Sunteți pe pagina 1din 29

CUPRINS

Argument 2 3 3 3 4 6 7 11 12 14 15 15

Capitolul I

Noiuni teoretice despre impozitul pe profit


1 Impozitul pe profit 1.1 Contribuabili 1.2 Scutiri 1.3 Calculul profitului impozabil 1.4 Cheltuieli 1.5 Provizioane i rezerve 1.6 mortizarea fi!cal" 1.7 Pier#eri fi!cale 1.$ Plata impozitului 1.% Impozitul pe venit

Capitolul II

PREZEN AREA S!CIE A II C!"ERCIA#E $R!"SIP% S&R&#& '(


2.1 Profilul firmei 2.2 Prezentarea !itua&iei economico'financiare a (ntreprin#eri 2.3 plica&ii' plata impozitului pe profit 16 17 1%

Capitolul III Capitolul I, ANE-E


)I)*I+,- .I/

RE)IS RU# *URNA# C!NC#UZII

2+ 22 23
30

AR)U"EN
m ale! ace!ta tem" pentru a evi#en&ia #in punct #e ve#ere fi!cal i contabil importan&a i comple1itatea ace!tui impozit i beneficiile pe care le a#uce (ntr'o !ocietate aflat" (n continu" !chimbare economic #eoarece impozitul pe profit la bu2etul #e !tat e!te un venit con!i#erabil. Scopul fiec"rei unit"&i economice cu !cop lucrativ e!te ob&inerea #e profit. Profitul e!te cel care m"!oara performan&ele unei (ntreprin#erii3 #e ob&inerea lui #epinz4n# (n cea mai mare m"!ura continuarea activit"&ii. 5e aceea3 pentru fiecare a2ent economic ob&inerea #e profit e!te o prioritate. Pentru profitul ob&inut3 a2en&ii economici3 #atoreaz" (n con#i&iile le2ii impozit pe profit. plicat (n #iver!e cote procentuale3 impozitul pe profit e!te un in#icator al unei !ituatii financiare !"n"toa!e capabil" !" !u!&in" !ocietatea civil". Impozitul pe profit reprezint"3 ca orice impozit3 un venit al bu2etului !tatului3 utilizat pentru acoperirea cheltuielilor !tatului i ale cet"&enilor unei &"ri. Pentru o unitate patrimonial" el reprezint" o cheltuial"3 o contribu&ie la fomarea bu2etului !tatului. Impozitul pe profit (n #ecur!ul timpului a !uferit mo#ific"ri at4t (n calcul c4t i (n mo#ificarea per!oanelor ce !e impun. 6n le2i!la&ia actual" !'au f"cut mo#ific"ri care au avut un carcater re!trictiv i con!tructiv la colectarea veniturilor.

Capitolul I N!.IUNI E!RE ICE /ESPRE I"P!ZI U# PE PR!0I '& Impozitul pe profit
Impozitul pe profit reprezint" un impozit #irect ce afecteaz" cheltuielile i implicit profitul (ntreprin#erii. '&' Contri1ua1ili Sunt obli2ate la plata impozitului pe profit urm"toarele per!oane3 #enumite (n continuare contribuabili7 a8 per!oanele 9uri#ice rom4ne: b8 per!oanele 9uri#ice !tr"ine care #e!f"oar" activitate prin interme#iul unui !e#iu permanent (n -om4nia: c8 per!oanele 9uri#ice !tr"ine i per!oanele fizice nerezi#ente care #e!f"oar" activitate (n -om4nia (ntr'o a!ociere f"r" per!onalitate 9uri#ic": #8 per!oanele 9uri#ice !tr"ine care realizeaz" venituri #in;!au (n le2"tur" cu propriet"&i imobiliare !ituate (n -om4nia !au #in v4nzarea;ce!ionarea titlurilor #e participare #e&inute la o per!oan" 9uri#ic" rom4n": e8 per!oanele fizice rezi#ente a!ociate cu per!oane 9uri#ice rom4ne3 pentru veniturile realizate at4t (n -om4nia c4t i (n !tr"in"tate #in a!ocieri f"r" per!onalitate 9uri#ic": (n ace!t caz3 impozitul #atorat #e per!oana fizic" !e calculeaz"3 !e re&ine i !e var!" #e c"tre per!oana 9uri#ic" rom4n". f8 per!oanele 9uri#ice cu !e#iul !ocial (n -om4nia3 (nfiin&ate potrivit le2i!la&iei europene. Sfera #e cuprin#ere a impozitului Impozitul pe profit !e aplic" #up" cum urmeaz"7 '(n cazul per!oanelor 9uri#ice rom4ne i al per!oanelor 9uri#ice cu !e#iul !ocial (n -om4nia3 (nfiin&ate potrivit le2i!la&iei europene3 a!upra profitului impozabil ob&inut #in orice !ur!"3 at4t #in -om4nia3 c4t i #in !tr"in"tate: b8 (n cazul per!oanelor 9uri#ice !tr"ine care #e!f"oar" activitate prin interme#iul unui !e#iu permanent (n -om4nia3 a!upra profitului impozabil atribuibil !e#iului permanent: c8 (n cazul per!oanelor 9uri#ice !tr"ine i al per!oanelor fizice nerezi#ente care #e!f"oar" activitate (n -om4nia (ntr'o a!ociere f"r" per!onalitate 9uri#ic"3 a!upra p"r&ii #in profitul impozabil al a!ocierii atribuibile fiec"rei per!oane: #8 (n cazul per!oanelor 9uri#ice !tr"ine care realizeaz" venituri #in;!au (n le2"tur" cu propriet"&i imobiliare !ituate (n -om4nia !au #in v4nzarea;ce!ionarea titlurilor #e participare #e&inute la o per!oan" 9uri#ic" rom4n"3 a!upra profitului impozabil aferent ace!tor venituri: e8 (n cazul per!oanelor fizice rezi#ente a!ociate cu per!oane 9uri#ice rom4ne care realizeaz" venituri at4t (n -om4nia3 c4t i (n !tr"in"tate3 #in a!ocieri f"r" per!onalitate 9uri#ic"3 a!upra p"r&ii #in profitul impozabil al a!ocierii atribuibile per!oanei fizice rezi#ente.

'&2 Scutiri Sunt !cuti&i #e la plata impozitului pe profit urm"torii contribuabili7 a8 trezoreria !tatului: b8 in!titu&iile publice3 pentru fon#urile publice3 inclu!iv pentru veniturile proprii i #i!ponibilit"&ile realizate 'per!oanele 9uri#ice rom4ne care pl"te!c impozitul pe veniturile micro(ntreprin#erilor #8 fun#a&iile rom4ne con!tituite ca urmare a unui le2at: 'cultele reli2ioa!e3 pentru7 venituri ob&inute #in pro#ucerea i valorificarea obiectelor i pro#u!elor nece!are activit"&ii #e cult3 venituri ob&inute #in chirii3 alte venituri ob&inute #in activit"&i economice3 venituri #in #e!p"2ubiri (n form" b"nea!c"3 ob&inute ca urmare a m"!urilor reparatorii prev"zute #e le2ile privin# recon!tituirea #reptului #e proprietate3 cu con#i&ia ca !umele re!pective !" fie utilizate3 (n anul curent i;!au (n anii urm"tori3 pentru (ntre&inerea i func&ionarea unit"&ilor #e cult3 pentru lucr"ri #e con!truc&ie3 #e repara&ie i #e con!oli#are a l"caurilor #e cult i a cl"#irilor eclezia!tice3 pentru (nv"&"m4nt3 pentru furnizarea3 (n nume propriu i;!au (n parteneriat3 #e !ervicii !ociale3 acre#itate (n con#i&iile le2ii3 pentru ac&iuni !pecifice i alte activit"&i nonprofit ale cultelor reli2ioa!e. 28 in!titu&iile #e (nv"&"m4nt particular acre#itate3 precum i cele autorizate h8 a!ocia&iile #e proprietari con!tituite ca per!oane 9uri#ice i a!ocia&iile #e locatari recuno!cute ca a!ocia&ii #e proprietar< i8 .on#ul #e 2arantare a #epozitelor (n !i!temul bancar3 con!tituit potrivit le2ii: 98 .on#ul #e compen!are a inve!titorilor3 (nfiin&at potrivit le2ii. =8 )anca >a&ional" a -om4niei. +r2aniza&iile nonprofit3 or2aniza&iile !in#icale i or2aniza&iile patronale !unt !cutite #e la plata impozitului pe profit pentru urm"toarele tipuri #e venituri7 a8 cotiza&iile i ta1ele #e (n!criere ale membrilor: b8 contribu&iile b"neti !au (n natur" ale membrilor i !impatizan&ilor: c8 ta1ele #e (nre2i!trare !tabilite potrivit le2i!la&iei (n vi2oare: #8 veniturile ob&inute #in vize3 ta1e i penalit"&i !portive !au #in participarea la competi&ii i #emon!tra&ii !portive: e8 #ona&iile i banii !au bunurile primite prin !pon!orizare: f8 #ivi#en#ele i #ob4nzile ob&inute #in pla!area #i!ponibilit"&ilor rezultate #in venituri !cutite: 28 veniturile pentru care !e #atoreaz" impozit pe !pectacole: h8 re!ur!ele ob&inute #in fon#uri publice !au #in finan&"ri nerambur!abile: i8 veniturile realizate #in ac&iuni ocazionale precum7 evenimente #e !tr4n2ere #e fon#uri cu ta1" #e participare3 !erb"ri3 tombole3 conferin&e3 utilizate (n !cop !ocial !au profe!ional3 potrivit !tatutului ace!tora: 98 veniturile e1cep&ionale rezultate #in ce#area activelor corporale aflate (n proprietatea or2aniza&iilor nonprofit3 altele #ec4t cele care !unt !au au fo!t folo!ite (ntr'o activitate economic": =8 veniturile ob&inute #in reclam" i publicitate3 realizate #e or2aniza&iiile nonprofit #e utilitate public"3 potrivit le2ilor #e or2anizare i func&ionare3 #in #omeniul culturii3 cercet"rii 4

