Sunteți pe pagina 1din 11

Rugăciuni către Maica Domnului

1. a) Rugăciune către Maica Domnului - de laudă sfântă


Lăudaţi, dreptcredincioşilor, pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, pe Preacurata Fecioară
Maria, pe Doamna şi Stăpâna noastră! Lăudaţi pe Împărăteasa Cerului şi a Pământului, pe Preamilostiva
noastră Mamă! Lăudaţi pe Puternica noastră Apărătoare, pe Grabnic-Ajutătoarea plină de osârdie! Lăudaţi
înaltele Ei fapte bune, minunile cele mari! Lăudaţi-O Cetele Patriarhilor şi Proorocilor! Lăudaţi-O
Sfinţilor Apostoli şi voi Sfinţilor toţi! Lăudaţi-O Sfinţilor Mucenici şi Mărturisitori! Lăudaţi-O fecioare şi
cei care trăiţi în curăţie! Lăudaţi-O Pustnicilor şi Monahilor! Lăudaţi-O pruncilor şi toate sufletele
neprihănite, care sunteţi cetăţeni cereşti! Toată suflarea să laude pe Cea Plină de Har, pe Pururea Fecioara
Maria!

1
1. b) Rugăciune către Maica Domnului - de laudă sfântă
Preacurată, Preasfântă Fecioară Maria şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos, Lăudată şi
Preamărită să fii de toţi Cei din Sfânta Împărăţie a Cerurilor! Lăudată şi Preamărită să fii de toţi Sfinţii,
pe care Tu cu iubire i-ai ajutat, i-ai îndrumat şi i-ai binecuvântat! Lăudată şi Preamărită să fii de toţi cei
spre care priveşti cu milă şi cu iubire sfântă! Lăudată şi Preamărită să fii de toţi cei pe care i-ai vindecat
şi i-ai ajutat şi care mii de mulţumiri Ţi-au înălţat! Lăudată şi Preamărită să fii întotdeauna, Maică
Multmilostivă şi Grabnic Ajutătoare! Lăudată şi Preamărită să fii de cei din Sfântul Tău Sobor şi de toţi
Cei din Sfânta Împărăţie a Cerurilor, care-L slăvesc pe Dumnezeu, întotdeauna acum şi pururea şi-n vecii
vecilor! Maică Sfântă Te iubim şi Îţi mulţumim pentru tot ajutorul Tău Sfânt! Amin!
1. c) Rugăciune către Maica Domnului - de mulţumire
Preasfântă Fecioară, Preacurată Maică Născătoare de Dumnezeu, Îţi mulţumim că ne eşti şi nouă
Mamă Bună, Iubitoare şi Grabnic Ajutătoare! Îţi mulţumim pentru toate iconele Tale făcătoare de minuni
şi pentru tot Harul care se revarsă prin ele! Îţi mulţumim Măicuţă pentru toate comunicările Tale sfinte,
pentru sănătate, pentru ajutor, pentru grija Ta de Mamă Iubitoare faţă de noi toţi! Îţi mulţumim că nu ne
laşi pradă celui rău, ci ne aperi şi ne acoperi cu Acoperământul Tău Sfânt! Iartă-ne Măicuţă pentru multele
noastre păcate şi Te rugăm ajută-ne să ne pocăim pentru toate greşelile noastre din această viaţă! Îţi
mulţumim că Te rogi pentru noi şi că duci rugăciunile noastre la Bunul Dumnezeu, să ne ajute să trecem
din viaţa aceasta la viaţa veşnică! Îţi mulţumim Măicuţă că Te rogi pentru întoarcerea la credinţă a celor
din familiile noastre, dar şi a celor care-L caută pe Dumnezeu şi încă nu L-au găsit! Îţi mulţumim Măicuţă
pentru grija Ta de Mamă, pentru iubirea Ta sfântă şi pentru tot ajutorul Tău! Şi noi Te iubim, Te preamărim şi
Îţi mulţumim pentru toate! Amin!
2. Rugăciune către Maica Domnului - pentru împăcarea celor învrăjbiţi
O, Maică a Lui Dumnezeu Preasfântă, Multiubitoare, Multpătimitoare primeşte suspinele noastre mult
îndurerate şi ne păzeşte sub Acoperământul Tău, că eşti solire caldă la Bunul Dumnezeu. O, Maică
Prealăudată, Care Te-ai istovit de amărăciune stând lângă crucea Fiului şi Dumnezeului Tău, ascultă
suspinele şi lacrimile noastre şi ne izbăveşte de mâhniri, de boli şi de moartea cea veşnică pe toţi cei care
nădăjduim la nespusa Ta milostivire. Ajută-ne Maică Sfântă să nu ne facem duşmani, iar pe cei pe care-i
avem Te rugăm iartă-i şi domoleşte-le îndârjirea, că şi noi îi iertăm şi ne rugăm pentru binele şi luminarea
lor şi a familiilor lor. Tu Maică, îndrăznire având către Cel Născut din Tine, ajută-ne şi ne mântuieşte
cu rugăciunile Tale, ca fără de oprelişti să ajungem în Împărăţia Cerurilor, unde împreună cu Toţi
Sfinţii să-I cântăm Slavă Lui Dumnezeu Cel în Treime Sfântă Slăvit acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Maică Sfântă Îţi mulţumim pentru toate milele Tale! Amin!
3. Rugăciune către Maica Domnului - pentru înmulţirea iubirii sfinte
Preasfântă, Preaminunată Fecioară Maria, Care ai devenit Maica Dumnezeului nostru, Domnul
Iisus Hristos şi ne-ai fost dată şi nouă ca Mamă Sfântă, Te rugăm ajută poporul nostru şi pe toţi cei care
Te laudă şi Te preacinstesc! Deschide-ne inimile şi pune în ele iubirea sfântă pentru Dumnezeu, pentru toţi
Cei din Sfânta Împărăţie Cerească şi pentru aproapele nostru şi înmulţeşte această iubire! Ajută-ne
Măicuţă Sfântă să topim ghiaţa din inimile noastre! Ajută-ne să sfărâmăm împietrirea inimilor noastre, ca
din ele să se reverse nesfârşit, necontenit, necondiţionat iubirea pentru Dumnezeu! Dăruieşte-le celor dragi
nouă şi celor care au mai multă nevoie, toată iubirea sfântă după care tânjeşte sufletul dornic de Dumnezeu!
Luminează-ne şi ajută-ne ca tot ce facem să fie din dragoste pentru Dumnezeu şi pentru semenii noştri!
Ajută-ne, Te rugăm, să ne mântuim sufletele! Vino în inimile noastre, Măicuţă Multiubitoare, să se
înmulţească acolo iubirea sfântă şi să ne rugăm cu inimile înfierbântate de dragostea Ta! Te iubim, Te
preamărim şi Îţi mulţumim Maică Sfântă pentru mijlocirea Ta la Dumnezeu, pentru toate milele Tale şi
pentru tot ajutorul Tău sfânt! Amin!
4. Rugăciune către Maica Domnului - pentru iluminare
O, Preacurată, Preasfântă Fecioară Maria, Te rugăm luminează-ne, dă-ne înţelepciune cerească şi
ocroteşte-ne de cei vicleni şi răi şi de lucrările lor pierzătoare de suflete! Întăreşte-ne credinţa! Vindecă
neputinţele noastre! Ajută-ne nouă şi celor care cu dragoste sfântă Îl slăvesc pe Dumnezeu să ne mântuim
sufletele! Preacurată Maică a Domnului Iisus Hristos, Preabinecuvântată Apărătoare a noastră priveşte
spre robii Lui Dumnezeu de pe acest pământ românesc! Luminează-ne minţile, inimile şi sufletele!
Luminează-ne viaţa noastră şi calea către Împărăţia Lui Dumnezeu! Luminează-ne cugetele noastre şi toate
drumurile vieţii! Ajută-ne şi îndrumă-ne pe calea cea bună, binecuvântată de Fiul Tău, Domnul nostru

