Sunteți pe pagina 1din 7

Rugăciuni către Tatăl Ceresc

1. a) Rugăciune de cinstire a B unului Dumnezeu – Atotţiitor ul (17)


Iubi-Te-voi Doamne, virtutea mea! Domnul este întărirea mea şi scăparea mea şi Izbăvitorul meu,
Dumnezeul meu, ajutorul meu şi voi nădăjdui spre Dânsul, Apărătorul meu şi puterea mântuirii mele şi
Sprijinitorul meu! Lăudând voi chema pe Domnul şi de vrăjmaşii mei mă voi izbăvi! Să tremure de faţa Lui
tot Pământul! Spuneţi între neamuri că Domnul a împărăţit, pentru că a întărit lumea care nu se va clinti!
Judeca-va popoare întru dreptate! Să se veselească Cerurile şi să se bucure Pământul, să se zguduie marea
şi toate cele ce sunt întru ea! Să se bucure câmpiile şi toate cele ce sunt pe ele! Atunci se vor bucura toţi

1
copacii pădurii, de faţa Domnului, că vine, vine să judece Pământul! Judeca-va lumea întru dreptate şi
popoarele întru Adevărul Său! Amin!

1. b) Rugăciune de cinstire a B unului Dumnezeu – Atotţiitor ul (137)


Lăuda-Te-voi, Doamne, cu toată inima mea, că ai auzit cuvintele gurii mele şi înaintea Îngerilor Îţi voi
cânta. Închina-mă-voi în locaşul Tău cel sfânt şi voi lăuda Numele Tău, pentru mila Ta şi adevărul Tău; că ai
mărit peste tot Numele cel sfânt al Tău. În orice zi Te voi chema, degrabă mă auzi! Sporeşte în sufletul meu
puterea. Să Te laude pe Tine, Doamne, toţi împăraţii pământului, când vor auzi toate graiurile gurii Tale, şi să
cânte în căile Domnului, că mare este slava Domnului. Că înalt este Domnul şi spre cele smerite priveşte şi pe
cele înalte de departe le cunoaşte. De ajung la necaz, viază-mă! Împotriva vrăjmaşilor mei ai întins mâna Ta şi
m-a izbăvit dreapta Ta. Domnul le va plăti lor pentru mine. Doamne, mila Ta este în veac; lucrurile mâinilor
Tale nu le trece cu vederea. Amin!
1. c) Rugăciune de cinstir e a Bunului Dumnezeu – Atotţiitorul (146)
Lăudaţi pe Domnul toate neamurile! Lăudaţi-L pe El toate popoarele; că s-a întărit mila Lui peste
noi şi adevărul Domnului rămâne în veac! Lăudaţi pe Domnul, că bine este a cânta; Dumnezeului nostru
plăcută Îi este cântarea. Când va zidi Ierusalimul, Domnul va aduna şi pe cei risipiţi ai lui Israel; Cel ce
vindecă pe cei zdrobiţi cu inima şi leagă rănile lor, Cel ce numără mulţimea stelelor şi dă tuturor numele
lor. Mare este Domnul nostru şi mare este tăria Lui şi priceperea Lui nu are hotar! Domnul înalţă pe cei blânzi
şi smereşte pe cei păcătoşi până la pământ. Cântaţi Domnului cu cântare de laudă; cântaţi Dumnezeului
nostru în alăută; Celui ce îmbracă cerul cu nori, Celui ce găteşte pământului ploaie, Celui ce răsare în munţi
iarbă şi verdeaţă spre slujba oamenilor; Celui ce dă animalelor hrana lor şi puilor de corb, care Îl cheamă pe
El. Nu în puterea calului este voia Lui, nici în cel iute la picior bunăvoinţa Lui. Bunăvoinţa Domnului este
în cei ce se tem de El şi în cei ce nădăjduiesc în mila Lui. Amin!