tiin&ifice3 (nv"&"m4ntului3 !portului3 !"n"t"&ii3 precum i #e camerele #e comer& i in#u!trie3 or2aniza&iile !in#icale i or2aniza&iile patronale. l8 !umele primite ca urmare a nere!pect"rii con#i&iilor cu care !'a f"cut #ona&ia;!pon!orizarea3 potrivit le2ii3 !ub rezerva ca !umele re!pective !" fie utilizate #e c"tre or2aniza&iile nonprofit3 (n anul curent !au (n anii urm"tori3 pentru realizarea !copului i obiectivelor ace!tora3 potrivit actului con!titutiv !au !tatutului3 #up" caz: m8 veniturile realizate #in #e!p"2ubiri #e la !ociet"&ile #e a!i2urare pentru pa2ubele pro#u!e la activele corporale proprii3 altele #ec4t cele care !unt utilizate (n activitatea economic": n8 !umele primite #in impozitul pe venit #atorat #e per!oanele fizice3 potrivit preve#erilor titlului III. +r2aniza&iile nonprofit3 or2aniza&iile !in#icale i or2aniza&iile patronale !unt !cutite #e la plata impozitului pe profit i pentru veniturile #in activit"&i economice realizate p4n" la nivelul echivalentului (n lei a 15.000 euro3 (ntr'un an fi!cal3 #ar nu mai mult #e 10? #in veniturile totale !cutite #e la plata impozitului pe profit. nul fi!cal e!te anul calen#ari!tic. C4n# un contribuabil !e (nfiin&eaz" !au (nceteaz" !" mai e1i!te (n cur!ul unui an fi!cal3 perioa#a impozabil" e!te perioa#a #in anul calen#ari!tic pentru care contribuabilul a e1i!tat. Cotele de impozitare Cota #e impozit pe profit care !e aplic" a!upra profitului impozabil e!te #e 16?. Impozit minim Contribuabilii care #e!f"oar" activit"&i #e natura barurilor #e noapte3 cluburilor #e noapte3 #i!cotecilor3 cazinourilor !au pariurilor !portive3 inclu!iv per!oanele 9uri#ice care realizeaz" ace!te venituri (n baza unui contract #e a!ociere3 i (n cazul c"rora impozitul pe profit #atorat pentru activit"&ile prev"zute (n ace!t articol e!te mai mic #ec4t 5? #in veniturile re!pective !unt obli2a&i la plata unui impozit #e 5? aplicat ace!tor venituri (nre2i!trate. '&3 Calculul profitului impoza1il -e2uli 2enerale Profitul impozabil !e calculeaz" ca #iferen&" (ntre veniturile realizate #in orice !ur!" i cheltuielile efectuate (n !copul realiz"rii #e venituri3 #intr'un an fi!cal3 #in care !e !ca# veniturile neimpozabile i la care !e a#au2" cheltuielile ne#e#uctibile. *a !tabilirea profitului impozabil !e iau (n calcul i alte elemente !imilare veniturilor i cheltuielilor potrivit normelor #e aplicare. @eto#ele contabile3 !tabilite prin re2lement"ri le2ale (n vi2oare3 privin# ieirea #in 2e!tiune a !tocurilor !unt recuno!cute la calculul profitului impozabi. @eto#ele contabile #e evaluare a !tocurilor nu !e mo#ific" (n cur!ul anului fi!cal. Aenituri neimpozabile 5

Brm"toarele venituri !unt neimpozabile la calculul profitului impozabil7 a8 #ivi#en#ele primite #e la o per!oan" 9uri#ic" rom4n": b8 #iferen&ele favorabile #e valoare a titlurilor #e participare3 (nre2i!trate ca urmare a (ncorpor"rii rezervelor3 beneficiilor !au primelor #e emi!iune la per!oanele 9uri#ice la care !e #e&in titluri #e participare3 precum i #iferen&ele favorabile #e valoare rezultate #in evaluarea titlurilor #e participare i a obli2a&iunilor emi!e pe termen lun23 efectuat" potrivit re2lement"rilor contabile. ce!tea !unt impozabile la #ata tran!miterii cu titlu 2ratuit3 a ce!ion"rii3 a retra2erii3 a lichi#"rii inve!ti&iilor financiare3 precum i la #ata retra2erii capitalului !ocial la per!oana 9uri#ic" la care !e #e&in titlurile #e participare: c8 veniturile #in anularea cheltuielilor pentru care nu !'a acor#at #e#ucere3 veniturile #in re#ucerea !au anularea provizioanelor pentru care nu !'a acor#at #e#ucere3 veniturile #in recuperarea cheltuielilor ne#e#uctibile3 precum i veniturile #in re!tituirea !au anularea unor #ob4nzi i;!au penalit"&i #e (nt4rziere pentru care nu !'a acor#at #e#ucere: #8 veniturile neimpozabile3 prev"zute e1pre! (n acor#uri i memoran#umuri aprobate prin acte normative. '&2 C3eltuieli Pentru #eterminarea profitului impozabil !unt con!i#erate cheltuieli #e#uctibile numai cheltuielile efectuate (n !copul realiz"rii #e venituri impozabile3 inclu!iv cele re2lementate prin acte normative (n vi2oare. Sunt cheltuieli efectuate (n !copul realiz"rii #e venituri i7 a8 cheltuielile cu achizi&ionarea ambala9elor3 pe #urata #e via&" !tabilit" #e c"tre contribuabil: b8 cheltuielile efectuate3 potrivit le2ii3 pentru protec&ia muncii i cheltuielile efectuate pentru prevenirea acci#entelor #e munc" i a bolilor profe!ionale: c8 cheltuielile reprezent4n# contribu&iile pentru a!i2urarea #e acci#ente #e munc" i boli profe!ionale3 potrivit le2ii3 i cheltuielile cu primele #e a!i2urare pentru a!i2urarea #e ri!curi profe!ionale: #8 cheltuielile #e reclam" i publicitate efectuate (n !copul populariz"rii firmei3 pro#u!elor !au !erviciilor3 (n baza unui contract !cri!3 precum i co!turile a!ociate pro#ucerii materialelor nece!are pentru #ifuzarea me!a9elor publicitare. Se inclu# (n cate2oria cheltuielilor #e reclam" i publicitate i bunurile care !e acor#" (n ca#rul unor campanii publicitare ca mo!tre3 pentru (ncercarea pro#u!elor i #emon!tra&ii la punctele #e v4nzare3 precum i alte bunuri i !ervicii acor#ate cu !copul !timul"rii v4nz"rilor: e8 cheltuielile #e tran!port i #e cazare (n &ar" i (n !tr"in"tate3 efectuate pentru !alaria&i i a#mini!tratori3 precum i pentru alte per!oane fizice a!imilate ace!tora3 !tabilite prin norme: f8 contribu&ia la rezerva mutual" #e 2arantare a ca!ei centrale a cooperativelor #e cre#it: 28 ta1ele #e (n!criere3 cotiza&iile i contribu&iile obli2atorii3 re2lementate #e actele normative (n vi2oare3 precum i contribu&iile pentru fon#ul #e!tinat ne2ocierii contractului colectiv #e munc": h8 cheltuielile pentru formarea i perfec&ionarea profe!ional" a per!onalului an2a9at:

i8 cheltuielile pentru mar=etin23 !tu#iul pie&ei3 promovarea pe pie&ele e1i!tente !au noi3 participarea la t4r2uri i e1pozi&ii3 la mi!iuni #e afaceri3 e#itarea #e materiale informative proprii: 98 cheltuielile #e cercetare3 precum i cheltuielile #e #ezvoltare care nu (n#epline!c con#i&iile #e a fi recuno!cute ca imobiliz"ri necorporale #in punct #e ve#ere contabil: =8 cheltuielile pentru perfec&ionarea mana2ementului3 a !i!temelor informatice3 intro#ucerea3 (ntre&inerea i perfec&ionarea !i!temelor #e mana2ement al calit"&ii3 ob&inerea ate!t"rii conform cu !tan#ar#ele #e calitate: l8 cheltuielile pentru prote9area me#iului i con!ervarea re!ur!elor: m8 ta1ele #e (n!criere3 cotiza&iile i contribu&iile #atorate c"tre camerele #e comer& i in#u!trie3 or2aniza&iile !in#icale i or2aniza&iile patronale: n8 pier#erile (nre2i!trate la !coaterea #in evi#en&" a crean&elor ne(nca!ate3 (n urm"toarele cazuri7 1. proce#ura #e faliment a #ebitorilor a fo!t (nchi!" pe baza hot"r4rii 9u#ec"toreti: 2. #ebitorul a #ece#at i crean&a nu poate fi recuperat" #e la motenitori: 3. #ebitorul e!te #izolvat3 (n cazul !ociet"&ii cu r"!pun#ere limitat" cu a!ociat unic3 !au lichi#at3 f"r" !ucce!or: 4. #ebitorul (nre2i!treaz" #ificult"&i financiare ma9ore care (i afecteaz" (ntre2 patrimoniul. Brm"toarele cheltuieli au #e#uctibilitate limitat"7 a8 cheltuielile #e protocol (n limita unei cote #e 2? aplicat" a!upra #iferen&ei rezultate #intre totalul veniturilor impozabile i totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile3 altele #ec4t cheltuielile #e protocol i cheltuielile cu impozitul pe profit: b8 !uma cheltuielilor cu in#emniza&ia #e #epla!are acor#at" !alaria&ilor pentru #epla!"ri (n -om4nia i (n !tr"in"tate3 (n limita a #e 235 ori nivelul le2al !tabilit pentru in!titu&iile publice: c8 cheltuielile !ociale3 (n limita unei cote #e p4n" la 2?3 aplicat" a!upra valorii cheltuielilor cu !alariile per!onalului. Intr" !ub inci#en&a ace!tei limite3 cu prioritate3 a9utoarele pentru natere3 a9utoarele pentru (nmorm4ntare3 a9utoarele pentru boli 2rave !au incurabile i protezele3 precum i cheltuielile pentru func&ionarea core!punz"toare a unor activit"&i ori unit"&i aflate (n a#mini!trarea contribuabililor7 2r"#ini&e3 cree3 !ervicii #e !"n"tate acor#ate (n cazul bolilor profe!ionale i al acci#entelor #e munc" p4n" la internarea (ntr'o unitate !anitar"3 muzee3 biblioteci3 cantine3 baze !portive3 cluburi3 c"mine #e nefamiliti3 pentru colile pe care le au !ub patrona93 precum i alte cheltuieli efectuate (n baza contractului colectiv #e munc". 6n ca#rul ace!tei limite3 pot fi #e#u!e i cheltuielile reprezent4n#7 tichete #e cre" acor#ate #e an2a9ator 3 ca#ouri (n bani !au (n natur" oferite copiilor minori i !alaria&ilor3 ca#ouri (n bani !au (n natur" acor#ate !alariatelor3 co!tul pre!ta&iilor pentru tratament i o#ihn"3 inclu!iv tran!portul pentru !alaria&ii proprii i pentru membrii #e familie ai ace!tora3 a9utoare pentru !alaria&ii care au !uferit pier#eri (n 2o!po#"rie i contribu&ia la fon#urile #e interven&ie ale a!ocia&iei profe!ionale a minerilor3 a9utorarea copiilor #in coli i centre #e pla!ament: #8 peri!abilit"&ile3 (n limitele !tabilite #e or2anele #e !pecialitate ale a#mini!tra&iei centrale3 (mpreun" cu in!titu&iile #e !pecialitate3 cu avizul @ini!terului .inan&elor Publice: e8 cheltuielile reprezent4n# tichetele #e ma!" acor#ate #e an2a9atori 28 cheltuielile cu provizioane i rezerve 7

h8 cheltuielile cu #ob4n#a i #iferen&ele #e cur! valutare i8 amortizarea 98 cheltuielile efectuate (n numele unui an2a9at3 la !chemele #e pen!ii facultative3 (n limita unei !ume reprezent4n# echivalentul (n lei a 400 euro (ntr'un an fi!cal3 pentru fiecare participant: =8 cheltuielile cu primele #e a!i2urare voluntar" #e !"n"tate3 (n limita unei !ume reprezent4n# echivalentul (n lei a 250 euro (ntr'un an fi!cal3 pentru fiecare participant: l8 cheltuielile pentru func&ionarea3 (ntre&inerea i repararea locuin&elor #e !erviciu !ituate (n localitatea un#e !e afl" !e#iul !ocial !au un#e !ocietatea are !e#ii !ecun#are3 #e#uctibile (n limita core!punz"toare !uprafe&elor con!truite m8 cheltuielile #e func&ionare3 (ntre&inere i repara&ii aferente unui !e#iu aflat (n locuin&a proprietate per!onal" a unei per!oane fizice3 folo!it" i (n !cop per!onal3 #e#uctibile (n limita core!punz"toare !uprafe&elor pu!e la #i!pozi&ia !ociet"&ii (n baza contractelor (ncheiate (ntre p"r&i3 (n ace!t !cop: n8 cheltuielile #e func&ionare3 (ntre&inere i repara&ii3 e1clu!iv cele privin# combu!tibilul3 aferente autoturi!melor folo!ite #e per!oanele cu func&ii #e con#ucere i #e a#mini!trare ale per!oanei 9uri#ice3 #e#uctibile limitat la cel mult un !in2ur autoturi!m aferent fiec"rei per!oane cu a!tfel #e atribu&ii. Brm"toarele cheltuieli nu !unt #e#uctibile7 a8 cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit #atorat3 inclu!iv cele reprezent4n# #iferen&e #in anii prece#en&i !au #in anul curent3 precum i impozitele pe profit !au pe venit pl"tite (n !tr"in"tate. Sunt ne#e#uctibile i cheltuielile cu impozitele nere&inute la !ur!" (n numele per!oanelor fizice i 9uri#ice nerezi#ente3 pentru veniturile realizate #in -om4nia: b8 #ob4nzile;ma9or"rile #e (nt4rziere3 amenzile3 confi!c"rile i penalit"&ile #e (nt4rziere #atorate c"tre autorit"&ile rom4ne;!tr"ine c8 cheltuielile privin# bunurile #e natura !tocurilor !au a activelor corporale con!tatate lip!" #in 2e!tiune ori #e2ra#ate3 neimputabile3 pentru care nu au fo!t (ncheiate contracte #e a!i2urare3 precum i ta1a pe valoarea a#"u2at" aferent". >u intr" !ub inci#en&a ace!tor preve#eri !tocurile i mi9loacele fi1e amortizabile3 #i!tru!e ca urmare a unor calamit"&i naturale !au a altor cauze #e for&" ma9or"3 (n con#i&iile !tabilite prin norme: #8 cheltuielile cu ta1a pe valoarea a#"u2at" aferent" bunurilor acor#ate !alaria&ilor !ub forma unor avanta9e (n natur"3 #ac" valoarea ace!tora nu a fo!t impozitat" prin re&inere la !ur!": e8 cheltuielile f"cute (n favoarea ac&ionarilor !au a!ocia&ilor3 altele #ec4t cele 2enerate #e pl"&i pentru bunurile livrate !au !erviciile pre!tate contribuabilului3 la pre&ul #e pia&" pentru ace!te bunuri !au !ervicii: f8 cheltuielile (nre2i!trate (n contabilitate3 care nu au la baz" un #ocument 9u!tificativ3 prin care !" !e fac" #ova#a efectu"rii opera&iunii !au intr"rii (n 2e!tiune3 #up" caz3 potrivit normelor: 28 cheltuielile (nre2i!trate #e !ociet"&ile a2ricole3 pentru #reptul #e folo!in&" al terenului a2ricol a#u! #e membrii a!ocia&i3 pe!te cota #e #i!tribu&ie #in pro#uc&ia realizat" #in folo!in&a ace!tuia3 prev"zut" (n contractul #e !ocietate !au a!ociere:

h8 cheltuielile #eterminate #e #iferen&ele nefavorabile #e valoare a titlurilor #e participare la per!oanele 9uri#ice la care !e #e&in participa&ii3 precum i #e #iferen&ele nefavorabile #e valoare aferente obli2a&iunilor emi!e pe termen lun23 cu e1cep&ia celor #eterminate #e v4nzarea'ce!ionarea ace!tora. i8 cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile 98 cheltuielile cu contribu&iile pl"tite pe!te limitele !tabilite !au care nu !unt re2lementate prin acte normative: =8 cheltuielile cu primele #e a!i2urare pl"tite #e an2a9ator3 (n numele an2a9atului3 care nu !unt inclu!e (n veniturile !alariale ale an2a9atului: l8 alte cheltuieli !alariale i;!au a!imilate ace!tora3 care nu !unt impozitate la an2a9at: m8 cheltuielile cu !erviciile #e mana2ement3 con!ultan&"3 a!i!ten&" !au alte pre!t"ri #e !ervicii3 pentru care contribuabilii nu pot 9u!tifica nece!itatea pre!t"rii ace!tora (n !copul activit"&ilor #e!f"urate i pentru care nu !unt (ncheiate contracte: n8 cheltuielile cu primele #e a!i2urare care nu prive!c activele contribuabilului3 precum i cele care nu !unt aferente obiectului #e activitate3 cu e1cep&ia celor care prive!c bunurile reprezent4n# 2aran&ie bancar" pentru cre#itele utilizate (n #e!f"urarea activit"&ii pentru care e!te autorizat contribuabilul !au utilizate (n ca#rul unor contracte #e (nchiriere !au #e lea!in23 potrivit clauzelor contractuale: o8 pier#erile (nre2i!trate la !coaterea #in evi#en&" a crean&elor incerte !au (n liti2iu3 ne(nca!ate3 pentru partea neacoperit" #e provizion3 precum i pier#erile (nre2i!trate la !coaterea #in evi#en&" a crean&elor incerte !au (n liti2iu3 ne(nca!ate. 6n acea!t" !itua&ie3 contribuabilii care !cot #in evi#en&" clien&ii ne(nca!a&i !unt obli2a&i !" comunice (n !cri! ace!tora !coaterea #in evi#en&" a crean&elor re!pective3 (n ve#erea recalcul"rii profitului impozabil la per!oana #ebitoare3 #up" caz: p8 cheltuielile #e !pon!orizare i;!au mecenat i cheltuielile privin# bur!ele private: contribuabilii care efectueaz" !pon!oriz"ri i;!au acte #e mecenat3 precum i cei care acor#" bur!e private3 !ca# #in impozitul pe profit #atorat !umele aferente (n limita minim" precizat" mai 9o!7 1. 3 la mie #in cifra #e afaceri: 2. 20? #in impozitul pe profit #atorat. 6n limitele re!pective !e (nca#reaz" i cheltuielile #e !pon!orizare a bibliotecilor #e #rept public3 (n !copul con!truc&iei #e localuri3 al #ot"rilor3 achizi&iilor #e tehnolo2ie a informa&iei i #e #ocumente !pecifice3 finan&"rii pro2ramelor #e formare continu" a bibliotecarilor3 !chimburilor #e !pecialiti3 a bur!elor #e !pecializare3 a particip"rii la con2re!e interna&ionale: r8 cheltuielile (nre2i!trate (n evi#en&a contabil"3 care au la baz" un #ocument emi! #e un contribuabil inactiv al c"rui certificat #e (nre2i!trare fi!cal" a fo!t !upen#at (n baza or#inului pree#intelui 2en&iei >a&ionale #e #mini!trare .i!cal". !8 cheltuielile cu ta1ele i cotiza&iile c"tre or2aniza&iile ne2uvernamentale !au a!ocia&iile profe!ionale care au le2"tur" cu activitatea #e!f"urat" #e contribuabili i care #ep"e!c echivalentul (n lei a 4.000 euro annual 8 cheltuielile reprezent4n# valoarea #eprecierilor mi9loacelor fi1e3 (n cazul (n care3 ca urmare a efectu"rii unei reevalu"ri3 !e (nre2i!treaz" o #e!cretere a valorii ace!tora. %

t8 (n perioa#a 1 ianuarie 2011'31 #ecembrie 2011 inclu!iv3 cheltuielile privin# combu!tibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care !unt #e!tinate e1clu!iv tran!portului rutier #e per!oane3 cu o 2reutate ma1im" autorizat" care !" nu #ep"ea!c" 3.500 =2 i care !" nu aib" mai mult #e % !caune #e pa!a2eri3 incluz4n# i !caunul oferului3 aflate (n proprietatea !au (n folo!in&a contribuabilului3 cu e1cep&ia !itua&iei (n care vehiculele !e (n!criu (n oricare #intre urm"toarele cate2orii7 1. vehiculele utilizate e1clu!iv pentru7 interven&ie3 repara&ii3 paz" i protec&ie3 curierat3 tran!port #e per!onal la i #e la locul #e #e!f"urare a activit"&ii3 precum i vehiculele !pecial a#aptate pentru a fi utilizate #rept care #e reporta93 vehiculele utilizate #e a2en&i #e v4nz"ri i #e a2en&i #e recrutare a for&ei #e munc": 2. vehiculele utilizate pentru tran!portul #e per!oane cu plat"3 inclu!iv pentru activitatea #e ta1i: 3. vehiculele utilizate pentru (nchirierea c"tre alte per!oane3 inclu!iv pentru #e!f"urarea activit"&ii #e in!truire (n ca#rul colilor #e oferi. '&4 Pro5izioane 6i rezer5e Contribuabilul are #reptul la #e#ucerea rezervelor i provizioanelor3 numai (n conformitate cu prezentul articol3 a!tfel7 a8 rezerva le2al" e!te #e#uctibil" (n limita unei cote #e 5? aplicat" a!upra profitului contabil3 (nainte #e #eterminarea impozitului pe profit3 #in care !e !ca# veniturile neimpozabile i !e a#au2" cheltuielile aferente ace!tor venituri neimpozabile3 p4n" ce acea!ta va atin2e a cincea parte #in capitalul !ocial !ub!cri! i v"r!at !au #in patrimoniu3 #up" caz. 6n cazul (n care acea!ta e!te utilizat" pentru acoperirea pier#erilor !au e!te #i!tribuit" !ub orice form"3 recon!tituirea ulterioar" a rezervei nu mai e!te #e#uctibil" la calculul profitului impozabil. Prin e1cep&ie3 rezerva con!tituit" #e per!oanele 9uri#ice care furnizeaz" utilit"&i !ociet"&ilor comerciale care !e re!tructureaz"3 !e reor2anizeaz" !au !e privatizeaz" poate fi folo!it" pentru acoperirea pier#erilor #e valoare a pachetului #e ac&iuni ob&inut (n urma proce#urii #e conver!ie a crean&elor3 iar !umele #e!tinate recon!tituirii ulterioare a ace!teia !unt #e#uctibile la calculul profitului impozabil: b8 provizioanele pentru 2aran&ii #e bun" e1ecu&ie acor#ate clien&ilor: c8 provizioanele con!tituite (n limita unui procent #e 20? (ncep4n# cu #ata #e 1 ianuarie 20043 25? (ncep4n# cu #ata #e 1 ianuarie 20053 30? (ncep4n# cu #ata #e 1 ianuarie 20063 #in valoarea crean&elor a!upra clien&ilor3 . C3eltuieli cu do17nzile 6i diferene de curs 5alutar Cheltuielile cu #ob4nzile !unt inte2ral #e#uctibile (n cazul (n care 2ra#ul #e (n#atorare a capitalului e!te mai mic !au e2al cu trei. ,ra#ul #e (n#atorare a capitalului !e #etermin" ca raport (ntre capitalul (mprumutat cu termen #e rambur!are pe!te un an i capitalul propriu3 ca me#ie a valorilor e1i!tente la (nceputul anului i !f4ritul perioa#ei pentru care !e

10

#etermin" impozitul pe profit. Prin capital (mprumutat !e (n&ele2e totalul cre#itelor i (mprumuturilor cu termen #e rambur!are pe!te un an3 potrivit clauzelor contractuale. 6n con#i&iile (n care 2ra#ul #e (n#atorare a capitalului e!te pe!te trei3 cheltuielile cu #ob4nzile i cu pier#erea net" #in #iferen&ele #e cur! valutar3 aferente (mprumuturilor luate (n calcul la #eterminarea 2ra#ului #e (n#atorare3 !unt ne#e#uctibile. ce!tea !e reporteaz" (n perioa#a urm"toare3 p4n" la #e#uctibilitatea inte2ral" a ace!tora. 6n cazul (n care cheltuielile #in #iferen&ele #e cur! valutar ale contribuabilului #ep"e!c veniturile #in #iferen&ele #e cur! valutar3 #iferen&a va fi tratat" ca o cheltuial" cu #ob4n#a. Cheltuielile #in #iferen&ele #e cur! valutar3 !unt cele aferente (mprumuturilor luate (n calcul la #eterminarea 2ra#ului #e (n#atorare a capitalului. 5ob4nzile i pier#erile #in #iferen&e #e cur! valutar3 (n le2"tur" cu (mprumuturile ob&inute #irect !au in#irect #e la b"nci interna&ionale #e #ezvoltare i or2aniza&ii !imilare3 men&ionate (n norme3 i cele care !unt 2arantate #e !tat3 cele aferente (mprumuturilor ob&inute #e la in!titu&iile #e cre#it rom4ne !au !tr"ine3 in!titu&iile financiare nebancare3 #e la per!oanele 9uri#ice care acor#" cre#ite potrivit le2ii3 precum i cele ob&inute (n baza obli2a&iunilor a#mi!e la tranzac&ionare pe o pia&" re2lementat" !unt ne#e#uctibile. 6n cazul (mprumuturilor ob&inute #e la alte entit"&i3 #ob4nzile #e#uctibile !unt limitate la7 a8 nivelul ratei #ob4nzii #e referin&" a )"ncii >a&ionale a -om4niei3 core!punz"toare ultimei luni #in trime!tru3 pentru (mprumuturile (n lei: i b8 nivelul ratei #ob4nzii anuale #e %?3 pentru (mprumuturile (n valut". ce!t nivel al ratei #ob4nzii !e aplic" la #eterminarea profitului impozabil aferent anului fi!cal 2004. >ivelul ratei #ob4nzii pentru (mprumuturile (n valut" !e actualizeaz" prin hot"r4re a ,uvernului. '&( Amortizarea fiscal8 Cheltuielile aferente achizi&ion"rii3 pro#ucerii3 con!truirii3 a!ambl"rii3 in!tal"rii !au (mbun"t"&irii mi9loacelor fi1e amortizabile !e recupereaz" #in punct #e ve#ere fi!cal prin #e#ucerea amortiz"rii. @i9locul fi1 amortizabil e!te orice imobilizare corporal" care (n#eplinete cumulativ urm"toarele con#i&ii7 a8 e!te #e&inut i utilizat (n pro#uc&ia3 livrarea #e bunuri !au (n pre!tarea #e !ervicii3 pentru a fi (nchiriat ter&ilor !au (n !copuri a#mini!trative: b8 are o valoare fi!cal" mai mare #ec4t limita !tabilit" prin hot"r4re a ,uvernului3 la #ata intr"rii (n patrimoniul contribuabilului: c8 are o #urat" normal" #e utilizare mai mare #e un an. Pentru imobiliz"rile corporale care !unt folo!ite (n loturi3 !eturi !au care formeaz" un !in2ur corp3 lot !au !et3 la #eterminarea amortiz"rii !e are (n ve#ere valoarea (ntre2ului corp3 lot !au !et. Pentru componentele care intr" (n !tructura unui activ corporal3 a c"ror #urat" normal" #e utilizare #ifer" #e cea a activului rezultat3 amortizarea !e #etermin" pentru fiecare component" (n parte. Sunt3 #e a!emenea3 con!i#erate mi9loace fi1e amortizabile7