2
Iisus Hristos! Ascultă rugăminţile robilor Tăi şi ale mele, că sunt păcătos, dar am nădejdea că mă vei
lumina, că mă vei ajuta aşa cum ştii, cum poţi sau cum vrei. Noi slăvim pe Tatăl Ceresc, pe Fiul Tău, pe
Duhul Sfânt, Te lăudăm pe Tine şi pe Toate Sfintele Puteri Cereşti şi Îngereşti, pe toţi Sfinţii, acum şi
pururea şi în vecii vecilor! Maică Sfântă Îţi mulţumim că eşti scară la Cer pentru rugăciunile noastre şi că
ne ajuţi în toate! Amin!
5. a) Rugăciune către Maica Domnului - pentru vindecare de boli
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Te rugăm ascultă rugăciunile noastre (nume) şi dacă e Voia
Domnului, vindecă-ne pe noi, pe cei din familiile noastre şi pe toţi cei bolnavi din lumea asta bolnavă, de boli
grele, transmisibile sau netransmisibile, de bolile noastre ştiute şi neştiute de noi. Cercetează-i şi ridică-i din
boală pe toţi cei care cu plâns mult, cu căinţă şi cu umilinţă Te roagă pentru vindecare! Fie ca toţi creştinii
să Te preamărească şi să Te preacinstească pe Tine, iar noi să avem tot ajutorul cel bun, sfânt şi ceresc!
Îţi mulţumim Maică Sfântă pentru tot ajutorul Tău, pentru mijlocirea Ta la Preabunul Dumnezeu, că Tu
eşti scară la Cerul Sfânt pentru rugăciunile noastre şi ajutor nemijlocit în toate cererile cele îndreptăţite!
Amin!
5. b) Rugăciune către Maica Domnului - pentru vindecare de boli
O, Preacurată Maică a Lui Dumnezeu, Împărăteasă a Toate, auzi suspinele noastre cele pline de
durere înaintea Icoanei Tale făcătoare de minuni! Întoarce-Ţi privirea spre copiii Tăi bolnavi de boli
netămăduite, care cad înaintea Ta cu credinţă şi acoperă-ne Fecioară, cu Omoforul Tău cel vindecător
(nume)! Acolo unde nădejdea se subţiază, Mila Ta să fie nădejde neîndoielnică! Unde grijile amare ne
copleşesc, dă-ne răbdare şi odihnă! Unde chinul şi deznădejdea se cuibăresc în suflet, fă să răsară Lumina
Necreată a Lui Dumnezeu! Mângâie-i pe cei fricoşi! Întăreşte-i pe cei slabi! Varsă blândeţe şi lumină peste
inimile amărâte! Vindecă poporul Tău cel bolnav! Atotmilostivă Stăpână binecuvântează minţile şi inimile
doctorilor, să fie instrumente ale Atotputernicului Doctor Iisus Hristos, Mântuitorul! Ne rugăm înaintea
Icoanei Tale ca Puterea Ta să trăiască în noi, Stăpână Doamnă! Întinde mâinile Tale pline de vindecări,
Bucuria celor întristaţi, Mângâierea celor îndureraţi, ca primind ajutorul Tău cel minunat, mulţumind, să
slăvim şi să lăudăm Treimea Cea de Viaţă Făcătoare şi Nedespărţită, pe Tatăl, pe Fiul şi pe Duhul Sfânt,
acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
6. Rugăciune către Maica Domnului pentru - izbăvirea din necazuri
O, Maica Lui Dumnezeu, Ajutătoarea şi Apărătoarea noastră, Te rugăm să fii Izbăvitoarea noastră că
la Tine nădăjduim şi cu toată inima Te chemăm: Milostiveşte-Te şi ajută-ne! Fie-Ţi milă de noi şi izbăveşte-
ne din dureri şi din necazuri! Apleacă urechea Ta şi primeşte rugăciunile noastre cele cu durere şi cu lacrimi
şi precum vei vrea, linişteşte-ne şi bucură-ne pe noi! cei care Îl iubim pe Fiul Tău şi Dumnezeul nostru! Îţi
mulţumim Maică Sfântă pentru tot ajurorul Tău! Amin!
7. a) Rugăciune pentru ocrotirea cu puternicul Acoperământ al Maicii Domnului
Preacurată Maică a Domnului Puterilor celor de Sus, Împărăteasa Cerului şi a Pământului,
Apărătoarea şi tăria noastră, primeşte această cântare de laudă şi de mulţumire de la noi, păcătoşii robi ai
Tăi! Înalţă rugăciunile noastre la Tronul Lui Dumnezeu şi Fiul Tău, să fie Milostiv cu noi! Să adauge
Harul Său tuturor celor care cinstesc preacinstitul Tău nume şi cu credinţă şi cu dragoste se închină
icoanei Tale făcătoare de minuni! Ţie toate sunt cu putinţă de la Dânsul şi pentru aceasta năzuim la Tine,
Grabnica Ajutătoare noastră. Auzi-ne pe noi, cei care ne rugăm Ţie! Ocroteşte-ne cu puternicul Tău
Acoperământ! Cere de la Fiul Tău şi Dumnezeul nostru să dea păstorilor noştri sfintenie, ca să privegheze
şi să ocârmuiască sufletele noastre; ocârmuitorilor de oraşe putere şi înţelepciune; judecătorilor dreptate şi
necăutare la faţă; învăţătorilor smerită înţelepciune şi minte; soţilor dragoste şi înţelegere; fiilor ascultare,
asupriţilor răbdare, asupritorilor frică de Dumnezeu; celor scârbiţi răbdare şi bucurie duhovnicească;
benchetuitorilor înfrânare şi nouă tuturor, duhul înţelepciunii, al cucerniciei, al milostivirii, al răbdării, al
blândeţii, al smereniei, al iubirii sfinte, al curăţiei, al dreptăţii. Preasfântă Doamnă milostiveşte-Te asupra
noastră şi a întregului Tău popor! Pe cei rătăciţi povăţuieşte-i pe calea cea bună, pe cei bătrâni ajută-I, pe
prunci păzeşte-i şi pe noi pe toţi apără-ne şi ne ocroteşte cu milostivirea Ta! Pe toţi scoate-ne din păcate
şi luminează ochii inimilor noastre spre căutarea mântuirii! Milostivă fii pentru noi aici, în aceasta viaţă,
iar la Înfricoşata Judecată roagă-Te pentru noi, către Fiul Tău şi Dumnezeul nostru! Tu eşti slava celor
cereşti şi nădejdea oamenilor şi după Dumnezeu, eşti Nădejdea şi Apărătoarea noastră, a tuturor celor
care ne rugăm Ţie cu credinţă! Preabună Stăpână ne rugăm Ţie! Maică Sfântă, Ajutătoarea noastră, Ţie
ne încredinţăm pe noi înşine şi unul pe altul şi toată viaţa noastră acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