2. a) Rugăciune către Tatăl Ceresc - de Slavă şi Mulţumir e


Dumnezeule Atoatefăcător Tată Ceresc, slavă, laudă şi mulţumire Îţi aducem pentru frumuseţea
şi perfecţiunea cu care pe toate le-ai făcut, văzute şi nevăzute, ştiute şi neştiute! Slăvim şi lăudăm
Atotputernicia Ta, cu care desăvârşit pe toate le-ai întocmit! Slăvim şi lăudăm Înţelepciunea cu care pe toate
le stăpâneşti! Slăvim şi lăudăm Măiestria cu care toate fiinţează, ca şi cum una ar fi! Îţi mulţumim Ţie,
Doamne, pentru Bunătatea cu care pe toate le acoperi! Îţi mulţumim pentru Mărinimia şi Frumuseţea
darurilor Tale, care se revarsă asupra noastră în fiecare clipă! Îţi mulţumim pentru Milostivirea şi Îndurarea
Ta faţă de tot ce este viaţă pe Pământ! Îţi mulţumim Doamne că ne păzeşti de tot răul! Îţi mulţumim
Doamne că Binecuvintezi puterea noastră cea bună, să putem pentru Tine şi Tu pentru noi! Îţi mulţumim
Doamne că ne ajuţi când greşim, şi cu dragoste părintească ne aduci din căile rătăcite pe calea Ta, atunci
când ne rugăm Ţie! Îţi mulţumim Doamne pentru toate Binecuvântările Tale Cereşti! Îţi mulţumim
Doamne pentru toate Darurile Tale Sfinte care întreţin viaţa! Îţi mulţumim Doamne pentru pâinea cea de
toate zilele şi pentru tot Cuvântul Tău, hrana sufletelor noastre! Îţi mulţumim Doamne că ne-ai făcut după
chipul şi asemănarea Ta! Ca un Bun şi Îndurat iartă-ne Doamne, pentru tot ce am stricat şi am nesocotit cu
ştiinţă şi cu neştiinţă, şi ca pe nişte copii ai Tăi ajută-ne să ne curăţim de tot întunericul din noi, şi adu-ne iar
pe calea Ta cea mântuitoare, ca acum şi în fiecare clipă a vieţii noastre de aici şi din veşnicie să trăim în
Lumina, în Pacea şi în Iubirea Ta, acolo unde străluceşte Lumina Feţei Tale! Te iubim, Doamne şi Îţi aducem
Ţie slavă, laudă şi mulţumire pentru toate! Amin!
2. b) Rugăciune către Tatăl Ceresc - de Mulţumir e
Doamne, Tată Ceresc Îţi mulţumim că ne-ai dat viaţa şi toate darurile care o însoţesc! Îţi mulţumim că
ne ajuţi de fiecare dată când Te rugăm! Îţi mulţumim pentru toate binecuvântările Tale sfinte şi Îţi aducem în
dar smerenia noastră, toate faptele bune, iubirea noastră sfântă pentru Tine şi pentru semenii noştri! Tată
Ceresc, Te rugăm primeşte această puţină rugăciune a noastră şi iartă-ne greşelile făcute de noi în orice fel, cu
ştiinţă sau cu neştiinţă, de la suflarea vieţii asupra noastră şi până acum! Îţi mulţumim că ne smereşti şi că ne
înmulţeşti răbdarea şi iubirea sfântă! Îţi mulţumim că ne ajuti să devenim bineplăcuţi Ţie, prin toate faptele,
gândurile şi vorbele noastre! Luminează-ne Doamne, atât pe noi, cât şi pe cei adormiţi, de la Adam şi Eva şi
până acum! Îţi mulţumim pentru toate darurile pe care cu atâta dărnicie şi bucurie ni le oferi, în fiecare clipă a
vieţii noastre! Îţi mulţumim că eşti atât de Iubitor, atât de Bun, atât de Milostiv, atât de Iertător! Doamne facă-se
Voia Ta în veci peste noi toţi! Ajută-ne Doamne să fim cu toţii în veşnicie alături de Tine! Amin!