11

a8 inve!ti&iile efectuate la mi9loacele fi1e care fac obiectul unor contracte #e (nchiriere3 conce!iune3 loca&ie #e 2e!tiune !au altele a!emenea: b8 mi9loacele fi1e pu!e (n func&iune par&ial3 pentru care nu !'au (ntocmit formele #e (nre2i!trare ca imobilizare corporal": ace!tea !e cuprin# (n 2rupele (n care urmeaz" a !e (nre2i!tra3 la valoarea rezultat" prin (n!umarea cheltuielilor efective ocazionate #e realizarea lor: c8 inve!ti&iile efectuate pentru #e!copert" (n ve#erea valorific"rii #e !ub!tan&e minerale utile3 precum i pentru lucr"rile #e #e!chi#ere i pre2"tire a e1trac&iei (n !ubteran i la !uprafa&": #8 inve!ti&iile efectuate la mi9loacele fi1e e1i!tente3 !ub forma cheltuielilor ulterioare realizate (n !copul (mbun"t"&irii parametrilor tehnici ini&iali i care con#uc la ob&inerea #e beneficii economice viitoare3 prin ma9orarea valorii mi9locului fi1: e8 inve!ti&iile efectuate #in !ur!e proprii3 concretizate (n bunuri noi3 #e natura celor apar&in4n# #omeniului public3 precum i (n #ezvolt"ri i mo#erniz"ri ale bunurilor aflate (n proprietate public": f8 amena9"rile #e terenuri. >u reprezint" active amortizabile7 a8 terenurile3 inclu!iv cele (mp"#urite: b8 tablourile i operele #e art": c8 fon#ul comercial: #8 lacurile3 b"l&ile i iazurile care nu !unt rezultatul unei inve!ti&ii: e8 bunurile #in #omeniul public finan&ate #in !ur!e bu2etare: f8 orice mi9loc fi1 care nu (i pier#e valoarea (n timp #atorit" folo!irii3 potrivit normelor: 28 ca!ele #e o#ihn" proprii3 locuin&ele #e protocol3 navele3 aeronavele3 va!ele #e croazier"3 altele #ec4t cele utilizate (n !copul realiz"rii veniturilor. -e2imul #e amortizare pentru un mi9loc fi1 amortizabil !e #etermin" conform urm"toarelor re2uli7 a8 (n cazul con!truc&iilor3 !e aplic" meto#a #e amortizare liniar": b8 (n cazul echipamentelor tehnolo2ice3 re!pectiv al mainilor3 uneltelor i in!tala&iilor3 precum i pentru computere i echipamente periferice ale ace!tora3 contribuabilul poate opta pentru meto#a #e amortizare liniar"3 #e2re!iv" !au accelerat": c8 (n cazul oric"rui alt mi9loc fi1 amortizabil3 contribuabilul poate opta pentru meto#a #e amortizare liniar" !au #e2re!iv". 6n cazul meto#ei #e amortizare liniar"3 amortizarea !e !tabilete prin aplicarea cotei #e amortizare liniar" la valoarea fi!cal" #e la #ata intr"rii (n patrimoniul contribuabilului a mi9locului fi1 amortizabil. 6n cazul meto#ei #e amortizare #e2re!iv"3 amortizarea !e calculeaz" prin multiplicarea cotelor #e amortizare liniar" cu unul #intre coeficien&ii urm"tori7 a8 1353 #ac" #urata normal" #e utilizare a mi9locului fi1 amortizabil e!te (ntre 2 i 5 ani: b8 2303 #ac" #urata normal" #e utilizare a mi9locului fi1 amortizabil e!te (ntre 5 i 10 ani: c8 2353 #ac" #urata normal" #e utilizare a mi9locului fi1 amortizabil e!te mai mare #e 10 ani. 6n cazul meto#ei #e amortizare accelerat"3 amortizarea !e calculeaz" #up" cum urmeaz"7

12

a8 pentru primul an #e utilizare3 amortizarea nu poate #ep"i 50? #in valoarea fi!cal" #e la #ata intr"rii (n patrimoniul contribuabilului a mi9locului fi1: b8 pentru urm"torii ani #e utilizare3 amortizarea !e calculeaz" prin raportarea valorii r"ma!e #e amortizare a mi9locului fi1 la #urata normal" #e utilizare r"ma!" a ace!tuia. a8 (ncep4n# cu luna urm"toare celei (n care mi9locul fi1 amortizabil !e pune (n func&iune: b8 pentru cheltuielile cu inve!ti&iile efectuate #in !ur!e proprii la mi9loacele fi1e #in #omeniul public3 pe #urata normal" #e utilizare3 pe #urata normal" #e utilizare r"ma!" !au pe perioa#a contractului #e conce!ionare !au (nchiriere3 #up" caz: c8 pentru cheltuielile cu inve!ti&iile efectuate la mi9loacele fi1e conce!ionate3 (nchiriate !au luate (n loca&ie #e 2e!tiune #e cel care a efectuat inve!ti&ia3 pe perioa#a contractului !au pe #urata normal" #e utilizare3 #up" caz: #8 pentru cheltuielile cu inve!ti&iile efectuate pentru amena9area terenurilor3 liniar3 pe o perioa#" #e 10 ani: e8 amortizarea cl"#irilor i a con!truc&iilor minelor3 !alinelor cu e1trac&ie (n !olu&ie prin !on#e3 carierelor3 e1ploat"rilor la zi3 pentru !ub!tan&e minerale !oli#e i cele #in in#u!tria e1tractiv" #e petrol3 a c"ror #urat" #e folo!ire e!te limitat" #e #urata rezervelor i care nu pot primi alte utiliz"ri #up" epuizarea rezervelor3 precum i a inve!ti&iilor pentru #e!copert" !e calculeaz" pe unitate #e pro#u!3 (n func&ie #e rezerva e1ploatabil" #e !ub!tan&" mineral" util". @ini!terul .inan&elor Publice elaboreaz" normele privin# cla!ifica&ia i #uratele normale #e func&ionare a mi9loacelor fi1e. '&9 Pierderi fiscale Pier#erea anual"3 !tabilit" prin #eclara&ia #e impozit pe profit3 !e recupereaz" #in profiturile impozabile ob&inute (n urm"torii 5 ani con!ecutivi. -ecuperarea pier#erilor !e va efectua (n or#inea (nre2i!tr"rii ace!tora3 la fiecare termen #e plat" a impozitului pe profit. 6n cazul per!oanelor 9uri#ice !tr"ine3 !e aplic" lu4n#u'!e (n con!i#erare numai veniturile i cheltuielile atribuibile !e#iului permanent (n -om4nia. Credit fiscal 5ac" o per!oan" 9uri#ic" rom4n" ob&ine venituri #intr'un !tat !tr"in prin interme#iul unui !e#iu permanent !au venituri !upu!e impozitului cu re&inere la !ur!" i veniturile !unt impozitate at4t (n -om4nia c4t i (n !tatul !tr"in3 atunci impozitul pl"tit c"tre !tatul !tr"in3 fie #irect3 fie in#irect prin re&inerea i virarea #e o alt" per!oan"3 !e #e#uce #in impozitul pe profit ce !e #etermin". 5e#ucerea pentru impozitele pl"tite c"tre un !tat !tr"in (ntr'un an fi!cal nu poate #ep"i impozitul pe profit3 calculat prin aplicarea cotei #e impozit pe profit la profitul impozabil ob&inut (n !tatul !tr"in3 #eterminat (n conformitate cu re2ulile prev"zute !au la venitul ob&inut #in !tatul !tr"in. Impozitul pl"tit unui !tat !tr"in e!te #e#u!3 #ac" !e aplic" preve#erile conven&iei #e evitare a #ublei impuneri (ncheiate (ntre -om4nia i !tatul !tr"in i #ac" per!oana 9uri#ic" rom4n" prezint" #ocumenta&ia core!punz"toare #in care !" rezulte faptul c" impozitul a fo!t pl"tit !tatului !tr"in. 13

