Sunteți pe pagina 1din 6

Rugăciuni către Sfântul Duh

1. a) Rugăciune de cinstire a Sfântului Duh (147+148)


Laudă, Ierusalime, pe Domnul, laudă pe Dumnezeul tău, Sioane, că a întărit stâlpii porţilor tale, a
binecuvântat pe fiii tăi, în tine. Cel ce pune la hotarele tale pace şi cu fruntea grâului te-a săturat, Cel ce
trimite cuvântul Său pământului; repede aleargă cuvântul Lui; Cel ce dă zăpada ca lâna, Cel ce presară

1
negura ca cenuşa, Cel ce aruncă gheaţa Lui, ca bucăţelele de pâine; gerul Lui cine-l va suferi? Va trimite
cuvântul Lui şi le va topi; va sufla Duhul Lui şi vor curge apele. Cel ce vesteşte cuvântul Său lui Iacob,
îndreptările şi judecăţile Sale lui Israel. N-a făcut aşa oricărui neam şi judecările Sale nu le-a arătat lor.
Lăudaţi pe Domnul din ceruri! Lăudaţi-L pe El întru cele înalte! Lăudaţi-L pe El toţi îngerii Lui! Lăudaţi-L
pe El toate puterile Lui! Lăudaţi-L pe El soarele şi luna! Lăudaţi-L pe El toate stelele şi lumina! Lăudaţi-L
pe El cerurile cerurilor şi apa cea mai presus de ceruri, să laude Numele Domnului, că El a zis şi s-au făcut,
El a poruncit şi s-au zidit. Pusu-le-ai pe ele în veac şi în veacul veacului; lege le-a pus şi nu o vor trece.
Lăudaţi pe Domnul toţi cei de pe pământ, balaurii şi toate adâncurile; focul, grindina, zăpada, gheaţa,
viforul, toate îndepliniţi cuvântul Lui; munţii şi toate dealurile, pomii cei roditori şi toţi cedrii. Fiarele şi
toate animalele, târâtoarele şi păsările cele zburătoare; împăraţii pământului şi toate popoarele, căpeteniile
şi toţi judecătorii pământului; tinerii şi fecioarele, bătrânii cu tinerii, să laude Numele Domnului, că numai
Numele Lui s-a înălţat. Lauda Lui pe pământ şi în cer. Amin!
1. b) Rugăciune către Sfântul Duh - de mulţumire
Doamne, Dumnezeule Duhule Sfânt Îţi mulţumim că eşti Mângâietor, de-Viaţă-Făcător, Dătătorul
tuturor bunătăţilor! Te chemăm Doamne, vino şi Te sălăşluieşte întru noi, curăţeşte inimile noastre şi fă-
Ţi lăcaş în ele! Îţi mulţumim Doamne, pentru toate darurile Tale sfinte! Îţi mulţumim pentru viaţă şi pentru
toate darurile care întreţin viaţa! Îţi mulţumim că ne iubeşti, că ne aperi de cel viclean şi rău! Îţi mulţumim
că ne luminezi cu lumina Ta necreată şi ne descoperi din tainele Tale, Doamne! Îţi mulţumim că eşti cu
noi şi în noi şi ne dai putere să le ducem pe toate, bune şi mai puţin bune! Îţi mulţumim pentru puterea de
viaţă pe care o sufli asupra noastră! Şi noi Te iubim Doamne, Te slăvim şi Îţi mulţumim pentru toate! Amin!
2. Rugăciune către Sfântul Duh - pentru lucrare sfântă

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le


împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru mine! Vino, Duhule
Sfânt! Vino cu puterea Ta biruitoare împotriva vrăjmaşului meu şi al Tău! Vino Duhule Sfânt cu puterea
Ta şi curăţeşte trupul meu de tot întunericul, de toate întinăciunile şi de toate duhurile rele, care caută să
aducă stricăciune trupului şi sufletului meu! Vino Duhule Sfânt şi fă-Ţi sălaş binecubântat în sufletul şi-n
trupul meu şi rămâi cu mine, Ocrotitor şi Apărător al meu în toate zilele vieţii mele! Vino cuprinde şi
pătrunde, înfăşoară şi îmbracă, inundă şi umple sufletul şi trupul meu cu strălucirea Ta, cu prezenţa Ta!
Vino alungă, risipeşte şi îndepărtează pe tot potrivnicul Tău şi al meu! Amin!
3. a) Rugăciune pentru pogorârea Sfântului Duh

