o
n
<
C
:

.
j

b

\

J

w

i
i
)
'
,

w
I
w

.

2
5

I


I
I

9
0

!
'

3
0

I I

!
I
I
!
-
-
-
-
-
-
l
-
-
l
-
I
I

-
.
i
5

I
-

I
-
I
-
I
-
l
-
I
-

1
-
1
-
-
-
1
-
-
C
I
.
l
(
J
i
I
l

p
e
n
t
r
u

c
.
:
l
'
:
'
:
-
:
:
;

I

:

-
c
a
m
i
l
l
e


i
l
l
t
c
r
:
:
J
.
:
e


'
.
l
1
i
J
i
d

o
t
l
i
c
<
.
.
:
t
c
l
c

s
:
.
,

b

1
-
b
b

b

b

L

L

t

7
7

l
j

l
j


I
I

i
t
a
.
r
c


2
0

i
O
1
5
1
1
0

i
O
u
i
t
a
r
e

i
l
l

g
r
l
l
p
;
'
;
:
-
l

s
.
:
.

I

_


b

,

.
f

L
j
"

I

b

I

I

-
b
-
1
5
i
a

3
0

3
0

1
5
c
u

l
a
'
/
o
a
r
c

n

f
;
'
:
C
4
i
r
c

1
5
I

1
0

2
0

i
O
1

c
.
.
J
,
m
e
r
.
l

_

w
m
l
l
l
c


I

-
-
c
u

;
r
t
q
1
u
f
l


I
I

-
j
l
l


I

_


c
u


b
L

-
-
-
-


p
e


2
0
3
5

I

1
0

I

I

l
a
:
l
o
.
l
f
C


b

-
-
6

-
I

;
0

L

6

L

3
0

-
b

L

I
1
0

1
0
1

I


b

I
(

2
0

1

i
o

n

a
.
f
a
r
a

c
a
n
u
.
'
r
c
l
o
r

d
e

I
J
J
.
i
e

a
f
e
r
e
n
t
e

c
a
m
e
'
r
e
l
o
i

d
e

c
a
z
a
r
e
,

l
a
.

l
l
'
.
:
:
a
r
e

n
i
-
I
C
I

s
e

p
r
c
'
'
'
e
c
e


J
.

u
n


s
a
n
i
t
M

C
u

c
l
o
s
e
t
,

i
'
l
'
/
o
a
c


c
h
i
u
n
i
l
i

C
u
.
r
e
s
p
e
c
t
a
r
e
.
l

C
O
r
:
:
d
q
l
i
l
o
r

d
e

l
a

p
C
t
,

1
.
.
3
.
1
.
.
-
-
J

"
p
a
c
a
t

p
c
n
t
r
u

w
r
b
a
\
t


f
e
m
e
i

r
:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
"
-
l

T
a
b
e
l
"
;

1
.
i
l

{
c
o
t
>
J
i
n
U
a
T
e
}

r
-
:
>

2
1
3

.5
6

s
9

L
'

I
l

1
3


1
,

G
r
u
p
u
n
l
e

s
a
n
i
t
a
r
e

-
=
-


u
n

n
r
.


s
i
l
l
t

c
o
m
u
n
e

p
e
n
t
r
u
I


d
e

t
n
a
x
:

I
I

c
o
p
i
i

d
e

'
a
m
b
e
l
e

1
5

3
i
-
-
-
-
-
3

(1
2

s
e
x
e

-
5
0

5

I

:
-
-
-
1
-
-
5

i

C
,
f
r
e
l
e

s
e

r
e
f
e
n

l
a

u
n

n
i
'
,
e
l

a
l


-
1
0
0

B
a
t
e
r
i
i
l
e

p
e
n
t
r
u


-
7
5


l
'

=
=
=
=
=


-
1
5
0

1
5

-
-
-
,
1

_

1
5

I
I

t
r
e
b
u
i
e


f
i
e

c
u

-
2
0
0

2
0

1 .
-
-
-
i
-
-
2
0

1
5

t
u
b

f
i
e
x
i
o
i
l


-
2
5
0

L
a

o
f
i
c
i
u

s
e

p
r
e
v
e
d
e

u
n


L
a

'
c
a
b
i
n
e
t
u
l

m
e
d
i

2
2

I
I
-
-
.
:

2
2

J
7

L

c
a
l

s
e

p
r
e
'
,
e
d
e

u
I
l
-
3
0
0

2
5

li
L

!
-
-
-
-
I
-
'
2
5

L

2
0

i
a
-
p
e
n
l
r
u

p
e
r
s
o
n
a
j

L
:
n
O
:
l
r

_
_
-
'
-
1

1
_
_
-
-
-
_
.
_
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
,
-
-
-
1
-

-
W

-
-
-
I

-
,
-
-
W

-
I

S
p
a
a
l
e
:

-
.
!
!
.
.
.

I
L

I
!
-
-
-
I

-
p
e
n
t
t
u

p
e
r
s
o
n
a
l


i

3
0
!

i
5

I

-
p
e
n
t
r
u

b
o
l
n
a
7
i

D
O
l
a
r
e
a

c
u

'
o
b
i
e
c
t
e

s
a
n
i
t
a
r
e


-
-
p
e
n
t
r
u

p
e
r
s
o
n
a
l


-
p
e
n
l
r
u

c
o
p
i
i


m
i

o
u
b
l
i
c
e
:

b

-
p
o
;
n
t
r
u

p
u
b
l
i
c

-

1
0
0
l

b
.

-
p
e
n
t
r
u


I

-
f

!

-
-
I
i
O

I

I
I

-
D
O
l
a
r
e
a

c
u

o
L
i
e
<
;
t
e


.
.
L

3
5

L

9
0

I

3
0

1

b

-
5
0

-
b


i
5

-

-"
-
s
e

f
a
c
e

p
r
i
n

i

-
-
I

!

s
e

f
a
c
e
'

p
r
i
n

-


L

I


L

I

I
I


i
O

i
O

I

1
0

1
0

1

-
-
s
a
n
l
t
a
r

d
o
t
a
t

C
u

.

1

c
l
o
s
e
t
,

l
a

'
o
a
r


s
e
p
a
r
a
t


p
e
n
t
t
u

b
i
r

n
o
l
a

d
e


f
e
m
e
.
,

l
a

i
1
e
-

I
I
-


c
a
r
e

n
.
.
,
e
l

R
e
p
a
r

I
-
t
,
t
i
a

p
e


s
e

s
t
a

I
L


p
r
i
n

n
o
t
a

i
a

d
e

c
o
m
a
n
<
U
.
I
I

:
0

n
o
t
a

d
e


-
'
1
-
.
1


-
b

5
0

-
b

i
O

f
.

5
0

L

i
O

-

--
:
1
1

I


d
e

b
a
i
e


a
l


p
r
e
c
u
m


r
e
p
a
r
t
i


p
e

s
e
x
e

s
e

f
i
.


p
r
i
n

n
o
t
a
,

d
e

..
.

.
-
;

-
,
;
-
-
.

.
.

:
-


.
,
1


':
"

-
-
-
:
-
:
-
-
....


,
.
:
:


,
,
:

.
-
:

.
.

_
_
:
,

T
a
b
e
l
.
.
z

1
.
o
U

(
C
D
I
I
l
i
l
n
u
u
e
)

/

-
:
l

,

W

I
n
s
:
l
t
u
t
e

d
e


s
u
p
e
r
i
o
r
.


-
'-
p
e
n
t
r
u

u
n


d
e

"
e
l
e
"
/
i

d
e

m
a
"
"
:

-
5
0

-
I
O
D

-
2
0
0

-
i
O
a

-
6
0
0


I

0
0
0

-
s
i
l
i

d
e


a
t
e
l
i
e
r
e

d
e


-
p
e
n
t
r
u

c
a
d
r
e

d
i
d
a
c
.

t
i
r
e


p
e
r
s
o
n
a
l

a
d


r
a
i
n
L
S
t
r
a
t
i
"
F

S
G
.
:
:

s
i

t
e
r
e
n
u
r
i

d
e


s
t
a
d
i
o
a
n
e
:

_


u
n


d
e

l
o
c
u
r
i

d
e

m
a
x
:


-
1
0
0
0


-
5
0
0
0


-
:
0
0
0
0


-
6
0
0
0
0


-
s
a

0
0
0


-
p
e
n
t
r
u

s
p
o
r
t
i
'
7
i


(
1
"
-
t
r
a
f
i
c
u
l

z
i
l
n
i
c

(
]
,

c
.
l
.
1
:
\
t
o
r
i
)

2

3
'

1

5
.

2

5

.

3

-
3

8

5

-
i

1
3

9

-
6

2
0

l
i

-
8

2
5

1
7

-
1
0

,
3
0

2
0

-
b

-
.
.
L

b

-
-
6
0

2
0

3
0

I

b

-
-
b

I

f

3
0
6
0
'

.
z
0

.

-
1
-
1

1
6
2
i

-
2
i
3

-
3
0

l
a

8
3
1
0

-
7
5

2
5

1
8
0

-
I

1
9
0

3
0

2
2
0

-
b

-
2
5

-
-
3
0
:
0

I

f

b

\
.

f

b

9
0
0

3
'0
0

i
5
D
'
1

,
1

6

.

1

2

3

i

5

6

"

-
"

'

5
0

-
3

9

2
7

6
6

8
0

n

-
5
0

n

1
5
0
0

7

-
"

-

------
.
.

---
.
b

-
i
a

-
8

----

--------
-
J

i
O

-
,'

9

1
0

1
1

1


-
b

1
0

-
b

2
5

2


2
1


2
i


b

-

1
0


b

S
O
O

1
2

1
3

l
i

I

I

1

-
-
-
-
2

-
-
-
-
3

-
-
-
-
1

-
-
-
-
-
"
5

-
-
-
6

-
-
-
-
b

f
.
.
L

-
-
-
1
0
'
l
a

1
0

1

.
.
L

-
-
2
5

I

.
I

.

-
-
-
,
-
-
-
-
-
-
,
-
-

2

7
0

3
0
-
-
.1

7
0

3
0
-
-


7
0

3
0
-
-
1
5

7
0

3
0
-
-
I
S

3
0
-
7
0
-
"
b
f

f

1
5
-
-
-
5
5
-
1
-

1
0

1
5
.
.
,

1
2

5
.
.
.

1
2

I

-
'
1
-
-
'

1

5
0

5
0
8
0
0
I

1
5

'

V
a
l
o
r
i
l
e

i
n
s
c
r
.
i
s
e

s
i
n
t

v
a
l
a
b
i
l
e

p
e
n
t
r
u

e
l
e
'
,
i


d
e


s
e
x
,

p
e
n

t
r
u


g
r
u
p


s
a
n
i
t
a
r


p
e

s
e
x
e

s
e


p
r
i
n

n
o
t
a

d
e


L
a

s
t
a
b
i
l
i
r
e
a


d
e


s
e


s
e
a
m
a

d
e

s
p
o
r

t
i
.
,
e
,

d
u
r
a
t
a

d
e
e
l
e
c


t
u
a
r
e

a


d
e

f
e
l
u
l


c
a
L
i
n
e
l
a
r
.

d
e

d
e
z


(
i
n
d
i
"
i
d
u
a
l
e


s
a
u

c
o
m
u
n
e
)


-
I

.
,

"
'
1
<
c
:
,
.
.

.
.
,
;
.
:
?
-
-
'
;
.


"
,
-
,


"
C
-
.
.
.
.
<
-
:
.
"
"
'
,

'
!
j
,

c
:
:
:


. '
Num5rul tipul <)hiectc1or sanitare se stahilesc conform talle
1111lli 1.42. Ohiectele s;lIlitare se pot amplasa:
."' intr"lIn grup sanitar cllprilll.ind 1avoar, l'1osd hai(', pc lingll fi"c;lIt:
.' , 'canwr5 !n loclI! se poale preve(lt-a 1111 dll';-); ,
.". illlr"un, grlll' s;lIlilar CIIIIIIIII'()('II(nl tiOIl:'! IIllllte camere
i ';
. (;Il.an'. .
Tn clllllillele I)('nll'll sI \lllt-IIP se pot I'rev('I1('a lavoare fie II fi('care callwl:i
(l1oLlle fi(, 1111 1.1\'II;\r 1"'I!lrli .10 l)('rso;III(" II\C 1111
, "
grup saJl\lar c()J II lin. , ' .'
Cind call1erde de baie din dllnincle de cazare pelltru snt
prev1\7.IIle numai cu se prevede cite o la fiecare nivel sau la
,
. " 2 nivele, dolal1\ cu cad1\ cazan cu cotlon pentru fiert rllfe.
, r
, . 1n grupurile sanitare comune ale c1'lminclor se de picioare'
(uneori. acestea se nlocuiesc cu 6 cu 30- 40 cm de la pardo
seal1\. cu baterii ele rece cu un sifon
cOlllun).
llolelllri. Acestea pot avea cu diferi(e grade de dotare. astfl'!
grupul sanitar de la fiecare nivel se va dota in de num:irul de pa turi
din camere de baie. ,
Grupurile sanitare se pot amplasa pe nivele sau pc. lng;l fiecare
tipurile obiectelor sanitare se determin;l conform tabc1ului 1.42.
In hotelurile cu un grad de confort sporit, ling;l fiecare camer;l de cazare,
sau apartament se prevede o de baie <;u closet, lavoar, de
baie hideu (de preferat cu jet ascendent); de, asemenea. la fiecare nivel se
va prevedea cite un grup sanilar dotat cu closet. lavoar chiuvetfL pentru
cu ca la acest grup S;l nu
75 111
Grupurile sanitare pe nivele se cu closete, pisoare. lavoare. dU7uri
de haie. Pc fiecare nivel se va prevedea cite o camcr;l de
dolal;1 cu o chiuveU. '
Ciimille pwlru coj)ii. Grupurile saniLlI'e c'oll1une pentru" copi,ii
<le amhele sexe vor fi prev;lzute cu closete, lavoare de baie.
tn grupul sal)itar de la este necesar S;l se prevad;l un vic103r pentru
golit o chiuveCl pentru
. l',;ntru de copii cu progr3m S;lpC"II1nal se va prevedea
grad de dotare.
ClIllinc1e de copii cu program normal su redus n\1 vor fi rrev;17;ute cu
(:il.i (k baie.
1"'111111 p"I'SOII,a1111 ("1''',;,,101' sali r;lIl1illt'lol' s;'q)t;lInin;l!c se ,'a 1..
v",;tial' \11\ grllp S,llli!;1I <lobI ('11 la\'",,1' ("11>"('1. I \il";i 1.\
c'imilwle cu program noi'lIlal sau redus.
C\mcrc1e de consultare sau cabinetele medicale se vor prevc,1ca cu Iln
lavaar.
;'\llll1;lrul felul'ollicclelor sanitare se stahilesc conform talH'llllui I.ll .
. Determinarea tipurilor nllll1;lrului obiectelor saniLlre se va faCt:
pentru fiecare corp ,de c1r,dire separat chiar pentru fiecare ,linUl' p;n \ile
c\;lC!iri care ,nu cOJl1unic;l direct ntre ele n'l pentru un i Iltr .. !;
ansamhlu, pentn! a se evi ta sllbdimension;lri!e.
71
'i. I
"-1-----------
II I I I I I I 1 1 I I
111111111111
I I 1 I 1 I 1 II 1 1 J
1 1 1 I I I I 1 I 1 1
N("') .... It"")\OOO OM ..... \O 000
-----N
....,-NNf'"")...,..lIl""')\,::lC" 00:::>
\ -

,...,
....
"--------------
-1--------------
00
-1------------
...
-"1-----------
-1-----------;--
,
: J , .
.1 -
'\
; (
. )
i' ..
i
Pentru grupllrile sanitare de pe ling:\. sr.lile de gimnasHc!l. ateliere este
ohligatoric alimentarea cu ar!\. caldl lJlenajer:\., deci obiectele- sanitare desti
nate igicnei se vor prevedea cu haterii de ap1\. recc cald!\..
tipul ohiectelor sanitare se stabilesc confonn tabel ului 1.-42.
Pentru determinarea a num!l.rului tipurilor obiectelor sanitare
se va seama pentru fiecare tip de dc intre scxe. I
1n grupurile sanitarc sc vor prcvl-dea l:hiuvcte pcntru fic in
camerele de materiale pentru cur:llcnie (cazul ilor nllmai pentru elcvi).
fie ill grupurile sanitare pentru eleve sau profesoare.
pelltm birollri. In acest caz se consider!\. o pe sexe de
50% .. iar grupurile sanit;lre cuprind closete, pisoare lavoare..
Num5rul fdul ohiectelor sanitare se determin!\. confonn tabclului 1.42.
Cll/hl/ri CII de spectacole teatre. Se prev!l.d grupuri sanitarc pentru
spectatori (cu c1osde, pisoare lavoare) grupuri sanitare pentru
(cu c1()sete. pisoare, lavoare
Grupurile sanitare pentru pot, fi prev!l.zute fie cu closet, la\'oar
in caZllI unui confort sporit. fie numai cu lavoar.
1 pcntru cahinele de actori sau sr.lile (Ic se vor pre\'edea
fie cu cabine individuale, in care se face fie cu o
COlllllII;'i de in primul caz se vor considera maximum cinci lwr
soal1<: pentru UJ;1 iar n cel de al doilea. maximum 10 persoane.
cu e.tbinc individilale se va aplica pentru grupul dc de pe ling(l cabirelc
(le actori, iar aceea cu indlperi comune. pentru slllile de de dans,
de cor elc. .
La cluburile cu sllli de spectacole prev!l.zute cu bufete. acestea vor fi
asigurate cu dublu cu chiuvete pentru atit
torul cit chiuveta "or avea haterii amestedtoare rece cald;.
In cazul c1uhurilor cu peste 600 locuri cu de
la acestea se va prevedea un -closet, un lavoar eventual un pe
nivel cu cabina de nu se amplaseaz!\. un grup sanitar, chiar in
cazul duhurilor cu mai de 800 de locuri se va prevedea un grup sanitar
CII closet lavoar.
In inci'pcrea tampon de la camera de acumulatoare se va pre\'edea '0

, ,
felul obiectelor sanitare se determin1\. conform' 1.42.
CiJlc/llIl/ografc: pnhlic se prevedea grnpuri sanitare separate.
pc sexe, cuprinznd c1oscle, pisoare lavoare. ,
Pentru cinematografe cu mai .mult de 750 locuri, avind ninle, se
vor prevedea grupuri sanitare la fiecare nivel. In grupul sanitar pentru femei
se va prevedea o pentru
11 II fl'l III va fi cu un cu llsc5 tor o pentru
CIII In cazul in calc la grupul sanitar peutru spectatori.
t cu estc mai mare decit 25 m.
Num;II'ul felul obiectelor sanitare se vor stabili conform tabelului 1.42.
Dotarea cu obiecte sanitare a camerelor pentru bolnavi se va
face confmm temei' de proiectare. ,
tn cele ce nu se prohlem,a spitalelor cu ohiecte
sauitare neccsare pentru de de tratamente. laboratoare etc.
76

".' .: "

. ,',.
'\. ;
. \
.'
'. 'o":"': ... '
in .
',",', ,

.! :i;: numai dotarea CII olJiecte legate de nevoile c;l igienice y


/: :: norm;lle. Y
'i': ". Pc fiecare !livc1 se va prevellea cite cu materiale de
,dota,tr( o cu cu rece
,;', mtre doul1 camere de matenale de nu trebuie dep:\.
.;. 75 m. .
fn in care'se o,ficii de distribuire a sau pentru
alte serVICII legate de acestea se vor dota cu cite un
dulllll Cl\ usd\.t<,Jr: cu cele necesare pentru nc{llzit sau fiert minca':ea.
se vor stabili conform tabclului 1.42.
Hal t:/Ibllce. Se samtare,pentru pul,lic pentrn personalul
I
<le deservlre. Num!l.rul felul obiectelor samtare se stabilesc conform tabclului
U2.. '
TUCIIllri de sport s/adiollue, Grupurile sanitare pentru sportivi sc'
separat de cele pentru spectatori. .
de obiec.te sanitare pentru ambele sexe se pentru o
.mtre sexe de.70% ,30% femei. ' . ,
"
:r,
, , sporI IVI trebuie in de felnl
de modul ,care se face ,dezbrrlcarea. in cal)ine separate
sau m dc du:ata de utilizare a care poate fi de 30-"!5min,
acestor limite; n general; dmata de 45 min se
va adopta pentru cabinele individuale. '
tipurilc obiectelor sallitare Se stabilesc conform talwlului
1.42. .
.Ciiri Dotarea .cu ?biecte sanitare depinde de trafi
culUI de calaton In 24 h, consldertndu-se ca pe sexe.
._,' !,entru .. sanitare se va stalJili prin
.aSlJl1Il.lre cu c1.ldlflle pentru j)lroun; m cazul In care se apartamente
pentru personal, acestea se \'or dota cu grupuri sanitare similare cu cele din
de locuit... . .
tipurile obiectelor sanitate se bhe
)ului 1."12.
La amplasarea obiectelor sanitare \'or fi respect;lte prevederile STAS
1504-85 (tabel 1.35).
Metoda de lncru indicat:'l la pet. 1.2 este valahiLi pentru aceasU
categorie de ' .
1.3,2. Intocmirea detaliilor pentru grupurile sanitare
, II: cazul c1rldir!lor soC'ial-cultnral<" planmi1e (k :l1hi.
lcrlill;l IWlltrn dJfentl'1c IIlvele IIU silit idelltice, l\:dorit;1 \llld
mari de fUI1C\iol\;ditiqi a illrilpl'rilll['. .
de echipare cu obiL"t:te a grupurilor sanitare de la diferite nivele
nu mai este o tipizare a legflturilor de la obiecte la coloane.
. ,Pentru pc planurile nivel, la scara 1: 50, sint
coloal!elorIegit,turile de cu aprl c'lllaIizarc de
la ol)(ccte la armat linIe respechve. Coloanele vor fi n\llm:ro!olle
pentru identificarc vor fi reprezentate Jle toate planurile de ni\e!. '
77.
I
1,
.
, I ',of ..
" .
.' ".,
.
FiR: 1. H, }'i.,,\ de curatire monlatA In
cAttlin do vilitnre:
1 - plni,dll cur1lire; 2 - .
1a entru cazare hoteluri, unde de ,a grupu
rilor identice cu cele pentru de lOCUIt, se vor
ntocmi detalii la scara 1: 10 sau 1: 20, ,
1.3.3. Amplasarea re\elelor il apel. r.eei. a apel calde de consum;
canalizare canallzare meteonca
. 1 constructive. de
t
Il ( e. p l Ict 'I'(lr :le dislrihll\ie si a colectoill'dor <1e canaliza re
pentru tr:ls;If('i\ COl1(. 1. ,1 ,'. '" T
"xi' t:i.)I1"llIllllle ,\I1\1l\1e. l II I
,. .:.- cazul n care cHidirea arc SUllSO! s'au canal tchlllC, conl uc e ele
conform de la punctul 1.2; .
P , zul n care nu are subsol sau canal tehmc. de
- 111 ca , se la plafonul parterulUi mas
rece ca I la un nivel S\l erior, n care nu
111, colectoare de cal!alizarc.
Impun con I 1\ speCia ,. \ 1 .. 1 p'lrterului
1I1ena
j
.er\rl se i'n de vizitare in
,
1
OpllTl 1 e cu,, e, d (f" I 44)
(oate punetele care prezint1i pericol de IMull, are !f;.:. . _
. Es(e mont;lrea direct 1ll J:!1il11mt. partea
mlui, <1C
tcrclluhll de funda,re a n tcrci!1U t' -' t sub clrldire. 1n terenuri
U direct In
1"'lIIint 5u1> panlose<lla partcruhll a cOIlc1uctelor de c.lllallz.trc.
1,3.4, Intocmirea schemei coloanelC)r
'i8

1.4. de alimentare cu rece pehtru .
consum menaJer de canallnre in anexele sociale
ale IndustrJ;ile

.....
Stabilirea' tipurilor obiectelor sanitare din cl1idirile industriale
in care un mare de persoane se face de carac
teristicile proceselor tehnologice, conform tahelelor 1.42 1.43.
1,<4.1. Amplasarea obiectelor sanitare in anexele sociale ale
.
industriale

"
"
Amplasarea punctelor de consum al apei se va face astfel nct fie
asigllf<l te accesul folosirea de parcurs
pill:i la grupurile sanitare fiind de 75 m, a 4in pe Ampla
sarea obiectelor sanitare n grupurile sanitare se face respectnd
", ' recomandate n tabelul 1.35.
.
\,
Tinind seama n anexcle sociale grupurile sanitare sint dotate cu tin
mare de obiecte, se fac urm;ltoar'cle

"
l
.
J
1, .
n cazurile in care grupurile de sint mOJltate separat de
se va prevedea n plns cte un closet la fiecare 10
- n caZurile iu care grhpurile de r10sele snt'montale separat de grupu
" .
ril,' ,1" hvoare, Sl' va pn'vedC;1 slIplilllell(ar dlc un Iavoar la 111I grllp de 10
c\llscle, dar minimum un lavoar la Im grup de closete;
- in ntreprinderi cu peste IOD, de femei pe schimb, se vor amenaja la
vestiare destinate igienei intime a femeilor. Aceste ndiperi vor fi
cu de cu jet ascendent sau mobil, cu rece
de la 500 de femei in sus, o astfel de Cll cte
lin lavoar un closet se va pre\"Cdea la fiecare 300 de femei.
1.4,2, Amplasarea rqelelor de a apei reci, a apei calde de consum,
canalizare canalizare
La irasarea re\elelor de alimentare cu ap;l rece, de canalizarc,
seama,de amplasarea coloanc1or respeeti\'e de uzinale
de alimentare cu ap;l canalizare se stabilesc trasee ct mai scurte. Cl;ldirilc
anexelor fiind lungi, amplasate de obicei pc una dintre laturile
haldor industriale, pot avea mai multe puncte de racord, atit pentm alimen
tarea CII ap;l ct pen(rll ean;o1i/,are. '
Alillll'IlLtre;l ('II ;11';" Se Ilt)a\e bn' prin racordare la inelele de 1'1'1'
v;lllIle iu hala industriaLi.
tn general, cOIHhietelc principale de dislribu\ie se amplaseaz;l la plafonul
part emlui.
(onductele dc,scurgere se montcaz:, n p;lmnt, 5u1> pardoseala parlerllll1i,
cu pan!c spre c:iminul de racord cxkrior. In cal.ul cl:\dirilor 1'"
!t-ITlluri normal,',
Tn cll.ul n krenmi nl;lrrllpOricl', conc1l1ctd" de ran;l1iz;lr('
vor li ;uHplasale ill I';ln;l1e eXl'cuLite SilI. l';n<\I"'I'ala partCl'ului, ac"pl:1 i\c C\I
dalc demonlahi1e cn de control, conform prc\'c,lerilor
normativului l' 7-77. '
-------- -----
1
I
I I f
{ u '.
Tabelul 1.13
Numlrul de lavOllle ..u locuri de .pllare a mIInilor 'tl de pentru clAdiri Industriale, In funclle
de calegorla procesului tehnologic
Numllrut
.dc .
NumArul
muncitori
dc
CaracteriNtica proceselor tehnologice
Crupa
la un
mUIcitori
procesului
lavoar
la un

sau un loc
____ I
3
z
,t(:hnoloF;'icc ce le In Cf>ndifii de contact cu
praflll. dar f1r1 degajare de c!.imice, H\rl'l coutact
cu produse iritante usupra pielii:
_ care produc mnrdArirea miinilor (de eX.: prelucrarea la rece
a 35 10
a metalelor, croitorie. tricotaje, asamblare mecanicl'l elc.)
_ caro produc murdArirea miinilor corpului (de ex.: lucrllri
I b
de sau inlretiDere a ulilajelor
20 30
cIC.)
Pron". lehuulogicc cnrc au loc fn de microclilllat ne-
II
favorahil:
_ cu telllperaturll ridicatll' calarice (de cx. cuptoare
II a 10 IZ
laminoare, forje, tra1anlcnte termice)
_ cu temperalurll scAzutA (de eX.: de exterior, in in
10 \Z IIb
fdgorifcc)
_ cu ulI(',i dc up:l fn pro<:rsul tehnologic
II c 10 12
(dc eX.: prut"'" la ateliere umede, spAJ:ltorii)
III
Proc"se tic ce se in de degajare de
praf, f:lrA alte chimice sau produse iritante asupra
])ic1H:
III a
_ cu llIedie mare de praf (de ex.: turu!\.torii, fabri
carea materialelor de industria inuJui. a. cjllc
IZ
pii, iaurici de cillleut elc.}
. ..
III u
_ cu dega.jarc intensivl1 de Ue-F:fU de fum, cu prnf de gudron,
CII Ilni! de ('.'1r 111111(' (ele rX.: [alu it'an'a lIIanipuJart'il 1l('RUJ
)Ul lIn tllBt, u. 6UtilOlllU'lol'. ('.):l'lu.d:td uaillil'lC de d\i\.\J110
\0
IV
"le.)
Proces" de ce au loc'il' de contact cu
tOXI(C;
IV a
_ C1I asupra pirlii prin contact elirect (de cx:
(Illlla< t (1I1.luat pl'IIIJ<lIlt'nt (:11 III i.li, It'ud ivi, IIIHln ii co
12
I\!:
IlI',IVI', (Iulia ('Il )
cu toxid1. gCII(,lal.1 (dc <:X.: pl<:lllualt'a plllllllJullli.
IV " nu'dill tic lucru cu uitro ai hidrocaru.u
rdor aroma.ticc. l1\('rcur, allc llI(.'talc gn:lc elc.)
10
IV c
_ gaze viLpori care pot produce 'lente (de ("x.
)Cll:lIIi de II1I111C:\ avllltJ risc de illto>t.ira1ic cU dor. aCHI cian"
hithic e01U)HI;,i (ianlli, bl'1I1t'll, ,..;.t7l'
V
1'1<:.)
de 1Il1lllr1uIlilc Illilllipu1t;l;t.1 ::,i.1U I'rc1uc.n
uz
A JJlulc
riak infectate (de C:X.: makriak IJologilT infectate ('IC.) I
10 1\
\'1
lelllloloJ)icc care 1I('l:t'sit:i 1111 rq;-illl !;p('dal pClltru asi.
(;111. 11 <"" l.illilil\1 pludw..:\id:
\
BO

I '
I
2 J
VI b
:VI a
_
_
lel(ate de. J:'rodusolor alimentare (de ex.: procesa
tehnololPce dm falmclle de piine,la\loratoarc de colcll\ric,
cOIllhlllate de earuc, etc.) ..
legate .de plod\H.:\.ia tllcc.licamcniclor, produsdor biologice
materialelor sanitare (de e?,,: mecliGlmentelor,
pausanlcntc1or, serurilor. vaccinurilor etc.)
20 10
12
.oliS Eli VA
Prin I1u".lt'lrul rtl1lncitorilor la. un obiect s(: iu1ekgc muncitorilor de
B('X (hntr-un schuuo. I
2. &au Jocurile aferente se cu rece
3. se prn:ld numai pentru persoa?e care direct in procesul de
1. Pentru grupa I a procesulUI lehnologlc, necesilatea prcvederli se
de comandA. .
prin
j. sau locuri de sp!llare. se prev!ld pentru toate persoanele Care nu
6. lavoarclor se in raport cu schimbul cu num!lrulmaxim.
----
---- -----
----
.'
'.
Tabd..l 2.1 /umti'lI4a Tf)
2
2 3 of
,: il.
. 1; ,\
Cluburi, case de culturi teatre
'
a) cu p"parllren a apci calde: Proiectarea lor Interioare de

'i','-'. , - aduri (pentru o pC"rsnanli pe zi) \} 12
40"\.
- s('"elatori, vizitatori (pcntru un loc pe zi) 12
alimentare cu rece pentru ..1
b) flrli cn"lll
- actori (pentru o pcrsoanll pe zi)
12 consum menajer - spectatori, vizitatori (pentru un I.----I-_---I---
.,
CioemOlto!h-ale (pentru un loc pe zi)

-'---:--------I----J----I- \
Cantine, restaurante, hulete (pentru o masA scrvitll
o siJlRur.i la priuz)
- huft"to
1) 13 6
1-1
- clllIlue ,i ((WlltfU o prrs<In,nll trl'i U\rSf: po
22 10 - c... 'utille fi
_!il . _ 2H
t:.1millc (pcntru un ocupaut pc li)
- cu obiecte sal\itare in grupuri sanitare comune 33 80 -la
90 50 - cu lavoare in camere
.'
"O' 170 60 - Cu grupuri sanitare in Can\cre
2.1, Elemente generale
Internate (pentru lin ocupant pc zi)
- cu obiecte sanitare in Brupuri sanitare comune 30
- cu l'1voare 111
70
.1.1 RO
-----1----
funqic de
-----__--------------------1--- 2.1.1. Necesarurile specifice de rece pentrU' consum menaler;
l1nt("luri pcnsllJlIi (pruhll un pastlg-cr pc zi)
- cu s.'lU czi de haie In grupuri sanitare COIl1Ull(' (IlO.
teluri categoria a II-a) 110 60 50
Necesarurile specifice de rece cald pentru consum menajer.
- cu n grupuri sanitare in camere (hoteluri categoria
1"
exprimate in' l/om-zi, sint normate n STAS 1478-84 redate n 1 11) , RO 65
tabelul 2.1. - cu de baie in grupllri sanitare in (hotduri
_ o 1 200 100 RO _
rabd,,1 2.1
cu (pentru un copit zi) IOD .I()
Nrc".,urlle ,('<clnc. d. al.l rece In funqle de de,lInalllle c1!dlrllor (STAS 1178-81)
--+
20 1( ti cu copii externi un copil pc schiml,.)
Necesar specific, in I
,
d:\dirii ' din car" apll cald.i !w1.natorii, ra!-.(' .It (penfru 1111 holl1iL" pe li)
l' Total nl':\
2 J.I III _.. ni (rui do b"-it, ;.j 1111',;llli ill h'"pllri !-.;lllll'lJt"

"
- t.:ll (-.u\:\ Llc h.llC ill II('ciLlt: clIlln.. 1 pelltru l101na',i 1__2__ ij 325 165 1,5
- cu de baie- in fiecarc pl'utru traUllllf'nte
haln('ologice 225 185
C1:\diri <le locuil' (pl'nlru o pc zi)
15 2,5
{l) in cazul centrale a apl"i calde:
publirc (}lClltlll () ]WISO;IIl."l)
i:lp.utanwllt <':11 Ja/oarc. de haic' 110 2KO
(,() -- - \ u dH'j\lr\
ilp:lflalJWlIt ('lI J,t/oOlle. l.alU tII, tlll' .... p.'ii.Hur 2110 HO
-- ,:u ";'\ll ,'c baiI" ___. t .. . _ 2110
Il) Iri (-;lLlll pn'par,'hii locaie n upd raltle:
.' II
lI CII 1"111111", ,.'''lll/ii C/li',dl\,st'.
l,iI Jiliiili H<I
T('IC'lIl1ti ]Jl'lItl'tl () 1II:11I1Ji-'.I,lIl
170 ill t:.l/illj(' CUIH CllI-:Ol/C' fII. I)( ('Ie'dl ico
I
- - penttu \III ti
- I'l'Hhtl un 20
1 pentru hirouri (pl'lIlru Un pc s<:!Iilllh) 20
.'.
.'.
ll:!
l'
. "
Tab.,u' 2.1 (co..l;""..,.)
2 3

o pl'rsoanl1 din tralicul ziillic)
SpllllllllJii (p"lIlru lIn kiJnl{I"lUIl' tic rlile uscate)
- CII sp.'llarc IUUIl1U1J4.
- cu 5p:Uarc scmlIlccanizatli
- cu
,
1,
J,

" ..
-
.
20
2'
30
-
28
3'
U
de splllire din garaje (pentru
alltut nriSJllC
nuhlfilll.ifIIlU"
un vehicul pe schimb)
300
.'11(1
- -
...
..
J1I11"lullfln1 11Il!1I'.tliulo (111'11"11 1111 Iiliilit ilol 1'0 o'loirlll'I (:u
J"tlln.,' .dllluloH'II" IIi" III "1"1;
I
11
111 II)
I>l
IV
V
VI a)
"
\
.\11
hO
hO
7.'
7'
8"
60
n
20
n
n
,111
,m
10
2'
30
211
,n
,n
41
H
'7
3'

\
1 Apa caldll de iYC este preparal.'l cu ajutorul energiei. solare, pentru periOllda caldll
a anuhli
I),;!l'!t; din LI helnl 2,1 se iau 'in conshlerare la calculul necesar'ului de dildurli
ti "" pentru' prepararea apei calde <le consnlll la stalJilirea
t"I',"il:'l\ii n'/'t:rvoa!'dur tie aculIIulare. Cu ,privire la datele din ta1>cIul 2.1
se fac toarc!c .
- durata a pcrioadei de consum, n ore, se pentru
, fiecare caz n parte, n de regimul de a de
,lin </;I(lire<l
tlm;!I;! Illiliz;ll'c a lavoarelor 111
illlrcplilldclilor indusIrialc este min peutru fiecare schimu,
2.1.2. :Specifice. presiuni normale de utilizare, de debit.
lJl:bitul specljic de calcul al unei (punct de consum) care se mai
consum specific, este un dcuit exprimat in Ils
consitlcrat normal pentru o a apei.
/'r,:\illllC<l 7l()rIIlf1lii de Ittili:.lrr ('sic pn'Sillllt';l dispollihil'l 1;1
(Plll\t t '\1' l'OIJ'.UIII), ;1:.i,:tll:' iljW CII o vit(/. ...l t'PIC:lpllU/.;"t (uan! dthi
tului specific.
Echivillwtltl de debit al unei pentru un obiect sanitar se defi
ca raportul intre dehitur specific al rcspective undebit
:'P('( ilie 1/... .0,20 Ils. ,d('s cOIl\'en\ional Cii unitale de
q,
(2.1 )
O;,lO
11,1
\).- 1(: '
'
l
4<
. ,\'. ':
1":'"
,!,;'l,.,
..,\."f\ ll""
1')\t/
f. f \' ' '.:. "',
: ' ., ,,'
In. ..2 date: debitele de rece
' debIt p"eslunllc normala de uhhzare pentru robinctele bateriile de
ahmcntare cu pentru consum menajer.
.. }
fi,'; (' Tabtl ..1 2.2
"
Drblltle sl'relCke de apA ce In scopurI menaJore 1,;lenlce. tllamrlr.!. eondueC<lor
:W,)., de Itg4Cur4, echlvil,I"'\1l dc debit presiunile normale de ut/Uzare la punclrle de consum
'fl,f" (STAS
;l!:ll,'" . Ikhit sneeilic
Presiunf':\ l'
!;tol! ' 'II>lIl1a Il
"'m""'''''''''''' :"'" ,', ''''''':''
a) 1I,IIrlii 1'1'1111 II:
_ bplll:llu. 1>/1 S"U c!1IU'Jelll DII 15 - S - - 1.00 ".- 0,20 .. _ 2
.:, ' splll:!.tor DII 20 1 50 O 30 2
cazane de haie Dn Il \ 1:00 0:20 ' 3
\j... :(,\1-.J tbaie DII 15 la p'q'Mdft'a cenlrald a apei catde - CJ ,.. - 1.00 _ Q,20 3

,,1 /Inihil ])11 15 0,'0 0,10 3
baie Dn 20 (pentru tratamente) 1.50 0.30 3
. DII 15 1.00 . 0,20 3
Ibie de 'l'lIlat ,"le D/I 15 l.OQ 0,20' 2 ;
;' baie de picillMe DII 15 lJ.5lJ 0,10 2
:
'.1 _ la'Il"lf };,. 15 _ L . _ O"l.' ,_ 11,117 - 2
.' ""'111,,, })" 15 0,,10 0,10 2
,.",'
,f
, tor DII 15 1,00 0,20 2 !
O, sp111tor D .. 20 1,5ti 0,30 2
{
;,;', chiu'/d" IJn 15 J.OlJ 0,20 2 ;;

ulhil; <Il' nJft' ])n 1.1 I,Otl 0,20 2 11
<i, '..lInn tit". {U"lt IHIt' i'n 1.... l,tItI 0,20 2 C
ndlzl'.or ..te apl cu gaz!: Da '1,00 O,ZO 3,5" mj"

..
uarmit:!. DII 1,00 O,ZO 2
.2, elcrvor tic DII 1..5 1,00 0,20 2
_ illdl'/lllllal J)" 10 0,17 ,O,OJ5 2
," sp1l1110r circular DII 15 0,35 0,07 2
1
'.:'
.
baie de picioare DII " 0,07 Z i
(1 lavuar DII 15 0,07 2
t .. j
hideu Du 15 0,35 0,07 2 ,
_ rezer'IOf tie doset DII 10 ............. f< ... 1-- 0,50 2 .
f. plPsillue n" 15 Ii,OO UO fi
l'
) dc ""\It "1',\ 0,17 0,0,1.' 2
hll\'.'l)t Ill' I.llllpit nu .1,00 O,hU 11)".
hit'Junl tie :'(IOllil /)H L'i .of ,00 O.sO 2 1', t'
roblnet dlll)lu silllpiu ser'/iciu DII 10 0,50 0,10 2 I
t
robillet dlll,lu !>olll simplu Du 1,00 0,20 2 , I
,.,"
rolJillc.:t dubJu sali Silllpiu 5c-r'/idn 11u 20 1.50 o,iO 2
"
rouillct dubltl :.ililplu servki" lJn 25 0,50 2
(ollfllllU (I.ttt'lor 11111 plll',pl'i"tn' )... uI1'1I tiptil

I
1\1. lub'Ill,:t. peut1 '
,1'
i .
,
--
---
-------
\ .
,"
',4,
"! ")
I
Se presiunile normale de u.tilizare pot' fi (mOdi;icate in
tIc caracteristicile ;llc armlHurilor respective" cu
dcbitclor sjlccifit:c de calcul din tahelul 2.1. '
2.1.3. Debite de calcul pentrJ dimensionarea conductelor
I
de calcul pentru conductele de aapJi reci calde
li pentru scopuri menajere se determin;l cu din tabelul 2.3, n care:
qc este debitul de calcul, in IJs;
H suma ec:hivalcntilor punctelor de consum ;dimentate de
conducta. rcsl'ccli\'r, ;
Tilbcl ..l 2.3
, }llalil ."nlru "",.It.l. d. ca\c,,1 de ari ce 1,'"1'" menaJe. (5TAS
I
)oll1("lliu COl'li
Hda\ia d,' calcul
cicntul de
. c1dirii al dchitului
c aplicare
C1diri de locuit, crnine de qc= b(ac .lE -1- O,OOiE) E .. 1,0
-------------j
1,2 E .. Li Cmine pentru copii. . qc = abc .JE

Teatre, t:lllhur. dlwmatograrc. g:\.d, poli..
c1illi('

<]ruliri pentru hirour. magaziile, grupuri sa
uitare dc pc lin,,:\. hale atdil'rc. hoteluri
cu {iUUCre de haie aferente Camel"l'(or dc
1,6
('a/alC q( . . abG JiJ.
1,8 E .. 3,O
de qc '" abc .jE
E .. 2,0 Spitale, s<lllatodi, cantinc, cestallrantc, bll

2,.\ }, ;;,ft,O
_.. _.
('{liniile c1c.'itlldc'u\i, I{I1Ipllri :-'<llli
pt;Utlll Clrti\iti, .. l (te
$('( '/lciu, b:\ publin' . 3:0
E"?'O
ft,O 1';;0 ]1i,O
1H'ldor, lJlIlUllilor Ile I'lodll(jiC
e/Ilf111ri S;lllit;lrc la '/f";liarde (ilhricilor. alt' qc IIh, ,lld
Pl:ntrtl categorie de cUlliri. c"l'fICeIlIIlJ li arc '/itloarea
OIJS/:1I10J {Iii ..
('t'lItru toate categoriile ele cV\diri. Ia '/alori alt- lui E lIIai Inki decit ("(,le illclicate la dOI11(,
lIilll c'c Olj'lit:arc a rc1.qici de calcu\, se aplh:il rda\ia gCIH'ral:l:
Il fi
, \
a coeficient determinat n dc regimul de fUTIlizare a,
n ge alc valori snt date
III tauclul 204;, "
l'
Y
'i, T"b,lul 2.4
, i'. "
, ) Valorile coeficientului a din fOlmulde In labelul 2,j (STAS 1178.Bi)
1:.
' .
, -
Heginiul de furnizare a opei. fn h/zi
10
l
-,
2i 17 11
a
---
,
,":
O.U 0.17 0.20 0.23
;.( 1.\. .
.
/
d
,
..
I
b'
coeficient. determinat n de felul apei (rece, sau
cald;I). dtrui valori sint date in tabclul 2.5;
'l'abci.. /
",
Valorile co.flcientulul b sumei de eChlvatenl1 E. udale in tabelul 2.3 (STAS 1478-81)
Tipul conductelor E b
.
Conducte de ap rece pentru cOllduete!or de dis
:, \
I n apci (("ci la pUllctl"la dc de: alimentare cu
ap:l note a. insta1illiilur tic })ft'pararc a apei calde _E = EI + E
2
Conducte de a apei reci la pUllctc:lc lIc: COI1SUJll in
cazul III 'care apei calde se lace:
- In iemperatura .k 60"(;
- In trlllpNf.lt util "(I<1C
E = 0,7 EI + E,
li. '" O,9li., -+- 1;-,
- III. tC'lIIp.cmtul"a tic 1)"C
E = E,+E.

Conducte de alimentare cuap:i. recea de prt'pararc
a ilPci calde de COI1S1UIl cOIH111CtC ,de distrihl11ie a npt'
r,.\lde la. punctele de COII:-'1lI11 in Gltul tII Glie Jlu'pararl'il
th'.\rih\1\tit npl'i raltle fat
lI.7
-- la 'tC"lIlpl'IiLlIII tl ele ,,(te 0',
0,1)
la tt'lllptr'ltura tit:
- 1;, 1<'I11I','",t,,,,, de 1'y'C
1,0
J "
OIJSFlII'A 1'11
.. fII t"I><:I,,1 2,6 silIt ,aletdate ';d,jll'1c' de ,,,Irul I'clltrn E"C 1 .. ,(\0000
]wlltru cH\diri de locuit in tahelul 2,7 calculate <1l'hitl'lc (Il': Gl1cltl
"
IWIII111 : , 1 ... t .'00 lH'lIt"1I !'.O( ill!rllltlllalt ,liu la11("1ul 2.3,
2. Pentru valori Jlit-rIlH't1i;lIc ule h;i 1:... tlt'bilul ele l"akul rczultr., prin illtl'rpolalC
1., , _ J. Hegimul 7.iInid1. ,tl apei reci calde se prin
,
sca.tna._dc tl"il1HCO-CCOnOllI1CC ale regnnurilor cu Tl'UUS dc ore pC' zi.
)
87
\..
."
"
1
2
_ coeficient dCterminat in de cHidirii, ale
, valori snt ,date in tabelul 2.3..
termenului E valoarca coeficicntului b sint celc din
lahc1111 2.5, in care:, .'
H esle suma hateriilor amestcdtoarc de apll. rece
, cu
in (';11'(;:
E --; suma robinetelor de ap1 rece. stabilite cu

"
El =
}_I .
"
El '''' L erJll,J '
}_I
(,./ esle echivalentul unei batcrii de lip j;
(," echivalcnt ul unul rohinet de tip j;
"., ._ llum:hll halcriilor de fel j;
Ud - nllln5rui rohineldor de fcl j.
(2.2)
(2.3)
tcrmenului E, valorile codicicntului b se indicll. pc
schema de principiu din figura 2.1 a de alimentare cu rece
r;J1<1;1 <le consum a unui ansamblu de
'.
I
1 .f .
',1'" "
, "
Tabel ..l 2.6
.1.hltlll,,1 de calc,,1 ptlltru c1111lrl ,le locuit In (unclle de s"ma echlvalenlltor. pentru
diferite ore de funcllonare ale (lIsta1alllt .. r de .lIme"lare CII .pi (S1'AS 1i7/1-l!i)
I
2i h 10 h
1-::/ IZ IJ:_.L li h
1 :
1;
X ....(9c.1
R1
/
s
E
3' ;---1....... d
,
2 1 I
I
V.lorlle
0,03,
0,25
0,17
O,Oi
0.35
0,0'>
0,70
0,('0
__ o 0.11

1.00
1,.\0 0,17
I,iO' 0,18
0,19
.

O,ll
,".
I
:
,2,00
1,90 '
0,22
'
, \
.
0,23
2,50
,2,.U
O,Zi
..' 2,85 0,26
" 3,00 0,27
3,50 0,29
-1,00 0.31
O,JJ
0.35
-'.50
5,00
0,37
'6,00 0,.19
O.il
8,00
7.00
O,i5
o",
10,00 0,-'1
11,00 O,5i
12,00
0,56
1.',00
O,_W
Ii,OO 0/'1
1.\00 O,l'"
, 11>,00 0/,6
17,00
0,70
I 19,00
I IX,IlO
Il,n
Il,U ;20,00
(1,77 zl,on

0,79
I
"
U,OO
0,8 I
2i,OO
2J,OO
O,SJ
2'.QO 0,85
26,OQ 0,1>6
O,S8
28,00
27.00
O,YIl
o,'n
.10,00
l'J,nO
0,')'1
32,00 0,97
3i,OO 1,01
I,Oi
38,00
36.00
1.07
iO,OO. 1.\0,
-I2,IlO l.Ii
ii,IH) 1,17
O.Oi ' 0.03 0,03
0,06 0,05 O,Oi ,
0,06, ' 0,08 0,07
0.12 O,li 0.10
O,li 0,16 0,12
--
0:i7--
--if,io-- ----0)-3-
0,11) 0,23 0.26
0,20 O,li 0,21
O,il 0,26 0,30
O,li O,21! o,n
O,2i 0,29 0,33
0,27 0,31 0,36
0.27 0.32 0,37
0,2,9, 0,3-1 0,39
.0,.10 0,35 O,i1
O,:U 0,38 O,ii
0.35 O,i1 0,-17
0,37
"
O,oIi 0.50
O,iO O,i6 ' 0.53
O,i2 ,0,-19': 0,56
O.ii 0,-'1 0,58
n,H' 0,55 0,63
0,51 0,59 0,68
o,n 0,67 0,76
0,60 0,70 . O,SO
' 0,6.1
O,tI(,
I
O.7i
0,77
O,S'I
O,S8
0,(,1) O,RO 0,91
1l,71 0,83 0.9'
O,7i 0,86 0,98
0,76
0,79
",
0,89
0,92
1,01
1,0-1
O,1l1 O,9i 1,07
O,IH 0.97 1.10
1,00 1.13
O,iiI{ I,Ol 1,\6
O,'11l 1,19
0,92 1,07 1.22
0,95 1,10 1,25
'0,97
0,99
1.01
1.12
1, li
. 1,l7
l.27
UO
1,.12
1.1l.\ 1,1'l
1,05 1,.1,1 1,37
1,08 1,25 l,i2
1,12 1,30 \,-17
1,16 1,3-1 1.52
1,19 1,38 U6
1,23 '1,'12 1.61
1,26
1,.10
1, '16
1.50
1.65
1.70 .
89
1 li
( i;
. Il
,
,
1
\
,
i
, ,
, .
\
TRONSONUL E ere b
",2
E=E, + E2
,
3:6: /1 :'2
E'" 0.7E,+ E
2
t"'O,9E,+Ez
E-E,+ E2
60
50
45
4;5:7,'9,16

!Q i.-!4
E E,
----

E-O,7E,
E-O,9E,
E-E
60
50

60
50
45
0,7
O,g
,
1
1
11,' 15

/
5 /'
--"
1'11:. ) I Ih"f'lllIill!If("ll Nllll1pi rlld'/OlIr"lIti l\'fodid""1 11 1nl b prllf'"'ll (l .,-\r'" .1(' nlilllrrl
r.0.
1
'; I Il ll',_U li' L,dd;\ pcatlll 1;111l:IHUl lllt'lll\j('r idl'leHt:\. \l1I\Il hll"'l.IUl!llu do ,lihlHI,
11
Valorile dcbitului de n de valoarea lui E,pcntru b.=
;;i dikritc ore de a de alimentare cu
n ta\,clul 2,6 pentru de locuit respectiv n tahelul 2.7 pentru
cultul,\\e, '. ' .
BU
,
. ,
10
1
.... ..
"1
,
..
. ',.' '/ ')
Ql, Tab.I,,1 '2.6 (cOtltinutl") -,;J'
::"
.
2 3 1
' - Tabd..] 2.6 (eo,,/i.lltare )
,. t ,
2 3
1 j 16,00 1,20
_.
1,33 I..H 1,14
1,78

"lH,OO 1,.16 1.23 1,'7
!lOO.OO 8,10 .'\0,00 8,70 \,26 9,60 1,10 1,61 10,50 U2
950,110
9,03 052,00
8,"2
,
9,96 1,13 ..... 1.28 10,81> 1.6-' 1.86
\ 000.00
X,7i 9,37 51,00 ' 10,32 1.31 ...-:' 1,16 1,68 11.27 1,90 !,I' .
1050,00 !I,06 9,70 56,00 10,68 1,31 1,19
I
11,605 1'72 \,91
1
9,.17 10,03 58,00 1,.17 1,52 11,03 12,02 1,7-' 1,96
;: Of .- I DO,OO ! lJ,f)X
1Il,.16 60,00 11,.18 1,10 Il,.\') ( ,.1,' 1,78 2,02
' I !()O,OO IJ ,1)')
(.l,OO 1n,('l1 J1,71 ...,2 1l.,7(, 1,,'11 1,112 2,OJ
1 2 "><I.O()
lIl,.JO 11,0 I IJ1,OO "ic IZ,07 I,trl 1,1-' n,u 1 '1,09 1,8' '. ,J'
1.l()o,O()
10,1,0
11,\2 hb,OO 12,'11 I.l, i'J ,: /,111 ,2, I.l I,"S 1,1111
':',t, 1,1'0.00
10,'/1 11,61 (,II,UII 12,7i 1,,10 II,x1 1.1>7 1,92 2,16 1.\' ,
1 '100.00
11.2 f ' ll,'!CI 711,00 D,OIl I,H l'Ull 1,70 2,lll 1.'1.' fno,oo
lUI 1'2,27 ,1-1.'11 D,llIl 1-1,55 1.77 2,0.1 2,2'1
'
,C",
\
:
1.'I{lO,II(I
II,XO l2,j8 IW,OO 13,7'1 I,(,(i 1,IIi li,!lO 2,10, 2,37 -.,,. /(,(lOOO
IZ,"O 13,20 Il1,OO li,10 1,72 1,'.1(1 15,fiO 2,18 2,16 ,
1700,00
12,'111 D,80 Ij,01 911,110 1I.,2X ' 1,78 . 1.97 2,'1 2.2' ,-};t I
1-1,41 D,<>11 'n,oo 16,9.\ 1.111 2,0.1 2,32 , t 2/.2
1 'IOO.O()
H,D 15,01 16,3\ 100,111) ,17.<>2 J.'1tl 2. III 2,10 2,70
1,.: 2000,00 li,70 Ij,60
16.94 IIll,OIl 18,28 2,01 2,22 ' '2.805 V3 ..-...
2 IOn,I)!)
15,27
16.19 17.j6 18,'13 llO,UO 2,12 2,,1'1 2,67 . 2,99
2200.00 {i D,S3
16.77 . 18,18 110,00 19,511 2,23 2,15 '.I:.,!, 3,14 2,80 I 2.!iIO,OO 16,3') 17.3j . \8,79 20,23
,.
HO,OO 2,33 2,057 2,92 3,28
2 iOO.OO,
1(','Ji' 17,92 f,':' 19,39 110,00 20,1\6 2,13 2,68 3,U1 3,11
. . 2 JOO,OO
17,50 1&,jO
20,00 21,jO lhO,OO 2,53 2,79 3,16 3.51
" 2WO,oO . IS,01 19,06 20,j9 170,00 22,12 2,63 2,Il9 3,28 3/.7
.'1..
I
.2 700.00
IX..W 1'J,fi3
21,19 22,7j IXO,OO 2,73 ,1,00 3,110 3.10 .'. .2 1l00,Oll
1'J,1J 2q,I9 21,78 23,37 11JU,I!O 2,112 3,j 1 '>,10 3,93
.2 !lUO,OIl 19,67 20,75
22.37 200,00 23,98 2,92 3,lO 3,62 1,0' .l 000,00
20,21, ,1.' 2UI 22,95 220.00 3,10, 2",59 3,10 1,29 3,81 3 100,00
20,75 21,86
23,53 2iO,OO .. 205,20' 3,28 3,59 1,05 1,52
.... .1200,00
21,28 " 22,11
21.11 260,00 I 3,15 _ 1,26 3,78 1,1'\
J .100,00
21,81 22,96 ... 21,68 280,00 26,11 3,62 3,96 '1,16 1,96
3 "00,00
. 2.l,51 "". 25,26 .100,00 27,01 3,79 1,Ii '.\8 J 500,00
22,87 f H,05 25,8.1 27,hO .120,00 3,96 '1,'2 i,8' 5"lI) l (,110,011
l' 2'1,100 2h,iO .1iU,OO 1,12 1, i') Vill ,',IIi I '!IlO,OO
"2 \,1)1
" 2', ,-1 26,1)(1 ,lhO,III) 2S.7(' -1,211 j,IlO -I,IJI. -',2.1
,o'
I SOO.OO
2'I,H 2.'5Jt7
27,.12 IXlI,UO (,;110 2') . .17 i, ii -1,11,1 -',il .1 '1(1(1,011
2i,'lh 211,21
2X,09 'l 1111 ,110 2tJ .9l, i/.O .5,UU 5,60 (',20 -10/1(1,00
2\i8 2(',13
2X,61 -1211,011 ,10,.\-1 5, ICi 6,.19 i,7.' 5.77 i 100,110
26,011 "
2'I,lO -lill,1I1! , 1 .11,1 1,90 6,5S .',12 5,9' i .2110,110
2h . 27,X 1 2'1,76 1('O,lIO .1,llj 6,77 ' J 1, IJl 5,ill 6,12
1 .1110.011' 27,0,1 " 2X,.11 . j,lii .10.1 I iXll,OO '. 32.2X

5,20 6,.10 6,9' ., 100 OII


27,.H lX,X7 .10,XC, "m,()O .12,X5 j,II0 7,11 .',.U ..' 6,17
1.'OO.UO
28,Ofi l' 2'/,"" .1l,il 3,'),4! .'lO,UlI 5,050 6,61 5,905
7,32
oi'
"wo,oo ..H 2'J. tU
.1I,'J6 .HO,lIO o5,M 1>,11 6,Il0 7,-'0.
i 700,00 2\),08
.10.i5 32,51 31,50 .'c.o,OO 5,78 7,6S 6,97 .lt ., 800,(1)
2(1,:)1)
,111.')7
.lJ,05 jXl/,UO D,I.1 5,9.1 6,1\ 7,13 7,11' ; 900,00
.10.10 . .1\,(,0 6l1l),OO D,liI ",07 7,29 8,03 (',.'6 ,\ 0011,111)
,10,1'0
(,ll/,ll11 .\-I,1i .l(),20 (i,l J 10,71 7,15 8,211
.,
31,(1/ .1 l,05 1 (dll.1I0 35.22 .17,.18 1l,37 h,.1' (',H6 7,61
.5 iOO.IIO
.12,1i2
.li,O'1 .1h.2'J ,Iololl.01l 3X,50 6,i9
I
7,00 7,77 8,5'1
(,00.00
.1,1.fi2 .15,12 .17,36 6/111,OU ]'<J,hl (',63 7,1.'\ 7,93 8,71
.5 800.011 .1-l,r,l ;, .1X.-I.1 7110,UO ;0.71 7,2,) 6,76 Il ,OI) 8,HS
6' OOO,UO .15,(;1
.17,16 39,i'J ., I,S 1 7.'0,00 7, \(l 7,()' 9,29 1I,11
li 200,00
.16,61 .lS,IS 10,51 ;2,91 /1110,110 7,'11 B,OO 8,S'5 . 9,70
}. 6 iOI),OO
.17,60
.19,20 11.60 ii,OO 8511.00 7,77 9,23 10,10 S.U
",
(, WO.OO ,.lX,1S 40,21 i2,(11
'4,',OS
(,8IW,OO
.111,5(,
'11,21 -1,\1>9 il',16
t: I
"
90
"
1;

1
;.':

__
, .
1 {lilO,OO
7 :!:,(J,OO
7 :,00,00
7 /:.O.iII:
111100,011'
II :!:III,(IlI
11500,00
8750,00
!J 000,00
. ' !) ,
!)
!J 75lJ,OO
10000,00
10 aOO,OO
11 l1ll0,OO
II :,110.00
1;;0110,00
llllfl,OO
1:1111111,110
LI :JlIO,OO
"IOOO,IHl
11 :>00,00
15 (1)0.00
15 aDU,00
16000,00
16500,00
17 000,00
17500,00
,
1'8000,00
III 50ll,II0
J:IO{)0,1I0
1!J
:!o 000,00
:!0500,OO
21000,00
ZI
22000;00
:!2500,00
2:1 000,00 I
2:1 aOo,OO
24000,00
:!'I
2:1000,OU
500,()O
2G (HIO,OO
:!Ii "Oll,lI0
:!71100,1Il)
u:.III1,OIl

:!Il :>011,1111
2:1 1J1J1l,11I1
- 2:1 :.UO,OI)
:10 IJIJIJ,OO
:n 000,00
32000,00
33000,00
31000,00
2
10,'i
i 1,71
i2,1)1)

i',i1
1II,G..!
i7,H2
19,03
.'II,Z,}
,nu
.51,62
.53,81
.U,OO
.57,37
.59,73
. (,Z.OIl
Id,11
(,h,ll
(o'1,1U
7 1. il
7.1,71
7(>,06
n,n
80,67
82,97
1l.5,26
87,"
89,8-1
92, Il
91,10
, %,67
98,91
JI) 1,11
lO,l,i7
10.5,7.3
101,99
110,21
112,.50
11'1,74
116,99
119,Z3
121,i7
123,71
12',9'
128,18
DO,11
11l/o1
1 14 ,X7
117,10
1l'J"lI,
HU1
111,76
11.5,98
150,11
154,83
159.21
163,65
12,22
4.1.i7
H,n
1',cU,
i7,ZO
ill,H
i9,67
.50,90
.5Z,12
.53.3.5
.54.56
",78
.57,00
'.59,41
61,81
(11,21
/,(,,1,1
f,II,OO
11. III
71,7.1
7(. 11
78,-17
1I0,IIZ
83,16
8.5,.50
87,83
90,16
9Z,111
'l'1,Il0
97,12
99, i.l
,101,7]
1Oi.<11
' lO(".li
1011,fi ,1
110;92
.113,21
1
117,78
110,06
112,33

12(>,X7
129,11
131,11
111,61
IU,'ll
IIH,I'I
Jill,ii
Hl,fl9
IH,95
117,19
H9,H
1'3,93
158,41
162,8S
161,31
I

4 .
14,73
16,Ol
i7,12
ill,tlU
i
l
l,lIll
,,",16
.52,U
.5.1,70
.54,97
.56,23
.57,49
.58,74
(>0,00
6Z,i9
(,i,97
1,7,ii
' ("),111I
7/,:lh ,
li,lI0
77,2]
7'1.1>(. '
81,011
81,'19
86,89
89,29
91.69
91,07
96,i.5
' 91l,8.l
10 UO
IOJ,'6
10.5,92
1011,28

112,911

.
111,66
120,00
12Z,33
124,6.5
126,98

DI,fl1
D,I,93
136,2'1
1311,"
lill,K6
HJ,J(.
H.',1I;
H7,76
DO,O.5
1.:12,3'
1.51,61
1.59,2'1
163,77
)6S,33
112.!!7
i
2:6 (coNtinua") "
.5
....
41,24.
i",'11
"'I."l
.",24
.51,'7
.53,89
.5.5,20
.56,.5 1
.57,81
.59,12
60,41
,
61,71
63,On

68,12.
70,/ofi
71,1"
7,',11
IIl,2l.
11O,72
11],21
8.5,69
IIll,I6

93,09
9,Ui
97,9&
100,i2
102,8.:1
10.5,28
107,7il
110,1 I
112.'2

117,n
119,72
I2Z,Il
12'1,'0
126,68
129,2.5
1J1,6>
l,li,OO
D6,36,
1J8,72

HJ,H
11',1'.
HK.li
1.'10,1/1.
I52,K:/,
.n,16
,
1.59,8>
164,49
IG9,li
173,78
178,H
.
v

,
I
,
'.
r,
I
, "

,
f
, 3' 000,00 1IiR,06 171,80 , 117,41 183,02
:)(, 000,00 .
172,'16 176,2.5 1111,91 187,61
3111(111,00
176,/1' ,180,70. '1116,47
In,Zi
.111 CltlO,lIn IRl,l'l ' IX.',IJ 190,98 196,/13
.1') 1100,00 1/I.',6Z IX9,.'7
19.',19 20l,1l
in 1l1lO,no l'IO,on 194,00 ,
200,00 2n6,OO
41000,00 19'1,37 198,'12 201,19 210,.57
12000,00 198,71 202,84 208,98 21.5,13
1301)0,00 Z03,I0 207,2' 2IJ,17 219,69
ii 000:00 207,'16 211,66 217,9.5 22'1,24
'1.5 000,00 211,/l2 216,06' 222,'12 228,79
i6/l00,OO 216,17 220,'16 226,89 2.33,33
,
17000,00 220,.51 22'1,8' 231,J.5 231,116
18000,00 22'1,86 229,21 23.5,81
i9000.00 229,20 233,6.3, 216,91
.'0000,00 211,.'1 ZIR,n 2H,n Z.", i.l
,nfll"',on 1",11 2W,RfI 2M,'10 27.1,'11
c.o flfIlI,fIfI 276,71 lX 1,(," ZNX.'III .lllfl,.l.1
Tabtllli 2.7
Valorile de calcul clJ,dlrl in funclle de sum>
de, calrGolla clAdIrilor de regimul de funcllonare al de alimentare cu
(STAS H78-81)

+---,------!1l--::;.c __
E
-'__ 0,1.5 1 0,2 10,23
qc, III I/s q" in I/s
1
1]111.' '6171819
0,17
fI,03 fI,O) 0,01 0,03 0,03 0,03' 0,03
0,2' 0,01, fI,01 0.0.5 0,06 0,01 O,Oi 0,0.5 0,06
0,.1.5
0,0.5 0,07 0,011 0,0.5 0,06 0,07 0,08
0,60
0,09 0,10 0,12 0,1'1 0,09 0,10 0,11 O, fi
0,70
O, \1 0,12 O, li 0,16 O, II 0,12 0,11,0,16
I,flO
O," 0,17 0,20 0,23 0,15 0,17 0,20 0.23
1,.10
_ 0,10 0,22 0,21i 0,.10 0,10 o,n 0,26 0,311
1, -10
0.21 -(J:21'- -i),2S- -0,.12- 0,11 O,H 0,32

O,2J 0,16 O,.11! 0,.15 O,i1
'1,90
,O,li 0,211 0,11 fI,.I8 0,28 0,32 O,.IS 0,1-1
2,00
O,U O,ll , O,.l'I O,Z9 0. .11 0,39 0,15

1l,27 , 0,.11 0,11. O,i2 o,n 0,.16 0,-11 O,ill
2,,'0
Il,lll O, \2 Il. 1'/ II,"" O,lI O,.!7 0,1'1 0,.'0
2,1l'
O,,1(l 10 , ,Ii 1l,'1I) O,it' Il,.!.l 0,10 0,'17
.1,110
O"lI O,U ().'Il O,i? 1l,.16 O,il 1l,'1N
.1,)0
O,.lJ O,.IN O, 'I-! O,, 1 1l,19 O. ii 0,.52 0,1>0

1l,3K O,'1J (Un O,5S 0,11 0,.50 1l,.59' 0.6S
',ilO
O,iO O,i' 0,.5.1 O.GI O,1G 0,53 0.62 0,72
.5,50
O,i2 0,17 0,56 0,61 0,19 0,55 0,65 0,75
6,00
O,ii 0,19 O,'S 0,67 0,51 0,58 0,68 0,78
7.00
0,47 0,53 0,63 0,73 0,5.5 0,61 0,71 0,8.5
8,00
0,'0 0,'7 O,.5S O, 78 0,67 0,79 0,91
,
I
,'.,.',' . :.:. ,.....
" . , ,
Ta",",' 2.7 (coJllilllla'.)
,
,.. :j'
.1, 2 6 7' 1 8 I 9 Tub.r"r 2.7 (co"/i""",.)
..
.. p
2
I
6
:J,7.5 0,88 1,01
1 3
"71" --::-8---:/- . -9-: I , l'
1,06
0,82
0,78 0,92
0,96 1,11 :
1,77
1, " '. 1,16 1.00 O,Il'
.,. 1,.13 i,9S
O,I!') 1,20 1.01
1 1,jl
I'J
I,OIl 1,21 0,'11. ,
1.(,8
.'-
, .. 1,2/1 1.12 O,C)'
t, 1,8i 5,.H
1,32 0,98 1,13
-'.00 .',76
1.,18 1.36 1.00
.\16 -'.').1
1,10 l,In 1.22
.',t 1
(',10
1,11 l,U6 1,2'
.',15 (',L]
1,28 1.17 1.09
-',liO (',1-1
1,31 1,11 U1
-',73 6..
...'f
I,.li . .' 1,11 1,'1
-',1l7 6,7.5
l,l7 1.'7 1,16
6,00 6,')0
1,10 1,61 1,19
6,13 7,05
1,61 1,12 . J.l1
6,26 7 "0
1,67 1,2.1 1,1' . 6,.18 1:31
1,70 1,18
1,2' 6,50 7,,1l
} 1,73 1,28 1.'0 6,62 7,Ii 1
" .
1.76 1,30 1,'3 6,71 7,n
1,1l2. 1..11 1,'8 (',S5 ,T' 7,88
1,87 1,63., I,Jll
6,97 r, 8,01
1.93 1,12 1.68 .
7,08
8,11
1,91l 1,12 1,-16
7,19 8,27
2,03 1,77 UO
7,30 S,J9
2,11/1 . 1,81 U1
7,40 8,51
2, J.l U7 1,8' 7,66 8,81
2,II! 1,89 1.61
7,91 9,10
2,23 1,93 1,61
8,16 9,.18
2,27 1,97 1,68
8,iO 9,66
2,32 1,7 I . 2,01
.. 8,63 9,92
.\ 2,36 2,05 1,71 8,Hj
10,18
2,10 2,09 1,711
9,07 10,13
2,15 . 1.81 2,13 '
9,28
10,!,'.
2,19 2,16 1,8i
9,-19 10.'1\
2,5:\ 2,20 \,87
9/i
C
) II,
2,57 2,21 l,'IO
'J,Ii') II, \S
1, 'JJ 2,1.1 2,27
10,0
'
)
II,CoO
2,.10 2,1.5 ' 1,%
Jo,LX
2,11 2,<>'1 l,1J9
10, '17 12,CH
2,0(, 2,71l 2,-12
10,(,(,
12,2h
2,Il8 2,12
JO.Si 12, ; 7
2,'16 2,19
11,20
.1,05.
1I,5i Ll,n
3,1.1
2,.18
2,72 2,31
2,KO .1,22
2,i9 3..17
2,60
,
2,93
.1 ,Oii 3,.'2
2,71 3,(,7
2,X I
.\,19
.I,IlO
2,'Jl
.1, \1
3,i1 3.'H

'1(", in Ils
,
. -'--._-- --.. .- - . _.- .. ._- ". I

2
...
!
..
.1 4
---- -._._-_.
--. 1,1I7 .1,51 J,OI
I () I
\ 7
.1,115 i,I9 1 I .1,10
f 11,17 1l.0J
0.01 0,0.1 3,75 1,32 O,lIi 3,19 0,0' 0,113 0,25 0,111 1I.0i O,rH 11,01 0,115 1,i3 3,85 3,28 CI,OIi 0,01 O,(H ,:
0,05 0,0(, II"U CI,IIIi
11.117 1,55
i
3,'15 O,OS .1,36 11,0(' 11.110 11,07 0,11'1 O,OS 0,10 0,12 I I 11,1-1 11,0'1 11.111 0,70 0,\2 11,11 0,1" 11,12
0,11 11,1(' 0,11 0,12 O, li O, II.
I
1;
l'
... ,
,\ ..
,.
"
O,Il7 0,66 0,61 10.00 0,-'6 0,7'
0,79 0,69 0,67 0,91 11,00 0,'9
0,72 0,62 0.83 0.70 0,9' 12.00
O,Il6 O,lJ!l 0,7.5 O,f>1 0,73 1l.00
0,1(, 0,1>7 O,IN 1,03 0,78 11.00
U,tI
C
) 11,1'1 1,06 O,1l1 O,'I/. 1\00
0,72 O,IlI 0,96 1,10 O,l!1 II> 00
0,701 1,13 0,86 0,81 0,98 11,00
0,76 O,l!9 O,Il6 1,0 I 1,17 IIl,OO
0,0)1 1,20 O,71! O,IlI! 1,01 1'1,00
0,93 O,IlO 1,07 I,ll O,'J1 lO,lHl
O,C).! 1,00) 0,96 1,26 0,82 . 21,UU
O,C)-, 1,29 0,98 1,12 0,111 2L,OO'
1,00 1,.12 O,Il6 0,97 1,1-' 2.J,OO
1,02 0,')0) O,Il8 1,17 1,.1' 21,llIi
1,20 J..18 O,IJO 1,02 1,0'
. 1.07 1,22 1.10 O,'JI 1,01 21>,011
1,09 1,21 1,13 0,91 1.06 27,00
1,11 1,.16 1,26 1,07 28,00 0,9-'
I,B 1,29 1.18 0,96 1,09 29,00
O,'Il! 1,31 1,11 1,1' 1,'1 .10,00
1,18 I,.u 1.01 .H.OO
1,(,0 1,22 1,.1'J l,IH 1,1l! .H,Oll
1,26 1,11 I,oll 1,22 l,r,' .1Ii,OO
1,29 1,70 1,2.5 1,17 I,IU .1X,OO
I,n I,H 1,29. 10,00 l,lJ 1,'1
1,.16 1,711 1,16 1,.12 11,00 1,'-'
1,10) IY) I,H.1 1.39 H,lIlI 1.1.5
'U2 1,112 1.H7 1,38 J,l2 1(',Oll
I,n 1,111> 1,91 1,2'1 l,iI iX,OO
1,18 1,95 1,69 1,27 1,11 511,OO
1,99 1,7.1 1,29 1,17 1,'1 52,00
1,76 2,02 U1 1,19 1,.12 51,00
2,06 1.57 1,79 1,.14 1,52
1,82 2,10 1.59 1,17 5K.00 U5
1,62 (,0.00 . 2,IJ 1,.19 1,8-' Ull
I,M 2,17 1,6.5 I,HIl 1, ; I rol ,III)
l,hll 1,(),1 2,l.O 1,'/2 (01.111) 1,1'1
1,70 2,21 J,1h 1,'11 MI,on 1,1,'
1,7.1 I,l,ll 2,27 (,K.OO 'I,-Ill
2,10 1,7.5 2,00 70.00 UO Uo
1,111 2,39 1,76 2,117 I,.U D.OO
1,1l7 2,16 1,82 2,11 KO,OO I,r.o
1,93 2,.H 1,Illl 2,21 K',OIl
1. '1'1 1,'1.1 2,27 2/>1 '1(1.011 1.711
2,33 2,h9 VH 1,'18
2,7(, 2,1Il 2,11) I,XII 2,Oi I ilO,llII
2,/.0 2,Il9 I,IlX 2,13 2,-'1 1111,011
2,.10 .1,02 2,II/. 1,'17 2,23 I/lI,flll
2,.1'J 2,71 .1,11 l,.\2 111I.1l0
.1,2(1 2,111 2,X 1 2, Il 2,iI 1111,00
2,.57 2,'J.\ 3,.18 1.10 2,1'1
2,(,5 3,1'1 3,01 11.1I,00 2,1"1 2,58
2,7.1 3,.w 2,.11 2,1., .1,12 1111.00
2 Ili 3,70 2,11 2,73 .1,21 IHO,II0
2,R9 3,Il0 .\,30 2.18 2,81 I'HI.OII
2,IJh .1,3') J,'lO 2. ',1 .'011,00 2,IIH
,
ti
3,.'l3
.1,68
.1,81
.1.'18
of,12
1,2'
1,.18
1,.H
1.f>J
1,76
1,87
1,99
5.10
-',21
',32
',i2
5,53
j,63
j;73
-',S2
-',92
6,02
6,1 I
6,20
6,29
6,'1
6,73
693
7:li
7, .1J
7 j>
7>i
7,89
S,II7
X,2i
X,iI