2
2. c) Rugăciune către Tatăl Ceresc - de Mulţumir e
Doamne, Tată Ceresc Îţi mulţumim pentru viaţă şi pentru că ne-ai adus în lumea aceasta ca într-un
Rai Preasfânt! Îţi mulţumim pentru toate darurile pe care cu dărnicie, în fiecare clipă, le reverşi asupra noastră,
a familiilor noastre, a celor dragi nouă, asupra pământului întreg! Îţi mulţumim pentru Pământ şi pentru Soare,
pentru zi şi pentru noapte, pentru simţurile noastre şi pentru sănătate, pentru apă, aer, hrană, îmbrăcăminte,
adăpost, pentru familiile noastre, pentru prieteni şi pentru duşmani! Îţi mulţumim pentru toate frumuseţile şi
spendorile lumii acesteia, a căror desăvârşire fac să se oprească respiraţia şi umplu ochii de lacrimi de
fericire! Îţi mulţumim pentru toate suferinţele pe care le îngădui, ca noi să ne răscumpărăm păcatele şi
greşelile noastre! Îţi mulţumim pentru toate încercările pe care Tu le permiţi, ca să ne întărim şi să mai
urcăm, cu fiecare dintre ele, o treaptă spre Împărăţia Ta! Îţi mulţumim pentru toate şi Te rugăm Doamne, dă-
ne puterea să le trecem cu bine pe toate, să nu ne plângem, să nu ne văităm, să nu cârtim! Iartă-ne Doamne
pentru multele noastre păcate! Îţi mulţumim că ne ajuţi să ne smerim, să devenim bineplăcuţi Ţie! Îţi
mulţumim că ne iubeşti, cu iubirea Ta Dumnezeiască, frumoasă, perfectă, pe care dorim să o creştem şi noi
în inimile noastre! Te iubim, Îţi mulţumim şi Te slăvim Tată Ceresc, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
3. Rugăciune către Tatăl Ceresc - pentr u iertar e de păcate

Doamne, Tată Ceresc, Dumnezeule Preasfânt şi Preaplin de Iubire Te rugăm iartă-ne toate
greşelile noastre făcute cu fapta, cu gândul, cu cuvântul, cu simţurile noastre, sau în orice alt fel, ştiut sau
neştiut de noi, de la zidirea noastră şi până acum! Iartă-ne Doamne puţina noastră credinţă! Iartă-ne Doamne că
nu ştim să-Ţi mulţumim pentru toată dragostea cu care reverşi asupra noastră, în fiecare clipă, toate darurile
Tale sfinte, toate binecuvântările Tale Dumnezeieşti! Iartă-ne Doamne că suntem mereu nemulţumiţi de cum
arătăm, de cele pe care le avem, de purtarea celorlalţi faţă de noi, de încercările vieţii! Iartă-ne Doamne că ne
plângem că e prea frig sau prea cald, ne plângem de ploi şi de secetă, de vânturi şi de tot şi de toate şi prin asta ne
facem rău nouă, dar şi celorlalţi! Iartă-ne Doamne că suntem nemulţumiţi şi nerecunoscători, mândri şi
cârtitori, răi şi răuvoitori, mici şi păcătoşi, leneşi şi cu atâtea defecte cu care singuri ne-am împodobit şi pentru
care suferim boli şi încercări, care să ne ridice din moartea sufletelor noastre! Cum ne mai suporţi Doamne? Şi
mai ales, cum de ne mai iubeşti? Pentru că ne-ai zidit, ne-ai dat viaţă, ne-ai binecuvântat şi ne-ai adus în această
lume ca într-un Rai Preasfânt, noi Te slăvim Doamne, Îţi mulţumim pentru îndelunga Ta răbdare şi pentru
frumuseţea iubirii Tale, Te iubim şi noi cu inimile noastre înnegrite de rău, cu sufletele noastre murdare,
diforme şi sleite de patimi şi închinându-ne Ţie Doamne, Te rugăm iartă-ne, luminează-ne, întăreşte-ne şi
ajută-ne să devenim copiii Tăi, asemenea Ţie! Amin!
4. Rugăciune cătr e Dumnezeu pentr u ier tare
Doamne iartă-mă pe mine păcătoasa, că mult Ţi-am greşit! Nu sunt vrednică să-mi ridic fruntea
spre Cer din cauza păcatelor cu care Te-am supărat toată viaţa mea! Te rog să mă ierţi că mult Ţi-am greşit
şi Te-am supărat, dar nu Te-am abandonat, Doamne! Mă rog şi pentru copiii mei, pe care Tu, Doamne, mi
i-ai dăruit, dar din neştiinţă şi din necredinţă de Tine s-au depărtat! Cum ai lucrat peste mine lucrează şi
peste ei! Îndură-Te şi izbăveşte-i de cel viclean, care mereu ne inspiră la rele! Te iubesc şi-Ţi mulţumesc
pentru tot ce-mi dai, Doamne, şi Te rog să fii cu mine în întreaga mea viaţă de aici şi din veşnicie! Te rog,
Doamne, iartă-ne pe toţi şi revarsă-Ţi mila şi spre cei care nu ştiu de Tine! Ajută-mă să-mi văd greşelile şi
să nu le mai săvârşesc, deoarece doresc să devin un vas curat prin care Tu să poţi lucra şi să se împlinească
Voia Ta în tot şi în toate. Iartă-mă Doamne că eu Te iubesc! Ştiu că nu sunt vrednică să priveşti spre mine
păcătoasa, dar doresc să mă schimb şi să trăiesc alături de Tine acum şi în fiecare clipă a vieţii mele şi
numai Ţie să-Ţi slujesc. Te rog, iartă-mă, ajută-mă şi nu mă părăsi, Doamne! Vino Doamne şi curăţeşte-
mă, binecuvintează-mă şi te sălăşluieşte întru mine! Amin!
5. Rugăciune către Tatăl Ceresc - pentr u iluminare
Tată Ceresc, Dumnezeule Atotfăcător, Te rugăm binecuvintează-ne pe noi şi tot lucrul mâinilor
noastre! Întăreşte-ne în credinţă şi smereşte-ne cugetele! Dă-ne răbdare şi cele bune şi de folos sufletelor
noastre! Luminează-ne pe noi păcătoşii spre a face Voia Ta Sfântă! Te rugăm, Tată Ceresc, luminează-ne vieţile,
să alegem calea Ta! Luminează-ne minţile, să fim mai înţelepţi! Luminează-ne inimile, să-Ţi faci în ele sălaş
sfânt! Luminează-ne sufletele, să devenim copiii Tăi, asemenea Ţie! Îţi mulţumim că ne-ai dat viată, că ne
iubeşti, că ne veghezi permanent cu Dragostea, cu Mila şi cu Îndurarea Ta! Cu cinstire creştinească şi cu