Duhule Sfânt, Dumnezeule Viu, Veşnic, Atotfăcător şi Iubitor de oameni, vino şi nu ne lăsa pe
noi păcătoşii să cădem în prăpastia păcatelor, ci scapă-ne de tot ce ne îndepărtează de Tine! Vino Duhule
Sfânt şi întăreşte-ne credinţa, smereşte-ne şi cu răbdare îndreaptă-ne pe calea cea bună a învăţăturii Sfintei
Evanghelii, propovăduită de Domnul nostru Iisus Hristos! Te rugăm vino, fă-ţi lăcaş sfânt în inimile
noastre şi înmulţeşte în ele iubirea sfântă pentru Tine! Vino, Doamne, binecuvintează puterea cea bună
din noi şi acoperă-ne cu Harul Tău, ca înţelepţindu-ne să lucrăm cele bune în tot restul vieţii! Vino,
Duhule Sfânt şi Te sălăşluieşte întru noi, ca înarmaţi cu Puterea Ta Sfântă şi cu minunata învăţătură
cerească să mergem pe calea mântuirii, înfăptuind în toate Voia Ta! Vino Doamne, în inimile noastre că
Te iubim, Te slăvim, Te preacinstim şi Îţi mulţumim pentru toate! Amin!
3. b) Rugăciune pentru pogorârea Sfântului Duh

Duhule Sfânt, Cel care umpli întreaga lume şi dăruieşti viaţă tuturor, îndepărtându-Te de oamenii
cei întinaţi, cu umilinţă mă rog Ţie: Nu Te mânia de necurăţia sufletului meu, ci vino, smereşte-mă şi Te
sălăşluieşte întru mine şi mă curăţeşte de toată întinarea păcatului! Vino ca prin ajutorul Tău, să petrec
cealaltă vreme a vieţii mele, întru pocăinţă şi în lucrarea faptelor bune şi aşa să Te Preamăresc împreună cu
Tatăl şi cu Fiul, în vecii vecilor! Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt Te slăvim, Te iubim şi Îţi mulţumim
pentru toate! Amin!
4. a) Rugăciune către Sfântul Duh - pentru iluminare
Duhule Sfânt, Dumnezeule Atotputernic luminează-ne sufletele şi minţile, smereşte învârtoşarea
inimilor noastre, curăţeşte-ne de toată întinăciunea păcatelor şi întăreşte-ne pe noi în lucrarea a tot binele!
Luminătorul Universului, al Sfinţilor Îngeri şi al Sfintelor Puteri Cereşti, Care străluceşti cu strălucire
minunată şi neînchipuit de mare, îndreaptă-Ţi razele către noi, cei care strigăm: Luminează-ne pe noi,
Duhule Sfânt, întru Slava Numelui Tău cel Mare şi Sfânt! Fie ca Lumina şi Puterea Ta, Duhule Sfânt, să ne