8,71
8,'JIl
'),1111
9,21
C),5.!
1) "\1
0,1.' I 0,17
1),1.', I 11.17 I CI.!
1:
220,00 2,66
3,02
3,-" i,OI)
210,00 2,78
3,11
260,00
2,90
3,16. 3,71
i,27 3,25
3,28 3,Il6
280,lIfJ
.1,01
1,
3,38
.I0ll,ltU
.1,11
1,U/ 1,1, I
1
.1,11
JlU,IlIl.
.1,.'.1
1,0 i,"l1l
3,63
3,21 3,<01
1,29 i,9J
3,7-' .1iO,OO,
3,31 .1,76
JliO,ll1l
1,12 5,08 .1,87
3,i 1 .1,Il7
.11l0,OO.1.'Jl 1,1.7
.',.\8 i,(Il)
1ltll,llll .1,(,0
1,08
12U,OU 3,<.8
1,IlU
.',.'2 1,lO
1,18
1-!O,OO 3,77
1,9 I
1,30
1,27
',03 '1,10
11111,00 3,S6 i,.I7
180,00 3,91
5, ti 5,91 1,50
1,16
i,l12
',2.5 6,rli i,fiO
1.56
6,17
-'20,00 i,lO
1,h'
i,69"
-'10,00 1,18
5,17 6,29 i,71l

i,7i
5,-'7 6,i1 1,87
1,25
1,82
-',67
580.110 i,3J
6,-'3 1,96
1,91
5,77
6,6i 5,05
('OO,1I1l i,iU 1,99
-'.1l7 6,76
U1 620,00 . 1,i8
-',07
',97 6,87 5,22
(!iO,OO i,-'.'
5,16 (',07 6,98
5,.3 1
660,00 i,62
5,21
6,16 7,0')
5,.19
Mlfl,OO i,69
700,Il0 1,76
(',25 7,19
.',17
.\.19
6,.11
7,30 5,",-,
750,011 i,92
-',58
6,-'7 7,-'5 5,75 800,(){) -'.Of)
-',77 6,78 7,80
-',93
5,21
-'.'Ii 1i,99
Il,Oi 6,12
91l0,ClO .j,iO
6,12
9-'0,00 .5,-'1
7,20 8,28 6,30
6,28
7,J9 8,50 6,i7 1
000,00 5,69
6,15
I 050,00
. 7,58
8,72 6,61
5.S.3
6,61

1 100,ClO 5,96
7,77 8,9i 6,80
6,76
7,95 9,15 6,96 ,1 150,110 ti, III 6,91
8,1.1
7,12 1 20Cl,ClO (',l.3 7,Il6
1 6,.1(,
Il,ll
9,.11i 7,27
7,21
I .llIO.ClO C','1S
8,18 ,
'l,U
7,i2
,U
7,.n 1 .no,1I0 c.,r, 1
7,'19
1 -IIH),OO
X.81
10,1-1 7,71
1,,7.\ 7,r,J
1 110,00
S,'J7
10,.12
7,71;
1 hllO,OO (',97
'J,D 1ll,50
7.'1'1
7,90
10,68
1 (,011,011
7.211 S,II.
S.U
I 71111,011 7,12
'1,r,1I
11,0i 8,'10
1l,11 <J,,",fJ
II . .17 X,!,5
- "
9
',- TJ ,
; ,
" '

,r'.
1,
.... '
,,'
Tabelul 2,7 (,';"/i"u",,)
"i'
\ .
, i
9 6 1 II
1
I
,2
.' ---:---'---::2:---;---':-3-.T'-1;---'1-,-:5:--...--:-
6
-.....,-:7--;--8::--....,..-9=-'-:
I
1
I ?
..
70,00
1,88
I
0,20 0,23 0,17 0,1.' 0,23 0,20 0,11 0,1.5 1,00 2,13
2,50
2,88 75,00
1,91 0,26 0,30 0,22 2,25 0,20 0,26 0,30 0,22 0,20 2,56 2,20 1,30 3,01 2,59
2,98 3,16
RO,OO
2,01 0,211 0,32 0,204 2,33 0,32 0,21 0,28 O,H 0,21 2,28 2,6' 1:10 3,11 2,GIl 3,58 3,08
2,07 0,33 0,311 0,28 2,11 . 0,38 0,33 0,28
I
0,2' O,U 2,73 2,35 1,6' 3,21 2,76 3,70 3,18 . 90,00
2,13 0,38 O,ii 2,18 O,ii . 0,12 0,29 0,38 0,32 0,29 2,82 2,11 I,'JO 3,31 2,81 3,81 3,27
2,19 0,10 0,16 2,56 O,H 0,30 -(ij-I- --0;j6- -o;if 2,90 -0:18 2,11l 2,00 3,11 2,92 3,92 3,36 100,00
2,25 0,17 O,H 2,63 0,10 0,3' 2,98 2,.U 2,.U .0,39 3,50 0,31 0,'2 0,1' 3,1I0
3,15 1,0.3
1ro,oo 2,70 o,n 0,38 0,'0 0,'8 2,3' 2,67 3,06
3,60 0;10 O,H 0,'1 2,'0 0,3' 1,11 3,61 J20,OO
2,16
2,79
3,11
2,83 0,18 O,0f3 0,'7 0,66
3,20
3,77 O,il 0,37 0,'8 2,8' 0,'0 3,28 1,31. 3,77 IJO,1I0
-O-,n- -o;'6i- -
0;11
2,95 --0:i6 3,35 2,"; 2,9() Oyl 3,91 3,00 O,.H 0,111 O,ii 3,12 1,5.3 3,93 110,00 3,07 2,1>6 3,'11l 0,67 0,77 3,lIi 1,10 0,604 O," 0,17 0,'0 0,12 0,'6 1;72 3"H 1,011
1.'1I,00
2,75 3,19 3,62 .
0,76 0,87. 0,604 3,12 0,73 1,25 1,50 0,63 0,'7 3,67 0,17 0,'1 1,89
:
1,22 160,00
2,81
3,22
3,30
3,71 0,80 0,92 0,68 0,60 1,10. 0,77 0,67 5,00 0,57 3,79 0,50 5,07 1,36 .
170,00 3,iI 2,93 3,87 O,M 0,97 3,32 0,71 0,7(; 0,63 1,55 0,80 5,50 0,52 3,91 0,'9 -',2.3 .,/,' i,i9 180,00 3,52 . 3,98 3,01 3,12 0,88 1,01 0,71 0,66 1,69 0,804 . 6,00 0,73 0,62 1,02 -',39 0,'5 1,62 190,00 3,62 3,10
3,51 1,\0
0,80 0,71 0,9' 1,09 1,82 0,91 1,13 . 7,00 0,79 0,59 0,67
1,75 -','-' 200,QO 3,72
3,IR 1,21 1,01 1,17 3,60 1,96 0,86 0,76 0,81 Il,OO 0,72 0.97 1,21 5,70 0,63 1,87 220,1I0 3,81 .1,3.1 1,32 1,13 1,.ltI 3,7/1 1,09 0,96 1.0t) ll,ll() 0,91 1,j1 In,ou O,Il' 0,71
.\ 11 210,00 '1,Oll
.1,iS 1..H 1,19 1,37 3,'J5 5,31 1,01 O,B9 1,11 (),7'1 0,99 '1,oi 11,00 O,B1 6,11 5,3i
lOll,OO '1,18
3,62 1,7'1 1,21 1,13 .1,06 '1,11.
1,83 5,57 0,93 1,19 1,03 6,il 12,00 0,88 0,77 5,56 2RO,OO i,35
3,76.
'1,26
1,93
1.29 1,19 5.80 1,10 0,97 f,21 6,67 1 0,91 1,08 11,00 0,81 -',77 .1l1l1,1I0 1,51 ..., J 3,1I'J .',12 ("IlZ 1 1,31 1,1/ 1,11 , 1,01 I.Z') 1,12 .\1'1 (',9l. 0,11-1 /-1,111' .\'17 ,ILO,OO 1,(,7
1,OL .',.10
1.39 I,hl '1,51> II,L.1 1,111 I,n 1.01 7,17 D.l)l) O,'JII 1,16 .\311 0,11" 11,17 3'f(),lIu' ' i,l1 , 1,Xl.
5,17
1,11 1,6 1,70 1,22 1,08 1,38 6,i3 7,ill 16,O() 1,20 5,53 1,02 0,90 6,36 ](,0,00 i,97
1,26 5,61
1,18 1,7O i,X3 .6,63 7,63 1,26 1,11 1,12 1,23 5,09 17,00 .0,92 1,05 6,51 .1811,00 5,12
1,38 -',80
1,'2 1,7 '1,29 i,97 6,83 7,85 1,11 1,16 1,27 1,08 18,00 .0,95 5,8i' (',72 '
illll,OO 5,26
1,50 5,96
1,'6 1,8O 5,10 7,01 8,07 1,33 1,17 1,50 6,00 1,11 19,00 0,911 UO 6,90
120,00 5,10 i,61 6,12
1,60 1,11 5,22 7,20 8.2S 1,36 1,'l0 1,51 1,31 G,Ii 20,()0 1,Ii 1,00 7,07 5,53 iiO,OO . 1,71 fI,27
1,61 1,8lJ 5,.11 7,.17 8.111 1,10 1,23 1,37 (',2!) 1,16 " ZI,OO 1,0.1 1,'8 7,23 1('0,00 5.66
1,82 6,11 1,68 1,91 5,i6 1,13' 1,26 1,61 22,O() 1,'10 6,13 7,5' 1i,68 1,19 1,0' 7,39
180,00 5,79
1,92 0,56
1,72 1, 98 . 5,58 1,29 1,65 1,22 1,0f3 6,57
7,72
1i,87 1,07 23,00 7,55
500,00 5,91
5,03 6,70 1,76 2, 02 5,70 7,88 9,07 1,19 1,32 1.69 1,204 1:16 6,70 21,00 1,10 7,7 J 520,00 6,03
6,81 ',13 1,80 2, 5,81 8,01 9,25 1,53 1,72 1,50 1,3' 1,27 6,81 25,00 1,12 07 ' 7,86
5iO,OO 6,1' 5,22 6,97 1,8}. 2, II 5,92 8,20 9,ii 1,56 1,37 1,75 1,52 26,0() 1,30 6,97 1,11 8,01 5(J(1,00 6,27
7,11 1,87 2, U2 fI,O.1 8..16 9,62 1,59 1,10 1,79 27,()0 1,32 1,55 7,09 1,16 8,16 5110,00 6,.18
7,2i .',i 1 1,90 2, 19 6,11 1,61 J,i2 1,1l2 lUI '),79 28,0() 1,31 U8 7,22 1,19 8,30 IIUO,OU 6,50
5,51 7,36 1,93 2, 22 6,21 1,61 8,06 9,97 , 1,1' 1,61 7,31 29,O() 1,37 1,21 1.8' 8,1.'l '1, ('20,00 6,61
7,19 5,60 1,97 2, 26 6,31 1,23 1,67 1,i7 1,88 7,i(, 8,RI 1O,Ii 1,61 1,39 30,00 8,59
1<10,00 6,72
5,69 7,61 2,03 2, 31 1,73 1,52 G,'1' 8,96 10. .10 32,0() 1,69 7,5R 1,27 1,11 1,9'
('1l0,OO 6,83
5,711 7,71 2,09 2, 11 (,,55 1,78 1,51 2,01 1,71 9,10 10,17 7,70 1,31 1,18 . .H,OO 11,86 (.. fI,9.1
5,116 7,86 2,16 2, 18 1,01 11/'1 2,07 9,21 IO,li.1 1,80 7,82 1,53 1,.15 .1(',00 11,99
7110,1I0 7,lli
7,97 -',9.'
1,83
.
2,21 2, H (',7'1 9,.1S 10,79 1,88 1,66 2,12 I,B1 7,93 .1I1,n() 1,.111 !J,12 ""7 7511,OO 7,Ii
6,16 8,09 2,27 2, 61 6,98 1,93 1,70 2,18 I,B9 9,52 10,95 1,61 1l,21 iO,on 1,'12 9,ii
SlIlI,OO 7,39
6,36 8,38 2,33 2,68 .1,98 !J,85 11,33 1,71 7,,21 2,23 1,91 1,65 8,18 i2,Oll 1,15 9,75
S50,OO 7,63
8,65
I
6,55 2,38 2,7-1 7,13 2,02 2,28 1,98 1I,7.i 10,18 11,7l1 1,69 l,i9 ii,OO IO,O.'l
'lUO,UO 7,117
(',75. 2,101 2,xo 8, 'J2
III. il) 11.117 2,07 1.8. 7,1'5 2,33 2,03 1,72 !J,lIlI I,.U il"OO 10,35 X,IO
11,9.\ 2,i9 2,Ilfl 'I,IR lII,SlI 1!,-f2 1,117 2,12 2,.19 2,1l7 1,76 'J,Li '18,nn 10,103 11101l,OO S,3Z 1), i.1 7,11
2,'1 2,f)! l'\,(Hj 1,')0 2,16 II,U') 12, '/(I 2,1.1 I,X() 2,12 !J, il! I 1O.'11I 1 Ojll,1I0 1l,5.1 IJ,f.7 7.2
1
}
2,'9 2,911 11,.18 K,2t1 1,')1 2,2l1 2,ill 1),72 2,16 1,102 1,1\.1 II 1.0') /1,17 I 101I,OO . X,71
7,'111 '1.'J1 2,6'1 1,01 : 1,')11 2,2i i.' 2,.n 11,1'1' 1.\.11 2,2<1 .H,lll) 1,117 9,91 1/1.' Il,ii 1 1'0,00 S,9.' lO,li
11,93
7,(>3
2,fl9 3,lIlJ 2,28 S,ld 2,02 1,90 2,21 1/,8 2,'11 10,17
II,ti9 1200,00 !t.J,7\ 7,79
9,15
10,37 12,ZO 11.0,
2,10( 3,15 S,X.l 2,33 2,62 2,28 2,0' 1,71 1,9'1 IlI,.l9 511,00 11,9.'l 1250,OU 9,.15
ro,lIO
Il,i 7 7.'J.'l 2,78 ' 3,10 9,01 2,37 2,09 2,67 li,li 1,71 1,97 2,32 10,W 1I0.UU Il,l!J
1 JOO,OO 9,51 III,SI
12,72 1l,I! 2,83 9, PJ 2,iO 2,12 J-IJd 2,71 2,.16 IO,R 1 1,77 2,00 101,011 12,n
1.1.\U,OO 9,7.1
X,Z6 11,03 ' 12, (IS (1, 2,118 3,31 '1,.10 2,11 2,IfI 2,71; Il,Ol 2,10 I,XO 2,01 (d,OU 12,1.7 ').')2 I 100,00
11,2i I li, il 2,9]. .1,1(' 2,111 . \,22 1,..' I 2,1') ", "1 2,XO I flll,lIn 1. Il 1 7.U/ 2.11 l' .'10 111,10
11,11 11.11
I 1'II ,1111
M, "1" '1, II l, l,% 1,11
) ,1l1 11.1/ l,10 / ,11 I,H,on 1.1l l. ' 1 1\,1\ l' ".
11.,,1 'il. 11( 11,:11 1. ,oll
. -. -..
\
\- ,


--------- ----
','
'12,00
, 2,0 ,
- H,OIl
16,00
a : a
18,00 E
0,1.5
I
0,17
I
0,2
I
0,23 0,15
I
0,17
I ,
0,2 I 0,23
52,00
'le In I/s '1. In l/s
5-1,00
,
5/',00 1 2 3 '1
I
.5 6
I
7 8
I
-
I
1
0.=
5X,00
(1,17 0,(1.1 0,0) (I,Oi (1,11.1 0,03 0,0.1 0,0) 0,111
1011,00
lI,n 0,0'1 O,n6 1).0'1 0,0.5 0,1>6 0,01 0,05 O,Il-!
(I2,OU
lI,n n,II1 0,06 0,07 0,08 O,Oli 11,011
td,II0
O,M) 0,(1) O,O'! 0,12 0,11 0,10 0,12 0,11 0,10
1'(',00
0,70 O, li 0,16 0,1 I O,IZ O, li 0,11 0,12 0,16.
1> Il ,ilO
1,00 0,10 0,2.1 0.15 0,20 o,n 0,15 0,17 0,17
70,00
1,30 0,22 1 0,26 0;30 0,20. 0,22 0,26 0,20 0,.'0
'-',Oll
1,10 0,28 0,32 0,21 ,0,2'1 0,31 0,21 0,2'1 0,28
SO,OO
1,11.5 0,2.5 0,3.1 0,.18 0,28 0,33 O,3S 0,2.5 0,28
85,OU
1,'10 0,21) (1,.,8 0,21) 0.38 0,1'1 0,32 0,32 O,ii
'10,IlO
l,OO 0,'10 0,16 0,30 0,.11 O,i6 0,30 0,3'1 O,iO I
<J5,IlO
2,3.5 (I,5i 0,-17 0,5'1 0,35 0,11 0,10 0,3.5 0,10
100,00
.1 2,50 0,.50 0,.58 0,38 0,.58 0,38 0,13 0,13 0,50
110,00
,
i.
2,85 0,.57 0,66 0,'13 0,66 0,'13 0,18 0,'18 0,57
, I:!O,OO
3,00 0,60 0,69 0,1.5 0,.51 0,51 0,60 0,69 . 0,1.5
1 130,00
, .
" 3,50 0,10 1,01
'1,50
- 0,53 0,60 0,53 0,60 0,70 0.81 ",.
HO,OO '---.,
0,77 0,90 1,01 0,68
150,Oll 0,63 O,8i 0,91 0,72
1,00 1, 1.5 0,7.5 0,8.5
16n,Oo 0,61 0,76 0,8'1 1,02
5,50 1,21 0,83 0,91
110,00
11,83'
1,(17 0,10 -_.._-- 0,19 0,9.1
o,n

1>,011
(I,<J1 IXO,OO 1,22 1,10 1,12 1,0'1 O,'JI
I
7,lHl
0,1)1) 1"10,00 1,32 UZ 0,79 1,0.5 1,12 0,89 l,2.1
11,110
1,11 1,1.2 200,00 O,Xi I,U' 1, ,O 1,116 O, '16 1,20
Hl,IJll j:
220,00
0,91)
1,58 I,XI O,'li 1,26 l,i5 1,18 1,31 1,07
11,00 .
2'1U,OO 1,(.5 1,90 1,.52 1,12 1,32 I,li 1,10
Il,OO
2hO,1l0 1,73 1,99 1,03 1,11, 1,38 1,.59 1,17 1,29 'II
IJ.OO
280,00
1,12
1,22 1,.53 1,80 2,07 1,08 1,11 1,35 1.6'
11.00
3()O.00 1;87 2, 1,27 1,19 1,72 1,.59 l,iO
1\1111
.120,O() 1,1(, -'1,111 1,9, 2,a 1,11 1,51
1",110
.I:HI,OO 2,110, 2,10 I,m 1,.11> 1,1>0 1,lIi 1.70 1, 'O
Il,OO
.lI'O,II()
1,21
2,01> 2,]'/ 1,2.1 1,I>i I,X'l I,.H 1,'10 1,'-'
IX,1I0
.11l0,OU 1,(0') 2,12 2,1.\ I,XO 1, 1,-11
J
1'1,011 .
-100,00 2,11 1,1., 1,.10 1,111 l,1i 2,00 I,X.5
zo.OO
i20,UO 2,23 2,51 2,ll.5 1,67 1,')0 Ui 1,.52 I,n
21,00
HO,()()
1.'11)
2,29 2,1i.\ I,SJ I,n 2. J() 1,71 1,9'1 1,55
2..
-II>O,()()
1, ,1\
2,1-1 2,(0') 1.')li 1,59 1,111 2,1.'
21.1111
2,.1") I,(ol 1,7') 2,01 2,10 1.'11
2 i,II0
2,ii 2,XI 1,-11> 1,95 2,25 1,11.\ 2,UII I,M
25,00
.520,00 2,12 2,50 2,87 2,00 2,.1n UO 1.70
if 2(1,00 '
, .,:
n,oo
2,.H . 2,9.1 2,16 1,73 2,0.1 2,Ji U2 1.'11
5'10,00 2,]') 2Y) 2.')11 I,.n 2,117 1,9i 2,20 l.76
2X.OO
1,')11 1 2,H 2.11'1 3,0-1 2,11 :!,il 1,79
ll/.lIn
.1
j., 1>00,110 2,/1') .1,(1) 1,101 2,15 2,2X 2,01 I,Xl 2,11
.!II.no
1,.'0,00
2,7.1 .1, li 2, P) 1,1>-1 1,111> 2,1l
l'
\.!.OO 2, "
('IiJ,1I1i 1,(11) 2,112 .1,i 2,!.() l,l,O 2,12 2,'1n 1.'ll
.\1,On
(1I'II,UU
2,91 J,U 2, IX 2,i"l 1,'Ii 1.')11 2, .1.l 2,hX
,

".
'1 \1
I
. ! ,1 t ' ..
Tabelul 2.7 (,onti""are)
:I
I
1 2 3 6 7 8 I 9
I
. 13,9'1. 1 500,00 . 8,71 9,87 11,61 13,36 16,03 10,'1.5 11,8.5
11100,011 .9,00 10,20 12.00 13,80 11,'10 16,56 10,80 12,2'1
II
171111,1)(1 ''1,2"1 10,.'1 12,)6 l' 11,U 11,13 12,61 11,81 17,06
I
6
7
8
I 9
1,80 2,0'1 2,'10
2,76
2,2.5
1,81 ' 2,(1) 2,55
3,00 2,16 3,'1.5
2,X.1
2,31 I,RI) 2/11 .1,011
.1,.H 2,.'2 2.'10
2..17 2,61l J. 91 2,2n .1,1/1
2,.59 .l,('}
2,911
2,'13
2,7.5 1.98 2,25 .1,2i 2,65 .1,n
3,05
2,18
2,111 2,03 2,30 .1,.11 3,111 2,11 3, I 1
2,.51
2,811 2,01 3,39 .2,35 . 2,77 3.1l9
.1,18
2,59
2,9'1 2,12 2,'10 .1,'16 .1,98 2,82
3,25 2,65
3,00 2,16 3,53 2,'1.5 1,06 2,88
3,.11
2,70
3,06 2,20 2,19 3,60
2,93 1. li .1,.18
2,75
3,12 2,21 2,.H 3,67
2;99 1.22
3,1'1
2,80
.1,18 2,211 .1,H '1,30 .1,01
2,115
.1,23 . 2,.\2 2.(1.1 3,110 '1,37 .1,09
3,56
2,90
.1,29 2,.16 2,107 3,X1
.1, li '1,'1.'
J,1i 2
2,9.' 3,.H, 2,-10 2,72 .1.'1.> i,52 .1,20
.1,611
3,00 .1,-10 2,-0 1,IlO 2,76 3,2'! '1,1'0
.1,7.l
.1,0'1
3,1.' 2,17 '1,06 2,Illl i,1>7 .1,29
3,79
3,U9
3,.50 2,50 1,12 2,81 4,74 .1,Ji 3,8-1
3,13 3,55 2,59 '1,18 2,94 4,81 3,i6' .1,98
3,2'1 3,68 2.68 1,.1.1 .1,0'1 i,97 3,57
'1, II
3,35
3,80 2,76 i,47 3,13 5,11 3,68 '1,24
3,'15 3,91 2,81 1,60 3,22 5,30 3,\]9
4,36 3,55
1,0.1 2,n '1,7'1 .1,31 5,'15 3,89 ..'1,i8
3,65
4,Ii 3,00 -1,81 3,40 5,60 '1,00 4,60
3,75
'1,25 3,11 5,UO 3,56 5,1.'\ i.19 '1,82
3,93
'1,45 3;28 5,2i 3,72 6,03 4,38
5.0.1 . '1,10
4,65 3,'12 3,87 5,17 .6,29 i,56 5,2i
4.27 i,81 .1,51 .5,70 6,5.5 4,02
4,1.1
5.ii 1,-13
5,02 .1,67
'1,16 5,91 (i,SO
i,S9 . 5,63
'1,59
5,20 3,19 6,12 1,Oi 4,.10 5,05
5,81 1,7'1
.5,.17 3,91 6,.12 '1,'1.1 7,27 5,21 5.')1)
i,SII
5,5i '1,02 I 7,i') '1,56 5,.16
11,11
5,0.1
5,70 '1,1J 10,70 7,71
5;51 6,.11
5,16
5,S5 (,,,",1) i,Il0 7,'12
6,.'0 5,.10 h,OI 1,H 7,07 . 5,0'1 X, IJ 5,93 6,X2
5,56 6,30 '1,61 7,i 1 5,26 1<,52 (',19
7,12
5,SO
6,58 '1,83
5,'1/\ 7,'Ii 11.')0 6,1'1
7,11
6,lli
6,85 5,01 8,U6 9,27 .5,68
6,69
7,69
6,27
7,11 5,19 8,36 9,62 5,s1l 6.'}2
7, '16
6,i9
7,.16 5,.16 X,I11o 9, I"OX 7, 1
K,2!
(',10 1,1'() .\D () ..!.h /(1 ... X 7, .\1 Il, ill
h,l'l 1,11.1 .',11') . 9,..! 1 In,lIl1 1>:-1.' 7,.'S 1l,'l2
1,11 S.06 5,111
1>,1>2 9. 'IX 1('.'10 7,79 .II,'I()
7,.11
S,211 11,1111 9,7'1 li,Sn
11,00
'1,20
7,50 /11,211 1l,50 6,Ii
6,96 IO,UO 11,19
9,'12
7,fIli
8,70 6,2')
7,1.1 lO,li 11,711 11,19
9,1> 1 7,S('
1',91 (', III, 12,otl 7,20
X,.H 9,1111
1I,lli . II,Yl '1, 11
7,11 10,"2 12, U 1I,71l
10.07 11,21
9,.11 1>.70 10, t2,)') 7.1l0 8,94
IO,21l X,.lS
9,50 '6,8i
7,75 1I,1S 12,1l5 9,12 IO,-IS
8,.U
9,69 1l,97 11,-10 7,90 Il. II 9,29
1O,6S 8,11
9,111 7,0') 11,1l1 LI, 11,01 Iii 'I, '1(,
IO,SIl
.S,1I7 IO,l!5 1,U. II,S3 11,(111 X,11l 1),(1]
11,07 9,()J
10,2.1 1,.1-1 12.lli II,S1 11,12 1),7i )
11,2'; '1, 111
7,il> 10,"1 1 S,'III (',1' , li ."11
11,-1' . ').l
IO,.'S 12,1-1 11. 7,'11 \ 1 H.I'11 111,11 11,(1.1
1', ill Il!, 1,70 12,(.-1 11,7.1
10,27 11-1, "1 II,S 1 9,1J.1
10,'11
12,1l'l 11,77
.. ,
..
Tabel,,/2,7 (C01lIi1l"a,,)
,2
3
. "
36,00
.18,nO
111,00
6
1
3
2 ]
11.08
9.71 11.99'
10.43 8.86
7.82 1I.li
680.00 9.92 12.17
10.'8 8.99
7.93 11,63
700.00 10.26
\2.'9
10.9' 9.3\
8.21 12.02
10.60
13.01 11.31 9,61
8.iB 12.39Z
10.93 800.00 13,4\
11.66 9,91
B.7i 12." 11,2' 13.80 12.00
10,20
9.00 13.09
900.00 , 14.17 ' 11."
\2,32 10.47 '
9.Zi 13.13
950.00 11,8' li,'\ 12.61
9,48 n,n 10." 10011.110 12.1' li.90 12,96
11.01 9,72 \4,09
1 12.43
I',U 13,26 11,27
9.94 \4.11 1 \(10,00 \2,7\.
15,'" 13.'6
1\.'3 111.17 14.72 12.99 \ DO.OU 15,93
13,8' 11.77
111.3" 1'.02 1100.011 13.2' 16.26
14.14 Il,02
10.60 15.32
1 D.,2
16,'8 l4,n
12,2' 10.8\ 1'.61 1 300.00 13.77
16.90
11.69
12.19 1.5,90 11.02, 14.03 1
17.21 14,96
12,n 16,18 11,22
14.27 1100,00
17.'1 15,23 12,94 16,i6 11.12 IUl 1150,00 l7.BI
1'.49 13,16 17,00 11,c11
1.'.110, 511U,II0 IB,10
16.00
13.60 1l.00 1'1,'2 \5,16
11J00.011 18,96 16,49
14.01
12,36
1700.0U
." .. " .
Tabelul 2.7 (eD"'ill"4")
8 ,9 :
]-4----r--'-"'--6-'-'-[-'-] J
'12.00
14,99
13.00
13.22 1',21 14.00
13,69, 15.704 1$.00
16,26
16,00
14.'7
14.14
16.76
17,00
17.2.5
15.00 18.00
15,i1 17.72 19,00
1.5,81 .18,18 20,00
16,20 18.63 21,00
16,.58
19,07
2l,OO
16,1)'

2.1,00
17,32
19.\11
21.nO
17,67 ,
20,32
2'.00
18,02 20.73
18,37 ,26.00 .
21,12'
21,.5 1
18.70
,
27.00
19,0}>
21,89

19,3
22,26
211.00
23.00
23,70
20.00
29.00
20,61
30.nO
32,00
' _ 3,0

II
II
\O." I O." J O.'
\
--
0,23

'le' In III
9.,11111
1 3 I i \
,
6
0.03
0,03 0.04 /0,03
0.04 0,0' 0.06
0,04
0.06
0,07 0,08 O.U'
0,10 0,12 0,14 0,09
0,12 0,14, 0,16 0.11
0,11 O,:W 0.23 O, l'
0,22 0,26 0,30 0,20
0.24
0.28
0,32 ' 0.21
0.2B.
O,H 0.38 0,2' ,
U.32
o,J8 O.H
0,29
0,31 0.10 0.i6 0.30
O,iO 0,17 0.'4 0,3'
0.-0 0,'0 0,'8
0,38
0.i8 0.57 0.66 o.n
0,'1
0.60
0.69 0.4'
0.60 0.70 0.81 0,.13
0,77 0,90 1,01 0,68
0,8'
1.00 1; l'
0.75
0,94 1,10
1,27 0,83
1,02 1,20 1.38
0,90
1.19
1,10 1,61 ' 1,0'
1,36 1,60 1.2n
1,61 1.11 ) 2, III
.. '

. -
1,69 I,IJK 2,lH
- , .
I,n"

'36,00
"
l

10.00
E
12,00
H,OO
c'
2 , 16.00 1
, 18,00
0,11 0.03
0,2'
'0,00 0.04
0.0'
'2,00
0,09
0,70
0,60
'1,00 0,11
1.00 0.1'
56,00
0.20
.1,40
1,30
:111,00
1.6'
0,21
0,2' "
W.OO
U.29 1,90
"
0,30 62.00
2,3'
2,00
0,3'
61.00
0.38
2,115
2.'0
0,'13 66.00
0.1' 3.00
6R.00
O,B
4,'0 0.68
3.'0
" 70,00
,
, . 1,7' '.UO
75.00
1,83 ,,,'O
1,90 8n.OO 6.00
1.0' 7.00
11'.00
1,20
1O.1l0
ti.OO
1,42 90.00
\.19
11.00
;
100
'.
..(',
j ",. ':.
,':' \.
.
'.

,.__ 2.7 (coII/i"fla.. )


3 l' . 2
,
I
I
2,07 1.76 I 2.39 ' 1,'"
2.16 1,83 1.62 2.18
2,21 1,68 1.90 2,'8'
2,32 1,7'1 2,67 1.97
2,10 2,76 2.04 1.80
2,84' 1.8.5 l.n. '
2,92 2,1 1.90 2.'4
2,61 2,22 1,96 3.00
2.(,11 3.08 2,01 2.28
2,74 3.16 2..11 2.06
.1,23
2,1.'
2.JI) 2.11 1 2,11
3,.ln 2,14 2./17
.
3,38
, 2.2.5
2,49 ,2,93 2,20
3,4.5 3,00 2,"
3.51 2.60 3,0' 2.29
. ,
3.11 3,'8
2,38
2,6.' 2.33
2,69 3.17 3.6'
-2.i2 3,71 2,74 3,23
2,79 3.28 3.77
2,'"
2.16
3,90
2,62
3.39 2.88
1.02 3.i9 2.97
3,06 ' 3,60 1.14
2,77
2.70
4.2.5 3,69 3.11
3,79 3.22 2.81
4.17 .
2,98
3.30 3.1<8 2.91
4,57
3,05 '
3.38 3.97
4.67 3,4' 4.06
I
1,78 '.1.53 3, II
",1'
3.60 I 1.87 1,Zi 3,18
4.97 3.67 ,1,12 3.24
3,74 5.07
3,36
1.10 3,30
3.81 5. 16
3,f:l1
1.'6 3.42 '.2'
3,18
,5.34 3.95
4.01 5.13 4,72
3.'"
1.08 1.80 '.52
3,6.5
3.60
4.14 '5:60
3,71
1.87
4)0 1,91 '.68
3,76
1,26 5.77
3,89
5.01
1.H 5.19 '.'>7
1,02
',\.11; 6.17
i.I1
4.,'6
(',.1h 1.70 .\' \
,
.5 69 1.1'.1 6" 1 U6
"
"
1:80
1.95
2.10
2,2'
2.10
2."
2,70
2.8'
3,00
,1, 1}
3.10
3.i3
3,r,O .'
3,75
3.90
1.0'
4.20
1.3'
1.50
,
1.tiO
5.10'
,

' ..'H
.',69
',83.
5,96
6,10
6.2.1 ,
6.36
6, .. 8
6.61
6,n
6,85
6.97
7,03
7.20
7.31

7..'2
7.7'1
N,IH
x,.Il)
1l,.B
IOl
".\:, ,
.'
.

/. " I ,. .. "
,'.,',1, < " '0 .
l
"1 1
. :
1 "
..,'\' ' , . }'

:' Pentru dctemlinarea dcbitului de calcul pentru un tronson de conduct3.


" ,r,,; este necesar se efectueze '
.', ': - se toate punctele de consum alimentate cu elin tronsonul

respectiv' " .
- de debit ai fieditui punct de Consum al ;I\l<:i'
:. folosind tabelul 2.2; . ' ",
',' ':;", ,-:.. calculeazll suma E ai punctelor de consum, in
, de tipitl conductelor (conform tabel 2.5);
, - se debitul de calcul cu din tahelul
2.3, In de cHldirii sau direct din tabelele 2.6 sau 2.7, .n
de de valoarea sumei E de regimul
. de al instala

:r,J,


2. f ..... Viceze economice (opcime) presiuni disponibile ale apci
foloslce la dimensionarea conduccelor

:t!.' .

La in care sarcina (.. presiunea riCfe- )O'
:!to,:
ca urmare a conductelor se au in vedere vi,tezele
' economice vitezele maxime admise ale apei n conducte. .
t',
' Vitezele pentr\! dimensionarea conduetcIor de alimentare

cu pentru consurri menajer, n de diametrele conductelor de
'-fi '
' geodezice H" in m, ale punctelor de consum al apei, snt redate
in tabelul 2,8 (c.onfQrm, STAS 1478-84).
t,

Tl/bd..1 2,8
, ,
'ii
' Valorile vltezdor economice de c1rculalie a apel prin conducle de diferlte diamelre in
.) de de JI, al (STAS 1i7/j.8i)
..
,:1
:.,
Diaml'lrul nominal
"
;:.
al conductc; D
n
nun
10
1"'
20
.l",
"
.12
iO
50
63
80
:'
,
100
"
''0
.loo
2,'U
300
I
'C!:lcliri cu puncte de consum ),,; ,
11,<I",m ,1 1l,>I",rn
Yitl-la III/s
0,1 0,7",
0,80
O,,,,, O, '10
1,110
0,00 1,/0
0,60 1.20
0.70 1,2
0,80 1,3
O,S.5 l,i
0,90 I,i
0,11,' 1, i",
1.(10 1,,'
1,1 ... 1,6
0,1 .. , O,",
0,.1 .. ,O,.U
0 . .1.' 0,6
O,i
O,i .. ,0,7
0,1", 0,7
0,15 0,7",
0.55 0,8
0,5.5 O,S5
0,(,0 0,9
0,7 , .. 11.'1",'
11,7,' ' .. 1,0
U.K '" 1.2
103
j.,.
'. ,
, : 1,
.
sint: ."
i ".
I ! ..
_
..
; 11:-
. .'./
il
ir:'t'

,ii.-t' ::.
:g':'t'.
..
. ,
Vitezele maxime admise aleapeiin.conducte STAS H78-84)
,1... ..', '... ',' (! ':
iO; (le ali,!,;ntarecuapli ,pentru .consum menajer:, '..
.Spl tale, sli.h de spectacole . . 1,.5 m/s. " r
l'
cllldiri de locuit, socijl.l-culturale, 2,0 mIa .' I . '
industriale . . .' ,'. 3,0 m/si '. I
.. _ in de alimentare cu apl1 pentru combaterea incendiilor:'
de incendiu . . . .: 3 m/s' '. ' .
sprinclere drencere :, ,.." .. '5 m/s. : ., ':',
, La la care presiunea: disponibilll; este datli. i sau impusli. de
de. a .celorlalte diametrele se astfel incit
preSIunea dlspom ))111 sli. flo - pe cit POSlhll- consumatl1 mtegral pentru'
ridicarea apci, Invingcrea picrdcrilor de sarclnl1 In intreaga asi-o
gurarea presiul1ii de utilizare la punctele de consunl, flirli. a se vitezele
maxinic indicate mai sus flirl1 a folosi mai mici decit diametrele
condllclclor de leg1iturli la arml1turile obiectelor sanitare indicate In ,tabelul
1.37. . '
. .Presiune,," maximlllll.lmisli 'pcntr.. o zonl1 de presiune este ele'60 ro HIO,
atit pentru apli rece cit pentru apli. caldli, cu de incen
diu, separate. .. i
. , ;,.,... /r: ; ,
.. , ,I!',.."
(
2.2. Calculul hldrll'llc al conductelor de.
a apel reci " calde pentru consum menaJer
. ' , . .' .,', 1: '.'
2.2.1. Relatii :ell... hldraullc al de
a apel reci ,1 calde d4! consum .
, . La' calculul hidraulic: al conducte1or de' a 'apei red ,i Calde'
'Pentru consum menajerse consideri generale ale permanente
'sub presiune a fluidelor ,
.. de calcul f.site sint:,. . . '. '
_ de continuitate pentru un tronson de conductl\ cu debU constant
, . .
1. . Q- AtI,- const, . . ,_ ....- (1.4)
in care: Q- fi.' cakul al tronsoDull1i de determi- .
nat confomt punctului 2.1.3; . .
11 . vit. economic1\. (optimA) determinatli 'confott'\ punc
tutui 2; 1,4 ; , .' I
A , aria l\ClC\hlnll trallllVllfllUICl Il tronllolluhll da conductA:,
. Pcnt.:u de circutar! de diametru ti, din. (2.4) .
se deduce . .... . '.'..' " ' .
;1 j"
:
.
..-
'V1q;
-.
, fUI .
,'.
104
r:
'" "'1;-, ','" I .. ,}" . -.'; .....: ....... 1
.. .. ... ":' ::..... .. ;.:'.. ";" .. I' 1 ...... ;'1
,d" . ':- f ," . . . ' ', 'oi' .," .
.:/.,'., '.' . .,' j
.... .
. . ,,'l\f
...;. energiilor, considerind d' '. t (. ;'. '. '
In care apei este paraleli''') .e In rare 1) de (2) :
I M:.:\' .'.. ,'" "". '.;':.."(, +. Iti";,.. (;:+.1-) +' a
v
{' :' ..... ..... \.
1. '. . PC I 2g . P" ' 2" +"'1-,1' (2.6) I '.'
In care: 'i"I' '.' . . o a ..i o,
Ji{' , sint cotde geodezice ale sectiunilor (1) .
I":.:. . de un plan dc
n) , ,umc a. mlS, I'espectiv .energiile i
( p)... ( p) specifice de .
.{;,\' PC 1;. pg I piezometrice. respectiv
.j
energIIle specifice dc presiune;
IVt ClaV:
;:{ . . energiile
,i' ',' speclftce .
." "'1-1 - . . I '1
. .. ,
" (1) (.2\; ....
VI; Vs . t 1 J
. VI e n (1) (2);
11I.1: 11I.1 CorioHs de neuniformi
..
.'. . I tate a VI tezelor' .
"',' .;1; '. , . . . apei (7) (Zn
' -, acceleratla gra 't t' 1'"
, ' . 1ntrucit termenilor '. f" d' ) , VI a)lona <1.
In se doptll In (2.6) este foarte
. . '
(r+L) (, +.t.)' '+ '" , (2.7)
pg 1 pg a l-a
<' , :
'.
In care:
. '.. , ."1
(2.8)
. . PC
este. cot!l pi.czometrlcll a sectiunii;
- calculul de sarein1\.
l., ,
",' h, 4." (hrl +h"h_2 -'J!fQa;
(2.9)
l
Y.
,"d (1 i.:.. .ptl _ },f'Ql 0'0826 )J Q'
,i ". . ti 2" . f .' , d
6
; . (-2.10)
(2.1 J)
. . (2.12)
, " 105
t.: ',./,; ,), :'; t I J .' .'
, .. :" :_',;1;,
l';
'
," f. ,. \ :'4 .':'
, . , , ,
este pierderea' sarcinI\. liniarl:
care: ' h" _ pierderea de sarc;inll localI!.;
h"
1- pierderea, de sarcini. liniarl specificli
. ).' pv'
sau panta hidraulicl a tron
,
,""'-'-
2. sonului de conduct!; ti
modulul de al tronsonului
'M,
de conductri; ,
, ' >.l
modulul de
M, == O.OS26
, - "d', - "

. modulul de locale;
.
- "
M, .... 0.0826 .-Il""
,
lungimea tronsonului de conducta.;
: 1
suma de lo
. .'
cale;

coeficientu\ de
). .. ).. (Re, A)
v.l -:. critc;riul Rcyn9
1ds
; .
Re-

coeficientul .de viscozitate:
I
"
, li
mgozitatea ,relativll. a conductei;
A==
ti
k rugozitatea absollHli il conductei.'
tn practica de proiectare se utilizeazl frecvent calculul grafic cu ajutorul
nornogramelor. redate in {igurile.2..2.; 2.3; 2.i; 2.S; 2.6; 2.7 2.8. trasate
pe baza (2.S). (2.10) (2.1l). '
Calculul conductelor de a apei reci. din PVC tipG.
se efectueazi !=u nomograma ,din figura 2.2 pentru, cu puncte de
consum al apei avind H, IS ro cu nomograma din figura 1.3 pentru
cu H, > 15 m. iar pentm din zincat cu nomogramelc din
figurile pentru H, 1S ro 2.5 pentru 1!, > 15 m. '
Calculul c:onductclor de a apei calde de executalc
din din zincat, se efectuead. cu nomogrumcle din figurile 2.6 pentru
1I,t:. IS ro 2..1 pentru H, ro,. '
Calculul, pierderilor de sarcinli. locale se dcctucazll. cu nomograma din
figUra 2.8. pe care sint notate valorile t pe de sarcinn.
locale, pentiV principalele. tiP'iri de locale.. .
_ Nomogramele de calcul dhifigurile 2.2; 2.3; 2.4; :Pi 2.6 2..7 au fost
trasate in unnltouelo ipoter.e:
_ pentru din PVC - tit> G cu dimensiunile din STAS 66'15-'16
a-. considerat' _ 0,007 mm ti {Arll. depuneri ele cruste datorate apei j
'
'
-_101
"
.
'" .......' .
"
r
, , fF .'.
~ I " , .
" .
- -';'{HjHiEI'1JI
d.fls
0.07
0.10
0.15
0.20
-0.30
0.40
.i
.. Q50 1
; 0.70
i
. :t,OO
~ : . I
-04. " 1.50
. 2,00
3.00
, 4.00 ~
. 5,00
1, \
,,7.00 i
1
,: 10.
1
I
1
'15
"
'20'
"30
40
50
'10
100
:;' ,l 140
. ~ ~ . " . .. ...... ;*- ':"
i .... , '. . e ..._
' ". :" ,: ..... . :..... t 4l_lodrea condacteJor dia otel. pentru ap,. reee. H,'1fi, ., an.
1. Fii: 2." NOfJlOIra- pen ,. . . . ' , '. ,.:
.. , ; , , : ; . . ~ . ., ',,' 1 '" . " ':, ,: '. , ; , : ~ . < ~ , I ' : ' : : ; ;
l't, . '. ; . , '.' ... 108.. ..... . j,," ", "'" .,I . I ' . ".,
1
, ,
j
';',
,',' r.1r\;.'
.. ::.:.t.,
.. ..
1\.) ':':.h' ..
":.,
1,.. . f"
1,: .[1/5] 0011
, ,,,,' o,llJJ
QflJ4
QtlJ5
0.007
0.010
0.015
a020
0.03
, . 00'4
0/15
I 0,07'
;) . . 0.10
al5
0,?1J
"
O,:

altI'

IDO
1 '1.50
, -: , 2,(1)
\, .....
..
..
.'.'
.;" .
. ',f . ,'..
........ " 1,,_ 1
"
, "
... ; t'
",
1
"It . . '
f
,:,'", l f., ,:\'
i.',
J ,. 'i,' ,1,
.
,'"
:', . ',' .
..,:', .". ' ..' ..
'; " a6 D.8 tO
.: ,
QfKJJ
.. ;
am
!
, 0.005
..
am
0.010
j
, . I 0.015
.
\
--
,
0.03
0.04
a05

0.07

0.10
r
il
0.15
, ,
O,:!l
I
0,:lJ
, i
/'0.40 ", ',1
, 0.50
0.70
1.00 ;
1.50 '
,2.(]{). ';
, s'
3.00 :.
4.00
5,QO
7./)0
I
1 .10
15
20
30
40 2.8. NOIIIOf:lilllll\ ;.elltru calculul I'it-rtl";ilor 'de !'lreill!!. locale.
50
70
'1
. - pentru din cu dimensiunile din STAS 7656-;6 s-a
!OO considerat k = 0,15 mm grosimea 3 a,crustei depuse datorit1 duriHi apei:
3 == 1,0 mm pentru apa rece cu temperatura de calcul de + IOC; 13 = 1,5mm.
pentru diametre la' 32 rom, respectiv. 8 = 2,0 mm pentru diametre mai 140 0.4 0.60131/l 1,5 IXJQ
mari de 32 mm n cazul apei calde de consum cu temperatura dc calcul dc i [mmHzO/m]
+ 60C; .
I'ig. 2.7. .Nomograllll1 pentru dimenslonar"':r. ofel, pntnl \\pl1 H, > ., n
112
(.
, :, 1'" "
I ",
" -4. . .
,..."L,,,
,
- '". ,
: i,':Y.
,
\
, ,
" '
" o.' , , , j,
"
\
-,
'.,
"'
de '>-s-a folosit
"
, d' Pe nomograme1e prezentate in figurile 22', 2 J' "2 ... 2'" 2 6' , 7
'.,. J . ,
In Icat domeniile vltezelor economic ( i")' , ' . , ' s-au r'
liniilor diametrelor prin
"
,i
" ,
<
, ,
. .'
, .
(2.13)
unde:
este
hidrodinamidl necesarl!.
de presiune necesari);
, H, = ZI - ZI
geodezicl!. a punctuM de
consuq1 (2);" ,
','
de presiune nomall!. utill
a apei Ia punctul de (2); .,
It,
totale, de
locale) pe traseul cuprins
Intre punctul (1) de alimentare cu ap'll
'al interioare punctul, (2)
cel mal dezavantajat din punct de
S bl" , vedere hidraulic din intreaga
1;

1"
t

.1
'i
\
, .. C Sll d, de con,sum cel mai dezavantaJ'at hl'draul,'c'
<lIn IIltreal'U instala+JC I t li d l
o 1, ',1 Crloar' e a, Imen.tarc cu anrL Se in+e,loge punctul
(C
1
CUIISllIil pentru cal C t I d I '
suma crmelll ar In membrul doi (2.13)
este maxim1l.
"
,
114
1
.
:,',
o' IL')
,." o
'.i",. "
I
,. I t .....
: ,:. \
, , :', ':t
.,'
r,'
",
'"
, , .. "
, ,
Excmplul de calcul 2.1. se c!ectucze ca!clliui hidraulic ni de alimentare
CII ap:l (t'ce pcr(tru COJlS11In m(!nnjcr. din interiorul Ullf'i clAdiri de )ocuit avind parter fi patru,
"Iai<' (P 'i- il s1 se dete'nnille sarcina necesarll a apei '/n punctul do racord
ni intcriuaro lu C'xtcriunr:'L.
s, <I"u: plelnul p"r!<'r (li!!. 2.11). plllllu\ ","julul r.un.nt (/il!. 2,10) plnnlll luh.ololulldlnlc
(fiI!. 2.11). 1/1l1l1i/lll'II IIl1l1i ,taj e.tu d.. 2.MlI III. IlIstllllltin 50 execlltll dill dill I'VC tip G.
H"/!illllli de lurnizarc a opei este de 2i h. l'arterul are m. Temperatura (de
c"lcul) ap"I calde de cOllsum esto de 60 C. " ",
Rc:olt'ar.: Pe planurile parter etaj curent se amplaseazll obiectele Illnitare cit
coloallele de alimentare cu apil. rece iar pe planul subsolului tehnic so traseazA co.nduc
tele de a apei reci calde retelelo de canalimro a "pelor uzate n1ellajcre.
1l"IK'cli" Illeteorice. Se IIChema izollletricil do cnlcul 'a (fig, 2.12), cnro
Il'prclilltil sp;,\iu! tonte dementele prelenlate pc planurile p"rter, "Inl curcnt ,i AuhllOl tdlllie.
COllductde In I'hllllll'i1e PllrlLlclc cu 1,luIIIII do 'Vedero se desencazll la lcarll, fie eli.
116
..
, j
" .
...
"
.. ': '.
, "1

Cl:.
I II
1

oq:
t,).
\!:!
\!:!

Q
Q
,tl:


\:"
':"It)
@'"

,
,.: " :'J ,"'''. 1"' .. :
1 ' " ",' .' f j I ,
ZI
ZI
. ,
,
. ,
,
,
1
.' ,
" .'
i
i
i
.,==e=J
i
i
I

DORHITOR ZI
DORMITOR ZI
117
Fig, 2.10, Instala\ii sanitare pcntru o c1.'\dirc de locuit nvlntl l' +04 etalc.
.' Plan etal curent.
, . d' I! '\ II I d P +04 claje. Plan plrter,
Fig. 2.9. IlIstalalii ""nitale pelltru o lIe ,e OCUl ., Il
' , Il Iti . ;\c vertieallL Conductele situnte perpendicular pe
.\ot In orilOlltlLlll. \le c n u pOli 1. In cazul In care sint situate intr-o
r
laoul de vedere 5e sub un unghI de ,. li 1" d'l ,'te de ... I'cduse 1..
, . d J li . dc-scneaz su ullg uurl I cr
pozitie di/eritll. de perpen 'CII ar tese alege /n de mlLrimc.. \n
de ullglnllrlle reule. Senra : .. t do desen Ai.
lrC'gii ... pentru a. se putea uniclc MI rapuncri, ca urmare a dcscn3.rii tutu.ror
In cazul In care ar putea s:l. apar -t t POlle !>cntru li. se evita.
I
I Il n.dmite lungucn lLlIUl1ll or Iom.o.
demente OI" IL 'Scur !'iC, ',., II' r t 'c 1)( tan'a lulISiluii fil'c.1.rui poate
tht fiind ell in 5chclua llOIllf'lnc c:; c \) 1. Jga on )
ildmitc la. Sl::\ri diferite a diCcntclor rIt'meutc. , ... , ,
:
" ;,:
\,
I

1
"
.. ' \. ,..
!
I
I
qjE.:,
,-_.-
:::::n
. . .
1
I
5 2
i
-
3 t

....
i
j
r
!
,4
.!
i
..@
I
I

I
i
--
i
j --
I
I,'il{. pC'ulul 1) (lrIthlt'du
101:uil, LL'/fut 1) 1 i "I'lj(', PInII 5t1hsol Ir'hnit::
- \'nll,l"dl ,1" III-'\llhu\lr. iti tapd 11'1'1; Z - 1'llIl1luC'U,'clr IlhlrlhllJla
uJld ('alrJc; J - C'lIliilul"l.\ ,It, l'tall.ililEllrt' "pt' IIH'Il,IJ"I/'j
-- 1'01111111'1.\ lil' r.lll.llIL.lfl: UIIl' mrlrurJn': 5 - "It-d cit" lurJlin".
Pl'utru simplificarea desenului, leg:\Iurile 1.. obiect.cle sanitare au fost aduse in planul
coloanelor, iar U dreptul leglHuri s-au uotat tipurile de L - haterie pentru
la'/oar D" 15; B - baterie pentru baie D. D )a prepararea a apei calde; S - ba
terie pl"ntru D. 1.5; R - rohinet pentru rezervor de clo""t lY" 10.
. Pentru identiCic..rea tronsoanclor. Ia parI ea a schl"lIlei de calcu) au fost nu
merotate coloarH'1c cu II1Ull('rC ca l! plal1urjle suhsol. partt'r ('taj cur.'lIt. Ficc.uc
t'O/l .... oll Il. fo.sl 111lllU'lfJtat cu 1I1I1IU're. primlll fIind J1l1lUfirul t'oJoa1Jt.', iar ni dCJiI('a nu..
ul."lI ul de urdiue al lrol)solJlIlui.
Pe conducta dc distribulie. numerotan'a tronsoanelor s-a continuat dinspre coloana
care in cea nLai delavoraLilc'l spre racordul 1a Suh {il'care
nlllllrtr de trOIlSOJ1 sa notat dt't('nuillut.1 pc Iltlla plaJ111riICJr
". tic l\lhikcttld\, a prin IL tldaliiJor illfol'lllilf pC'lItrll 110ci .. 1"1 10 ...anilillt",
tu ..dIC'IIHL I/lIllU'trid\ h"au I'n"" dt ,lill\lafu, luhllll'h-1e' dn hll:hickrc pc (kri'/t,\ii
ItllliIlC:klc' do \il ... CII Ju It.l.tde roloufll"lol',
Cakulul de dimensionare s-a iuc('pllt l'1I trasc:ul ceI 1114'li din punct de 'o'e_
dcre hidraulic (housoallc)e 2.1 ... 2.12 coloana pClitru .. se stabili
II nfe, in 1l1H;lO. ql rece il tuturor punctelor de consum. Hc.'lultatcle
calculelor s-au cClltraJizat n tahd'll de 2.9 care cuprillti(' 19 (:oloallc.
Il (,,10:\1'01 I a lalwllliili l.9 s,au IITI'lIl 111I11I1'IC'lc- 111l1I'.C1l1l1l'11I1' .1' ('OIlt!1It ho. iJHf'pilHt (le
1.\ 1'1111\ III} "011'111111 1:(,1 Ilial df(.L/Olilhil :illll'la .. lt dill IHIUci d.: Iltlt'nl IlIdliltdic pillt\ la.
pllildui do lacol\l 1.\ ll'\l"UU,"
111 COIOillltl 2 In'cul llum:\.l"\I1 ;J' (t'lul arlll.\turilur dc alilHt'lIhac Cli ap:",
tOiU c fi('c.'irui t . '
Echi'ndt'J1lii ele. tltbit pl'lItru ril'v'lI I"II!lilld ha1t'1 it, a111l':.1c" lIe ill"'\ n:t.:c cu
Il)) ,-.lltl;\ cit: ("(111"'11111 lIu'unj'[ iau diu lalwllli 1..2.
I\.da\ia, de (:aklll p::ntrll iWi1Illl'.U"t'iI, t'Chi'J,df'lItilllr du clehi! i;L tlitl lah('11I1 2:j, ,inimi
de tclUllL'I',\llll;L ;\-pd calde dr.: COlb-Um 11e hU"C;-i ;LI1\1111l.': 0,7 -t-
.'
fu coloa.lla 3 5-il\1 trecut 0,7 E
J
in care El este SUII13 ('l"hi-lall'1I1i)or lh\lt'riiJor
aljllH'lIlatc de 11"(1111'0011,
1'11 c(Jloatla -1 SiLU tn'cut 'Ialorile rt'pn.lt'ntilld suma. ilo!" ruhiul'tt"lor de npl
f("(:e .k II"ollsollul u ... p(l.li'.
tII coloalla 5 sa trecut suma. ct:lJi'liklt..'Jl1ilor H. p('lItru (n,10al1'" J .!- coloana. 1).
1III
..
BL
2,4/'
O.8{jin
.... 8
"'-'.2_
O,80m O,fXJm
'.
L,..;B 8\-L.1.<4f<*-"'"
14 2.8./
O.tium O.lJOm
l 8
B
......JW!.w B
"'-..J.L . V


.\ )
1
.,
..
TiniH(\ s<:ama (Ic tle [t1rn7arr al .apl'i <.I{' 2-1. h li(' tk.. l\1\at
i
a. c1:'\dirii, penlT\}
dehitul de calcul al apei )'l'CI sa aplicat rl'iapa de c.dcul (tllll taht-Iul 2.3): q ," b(ac F 1
-1- (I.OOi El, u carc se '1.' cons""'ra a - 0.15 (tahel 2.-1). b"" 1.00 (ta""l 2.5) c ,- I,OIl
(lal..1 2.3). " '.
tn coloana 6 trecut clcllihll ('e ("ale1l1 q( Il.flltru 1ircO\rc tlunson, f1lt'l;lat lhn tabdlJl
2.6. valorii StllHt'j E tha ('010.:\1Ia. 5 l:\ t'\ll("lnlt1.1 2. J.
tn Cnl;)alla 7 ::;-au tl('cul lulIgimi1c Irllw,llallC'lor 1, il1 m. 11l'ltC' tIIn (It- ... akul
(v. Cig. 2.IZ).
11 a

'.'
------

-------------_.

,"_.
C
, ',' , 'i ' , \.' t
"' " .. ,
.,; ..
. , , I
V .
j
z< _ ... ,om
ll. li,
I H.
re
mm H,O mm mm.H.D
I
17 IH 19
I I
..
It '.1
-Hr.O
\.
1.50,0 21 112.0
11\2,0 1.1.'
3(\.1,5 7,Il 210.0
%9
321.1 0,.5 Iil.O 9
1
'o,fi
1.0 n.o 6'!7..'
IO(,(,,1i
.")J,\ O., . 1-1 ,Il 711,5 1 1Il1,/i
.
1'7'1,.' 7,Il 11I.1l ')21,.' I -10 I,ll
'll.', C) O.. l'.lI "It,.'
I-lH.1
:,\XI,.'J I.ll 1\0 1
S.J'l,9 11,.5 711.(\ 1(0)5,5 2000 13600
1
18135.1
109.5,9 1.0 1.5.0 17-10.5 2536.0 2000 13600 181'36,0
1293,9 12,1 2282,.5 I J 2000
- fie\.
"
Tabtlul 2.9
Calculul al In.ialallel Interioare de alimentare cu lipi rece pelltru conoum lJ'enaJe".r.
renle uuel cUdlrl de locllit .. vind l' + 1 el"Je (ueOlpllll de calcul 2.1)
lJ 600 19 176,-1
'1 l' 1
0.71'1 Iii E
q. 1 d. Il
Ils In mm m!,
, ...
I
I'-:r.
hrl +
Sr. ,i Idlll ""u:1 I h
r
, 1:hrl
1:Arl hora, + Lhr, - i' I ratonli:llc In tronson JlIm H.O mm B.O mm H.O mm H.O 11\11) IU
11,0
16
._2 ._-,-_3--,-_1__ 11
I
12
I
n
I
li
I
u
1
_.---
1''''''-111 2.1... 2.12 (",.loalla lIl,)
2.1
-- .. '.
-------
t
m
..,.
0,'0 0.'0 0,07.5 i,.50 16 0,63. 60
IL+IS 1,6.5' 0,.50 2,1.5 0,23 0,80 2.5 0,70 10
I-IL/IS 1,6J 1,00 2,(" '2,70 2." 0,7' 1.5
12L+25' 3,29 1.00 1,29 0,.12 O,HO 32 0,60 22
121. ,25 .1.29 1..'0 1.79 0.1-1 2.(J() 32 0.62 21
I .JL+.J5 1.21 1..'0 .5,701 O,311 O.Hll J2 0,72 30
I .Il. I .J5 1.21 2,Oll (.,.l1 0,10 2,70 32 0.7.5 _32
, il,', 15 6..5H 2,00 I',.'H O,iI .ll 0,76 :n
I 'II. I 15 6..'H 2. 'O '1.0" 0,1'1 2.00 U (1,'l\I il
I .'S H,l.\ 2.'0 1ll,'1.1
o,,.,
',00 Jl 0.'1') .'0
I IClI. I 10S UI,1.5 .'.00 21.13 11,711 H,IIO 10' 0,90 32
I I.WS 32,9 10,00 12.9 1.1.5 9,00 .50 0,90 32
,
1.'0,0
2.2 1R+!Il+

23 2H+ 111
Ill ..'
2.1 2HI-21l
17.6
2.' -'It 1211 111.0
2.6 JHf.l1l li,O
2.7 il! 1 111
SIo.1
2./1 il< ,11\ 2(1,"
2'1.'1<1111 S1,O
2. III .,1< I
211 IlIH I lOII 25b,O
.! 12 20t{ I 2011
19S.0
_____ ....1 _
Traseul 3.1 ... 3.10 (Coloana Ma); Hdl'" AI = 18 13.5,1 OImH
I
O
, .
,
Tronsoanrle J.I ... J.9 la Iei cu 2.1 ... 2.9
.110 .51< I .'11 I .,1. I .luU.1 ! ..
.'"
'/1 '1' ... ,,,,1 1.1 ... 1.10 \,IOllIlO M,); AI " IH 1.111 lfIlIl 11,0
'J'rollsllanc1<, l.1 ... 1.9 In Ici CII 2.1 ... 2.9
589,9
839,9.
T.aselll 1.1 ... 1.10 (Coloalla hI.); f!d"", AI ='.18 1.1/i mlll lIaO
Tronsoan"'c 1.1 ... 1.9 la Il'! cu 2.1 ... 2.9
1.10 .m I 0,99 1
., l' . \ I
13/i00 1. \8
l....1-'-0._99---'1.:... __ .. __ __ . -
Trollso,,,,,: 2.2; 2.1; 2.6; 2.8:
tII .'1; Q 10 roI-IlU hrt:Ht: tlin1l\1'lrnl J, III mm, nlt"elie a apti v. In m/s
"
1 leu de treee.e 1 X 0 ..5 0,.5
patltil hithaulid\' i. in nlln 1I.0/m, dctl'nUlllatc CII ajutorul lIolllogramei din fiHura 2.2,
nill'\ "".,lfI:1 <':\ 11, ... 1.5 III. , Tllt.\l 0,5 I
<"3 tII coloana Il s-a trecut pierderea de SarCLtl:\. hr, il pe fit'care tronson. ohtinuUl Tro" SOri 2.1:
1'1 ill fllllllll'irca. valorilor roloalldor 10 7 dill Iabe-hit 2,9.
'" (ot 1111 ,1" :tU 111111 1 X
\ ..,., (',n
YII \.oloanu. IZ s... t suma piC'rtll:rilor cir. s:lI"dllll. IlI HI l;J.,j 1l(' t"t n',""! ,l\I1\f"II"'OI1I\t.
J. {('uli do lt('(TIO 2 x tU' 1.0
tllitJlI11l1 !illCT('.',iv l'il'Il/"lilc' fin lilliAU" II" Il" "Inln I\nhlior.
Tolal 7,0
tiI 1111011111& Il Il Il. Il f'l tiI htlllUL t'lM'f\\ ,1" Il'''' dtfi .1" .','lIdul\ lOIalf pr. (ierlHft
111;11',1111 'Trosoallt: 2.'; 2.9; 2.1\:.
2 teuri (le trecero
;
2"x O,, 1.0
l'71)JI.HlIJ 2,1:
Toiul I.n
Trcm'lj,. 2,7:
I lld,illl'l ("Il '/('11111 c1lt'pt .1,. 1Hl IIU" 1.,
1I',1l 111.1l
2 ("olnd ,1,. 10 .11111 ' 2 X l.O 1.0
-'t ,,,1," IIi,. J 1 111111 1 1.' '1 (',1)
'"
l, t4'l\ll tlo II1'I",n
.
X
n. , 1.11
I "tl1 I tii' tI"1 1"11' 1 ...: II. , 1.11
Total \',0
'1'111.11 ll,lJ

121
--------
,
, ,
.. \
i ,
. ,
T,on.oan,: 2.10; 3.10:
1,' _. 3,0
2 cot llri d. 2" mm 2x
1 rubinet CII ventil drept d. 2' mm 1 X 10,0 - 10,0
1 leu In iJifllrcalie 1 x
U - 1,'
Total
T,on.oa..,: 1.10;
2 colllri 2' mm 2' xl,' - 3,0
I robind CII vontil drept i" 2' III'" 1 X 10,0'" 10,0
1 teu 111 dorbalie 1 xl.';' U
Total li,"
Tron.on 2.12:
2 coturi d. mm 2 X 1,2 -
1 robillel CII ventil tI..pt d" nun
1 X 8,0 8,0
I leu In 1 X 2.0 - 2,0
Total

,
In coloana li ,-a tlrrut p.rrdtrra cir ,,,,rinll loulA Ari pc firrare t"III"'II, ralcnlntl\
1'11 "Iululul 1If1l1ll1lpnlllti 41i1l (IHIlIIl 2. H (1I1101,lhHl vth'/ll ti ,1, &l up.' ,i p .. nhu
It',"lwd'/ cJll lOllclll("ll\.
I'enlll' ',alod ule slUnci ,le l'i(...I(ri de .,;;"cinA locll'le 1:C diferite de cele
notate pe UClIl10J.;rOlIllD. dill liH'lra 2.8. I)foc(d('a.:r.:l la valoare a vitezei v ci
til:l pe uxa ahscisclor se adun:l valorii,,' pic'rderilur de sarcinA locale 11., citite pe axa ordona
"lor in dn'ptul '1alorilor componente ... . Care insumate dau '/aloarea pe tron-o
sOllul respecli'" = + 2:C. + ... + LC. CU exelllplu, pc tronsonul de conductA 2.1
v. ta1>e1 2.9). = 21. Din nomograma din figura 2.S, ill valorii vitezei It = '0,63
mls rezult:l: pClltru 10, h., = 210 uun H,O, iar pelltru = 1, A.I = 22 mm H.O
deci. pierderea de s...ciull 10c..11 pe tronsonul 2.1 va fi: "rl = 2 210 + 22 = '120 +22 =
112 mm H,O. ..
1n coloaua 15 sa trecut suma pierderilor de sarcinll locale pe trascul dimensionllt, adu
nnd picn..Jcrilc de JocnJc ))c hOIJsoanc1c calculate anterior.
fn coloalla 16 trecut suma pic'nlerilor totale dc :;arci .. pe traseul dill1CTI!liollat
l;hrf + in mIII H.O. prin lusullIarea valorilor cClII'spunzlltoare din coloan(')e 12
1" 'din tal",11I1 2.9. . ,
tu ""lolIlI"le 17 /8 "IIU In"'II! 1"'c',;iuIIC'1I tJc-nliliz"rn 11., 1IIIIIIn ".0. lunlll dintnhrlnl2.2
\'Ii (1I:-'ltillH'a I)c'IHlclidl. JlfJ, In IUIU, IUIIU.tului III, ('OJlMIIIi ("C'lulUi clt',l'lY'ulllaJl\t
.Iill pUl!' l ete VI'CIt-It', hithaulk din iutll'up.:a UlIlIUW rohiuc:tul li, 2.1.
fII coloana 19 trecut sarcina hidrodnusuidl uecesarll. 11"'1: In n\mHIO, In punctul A
a
(Iig. 2.12) de racord al interioare la releaul!, exterioarA de alimentare cu apA:
!ln" A. = !l. + II. + "r 13,600 + 2,OOOlY+. 3,j76 = 19,176 "'THiOl
l/n.i' = 19 mm H.O = 19,2 m H.O
CUlcllJll1 liidrau1ic ul trllM'('lor srCUJlclaUl porlJ('sc din pUllch'lo dn rnntilirn..e A,
A:I ale 1'11IH.:ipaJ. :-'0 c'(c'l'hlt'ali\. Ia clbpollihik elin U(;f':to pUIH.:te,
(1.16) I/dIlI'AI" IS,I.U mll,o; 11I,'1.1(' mll.O.
Hin tallt'lId 2.9 se ollscrv prill di;IINlsionn..c sn u hunll echilihrare hidranlic.\
,,'reldei 1lll'II11cteic de ramilicare Al A" inlrllc:tl: ll'I".AI IlI,OJj mll,O < l!dl''''U
mlJ;tO < J1d1l31AI iur '
lIdt.l' AI - /J'I'<fI. AI = O,IDO mll.O; Jid/.l' A' - U'I'd" A' 0,301 mH,O
sint sub 5% din valorile sarcinilor disponibile in punctele A l' A
Diametrele conductelor de legllturll de la armAt urile obiectelor sanitare la coloanelei
111
1
'" lIf. se iau din tabelul l. 37.
Exemplul de calcul 2.2, se efectul'7.c calculul hi.lraulic al de alimentan;
UI rece pellllu towmm Jnl'lIaj('t, elin itlit-ri(Jrlll 1l1ll'i d1\diri de locuit a'/illl. 1l..1.ctcr
opt ..taje M) s..\ el('{('rmitlc !-:U\-'illi\ hidro(IiIIlBuit '" o. Ilpd In }mm:tul da.
Jacold ni ill!tlalatif'l iJlh'rio,lIn la Jl'1C':lUlL (',,"ll'Ina.A.
.11111: 1'11111111 1'".11-1' (IiI{. 2.
1
)). 1'1;111111 1'1 IIj III IIi clIIl'lIl (tiI{. 2.10) 1'11","1 .111>",,1111111
Idlllic (fig. 2.11). In(lI\illlen IIl1l1i el,,; esle tlo 2,110 \II. l'al'l\'I'lIl .d:ldirii urc cota .d;O,OO 11\

..
,t
Instalatii. se execut:l din din PVCti(Y G. Regimul dc furnizare a apoi este de h.
Temperatura (cle calcul) apei cnlde ele consum este de 60C.
. nnolva... I'lanurile su!>sol, parter elaj curent silit acclOO{li. ca in In exemplul de
C11lcul 2. t. diferind numai de ctajo alo' !nstalalia interioarll de alimen
tare cu apA rece pelltru consulJl menajer fiind reprezentaU. In figurile 2.9; 2.10 2./1 s-a
'Intocmit ,chema iz<>melric de calcul din figura 2,13, armllturile avind tli-'
monsinni ca In figura 2, n '''elOpllll ele calcnl 2.1), . .
I
.- Calculul hidralliic al collductdur este "'(!:lt In tahellli 2.10 se dectlloa7..\ nllalog eellli
I'reielliat III eX('1II1'11I1 d" calcul 2.1 (Iahel 2.9), cu o1>sCr'I:Ljia cll II, > l' III deci,'
pentru t()ucluctelor !Ii-a. fdlosit nOIJwgrama din figura 2.J.
. Calculul slIllIei c"eficienlilor de piereleri 'de sarcin:l locale
T,ollJon 2,1;
2 cotllri J. 10 mm 2x 2 i
1 robinet cu ventil t1rcpt- d" 10 mm 1X 16 16
2 tellri de 2 X O,j =. 1
Total 21
T'o"'OQ"" 2.2; 2.6; 2.R; 2.10; 2.12; 2.H; 2.16:
I tru cit" 111'( ('10 I x O,,, . n,,'
Tolal
.T,ollso" 2.3:
1 coturi tI. 2" 11111I oi X U = 6,0
2 teuri dc treceri 2 X O,, == 1.0
\ Totill 7,0
T,oMo.",: 2.5; '2.9; 2.13; 2.17; 2.19:
2 teuri de trcccrc 2 X O,j = 1,0'
Total 1,0
T,oJl.oaJl.: 2.7; 2.11:
i coturi tin 32 nun oi X 1.2 = 4,8
2 tcur! tic trecere 2 X O,, =, 1,0
Totill ',8
Ttol/""flli 2.
roturi ci,. iO 11111\ 1 X 1.2 1.11
2 l<'\lri tl(' tlt'('{'IC 2 X ." I.n
Tatal . ',8
. T'OIlSMllt: 2.IS; 3.18:
2 coturi J,. iO U1Jn 2 X l.2 = 2,1
1 robin,t CII ventil lIrepl d. 40 Illm Ix 8 = R.O
". leu tJe llirure<qic 1 X 2.0 2.0
Total 12,1
T,o".oll: 2.20:
2 colllri ti. jO nlln 2 X 1,0 = 2,0
l robinet CII serIal' d. '0 Illlll 1 X 0,3 = 0,3
1 tell In c!cri'/ali" I X 2,0 = 2,0
------_.
Total 4,3
T,oll.oa'I<: 1.18;' 4.18: ,
2 coturi dtl '10 mlll 2 X 1,2 = 2,4
1 robinet CII ventil drept (1. '10 mm 1. X 8.0 = 8,0
I teu deri vaI ie IX u= U
To\,\1 11,9
Din 2,10 (colo:\tlil. (1)) oh.c\",:t (':\, sUf'.illt\. lH'rc'i:\l';\ alinwllt."trii CII
np,\ n illklio;ll{', (J.-lt-llIlillaL\ (Il pl1lldul.-l:1 (fig, :!,Il) (':...11- il nr!!- 2,"t,ftl}(1 IIlIIJ (),
'1'I,I. ...,:c-l" hl:Clllld,\rtl ;\1. (()'il I.\. pW'lilluilc dill JlfHlurilt de I",LIIII(I
c:'ro Al, l''''p'cli'' :1., re,L\ilill<!lI-se cchili1>r'Ll'e;L hillraulic;1 il relelei ('/, .t;.bd. 2.lil). 1>1.'IllC
1:;3
" 1. \
,
C:.lculul hlilraullc al Instala(liIor InterIoare de alimentare cu apA
,
Nr.
tron
son
Nr. felul armlturilor
racordate la tronson
0,7 E
J Ea E
_.
2
-
.11
,
4.
i
'/.
"

'Ils
In mm
mI
III
...."I! .
1".1..