3
multă iubire să mulţumim Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh pentru protecţia, luminarea sfântă şi pentru
toate darurile din fiecare clipă a vieţii noastre. Slavă Ţie Doamne! Amin!
6. a) Rugăciune către Tatăl Ceresc pentr u vindecare
Doamne Dumnezeule Cel în Treime Slăvit şi închinat, Tată Ceresc, cu lacrimi Te rugăm iartă-ne toate
păcatele făcute în această viaţă! Te rugăm, vindecă-ne de tot răul care ne îmbolnăveşte pe noi (nume), pe cei
dragi nouă şi pe toţi cei care Ţi se roagă şi Îţi cer vindecare, că la Tine Doamne ne este toată speranţa! Te
rugăm vindecă-ne de bolile sufletului, ale trupului, ale minţii! Alungă de la noi toate relele şi pe toţi vrăjmaşii
noştri, pe cei văzuţi şi pe cei nevăzuţi! Te rugăm vindecă-ne pe noi, păcătoşii, spre a face Voia Ta cea Sfântă.
Te rugăm binecuvintează-ne, întăreşte-ne în credinţă, smereşte-ne şi dă-ne cele bune şi de folos sufletelor,
minţilor şi trupurilor noastre! Doamne Dumnezeule, Tată Ceresc, noi Te slăvim, Te iubim şi Îţi mulţumim
pentru tot ce ne dai clipă de clipă, acum şi în vecii vecilor. Amin!
6. b) Rugăciune cătr e Tatăl Cer esc - pentr u vindecar e
Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, binecuvintează-ne, întăreşte-ne în credinţă şi ajută-ne în
neputinţele noastre! Te rugăm vindecă sufletele noastre păcătoase şi bolnave ca în toate să facem Voia Ta cea
Sfântă! Tată Ceresc, dacă ne este de folos vindecă-ne pe noi (nume) pe cei dragi nouă şi pe toţi oamenii, de
bolile sufletului, ale trupului, ale minţii! Alungă de la noi toate relele şi pe toţi vrăjmaşii noştri văzuţi şi
nevăzuţi, ca neîncetat să Te slăvim, să Te iubim şi să-Ţi mulţumim pentru toate! Amin!
7. +Rugăciune către Tatăl Ceresc - pentr u cei adormiţi
Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, Te rugăm primeşte rugăciunile noastre pentru toţi adormiţii de la
Adam şi Eva şi până acum, pentru copiii morţi nebotezaţi, pentru cei avortaţi din neamurile noastre şi din toată
lumea, pentru cei furaţi de diavol, care s-au sinucis păcătuind împotriva Vieţii şi a Sfântului Duh şi pentru cei
pentru care nu s-a rugat nimeni niciodată, dar şi rugăciunile noastre pentru adormiţii (pomelnic) şi ajută-i Doamne
după mare mila Ta. Scoate-i de la rău pe cei care se chinuiesc şi mângâie-i Doamne, că toţi sunt creaţia mâinilor
Tale, iar celor care sunt cu Tine, dă-le Doamne bucurie veşnică. Părinte Veşnic, Îţi oferim Preţiosul Sânge al
Divinului Tău Fiu, Iisus Hristos, în unire cu Sfânta Liturghie celebrată astăzi pe întregul pământ, pentru toate
sufletele sfinte din purgatoriu, pentru păcătoşii de pretutindeni, pentru păcătoşii din Biserica Universală, pentru
păcătoşii din apropierea mea şi din familia mea. Ne rugăm Maicii Domnului, Sfintelor Puteri Cereşti şi
Îngereşti şi tuturor Sfinţilor să ducă rugăciunile noastre la Preabunul Dumnezeu, ca să se milostivească de cei
adormiţi şi de noi toţi. Mulţumim Maicii Domnului şi Celor din Cereasca Împărăţie pentru tot ajutorul! Mulţumim
Preasfintei şi de Viaţă Făcătoarei Treimi, Căreia I se cuvine toată slava, lauda, mulţumirea şi cinstirea acum şi în
vecii vecilor! Amin! ♫Cu Sfinţii odihneşte Hristoase, sufletele adormiţilor robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici
suspin, ci viaţă fără de sfârşit! Amin! }