3
7. b) Rugăciune pentru ocrotirea cu puternicul Acoperământ al Maicii Domnului
Împărăteasa mea Preabună, nădejdea mea, Născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor, ajutătoarea
străinilor, bucuria scârbiţilor şi acoperitoarea necăjiţilor, vezi-mi nevoia, vevi-mi necazul; ajută-mă ca pe
un neputincios, hrăneşte-mă ca pe un străin! Necazul meu îl ştii, dezleagă-l precum voieşti, că n-am alt
ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă Mângâietoare bună, ci numai pe Tine, Maica
Lui Dumnezeu, ca să mă păzeşti şi să mă acoperi în vecii vecilor! Amin!
7. c) Rugăciune pentru ocrotirea cu puternicul Acoperământ al Maicii Domnului
Preacurată Doamnă, Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară care poţi face tot binele, primeşte
şi de la noi aceste cinstite daruri care se cuvin numai Ţie, Cea care eşti Aleasă din toate neamurile şi Te-ai
arătat mai înaltă decât toate făpturile cereşti şi pământeşti. Prin Tine L-am cunoscut pe Dumnezeu şi ne-
am învrednicit Sfântului Său Trup şi Preacuratului Său Sânge. Pentru aceasta Fericită eşti între toate
neamurile, Ceea ce eşti de Dumnezeu fericită, mai luminată decât Heruvimii şi mai cinstită decât
Serafimii. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Fecioară întru tot lăudată, nu înceta a Te ruga pentru noi
păcătoşii robii Tăi, să ne izbăvim de sfatul celui înşelător şi de toată primejdia şi să fim păziţi nevătămaţi
de toată lovirea înveninată a celui viclean şi rău. Păzeşte-ne până în sfârşit cu rugăciunile Tale neosândiţi,
ca prin paza şi cu ajutorul Tău fiind mântuiţi, Slavă, Lauda, Mulţumire şi închinăciune pentru toate să
înălţăm Unuia în Treime Dumnezeu, Ziditorul tuturor, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
7. d) Rugăciune la Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului
Acoperă-ne pe noi, Preasfântă Fecioară, în ziua răutăţilor şi a greutăţilor noastre şi mai ales în ziua
cea mare şi grea, când sufletul se va despărţi de trup! De faţă să ne stai întru ajutor şi să ne acoperi pe noi
de toate duhurile rele din văzduh, cele de sub Cer. În ziua Înfricoşatei Judecăţi să ne acoperi pe noi cu
Sfântul Tău Acoperământ! Cu aceste puternice rugăciuni, bine primite de Preasfânta Născătoare de
Dumnezeu, Fecioara Maria, cu rugăciunile Sfintelor Puteri Cereşti şi ale Tuturor Sfinţilor, Doamne
miluieşte-ne pe noi! Amin!
8. a) Rugăciune către Maica Domnului pentru milostivire
O, Dumnezeiască Pruncă, Te-ai născut din părinţi drepţi şi fără prihană, spre bucuria şi mântuirea
a toată lumea! Preasfântă Fecioară nu ne lăsa pe noi, care întru întristări şi scârbe ne aflăm din cauza
păcatelor noastre! Cu darul preasfintelor Tale rugăciuni, ajută-ne nouă şi ne învaţă a ne ruga Lui Dumnezeu
din inimă, cu adevărată pocăinţă, să ne curăţim de întinăciunea păcatelor noastre. Maica Luminii,
mijloceşte la Preabunul Dumnezeu pentru luminarea minţilor şi a inimilor noastre! Du-ne pe noi la
Lumina Bucuriei care de-a pururea este strălucitoare celor drepţi şi Sfinţi în Împărăţia Lui Dumnezeu.
Umbreşte-ne pe noi de acea fierbinţeală a poftelor trupeşti şi de aprinderea mâniei şi a iuţimii! Te rugăm,
luminează-ne cu darul Tău, să nu uităm că şi noi suntem biserici ale Lui Dumnezeu şi să nu întristăm cu
păcatele noastre Duhul Lui Dumnezeu, Care locuieşte în noi. Tu, noian al darurilor duhovniceşti, ajută-ne
să dobândim şi noi nevrednicii, darul Lui Dumnezeu în veacul de acum şi în cel viitor. Tu, sălaş al Duhului
Sfânt, mijloceşte cu darul Tău la Dumnezeu, ca inimă curată să zidească în noi şi cu duh drept să
înnoiască cele dinlăuntru ale noastre. Maica Îndurării şi a Mângâierii, Te rugăm cu adâncă umilinţă a
inimii, să stai lângă noi în ceasul cel de pe urmă al vieţii noastre, să ne ajuţi şi să ne mângâi sufletele în
vremea despărţirii de acest trup stricăcios şi de veacul acesta trecător şi să călătoreşti cu noi până ce vom
trece Vămile Văzduhului şi toată puterea întunericului de sub cer şi să intrăm pe porţile sfinte ale
Împărăţiei Cerurilor. Pe Tine, Împărăteasa Cerului şi a Pământului, Care pururea stai de-a dreapta Sfintei
Treimi şi Care ai născut pe Ziditorul Serafimilor şi i-ai întrecut întru cinstire pe Heruvimi, Te rugăm să
stai aproape de sufletele noastre în Ziua cea mare şi Înfricoşătoare a Judecăţii de Apoi şi să îmblânzeşti
mânia cea sfântă şi dreaptă a Domnului Dumnezeului nostru Iisus Hristos, ca să miluiască şi să
mântuiască sufletele noastre. Amin!
8. b) Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu pentru milostivire
Preacurată Doamnă, Stăpână de Dumnezeu Născătoare Fecioară, Care poţi face tot binele, primeşte
de la noi păcătoşii robii Tăi, aceste daruri care se cuvin numai Ţie, Care eşti Aleasă din toate neamurile şi
Te-ai arătat mai înaltă decât toate făpturile cereşti şi pământeşti; că pentru Tine a fost cu noi Domnul
Puterilor. Prin Tine am cunoscut pe Fiul Lui Dumnezeu, şi ne-am învrednicit de Sfântul Lui Trup şi de
Preacuratul Lui Sânge. Pentru aceea Fericită eşti între toate neamurile, că eşti de Dumnezeu Fericită, mai
luminată decât Heruvimii şi mai cinstită decât Serafimii! Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare,
Fecioară întru tot cântată, nu înceta a Te ruga pentru noi, păcătoşii robii Tăi, să ne izbăvim de tot sfatul