Pierderi fiscale e:terne +rice pier#ere realizat" printr'un !e#iu permanent !ituat (ntr'un !tat care nu e!te !tat membru al Bniunii /uropene3 al !ocia&iei /uropene a *iberului Schimb !au !ituat (ntr'un !tat cu care -om4nia nu are (ncheiat" o conven&ie #e evitare a #ublei impuneri e!te #e#uctibil" #oar #in veniturile ob&inute #e !e#iul permanent re!pectiv. 6n ace!t caz3 pier#erile realizate printr'un !e#iu permanent !e #e#uc numai #in ace!te venituri3 !eparat3 pe fiecare !ur!" #e venit. Pier#erile neacoperite !e reporteaz" i !e recupereaz" (n urm"torii 5 ani fi!cali con!ecutivi. '&; Plata impozitului Plata impozitului !e face a!tfel7 a8 contribuabilii3 !ociet"&i comerciale bancare3 per!oane 9uri#ice rom4ne3 i !ucur!alele #in -om4nia ale b"ncilor3 per!oane 9uri#ice !tr"ine3 au obli2a&ia #e a pl"ti impozit pe profit anual3 cu pl"&i anticipate efectuate trime!trial3 actualizate cu in#icele #e infla&ie C#ecembrie fa&" #e luna #ecembrie a anului anterior83 e!timat cu ocazia elabor"rii bu2etului ini&ial al anului pentru care !e efectueaz" pl"&ile anticipate. Dermenul p4n" la care !e efectueaz" plata impozitului anual e!te termenul #e #epunere a #eclara&iei privin# impozitul pe profit. b8 contribuabilii3 au obli2a&ia #e a #eclara i pl"ti impozitul pe profit trime!trial p4n" la #ata #e 25 inclu!iv a primei luni urm"toare trime!trului pentru care !e calculeaz" impozitul. Contribuabilii au obli2a&ia #e a #eclara i pl"ti impozit pe profit trime!trial3 p4n" la #ata #e 25 inclu!iv a lunii urm"toare trime!trului. . 5epunerea #eclara&iilor #e impozit pe profit Contribuabilii au obli2a&ia !" #epun" o #eclara&ie anual" #e impozit pe profit p4n" la #ata #e 25 aprilie inclu!iv a anului urm"tor3 cu e1cep&ia contribuabililor care #epun #eclara&ia anual" #e impozit pe profit p4n" la termenele prev"zute in le2i!latie. Contribuabilii !unt r"!punz"tori pentru calculul impozitului pe profit. '&< Impozitul pe 5enit +rice venituri #e natur" profe!ional"3 altele #ec4t cele !alariale3 !e impoziteaz" cu cota #e impozit pe venit. !upra veniturilor prev"zute la alineatul prece#ent !e #atoreaz" contribu&iile in#ivi#uale #e a!i2ur"ri !ociale3 a!i2ur"ri !ociale #e !"n"tate i a!i2ur"ri #e oma9. )aza #e calcul la care !e aplic" ace!te contribu&ii e!te limitat" la 5 !alarii me#ii brute pe economie la nivelul !alariului me#iu brut utilizat la fun#amentarea bu2etului a!i2ur"rilor !ociale. +bli2a&ia #eclar"rii3 calculului3 re&inerii i pl"&ii contribu&iilor revine pl"titorului #e venit. Contri1ua1ili Brm"toarele per!oane #atoreaz" plata impozitului i !unt numite (n continuare contribuabili7 a8 per!oanele fizice rezi#ente: 14

b8 per!oanele fizice nerezi#ente care #e!f"oar" o activitate in#epen#ent" prin interme#iul unui !e#iu permanent (n -om4nia: c8 per!oanele fizice nerezi#ente care #e!f"oar" activit"&i #epen#ente (n -om4nia: #8 per!oanele fizice nerezi#ente care ob&in venituri.

Capitolul II PREZEN AREA S!CIE A II C!"ERCIA#E $R!"SIP% S&R&#&


2&'& PR!0I#U# 0IR"EI S.C. -+@SIP S. . e!te o !ocietate cu capital e1clu!iv privat (nfiin&at" (n anul 1%%1. Societatea are !e#iul (n Clu9'>apoca3 !tra#a ,heor2he 5ima3 nr. %3 av4n# !ec&ii #e pro#uc&ie i unit"&i #e mor"rit i panifica&ie pe teritoriul (ntre2ului 9u#e& fiin# (nre2i!trat" la -e2i!trul Comer&ului cu nr. E12;124;1%%1. Prin !tatutul !"u 9uri#ic !ocietatea poate (nfiin&a !ucur!ale i filiale3 at4t (n &ar" c4t i (n !tr"in"tate. Principalele #irec&ii #e activitate ale firmei !unt7 ' fabricarea #e articole confec&ionate #in te1tile ' fabricarea #e mochete i covoare ' fabricarea pro#u!elor #e mor"rit3 panifica&ie i pati!erie ' !tructuri i t4mpl"rii metalice i #in lemn ' pre!t"ri !ervicii (n #omeniul izol"rii termice. S.C. -+@SIP S. . (i #e!f"oara activitatea conform le2i!la&iei (n vi2oare i are #e!chi! cont at4t (n lei c4t i (n valut" la ) >C D- >SI*A >I . @a9oritatea opera&iunilor #e (nca!"ri i pl"&i !e fac prin interme#iul ace!tei b"nci3 at4t pentru clien&ii i furnizorii interni c4t i pentru cei e1terni. 5e!facerea pro#u!elor i pre!tarea !erviciilor !e realizeaz" pe pia&a #in -+@F>I (n cea mai mare parte3 iar pe pia&a e1tern" ca ,ermania3 u!tria3 Italia3 etc. Clien&ii firmei !unt per!oane fizice i 9uri#ice3 num"rul ace!tora #ep"in# 25. Cererea pe pia&" e1tern" (nre2i!treaz" o cretere #e apro1imativ 12? pe an3 iar pe pia&a intern" !e men&ine apro1imativ con!tant". 6n ve#erea aprovizion"rii cu materii prime i materiale firma are (ncheiate contracte pe termen !curt3 me#iu i lun2 cu #iveri furnizori #in &ar" i #in !tr"in"tate. .irma !e aprovizioneaz" #e la un num"r relativ mare #e furnizori. Pro#u!ele i !erviciile oferite #e firme !unt compatibile #in punct #e ve#ere calitativ cu cele ale firmelor cele mai competitive (n #omeniu3 fapt pentru care ace!tea !e bucur" #e aprecierea 2eneral" a clien&ilor. Pentru men&inerea i ri#icarea ace!tui nivel calitativ3 !ocietatea face eforturi permanente (n ceea ce privete achizi&ionarea i opera&ionalizarea unor tehnolo2ii #e ultim" or" c4t i pentru pre2"tirea core!punz"toare a per!onalului. .irma #i!pune #e un capital !ocial #e 4$.031 -+> . Capitalul !ocial e!te (mpar&it (n 2% 200 #e p"r&i !ociale (n valoare #e 1364 -+> fiecare. Capitalul !ocial al !ociet"&ii poate fi m"rit !au re#u! pe baza hot"r4rii , (n con#i&iile i cu re!pectarea proce#urii prev"zute #e le2e. -epartizarea #ivi#en#ului !e face pe ac&iune i !e (nmul&ete cu num"rul #e p"r&i !ociale ce apar&in fiec"rui a!ociat. 15

2&2& PREZEN AREA SI UA.IEI EC!N!"IC!=0INANCIARE *a nivelul firmei3 #atorit" folo!iri unui pachet #e pro2rame contabile permanent actualizat i a utiliz"rii tehnicii #e calcul #e v4rf3 !e (ntocme!c at4t #ocumente contabile cerute #e le2i!la&ia (n vi2oare3 c4t i #ocumente !tati!tice nece!are con#ucerii (n luarea #eciziilor. 5ia2noza !ub!i!temului financiar !'a bazat pe bilan&ul contabil i ane1ele ace!tuia3 balan&e #e verificare i rezultatele e1erci&iului pentru anul 200%. naliza rezultatelor financiare7 -ezultatele financiare pe anii 200% ' 2010 !unt prezentate (n tabelul urm"tor 7 Nr& Crt& I 1.1 1.2 1.3 2 3 II 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 3 III IA A /enumire indicator Aenituri totale Aenituri #in activitatea #e e1ploatare Cifra #e afaceri lte venituri #in e1ploatare Aenituri financiare Aenituri e1cep&ionale Cheltuieli totale Cheltuieli pentru e1ploatare total3 #in care7 Cheltuieli privin# m"rfurile Cheltuieli materiale totale Cheltuieli cu per!onalul totale lte cheltuieli #in e1ploatare Cheltuieli cu amortiz"rile i provizioanele Cheltuieli financiare Cheltuieli e1cep&ionale -ezultatul brut al e1erci&iului; profit brut Impozit pe profit -ezultatul net al e1erci&iului; profit net 2++< 172 2$1 42 255 37 370 13 116 13 23$ $6 302 124 4%7 40 220 37 600 20 507 12 3%4 1 240 2 125 3 241 7 170 47 7$4 7 645 40 13% 2+'+ 273 136 63 $50 %6 050 1 3%6 1$ 2$7 %3 553 17$ 334 $6 562 12 250 47 %$3 20 14% 1 150 7 24% 13 $60 11 %10 %4 $02 15 16$ 7% 634

Prezentate (n pre&uri comparabile valorile pe anii 200$ '200% !cot (n evi#en&" urm"toarele7 G Aeniturile #in e1ploatare au cre!cut (n 2010 fa&" #e 200% cu 2.22? G Profitul #in e1ploatare a cre!cut cu 3.27? G -ezultatul brut al e1erci&iului (n cretere !'a #atorat creterii profitului at4t (n activitatea

16

#e e1ploatare c4t i (n cea financiar".