8 . Rugăciune către Dumnezeu-Tatăl


Dumnezeule Atotcreator, Atotputernic, Preaînţelept, Îţi mulţumim Ţie că ne-ai adus pe noi din
nefiinţă şi ne-ai cinstit cu Chipul Tău cel Preascump şi ne-ai dăruit nouă nu numai a Te cunoaşte pe Tine şi
a Te iubi, dar ne-ai învrednicit ca şi Tată a Te numi! Dumnezeule al Milostivirii şi al Îndurărilor, Îţi
mulţumim Ţie că nu ne-ai lăsat în mijlocul păcatului şi în umbra morţii pe noi, cei care am călcat Porunca
Ta! Dumnezeule al Dragostei şi al Puterilor, ai trimis pe Pământ pentru mântuirea noastră pe Unul-Născut
Fiul Tău, prin care şi veacurile s-au făcut, ca prin întruparea Lui şi prin Sfintele şi înfricoşătoarele Lui
Patimi să ne izbăvim de chinuirea celui viclean şi rău şi din stricăciunea morţii. După Sfânta Înălţare la Cer
a Preascumpului nostru Mântuitor L-ai trimis pe Preasfântul Duh peste aleşii Lui, ucenici şi Apostoli, ca
prin puterea propovăduirii lor, cea de Dumnezeu insuflată, pe toată lumea s-o lumineze cu lumina cea
curată a Sfintei Evanghelii. Îţi mulţumim Ţie, Iubitorule de oameni, Stăpâne, şi Te rugăm ascultă
rugăciunea smerită a păcătoşilor Tăi fii, că aşa precum ne-ai zidit pe noi prin bunătatea Ta şi ne-ai
răscumpărat pe noi prin îndurarea Ta, aşa mântuieşte-ne pe noi după milostivirea Ta nemăsurată! Alergăm
la Tine Dumnezeule Multmilostiv şi Te rugăm să curăţeşti greşelile noastre, să ierţi nelegiuirile noastre şi
să Te milostiveşti de noi Îndelung-Răbdătorule! Păzeşte mintea, ştiinţa şi inima noastră de răutăţile lumii!
Izbăveşte-ne pe noi şi ne mântuieşte de viforul învăluitor al patimilor şi al căderilor în păcatele cele ştiute şi
neştiute. Adu-ne pe noi la limanul cel lin al credinţei, al dragostei şi al nădejdii vieţii celei veşnice. Întru
Mila Ta adu-Ţi aminte de noi, Doamne! Mântuieşte-ne şi învredniceşte-ne pe noi să Te iubim pe Tine să
fim ascultători şi împlinitori ai Voii Tale Sfinte. Că bun şi iubitor de oameni Dumnezeul nostru eşti şi Ţie
slavă, mulţumire şi închinăciune Îţi înălţăm, împreună cu Preasfântul Tău Fiu şi cu şi Bunul şi de-Viaţă-
Făcătorul Tău Duh Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