" .
.
rece pentru consum menaJer
. l
)
.
. '.
.
' "1
, ' ..
'f
Tabelul 2,11! 'I-.!
l' . ;. .fermte cJldirl de loc"U P +8 elaje (exemplul de' c;Ucu1 2.2)
11,1 :Eh'l +
H, .li",. 11,/ + h,l H.
= i"
mut 111111110. mm II,O 11I11I 11,0 Ullll 11,0 mln H,O
nlnt
'.
f
11,0
"
'j
.,'
"
li I.l 12 11
Il) 18
I I
800 I 28
{
J
i.
137.5
9,6
.11.1
11,6 '.,
16,0
7;2
29,70
9.2
)0.0
13,6
.51.3
1\6.0
iO.O
6,iO
24.3
7,6
20,0
..52,'
70.0
112,0
137,.5
1i7,1
1112,2
1!I!I,lI
21.5,8
223.0
252,7
261.9
291.9
30'.'
356,tl
372,8
112,8
119,2
143,.5
158.7
118,7
531,2 .
601,2
. 713,2
21,.5
O,,
7,0
J
cU
1,0
O,,
5,8,
O.'
1,0
0,5
5,8
O.'
1.0
I
0,.5
5,8
0,5
1,0
/2,1.
. 1,0
4,)
.
142
10
110
10
10
10
70
10
18
10
12
12
21
10
78
10
16
197
\50
136
112 579,.5
112 '99.1
.U2 7H.2
..512' 711,8
552 ' 767,8
'62 78',0 .
632 884.7
612 903.9
<J/iO 951.9
,.5 670.5 976,0
,O 682.' 1039.9
.0 694,5 \ 067.3
.0 721,5 1 134,3
,O 731,.5 1 150,7
.0 809,.5 1253,0
,O 819,' 1278,2
.0 835.5 13H,2

1032,.5 1563,7 2000 21800 28363,7
1011,5 1618,7 2000 2i 800 28118,7
1 183,' 1896,7 i 000 800 28696.7
2.1 llt
- 0,'0 0,50 2,.50 16 0,63 ).5
2.2 IH+ II.+ IB+ 15 0,50 2,1' 0,23 0,80 J2 0,12 12
2.1 LI{ f IL+ III\IS IM 1.00 2,(.5 0,21 2,70 ,32 1.1
'lI( I lI. 1.tII \ .lS .l,2'} ',UO '!,lI) O,:ll 0,80 32 0,60 22
L'
26
.,1{ I 21. 1211 f 2S
11{ ,.lLI 3111.lS
3.21)
1.24
1.'0
J,'tl
1.79

0,31
lJ,311
2,110
O,IW
10
10
O,'"
0,1.5
Il
9
2.7 4,24 2.00 6,24 0,10 2,70 iO 0,18 11
28 iH,'ILtlll+"S U8 2,00 6,58 0,41 10 11.5
21) 5Hf 11. li Il HS 6.'8 2,.10 9,OIl II,N 2,110 10 1I,.'S l:l
2.10 .'1.1 .8.2.1 2,.10 10,73 11,'3 0,1l0 iO 0,62 17
2.11 (d{ I 5I.f-511+5S 8.23 3.()O 11,23 11,.1.' 2,70 iO 0,68 19
212 (,I\-j6L-j 61lf6S 9,87 3,00 12,87 0,'7 0.1l0 0,69 lO'
2. D 7H ! (jL 1 6/11 (,S 9,87 .1.'11 D ..l7 0,60 2,lIU 10 0,70 2n
2H
2.1.1
71t ' 71. ,-7/11 7S
IU{ 1 71.1 71lf 75
11,'2
11,'2

1.00
15.02
15,52
O,M
0,6.5
O,Il0
2.70
50
'O'
O,i8
0,.50
8
1)
2.1(j KHI XI.t 81lj ilS Il, \6 1,nO \7,16 0.68 o.sn 50 0,52 9.5
2.17 '!Iti lll.t 81l+ ilS 13, \6 1.50 \7,66' 0.69 2.00 .50 0,.53 \0.0
2.\8 9\t+ 91.+ 913+ 9S \1.81 1,50 19,3\ 0,73 5,00 50 0.5.5 10,5
2.\9. ISH+ IIlL+ 1811+ 18S 29,61 9,00 38,61 1.08 10,00 63 0,52 1.0
2.20 J6R +J6L+ 3611 + 36S 59.22 18,00 77,22 1.63 8,00/ 63 0.76 11,0
10,.'
trcl" ron<ludelor <le .Ie la arlnll.!urile ol>icctclor sallitare 'Ia coloanele "fi"" "1, se
iau din tal.. lul 1.)7.
Exeml.lul di calcul. 2.3. St. se efectueze hidraulic a\ de alimentare cu ap1
rece lwntru <.:onsnll\ I1\t:najt"r din interiorul unri ayind tr.ei f!'tajc. ,d. deter
mine ...ucina. hidlotlinaulidi, ntcl':xuA. il apei in punctul de racord al Interioare la.
rcjeaua exlcrioadL . .
li .te. A' 28696,7 mm 11,0
I
I m,7 m,.5
"
"
0:-3:..,:8,:.5. _1_'_i8_._7....:-_2_0_Q()./
1--1-478.7 I 83',5 I
I I 5-'.1.2 .1_1-'1,'-.-9_-'-_1_8_3_-'--'-1_0_111'-'-.'.


.1 1, , Ill.2 11,'1 ISI' I IIOU I II;I'IJ I 20011 I 2';KOO 12K114:"
Il IIrc.A3 . .". mH\ ,11 20
Se d3. schema izomctric.\ de ca1cul din figura 2.14 pc C<1rc snt notate tipurile de ar
rn5.tl1ri pentru ohiectelo sanitare: L - baterie pentru la'/o.u R - robinet pentru re
zcc'Ior uc closet D,.. 1(1; P - robinet pentru pisoar individual Dn 10, precum lung-imite
, soane1or de conducte.
Parterul cU'"lirii are cota o,rio m. unui etaj ci" m. Illsl"lalia >0
execut!\. din tiin l'VC tip G, Hq;ilUul ti" [lIrniz;LJc a. apel t,.':atc de .... orc/zi. T('1ll1Wra...
tura (du 4:ah.:ul) apei de -I5"C.
!,
125
L.-f...::.L....
B
3./2
O,80m
l!.l
O.8Dm,
BL
'0"
I
.112
O,HOm"
1'11:. 2, D. SIII"1I1il iZ"'"I'IJidl, ,10 taklll Il i"';lnl"li.; illkrioar" ti" Illin"'ntaro Cu nl.1 reco
)lI'lIlrU rOIlSUiU 1II('lluje'r, afn('lIk uud tlo loc..:uit nvilltl P -1" Mclnje.
\ :'0
1
)
.;
Fig. 2. H. Schcn':' izometric.'l. de calcul Il interioare de alimentare cu rece
pentru Consum menajer, a[ercnte unei avnd P + 3 etaje,
Rr:olvare. Calculul hidraulic al retelei s-a inceput cu traseul format din tronsbanele
1.1 ... I.li de alimentare cu apl!. al punctului de consum cel mai dezavantajat hidraulic din
Intreaga instalatie (rauin.tul R de pc tronsonul 1.1, coloana M,-fig. 2.11) este
tabelul 2.11.
El'hiv,denlii de debit ni nrru.""rilor .-1\11 Inat din tal'K'lul 2.2. iar E = E, + E. din ta
ht'hl1 2.' pentru t('mpcratllJa hpd caJdl' (Ic ColIslIlll ele tYC. .
Tini",l Sl"una do regimul .Ie Imni/.a.e Il Il!,ei tie li h/,.i tic c1.\dirii brOlI!:l).
din t,,\lt'!nl 2,3 s-" folosit ,,1>" pentru ,!<obitnl de ca1cullllconduclel()r. In care
'0 0,20 (tabel 2.1). b = '1.00 (iahcl 2.5) c = 1,80 (Iabel 2.3), Yalorile dcuilului de calcul
s-au' luat din tabelul 2.7.
Intrucit !nill\mca geodezic.'l. lI > 15 m se utilizeazil din PVC tip G. s-a lolosit
g
pentru dinlensionaru nomogram.a din figura 2.3.
, Calculul sumei de pierderi de sarcinl!.locale p'entru tron.oanele 1.1 ... 1. H
Trol/ 'M' 1.1:
2 coturi d,. 10 mm
J JIl1lillrt CII 11Jt'pl Il,.
I leu do It","""
Tr""''''"It: 1.2; 1.3; 1.1; 1.6; I.R:
I leu de tn'cele
T,p" ,: 1..';
I ("c.!.. J" :U 11I11I '.
I rouinet CII venlil drept d. 32 nil"
I teu de trecere
7'roll .'<'1' 1.7:
-f .-etll.d lin iO IllIU
I leu de tlC.:'L:t'I'U
.'
2 X 2 = 1.0
I X \(, <, Ih,1I
10 111111.
I X O, Il .'
Tot..l. 20.'
1.9; 1.10: (,11:
1 X 0.5, 0.5
-
T"LII 11.5
I x 1,2. 1.2
I x 9,0 = 9.0
I x 0,5 0,5
Total 10,7'
-l X l,2
I X 11,5
,1,:1
. O,.,
T"tlll 5.J
,
l
,
j"
. i
.i .1
127
I
I
,
,
/
,
I
i
.' . ,
,
,
,
i
\
I
,
I
i
I
li
i
I
!
I
I
2.8 II
2.9

. 2.10 '1
2.\1 I
I
3. t
3.2
I
.
3.3 ,
3." I
3:1
:u,
:1.7
.1.8
.
,
..
" : ",
.' ...
'1 , ,"1 .',
" . j r
r,
,.
.
, 1; :
..
. .
l' '1
.
,
Calculul bldrauJle al In"llallel InlerlOlr. d. alimentar. eu apA r_
....tru
1
Nr. !
tron-
Nr. telul armlturllor
racordate la tronson
son
-1 --
'2
EI E.
..

1:1 1:.:
.;.'
mm
t ..
--8

mIa
-9
4.
m...
H.O
-- =-m
10 3
\.t
1.2
1.3
U
J.'
1.6
1.7
1.8
1.9
\.10
1.11
I.ll
1.13
\.li'
1R
2R
.. ,
3H
,m
. m+.. p
"L+ .. lt+ .. l'
11.+ 8/t, 111'
IIL+8R+8P
81.+ 12R+ 12P
121.+ 12R+ 121'
121.+ 16R+ 161'
J(,I.!I(,H, J[;I'
321.+ 321{;- 161'
36L+36H+ 161'
-
-
-
-
-
1,"
1,"
2,8
2,8
1,2
1,2

11,2
12.6
1,0
1,'
2.0
2,68
2,68
',.16
'.36
8.01
8,01
10,72
10.72
18,72
20,12
TrllocIII 1.1 ... 1.11 (Cnloana M,)
O., 0,'
1.0
1.'
2,0
2,68
",08
6,76
8,16
10,81
12,24
92
16.12 1,1.'
29,92 1,97
11' 1
33.32 2,07
Trollsounc!e: 2.1 ... 2.'1
2,8 8,8 1,07
121.+ 121t
6.0 111.+ 12R
i,2 6,0 1,1.5
121.+ 161{
10,2
/l,a 1,26
\(,1.+ \(,I{
, :1,6
Q,2 1.2
8,0 1,33 Il,O
19172,8 mm UIO Trnsolll 3.1",3.6 (Coloana M,l; Ud;'''' A
lR
II.+ lR
1I.+2R
21.+21t
21. , 311
.11. 1'11
JI. I i Il
iL+iH
-
0,3'
0,3'
0,7
0,7
1,11'
I,U'
1,1
O,,
O,,
1,0
1,0
l..'
1,.'
2,0
2.0
O,,
0,8'
1,3'
1,7
2,2
2,,'.'
.1,0'
3,1
0,1
0,2
0,3
O,"
O"H
0.73
0,9"
1,03
,1,19
1,26
1,39
0,1
0,17
. 0,27
0,31
0,14
O, '1

O,Mi.
1,0
1,0
1,0
2.0
,,O
' O.B
3,11
0,8
3,2
0,8
3,9
13,0
6,0
8,0
3,2
0,8
Conducte de la Colo",na MI
Traseul 1.1.1 ... 1.1.3; lId .,,,. = 18119 mm
IP -, 17 17 0,7
Li. 1 \ 0. 1
0
,03\
0,31 0,31 0,06 O,, Li.2 21' -
I
0; 1
1.1..1 il' I -
0,68 0,68 0,13 3,0
"
128
I
, . .
3,9 . 0,96 2ll,0
'O
0,62 10,0 1,0 63 . I
'-O
0,8
3,9
0,8
.1,2
0,11
.1,!l
3,0

,
0,78
2'
111
0,60
32 M8
"O
0."6
0,62 40
.50 O,'"
'O
b,70
63 0,"8
63 0,'3
63 0,60
63 0.65
63 Q,70'
0,68 n
7j 0.72
8',0
28.0
19,0
10,0
17,0
10.0
16.0
6.0
7,'
9.0
tI,O
12,0
9,'
11.0
,.
1.
"
20,0
I
'O
0.80 .50
26,Il 0,90
16
2'
32
32
10
10
10
'O
0.78 8',0
0,'2 22,0
0.50 16,0
0,61 21,0
0,'0 1...,
O,r.1I U,Il
0,70 :U,lI
0.'0 9.0
-
I
16
I0.
23
1 9,0
I
16 0.18 3'-0
20 0,62 10,0
.
.

"
,.
1 .. '
"" t 1, t t i ,
t
'1 \., ' 1 . '. \

",' . :'1:' :., .
2\ ;.." , , o. , "
..
.. ,
l; , .
I .",',
1t,
TAbd..r 2.11
':'
meriaJer alerente unei ,coJI avInd p + 3 elaJe <exemplul de calcul 2.3)

i
,
,,,
"
f
' , J'
,.
'
I
"
8',0
28.0
19.0
20,0
11',0
I
11,0
62." .
1,8
21,0
7.2
12,9
1110,'0
37.0
88,0
,
'.8',0
211,0
19,0
'0,0
6,0
'8.'
. 12,8
19,2
li'.
6."
1
40,0
I
8M
113,0
132.0
1'2,0
237.0
2"',0
307....
312,2
336,2
313,1
.1116,3
'M.3
623.3
7\1,3
8',0 '
113,0
132,0
182.0
188,0
216.5
2'9,3
278,'
281,9
320,0
360,0
,
I
2'9,3
61,0 323.3
20,8 311.1
109,2
j
"'3,3
.10,0 193,3
637,0 20,'
10,0
O.'
O,, 10,0 .
O,,
10,7
O.'
',3
O,,
O,,
O,,
O
2.11
O,,
1,3
Traseul 2. \. .. 2.11 (Coloana MI); HdC.". A. - 19 "03,8 Ulm l{.O
-
' 16 O,, 0,78 O,, 0,1 ' 1,0 8',0. IR 2.1
0,60 .28,0 21{ 1,0 0,2 1.0 2.2 1.0 - 2'
-
U 1,' 0,3 .1,0 32 0,'8 19,0
10,0
2.3 m -
2,0 2,0 0,1 0,"6
2.'
1R M "O 2."
0,'18 0,8 2,0 0.66 . 7,' 1L+1R 1.1 J,"
'O
1-',0 3,9 .50 1,0 0,81 0,6' 2.6 ' 1.1 ',1
16.0 0,8 0.70 0,91 2.7 2.8 6.8 8L+8R ",O
'O
63 0.18 6.0 \,07 6,0 2,8 3.2 2.8 8L+ 12R 8.8
8,0 6,0 63 1,2 10,2 0.8 0,'3 2.9 121.+ 12R 1,1'
9,0' 0.60 3,9 63 8.0
I
12,2 1.26 2.10 121.+ 16R 1.2
0,62 10,0
Sc recalculcazll tr')lIsoallcle 2.8; 2.9; i.IO .
1,33 1,0 63 161.+ 161t I '.6 8,0 13.6 2.11
20,'
O,,
O,,
10,7
O,,
'.3
O,,
O,,
O.,
",'.
3.3.
O.'
o,,
.5,3
3,3
22,'
O,,
6,'
0,.5
O,,
0,.5

9,2
10,0
211,0
10.0
112,0
10,0
10,0
10,0
lai,'
76,0
12,0

120.0
637.0
, 10.0
10,0
122.0
10.0
130,0.
13,0
10,0
10,0
88,0
70,0
18.0
22,0
, 231.0
70,0
683.0
10.0
90,0
11,0
10,0
10,0
112,0 '
.120.0
12',0
17,6
62."
19,2
.\(,,8
12,0
lU,1I
27,0
I
"2',0
H2.6
'0',0
'24,2
,'61,0
.57.1,0
lJ'H,H
611',8
23,8 2.0 2",0
17.'
IUl.O 113,8 ",O 300,0 I I I
..
I
!
/ . ,
..
lI,c ';';i' I
mm H.O

mm H.O
,
'.
II
r
l
mm H,O
It 12 13 ti
,, I
6,3 6.3 18,'
I
'6,0
,
1;11,1 +
D,.l ". Ji.'
+D" mm H,a
mm H,O
mm H.d
"
iti'.
17
637,0
1
617,0
637,0
667,0
1178.0
1188,0
10.10.0
1010,0
10'0.0
1060.0
116!,
12.17,.5
12"9,'
1 369,'
637.0
617.0
651.0
779,0
789.0
919,0
932,0
912,0
9'2,0
1010.0
1 110,0
932,0
9'0.0
972.0
1206,0
1276,0
..
722,0
760.0
7A9,O
819,0
I 11',0
1
133 ,1
13'2,2
1386.2
1103."
1.'47,8
11103,8
1872,8
2080,8
722.0
760.0
789,0
961,Q
977,0
116','
1 191.3
1220,'
1236.9
1360,0
1170,0
1273,2
1316.1
16'9,3
1769.3
62.3/
103,8
'23.8
.
H.
mm
18
2000 1'600
2000
" 600
2000 '
" 600
2000
" 600
2000 1'600
2000 1'600
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
" 600
" 600
J' 600
l' 600
" 600
lHOO
1'600
1'600
., 600
1'600
15 600
" 600
" 600
Ij 600
1'600
" 600

_.
I
H "
mm.HIO
19 I
111119,0
187".0
111733,0
\8937,1
189'2,2
18986,2
19,003,1'
19117.11
1910.1.8
19172.8
196/l0.8
18 -'fi 1.0
18 '77,0.
18 76'.'
18791,3
18'820,0
18836.9
18960,0
19070.0
I
18873,}'
III 916,1
192'9,3
19 .169,3
683.0 1 1011.0
693.0 1
783,0 1288,0
79'1.0 1318.2
1101,0 1.16',0
1111,0 I.1X7.0
9JlJ,O 1611.8
1076,0 1 761.8 2000 "600. 19361.8
2000 " t Il! 12.1,8
12!J
,
----
.,
'.
I . .., .' t"

-
1..5.1
1.'.2
"'.3
U.i
Ui.I
1.0.2
1.6.3
1.6.i
1.6..5'

1.6.1.2
1.6.1..1
'i , ,
': "1""
.
" I
o \'
2 -J1
Traseul. d.l... 1..5.i: n,,,,. - l' mm H.O'
IL
2L
3L
"L
Traseul
m
21t
3R
1R
2.68 ' 1,8
Traseul 1,6.i.I ... 1.6.i.3: 11""", - 16936 Ulm HIO
2.68 ,1R+"P O,'i
16 23 - '.P-, --, 0.171 0.171 0,03, I0,7;
0' 1 9.0 I
2P . - 0,31 0.31 0.06 O,, 16 O,i8 3'.0
'16 1 1,00 120,0 1P - 0,68 0,6/11 0,13 3.0
0.07 0.7 0.3' 0.3' -
,0.7 0,70 ,0,7 O.li
-
1,0.5
-
0.21 0.7 l,a'
-
0,7 I,i 0,28 1,10
"'5.1.:.1.6.': n,,,,.; -18733 mm
-
O,, . 0,1
O" - I'g
l,a
-
1,0 0,1 1.
-
1,0
-
0.3
1," 1.'
2,0, 2,0 O.i 2.0
-
17,0 20 0,3'
20 0,70 "0.0
100,0 20 1.0'
20 170,0 1.1' l
1
0
,78 ''',O
270.0 16 1."
20 ,200.0
Iti
II,,,
300,0 20 1.9'
1,60 160.0 2'
TraseuI1.7.1 ... 1.7.i; H",.,. -18937.i mm H.O
Tronsoanele 1.7.1. . 1.7.i.la (el eu. tronsoanele 1.'.1 ... I.'.i
Traseul 1.8.1 : .. 1.8.': H."lI.' .. 189'2,2 mm H.OI
Tronaoanele 1.8.1 ... 1.8.' la (el Cu tronsoancle 1.6.1 ... 1.6.'
I
, Traseul 1.8.i.I ... 1.8.1.3; H",,,.. .. 17 "1.2 mm H.O
" TroDsoanele 1.8.i.1 f .. 1.8.1.3 la (el cu tronsoanele 1.6.i.I ... 1.6.i..3o
Traseul 1.9.1: .. 1.9.i; H",.,.,- 18896,2 mm HIO
Tronsoanele 1.9.1 ... 1.9.1 In (el cu tronsoanele 1.'.1 ... I.li
,
Traseul 1.10.1 ... 1.10.'; H""lI., 19003.i mm HIO \
TronsoaneJe 1.10.1 ... 1.10.' la (el cu tron.oanelo 1.6.1 .... 1.6.'

Traseul 1.10.1.1 ... 1.10.1.3; H",.,. - 1720'.i mm HIO
Tronsoanele 1.10.1.1 ... 1.10.1.3 la (el cu tronsoanele 1.6.1.1 ... 1.6.1.3
Traseul 1.11.1 ... 1.11.1; H",.,. - 19 117,0 mm HIO
Tronsoanele 1.11.1 ... 1.11. 1 la (el cu tronsoanele 1.'.1. .. I.'.i
Conducte do legllturll. cu coloana MI
Traseul 2.i.1 ... 2.1.1: H",.,., - 18'61 mm M,O
Tronsoanele 2.... 1... 2.... i la (el cu tronsoanele 1.'.1 ... 1.,."
2.-'.1
2,.'-2
2..',3
2.H
]30
Traseul 2' 1... 2' l' H",., , .. 18'77 mm H
I
O
,
(R
-
0-"
O,, 0.1
-
21( 1,0 0,2 1.0
.11t 0.3
-
U 1.'
-
11( 2,0 0,1 2.0
1,0 16 0.78 8M
1,0 16 1,"
270,0
,1.0 20 1." 200.0
1.0 20 1.9' 300.0
.,
"j-, ' "
:. .' ..
...... I
:
',1'
:. ': ... .
':. .
.
11,90 11,90
2.' 11.0 11,0 2',9
3'.00 16,90
O.' 13,0 27.0 73.9
70,00 116,90 O,, 30,0 .57,0 173.9
119.00 . 23-'.90 ",0 1600.0 16.57.0 1892,0 2000 12800 1669U
'8.'.0
270.0 ' 3".0
' .. '. 200,0
' "'.0
I'"
600.0 '1 U'.O
-
288,0 ' '1113\0'
17120.0
20,' 637.0 637.0 7l2.0
O.' 6'.0 702.0 ' 10".0
O,, 6'.0 ' 767.0 1 322,0
O,, 100,0 867,0 2022,0
12,0 1-'10,0 2377,0 3820,0 2000 11600
.
6,3 6,3
'6.0 62,3
I
17,'
I
18,'
l'
21,0
.56.0
/. 103,8 23,8 2,0 80.0
360,0 383,8 I i I
.(
."
.
\
,
.
18,0 . 6-'0,0 730,0 1 113.8 2000 11600 li 713.8
I
1892,9 2000
"
I
I
I
I
8800
I
12692,0
I
i, 2 000' 1 113,8
3820,0
I
2000 7600 13 no.o
1
---
1600 la 713.8
I
I
1892,9
,
2000 1800 8692,0
I
4'3820.0
I
2000 3600 9120,0
1 113,8 -
2000 3600 .5713,8
,
1892.9 2000 ... 800
'--
\
1 892,9 2000 .12800 16692,9
20,' . 637,0 637,0 722,0
I
O,,
6',lI 702.0 IlI.H,D
O,,
6',0 71,7,0 1.12.1..0
1'.0 3 000,0 3 767,0 of 622,0 2 000 11600 Il! 222,()
"\
1
,
l


..'
-
, .
, 4
i
i
::
',\ ,
r'
1
I
. i
V
;
, (,'/
- -
:
. ." '
.
. ,i
8',0 11',0
; .\.
270.0 .1.",0 .
200,0 1'. "
"
.'.".0
300,0
'",.lI
I
I
'
'i
,i

f
131
,
fi"
, '
r, l'
.
... '
,. I
(
1 "
."
----
\ "
, . ,
TronlOanelo ... 2.6.1. 1.. {ci cu 1'.'.1... .
Trascul 2.7.1 ... 2.7.": - 1879l.3 mm H,O
Tronl"lIlele 2.7-.1, .. 2.7.1 la {el cu tronlO4nelo 2.'.1 ... 2.'."
Trascul 2.8.1 ... 2.8."; HII' ....... 1.8873,3 mm HIO
,
______Tronsoauele 2.8.1 .. : 2.8.1 la {el CII troDI04De1o 1.'.1 .. ,1.'.1;
Tra.eul 2.9.1 ... :2..9."; . 18916,1 mm H,O
Tronooanela 2.9.1 ... 2.9.1 la fel cu tronsoauelo 2.'.1 ... 2.'.1
. Tra.e\J1 :UO.I .. ; 2.10.1; . ... 19210 mm H.O
Tronsoanele 2.10.1 ... 2.10.1 la '{el cu tron",..tiele ... 1.,."
Tron."" 1.11:
1 coturi d" '0 mm 1.x 1,0 -1,0.
1 te u de trecere 1 x n.:} ... O.'
Total 1,'
T'01l10" 1.12:
2 col uri d. '0 mm
2 x 1,0 - 2,0
I rouinet cu sertar d. 'O mm
1 x 0,3 - 0,3
1 teu <te t rcccro
1 X O,, - O,,
Tolal 2,8
T,on$on 1.11:
'.
2 coturi d" 6' mm ' . 2 )( 1 - 2,0
I robinet cu sertar d" 6' mm 1 )( 0,3 ... 0,3
1 teu III deriva . I X 2,0 - 2,0
Total 1,3
Din tallelul 2.11 rezultA, cA ... hldrodinamicA necesa.... peniru allmer.t4rea cu apl
a instalalie! interioare, determinatI. In punctul A. (lig. 2.11) de racord la relealla exler;oarA
e.le JI.... A,'- 19,6110 mll,O. . . .
. Calculul hidrallllc allraseululaocundar care porne,te din nodul A. (lig. 2.11) Ia electuat
la ""rciuo. hidrodinamlcA disponibili Al 19,103 mH.O, folosind vilezel.. eeonornic...
, ('"Ie"I,,1 I"mel c"eflcleYlllor de pierderi 10Cllle. de .relull l,e trou!lUlLnd.. 2.1. .. 2.11,
1"0111011 2.1:
2 cotllrl d" 10 nun
2)( 2'" 1,0'
1 robillet cu ventil drept d" 10 mm 1 x. 16 "" 16,0
1 teu de trecere 1 x O,'" O,,
Total 20,'
T'01l.oao,e: 2.2; 2.3; 2.'; 2.7; 2.8; 2.9:
1 leII de lreccro 1 x O.' -
'rUllLl O,,
1"DII'OII 2.1,
1 cot d. 32 film 1 )( 1,2 - 1,2
I ruhinet cu ventil drept d. 32 mm 1 X 9 ..;, 9
1 teu de trecere 1 X 0,5 - 0,.5
Total. 10,1
"
"
t
\
.'.
", '
:
.-
Trolu,," 2.6:
of coturi d. 40' rnm 1 X 1.2 = 1,8
1 teu de trecere 1 X O,, "" O.'
Totnl '.3
T,o.uOl< 2.10:
1 coturi ti. "0 mm of xl ... 1
1 te. de trecere Ix 0,.'1- O,,
Total 1,'
TIa".,," 2.11:
1 cot d. '0 mm
1 xl .. 1
I robinet cu sertar
1 X 0,3 .. 0,3
1 teu In 1 X 2.0"" 2.0

.Tolal 3,j
fntruelt H"'rlI. A. '= 19.070 mH,O este mai mic decIt JldllP. A" nu fost recalculate t:on- .
soanele 2.8; 2,1l 2.10 (v. fig. 2.lof tahel . A!" 19,369 mH.O, valoarll
foarto apropiatA de }{dUp. Al Calculul sumei de plerden de S:UCIUI!. locale pc tron'
5O&nel0 rct.limensiono.tc:
T,o>l.oollt: 2.8 ,1 2.9:
1 leII de trecere 1 X O." - O.,
Total O,,
T,oll.an 2.10:
4 coturi CII d. 40 III1Il
of X 1.2 4.8
1 ten de trecere
I X O., = O.,
Total '.3
Traseul seeundnr care din nodnI A. a fost echilibrat hidraolie prin
nare, rezultind o sarcinll cfcclivll 11"""0. A." 19,36 mU.a la\1 de I1i"P A, ...
-' 19.472 0111.0. .
"
('aleulul lumei .1. pil'flleri de locale 1''' trou.uau,10 3.1 ... 3.8.
:1 X 2 - ti
:1 coluri d. 10 mll\ 1 X 16 ... 16
1 robinet cu. venlll drept d. 10 mm
I X O,, "" 0..5
1 teu de trecere
Tetal 22,.5
\'
,'o
]33
"
. ,
\ ,
r.
-,.---.
2000 :,
181l2,Il .'81100 12692,9
-
, !
-2000 1622.0 7600 11222.0
.. ;
1892.0 2000 of 800 8692.9
.., : ..'.
,
,
'.
of 622.0 2000 3600 10222,0
.'

.... '. . 1892,1l' -2000 4 800
132
,.
, '.
3.2; 3.4; 3.'; 3.6:
1)( O,, - O,,
1 teu de trec.ere
Total O,,
T'o""m 3.3:.
1 )( 1,' - 6
.. coturi ti. 2' m"
1 X O,, - O,,
1 te" de trec;ere
TOi&f-u'"
T,O'lSOlI 3.1:
1 X 1.2 - 4,8
.. coturi 1. 32 mm
1 )( O,, - O,,
1 teu de trecere
Total ',3 .
T,o",OlI 3.8:
1 x 1.2- 1.2'
I cot ". 10 mm
1 robinet cu ventil drept ".
10 nun Ix8 -8
Total 9,Z ..
Calculul hldraullc al tron_nelor 1.1.1: 1.1.2 ,1 1.1.3 care pornellC din nodul 111 (fir
2. lot) s'a efectuat la Jl.", . - 18,119 mH,O, relultlnd H,I.."'" - 18,123 mH,O. '
Calculul sumei de Ilerderi de sarcini locale tronsoanele 1,1.1; 1.4.21.1.3:
T'DtlSOIO 1.1.1:
Ix 2. - 2.0
I cot d. 10 mm
I X 16. -16.0
I robinet cu ventii d. 10 mm
1 X O,, - O,,
1 teu do trecere
Total 18.'
T,OlIsmo 1.1.Z;
I X 2 - 2.0
I teu de
Total. 2,0
T'O"SOK 1.1.3:
1 X .2- 2,0
I teu In
I X 13 - 13.0
I robinet cu ventil drept ti. J.5 mm
1'0tal U,O
cire pornesc din nodurile b: ti; / ,i " .-au climenslollat la aarciall. (pre
siunile) disponibile .din aceste noduri (v. tabel 2.11) ,i la vitezele maxime admise al. ape'
Cu ca diametrul minim sa fie egal cu diametrul conductei de leglturi'la annJ,tura
obiectului sanitar respectiv, conform datelor din taoelul 1.37. tn mod analog au fost dimen
sionate care pornesc din nodurile c; , ,i tI. tn aceste din, calcul rezultA
c! tronsoanele care pornesc din nodurile d; f ,i " au ..celea,i dianaaUe ca ,i"
tronsoanele care porne,te dIn nodul b,l.., tronsoanele ramiflcatiilor care pornesc: din
hodurile , ,i tI au acelea,i diametre c.. ,i tronaoanelo ciue porne,te din nodul,.
Calculul sumei de pierderi de sarei ni locale pe tronsoane1e ramlflea
care purne.c din nodurilo 6 ,1 c (Cig. 2.11):
Tronso" 1.'.1;
1 cot d. " mm
I teu de trecere
Ix 2 - 2.0
1 X O,, O.,
Total 2,'
T'OIlSoan,: 1.'.2; 1.'.3;
1 teu de' trecere
1 X O., O.,
Tolal O,,
'Tron.mt 1.',11
I rv\iiud ,1:1,1
I teu tie
d. " 111111
1 )(
I X
Il
2 -
13,0
2,0
'fotal ',10
T,on.so,. 1.6.1:
2 coturi J. 10 mm
1 rol,lllrt cu ventil ""
1 teu de trecere
10 11I11\
2)(
I X
1 X
2 - 1,0
16 - 16,0
O,'" O,,
Total 20,'
134
.'; : ',' o',
. ','
; ......: :
O' t "" fi l.
, "1.1'. f 'o,:t, '. ',. :
.
,
..
.
... , \ f. J .. '.
, ,
, tI 1" '("',1 ",,' '.' '.
,. ',t,' .. . .
, . Tro'UDGKI: 1.6.2; 1.6.3; 1.6.1:
/ (,"> 1 teu de trecere
1 X O,, - O."
ToW O,,
Tr"'u"". 1,.6.':
, .
1 )( 10 - 10
'1 robinet cu ventil drept
1 x' 2 _'.2'
.' I teu deriva\ie
Tot&! 12 ."
.' ..
Tronsoanele 1.6.1.1; 1.6.1.i ,i 1.6.1.3 ilie care din' nodul II ao
fost dimensionate la vitezele I1Ulxime admise 'ale ..pei. cu ca diametrul minir:. s.\
fie egal cu diametrul conductei de legAturi la obieelul sanitar respectiv. conCorm tabelulu,'
1.37, rezulllnd H,II<"". - 11.713 roH,O de H4"'., 16.93' mH,O.
Diametrele tronsoanelor care pornesc din nodurile a ,i a sint cu
cele ale tronsoanelor ailllilare ale care .. poroeJte din nodul' ", ,i egale cu diame
trul minim do 16 mm. .
Calculul aumei c.odiclcnll1or de pierderi de sarcinI pc tronsoanl'1o ramiCi.
CAro I"lrnesc din nodul a, (fil/. 2.11);
J"QKSIwt 1.6.1.1:'
1)( 2 2.0
I cot d. 10 mm
I X 16 16,0
. I robinet cu ventil d. 10 mm
I X O., =
O.'
1 teu de trecere
Total 18,'-
Tronso" 1.6.1.2:
I X 2 - 2.0
. I de
Total 2.0
T,onsOK 1.6.1.3:
I x 16 - 16
I robinet cu ventil d. 10 rom
Ix2-2
I teu In
Total 18
. 2.1.1 ... 2.1.1 ale care din nodui i (fiI{. 2.Ii) au fost
dImenSIOnate la /ldf,l' I = mUIO, rezuHinl! ll'lte/IV ,= 16,692 11I11 O. Diametrelo
lronsoanelar ramificaliilnr caro pornesc din nodurile k; m p au v;lori ca cele
ale tronsoanelor similare ale care din nodul i. '
Sumele de pierderi de sarcin11 locale pe tremsoaneJe 2.-1.1 ... 2.-1.-1 au 'acc.
valori ca pc tron$oancle 1..5.1 ... 1..5. -1. . . .
Tronsoanele 2..5.1.." 2..5,-1 ale care din nodul j (fig'. 2.11) au fost
dimensionate la H41lP / = 18..n7 mH,03 rezultind H./Il. I = 18.222 mH.O. Diametrele
tronsoanelor care pornesc din n.odurile 1 " au valori ca tronsoa
. nele similare ale Cllre din nodul j.. ' . . .
Exemplul de calcul 1.4. SI se efectue70 calculul hidrau!i'" al dc alimentare,
cu rcec pentru consUin rncnajcr la grupurile sanitare' iJ,CcrcJI.tc \luci cHhliri indllstrial0
amplasate intr-o ancxl\ socinl:' avind p.'lrtcr lIou4 etnie liC lIetcrtnillo "llcilla hidradina
Il apei fII pUtJctuJ dc racord nJ inbtal.alici in1lrionrc In. 1['1
l
'O\1U1 cxterioar?\.
Se d11 sd.elllo'l ilOJllelric:l lIe calcul n din figura 2.1.5, pe carc silit nolnte ti
pnrile de pentru obicctde sanitare: L - baterie pentru lavoar D. 1-'; D - baterie
pentru Do"; R - roLiucl pentru rezervor de closet DolO; P - ro!>inet pentru pi.o.;r
individual Do 10. precum lungimile tronsoauclor tuturor conductelor. Parterul .,.fi'
cota O.OO 'm. ullui etaj este de 3,.50 m. se cin l
c
'
/
i t j.\'C
tip G. Regimul de h,r"izaro a apci este de 17 h/zi. Temperatura (de calcul) apei calde
do con"UIII este ,le 'OC.
UrlOltll"I, (',,11"11111 hl.lratlllii ni ((,,\111" "-1\ fl1ff'PUt ru 'mlnnt dill ....
1.1 ... 1. 1. Jlunctul tiu tOIlMlIli n'l 1I1ld "t'/uvulllujid Ji'dIHUJiC e1IH 11I( ... 41g" 1ll'll.dfqlo Ullld
robinetul II do pc trousonul 1.1. coluana "'. C'ste rell"t in tahelul 2.12.
Echivalen\il de dehit,ai llJnul!JlriJor sau "",1 diu tilhelul 2.2, iar !liu tnbdJlI 2..5 rClult:1
E = 0,9 E, + li, pentru apci calde de con.um <le 'OC.
Peulru de!>ilul de calcul III co"dJlClrlor s-a Cnlosit qc = a1Je,fE (,.lbel 2.3), fu c',,
" _ 0.1.'1 (tnl>l'1 2.1), b .... J.llll (,,,hei 2,.'\), C'- ("()() (talx'\ 2,3). V.lnrilc dt'l,itrlor IIl! cain.'
])0 fiecare tronson b-LLU llctclIuillllt
l
tu hlnqic de :iUm.a E
ta!.>clul 2.7.
,.
.f .1,
.-.
;"':, :
.' "
I "
I
"
Fig. 2.1.5. Schema izometricll de calcul a de alimentare cu apl nice pentru
consum "'enajer. alerente grupurilor sanitare de la ci anexll socialA a unei clAdiri industrialO
./ aviDdP + 2etaJe, . ,
..
I ...
Pentru dimensionarea .. folosit ;,omogra'ma din figura 2.2, Intrucit H, <
< 15 ro se tevi din PVC tip' G. ' " .'
Sarcina hidrodinamicA necesarA pentru a1imentarea cu apA a interioare, de
In punctul de racord la releaua exterioarA. este H... .4. - 16,121 mH.O.
Traseele secuudare care pornesc din nOdurile Al' A. ,1 A. aU fost dimensionate la sarci
nile (presiullile) ,Ii.poni"i!e din aceote noduri, pentru echilibrarea hidraulicll a redi.
tIIellsionh"III"" lronsoallcle Indicate In tabelul 2.12. In continuare au 10lt dimen.ionate con;
elllclele de Icgtlturlla euluanel.. MI' Jl.t., M, I\t. Ia ....rcluilo diHIJOniLilo din nodurile reMpective,
, lolosind vilezele maxime admise, cu condilia ca diametrcle sA tie egale cu diametrelo conduc.
telor de la arntlturil.. obiectelor sanitare indicate In tabelul 1.37. Presiunile In exces
di .. nodurile conductelor de legAturA la coloane vor li preluate prin robinetele montate pe
conductcle de respective (Iig. 2.1.5)., . .
Calculul sumei de de locale, 1:1;:
Tronsoll 3. 1:
1. coturi :1. 10 mm '.
I ruhinet cu ventil drept d.
1 Il'u "o lrecoro
10 mm
2 X 2 ..
i X 16 - Iii
I x O,, _ O.,
-'i',ili--Zlf;
1'f(JIISOU": 3.2: 3.3; 3.'; 3.6; 3.7: 3.8; 3.10:
I tcu (le trecere 1 x O., - O,,
. )
-Total
TrO>t5on 3.:
1 cot d. 20 mm Ix t,' 1.'
1 robinet cu' ventil drept d. ZO mm
1 teu trecere
I x. 10,0 10,0
1 X 0,.5 "" 0.5
Total 12,0 \.
: ,
....
,
' \ . ..

3.10:
. teu de
7r"".0.. 3.11:
3 coturi .1. 80 mm
I ro!>inet cu sertar d. 80 nlln
..
teu .In deri'lalio .
7'011";"11': 1.2; 1.3; '1 ..5; 1.Ii; 1.7; 1.8:
1 teu de trecere
. '.',
T,tioI.I0I1.: . , ,
J cot d. '20 mm
I robinet cu ventil drept i. 20;nm
J teu de trecero ,
T,oll,"" of.9:
2 ooturi ti. 10 mm
,1 robinet cu ventil drept"
1 te!, de deri"alio
I "',:m.tm 2.1i.':
. l' robinet, cu ventil drept d
, I teu In derivali" .
7,ell'o.. 1.3.1:
1 cot d. 10 mm
.1 robinet cu ventil drept
1 teu de trecere '.
Tron,on 1.3.2:
1 teu de Lifurcalie
" T'on,on 1.3.3:
1 cot d. 10 mm
1 robinet cu ventil .:repl ti'
1 teu in derivalie
Tron!O;' 1.1.3:
.
10 mm
2.5 nim
.
Il! mm .
I x 16
10 mm
1 robinet cu ventil d..pt ti' U rnm
1 teu In derlvalie
T,onloll 1..5.3:
I rohinet cu ventil drept ti
I leu r" ""d'/1I1 ia
T,o,,,oll 3..5.1:
I robinet cu ventil drept ti
I tcu In derivati"
.. TrtmlOll of.of.of:
I cu ventil d"pt ti
1 teu In deriva
20 IlIlU
1.5 mm
1.5 mm
. ,
'.
I X 2.0., 2,0
:.
TOlal 2,0
3 X 1.0 - 3,0
1 X 0,3'" 0.3
1 x 2,0 - 2.0
Total -'.l
1 X O,, "" O.'
Total O.,
Ix 1,' "" 1,'.
.,
1 x 2' = 2;0
Total 2,0
1 X 2 = 1.
1 X 16 = 16
Ix 2 = 2 ,1
Total 20
1 x 13 = 13
1 x 2 = 2
Total l'
I X 10 - 10
Ix Z - 2
'j';,t;;j---12.
t
Ix 10 - 10
:l
Ix 2 = 2
<
" Total 12
'<
,.
Ix13=13
t X 2 ... 2 "
.:
Total 1.5
il;
, .'
.
1"
137
'11
1,
J
.;
/ X /0 -
Ix O.,
Total
2 x 1,2 _
I X 8 -
1 X 2 -
Tolal .
I X 10
I x. 2
Total
IX Z
1 x 0,.5 =
Total
10.0
O,,
12,0'
2.1
8,0
2.0'
12.1
10
2
12
2
16
O,, ......
18.'
..
i.136
I
\ ,
Calculul hldraulle al 'D.laIatlelIDlerioare de alimentare cu apl i_' ,elltru eoa..m.' menaj.... al'..
. .' ,
Nr.
tron
son
Nr. ,1 telul armAturllor
r&cordate la tronson
0,11
EI
E.
-
'1
E
-
,
io
1/.
-
6
o
1 ,
m
-
17
....
ti,
mm
-
a
V
mi'
".
Il
i

..
-
10
I 1 3
,.
True,,1 4,1, '1,1\ (Colo.lla M,I
-
tiO,O
-
16,0 O,, 0,6'
-
O,, o.on 1.0 1\{
'1:1
0,72 '8,0 1,0 20,0 1.0
-
1,0 0,1'
O,lJ
,
21t '1.1
0,70 12,0 1,0 2',0 U U 31t '1 ..1
3,0 ' 0,90 69.0 0,30 2,0 2',0 2,0 . '1lt
11 -
0(6,0 0.00 0,8 31,0 0,19 1,0 3.16 1,16 1L+1lt
4.'
,0,90 31,0 iO,O 2,7 4,0 '.26' 0.79 1,26 '1L+8R '1.6
0,78 18.0 0,8 0.98 '0,0 1.0 6.'1
6,0
8L+8R 2.'2 1.7
lO,O 1,00 2,0 '0,0 1.28 8,'1
6,0
8L+ 12R 1.'2 4.8
lll,O 10,0 1,1' 1,17 '0,0 9,78 l,78
12,0
121.+1211 1.9
16,0 90,0 1.10 29,28 1.39 M 11.28 I'D+ 12L+21R 1.10
28,0 6,0(1 90,0 1.40 11,0
'1.33 I.m+39L+48R+IIP' 2',80 2','J 1,1 I
A" .;"
- i' r .
mm M.O
.
EA" '
mm,H,O

11"
mm M,O
D,I
mm H,O
:EA" +
+ :EA"
lnm H,O
H.
mm H,O
H.
mm
H.,..
mmH,O
" ti 12 13 14
l'
16 17 18 19'
110,0
''',O
4l,lI
1110,0
36,8
86,1
ti,4
60,0
380,0
80,0
336,0
'.
-
472,0 1n,O 60,0 '12,0 20,'
4116,0 Mli,O O,, 11.<1 1111,0
1'1'1,11 LI ,Il 6.'9,0 0,.5 16l1,O
1019,0 13.59,0 12,0 .520,0 HO,O
O., 1011.0 1417,0 22,0 376,8
I j26,2 1063,0 22,0 0,.5 163,2
I j.56,6 ' 1079,0 0,.5 16,0 177,6
1642,6 0,.5 2B,O I 10',0 '37,6'
11 997,6' 2897,6. 2000 10100 12.4 . 19/10,0 917,6 "",O
10100 2000 1521',6 2 118,0 2,0 1.lll,O 3 11',6 997,6
2,000 10100 16 121,0 2688,0 4021,6 .HO,O 1333,6 ',3
Traseul 1.1 ... 1.11 ,Coloana M,); Hdl'P A. - 13 11', 6 mm M.O '
60.0 60,0 20,' 472,0 172,0 .532,0
.n,o 118,0 o,, 11,0 '186,0 601,0
,'4,6 172,6 12,0 ' JI2,Jl 798,0 971,0
93..5 0,$ 19,0 817,0 1083,0
27,2 29l,3 O,, 17,0 834,0 I 127,3
7,8 301, I O,, 16,0 8.50,0 I 1'1.1
76,8 377,9 0,.5. 22,0 872,0 1219.0
12,8 390,7 O,, 13,0 88',0 121',7
6,6 397,3 . O,, 19,0 904,0 1301,3
17,6 4H,9 O,, 24,0 928,0 1372,9.
320,0 764,9 11,2, 700,0 1628,0 2392,9 2000 10100 li 192,9
192,0 9.56,9 2,0 110,0 1768,0 2721,9 2000 10 100 li 821,9
Se rCCIllculellzlI. tronsoancle 1.6; 1.8; 1.12
293,3 8.14,0
24,0
76,8
193,6
6,6
17,6
320,0
192,0
.317,3
3901, I
'87,7
11",4
1223,0
1.543,0
173.5,0
O.'
0,.5
0,.5
0,.5
O,,
11,2
2,0
13,0
n,o
30,0
19,0
2,4,0
700,0
110,0
877,0
899,0
929,0
948,0
972,0
I 172,0
1312,0
1194,3
1293,1
1.516,7
211',0
3047,0
2000
2000
,
10100
10100
li 81.5,0
" 117,0

60,0 '60,0 20,,5 472,0 472,0 .532,0


'11,0 IIK,O U,.5 li,U 486,0 ' M1,O
42.0 IM,O 0,.5 13,0 199,0 6.59,0
60,0 .220,0 0,.5 22,0 .511.0 131,0 .
90,0 310,0 ti,' 300,0 811,0 I 121,0 J3 22 1,0
111,2 329,2 O," . 17,0 826,0 I l.57,0 13 2.57,0
360,:1 O," 17,0 61',0 122.5,' 13.U.L'
24,0 4U1,.'! n,.' 27.n /172 ,fi 1 21r"., J.l Hri,'
.U,O Il,,' 17,lI X/I'J,O
I .1"',.'
D ii','
I3l,lI . '66,:1 2,,1 IU,U 10 II,U I}N,.' 2 nUll 10 1(10 lJ 67'>,'
J39
}36
'.
il: i
,
60,0' 16,0 .1.0
-
O,, O,, 0.6' 0,07-'
IR . 1.1 -
0,72 '8,0 20,0 1.0
-
1.0 1,0 0,13
lR 1.2
0,70 41.0 1,3 2.'.0 0,13
-
U i,' 3R 1.3
1,7 0,8' ",0 2,01 O,lO 2,01 2'.0
3R+3P 1.4
H.O 0,80 32,0 0,8 0,41 2,01 '2.96 0,9' 3L+JR+3f U
;26,0 0,78 40,0 0,67 0.3 4,46
4,97
3,." . 0,9' 3L+6R+lP ,1.6
32,0 0,90 40,0 2,4 0,7-' 4.02 0,9' 3L+61t+61' 1.7
16,0 0,70 0,8 '0,0 0,89 4,02 ',91 1.89 6L+6H+6P 1.8
22.0 0,3 0,8' '0,0 7,41 1.11 1,89 ','2 6L+9R+OP 1.9
28,0 1,7 0.9' 1,19 7,92 '0,0
8,87
6,OJ 1,89 J.1() 6L+9R+9P'
32.0 J.IO 10,0 '0,0 1,33 6.03
22,03
2,84 9L+9R+9P 1. II
21.0 8,0 1,1' 3,30 ",0 tJ,'3 8,'0 27L+24R+9r 1.12
T rOllsoande' 1 1 ... l'
80,0 0,3 32,0 1.2' '1,16 0,67 3,'1 0,9' 3L+6R+3P 1.6
32,0 0,90 '40,0 2,4, 4,97 0,7-' 1,02 0,9' 3L+6R+6P, 1.7
42,0 1,0' 0,8 40.0 0,8\1 '1,02 '.91 1,89 6L+6H+6P 1.8
1.9 I
,
1.10 !
1. ti
24,0 8,0 22,03 3,30 ",0 t.l' Ij,.53
27L+24R+9P 8,' 1.12 ,

Traseul 2 1 ... 2 10 (Coloana 1.1) Hdl'p. A , = 1481.5 mm Ha


60,0 16,0 0,6' 1,0, O,, O,, 0,0" lH 2.1
.511,0
-
D,n 20,0 0,1.5 1.0
-
\,0 1,0 21( 22
42,0
-
-
1,5
0,10 1,0 2'-0 0,23 U .In 2.3
60,0' 0,90 2.5,0 1.0 0,30 2,0 2,0 in 2.1
30,0 0,70 3,0, 32.0 0,38 , 2.5 .5R , 2,' 2..5
24,0 0,78 10,0 0,8 0,66 '1,39 1,89 6L+,m 26 2,'
1!l,O 0,78 2,1 '0,0 1,03 CI,89 .5,0 (,1.+ IOIt 1.11I> Z7
JII,O I,OIl 11,8 ,,O 11,711 1.32 J,11l 121.+ IfIlt 211
111,0 0,1111 113,1I 11,211 1,10 lfJ .1,711 Ill, I mI 1,'
22,0 0,98 63,0 li,ll 13,17 1,98 2,IlI 181. !I,5lt 7,' ',67

1
1,

, ..;.,7:...; _ '2=
"
2.7
2.8
l' 2.9
, . . 2.10
I
.U
3.2
3.3
3.4
3.'
3.6
3.7
38
39
3.'
3.6
3.7
3.11
),9
,
TronlOan.Je 2 1 ... 2 IS
ISL+JOR 1S,89 1,03 '/.,7 40,0 l,20
/""
'3.0 ",0
'12L+IOR 3,78 . ,,O 8.78 I,U 0,8 1,00 30,0' '0,0
12L+UR 3,78 11,28 1.30 ' 1,70 '/.,0 48.0 , 7,' .50.0
18L+ J.5R ',1S7 13,17 1,118 IS,O .50,0 60,0
Tra""ul 3.1 ... 3.9 (CoJoana M,); H",". Al - lot 997,6 mm H,O .
1.40 7.'
,
'IR
-
2J(
-
3J(
-
il(
-
1,' 'g+iR
, +8R
1.'
10D+8R, 9.0
10D+ 12R 9.0
13,.5 I'D+12R
O.'
. 1.0
1.'
'2.0
2.0
i.O
' 1.0
6.0
6.0
O.'
l,a
1.'
2.0
6,'
8,'
13,'
1',0
19.'
Se recalculear4 tronsoanele 3.'; 3.7: 3.9
Tronsoaotle 3.1 '" 3.4
'D+-IR
IOD+8R
1.50+ 12R
. i.'
9.0
13,'
3.0
i,O
6.0
Conducte de legllturl la coloana MI
6.'
13,'
19.'
0,07.5
,
1.0
I,U
o, "
0,23 1.0
0.30 1,2
2,IS 0.98
1,28 0,2
2.6 2.03
0.2 2,2'
2.92 ",0
0,98 2.6
2,03 2,6
2.92 1',0
TraseuJ J.3.1 ... i.3.3: H...
71
.- 13071 mm H.O
.
IIS,O 60:0. o,tS'
20,0 0.71
:U,O 0,70 42.0
60,0 O,IlO 13.0
17,0 0,71 '0.0
22,0 '0,0 0.8'
"1,00 22.0 63.0
30.0' 1,10 63.0
7.5,0 1.00 I 18.0
,
,
i
1.1' '0.11
1." 70.l!
1.30 31,0
IP 0,7 16,0 0.16
- 0,17\ 0.17Io.fl2
U. I I . .2P 1.3.2 0,7 16,0
-
O.li ' 0.3i 0,0' 0.-10 2-1.0
. 3P .
1.3.3
-
1 O..Si 0.'-1 0.07 2.' 16.0 O." 1-1.0
11
Traseul l.i.1. .. 1.1.3; H ...
71
. b - 13 183 mm H,O
, , IL
- 0.7 20 0 19
1.1.1 I /0,32

I0,23 I 'O,Oi 1
1.1,2 2L 0.63 0,.56 0.08 0.7 20,0 I0. 0.10 1.5.0 18,0. I' 1
1.1.3 3L
- .0.8' 0.12 1.0 20,0 0.'6 3-1.0, 0,9'
Traseul 1.-'-1 ... 1.'.3; H.
l
.;. 227.3 mm H.O
I
-
-
,
IR
- 1,0 16 0 60 0
1..5.1 I I'O." O,, I0.07.5 /
'2R I 0.6' 1 .
1..5.2
, 1.0 20,0 '8.0
I..Ll 31(
1..51 1,.5 0.23 l,a 2-'.0 0.10 42.0
- 1.00
I
I 1.0 0,1.5 1 O,U'
1,

.ll.,.". - 13 2' 1,1 nlln lI.O
.- '-"-- -. -- _.'-_._----,
TrollSoanele 1.6.1 ... 1.6.3 111 f.1 cu konsoanele 1.3.1 ... 1.3.3
. H..: d ,.71,. - 13 3'19.9 mm H.O
_ ., .. !:?:! ... 1,4.3. _
:
..
, ',' ./ <;.'
f/ .T
"""'H'

}., ":'".,",.'
... , .. '.'
, ',r,. ';,', ,". ,
'", ". '1 .',' '.
., " I " /'
l.;{' , .
.,
, 1
,.' ,.-," ',_:_1..,.1.,-.... .1 12 I_'1 . _18 1_g_
". '. . .. .'.
.,
.... .':...
. ..
'
.,
, '.
ti/l,O 20,-' 60.0 172.0 '32.0
11\6,0 1 IIH.O 60-1.0 .'H.O '0.-' 11.0 '. . ' I
O,, '199,0 13.0 --12.0 160.0 6'11,0
, 7l,0 232.0 12.0 1017,0 J 249,0 '18.0 ,
O,, 276.2

01-1.2 1306.7
, i,1
13,' 1030,'
.
O., 20.0 1331.0
.17.2'
280.-' 10-'0.'
O,, 26.0 337.8 1076.' 1 i li.'
,
O., 33.0 3-13.8 1109,' 6,0 1 i'3.3
. 10 '100 2000 ' li 013,3 270.0 613.8 3.8 190.0 1913.2 .1299.'
I
232,0 1017.0
J 11.0
:
1.4 I 366.1 .
130.0 362.0 3'.0 ' 10'2,0 O.'
:
1136,1 1070,0 0..5 20.0
I
'; 1112,0 i
80.0
'1
'-IS,4 0,-' 1698.1 1 1'0.0
,
33.0 1 183.0'
270,0 82-1.1
6.0
'1
-'.5-1.1
. 10 JOO 2332,'1 3,8 2000 li 132.1 32-'.0 1 '08.0
\ .' '/,
.(
,.
;
3, tI
16.8
110.0 I
. 3,1' 1
18
)
9.9" 2:0
129.9' 20.0
32.0
17 o
'00.0
32.0
'19.0
''19.0
I
t 678.9: \ 2000 1, 9800 11 278.9
3.' 1 3,' 1 2.' I 10,0 10.0 '1
12.6 1 16.1 O., 10.0 20.0
__ _'0_._1 .......2_00_0--,__7_1I_00---,-_1_0_1_20_._1
.60.0 60.0 172.0
20,'
O.'
I
. '11.0 118,0 .11,0
1.
12,0 )('0.0 1
, 12,0 ' JflO.O
,,
1.
, I
. 6 JOO 200q II 978.9' 678.9'
-- ---.- -
, .12fl,1 200fl (i (.Hl.l
......:-------------'---------1..-- -'--
'i41

j
10.0
.50.0
'0.0
'&3.0
--
19
.. -..
. . ,

I
/.
1
I
1,
..
2..5.1
2..5.2
2..5.3
2.'.i
2..5..5
2.'.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.-1
Ud
Tron_nele 1.8.1 ... 1.8.3 la fel cu tronllO&neJO U.\ .... U.3
..
H",."., - 13101.3 mm . H.O
Tronsoanelll 1.9.1... 1.9.3 la Iei cu tron_nell; \.3.1 ... 1.3.3
Tronsoanele 1.10.1 1.10.3. Ia IeI cu troneoanele 1.1.1 ... 1.1.3
Cond';ctll de leglLturl la coloana M.
Traseul 2.'.1 .. , 2..5.6; H""",. - 13 22'1 mm H.O
0.32
0.63
0.9.5
1.26
1,.58
1.89
0.01
0,09
0,11
0.18
0.23
0.28.
0;7
0.7
0.7
0.7
0.7
1.0
20.0
20.0
20.0
20.0
2',0
2',0
0,19
0,40
0,.56
0,78
0,6'
0,7'
'.0
18.0
34.0
.5.5.0
32.0
"6.0
IL
.
2L
JL
"L
.5L'
6L
0,32
0,63
0.9.5
1.26
1,.58
1,89
-
-
-
-
-
-

...
'1',,10",,1 .1,4.1 ... 3.4.': - 1.1141111I11' JlICI
.. . --._---_.. _..__. -------
I
-
0,/1 211,O n,u 0,9 0,1:\ l.41 JI) 0,11 "0,0
21) 1,8 0,11 2:\,11 1,8 0,27 3.1.2 0,11' "'.0
-
Joj,O 3.... 3 . 3D 2.7 0,11 32,0 0,40 2,7 0.1'
-
1,00 0,8 32,0 3 ..... 3,6 , 1D. 3.6
-
'0,0
2i.O
0,'4
-
0,67 0,80 3.0 40.0 .5D .. ,.5 4,' 3.... '
TrBlICul 3.'.1 ... 3..5."; H"up!.-1J106,7 mm HIO
_.- _._
16,0 60.0 1,0 0,6' 3..5.1
3.H

,s.o 1,0 20.0 0.72 2H . - 1,0 1,0 0,1'
12.0 31{ '. - 1,.5 1,' 0,23 2.5.0 0.70 1.0 3..5.3
60.0 0.90 . 1H - 2,0 2,0 1,00 1.0 2',0 3.H
'.
,
-
O,, 60,0 IR 0.6.5 1.0 16.0 - O.' O."
1,0 . 1;0 2R 0,1' 0.72 1.0 20.0 '8,0 -
-
12,0 3R 0,23 1.0 0.70 2M
-
1,' r,'
iR 2,0 0,30 1.0 60.0 2.0 0.90 2',0
0,70 .m 0.98 32.0 30.0 2.' 2.' -
"Il
H41.".1: =; 1332.5 mm H.O
Tronsoo.nele 2.7.1 ... 2.7.6. Ia fel cu transoanele 2.'.1... 2..5.6
H".".I -. 13376,' mm HIO
Tronsoanele 2.8.1 .. 2.8.6 la fel cu tronsoanele 2.6.1 ... i.6.'
Tron90anele 2.9.1.:.2.9.6 la fel cu tronlOande 2.'.1 ... 2.'.6
Cllllllllrtll elo IrKl\tllll 1.. CUI"RII" MI
_- _.- .. _--- ._-_._-------
". \',
.,- . ,

3.'
12.6
23,11
3S.'
22," .
i6.0.
; i
.r.
1
60,0
.5S,O

\..
60,0
30,0

,
/
.
.
3li,O
ii,O
2.'5.6
10,0
72.0
'.
60,0
'S,O
-12..0
916,0 2000 3100
678.9 .2000 . 2800
320.1 2000 ' 800
I
\
.564,3 2000 7 SOO
,
1
__6_0'-',0_.........L---:
2
:.:;2.;;,0;.::.0,-L..:
12
,O---,_'_1_8'c..
0
_c..1_0.",1..c. 7:..::,O_,--.;;,1 _...1.----:6_6..::.:..0__9:....::.H3:..;7.:..::.,0 .
"
143
"
. 11 ......
. ' ...
.,
16 17 18
60"6.0
l'
.5 "78,9

I
I
3,'
16,1
39,9
78,'"
100,8
1i6,S
60,0
118,0
160,0
220,0
310,0
I
.1li.O
HO,O
69,6
109,6 .
181.6
60.0
'118,0
160,0
I
2,'
O,,
0,.5
0.5
0,.5
12,'
20..'5
O.,
0,.5
O.'
12,.5

3364,3
. --- .
-
,
"72.0
-1S6.0
'199,0
.511.0
811.0 1121,0 2000 6600
I
!
.561,3 2000 000
1 121.0 2000 3100
'6".3 2000 SOO
_._-- ._-- _..- ....__.
-------
..
'0,0 .
70,0
87,0
113,0
.580,0 761.6 3000 9100
2,.'
O,",
O,,
O,,
.13.1
20,.5
0,.'5
0,.5
J 120.0
o,
10,0 10.0
10,0 20.0
10,0 30.0
16,0 16,0
11,.5
" .5
360.0 o iI7.'
1036",3
i
172.0
11,0
13,0
22,0
300.0
9721.0
6864,3
6221,0 .
.. -
.50,0
20,0
17.0
26,0
467,0
12861.6
172,0 i72.0 \
1-1,0 i86.0
13,0 499.0
142
-- ----
----
" ';.:,',
...
"
:"",'."
\ ,
'.
18 .1
\9 17 16
i
3000
12 1.1'
,+ .
-,'1
TronSOllnele 3',6. ( ... 3,6.' la cu 3.... 1... 3....' 761.6
11.,."., - 13'14.3 IDm n.o.
'
TronllO&nele 3.7.1 3.7." la Iei cu troDlO&nele .3.'.1 ... 3.'.4 1237 2000 3100 6337.0
..
,
,1';'
-,"!
'.
,',
:
tt
TronlOanele 3.8.1 ... 3'.8.' la foi cu' tronwanole 3.4.1 ...3.4.' 761.6 2100 3861,6

"
1 1,
Conducte de legAturi cu coloana )fl'
..\ .... (if;\
I
I ,
..
,
'. }
:
t
'U.I
, .... .
IL 10,0 0.19 0.31
I
-. 0.32 20.0 0.7 0,0" '.0 ."
.,
,: , .. 1': 2L 20,0 0,63 0,41> 0.63 ... 0.09 20.0 18.0 0.7
i
3L 0,95

0,1. ,31.0 30.0 0.7 W.O 0.9' 0.'2


tt
... ,.
1,26

0,18 0,7 1.26 0.78 2000 20.0 180.0 .5'8.1 ",0 r "L
;
/
"
.
.
.:..
O.' O.'
0,0"
1,0 . 16,0 0.6'
-
1,0 1,0 O,'" 1.0 20.0 0,'2 '8.0
,....
1.'
1,' 0,23 1,0 :U,O 0,70 "1,0 .
-
2,0 2.0 0,30 1.0 2',0 0,90. 60,0
,
.rl
o,:' ''1.,
I
". 60,0 60,0 0.1 IR 172.0
1
I ! 20,' 172.0
, O,, o" 21{ 118,0 11.0 1116,0 "11,0 ,
o"
,
JI( " 160,0 ' 12,0 13,0 199,0'
'1..'.1
0.5 L'..l
220,0 1R 6G.O 921.0 '1 .'13.0 10,.' 9913.0 2000 6600
..
,
11.,..... "" 13 626.2 1011\ H.O .': 1.
_: ...'
')
',' ,
.68.58.1 Tronsoanolo ... 1.6.1 la IeI cu tronsoanrle 1.... 1 ... 4.4.4 2000 1300
,
. 1313,0 2 000 3 100 TronlOanele 1.7.1 ... 1.7." la reI cu tronlOanele 1.'.1 ... 1.'.'
11.,.1', - 13 712,6 mm H.O
'. ,
Tronsoanele 1.8.1 ... 4.8... la fel cu tronsOanele 4.of.I ... ".1." 3 3.58,1 I '.58." 2000 800
7'0"50" 1.'.1:
7,,,..,. 1.1 la IeI cu 3. 1
Total 20.5
1 robinet cu ventil drept ti. 20 mm 1 X 10 la
,, 7'8.. 5........ : 1.2; 1.1; 1..5; l.tI; 1.7; 1.8; 1.9;
I leu III derlvatie 1 x O., - O,,
!,1, , 1.10:
. Tolal 10.'
1 leu de trecere 1 x 0,.5 .. ,0..5
T,ollsoo"e: 2.2; 2.3; 2.1: 2.6; 2.7; 2.8; 2.9;
1 teu de trecere
"'!'
<
Totala.'
Tolal O,,
. 1 x O.' - O.'
T,""..... 1.11:
i.
I .
.1 cot 4. 40mm ,
1 X 1,2 - 1.2
T,o"so.. 2,':
o 1 robinet cu ventil drept d. 10 mm 1 X Il "" 8.0
1 col ti. 2' mm 1 X r,' - 1.'
1 leu de
1 x.2 - 2,0
1 robinet cu venlll drtpt ti. 2' mm . 1 )( 10 - 10,0
1. I , t
Total 11.20
T,,,,,_ 1.3:
I cot ti. 50 mm '1 X 1,0'; 1.0
T,onsoll 2.10:
t cot 4. 20 mm
I x 1,5 - 1,'
1 robinet cu sertar d .50 mm 1 X 0.3 - 0,3
\ robinet cu ventil drept d. 20 mm \ x \0.0 - 10,0
1 teu de 1 x 2,0 - 2.0
1 leu de trecere \'X O,, - 0,5
-- . ,
Tolal, 3,r
,
...
\ Totul 12,0
\'...
j
\ , .
1044
"
... '
.
1,' , \' .'II!"

, ,
,.
.. , ;
','
t "
I " /
',o
,'. '"1'" '/ ". "e
.
'.
,
.',
l'
" .
, r;:;-..
. ,I.!!Y,
L
.
',3.1l
zw;n ! L
.
I
, Exemplul de calcul 2.5. Sl'se efectueze calculul hidraulJe de cu apl
caldA pentru consum menajer. din interiorul unei clAdiri de locuit avind parter ,i patru etaj..
sA s,: sarcina hidrodinamicA necesarA a apei calde In punc,tul de racord al in
lOtenoare la reteaua exterioarA. '.
, Se planul parter (fig. 2.9), planul etajului curent- (fig. 2.10) ,1 planul aubsoluhtl
tehmc (hg. 2.1\). Parterul are cota O,OO m. unui etaj 'este de 2,80 m.
se executA din din zincat din seria Regimul d.. furnizare a
ape. calde de consum este de li hJzi. Temperat"ra apei calde de con.um e.te de 60 C. .
Relolva". Ooiectcle sanitare fiind amplaSate'pe planurile parter (fig. 2,9) fi etaj curent
{fig. 2.10). iar de a apei calde de consum fiind trasatlL pe planul subsol
(fig. 2.11). sa intocmit schema izometricA de calcul (fig. 2.16) pe care stnt notate tipuriJo "
(/" CII acelea,l semllilicatii ,i dimcnsiunl ca fn C'xemplul de 2.1, prC'cum ,i lua
J:illliic tronsnanelor relclel.
Calculul "itl ...ulic al relelel .-a Incepllt cII traseul format din tronllOllnC'le 2.1 ... 2.9 de
Illilllclitare cu apli caldl a punctlllui de consum 11 de pe tronsonul 2:1. coloana M., care
.(,te cel lllai dez&"alltlljat din punct de vedere hidraulic din Intreaga ,i este redat
III tabelul 2.13. .
de dCbit ai armAt uri lor .au luat din tabelul 2.f iar de calcul peDtru
'nsumareir din tabelul 2,.5 ,i anume E .. El' Pentru 'deLitul de al con
,'"<:Il'Ior .a nl'licllt ,,'Ialin qJ - b(ac "ii + 0,004 li) din tahelul 2.3, In care: 4" 0,20 peatr..
1I'llillllll .111 flll'loll.llln II "1'"1 c"lde d. "uIl8'"11 .1. ,Ii "/&1 (10"",1 J.1). II -0,7 !,,,"tru tn'"I'<"'&
IlIra clc 60C 11 "pci calde de consllm (tuLcl 2,.5) ,1 D" 1.00 (labei 2.3). fn aceste
"alorile delJitelor de calcul qc de caldl de consum pcntru fiocare tronlOn de coad..e ti
sau dctcnninat Inmultind cu b ... 0,7 valorile debitelor qc deduse din tabelul 2.6
suma t::= El'
l'elltrll dimellsionarca conductelor sa lolosit nomogl1lmll din IIgura 2.6, Intrucit 11, < u la
'so utilizcazA din zincat peatru distributia apel ClLlde de consum." _
Sarcina hidrodinamicA pentru alimentarea cu caldiL de cOIISum a
in""rioare, del!lrminatl in punctuL-f. de racord la exterioarA este 11." A .. 17,089 mH.O
HIJ
.-" ',.,.'
. ',(
1)( 2 - 2.0 '
Total . 2.\)
1 )( 2' .1.0
1 )( O., - O.'
Tolal 2.'
1X O.,. O.,
Total O,,
1 )( 10 - 10
Ix 2-'2
Total
Ix 2 2.a
I X O., O.,
Total 2.'
1 X O.,. O.,
Total O,,
2 X 1.1-2.1
1 X 9 - 9.0
Ix 2 ' - 2.0
Total 13,1 .
, .
,
,,'
I
'@.
" Bli *JS
.1l-JB1" 23
. '/f.80m
'0,'51 '.
I 2.4
1./ V2.80m
mOlii L
Bu::..t..JS
/2 " 2S
,m .
'
.' .. 14 /1
"
rBlJiT/ IL'
SL-.4t+.LJB
.A
,'.JL.J I
2.80 le
SL-Kt*J.JB
.,'1'

, 1.6 I
2.8 m I L
SL*!*lJB
I
) /J:OOin A2// " /JJjjj;; , ./

.
.(
'
2.9 I
9,Gm
J
//
A / '
.
Fie. 2.16. Schema. iwmetriclL de calcul a interioare de alimentare cu.
pentru consum menajer. aferente unei de locuit P + 1 etaje. ,
Tr...rrlo ""c\llIclare care pornesc din nodurile A, (colonna J'f. A. (coloallelc lof. , U,}
au 'oal dhnnn!'linuuto la hUrc1ni1o llbpnnihllc ,lin I\u'hlr nuduri, lC'l\lillndu...,. prin dllllrmSlcHtltrC'
echilibrarea. hidro.ulicll .. relclei, '
, Diamclrele conductelor de Icgllturll de la
ia.. din' tabelul 1.37.
Calculul sumei coclicien\i1or de pierderi de
T""'JOfI 2.1: ,
1 cot d,. mm
I teu de trecere
. L r-.
" 8l.L*,,+4JS
' I 26'
" I ff8lTrTi
L t' -,
Bu+J..JS
I
'V " of' 4.5 . , V
.
.' , /5 t*
28' / I 46
MOfii'y/, .
\.. \
/ , r L. '8"
//.SL.:-t-":'1.J
'1,7 / . 4.7 ' I
.' .,
..'>.:;'" ,.,:.. 11
'':.:' ' !
.......
@,, ., "
.. .'
'. 33
.' Insa;,
. SlJJ:a.JB
@ : I J4
4.1"
L r-, L
Sl __l.JB .
. 5
, r '
IL' , , , L
SL':'r.LJB,'
, 44 I ,,' 1
, , it
2 7 I L 3,
7
S.J L
l5.Or5m SL-r1.JB /JJJ[Jrii l ,*UB
,
armllturile obiectelor sanilare la .e
...rcinA locale :El: (lig. 2.16):
I x 2 - 2.0
, I X O., O.,
Total 2.5
147
'1,
!
.
' '/. \ :
1
" l
j
. !
"
, I
...
,
, ;
rro,uon 2. I 1:
I do
Tronson 2.',1:
I cot d. l' mm
I leu do trecere
TronsOlJN': 2.'.2: 2.'.3; 2..'-1: 2.'.':
1 leu do trecere
Tron,OIt 2,",6: '
I roLinet cu ventil drept ti. 20
1 tcu In derivatie ,.
Tro",,,,, 3,1,1,
I d,. l' moi
I tcu de trecere
TfO'Ue}(4n,: J.1.Z; 3.1.3; 3.... 1:
I leu de trecere
Troll''''' 3.1.':' , '.' " ,
2 coturi d. 32 mm
I roLinet cu ventil drept d. 32
I teu In deri"alic
,
D\lD
mm
--
-----
1 x 10'';; to
1 x 2 2
Total 12.0
2)( 1.2 - 2.4
, 1 )( 9 ... 9,0
Ix 2 .. 2.0
Total 13,-1
2 x O., "" l'
Total' I
7-'O.IIQ<I"': 2,3; 2.1; 2.'; 2.6: 2,8:
2 teuri de trecete
7."",,,,,,,.: 2.. 7; 3.7.
Z cot IIr' d. J2 nln! . .
r robinet eu ventil drept i. 32 mm
1 teu de
T'MISMs 2.2:
" 1 robinet cu ventil drept i. 20 mm
",. J. teu de
, "
. ,
I I I
....
... ....