4
celui înşelător şi de toată primejdia şi să fim păziţi nevătămaţi de toată lovirea cea înveninată a
diavolului! Până la sfârşit, cu rugăciunile Tale, păzeşte-ne pe noi neosândiţi! Ca întru ocrotirea şi cu ajutorul
Tău fiind mântuiţi, slavă, laudă, mulţumire şi închinăciune, pentru toate să înălţăm Unuia în Treime
Dumnezeu, Ziditorul tuturor, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
8. c) Rugăciune către Maica Domnului, pentru ajutor şi milostivire
O, Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, mai presus decât Heruvimii şi mai cinstită decât
Serafimii, Fecioară de Dumnezeu aleasă, Te rugăm dă-ne mângâiere celor care suntem în necazuri, că Tu
eşti scară la Cer pentru rugăciunile noastre. Ca Maică a Lui Dumnezeu şi Maică a Milostivirii, stând
înaintea prestolului Preasfintei Treimi, poţi să ne ajuţi nouă. Nimeni, din cei ce se roagă Ţie cu credinţă,
nu este ruşinat. Auzi-ne şi acum în ziua necazului nostru, pe noi cei care cădem înaintea icoanei Tale şi cu
lacrimi ne rugăm Ţie! Alungă de la noi toate necazurile şi nevoile care vin asupra noastră, şi prin puternica
Ta mijlocire nu ne lipsi pe noi de veşnica şi nesfârşita bucurie întru Împărăţia Fiului Tău! Împărăteasa
mea Preabună, nădejdea şi mângâierea mea, Te rog să mă întăreşti în credinţă, că eu Te iubesc, Îţi
mulţumesc pentru tot ajutorul Tău cel sfânt şi Te preamăresc acum şi în vecii vecilor. Amin!
Doamne în Tine îmi pun toată nădejdea! Tu cunoşti toată pricina răului care mă bântuie. La Tine perii
capului meu sunt număraţi. La Tine alerg şi pe Tine Te rog să depărtezi de la mine orice rău pierzător de
suflet şi să-mi ajuţi să biruiesc toate ispitele care mă învăluie. Tu eşti întărirea, scăparea şi Izbăvitorul meu,
Hristoase Dumnezeule şi Ţie mărire-Ţi înălţăm Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în
vecii vecilor! Amin!
8. d) Rugăciune către Maica Domnului pentru milostivire
Preasfânta Fecioară, primeşte această rugăciune de la robii Tăi şi roagă-L pe Fiul Tău şi Dumnezeul
nostru, ca celor ce se închină cu credinţă şi cu umilinţă înaintea icoanelor Tale să le dăruiască bucurie
neaşteptată după trebuinţa fiecăruia. Păzeşte în bunătate pe cei ce până la sfârşitul lor vieţuiesc în dreapta
credinţă! Pe cei răi fă-i buni! Pe cei rătăciţi întoarce-i pe calea cea dreaptă! Căsniciile în dragoste şi unire
le păzeşte! Pe soţii care se află în duşmănie şi despărţire împacă-i, uneşte-i unul cu altul şi pune-le lor
dragoste nestricată! Maicilor născătoare de fii dăruieşte-le grabnică dezlegare! Pe prunci creşte-i! Pe
tineri înţelepţeşte-i şi deschide-le mintea spre primirea învăţăturilor folositoare, povăţuieşte-i spre frica
de Dumnezeu! Pe cei de un sânge, prin pace şi dragoste izbăveşte-i de ceartă şi de vrăjmăşii! Fii toiag
bătrâneţilor! De moartea cea fără de pocăinţă pe toţi izbăveşte-ne şi ne dăruieşte nouă tuturor sfârşit
creştinesc vieţii noastre, fără durere, în pace şi răspuns bun la Înfricoşătoarea Judecată a Lui Hristos! Pe cei
mutaţi din viaţă, în credinţă şi pocăinţă, fă-i să locuiască împreună cu Îngerii şi cu toţi Sfinţii! Roagă-L
pe Fiul Tău, pentru cei ce s-au sfârşit de moarte năpraznică, să le fie Milostiv! Pentru cei răposaţi, pentru
care nu se roagă nimeni, Singură fii neîncetată şi caldă rugătoare, ca toţi, în Cer şi pe Pământ, să Te
cunoască ca pe O sprijinitoare neînfruntată a neamului creştinesc şi cunoscându-te, să Te slăvească pe Tine
şi prin Tine pe Fiul Tău, cu Cel Fără-de-Început al Său Părinte şi cu Preasfântul şi de-Viaţă-Făcătorul Duh,
acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
9. Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu pentru smerenie

Preasfântă Fecioară, Floarea Smereniei, a Bunătăţii şi a Dragostei curate, ştim că nu avem Fericirea
inimii curate, pentru a-L vedea pe Dumnezeu, şi nici Fericirea celor smeriţi, pentru a fi mângâiaţi de Harul
necreat şi nici de celelalte Fericiri, propovăduite de Fiul Tău, nu ne-am apropiat. Singuri suntem vinovaţi
de nefericirea noastră şi strigăm către Tine, Maică şi Învăţătoare a noastră, să ne ajuţi să urcăm pe cele
nouă trepte ale Fericirilor către Fiul Tău Dumnezeiesc, de care nu vrem să ne lipsim nici aici, nici în
veşnicie. Cere pentru noi Mila Lui Dumnezeu şi puterea de a ne recunoaşte şi a ne spovedi cu sinceritate
păcatele, cele de voie şi pe cele fără de voie, ca să ne putem împărtăşi cu Sfintele Taine, cele dăruite nouă
spre viaţa veşnică! Nu ne uita, Maică a creştinilor, Maica noastră, Bucuria noastră în întristări şi
Sprijinitoarea noastră în necazuri, şi dă-ne curajul mărturisirii dreptei-credinţe prin fapte bune, în toate
zilele vieţii noastre! Îţi mulţumim pentru ajutorul văzut şi nevăzut, Preasfântă Maică a Împăratului făpturii!
Îţi mulţumim cu smerenie, înaintea icoanei Tale, în fiecare zi a vieţii noastre, cu gândul plin de iubire şi
de recunoştinţă! Amin!
10. Rugăciune către Maica Domnului pentru sporirea minţii
Preacurată Născătoare de Dumnezeu, casă pe care Înţelepciunea Lui Dumnezeu Şi-a zidit-o Sieşi,
dătătoarea darurilor duhovniceşti, cu smerenie ne închinăm în faţa Preacinstitei Tale icoane. Te rugăm,
Maică Prealăudată, dă-ne bună sporire a minţii şi înduplecă-L pe Fiul Tău şi Dumnezeul nostru să ne dea