4
9. a) Rugăciune cătr e Tatăl Cer esc pentr u ajutor are

Doamne Dumnezeule Atoatefăcător, Tată Ceresc, miluieşte-ne pe noi după Mare Mila Ta şi după
mulţimea îndurărilor Tale şterge fărădelegile noastre! Iartă-ne Doamne, greşelile noastre multe, cercetează şi
vindecă neputinţele noastre! Adu-ne întotdeauna pe calea Ta, Doamne, că suntem slabi duhovniceşte şi de nu
vei vrea Tu să ne ajuţi şi să ne îndrumi; şi de nu vei ţine mâna Ta asupra noastră vom cădea în plasele
stăpânitorului acestei lumi deşarte! Pentru Jertfa de Iubire a Domnului nostru Iisus Hristos pentru
răscumpărarea noastră din păcat, iartă Doamne păcatele noastre şi adu-ne să trăim veşnic în Sfânta
Împărăţie a Ta! Ne închinăm Ţie, Te slăvim, Te preamărim şi Îţi mulţumim pentru toate, Doamne! Slavă Ţie
Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! Amin!
9. b) Rugăciune către Tatăl Cer esc pentr u ajutor are
Tată Ceresc, primeşte această smerită rugăciune a noastră şi Te rugăm iartă greşelile noastre făcute
cu simţurile, cu gândul, cu fapta, cu cuvântul, cu voia sau fără voia noastră, cu ştiinţă sau cu neştiinţă, de la
naşterea noastră şi până în prezent! Ajută-ne Doamne să devenim mai smeriţi, mai răbdători şi din inimile
noastre să se reverse iubirea pentru Tine! Ajută-ne Doamne să devenim plăcuţi Ţie prin toate faptele,
gândurile şi vorbele noastre! Luminează-ne Doamne, atât pe noi cât şi pe cei adormiţi! Doamne, Îţi mulţumim
pentru toate şi Voia Ta să fie în veci peste noi toţi! Ajută-ne Doamne să fim cu toţii în veşnicie, alături de Tine, în
Iubirea Ta Sfântă! Amin!
10. Rugăciune către Dumnezeu (zilnică)
Doamne, unim rugăciunea noastră cu rugăciunile Maicii Domnului, ale Tuturor Sfinţilor şi ale
tuturor oamenilor care se roagă în această zi. Dumnezeul nostru, Te iubim, credem în Tine, Te lăudăm, Te
preamărim şi Îţi mulţumim pentru toate! Îţi cerem iertare şi pentru cei care nu Te iubesc, nu cred în Tine,
nu Te laudă, nu Te preamăresc şi nu Îţi mulţumesc! Pe aceştia Ţi-i încredinţăm Ţie, Doamne, ca să trezeşti
inimile lor adormite de întunericul păcatelor şi să îi scapi din plasa ispititorului. Îi facem şi pe ei părtaşi la
rugăciunea noastră. Tată Ceresc, Îţi închinăm toate faptele noastre bune, munca noastră, suferinţele noastre
şi ale tuturor oamenilor din această zi, fiecare după numele său, prin mijlocirea Maicii Domnului, în unire
cu Jertfa Preasfântă a Fiului Tău Preaiubit, spre iertarea păcatelor noastre şi spre sfinţirea inimilor noastre!
(În zilele de post adăugăm: Îţi închinăm şi postul nostru, ca jertfă de ispăşire!) Doamne Iisuse Hristoase,
Fiul Lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi, păcătoşii! Binecuvântat, slăvit şi lăudat să fii Doamne Iisuse
Hristoase, că ne-ai mântuit prin Preasfânt Sângele Tău! Pentru noi şi pentru neamul omenesc ne umilim noi
înaintea Ta, Doamne, să fii iertător nouă şi lui, ca un Mântuitor venit de la Tatăl pe pământ, pentru om!
Maica Domnului, Măicuţa noastră, Maica Ajutorului Dumnezeiesc, acoperă-ne pe noi de tot răul cu
cinstitul Tău Acoperământ şi primeşte-ne în adăpostul Inimii Tale de Mamă fără de prihană! Toţi Sfinţii
Îngeri şi Arhangheli, apăraţi-ne! Toţi Sfinţii din Cer, rugaţi-vă pentru noi! Amin!
11. Rugăciune către Preasfânta Treime
O, Preasfântă Treime, a cărei putere nu a fost şi nu va fi niciodată egalată, Te implorăm, revarsă
asupra lumii întregi forţa Iubirii Tale, ca să îndepărteze de la copiii Lui Dumnezeu toată lucrarea malefică,
toată puterea răului, care încearcă să-i atragă în vâltoarea morţii, a fricii şi a distrugerii! O, Preasfântă
Treime, Tu, care veghezi asupra fiecăruia, cu o iubire atât de tandră, dar în acelaşi timp cu Atotputernicia
cu care ai făcut lumea, revarsă Forţele Tale Atotputernice asupra lumii întregi, asupra Pământului, asupra
României, asupra Bucureştiului, asupra fiecărei localităţi şi ţări de pe glob, asupra fiecăruia dintre noi, în
parte! Oferă-ne Pacea, păzeşte în noi Iubirea! Amin!
12. Rugăciune cătr e Preasfânta Tr eime
Preasfântă şi de Viaţă Făcătoare Treime, Stăpânire de-o-fiinţă, pricinuitoare a tot binele, cum Îţi
vom răsplăti Ţie pentru toate câte ne-ai dat nouă, păcătoşilor? Pe toate mai înainte de a ne naşte noi în lume
le-ai rânduit şi toate cele bune fiecăruia din noi în toate zilele le dăruieşti. Se cuvine pentru atâtea binefaceri
şi îndurări, să-Ţi mulţumim Ţie nu numai cu cuvintele, ci mai ales cu faptele, păzind şi împlinind Sfintele
Tale Porunci. Cu patimile noastre şi cu obiceiurile cele rele, în nenumărate păcate şi fărădelegi ne-am
aruncat şi ca cei care suntem întinaţi, nu numai că nu îndrăznim a ne arăta înaintea Preasfintei Tale Feţe cea
Întreit Strălucitoare, ci nici Preasfânt Numele Tău a-L chema nu îndrăznim. Ai binevoit Tu spre a noastră
mângâiere să ne vesteşti că pe cei drepţi şi curaţi îi iubeşti, iar pe păcătoşii care se pocăiesc îi mântuieşti şi