.....
le

....

Q
8 '"
'"
::
::1
II
.....
I
'":
..
....
......
...
...

....

....
...
::0
8
.Q
::
..;
CII

...
+
..;
"
'3
i
+

=
e
l-<
...
..;
............
....... r-- ..;
, NN
...
.... ...
--
o.. ct qoo.. q C!. q


-o CI Q o 0.0 o CI
0000.............. ...


..
ccoo ....... .........

N. ...... "'f"-oC\-IIt")t'-r":l
----N

oONririMlI"\oOti
_ _-<tu...'
W"lOOQC o .... o .....
r-id....
, ,
,. ,
."
f
... '
r
j'"
"
, '
.
',.'
, .
. ",.
1\'
;".L,
. ,
II
:s-
II
..... {\
+
c..
...

..
o.
l
\ 0"11 UlIU
)


el
-
-
-

Il'
il
II
1
./1
+ ,::0


o
'l:;t

,
O"H UlUI
I.q
>J
lo'I
O
":.';1:. ...

El
O'HUIIU
1" -
c:: ''''1
\lI
a"B UlIU
,
.. i
-.si
. - Il
c::;
_"4_'''_
ukl'
l&l n

;Y''i i
.;;. ... g
:i g
.. A
ZBi
3
u

...
II
$
]
.S
..
J
J
..
i.
u
j
ii

\D
VI
...
"
rl
.
o:
I
....
..
....
r": '"
00
....
..
Q <:> Q.

.... ...
r
'C!. .....
'" ....
CII '0\
.... ....
I
....
I
....
:i :i
I
...
"':. "':.
... \Cl
;e .... ....
...
!
\Cl -ee ...
,
o..
:x: g
s'"

Il
- -
Il
"':.
'"
....
\Cl
-
N
-
....
Il:!
..
N
,--
...
... ..
...
I N N Q
-
O
""- oi .li
II 'il "
r= c: oi.
:
i


- ..
'li ...
e
8
'"
G
-
,,.i :i
il
j
...
..
...., ...., 3! .:l
.... ...
.!! .!! O O
Il:! .
....
... ... ."
....
..
-

.. .

..
.. .... .
li) CII
.... ....
-
-ti
+
....
Il t
+
M
'3 ....
Il .@ +
el + e CII
... t'
'"'
'"'
I
.. : ,li,
,
" .' .

7'''''10'' 2.9:
2 cottiri d. -'2 mm 2 x 1,2"" 2:t
I rooindt cu ventil deept, d. 32 ItIm .1 X 9 "" 9,0
I teu In 1 x 2 2.0,
Total' 13.-1,
T.l1f1lna.,: 1.7; 1.7:
2 coturi d. 32mm 2)( 1.2 - 2.-1
1 robinet cu ventil drept d. '32 mm 1 X 9 =' 9.0
. 1 teu In deriva ' 1 x 2 .. 2.0
. " '. " . -Total 13,1 (. ,
Exemplul de calcul 2.6. Sl se el.ctueltl calculul al de alimentare cu
al<L\ pentru consum menajer, din interiorul unei cl1diri de locuit avind (parter opt etaje
,i s& ac determine sarcina hidrodinamic:.!l.' necc:;arl .. apei calele de consum In. punctul de
,r&cord ..1 interioare la exterioarlL. . . ,,1 .
Se dau: planul JlDrt.r (fig, 2.9), planul etajului curent (fig. 2,10) planul subselului
tehnic (fig. Parterul clAdirii are cota O,OO m. unui etaj este de 2.50 111.
Instalati. se executA din din zincat din seria 1. Regimul de furnizare a
apei calde de COMumeste de 11 hfzi. calde de consum este de 60 C.
Ruolu4". Planurile subsol. Parter ,i etaj curent sint ca In exemplul de calcul 2.1
diferind numai numlrul de etaje ale Schema izometriell. de "calcul' a este.
redaU In figura 2,17. armturile avind dimensiuni ca In figura 2.16.
Calculul hidraulic al conductelor se efeetueazl analog celui pre:cntat In exemplul d.
calcul 2.', recultatele filrid date In tabelul 2.11, cu 11, > l' rn ,i, u Urrtlllfe,
I"'ntru dimensionarea conductelor Ia folosit nomogl1l1n& din fig. 2.7.
Diametrelc conductelor de legllturl de la armlturile obiectelor sanitare b coloan..
..au lUAt din tabelul 1.37., '
Calculul sumei de pierderi de sarcini locale (lig: 2,1");
T'''JI.o'' 2.1:
1 col: ti. l' ml!1 t X 2 - 2,0
1 teu de trecere . t x O.' - O,,
-Total' 2.'
T,ollltm 2.2:
1 robinet CII ventil drept d. 20 mm 1 x 10 - 10
,t teu de ' 1 x 2"" 2
Tolal 12
7',."'101111,:'2..3,; 2.1; 2.'; 2.6; 2,7; 2.8;.2.9;2.10:
2 tcuri de trecere ,2 X 0)
Total
1'.01110411': 2.11.
2 coturi d. 10 mm 2)( 1,2 - 2,1
1 robinet cu ventil d. 4& mm 1 X 8 8.0
t teu De 1 X 2 2.0
Total 12.r

..'
.. '1 ........
NNNN'NNNNN
.
.
.
.

"
'
l

.

.
\
-
.
.
)
.

0
1

.
N
I


1
\
)

1
\
)
1

-
"
>

.
"
>
t

-

O

-
Q
:
>
-
:
"
,
-
,

.

...


...


c
a


=
"
"
"

<
:
:
:
i


!
"

c


<


l
J
)
;
;
l


v
,
3

(
1
)
:
:
:
1
:
"

X
t
n


"

"

'";
:
;

c
T
.

O
o
i
.
'

c
a

.

C
t
l

t
l
l

C
b

O
I

.


l
J
:
l

;
;
O
s
'

a
.

1
\
)


.
.
I

:
l
:
.
.

,
Q
.
:
:
.
.
.
.
,

I

.

.
'

=
'
t
i
'

:
;

(
i

f
,
:
f
j

I


'
"

.
.
.

t
;
l

.

\
!
J
'

t
;
l

.


i
S
l
l
\
)
'


p "

.
.

I

,
-
.
.
.
1
_
,
"
"

I


.

t
r
-
.

.
.
1
1
"
'
r
-
.

.
i
t
i
'

t
i
n
:
:
>
'

:
'
"

.

,
t

t


*
.

*
1
.
.
'
.


!
:
;

i
i
'

!
o
S

.
'
t
i
.
I
'
\

.


t
;

1
\
)

,
.

i
!


1
\
)


N

:
i
i

N

C
I
)


t
.


t
.

C
I
I
'


c
;
;
,

J

g

=
.
.

'
\
.

.
'
"

-
I
'
\
l


I
'
\
l


1
\
)

-
I
'
\
l


1
\
)

-


-
I
'
\
l


O
I
>

1
.
"

'
\

e
s
l

1


c
:
:
:
s
c
.
.

1
;
"

'
\
.


I

'
.
-
.


:
:
1


.
.


a
;

5
"


n
e
.

-
p
.
.

c
.
.

:
:
!
.


.
,
'
C
-
:
;
c
_

c

-
"
:
!
.


*
,
.
.
.

!

.
.
.
.
\

t
I
'

.

*
,
.
.
.

.

*
.
.
.
.

t
,
.
.

t
,
.
.

"


r
-
1
"
j

1
-
.
.

.
.

1
-
.
.

.
.
.
.
.

.


I
I

l
i


.
.

;
r
t .
.
.
:
:
l
j
C
:
:
>

a
.
J


.
E
l
.
:
:
l

a
l

'


-
;
j

l
-


Q
.
!
!
.

'
=


'
.
.
.
.
,
.
.
.
=

.

.
,

.
.


r
.


L
_
_


".
i
.

"
t
.
.
.
.

t
r
-
t
.
.
.

!
.
t
-
t
r
-
-


'
t
.
.
.
.
.
:


.

L
.

.
.

t
.
.
.

.
.
.

.
.

-
.
t

l
D
'

U
l

l
.
D

.
I
:
D

t
I
:
I

a
l

a
l

Q
l
-
_

C
I
t
'
.

t

,
.

.
.
[
,

t
i
'
;
e
.
.
.
n

.


...:


,
.


:
{

,
;

\
'
,
,
:

.

_
.
_
_

;
}
'
,

'
:

,
:
;
"

"
.

1
:

.
.
.
.

-


.
.


\
.
.

;
;
.
;
JC
a
l
c
u
l
u
l

h
i
d
r
a
u
l
i
c

a
l

i
t
l
s
t
a
J
a
l
i
e
i

i
n
l
e
r
i
o
u
e

d
e

a
l
i
m
e
n
t
u
e

c
u

a
p
l

c
:
a
l
d
l

p
e
n
t
r
U

C
O
D
S
"
m

m
e
n
a
j
e
t

a
f
e
r
e
l
l
t
i

u
u
d

d
i
4
i
r
l

d
e

t
O
C
l
l
i
t

.
.
I
n
d

P

+
.
8

e
l
a
J
.


(
e
x
e
m
p
l
u
l

d
e

c
a
l
c
u
l

Z
.
6
)

7
0

.

q
,


f
e
l
u
l

.


:
t
:

I


+
'
1

H
,

.
d

1
>

.


'J
:
.

,
,
:
t
:
K
r
.

D
r
l
1
t

H
.
u
:


"
.
.
'
I
;
?
:

D
r
l

\
E
=
E
1

.
+

D
r
l
m

m
m

H
s
O

r
o
m

H
,
O

l
D
1
l
1

H
,
O
l
i
s
e
r
t
.

D
l
J
1
\
'
I

'

I
'

m
m
H
s
O
:
t
e
n
e
'
r
a
e
o
r
d
a
t
e


I
m
i
'

.


5

m
m

H
s
o

e
l
a

t
T
o
n
s
o
n

.
.

"
.

.
.
,
-
T
r
a
s
e
u
l

2
.
1

.
.
.

2
.
1
3

(
<
;
:
<
J
l
o
a
n
a


2
.
1

2
.
2

2
.
3

2
.
-
1

2
.
5

2
.
6

2
,
7

2
.
8

2
.
9

2
.
1
0

2
.
1
1

2
.
1
2

2
.
1
3

1
8

1
8
+

I
L

l
B
+

l
L
+
l
S
.

2
B
+
2
L
+
2
S

3
B
.
,
.
3
L
+
3
S

-
I
B
+
i
L
+
i
S

5
B
+
5
L
+
.
5
S

6
B
+
6
L
+
6
S

7
B
+
7
L
+
i
S

8
B
+
8
L
+
S
S

9
B
+
9
L
+
9
S


1
8
B
+

I
S
L
+

1
8
5

3
6
3
+

j
6
L
+

J
6
S

1
,
0
0

1
,
3
5

2
,
3
5

'
1
,
7
0

7
,
0
5

9
,
i
O

1
1
.
7
5

1
4
,
1
0

1
6
,
4
5

1
8
,
8
0

2
1
,
1
5

-
1
2
,
3
0

8
4
,
6
0

O
,
l
i

0
,
8
0

0
,
1
6

0
,
5
0

0
,
2
1

2
.
8
0

0
,
3
1

2
,
8
0

0
.
3
8

2
,
8
0

0
,
1
'
4

2
,
8
0

0
,
5
1

2
,
8
0

0
,
5
6

2
,
8
0

0
.
6
0

2
,
8
0

0
,
6
5

2
,
8
0

0
,
7
0

1

5
,
0
0

1
,
0
2

1
0
.
0
0

1
.
5
1

8
,
0
0

I
I
,

3
J
.

1

1

1
'
/
.

1
'
1
.

1
'
1
.

1
'
1
,

I
I
I
,

1
'
1
.

1
'
/
,

2

2

0
,
9
8

0
.
5
5

0
.
-
1
0

0
,
6
0

0
;
4
2

0
,
5
0

0
.
6
0

0
.
5
0
,

0
.
5
2

0
,
.
5
6

0
.
6
0

0
,
.
5
2

0
,
8
5

1
3
0
,
0
0
1

1
2
0
,
0
0
3
2
,
0
0

1
6
,
0
0

1
3
,
0
0

.

3
6
.
1
0

2
6
,
0
0

7
2
,
8
0

1
0
,
0
0

2
8
,
0
0

1
3
,
0
0

3
6
,
i
O

1
8
,
0
0

5
0
,
-
1
0

1
1
,
0
0

3
0
,
8
0

1
2
,
0
0

3
3
,
6
0

H
,
O
O

3
9
,
2
0

1
6
.
0
0

8
0
,
0
0

8
3
.
0
0

8
3
.
0
0

1
8
,
0
0

H
O
,
O
O

1
2
0
,
0
0

1
3
6
.
0
0

1
7
2
.
-
1
0

2
i
5
,
2
0

2
7
3
,
2
0

3
0
9
.
6
0

3
6
0
,
0
0

3
9
0
,
8
0

1
2
1
,
-
1
0

-
1
6
3
,
6
0

5
4
3
,
6
0

6
2
6
,
6
0

7
6
6
,
6
0

2
.
5

1
2
,
0

1
,
0

1
.
0

1
,
0

1
.
0

1
,
0

1
.
0

1
,
0

1
,
0

1
2
,
-
1

1
,
0

1
,
J

1
2
2
,
0
0
1

1
2
2
,
0
0

1
9
-
1
,
0
0

3
1
6
.
0
0

1
0
,
0
0

,

3
2
6
,
0
0

1
0
,
0
0

3
)
6
.
0
0

1
0
,
0
0

3
'
1
6
,
0
0

1
0
.
0
0

3
5
6
,
0
0

1
0
.
0
0

3
6
6
,
0
0

1
0
.
0
0

3
7
6
.
0
0

1
0
,
0
0

3
8
6
,
0
0

1
0
,
0
0

3
9
6
,
0
0

2
3
8
,
0
0

6
3
-
1
,
0
0

1
6
,
0
0

6
5
0
,
0
0

1
7
2
,
0
0

8
2
2
.
0
0

2
-
1
2
.
0
0

-
1
5
2
.
0
0

1
9
8
,
4
0

5
8
1
.
2
0
.

6
1
9
,
2
0

6
6
5
,
6
0

7
2
6
,
0
0

.

7
6
6
,
8
0

.
8
1
0
.
-
1
0

8
5
9
,
6
0

t

1
7
7
.
6
0

1
2
7
6
,
6
0

i

.
5
8
8
,
8
0

3
0
0
0

3
0
0
0

3
0
0
0

2
i

2
0
0

2
i

2
0
0

2
-
1
2
0
0

'

.

2
8
3
7
7
,
6

2
8
1
7
6
,
6

2
8
7
8
8
,
6

T
r
a
s
e
u
l

3
.
1

.
.
.

j
.
1
1

(
C
o
l
o
a
n
a


H
d
l
'
'
'
.
:
'
,

=

2
8


m
m

H
I
O


T
r
o
n
s
o
a
n
e
l
e

3
.
1

.
.
.

3
.
1
0

l
a

f
e
l

c
u

I
r
o
n
s
o
a
n
e
l
e

2
.
1

'
"

2
.
1
0

I
-
1
6
3
,
6
0

I
\

3
9
6
.
0
0

I
.


3
.
1
1

I

9
B
+
9
L
+
9
S

,
1
2
1
,
1
5
1
0
.
7
0

I

3
,
0
0

I

1
1
1
.
1
0
,
6
0

1
1
6
,
0
0

I
-
1
8
,
0
0

.
5
1
1
.
6

1
2
,
-
1
1

2
3
8
,
0
0

6
3
-
1
,
0
0


I
3
0
0
0
j
2
1
2
0
0

I
2
8
3
i
.
5
,
;

T
r
a
s
e
u
l

1
.
1

.
.
.


(
C
o
l
o
a
n
a

M
,
)
;

H
d
U
"
.

A
.

=

2
8

'
\
7
6
,
6

m
m

H
I
O

T
r
o
n
s
o
a
n
e
l
e

1
.

1

.
.
.

1
.

1
0

l
a

f
e
l

c
u

I
r
o
n
s
o
a
n
e
l
e

2
,
1

.
.
.

2
.
1
0

"
1
4
6
3
,
6
0

1
3
9
6
.
0
0

1

I

1
.
1
1

!

9
B
+
9
L
+
9
S

1
2
1
,
1
5

1
0
,
7
0

I

.
5
,
0
0

I

1
'
/
,
!

0
,
6
0

I

1
6
,
0
0
1

8
0
,
0
0

5
1
3
,
6
0

1
2
,
'
.
1

2
.
3
S
,
O
O

6
3
4
,
0
0

T
r
a
s
e
u
l

-
1
.
1

.
.
.
.
.
t
.
1
1

(
C
o
l
o
a
n
a

!
I
l
.
)
;

H
d
"
"
.

A
.

=

2
8
4
7
6
,
6

m
m

H
I
O


T
r
o
n
s
o
a
n
e
l
e

-
1
.

i

.
.
.

4
.
1
0

l
a

f
e
l

c
u

t
r
o
n
s
o
a
n
e
l
e

2
.
1

.
.
.

2
.
1
0

1

I
,
-
1
6
3
,
6
0

'
1
'
.

I

3
9
6
.
0
0

6
3
-
1
.
0
0

-
1
-
1
-
4
5
-
,
6
-
0
"
"
';
1
-
3
-
0
-
0
0
"
'"
;
1
-
2
-
1
2
-
0
0
-
-
-
'
1
-
2
-
8
-
3
1
-
'
-
.
6.
.
.
:
.


.
i

9
B

H
L
+
9
5

1
2
1
.
1
5

I
U
.

O

I

3
,
0
0

I

1
'
/
,

1
0
,
6
0

I

1
6
.
0
0
1

-
1
8
.
0
0

I

5
1
1
,
6
0

1
2
,
i
l

2
3
8
,
0
0

:
,

.
,

.

'
<
t
.

.
d
.

=

2
8

7
8
8
.
6


.
"

-
-
.

:.\' ' ,
. ,; /,'
,.,
Tronso" 2.12:
2 teuri de trecere
"
2 X O.' - 1
Total 1
T'(Jn.tm 2.13:
;Z cuturl 1.' 'O nlln 2 X 1,0 -'2.0
I robinet Cu .... rlur -'O'mm
1 )( 0,3 - 0.3
I tenln derlvatie
I )( 2,0 - 2.0
Total' :tT
1'ronJoan,; f.lI; 1.11:
, 2 coturi J. 10 mm
2 x 1.2 "" 2,1
1 r!>binet cu ventil ".10 mm 1 x 8 ;.. 8,0
I In derivatie I x 2 .. 2.0
-total ,12,1 .
ExrmPJul de calcul 2.7. SI ae electuoze calcnlul hldraullc al Inatalatlel do alimentare CII a""
<caltlll pelltru con.urn mellajer din inleriorul unt;i ,coli avind parler ,1 trei etaje. ,1 IIA ac deter.
miile sarcina n<-ocesarl a apei In punctul de racord al Interioare la
reteaua exterionrl. .
Se schema izometricl de calcul din figura 2.18 In care armlturile obiectelor saai.
tare nu dimensiuni ca in ligura 2.11 (exemplul de calcul 2.3).' ,
"e sehema izolnetric1 lIe calcul aint Ilolate lungimile tron!lOllnelor de conducte. Parterul
<:I:ldirii ure cola O,OO, unul elaJ csle de 1.UO m. In.tulalia ac e"eeu14 din
,din oI'" zillcnt din scria u,oarl 1. Hegimul de furnizare' a apel calde de Consum eate de
10 b/zi. Temperatura apei calde de consum este de 1" C.
RtlOlua,. Calculul hidraulic al l-a Inceput, cu traseul format din tronsoanelo
1.1 ... 1.19 de alimentare cu apA a punctului de,consum L de pe tronsonul LI, co
loana. M, (fig. 2.18). care esle cel mai d"Ulvalllajal din punct de ..,edere hidraulic din Intreaca
i""l1lali. ,i r"dal In tubelul 2. U. . _ ,
Valurile echivllhmlilor de debit al armAturiior 8au luat din tabelul 2.2, iar relt1i do
,calcul ["inlru suma de din laUelul 2.' ,1 anume E .. E
t
.
DeLilul de calcul "entru diniensionllrea conductelor aa determinat cu '1. _
= abI': p.ntru E < 3.0,i q. - abe .rE pentru E ;;. 3.0 (v. tabel 2.3), In Cllro a - 0,23
r..gilllui de furnimre a apei calde de 10 h/zi (tabel 2.1). b - 1.0 pentru valoareA tempera
turii apci calde de consum de 60C (tabel 2..1] e = 1.8 (tabel 2.3).
Pentru dilllensionarea. conductelor s-a folosit nomograma din figura 2.6. Intrucit H,
= 12,80 OI < "m se din zincat pentru apei calde de consum.
Sarcina necesarl pentru alimentarea eu apl de consum a insia.
ei iJltcril>llre, fn punctul A. (fig. 2.18) de racord la exterioarll este
/1." = 17,089 mHp. ..',
Trasede secundare care pornesc din nodurile Al (coloana MI' fig. 2,18) fi A. (coloana M.)
nu fost dimensionate la sarcinile hidrodinllmice disponibilo din aceste noduri, elliculale
cu relalia. (2.16). realizinduse prin dimensionare echilibrarea hidrllulic1 a (v. tabel 2.1').
Calculul sumei de pierderi de sarcinll locale (fig. 2.18):
1"0';50n 1.1:
I .cot J. (, mm
I teu de trecere
'1',."1110<1"': 1.2; '1;:\: 1:'; 'J:fl; 1,11:'
I leu da trecere
,
'j ItllljOJI ..... :
1 ""t J. 2' 1Il1ll
1 robinet cu ..,cnlil dropt rI. 2J mm
1 teu de. trecere
:r'01Ison 1,7.
2 coturi rI. 10 mm
1 rn1>inet cu ventil drept d. 10 mm
1 ICII de trecero
Ix2 -2
I x O.' - O,,
Tolal 2.'
I X O,, - O,,
-t.. tnl--ii;r
1)( 1,'" 1,'
1 X 10 - 10,0
1 X O,'.!o. O,,
Total 12.0
2 X r.2 - 2.1
1 X 8 = 8,0
I x O." - O,,
Total 10,9
...,:
1
.,
.I
. i
i" 1
"
1
.1
, 1
;,'
.. -.,'.,
I
"
.".
. ,oI
t.':';
1.52
,


T
a
b
e
l
u
l

2
:
1
$

C
a
l
c
u
l
u
l
'

h
i
d
r
a
u
l
i
c

a
l


i
n
t
e
r
i
o
a
r
e

d
e
'

a
l
i
m
e
n
t
a
r
e

c
u

a
p
A
'

c
a
J
d
4

P
e
n
t
r
u


a
f
u
e
u
l
e

U
I
1
e
}


.
a
v
i
n
d

P

+

3

e
t
a
j
e


(
e
x
e
m
p
l
u
l

d
e

c
a
l
c
u
l

2
.
7
)


i
e
l
u
l
!
\
r
.

_
_
o

t
r
o
n
.


E
-
E
,
I

r
i
l
o
r

-
l
r

S
O
D

r
a
c
o
r
d
a
t
e

I

l
a

t
r
o
n
s
o
n

I

-
1
-
1


2

3

j

f
e
I
s

-
l

1

m

j
.
5

d


0
.
.

.
.
.
.
.

l
t
'
l

=


+

H

"

'
.
.
.
.
.
.

_

i
.

1


r
.
"
.
,

"
"
"
.
1
.

,
m
/
s

c

c

-


m
m

l
-
l
'
O

m
m


.
.
.
,
.
D
.
,

:
t
:

c

m
m

5

.

m
m

H
.
Q

.


m
m

H
.
O

l
i

.

.
'


-
7
-
-
8

9

1
0

I
l

1
2

I

1
3

-
-
1
-
1
-
-
1
:
5
1
-
-
1
6
-
1

H
_

m
m
H
a


1
7

T
r
a
s
e
u
l

1
.
1

.
.
.

1
.
9

(
C
o
l
o
a
n
a

M
1
)

0
.
3
.
5

1

<
i
,
O
i

I
0
.
7
0

1
/
.

2
8
.
0
0

I

2
8
.
0
0

'

f
)

1
.
1

I
L

O
,
i
8

i
O
.
O
O

2

.
5

3
i
.
0
0

.

J
o
i
.
O
O

6
2
.
0
0

-
O
1
.
2

.
2
L

0
.
7
0

I

0
.
1
6

I

0
.
7
0

.
,
.

0
,
.
5
.
5

3
i
.
0
0

2
3
.
M

.
5
1
,
8
0

0

.
5

1
0
.
0
0

i
i
.
O
O

9
.
5
.
8
0

r
-
'
I
.
J

3
L

1
.
0
.
5

I
0
-
:
;

I
0
,
7
0


"
/
.

0
.
8
.
5

7
.
5
.
0
0

.
5
2

.
5
0

I
O
i
.
3
0

O
.
,

2
0
.
0
0

6
i
.
0
0

1
6
8
.
3
0

l
.
i

-
l
I
.

l
.
i
O

,


1
.
5
.
0
0

1

0
,
6
2

3
0
.
0
0

1
.
5
0
.
0
0

2
.
5
i
.
3
0

1
2
.
0

2
6
.
5
.
0
0

3
2
9
.
0
0

.
5
8
3
.
3
0

2
0
0
0

1
.
5

J
8
3
.
J

l
.
.
5

S
L

2
.
8
0

!

0
,
6
-
1

i
.
O
O

(
l
/
.

0
,
7
0

2
6
.
0
0

1
0
i
.
0
0

3
.
5
8
.
3
0

0
.
.
5

1
3
.
0
0

,

J
i
2
.
0
0

,

7
0
0
.
3
0

2
0
0
0

1
.
5
'
0
0
.
3

i
.
6

l
2
L

i
.
2
0

'
O
.
S
-
!

i
.
O
O

(
l
/
.

0
.
7
.
5

2
2
.
0
0

8
8
.
0
0

i
i
6
.
3
O

0

.
5

1
6
.
0
0

3
.
5
8
.
0
0

8
O
i
.
3
O

2
0
0
0

1
2
8
0
0

1
.
5

6
O
i
.
3

1
.
7

1
6
L

.
5
.
6
0

I

0
.
9
7

,
1
.
5
.
0
0

(
l
/
,

0
.
8
.
5
.

3
0
.
0
0
'

i
.
5
0
.
0
0

8
9
6
.
3
0

1
0
.
9

H
O
.
o
o

7
9
8
.
0
0

1
6
9
i
.
3
O

2
0
0
0

1
2
8
0
0

1
6
1
9
i
.
3

1
.
8

3
2
L

1
1
,
2
0

1
1
.
.
.
;
7

i

6
,
0
0

P
l
.

'

1
.
0
0

.
5
0
.
0
0

3
0
0
.
0
0

1

1
9
6
.
3
0

0

.
5

'

.

2
6
.
0
0

8
2
i
.
O
O


2
0
0
0

1
2
8
0
0

1
6
8
2
0
.
3

1
.
9

J
6
L

1
2
.
6
0

1
.
{
.
5

I
8
.
0
0

2

0
.
7
.
5

1
8
.
0
0

l
i
i
.
O
O

1
3
-
1
0
.
3
0

i
.
3

1
2
.
5
.
0
0

9
i
9
.
o
o

1
.
2
8
9
.
3
0


1
2
8
0
0

1
7
0
8
9
.
3

"

.

.
-
\
4

-
.


A
.
3

T
r
a
s
e
u
l

2
.
1
.
.
.

2
.
7

M
a
>
;

H
"
I
6
1
J
.
J
t
.
,
=

1
6

i
9
-
1
.
3

m
m
H
.
O
.
_

.
.

r."'",C

T
r
o
n
s
o
a
p
e
1
e

2
.
1

.

2
.
6

l
a

f
d

c
u

t
r
o
n
s
o
a
n
e
l
e
'

L
I

.
.
.
.

1
.
6

I

H
6
.
3
0
1

'
.
'

,
'
3
.
5
8
.
0
0

/

8
0
1
.
3
0


-
!
<
.
.

.


.
.
:
.
,
.

_
o

:
.

.
'

.

2
.
7

.
1
1
6
L

1
.
.
5
.
6
0

I

0
.
9
7

I
i
.
O
O

1

P
/
.

I
0
.
8
.
5

I

3
0
.
0
0
1

1
2
0
.
0
0

.
5
6
6
.
3
0

1
1
,
2
1
'
i
3
0
.
o
o

7
8
8
.
0
0

1
3
.
.
5
1
.
3
0

1
2

0
0
0

I

1
2

8
0
0

I

1
6

1
.
.
5
1
.
3

T
r
a
s
e
u
l

3
.
1


3
.
i

(
C
o
l
o
a
n
a

H
a
)
;

A
.

=

1
6
8
2
0
.
3

m
m

H
.
O


.
.
;
,
-
t
:
-
;
;
,
.
.
.


.-
.
.
.
.
.
.
3
.
1

.
.

3
.
2

.


3
.
3

3
.
i

1
6
0
8
8
.
0

.
,
\
I
L

0
.
3
.
5

0
.
0
7

.
5
.
0
0

1
/
.

O
.
i
8

i
O
.
O
O

2
0
0
.
0
0

'

2
0
0
.
0
0

1
7

.
5

2
2
6
.
0
0

2
2
6
.
0
0

1
2
6
.
0
0
2
L

0
.
7
0

0
.
1
6

i
.
O
O

"
I
.

0
;
.
5
.
5

3
i
.
0
0

1
3
6
.
0
0

3
3
6
.
0
0

0

.
5

1
0
.
0
0

2
3
6
.
0
0

m
.
o
o
'

3
L

1
.
0
.
5

0
,
2
"

"
.
0
0

"
I
.

0
.
8
.
5

7
.
5
.
0
0

)
(
)
(
)
.
o
o

.
6
3
6
.
0
0

0

.
5

2
0
.
0
0


8
9
2
.
0
0

-
l
I
.

I
.
i
a


I

i
.
O
O

1

0
.
6
2

3
0
,
0
0

1
2
0
.
0
0

'

7
.
5
6
.
0
0

1
3

.
5

2
7
6
.
0
0

'
3
2
.
0
0

1
2
8
8
.
0
0

2
0
0
0

1
2
8
0
0
-
.

.

.
-
.


'
.
'

.
'

'
,
d

..
_

o
:
;
"
:
"


.

:

.
.

.
-
J

_

T
a
b
.
1

r
4

2
.
1
'
(
c
o
n
I
i
.
.
.
.
.
.
r
e
)

.

'
.


-
1
-
1
"
"
"
"
-
2
"
"
"
"
"
-
3
-
.

-
.
5
-
-
:
"
'
1
-
6
-
-
-
'
-
1
-
7
-
'
-
,
-
8
-
-
-
'
:
'
1
-
9
.
.
.
.
.
.
.
,
.
1
.
.
.
,
.

"
;
"
'1
-
0
-
-
-
,
.
o
I
-
1
-
-
-
-
,
1
r
1
2

I

1
3
1
H
I

1
.
5

I

1
6

I

1
7
:


S
e

r
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
e
u
1

t
r
o
n
s
o
n
u
l

3
.
"

.

T
r
o
n
s
o
a
n
e
l
e

3
.
1

.
.
.
.

3
.
3


-
'

I

6
3
6
,
0
0

1

1

2
.
5
6
.
0
0

_
_
;
-
-
_
-
-
-
;

_

H

I

i
L

!
t
.
i
O

I

0
.
3
2

!

i
,
O
O

I

'
/
.

1
1
,
1
0

1
1
2
0
,
0
0
/

i
8
0
.
0
0


1
1
1
6
,
0
0

1
3
.
-
'

I

8
3
3
.
0
0

1
0
8
9
.
0
0

1
9
8
1
.
0
0

1
2
0
0
0
/
1
2
8
0
0

1

1
6
7
8
1
.
0

,
-
.

C
o
n
d
u
c
t
e

d
e

l
e
g
i
'
i
t
u
r


l
a

c
o
l
o
a
"
a


T
r
a
s
e
u
l

L
i
.

1
.
.
.

l
.
i
.
1
;

H
'
1
I
7
.


=

1
.
5

3
8
3
.
3

m
m
H
.
O

3
i
,
0
0

.
0
'
,
i
8

6
2
.
0
0
3
1
.
0
0
2
1
1
.
0
0
i
O
.
O
O

2
8
.
0
0

.
5
1
/
.
0
.
3
.
5
.

O
.
O
i

I
0
.
7
0
H
.
I

I
L
.

_

1
/
.

2
0
7
.
0
0
6
7
.
0
0
3
3
.
0
0
1
,
1
0

1
6
0
.
0
0

1
1
2
.
0
0

H
O
.
O
O
0
.
7
0

.

0
.
1
6

0
.
7
0
2
1
.
H
.
2

O
.
'

.
'
2
7
.
5
.
0
0
"
O
,
8
i

8
6
.
0
0
0
,
.
5

1
9
.
0
0
o
I
.

7
0
.
0
0

i
9
.
0
0

1
8
9
.
0
0
H
.
3

.
i
L

1
.
0
'

0
.
2
1

I
0
.
7
0

2
0
0
0
1
0
i
.
5
.
0
0
7
i
6
.
0
0

8
8
0
0

'

1
1
8
i
'
.
0
1
2
,
0

6
6
0
,
0
0
1
.
0
.
5

1
1
0
.
0
0

2
9
9
.
0
0
0
.
3
2

1
.
0
0

o
I
.

1
1
0
.
0
0
l
,
i
O
.
l
.
i
.
i

i
L

.

T
r
a
s
e
u
l

"
1
.
.
5
.
1

.
.
.

1
.
.
5
.
i
;

R
e
/
,
l
'
.

b

=

1
.
5

.
5
0
0
.

3

m
m

H
.
O

T
r
o
n
.
o
a
n
e
J
e

1
.
'
.
1

.
.
.

1
.
'
.
i

l
a

f
e
l

c
u

l
r
o
n
s
o
a
n
e
l
e

l
.
i
.
I

.
.
.

l
.
i
.
i


,

I
I
O
i
.
5
.
0
0

1
2

0
0
0

I

i

8
0
0

1

7

8
1
.
5
.
0

-
,

T
r
a
s
e
u
l

1
.
6
.
1

.
.
.

1
.
6
.
i
;

H
"
1
I
7
.
7

=

1
.
5

6
0
i
.
3

m
m
H
.
O

,

T
r
o
n
s
o
a
n
e
l
e

1
.
6
.
1

.
.
.

1
.
6
.
i

l
a

f
e
l

c
u

t
r
o
n
s
o
a
n
e
l
e

l
.
i
.
I

.
.
.

l
.
i
.
1

[
1

O
i
.
5
.
0
0

1
2

0
0
0

I

8
0
0

I

3
8
4
3
.
0

C
o
n
d
u
c
t
e
l
e

d
e


l
a

c
o
l
o
a
:
o
;
.

)
l
.
,
l
a

i
e
i

c
u

c
o
n
d
u
c
t
e
l
e

d
e


l
a

c
o
l
o
a
n
a

)
1
1

H
_
.

4
,

=

.
1
7

0
8
9
.
3

m
m

H
,
O

'
.
.
I
l

...
"
.
"
-
.
'

.,"
,:
,
"
"

.

)
-
J

,
.
.
.
.


I
, .' ,
./ .' ,:". ,
:I:? r,
, ' '1
'. ('"
1
'. :
." : j "
I I J'
, TrOtlsOtI 1.9: "
2 coluri d
N
.50 mm
I
,. 1 robinet cu .erlar d,.. .50 nun
,
I leu In "
TrmlSOII 2.7:
1 cot d. -40 mm
, 1 robinet cu ventii drept d. -40 mm
1 leu In
TronsOtI 3,1: .
2 coluri d. U mm
I robinet cu venlil drept d. 1" mm
1 leu de trecere
TrO"lna", 3,2; 3.3:
1 leu de trecere
1'rmlSO" 3.1:
col d. 2.5 mm
robinet cu ventil drept d. 2.5 mm
teu in .
1'rOlISOIl 3,-4 (redimensionat):
1 cof Il. 20 mm
I robinet cu ve/ltil drept d. 'a0 mm
1 teu In '. .
o,. .; ,;.
2 xl .. 2,0 ..
1 X 0,3 - 0,3
'.
1 X 2. - 2,0
Total -4,J ..
..
1 X 1,2 - 1,3
'1 X 8 - 8,0
.'0 "
1 X 2 - 2.0
. Total 11,2
,
2 X 2. -4,0
1 X 13 - 13.0

Tolal 17,.5
,
, '1 X 0.5 - 0,.5
Total o,,
I,x 1,'
1,.5 -'
I x 10 10.0
I x 2 2,0
Total "13,'
1 x
1.' - 1,'
I x 10 - 10.0:
1 x 2 :o 2,0
Total
.'
1'ro".oo",: 1.1.1'; 1..5: 1; \.6.11 2,-4.1; 2..5.1; 2.'.1:
I cot Il. 1.5 mm t' x2 .. 2,0
I teu de trecere 1 XO., - O,,
Total . 2,'
1'ro".oa",: .1.-4.2: 1,-4.3; 1..5.2; 1.6.2; 1.6.2: 1.6.3; 2.-4.3; 2.'.2;
1 ,,'" de Irecere .
1'rollsoa"el 1.-4.-4; 1.'.-4; 1.6.-4; 2.-4.1; 2.'.-4; 2.6.1:
1 robinet cu ventil drept, Il. 20 1010
4 tcu In
1x.O.' - O.,
Tolal O,, ,
1 x 10 10.0
1.x 2 .. 2,0
Total 12,0
Diamelrele conduclelor de legllturA de la armllturlle obiectelor IlLnltar. Ia .c.loolla AI.
(fiI{. 2.111) se dill lahelul 1.37.
Exemplul de calcul 2.8. Sll se efectueze calculul hi<lrnullc de aUmentllre cu apll
calcUl. "entru onnlum menaJer la grupurile sanitare aferente unei cllldlri induitrilllc, llmplo.
sale lutr-o anexll IOcialA, avind parter ,i doull etaie fi sIl se determine snrcina hidrodillamicll
a ""ci cahle In pUllctul de mcord al instalatiei interioare 111 retelluo exterioarA. ' .
S" cUI Ichenm izomclricll de I calcula. din figura 2.19. In care IUlnll.lurile
111Jicclf'1or sanitare au ,1 dimensiuni ca In ligura 2.1' (exemplul tic calcul'
2.4), Pe schema izometricll de calcul sint notate lungimile tronsoanelor de conducle aiI' re;
Parterul are c..ta O.OO m. unui etaj este de 3.'0 m. se
execulll. din din zincat din seria 1. Re/!imul de furnimre a apei calde este
cle 10 h/zL Temperatura apei calde de con'nlO de 'OC. .
lIezolvare. Calculul hidraulie al &-a Inceput cu traseul .Iormnt din tronsoane!e 3.1 '"
... 3.9 (fig, 2.18) de alimentare CII apA a punctului de 1J de pc tronsonul 3.1, colooll'"
156

\,
.'
,/
,
."
, ..
,\ .
:' ..'
, "
"
"
.,1
1.1.
,D.70in
.
I
\ ' ..
'
\.)., ..
" .
'1, .
Fir: 2.19: Schema de calcul a interioare de alimehtare cu aPlfo. caldl
pentru consum menajer. aferente grupurilor sanitare' de la.o anul a. unei
, .,
. industriale avind P 1- 2 'etaje.' i . ,
..., '.
Ar.. este ,cel mni din punct de .vedere hidrllu1ic. Intreaga
",1"
este redat In tabelul 2.16. . I " "\
Cunoscind valorile de debit ai arinllturilor 'din tabelul 2.2, s-a calculat
suma E - El cl!nform indicate In tabelu! 2.'.,. .
..... ,{;: I
I 1
- Fentru determinarea debitelor de cjllcul', necesare dimensionll.rii tronsoanelor de con
:ducle,' '&-IlU aplicat ,. - obE pentru E < 36,0 ,i ,. - abc.j'E pentru E ;> 36 (v.
tabel 2.3), In care CI - 0.23 pentru regimul de 10 h/zi .de furnimre a apei calde de consum
.rl .. (labei 2.1), b - 0,9 pentru valoarea temperaturll apel cnlde de consum de 'OC (tabel 2.')
& "',6,0 (tabel 2.3). ' , ' ,
, . 'Cunoscind eli se executA din din. zincat calculind gel>"
dezirA a, punctului de consum cel mai dezavantajat dia punct de vedere hidraulic, lI, ...
= 8,80"DI .;: 1.5 m, s-a utilizat pentru dimensionarea conductelor nomograma ain ligurll 2.6.
Snrcina hidrodinnmicll necesnrl pentru alimentarea cu apA cald! de consum a
;lIte,ioore, delerminatll. III pllllctui A. (fig. 2.IY) de racord la reteaua exterionrll. csle lI.... .te =
... '11.16. mll.O (v. tabel 2.16). . , , .
Traseele sC'ClIndare CUre pornesc din nodurile Al (coloana lol., lig. 2.19), A. (coloana
M.) ,i .1. (COIOIlIlIl MI) au lost dimensionate la sarcioile hidrodillamice disl'onioile di" aceste
lIoduri. calculale cu (2.16), realiziudu-s'" prin dimensionllre echilibrarea hidraulicll 11
(v. tahel 2.16). , .
. Calculul hidraulic al care pornesc din nodurile a ... 11 (Iig. 2.19) ..a efee
f.iat la sarcinile ("resiunile) disponihile din aceste noduri, calculate cu (2.16) la
vil...e1e muxime udmi... ole "pei. cu ca diametrul minim sIl fie eglll c.. diumetrul con
-<luctei de Irg:lturli la armAtura obiectului sanitar. conformdatelor din tabelul' 1.37.
Calculul sumei de pierderi de snrcin locale :Ee (fig. 19),:
3 1:
I cot Il. U mm I x 2 ... 2,0
1 teu de trecere I x O,, = 0..5
Total 2..5
157
-


2
.
1
6

C
a
l
c
u
l
u
l

h
i
d
r
a
u
l
i
c

a
l


i
n
t
e
r
i
o
a
r
e

d
e

a
l
i
m
e
n
t
u
e

c
u


c
a
l
d
i

p
e
n
t
r
1
l

c
o
m
u
m

m
e
n
a
j
e
r

a
f
e
r
e
n
t
e

g
r
u
p
u
r
i
l
o
r

s
a
z
l
i
t
a
r
e

l
a

o

&
D
e
d

s
o
c
i
a
a
.
_
e
l

c
1
i
d
i
r
l

i
n
d
l
1
S
t
r
i
a
l
.

a
v
i
n
d

P

+

2

e
t
a
j
e

(
e
x
e
m
p
l
u
l

d
e

c
a
l
c
u
l

2
.
8
)

N
r
.

t
i
o
n
-
S
O
D

N
e
.


f
e
l
u
l


r
a
c
o
r
d
a
t
.

l
a

t
r
o
n
s
e
n


m
i
t
.

-
,
-

'

m

1
1
,
.
=
=
;

1

m
m
H
,
C
>

D
r
t
l


m
m

H
,
0
l

I
I
"

1

D
o
"

r
o
m


1
2

1
3

k
(
l
,
.
,

+

I

3


1

+
'
r
l
l

1
"
-
,
"
'

H
_
m
m
H
o
O

.
.
.


.
.

:

l
-
H
s
O

1
4

U
!

1
6
'

1
7

.
1

2

,
}

j
-
4

'
5

6

7

8

\
1

1
0

1
1

T
r
a
s
e
u
l

3
.
1

.
.
.

3
.
9

(
C
o
l
o
a
n
a

M
,
)

1
,
0
0

0
,
2
0

2
2
4
,
0
0

2
2
4
.
0
0

2
,
.
5
1
.
3
5

2
8
0
.
0
0
3
.
1

1
D

2
2
8
'
0
0
'
j

2
2
8
.
0
0
0
.
8
0

I
I
I
.

4
5
2
.
0
0

1


.
1
8
,
0
0

2
1
6
.
0
0
2
0

2
6
1
.
0
0

0
,
.
5
2
.
0
0

O
.
.i
O

0
.
8
0

1

0
.
8
2

.
5
0
.
0
0

1
0
.
0
0
3
.
2

}
1
l
.
o
o

.
O
,
,
1
9
,
2
0
3
,
0
0

2
8
3
.
2
0

1
3
.
0
0

2
3
9
.
0
0
3
0

0
.
6
0

0
.
7
0
.

2
1
.
0
0
3
.
3

0
.
8
0

1
'
/
.

-
'
7
3
.
i
O

;
1
9
,
2
0

1
1
.
0
0

2
7
3
,
0
0
.
2
1
,
0
0

3
0
2
.
1
0
1
,
0
0

0
.
8
0
3
.
1

1
0

o
.
n

0

.
5
0
.
8
0

1
'
/
.

1
9
0
.
0
0

7
6
3
,
0
0
1
9
8
.
4
0
.
5
.
0
0

6
,
2
0

I
I
I
.

3
2
.
0
0

.
5
0
0
.
8
0

1
2
.
1
.
m

1
.
0
0

0
.
9
0
3
.
.
5

1
2
6
3
,
8
0

I
J

o
e
i
3
.
8
I
1

3
9
2
.
8
0


_
.

I
J

1
9
2
.
&
0
,
.
5

2
1
.
0
0

7
8
7
,
0
0
6
0
.
5
.
8
0
I
O
D

1
0
.
0
0

2
.
0
0

3

.
5
0

2

1
.
0
0

3
0
.
0
0
3
.
6

1
0
'
.
0
0

t


,

3
.
7

1
.
5
,
0
0

0
,
8
0

1
2
2
.
0
0

9
0
9
.
0
0
1
5
0

1
7
.
0
0

8
6
0
.
8
0
'

3
.
8
3
.
0
0

1
'
.
0
0

2
'
/
.

2
"
.
0
0

1

7
6
9
.
8
0

I

1
3

3
6
9
.
&

2
6
,
0
0

2
,
0

2

0
0
1
.
8
0

,

1
3

8
0
1
.
.
8
1
.
5
D
-
"

1
2
L

1
9
,
2
0

9
9
0
.
8
0

1
0
'
.
0
0

1

0
1
1
.
0
0
3
.
8
1

1
.
0
0

1
3
0
.
0
0
3
.
8

'
.
0
0

2
'
/
.

1
2
.
5
1
.
8

'
2
2
,
0
0

2
6
1
.
0
0

9
$
.
0
0

1

1
0
9
.
0
0

2


3
0
0
0

I
S

I
O
O
!

1
1

1
6
3
.
8
3
.
9

1
.
5
D
-
"
3
9
L

1
2
.
0
0

3

1
.
1
0

.
5
.
3
2
8
,
6
'

'
,
7
3

T
r
a
s
e
u
l

1
.
1

.
.
.

1
.
6

(
C
o
l
o
a
n
a

}
I
o
J
;

H
4
1
.
,
.
.
"
.

.
.

1
3

.
.
5
6
9
.
8

r
o
m

H
.
O

3
6
.
0
0
'
0
,
1
8

2
8
,
0
0

3
6
,
0
0
1
0
,
0
0
0
,
3
.
5

I

0
,
0
7

0
.
7
0

2
8
.
0
0

2

.
5
1
.
1

I
L

"
1
.
1

1
0
0
.
6
0

.
,
O
,
,
0
,
7
0

0
.
7
0

4
6
.
0
0

H
.
O
O

l
.
2
L

0
.
6
0

3
8
.
0
0

2
6
.
6
0

1
0
.
0
0
0
.
1
4
1
.
2

'
1
.
6
0
"
I
.
.
/
.

0
,
&
0

1
0
0
.
1
0

1
8
.
0
0
3
L

0
.
7
0

6
.
5
.
0
0

0

.
5

6
1
.
0
0

1
6
4
.
1
0
0

4
.
3

1
.
0
.
5

0
.
2
1

4
.
"
.
5
0


3
2
1
1
.
0
0
0
,
2
8

3
2
.
0
0

1
2
.
0

2
6
.
5
.
0
0

7
1
7
.
1
0
1
L

0
.
6
.
5

2
8
8
.
0
0

3
8
8
.
1
0
1
.
4

1
.
4
0

.
5

.
5
0

1
0
'
1
7
,
1
"
I
.

.
0
,
.
5

3
4
0
,
0
0
,

4
.
.
5

1
1
9
.
0
0

1
8
7
.
1
0

1
1
.
0
0

8
2
7
.
1
0

I
.
1

.
5
0

0
.
6
5

2
2
.
0
0
8
L

2
.
8
0

0

.
5
6

1
'
/
.

.

U
L

)
1

1
1
1
2
.
1
0

0
0
0
:

7

1
0
0

1
1
2
9
[
.
1

.
7
6
7
.
1
0
0
,
8
1

U
O
,
O
O

1
1
.
2
0

3
8
.
5
.
0
0

n
.
5
.
o
o
0
.
8
0

U
.
O
O
1
0
.
0
0
1
.
6

.
1
,
2
0

1
'
,
.

S
e

r
e
c
a
l
c
u
l
e
a
.
z
l

t
m
n
s
o
a
n
e
1
e

4
.
.
5
;
,
.
4
.
6

T
r
o
n
s
o
a
D
e
l
e

4
.
1

.
.
.

4
.
"

-
W
b
f

3
2
1
1
.
0
0

,

7
1
7
.
1
0

I

.

<

4
,
'

1
.

8
L

1
2
.
8
0

I
0

.
.
5
6

1
4

.
5
0

I
I

1

1

1
0

1
8
2

0
0

.
1
3
6
9

0
0

7
.
5
7
.
1
0

0

.
5

3
2
.
0
0

3
6
i
.
o
o

1

I
I
U
O

!

.
1
1
0
I
l
l
S
.
1

4
.
6

l
2
L

4
,
2
0

O
.
M

1
0
.
0
0

1
'
1
.

1
.
1
0

6
0
,
0
0

6
0
0
.
0
0

1
3
.
5
7
.
1
0

1
1
.
2

6
8
'
.
0
0

1
0
4
6
.
0
0

2
1
0
3
.
1
0

2
0
0
0

i
7
1
0
0

U

2
0
3
.
1

T
r
a
s
e
u
l

2
.
1


2
.
1
1

(
C
o
l
o
a
n
a

I
t
,
)
:

H
.
,
.
,
.
.
.
.
.

-
1
3
8
0
4
.
8

,
m
m

H
.
O
-
-
I
L

0
.
3
5
2
.
1

0
,
7
0
2
L
:
z
.
z

1
.
0
.
5
3
L
2
.
3

1
,
'
1
0
4
L
2
.
1

5
L
2
.
.
5

1
.
7
'

0
.
G
7

0
.
1
4

0
.
2
1

0
,
2
8

0
.
3
.
5

0
.
4
8

4
0
.
0
0
'
.
1
0

\

'
1
,

2
8
.
0
0
0

.
5
0
0
.
7
0

"
I
t

0
.
7
0

.

,
.

0
.
7
0

.
5
0
.
0
0

0
.
7
0

.
,
.

8
0
.
0
0
0
.
\
1
0

4
0
,
0
0
0
,
7
0
0
.
7
0

1

2
8
.
0
0

1
9
.
6
0

3
'
.
0
0

.
5
6
.
0
0

2
8
,
0
0

2
8
.
0
0

4
7
.
6
0

8
;
l
.
6
O

1
3
8
.
6
0

1
6
6
,
6
0

3
6
.
0
0

1
0
.
0
0

1
3

.
5
0

2
2
.
0
0

1
3
,
0
0

3
6
.
0
0

4
6
.
0
0

.
5
0

8
1

.
5
0

1
1
1
,
.
5
0

6
4
.
0
0

9
3
,
6
0

1
-
4
2
.
'
1
0

2
2
0
.
1
0

2
6
1
,
1
0

.
.

.
' "
:

2

.
5
O
.
,

1
O
.
,
O
.
,

..

O
,
,


-
.

.
:


'
-
'
,
'
.

-


"
'
'
'
'
'
'
'
W
-
.
'

,

-
;
,
;
;
j
.
.
.
.
.
.
_
'


.
;
-
:
-
-


-
.

"

.

.

.

-
,
"
.

.

-
.
.

-
.
.
.
.


.
'
"

"
'
"

'.

T
"
.
z

2
.
1
6


.

-


7
1

2

l
3

I

1

I

5

1

6

1

7

1
-
-
;
-
'

9

f

1
0

i

1
1

l
'

u

1

1
3

I

1
4

I

C
I

1
1
6

i

1
7


:
:
:
.
:
.
;
;

2
.
6

6
L

2
.
1
0

O
,
i
2

1
,
.
5
0

1

0
.
8
5

"
,
0
0

2
i
7

.
5
0

4
1
1
,
1
0

1
2
.
0

,

1
6
0
,
0
0

"
4
,
.
5
0

9
6
8
.
.
5
0

I

.
2
,
7

1
2
L

4
.
2
0

O
,
8
i

3
,
5
0

1
'
/
.

0
.
8
0

2
6
,
0
0

9
1
,
0
0

'
0
'
,
1
0

0

.
5

1
7
.
0
0

.
5
7
1

.
5
0

1
0
7
6
,
6
0

,
.
8

1
8
L

6
,
3
0

1
.
2
6

6
.
0
0

1
"

1
,
1
0

.
5
0
,
0
0

3
0
0
.
0
0

8
0
.
5
.
1
0

1
1
.
2

6
7
0
.
0
0

1
2
1
1

.
5
0

2
0
1
6
.
6
0

\
1
1
8
1
6
.
6
1
.

2
.
9

2
7
L

9
,
1
.
5

1
.
8
9

8
,
0
0

2

0
,
9
,
8

2
8
.
0
0

U
1
.
0
0

1
0
2
9
.
1
0

2
.
0


1
0
0
.
0
0

1

3
1
1

.
5
0

2
3
7
0
.
6
0

2
0
0
0

7
8
0
0

U

1
7
0
.
6

S
e

r
e
c
a
l
c
u
l
e
a
U
.

t
r
o
n
s
o
a
n
e
l
e

2
.
2
;

2
.
7
;

2
.
8
;

2
.
9

T
r
o
n
s
o
n
u
l

2
.
1


2
8
.
0
0

3
6
.
0
0
-
-
.
-
-
6
1
.
0
0

:

2
L

0
.
7
0

I

0
,
1
1

0
.
7
0
2
.
2

9
8
.
0
0

1
2
6
.
0
0

6
0
,
0
0
1
1
0
.
0
0

2
4
.
0
0
0

.
5

1
8
6
.
0
0

.
.
'
/
.
1

0
,
9
'
2
.
3

J
L

1
6
1
,
0
0

1
3
,
5
0

7
3

.
5
0
3
'
.
0
0
'

1
9
9

.
5
0

2
.
1

i
L

.
5
6
.
0
0

2
1
7
.
0
0

2
2
.
0
0

9
.
5

.
5
0

2
2
1

.
5
0

5
L

2
8
,
0
0

2
1
.
5
.
0
0

1
3
.
0
0

1
0
8

.
5
0

2
3
4

.
5
0
2
.
'

2
.
6

6
L

1
9
2
,
.
5
0
2
1
7

.
5
0

1
6
0
,
0
0

.
5
6
8
.
.
5
0

1
0
6
1
,
0
0

1
0
8
6
1
.
0

1
.
0
0

'
0
.
8
i

6
6
7
,
.
5
0
1
.
2
0
2
.
7

1
2
J
.

1
7
M
O

5
9
1

.
5
0

1
2
6
2
,
0
0
1
'
/
.

'
0
,
0
0

2
6
.
0
0
3
.
'
0

1
1

0
6
2
,
0
O
.
'

6
,
3
0

1
,
2
6

6
.
0
0

I
,
J
O
2
.
8

1
8
L

1
.
5
.
5
1

.
5
0
,
1
8
0
.
0
0

1

1
1
7

.
5
0

1
1
,
2
8
0
.
0
0

9
6
0
.
0
0
1
'
/
.

7

S
O
O
2
7
0
2
,
0
0

I
2

0
0
0

U

.
5
0
2
.
0

1
,
8
9
2
.
9

1

2
7
L

8
.
0
0

1
,
5
0

2
,
0
9
,
1
'

8
6
.
0
0

6
8
8
.
0
0

2
3
0
.
0
0
1
8
3
.
5
,
'
0

1
7
8
1

.
5
0

3
6
2
0
.
0
0

2
0
0
0
1
'
/
.

7
8
0
0

1
3
1
2
0
.
0

.
.
.
T
r
a
s
e
u
l

1
.
1

.
.
.

1
.
'

(
C
o
l
o
a
n
a

M
I
)
;

H

4
"
1
'
,

A
.

=

1
2
.
5
0
2

m
m

H
.
O

t
.
1

I
L

1
.
2

.

2
L

1
.
3

3
L

\
.
1

6
L

1
.
'

9
L

S
e


I
t
.
I

-
1
.
2

I

2
L
,

1
.
3

1
.
1

-
J
.
j

-
0
.
3
.
5

0
,
0
7

0
.
7
0

0
.
1
1

1
,
0
.
5

0
,
2
1

2
.
1
0

0
.
4
2

3
.
l
.
5

0
.
6
3

t
r
o
n
s
o
n
u
l

1
.
2
;

0
.
7
0

0
,
1
1

0
.
7
0

0
.
7
0

1
,
.
5
0

3
,
.
5
0

1
0
,
0
0

0
,
7
0

'
,
.
'
,
.
"
,
.
1

1
'
/
.

'
,
.

1

0
.
1
8

0

.
5
0

0
,
7
0

0
,
8
5

0
,
7
5

0
,
9
'

1
0
,
0
0

2
8
.
0
0

.
5
0
,
0
0

"
,
0
0

2
8
.
0
0

1
1
0
.
0
0

2
8
.
0
0

1
9
,
6
0

2
2
'
,
0
0

1
9
2
,
.
5
0

2
8
0
.
0
0

9
8
.
0
0

2
2
.
5
,
0
0

1
9
2
,
.
5
0

2
8
0
,
0
0

2
8
,
0
0

-
1
7
.
6
0

2
7
2
,
6
0

1
6
.
5
.
1
0

7
4
.
5
.
1
0

2
8
.
0
0

1
2
6
,
0
0

3
.
5
1
.
0
0

.
5
4
3
,
.
5
0

8
2
3
.
'
0

2
,
'
O
.
,

1
2
,
0

0
.
.
5

1
2
.
2

,
0
,
.
5

1
2
.
2

3
6
,
0
0
"

3
6
,
0
0

1
0
.
0
0

'

1
6
.
0
0

3
1
3
,
0
0

3
.
5
9
.
0
0

1
9
.
0
0

I

3
7
8
.
0
0

7
2
.
0
0

1
'
0
,
0
0

3
6
.
0
0

2
1
,
0
0

'

6
0
.
0
0

3
1
3
,
0
0

3
7
3
.
0
0

1
9
.
0
0

3
9
2
,
0
0

7
2
.
0
0


"

6
1
.
0
0

.

1
1
3
.
6
0

.

6
3
1
.
6
0

8
1
3
.
1
0

1

1
9
.
5
.
1
0

I

2

0
0
0

.

6
4
.
0
0

I
1
8
6
.
0
0

7
2
1
,
0
0

9
3
.
5
.
.
5
0

!

1
2
5
7
,
.
5
0

'
2

r
o
o

7
8
0
0

7

&
.
'1
0

.
.

1
0
9
9
.
5
.
1

1
0
.
5
2
1
.
0

1
0
6
H
.
O

1
1

0
5
7

.
5

.
.

-
'

.
;
.

.
.
.


,

.
.
.

.
.
.
'
.
.
.
.

T
l
l
1
>
d
o
J

2
.
.
1
6

(
"
"
d
i
n
.
.
.
C
>

o

2

I
i


1
6
I

7

8

9

1
0
I
l

i

1
2

1
3

1
1

I


!
1
6
"

1
7

C
o
n
d
u
c
t
e

d
e


l
a

c
o
l
o
a

a

M
,

T
<
a
s
e
u
l


1
.
3
.
3
;

H
I
I
I

p

,
.

=
,
1
0

8
2
i

r
o
m

H
,
O

l

'

,

I

.

2
.
5

I


I

\

I

I

1

I

I
1
.
3
.
1

I
L


0
,
0
7

0
,
7
0

1
/
.

0
:
1
8

i
O
,
O
O

2
8
.
0
0

1
.
3
.
2

2
L

0
.
1
0

0
,
1
4
1

0
,
7
0

1
/
,

I

1
.
0
0
.


1
0
6
,
i
O

i
a
,
o
o

1
3
1
,
1
0

I
3
6
.
0
0

3
6
,
0
0

6
i
,
O
O

.


2
6
.
0
0

,
6
2
.
0
0

1
9
6
.
i
O

.

i

3
0
0

I
8
2
9
6
.
'
1
1
.
.
3
.
.3

3
L

!

I
M

0
.
2
1

J
,
O
O

I
I
.

l
.
i
O

3
0
0
,
0
0

J
O
O
,
O
O

i
3
1
,
i
O

1
5
,
0

1
1
5
0
0
.
0
0

'
1
5
6
2
.
0

1
9
9
6
,
i
O

2
0
0
0

T
r
a
s
e
c
l

1
.
"
:
1

.
.
.

1
.
1
.
3
;

H
I
I
1


=

1
0
6
4
3

m
m

H
,
O

T
r
o
a
s
o
a
n
c
l
e

l
.
i
.
1

'
"

1
.
1
.
3

l
a


1
.
3
.
1
.
.
.

1
.
3
.
3

1
1
9
9
6
,
i
O

.
I
z

0
0
0

1


8
0
0

1
-
-
4
7
9
6
.
'

C
o
n
d
u
e
t
e

d
e


l
a

c
o
l
o
a
u
"

M
,


2
.
6
.
1
.
.
.

2
.
6
.
6
:

H

1
1
1
.
1
'.

e

-
-
:

1
0
8
6
h
n
m


0
,
7
0

O
,
i
8
0
,
3
5

0
,
0
7

I
I
,

2
8
,
0
0

2
,
5

3
6
,
0
0

3
6
.
0
0

I

6
i
.
0
0

O
,
I
i

0
,
7
0
U
1
l

'
L

0
,
7
0

1
,
0
0

1
5
2
,
0
0

1
0
6
.
0
f
0

1
3
i
.
i
O

2
6
,
0
0
0
,
5
2
.
6
.
2

2
L

1
/
.

<
0
,
0
0


-
6
2
.
0
0

1
9
6
.
i
O

O
,
,

.

1
1
2
,
0
0
0
,
2
1

0
,
7
0
2
.
6
.
3

.

3
L

1
,
0
5

1
/
,

l
.
i
O


3
0
0
.
0
0

1
0
,
0
0


5
0
.
0
0

,
.
0
,
7
0
0
,
2
8

8
0
,
0
0

.
5
6
.
0
0

i
O
O
,
i
O

0
,
5

2
2
,
0
0
I
.
i
-
.
l

0
.
9
0
2
.
6
.
"

'
I
L

1
3
'
1
,
0
0

'
3
.
.
.
.
.
0

-
'
/
.

1
"
5
6
'
"
0
0
,
7
0

O
,
,
0
.
3
5

1
3
0
.
0
0

9
1
,
0
0

'
1
9
1
,
'
1
0
2
/
.

1
.
1
5

3
6
.
0
0

1
7
0
.
0
0

6
6
1
,
1
0

'
2
.
.
6
,
j

.

S
L

.
.
1
.
7
'

2
0
0
,
0
0

0
,
0
0

6
9
1
,
i
O
2
,
1
0

1
.
0
0

1
,
1
0

1
2
.
0
2
.
.
6
.
6

I


6
L

1
2
0
.
2
0
I
l
.
.
U

1
3
7
2
.
0
0

Z
0
6
3
,
1
0
"
I
.

2
0
0
0

1
3
0
0

8
3
6
3
.
"

T
r
a
s
e
-
a
l

2
.
7
:
1
.
.
.

2
.
7
.
6
;

n
l
l

"
.
1
1

=

1
1

0
6
2

m
m

1
t
,
O

.

,
.
.

'
-
-
-
T
r
o
a
s
o
a
u
e
l
e

2
.
7
.
1
.
.


2
.
7
.
6

l
a

t
e
l

c
u

t
r
o
a
s
o
a
n
e
l
e

:
U
.
I
.
.
.

2
.
6
.
6


I
z
o
o
o

l
'
8
0
0

.
.
.
"
.
-
-
-
-
.
.
.
.
-
-
.
.
-
-
-
.
-
_
o
'

_
.
.
.
-
.
"

-
-
_
.
.
.
.
.
_
-
-
-
-
-

_
_
.
'
-
"

_
'
-
.
.
.


.
.


f
t
'
i
i
i
i
.
i
.
l
!
l
l
r


"
.
-


'

.
.
.
.
:
.
:
.
.
,
_
.
.
.
.
.
.
.
.

-
:
"
;
"

.
.
.
.
.
;
:
.
.
,
;
.
.
,
:
e
.
"
"
-
.
.
.
.
.
.


'

.

'
,
'

.
.
.
,
:
-
.
,
.

-
.


r
.
.
b
d
o
J

2
.
1
6

(
<
:
<
m
l
i
n
u
a
r
.
)

:
:
'
,
\

2

3


I
6
I

7

8

9

1
0
1
I
I
1
1
2

1
3

1
1

l
u
i

1
6

I

1
1

-
-
:

T
r
a
s
e
,
.
!


.
.
.

3
.
5
.
5
;

H
d
i
.
P
'

=

I
J

0
6
3
,
8

m
m
H
.
O


2
2
8
:
0
0


2
7
3
,
0
0

6
'
1
9
,
0
0
3
1
1
.
0
0

7
7
1
,
0
0

'
3
7
6
.
0
0

9
7
2
.
0
0
1

1
5
6
,
0
0

1

8
7
6
,
2
0

3
0
0
0

.

.
.
.
.
:
.
.
:
.
.

.
-
:
'

.
2
H
,
O
O
0
,
8
0

2
,
5

2
2
8
.
0
0
1
0

2
2
'
1
,
0
0


1
,
0
0

0
,
2
0
.

I
I
.

1
.
3
5

1
2
8
0
.
0
0

3
7
6
,
0
0
0
,
1
0

0
,
8
0

1
.
3
0

,
1
9
0
,
0
0

1
5
2
,
0
0

0
,
5

1
5
.
0
0
2
,
0
0
2
0
3
.
5
.
2

'
1
.

3
8
,
0
0

'

j
D

0
,
5
3
,
0
0

0
,
6
0

0
,
8
0

1
,
2
0

i

3
.
5
.
3

8
i
.
0
0

i
6
O
.
0
0
\
1

1
,
0
0

0
,
8
0

0
,
8
0


6
5
.
0
0
1

0
,
5
1
3
6
.
0
0
m
3
.
'
,
1

1
,
6
0

1
1
7
0
.
0
0

,
.
3
0
0
2
,
7
0

l
3
,
i

7
8
0
,
0
0
1
,
0
5

1
6
,
0
0

7
2
0
.
2
0

1
0

1
7
6
,
2
J
.
5
.
j

5
,
0
0

1
.
0
0

1
2
1
.
2
0


l
'
/
.
.

T
r
a
s
e
u
l

.
3
.
6
.
1

.
.
.

3
.
6
.
5
;

H
d
i
.
P
.
f

=

1
3
1
9
2
,
8

m
m

H
,
O

T
r
o
n
s
o
a
n
e
i
e

3
.
6
.
1

.
.
.

3
.
6
.
5

l
a

f
c
l

c
u

t
r
o
l
l
s
o
a
n
e
l
e

3
.
5
.
1
.
,
.
3
.
5
.
5

f
1
.
8
7
6
.
2
0

I
3
0
0
0

\

1
8
0
0

I

6
6
7
6
,
2

C
o
n
d
u
c
t
e

d
e

l
e
g
A
t
u
r
A

l
a
.

c
e
l
o
a
n
"

M
.


T
r
a
s
e
u
l

i
.
-
1
.
I

.
.
.

i
.
"
.
-
1
;

H
d
/
l
l
l
,
'

=

1
0

5
1
7
,
1
0

m
m

H
,
O


M
.
I

\

4
.
4
.
2

1
'
1
.
1
.
3


I
L

2
L

3
1
.

i
L

0
.
3
5

0
.
7
0

I
,
O
j

1
,
1
0

0
,
0
7

O
,
l
i

.

0
,
2
1

0
.
2
8

0
,
7
0

0
,
7
0

0
.
7
0

1
,
0
0

'
I
i

1
/
.
'
/
.
"
I
.

0
.
1
8

1
,
0
0

1
,
1
0

0
,
9
0

1
0
,
0
0

1
5
2
,
0
0

3
0
0
,
0
0

8
0
.
0
0

2
8
.
0
0

1
0
6
,
1
0

2
1
0
.
0
0

8
0
,
0
0

2
8
,
0
0

1
3
1
.
i
O

3
1
-
1
,
1
0

U
i
,
1
0

2
,
5

0
,
5

0
.
5

1
2
,
0

3
6
,
0
0

2
6
,
0
0

5
0
,
0
0

.
5
0
5
,
0
0

3
6
,
0
0

6
2
.
0
0

1
1
2
,
0
0

6
1
7
.
0
0

-
6
1
,
0
0

1
9
6
.
1
0

1
5
6
.
i
O

6
9
7
,
0
0

2
0
0
0

.
.

3
0
0

6
9
9
7
.
0

T
r
a
s
e
u
l

-
1
.
5
.
1

.
.
.
.
.
.
.
5
.
'
1
;

H
I
I
1
,
'
l
"

=

1
0

9
1
8
,

l
a

m
r
n

H
.
O


T
r
o
n
s
o
a
n
e
l
e

1
.
'
.
1
.
,
.

"
.
'
.
i

l
a
.

l
e
I

c
u

t
r
o
n
s
o
a
n
e
l
e

1
.
1
.
1

.
.
.

i
.
1
.
"

I

&
9
7
,
0
0
1
2
0
0
0
1

8
0
0

I

3
i
9
7
,
O

.
"

H
.
.
c


.
t
.

=

l
i

1
6
3
,
8

m
m

H
a
O


\

_
i
.
i
i
r
_
t
t
'

7

..
T'Ollsoa'": 3.2: 3.3: 3.4;. 3.6:
I teu de .trceere
T,onsoll 3.':
3 coturi 4. "O mm
I rohinet cu ventil drept ti. "O mm
1 teu de trecere.
T,OIlSon 3.1:
3 cotnrl 4. 6' mm
1 robinet cu Bcrtar 4. 6' mm
1 teu de trecere
T,muolI 3,8:
1 tell hi!lIrcalie
T,on;oll 3.9:
3 coturi 4. 80 mm
1 robinet cu sertar il.' 80 mm
1 teu derivalie
TreJJl.wn
1 cot d. " mm
1 teu de trecere
Tronso""e: ".2; ".3; ... ,:'
1 tCIl trecere
TrOllSOIl ..... ::
1 cot d. 2' mm'
1 robillet cu ventil drept d. 2' mm
1 teu trecere
Tronsoll ".6:
2 coturi d. "O mOI
1 robillet cu ventil drept d. "O mm
1 teu
T'o"soll 2.1: .
1 cot d , mOI
1 1011 tin trccc-"IO
Tro'lSoane: 2.2; 2.3; 2.4; 2:.'; 2.1:
1 teu de trecere
TrOlUOII 2.6:
1 cot d. 2' mOI
1 rohind CII ventil drept d. 2' mOI
1 tt:u ttCj ..c
Tronsall 2.8:
1 cot d ..O 11I11\
1 ,,,bind n. ventil "repl ti. 10 11I11I
1 tCII dc biflllCU.P"
Tronson 2'.9;
1 te u bi!urcalie
Tron"," 1.1:
... 1 ,1" U HIIII
tt' li d4.1 ht11'clu
i62
;..
'1,',',:. ,:
. 1 )( O., - O.'
Total O.'
3 X 1.1- 3.6
1 X 8 - 8,0
1 X 0."- O.,
Total 12,1
3 X 1 - 3,0
1 X 0.3 - 0.3
1 X O;, - O,,
Total 3]
1 x 2 - 2,0
Total 2,0
3 X 1 - 3,0
1 X 0.3 -0,3
1 X 2 .. 2,0
-Tol al " ',3
1 x 2 - 2,0
1 x O,, - O.,
Total 2,'
1 X O,'" '0.'
Total O.'
1 X 1,.5 '" Ij
1 x 10 '" 10,0
1 x O,, - O.'
Total 12.0
1 x 1,2 - 1,2
1 x 8 '" 8,0
1 x 2,0", 2,0
Total . 11.2 ,
1 X 2 .. 2,0
1 X O,'" O,,
Tota-I---2,'
1 X 0.,.5 -' 0,.5
Total O,,
1 X 1,.5.. 1,'
1 X 10 - 10,0.
1 X O,'" 0.'
Total . 12.0
.. t x ',2 - 1,Z
1 X II -11,0
1 x.2 .. 2,0
Total 11,2
1 X 2 - 2,0
T;,t111 -:-i;f
1 x:t .. :loII
1 X 1l,.5 .. O,,
_.- 2;;"
I I ' :....':," .,'
, f .', .' : ' , , . .... I
I \:
"
'li' .'
: 1':
"
l
... J '1,-1
,'o t
'. .
\ .
1.2: I ..f:
)', 1 tell de trecere.
l'x O., - O.,
Total 0.5
", \ .
.:; '- , . T,OIISOlI 1.3:. . l
. 1 d. 20 '. ; ,
1 X- 1,.5 - . 1.'
" f .' . I robinet cu ventil drept '. 20 lUni
1 X 10 - '10,0
l' ... 1 lCd da trecere . 1 x O," - O.,
, ", . .. \. '. .
Total 12.0
.,. .
"il ." T,OIII011 1.':..
Ix 1,2'" 1.2
" '. : I cot 4. 32 mm
1 robinet cu ventil drept 4. 32 nllD 1 X 9 = 9,0'
I X 2 2.0
.. o:: '.. , I teu blfllr.::al ie
""
-'i'olal--I2.:Z
: 1.3.1; 1.4.1:
" I 1 cot d. 1.5 mm 1 X Z - 2,0
I tell de trecere
1 X O,, -'O,,
Total 2,'
T;O",OIlIl': 1.3.2; 1.4.2:
I teu de trecere 1 X O,, O.'
-Tolal--OT
. T'OtlIOIlIl': 1.3.3;
-
1.4.3:
1 robinet cu ventil d,. 1.5 111111 1 x 13 = 13.0
1 teu In derivatie 1 X 2 = 2.0
Tolal 1'.0
T,ons'o,me: 2.6.1; 2.1.1:
1 cot d. 15 mm 1 X 2 . i.o "
1 teu de trecere 1 x O.,' .. 0,.5
. Total 2.'
"
T'Otlsoll..,: 2.6.2; 2.6.3; 2.6.4; 2.6.'; 2.1.2;' 2.1.3' 2.1.1; 2.1.':
1 teu de trecere ",,. 1 X 1>.5 = O."
" .,
Total O.' ','
, , T'OIIS01l ..': 2.6.6; 2.1.li:
1 robinet Cu ventil drept d,. 20 I11m 1 x 10 - 10,0
1 teu In
1 x 2 =- 2.0'
TOlal 12.0
1"'O..SOIl ....: 3..5.1; 3.6.1:
1 cot 4. 1.5 I11m 1 >< 2 - 2.0
1 tell de trecero
1 x O., ..5
Total 2,'
T,otlsoane: 3.'.2; 3.'.3; 3,'."; 3.6.2; 3.6.3; 3,6.1:
1 teu de trecere .
1 x 0.5 =- 0..5
Tolal O.,
T,Otl'Olltl,: 3.'.'; 3.6.':
Z coturi d. 32 01111
2 x 1,2"" 2,4
1 robinet Cu. ventil drept 4. 32 nun
1 x 9 .. 9.0
(. 1 x 2 = 2.0
1 teu 10
1'0lai 13.1
T,otlsolltle:' 4.... 1; 4.".1:
1 cot d. 1.5 111111 1 x 2 - 2.0
1 teu do trecere
1 x O.' =- O,,
Total 2.'
T,o,uolI..,: ".1.2; ".1.3; ".".2; 1.'.3:
I teu de trecere I _1.2<_0.' ..
ToIul O,,
4.1.1; 1.'.1:
1 /11"10",1 III VClltll IhoJlI
1 X III - 1O.1l
I ICI' /n drdvl\t1e
x 2 - 2,Il
T';I ..,---.i,o
.""
'0\:
,

.:
<
,,',.'
.' ...