2
însoţească oriunde şi oricând, acum şi întotdeauna, ca luminaţi şi sfinţiţi să ajungem în Sfânta Împărăţie a
Cerurilor. Te iubim Duhule Sfânt şi Îţi mulţumim pentru toate darurile Tale sfinte, văzute şi nevăzute,
ştiute şi neştiute! Slăvim pe Tatăl, pe Fiul şi pe Duhul Sfânt în vecii vecilor! Amin!
4. b) Rugăciune către Sfântul Duh - pentru iluminare
Doamne Dumnezeule, Duhule Sfânt, ajută-ne după Mare Mila Ta! Luminează pe cei care cu
dragoste sfântă Ţi se închină! Trimite, Doamne, Razele Tale de Lumină Sfântă peste toţi oamenii şi peste
familia mea, ca toţi să facem Voia Ta cea Sfântă, să învingem patimile şi ispitele noastre, să ne curăţim
sufletele de păcate, să ne smerim şi să ne întoarcem la Tatăl Nostru Cel Ceresc, acasă în Împărăţia
Cerurilor! Îţi mulţumim, Doamne, pentru fiecare dar al Tău! Îţi mulţumim, Doamne, şi pentru cei care
uită să-Ţi mulţumească! Ne rugăm Doamne şi pentru cei care nu au timp să se roage, sau nu au
descoperit încă puterea şi bucuria rugăciunii! Ajută-i, Doamne, pe cei singuri, pe cei bolnavi, pe cei în
suferinţă! Dă-le Doamne Iubire Sfântă celor prinşi de ură! Dă-le Doamne mărinimie celor zgârciţi!
Sfinţeşte-le gura celor care folosesc cuvinte rele! Smereşte-i, Doamne şi întoarce-i pe toţi supuşii Tăi la
credinţa adevărată, să fie iar Raiul pe Pământ! Ajută-ne Doamne! Amin!
5. Rugăciune către Duhul Sfânt pentru protecţie

Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt coboară Lumina Ta Sfântă, Protectoare, asupra mea, asupra
casei mele, asupra familiei mele, asupra întregului meu popor, ca prin protecţia Ta să plece ispititorii şi
viclenii vrăjmaşi care s-au depărtat de Tine şi au căzut din Binele cel făgăduit. Ocroteşte-mă Doamne că eu
doresc să fiu cu Tine şi nădăjduiesc în ajutorul Tău! Păzeşte-mă şi izbăveşte-mă de toate duhurile rele!
Doamne protejează-mă şi izgoneşte vrăjmaşii din casa mea şi din familia mea, din viaţa mea, din lăuntrul
fiinţei mele, că mă predau Ţie. Facă-se în toate Voia Ta, Doamne cu mine şi cu noi toţi! Amin!
6. Rugăciune către Sfântul Duh - pentru vindecare

Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt, Atotvindecătorule, tămăduieşte neputinţele noastre, ajută-


ne şi întăreşte-ne în lucrarea binelui! Vindecă pe toţi aceşti ai noştri: părinţi, copii, nepoţi, fraţi, surori,
rude, prieteni, cunoscuţi (nume) şi mai ales necunoscuţi, bolnavi cu boli grave sau foarte grave,
transmisibile sau netransmisibile, care Ţi se roagă Ţie, Doamne, şi mai ales pe cei care nu Ţi se roagă, că
nu ştiu să se roage, nu pot sau nu cred. Vindecă-i Doamne de boli, după Marea Milă a Ta! Scoate-ne pe toţi
din rău şi ne călăuzeşte la bine, că noi cu smerenie şi cu dragoste Îţi mulţumim pentru toate! Doamne
Dumnezeule Cel Mare, Care ai cea mai mare ştiinţă şi putere, vindecă-i, dacă aceasta le este de folos, pe
toţi aceşti robi ai Tăi, de bolile lor ştiute şi neştiute de ei! Vindecă-i Te rugăm, de reaua lucrare a duhurilor
rele, de vrăji, de farmece, de relele descântece făcute de necredincioşi, de fermecători, de vrăjitori, de
vrăjitoare şi de toţi cei care lucrează cu răul! Fie ca prin lucrarea Razelor Tale Sfinte şi prin Puterea Ta
cea Mare, bolile acestora să fie vindecate spre Slava Numelui Tău Sfânt, pentru a se putea vedea Puterea
Ta cea Mare şi binefăcătoare asupra acestor suferinzi; iar vrăjitorii, descântătorii, fermecătorii, răii să nu
aibă parte de lucrarea lor cea rea! Duhule Sfânt, sfarmă, distruge, risipeşte şi spulberă tot răul care vine
de la lucrătorii răului, de la toate duhurile rele ori de la forţele oarbe care se nasc în Univers şi pot acţiona
asupra noastră! Transformă tot întunericul din noi şi din jurul nostru în lumină sfântă, vindecătoare!
Dăruieşte-ne toată iubirea după care tânjeşte sufletul fiecăruia dintre noi! Ocroteşte-ne şi întăreşte-ne cu
Puterea Ta nemăsurată, atât pe noi, cât şi pe urmaşii noştri! Ocroteşte România şi românii de peste tot
Pământul! Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie! Amin!
7. Rugăciune către Sfântul Duh pentru milostivire