5
nouă tuturor duhul chibzuinţei, al evlaviei, al smereniei, al blândeţii, al răbdării, al curăţiei şi al adevărului.
Împacă-i pe cei aflaţi în vrajbă şi în dezbinare şi pune între ei o puternică legătură de iubire! Pe cei
rătăciţi întoarce-i spre lumina adevărului Lui Hristos şi povăţuieşte-i cu frica de Dumnezeu la înfrânare!
Dă-le înţelepciunie de Sus şi cunoştinţe folositoare sufletelor celor care le cer! Luminează-ne cu bucuria
cea nepieritoare! Văzând faptele minunate şi preachibzuita înţelepciune a Lui Dumnezeu în lume şi în
viaţa noastră să ne înstrăinăm de deşertăciunea pământească şi de grijile lumeşti şi să ne ridicăm minţile
şi inimile spre Cer! Îţi mulţumim pentru tot ajutorul Tău sfânt Maică Multmilostivă şi Te dorim în inimile
noastre! Slavă Ţie Doamne, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! Amin!
11. a) Rugăciune către Maica Domnului pentru ajutorare
O, Preabună Apărătoare a neamului creştinesc, Maica Lui Hristos, Dumnezeul nostru, revarsă
asupra noastră milele şi darurile Lui, ca să nu ne înfricoşăm de vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi, că celor ce
nădăjduiesc la Tine le-ai zis: Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră! Păzeşte de eresuri şi dezbinări
adevărata şi Sfânta Biserică Dreptmăritoare! Pune început de pocăinţă poporului nostru, ca să trăim în
bunăcuviinţă şi curăţenie. Păzeşte-ne de ispitirile lui antiHrist, de cutremur, de foc, de foame, de molimă şi
de orice rău care vrea să ne cuprindă! Preacurată, spre Tine nădăjduim, roagă-Te pentru noi Bunului
Dumnezeu, să nu ne lipsească pe noi de apărare şi să ne învrednicească a fi părtaşi Împărăţiei Sale.
Atotputernicului Dumnezeu i se cuvine toată slava, stăpânirea, cinstea şi închinăciunea, Tatălui şi Fiului şi
Sfântului Duh. în vecii vecilor! Amin!
11. b) Rugăciune către Maica Domnului pentru ajutorare
Preasfântă Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, Cea care eşti singură Preacurată cu sufletul şi cu
trupul şi mai presus de toată curăţia şi întreaga înţelepciune şi feciorie; Cea care singură Te-ai făcut lăcaş a
tot darul Preasfântului Duh şi covârşeşti cu curăţia şi cu sfinţenia sufletului şi a trupului Puterile cele
Nematerialnice, caută şi spre mine întinatul şi curăţeşte-mi mintea pătimşă, îndreaptă-mi gândurile rătăcite
şi orbite şi povăţuieşte-mi simţirile mele! Scapă-mă de obiceiul urât care ziua şi noaptea mă tiranizează, al
gândurilor necurate şi al patimilor. Opreşte-mă să mai păcătuiesc! Dăruieşte-mi trezire şi socoteală
desluşitoare întunecatei mele minţi, spre îndreptarea greşelilor şi a căderilor mele. Ca izbăvindu-mă de
întunericul păcatului să mă învrednicesc a Te slăvi şi a Te lăuda cu îndrăzneală, pe Tine Cea singură
adevărată Maică a Adevăratei Lumini a Lui Hristos Dumnezeul nostru. Că Tu singură, împreună cu
Dânsul şi printr-Însul eşti Binecuvântată şi Preamărită de toată zidirea cea văzută şi nevăzută, acum şi
pururea şi în vecii vecilor. Amin!
11. c) Rugăciune către Preacurata Născătoare de Dumnezeu pentru ajutorare
O, Preamilostivă şi Sfântă Maică nu mă lepăda pe mine, păcătosul, ci primeşte această puţină
rugăciune a mea şi o du Fiului Tău şi Dumnezeului nostru, Care S-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea
tuturor păcătoşilor, S-a răstignit şi S-a îngropat şi a Înviat a treia zi. Deşi sunt păcătos cred, Maică Sfântă,
că Iubitorul de oameni, prin nemăsurata Lui milostivire, mă va primi şi mă va milui dacă mă voi pocăi
sincer şi din toată inima! Pe Tine Mijlocitoare bună Te avem şi Te rog milostiveşte-Te şi spre mine,
Doamna mea, că toate le poţi câte le voieşti, iar pe cele pe care le ceri de la Fiul Tău, Domnul Ţi le dă, că
pe Tine Te-a făcut Mijlocitoare creştinilor. Pe Tine bine Te cuvântăm, Te lăudăm şi Ţie Îţi mulţumim
pentru tot ajutorul Tău, Preasfântă Fecioară Maria! Amin!
12. Rugăciune către Maica Domnului - pentru cei adormiţi
O, Preasfântă Doamnă, de Dumnezeu Născătoare, către Tine, Preacurată, năzuim. Tu eşti Cetate
Tare, Mijlocitoarea şi Acoperământul tuturor celor care aleargă la Tine, cu credinţă şi nădejde. Ceea ce
eşti Binecuvântată, Te rugăm, ascultă rugăciunea nevrednicilor robilor Tăi şi soleşte întotdeauna pentru
adormiţii robii Tăi. Tu pururea mijloceşti pentru cei care Te cinstesc pe Tine, cu dreaptă credinţă şi care
aleargă sub Acoperământul Tău şi se roagă cu credinţă pentru cei bolnavi, năpăstuiţi şi întristaţi. Însă
mijlocirea Ta şi rugăciunea, ne este şi mai trebuincioasă după moartea noastră. După Dumnezeu, la Tine
avem nădejde tare, că nimeni din cei care se roagă Ţie, nu iese fără ajutor, ci numai cu bucurie,
mângâiere şi îndulcire. Preasfântă Doamnă, Născătoare de Dumnezeu, roagă pe Fiul Tău şi Dumnezeul
nostru, să dăruiască celor adormiţi, iertarea păcatelor (pomelnic). Roagă-Te, Născătoare de Dumnezeu,
că mult poate rugăciunea Maicii spre bunăvoirea Stăpânului, fiindcă Domnul primeşte de la Tine tot
cuvântul despre iertare. Deci şi acum primeşte ale noastre rugăciuni, ce le aducem Ţie, Preasfântă
Fecioară, din toată inima şi din tot sufletul nostru, pentru sufletele adormiţilor robilor Tăi. Te rugăm,
Stăpână, să le ajuţi cu îndrăznirea cea de Maică, ce o ai către Domnul. Ceea ce eşti plină de dar, ajută-le