\ " . :,'. )',.<,'.'
",1'
'.
,
I
163
"
'./
fOCului
..... !. ':',' .'i. '!:/., ;'.'
.' ' .
3
. , " I
Interioare
de, cu rece pentru
combaterea incendIIlor "
\
3.1. Elemente generale
"
)
3.1.1, principale de proiectare a .Instalatiilor lnterioar'e de
alimentare cu pentru combaterea incendiUor, In
'
, 3.1.1.1. IJlcadrarea instalaliilor tehnologice a materlalelor
in normele de prevenire stingere a incendiilor. de
stingere il incendiilor, folosind apa ca agent de stingere, .se prOlecteazli
conform prevederilor Decretului Consiliului de Stat Nr, 2,90 din . 1977, Nor
melor generale de impotriva incendiilor la proie.ctarea
Normelor tehnice de realtzare
il privind la focului. ;ndlcatlv P,J 18.-81
normelor de dotare ale ministerelor celorlalte 'organe ceftotrale, ale comlte
telor executive ale consiliilor populare al muncipiului
n de: posibilitatea inGendiilor, ?e
pe care-l pentru oamenilor sau a bunurilor matenale, Impor
valoarea acestora, precum de reale de alarmare
a umane. , I '
Ministerele cl:lclalte organe centrale vrir 1tch1lle in prescriptiile tehnice
de proiectare realizare a echipamentelor uti.
lajdor pe le emit, toate msurile specifice de contra incendiilor.
Aceste se emit se modificll cu acordul Institutului Central de
Cercetare, Proiectare Directivare in al Ministerului de Interne
Comandamentul pompierilor nI Inspectoratului General de Stat pentru
- , . . . .
tehnice de a se stabilesc n
tipul, acestora, de categoria de pericol de mcendIU
il proceselor tehnologice, de pericolul de incendiu al depozitelor,. de gradul
de la foc al nivelul de echipare cu ,de semna
lizare st ingere a incendiilor, pc ha7.;\ din Nonnclc tehnice de
O,.!., '"
....
(v t " c '.
r,; , , . "
:,1 ,'w'.. t", ,
Af.- .
. i: ,J
a
P 118-83). " ., .
:ripun ca(acteristice de monobloc sint care au aria
, !
,".i' 'construitIl de cel ,20 000 m
Z
mai mare de n m. .
Clldiriie plindate snt cele in care activitatea se numai la '
.' "
iUirilnll avind plini (n care se prev1i.d numai' . '
gbluri psihologice de acces). . . ,', '
, "
, CllidiriJe nalte sint acele civile la care pardoseala ultimului nivel
.:; este de terenul accesibil vehiculelor 'de ale
pompierilor, la 28 m ,mai mult. . . . ,
," -,.. Nu sint considerate nalte: ' , ,
':: ;;,. '.' - care nu snt destinate oameni;
. I
,.'.' ,,'::1,- blocurile de care au cel mult P + 11 nivele; ,
,;' :<', _ la deasupra nivelului se anllun singur nivel ce
. ':. 'maximum 50% din aria construit:\. a este compus numai
, din pentql ale ascensoardor, ori Splililt01:ii sau ale
cl1\dirilor de locuit., .'.,
,CHidirile inalte care 45 m constituie categoria de' foarte
nalte. ,.' , . \ .
S1ilile aglomerate se qistincte sau grupurile de
peri numai cu intre ele. in care ce-i revine unei
',', persoane este mai de 'i,00 m
t
se pot ntruni sImultan: ','
, - orice de persoane, n teatre10r dramatice' sau muzicale:
. '- cel 150 de persoane in celelalte de spectacole, de intru
niri, incll.peri pentru cluburi case de atunci cind
respective sint situate la parter, poate fi 206 de persoane;
-'- ce.l 200 de persoane pentru orice s1ili cu alte cel
, 'i00 de 'persoane pentru vestiarele din anexele social-administrd.tivc
ale industriei. .
, aglomerate se in (Si 5
2
).
conform tabeluluf 3.1.. '. ' . .
Tabelul j, I
Clasificarea aglomerate (P
('atell0ria ...'1Ii!
slllii aglomcrate
alllon",ratc
Teatre dramatice l11uzic.'1Jc.. Sol'\ti de spcctaeoJ din clu
buri C:ulliIlC, circuri, comerciale, muzee Cu ex..
. J)ol1ato tOlUl111stihile, maga/.illc cu ln:\rfuri (;ullI\mstihile
pentru proil'elii dllt'lll"tograficc. cantine. ..'Iii de
mulee cu exponatc incombustibile,' per
manente de audilorii. de intruniri. saloane de
dans, slli de concert, s:tli de sport, s."lli de vce;,.
I tiare
S
1
,
Snlilo Ul{ll1llH'rntc 1\ c/'\ror .":.tillalic JIU ClIprill:J\ In tul)(') fje Il1nHlrrnr.A
prin similare.
,
'.
164
. " :.;: ','
,
Indiperile cu aglomerliri de persoane sint cele tn care se pot ana simultan
50 sau mai multe persoane. din ele revenindu-i o arie de
de maximum 4 mI.
. Combustibilitatea materialelor elementelor de corn
bustihilitate a materialelor elementelor de se capacitatea
lor de a se aprinde de a arde in continuare, contribuind la canti.
de dezvoltate de incendiu. . .
Materialele elementele de se tncadreazl de dtre labora
toarele autorizate ale INCERC MI-CP din punct de vt:dere al combusti
in: . . .
. - incombustibile, cele care sub focului sau a
inalte nu se aprind nu se clasa C.: . .
, - combustibile, cele care sub focului sau a temperaturii inalte
se aprind. ard cu mocnit. sau se .
l\lalcrialclc comhustihilc. sc clasificll. In de de a fi
aprinse sau greu de capacitatea lor de a contribui la dezvoltarea incen
diului. in 4 clase: C I - practic neinflamabile: clasa C 2 - dificil inflamabile:
clasa C 3 - mediu inOamabile; clasa C .. - inflamabile.
Elementele de sint incombustibile sau combustibile (clasele
Co C
3
). in de caracteristicile materialelor din care sint executate
modul de ald.tuire distribuire a acestor materiale in' structuri.
Limita de la foc. Limita de la foc a unui. element
este durata la care acesta epuizeazli capacitatea de la
unui incendiu standard, definit de curba logaritmicli din
STAS 7771-82. Limita de la foc a elementelor .de se
pe baza criteriilor de capacitate izolare etan
conform STAS 7771-82.
limita.de la foc. elementele de fi: rezis
tente la foc (RF). stabile la foc (51') la fo'c (EFb .-
Gradul de la Coc. Acesta reprezint! capacitatea global! a con
de a rilspunde la focului. . ,'
se in .5 grade de la foc. in
<le comhllstihilitatea de limita de la foc a elementelor din care
sint a1c1'lluite. .
minime pe care trebuie sli le indeplineasc1\. principalele elemente
ale unci pentru incadrarea. intr-un anumit grad de
la for., sint indicate in talll:lul 3.2. . .
Pcnlm fa 11\1 s!l corcsl'undll la lin UJllll1\lt f:rnd de
la foc din labelul 3.2, trebuie 1"I:sllI'(;10 lllllhcle coJldilil (allt n'a privind
combustibilitatca cit cea referitoare la limita de rezistent!\. la foc).
Gradul de la foc al sau 'al unui
de incendiu este determinat de elementul sau cu cea mai inca-.
drare in tabelul 3.2. Gradul de la foc se in mod obliga
torin in .
Categoria de pericol de incenillll, Aceasta ansnmblnl
nilor unui proces tehnologic sau ale unor avindu-se in vedere carac
teristicile de comportare la foc ale malerialelor implicate.
j I
Tipui elemebtelor
Gradul I
Gradul Grad.ul "Gradul

do II 1II IV
7
1n c1l1diri parter de
grilllul V se ad-
mite C,.
.
.
.
j
Jn c1l1diri industri
ale agrozooteh
nicc parter, limita.
dc Ia loc
nu se nornlcaz...\
..
.,
-
. .
1n c1l1dirile parter
dc grad III V se .HI-
Juito Ct
,
---
Ift"\ c1diri de gra-
dul III CII :,rlli
ag:loJllt'ratc, li
lui tlL du rr/i ... Il'J1'"
Il'. III foc VI\ II
Ilo miu J() miII.
Jn cUllliri Cli pc'"
ricol dc explozie.
limita dc rczis
la foc a
elemcntelor in...
eOlJlhllslihilc' IlU
uornw;\1:\
1117
1 2 3 4 :1.
Stilpi. coloane, po- C
o C.
Co'
C.
reli (iucom (incom (inrom (greu
bustibil) bustibill bustibil) combus
2. h 2. h I li tibil
min 30 miu 30 min
I
.-
Stilpi. coloane, pc- C
o
C
o
C
o C.
la (incom (incom. (incom (greu
ultimul nivel bustibil) bustibil) bustibil) combus
1 li I li 15 mln tibil)
30 ",in (15 min) (30 minI 30 miu

'.
(incom (incom. (greu interiori nI> (greu
portari ti bustibil) bustibil) eombus combuS
"
.30 miu l.5 min tihil) tibil)
15min l.5 min
exteriori nI> C. C.
C'
C.

portanti (iuoom (greu (greu (combu.


bustibil) (combus combus..' tibil)
tibil) tibil) .
15 min l.5 min 15 miu 15 min
.
Grinzi. C. C
o
C
o
C

lI.ervuri, aCoperi.. ' (incom (incom (greu (gre.u


buslibil) bustibil) combus combus-
I h 15 miu tihil) tibil)
(30 minI 15mih l.5 min
(.30 minI
Grinzi C
o C. C. C.
pl'stc suhsol (incom.. (illcom (iu&Ol\I (greu
huslihil) 11lIslihil) comlu1s
Ih 1 h 1 h tibil)
Jtl miII Jtl miu
-
auto- C
o
C C C. I

por(""le JArll pod (_m."c1m h;n' u (I;(('u (comhlls


(1IIlllihiv cUllhn 111,,1 ihil) UJllIIH1s" ('(JlUlul!,;" tihil)
'111111111'). '1IIIuIII
.. , lIIill 111>11) 111>'1) -
plllllin)
JU "',', " Ildu
l.\r }lod. COli (DUlIlI)
p.cro.sta.
ticc
.
.
. ._.. _._-
..
.
'
.,.
\ ...
-. _. .. _-_.. - ----,
y.
6
c.
(combu.
tibil}
-
C.
(rombu.
tibil)
-

tibil).
\
-
C,
(combus
tibil)
-
C,
(combus
tibil)
-
j
C"

(col\lhll5
tihil)
-
C.
(corn
hustibiJ}
-
I
1 .
..
I .
./
1
,'.
" '
,
, '
.
Nu determinA
rla C de perlcol i
inllAma
,i materiale combustlbl
folosirea.
\
.T.bllwl 3.Z
,
I 6
C.
1, CI
(combus (combus
tibil) tibil)
li . 1" fOlJll'llftinll'ntrle de in<"<'ndl.. (In (OAre II1rcln. termicA nn t1epllff',tll 200
(H10 MJ/IIl')J ale cllllUrilur (cu exc.l'lla clAdirilor Inalte rel"r cu aAll aglomerate. care adA.
IHlst..SC pcrsOllne care nu s. pot evacua singure, IllU cu echipalllent de importanlA d"".
,;d,il) se: pot aplica ",alorile din parantez1. ,
Zonele. indlperile. de depozitare. precum
tehnologice amplasate in aer liber. se clasihc5. in de peri
colul de. incendiu al procesului tehnologic determinat de
chimice ale materialelor utilizate. prelucrate. manipulate
sau depozitate (inclusiv rafturile. paletele ambalajele), in S ca.tegorii de peri
col de incendiu. conform tabclului 3.3. .
Tabelll! J.J
Clasificarea In cat.gorU de pericol de incendiu
Panouri de fnveli
toare supor
tul continuu nI
com
hustt!>ile
!
"

I
,i
il
l'
I
1:
'1
i
,
'1
li
2 J
I
C.
(jncom.
bUSlibil)
" min
CI
(greu
combus.
albii)
U min,
"
C,
{greu
combus
tibil)
", min
bllltate YDoporiior mai mare de 100 C.
j .... ."0' . O"", I
"
) .. '..
l
'.c:, ' "
,
i
'Ii'/", \
....
sau materiale incombusti.
bile In stare fierbinte. topite sau in
D
.'
candescente, cu degajjl.ri de cAldurA .... ,; ,"1 .
'1,
radian tA, 1I11cD.ri Slluscllltei;
" . solide, lichide sau Rllzoase
, " ce lIe ard In calitate de combustibil.
--1----------'-
Ctc,::oria
<le Caractcristicile
pericol "le matcrialelor ce determiniL Preclzllrl
de Incadrarea
incendiu
o 2
A a cror aprindcre sau ,ex
plozie poate s aibilloc in urma contac
tului cu oxigenul din aer, cu "pa sau
cu nlte ori materiale;
l.irhittr cu do ill(ln.mn
"tlilalc a v"porilor 1'1111\ la 2SC. llaze
sau vapori cu limita inCerioar1 de ex..
la 10"0> atunci cind' aces
tC'J. pot lorma tu aerul amestecuri
plOlivc. \
Nu dele'rminll rncadrarea In ctego
riile A D de pericol de incendiu:
- scpllrile degajl\rile de gaze, va
pori sau prd, determinate conform art.
12. cl\le .Int III CI'"III III I ce 1111 pot
forma cu arru1 nluestecnd explolive,
In QscntCf1ca Incadrare-A se face
In de pericolul de incendiu In'
ansamblu, In cntt'goria C. J) sau E'
- lolosirea solide, lichi.
dt' SIlU. gazoasc drept combustibil pentru
nrd,rc.
ni trmprl'l\ttlln ti,. illflamn.
hilitale II vnporilor intre
28 o" 100
0
e, ga.ze snu vapori cu limita
iufcrioarl\. tic mai nlare de 10%.
atunci cind n<:cstcn. pot forma cii acrul
amestecuri cxplozi'iC;
Fibre, praf sau pulbcri. care se
n stare l1e suspensie. rn ce
put fOfUl,"" l:U acrul .J.OIcstccuri explo..
zive,
E SubstDonle sau mllleriale incombusti
bile In stare rece sau materiale combus'
tihile In stare de umiditate Inaintall.
as Hei c posibilitatea Doprinderii, lot
este excluslL. '
cl,ld. &AU
penlrll ardere:
- utilbarea
IOO"C la
luArii
- folosirea
(cu

-
tarc..
a
de locuit, administrative. social-culturale
..industriei nu se clasifidi in categorii de pericol de incendiu. m:\surile de pre
venire a 'incendiilor stabilinuu-se in de pericolul ce
seama de lor. pentru oamenilor
lor atl1\postitc.
Atelierele dc ndlperile de depozitare
toarele se in categorii de pericol de incendiu. pentru stabilirea
..'
aldltuirii constructive. a de compart\mcntarc de restul construc
a privind .
Categoria de pericol de incendiu se
independent pentru fiecare compartiment de incendiu n parte.
,'. " nlndu-se obligatoriu in t;lmico-economidl.. r
!I)ll
1
l'
I
,1
I .
I
i.
;
,,'
Incadrarea In categOo'
IOlide. II.
gazoase drept combultlbil'
IIch"lIIl..r 1'0",,,,,.111>11..
cu teml"'r.lur. cle '
comend hldraullce, rAclre,
ungere, filtre ,i tratamente termice, In
de maximulJI 2 m', cu
unor .mAsurl (locale pentru lr
mitarea propagArH
echipnmentului
cablurllor), care contine
pInII la 60 ka ulei pe de eelli.
utilimrea la transportul sau
Incombultibile a
unor ambalaje, pIliete .au rafturi com.
cD.ror sarcinA termicA este.'
mai midl de 6J MJ[m'(U 000 kcal/mi).
C I
't o _ le solide;.
,Lichide ,cu temperatura de
169
civile auxiliare
se poatc crea;
securitatea Imnuri
labora
I
pe ione precum
Temperatura de In-
plul 1. 28' 28 ... "O .. , 100' 100'
flamabilitate a vl1
porilor, 1n"C .
I
,
.,1.
'.
,.'
. 1.' 1. .
tn cadrul unui compartiment de incendiu. categoria de pericol de incen
./
diu explozie se determinl1 dupl1 procesul tehnologic cel mai periculos, cu
4
urll15. toarele .
{\.w., - procese tehnologice din categoriile A B de 'pt!ricol, al dlror volurJ:\

este mai mic de 5% din volumul, compartimentului respectiv; .
I
- procese tehnologice din categoriile C D de pericol de incendiu, cu .
\
un volum mai mic de 10% din volumul a ! . ,.,.
o arie de '100 mi. .
. tn cazurile' c;xceptate se vor' lua care s11 elimine posibiiitatea
!
formiirii locale cu pericol de explozie a incendiului
(
./
spre nvecmate din cadrul compartimentului. .
h cazul mai multor categorii de pericol de incendiu; situate
n puncte distincte ale compartimentului, se iau n vohi
mc10r aferente respective ale ariilor efective ale fiedhui proces tehnologic.
Pentru procese din categoriile C D de pericol, nsumarea se aplidl numai
dintre n care snt situate este mai midl de '10 in.
La, tehnologice amplasate n aer liber" categoria de pericol
de incendiu se independent pentru fiecare care
caracteristici diferite din acest. punct de vedere. j " '
Delimitarea zonelor la care se extind mlisurile impuse de
ncadrate n categoriile A B de pericol se face avnd n vedere posibilitatea
In timpul normale in caz de avarie, a aJllestecurilor
de aer cu gaze, vapori sau praf, in care prezintli pcricol de explozie.
Compartimente de incendiu, anUfoc, rezistente
.la foc la explozie. Compartimentele de incendiu snt de cllidire
separate p'rin antifoc. sau independente amplasate
astfel nclt sl1 nu propagarea focului la Compartimentele
.<
,de incendiu ale unei se independente din
punct de vedere al la focului. Toate suprap
use ale etajelor unei fac parte, n general, din comparti ment
de incendiu. . . "
antlfoc sInt elemente de verticale. ,1 dimen
sionate corespunz1itor pentru a 'separa intre ele compartimentelt! de mcendiui
la foc, respectiv rezistente la foc snt elemente
care se prevM in interiorul compartimentului de incendiu pentru a ntrzia,
, pe. o perioad1i ele timp datl\, propagarea. focuTui.
\ .
rezistente la explozie snt elemente care separli de
restul ..cu pericol de explozie. . I .
. Clase de pericol ale materialelor depozitate. Mat-erialele
produsele depozitate se dasifidi, n de aportul pe care-l pot aduce'
la dczvoltarea incendiilor, precum de sensibilitatea lor la efec- '
r; ,
tele accstora, In clase. de pericol tic incendiu. . , ,
. tn de temperatura de inflamabili tate a vaporilor lichi-,
dele combustibile 'se c1asifidi n '1 clase, conform tabelului 3.4. . . '
Depozitc1e de lichide combustibile se clasificli n 7 categorii, Iri
de temperatura de' infiamabilitate a lichidelor depozitate 'de; capacitatea
totalll. de cOllform tabelului 3.3. .
.' ,
.,y
".
. '.
Tabelul 3.-t
I
CI.slflcarea lichidelor combustl bile dupl temper.turl (P 118-83)
'.
.'
\
(
CII1!1l1 lichidelor com
'/
..
.
bustibilu u LII'
\
LIII
\
J.lV
Tabelul 3.'
Claslflcarea depozitelor de. lichide combustlblle dupl capacltlll (P 118-83) ..
'\.
Categoria
depozi
tului
Capacitatea. m'
Lichide din clasa LI-LlI I Lichide din clasa LIII-LIV
peste 100 000 peste 500 000
30'001 .. , 100000 150 00 1,.. 500 000
2501 ... 30000 12501 .. , 150000
501... 2500 , 2 501 ... 12 500
51... '00
, 251... 2500
11.,. . 50 51 .. , 250
pinA la 10 pinlL la 'O .

tn' cl1zul In care se impreunlL lichide combustihile din clasele - 1.11 cu
lichide combustibile din clasele 1.11I- 1.1\'. 1 m
3
de lichid combustibil din clasl'1e LI - Lll
se cu m" de lichid combustibil din clasele 1.111- LI V
..
modul de depozitele pot fi:
- supraterane - cnd fundul rezervoarelor se deasupra' terenului
la nivel cu el sau la o adincime mai dect
din rczervoarclor, precum inC37.urile in care nivclullichidului este
cu 2 m mai sus de cota tercnului inconjur5tor:
:-semingropate - cnd fundul rezervoarc1or se ingropat la mai
mult de din acestora, iar nivelul maxim posibil al lichi
dului nu se mai sus de 2 m de la nivelul terenului
- ingropate - cnd partca superioarrl a rezervoarc1or este cu 20 C11\
mai jos dect cota terenului inconjurHor. . ._
Cota terenului se va considera' nivelul-minim al terenului
pe o de 6 m de la mantaua t;ezervoarelor: ,
Optimizarea contra incendiilor a instalajiilor tehno
logice materialelor. La proiec:tarea executarea 1I0i dc
precum la modilicarea sau schimbarea celor exis
tente, proiectantul factori ce -la realizarea acestora
de luarea tehnice de prevenire stingere a incendiilor n. stricU
cu asigurilld cele mai bune. dc
'.
cu cheltuieli minime.
171
170
! . ., "''"ti, '1'1.'. .," . ',1 1'1\':'4("::
ti',
.'
::",'" ','f";, """" ".",.::'
1 '.
..
,',
. ..,' ... . , ...., ..,. :. ."':"fJjf:
de proiectare li echipamentelor
baterea iJ.lcendiilor pot fi: cu interiori, cu sprinklere,. cu drencere,
;i 1\tilajclor. impreunrt cu cele care proiectele de inginerie' tehno- l
logidl. snt obligate: ,.', ..,'
- sll. stabilcasdl. sll. cuprindl1 In tehnica-economice 'pe 't
,; ]t'C le ntocmesc. m!isurile Illijloacele de contra incendiilor spe
"if'ce utilajc1or, tehnologiilor, proiectate; ,
- sii prevad1\ in uhlajclo. aparatura,
.:hipamentul de pentru llrevenirea stingerea incen
fiilor. cu care a fi dotate utilajele proicc
, lte. inclusiv elementele materialele de rezervl prevlizute de nonne, precum
"1 dotarea civile de pompieri;
- prevad1\ tratarea cu ignj{uge a tuturor materia\clor '
:ombustibilc la .echifame!lte .utilaje, cores
cu obiectivulUI cu perlcolu de incendIU; .
. - ntocmeascli srt predea benefiCiarului scheme de
la parametrii a dispozitivelor de pro
contra incendiilor pe care le-au proiectat, precum regulile de Intre
necesare n exploatare. . ' , ' " .
Pentru optimizarea contra incendiilor Il
khnologice materialelor se vor analiza elementele cuprinse in organigrama , .
de proiectare a la foc in figura 3.1.
, . l' ",
3.1.1 :2. Dotarea diferitelor 'categorii de eu de alimentare,
'" pentru combaterea incendiilor. 'felul armliturilor de serviciu
care se intcril?are de alimentare cu apll. pentru com
, CONDITII
. privind:
CATEGORIA , -lifJt!1 cDI1s/rudl.
DE PERICOL - aria ctJfI$lrulltl #
DEINCENOIUt----------,--.;.-...... ,num6ru1 nJrelurV
- comp'arllmef71r1r11
A - de echlJ)(1'"
PROCESULUI cu IMla/alii 0Ir
TEHNOLOGIC p
slln!Jt!/Y
- mdsuri sptIC'ficfl
CLAS,", DE
C0I18CJSTl8ILITATE
A MA TERIALELOR
DE CONSTRUCTII
r-'-----....
i, ZIS TENTA :
FOC A GRADUL DE REZISTENTA CLASA, DE
EI'1ENTELOR FOC AL CONSTRUCTIEI """"";"";""-1C0I1BUSTI81L1TA TE
CONSTRUCTII (COHPARTIHENTULUI) A ELEMENTELOlf
De CONSTRUCTII
'i; 3. L OrSl\lllgrBIIIB logicA de proiectare a optimhllril contrl\ Incendl\llul (ailflt
raul"i la foc). '
1'12
"
cu de de alimentare cu apll pentru "i'
: ";, ,\ incendiilor ce urmeazlla fi montate in cl1\dir depinde de: mllrimca clll.dirii
.>:,,:::. (volumul construit num1irul' de etaje). .cllldirii (de locuit. social
'f .':' .',... cultural, industrial1\ etc.); num1\rul de p'ersoane, gradul de la foc
.. ;'....,,'.. ctegoria de pericol de incendiu a cllidini, cllidirii sau a bunurilor
: ;' materialelor adll.postite in cHl.diri. precum de factori tehnici sau eco
. . ,. \
.\ nomlCI. . . ."
.' . Dotarea cu li de alimlerita:re cu aP1\.
- , pentru combaterea mcen 11 or se azeaz.... pe norme e genera e nonne e I
. de dotare ale ministerelor celorlalte organe centrale, comitetelor executive
., ale consiliilor populare al municipiului dupli cum se
>::',',1 ' aratli in cele ce unneaz1\.. ' . , . "
, Cldiri de locuit. alimenta;e cu 'apll. pentru
incendiilor se adopt in de num1\rul de nivele sau de de modul
de utilizare a primelor dou1\ nivele (magazine.\restaurante. de
'1 ;
servicii. depozite etc.). . . "
' La cie locuit cu 12 sau ma multe darcu sub'
"', . "5 m. se de incendiu cu interiori. de tipul cu con-
. li
,',;1: ' ',' ducte uscate. ",:.
" '
, de cu mai mare de 45 m foarte nalte)
, se cu de interiori sub' presiune. iar la
, .' interioare .pentru colectarea: depozitarea gunoiului. inclusiv n tuburile
, ",' ,/ ' ' 'de gunoi di'n patru n patru niyele. se prevll.d cu sprinklere.
'. " CHi,dirile de locuit cu maximum 11 nivele. care au 101. primul sau al doilea
etaj localuri de (cantine. restaurante etc.) cu 300 locuri'
. : sau mai mult magazine (inclusiv depozitele anexe) cu o
a n care se vinzarea. de 300 mZsau mai mult. se
cu cu interiori numai n' din ocupate de aceste
localuri sau magazine. ' I
administrative social-culturale. de alimentare cu
'pentru combaterea incendiilor se cum
pmtru biroltr.i vestiarele allexelor lltreprittderilor ittdltstriale
se prev1ld cu cu interiori. dac1\ au un de patru sau
mai multe nivcIe. , '
" '
Nu se de combaterea incendiilor eu interiori
la pavilioanele aJiministrative vestiarele ntreprinderilor induslriale care
nu snt cu interioare de alimentar-c cu rece care
sint situate in incinte industriale de categoric C. D E de pericol de incen
,.
diu, cu teritoriului mai de ha. la care stingerea din exterior
1',
a incendiilor se face cu pompe mohile direct din b.uine sau rezerv6are. precum
la pavilioaneIe administrative anexe ntreprinderilor industriale care nu au
cu de i\lcendiu exteriori. ,
, CIt de spectacole de lltrlwirll (cluburi. cinematografe.
teatre) sint prcvllzutc Cll de comhaterea incendiilor CII
intcriori dad au mai mult de 300 locuri,' cu cincmatografclor
culturale cu maximum 400 locuri. amplasate n rurale'
'. ellre nu 1111 cxkrioare de' 1Ililllt'I1tllre CII
. ) "
173
,/;"
1)' ,
.1::' ' :
I
1
. , III'.. l' ,.
""', " J,.
, .' ,
1:
, j
- cH\diri de gradul 1 II de rczistcn'l1 la foc categoria D de pericol
de innmlill. In cure IItillljch:, rtlfturile, palclde ,i ulIlhlllajclc suu alte mate
riale sint incombustihile; ,,'
- drltlirllc dc gradul 1 Jl de rezlslen\! la foc catcRorla Il de pericol
illft'lItlill CII vullllll Illlllmic tiu .. 1100 m', In "Ilrt' IIIIIIIIIIII}", rllfllll'l, I'ulula
1>.111 IllllhuluJIl l'lllllhlllitlhllll; - '
, r111.lIl'lht tiu f(nullll 111,,- V tiu rt,zll>h'lI,n 1;1 foc, llin categorIa)) ,1
II .. )ll'l'irlll .It, Illf"Il.II11 fII 111I vohlll\ tii' 11\11,,11111111I 1.1111(111I': ,
.. dll.Ilr1I11 tic l'ul",.;nrit, Il 1'1111 g .1., I'l'rll'ul ti" InCI'III1l1l fII vollltlln mul
lI11lll.ln lllllllllll, Clill::1 lilll! !illuulll In Indnlt: III Clm: 1111 Ilro
,,1'1I"11'" ullnw1Itllril fII apl\ \Il'nlrn IlIlI':I'I'l'1I llin llx"'riur a IIInmti 11I01' 'IlU
iii nllc allllllllltlll't!ll Cllllpl\ 110 utlmlto 1Il\'lic (,,('Il din,ct t1ill'h,,;dlluIIUU rezervoaro:
I ,-. dlltlhlln Ilin cateRII!'lu C tlll perlclli Ile Incendiu CII uo,volum do cel
1111111 I mi 111 l'ultul 11l1:UI'Cl III! Jllllllllllhl.:um U"lr 11Ill'l'vl'lI\la II" III hlcll'llll\1I
I'Kh-t1ud; . "(
.. gill'U JCIIl auto CII IIlllxhlllllll , i1lllovehlcule; , ..l
- silozurile magaziile de cereale de gradul 1 Il de la 'foc:
- incll.perile in care Se prevede inundarea cu bioxid de carbon, abur sau
gaze inerte; , . , ' ' ,
, - indlperile sau ale acestora in care utilizarea' apei'
ca agent de stingere nu este .
La cllldirile in compartimente de incendiu, prevc
derii interiori se va stabili pentru fiecare compartiment in parte.
.Iuind in considerare cea mai periculoasll., '
In clll.dirile industriale de gradul 1 Il de foc, In care sint
Indipcri cu pericol de incendiu diferit. hidrantii interiori se V9r prevedea numai
pentru zonele in care existll materiale, elemente sau utilaje combustibile,
cu sp,illklere. Montarea sprinklerelor este obligatorie la unull
,toarele tipuri de c111diri industriale:' , ,
- mori cu capacitate de a 'de 30 t sau mai mult iti
2'i h mori pentru servirea ,cu o caPacitate de 60 t in 2-i h, cu
acelora care au de beton utilaje incombustibile;
- .. de timpllrie (croit, prelucrare la' finisaje.
magazII) cu de 2000 mi sau mai mult. cind sint situate
independente, ori de SOO mI sau mai mult, cind sint situate in clli
dm cu altA fllrA a f\ separate de acestea prin antifoc:
- de a modelelor de lemn cu o
de I 000 sau mai mult, cind sint sUuate in cllldiri independente. ori de
mi sau mai mult, amplasate In c1lLdiri industriale cu alte Uel
a fi separate de acestea prin antifoc; " '
- depozite pentru modele de lemn cu o supraflltll de 300 m
t
lUlII mai IIlUIt: : ' ' .',.
, ",,:,spatii de destrAmare ,i amestec din de vigonie bataje
fllatunlot: I .
- depozite de vatl cu o de 700 mi sau mai depozite
de bumbac, linii (cu celor de linl natural), m1i.tl1suri, tricotaje.
textile. articole de galanterie ,i, In general, la depozite de mllrfuei combus
176
( '. " '
.'
.
, -1.' , (t,, ...... ; ., " , , le:;':.

\'.:' :, '\',',"" .
,,'o "t'!", " , "
J,:t. ;,:_/'\ .' .,.. " .
... ;n (ic de valoarea '
, , hotllr!rii minist,erului oreanulul centnll bene,hclar a
, " : d., proluetnrc, l' l' 1" 1 I I I '1 f'l 1
_ pentru f Ihric:lrc:\ celu olliu III, a o lIecl\' or ( c cc 11 ,a I 1111' ,or
Jl" hut:1 nit rocl'lulozll, Ilt'pOl.\Ie dc C\'llIlold,
.rtleule tllu rdulull! .1 fIltuu ptl l'a1.l\ (le nltron'llllozl\; , ' .
"
__ I'ltltollrl ele fllln.u'e IlCOJlC'rlte: ' " ' ,
__ rlll.llr\ intlllst\'lnlt! fllrll 11I11\Inli nlllul'lIli\ di\cltrl 1I1011Oh10l: tim I'alel:o
rille A, It C de p.'r1wl (Ir.lnct!luJlII, cl'lor Iii (:111'1' IlIitll'dillc'lc
1Ic1lit1I!IIUIl IlllluJl'1u ('pmhnsllhilc III I'lI11tllli\i .(sul! ):1 nno W,hf
lllt
)
1
,1 I,.!fl'l t1ht r1hllltc Incit 11I1 pot f1\ vllri1,a (\tozvull il *1
1
1\,rOpaga 1,"1'1'1\
tiilll"l. IIl\U c1l\dlrllc din cah'Rorla C tie p,'rkol (le a care IIIllII Ilalc'a
exllltenll\ In IlrocCJlII1 tcllllllloj;lc (tiu In'ljtll '10"/0) 1\11 Wlltlllcc la pl'e"c'tlt'IC'i\
',' :., '1IIIci Ulltllllllll11 Ilt1 1I1111gcn'll Inr"lllliilor: " '. ,
, _ garaje sau parcajci cu peste 30 amenalate In suhs,olun.
: " ., la ,garaje inchis:_ care au mai, mult de' d,ou,!
_ ncAperi de timplll.ne pentru depozlt,area mobilei dm el:l.
din cu mai. mari de. 45 m, '. " ".'
. Enumerarea clAdirilor Inclperilor in care se prev:l.d cu spnn
klere nu este lil11itativl: de pericolul de incendiu.
: samentul clidirilor de' valoarea utilajclor a materialelor depo,zltate,
. ministerele sau organele centrale beneficiare de pot
.
."
" stabili f\ccesitatca prevederii cu in cazuri:, .
" tnelpcrile prevAzuta cu sprinklere se separ pnn elemente mcombushb,le
neprevbute cu astfel de in care se pro
duce incendii. .
IfJstllialii efI dr,,,cere, cu drencere se pent,ru.
inCendiilor pentru realizarea perdc1e1or de pentru Impotnva
foCului. . , '
Drencerele pentru stingerea incendiilor se in cu peri
','
col mare de incendiu, unde din cauza rpi<ie a foc.ului sau din alte
considerente nu pot fi utilizate cl1 ericien\l\ alte mijloace de stingere (dc excll\
pld platouri de hangare pentru avioane, &arai
c
cu mai mult de 50
a1ftovehicule, etc.). '
Drcnccrele pentru realizarea pcrdelelor de .se la:
_ protejarea golurilor - terestre din peretii desp:ir\itori, pcntfll .
a Impiedica transmiterea focului dc la o Illcl\pere la "
_ crearea. unor perdele de pentru cortmclor,
obloanelor din antifoc: '
_ crearea unor perdele de ap!'l sub zonele antHoc; ,
tllldirilor.in exterior, cind nu sint amplasate la
hf acest ca&>,drencerclc' ic utilizeazll. pentru aco
"

177
,
'.-.,
'

"
, a ferestrc1or,
l' ,1
" ,
1
- prin perdele de apli a unor din Inc!i.perile' cu pericol
de incendiu. '
I
. ' p.,ltJe,i:atJ., Acest tip de se pentru
stingerea incendIIlor Ia: '., , ,
- tehnologice din rafinll.rii, combinate chimice petrochi
mice;. .
-' de rezervoare orizontale cu lichide combustibile rezervoate
<le gaze lichefiate; ,_,
- Incl\perile' de depozitare a lichidelor comhustibile cu ambalaJe;
- gospollliriilc de ul,ei ale comprcsoarc1or mare
putere,; .' "
, - galeriile tunelurile de cabluri pentru centrale, electrice,lami
noare etc.; ,
. - lichidele comhustibile insolubile in apl\, cu de inflama-'
llilitate a vnporilor mai mare tie 60C (<.le exemplu: luhnfian\i, unsori consis
tente, asfalt ele.). . '
3.1.2. 'Materiale ,i echipamente specifice Instalasillo,r de alimentare cu apl
rece pentru combaterea incendiilor', '
. .,' .
. interiori penl,,;' combaterea Hidrantul interior pentru
cllidiri (STAS 2501,-79, fig. 3.2) este un robinet de cu ventil, prevAzut
la intrare cu filet exterior pentru racordarea cu o de de 2", iar,
la cu filet exterior pentru unui racord fix (STAS'701-77),
la care racordcazll furtunul din cinept\ cu de refulare. " ','
..
Fig. 3.2. Hldrant Intrrlor pentna clAdiri:
, - .orp hldranl; z....opao h1dr.nl; J - 'tljlll- v"lIh 1
f\JaU de manc\'d; {; - fA('url' ". C tiTAI-IOI .. ..
, \
de min!\. simple (STAS 626460. fig. 3.3), ex.e-.
elltnte in trei variante. cu dimensiunile: re<.lut.e n tabelul 3.6 tip C.de minii.
178
,',
..
1,L, ,
,
, J'
'.r I "
t
h,", I

,",'

'
.
/
"
'''':'
;
'"
.;\' ,
, ',', '

Fig. 3.3. de 'rclulare de
, minII. simple:, ,
_ 'eVi de rduue de mtnl. IhnpU,..
.... '1.. 0'. J; - Jr!a\'l de rctuln
r
.10
n,lml timpiI. Il; & '
ar rdulare de mtnl slmplJ,. b
lH' 1 _ tub de raeordaro; 2 - tu .
J _ ajuta) de. bali _
III - .)ulaj in\rrl,\t"(Har. 5 Il
fh, ... I; Ci _ larnlturl; 7 - racord
..

, 'Dbneri.tunll, levnor d. reCular. de mini simple (STAS 626181)
Diametrul de al
ajutajelor, mm
LUDllimea
)firlmea
totl\11I. )llrlme&
ajuujul
;o;j L aj"tajul
rom
r&cord"hII tC',1I '
illtermc'
finul
deba.1.
1
diar
-
8 10 12
16' C a
12
B I 20 130 ,IZ
\04 20 '
- 130 B 14
16
20 130 n IlS
18
20 ' 130 D la ,
. 12
20...
C 11'
,"
12
li
20 11.5 C' - \4 '
16 " .. 20
C 11'
, 18
20 11.5
1,
11l C

12 ' - :toO n
n" .4
"
'Varlanl& '
"
"
O,
'.:$.'
D
.
D
D
B
.,
C

C
C'
C "
'nI
Greutatea
I'i:
1.200


-
0.960
.
0.170
179
.... I
t . ..
" ,,' .. :1 ','<'
1 ..
" .
.-.
cu robinete ('STAS 678263. fig. 3.4) executate In Cu 'dlmtQ,o
siunile redate in tabelul 3.7. !, ' ',..
Jlidrantul Impreunl1. cu cchipafI,\Cntul de terViciu (furtullul " "te
refulare) se montcazl1 in cutii , . .
"
. "
,,'
'1'
1 ,. \ 'i,
., '
..
.
, , .
DlmeaslualJe tie reful...' tIP c' tsrAS
i'.
..... --, . -""--1' .....
. ' ,
i
Varianta
Mlrim
Lung.,.
' tevii racordulul
totalA ':
mm
", Diamett1d de ;'In
";"'1 AJ''''! Ij... .
de..... loterme. lnal ' Mua
dlar .. Il,
mm ; IRm 'DI
12 C -'00 20 16' 12 0.'1
II 8 C
"8'
104 C .. 90
12 10 1 U
II 16 14
.

"'.' .


.
',.' : ,'.
1'7 Z J <4 S
. ,', ., I O ' ..:.... ,-" .
' .,11
, 1, ,

,
FI,.' 3.4. Tevi de refulare tip C d. .....
cu robinet:.
_ " ni"' roW .
d. ,..,Itello IlIp C, urlaa II;" - l""do "1 ..
d. mini eu robi...., eu perd.. de phttec,". (Up c,
" ..lanll II): , - noord'IJI C (STAS 701.18I:I-lyl>
=.:.
rolll.... - dwIa rollf_.... ; g cl>lna'; 10
. ntar.IDA j 11 - __ "
" '.
,.
.}.,' .
'i "
" .
, ,
"
1
, ,
'Gv:0
b
A-A
Sprillklere. Sprinkterele' frecvent In sint fie tip INOX:
CII diametrele orificiilor de IO,S; 12,0; 12,S
(fig. 3.6) cu diametrul orificiului de 12,7 mm.
19,Omm. fie tip standard
.'
DWlccre. Drenccrc1e (fig. 3.7) fabricate de 'Armlltura - Cluj au dia
metrele orificiilor de: 8.0;' 10.0; 10,5; 12,0; 12,5 14,0 mm, iar drencerul
<le perdea de apll are diametrul 12,S mm.
\,
.' \
P"lveriza/oare. Pulverizatorul de apli cu deflector conic tiP PLUVI,
,"
'---!.
'..
, ..
lUO
(fig. 3.11) se execntli (de intrel>rindorcn cu diametrul ori.
ficiului dc 6; 7; 8; 10 12 mm,' ".
Pulvcrizatorul tip .. ER" (fig. 3.9)' are diametrul orilieiului de 7 mm ,i
este prcvl\;mt cl1 un filtru sltll cu 'orificii de 3 mm. iar la exterior are filet
de 1" pentru montare prin la de
Pulverlzatorul 0 '11 rom (fig, 3.10) are diametrul orificiului de refulare
(lc 14 mm este prcvzut .cu filet exterior de 1":
.
.:
'l- \'
:'1
.i
..:'
S'
1
\ .
. '.
, . /
... "" "''''..... '''tl"..... ""
Fig, 31', Cutie n1clnlicd.
" ,
f:
tip 1. pentru hidrant interior
18t
.,
I !
.1
.
.. ,
"
'1:, .:-.:
....... :.
Fig. 3.6. Sprlnkler tip .lan
dard:
7 - corpul Iprlnklerulul: t - 1...1 d.
obroqz; J-eadru de ,ulUnuej 4-d'"
'-ventlli - Incbizltor;
7; &: 9-pllcu.. dia .lia/u!"r lullbll;
10 -
Fig. '3.8. DllZll do pulverimre tip t'LUVIA:
1 - corpul dUElI; Z - denrctor; ,,- cun,
lUZ
2
J
-'
/
.. r,,*' i. '., '
.lr.t'l'; \. r ", .
"."; .. I l .'!... , \
_,":' 1", : ' ..
'N
, " '<>
.
.'
., ..
"':11
r, '
.' , 'J.
11'. U. Dtea", tip ..ArmAtll
. ,....... Cluj: '
7-...... '-ca4"" _
lIMHl , - ....tI.
:' '
Gf' '. 'i .

,
Fig. 3,9. Dllzl do pll!-terizaro tip ..ER" ,. Fig. 3.10. DUd de pulve'rlzare tip ..

. el 7 mm: 7 - eu ltlt't 'J:krior d. ,-; 2 eu
7 - dUlel: 1- pulile rle rOllre; J - llIeI
orllklu d. rol.lar. I .",,1 0 14 rom:
de Li.n,are; J - eo,p cu p.llu un... Je.
CI": " - IIIlr. (.itl),.
.
'i;. :,
; 11
3.2-. cu Interiorl pentru combaterea Incendiilor
I .
I
:1 3.2.1. Determinarea de interiori ,i amplasarea lor In
e,', .
.-,

"::.
-:...
tn vederea stabilirii zonei pe care o poate acoperi un llidrant. la ampla- . 11
sarea acestora seama de locurile recomandate pentru montarea hidran- :1
. dc c1li1or de evacuare etc., ce depind de carac- ,1
;,.,
teristicile constructive ale cUldirii de amplasarea utilajelor, mobilicrului \:;1
sau a materialelor depozitate in . .,Joi
Amplasarea se face in locuri vizitabile, astfel nct fie 1. '
accesibili folosibili chiar in cazul pentru evacuare ,
tn acest Sens. se montarea lor in casa scl1rilor, n holuri sau vesti
hule, pc coridoare. In Indlpl'ri amplasate in apropier<;a intrllrilor etc., in 'Iocuri
protejate dc 'urml\rintlu-se ca jet urile formate s1l. ating:\. fiecare PUllct
combustibil din interiorul .-
Hidrantul impreuni cu echipamentul'de serVICIU se in cutii
1', '
.'
speciale (STAS 3081-74). amplasate n sau firid5. n zd1\.rie, la
de 1,35-1,50 ro dc la . .
' ....'
: Numlirul de intcriori pcntn; combaterea. incendiilor se deter
'k

de de jeturi carc trebuic sll. fiecare pUtlct
combustibil din interiQrul de raza de a hidrantului
J
llJ3
/ ,
,', '1
" .
:;. '.
' .. 1
,;' ,
. .: I
"
:. !
';'.
"
1. ,t'l
",
:"
I
,.'
i
't
,l
'r

t
i
, ':
"." , 4
\.. ! .
. .t',,!
) \
I ,1 .
. . :.

,165
,
I ,
..
-
Lungimea
Dobitul t
Mumlrlil Debltul
'e.
.
.,
1

"
mlniml Jcturlldr ' de calcul ......
, a Jelulul
. llUolm
fI' ' al . Destlna!la ,1,
compact
al Ullai
rlHK!IUIIO ' 'nltalatlel
",
cl4t1,,1l prolejato. .
jot
/, .lnlul.
OII.
..
III
'fla
lanl" 1/
"
1'.
'1 2 3
,
<1
,
,
DI,,"rl ele clAdiri pentru
,
eawe comuni. clAdiri caro adApa
tOlIe bIrouri. """I,localurl pentru a
;
Iimcmtalio publicll, vestlnre. bAi fi
lpAllIlorii publice, gAri:
.) cu un volum mai mic do
6 ,2,' . 1
2.'.
:UOOO mi; ,
, b) cu un volum de 2.5 000 mi
6
2.' 2

...u mai mare
- .,
Clldiri care adllpostesc copii do
..
vlratl prCfCOlarl, medicale.

aziJurl pentru bIltrlni '"!-U in!irmi.
1
mu.re. expozitii. biblioteci, arhive.
",
de I'roducllo. do depozitare.
luduslrlale. garaje, magl1zllle " de
I
pozllo anexe:
.
a) cu un volum mai mic do
.
. .5000 mi; 6 2,.5 1 '2,'
b) cu ua de .5 000 mi ,
,,O IAU mai maro t 6
2.' 2
Cinematografe. cluburi case de
culturA (firi' stenA amenaja,tll). sIlli
de concerte sllli de Intruniri, de
gimnastiel fi sport, J;U o capacitate
mai micA de 600 locuri: ,
A) situate In clAdiri do grAdul 1
9 '2,' 2 ,,,O JI de rezistenlll la foc;
, li) situate In c1!diri de grAdul III
9 .
3,0 2 10,0 1V dc rezisten la foc
CinematoKrafe.' cluburi case de
culturA (fArA scenA AlltcnajlltA), ",\1(
do concerte ,1 sAli de Intruniri. de
gimnastic4 sport. cu capacitate de ,
600 Jocuri sau mai mu!t 9' 3,0 2 10,0
TCAtre dramaticc sau muzicale, clu
buri fi case de clllturA cu scenA ome-
.
\1 ,,O, ;l IS,O a) CII mal puliu do 1000 ,locuri;
h) Cli J OUO IU4.:uri l'Wl\1 luni UlUit 9 ,,O 1 20,0
ClAdiri cu InAllimi pesto l' m
II '.0 3 , ",O al 'cu un volum plull. IA 'O 000 Ilt' ;
bl cu un volum pesto 'O 000 mi \1 ,,O 1 1 20,0
.
... '-o I
"
,,' t .
" '"
. ,. .
',i :,
{;.,'

, In care 2 jeturi In fiecAre
punct din interiorul sint stabilite pnn prescnptllle do speclahlAto In vigoare, ,
,1";" ""
r. . . .
1._. _ ..
(3.1) .
,
L-{I-- --'
'b
a , , .
Fig, 3,11. Scheml pentru determinareA razei de a unui hldrant:
..1 _ bidr."t Intnlol' tn functhme; _ .ona de aCllun. a hldrlnlulw;: .
1- coloana de alimentar. eu .pA rece: 2 nI,l; J - robinet 4. blr\uut. Intr-Ilor p:ntru In"ndlu. 4 _ fi.
cOld Jl?'ubUi S - ""!"n; - ,.,1 de relulan; 7 - de .pl.
in care:' 'R
Li
in care: Le
h
1.,
L,
':
'i'
'"

''''f?;'''''"J'ti:(I(
0I ' :,.," ;./.1,: .I . " .' '1 ", " ," \.; ..
".1 ::"'1";;<' ",'
. . " . ," ..' .' .,
Fiecare' punct combustibil din interiorul clll.dirii tre\'we Il de;
cel un jet de " . .' " I '. '. '. l'
,o scrie de pentru '\lais.urarea, i!,-
cene1lul este necesar ca hecare punct din .,.fte .t,....'CIt Ce1P.\1tlft
doull jetllri. In aceastA. categorie se Inca....; laell.pcilc iaU JfUpuriJe de',
incpcri ce comunicll. intre ele prin goluri d..I ru:ategorlUe '
A. B, C. ele pericol de incendIU cu un volum mal mare doi 001'. ..1, care nu
sint prev:lzlltc CII cu sprinklerc; incl",
tdale: magaziile: expozitiile cu exponate combustJbHe dacA nu "lprevll.d cu'
sprinklcre; s:llile de spectacole la care se prevede, conform ST"S 1418;84,
simultanl a doull. sa'u mai multe jeturi. , . '.'
In tabelul 3.8 'se prezintl (dupA. STAS 147s..S1) numArul dO jeturi 10'.
simllltanll. lungimea jetull1i compact pentru Interiori, .
in de caracteristicile cllIdirii prot!-ljate Impotriva in
cendiului. . ..'.' .' " . .
interibri care trebuie si\. asigure atingerea fieclirui 'punct cOm
bustibil cu dou! h:turi simultane sint In mod obligatoriu. pe acela,i
nivel n compartiment de incendiu al clldirii. ,
DacA nti se impune ca fiecare punct combustibil sA fie atins de
. jeturi simultane. de incendiu ce simultan pot fi
pe oricare nivel al .. : ...', ,
Raza de a se determinli .cu
, Il L, +1'1 [m].
este raz'a de a In m (fig. 3.11, .,;
pe orizontalll. a lungimii jetului compact datt.
de . . :
. ' .LJ .... -IL: (II -:- 1.2')1, [m], (3.2)
lungimea jetului compact. in m (tll,belul 3.8);,
in care se monteazll. hidrantul. In m;
;l> m, minimll de " '
pc a lqngimii ,.furtunulul; In m
seama de In plan orizontal vertical ale fur-'
tunului)." .' . .'
184/
---
.'-.-'
,1
.
<
..
Diametrul orilic:lll1u\ final II. IRII\ '
Lup, I
\ .
'Iime
a
14
16 ti
j.tulul
,
..

II,
II, f,.
II, 'f,. 9"0, l
pac:t 911.

1/_ mUIO I/s mH.O . III
lis '
Le
' '
, .
m'
..
,6
-
- -
-', 7.69
3,M. 7.63
3',73
, 61
- -
8.10 2.'0
8.27 ,3,1-' 8.16 . 3.90":',.
, :,
-
, 9.31 2,61 9."
' 331 9;03 , ..... 10
- .' 3:'8
I
- -
10.82 2.81 . 10.60 10.1' 1.1r
9

-
12.10 '. 3.0' 12,1'
, 3,80 . U,9Z
10 14."
2,'1 \4,0'
,3.14 13,70 4.0' 13.10
.5,00 '
- Il
16,1'
2,68 U.8' , 3.13 1',38 ",U
U.03 '.30
12 , 18,.50 2.84 17.6'
3.63 17,10 1,'3 16,6'
,.5,60 .
U 10,60 3,01 19.60 .3.81 18,91 1.7'
18.10 .5.8' ,
11 22.9.5 .
-J,16 21.70 1,03 20,8.5 ',00
10,20 6.1.5
, '.2.5 22,20 6,1'
U
' 2.5.1.5 ' 3.31 21,00 1,23 22.90 , .
'. '
:
,',' ,.
1
:i/<:::,':
. '.
" (','
. '.
interior! 'de incendiu doteazl eu furban cM20Jll .
spectaeolunk
glmea furtunulul, din care se sca,4 2,' ,":",,],0 ..
ind.perile cu h 3 -: 3.5 m, 'raza de IIePoati
cu 1,0 :- mal mare iungimea furtunuluL. Zona teoretici
d
7
a h1drant este un a:vlnd.fU&. eg.l r:a ... de actiune c
hldrantul111 (fIg. 3.11, b). Raza de a fteclnri hldrftt trebuie atibll.t(
de necesitatea atingerii fiechul. punct eombustlbn din clldl.ro"
de lungimea culoarelor de acces dintre utilaje, mobilier, aerecate sau material.
dcpozitate. .... .
, tn figura 3. t 2 se prezintli amplasarc.a In plan _ dintr-o hatl
industriaU, In dou:l variante de' atingere" fieclrulptinet combuJtlbil,cu''ui
singur jet sau cu jeturi de apA.' , , .
I .: ' '-."
Fir. 3.11. Ampla..rea JlId,.II,i..,
de Incendiu SDtJ-o hall loduatrl.
Q
&Il:
- 'lea" pulld tit, lI..t de .....
jet; - 'leare pulld HlI IIropl! d .
,..!......
: ..
. \
..
!l ...
:: .. "
. . ,
3.2,2. Deblte specifice ,1 'deblte de aleul necesare dlmenslonArl!
... ,
instalatii10r de alimentare cu apl folosind Interlorl
...\
", . pentrll combate.rea incendiilor, I
Dcbitul specific al unui hidrant interior, q,. debitul de calcul al.insta-,
se in de lungimea jetului compact necesar inter
, '
, .,
VCIl tiei, caracteristicile protejate.
Lungimea 'jetuhii compact - pe traiectoria sa ...: se alege dll;
tabelul 3.9 STAS 1478-84), astfel Incit sli se asigure interventia pentru;
stingerea in cele mai puncte combustibile din Incll.perilor.,
Debitul specific, lungimea jetului compact numlrul jeturilor In func-,
',' .
nu trebuie sli fie mai mici valOJ;ile indicate in tabelul' .

..
,

"
1 .
,
,'
Debitul q,. in l/s al de determin!!. tu
ql1 = 0.003477 !.L d
l
.fH"
In care: !.L
d
/lj
=
_
'
.
0,97-0,98, este 'coeficientul de debit; .
diametrul ajutajului de refulare a apel;
prcsiullca ncccsar!\. l:\ ajutajul dc
determ\llat!l cu
a
apei,
.1
i
H - L. (mlIzO)
1 - 1 .
, - - 'fL.
ot
L ..:,.;, lungimca .jetului compact:
ot = 1,19 + 80 (0,01 LJ4 - coeficient experimental;
= ,0,00025 coeficient . depinzind de diametrul ,t
Il + 1 000 . , d 1'1
ajutajului de refulare a apel avm va Ori e
date in tabelul 3.10.
Tabelul 3,10
Valorile coeClclentulul 'l'
20
16 18
IZ 11
d, mm
0,0077
0.0211 0,010.5 \ 0.0090
, 0.01'19. 0.0183
..
187 180
',"",' " l' .;... .. l ",', o," '. .' ',; ,,#.'. ;Wt:: ... ,' .14 ... . .
."J:r. ... ..' "" . :1',")1 Z'f(oI:C' ' ..: c',l," 1." :!'. ,./, '., .! '4., 1.' 1...
,., , ,.: :- " ,"; . ', I '\'!.. 1 ... , ,: " " .. ,t: 1.'
I (\ .' .' fi: ." .' , 1'. -\' .,,:. I
'.' (i.4) au. f'"
. Daclila alegerea minmh diametruluI .. jlb.taiul,u,tl'VII4tn=l.emJ"ftc..
'fi, .de lungimea jetului compact L,rez.wtA deWtemaie'lUrfdecitc:ele: mlmnute
('. calcul date tabelul 3.8, se vor lua In c:onsidcr.re, dlJnaalonarea,iaMa
alimentare cu apl : '.". da.te._.cHlttifWu1.. 3..,.
;'. ',ii' I nUnJmA neeesarl
";., moencllu plerderllet.ota'. .... fJrt .".' ti '..ltaUt.e: .. ... ...
of" fonnare3: unor )etUlI fU .
, . . . .... Debltul de calcul necesar dimensla. ".1 .. .. ttala..t..i cie,ial.inaUtar.. 4;1& .pl
i"' a pentna ..se ',., '
.';"1' - cind alimentarea cu apl a interiod le face priu......
(, . comunll. cu alimentarea cu apA potabilA sau industriali, cteblhildeealcul te.
detcrminll. adliuglnd la de
,:;':,STAS H78-8'i, 3.9)., dcbltul maXlm de apl mdits
\< trial 1'I78-8'i sau a altor tehnologic:e,
:')'. a 8:1% din debltul de calcul necesar dllfurdor fi a pentru
,.
'i. " splllilri tehnologice a pardosclilor care nu se: iau In calcul;. . .. .' ,
, , . . - tincl alimentarea cu apli a interiori se faceptintr-o
.\ . debitul de calcul numlirul de jeturi in simultal\l.s:e
" ',' conform datelor din tabelul 3.8 3.9.,. " :>.' .:
.:,\', .. Se cl ip cazul simultane a' doi
.' de conducte se va dimensiona considerind cei doi la aeelqi.
al alAturate. ",o 'J r.;;i
" .ti,' " '. '\ :'. ,.," . :,,' .' J
I <:. Calculul hidraullc al conductelor de alimentare cu apl hldrancilor '
. Interior' pentru combaterea '.ncendll/or '... ",,: ,;. ,,.:
, " ..... 'de a' 'ufmitoarele: ;
f ': , _ se verifici incjldrarea In prevederile nonnativelor actuale
'.' privind dotarea cu interiori pentru incendii,' c:onform datelor pre
. zentate la' pet. 3.1.1; . " , .' .. ' :. . .
.\ ., "- se stabilesc: numli.rul de jeturl In simultlUlA ,1 DeCesitatca
(oting(rii (icdlrui punct cllIllhustihil ul clildiril Llc unullll1u douA jetur!; dcllitul
.... j' specific al fieclirui jct dcbitul de calcul: lungimea jetului compact, lungi
t mea furtunului de folosind datele din tabelele 3.8 ,i 3.9:
- se amplaseazli. interiori pentru incendiu pe planurile arhi- .

. : tectur1 ale cllidirii, seaml!. de de la pct. 3.2.1;" .
. - se tipul de alimentare cu apA a brteriori, .
care poate fi separatli. sau pentru consum mcnajer industrial:
- se schema izometricli. de calcul .a. de
a' apei;'. ' .'
- coloana de' alimentare cu arli' a hidrantilor interiori pentru {ncemUII
fiC va In loate cU1.urile. tiin tClIvl1 din avind diametrul de 2"
pe Intreaga . . . . .. .
'; . - se deb.itel.e pentru toate tronsoimele distri
.. cu apli, conform de la pct. 3.2.2; . ....; :' .... _ .. ,
- pentru dimensionarea conductelor se folosesc nomogramcle din fig. 2.4 ' ,
. fig.. 2.:1 pentru din otel pentru rerc respectiv din figurile 2.2 .
2.3 pelltru din PVC - G (utilizate in comune de alimentare
I 1
j. , , ,1
..
i88
.;..' ...
", t ,',
1,,'. I
" ..... ""'. t,; ": ..... lI'
, 'It, ". '. ,", 0., '" '..' h ' f
. :,: . ',' .".; (: '. 1': .'. ,
',: : 'd 'triatl incendii)
'1 "L
anl
pentru consum sau m. us i 1,. .'. ',. r
. el viteza a ip411 ,. it, .. '. .,. ..' ''':'t;';''' f
ri,. " . pierderile totale de satcanl $8 ternllnl C'I,) ta.. . i
.;.t:.'. . " ,. 'f. un'" .,. . (3 S) "t;:',
.: .:, 1a,_1J;.,+.,h',.lfl
b
l......J,.... . .,1\'.'/'1 1
. . 'U .....'1' '''d' reibl Pe tra- '. I.A.'. i
ta, c:.,e.; A,. reprezinti e t. spre punc- ' '1', :,
. ,I":j" '.'. .' scul de con .uc e . 1'+(-i calculate duplmetodo- .': ' I
i;,;';h"r:.:'.;'.: tul de alimentare cu apl ahnsta d1tdigurile 2.2;'2.3; .. : \ li:
. ..,>:., .logia de la, cap..2.2.1, eu ", , ... ,... .l:l
':t):.; <:\'. 2.4; 2.5 ... lc"..I-rea de sarcini liniarl pe.' i;r,
'r.. ",." MQI - A;/J - .;, - p . d f 1 in \1 ,\K .
..:.. . '/'. -f ' 1 d acord alhidrantului la e rcuare, .. '.( ". t
;,' ',' .. . . . urtunu . e r , , .'. . . " .... , \
,f'... ': ,,:,..,." mBIO: ,. '.t .lL'bidraulicl ai furtunului; ";'1" i I
rezlS
.. '.' ..,,',,:.,. 111 - A,l; - modulul qe .en.... f t lui avind valori ";..;.
f:' ,/' '" .'.... :: .A / hidraullcll un,tarl ur unu ..,,.';l ;. ,.
",:." redate in tabelul 3.11; .,.i. il
l'i \. . . Tflbelul 3.11 # ', .
,t,t ';t f': :, .
.. ..:. . .. ' I '.'. ,ti uri de furtUD .
: I . Valorile rezlsteDlel hldraullce unlt.re pentru dlYeI1e P .' ;'
. :'. ,:: . . \.. '. uDitarl . ' .

.'. ., . r'
;>'. Tipul , 4-$0 mm .. 4_61 mm ....
',.:.\);'" . : . : '_ furtun dc ... ;.',. ' -,. c',' . 1 ,,",: ,
' , " ' " .... .:...:. 0.0038' ". . . "
... ,.:/f.,..,.. 'ciuep!' 0.01 "","-. . l'
.. .. .. I ," d' f'; ....... f ,,' "
' .. "',/:." ",-,;;. ...' , .' _ f.urtun. In. } ",' ,,' " ..
I
'.:...

:",'. 1
I _
,t,'!,":' .....,. 'P' bro .1Dtetacc O.Olj'. ': ., -'
.. ',",.;' '., tip A' '. ' , '
',"1'/
,:. ., .., .'0 _ furtun din
''!' ,.."
i ., fibre siute..'
!t;: ticc tip B '.' ;., 'if.
'" .: !
4') .
. '.'
.
1, -lungimea furtunuh.h;
..
',. f t ..' ...
. ,.. '.
d b'tul de apli. evacuat pnn ur un, :. .
, :' .\,":' '.
Q
.' - I d sarcinll. liniarli. 'unitarll a' apei .la treccrca prin ;,. .
e
r 1, ," " - plctrdcrelu l'ln ClllCpll care lloate fi dctcrmmatl'l cu nomo- .'
. fur lIllU l , . ." f r
J ..:
. . din .figura 3.13; , ntru alimentarea cu 'ap1 a.' '
,:.iA:,
- sarcina nccesarli. . H... r se determin:\. cu . 'I,'f.'
cu. mtcrlon pentru mcen IU . 3.6 .:. ,'i
.
. i H .. = H,a + H, + hr (m H20), (.) '; . t
c

. '.' , d . li. hidrantului de incendiu amplasat .1,
'l!'II'::
in care, H,a este eZlc f de un plan de unic admis; .

. Ia cota cea mal mare a .. d fI" Ii"
H,' - la e (3.5). !; T

. h' 51lllla lllcrclcnior totalc de sarcml!. calcu. 1'd \'lor 'In '. '
, , ""'T"'.. o' I l' t re cu a' 11 ran 1 - . , l

Calculul hidraulic al a abi d p:\. cum se e}
WS,;,' teriori pentru incendiu poate fi slstematll.at mtr-un ta e, u. .
..1;, 7
.Ii
ll
n exemplele de calcul de la pct. 3.2.4. . . \ ':'.
" I
'. . ..,. Intcr\OI1rl dc cu apA '::
.. ,l
, 1:

EnmpluJ d. calcul 3.1. S:I. le d' f' a 3 11 ftfrrcntA unri rll\dlrl I'cntrfl
rcncr.. conlhntcrc. Incendlilllr cu hirl"lllll! un' con.truit de 000 III'. II,
fU'/AIAmill l superior CIl pnrtcr .. etaJc (1 t '. '. .:. . '., j'.
180 .::
1
, . '. : .r
. " ..-..4.." .... ,,\ II
. ." ,
;.
.' .
"
'" , ",,'l.'
q/l/sJ
, I
01 r---,...-..,............,......,
O15
.)2
')3
04
OS
07
10
15
20
iO
40
5,0
10
700
/5
20
30
40
50
'J 4 5678!O 15 20 JIND 5Q 7(J 100 2fIJ 2f1fJ(J ,
. . ' _ . . I [ """!lt0l111}
Fig, 3.13. Nomogl1lmll pentru cal.culul pierderilor. de san:inl.unitarl ,prlo, furtuow 41'
, .
" ," '"
N
,f
/. ""
'6 . -.H /7
;lJtrI,"
"1,,:', :
Fig. 3. H. Schema irometric de 'calcul a de alimentare ' ' " .
eu apA a hidrantilor' intC!riori, alt'rente u/lei clAdiri peotna
Invl!.lll.mlnt superior 3'/lnd P + i etaje:
N - hldunl pl"h!rU 'nc;f'lUilll i II,. II .. II. - ",It....... hltl"n", "" ':, l'
Ino
.,
,.lt:'* '. " , . " - " \;\1" 1'"
\,j. i, _ ... ,4,
,. 1 t
\, ',4. ", .'
de aUme'ntare cu rece pentru CODSUIn.mflJl.';"'1MP.l .
, din 1r/l din PvC tip, n. . . . ..,..;'
"""",..". Conform' Indicaliilor de la pct. 3.1.1, Inltitutlile de ll1tJ.amtnt JlIperlkr cu
JDili mare de , 000 mi Ilnt pre',4Iute cu inll&latl
l
,lnterio.tidl' in
cadillof, CII bidranti intcriori. ' . r ,', ft,
, . .... 'laaa indicatillor de la pct. 3.2.1, fiecare punct colnbusdbil dio clldfre1 va li' atmw
... DA' jet, iar din talM:lul 3.8 rerultA nC!celar va "'gut jet la .funet
i
..,",; ,tthultlloDl\
aylJld q,.' .. 2.' Ils ,i lungimea IL jetlliui ele Ci In. , ,> , ;
"
, , l>ill tabelul 3.9, pe,lltru un jet compact de 6.i m Iungl!lC la UD diallletna al OfWclulul
tevII de relulare de 16 mm Ne deuitul 5JlC'Cilie '". - 2.' Ils la o' presiune, tlt..
. n, _B.i mH.O coOllderatA ca prl'lilune de . ," ,
Intrucit instalatla lnterlOllrll de alimentare cu apl rece se CxeCutl. CI,1 conducte din
J>\'C tip O.reteaua interioarA d.. nliln.. ntare cu aJIA pc'ntru hidrantl va fi srpllrtatA de cea
patru consum menajer. III acest Con, fit'C4re trollson ,se va calcula la debitul de 2.' 'ls.
e:aleulul hidraulic e,i.. s5t.. nlllt1J1t In tllbelul 3.12. La compietatC!a It.belulul 3.12 "Il
" t
iDut
SCillll& de ohSt'f'lalii:
_ tronsoanele de pc coloanele 2 J au diame.tre ca fi c..le de pc COIOllllA 1;
_ Illtmcit toate tronsoanele au debit de 2,' If acestea nu ..au ma.i calculat
separat. considerlndu-se un singur trouson cu luugimea egalA cu SUIII& tronsoanelor compo
nenle (tronS04nel!' 1.1 ... 1.7. 1 80 m); ,
. _ pl..rderilo do ",,,ciuli pc f"tlllU ,-nil <Itt ..rminat cu IlJutorul IlOmogrllmel din
figura 3. Il; ,
_ pierderile de sarcinl!. Iiniare au fost ,determinate folOsind nomogra1l1& din figura 3.2,
, iar pentru pierderile de s:>rcinl!. locale nomogranlil din fig. 2.8. calculul coeficientilOl' de re
locale. fiind redat In tabelul 3.13.
SarCina hidrodinamic necesara. pentru ali"'enta....a cu apll. a installP,t
iei
este H_
_ H, + H, + h, == 1.5.' + S..1 + 6,6'2.5 == 31,-"2 mH,O. In care geoderic are
valoarea; H, == i . 3.' + I . 1,' 1'..5 m. .
..elDplul de calcul' 3.2. SI se dimensioneze de alimentare cu apl rece pentru
consum menajer pentru combaterea ihcendiJor la un cu parter .5 daje
':;.' . (P + .5). avlne! un volum construit de 12000 m'. unui etaj este 2,80 m.
Scbema irometricA de calcul este prerentatll. in figura 3.". Intericarll de ali

" ,. mentaR cu apl rece pentru consum menajer se executi din tevi din zincat. Regimul
of':'
tI, ,ele furniaare a ape; este de 2i h. Temperatura apel calde de consum este de 60 C. .
,
, RuolIl4", Din date la pct. 3.1.1. pentru de cazare comuni care a\l
:......,:, : peste P +,i etaje se prevlld instalatii pentru combateiea Incendiilor cu interior!.
insla!:>.t
ia
intcrioaril de Illimentare cu apA rece pentru conlvm mennjer se exe
',' ; cutl din din otel,zincat. cele doul!. instalatii (de alimenlare cu. apA ,rece pentru consum
menajCf' pentru combaterea incendiilor) au o de distributie comuni. Din tabelul 3.8
.,ll&bl....'te necesitatea unui singur jet 10 avind: "Il - 2,' Ils L. - 6m. .
.Din tabelul J.9. la un jet compact de 6 m pentru diametrul orificiuhli tevii de relu.
Iare de 16 mm relultll. un debit specific fIII - 2,.5 J/s la H, - 8,i rnH.O. ca pre
siunc de utilizare.. Reteaua de a apei reci fiind comuni. pentru aSigurarea circu. , '
latiel 10 coloanele cu acestt'a sau legat la cite uo obiect sanitar (robinetul R de
pe cnloanele J ,i i, fig. 3. ").' '
Pu trrin""an..le re nlinullt<'1l111. ru np! obiecte !llInitare, debltul de clllcui !>C
fuoclio de ethi't"lell,1 1'0100111<1 1IIIo<lrlo l ,l; 2.3; 2.' ,i 2,6).
Pn lrun.Ol"I.. C'" "1IlIIrlllr,,,I\ I'It upft. tlir"dte n JI,..dtJ lIP\nitnrn, ludmdv du,uriJe'
Ilhlran'li '"I<'IIIIJi. ',Ichlllli ,1.. tl,h,,1 .... 01.. 1,11<,10 JI"" 1""'lIIlAr.." dolllllliui II" flll<'l1l ,,1 "1,1..,,.
,.. Iur ...nllul" (I'0nllll .111""' .n 1" 1.'% .11" 111'hUIII de c"lelll. cUllfllnu IUlli<ll,lIlul' lin III
pet. 3.2.2) ,i llcililui do calcul pentru hidranlil de ;ncelldiu.
IntrucIt presiunea necesarl la un hidrant este cu mult mai mare decit la oricare obiect
sanitar, calcnlul hldi'aulic s'a Inceput' cu traseul cel mai dezanvantajat din punct de vedete
hidranlic. de la primul hidrant de pe coloana H I [tron:oonul 1.11, fig. 3.1.5) ,i de III legll.tura
coloauei Il la robindnl R (tronsonul 1, fig. 3."1 ,i nte redat Jn tabelele 3.1-'.
a
Ilim.nsinuarea C<ll"Inctclor <Iii. tC'Ii din o\d zincat pentru npl!. rece 9"11 efectnat {olo
.iud nOlJlllglllUla din fiII, 2,'.
'191
---
---
---
o
if
:Z:S
:z: ..
---
o
.>;r."
:Z:g
fl ',1
_0'
."
'-e O
de:x:"
-EO
..t e>;r."
ti
;;"a o
i=fe:d'
'= eo..
e:x:
e
C
, :d' e
e -
..
.. 'f
" a

""
I I

fO)
, I I
...
,
.
,1 I

...
..
""
I I
ai
10
I I
"'l.

...
..
I I
...
a
-
I
,.
ro

I
g

...
'"
I

8
N
N
..,
o o
I
2
...
I
...
",,'
... ....
"'\
.... ",'
N
....
Il
...
'B'
"
:
"
1::
:< "
..
1&0 ..
l,


..; :1
"i
1 ";l


" -a
..
.:
"
1
ii:
:
a
...
.:N
I>
,9

,.j

"'e;
"Ou
'<l
..
"
-
u
-.=
-;:: ...
'6 _ u
,S"-'
1;
...
.
aS
..
'il

.9
..

.i

u
'<l

;r
e;

e;
u
'3
..

:a
i
u
.. ,'
-
:l
..;
.%
"i ..;
!

:1
1

.[
.
j
u
I
r
-a
u
'<l

1
'fi.
1
'3
]
..
u


1

lI'

)J

'ii
i= '!
"
CI


]

..
13
J
N
.
-a'!'
t

-aj

#. c'
.....
e
e

....
\ .
,..

"t
...
"t

I
-
10
10
..
X
W'\
I ...:.
x
W'\
N
I
...
x
W'\
..;
UI
"1.
o
x
....