6n tabelul urm"tor !e prezint" evolu&ia valorii a#"u2ate i a !cutirii !ale7 Nr& Crt& 1 2 3 4 5 Specificare Cifra #e afaceri Aaloare a#au2at" Cheltuieli cu per!onalul Impozite i ta1e /1ce#ent brut #in e1ploatare 2++< 37 370 16 2$% 12 3%4 347 2 035 2+'+ %6 050 27 100 20 14% 433 7 2$7

-ata profitului Hprofit;cifra #e afaceri Cifra #e afaceri e!te un venit #in e1ploatare. /a reprezint" un venit ce cuprin#e at4t cheltuielile aferente #e!f"ur"rii activit"&ii c4t i profitul. Se ob!erv" o cretere continu" a cifrei #e afaceri (n cei trei ani con!ecutivi urm"ri&i3 cretere #eterminat" #e influen&a celor #oi factori ce intr" (n !tuctura !a3 #ar i #e o !erie #e factori e1terni Cinfla&ia3 varia&ii ale puterii #e cump"rare a popula&iei8. Influen&a cantit"&ii v4n#ute !e manife!t" prin ine1i!tan&a cererii la #iferite !ortimente #e pro#u!e3 !au !c"#erea puterii #e cump"rare a popula&iei. 5e a!emenea cantitatea #e pro#u!e v4n#ut" e!te #eterminat" #e capacit"&ile #e e1ploatare e1i!tenteC uzura utila9elor3 poten&ialul uman8. -ata profitului e1prim" c4t #e rentabil" e!te activitatea pe care o #e!faoar" firma fiin# evi#en&iat" (n tabelul urm"tor7 2++9 0336 2++; 033% 2++< 0345 2+'+ 034$

Creterea ratei profitului !e #atoreaz" (n primul r4n# creterii pre&urilor #atorit" unui nivel ri#icat al infla&iei3 !au a creterii pro#uc&iei v4n#ute. 6n ca#rul !ec&iei #e e1ploatare nu !e lucreaz" cu pro#uc&ie pe !toc. In#icele profitului H profit #in 200%;profit #in 2010 H 035 In#icele cifrei #e afaceri Hcifra #e afaceri #in 200% ; cifra #e afaceri #in 2010 H 033$ 17

6ntruc4t pentru a putea !" facem o analiz" financiar" pertinent"3 factorii unei frac&ii trebuie !" fie (n valori comparabile3 pentru activele fi1e i capitalul propriu au fo!t recalculate valorile aa cum !'a ar"tat (n capitolele prece#ente ale lucr"rii. Pentru o analiz" comparativ"3 in#icatorii care pun (n evi#en&" rentabilitatea capitalului !unt calcula&i cu valorile #in bilanturile contabile !i cu valorile corectate. -entabilitatea capitalului !'a !ituat !ub 3? !c"z4n# (n 200% la 037 ? 3 a#ic" practic !ub limita accptabil" pentru orice inve!titor. v4n# (n ve#ere c" i profilul #in e1ploatare !e !itueaza (n 200% la 136 ? #in totalul veniturilor #in e1ploatare3 e!te evi#ent c" rentabilitatea capitalului nu e!te numai rezultatul unei !upraevalu"ri a activelor imobilizate3 ci e!te rezultatul unor performan&e !labe a tuturor func&iumilor (ntreprin#erii. 6n acelai timp3 av4n# (n ve#ere ten#in&a #e!cre!c"toare a performan&elor e!te un !emnal #e alarm" privin# nece!itatea !trin2ent" a implement"rii unor m"!uri #e re!tructurare.

Aplicaie 1. -ealiz"rile firmei 345 H 701 4 500 -+> 2 .A4nz"ri 411 H ? 5 220 -+> 701 4 500 4427 720 3. Salarii 641 H 421 1 640 -+> 4.Impozit profit (ntreprin#ere 6%1 H 441 1$43%6 -+> 6.6nchi#erea #e cheltuieli 121 H ? 3 721 -+> 6022 300 6021 100 605 350 627 $ 612 250 625 114 62$ 150 626 121 602$ 425 65$1 63 623 200 641 1640 7.6nchi#erea #e venituri ? H 121 4 500 -+> 701 1 450 1$

704 707

1 750 1 300

I,& RE)IS RU# *URNA#

1%

>r. crt. 0. 1

5ata (nre2. 1. 01.03.201 1

5ocument ul Cfelul3 nr.3 #ata8 2. ROP122 3

/1plica&ii

Simbol conturi 5ebitoare Cre#itoar e 4. % 6022 4426 4111 5. 401

Sume 5ebitoare Cre#itoare 6. 7. 372

3. Consum combustibil

02.03.201 1

ROP122 4

Vnzri d mr!uri

% 707 4427 401

300 72 372 300 72 434 350 %4 % (( %0 1(

02.03.201 1

"#R2347 6$%

Consum n r$i

% 605 4426 627 % 621 4426 4111

4 5

03.03.201 1 04.03.201 1 05.03.201 1 10.03.201 1 13.03.201 1 14.03.201 1 1(.03.201 1 20.03.201 1 23.03.201 1 25.03.201 1 30.03.201 1

ROP122 6 ROP122 7 ROP122 % ROP122 ( ROP123 0 ROP123 1 ROP123 2

C& ltui li b'nc'r C&. cu col'bor'tori

5%1 401

V nituri din s r)icii d c't rin$ C& ltui li cu c&iri' V nituri din *rodus !init C& ltui li cu d *l's'r +i c'z'r V nituri din 'm n',ri int rio'r

% 704 4427 462 % 701 4427 542 542 % 704 4427 401

4(6 400 (6 250

7 %

612 4111

250 17(%

( 10

625 62% 4111

114 150 1566

1450 34% 114 150 1350 216 151303

11

R#"1233 C& ltui li t l comunic'-ii


)C 1156

% 626 4426 % 602% 4426 65%1 % 623

121.%1 2(.22 401 425 102 63 527

12

C& ltui li cu m't ri'l consum'bil C& ltui li cu 'm nd' 20 C& ltui li cu *rotocol

13 14

ROP123 5 ROP123 6

5311 401

63 24%

200

,& C!NC#UZII >I PR!PUNERI


v4n# (n ve#ere activitatea comparativ" a ultimilor ani !e ob!erv" o cretere a profitului 3 activitatea firmei e!te con!i#erat" ca av4n# un tren# cre!c4n#3 urm4n# ca (n urm"torii ani !"'i realizeze politica financiar" propu!". v4n# (n ve#ere ca impozitul pe profit e!te un in#ice reprezentativ (n activitatea firmei3 in#icii ob&inu&i in#ic" o activitate favorabil" a firmei3 reflectat" (n impozitul pe profit #atorat i achitat. Societatea comercial" (i achit" #atoriile fa&" #e bu2etul !tatului3 poate !" efectueze pl"&ile trime!triale #eoarece activitatea e!te fluent"3 (nca!"rile i pl"&ile !e #e!f"oar" (n 2rafic. Pentru o mai bun" activitate3 firma (i propune !"'i realizeze obiectivele prin politica financiar"3 iar (n #omeniul impozitului pe profit !"'i re#uc" cheltuielile ne#e#uctibile3 #ar 21

(n acelai timp !" aib" i activit"&i le2ate #e al&i a2en&i economici3 popula&ia C!pon!oriz"ri3 mecenat3 protocol8. Impozitul pe profit #atorat e!te comparat cu alte !ociet"&i #in #omeniu ob!erv4n#u'!e o bun" contribu&ie la bu2etul !tatului. 5e aici concluzion"m c" !ocietatea comerciala I-+@SIPJ S.-.*. (i (n#eplinete atribu&iile realiz4n#u'i i un obiectiv ma9or al politicii financiare #in -om4nia. Compar4n# cu celelalte #atorii la bu2etul !tatului CDA 3 impozit pe !alarii3 impozit pe #ivi#en#e8 !ocietatea comercial" (n le2"tura ei cu bu2etul !tatului !e ob!erv" prin compararea !umelor i termenelor #e plata c" !ocietatea e!te3 #up" in#icii calcula&i3 o !ocietate eficient" care (i #orete !"'i crea!c" cifra #e afaceri pentru o mai bun" #e!f"urare a tutoror rela&iilor3 at4t cu furnizorii3 cu bu2etul !tatului3 c4t i cu an2a9a&ii.