Slăvit să fii Doamne Duhule Sfânt, Dumnezeule Atotfăcător, Atotputernic, Care i-ai luminat pe
prooroci, i-ai înţelepţit pe Sfinţii Apostoli şi i-ai întărit pe toţi Sfinţii de-a lungul veacurilor! Te rugăm
Doamne luminează-ne minţile şi înţelepţeşte-ne dăruindu-ne cunoaşterea cea de la Tine! Te rugăm
Doamne curăţeşte-ne sufletele de toată întinarea şi întăreşte-ne credinţa! Te rugăm Doamne dăruieşte-ne tot
ce este de folos pentru a lucra şi a împlini Voia Ta cea Sfântă şi Dumnezeiască! Te rugăm Doamne fii cu noi
şi cu toţi urmaşii noştri până la sfârşitul veacurilor şi alungă-i pe duşmanii văzuţi şi nevăzuţi, cu Puterea
Ta cea Mare! Te rugăm Doamne ai milă de toţi creştinii, nu lăsa să fie dezbinare între ei, uneşte-i pe toţi
sub aceeaşi oblăduire, într-o Sfântă Sobornicească şi Apostolească Biserică, binecuvântată de Tine! Te
rugăm Doamne Milostiv fii nouă tuturor, celor care vrem să mergem pe calea cea dreaptă şi sfântă, a
virtuţilor şi a îndemnurilor Dumnezeieşti, date de toţi Sfinţii Tăi! Te rugăm Doamne Milostiv fii cu toţi cei
care vor să facă Binele şi nu îi lăsa pe ei să se rătăcească, nu îi lăsa pe pe mâna celor răi! Te rugăm

3
Doamne pe toţi îndrumă-i pe Calea cea Sfântă şi Luminoasă spre Împărăţia Ta! Slavă Ţie Doamne
Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! Amin!
8. Rugăciune către Dumnezeu-Duhul Sfânt
Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care din Tatăl purcezi şi întru Fiul
pururea Te odihneşti, Izvor al darurilor Dumnezeieşti pe care le împarţi precum voieşti, prin care şi noi
ne-am sfinţit şi ne-am uns în ziua Sfântului nostru Botez, Te rugăm caută spre rugăciunea robilor Tăi şi
vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi curăţeşte sufletele noastre, să ne putem face locaş al Preasfintei Treimi.
Preabunule, nu Te scârbi de necurăţia noastră, nici de rănile păcatelor, ci tămăduieşte-le cu ungerea Ta
atotvindecătoare! Luminează mintea noastră, să cunoaştem deşertăciunea lumii şi a celor care sunt în lume
şi să cunoaştem ce e rău şi ce e bine. Îndreptează şi înnoieşte inima noastră, să nu izvorască gânduri rele şi pofte
necuvioase. Îmblânzeşte trupul şi stinge patimile, prin care se întunecă în noi chipul cel Preascump al Lui
Dumnezeu. Iar duhul lenevirii, al mâhnirii, al iubirii de stăpânire şi al grăirii în deşert, goneşte-l de la noi! Dă-
ne nouă duhul dragostei, al răbdării, al blândeţii, al dreptăţii, al înţelepciunii, al smereniei şi al milostivirii,
ca îndreptând inimile cele slăbite şi genunchii, fără de lenevire să călătorim pe calea sfintelor porunci; şi
ferindu-ne de tot păcatul şi împlinind toată dreptatea, să ne învrednicim a primi sfârşit creştinesc şi a intra
în Ierusalimul Ceresc; iar acolo închinându-ne Ţie, Tatălui şi Fiului, să cântăm în vecii vecilor: Treime
Sfântă, Slavă Ţie! Amin!
9. Rugăciune către Sfântul Duh - pentru cei adormiţi