..
t
...
"

...
'"
@..
\
l'
I .. '
!$.\." .' z
....
..
....;':- 3 .
'::r;;,:,- 4
;.\'.:;
.'
II. 5
/ltt,:<. " .
'.
.. . 1' '6
:',' 2. m

1'"
.' :."
I :t: \ . FI. 3.1;. Schema izometricA de calcul a comune de alimentare cu' Ilpll. a
... hldrant
ilor
intrriori de incendiu ,i penlr,! consum menaJer la un cAmin de cu,
.. '1 . P + :J etaje: .
:;::.';":" . H - Inler'or Il1undJui L - \'Oat: D - du,: R - reU'J'vor: 11 N, - coloabo de hldraall;
l' ' )1 U. - euloan. d cu aplorece penlru conSum menajere
.1
.. '
. .' .Pentru calculul pierderilor de sarcini liniare ale apei la curll':rea prin furtun)'1 din clnePl
, ca diametrul de :JO mm s-a folosit nomograma din figura 3,13.
.;':.' '. Calculul pierderilor de sarcini locale sa efectuat folosind nomograma din figura 2.8.
tn punctul 'A de alimentare cu apl a a rezultat sarcina hidrodinamicll. ne
cesarl: 11_ - 31.:J02 m1l.0 (tllbel 3.11).
:h:; ! TronS()O,nelc cotollnl"ior At.; Ar.: Ar,; 1\1. 11. rncordnte IA. traseul prindpa.l respectiv
. In panctrle II; ci d; .; f "" dilllcnsionc'u1\ la l',,.innilc di'l'"uihiic III nodurilr tl'sprctlve
11. _ 29.60210 lI.O; JI. 29.662 0111.0; Jl4 - 29.796 mll.O; lI. - 29.900 mU.O ,i 1J1-'
., _ 30.0:J3 0111.0. . .
'. :.., . TroD5Olluele 1.13 .... 1.24. are alcll.tuiesc coloana M1 aI' fost dimensionate la sarcina
(presiunea) disppnibill H. _ 29.602 mH.O (tabel 3.11), folosind ale apei pinll.la 2 mls
,!,(,',;, (viteza maximl admisl). In nodul II (fig. 3.1.5) sarcina (presiunea) efectivll. H,It'"
22.037 mH.o.
;:'" (excesul) de preslnne 11. _ 11. -11". - 29.602- 22.037 - 7.'6-' mH.O vA
f; putea fi con.umllUL In to1>inetul de rl'lliaj monl..t la -balo. coJoallei MI (pe tronsollul l.2i,
. fie. 3.1:J). . .
. .. .Coloa!1ele .U /1[. ,i /1[. Iwlnd configuralie geomctrkll.,acc!ea,i lunSimi ilIe
.1.. tronSO&Delor ,i debile de calcul ca coloana MI' vor aveA diametre ale'
'$.:, tronsoaDelor .imilare celor ale coloanei "fi' In In care dimensionarea .... efectuat cu
viteze ale apei pinA la limita vilezel maxime admise de 2 m/s.
'':, de presiuni din Jl'odurilo e. il ,i e. respectiv, vor fi consumate In robi'netele
., ".'
of 'o ; :. d. reglaj montate la baza fiecArei coloane. .

. '.. H. este identicll. cu eoloana 1/
1
, iar presiunen In' exces In nodul f este: H,
30.0-'3 - 29,602 = ro1l.0. . .
103'
11.(' .
...
..
:
'
'.
.,
,li'
, .'
.'
."
\
,1,
.' ,
I
'. f ;:
.
.' ..
--
---- -- --- --- --- -- ---
--
---
--
--
--
--
--
Nr.
tron
IOn
I
Numlrul ti
felul armA-
turilor la 0.7E, E,
fieCllro
tron'OD
--
2 3 1
"
IR I
AJUTAJ
lUI
FURTuN
kH
I.a lRH
2 ... 7 lRH+1R
IRH+6R
8 6L
6D
IRH+12R
9 UL
UD
IRH+18R
10 18L
--
1110
IRH+23R
1. '
21L 11
--
210
IRH+24R
12 241.
240
Traeeul
1,13
1.14
1.1.'
1.16
1.17
1.18
1,19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
lD
IU+ IL
II) l' II... IU
2D+2L+ IR
2D+2L+2R
3D+JL+2R
3D+JL+3k
4D+4L+3R
10+4L+4R
'0+'L+4R
'D+,L+'R
6D+6I.+'H
li,'
1:lIrl 11'1 I(II" + IIo'I
,-
;
"',. H
mm mnt mm +11,,) mm Ie
mmH,O
H,O n,o UaU ",O mIII ".0
.
-1-71
14 16 ,,' 18 19 'IJ
.
H,
mm

mm II.Q
.
Ob...
--
20
.
21
.
22
I
.
"\
2203i 1
1!J5
. , 194
Il
-'-
O,,
-
- -
- -
-
-
0.5
-
3.0
-
1.' -
1.2
-
Debibal, de
""ntrll .. ,
L"
troAllOn, 1'. ,",
1&11 " ,<
L.
J
m Mella' lncon
Jer di"
\
, .Total
f fe
'"
-
,. -
6 9 7 7
.
Coloana H
6,0 ,O,, Q;07

-
6.4
2.' -
-
20,0
2.' - -
O,J 2.'
-
22 O., 1.'7
2,0 3.26


3.0
. "
-
2.'
2.'
2.'

,
0.67
1.'
0.09 2,' U
. ..
..l
ti.
IC!H
-10

-.

a"
2"
1'/.
I
720
-
720 22,' 616
----
616
-
1 336
--
2000 1000 4336
'
- R100
,
Ajlliaj 0
2000 2000
-
16 mm
20
'1012
2020
.1032
4,2
J,O
'
29'
37.5
29.5

23"
370'l 8 -400 29602
.
, .'
.
36 3068
O.'
,--- ..--
-
i4
-
691 3762 8400 17.500 29662
Sa considerat
U,.-. din de
bitul
.
.
, l'
' ..
I
-
101 3'172

724 3896 8100 17 '00 29796
----

3236 10 764 4000 1.
61
8400 17.500 29900 O.'
I .... ..
-
-
,. ,
.
.
108 O,, 3314 809 4 1'3 8400 17 '00 300'3
i'
--. - -
420 37li1 12,00 1030 1839/ , 603 K400' 11 'ilO 31.503
.
.
...
.
.
"
:.' .
: ',1
'.

-
3,0
8.1
-
1.'
12,6
-
6.0
16,8
6.0
16,8
1.13 ...
Q,7
0,9'
0,9'
1,89
1.89
2.83
2,83
3.18
3.18
1.12
4.12
'.67
6.0
-
-
-
!I.O
11.'
-
-
11.0
-
-
,
9,0
8.1
' -
13.'
1206
-
'17.'

18,0
16,8
1.24 (Coloana MI): H."p"
,
,61 10 70 2,' 126
11/8 268 626 824 '70
" " ..5
7KH '20 0..5 1.5 ('71 liW
hH !l76 O,, 30 701 1'77
100 976 10 711 1687 O.'
60 ,30 1036 O., 741 1777
200 1236 31 2011
O.' 77'
, 104 O,, 1'340 60 835 2 17.5
1140 100 24 0,' 2299 8'9
480 O,, 1 920 33 892 2 812
130 1. 0'0 921 2 977 3' O.'
1.80 'l330 12.2 880 1807 ' 3000 1 117 11900
o:r
-
0.9'
O.,
1.4'
2.J9
O.'
2,89 1.0
1.0 3.83
1.33
1.'
1.'
',28
2,0 ',78
2,0 6.72
2.' 7.'l1.
8.l7 2,'
U,
0.19
1'.65
11.21
1.88
0,28
1.91
0.28
' 0.11 -. '
.-!!.
2L
",39
2.'
04,66
2.' UP
- 29602
0.11
0.11
0,20
0.3'
0,13
0,51
0,66
0,80
0,87
0,99
1.09
1.23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
, .
0,11
0,20
0,3'
0,13
0,51
0,66.
0.80
0.87
0.99
1.09
1.23
"
,

m".
- n
.
U
0.73 120 '
t.2Q 100
1.20 10
.2:!!
16'
1-
'2'1,
0,9' , la
-


1.2'
U.
..E.!L.
1,30 .

10,,'\' 2' 1,35
mm H,O
1.0 'h
0.66 70
U '1. O."
110
:2.0 '1,
1.30 2.0
0.8 '1. 1.0' 110
2,0
'1. 0.1' 50
0.1t 1 1.0'
"
2,0
' 1
1.20 100
0.8 1 1.50 130
2,0 1'/.
. 0.98 30
O Jl/.
1; 10 60
2.0 III. 1.1' 6J
4.0 1.20 10
( ,
"\
N
'.'
u
"'- ....
N
X
N
- I
..." ...
,.,", r;;I

,
I ..

x
...
'"
...

....
)(
...

...
,

.....
10
I
N
X
'"
C'I
I
....
le
...
N
I
....
x
.
T
"\
o
x
-
.....
o


)(
...
"\
o
II
....
o'
X
...
-g.
...
-...
-,----,I-------:---:---!
..
"CI


! .
..
I
I
.. - .'
r
'. "'>1' '1'
.
3, cu sprlnklere pentru combaterea Inc;endlllor
r' 1 '
, . ,,', '. ".
3.3.1. Caracteristicile' hldraullce, geometrice fi ale sprlnkJerelor
';' , . '..
Caracteristicile' .hidraulice. geometrice' function.ale 'ale spiink1ere1or:
de care se. seama la alegerea tipurUor numlrulUi acestora. sint: debitul
i,

:ti:: diametru! orificiului. f()rma geometricl a jetului de apl


afla stropite aria de simultanll. a sprinklerelor. mtensi
tatea de intensitatea de stingere cu temperatura de declan
... :,;. fUe a " .' . .
, :::'. . specific al spriJJklertlltli. specific q,. ,Jn Ils, al unui sprinlder
';;1:'\ se determml cu
,t-:;,' '. qu = a..lff;, (it7)
1/, este presiunea disr.onibil:l. a apei In orificiuiui sprink
. ,lcrului, In mI .0:, : . .
\ ' . - coeficient caracteristic al tipului de sprinkler. care depin-
'1
'.?.. \. . de de d: debit de diametru! orificiului sprink
r
. , lerulUl are val0rt redate In tabelul

1
,
. VJorlle a"1 .prln1derelor Vllllaa';' III 111'1.1'111I d. comh.ler.
. . . (STAS H78-84}
., ,' tPj"'t,: Dlametrul .
, 1.)': . Tipul ., orificiului.
0.3'8
0.3"; ,
I 0.184 I
0,1529
0,460;

.
20
. . mm
.-.-------;..--:-
' INOX 10.' .0,340 0,366
\,: . 12.'
0

, ,0,443 0,'07
-1
d:f
0,'82
0,15'1- , .\'
. , Sprinkler standard 1 . 12,7 .
-
'. "'te'.:a::r' ,. .
0
0
I
.i
o YAlori medii ale eoeficicnhllui de
!

....
. . . : 1


. Dianletr.,l orificiului sprillkler.,lui. Sprinklerul standard are diametrol de
li; ..
\2.7 mm. tn cu sprinklere ce necesit3. de stingere variate
,i;y'
se folosesc sprinklcrc INOX, cu diametrclc orificiilor de lO,:I rom I 12,0 mm.
i,
11,' lllm ,1 14,0 mlll. ,
Fu;"." geollletrici a Jelflilli afll di:spersaI4. Calitatea. fonncle jetulul de'
apl dispersaHi. realizate cu diferite tipuri de sprinklere sint redate infigura IU6.
Caracteristicile jeturilor de apll. dispersatll. se determinll. experimental (con
form STAS 9:176/1-79); in figura B.17 se prezintli. fonnclc geometrice ale ]etu
, rilor de apll. dispersatll pentru sprinklerul tip INOX cu diametrul orificiului
de 10,' mm, in de presiunea apei In orificiului. .
-ria supra/clei stropite aria de stropit1\.' de un r
sprink1er se Cll l-e un plan orizontaI a transver-'
. f
j
, 107
] 96'
t' / ..
''t

. "\'
l' ..., . tI!i" , " .
1
" ",. , ,\ " \ . II .' '\ .
/
, I " I ! \ /1\ '/ I "
Li.-.L
a IJ c ' ,
11
Fig. 3.16. vertlet.le prin jetllrlle de apl ale diferitelor tipuri de
aprlnklere I
'.1
a - ..<\lu.....rtleall a ""ulul'..rma' da UI ......... : - _,1_ verU..I. a
il jrtulul d. "It .pd.....let cu. rUletl co","lvli - ttat'" .,....... JIUl"" lor'
dr. lin cu It,!U4'CtOl - 11II:"11" yenlre.11 j ,.,t d_ " rlulller
cu IOlmA de d'lG ,pl, JII"V.lut cv lant ". ,. .
'I
i
)'ig. 3.. 17. Formele geometrice nle Je'"11I1 de apl pentru .prlnklerele cu
<liamelrul 10,' mm:
- forml Jelulu' dfl .p' 1. p""lunl de J- UI .nit.O la or'fle-hal d. .uovar.i a - IQ,"
j.tulul d. al'. 1. prnlulli d. 20- U mU,O 1. orlll<lul da -!r.plra.
sale a jctului de apll. dispersatll. are aproximativ fonna unei coroane ch:cu
Iare direi arie, A" depinde de tipul sprinklerului de de montaj
H. in m,.i sprinklerului de proteja,tl (fig.' 3.17). '
Illtrur.t :;prinklcrde se nlontcazll, dc rcguHl. In rinduri paralelI!, supra
fll!lIl"0I"jllll\ t'Ill'e ('('vhltl 1I1l1l1 IIprillld.'r lUt! f\lllIIll \lntml" 111111 dl'cJlhmghl,,
fig. 3.111). In :l.ccslc aria protejatll de un sprinklcr A, la
narca in grup este datll. de ' .
A, - Iz '1, [mI]. '. (3.8)
, .
Aria de A, reprezinU aria in care ror fi In caz de
incendiu, t& sprinklcre dit} totalul de N sprinklere existente inti-un 'com
partimcnt dc IIlccndiu al este datll. de
, A, = " . A, [mI]. (3.9)
Ul8
..
'"
. \ .
'
.
I f'.' ', .
.
.. " .
, ,
t l
,
"
.'
'. ' ..... j
.",\..
, .. ,
.. '
, '
'/
Fig. 3,18. Aria A, protejati de lIa ,spriakla ia tn grup :
a unui rind de sprialdere. '
. , .. "
" Intensitatea de stropire fi intensitatea de stingere cu Intensitatea de
stropire cu ap5. i,la unui singur sprink1er avmd debitul specific
911 n Ils. este datli de
, 9'a nI
s, = - li sml].
A,
de stingere i, este daU de
. ' 9".... [l/smrt
' . f I, t:= -- J
>;.. AI
1,:, :In e.ste specific al amplasat
(3.10)
. (3.11)
in cea
mal dezavanta)3.Hi dm punct de vedere ludrauhc (m punctul cel mal nalt
.,(:', Indepll.rtat de punctul de alimentare cu apll. a in Ils.
r: ," Intensitatea de stingere este o caractcristidl. specificli materialelor care
. ,; trebuie protejate reprezintl!. intensitatea minimll. de stropire ce
oprirea. arderii. Intensitatea de stingere se realizeazll. numai la
In a sprinklcrclor prin suprapunerea jettlrilor (fig. 3.17) are valorile,
indll:".tc In tnlu'llIl 3.17 pentru Illa 1'.1\ .p't:rkol mare de incendiu.
, 'j elllperatflra de II sl"",kftrtfo,. l\:mpcmtllra de a
sprinklerclor este tcmfcratura mediului ambiant la care dispozitivul de blo
care (aliajul fuzibil) a sprinklcrului se desface permite apei prin
orificiul acestuia. ' ' ,# - ,
' In tabelul :U8 sint indicate valoriletemperaturiior de ale'
sprink1erelor tip INOX. "
cu sprinklere amplasate in inc!lperi In care temperatura poate
si scadll. sub +'1C, se proiccteazll. In sistemul aer-apli. din insta
amplasate in nd'iperi cu pcricol de fiind pline cu aer.
199
\.i'
.'
.''.:....... ': > ,.
, '
)t'
TtIb.lul
tnl.nsllal.. dlIng.re. 1,. ,1 aria de declan,are. A, a .prlnklerelor penlru malerlale cue'
prezlnli p.rlcol mue de "ezale In .lIve norma\e" (STAS 1178-81)
Aria de
1..lClnIU.lra
d.da",aro
de ItinllNe
111..1111 11 IIA
A,
mi
2U
260
.
260
260
260
1>.1111111\1. IncAl>erli
1,
III' mi
.
din cHldiri Industriale fi civile obi,nuite 0.07
Depozite sau IncAperi In care 110 prelucreazl materiale celu
loziee (lemn. textile. hIrtie etc.). nedepozitate In ltive Jnalte 0.07
de distilare a ri,inii IAU terebentinel. de fabricare a
negrului de fum. articole de cauciuc. de prelucrare alacu
.
ri lor ,i vop!delor 0,12
do distilare a gudronului. fabrici de de
prelucrare a Ipumei de materiale plastice (tArA depozitar!') 0;17
de fabricare ,i prelucrare a !'Oluioidului 0.2'

Aria de declanpre peatru alte cazuri decIt !'Ole prevlzute 10 tabel se determinlL experimental
sau pe baze stati.tlco. 10 de penoanelor. bunurilor materiale. pericolul
de inccndiu din protejat. precum ,1 de intensitatea de stingere cu api adoptatA.
Talulul 3.18
\'alerUe temperaturUor d. dedUlfare ale .pr1DIderelor de tip INOX. In (UDclle de temperaturUe.. ,
. , me4lulul ambiant '
Minlrol )(aximl.
_,II
38
_,II
60
+, 100
,'.: t
+' .
.... Ha
Limitele temperaturii mediului ambiant' fn care
10 pot monta capetele de sprinkl.re. e
n
93
111
. llIl
Trepte ale temperaturll
da declan".... "C
11 Temperatura mlnlml. numai 4e aprindere In sistem
a,er.apl.
. ,
3.3.2. Alegerea .tlpurllor " determinarea numlrulul de spr\nkler. ,1
''''111, IClr In

.' se ulegpe'bla datelor din tabelele 3.16, ,1 3.18, cu
ca vatdrile 'de"ltropire si Ile mai mare sau cel
egale cu valOrile ttfngere redate In tabelul' 3.17, .
'tncuu1th eate intellSitateaU;.trQpire este mai miel decit cea de stin
gere, M pot modifica pometrice, de a sprinklereloJ
..
200,
. '
.'
: .'
I
, .
\': intre sprinklere). hidraulice ale sprink1ere
'''"', "i lor 4, H,) sau se aleg alte tipUri de spnnklcre. . .
: j:',i.: '. ,. de sprinklere care simultan (din total
.:, ; i:; N de sprinklere montate in amplasate in aria de A,
dirifr-un compartiment de incendiu al cl1idirii, se cu
. : . A'
.. '," . '. -!..
(3.12)
, ..'. :'V . . :' " .... :A
.:_ " Jt
'.' ,'Se eli, pentru inlocuirea sprinklerelor deteriorate declan"
:";'1' iri caz; de incendiu, se va prevedea o rezer...l de sprinklere, separat
{,:" pentru fiecare tip din cele montate, astfel: .' .
. - dacli are pinlila 30 sprinklere, rezerva va fi cu
celor montate; . .
'"
':.' : ' - are peste 30 sprinklere, va fi de 5-25% din
",
",
.
total de sprinklere, in de tipul 'acestora, nu mai
; de '30 sprinklere; .' . . .
,,,.' are sprinklere rezistente la coroziune, care'
.'.. la. temperaturi mai mari de 90C, rezer\"a acestora va fi egal! cu num:irul
fi:: spriJiklere10r in sectorul cel mai mare..
}'",.. . . Amplasarea sprinklerelor seva de pericolul de incendiu"
.. gradQ1 de la foc: al incliperUOr'; grinzilor,
diferitelor u.tUaie sau stive de materiale de caracteristicile
, :-:;' hidraulice ale sprinklerelor; astfel incit se asigure: sensibili- .
A..' de declanfare a' spr:lnklerelor; : elementelor' portante de con
cu'limitl de redusi: cit mai a
agel pe l-Jltensltltea<J,e stingere!.u 0:----;
'.' La mont... sprink1ere1Qt se vor in normele
";',. de .pre.venire stingere a incendiilor
l' '1',', '.' , " " .
'tt,ii,:... distan\a-In plan ve!tical de placa sau a tavanului
k .... .. ... 40 cro la conbnuu, aU -8 tm,.maXt.1D 3j Cm' la. elementele combustibile nitIl. . .
,.' ;.'.:': ,'. .' . . .: .
"


)' ",


Ilf:


1-"
1"t
x Ii "
.
.t,,'"
"
l''l.
t:
r.
t
I;;
.
, , 1'

. ta"ac:ot*ijUrDe Inclhtate la lumiDatoare, iprinklerele se ampla-o
in erticalilacelmuIt 90 cm. su.b coama acestor elemente de ..
. ,'., :'.. " . ., . ,
.'" In gd.ntllbr 'pot avea: defiectorul situat
la mi . .cm S\lb; a i' " , .
. .7 la. .. !...,..... . .... .. te
ti
.....dese el.e), .. ... Iriftd '.':Itna1

lnIl

J;F ';f,
.ee.. trebUIe fie mal
de "., n cm (fig. 3.19),.
Jl,. tU"'; . '.. :,.' .
.",' ",< 'lj' "i , " ,
201
1
'
/.
i'
:: n
0,1 ;
.f
!
1..
... ,

.'.1

L',
"
::q,
i
I
'1'
'
, i
,It,
1
:1\
:li
,

3.17
Tllbdu':J,19
laAlllmea de IIICun.a,', A,. peatra ampJlluM del1ectorulul fa" ele .!! ..,Imei cna.
!
.l1or A,
i
li: '" ,..,.., 'O
.... o - - - _ s
'"
,/
OI
I I 1 - l' I I I I
I '" " lf'" o
'1 li: s

7Tw:o --..;:o 1"7.' 22T 27.' J;,; It,. cm O
2.' '.0
.
: I
II!
- l de depozitare tu stive sau stelaje inalte. amplasarea sprink
lerelor se face atit la tavan cit la nivelele intennediare dintre stive sau la
1 . nivelul acestOfa. dintre deDectorul sprinklerului stive va fi de
4.5-90 cm. de fonna jetului. pe orizontalli intre elementele
, i
,. de sau utilaje, incit sll. nu fie impiedicaU. disper
sarea nonnalll. a jetulu!. La montarea aprinklerclor din stelaje, minimll
de materialele este de 15 cm se vor lua.ml'lsuri de protejare
il,
a materialelor depozitate pentru a nu fi degradate de sprinklercle de la nivelele
superioare. de montare a sprinklerelor ,cu deflectorul in sus sau in
II jos se in de forma deDectorului transversalll. a
I i
jetului de apl dispersatA.; la cu aer aer-apll. se utilizeazA. numai
I
sprinklere care au de montare cu deflectorul in sus; "
- in cazul cllidirilor cu tavane suspendate incombustibile. sprinklerele
se amplaseazl astfel incit dispersarea apei sA. nu 'fIe impiedicaU. de elemen
tele tavanului, jar la tavanele suspendate executate din materiale combus
tibile situate la mai mari de.90 cm de se prev5.d sprinklere
atit sub tavan cit in dintre tavan .
- la golul scirilor rulante sau la golurile neprotejate din plantee. se
prevll.d ecrane incombustibile continue cu de 4.5 cm, pentru a ImJ.lic
dica aerului cald provenit dintr-un eventual incendiu prin efectul
de tiraj. Sprinklerele, in acest caz, se monteadla maximum 1,80 m de ecra
nul incombustibU; ..' . .' ,.
. - in cazul Sfrinklerelor amplasate la mici Intre ele. cind existi
pericolul stropiri reciproce, ee ar avea ea efect lor,
mtre spribklere se prevld ecrane ce colSoarA. sub nivelul deOectorului cu
5-8 cm; '. " _
, - dacll In locut sau IncAperilor antlfoc se prevAd tamburi
antifoc. se prevld cu un ,sprinlcler pentru fiecare mi de
tambur .'
- se In rinduri paralele.' ca dintre
doul rinduri sau dintre doul apnnklerc si (ie cuprinsi intre Z.5 6.0 m.
de categoria de pericol de inetJldiu, a dldiril. dintre rindurile 4esprink
Icre respectiv dintre sprinklere, la Indperile cu pericol de inoendiu
(Inc;l\pcri cu o Indrcllrc termicA sub 200 ks{m
'
) este de pinii la 6 m, lIrla pro
tejaU de un sprinkler fiind de maximum 2 ma, In timp ce la incAperile cu
, pericol mlrit de incendiu (Inclperi cu Inclrclri termice peste 100 leg/ro').
cum sint scenele amenajale, depozite de decoruri alte IncAperi simUare,
dintre sprinklere va fi de 3-3.6 m. iar la depozitele cu stelaje Inalte
"de 2.5-3.6 m, aria protejati aferentl uDui sprinklec fiind de maximum 9 mi.
, ro 3.%0 sint prezentlte dtevamoduri de amplasare a sprinklerelor
,
.
deasupra ariei ce trebufe pt6tjatl.' , . .
,
,
202 \ i
'1
I
..

"


k"1 .. , ..
'. '.
f. !.h"; (
,,,' , . , .
# ' . ,'.
'. .
.'1
:, - . '.
J
Sprinklerele pot fi amplasate in rinduri paralele (fig. a b) I
.\
, sau decalate (fig. 3.20.& 3.20, cl), dintre sprinklere rCz.ultind din
ca intensitatea de stropire a unui sprinkler la in grup \
si. fie mai mare sau cel egali cu intenSitatea de stingere. In de i
.
forma jetului de. apA dispersat pot apare unele zone de neudate
(cercurJlealbe din hg. 3.20. (J 3.10. c) rezultind necesitatea apropierii spnnk
: lerelor, in care caz unele zone vor fi udate de trei sau patru sprinklcre (zonele
te pe fig. 3.20, b. 3.20. d). .
l\. cu sprinklere se imparte in sectoare, pentru unei
". bune semnaJiz5ri a intrArii in functlune in caz de incendiu: fiecare sector este
, 1
. ,
dotat cu un aparat de control semnalizare. 1
,
.,
De regulA. sectoarele trebuie sI.grupeze sprinklerele montate in
compartiment de incendiu al clAdirii. In cazuri speciale, ci.nd cuprinde
un n'lmlir mic de sprinklere. se pot grupa in sector sprinklerele mon
tate in mai multe compartimente de incendiu. situate in con
siderente de a incendiilor nu cer altfel.
Sectoarele pot un numAr de maximum 800 sprinklerc in cazul
apA. sub presiune. amplasate in pericol de
. in cazul sprinklerelor montate in mai multe inc1iperi separate ntre ele prin
incombustibile. numllrul sprinklerelor dintr-un sector poate fi
pini la 1 Z()O ..
tn cazul CU sprinklere in sistemul' aer-apli (amplasate in
lncliperi cp p'erieol de numiTUl de sprinklere dintr-un sector va fi de
600 In acest caz, volumul de api al nu va 1 200 1
pentru Uri accelerator de 3000 1 pentru cu acce
lerator. ., '
Apllrate1e de control semnalizare' (ACS. fig. 3.21) pot fi cu apli sau cu
"apti-aer in de sistemele de cu sprinklere adoptate. Aparatul
;;. '. de control ,i semnalizare; impreunl,cu dispozitivele anexe se pe
f-:: conducta principallclellimentare cu apla fiecArui sector de sprinklere. in
,; proprii sau In lnc:1pert eu alte destin. care nu prezint'- pericol de
. JDC:cndIU.. ., '. . , ,
':;.:( Dupl, amp1asat'ea spritiklere10r se traseazA. pe plamltile de
1;,:: retcIele de conducta,de alimentare cu apA. care pot fi ramificate sau inelare.
" Pc o se monta maximum 6 sprinklere. Ramificatiile se prev1l.d
,':: la capete eu armltu'ri care permit aerisirea conductelor. Pentru
a climina conductele se vor monta cu pante de 2%0
plnr, la Y'/", pantele mai .mari prevlzindu.se pentru conducte cu diametre
mai mici. La mont.,ea codductelor se va evita formarea sacilor de aer, iar
unde aeest lPC1'\1 nu este posibil se vor prevedea de golire
t' acrislh: ;,. ,1;',. ,,' .
"
I
Reteaua de conducte, va fi prevllzutll cu racorduri lixe' amplasate la
nivelul terenului. la accesibile. ferite de pentru cuplarea la
pompe mobUe'-de ,pot fi montate in camere tip
,STAS 934a.n. Nwdtul nCordurilorse in de debitul insta
,r 'latiei. coatsiderlnd:15 lla pastN"fiec:are racord. cu instalatiei
_ i:U ..<,face .plllPU"!tW. 4e semnalizare tip
Ina...tlilaitip:.... montcazll. robinete
,cu ventil .. .., ' , , .
,
.1
,f,
,
,.
.
.
.
203
'.
l'
" .
,1 '
I ,'/
..
,; 1,
,1 I
! il \
1;
. il
l
;
.1
.'ii

205
, '.
b
... .
,'
.
, .
,:
..
Q., = L;ql'l [lIs] (3.13)
J-I ' ,
11\ n este 11II11\1Irlll sprinlderc10r prev:llmtc simultan'
. - montate in aria de A, conform
pct. 3.3.2 (3.12);
ql'l - debitul' specific pentru un sprinkler determinat cu rela
(3.7). '
In lil?sa nnorvalori determinate ale ariei de debitul de
al IIIst'lla CII 'sJlrinl<h're se cOllsidcrindu-sc
simultanl1 a sprinklerclor montate in compartimentul de incendiu. JeLit
poate fi limitat la ,valorile
- 30 Ils. pentru industriale ,sau civile in cazul
parth:ular cind se utilizear.3. motopompe KSM presiunea din conducta
de, este sub 7 mIl:O. acest debIt poate fi de 27,5 Ils;
a .
Fig. '3.21. Aparat decoatrol semnaliiar'e:
.. ; - .noamblu; - ocheml d. monl.J. Inobl'llel d ."Inkle.. ololem .pI.pl:
1- oollduell dUmenl." cu .plll. ISO mat; 2 ,obioel p,loclpal de4ncbide.. 4. ISO mm p. 10, J - .paTlI d
_Irel ti_U..,. II. ISO pua p. 10; 4 lu,blnl bld,.u11c.l d. lellloaU.....eustiel: 5 condUOl1 d. distribull.;
., -.;,iAklcre " 10.& am; - 12-Ci 7 conductl de ,olini , - robiat 'de &Qlir.; 9- robiaet pentru probarea .
10 de tnchlden a turbine'; 71- robInet do aedsJre; 12 manometrej 13 IDaDOme!r.
, al ""ntacl. elecl,lce penlru .",mI 1. dlllloll, '
,:, : Debitul de necesar cu sprinklere
, Debitul de calcul al conductelor Q", se considerind
narea a sprinklere10r amplasate n aria A, de a sprink
'lerelor dintr-un compartiment de incendiu al cu
I '
rO,
''',:.
, " ...'
,
'.
': "
;...
1
"..
..' 0.
"':f
"', ,
,.
'.
/'
j c.
_.',
"
.'
u

II
.
1-'. -
f-'
+-l::!= f- ...


(:)
I
(.)'

1.1
Q
- \
_.- ,'c--I


-Ji/.
, Y
1. .
- ' ...... 1..
- '
204
, .
:


i
1
,t
" '
> ' "
. -30-30 Ils pentru spatiile sOBor

i.'


:, '
_ .", '

/: ...,,,' .".'" , \' ;:.
l .
. aria IncAperilor PfPtl
cu scenelor teatrelor !.
n raport cu .numirulcapeteJor de
zone; . . . .:
- 75-100 Ils pentru studiouri de filme sau o,,
- pentru indiperile de depozitare In stive '!& deinarlmea
ariei minime de a' &.ti." indicate :
Slll:cifice, sau, in cazul instalatiilor cu stingere rapidl.
acestora; . ',,:'
- lJclltru cHidirilc industriale monobloc. do 'Volumul construit.
('onfllrm tahcluilli 3.20. '
T.'''' '.lt
Debltul de calcul al IDltalallljl cu IprlDkJe,. la dUlrllemo,DOIlioC (STAS 1171-84)
Volumul
lUi
pinII. Ia 100000 100 0!l1...200 000 100 001.,.300 OOOpeat. 300 lHlO
J>ehitul de calcul
minim, Q... Ils 30
I
, . Dcbitul de calcul al unui sector de sprinklere deeiode. evident
debitul specific al sprinklerului). de presiunea disponibili In orifi
ciului sprinkler. ' ,
, Presiunea la orificiul sprinklerului se.determinl conform
lului 3.16, astfel'incit sA se asigure dispersarea corespubd.toarc:& apei ,iinten
sitatea de stingere minimli necesarl in punctele cele mai, infleplrtate.
. Trebuie se evite mari ale presiunii disponibile la orificiile
sprinklerelor. pentru a se realiza o stropire cu aproximativ uniforml;
valoarea medie a de stropire proiectate nu trebuie si
de cu mai mult de 15% in'tensitatea de stingere miniml. prevlzutl
in punctele cele mai ale ariei de
3.3.4. Calculul hidraulic al conductelor InsulaJiel cu 'sprlnkhire
1.11 ('a1l:ullll 1I11lrllullc tit! tllmcnslollllrc a conducttlor Insflllat1cl cu sprlnlt
It're se 1inc Sl'ama lIe urmli toarele particularitII ti : '.
, -- 1I('II1rll Il se a Instalatlel cu "prlnkli'rn,
t1"\Oitlll l.pdllll1r"llllll 1I11111111t I'C () ,colldllClll (tIlUlIII'II) a re,e1e1. In Ilhul\Ii&'
fl'" Ulai favoruhilli (cchmtlllpro!Jlat de punctul de intnre a apel In conducta
res))('divl\). 1111 va CII I 10 11t'1,1t1l1 sprlnklcrulul din 'sltua,la CCII mai
tI"'lIv(I"oII..11\ (n'l IIIil I dl'p:lrtul de punctul de Intrare a apc:l. In conducU), ,
ct.'ea ce revine la limitarea pierderii totale de sarcinI. pe ramura respectivi,
intre sprinklcrclc extreme. consider:ind <:li acestea au geo- ,
llezie! .
"
-' pentru a debitul la fiecare sprinkler se va calcula, In
labil. presiunea la respectiv; .
206
..
" .. , l' . - "" ,w ,;.:, ...,<
J1:
1
,'. ' : : ",f!,. .
'1" .''"
.... /;.. l':_ tn' cazurile In' care a reieJei riu se poate realiza ::.(. i'
f'numai ptin la tnaXlQ1e admISe ale apel. se prevld
ty., ' 'diafragme pe ramurile cu presmne 10 exe:es.. . ..
Dimensionarea C\l sprmk1ere- in uitate
aisus se poate efectua intr-unul din urmltoarele
. " ... prin diamet;1;l pc/care se
. . sprinklerele. folosl?d , . , o
. - _ folosind o pierdere de sarcInA bniarl medic, t in mm
. pentru ramura care se dimensioncazll.; , . ' '
'.. . _ realizind dcbit la ficcare sprinkler;:prin dlafragmarea racor
durilor acestora. . . .'. le
. . DimeHsiollarea conduclekJr illstala,iei CII .p,...kler' jolosuld reJsst''''e.
',(, .' lIilraulicll "Hitare. un.itarl. A
',: :, ' anumit diametru d se ca egali cu de
" liniarli. 11,. ce se la uilw qe.gal cu ,umtatea. pnntr-o
conductA avind lungimea 1- 1 m se,determ1Ol dm .
".'
, , '
)J
h = il == -
, d
Vi
- =
2g
' 8
10'
), I I
.-' q
d
l
'
-
"lql
n ,
(3,lt>
de unde
, A
0.0826 ),

10" d
l
(3.15) -, .:
{'" .
",
in care,: ), este coeficientuP'de hidraullcll.;
g = 9,81 m/s'J-
v viteza medie a apei in conductli, in m/s;
7td
l
q =.103-p
'. II'
debltul de apli.. 10 s.
'
"t,

1- \
it.:;, '.
'of/"
{
,
.Considerind debitul q == 11/5 calculind ,- -:; ,
' 4 I
q
, .' d' '. 't t' . . ia
.;...----.-cu valoarea coeficientului cinematic e VISCOZl a e a apel
l03nv d '1'1 d' t 1
tempcrutura ,!Il V _ 1,:\ I 10" m'l' pentru va Ori e or
standardizate ale din se con!;ta,tli cli < .Re < 10
',.llllWlre. pcntru calculul co('(Iciel!tulul de ro.lsten\:\ IIIc.lrallhd1 ), s-a aplicat
"
fI'la'ill Mllllciy: ,
, [ ( , K 10' )1/J]
(3.16)
), - O 1 -1' 20000 -- +.--
' J H....
"
1: in care s-a considerat pentru coeficientul de rugozitate al din
valo..uea K == 0,15 mm [4]; [5]., ,
Pe baza (3.15) (3.16) s-a tahelul, 3.21, cu val.onle
hidraulice unitare A pentru dm cu dlametre nomma1e
de la 10 mm la mm. :
..
207 ,
"
"
q =
15
).


209
(3.21)
(3. J8)
,
, '
'..
'.
- numlirul sprinklerelor. de' pe care se, dimcn
,
Din '(3.17) se
,,'
.'.
i.
i.
f
'.

. t
611
C" A :....._, " ",'
,,1,- ,
11(1$ - 1) (2u - 1) la;}],
Punind' ca debitcle sprinklerclor extreme de pe o
-"... ' )/ b .
,t;, do nu difere cu mai mult de se o . "
'::';" . '., 'FI "}] + II (3.19\ .
,,1", 9. = 1,ISql: 91 = a,VrJ,: q. = a"", I
I ".
i, I . 11" li:: 0,3 H,. (3.20)
I care reprezint1\. valoarda pierderii de liniare' pentru .care nu vor exista
mai .tI?ari. decit 15% ql q. ale sJ'rtnkl.ereI?r
depe o Introducind \:.20) ibn consldermd un spor
(',,'!. de '15% pentru pierderile de sarcm1\. loca..,: se
;.:' 1,33 :!
.< A = -------.--:-7
:j , lI(U - 1) (2JJ - 1) l aj
'Pe baza valorii pmtru,. cu (3:21) se alege preliminar
.iJ!i;.. diametrul din tabelul . . . "
:',-,,'. - se efeCtueaU calculul definitiv, detenninind pierderile totale de
sarelni (1iniare locale) pe fiecare, tronson al de preli
minar aies, anume: pentru. tronsonul 1:1 de pe (fig.
cunoscind debitul ql Ia sprinklerul 1 (calculil;t cu. formula 3.7)
nomogramele din figura 2.4' sau 2.5, se detemunll. pierderea de sarcmrt
. unitari ,' ,in romB"sOim, folosina viteze. ale apei pinII. la .5 m/s. iar din nomc
grllma din figura 2..8 se determinll. }>Ierderea de locala h,r pentru
1:t calculati pe tronsonul respectlv la viteza medi. a apei din acest
tromon ,i rezultlastfe1 piCU'derea totalA, de sarcinll. pe tronsonul 1.1 : h'l-1 =
, ..;. {il+ h"h'l: Sedeterminl apoidebitul q.la sprinklerulZ de'peramura 1
2) c,u ',. *": tti.JH, =+: h'l.i. Se pe
nulJ.2. eate va fi debltelor fJl q. ale spnnklerelor 1 2: q12 = ql + q2:
debitul' qn' se calculeazA. pierderile totale dt;
'Iocale), h,u pe ,l C\l 1.1. Se pierde
rile totale .1.1 1.2 se debltul q3 la
(JJ,,liJ". ,+lr1. Se deteJ1ninll debitul pe
1>1: fu -.ta +f.+. fi".' se. caf.cuJeuI. pierderea totalll. de 11,1."
Se .calcu1eazll. debitul fJ&-",4H, +1,.1+"'1. -+ li, 1.1 debitul pe tron
sonOlJ.4','fl,cYI':+g.:+ "dliP'r dire se dcferminll. 11'1. n conti
5,.fI1:- al.Jfi. + A,i.1 + "rU +/',1.3 + h'l.&:
rezulfaapoldebitulpe 1.5, Ql.' = ql + qZ. + 9..3 +/1& +.q. TI
liC tronscmul 1.5, "1.,laf In fmu,l. debl
tui +1;1.1 +u. + tu. 1 (fig.
va ,atea 1.1 ... 1.5 (pml!. in punctul a),
1.'
Re
! .
, II
mII
12,73
.5,6.5
3,18
'2,03
1,21
O,7!)
0 .50
0,30
0,198
0.1273
0,08
0,0.56
0,031
d
In
0,010
0,01.5
0.020
0,02.5
0,032
0.010

0,06.5
1/,080
0,100
0,12.5
0,1.50
0,200
Valorile rezlstenlel hldraullce unllare A, conductelor cu dlamelre ti. 10 mm-200 mm .'ntrll
. 9 1 II'
97 19-1 0.012 31,69.2
61796 0,038 , 1,133
.. 8.5!)7 0.03.5 0,903
38877 0.03" 0,287
30373 0,033 0,08123
2.. 298 0,03.2 0,02.581
. 19-t38 0.031 0,008193
119.53 0.031 0,002206
12 119 0,032 0,0008066 ,,"
9 719 . 0,033 0,000272'
777.5 0,031 '0,00009202
6179 ' 0,036 O,000039U
18.59 0,038. 0,000009808
,
Mftodologia calculului hidraulic dimensionare a conductelor instala:'
tiei cu sprink1ere, folosind hidraulice unitare. este urlnltoarea:
- se intensitatea de stingere ilO in 1/5 'm
z
, 'aria de declan
simultanll. A.. in mi, a sprinklerelor, in de
din tabelul 3.17; . '
- se alege tipul de sprinkler, seaml de datele din tabelele 3.16 ,
3.17; . ' .'
- se determinll. de amplasare a sprinklerelor se
schema izometricl de calcul a conductelor: ..... ,.
- cunoscind aria de simultanl1 a sprinklerelor A.
protejatii (udatli) de un sprinkler, A
p
, cu (3.12) Se detenninli numlirul
11 de sprinklere ce vor functiona simultan din total N de sprinklere;
, - se pe schema izometric! de calcul sectorul de n l!prink1ere
aflate in simultanll., cel mai dezavantajat din punct de vedere
hidraulic din intreaga care va cuprinde pe una din ramuri sprinkle
rul ceI mai deplirtat pe orizontali pe verticalli de punctul de alimentare
cu a . . ' :' . ,\. ,
- dintre 'sprink1erele de pe sint
egale. se poate determina un diametru, constant pe Intreaga,.
(ceea ce modelul de caIcul al conducteLcu
consumuri uniform concentrate, considerind ititr-o
tele sint egale la fiecare' sprinkler. tn aceste pierderea de sar'iinl'
h", de la primul la ultimul sprinkler de pe rainurli. va fi
. '.-1 _ 1) (2" 1)
h",-:Alql -tA1ql (3. t7)
, J ._ ,6 . , '
in care: A este unitarl a corespunzlltoare
. dcbitului f In Ils pierderii de, liniare II" in mH.O;
1 - lungImea tronsonului 'de conducUl lritre doul sprinklcre,'
n m; ...
'1
I'I
i
, i
I
\
l
f'l
, f
, I
.JI
!
"
'.'
, .
1- , Il .
" ", .
Tabelul 3.21
. , .
." ....
li, .1
q,. ::Il, a, m, - debitul la cel mai sprinkler' de pe
ramura care se detenninat cu fonnula (3,7):
1
r
1
,
i j
i,
, o
::1'
11 '
l'
10
I
II
,
:.
,'.,
!
" ,>
e
I
Fig. 3.22. Schema izometriCA de calcul & de sprinklcnl.
- se dimensioneazll tronsonul 1.7 la debitul '11.7 .... ''11 + 'lI + ... + '1.,
folosind nomograme pentru viteze ale apei pinllia 3 mls se caku
leazll pierderile totale de sarcinll h,1.7' Diametrul minim al tronsonului 1.7
trebuie sll fie egal cu diametrul (constant) al ramurii 1; o
, - se determmll sarcina hidrodinamicll in punctul b (fig. 3.22):
H4e,lI6 = H,l -1-:- He + 11'1.1... 1.7 [mHzO), (3.22)
in care': 11,1 este a sprinklerului 1 de pe tronsonul 1.1
(ramura 1); . .
Il
e
'- presiunea de utilizare la sprinklcrul 1; \,
1,,1,1... 1.7 - suma pierderilor totale de sarcinll pe tronsoanele 1.1 ... 1.7;
- se alege preliminar diametrul constant al ramurii II (tronsoancle
2.1 ... 2.5) pe baza valorii hidraulice unitare A calculate Ct\ rela
r\.21), din h.bcllll .1.21;,'
- sc consideri o presiune de utilizare Il' necunoscutll la sp'rinklerul 7
(cel mai dep:lrtat pe ramura n, fig. 3.22) se calculeazll pierdenle totale de
sarcinl (limare locale) pe ramura II (tronsoanele 2. t ... 2.6) in mod analog
ca la ramura 1;
- se sarcina hidrodinamicll. efectivll. in nodul b de
Il' se egalealr.ll cu sarcina disponibilli in nodul b daU de (o.12);
"
f 'i
, 1''':' \ '
, "' .
din rezulUI. Il' (trebuie ca ll' > III) valoare cu' care se
Il o
" I

:;.1,:
211
210 .1\1,
j
:

:, ...
.
, ,
o'.
"
\'fJ:1;' i" " , o
:
;Iehllul q, nI 7 ,lll pe tronsonul 2,1' In
,'; ,,;' ,'lerJcrcl tollllli tic IHlrdnl\ h,l,1 pe 2.1, debitul 1/..... ", JIJ' -1 ",1,1
",.',: :1 li Imli departe ca la ramura 1),
': In final sarclOa efectlv:\ In nodul b; ,dac.:\ > Il,/,,", b excesul de
.,' presiune 11.... 114",.- 11 ,/..11,. 5e preIa Intr-o dlilfragml'! (Illontat:l pe'
4' tronsonul 2.6): ,
- daci rezull:\ Il' < }l, se alege pentru ramara Il diametrul imediat
o superior diametrele standardizate aleconductc1or calculul se reia
o ca mai sus;
- se dimensioneazll tronsonul 1.8 (lig. 3.22)' la debitul qu = Q',1 + q2.
la. viteze ale apci pin! la .5 mls se sarcina in nodul c;
. . - pentru ramurii se ca la ramura II.
pentru sprmklerul 1.3 (ccl mal dezavantaJat) o presIUne
K care se determin! egal ind sarcina: disponibil1\. cu sarcina (calcu
in nodul se. apoi dcbitcle pe
". sarcina m nodul c. nu se echIlibrarea
fn nodul c, se prevede o pe tronsonul 3.6 (fig. 3.22). n care se preia
presiunea in exces;' \
- calculul hidraulic al se ca mai sus pinl\. Ia punctul e
:! (fig. 3.22) de alimentare cu al determinindu-se in final sar
" , cina hidrodinamic! necesarli a cu sprinklere in acest
, ' " pe unul din tronsoanele de conducte se aj\]nge la debitul maxim (conform
.' pct. 3..1.3), se continuli calculul hidraulic pentru toate tronsoanele
," . ale traseului principal cu valoarea debitului maxim admis; .
:. ' . -.dimensionarea ramurilOT care nu fac parte din aria de
;" ,\ simu}tanli. a e:-:cmplu, ;amurile V,. fig. 3.22) se efec
, tuead la sarcmlle disponibIle dm nodUrile traseulUI prmclpal, Jllctodo
l' ."
logia mai sus., .
Difnensumarea conductc/or CII sprinkltre folosind
-de sarcini liniari speeified medie. Metodologia de calcul hidraulic cuprinde
b Inceput etape ca la punctul anterior, de1imitind pc schema izo
metrici sectorul de n sprinklere in amplasat cel mai
de,zavantajat din intreaga . ,
Se pune ca intre debitele sprinklerelor extreme (1 18, fig. 3.22)
montate cel mai deplitat respectiv cel mai apropiat de punctul de intrare
"'", a apei, '51 nu existe o de debit mai mare de 1.5%: q. =1,1.5 ql.Cunos
. cind d. ' .
ql ='ae.JH1 ; '1. = aeJH: . (3.23)
, 1/. = q: = 1.,322.5 qf
". j'
(3.2-4)
at at
se calculeaz!'l pierderea de 'medic cu
_ 11. - 1/1 _ 0,322.5 qf = 023 'qf [mHzO/m],
(3,25)
1,35' n: 'al
1.15 E le
.-1 .
i:
in t l,'este suma lungimilor tronsoanclor de conducte pe traseul dintre,
'-,'
.-1 .
spiinklerele extreme amplasate in aria de simultanll.
,

,
I
'
- o
, ,
; ;
..
.',
"
i
, o
j'
n
I
'1
t.
01
-,
I
,
ti ' ,;"".,
. . '.
tn calculul se cfectucaz in modul urm!1tor:
- cunoscnd debitul ql i.,. se dimcnsioneaz?J. tronsonul 1.1 cu nomo
gramcle din figurile 2."; 2.' 2.8 se determinli pierderea totalll de
il
ru
pc tronsonul 1.1 (ramura 1, fig. 3.22);
-'se calculead debitul q. = ..flI, +h'l,.la sprinklerul 2 apoi debitul
ql.Z = ql + 4. pe tronsonul 1.2;
- se dimensioneazl tronsonul 1,2 cunoscind debitul Ql,. ;_ se cal
culcazll pierdcrea totaU de sarcinll h,l.I; "
- se calculul ca mai sus, determinind succesiv 'dcbilele la fie
care sprinkler i dcbitul de calcul al tronson, pc traseul principal,
la, punctu dc alimentare cu a cu sprinklere; "
- se determin hidrodinamidi necesar1'l pentru alimentarea.
cu ap3. a instalatici cu sprinklerc; . '
--..:. dad pe ullul din tronsoancle de conuucte se ajunge la l1ebitul maxim
admis, se cOllliuul!. calculul hidrodill3mic pcntru toate lrollsoallcle urm!Hoarc
ale traseului principal, cu valoarea debitului maxim cu i... ;
- dimensionarea ramurilor care nu, fac parte din aria de
a sprillklerelor se la sarcinile disponibile din nodurile
traseului pcllcil'a1. Prin aplicarca procedeuluj dc calcul ar:ltat mai sus, rcz.ultli
trollsoallele de conducte ale cu sprinklcre vor avea diametre
diferite se va seama ca diametrele conductelor fie monoton crescl1
toarc, de la sprinklcrul ccl mai dczavaotajat din punct de vedcre hidraulic
spre punctul dc alimentare cu ap:i al retelei.
lJilllCIIsioliarea eO/Jductelor illStalaJiei cu sprinklere cOllsitle,t,JS acelQ#
dcbit la fiecare. sprillkler. tn acest caz, dcbitul de calc)!l al unui tronson de
prin insumarea debitelor sprinklerelor alimentate cu ap
din acel tronson de '
Calculul hidra'uUc se efectueaz1'l mai intii pentru trascul principal, de
alimentare cu ap1 a sprinldcrului cel mai dezavantajat, amplasat in sectorul
cu '1 sprinklere cuprinse n aria de Cunoscnd' dcbitul
dc calcul tronson de conduct3. alegind viteze medii ale apei pin1\.
la valoarea de 5 m/s, dimensionarea conductelor calculul
pierdecilor totale dc sarcinll se cu nomogramele din figurile 2,4;
2.5 2.8. In' final, se sarcina hidrodinamidl. necesarli pentru ali
mentarea cu a cu sprinklere. Ramurile secundare se dimensio
la sarcinile disponibile din nodurile traseului principal de conducte
al Consecinta acestui procedeu de calcul este att la racordul
sprinkler cit pe secundare trebuie diafragme pentru
('onsumarea sarcinii (prcsiullii) In exccs ".
Pentru calculul unei diafragme se determin, In prealabil,
<.le pierdere de local1 necesar, din nomograma in figura
2.8, cunoscind sarcina in exces (care va fi cu pierderea de \
in viteza apci pe tronsonul de r:espectiv. Cunoscind
",,, 1"11 I\OllllJgralll:l din fig. 3.23 se {lderrnin!l., valourea ra portului
" . Al
ntre aria A o a sectiunii orificiului diafragmei aria Al a transvcr
sale a care trebuie diafragmaHi, din se deduce raPortUl ilo
.
"
.
',' ., .. ,
"
a,' ,
' ' ....."..- "- -1 -', ,. I . ..
do al orificiului diametrul interior d1 al tonductei,
t,:.-;. dt, aici rezultind imediat do diametrul d1
:; . Prin aplicarea procedeulUI de dImenSIOnare a conductelor prezentat J!1al '
us rezuJt3. di tronsoanele de conducte ale cu sprinklere vor avea
5 , .
DOHENfUL DE VALABILITATE,

- t f'
1 " ,
-- . . "... .;
Fig. 3,23. Nomogramli pentru .calcu
lui diafragmelor.
"
, .
diametre diferite, care trebuie fie monoton de la cel mai deza
sprinkler spre punctul de alimentare cu al
procedeu de' calcul conduce la reducerea consut?ulUl a de.bltulUl
de calcul a rezervei de pentru combaterea lDcendlUlUl. dar este mgre,u
." , naHI. fiind montarea diafra&'lllc1or pc .racordurlle
sprinkler pc conductele ramurilor secundare ale .
, ,
Exemplul de calcul 3.3. Sl1 se efectueze calculul hidr:>ulic de
instaJaliei cu sprinldete din interiorul unei de prelucrare a laeurllor vopselelor. 10
losind rezisten\cla hidrRuliec unitaTe se tkternune sarCIllt1 hulrodlllD.uurA nrcrsarr. In
Jlunetul de rnl'ollt ni itJ1l;.tahltilt"i la H'jt'lIl1lL rxlrloarl\ ,ap1\. HaIn 11,11
InvRur nivt:l. cu dilnensltlIlilo 'u plan 28xlO In iu1UI'IIlCA liuL HUlIl1 tlo JIU. lus(lla\uL
... executr. cu levi lIin otd. , " ' .
Rezul.a,. Pentru seetille de prelucrare 1\ Incun)"r vop,,,klor. din tahtlul 3,17. rczult.:l
. iolensitat.a de stingere i, _ 0,12 I/sm" aria de simultan1\. 1L sl'nnklcrclor J.,
- 260 mi.., .
Se aleg Iprin1<lere tip INOX cu di"metrul oriliciului, ti ." 10,5. ,:,m., pentru c..re. du.
tabelul 3,16 re<ult:\ la valoare:> presiunii de utilizare in secl'utle:> onhc1UIUl Il j ." 10 mIrIO,
'V&lo&lc& al - O,3.-'X. .
"
213
, I

Aria de un .prlnkler, c:akulatll din p.lI) e.to
. fI' ..,. III .[ifj O,.1'8.[iO
Al' - --- .. --- _ .. 9.13 mi.
i, . i, O, Il
Numllrul de sprinkleR prevllzute si simultan Il! cu (J.12)
" _ A, _ 260 '" 28 .
Al' 9.13
. minim' neceSAr N do sprillklere, considerind Inlreaga .. halei pro
l"IAtA, A - 28' 20 .. '60 mi va II N _ -'60. A: 60 .prlllklere.
9.13
de montaj dintre doul\. sprinklere de pe o ramurll Ia luai egali Cu la
'. . . / - V2 A ..
hira p:l.tratului Inscri. In cercul determinat de r'lo7.& de .Iropire: 1_ ./2 R' _ -:-- _
V
R.
2' 9.13" \
... --- - 2,1.5 m. Din de ampla!<&re a celor N _ 60 sprinklere.! Mnd distan
3.11
de U m 1.1 m, d.. lateral! ai halei ,i de montaj & .pein
<1.. O.lO no .ul> ,ulllzll.. hl\l..l. au roz"ltal: dislallia de I""ulal diulre duuA .prlll....,r.
de pe rAllo,ulo.<I1' ..2.1\ O' fi dllliro doull ramuri ale d. J.1 m. 1110 hlloal.
a rezultat de amplasare ,i de rAcordAre a 'prinkklerelor la de conducte re
dalA In schema izomelric! din figura 3.21. Pe a fost delimitat
...
Fig. .1.21. Schema iZOlTll'lricll de c..leul a insl.. contra Incendiului cu Ia o
seclie de prelucCl>re lo.curi ,i voporle.
214
" ,
.. '

:.t ' '. .. ,:
. ;"":."
.. -< .
,. .
I '.,, . .
.. .za .prlaklero la .imultanl. ampluate pc raftllllile 1,;.. YI, (fig. 3.21). sp.rln.
, ,,1, \ :atenal 1 d.. pc ramura 1, din acest fiind cel mal dezavantaJat din punct .de vedere
; ):' hidrUllc din Intreaga Calculul hidraulic .a Inceput cu traseul format d.n hOIl_.
"il.. nele 1.1 ... 1.11 ,i elte redat In tabelul 3.22. .'. ..
".' Peatru alese",& preliminarA a diamelnllui constant al bOllsoanelor 1.1 ... 1.1 ale u.mu'"
"it:; 1, (fig. 3.21), se calculead .. hidrauliclL uDitari A, cu (3.21)
, , . ;. . .' 1.33 0.020.5899 si/II fi din tabelul 3.21 se alege diunetrul ronducte
... .'( " , of 9' 2,8' 0,3'8' .
.. de 10 mm pentru care A - .1/" (V..lolu.a cea mal apropiatl de A calculat).
. .. Cuaoiclnd dehitul 'l"rinklerulul '. 9. - 0,368./10 - 1.13 1/_ Ure esle debitul 9.1 al
.' tronsoaului 1.1 ,i diametrul de 10 mm al acutui ttonson. cu nomoRramele din figurile 2.1
i'. 1. . ti 2.8 calculat pierderile totale de sarcinI. (liniare locale) pe troasoaul 1.1, 1I
r1
.
o,. 172 IIIJUl{,O. rezulltnd la 5prinklerul 2 o sarcinI. (presiune) disponibillll" - 10.+ 0,172
'. ... . _ 10,172 mU,O. Sa calculat apoi debitul la sprinklerul 2, fi - 0,3-'8 10.172 -. 1.li Ils
,". debitul pe tronsonul 1.2; f.,; f,,- f,+ f, - 1,13 + 1.1i - 2,27 1/. In <:".nhnuare. ,au
. calculat pierderile totale d.. .sarcilli " ..., pe tronsonul 1.2, allAlog tronsonulu. 1.1. apo' de
./ ,. bitol la 5prinklel1l1 3 ,i mai departe (v. tabel 3.22).
'./ Diametrul constant .1 ramurii II, (fig. se alrge preliminar pe baza valorii re-
t zisten!!:i hidraulice unilAre A calculate cu (3.21) Ji diJl tabelul 3.21
\ ::' '. de 40 mm cu A - 0,02'8 t ,'/1'. Jn continuare, ramura II, III! calculeazA la sarCina dlsponl.
., \ bill la nodul b. Il'l'p. _ "1137 mJl.H,O. In arelt sc"p. "" considerll. o dc utilizare
JJ' (OceUDollCutA) la IK:cliullea orihciuh '1',llIklctIIlul 1 de pe tan'ura ]1, fi "" calculeAzA
_o;cina necesariln Dodul b, li., _ mmH,O. calculele fiind redale In tabelul 3.23.
-1I,lIp8 SAU 1,56313H' '"' - 10
10.129 inH,O, Valoare cu CAre se determinll debitul la sprinklerul 1 de pe ram,;,.ra II, :
f. 0= 1,13 Ils. )lai departe, ramura n, se cakulead I, (V,
tabel 3.22). Calculul ramurilor III" IV" V, VI, se efectuCl.z11a sarctnile d'sponlblle la
nodurile e. d. e f ..nlliol cdui desczis pentru II,. .
, Calculul sumei de pierderi de sarcmlllocale :Ee:
'i :.
TroouOll"': 1.1; 2.1; 3.1; -4.1; .5.1; 6.1:
:;
leat d. 10 mm l' X 1,2 ... 1.2
.,
I leU de trecere 1 X 0,-' 0= ll.5
Tota.! 1,7
. T'............: 1.2; 1.3; 1.1; 1.6; 1.7; 1.8;' 1.9: 1.10; 2.1; 22: 2.3; 2.i; 3.1; 3.2; 3.3; J.1;
,',' .. 1.1; 1.2; 1.3; 1.1; '.1; '.2; '.3; .5.1; 6.1; 6.2; 6.3; 6.1:
teu de trecere I X O.' - 0.5 I
:1
'.\ ",
Total 0.5
: I
T,.,u_,.: 1..5: 2..5; 3.$; 1..5: .5."; 6.":
"',
I teu de derival!e I x 1.5 - i..5
Total 1.5
.. Tr"'u"": 1.11:
2 eoluri il. 12.5 uun
2 X 10=2,0 \
2 robinete cu ventil Inclinat d. znm 2 X 2 -1.0
I t"'l' de 1 X 2 =2,0
Tolal 8,0
. bidrodinllmicl Decesarll. penloru alimentarea cu IlpA rece cu sprink.
Icre, determin..tAln punctul de rAcord g (fig. 3.21) este H_ - .51,387 mH.O. valoare .care:
Inchide ,i pierderea de sarcinll localll de 30 mH.O In aplll1llul de control.. scmno.lllllre
(... tat"" J.12).
eKemplul d. tIllcul 3. SA se efeclue.., calculul hilirallllc al cu Ipr.!'
Idere din figura 3.21, pe baza dalolor din eJlcroplul de calcul 3.3, loloslnd de ""c,"'
li.iad 5J>"Cilic.
215
;'
'. ./f
.
\',.
.
I
'i
.
I
i
i
I
I
.'
---- --- --- --- -----
1 1,13
1.1 - 1,13 2.8 0,02.581 40 0.92 32 89.6 90 1.7
J. 1,1'1 .
U
_.
2,27 2,11 0.0.1.5111 40 1.110 112 31U 404 O,",
.1 1. iii
I..l .- 3,43 2,8 0,02.'111 40 2.60 672.0 1016 O,,
'1 l.20
1.1
_.
'1,1\3 2,11 0.0.1'11 1 '10 3,'0 100 1120,0 2 196
O.'
.5 1.211
U - .5,91 1,4 0.02.581 -40 1,20 600 810.0 3036
1.'
- .
-,- -- -- -- --
-- --
1.6 - 11,82 3.4 6' 3.20 160 '-41,0 3 '80
O.'
.
,
'.
I

mm
19
.......
'a.
J
;',
82 82 172 10230 ' 10102
1l.5 167 .571 10230 10801
180 317 1123 10 230 116'3
320 667 2919 10230 13 149
[
A.I
:EA" . :E(A,j ;1
H.. H, H j .,., II,
mm +h,,)
mmHIO
R.O mmH.O
mmH.O mm mmH.O mmH.O
--- --
12 13 11 1.5 16 17 18
Tabel ..' 3.22 .
217
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
l'<r. tronson q,p q.
,
sau sprinklcr Ils Ils m

-
1 2 3 4
.
172 10000.
-
10 172
.'71 lU UliU
-
lU," l'
1123 10000 -, 11423
28'13 10 000 '
-
12813
.5 033 10000
-
1.5 033
.5837 10000
-
-
,1.5 837
1
2.1
2
2.2
3
2.3
-4 ,
2.1
.5
2..5
1,139
-
1.148
-
1,171
-
1,216
-
1,29
-
1,139
2,28"i
3,-458
-4.67-4
',96
2.8
2,8 .
2,8
2,8
1...
0,02.581
0,02581
0.02.581
0,02.581
0,02.581
40
10
10
'10
10
-
12'
0,92
1,80
2.60
3.60
-4.'0
-
1.70
32
112
2-40
420
6.50
-
2-4
90.0
314,0
672,0
1176.0
910.0
-
82.0
90
10-4
1076
22'2
3162
-

1.7

O.'
O.,
1.'
-
O,, 1.7
-
-
-
23,71
-
3.of
1. !of
-
1, "
..-
1,17
-
1,22
-
1.29
-
1,14
2,29
3.-46
-f,68
.5,97
2,8
2,8
2.8
2.8
I,-f
0,02.581
0,02.'111
0,02.581
0,02'81
0,02.581
-40
10
10
-f0
' 10
0.92
1.80
2,6'0
3.60
1,'0
-
'2,2'
32
112
210
-f20
6,'0
-
-40
90,0
,
311.0
672,0
1176.0
910.0
-
136.0
90

1016
-
22'2
3 162
-
3798
1,7
O,,
O,,
O,,
.
1.'
-
O.'. ' -
-
30,00
--
3.1 12'
1
3.1
2
,12
J
3.3
4
.1.1
.,' ,',
"'1.
Calculul hldrlullc al conduclelOl' Insllialiei cu .prlnklere. folosind rezl'lenlele hldraullce ualtare
A
,
I
RAMURA 1,(1,11
82 82
A (exemjdul de calcul 3.3)
;
i
A'I
1: A,I
Il II mm
ml11
mI'
HIO
mm mm

HIO H.O
m
---- -- --
-
6 7 8 9 la 11
.
-
167
Il' -
1
, 1110 317
I
I
-
...,1
I'- 300
..... -
" ;
" .. 13.50
-
.
260 22.57
-
,

172' 10302 82 81 10130 - -
10 130, io 701 167 .571 - - 8'
180 11.5.53 3i7 tot23 10 130 - -
, ,
-
13049 320 667 2919 10130 -
, '129 1600 2267 278 10130 l' .5.59 -
l._:J"
'V,
"v
2 332 .5994 10000 1.5 99'1
- -
RAMURA lIr,(III,,) H,,"p'.- 1.5 994 mm HIO
.'1 .
1600' 2267 ,H21) 10210 1.5 6.59 1..5
13' 2167 1.8 6'26.5 10000 . 1626"
l
216
r\.
33.5
--- -- -- --
. ,
, '''',' 1.,
'JI
I 6 I 7
8 I . II I 10 I Il .5
RAMURA IV,(IV..) H...... .;.16 2". mm H,O
1 1,13
0;92 90 90 1,7 I
.5.1 -
1,13 2,8 0,02.581 10 32
2 1,11
,
.5.2 -
2,27 2,8 0,02.581 10 1,80 112 311 101 O,,
3 1.16
672 1 076 0,.5
.5.3 - 3,13 :U 0,02.581 10 2,60 210
.
1 1.20
I 120 2196 O,,
.U -
1.63 2,8 0,02.581 10 3,-'0 100
.5 1,28
3036 1.'
.5.' - '.91
1,1 0,02.581 10 1,20 600 810
--
__o
--- - ,
1.10
-
30,00 3,1 12.5 2,2.5 10 136 1070 0 .5
( .
1
1 1,13
1,7 .
1.1
-
1,13 2,8 0,02.581 10 0,92 32 110,0
../0
2 1,11 ..
0,.5'
1.2 -
2,27 2,8 0,02.581 10 1,80 112 311,0 101
3 1,16
O,,
1.3 -
3,13 2.8 0.02.5" 1 10 2,60' 210 672,0 1076
1 1.20
2196 O,,
1.1 - . 1.63 2.8 0,02.581 10 3,.50 100 1120,0
.5 1,28
1..5
-
.5.91 1,1 0.02.5"1 10 1.20 1100 1110 3036 1.'
-
-
-- - - - ,
1.9 -
30.0 3,1 12.5 2.2.5 10 136 3931 0,.5
--".. _--
RAMURA VI.IVI..) H 'IIP"- '16 807 mmH,O
,
1
6.1
2
6.2
3
6.3
1
6.1
,.
6..5
1.\1
-
1,13
1,11
-
-
1,16
1.20
-
-
1.28
-
,1.13 2,8
2,8
'3,13
2.27
2,8
1,63 . 2.8
.5,91 1,1
22,0 30,00
10
10 0;02'81
10 0,02'81
10 0.02'81
10 0.02.581
I 12'
0,92
1,80
2,60
3,'0
1,20
2,2J
32
112
210
100
600
10
'. .
90 90 1,7
311 101 O,,
672 1076 O,,
1 120 2 196 0 .5
810 3036 1.' .
--
1-

8,0. 19-'0 880


Pe lIuSA ".1- 2200 mm 11,0 ..a. adAusat fi pierderea d. aarclnA prin aparatul d.
,
81
11.5
',1',;'
.... IHO
't
300
13-'0
Il."
'"
82
8.5
180
\
. 300
13.50
32200
13 li . I l'
10 000 172

82 -
10000 - .571 167
.- WOOll I 1l.\ 317
I
WOOO - 281.1 617
IU 0110 .5 on 1997 -
In 000 - 6.'-'6 2602
-
10 000
82 1
172
167
l17
I
617
1997
J'1 937
control semnalizare
I t:
- 12813
10000 - 281.1
36.8
\'
..
1.5 Ol3
10000 .5 OH
><
1'1

,. '0"0
I lfi
-
ii l' I
...
.51 l87 000 10 000 39887
1
i\l
(A.C.S.) de 30000 mm H,O.
l):I"
219
:1 .1. ,0\ ,.,
H
10000 .511
10000 1123
,
-
:...
:-
-
1171
16
-
-
11123
'- .
-
I:di

,.;
,
"
.'.
Tabelul 3.22 (co",i'lIIa,,)
17 18 19

,
10172 - -
- 10.571 -
- 11113 -
- 128il -
37,09 1232
.'lIn
-
- 16.H6
-
,
I
,
- 10172
10 .571 - .;
II.
-
82
Il'
IRU
300
.
13.50
82
167
317
6-17
1997
172
.571
1123
2l1iJ
.5 OJl
10000
10 000
100'1')
wooo
10 000
-
-
-
-
-
10172
10.571
11123
12 IIi.!
l'Oll
I
-
-
-
-
1.503
-
-
-
-
l6.8
13.5
.
2737 6807 10 000 -
16807 , -
\ .
211


o>
,
.0
" ..

:xt
't
0

....

J1
"1;0
"I::!1l
II 8
._ 8
-.;

-EI
u OI
...;::0
,
J

-
..; Il
;t; g:3
:::
a
o
Q

IQ
'"
c
'"
Q
Q
:::
....
o
..,
o
o
..;
.....
...
00

q
<>
o
...
00
ti
@;.
00
....
..,
..
'0
.
I

00
....
..
...
Q'
-
. ...
...
'"

. ...
....
....
IQ
:3
11:
...

o.
. o
\
:z:
.
....
....
....
...
J Q
ei
li:
o
...,

q
o
...

00

....
....
;":
:- ;
Q
Q,
O
...
OI)
ti
.m;.

....
o
...
u.

lE: ,.

I
3
Q
D

OI)
....
..,
..;
"1
N ....
i
.01
a

..3
00
....
...,
o
..,
/l
,.
00

..;
I
..
:x:
<>

...
CIO
t;
... :1
S= :x:
21
...
...
."i.
Q c
:z:
.., .",
....
:,} '"
q
!l
O o'
li: li:
... ....
... o
o
..,

o o
Q ..;
... ...
00 00
:Q
o
f:}
o' ei
o

...
..
ti:
...
....
..,

...
,
s=.

'. ....
...
, .,;O'

...
..,
....
o
'"
.,;
...
00
.....

Q'
...
o


'"

l
R

I

..;
I
.., .
...
..,
c
:
'"
'.
"l
N
.,
.,I .'
,,';'. ;
l'
,
. .. .:.: "', '. .\
'
la .prlnlller..1 $ do pc tronionullB &mplu'"
IlU difere cu inal mult do
. . .
lungimilor troasoanclor
cu (3.2')
60 mmH.O/m felosiod Domogr."
pierder.... de llIlJ'Cioi
0.3'8 ';.10,338-1,1-' II'
1.13 + 1. U - 2,28 II. ,i se
In Ilodul (lig. 3.24):
se calcuIcazl I'idrderea de
;"'''11-
;'
'f .;
.... . \
"
ll..oIN'" Se puno conditia C4 {loMt,,1 h
.Col nhl apropiat do punctul! do allm,nbre cu apl (lig. 3.2.) s&
'bjJJ') U% de debitul fi al .prinlderulul ! (tronsonul 1.1) amplasat cel mii dep:lrtat do puuetul j:
fa - 1," fi 1," O,3'8.[Iii - 1.30 Ils.
'-";1.. , " ' '1" I 3"
'.... Socalculeazl1: H
. .' li' 0.358'
t.l ... I,n este do 39.6 m. Pierderea de sarcinll. liniarA specificll., calCulat!
osto ' __ 60 mmH,O/m. Calculul hidraulic al conduclelor este sistematizat (n tabelul 3.2i
'f:Jj." S-au wm:nsionat mli Intii tron.oanele 1.1 ... 1.6. aplicind metodologia de 1& punctul 3.3."
.. ', . Cunoscind debitul 9, - 1.13 II' la sprillklcrul 1 i",...
m,lo din figurol 2.... (perltru H, < U rn) dia: figura 2.8 .-a calculat
;;f" 11,1-1 - 338 mmH,o p' tronsonul ,,1. Sa calculat apoi debitul 9.
',i:"'!' 1.. ,prinldJrul 2 d.bitul p' lrOllSOIlUI 1.2. 9, . - 9. + '1.
continul calculul hidnulic, .leLerlllillluclu'. ':lreil'" di.polliuil1
\.. : H. - IUH9 mll,O.
. ;;'\. Pentru ramurii n. tronsoanele 2.1 ...
sarcinA. specific 1utre sprinklerul l;de pe tronsonul 2. I punctul
lH3 . ' . .
_ --11. mmHaO/m in care sa COQ"derat H""PI - H I =- 11949 - 10000 =
126 . .
_ I 9i'9 mmH,O, pierderile de sarcinlL localo' reprezentind 350/. din pierderile de ureinl
liniarc. iar .urn:> lunSilllill'r Iron.oanc1or 2.1 .. 2..5 de 12.6 m.
1.. m:>t1 ..u..log nu fo.t "imen.ionlle tr,,"soanele tic contlucle ale ramurilor IU" IV,
, I
V. ,1 VI, la sueinile tlisponibile din nodurile D. d, (tabel 3.2.).
Calculul sumei de pierderi de sarelnl locale U
II
T'onsOQ"': 1.1; 2.1.; 3.1; 6.1:
I x 1.2 = 1,2
1 cot d. 32 mm.
j.
1 x O.' =- 0.5
Total 1,7.
1 teu de trecere
3.3; 3. ;
TronstJIJ"': '1,2; 1.3; 1.... ; 1.6; 1.1; 1.8; 1.9; 1.10; 2.1; 2.2; 2.3; 2. ; J.i; 3.2;
.... 1; i.3; of .... ; .5,1; 5.2; .5.of; 6.1; 6.2; 6.3; 6. :
I teu de Irecere I X =- 0.5
Total O,,
T,ol""""" 1.5; 2,'; 3.5; of,.5; ' ..5; 6..5:
Ix 1.5 =- 1.5
I teu de deriva
Total 1,.5
T,OIuOII: 1.li:'
2 X 1 = 2,0
Z coturi' ti. 12.5 mm
1 robinete cu ventil Inclino.t d"
2 X 2 - i.O
1 leu de derivalie .
1 X 2 - 2.0
Total 8.0
.. nee"Slr:\, ddermlnaUl In punctul 6 3.H) de rnconl ni
In""Ia\icl cu Il'rinkl.ra tu. rolo'un exte,i".1l'l Ilo ulimonlM" cu n(ll esla 1/".. - 50.777 mlt,O
In Urc inclus pierderea do sarcinl1 locaUl. de 30 mH.O In aparatul de control sem'na
li"'re.
Enlllpiul de calcul 3:5. 51 se efectueze calculul hidraulie al conduelelor Cu
sprink1ere din figura 3.2i, pc baza dalelor din exemplul de calcul 3.3. considerind
debit la fiecare sprinkler. ' '
.neaol.". Calculul hidraulic al s-a efectuat cunoscind debilele de calcul pe fie
cnre do conducUl ,i utitizind vilezelo maxim. admise la m/s). cu ajutorul
n01n)grllrnolor 'ain fisurile 2.... 2,8 est. sistematizat III labelul 3.25.
221
./
l,. ' ..
.
"" ti

...
00
=:.
I
...
'"
CIO
"i
'!?;.
...
:

,.
...
... I ..,
Q
li

I
....
""
.....
o
.
...
...
'"
..
220
-
-


=
,
+
,
-
,


5
5
-
-
;


-


_
.

n
1
-


t
-
:

t
-
:

T
a
b
e
l
.
.
1

N

C
a
l
c
u
l
u
l

h
i
d
r
a
u
l
i
c

a
l

c
O
Q
d
u
e
t
e
l
o
rc
u

s
p
r
i
n
k
l
e
r
e

f
o
l
o
s
i
n
d

p
i
e
r
d
e
r
e
a

d
e

s
a
r
c
i
n
i

l
i
n
i
a
r
A

s
p
e
c
i
f
i
c
i

m
e
d
i
e

(
e
x
e
m
p
l
u
l

d
e

c
a
l
c
u
l

3
.
4
)

t
r
o
n
-
I
d

'
'
'
'
1

-


'
v
,


-
j
-
H

I

H

.
,
Q
,
.