ANE-E
0AC UR?
.urnizor7 /*/CD- S-*
>r.or#.re2.com.;an7 E12;33$4;2007 C.I...7 -+ 400 114 Se#iul7 @emoran#umului nr. 27 Eu#e&ul7 Clu9 Capital !ocial7 2000000 Co# I) >7 -+01)D-*0133501130000001 )anca7 Dran!ilvania

Cump"r"tor -+@SIP S-* >r.or#.re2.com;an7 E12;124;1%%1 C.I..7 -+ 16771$52 Se#iul7 ,heor2he 5ima nr. % Eu#e&ul7 Clu9 Co# I) >7-+01)D-*0124531200110001 )anca Dran!ilvania

22

>r. .acturii7 .,- 23476$% 5ata Cziua3 luna3 anul87 01.03.2011 viz #e (n!o&ire a m"rfii..............
C#aca e!te cazul8

Cota D.A.

24 ?

>r crt
0

5enumirea pro#u!elor !au a !erviciilor


1

B.@.

Cantitatea

Pre&ul unitar Cfara D.A. 8 'lei'


4

Aaloarea 'lei'
5C3148

Aaloare D.A. 'lei'


6

1. Con!um #e ener2ie

=K

200

1375

350

$4

1375 Semn"tura #e primire

350 Dotal #e plat" Ccol. 5Lcol.68

$4 434

0AC UR?
.urnizor7 ,/+-,/ S-*
>r.or#.re2.com.;an7 E12;33425;2005 C.I...7 -+ 442 607 Se#iul7 C4mpului nr. 111 Eu#e&ul7 Clu9 Capital !ocial7 200 Co# I) >7 -+01)D-*0124531200110001 )anca Dran!ilvania

Cump"r"tor -+@SIP S-* >r.or#.re2.com;an7 E12;124;1%%1 C.I..7 -+ 16771$52 Se#iul7 ,heor2he 5ima nr. % Eu#e&ul7 Clu9
Co# I) >7 -+01)D-*0122511130032001 )anca7 Dran!ilvania

23

>r. .acturii7 )C 1156 5ata Cziua3 luna3 anul87 23.03.2011 viz #e (n!o&ire a m"rfii..............
C#aca e!te cazul8

Cota D.A.

24 ?

>r crt
0

5enumirea pro#u!elor !au a !erviciilor


1

B.@.

Cantitatea

Pre&ul unitar Cfara D.A. 8 'lei'


4

Aaloarea 'lei'
5C3148

Aaloare D.A. 'lei'


6

1.

mbala9e

)uc

15

2$33

425

102

2$33 Semn"tura #e primire

425 Dotal #e plat" Ccol. 5Lcol.68

102 527

0AC UR?
.urnizor7 -+@D/*/C+@ S
>r.or#.re2.com.;an7 E40;$%26;1%%7 C.I...7 -+ 447 320 Se#iul7 ,4rlei nr. 1b3 )ucureti S1 Eu#e&ul7 Ilfov Capital !ocial7 31$ 44% 356

Cump"r"tor -+@SIP S-* >r.or#.re2.com;an7 E12;124;1%%1 C.I..7 -+ 16771$52 Se#iul7 ,heor2he 5ima nr. % Eu#e&ul7 Clu9 Co# I) >7-+01)D-*0124531200110001

24

Co# I) >7 -+01)D-*0122511130030532 )anca Dran!ilvania )anca7 Dran!ilvania >r. .acturii7 R#"1233 5ata Cziua3 luna3 anul87 23.03.2011 viz #e (n!o&ire a m"rfii..............
C#aca e!te cazul8

Cota D.A.

24 ?

>r crt
0

5enumirea pro#u!elor !au a !erviciilor


1

B.@.

Cantitatea

Pre&ul unitar Cfara D.A. 8 'lei'


4

Aaloarea 'lei'
5C3148

Aaloare D.A. 'lei'


6

bonamente !ervicii #e telefonie 2. bonamente !ervicii #e Internet i #ate 3. bonamente !ervicii #e televiziune

1.

1 1 1

35373 73360 1234$

35373 73360 1234$

$357 17366 23%%

1213$1
Semn"tura #e primire

1213$1
Dotal #e plat" Ccol. 5Lcol.68

2%322 151303

0AC UR?
.urnizor7 -+@SIP S-*
>r.or#.re2.com.;an7 E12;124;1%%1 C.I...7 -+ 16771$52 Se#iul7 ,heor2he 5ima >r % Eu#e&ul7 Clu9 Capital !ocial7 4$ 031 Co# I) >7 -+01)D-*0124531200110001

Cump"r"tor >arci!a S-* >r.or#.re2.com;an7 E12;1233;2003 C.I..7 -+ 1671$5 Se#iul7 Izlazului nr. 35 Eu#e&ul7 Clu9 Co# I) >7 -+01)D-*0124531270114456 )anca Dran!ilvania

25

)anca7 Dran!ilvania

>r. .acturii7 ROP1230 5ata Cziua3 luna3 anul87 13.03.2011 viz #e (n!o&ire a m"rfii..............
C#aca e!te cazul8

Cota D.A.

24 ?

>r crt
0

5enumirea pro#u!elor !au a !erviciilor


1

B.@.

Cantitatea

Pre&ul unitar Cfara D.A. 8 'lei'


4

Aaloarea 'lei'
5C3148

Aaloare D.A. 'lei'


6

1. P4ine nea2r" 2. Cornuri

buc buc

500 300

2 135

1000 450

240 10$

1450
Semn"tura #e primire Dotal #e plat" Ccol. 5Lcol.68

34$ 17%$

0AC UR?
.urnizor7 -+@SIP S-*
>r.or#.re2.com.;an7 E12;124;1%%1 C.I...7 -+ 16771$52 Se#iul7 ,heor2he 5ima >r % Eu#e&ul7 Clu9 Capital !ocial7 4$ 031

Cump"r"tor P- CDIC/ S-* >r.or#.re2.com;an7 E12;133;2006 C.I..7 -+ 167 225 Se#iul7 Prim"verii nr. 22b Eu#e&ul7 Clu9 Co# I) >7 -+01)D-*0124531270115563

26

Co# I) >7 -+01)D-*0124531200110001 )anca7 Dran!ilvania >r. .acturii7 ROP1234


C#aca e!te cazul8

)anca Dran!ilvania

5ata Cziua3 luna3 anul87 02.03.2011 viz #e (n!o&ire a m"rfii..............

Cota D.A.

24 ?

>r crt
0

5enumirea pro#u!elor !au a !erviciilor


1

B.@.

Cantitatea

Pre&ul unitar Cfara D.A. 8 'lei'


4

Aaloarea 'lei'
5C3148

Aaloare D.A. 'lei'


6

1. Covoare

buc

100

300

72

300
Semn"tura #e primire Dotal #e plat" Ccol. 5Lcol.68

72 372

0AC UR?
.urnizor7 -+@SIP S-*
>r.or#.re2.com.;an7 E12;124;1%%1 C.I...7 -+ 16771$52 Se#iul7 ,heor2he 5ima >r % Eu#e&ul7 Clu9 Capital !ocial7 4$ 031

Cump"r"tor EB>I+- SB> S-* >r.or#.re2.com;an7 E12;12356;200$ C.I..7 -+ 122 225 Se#iul7 vram Iancu nr. 13 Eu#e&ul7 Clu9 Co# I) >7 -+01)D-*01244412%0110021

27

Co# I) >7 -+01)D-*0124531200110001 )anca Dran!ilvania )anca7 Dran!ilvania >r. .acturii7 ROP1237 5ata Cziua3 luna3 anul87 31.03.2011 viz #e (n!o&ire a m"rfii..............
C#aca e!te cazul8

Cota D.A.

24 ?

>r crt
0

5enumirea pro#u!elor !au a !erviciilor


1

B.@.

Cantitatea

Pre&ul unitar Cfara D.A. 8 'lei'


4

Aaloarea 'lei'
5C3148

Aaloare D.A. 'lei'


6

1. Covoare 2. @ochete 3. P"turi

buc buc buc

3 5 10

100 50 45

300 250 450

72 60 10$

1000
Semn"tura #e primire Dotal #e plat" Ccol. 5Lcol.68

240 240

@i1liografie
18 tana!iu Pop M NContabilitatea #e 2e!tiune aplicat"J 28 Iacob Petru P4ntea ' NContabilitatea finaciar" a2en&ilor economici #in -om4nia3 e#i&ia a II'a actualizat" i (mbun"t"&it"3 /#itura Intelcre#o 5eva 1%%%J 38 Iacob Petru P4ntea ' N@ana2ementul contabilit"&ii rom4neti. Contabilitatea practicat" #e la 'O 3 /#i&ia a II'a 1%%%J

2$

48 Ioan @oroan M NContabiliatea practic". +bli2a&iile fi!cale i !ociale ale firmai 3 /#itura Con!ultin23 Suceava 1%%% N 58 *. Po!!ler 3 ,h. *ambru3 >. Cucui M NSi!temul contabil al a2en&ilor economici3 6n#rum"tor practic 3 1%%%J 68 @ini!terul .ina&elor M NSi!temul contabil al a2en&ilor economici3 /#itura economic" 1%%3J 78 @ini!terul .ina&elor M N>orme meto#olo2ice pentru (ntocmirea i utilizarea formelor comune privin# activitatea financiar" i contabil" i meto#ele ace!tora3 /#itura economic" 1%%$J

2%