Doamne Duhule Sfânt, Dumnezeule de Viaţă Făcător, Te rugăm cercetează-i pe cei din neam
adormiţi: părinţii şi fraţii noştri (numele) dar şi pe cei pentru care nu s-a rugat sau nu se mai roagă nimeni
şi pe cei uitaţi la veşnicile chinuri şi luminează-i, scoate-i de la rău, curăţeşte-i şi dăruieşte-le lor haina
albă a neprihănirii. Iartă-i Doamne şi odihneşte-i unde drepţii se odihnesc, ca împreună cu Sfinţii să-Ţi
mulţumească şi să Te slăvească în veci. Facă-se Voia Ta Doamne! Amin! [♫+Cu Sfinţii odihneşte Hristoase,
sufletele adormiţilor robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfârşit!]
10. Rugăciune către Sfântul Duh
O, Duhule Sfânt, Creator, din Cer coboară peste noi Invocaţi Duhul Sfânt! Pelerinii români
Revarsă Harul Sfinţitor, transformă-ne-n fiinţe noi! aflaţi la Medjugorje cu ocazia Sărbătorii
Tu eşti numit Mângâietor şi Darul Domnului Preasfânt, Sfintei Cruci, au primit prin vizionara
Iubire, Foc şi Viu Izvor şi Alinare pe Pământ. Marija, un mesaj prin care Preasfânta
Trimis de Tatăl Iubitor, Tu şapte daruri împărţeşti; Fecioară cere românilor să invoce des
Cu grai ales şi curgător pe cine vrei îl dăruieşti. pe Duhul Sfânt. Pentru a răspunde
Aprinde-n simţuri vii lumini, ca dragostea să-şi facă loc, îndemnului Preacuratei, să ne rugăm cât
Ai neputinţei noastre spini să-i arzi în al iubirii foc. mai des această frumoasă invocaţie,
Alungă grabnic pe duşman, să fie pace între noi; folosită în biserică pentru Coborârea
Condu-ne sigur la liman feriţi de-al relelor puhoi. Duhului Sfânt.
Pe Tatăl fă-ni-L cunoscut, la fel pe Fiul Său Iubit;
Tu care fără început, din ei purcezi necontenit.
Să fie Tatăl Preamărit, precum în Cer şi pe Pământ;
La fel şi Fiul Său Iubit, de-asemenea şi Duhul Sfânt. Amin!
11. Rugăciune de slavă către Sfântul Duh
Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor!
Amin! Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
1. Duhule Sfânt coboară din înălţimea Slavei Tale şi ridică-Ţi un cort în
inima mea! Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
2. Duhule Sfânt, Care eşti de O fiinţă cu Tatăl şi cu Fiul, învaţă-mă să
trăiesc permanent în prezenţa Lui Dumnezeu!
Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
3. Duhule Sfânt, Care eşti de O fiinţă cu Tatăl şi cu Fiul, învaţă-mă să
trăiesc după Voinţa Celui Preaînalt!
Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
4. Duhule Sfânt, Care locuieşti în inima Fiului, învaţă-mă să Te cunosc şi să Te iubesc! Slavă Ţie
Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie!