6
să se îndrepteze înaintea Celui ce şade pe Tronul Slavei, ca să nu fie ruşinaţi în faţa Îngerilor şi a Tuturor
Sfinţilor, în faţa lumii celei de Sus şi a celei de jos. O, Preasfântă Doamnă, Împărăteasă şi Stăpână, Tu
eşti podul care duci la Cer pe cei de pe Pământ, Tu eşti deschizătoarea uşilor Raiului. Pe Tine Te cinstim
şi Fiului Tău, Slavă înălţăm împreună şi Părintelui Celui Fără-de-Început şi Duhului Sfânt, Dumnezeului
nostru în vecii vecilor. Amin! +Cu Sfinţii Odihneşte Hristoase, sufletele adormiţilor robilor Tăi,
unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfârşit!
13. Rugăciune către Puterile Cereşti şi Sfinţii din Soborul Maicii Domnului
O, Fericiţilor Sfinţi şi Puteri Cereşti din Soborul Maicii Domnlui, împreună cu Preasfânta
Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioara Maria, rugaţi-vă Preasfintei Treimi ca să ne ierte de păcate,
să ne mântuiască şi să ne dăruiască cele bune şi de folos sufletelor noastre şi mai ales să ne întărească
iubirea către Dumnezeu şi către aproapele nostru. Vă rugăm ajutaţi-ne pe noi şi pe urmaşii noştri,
povăţuindu-ne cu tot ceea ce ne este nouă de folos, în viaţa aceasta cât şi în viaţa veşnică. Rugaţi-vă Lui
Dumnezeu pentru noi, pentru urmaşii noştri, pentru creştinii şi pentru Sfinţii viitorului, pentru ca toţi să
păşească pe calea cea bună înfăptuind Voia Lui Dumnezeu. Mulţumim Celor din Sfântul Sobor al Maicii
Domnului şi Preasfintei Fecioare Maria că ne ascultă rugăminţile şi ne ajută după vrednicia şi credinţa
noastră. Amin!
14. Rugăciune către Maica Domnului
O, fericită şi preablândă Fecioară Născătoare de Dumnezeu, Marie, nemărginit ocean de bunătate,
Fiică a Marelui Rege, Regina Îngerilor, Mama tuturor credincioşilor, mă arunc în braţele îndurării Tale,
încredinţându-Ţi astăzi şi pentru toate zilele vieţii mele trupul şi sufletul meu, toate faptele, gândurile,
dorinţele, cuvintele şi hotărârile mele, viaţa mea întreagă şi clipa din urmă, pentru ca, prin rugăciunile
Tale, toate să fie îndreptate spre bine, după Voinţa Preaiubitului Tău Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos.
Fii pentru mine, Preasfânta mea Stăpână, ajutor şi mângâiere în faţa vicleniilor şi curselor străvechiului
vrăjmaş şi ale tuturor duşmanilor mei. Binevoieşte a-mi dobândi de la Fiul Tău iubit, Domnul nostru Iisus
Hristos, Harul de a mă împotrivi cu tărie ispitelor lumii, ale trupului şi ale celui viclean şi rău, şi de a
păstra necontenit hotărârea fermă de a mă feri de păcat şi de a rămâne statornic în slujirea Ta şi a Fiului
Tău Preaiubit.
Te mai implor, Preasfânta mea Stăpână, să-mi dobândeşti adevărata ascultare şi smerenie a
inimii. Să recunosc sincer ca sunt un biet păcătos slab, o făptură care nu este în stare să facă binele şi nici
măcar să reziste la necontenitele atacuri ale duşmanului, fără Harul şi ajutorul Creatorului meu şi fără
sfintele Tale rugăciuni. Dobândeşte-mi, Te rog, Preablânda mea Stăpână, o statornică puritate a sufletului
şi a simţurilor, ca să pot sluji în curăţia inimii şi a trupului pe Fiul Tău Preaiubit şi pe Tine.
Dobândeşte-mi de la Fiul Tău sărăcia de bunăvoie, împreună cu răbdarea şi liniştea sufletească,
aşa încât să-mi pot îndeplini îndatoririle stării mele şi să pot lucra la mântuirea mea şi a aproapelui meu.
Preablândă Stăpână, Te rog dobândeşte-mi dragoste adevărată; să-L iubesc pe Fiul Tău Preasfânt
Domnul nostru Iisus Hristos, din toată inima şi, după El, pe Tine, mai presus de toate; să-L iubesc pe
aproapele pentru Dumnezeu şi în Dumnezeu şi astfel să mă bucur de binele lui, să mă întristez de răul lui,
să nu dispreţuiesc şi să nu judec cu temeritate pe nimeni şi să nu mă socotesc mai presus de nimeni.
Regina Cerului, fă ca inima mea să fie mereu pătrunsă şi de frică şi de iubire pentru Fiul Tău
Preabun. Să aduc pururi mulţumire pentru binefacerile nemărginite cu care am fost copleşit, nu pentru
meritele mele, ci din bunătatea Lui; să-mi mărturisesc sincer păcatele şi să fac cu adevărat pocăinţă
pentru ele, ca să mă învrednicesc de Harul şi de îndurarea Lui.
Te mai rog şi ca, la sfârşitul vieţii, Tu, Mamă neasemuită, Poarta Cerului şi Mijlocitoarea
păcătoşilor, să nu îngădui ca eu, nevrednicul Tău slujitor, să mă abat de la sfânta credinţă; vino atunci cu
toată iubirea şi cu toată îndurarea Ta să mă ajuţi şi să mă aperi de duhurile rele. Să-mi pun speranţa în
Patima slăvită a Fiului Tău binecuvântat şi în mijlocirea Ta, şi nimic să nu-mi poată smulge această
speranţă. Dobândeşte-mi de la Fiul Tău iertarea păcatelor. Dă-mi să mor în iubirea Ta şi a Lui şi
călăuzeşte-mă pe drumul mântuirii veşnice. Amin. (Sfântul Toma d'Aquino)

15. Rugăciune către Maica Domnului


Fecioară puternică şi Mamă Preamilostivă, Regină a Cerului şi scăparea păcătoşilor, ne încredinţăm
Inimii Tale Neprihănite. Îţi închinăm făptura noastră şi întreaga noastră viaţă; tot ce avem, tot ce iubim şi
tot ce suntem. Ale Tale să fie trupurile noastre, inimile şi sufletele noastre, sălaşurile noastre, familiile şi