5
cu milostivire îi primeşti. Preasfântă Treime, caută din înălţimea Slavei Tale asupra noastră şi primeşte
bunăvoinţa noastră în loc de fapte bune, şi ne dă nouă duhul pocăinţei adevărate, ca îndepărtând tot păcatul,
întru cuvioşie şi dreptate să petrecem până la sfârşitul vieţii noastre, făcând Voia Ta cea Sfântă şi slăvind
cu cuget curat şi cu fapte bune Preasfânt Numele Tău. Amin!
13. Rugăciune cătr e Preasfânta Tr eime
Ne închinăm Ţie, Preasfântă Treime, Care eşti O Fiinţă de-Viaţă-Făcătoare, nedespărţită şi
Atoatefăcătoare: Părinte Atoateziditor, Fiule Mântuitor şi Duhule Sfânt de-Viaţă-Dătător! Credem întru
Tine, Te mărturisim şi Te slăvim! Îţi mulţumim Ţie pentru tot ce ne dăruieşti clipă de clipă, ştiut sau neştiut
de noi! Te lăudăm şi Te cinstim, Te preaînălţăm şi Te rugăm: Miluieşte-ne pe noi, păcătoşii robii Tăi, şi
ajută-ne să Îţi slujim cu adevărat Ţie, acum şi pururea, pentru Numele Tău cel Sfânt! Amin!
14. Rugăciune cătr e Preasfânta Tr eime

Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, Care L-ai trimis în lume pe Fiul Tău să răscumpere păcatele
oamenilor prin Preasfânt Sângele Său, să aducă oamenilor învăţătură sfântă şi cerească prin Sfânta
Evanghelie, şi Care, împreună cu Duhul Sfânt, neîncetat priveşti spre noi, binecuvintează-ne, Doamne,
întăreşte-ne credinţa, luminează-ne şi sfinţeşte-ne sufletele, să facem în toate doar Voia Ta cea Sfântă, atât
noi cât şi urmaşii noştri! Doamne, întăreşte ţara noastră, poporul nostru fă-l ascultător, întăreşte inimile fiilor
şi fiicelor noastre, spre a Te asculta pe Tine, că Tu eşti Dumnezeul Măririlor şi Ţie Slavă-Ţi înălţăm,
Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, Dumnezeirii Veşnice şi Atotputernice, totdeauna, acum şi pururea şi în
vecii vecilor! Amin!
15. Rugăciune cătr e Preasfântă Tr eime
Doamne Dumnezeule Preasfânt şi Atotputernic, primeşte lauda noastră creştinească adusă cu
smerenie Ţie, Maicii Domnului, Sfintelor Puteri Cereşti şi Îngereşti, Îngerilor de Lumină, Sfinţilor şi
tuturor celor care întreţin şi apără viaţa de pe Pământ şi ne miluieşte pe noi! Îl slăvim pe Tatăl, pe Fiul şi pe
Sfântul Duh! Mulţumim Doamne pentru viaţă, pentru toate darurile care susţin viaţa şi pentru toată Iubirea
Ta Sfântă! Mulţumim tuturor Celor din Sfânta Împărăţie a Cerurilor pentru grija, iubirea şi ajutorul lor sfânt!
Treime Sfântă Slavă Ţie! Amin!
16. Rugăciunea de umilinţă a regelui Manase către Dumnezeu
Doamne, Atotţiitorule, Dumnezeul părinţilor noştri, al lui Avraam, ai lui Isaac şi al lui Iacov, şi al
seminţiei celei drepte a lor, Cel care ai făcut cerul şi pământul cu toată podoaba lor, Care ai legat marea cu
cuvântul poruncii Tale, Care ai încuiat adâncul şi l-ai pecetluit cu Numele Tău cel înfricoşător şi slăvit,
înaintea Căruia toate se tem şi tremură din pricina atotputerniciei Tale, pentru că nimeni nu poate să stea
înaintea strălucirii slavei Tale şi nesuferită este mânia urgiei Tale asupra celor păcătoşi! Însă nemăsurată şi
neajunsă este şi mila făgăduinţei Tale, căci Tu eşti Domnul Cel Preaînalt, Bun, Îndelungrăbdător şi
Multmilostiv, Căruia Îi pare rău de răutăţile oamenilor.
Tu, Doamne, după mulţimea bunătăţii Tale, ai făgăduit pocăinţă şi iertare celor ce Ţi-au greşit şi
după mulţimea îndurărilor Tale ai hotărât pocăinţă păcătoşilor spre mântuire. Aşadar Tu, Doamne,
Dumnezeul celor drepţi, n-ai pus pocăinţă pentru cei drepţi: pentru Avraam şi Isaac şi Iacov, care nu Ţi-au
greşit Ţie, ci ai pus pocăinţă mie păcătosului, pentru că am păcătuit mai mult decât nisipul mării. Multe
sunt fărădelegile mele şi nu sunt vrednic a căuta şi a privi înălţimea cerului din pricina mulţimii
nedreptăţilor mele. Strâns sunt eu cu multe cătuşe de fier, încât nu pot să-mi ridic capul meu şi nu am nici
loc de odihnă, pentru că Te-am mâniat şi am făcut rău înaintea Ta; n-am împlinit Voia Ta, nici n-am păzit
Poruncile Tale, ci am pus urâciuni şi am înmulţit smintelile. Dar acum îmi plec genunchii inimii mele,
rugând bunătatea Ta. Am păcătuit, Doamne, am păcătuit şi fărădelegile mele eu le cunosc. Însă cer,
rugându-Te: Iartă-mă Doamne, iartă-mă şi nu mă pierde în fărădelegile mele şi nici nu mă osândi la
întuneric sub pământ, căci Tu eşti, Dumnezeule, Dumnezeul celor care se pocăiesc. Arată-Ţi peste mine
bunătatea Ta, mântuindu-mă pe mine nevrednicul, după mare mila Ta. Şi Te voi preaslăvi în toate zilele
vieţii mele. Căci pe Tine Te slăvesc toate Puterile Cereşti şi a Ta este Slava în vecii vecilor! Amin!

6
7