4
5. Duhule Sfânt, Care Te îngrijeşti de Slava Tatălui, învaţă-mă să trăiesc în dăruire faţă de Dumnezeu şi
în deplină încredere în El! Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
6. Duhule Sfânt, Care eşti simbolizat prin limbile de foc, aprinde în inima mea Focul Iubirii Tale! Slavă
Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
7. Duhule Sfânt, Porumbel Tainic, învaţă-mă să înţeleg Sfânta Scriptură!
Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
8. Duhule Sfânt, Care n-ai nici înfăţişare, nici nume, învaţă-mă să mă rog bine!
Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
9. Duhule Sfânt, Care vorbeşti prin gura profeţilor, învaţă-mă să trăiesc în pacea sufletului şi în echilibrul
spiritului! Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
10. Duhule Sfânt, Foc de Iubire Arzătoare, învaţă-mă să trăiesc înţelept şi răbdător!
Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
11. Duhule Sfânt, Dătătorul Tuturor Darurilor, învaţă-mă să trăiesc în smerenie şi în modestie!
Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
12. Duhule Sfânt, Visterie Abundentă-de-Har, învaţă-mă să înţeleg valoarea suferinţelor!
Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
13. Duhule Sfânt, Vistiernic Nemărginit de Har, învaţă-mă să folosesc corect timpul preţios!
Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
14. Duhule Sfânt, Vistiernic de Har inepuizabil, fereşte-mă de mândrie şi de lipsa de iubire!
Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
15. Duhule Sfânt, a Cărui bogăţie nimeni nu o poate aprecia, învaţă-mă să alung imaginile şi gândurile
inutile! Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
16. Duhule Sfânt, Dătătorule de Daruri, învaţă-mă să evit activităţile şi vorbele inutile!
Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
17. Duhule Sfânt, din a Cărui plinătate am luat noi toţi, învaţă-mă să pot să tac şi să vorbesc la timpul
potrivit! Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
18. Duhule Sfânt, Iubire Veşnică, învaţă-mă să dau celorlalţi un exemplu bun!
Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
19. Duhule Sfânt, Bunătate Veşnică, dă-mi perseverenţa în bine până la sfârşit!
Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
20. Duhule Sfânt, Învăţătorule Bun, învaţă-mă să mă port corect cu oamenii!
Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
21. Duhule Sfânt, Prieten Drag al sufletelor, învaţă-mă să nu judec pe nimeni şi să nu-mi amintesc răul făcut
mie! Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
22. Duhule Sfânt, Lumină-Care-Fericeşti-Sufletele, învaţă-mă să văd nevoile altora şi să nu omit faptele
bune! Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
23. Duhule Sfânt, Lumină Veşnică, ajută-mă să-mi văd greşelile!
Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
24. Duhule Sfânt, Care înfăptuieşti minuni în suflete, condu-mă prin vigilenţă la întelepciune!
Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
25. Duhule Sfânt, în faţa Căruia nimic nu este ascuns, învaţă-mă să scap de urmăriri diabolice!
Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
26. Duhule Sfânt, Care cunoşti viitorul creaţiei Tale, ajută-mă să scap de supunerea faţă de trup şi de cel
rău! Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
27. Duhule Sfânt, Care cunoşti viitorul meu, încredintez ocrotirii Tale familia, prietenii şi pe toţi oamenii!
Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
28. Duhule Sfânt, cu ajutorul Tău Dumnezeiesc, învaţă-mă să trăiesc spre Slava şi Lauda Lui Dumnezeu, spre
binele şi bucuria Maicii Domnului, ca să pot muri ca slugă aleasă!
Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie! Amin!

Promisiunile Lui Dumnezeu Tatăl pentru toţi cei care vor spune această rugăciune cu
evlavie, măcar de trei ori pe săptămână
1.Te voi smulge din mâna duşmanilor tăi! 2.Voi îndepărta obstacolele care te împiedică în drumul tău, spre
perfecţiune! 3.Îţi voi mai da un Sfânt Înger, care prin inspiraţii, te va feri de ademenirile păcatului! 4.Vei persista pe
drumul virtuţii! 5.Vei primi puterea să te eliberezi de obiceiurile tale păcătoase! 6.Îţi voi întări credinţa, speranţa şi

5
iubirea! 7.Te voi elibera de griji materiale! 8.Familia ta va trăi în pace şi iubire reciprocă! 9.Cine vrea să-şi ajute
aproapele, va spune această rugăciune, măcar 6 luni, zilnic! 10.Îţi vei recunoaşte slăbiciunile!
Promisiunile Duhului Sfânt Această rugăciune se va răspândi! Cine o va da mai departe are parte de
rugăciunea celorlalţi! Harurile obţinute se vor transmite altora, dar acest lucru trebuie spus Duhului Sfânt!

S-ar putea să vă placă și