9
c

v

m
f
J
l


"
,
1

_
I
J
r
l

..+
.
I
I

)


,
&
,
'
.
_
t
r
-

.
.

I
l
.
l
'
r
.


l
i
.

i
j


m
m


I
l
s

I
l
s

f
i

m

0
1
{
S

H
.
:
,
O


-
.
.

r
o
m

H
,
O


II 1

m
m
{
i
.
o

m
m

H
.
O

r
o
m

n
u
n


m
m
H
s
O

-
-
-
-
-
-
-
I

I

l
2
.
3
.
.

.
5
6
7
-
8
9
.

1
0

I
I

1
2

I

1
3

1
.
.

1
.
5

1
6

1
7

1
8

R
A
M
U
R
A

l
a

(
I
d
)

l
,
l
J

-
1
,
1
.
5

-
1
;
1
7

-
1
.
1
8

-
1
,
1
9

-
1

-
I
1
.
1

3
2

1
,
2

7
0

'

1
9
6
1
9
6

1
,
7

l
U

l
U
1
.
1
3

I


3
3
8

1
0
0
0
0

1
0
3
3
8
-
2

-
-
\
.
2

2
,
2
8

2
,
8

1
.
8

I
t
i

3
H

.
5
1
1
)
"
O

'
0

.
5

8
.
5

2
2
7

7
3
7

1
0
0
0
0

1
0
7
3
7
3

-
-
-

1
.
3

3
,
-
t
.
5

-
2
,
8

.
5
0

2
1
0

n
o

0
,
.
5

7
.
5

J
O
Z

1
0
2
2

1
0
0
0
0

1
1
0
2
2
i

-
-
-
-
1
.
1

"
.
6
3

2
.
8

6
.
5

_
3
i
7
O
,
,
8
U
9
'

-
U
,

1

1
6
2

1
0
0
0
0

1
1

1
6
2
-
-
:
:
:


-
U

1
.
1

6
.
5

1
,
6

.
5
0
'
.
8
2

8
8
,
5
7
0

2
1
0
1
,
'

1
1
1
2

1
0
0
0
0

1
l

.
.
1
2
-
-
1
.
6

1
1
.
6
1

'
"
-
'
8
0

2
,
3

8
0
3
.
"

2
7
2

1

l
.
5
7

0
.
-
'

7
9
2
1
3
'

1
9
-
t
9

1
0
0
0
0

1
1
9
1
9
-
-
-
.
5

1
,
2
1
.

1

"

l
'


3
.
.
5

-
j
,
8
4
,

/
,
1

'
O

2
,
7

1
9
0
-
-
-
-

2
6
6

1
3
2
Z

1
,
'

:
l
7
0

9
9
2

2
3
H

-
1
2
3
H

7
0

-
-
:
;


3
0
.
0


2
,
2
.
5
.

"
O

1
3
6


-
-
-
-
-

'
2
,
2
'

1
0

1
3
6

-
-
-
-
-
-
,
-
-
-

i

-
.

2
.
2
5

'
4
0

1
3
6
'
.
1
0

-
I
"
'
.
0

I

,
.

I
Z
'
-
-
-
-
-

-
-
1
-
-
'
1
-
-
-
-

I
.
H
8
.

1
6
8
4

1
8
2
0

O
.
'

O
"

0

.
5

1
3
'

1
3
.
5

1
3
.
5

1

1
0
7

l
H
2

1
3
7
7

1

2
6
-
'
5

I
2
9
2
6

3
1
9
7

-
1
0
0
0
0

1
0
0
0
0
-
-
-

1
0
0
0
0

-
---
1
2
6
-
'
5

1
2
9
2
6

-
1
3

1
9
7

-
-
.

-
-
-

-
-
-
-
1
.
1
1

-
.

.
3
0
.
0

I

2
2
.
0

.

1
2
.
5

.

2
.
2
'

4
0

8
8
0

-
2
7
0
0

.

.

8
,
0

3
2
2
0
0


3
3
j
n

3
6
2
7
7

1
0
0
0
0

i

.
5
0
0

I

.
5
0
7
7
7

,

-
-
'
"

R
A
A
l
U
R
A

I
V
.

(
I
V
d
)
;
-
H
,
"
p
.
,
-
1
2
6
.
5
.
5

m
m

H
.
O

.
'
\

.
1
,
1
3
I


1
1
2
1
,
2

1
.
7

1
-
4
2
3
2

7
0

1
9
6

1
9
6

3
3
8

1
0
0
0
0

1
0
3
3
8
1
,
1
3

I

2
,
8
i
.
l

-
-
-
2

1
:

1
5

.
,
.
.
2
,
3

7
9
8

1
3
0

2
7
2

1
0
1
0

1
1
0
7
0
3
2

2
1
5

6
0
2

1
0
0
0
0

-
1
.
2

2
,
2
8

I

2
,
8

-
-
O
.
'

3

1
.
1
9

O
,
,
1
,
7

3
4
7

1

3
.
5
.
5

1
0
0
0
0
7
.
5

2
1
0

1
0
0
8

1
1
3
"
i
.
3

-
'
O
-
-
-


(
.

2
.
8

-
i
'

1
,
2
1

"

O
,
,
2
,
2

i
6
7
.
5
0

1
2
0

1
1
8
1
8
i
,
6
&

2
,
8

3
3
6

1
3
0
i
i

1
8
1
1

1
0
0
0
0


-
4
.
i

-
-
-
1
,
2
4
N

.
5

-
-
'.

-
j
(
)

2
,
7

1
,
.
5

1
0
3
7

8
.
5
,
9
2

1
-
1
,
i

.
5
7
0
1
9
0

2
6
i
7

1
2
6
-
4
7
1
6
1
0

1
0
0
0
0
2
6
6
N

1
.
.
5

-
"
'
"

1

1
1
,
1
3

2
.
1

2

2
.
2

3

2
.
3

.
.

2
.
1

l
,


2
.
'

1
.
1

'

"

-
"
-
:
-
.
I
I
f
:
:

.
.


.
.


.
1
1

Z

I

3
;

1
,
1
1

-
1
.
1
7

-
1
.
1
8

-

1
,
2
1
.
-

-
1
.
1
3

2
.
2
8

3
.
-
t
.
5

i
,
6
3

'
.
S
i

2
3
.
3
2

2
.
8
.

2
.
8
,

2
,
8

2
.
8

-
.
!
.
:
!
.
.

3
.
"


.
-
......
:
.
.

;
-
'

....

....
.
.
.

.
.
:
=
-
,
/
:
:
:
:
"
;
'


i
l

j

I

6

1

7

\

8
'
1

9

r

1
0

1

1
1

I

1
2

_

I

1
3

1

H
'

l
.

T
a
b
d
,
"

3
.
Z
i


.

1
.
.
.
.
.
r
:

1
5

I

1
6
\

1
7

1
1
8
.


R
A
M
U
R
A

I
I
I
.

(
U
I
.
a
)
;

H
'
f
'
P
"

=

1
2

3
8
i

m
m

H
s
O


3
.
1

.
.
.


l
a

f
e
l

c
u

t
r
o
n
s
o
a
n
e
1
e

2
.
1

.
.
.

2
.
i

;

-
3
2

.
.
O

"

.
5
0

.
5
0

6
'

1
0
0

R
A
M
U
R
A

I
I
.

(
U
d
)
;

H
,
u
,
.


-
1
1


m
m

H
s
O

-
i
O
t
i

1
9
6

1
9
6

1
.
7

1
1
2

1
1
2

3
J
8

1
0
0
0
0

-
1
0
3
J
1


.
5
1
0

O
,
,

8
'

2
2
1

7
3
7

1
0
0
0
0

-
1
0
1
3
7

2
1
0

7
2
0

.

0
,
.
5

7
'

3
0
2

1
0
2
2
-
.

1
0
0
0
0

-
1
1
0
2
1

3
3
6

1
0
.
5
6

0

.
5
.

1
2
0

'

m

1
4
7
1

.

1
0
0
0
0

-
1
1
1
7
8

-
7
0

1
1
2
6

1
.
'

2
1
0

6
3
2

1
7
.
5
1

1
0
0
0
0

-
1
1
7
'
8

1
.
5
.
5

l
H
2

.
0
,
.
5

1
8
0

9
7
l


2

l
a
i

1
0
0
0
0

-
-
.
1
,
8

I
t
i

-
1
,
7

7
.
5

-
2
,
2

1
2
0

-
'

-
.
5
0
.
'
1
.
6

)

1
9
1

7
.
5


-
,

U
l
a
i

-
-
-

-
.

-

-
"

,
,
'

.
.
.

.
.

.
.

.


-
:
.
&
:
.
.
.
.
.
,
;
"
,

-
1
':
.
;
.
"
.
.
.
.
.
.
.

..
.
;
.

.
.
.

1
Ii!
.
.
.


---
,
:2
i
.S
!::
1
...
'
N
,.;h

:!:
:::
1
S:!
s
0\
00
,.:.

10
..
...
...
.1
I
..,
.1
,1
l\
, ,
...
2U

T"
'1'1""(
'.
\ : ,".
1
o
..
\()
.....
0\
:::!
.
.::
"
:I:: "

;:

:::>


....
..,;
,;
'il "
<:1

<:1
.::
o
. "
"
3l

...
ori
ori
'il "
CI


CII
,...
l'l
,...
:&

.
I
g

,...
...
\()
N
,...
....
o
...
o
....
...

2
'"
\()
\()
N
o

f"oo"
r....\
o
...
:.'
N
0\
....
...

...
ori
,' ....
o
';]:. ..

1

....
...
II
":
..

:I::
;!/ .
2:
..

-1l

:::>


..
r. .. 1. I
,
I
I
\()
... g
....
... ...
... ...
I I I
g 8
o
8
C>
2 S
\()
N N
...
00
C>
:2
...
....
..,
N
...
'"
...
,;
S
...
N
....
...
=
i
.
o - o o
00
:::! ...
- .
...
"l.
o ci
,
..;
;::.
C>
...
.... .... C>
...

\()

..
..;
N
o
...
... N
..l
\()
....
.... l'l


...
"
....
",'
'"
N
s;:

00. 00
N
::
N
\
,...
r ...
o
8
....
..
..... ....
I
...
I
-
10
I

.... ... ...
.o' ... .o ... .o
i
ti
';;'
..
.,h


N
II
..
. ". .,' , .
1' \:;' ".'

;""
1/. , ).
':1' S-au calculat 'mai lnlii 1.1 .. 1.11 alclltuieJC traseul de alimentan cu
" apll al apr:nklerului 1 (tronsonul 1.1, ramura 1" fig. 3.2i) cel mai dezanntajat din punct
't, do veder" hidranlic din IlItrealra inotal"lie ,j a rezultat In I'unctul I de racord al
.,.:::.. cu sprinklere la relcaua. sarcina. necesarA JI.,. '"'
Ramurii.. .. pornesc dm noduTlle traseulUI pnnc.pal au fost calculate la sarcIRlle dlsponl
.:f' ,bile din nodurile respecti'/e, folosind vitezele maxime ale apei. iar sarcinile in. exces
cu Intre sarcinile disponibile ,1 sarcinile e/ecti-re) au fost folosite .pentru dimensio
n&rea detenninlnd din nomograma din figura 2.8 '/alOllrea t..... iar cu ajutorul
J ...... nomogra
mei
din figura 3.23. diaOlelrul orificiului diafragmei. .
\ Calculul sumei lor de pierderi de sarcinA locale
Tronsoone : 1.1; 2.1; 3.'1; '.1; 6.1:
Ixt..5-t.'
1 cot 4. 2.5 mm
IxO..5=Oo"
I leu de trecere
Tolal 2.0,
Trrmsooll<: 1.2; 1.3; l.1; 1.6; 1.7; 1.8: 1.9;1.10; 2.1; 2.2; 2.3; 3,1; 3.2; 3.3; 3.1;.
-4.1; 1.2! 1.3; 1.1; .5.1; .5.2; .5.3; .5.1; 6,1; 6.2; 6.3;
1 de 1 X 0 ..5 - 0..5
Total 00 .5
Tro"soo"e: 1..5;,2..5; 3..5; 1..5; .5..5; 6..5:
1 X 1..5 - 1.'
1 de deri'/ali..
Total 1.5
2 X 1 = 2.0
2 colur J. 100 mnl
2 X 2 =
2 robinete cu ventil Inclinat 4.:100 mm
o, .
Ix 2 = 2.0
.1 teu
Total 8.q
"
Exemplul de calcul 3,6. Sl se compare din punct 'de '/edere tehnico-econonlic, rezultatele
calculului hidraulic de dimensionnre a instalaliei cu sprinklere din figura 3.21. in
de calcul 3.3; J.1 3..5. .
Re:o/vore. Pentru liecare solulie de relea. rezultatll din calculul hirlraulic de dimensionare
a-au. determinat: consumul de metal G. In kgo cantitatea: de energie lnglobatl, exprimat\.
In kg de combustibil IV, folosind indicii de enNgie nglobatll. In difcrite mate
riale de iilstalalii de lCCPDC (12). '
:,\
Rezultatele calculelor sint prcze;'tale In tabe'lul 3,26. In care sint trecute valorile>
sucinilor hidrodinamicc necesare pentru alimentarea cu ap a cu sprinklere,
Comparind din cele trei '/ariante de calcul hidraulic de di'\nen5onare a con
nstalatt'i cu sprinldcre. in care "arianta folosind fCzisten1e1e hidraulice unitare s-a
t
varianta de relultl
, .
. _ "/iui"nh\ f(llosintl pirrtlrrra. de liOlrcillt\ lillinrl'l r-prdlidl compnrnl.ill\. cu varianta
, cit" rrfrorill1.l1 In ce COII'''1I1111 de IIlrtal dar. varianta d.
r ..
n.. prelint u'/Ulltajul illstula1ici, rumurile P.c CUre se nlollteul 5]Jrillklt'rdc
,.
1.
,
\< '
'1 ..
avind lhalnetru ("onstllnt;
'i _ 'Iariatlta Cu debite egale la .. sprinkler, prin diafragm.lor,
II conduce la. rt<{lJct'fea consumului de luctal cu 22 O/OI InglobatCl' cu
la sarcinii hidrodinamicc cu 17% .-ea ce nu decit dimen
siollarr.a pompelor carc vor In caz de incendiu). necesitl o
Ia trehuind montate un nttln.'''r mare de dialragme de diametrc
dilerite pc racouhuile sprinklf:rdur pe r.amurilCl ale' re1
r1e
i.
225
/
...
.' ,
I
. '
,i
l'
,1
I
!
. ;
. i
il
1.
H'
1\

l.
: II'
..1
r


1
--- --- --- --
' ..
.- '"....,
, .
r.lculul hldi.ullc .1 rondllCl.lor lullllll.1 ClIl:Iprlllkle" cOAlldtflAd
r; r,
J ,. I
titlU-
III 11111I
I
II_
huli
._-
-,-1-1--2'-
-'
J 1
RAMURA 1, (Idl
,
2,10 270 1,Il 2.8 I.l
.12 2,30 230 2.P1 1.2 2.26
440 .12 3.10 2.11 I..l .1.1'1
2.11 in 3'.20 1.1 3-W
10 1,20 600 1.1 U
'.6'
.1,1 II,JO 3,10 170 1.6 Ci'
J,1 U,f.u 270 80 1.7 1,'0
. UO 100 3,60 30.00 3.1 1.8
3,4 3,60 100 1.10 1.9 Jn.ou
3,1 100 3,60 130 1.10 30.00
22,0 100 3.60 130 1.11 30.lIn
R.\:'IIJHA JJ. (nd 1; H".,,,.,
Tron""anelc 2.1 ... 2.1 la fcl cu
2.' I I 1,4 I 10 I 1,20
I
600
RAMURA III, (IIId); H"p .
1
Twu""anclu 3.1 ... 3.3 la fel cu Iron'""uele
32 I.1,70
I
900 3.1
I
1.'2
I
2,8
10 1.20 600 :1..5 U
'M
RAMURA IV. -,n'd); H" p."
270 2,8 2.10 I,U 2' . 1.1
1,10' 2,8 1000 2,26 4.2 2'
Ha 32 3.30 2.8 i.3 3.39
3,20 2,8 10 4.4 4,.'l
600 1,1 1.20 10 4"
- ,----- '.6'
, \ HAMURA V. (Vd'); /fll"P" -
Tronsoanele
--.-
' ".(,.,
.1
li 6011 I 1,' I 1 .un
HAMIIIIA VI, (VIdl; 11"..".,-21'169 mOI H.O
,
Tronsoancle 6.1 ... 6.3 la fel cu tronsoanelo 1.1 ... 1.3
".,
-,
I 1,1.J4111-.!__
._--
6.1 2,8 32 1,70
I
900 2'20 I 7308
I
O,,
I
"O
U 1,1 40 1,20 600 810 . 8 118
1,' 13'0
',6'
. . . .' . ,
,. I'c lIuK:I. h" - , ZOO IIlIll 11.0 '-!' .dll.ulJat ,1 "I..,derea do ..relul1 10eal11 prin apara
226
I
II U
r
,
mmll,O A"
---_._. 11111111,0
te
mmU,O 1I1nl ",0 \11/a
."
,
OI
7 9 6 10

756 756 2,0 1.50
O,, 1100 13' 611
2632 O,, 2?0 12.11
O,, 3612 260 9110
810 , 1 3.50 11'2 1,'
210 '030 O.' '7'
300 918 '918 D.'
O,, 6390 1U 330
. 1U' O,, 330 6832
O,, 7271 330 112
la 134 2860 8.0 3'200
17 mOI H,O
"
tronsoanele 1.1 .... \.1
I
810 I 11'2 I 1,' I 13.50
19133 mOI H,O
1.1 "0 1.3
I2'20 '1'2
O.,
I
"0
810 , 992 '1
1,' 13.50
I
1992' mm H.O
756 756 2,0 t.50
110 2800 0,', 3"6
270 1788 12.11 0,'
O., 260 "768 980
13.'0 840 6 1,'
i
20697 mOI H.O
'.
,. t ... '.1 la tcl t:u tronsoanele 1.1 ... 1.1
-
I
1206
'8'
198,5
3187

1727
216,5
I 1"
6917
270' 773'
320,5 91,53
3 992,5
3865 10697
1 19-' 11169
39.19' 49
.
I :
..
, ,
., .., J .
. ,
I
TlJbtlwl 3.2'
,i
I
,
!
i
.
I:Arl
"'''' ".0
, .
1:(h
r
, .,.
+h,.)
lIImll.O
II.
mmll.O
1/,
Il1Il1
II.....
IIlIllIl,O.
--
h,
"'11111,0
--
..
ti,
nun
ti,
-
ti
-
19
ti.
Il\n\
-
20
"
12 J3
l'
16 17 18
2,5 10000 li 206 ti06 0,86,
-
',36 .21.' -
. 7,36 10000 2' o 1198' 0.113 20,7 . 198'
10000 131117 31117 6,28 n 0,81 21,0
:--
10000 11727 1727 2' . 20,,5 0,82. 9.0-' -
16917 10000
-
10000 1773.5
-
10000 191'3 -
10000 1992' -
-

10000 20697
21169 IlIOOO
-
61029 I 10000 1 '00
2 6 917 I 10 000 I - 16917 818 I 0,90 I 10 I 0,93 I .l7.3
112,5 6'77 10000 16 "7 6'77 ,5,81 32 I0,86 I 27,'
277'
, 8767 10000 \8767 386 0,42 10 0,91 I 37,9
1206 10000 1'0 -
860 4116 10000
-'
,5 918 10000 1130 -
1390 7158 10000
-
2710 10 000 9318
-
11206
11116
1'918
17 1'8
19318
!
1206
416
'918
71'8
'77
',36
',1,5
10,66
13,71
O,{j1
2'
2'
,32
40
.10
I
21,'
O,S6
0,86
21,'
2',6
I0,86
0,70 28,0
'.
37,2 .0.93
1,.\0 I 10 I 0.<12 I 37.0
1700
9008 I 10 000 1 - ,19008'\ 9008 8.00
2' I 0,81 1
20
,1
, 30'0 li 198 10000 - 21198, 271 0,30 10 0,91 37,9
luI de ,1 .WlIlllli,.l1re (A.C.S) cle 30000 mIII 11.0.
227
" r. ',1.
I
! I :_, '.
TIIN'''' 3,26
Valorile rl"lllll hldrodlnamlce ntetllre, cO';,llImlllul de mtlal fi d. entrlll. Inlllobali penlru
11I11.lall. cu .prlnlll.r. din "lIur. 3,24
Exemplul
de
calcul
li.... mHtO G, kll 11', kgee
I
, o'
Total ,.
. "
% Total
,
l'
Total %
.1,3
,1.4

I


64.029
.100
9J
117 ,I
10",8
1 136,2
821, t
100
107,66
78
, 4

J 491,0
100
-104.9
81.'
3.4, cu drcncere combaterea IncendIIlor
3.4.1. Stabilirea tipului ,1 de drencere ,1 amplasarea lor In'
cu drencere se folosesc pentru combaterea incendiilor cu
scopul de a
- stingerea incendiilor' in cu pericol mare de incendiu, unde
rapide a combustiei, nu poate fi efi
cient cu alte mijloace; , " ,
- bunurilor periclitate de in caz de incendiu,
asiguriildu-se prin stropire sau, acoperirea cu, de
- pl'rdelelor de destmate: goluTllor de trecere,
prin sau zonele antifoc; a sau ferestrelor din antifoc, com
'cu dimel)siuni mari; din. exterior a ele
Ull'ntelor de la eHidiriie amplasate la mici,
Pelltru stingerea incendiilor corpurilor se folosesc,
n general, drcnccre ,tip - Cluj', iar pentru formarea perdelelor
de drencere de perdea" '. '. " , . ..
Intrucit drencercle sint corpun de sprmklere venhl,
permanent deschis, se in fixe, a cll.ror pr.m
o constituie faptul di. in de nu plme
cu decit (de la la dispozitivul de al mstala
tiei de drencere). ,', . . " ". " "
, ,cu face manual automat"
narea se-prevede, atuncI cmd drencerele se
inc('ndiilor i.,:, ind\pcrilc in care nu se permanent gener.al, atuncI
cind de manualli nu.,?ot fi efectuate !n hn.lp
Tipul amplasarea drencerelor uhhzate la pnn a ele
mentelor de utilajelor se stabilesc astfel incit se aSigure in
pimctul 'cel mai, dcz:.l\'antajos o intensitate de rlicire i r de:
-- 0,1-0,2 Ils pentru fiecare metru plitrat al elementelor orizontale
nc1illale, In funclie de natura. dimensiunile uti
lajdor sau materialelor protejate, precum de caracteri.sticile capetelor
'de debitare a apei utilizate :.penttu tehnologice vulnerabile la ineen:
dii cl,lpericol deosebit, intensitatea de stropire este. caz" .
mare. 0,2-0,5 Ils m!; , ',' ,
- 0,2 lIs pe fiecare metru liniar al perdelei sau peliculei de
pentru elemente verticale: ,. ')
2211
.'..... \ " ,', -. _' i '
..?r::,:.",--,', / 'o" .. ,', . :':
0,1-0,1.5 1/5 pentru fiecare metru al rezervoarclor orizontale
.':. sau' sfericc, incendiate sau expuse tennice; pentru determinarea
',:,' , 'dcbitului de apli necesar pentru rczervoarelor cilindrice invecinate
se ia n considerare un sfert din lor laterale totale;
;_. ,.t: -; 0,5 lIs pentru fiecare metru al rezervorului incendiat
0,2.5 ]/5 .p:n.tru al rezervoarelor
expuse termIce, protejate cu mobile. .
, Pentru rezervoarele cilindrice orizontale nvecinate ncizolate tennic. ce
, '\;':i": lichide combustibile cu temperatura de inOamabilitate peste 55C.
depozitate'la o celei de inOamabilitate,
de se reduc cu 50%. ' .
Pentru rezervoarele orizontale izolate termic cu incom
bustihile, nu ,se prevli.d de " ,
'I.'. . In cazunle In care se prevede ca rllclrea elementelor onzontale, II1chnate
, ,-;:, verticale sll se asigure prin mobile, debitul se caz.'
';,:" cu 30-50%. .
Prin ..rezervoare invecinate expuse radiatiei" se rezervoarele
, \ situate la o de rezer\'orul incendiat mai decit 1,5 X diametrul
i 'i 'rezervorului incendiat.
Drencerele utilizate pentru stingerea se la fel cu
" sprinklere1e. a se impune o de plafon. nu
:,"(", trebuie asigure elementelor de a tavanului.
.' Drencercle pentru cu de a elementelor de construc
a utilajelor se amplascaz cu paleta orizontal, sau inclinat la 45,
"
.
. ;
ntre drencere se fie de 1,5->2,5 m; dinstanta
. " intre rindul de drencere golul de protejat 0,25-1 ;20 m.
, '.. ' i,ntre drencere este mai micl'i de 1 m, acestea se amplaseaz;l alternativ.
unele cu orificiul de stropire in sus altele in jos. '
Drencerele pentru go]urilor se cu cel 40 cro
deasupra golurilor protejate cu orificiul de stropire orientat in jos. Pentru
.golurilor mici se recomandll utilizarea drencerelor cu orificiul de
I
stropire 6- 8 mm, iar la cele mari, drencere cu orificiul mai mare de 8 mm.,
1. upul drencerclor utilizate pentru formarea'
perdelelor de se stabilesc astfel incit sll se asigure. in punctul cel mai
dezavantajos, intensitatea de stropire de minimum: - i
'.. :- ,
- 0,5 Ils m, n cazul in care, sau elementul de compartimentare '1
,
protejaf are o pinii la 3 ,m inclusiv;
, ,
I
- 1 Ils m, in Cazul in care are o mai mare

"
de 3 m; intensitate se indiferent de la
la care propagarea incendiului ar prezenta pericol deosebit pentru
de oameni sau bunuri de mare valoare.
, Drencerele pentru penlclele de apii se astfel ncit S;l fonneze
o pinzii continuii de pc toatii perdelei. ,
,', Numllrul de drencere Nil se in de debitul specific minim
g", zonei p[otejatc AI sau LI intensitatea de debitare
a apei i,. cu
'", _ A,' il L,' i,
J',,- -- sau Nu = --, (3,26)
g" g"
, 22!)
.'. t
________
'U ",ue; AI; L, reprezinti aria. respectiv lungimea zonei care trebuie
conform legale In vigoare
cu privire la gradul de dotare a obiectivelor.
in mi sau m; ,
il intensitatea minimA de debitare a apei (dtipll
caz: intensitatea dc stingcre, intensitatea de
intensitatea dc in l/s mi sau
l/s m; ,
q" debitul specific minim al unui drencer. In l/s.
cu drcncere sc compune din sectoare in care sint grupate maxi
'mum 72 dn:ncere. fiecare sector fiind alimentat cu apA printr-!, conductll
cu robinete de ' .
de a cu drcncere poate fi ramiiicatll. Sau
Pc o ramurll a ramificate se pot monta cel mult 6 drencere:
Instala\ia cu drencere poate li realizaU. separat sau combinatll cu alte
tipuri de de combatere a incendiilor.
3.'1.2. Debite specifice. debite de calc\ll fi calculul hidraulic al conductelor
instalaliej ,cu
Dcbitul specific al unui drencer se determinll. cu
ql, = al../H" (3.27)
,
in ,care: H, este presiunea normaHI. de: utilizare in orificiului
drencerului, in mH
2
0;
a( coeficient care depinde de codicientul de debit f.L ,i de dia- .
metrul d al orificiului, avind valori redate in tabelul 3.27.
Debitu! de calcul al conducte1or unei cu' drencere, Q,,, utilizate
la prin rlcire a elementelor de utilajelor se
reia tia '
(3.28)
, Q" = tq"J
)-1 '
n care: II este lIumrlrul drencerelor sll simultan;
q", debitul spccific al drcnccrului, uclcrminat cu (3.27).
[)c!Jilul 'de calcul al conductelor unei cu drcncere utilizate la
erl'arca perdddor de aprl, Q". pentru limitarea propaglirii incendiilor, sc sta
cu

in care: " este numilrul drencerelor s1\. simultan,


situate intr-un compartiment de incendiu al
dcl.itul specific al unui drencer determinat Cll
(3.27).
230
-... . , '.: <.j': ..
, ToIId,d ,i, .. '.'
.f

t
, 1;' 1 .
(;i: ValDrlle cor(JdenluJulo, fi ale presiunII normale de 1/, pelllru dr."tere (STAS H788il,
J --, -n""':\I":"I,":O:O--------
DiametruJ
,," - &. '," Tipul orificiului :\ 10 .'
20
. 'dispOZlli'/u!ui .'
, , 1 II:. , rnlll
. "
uO _ , ',,':": .. D... AH""rUI<A .' j\ 1--':':"-=--1 41 0210 ==,.::;. 11 .. .:..:.::.:.; :....:.;,.::.-'
,l;):.' Cluj (10,0 o- 0.280; Il, ;:.
..'i;, ':
,"l
n" '
1 . (1'
,
'1
:',
"
..
". Dreacer de perdea


1O.. 0;3'8 0.3.59 0.366
a = 0.3.5.5 1/, > 1,.5
__ O..!!1_ 0,'07

li.O 0 ..582 0,629 __
. 12,5 O,i31 0,430 0..136
;'" Valorile ale codicientului de debit
: i 'Calculul hidraulie alconductelor cu drenccre Se
.}. . dupli ca la cu sprinklere, pentru dimensionarea
conductclor putindu-se folosi hidraulice unitare, pierderr.a de
'; 'sarcinll. liniarll medic sau sll se considere dcbit la fiecare
drencer, prev1izindu-se diafragme pentru consumarea presiunilor n exces:
:,t '
\'.,' .
(\; ,', ..
. ,
3.5; cu pulverizatoare de ap3 pentru comba,terea incendiilor
3.5.1. Caracteristicile hidraulice. geometrice fi ale
pulveriz.atoarelor de
Debitul specific al unui pulverizator se 'cu
,
ql, '=. (3.30) .
In care: H, este presiunea de utilizare in orificiului
plllvcrizatorulu. in m1l
2
0; ,
coeficientul plollverizalorului, avind valori redatc in tabe
lul 3.28. .'
Pul\'Crzatoarele de cu dcflector conie tip PLU\'IA (fig. 3.8) reali
1';' r, zead. o intensitate de stropire aproximativ uniformil; intre 0,10 1/sm
2
(:" 0;10 l/$m
'
. care dcpinl!c cle diametrul d :lI Ilrifirillilli pulveri7.'ltorn!lIi. pre
:.... ' siunea apciH, de II, de duz:l. In fi!:ura 3.25 se prczint:i carae
' teristicile jetului de ap1\. pulverizat prin pulverizatorul tip PLU\'IA (P6)
d = 6 . !l, = 40 m l(l
p2
)O iar tin figurat'
",' ,estl' re aLl curua caracterls IC.l 1 e )It-presIune q , pen I'U accs
f
'ii; tip de puheri7.ator.
'.
231
.,
\ \
, ,
-'
,,1 n' J
'/', ",' " i :f
Tllb,'u' 3,28
.' I
in,
, ..
Fir. 3.27. Caracteristica jetului de api!.
'1
Valorile coeficientului a, ,1 ale presiunii normlle de utilizare H, pentru pulverlzatoare (II:
0,8J
(STAS 117&-81)
D.66
,
H" mH.O
10
'1
'O' I
60 0.50
0,33
0.139 0,13'
1 0161 0.163 0.75
0,192 0.199
0.321 0,3'8
0.116 0.113
-pulverizatl prin pulvcr;!zatorul "ER" de
Tipul
disl'ozilivuJl'i

orificiului
mm
I'lIlvcriLator l'I.U\'IA
.
6,0
,
7.0
8,0
10,0
12,0
7.d
1i.0
!'ulvl'rizator ER
-_._
J'uJ'Icrizator 11

.16'
0,191
0,3'0
0.111
0.092 0.092 Fig: 3.28. Caracteristica ,. I(P) pentru 0.091
a*
* YaJori medii al coeficientului II,
f
(Ils)
h:M$
0.860
duza de' pulverizaro "ER" 0 7 mm,
}:,/: , 7 mm, 0.200; H, .. 2'
".
_
....-..

,/ '
10&/01';' 1.
. orienlalive:
r
I
1
;.
I
:
I
I
:
o ... p(lJal')
!'il:. 3.2', Caracterlstita jetului de Fig, 3.26, Caracteristica 9 f(P) pentru duza do
.apl pulvcrizatll. prin pulverizatorul I?ulverizare PLUVIA, P 6.
PLUVIA, P 6.

, Duza de pulverizare tip "ER" cii diametrul de 7 mm (fig. 3.9), ,utilizatii
la unele de din tunelele de cabluri, are capul 1 exe
cutat dintr-o singur3. pies3. n interior este plasatli (, pastil de rotire 2
cu canale laterale nc1inate la '15, Pentru pulve
rizatorlll are lin 4 cu orificii avnd diametrul de 3 mm. La exterior,
dllza este prev3zllt:l. cu filetul J de 1".
. Caracteristicile jCtului de pulverizat prin duza tip .. ER" cu diame
trul de 7 mm la presiunea Il, = 40 mII
2
0 snt redate in figura 3.27, iar n
figura 3.28 se caracteristica debit-presiune pentru acest tip de pulve
rizator.
1'IIh,(,ri1.:ilortll 0 14 111111 3.10) poate nalir.3 la prf'sitlllea 11,
-. -10 IId 120 J.l dbtlllllil II, - 1,30 11\ de la orificiu o suprafal sll'Opil
dc 4,50 mi. .
Pulverizatoarele nu produc partiCule de mll.rime, ci un spectru
de de diametre diferite, a c:lrui amplitudine depinde atit de construc
plliverizalorului. ct de presiunea apei, De aceea, jeturile. snt caracteri
zate de diametrul mediu al In unele cazuri, de diametrul maxim.
\
232
..
. ;. .
, ,,''.
,
. :
I
1
,
I
1
1
I
I
I
I
I
I
I '
..
evaporat dc acestea. Cu cit presiunea /Ij diametrul snt mai mari,

'
cu att este mai mare capacitatea de pll.trundere a jetului. Prin reducerea

.diametrului capacitatea de in detrimentul
f', ",
de mici au capacitate de mai mare, gradul
."
1:
de dispersie nu poate fi. prea mult m3rit. ntruct particulele fine sint
;./'
, .antrenate de sau se nainte de a ajunge n zona de
I
,combustie, Formarea aburului in special n nchise, un efect
secundar de care se celui de ,
,,'
I
,. Jcturilc. cu de, atac larg dispersate, care
-. Interes pentru prOll'ctarea fixe, au o b1Haie relativ ce
,{.)
.
:
nu. apreciabil n .de presiune. Ele trebuie fie, de
J amestecni. de ap3-aer din care se compun fie aproximativ omogen
, In mtreaga de curgere, pe axa jetului.
" ..
Din mbinarea efectului celor doi factori principali - _
":
dimensiunile optime ale turilor. efectua te au ar;l ta t
,lial.l1l'll'lll al I'il'''tlll'ilol' ',Il' al''' I'0ah, valia ill rllllc\ie tic
pulVl'rlzatoruhn natura materialului combustibil incendiat intre O 1
'
';) 1 mm. Particulele cu ';Uai ,mic de 0,1 mOI n cele cu' .dia-
.
1.
.."i'
metrul de 0.01-0,04 mm se In aer, plutesc formeazll
1 :
f :

I:a refularea i:tului din direct asupra {ocarului,
l, 'exerCitate de preslllnea gazele arse evaporarea pe traseu a' pic3
.. :
turilor fine devin minime.
1
,
'"
233
1,
"
.
.
..-.. ..-.
, ,
"!
2 6 ' e Il P (bar)


au la 50 mH
2
0, jetul pulverizatoarclor'de
ingrijitll. cuprinde 90-96% .picturi avnd diametrul 0,1-1 mm. La presiuni
,
\'
.mai ridicate, diametrul mediu constant, se mari,
.;\"-J.' . <are nu au a se constata considerabile n dome
,,,,,)
! -
,
"
niul mici mijlocii, spre fine.
,\,
Itt-' .
La din pdHurile de antreneaz aerul din jur
"
se cti el. Efechil de stingere al jetului astfel format
:
). ,.,.,. se prin. a materialelor aflate n combustie.
Pentru aceasta, jetul de ap trebuie sii aiM nu numai capacitate

tIJi: "
de ci capacitate de la materialului solid
",
S,111 lichid incendiat, striib:'dlld gazele caldc Wi r1\ riIe, {tir1\. a fi deviat sau
"
l' ' " ,'1',

, I
I
3.5.2. Srabilirea cipurl/or. numlrulul ,i modulul d. implasare
II
a pulvcriuroarelor de' api In InualatU
Kum3rul NI' de pulveri:r:atoare se cu (3.26), in care
debitul specific se cu (3.30). . :
Tipul amplasarea se. stabllcsc se asi:
I' gurc in mai dezavantajos de '" In c4
in cazul cu drencere (v. pct. 3.-41). dintre
1
sc dctcrmin3 n sie raza lor dc stropire N, = /),/2 (v. fig. 3.25 3.27).
'1 astfel nct s1l. se asigure cit mai uniform intensitatea de stingsre sau dtire
pe intreaga protejaU.. .'.' , I
Pulverizatoarelc pot avea axa JetulUl perpendlcularll pe pro
sau inclinatli cu un unghi ce .... .' I
I
tn figura 3.29 se prezint1i ca exempl? d.etahu de montare. cu racord
scurt a pulverizatorului tip PLUVIA, P6, Iar In figura 3.30 un detahu de mon
tarc cu racord lung a tip de pulverizator.
" ,
-r... ;
,
,1' I
'
Fig. 3.30. de montare cu racord lung
Fig. J,29. de cu
, rizatorulul tip PLU\'IA. P 6: , .
rarord scurt a pulvrrizatorului
1 _ eonductl de a.ilneatar. cu .pA, Z - ,n: J - rf.ducU'; J
tip PLUVIA. l' 6:
, , ..a\" cu raeord l\1nl; J - IDulAi O- pul\'t'rI....l
o
r lip PLUVIA. "
1 - CQoducU. de tU apl: Z ." ". l
J - pul\"erlDtor Pl:l"VJ.o\, 8.
.
3.5.3. Calculul hidraulic al cu pulverizatoare' de api .
Dcbitul dc calcul al conducte1or cu pJlverizatoare.se
cu rl'1alia (3.28), in care dcbitul specific se ealculeazli cu (3.30). ,
. Cakulul hidraulic dc dimcnslonare a conductclor sc cfectucaz:l dupll
melodologie ca in cu' . ' ...
dc a apel pot fi ramJllcatc sau mclare. Ramunle
ramificate pe care se pulverizatoarele se de
"
" I
I cu diametru constant, ceea ce prefabncaU a'
Diamdrul conduetci inclare se alege, dc ascmenea, ceea ce
. i
i:'
gradul de n alimcntarea cu apli a 1 .
La calculul inelare se. pune .problema punctu ':'1
dc punctul in care se inh.lnesc ce pleadi m "
contrare din punctul dc alimentare cu all?e1u.lUl. I,lunct se dcterJnJn!l
punind ca pc trasecle parcurse CCI dOI dm punctul de
234
l'

"
, '.'
.....
... .. '': t "f / ' ... .:' I'f , , t'
':1 .' ".. . "
. ". 'j
\(.'. I "i
'J " . ,
1;, cu plnl!. .in punctul de considerat, 'pierderile totale
se
fie
. de fie eg.ale (se admite\> 5%), a\'ind in vedere'
'li.../J punctele de regull!., Cu alte
.,:;'(,,; , se.pune 10 de sarcina
a apel s3 alb3 o valoare UnlC '
',.:+i.;'; .
: 4(l., . de ca/.cul 3.7. SI. se calculul hldraulic de a
" ,cu de incendiului. la un tunel de cabluri
," . (hg. 3,JI) '1 s:l se, deLHtul " sarcina In punctal
'.'jt.:" d! racord la exteraoar:l de ahmentare cu Ap1. .
':: St'ama de indicatiile de la pct: 3.'.2 de din figura 3.31'
puJ-rerazatoare tip PLUVIA. P6. avind diametrul orificiului d = 6 mm' de
utilizarc' H, = -10. mHIO ,i '" =.0,139 (v. 3.28). '
,::., Pentru sa aphc:at ca intre pul'Ieri
, :. 'i, , utoare1or nmpla:ate pe o ( In atla de simultanA) :sl nu
" J '!i. . mal de: U :'. sa constallt
Intreaga. ce prefabricat" a instala\id) ,i intrucit
li'> tj, dIntre pul'Ierazatoare sint sa calculat cOAducta cu debite unilorm
", trate. alegerea Il diametrului, s" calculat hidrau.
/1ic:1 unltarIL cu rrlll\la (3,21) A - -- - 0,0630J" s"I' din labriul 3:21
..,i, 1i 1., 7 6, I.l' 2 0,139'
,,;,; , .1, I.a cJiametrui conductei de -t0 mm avind A - 0.02'81.
' Calculul hidraulic al conductclor este ..edat In tabelul 3.29. Sa calculat mai lat'i ra
ro,ura 1. tronsoane1e \.1 ... \.7. stabilinduse sarcina In
';F,',: (fig. 3:31): ,JIdl'P. - .50.012 mH,O. Hamnra II, tronSOllne1e 2.1 .....:t7 sa calculat la
, '; ..: ' CinA In punctul a. la I'ulverizatorul I de pe tronsonul 2.1 o presiune
, " ., de nrcunoscut:l H' In funclie de. care sa determinat sarcina In punctul a.
:;'" calculele fnnd redate In tabelul J.JO. Om egalitatea ll,_. = ll.,. a. 1,2269S'
" H' = 50.012 a rezultat ll' = 10.78-1 mHo0. ' P
3,,1.,.1-:,1,;::,',... S-a pulverizatorului 1 . de pe tronsonul 2.1 tJ = 0.IJ9 J-1O.781 ...
. f -. 1/5 .sa electuat calculul hidraulic al ramurii II determinlodu-sc sarcina hidrodina
d.sponllllL\ In punctul b. 11."p& = j2.982 mHIO, valoare-Ia care a fost calculat:l ra
"',' , mD'" III analog ramurii II. Sarcina nccesar" In punctul A (lig.
'r;!i'" 3.JI) a'limellntare aP" a instaJatici ll",. A ." mH.O. ,
o, "" cu II 1"lrau IC al conductelor sa efectuat folosind din 2.1 2.8.
I"{: \ ' Calculul sumei de pierdcri de sarcini locale
"j"fij il" Trcmsoan 1 1 2 1 J I
\, 1. .; .; .:
1 teu de 1 X O., =. O.,
'i.':. ' 1 X 1,2 = J.2 1 cot d. 10
Total 1.7
/
Tronsoa';., 1.2; 1.3; 1.-1; I.j; 1.6; 1.8; 2,2; 2.3; i.1; 2.': 2.6; J,2; J.J; J.1; J.j; J.6:
1 tClI trr.ccro Ix 0.3 .. O,.'!
r',
--_._----
Total ,0.'
Tron SOli : 1.7:
-1 coluri d. 'O mm -1 X 1.0'" 1.00
.... ' 1 rqbinet cu ventil inclinat d. 'O mm Ix 2,2 = 2,2
2 teuri de tn'cere 2 X O., = 1,00
r"tar 7.2
1'''01150": 2.7:
I teu deriva . I X I.j;" 1.'
I robinet cu ventil Inclinat d. 80 mm I X 2,0 = 2.0
3 coturi d. 80 mm ,. 3 X 1,0 3,0
I leu de I X 0,.5 = 0.5
Tolal 7.0
235
--
--
---
--- --
--
--
--
li
(.leulul bldraullc al conduclelor IDltala,leI cu pulverizat oare folollnd re&laten/el. hldraullce-
K,.
tTun..
g.,
"'"u
II
J111bc
."
J liUtor
I
LI
2
1.2
J
J.J
i
li

U
ti
16
7
0,1179
-
0,880
-
0,881
-
1l.8!!'
-
0,891
-
0,901
-
0,917

I
L.J
2
2.2
3
2.3
1
21
.5
2..5
6
2.6
7
2.7
1.8
1
31
2
32
3
3.3
1
3.1
.5
3.'
(,
36
7
3.7
1.9
236
0,1187
\
O,IlHII
-
0,890
-
0,891
-
0,901
-
0,913
-
0,927
-
.
-
-
0,913
-
0,911
-
0,916
-
0,919
-
O,9l"
U,'}\(,
-
0.9.53
-
-
" i
f.
I
m
,
0,879 2,0
l,n9 2,0
2,6iO 2,0
3,'2'
2,0
1,i 16 2,0
',317 2,0
6,231
.
1,827
2,793
3,662
087
.5,.523
6,i76
19,010
1.5,'
d
A
mm
I
0,02.581
0,02.581
O,O2'81!
0.02'81
0,02'81
0,02'81
-
,
, 2,0 0,02.581
2,0 0,02'81
2,0 0,02'81
2,0 0,02.581
2,0 0,02.581
2,0 0,02'18
-
3,0 0,02'81
. 1,0' -
10
10
iO
10
10
10
.50
0,72 10
10 1,3'
1,80 10
2,60 10
'."
3,10 10
1,30 10
t.'.' ' --.
3,20 .50
'J
1,00 80
"
...Uu ,of (nelllPlul de 3.7)
:tA"
mmHIO
""
il
28 28. H
1$2 121 62
378 128 2'6
180 210 8'8
680 3io 1'38
2.598 1060 '30.
'6008 HIO 2,80 i 220
H,O
36 36 18
166 6.5 ilO
116 280 110
916
'00 2'0
1666 360 nil
2666 1000 .500
-'-- --
J 326 669 220
8618 2690 220
Hp
10 10 20
180 110 70
110 230
II'
870 i60 230
1630 760 380
2830 1200 600
3.580 2.50 7'0
8868 220 220
7,2 RAlIlURA II; Hdll, . = 'O 012 mm
0,68 iO 0,02.581 2.0 0.1187
1,7
1,3.5 iO 2,0 0.02'81 1,775
O,,
2,00 .10 0,02.581 2,0 2,66'
O.,
2,70 10 0,02.581 2,0
3."9
O,,
3,30 10 0,02.581 1,160 2,0
O)
10 0,02.581 'Z,O ',373
,O
O,,
2,90 0,02.581 3,0 6,300
3,.50 7.0 12.0 - 6' 12,'31
0,.5 HAnURA III; H,,,,,,., - .52982 mm
"
m/a
I
A.I
ml1l n,o
1
,
0,60 -
1,7
1,30
11,.5
J,90
o,,
2,6.5
. O,,
3,20
.f,OO O.'
0,.5
H
ij
9'
lJ'
2'10
400
--;;;-1
42
l'
100
!'
190
J.50
390
3100
1
300
I
1,7 i8 i8 88 i3180 - <\3268
-
O.'
18 9()' 276 i3 180 - 13 i.56
-
'0,.5 8.5 181
'.
.591 i3180 -
43771
-
O,, 110 .III 1 -Il IRO - ii 361 -
O,, 280 '91
2221 i3180
-
iOI -
O,'. i'O lOii 3871 il 180 - i7 o,, -
6,0

3000 1 Oii
---
7621
---
i3180
--
-
-
--
,O 801 2 180
1,.5
12'0 "8i li 1'2 10000 - .561.52 2000
: I

nUH

79
17-1
J09

9-19
10Ji
12
87
187
J77
727
1 117
i 217
i3H
62
233
"1
1 167
2087
J .5-17
IOOH
78
2.53
6JJ
1323"
2393
-
J 783'
7.5H
12
iOOOO
000
40000
10000
40000
40000
10000
1078.5
iO 78'
4078'
iO 78.5
iO 78.5
4078'
1071l'
iO 000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
H, .,..
mOI Il,O
10062
ia 233
10.5'2
41167
i2087
43.54i
- ..
10863 -
41038 -
11 i18
-
. 12108
- . 13 178
-
14 .568
- -
-
18328 1711
.52982,
- -
.
Tab.lul 3.29
A,
I1Im 11.0
,
-
-
-
-
-
-
d.
0101'
- ,
-
-
-'
"
-
-
-
-
-
-
-
-
11,1
1
-
-
-
-
-
.'
-
-
,--
16.3
-
t
-
.
:

w

F
i
g
.

3
.
3
1
.

S
c
h
e
m
a

d
e

c
a
l
c
u
l

a


d
e

c
o
m
b
a
t
e
r
e

a

i
n
c
e
n
d
i
u
l
u
i

c
u

p
u
l

i
e
r
i
z
a
t
o
a
r
e

d
e

a
p
l

p
e
n
t
r
u

U
I
I

t
u
n
e
l
'

d
e

c
a
b
l
u
r
i

e
l
e
c
t
r
i
c
e
.

!
.
3
!
J

l
.
6
(
)
m


.
i


1
.
2
9
1

t
.
A

5
.
0
0
m

.
.
.

"

F
i
i
.


S
c
b
e
l
U
.

d
e


i
n
e
l

r
e

d
e

c
o
n
d
u
c
t
e

a


d
o

c
o
m
b
a
t
e
t
e

a

i
u
c
u
d
i
u
l
u
i

c
u

p
a
b
e
r
i
z
a
l
o
&
J
e

d
e

a
p
l

p
e
a
t
l
'
t
l

u
a

t
U
l
I
e
l

d
o

c
a
b
l
u
r
i

e
l
e
c
t
r
i
c
e
.

-
'
1

.
.

'
"


:
a

.
-


X
r
.

O
b

t
r
a
I
>

s
e
r


...

!
I
O
n
s
a
.
u


1
;
.

v
a
-
.
.
;
p
u
1
7
1
O

.
.
r
u
a
t
o
r

C
a
l
c
u
l
u
l

p
;
e
s
i
u
n
i
i

d
e

a
t
i
l
l
%
a
r
e
,

H
'
,

p
e
n
t
r
u

p
t
i
l
.
-
e
r
i
z
a
l
o
a
r
e
1
e

m
o
n
t
a
t
e

p
I
!

r
a
m
u
r
U
e

s
e
c
t
l
D
d
a
r
e

t
l
.
i
n

f
i
g
.

3
.
3
1

(
u
e
m
p
l
u
l

d
e

c
a
I
c
:
u
1

3
.
7
)

:

-
i

=

A
q
l
.

1
[
.

1

d

m
m
H
.
O

h
r
l

1
.
3
5

h
r
l

H
,
.
.
.
.
.
A

m
m
H
.
O

m
m
H
.
O

m
m
H
.
Q
I
l
s

m

m

'
1

O

R
A
M
U
R
A

I
I
;

I
I
I


l
O
)

.

1

0
.
1
3
9
,
j
H
'


-
2
.
1

-
0
.
1
3
9
.
[
i
i
'

2

'1
0

0
.
0
2
'
8
1

O
,
O
O
O
'
l
9
8
6
H
'

2

0
,
1
3
9

J

1
,
0
0
l
J
'
I
6
H
'

=

2
.
2

=

O
,
1
3
9
1
J
i
i
'

-
0
.
2
7
8
1
.
[
i
i
'

2

i
l
!

0
.
0
2
'
8
1

O
,
O
O
i
9
9
6
1
1
/
'

3

2
.
3

'1

0
,
1
3
9
;
;
1
,
0
0
6
7
j
j
H
'

=

=
0
.

1
3
9
.
.
.
.
j
i
i
'

-
.

0
.
1
3
9

J
1
,
0

I
&
S
S
H
'

=

.

O
,
1
1
7
6
.
[
i
i
'

2

i
O

0
;
0
2
5
1
1
1

O
,
O
O
i
.
5
l
H
'

2
.
1

=

O
.
H
O
J
,
!
H
'

-
O
,
.
5
.
5
7
9
.
[
l
F

2

'1
0

0
,
0
2
.
5
8
1

O
,
O
O
8
3
3
6
H
'

.
5

2
.
'

6

0
,
1
3
9

J

i
,
O
'
l
0
.
5
7
H
'

.

=

O
,
H
I
3
.
[
i
i
'

-
0
,
1
3
9

J
i
,
0
7
1
6
S
H
'

=

O
,
6
9
9
6
9
.
[
i
i
'

2

1
0

0
,
0
2
.
5
8
1

O
,
0
1
2
6
3
H
'

2
.
6

=

O
,
I
H
.
j
H
'

-
O
,
8
"
'
3
7
8
J
i
P

2

'
1
0

0
,
0
2
.
5
8
1

O
,
0
1
8
3
7
6
H
'

7

0
.
1
.
1
9

J
I
,
1
2
i
2
9
H
'
=
O
,

H
7
.
[
i
i
'

2
.
7

-
O
,
9
9
1
1
6
.
f
i
i
'
.

3

'1
0

0
,
0
2
'
8
1

O
,
0
2
5
J
.
5
H
'

0
,
0
0
0
9
9
7
J
H
'

0
.
O
O
3
9
9
2
1
l
'

0
.
O
O
9
0
1
H
'

O
,
O
I
6
0
6
H
'

,

0
.
0
2
j
2
7
H
'

0
.
0
3
6
7
.
5
H
'

O
,
O
i
6
0
6
H
'

I

I


0
.
0
0
I
J
1
6
H
'

.
.

0
.
O
O
.
5
3
8
9
.
5
H
'

0
.
0
1
2
1
.
5
H
'

O
,
0
2
1
6
9
H
'

0
.
0
3
'
"

1
1
H
'

O
.
l
H
9
6
I
H
'

O
,
1
0
2
6
9
W


1
3
1
6
J
l
.
1

l
,
O
O
G
7
J
5
W


.
.

i
.

1
.
0
1
0
.
5
7
H
'

l
,
0
7
i
6
8
H
'

l
,
1
2
'
1
2
9
H
'

.

1
.
2
2
6
9
8
H
'

(

.
.

"-1
>


&

;
-
::_
0

'
:

.
J


.
-
'
;
:
"


.
.
.
.


w
.
:
P
"
I
(
.
.
,


_

.
"
.
.
.
.
.
w
.
.
.

.
.
'

-
.
-
-
-
-

.
.
.


-
;
,


-
.
1
;
'
"

.
,
.

-
-
-
.
.
.
.


.
.
.
.


*
;
;

.
.


-
.
-
.
-
-
s
-
-
p
-
r
-
'
-
-
-
=
=
-
-
:
;
,

:
:
.

.
y

,
J
.

.
.
t


--
--
: t
"
:1
"
'1'
l'
{
I
Calculul bldraullc al relelel JDel.re de cODducte a
.
tron
""n
i
..au

Tllator
_. __..
I
H
1.11
IJ
1.13
12
.
1.12
j
II
III
10
1.10
9
'"
1.9
li
1.8
7
1.7
6
1.6
.,
1..5
I
1
1.1
.1
1.3
2
1.2
I
l.1
240
i
A" I v ti 'le 1:
9'" mmH,O mm .4
m mm I/s 1/1 m!1 mmH,O
H,O
.
m
.
,
.. 3 7 8 10
Traseul 1.1 ... 1.11
2 6 51
)
0,879
.
-
,
1,0 0,002206 0,879 0,27 3 3
0,879
-
1.7 6'
,,O .0,002206 0,.58 10 Il 2.0 1,7'8 6'
0,879
"
.
J, 2,661 0,002206 22 2,0 0,'-' 11.0 - 6'
0,879
2,0 0,002206 1,00 20.0 3,'13 - "O 6'
:
"
0.880
Jo,o .....23 0,002206 IJJ
0,88 I
2,0 60 - 1.2' 6'
,
'92 0,002206 . 227
O,IiSJ
1,-'0 2,0 '.301 "6.0 - 6'
.
110 337
O,lIRIi
6,1117 0,002206 1,70 2,0 6' - .... ",O
0.002206 1,90 110 7,073 2,0 70.0 6' - "77
,
0,888
180 0,002206 2,20 90'.0 7,960 2,0
-
6'7
0,891
120,0
- 6'
210 897 0.002206 2,0 8,8' I 2.'0
0,89'
6'
,
110,0 280 I 177
0,9110
2,80 9,716 0,002206 2,0 - 6'
300 1177
0,906
0,002206 10.616 2,0 3.00 1'0;0 - 6'
190,0 . 1831 3,23 380 0,002206 2,0 - 11,"2 6'
0,913
12,16' 3.12 2209 0,002206 220,0 1.6 3.'0
fi'
., 1:i;:,
.. a'f(: '" ".';:J.
JDlt.lalleJ cu pulverJatoare
.
(0101104 rtaJa.
"
19
J'
.'
mm
TabfJu/ 3.31
18 17
'1.'
16
,.'
1-----1----1-- ---!----I---
13 IZ

. '1 ..

' ,ti
6 3 O,, 3
.
11 II 8
O.'
I
63 28 1.5 0,5
, ,
','.
I
129 .H 26 O,,
.
229
3S1
91 10 0,.5
IH 60
0.-'
6Mi
"
229 O,,
801 321 95
0,-'
111 1 10J 120 0,5
.
DOi 601 160 O,,
,
',' 19RI S01 200, O,.,
I
1021 2 '0I
O,,
O,, 2201
3 Iii
.l,O
260 1281
., 2'11
241
J OIi1 11100
10000
10000
1
..O000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
. 10 000
10000
.
10000
\
10000
10000
-
-
-
-
-
-
-
-
.

-
-
-
-
-
10006
100li
10063
"
10 121
10229
"
10381
10666
10801
11 101
.
11 '0I
11 981
12 'O 1
13 11 1
l' 293
.
-
-
,
-
-
-
-
-
-
-
-
-
,
-
-
.
-
-
-
-
-
-,
-
-
-
-
-
-
-
-
"
--
2
2
2
2
2
1.5 ' 0.879
t,l.5
- 0.879 1,2. 0.002206
16 0,879 ,
,"
1,16
-
1,7'8 2,0 0.002206
17 0.879
1, t7
-
Z,661 2..0 0.002206
III
.
0.879
1.18
-
3.'13 2,0 0.002206
19
0.880
..
,
1.19
-
",123 2,0 0,002206
20 0.881
1.20
-
'.301 2.0 0,002206
I
21
0.883
\.21 6,187 2,0 0,002206
-
, ,
.0.886
1.22 .
-
7.073 2.0
0;002206
3 0.888
.23
-
7,960 2.0 0.002206
0.891
.2i - 8.8'1
" 2.0
0.802206 "
,
6
of
0.89-'
,2' -
9.7"6 2.0 0,002206 ,
0.900
.26
-
10,616 2.0 .0,002206
0.906
I
27 - 11."2 2.0 0.002206
0.913
28 - 12.16-' 1.6 0.002206 l.
29
-
H,930 -',O,
27
'1.
28
1,
2
0,27 1,7 1
6'
. ...l
I
M 10 0.'& 6'
n 0.7.5 11..0
6'
' .
. 6' 10 20,0 1.00
,
60 30,0 6.5 1.2'
6'
92 16.0 1,'0
110 1.70 ",O 6'
70.0' 1.90 Ha" 6'
"
90,0 180 2.20 6'
.
210 120.0 6' 2.'0
280 2,80 110.0 6'
300 3,00 6-' 1'0.0
380 190.0 3,2' 6'
. '
2to 3.'0 6'

100 ;3.00 9' 1"
, ,
. 242
, .
'"
"
.,' .
'. .;

. (:, \' ,f .
'::'.' 1,.,-
TtJ1uluI3.31 iem;UnuI.rI) ,1 ';,' 'h.
. , 1: . ..
17, ,1 18 l' 19 ' .'
',r
/,;, '
.: .
16 I l'
)c "1
.. ' '
1, 1J.
, "
IZ
,J:::-:

I ",
,
;". ,
' 2.'
8 8 10000 , ..o01.5
.',
- -
\: "
1'," '
- ,
0.-'
10 18 10000 1003'
,
' - -
1
,,'
.,
,
O.' l'
33 iOOOO,
-
iO 072
- -
.
, O.'
26 -'9 ..O000 -
..O 138
- -
.
;
;
..
O."
iO 99
\ '
10000 .
,10238
-
-'
" I
0,-' 60 Hl9 10000 -
..O390
- -'
0,-'
"
231 10000 - iO 57' - -'
.
.
0,5
9'
329 "0000 -
10810
- -
O,, 120 H9 ..o000 - 11110
- -'
,
O,,
;
.
ltiO 609 10000 - 11510'
-' -'
0,5 200 809 10000 -
11990
,
- -"
\
V
O,, 220
" '
\ 029 10000
- 12 '10 -
.
,
-
0' 260 \289 10000 -
13 \50 - -
3,0 \1100 3089 10000 - l' 302 -
-- --- --
-
--
2.5 \ 700 i 7811 7 "77 -l0 000 2000 19177 ' - -
"
1 .. .
" ,
, .
"
,:"", .,
Il 10 8
.\ . I ',1, , I
\
Ci I 1
.
,
,, ,
'1'.' :
_----'__Z._' 3 ,of " - J

HETEA. IKELAR.t Tra.ul l."''', l.29 '
,
7
.'
,..
.
11
39
79
139
231
,
341
,
..81
661
901
1 181 .
1181
t 861
2213
2688
,\
, ,'" :i '
1, li.
1.5
3'
I
n
138
.
238
.

57'
810
1 I io
,
"10
1990
2
3
, 302
" .
\ .
..
. .' .'
T"'"JOII : 1.9:
I cot d. ilO
1 )( 1.0 - 1,0
I dblrioultor
,1 X O,, O.,
Total 1,'
1'roll50lI: 3.7:
1 teu de
1 xl.' _ ..,
I leII de trecere
1 x O., - O.'
I roloillrl cu "clltil Inclinat d. 100 mm
1 X 2.0 - 2.0
2 coluri d. 100 I1lm
2 X .1.0 - 2.0
Total 6,0
. de 3.8. 51 se efectueze Calculul hldraulic al retelei Inelare de conducte
a cu de al'I pentru combaterea incendiilor la un tunel de C<1bluri
electnce (hg. 3.32) se determine sarcina hidrodinamicl necesari in punctul de racord
la releaua exterioarl de alimentare cu apl.
. Rr:olvare. Se aleg pul'/erizatoare tip PLUVIA. P6, a'llnd d ... 6 romi H, _ -f0 mH O
a ,c 0.139 ('1. tahel 3.28). ,1
. 1"'ntnl calculul hidralliic al retelei Inelare se presllpllne cA pnnctul de con'/trll!'n"",
1,111, /1 1'"11.lul III "" .1l1ti1l1ClIC cllr""I11 1""arA In IIeIl"nrl cOlltrllre din pUllctnl O de
,,1I1111'lIll1le cu "1'1\ Il 1I",lullu ClIc pUllctnl H (fig. 3.32). ACeit pUIICt ac determinA '/eriliclnd
..<1 pe Iraseele parcurse de cei doi curellli din punctul O de alimentllre cu apA pinl
In <le H 51. rezulte pierdere total1' de SIlrcinl (toate,punctele
Inelllllll au inl\llime geodezic!). .
. niam'tn,1 con<ll'ctei s-a considerat constant sa ales preliminar de 6' rit.,
dIn t,,1>,lul 3.21 pe baza '/alorii rezistenlei unitare A. calculati cu relatia (3.21).
Calculul .al inelare este redat in tabelul 3.31 fi a fost efectuat'
nomol;ramele din 2.1 2.8. Atit transaanele 1.11 ... 1.1 cit pentru tron.
,..)anele 1. 1.5 ... 1.28 plerdenJe totale .de sarctnA au fost calculate determinind In prealabil
deultcle la ('ecare pu1Yerlzator, de presiunile de utilizare efective respectiv debi
tele de calcul ale fiecl\rui tronsan.. . "
Calc"I,,1 .umei coclicienlilor' de pierderi de sarcini locale ,
1.2 1.1-1; 1. 16 .... 1.27: 00'
1 teu de trecere
t X O,, - O., "
Total O.,
TrollSlJ<JII': 1.1; 1.28:
I leu de
1 X 2 .. ,2,0
1 cot d.,6.5 mm
I xl .. 1.0
Total' 3.0
Tr()IIHm; 1.1-':
I 1('U de trecere
1 X 0,.5 - O.,
2 coturi d. 6.5 mm
2x 1.0 - 2.0
Total 2..5
I din distribuitor
1 X O,, - O,,
2 coturi d. 100 mm
2 X 1,0" 2.0
Total 2,'
S.lrcilla, hidrmlillamlc.! IIcceSllrll pentru Cu apll a "'Ieiel Inelare, determlnatll.
in I"'",lul .Ic "''''ml .., (fiII . .1,32) la releaua exterioarl e.le 11",. A - -l9.H7 mH.O (.,. tll
1)1'1 .1.) Il.
..
Proiectarea
.
1, '.
... '''''1 f.
4
.o,

lor' interioare
de canalizare
. ,
",'
.
4.1. Interioare de cariallzare a apelor uzate menajere
A.\.
.
oi 'J' l
"/1'
I
I I .... 1.1. specifice. echlvalen,1 de debit Ji debite de calcul pentru
;.: .
, dimensionarea conductelor de canalizare. a apelor uzate
,\ .'
:
Debitele specifice de ape uzate menajere, respectiv de ape
"y evacuate de la anumi.te puncte de utilizare in unitatea de !imp in
j
'.,
.,' 'f,'
de tipul obiectului sanitar sint date n tabelul 4.1.
'''', ..
.'; i o Echivalentul ode debit pentru scurgere. E,. se ca raportul intre
debitul specific de scurgere q, un debit specific q,. = 0,33 Ils ales conven
W.': ca unitate de
's 'l!' ..
'1
..
" ,

l!,:- E
. (4.1)
v"':,1 , -' q.. 0.33
..'
,:( . .,
:.,/ , .: Debitul de calcul pentru conductele de ,ale
. sau punctelor de consum la coloane este. egal cu debltul speCIfic mdlcat in
14.: ' tabelul .4.1. . . .
,: Pentru celelalte conducte de canalizare a apelor uzate menajere, debitul
' . ,de calcul fJ, se calculead cu ,
q, = 'q, +' q,';'w (4,2)
In care: q, este dcbitul valorii sumei E,
ai obiectelor sanitare ai 'punctelor de consum.
debit ce se scurge in de canalizare' considc
in Ils; 1.
q,,,,,,:s debitul specific de scurgere cu cea ma:c
1,;,: care se scurge in de conSIderata,
U n Ils;'
t: . -:- pentru de
( q, = 0,001 E,; (U)
245'
244
", ,,
'f, 1'., ',"
':
T4be1ul f.1
Debitele specifice de scur,ere pentru ape uzate mellaJere de la diferite obiecta .....tate aau plllleta
ode consum 1/" echtvalentul lor de debit E" dlametre/e DOaUaale paatllle-de lIIoDtaJ ale eODdllC_
de le,lIurl de la obiectele .au/tar, la coIoaDe (STAS 1711'-Sll).
'Dcnumirea punctului'
de consnm
Chiuvctll
l ..a.'/t"';lr
l'is(Jar cu sp1llare pt:r
mancnt1l
Pisoar cu sp1llare intt"r
mite'utti
Blfh:u
picioare
Albie dc rufe
Closet cu relcr'lor mon
. C "
tat la
-< Cu rezer'/or mon
tat pe va. la semi-
, .. ,.
Cad.1 de baie
de haie pentru
copii
,
Spll1tor simpln de "ase
,
J
I dublu de 'lase
Finli1l1l peutru "'\ut apA
circular (pen
tru un loc)
Scuip1ltoare cu sp1llare
Sifon de la:
- cazan de fiert rufe
- sau de
-
- de
farfurii
- de tat
1..lr la vut
- de spAlat
rufc pentru
iwtlustriale
- pentru cHidiri social-culturale, anexele grupurile sani.
'.; ,
<"Amine, Mi publice, srupuri pentru
tare ale industriale:
'.". de serVICIU, stad,loane
:
," fi cOlAnul
\: :
ru: ';ii;,
,"1'
(;rllpuri sanitare la ve.ti.ude, fllhricilor, ilIe
in ('arc: a
este coeficient determinat In de regimul 'de furni7.are
licrdor, unitlliilor de pr?dllc\.e
a apci In de ale "alori snt date
in tabelul -4.2;
(lllSliliVA '
De"it
specific: de
. scurgere
'1,
Ils
0,33'
O,I?
OM
" ..,
0,17
0,.13
0,66
1,1.5
2
0,66
0,33
0,33
0,'0
0,08
0,17.
0,17
0,66
0,33
0,66
0,66
0,66
, '
3,00
Echi',alent
de de"it
Diametrul
nominal al
Pa nt& conduc:te! de
legAturA
conductei de
legjlturl, D.
mm
I
norllJal1 miniml
'O 0,03' 0,02'
0,03' 0,02'
30 o,on O,OH
I
'O 0,02' 0,020
Ja 0,03' . 0,02.5
30 o,on 0,02'
.50 0,02.5 0,020
IOOIVJ 0,020 0,012
,
100 0,020 0,012
,fa 0,03' 0,02'
10 ' 0,03.5
0.02'
",O 0,03.5 0,02'

0,03.5
0,03.5
0,02.5
0,02.5
'O
ia
0,03.5
0,030
0,02"
0,020
70 0,03' 0,02.5
-'O. 0,03.5 0,02'
100 o,on 0,02'
100 0,03'

, 100
0,03' 0,02'
100 0,03'
.
0,02'
"
pentru
scurgt"re
E, 0,33
I
lI,'O
0,1'
.3,'
li,'
. I
...c1i\dirii
2
3,'
6
2
I
I
I
I Teatre, cluburi, cinematogra.!e, gAri, J'oliclinici
1,'
0,1.5
Olidiri pentru birouri, magazine, grupu.ri sa
nitare pe Ilngll. hale ateJiere, hotelurt cu
0,.5
O.'
camere de baie aferente camerelor de locu.t
2
,
I
2
..'.
"U
Spitalr., cnntint', rrstaur:J.nte, hulefe
2
{J
2
..
..
..
,,"
,. "
grup/ITi sanitare comune
II
,"
,
tr{-lt;t,'h -\1 7.-I.C
..
,
"
Tabelul 4.2 .'
'.
0,3.1 '0,38 0,.41
Tabellli -1,3
Domeniul de
. de calcul
aplic.-ue IL rela
tiei de calcul
E,;l: 0.50
1/, ... a O..1.1.[E;
E, $10 0,.10
1/, ... a ' O.6.1.[E; ,
q, ... a 0,70 .JE;
E, 1.00
. '1, ... a O,I!.5 .[ii';
'o 9' ,.....1 'E, .. 1,00
1/, ='a ,J -V",
E, ;;. 1,.10
1/, =: a I,,,..[E;
E, .. 2,2.1
--------_. _....
.
1 E, IUl!.:l drodt 'cf'k indiratc III' .
c
coeficient 'delerminat In de cllidirii. . Pentru tnale categoriile tie c1l1diri, la '/olori ilie,
domeniul de aplicare a relalid de rulcul .e relala.
rcdate de calcul pentru dcuitul q,.
ale dlrui valori sint tonform tahc1ului -4.3, in care sint

f
."
,
, .1.
247'
246
I
10
3
-
ti),'\'
i 400
I
I
I

Il


rabd..t ".i (eolllin"urr)
:-f;
,1,
o
I
i
',II
,
It:
2, \6
"

11,16 90
1,87 1.72 13.66 80 1.62
1,83 \,72 1.98 2.JO 'i
14.6' 100 2.12
1',13 120
1,93 2,09 1,81
2,11 2.29 2,6'
,
1.99
2,86
'l
2,17 1.5.61 HO 2.28 2."
\
3,06
16,'" 180
2,13 2,6-1 16.07 160 2.30
2,60 3,2' 2.11 t,'8
2,96 3,12
17,ii
16.90 200 2.72 2.'7
3,63 2,87 3.01 3.30 2'0
3,62 17.89 .300 3,14 3.33 ".19
3,60 3,91 18.33 1,'3 3.10 3'0
111.11 ' i,6i 3,63 1,13 3,8' 100
1,03 1,13 111.20 '3,8'
'.13 ""'O
.5.11 \ 19.63 i,67 1,06 1.30 '00
20.69 1.90 '.67 ",26 1.'\ '50
21.72 600 1,71 ',93
22,7i 6"0
'.12 ",".5
6.17
700
1.91 i.63 ',33
6.10
750
1.80 ',09 ',.5-3
6.63
800
.5.72 1.97 '.27
'6,84
'.81 '.13 '.14
7,0.5 5,61 6,0
900
.5,29
8'0
7,28 6.27 ',10 ',77
7,16 5,93 6.""
1000
'.'9
6,61 7,6'
1 IOD
6.09
8,03
1200
6,38 6.93 6.02
6,67' 8.38
1300
7,2-1 6.29
8,72 6,9i 7,'1
HOO
6.'i.
7.82 9.0'
1500
7.20 6.79
9.37
1600
8,09 7,16 7,03
8,36 9.68
1700
7,70 7,26
9,98
1800
8,62 7.9-1 7,18
8,87 10.27
1900
8.17 7.70
8,39 9.11 10.'-'
2000
7.91
10,82
2200
9,3.5 8.61 8, 12
11.35
2100
9,80 9,03 8,"
9,13 IO,2i 11,8'
2600
8.89
12.34
2800
10.66 9.82 9.2'
12,80
3000
11.06 9,60 10.19
13.2'
3200
9,9i 10.'-1 11.1'
13,69
.3 100
10.89 11.82 10,21
\1,11
3600
12,19 11.22 10.58
11.'2 10.89 \2.'"
31100
11."
14.92
iOOO
12,88 11.87 11,19
1.5.30
1200
13,22 12.17 11,48
U.68
.. ""00
12.i1 11,76 13,'i
12,71 13.66 16,0'
.. (,00
12.0-1
16,11
.. HOD
13,06 .... 17 12;31
16,11
, ono
13,3-1 tuS 12.'7
17, II
" Inn
.... 711 11.61 12,83
.,.U7 D.RR 1.1,ll9 17.1'
, 4UO 17,7K
.5 600
U.JII 1l.:I-I H.I'
18.11
HOO
11.11 13,.58 ".61
14,66 18.il
6000
1'.02 13.82
16.\9 ' li,91 18,7"
6500
11.06
16,8.5 19,'1
7000
10(,63 1','2
20.2.5
20,96
16,11 ".18
18.10 ".72' 16.67 7'00
1
,j 1,
.[.
, ; "," .'
-
" .
,
'1,. 1',' . ",'
'"
3.'0
",00
i,'O
5,00
5.'0
6
1
K
v
III

11
16
18
20
2'
30
246
OM 0.0' 0.06 0,01
0,01 0,01 0.08 0,09
0.08 0,08 0,08 0.10
0,09 0,10 0,11 0..12
0,10 0.11 0,12 O,li
0.11 0.12 0,13 O. t'
0,13 O,li 0.1' 0,18
0,13 0,16 0,17 0,20
0,16 0,17 0,19 0,22
0,17 0.19 0,20 0,23
0,18 0,20 0.22 0,2'
0,20 0.21 0.23 0.21
0,21 0,22 0,24 0,28
0.22 0,23 0.2' ' 0.29
0,23 0,2' 0,21 0,31
0,2' 0.21 0,29 0.33
0.26 0.28 0.31 0.36
0.28 0,30 0,33 0.38
0.30 0.32 0.34 0.10
0,31 0,33 0,36 0,12
0,32 0.3-' 0.38 O,H
0,.1-' 0,38 0.11 0..17
. 0,38 0,11 0.44' O.H
0.10
11.13
11,17
0,13
11,111
0,-'0
0,17
1l,111
0,3'1
1l,'1
Il."
0.61
0,'1
.
O,'i
0,-'4
0.'8
0,'8
0,62
0.61
0,72
0.'8 0.61 0,66 0,76
0,61 0,6' 0.70 0,81
0.68 0.73 O,7? 0,91
0.7-' 0,80 ' 0,86 0,99.
Valorile drhitului de calcul q, pcntru cchivalcl,1tii de scurgcre
E, = l-7 500 pentru diverse catcgQrii de cllldiri siJlt date in tabelul 1.4.
Tabtlul ,ti
Valorile debltulul fI corespunzInd ...lIorli sumei' echtvalenillor E, (E, - 1-1 "00) pentru
categorii de clldiri de locuit (1); pentru copii, (2); t :,
duhuri. cinematograre, policlinicl (3); cll,liri pentru Lirourl. magazine. grupuri .anit......
pe hale ateli.r., hoteluri cu camere de baie afer.nte camerelor de locuit (i); insti.
de (5); spitale, sanatorii, cantin., restaurante. bulete (6); hoteluri cu grupuri
_'anitare comune (7); publice. grupuri S:LI1itare pentru sporti"i. personal
tic scr',iciu. stadioal1e c1l1diri cu destinalie (cazllrrni etc,) (8); grupuri sanitare la "eo
2
I
'12.16
.3 600
11,/0 11.'6
12.00 12,72 11,'2
13,11 Il ,IIi 12.13 ,. 3800
13,61 12.n IU' iOOO
11.0.5
(<{' "" 4100
12,70 13.27 , .. 200
U,I6 13.69 11."8
., HOO 11,91
,,: .. 800
13.5.5 11.09
1'.33
.. j 000
100 Il.9'
1'.7.5
... HOO
11,33 14.90
16,16
; ''':i, .' , 100
11,72 1.5.30
16,.57 1.5,10 1.5.69
.. .:' ,
16,91, 1.5,18 16,08
'" '600
. ", /1,', ' , 800 17,38
.'ti';"', 6000
16,46 1.5.8'
16,22 17.n.
"\"':" 6-'00
16.8-1
18,7.' 17,14 17,79
. l .. , ,
. ,,' , 7000 19,12
,'OI:':.. ",( '7'00
18,0.5 18.71
20,66 19.62 18.9'
(
J'
I
'
\ '.;.:..
','
0,06 ' tf,O.5 0,0-' 0.1.5
,':;';\.
0,2'
"
0,10 0.09 0.08

0,10 0.11 0.10
, .' 0.30
Il, l.5
...:. 0.60
0,14 0,13 .' 0,'0
,0.16 O,l.5 O.li
0,18 ,0,18 0,17 O,'"
: '
0,19 0.21 0,18 1.00
'"
1,2'
0,23 0,21 0,20
'".li,: '
0,2" . 0,26 0,22, 1.'0
;-tl{":
' 1,'-' 0.28 0.26 0.21
'.r.i;( .:
0,21 0.30
2,2'
0.2' p' 2,00
0,31 0,29 0.27

l ., ...
0,33 0,30 2,.50 0.2
, '"
0,32 0,3'
3,00
0,30
2.'-'
0,36 0,33 0,31
'
3,.50 0,39 0,36 0.31
""j" , .
0,36 0.39 i,OO
; O,il 0.11 0.38
" .50
./ 0,17 0.13 0.10
'.00
0,19 0,12 0.1'
ti;": . ' .50
0,17 0,-'1 6 O,ii
"
.... . 0,.51 7 0,17 O."
0,'4 0;'9
O."