7
neamul nostru. Voim ca tot ceea ce este în noi şi în jurul nostru să-Ţi aparţină şi să se împărtăşească din
binecuvântările Tale de Mamă. Amin.
16. Rugăciune către Maica Domnului
O, Preasfântă Fecioară, Care străluceşti prin curăţie Cerească, Ajutătoare bună a lumii, dintru
Tine a strălucit Soarele Dreptăţii, Hristos Dumnezeul nostru! Te fericim şi Te proslăvim, că Tu eşti
Cortul Lui Dumnezeu şi prin Tine S-a sălăşluit între noi, ca să fim poporul Lui! Tu eşti Uşa Cerească prin
care iar ni s-au deschis uşile Raiului! Tu eşti Scară Cerească prin care Dumnezeu S-a pogorât pe Pământ!
Cu focul rugăciunii Tale să arzi focul patimilor noastre, ca să ne izbăvim de focul cel veşnic al gheenei!
Dăruieşte-ne şi nouă, Preacurată, precum lui Simeon, să purtăm neosândiţi în inimile noastre, pe Fiul Tău
şi Dumnezeul nostru, să fim părtaşi pururea Preacuratului Său Trup şi Sânge! Ajută-ne să ne păzim în
frica Lui Dumnezeu şi să nu întinăm Biserica trupului nostru! Maica Lui Dumnezeu, Întâmpinând
totdeauna pe Fiul Tău în inimile şi în sufletele noastre, să ne învrednicim prin rugăciunile Tale să
dobândim şi acea Întâmpinare a Domnului nostru, împreună cu Sfinţii, ca să-L slăvim şi să-L cântăm pe
Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
17. Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te, Ceea ce eşti plină de Har, Marie, Domnul este
cu Tine. Binecuvântată eşti Tu între femei şi Binecuvântat este Rodul pântecelui, Tău că ai născut pe
Mântuitorul sufletelor noastre. O, Preasfântă Doamnă, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, primeşte
rugăciunea noastră şi ne păzeşte de moarte năpraznică şi ne dăruieşte pocăinţă înaintea sfârşitului nostru.
Amin!
18. Bucură-Te Marie Cea plină de Har, Domnul este cu Tine! Binecuvântată eşti Tu între femei şi
Binecuvântat este Rodul trupului Tău, Iisus! Sfântă Maria, Maica Lui Dumnezeu roagă-Te pentru noi
păcătoşii acum şi în ceasul morţii noastre şi acoperă cu Harurile Duhului Sfânt omenirea întreagă, prin
acţiunea flăcării de iubire a inimii Tale îndurerate şi neprihănite! Amin!
19. O, Marie, zămislită fără de păcat, roagă-Te pentru noi care alergăm la Tine şi pentru cei care nu
aleargă, mai ales pentru duşmanii Bisericii şi pentru toţi cei încredinţaţi Ţie prin mila Lui Dumnezeu! Amin!
20. Bucură-Te Regină, Maica Milei, viaţa, mângâierea şi nădejdea noastră: bucură-Te! Către Tine
strigăm surghiuniţii fii ai Evei! Către Tine suspinăm, gemând şi plângând în această vale de lacrimi! Aşadar,
Mijlocitoarea noastră, întoarce spre noi ochii Tăi cei milostivi şi după surghiunul acesta, arată-ni-L nouă pe
Iisus, Binecuvântatul Rod al trupului Tău, o, Milostivă, o, Blândă, o, Dulce Fecioară Marie! Adu-ţi aminte,
Preablândă Fecioară Marie, că nu s-a auzit niciodată să fi fost părăsit cel care a alergat sub ocrotirea Ta, cel
care a cerut ajutorul şi mijlocirea Ta! Însufleţit de această încredere alerg la Tine, o, Maică, Fecioara
fecioarelor! La Tine vin şi stau gemând înaintea Ta ca un păcătos! Maica Cuvântului, nu dispreţui cuvintele
mele, ci auzi-mă cu milă şi ascultă-mă! Amin!
21. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, Născătoare de Dumnezeu, Cea pururea Fericită şi
Preanevinovată şi Maica Dumnezeului nostru! Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai mărită fără
de asemănare decât Serafimii, Care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe Tine, Cea cu
adevărat Născătoare de Dumnezeu, Te mărim!
22. Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă mulţumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem Ţie Născătoare
de Dumnezeu, noi robii Tăi. Şi, ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, slobozeşte-ne din toate nevoile, ca să strigăm
Ţie: Bucură-te Mireasă, Pururea Fecioară!
23. Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu
pierim cei ce nădăjduim în Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului
creştinesc!
24. VisulMaicii Domnului
înainte de răstignirea Domnul nostru lisus Hristos
Pe muntele Eleonului dormind Preasfânta Fecioară Născătoare de
Dumnezeu, când a fost în cetatea Betleemului, a venit acolo Domnul
nostru lisus Hristos şi a întrebat-O: Maica Mea Preasfântă dormi? Iar
Ea a zis: Fiul Meu Preadulce, Preafrumoase Iisuse, am fost adormită
şi iată că am visat straşnic vis pentru Tine. Şi a zis Domnul: Spune,
Maica Mea, visul ce-ai văzut! Şi Ea a zis: Fiul Meu, Preadulce! Am
văzut pe Petru în Roma şi pe Pavel în Damasc, iar pe Tine Te-am văzut
în cetatea Ierusalimului, răstignit pe cruce între doi tâlhari.

8
Cărturarii, fariseii şi necredincioşii, defăimându-Te foarte, Te-au batjocorit şi desculţ Te-au judecat şi cu
fiere Te-au hrănit şl cu oţet Te-au adăpat, cu trestie şi cu toiag peste cap Te-au bătut şi în sfântul obraz Te-au
scuipat şi cunună de spini pe capul Tău au pus şi unul dintre ostaşi cu suliţa în coastă Te-a împuns, din care
îndată a ieşit sânge şi apă. Soarele s-a întunecat şi luna în roşeaţă s-a schimbat! Catapeteasma bisericii, de
sus până jos, în două s-a despicat! Întuneric mare s-a făcut peste tot Pământul, de la al şaselea până la al
nouălea ceas! Iosif şi cu Nicodim mi se părea că Te pogoară de pe cruce şi cu giulgiu curat Te-au înfăşurat şi
în mormânt nou Te-au pus. Şi în iad Te-ai pogorât şi uşile cele de aramă le-ai sfărâmat şi zăvoarele cele de
fier le-ai zdrobit, pe Adam şi pe Eva scoţându-i afară; şi înviind a treia zi, Te-ai înălţat la Ceruri şi Te-ai
aşezat de-a dreapta Tatălui. Iar Domnul a zis: Maica Mea Preasfântă, adevărat vis ai visat! Toate acestea Eu
voi să le pătimesc pentru neamul omenesc. Şi de va scrie cineva visul Tău şi în casă îl va ţine sau la sine îl va
purta, de acea casă diavolul nu se va apropia şi pe duhul cel rău îl va izgoni. Şi Îngerul Lui Dumnezeu va sta
totdeauna lângă dânsul de-a dreapta şi de năvălirile şi supărările de la oamenii cei răi va fi mântuit. La drum
de va călători şi de va avea acest vis pe lângă dânsul, acel om nu se va teme de grindină, de tunet, de fulgere
şi de toată moartea grabnică va fi ferit. Arhanghelul Mihail va fi lângă dânsul îndreptând calea lui ori
încotro va merge. La Dreapta Judecată va afla milă şi la ieşirea sa din viaţă Mă voi arăta acelui om
dimpreună cu Tine, Maica Mea, şi Îngerul Meu va lua sufletul lui, ducându-l întru Împărăţia Cerurilor,
veselindu-se acolo cu toţi Drepţii, care din veac bine au plăcut Mie!
25. Brâul Maicii Domnului
Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te! Ceea ce eşti plină de Har,
Marie, Domnul este cu Tine. Binecuvântată eşti Tu între femei şi Binecuvântat este Rodul
pântecelui Tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre! Preasfântă Fecioară
Maria, roagă-Te pentru noi păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre, că sub îndurările
Tale scăpăm şi noi! Nu trece cu vederea rugăciunile noastre şi scapă-ne de primejdii, Una
Curată şi Binecuvântată! Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, apără, mântuieşte şi
păzeşte pe robii Tăi (nume) de tot răul şi necazul, de boli şi dureri, de farmece, vrăjitorii şi
blesteme, ca întregi şi sănătoşi să fie robii Tăi! Amin! Ca şi cu o comoară luminată,
Preacurată Născătoare de Dumnezeu, cu preacinstitul Tău brâu se încununează şi se
luminează robii Tăi şi bucurându-se în taină se veselesc, Stăpână, strigând Ţie:
Bucură-Te, prin care răsare bucuria!
Bucură-Te, coroană cinstită şi cununa Dumnezeieştilor măriri!
Bucură-Te, Ceea ce eşti mărirea împlinirii, a veşnicei măriri şi veselii!
Bucură-Te, prin care piere blestemul!
Bucură-Te, pântecele Întrupării Dumnezeieşti!
Bucură-Te, îndrăznirea celor muritori către Dumnezeu!
Bucură-Te, muncirea vrăjmaşilor celor nevăzuţi!
Bucură-Te, Ceea ce ne curăţi de păcate şi de lucruri spurcate!
Bucură-Te, îndrăznirea cea nebiruită a purtătorilor de duhuri rele!
Bucură-Te, căderea celor vicleni şi răi!
Bucură-Te, uşa mântuirii!
Bucură-Te, prin care cad vrăjmaşii!
Bucură-Te, mântuirea sufletului meu!
Bucură-Te, dătătoarea Darului Cel Dumnezeiesc!
Bucură-Te, lauda cea de cinste a preoţilor cuvioşi!
Bucură-Te, cămaşa nunţii celei fără de sămânţă!
Bucură-Te, Mireasă, pururea Fecioară!
Preamărită, scăpându-i pe robii Tăi de toate primejdiile cu Dumnezeieştile lucrări şi nebiruiţi de
vrăjmaşi păzindu-i, aceştia către Tine strigă cu credinţă: Tăria, puterea şi cuvioasa noastră bucurie este Fiul
Tău şi Domnul, ca un Bun şi Milostiv! Cu brâul Tău, ca şi cu o cinstită coroană, pe robii Tăi luminaţi cu bună
credinţă, încununaţi fiind cu Dumnezeiasca Ta mărire, Te rugăm Doamne să-i mântuieşti, ca un Milostiv!
Încinge-i pe robii Tăi şi întăreşte-i asupra vrăjmaşilor; să lupte nebiruit împotriva patimilor care-i
muncesc şi nepătimire biruitoare dăruieşte-le, ca pururea să Te mărească pe Tine şi pe Fiul Tău şi să
strige: Iisuse, ca un Milostiv, mântuieşte-ne pe noi, păcătoşii! Naştere fără stricăciuni şi fericire numai Tu ai avut,
Fecioară Binecuvântată şi încingere de mântuire ai dăruit oamenilor brâul Tău cel sfânt, care până acum a
rămas nestricat, Dumnezeiască Mireasă, prin care robii Tăi iau de la Dumnezeul nostru mare milă.