9
Il
.Il). 0,63
, 10
0,'8 0,'4
0,66 0,61 0.-"
"
0.72 12 0,63. 0,61
0.78 >:';' ' 11 0.68 0.72
:,.,
0,81
li, .. ' 18
16 0.73 0.77
,'f,l
0,71 0.89
211
11.112
0,93 0,86 11.81
,.
I
2'
1.04 0.111 0.96
";"
1,1" " 0.99 1.0-'
',"',-
30.
..O' , 1.31 1.22 1,1-'
H}:
1,36 1,28 1."8
1.62. 1,41
.'
1,"9
1,'2 I,ISI 1,7'

[
i-:
tiarcle fabricilor. atelierelor. de produclie (9), lSTAS 119}'86)
o
l<eRim de furllizare
a apei (hlzi) ,
, iO ' ' 0.87

jO 0.98
E, 60 1,08
coeficient li
70 1.17
1,26 80
0,33 I 0,3' I 0.38 I O,ii
90 1.3-1
1.12 f, (I{s) IOD
120 1.'6
o 2 1--3 110 ,1.10
160 I,n
ClII'liri de loculn\e (/)
IHO
,
1,9'
200 2.06
2.31 2'0 O.U
300 2,j8 0,2.5
2,82 3-'0 0.30
iOO 3..04
,
3,2' 0,60 . 4'0
3,i8 '00 0.7'
,"O
3,6' 1.00
600 3.89
",02 6'0 '1.'0
700 . 11.20 I,n
7jO 1.36 2.M
800 4.'3 2,2'
1,10 8'0 2.'0
1.86 900 2.7'
:1,00 ' 9'0 '.02
,1'< pentru copii. crefe (2)
0,01
0.11
O.U
0,17
0,19
0,21
0,21
0,21
0,30
0,32
O,3i
0.36
0,38
0,10
0.42
O,'"
0,18
O, 1
0.'4
0,'7
0,.59
0.6i
0,63
0.73
0.7-'
0.81
0.90
0.97
1,oJ
.1
I.UK
, 1.21
1.32
1,'3
1.71
1,87
2.02
249
"
1000
1 100
1200
\'JOO
1400
1
1600
170U
1 KOII
11)011
. lUOU
2200
2 -100
2600
2800,
3000
3200
'.18
'.18,
'.77
6.06
6.3'1
6,61
6,118
7,14
7,10
7.6,'
7,90
8,10
8.86
9.33
9.78
10,23
10.66
2
0,93
' 1,0'1'
1.14
1.21
1.33
1,12
1.'0
1.6'
1.80
1,93
2,06
2,18
2.16
2.72
2,91
3,20.
3,12
3.63
3.83
1.03
1,22
1.10
1,'3
U6
1,93
';10
',26
',18
',74
6,0-'
6,3'
6.61
6.92
7,20
7,-11
1,71
11,011
S,l6
8,77
9.26
9,7i
10,21
10,67
11.12

1.00
1.12
I.li
l.31
I,H
1,.53
1.62
1.78
1.91
2,08
2.2l.
2,3'
' 2,6'
2.93
3,19
3.ii
3,61
3.90
4,11
1.32
i.'2
1..72
1,91
',10
'.28
'.16
',63
',81
6.11
6.16
6.18
7,;).9
,7,39
7,68
1.97
8.2'
II, '.1
8,110
9,33
9.8' :
10,3'
10.87
11.33
11.110
1.1,
1,29 '
1,13
1.'1
1.6'
1.76
1,86
2,0'
2,22
2,39
2,'"
1.611
3,03 '
3,3J
3,6i
3.92
1.18
1.13
1.68
1,9/
',14 ,..
',36
'.'1
'.78
'.98
6.18
6.37
6,'7
6,91
1,30 .
7,6'
7,98
8.n
8.61
8.'16
11,1.7
Il.'?
11.111.
10.U
11,02
11,'1
12.11
12.61
13,16
. ,f
,
.. , . 1-- : .
,
.' ,,;. l" ,
' '1 .. '
'/
I
.- :., ....
. "
. ,'" ' ' " 1, ',,; 1 ,", of "'. "
"
'.
Tabel..l 1:f (GOlllj"lfd't)
Talulul (continUI"')
o 2 o
LOCIT
.
6,07 6,43 6,99
6,:1' 6,63
6,41 6,82 7,41
6,61 7,01 7,61
6,78 7,19 7,81
7,11 7," 8,19
7,43 7,88 8,-'6
7.73 8,20 8,91
8,02 8,'1 9,2i
8,31 8,81 9,'7
8,'8 9,10 9,88
8,81 9,38 10,18
9,10 9,6.5 10,18
9,92

9.'9 10,17 ,O,
10,06 10,67
10.'1 11,11 12,10
10,91 11,60 12,'11
11,3' '2,01 1.1,07
. 11,'-' 12,16 13,'3
12,13, 12,87 13,97'
12,'1 11,10
12.87 13.6' 11,82
13,22 11,02 1-',23
.l3,-" . 11,39 1',62
1.1,1)0 . I1,H 16,01
11.23 U,09 16,38
11.'-' U.il 16,7'
11,86 U,76 17,11
",16 16,09 17,16
",18 ,16.10 17,81
",76 16,72 18,"
16,0' 17.02 18,18
16,31 17,l3 18,81
16,62 17,62 19,13
17,23 18,3i 19,91
17,9' 19,03 20,66
111,'3 19,70 21,39
I 2 l' I
o
3 '.. 1#
cluburi, cinrmalografe. B:'ri.
1100
8,09
polidi D ici (.1) .
11'0
0,37 0,39 0,12 0,19 2200 1!,.l1
:"q: ',': 2,-'0 lO,93 11,19 12,18 11,1.5
900
8,'8 0,38 0,11 0,11 0,'1 2100 11,32 12,00 ' 13,03 1" 2.7" ",O'J.
9.50
8,111 0,10 0,16 0,'3 2 609 0,12 0,06 0,07 11,78 12,49 " 3,00, ' OM 0,1' 0,0' 1',70
, 1000
9,01 .'
3,50 . 0,13 0,16 0,'8 2800 0,08 0,09 0,10 0,11 12,22 O,U 0,'0 11,07 12.96 16, ,\O
I 100
9,111
.
1,00 '0,10 0,16 0,19 0,10 0,1\ 0,13 0,62 3000 0,30 0,'3 12,6', 16,87 " li,"
1200 9,91
O,U. 0,16 0,17 0,20 , 1,50 0,19 0,6' 3200 13,07 0,'6 0,'2 D,M 17,12 ",09
1300 10,31
0,22 . 0,17 0,18 0,19 0,60 0,69 3100 t1,i7 ',00 0,'2 11,29 17,86 1','1
1 iDO' 10,70
o,n 0,2'1 ,3.50 0,62 0,19 O,ZO 0,72 3600 13,86 11,70 0,2' 0,7' 18,18 ".96 O,'"
1-'00 11,08
0,7.5 3800 0,.57 0,60 6,00 0,23 0,29 1,00 0,21 0,2' 15,10 16,10 18,!)9
!'
'"
9
1600
Il,'" 7 0,60 11,70 0,81 iODa 11,67 0,24 0,28 0,32 15,50 16,82 0,2' 19,18 l.2'
1700 11.79 O,U 8' I 0;69 0,87 i 200 11,97 6,26 0,28 0,30 O," 1.5,88 17,21 0,3' 19,96
1800 12,Il
0,70 0,71 0,80 0,92 1 iDO 0,28 0,30 0,33 0,39 17,64 . 1',32 16,26 1,7' 20,13
1900 12,17 " 0,73 0,77 0,81 la 0,32 0,10 0,97 1600 15,67 2,00 0,30 16,62 18,01 0,3' 20,89
2000 li,79 0,80 0,92 12 0,.12 0,37 0,13 1,07 1800 16,00 2,2.5 0,31 16,97 18,13 21,31
2200 13.11 . H. O,Ul 0,92 0,99 2,.50 0,31 0,.36 0,39 1,13 000 16.38 17,32 18,81 0,1' 21,78
2100 IVII ,0,92 1.23 " 200 16 0,98 1,06 0,38 0,11 0,17 16,66 0,3' 2,7' 17,67 19,18 22,21
2600 1011 18 1,31, 1,01 1,13 0,911 .1,00 0,.16 0,.19 16,97 ' O,U 1/1,00 22,(,.l '100
.' 21100 "',1) 20 3,j() I,Ol 1,10 1,19 0,10 0,13 0,16 1,31\ :1600 17,28 0,'3 18,33 19.'JO 23,0.5
3000 1, ., ",66 :U 1,23 0,13 1,00 0,49 1.33 0,'7 17,.59 0,1' 18,66 20,28 U1 '800
3200 16.18
1,34 1,16 1,.50 0,61 30. 0:18 0,1' 1.69 li 000 17,89 18,98 20,60 '23,86
HOO 16,68
10 0,18 0,61 1,68 ',00 0,'1 1," 1,93 6 18,62 O," 21,H 1 83
3600 17,16
1,63 1,73 0,.50 0,67 50 1.88 ,,'O 0,'3 0,'8 2,18 7000 19,33 22,2' 2',77
3800 17,63 60 r O,j6 1,78 1,90 2,06 6 0,60 0,70 2.38 0,'2 20,00 21,22 23,04 26.67 7'00
1000 t8,09 .70' 7 0,60 1,93 0,76 2,03 2,22 0,'7 0,6'
i 200 IlI,') ,', 80 8 0,61 0,61 0,111 0,70 2,06 2,19 2,.18 2,7'
1100 jnst.luth tie lnvM:'millt (5) t/l,97 0,64 0,86 9 0,68 0,71 2,19 2,32 2,92 '90 2,'2
1600 19,10 100 0,68 2,31 la 0,72 0,78 0,90 2,66 3,08 2,1'
1800 19,81 ,120 2,68 2,91 12 0,86 0,99 0.79 0,7" 2,'3 3,37 0,0' 0,0' 0,06 . 0,07
20,22 110 . 1,07 3000
2,90 11 0,8.5 0,92 2.73 0.80 3,1' 3,61
'0,2' (),08 ,O,Ool 0,10 0,11
20,62 160 1,11 '200 0,86 2,92 16 0,99 3,10 3,36 0.91 3,89 0,30 <l,IO 0,10 !l,1I 0,13
, iDO
21,01 180 18
.
0,91' 1,21 3,09 0.96 .3,29 1,0' 3," 1,13 0,50 0.16 0,17 0,19 0,22
3600 21.10 200 0,96 20 1,02 1,10 1,3& 3,26 3,16 3,76 4,3' 0,60 . 0,20 0,21 0,23 0,26
21,78 2-'0 1,13 '800 1,07 4,11 1,21 l,87 '1,20 1,87 2' 3.6' a,u 0,2' 0,27 0,29 0,33
6000 22,15 ;300 30 1,Ii 1,3$ i,oo 1,21 i,61 1,3' ',33 1,00 0,28 O,lO 0.32 0,37
6.soo 23,06 1,j6 1,36 10 1,11 'l,32 1,31 1,98 '1,'8 0,31 O,l3 0,36 0,12 ',76 1,2'
7000 23,93 . -l00 i,61 1,76 2,02 1,90 1,'2 1,6Z. '.32 6,16
UO 0,31 0,36 (),10
(,O 21,77 2,21 7 '00 1,66 1,76 '1,90 1.91 Mi '.20 6,'3 1," 0,37 0,39 0,13 0,19
., . 500 ' 1,79 1,90 2,07 2,311 ?O ',Iii '.i8 ',9'
6,89 2,00 0,10 0,10 0,16 .0,'3
,1,92 3,'l2 . 80 2,03 2,21 6,21 2," .'.50 7,22 2,2.5 a,i2 0,1.5 0,18 0,'6
2,71
ClAdiri pentru, birouri,. magaliDe 600 '," 2,03 2,16 90 2,31 3,66 . 6,00 6,3&
- 2,'0 0,14 0,17 O,, I 0,'9 '
grupuri sanitare pe lingi hale ,i 100 2,28 2,17 2,86 6.50 ' . ',89 6,78 2," 6,2' 7,8' 2," 0,46 0,19 0,'1 0,62
3,13 ateliere, hoteluri cu camerl' de baie 700 '120 2,19 2,70 2,3' 6,1\ 6,18 7,01 8,1' .1,00 0,18 0,'2 0,'6 0,6.5
3,38 .alerente camerelor de locuit (il, 750
,
110 2,69 2,92' 2,'4 6,33 6,71 7,28 11,13 .l,jO 0,'2 0,'6 0,60 (J,70
2,71 2,88 3,62 800 160 3,12 6,93 ' 6.'3 7,'2 8,71 i.OO 0,60 0,6'
.'
180 2,8& 850 3,31 3,81 3,0' 6.73 7.11
7."
8,98 -1,.50 0,60 0,63 0,68 0,79
3,03 3,22 0,06 0,07 ,90P 200 . 3,19 1,01 0,1.5 6,96 om I0,0' 7,98 9,24 7,3' ',00 0,63 0,67 0,72 0,81
2.50 3,3S1 3,60 0,10 0,11 9.50 3,90 0,08 0.09 1,'2 0,23 7.12 8.20, 9,19' 7." ,,'O 0.6' 0,70 0,76 0,88
,100 3,7Z ' 3,91 1,28 0,11 0,13 1000 0,.10 0,10 0,10
,
7,30 7,73 8,i 1 9,74 6 0,69 0,73 0,79 0,92
3.so 1,01 1,6Z 0,19 0,21 1100 0,.56 0,16 0.17 7.U 8.13 8.82 10,21 1 0,71 0,79 0,8' 0,99 ',.1'
1,29 iOO 1,U' 1,91 0,18 0,19 0,19 0,21 1200 ',12 !l,M 8,00 8.19 9,21 10,67 Il 0,79 0,8'\ 0,91 1,06
1,83 0,23 0,27 noa 0,20 0,21 6,07 0,73 8.3) 1," ',24 8,83 11,10 9,'9 9 O,Si' 0,89 0,97 1,12
0,27' 0,31 1100 1,77 6,39 1,00 0,23 0,2' 8,67 ',09 9.17 11,.12 ','2 9,9' la
,
0,89 0,91 1,02 1,1l!
,.so
0,29 0,31 :
1'00 6,71 1,:U 8.9, ',03 ',79 0.2' 0,27 9,19 ',31 10,30 11,93 12 0,97 .1,03 1,12 1,29
0,32 0,38 bOO 0,28 0,30 7,00 1,-'0 9,21 6M 9,80 ',.57 10,61 ',2' 12.32
1600 ( li 1,0' 1,11 1,21
,l}'!', . 7,29 0,31 0,32 0,33 O,i I 1700 6,30 ',17 ',80 10,10 10,97 1," 9.'2 .1.
12,70
16 1,12 1,1,? 1,29 1,50
700 6,02 0,38 0,11 1800 7,'7 2,00 0,33 O,." ',67 9,80 10,39' 6,'3 11,28 Il,08
18 1.19 1,26 U9
7.50 0,33 0.37 O,iO, 0,16 1900 6,23 16,76 7.83 2,23 10.07 10,68 ',87, 13,12. 11,'9 20 1,2' 1;33 l,i 1,67
2000 11,90 10,3' 10.96 13.77
2'
1,'10 1,'19 1,62 1,87
250
'. .t j' ,.
.' -
, '
251
\
.' 'il ;;., ., 't .
1 .
"1
; :'.: ',"
.. ,
""','
;" ')
..
. "
:;,
: . ; .. ;
.' J
. Tabelul 1.1, ('O"'i"UG")
I
,
1 7,3.5 ''O
7,80
600 7,68 8,li
6.50 7,99 8.18
700 8,29 8.80
7-'0 8,'8 9.11
1100 8,87 9,10
8'0
9, li 9,69
900 9,10 9,97
9.50
9,(,6 10,2.5
10ClO 9,91 10,'.
1 100 10,10 11,03
t 200 10.86 11,'2
1 300 11.30 11,99
liOO 11,73 12,ii
1.500 12,11 12,88
1600 12,'1 Il. 30
1700 12,92 13,71
111011 1.l,.1C1 11.11
1900 1.1,66 11,111
2000 11,02 11.87
2 200 11,70 .',60
2400 1.:1,36 16.30
26110 16,9'
2 IIC10' 16,'9 17.'9
3000' , 17, J7 18,21
3200 17.73 18,81
..JiOO 18.28 19,39
3600 18,81 19,9'
31100 19.32 20,'0
1000 19,83 21,03
i 200 20,32 21,"
1100 20.79 !l,O'
1600 21.26 22,"
4800 21.72 23.03
.5000 22.17 23."
'200 22,6t 23.98
HOD 23,01 H.1'
'600 23.16 21,88
'800 23.87 2.5,32
6000 21,28 2.5.76
6'00 2',27 26,81
7000 26,23 27.82
7.500 27,," 28,80
I
,JI
O I a 3 1
1 2
I
,3 1 O
1
2
I
3
I
1
I
i
6000 .0,67 ' '/ 21,73 ZJ,t4 b,02 0,-'0 0,.53 28,97 9,80 1," 8
0,71, . '!
.'
6'00 22,61 23,99 26,04 0,62 2,00 30.13 0.57
7000
ll.'i 8.81 1 ,'"
10,21
0,76 23,17 24,89 0,60 0,.57 27.02 31.29
9,20 10,66 2,2'
1.500 2U9 27,17 0,69 2',76 0.80 32,39 0,61, 0,60 11,06 2.50
... ",._ , 9."
0.81 0,12 0,63 0,67
Il.i.5 2.7.5 9,89
Spitale. ...natorii, e&}1tiae. restau. AI::,'.
0,76 O,BII 0,66 0,70
11.82 3,00
10.2\
rante, burete (6) ,
0,82 0,9.5 '?f' ;. 0.71 ' 0,7.5 12.19 3,'0 10,.:12
r ","
1,01 0,76 O,8r 0-.87
12.:11
i,OO
10,113 . (t;.'., .
'0,93 1,07 0,04 0,07 0,81 O.G' 0,0' O," 0.8' 12,1111 1,'0 11,13
,
I,n 0,98 0,09 0,118 0,10 0,11 0,90
0,30
0,2' 1.1,21 ',no. 11,12
" '
1,19 0,10 0,11 0,13 1,02 0.111 0,94 0,89 l3.tl6 ',.:10 11.97

1,21 0,-'0 0,17 0,19 0,23 1,07 0.16 0,99
0,60
0.93 11,1H 6
12,.50
1,31 0,20 0,21 0,23 1.16
0,7.5
1,06 1,00 0,26
f.
,"ii,.

1.5.07 7 13,02
I,U ' 0,33 ... 0,27 0,29 1,1i 1.2i 1,07 0,2' 1.5,64 8
13,"
0,33 0,36 1,00 1,21 1.31 1,'2 M2 1,11, 0,3} )6,19 9
1.2'
13,98 .
1,60 1,38 0,3 0,37 0,40 0,18 1.27 1.20
1,'0
16,72 10' 11.11
O,"
>.j:"' 1.7.5, 0,11 0,14 1,39 0.38 1,.11 1,'1
17,2,1 12
li,lIlI
, " '
1,119 1.63 0.18 1,12 0,11 O.ii O," "tl.f 17,7.1' '14 1."
2,00
1.',,12
,11'1., .
2,02 0,:19 1,7.5 0,17 O,ii 1.61 0,'1 1.52
1',73 1111,22 16
, ,
0,-'0 2. J.5 0,17 0.63 1,71 0,'1 1,8' 1.61 11l,69 IH
16,11
2,26, 0,.57 0,66 0,'0 0,'3. 1,80 1,70
2,7.5
2,'0 19,61 20 . . 16,9.1
. I
0,69 0,.5.5 0,60 2.01 2,18 2,'3 0.52 1,90 lO,18 2' 17.68 ...
, I .
2,77 0,61 0,72 2,39 . 3.00 0,'8 2,03 2.20 0,'1 " 21,31 .10
IH,lI
0,62 3,20 2,76 0.67 0,78 .. 3.50 0,'9 2,10 2.5.5
1,00
22,12 iO
19,10
0,66 3,.58 0,72 3,09 0,63 2,68 0,81
It , ..50 2,8'
1,-'0
22.89 19.77
:-ilJ.':" 3.12 . 3,38 0,67 0,76 3,92 0,71 , 2,901 li. 23,61 60. 20,12
0,93 0,71 0,81 ..5,00 0,70 1.23 3,66 3,17 3.37
201,37 70
, " 21.0'
0,78 0,8.5 0,98 0,73 3,91 1,'3 :?
, ,,'O 3,60 '3,39
6
21.66 2',08
80
, : 0,88 1,02 1,80 ! 0.81 0.77 1,li 3,60 '3.82
2.:1.77 90.
22,2' .
0,88 7 0,83 1,10 :',1. ' 1,37 1,03 ',06
8
0,9' 3,80
26,11 \00 22,83
1,02, 1,18 0,88 0,91 1,79 ',.51 1,16 1.i1
9
27,09 120 23,39
1,2.5 1,00 1,08 0,91 .5.17 1,76 '.99 , 1,i9
27,73 110 . 23.9'
1,11 1,32 6.10
;1
10 0,99 ;!tl' 1,80 .5,'3
12
',09
28,3.5 160 21,018
6,79
II
1,09 1,1.5. 1,2' I,i' '.86 ',10 ii:A'( ',09 28,96 180
2',01
0'-".' 7,16 1,3.5 1,.56 li 1,17 1,21 6,18 ',69 .5.37
29,'6 200
2','2 --:. ..\;';'1.'
1,67 1,33 I,ii 8,00 16 6.91 6,36 6.00
18
1.2' 26,03 30.li 2..50
;
8,76 1,.53 1,11 1,33 6,97 7,'7
6." 30,72 300
26,'3
1,77
J,ir) 1,87 1,19 1,61 9,47 ;:: 1,10 20 8,17 7,.53 7.10 31,28 3.50 27,01
.1" ' . 10,12, , '; 2,09 1,80 1,.57 1,66 2.5 8,0' .8.71
1,72
7,'9 ,31,83 400 21.19
I
1,98 2,29 1,82 30 18,73
.'
" .
9,27
8.0.5 8,'1 32,88 1'0. 27,86
2,64 2,28 2,10 iO
-
1,98 11.31 ' '
2,22
9,77 9,00 8,i9
.13,70 '00 20,10
'?i: .
"
11,87 .50 2.90 10.2.5 2t" 9,ii 8,90 : I V' .11,97 30.20 "O
3,21 ,1' , 2,80 12,39 2,13 60 2,'8 10.70 9,86 9,30
31,26
1
36
,.20
600
1-...,
3,'0 2,78 3,02 70 2.62 12,90
I
'
'\
I
11,1i 10,26 9,68 t, , 6'0 .: I
3,71 3,23 2.80' 2,97 80 13,39 10,6.5 11,'6 10,01 700
1".
3,96 3,12 2,97 3,1.5 13.86 I 'i 11,97
100
90 11,02 10,39
:,.:
Hoteluri cu grupuri sanitare comune ."O
3,61 1,18 3,33 3,13 14,.11 1',
120
12,36 11,38 10.73 (7) 1I0ll
11,
'
i 'f
\
3,61 3,19 12,71 3,9' 11,7.1' ",'8 : 1I ,ori H'(l
1,27 3,03 4,0.' 3,71 ",\11 110 1.1, II
3,116
Il,07 II, .1'1 IJOO ". .!
. 0,07 0,0' o,()li 1',(,0 1,21 1,.57 ',29 \J,i7 1fiII 12,il
11111
11,11' r.. 11,1.' I 11,70
'no
0,11 4,1ti 1,111 4,21 0,011 0,10 ',61 16.00
, 200
13,02 0.08 12,73 12.00 1QOO,
.5,91 0.13 1,13 ",70 16,78 ' ',10 0,10 0.10. 0.11 11,49 . 0.30 12,.59 13,3' 1 100 ..
6,61 .5,71 0.22 1,96 0,16 ',26 0.17 0,19 17,'2 13,9i 2'0

0.'0 13.1.5 ",Ii 1200
! .. .
7,21 1\,26 300 . 0,60 0,21 0,23 0,20 18.2-1 ',13 1.5.76 13,611 r; l.lo0 li."
7,82. 0,1.\ 6,7.5 6,22 o,n IC>,9.1 0.27 0.29 0,7:1 16,.1.5 ',86 11.20 . 3'0 ",06 1100
),;;
1,00
8,,16 7,22 O.ii 0,3.5 0,,'8 6,2.7 0,3.1 6,6' 100 19,1,0 \\:, 16.92 11,70 1 1.5,'9
..
8,87 7,66 o.n 6,6.5 7,0' o ,ii. 1I,1ti 1,2.5 11.11 1'0
, lO,21 17:i8 16.10 1:1.\9 11,1,2 1600
0.19 0,.11 9,3.5 ,7,43 8.07 7,Ot , 1,50 0.i6 . '00
;.:J
.'
,
.
.....
-
253
" , 1': ..
f ". "
, .... (
"'1 252
...
- ' '" " ,1>
, "
',' ..
"
,:' ..
" I
..".
2
o
1
'1,77 2.0'
1,77
1,'1 .10
2,36 1,88 2,01
10
.:10
2.61
60
2,10 1,98
2,90
70
2,'0 2,30 2,17
3,13 2,70 2,19 2,3.5
3,31
90
2,89 2,66 2,.51 80
3,.5.5
100
3,06 .2,82 2,66
3,71
120
3,23 2.97 2,80
1.10
1i0
3,26 3,'1 3,07
1.12
IhO
3,B2 .3,:l2
1.73
IHO
3,76 ".OB 3."
3,99 '.02
200
3,76 ",n
'.29
. 2.:10
1.21 3.97 ",'7
',91
1,86'
1,H. ".70 ',II
6,18
','9 300 ',1'
350
7.00
.:1,61
6,01 .5," .5,2'
7,18 6,"6 100 ',9'
7,93 6,31. 6,8' UO ',9'
8,36
6..
6,(,5 7,2.2. 6,2.7
8,77 7,,7 (',9H
9,16
(,50
7,91 7,29 6,87 flOO
8,23 7,.58 9.'3
7,12
7,"
\1 89
8,.5.5 7,87 700
7,68
I 0:21 II, ., 8,11.5

1 9.... II .... 0.'8 7.93 HOO
10.90
900
9,12 8.67 8,18 8.50
11,22
950
8,93 9.69 8....
9,9.5 9,17 11,'3
1000
8,6i
11.83
1 100
9,iI 10.21 8,87
I 2,iO
1200
\1,30 . 9,87 10.71
10,31' 11.19' 12,90
1 )00
9.72
13,18
1i00
11,6.5 10,73 10,11
13.911
1.:100
12,08 10,i9 11.13
1.....8
1600
11,.52 10,86 12.51
1i,II6
1700
11,90 ' 12,94 11,22
13,32 12,27 1',12
1800
11,.56
1.5,87
\ 900
12,62 13.70 11,90
16,30
2000
12,97 11.08 12.23
16,73 11,ii' 13.30
12.'"
1.5,1.5 17,'1 '
2100
B.16 2200
18.32.
2600
13.71 1'.82 "','7
16,i1 19.07
2800
",17 1".30
19,79
3000 .
17,09 U,H 1i,8"
20,18
3200
17,69 16.29 ",36
18,27 21 ,16
3100
16,83 ",87
17,3.5 18.83 21 .81
3600
16,36
19,38 22,11
3800
17,8.5 16,83
19,91 23,O, 17.29 18.li
2J
,(.,
20,il
i lOO
111,111 1000 17.71
21 ,21
11110
20,11.1 19,2H III.IH
21,H 1
i bOO
IH,III "},71 ll,H
2'
,!17
i 800
lO,18 21.111 19.02
22.38 2.5,91
5000
20,61 19,.U.
22.111 26,ii
.5 200
21,01 19,83
26 ,97
.5 ilHI
23.29 20.23
27, 111 2.3,73 1.116 20.61
,(,()() 21,17 'p, 9\1
.5 HOO
22,26 20.99
2B, ill li,1I0 22,66 21.:16
1
, l'
l'
I
1,; o
L:J
J 1 O
1
r ,1
9
10 i
J:2
11 .
J6
II
II
20
;1
I 2'
11,
30
10
ill
"
'O
iI
I
'60
70
ilO
ii I
II
1 90
100
120
1"
1,; i
110
ICIO , '
180' ,
1
I
i'
,200
;
'1
1 2.50
i
1" .
300
3.50
!fI 400

;1:10
.500

600 liAi publice, grupuri &ani
" ,.50
Iare J",,,tru IIJKlrlivi. personal
&.le f;<'rvidu, sta&.lioane ,i clAdiri c:u
700
I
speci.. (caurmi etc.) (6)
150
I 800
1700 20,86 16.60 18.02 15.6'
1800 16.10 21,17 17.08 18,'1
1.900 22.06 16,'0 17,'1 IM'
2000 16,117 18,00 22.63 . 19.'1
2200 ' J7,HO 18,88 23.73 20,'0
211111 21,711 21,11 18,'11 111.72
26011 :U,KO 22.28 20,'2 19.3'
26,77 2. 800 ,20,08 23.12 21.30
3000 zb,79 23,93 27,71 22.05
.1200 21,17 21,7Z 28,62' 22.77
31110 22,13 2',18
,
(,00 30,36 22.77 i,U 26,22
23,39 HOD' 26,91 31.19

1 (KIO li,OO ,12.00 27.61 ',16
1200 26,08 32,79 211.32 2i.'9
1100 26,70 28.99 2'.11
1 (.00 27,30 31.32 29.61 2',71
,10.28 1800 26.29 27.89 ,1',06
, 000 26.83 30.90 3',711

9,02 200 27,37 36.19 31,'1
, 100 37,18 32,11 29."
32,70 37,86 28.10 30.12 '600
28,90 33,28 'HOO 38.'3 30.6'
29,10 6000. 31,111 39,19 33.8'
U.23 30M 32.56 10.79 t> '00
i2,33 7000 31,7' 33.67 36.'6
32,97 37,81 7.'00 3U6 il.82
0,0' 0,0' 0.06, 0.07
O,lI8 0,09 0,10 0,11
0,10 0,10 0.11 0,13
0,16 0,17 0,19 0.22
0,20 0.21 0.23 0.26
0,2" 0.26 0.29 0.33
0.33 0,3' 0,38 0.14
0,11 0.11 0.18
o"n
0.'0 0.'2. 0,'8' 0,66
0.'8 0.61 0,67 0,71
0,66 0.70 0,76 0,118
0,70 0.77 0.80 0,92
0,73 0,79 0,81 0.97
0,77 0.81 0.88 1,0.2
'0.11 0,11' 0.0.1 1,07
O."A 1I,IIl I.OU 1, l'
0,111
0,98
0.98
1,01
1.06
1,13.
1.2'
UI.
1.03 1,09 1,19 1.:111
1.08
1, "
1.2' 1.11
1,13 1.20 1,30 1,51
1,22 1,30 1."
1,63
1,10 1,39 J.50 1.74
8'0
900
(J,I'
I

9'0
0,30
0.2'
1000
,
0,.50
1100
0,60
1200
1300
0,7'
l100
1.00
1.500
1.2'
1600
UO
1, 1180
1,7.5
'1'
1800
1900
2,00'
"
2,2'
2,'0
2000
2200
2.7.5
],00
21(10
1.(,00
,1, '0
1,00
:1
21100
3000

3:200
.',00
5,50
3100
3600
6
3800
7 -t 000
8
1200
I .A!:I
' -'....... / .,.
.,
4.1 (_liJlVd,,)
1,31
1,16
1.60
1,73
I.U
1,96
2.06
:2,3J
:z..53
2,92.
U6
3.31
3,86
1,13
4,38.
4,62.'
'.0' '
',47
',81
6,20
6,'3
7.30
8,00
8,61
9,21
9,80
10,33
10,93
11;32
11,78
12,22
12.6.5
13.07
13.19
13.116
11,21
11,60
1.5,32
16,00
16,66
17,29
11,89
18.18
19.0'
19.60
20,11
.20,6'
21.67
2.1.6]
U."
2.1.11
2.',30
26,13
26,,91
27,72.
28,18
29,.22
29.9t
:....
I
2
1,17
' J,.5.5
1,70
J,83
1,96
2.,08
2,19
2,1'
2,68
3,10 .
3.16
3,80
4,10
1,38
1.6'
1,90'
'.37
',80
6.20
6,"
6,91
7,7.5
8,19
9.17
9,80
10.39
10,96
t1,19
1.2,00
12,19
1.2,96
13.il
13.86
11.28
11.70
t.5.10
t.5.50
16,2.5
16,97
17,67
18,33
18.99
19,60.
.20,20
20.79
21.36
11,91
22.,118
21.00
21.11"
.1',113
26.111
27,7.1
28.57
2.9,10
30..21
30,99
31,"
,
1,

1,60
1,68
1,81
1.99
2,13
2,26
:2,38
2,66
2,91
3,36
3.76
1,12
1,15
1,76
'.0'
',32.
',83
6,29
6,73
7.11
7,'2
8,11
9,21
9,9'
10.64
11,28
11,90
11,48
13.03
13,.56
li,07
li."
.',0'
1'.'1
1'.96
16,iO
16,8.2
17,61
18.13
19,18
19,90
20,60
21,28
21,93
2.2,"
23,19
23,19
21,9'
2'.116
l7,13
18,"
29,14
30,09
31.0:2
31.92.
32.n
33,6.5
31,18
, I
I
1,13
1,9'
2.13
:2.30
2,16
.2,61
.2,7.5
3,08
3,31
3.89
4,3' ' :
4,77
'.13
'.'1
',M
6,16
6,7"
7,29
7,79
8.26
8.71
9,74
10,67
tl,'.2
12,31.
13,07
13,77
l1,iS
",09
",70
16,30
1',87
17.12
17,96
18,18
18.99
19,18
2.0,13
21.3i
22,21 ..
23,0'

21,61
2'.1G
.26,13
26,8"
27."
28.89
,lO,11l
,li."
32,60
33.71
31,11"
3',91
36,96
37.97
38,96
39,9.2
'.
'1'.
,"'
,,','; .
'.
,
". ',"! ..
\', ,i
'"
, .. -':1' \ ,;, lJ.'lf/,r:.'I'." " ,
.
'
O " I 2 I 3 O
.. ':..,.,_.--;.-:--7'--.;---;-
, ....
;,
\..
,:J.
1
'\,.. '
',l'
"
). "'":'
,',
"r;' 1100 ';0,6' 32,'0 /35,29
, .' 1600 31,33 33,23 ,36,03
,f,J,1 . 4800 32,01 33.1' 36,86
:'0., , 000" 32.67 ,\1.6' 37.62
,,',;,1 '. '200 3).37 3',33 3S,36
. ' .j 100 33.93 36.00 39,09
':. ,",. , 600 31," 36,67 39,81
',/" J : ',' '800 3'.18 37.32. iO,.57
. '/:" 6000 ,3'.79 37,9' 11.21
'i 6'00 37,2' 39.'0 11.89
" 7000 38,6' 11.00 11,"
.7.500 10,01 12,11 '16,07
10,88
11,78 .
12,68
1.1,56
11,'12
15,21
i6,I0
16,91
17.71
19,60
31,'"
'3.3'
1.20
HO'
160
180
200
2.50
300
3.50 ..
0100
01.50
.'JOO
5.50
.. 1
600
" . 6.50
1 Grupuri sanitare la vestiarrle labri 700
eilor. atelierelor, de pro . 7.50
(9) 800
850
, ,
0,0' 0,0.5 0.06 0,07
0,08 0.09 0.10 0,11
0,10 0,10 0.11 0,13
0.16 0,17 O,I'J 0.22
0.20 0.21 0,23 0.26
0.25 0,30 0.29 0,33
0,33 0,3' 0,38 0.11
0,11 0,011 0.18 0.-"
0..50 0,'3 0,38 0,66
0.'8 0.61 .0,67 0.77
0,66 0.70 0,76 0,88
0,7'1 0.79 0,86 0,99
1,.50 1.68 1,80 2.09
1,61 1,7i 1,89 2.19
1.71 1.82. 1,97 2,29
1.8' 1.96 2..13 2.17
1,98 2.10 2.28 2,61
2,10 2,23 2.oU 2,80
2.21 2,35 3.J8 2.9'
2,32 2.16 3,18 3,69
2,12 2,.57 3,39 3.23
'2,62 2,78 3.02 3.19
2;80 2.97 3.22 3,73
2,97 3.1' 3,12 3.96
3,13 3.32 3.60
3.13 3,6'1 3,93 1.57
3,70 3,9) U6 1,9i
3,Q6 '1.20 1.'6 .5.211
1,20
1.11
1,1'1
UU
1,Xi
',10
',f.II
.'1.')0
1,9' '.2.5 '.70 b,l>O
.5.12 3," 6,21 7,23
6.26 6.61 7.21 11.33
7,00 7.i2 8,06 9.33
7,67 8,13 8.88 10.2.2
8,28 8,78 9.31 11,01
8,8' 9.39 10.08 11,81
9.39 9.96 10,63 12,'2
C,,'JlI 1I1.,U 1l,1U 1\,'1.11
" 900
0,1.5 9.50
0.2'
1000
. 0,30 1100
1, !",
1200
0,60
0,30
1.100
t,",
0,7.5 1100
O'
1.00 1300
'1"', 1600
1,.50
.1,2.5
1700
,l, " 1,"
1800
2,00 1900
ol.,
2000
f,: l,,' 2.2'
2200 ;1 ., , 2,.50
2100
3,00
2.7.5
2600
3.'0 2800
3000
i,'O
1.00
3200
.5.00 . 3100
',.50 3600
6
3800
7
1000 .
8
1200
10
9
i 100
12
-1600
11
1800
16
III .'OHO
JU " 2UO
.,
\ 23
100 '.
30
.5 600 ; .
10
50
5800
60 6000
70
6'OG
IlO
7000
90
100
7 WO
(
" ,.'
.,:; I
Tabtlul 1.t (umli'Il",.,}
1,
IO,8i
11,71
12.52
13.28
11.00
15,63
17,1'
18.5Z
19,80
21.00 .
22,11
23.22
21,2'
2',2'1
26.19
27,11
28.00
28,86
29,70
30,"
31.31
32,83
,14.29
3.5,69
31.01
38,31
39.60
10,82
12,00
n.1)
H,27
oJ6.n
i8..50
.50.18
.52.39'
.51.2.2
.56.00
.57,73

61,02.
62,61
61.16
63.61
67,11
68.39
70,00
11.39
n,n
71,08
7.5,10
76.68
79,8.2
82,83
11',11
..
,
1
I
.2
I
3
I
'
'. ':.
I
11,.50
l2,oU
13,28
11.09
11.8'
16,60
18,19
19,61
21,00
22,27
23,1/1
21.62
2.5,7.2
26,77
27.79
28.75
29,70
30,61
31,.50
32,36
33.20
31,82
36,37
37,86
]9.29

12.00
H.29
11."
1',77
16.96
'19,25
.51.11
.H.31
.5','6
57,.51
39,10
61,22
63,00
6'1,73
66,11
68,0.5
69,6'
71,21
72."
7'1,2.5
7.5,71.
77,16
78.57
79,96
81,33
81,6'
87.8.5
1)0,') ,
12.19 H.16

1.5,62 13,19
11,12 16.70
17.71 13.29 ,rll
16,12 18.67
"
18,02 20.87 :lI
tI-,
22,86 ", 19.71
21,33 21,69
:I'I!
".' 26.10 22.80
.H,18 . .28,00
2.',-19
26.71
27,92
29.06
30,16,
31,22
32,H
33,2i
3i,20
3.5.11
36.0.5
37.81
39.19
11,10
12.6'
1'1.1.5
1.5,60
17.00
18,37,
19,69
.50.98
53.i7
".8.5
'8,13
60,32
62,11
61,19
66,17
68,10
70.27
72.10
73,88
7.5,62
17.32
78.98
110,01
H2,20
8.1,77
8.5.31
S6,8Z
88,30
91.91
93.38
'ffl,7,\
2" ..52 l
.10,96
n,D
I
33,6.5
31,92
.11
36.1'
. 'l,
37,33 ..
38,'18
'f!
39.60
;i
10,68 ',/ '
11,H
13.78
1.5.73
17.39
19,39
'1.12
.12,80
3'1.12
56,00
57,3'1
.59,03
61,91
61,67
67.31
69.8'
72.30
7'1.67
76.91
79.20
81.37
' 8U'1
8.5..55
87,.56
89,'3
91.'1'
'I.I..H
'1',1'1
97,00
98,78

102,25
106,oU
IlO,ii
111,11
')1"'

l
.,
':,
'
': .
"
I
I
!
, .
' .. , .
"
.
.
I
'. r
"
1
I
1
I
---
I - :',
conduc
'. \
'1 ',1
4.1.2. hidraullc al conductelor de canalinre
a apelor uzate menajere
de de III obiectele SaI,itllTe III cololllle.
tdor orizontale de Il obiectelor sanitare la coloane rezultA din
constructive se dau in tabelul 'U.. ' ",
C%a"e. Diametrcle coloanelor se detcnninli din conditii constructive
Jddraulice. , , ' ... ' ,. , '
Conditia constructiva permit!! "l('gcrea prehminarli a diametrului coloanei,
c.are trc1luie fie ccl egal cu cel mai mare dintre diametrele conductelor
de la obiectele sanitare sau grupuri de obiecte sanitare. .
este ca debitul de calcul al coloanei sl fie mai mic,
cel mult egal cu debitul maxim (capacitatea maximA de evacuare a coloanei)
indicat in tabelul ".5. Dad\ nu este indeplinitll, dianletrul
prdiIninar al coloanei se alege cu o dimensiune mai mare, astfel incit
hidraulid\ s:'l fie ' . ,
Tab,lul i.5
IIrbltrlr rnulme de apr uuto monaJere ,1 tehnologice cU luspensU care pot li evacuale prin ee.
, Ioane (STAS
\.
Diametrul
interior 70 ,

12'"
. UO 200
mm
ba
--
_.
--
I Debitul maxim. \ I I
<. <i f'l'QI' Y' 1.12 2," 6,' 9," 12,'
COllducte orizolliale' colectoare, Diametrele conducte1or orizontale
toare: de canalizare a apelor uzate menajere se dimensioneazl'i din
constructive hidraul1ce. . .
Conditiile, constructiv'e permit alegerea preliminarl' a diam'etrelor <:on
ductdor orizontale colcctoare anume, aceste diametre trebuie sl'i fie cel
egale cu ceI mai mare dintre diametrele conductclor de Ia
obiectele sanitare (tabel ... l) cu diametrul coloanei care se leagli in con
ducta respectivll. de canalizare. '
hidraulicl\ consta in verificarea vitezei reale. v" in In#;, de scur:
il apei cu .nivel pd.n conducta oriz.ontaHI. de di,!llletru
ales, care trellUle sli !le mal mare sali cel egilll1 cu vIteza
de a conductei mai sau cel mult egaU cu viteza maximli .
vmas
(O)

Vi!l:za minlm!\ lIdlllis!\ il il\ld In conducte oril.Olltule de C:\l1aliz.are este
dc': 0,7 111/5 pentru conducte inc lise ; m/s pentru canale deschise ri{;ole
putindu-sc face mai In cal.\! forml'irii unor depuneri). '
, Vitez,a maximl'i a apci in conducte orizontale de canalizare este de; .. m/s
pentru conducte metalice, din PVC, ceramice din ueton armat de 3 m/s
pentru conducte din beton simplu azuociment.
, '
"
,
r,,""'/:;,<.,'; ... :,'
'. .. . ':
Fig. Gradul de umplere a conductelor cin:ulare
,de canalizare.
... ; \
.. ,
", \. J .
.' \ Calculul hidraulic de verificare a vitezei reale v, se cunoscind
.1",
,debitul de calcul q, (determinat conform pct, 4.11), gradul de umplere"
, !'"
Pilnta de montaj a conductei. ,
, . Gradul de umplere II raportul dintre stratului de apll
.. ' , 11 din conduct1i dialTletrul d al acesteia (fig, -4.1)' ,
fl''' .

(4.6)
'.," .
II... ,!
IJ i _ Gradul de um'plere maxim admis, n de diametrul conductei
'f:,.:" orizontale de canalizare de natura apei uzate, este indicat n tabelul '1.6.
,'i{:: , '
Tabelul i.6
I
. . .
";1;':," Gradul de umplere, u, mulm admis (unclle de natura apel u:tate fi de diametrul conauctel
(STAS 179.s-86)
..;,
" '

Natura apei uzate
100 12-' 200 I >200
Diametrul nominal al conductei
D", mm
Api meOlJerA ,i industrialA,
cu suspensii mai mari de " rom
0,6' 0,6" 0,6.5' 0,70
ApA mete,oricA ti apA uzat! indus
trinlll. conventional clI,alA
Apll 'V'aiA induslrillill cu su.pensii
mai mici de .5 mm
r,oo
0.70'
1,00
0,70
1,00
0,80
1,00
0,80
"


..

.,'
:..

"
I
.1.','
'
,
.

'.l

l
{
J
,,'
,.
. ,',
. '1
/"
"
, , Pante1e montaj ale conductelor snt necesare pentru asigurarea reoi
\1. ' multii tic scurgere eu nivel liher. "
,1
Pentru realizarea vitezelor minirQe de este mon
"
tarea de canalizare cu o }lanUl iar din motive de
in .se f(;comandll. pr.e,:ederell. de cite ori est':, posibil, a IInor
pante mart deCIt pantele minIme, numIte pante normale, la care se reali
.de mari vitezele minime de
mal dt'clt adnllse. Pantele normale minime de montaj
de natura apel uzate diametrul conductei sint indicate in tabelul' '1,7.
257,
",Y
'i
, ,.'
1
256
",;
]
<:

:z'
.',
t
"1
".
In
'i:
t
"
1
f
..
...
El
:;
';;;'
<>

"
'i
..
:!
Z
..
"
..
...
,!!

"
J!
"
" El
...
"'" ..
:1
';;'
..
..
e
15
"

]
:o.

<:>

o:;:

00
'"
f
o o
g
8 8
g <:> c Q o


's
o' Q c' Q .0
Q
o o o
"

E
-
:1
.
-f.
n "

;;:

...

!
l
I
8 8 I
"

<:>
"
o CI o o o <:> <:> <:>
., _.-. ' -- . ._...._-
-
I
.
'51

...


....
i

:;:

.
o
1
o 8
g
8 8
o Q d o o .0 d o o
ti
;
" t!
"
-
-,
n :t
I
"'1"
"
..

'0,;.,

...
8

:<i
I
.,., ..,
8
o
8 8 g
o
q o <:> o o q
I
"
o o ei ei o o Q :;) o o
<:

I
...
I
I
.1
.5

o o o
;;:
o

"., o
o
:;
'"
,. ...
"
'"
8 8
o
g
<:> <:>

"!:, <:>
=
<:>
I
o o q
'r
e
o d d Q' d Q Q o d o
"
'p,
-g
,.; E
'u;
" 'j
1''''
:1
I
" "
...

'"
...

;;:

I
"
.., :q
g
o g o <:>
'"
<:> <::> o
'"
o <:>
'"
""
"
o
d d d Q <$ d ci Q 'O o'
-<
u <l
.

0'10
.
2
oo o
R "
...

"' . g g, <:>
<:> o o <:> .. .. <:>
'ii Q Q o o ,o d ci o o ci
, E ,';;j
" "
I
:t
"
'"
a
1
.
8

<:>
g
8
"
"
<:>

o o 8

o
u
o :;) ci
I
o d Q Q

<:>
"
.
r


o o o

o ... <:> ...

:::l :;
...
l5 g
...
'"
8

o o

o <:> o q o o o
Il
8
<:>' <:> o o ci o o' <:> o o
::1 <>
!
"j
<l
)'
:1


B;;:
'"'" I
...
it El
.,.,
.....
g

g
<
';oi
o o. o .C!.
Q <::> o o <:> o' o

d ci
"
\utU '"a

o
a
1
o
I

1

I
8
IU IUljJUIU!(1 ....
::l ...
--
.
,S
.J,J
..


I.f\ o
1,
< ..
7'
........ r:..r
.-
'
.
: , .'\'
nimensionarea unei conducte orizontale'de canalizare este corect
, cind prevund o de montaj in tabelul 4.7, se asigurli
..'" un grad de umplere mai mic dect gradul de umplere maxim admis (tabel
04.5) se o de curgere a apei uzate n limitele admise.
. V: (4.5). " . .
Pentru C;IIcIlIIlI hidraulic nI condllctclor orizont:lle de canaliza re a apelor'
uzate menajere se
'1 '\
;',.:: q-AlI' . (O)
',11 \
"J' ')
..r. ; 11 .... cJui, (1.R)
1", '.,
Jn carc: q - q, este dcbitul de ape I1zate menajere cgal cu
, . (v. pct, .01.1.1); . ..
A ana transversalc a cnrentullli
':ilJ" ' 1
:''i'N:': 'j ap";, 1, ,
..; 11 A Vltczumcdw de curgere a apel:
R = P raza cu raportul intre
(' aria curentului de A peri
"'t6f. . metrul udat p. Pentru conducte cu
dl.e d,. la curgerea cu
,
P Jn'. a con l\ctel
. ,
,
;:.; .J
" j
'i ;.i"' , -4-' d .
; I
R =--;:;l=4'
(U)
'l I
. :
'1
I
iar la curget;ea cu
..
i'" .. '
.
R d(ot - sin a;)
A
(4.10)
}1;;" '
'1
";'lA/.
.',..
.,,'''.f unde ot este unghiul la centru (fig. -1.1);
.??!.': .

panta numeric cu panta
"";',:.
,\J
1
. (;comctridi de montaj a conductei;
i
1
\
m.- .
C 70lR
sauC =_R1/s_ coeficientul de rezisten\ll.
:;t';.; " m
m +.JR .
. (Chezy) ;
'.l
m 'coeficientul de ,rugozitate: pcntru tuburi
din font1\., PVC tip U, azbociment, m =
,
.
= 0,10, iar pentru tuburi din llclon
111 =o 0.12.
Pe hal,a de mai sus au fost ntocmite lahelele tll care
cuprind valorile debitclor vite,zclor la curgerea cu prin con
ducte circulare de dametre interioare standardizate, in de pantclc
de montaj pcntru conducte din font1l.. azhociment, gresie (tahel 'l,S}
respectiv, pentru conducte din PVC tip U (tabel 4.9), ,
I
259

" Il
'. \

, 1?


fi
II ,':'
'/
t '1 ..
,
lr-
,
,11\':
I
'r
IIrbhrlr de (9, In l/s) prlo conducle de tontl. uboclment, o,eI ti pell., jtrKum ti Y1tnele
Diametrul nominal
200' I
100
" "
, , II II
.
.
I
0.'9 ".70
0,63 .'},OO
0,66
'.2'
0,72 ',80
0,66 0,81 6,1'
0,93 3.00 0.77 " 7.1' '
3,12 1,01 0,8' 8,lO
;
0,91 3,70 1,11 9,10
. 9,8' 1.02 3.90 I.Zl
",20 . 1,(19 1.32 10,'0
1,60 1.23 1.18 11,"
-
.'},20 1,62 1,33 12.90
1,.'}1 1,87 6.20 11.90
, 16.6.'} 1.72 6.70 2.09
Panta
0,001
O,OO.'}
0,006
0,007
0,008
0,009
0,010
0,012 _
0,01.5
O,OlO
O,O],.'}
O,U10,
o,ou
O,OiO
n,o'o
0,0('0
O,O1l0
0,100
....
,
I
II
\
0,'''1 '
0.66
0,72,
O,7f1
,0,83
0,9.1
1,02
1,18
1.32
'O
I
Panta
0,005 1
0,006
0,007
0,0011
0,009
0,010
0,012
0.01.5
0,020
0.030
n,010
1
.
.
2'1l
Il
I
0,89
0,98
1,06
1,13
1.20
1,27
1,10
1,60
1,80
2.20
2,flO
,
,
.
1,16
I.JO
1,12
1,'2
1,62
1,/12
2.011
2.32
2,.'}8
.'
-
300
I
f
70,00
76,10
82,00
8',70
88,.'}0
99.00
108,00
120,80
139,60
J7UO
221,80
Il
f
, ,
7,1'
8,0'
8.3'
8.fU
9.3'
10,2'
11,4'
13,60
IU'
16,20
17,'1
18,70
21,00
Z2. Q()
27,20 '
29.80
0,61
0,67
0,72
0.77
0,82
0.86
O,Q.')
1.0'
1.22
1.36
\,19
1,61
1,72
1. '1.1
2,10
2,11
2,72
10,80
11,8'
12.80
13,6.'}
11.1'
15.2' I
16,1;0
18,70
21.60
2-1,00
26,'0
21l,'0
.10,50
,H,ZO
.17,10
13,20
18,80
O,M
0,71
0,81
0,88'
0,91
1,00
1,0'
1,1.5
1,29
1,18
. 1;66
1,Il2
1,99
2, Hl
Z,.11
2,.'11
2,96
J,32
20,/H
,
, 23.10
-
25,60
1, 0,'9
27,60 , 0.61
I .
29,20 0,68
31.20 ,
I
, 0.72
- 32,80 (, 0.76 ,
36,10 0,83
10,20 0,93
,
1,08 ; 11,10 ,
1,21 '2,00
.:17 ,00 1,32
61,6U 1.12
1i',60 UZ,
: 1.71 I 7,l,M
110,10 1,116
2,16 92,80
2,12 101,20
Diametrul Domlnal
1'0 500
,.
II
. 1,09
1,19
1,20 .
1,38
1,16
1,.5'
1,6.'}
1.80
2,18
2.68
3,17
,1
'
10',30
113.00
121,70
133.20.
111.00
119.00
162.00
181,80
210,00
im.80'
' 338,00
_pvc 'U
II
,"
Drblt.l. de (In 1/.) ,prlo conducte din pollclorurl d1nl1 o.plaatl(1111 U ,1 .It.ule
3'1l II
f 1.19 '/'(il,UI1
I I
1,30
'119,00 1, ilS .LV1,IJU I,JO
163,00 1,.11 223,00 1,18
1'1.7,00 Ul 211.00 1.61
IK9,OO 1,li7 2}7.00 1.72
2l10,OO 1,71 270,00 1,Il2
211,00 1.81 288.00 1.93
230.00 1,93 313.00 2,10
2'7,00 2,21 3'1,00 2,35'
298,00 2,5' 106,00 2,72
36',00
173,00
J,I3
1,00
1911,00
6U,OO
3.33,
-
287,00
J()5,OO 1,11
.l.lll,llO 1,'0
Jli8,OO U9,
1
1,68 398,00
..
1.82 12',00
161,00 2,0'
2,37 . '33,00
2.91
I
6''',00
, 3,77
-
I
"
' .
J I
, '('1 t
;..: 1. '
-
." I .
. .' 4 -
"
. :,' .....
"
,'.
, ,
600
II q
1,)0 V',IlO
1,70 -171,00,
I,Il" , .'1.1,00
I
5.U,OO
2,08
1.97
'8',00
2,20 615,00
2,10 670,00
2.68 1 750,00
3,/1 :'111.\00
J,SI 1tl6(I,OO
- -
'1
1.'}.OO
19,00
'0,30
".60
60,00
63,30
70.00
80.00
90,00
110,00
110,00
II
0,91
1,06
1,18
1,26
1,33
1.10
1.'2
1.71
1,80
2.13
3,11 '
Diametrul conducter
Panta 32 10 'O 63
.'
II
S
I
"';f' 1Jo<.
Il
ti
?r
I
1
2 3
.'} 6 7 8
0,001
l'
(I,lHI5
(1,0(1(;
0,007 ' ..
(I,OOB
0,009
0,010 0,"1 0,2' 0.'0 0,'0
O,.'}!) 0,97 0.7J' 1,91
Il.OI2 0,-16 ' . '0,29' 'O," O,"
' (I,M 1,07 O,7R 2,12
11,1111 O,.'U o,n O,('l O,Ol li,"
1,21 o,all 2,10
0,020 0,62 0,39 0,71 O,IlB 0,88 1,11 1,0' 2,83
0,02' 0.71 0.11 0;81 O,8i 1,00 1.63 1,19 3,21
..
261
260,
"
/ .

I 6
II,b9 7,/) 0.7:> 10,39 0,11.2 li,M
0,78
0,116
'1l,68
9,60
0,81
0,91
11,77
13,03
0,92
1,02
16,Il1
18,61
3,16
3,'0
.1,\17
1,6.5
',29
, 1,01
0,92
1,1'
1,11)
l,}i
',27 '
.',fli
6,(' I
7.7.5
8.80
0.93
0,99
1,06
1, J7
I"U
1,','
1,76
7.99
8,.'}3
9,O.')
10.02
, 1,.1.'
13,32
I'}O
0,91
1,02
1,09
1,.'
\,27
I,ii
1,6!l
1.92
10,'0
11.:>0
12.10
12,77
11,"
\(',1111
111,110
21,211
1,02
1,10'
1,17,
I,Zi
1,,111
1,'.'.
.,113
2,07
11,20
1-'.29
16,33
17,.12
19, \(,
21,70'
2',11
H.7?
1,11
1,20
1,28
1,36
1,.\(1
1,70
1,99
2,26
20.31
21,87
2.l,3.'}'
21,76
J.7,W
.l1.IlO
3(',.11
11.11
------ ------
21
.j'.i6
-I9,'lI
j3,JlI
60,20
(,6,'0
7!,'I)
77,90
1l3,20

20 19
l' 1 't'
1 6 7
2
. . ... '--...

,.' .
\ .'.
f.'
l
""

'..'
263

"
J,
.;'
.
" '
" \
';;
,1
:.
"
i
\
.'
:
0,0.10. 0.79 0,10 0,93 0.93 1.11 1,81 1,32
0.8' 0,'3 1,01 1,01 1,21 1,97 1.43
0.0111 0,93 0.'7 1.10 , 1.00 1,30 2.13 1,'"
1,0' 0,6' 1.2' , I.Zi 1,18 2,11 1,"
fI,OM 1,17 0,72 1.38 1,37 1,63 2,67 1.91
fI,U711 1.27 0)9 1." 1.'0 1,78 2,111 2,12
O,OKO 1,37 0,8' 1,63 1.62 1,91 3,11 2,28
0,(1)0 1,17 0,91 1,71 1,7J 2,06 3.36 2,11
O.I(HI 1,'6 0.97 l.8' 1,81 2,18 3,'6 2.'8
---- ---------
1.
u =.
ci
(1)
li,\(J
11,11
1l,12
1l,I,1
11,14
tI,D
11.'1(,
lI,17
'O, III
Il, \'1
tI,ln
O,ll
lI,U
262
a;
Ta-tli
grade
aui
.. .._-
}. 3
1,21)
I
73i"

.I.H
!.i7
I,.H
1,")
,
1.70
1,7'
1,110
1,11 ,
l,'lll
1.')'
7721)'
"105'
l'i-l.l2'

<j}."IIW
9111)'
1)721'
1002"

\0(,"11,'
\(1')"1111'
111"","
.
v,
' q.
,,- a--
.. --
"
v.,. d
q.,.
--
Iw-
--
i
0,23 '
0.D31
0,026
0,2-\
0,037
0.'3.
O," 0,2'
0.0-13 0,26
0,0'0
CI,21
o,n'7
0,'9
0,61 0,28.'
0,63
0,29 '
0,011'
0,073 0,61 0,30 '
O,OS 0,66 .0,31
0,09 O,M 0,32
0,\0 0,1,') 0,33
0,11 11,71 II,Ji
O,U 1),72 0,:15
OI:
11- J!.. ,--
II,
rlldl
grado 1>
alli
1/.,
,
2 3 1
3,"
3,&7
4,17
4,73
'.21
',71
6;1'
6.'7
6,96
2,00
2,0'
2,09
2,Ii
2,1!!
2,23
2,27
2,32
2,36
2,-10
2,'1.'
2,19
2,"
1t138'
1t721'
12000'
12238'
12'11'
127-111'
13020'
132'.'
13'020'
131'8'


11'0(\'
;
0,13
0.11 '
0,1.5 ,
0.16
0.1'
0,18'
0,20
0,21
0,22
0,23
0.2'
0,26
0,27
O,7i
0.7-'
0.76 '
0,18
0.79
0,110
0.31
0,83,
O,Ii
0.8'
0,116
0,81'
0,88
J
, !, Pent:u cazul curgerii cu umplutli s-au introdus rapoar
, i tele
, '
'1- (4.11)

"
q"
,'[, ti
(4,12)
% ..... -, , ,
ti"
in care q v reprezint1\. ,debitu!, de. calcul al
It
["r"ITI'a cu ump!ut1i, Hlr q" v" dchllul respectiv viteza
;\ apei la cmgcrca cu plin a conductci. tn tabelul 1.10 sint
il
1,1",
.'!
ca1culate valorile. rapoartelor x =in de gradul de umplde u =,
"
respt'cliv de 'unghiul IX (v. fig. 4.1).
,1
!! , T,,&./..I 4./0
(i,,"1111 de umplere ", IInghlul la centru corupundlor gradului de umplere cz, raportul Inlre
viteza realII-de cUl"gere'Corespunzltouegradulu\ de umplere dai ,1 vite" de c;urgere la IeCjIUDe
piinII z, precum raporlul debltul-de calcul ,i debltul de curgere 1. lecllunea plini 11
, t.<$) o (STAS 179'-86) P ,
I
,", \ '
It o 0.1 0.20.3 o.f , 0.5 0.6 0.7 0.6 O; 1.0 1.11.2 7
........
,
1'.
1'\. V \
\ ./
J
\ . Il

-
1
./
"
V
./
V
/
V I YlJeIolilJt::m
V II

./ o ' 0.05
I
"
..
V
..' J 1I1J..t11_
...
-
?
lIrl I "
-
<::1

1.0
0.9
0.8 .
0.7
Fig. 4.2. Diagrama pe.
0.6. tru determinarea gradu
lui de umplere ,i a
0.5
vitezei reale de curgere
O.., la conductele circulare!
orizont..le de canalizare,
ai
0.2
0.1
Of
)( o (J,! a2 0.3 al 0.5 0.6 al 0/1 0.9 1.0 1.1 1.2 I
Z ..' f
nd,' COllllllclc carc se dfmcnsioncazll. inccphid de la punctc1c colectare
plIJll'lll1 evacuarc a apc.lor uzate din
-;;c alcgc preliminar, din constructivll., dialpctrul primului
tronson al conductei orizontale de canalizare;. .
- din tabelul 4.7 se alese panta de montaj in de diametrul preli
minar. alcs seama de conditiile constructive ale ,cHl.dirii;. .
-Sl' dd>itdc dc calcul pentru ficcare trctnsO,ll de tonductll.
oril.OJllalll carc sc dilllclIsioncazli conform pct. '1.1.1;
.:..... din tabelul '1.8 sau '1.9, functie de natura materialului conductei,
dl' diametrul preliminar palita se dcbitul q." viteza 11."
la curgerea cu .
- se raportul x din tabelul '1.10 se determinll. gradul de um
plere efectiv u se comparll. cu gradul de umplere mlxim admis din tabelul
4.6; gradul de umplere u efectiv este mai mare decit gradul de umplere
maxim admis, se alege un .diametru preliminar mai mare cu o dimensiune
cel alcs initial din constructiv1\., se .recalculeaall. x se
din nou ca gradul dc umplere" fie mai mic dect ccl iridicat in
taltellli 4.6;
- din tabelul '1.10, dc raportul x rezultll. valo:nea raportului %
Sl: viteza de evacuare a apei prin conducta orizontalll. de.
callalizarc
v == rv,p; ('1. (3)
- se verifid\ v..,." II, ,,' II..... cxprimatll. cle ('1.3); clacl\
l'OlIdilia (4,5) 1111 cstc indcplinit1\., alegc un nou diametru prcliminar cu o
dillu'lIsiullc mai marc decit ccl ales ralculul se npd1\. CII lIIai sus l'inl
la ill<I<'l'lillirl'il cundi\iei ('1.3). . .
La cu (cu in- foarte
marc sau cu mare de suspensii), asimilabile c 1\.dirilor din tabc1ul '1.3
diamctrul conduetelor orizontale rezultat din calcul poate fi m5.rit la
trlll uzual superior. .
2/)1
, '
.,
. , , . ',t, . ",'
... \
,
F.
'.... ' ......
. t.', ",:" .::,1:'
1

" '.: f ' "." '.
. .
.. , 1,
.,/(,;, Iri cazuri speCiale in care coloanelor a conductelor orizontale
sub greu conducte cu dese schi!"bliri
de etc.) de pot duce la mfun
.{".". dliri ale conductc1or de canallzare cu pencol dlametrul conducte
lor rezultat din calcul poate fi la diametrul uzual imediat
,_. superior.' .
. , Se recomandll. ca toate calculele hidraulcie ale interioare de
',; canalizare a.apelor.uzate menajere fie sistematizate intr-un tabel (dupll
'';1. cum se in exemplele de calcul de la pct. '1.I.A). .
! . ' Conducte de vmlilare. Coloana de ventilare (prelungirea coloa
nei de. de la punctul de mai ?easupra
va avea dJametrul cu o dimenSIUne mal mic deCit dlametrul
. 'ii: coloanei de canalizare, dar nu sub 50 mm.
t/ Conducta de ventilare a conductelor orizontale de canalizare
:f;. (prelungirea acestei conducte in sensul opus curgerii) va avea diametrul cu o
,.'F.J:'.',: dimensiune mai mic decit diametrul conductei pe care o dar mini
... j mum 50 mm.
Coloana auxiliarl\ de vcntilare care mai mlllte dc ven
\1:,', tilare principale C\l
,
.
('1.1'4)
dr =v +0,5 t I
.4;11 , .-1
.t'

in carc: d, cste diametrul conductci dc vcnlilare in mm;
.'.'. .. "
,
d
mu
- ccl mai mare dintre diametrcJe coloanelor rcspecti"e de
.
venlilare, in mm;.
I
/(
- suma diametrelor ce1orialte' coloane de ventilare, in mm.
.
\." ,
.
'.
Coloana de ventilare trebuie aib1l. diametrul de 50 mm.

La realizarea unci orizontalc. a de ventilare, diame
trul acestei conducte trcllliie s5. fie cgal CII ccl mai 'mare dintre' diametrclc
' coloarelor de vcntilare rcspective. .
W;:
Exemplul de calcul . J. 51 se cfectueze calculul hidraulic al interioare de cana
!iaare. a apelor uzale menajere. la o cl1dire de locuit cu P + etaje, pentru care se planul
p:uter (fig. 2.9), planul etajului curent (fig: 2.10) planul subsolului tehnic (fig. 2.11).
,,'of:
Pe planurile puter etaj curent sint ampla.ate obiectde ""nitare coloanele, iar pe

pl.1.lIul sul)solului tehnic sint conductele orizontale dc colectare a npt'lor uzate mena
j"rc. Inslalalia se execut din din I'VC tip U. Itegimul de lurnizare a .. pei in releaua
'de este clo 21 ore. , f:;:\. '
,.
Ue:oluart. P" h:1.%1\ Tr-prezent!\rii interioa.re de camllilOire n llpdnr II/.nt(" me
"'1"
lIP n'ljl"re pe }Il "uurile arhilcctur1 ilie clfullrH, ,..0. lntonllit schrmoil de calcul rrdat!\ in
Rura 4..1, po car('.l "nt nutate tll'urile (le ohir('tr. ":luitJ"": 1. - la./uar; 11 _. nuli\ dr bolia;
c:;.- S - cu pI:LtlO(lIL\. Pc schem!l de calcul au,iust nUI1\crotate tronsoanele
de couducte Incepind de la ouieclele sanitare spre punclul de e'/acuare a apelor uzale me
najere in de racord la de canalizare.
Calculul' hidraulic al de conducte s-a Inceput cu tronsoanele 2.\ .. , 2.10 (coloaDa
MI' fig. 1.3) e.te sistematizat in tabelul S-a aplicat ltJ,etodologia de calcul
la pct. 1.1.2, respectindu-"" conslructivl1 pentru alegerea prehmln:ul1 .. <hametrulu.
fi ,pentru calculul de
265
,
!
., I
;
\
\ :

,;
,', .
!:
j'

J
,
.1
'i
:1,
;1'
.1 '
Ci :
' .
,
,
1
:
..
I
,
, .
r
'1, ,
r 'c I
,i
',

;
'f
I
'1

;,
,.

,
iii

.. ,
1.
2.1
1
'.
,..
23.i 22

@ 23
. '1 . ',' t
1
, ..
,t?, SPL S V .,. ;:",
c 8 LP1-
" '
1.3 \!J.1 c . . " ...
14 .
. SpL B
.
c
' - .
15

,
--------
2.7
..
cf{V


21U
LV1LB

r=
..
cW
.
. L B


?=
Fig. Schema de calcul IL interioare de canalizare IL apelor u.ate menajere are.
renle uuei cllldiri de locuit Cu P + '1 etaje, ,pentru tare sau dat: planul parter (ltll" 2.9),
planul etajului curent (fig. 2.10)., planul subsolului tehnic (fig. 2.11):
L - lal"'Oar, B - balei Sp - .pUUor; C - c1Ok!i{JI. .M, - coloaae d. unallure ape lIute 'merwfcrto
1>l'hitnl de c".leul pr.J1tru dhuC"n"iono.J{"ft, Iltr1\rul .;0""011 de condnl"1& a fust
.'ind III Hllele regimul de IlIrnirnre .. apei III de [U .r1Rliilr (1.2) ;i
" I
(i.J), In 'mre" - 0,33 (tll1>1'1 i.2) ,i , - 0,10 (tabel 1.3). "ulorile d('hitului de calcul g.
...
1in illd de vnlorilo sumei de cchivnlcnti 1i. lUAt din lui 4.4.
llltl ..[11 .linllleirul l',di(llillRr al rulrl/lud M. (lrnll'f>o.lelc 2 1 ... 2". fiII. 4.J) ..Il' tRil
(.lin '"11111\11\ t ulUd ltu CivR) tII ,UlIlllf'lI lIt c'rl nw,l IIUItf' tlllI'l" "",.. t.tlt' I tllllhll ",lllr fir le""
tir. 1", 41llkddn billlit.ua hL (UIHllIII, H:bjJt'l:tiv dt1, 110 IIUII, ((llUpUl&lHll dt'l.ih.:hl de ldlt:ut 'q"
'le cu dehiltJl 111axiJll al ((lIUUHei avind ti IIU mn\ se )lUtr4 ftJC'c n\lrll'" ]K'fltH