9
Cei între Sfinţii noştri, mari dascăli şi Ierarhi ai lumii, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan
Gură de Aur, Atanasie şi Chiril, toţi Sfinţii Apostoli, întâiul mucenic Ştefan, Sfinţii mucenici Gheorghe,
Teodor Tiron, Teodor Stratilat, Dumitru şi toţi Sfinţii mucenici şi Sfintele muceniţe, Sfântul Ioan
Botezătorul, Proorocul şi Înaintemergătorul Domnului Iisus Hristos, Sfinţii prooroci Moise, Avraam, Ilie,
Elisei şi toţi Sfinţii, rugaţi-vă Domnului pentru viaţa, pacea, sănătatea, buna norocire, iertarea păcatelor
robilor Lui Dumnezeu (nume), pentru apărarea şi mântuirea lor; şi să-i păzească de tot răul şi necazul, de boli
şi de dureri, de toate farmecele şi vrăjitoriile. Atingându-şi inimile cu călduroasă credinţă de brâul Fecioarei,
încingându-se cu putere nebiruită împotriva patimilor necurate şi a vrăjmaşilor fără de trupuri, în veci
rămân nevătămaţi.
Brâul Tău cu cinste să-l purtăm întru bucuria inimii, că este spre ajutorul tuturor credincioşilor.
Brâul Tău, care s-a atins de preacinstitul Tău trup, Născătoare de Dumnezeu, dă vindecare celor bolnavi, dă
întărire celor care alunecă în păcate, îmbărbătare celor leneşi, cârmuire celor ce înoată, întoarcere celor
rătăciţi. Preacurată Fecioară, este cu adevărat Dar Dumnezeiesc precinstitul Tău brâu tuturor celor care îl
poartă cu credinţă şi-l sărută cu dragoste în veci.
Sfinţilor tămăduitori fără-de-arginţi şi făcători de minuni, Pantelimon şi Ermolae, Cosma şi
Damian, Chir şi Ioan, Samson şi Diomid, Mohie şi Aniochit, Talaleu şi Trifon, toţi Sfinţii Mucenici,
Drepţii Părinţi Ioachim şi Ana, Sfinte Părinte Nicolae, împreună cu Sfântul Ioan Gură de Aur, rugati-vă
Domnului pentru viaţa, sănătatea, buna norocire şi iertarea păcatelor robilor Săi (nume) şi ca Bunul Dumnezeu să-
i păzească de tot răul şi întregi şi sănătoşi să petreacă în veci. Sfinţilor Evanghelişti: Matei, Marcu, Luca şi Ioan,
Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, Sfinţilor Serafimi şi Heruvimi, cu cei 318 Sfinţi Părinţi de la Niceea
şi toţi Sfinţii pomeniţi în Sfânta Biserică, rugaţi-vă Domnului pentru sănătatea, viaţa, pacea, buna
norocire şi iertarea păcatelor robilor Lui Dumnezeu (nume); şi ca Dumnezeu să-i apere şi să-i mântuiască
de necazuri, de tot răul, de boli şi dureri, de tot blestemul, de toate vrăjitoriile şi întru-totul sănătoşi şi
întregi să fie în veci! Amin!
Te blestem pe tine, diavole, cu puterea Sfintei Cruci, cu Fecioara Mamă şi Sfânta Treime, cu
toate fecioarele martire şi cu toţi Sfinţii Îngeri, şezători pe cele nouă tronuri, în jurul tronului Tatălui
Ceresc şi cu toţi Sfinţii pomeniţi în acest brâu, să nu ai nici o putere asupra robilor Lui Dumnezeu (nume),
cu nici un fel din vicleniile tale, în Numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh! Amin! De înşelătoria
dragostei, a patimilor şi de vrăjmaşul care-i ispiteşte cu greutatea păcatelor şi cu cumplita lene, Te rugăm
Multmilostivă Fecioară Maria, de robire să-i mântuieşti pe robii Tăi (nume) care cu credinţă aleargă la Tine,
că eşti Grabnic Apărătoare şi Ajutătoare şi rugăciunile Tale sunt bineprimite la Preasfânta Treime! Amin!
Doamne miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi! (de 3 ori)
Mărire Ţie Apărătoare Doamnă, şi mulţumiri pentru biruinţă Îţi aducem Ţie, robii Tăi! Ca Ceea
ce ai stăpânire nebiruită, slobozeşte-ne din toate nevoile, ca să strigăm: Bucură-Te Mireasă, Pururea
Fecioară, acum şi în vecii vecilor! Preacinstitul Tău brâu, ce a cuprins pântecele Tău cel de Dumnezeu
primitor, este tărire nebiruită şi visterie de bunătăţi neîmpuţinată. Stăpână, primeşte rugăciunile noastre şi
ne mântuieşte de toată nevoia şi întristarea! Nădejdea mea este Tatăl! Scăparea mea este Fiul!
Acoperământul meu este Sfântul Duh! Preasfântă Treime Slavă şi Mărire Ţie! Slavă Tatălui şi Fiului şi
Sfântului Duh! Amin!

10
11

S-ar putea să vă placă și