Sunteți pe pagina 1din 3

Visul Maicii Domnului -

înainte de răstignirea Domnul nostru lisus Hristos


Dormind Preasfânta Fecioară Născătoare de
Dumnezeu pe muntele Eleonului, când a fost în cetatea
Betleemului, a venit acolo Domnul nostru lisus Hristos şi a
întrebat-O: Maica Mea Preasfântă, dormi? Iar Ea a zis: Fiul
Meu Preadulce, Preafrumoase Iisuse am fost adormită şi
iată că am visat straşnic vis pentru Tine. Şi a zis Domnul:
Spune, Maica Mea, visul ce-ai văzut! şi Ea a zis: Fiul Meu,
Preadulce! Am văzut pe Petru în Roma şi pe Pavel în
Damasc, Iar pe Tine Te-am văzut în cetatea Ierusalimului răstignit pe cruce între doi tâlhari.
Cărturarii, fariseii şi necredincioşii, defăimându-Te, foarte Te-au batjocorit şi desculţ Te-au judecat
şi cu fiere Te-au hrănit şl cu oţet Te-au adăpat, cu trestie şi cu toiag peste cap Te-au bătut şi în
sfântul obraz Te-au scuipat şi cunună de spini pe capul Tău au pus şi unul dintre ostaşi cu suliţa în
coastă Te-a împuns, din care îndată a ieşit sânge şi apă. Soarele s-a întunecat şi luna în roşeaţă s-a
schimbat. Catapeteasma bisericii, de sus până jos, în două s-a despicat, întuneric mare s-a făcut
peste tot Pământul, de la al şaselea până la al nouălea ceas. Iosif şi cu Nicodim mi se părea că Te
pogoară de pe cruce şi cu giulgiu curat Te-au înfăşurat şi în mormânt nou Te-au pus. Şi în iad Te-ai
pogorât şi uşile cele de aramă le-ai sfărâmat şi zăvoarele cele de fier le-ai zdrobit, pe Adam şi pe
Eva scoţându-i afară; şi înviind a treia zi, Te-ai înălţat la Ceruri şi Te-ai aşezat de-a dreapta
Tatălui. Iar Domnul a zis: Maica Mea Preasfântă, adevărat vis ai visat! Toate acestea Eu voi să le
pătimesc pentru neamul omenesc. Şi de va scrie cineva visul Tău şi în casă îl va ţine sau la sine îl va
purta, de acea casă diavolul nu se va apropia şi pe duhul cel rău îl va izgoni. Şi Îngerul Lui
Dumnezeu va sta totdeauna lângă dânsul de-a dreapta şi de năvălirile şi supărările de la oamenii cei
răi va fi mântuit. La drum de va călători şi de va avea acest vis pe lângă dânsul, acel om nu se va
teme de grindină, de tunet, de fulgere şi de toată moartea grabnică va fi ferit. Arhanghelul Mihail va
fi lângă dânsul îndreptând calea lui ori încotro va merge. La dreapta judecată va afla milă şi la
ieşirea sa din viaţă Mă voi arăta acelui om dimpreună cu Tine, Maica Mea, şi Îngerul Meu va lua
sufletul lui, ducându-l întru Împărăţia Cerurilor, veselindu-se acolo cu toţi drepţii care din veac bine
au plăcut Mie.

Brâul Maicii Domnului


Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te! Ceea ce eşti
plină de Har, Marie, Domnul este cu Tine. Binecuvântată eşti Tu între
femei şi Binecuvântat este Rodul pântecelui Tău, că ai născut pe
Mântuitorul sufletelor noastre! Preasfântă Marie, roagă-Te pentru noi
păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre, că sub îndurările Tale scăpăm
şi noi! Rugăciunile noastre nu le trece cu vederea şi de primejdii ne
scapă, una Curată şi Binecuvântată! Preasfântă Născătoare de
Dumnezeu, apără, mântuieşte şi păzeşte pe robul Tău (numele) de tot răul
şi necazul, de boli şi dureri, de toate farmecele, vrăjitoriile şi blestemele,
ca întreg şi sănătos să fie robul Tău! Amin!
Ca şi cu o comoară luminată, Preacurată Născătoare de
Dumnezeu, cu preacinstitul Tău brâu, robul Tău (numele) se încununează
şi se luminează, bucurându-se şi în taină se veseleşte, Stăpână, strigând
către Tine:
Bucură-Te, prin care răsare bucuria!

1
Bucură-Te, coroană cinstită şi cununa Dumnezeieştilor măriri!
Bucură-Te, Ceea ce eşti mărirea împlinirii, a veşnicei măriri şi veselii!
Bucură-Te, prin care piere blestemul!
Bucură-Te, pântecele Întrupării Dumnezeieşti!
Bucură-Te, îndrăznirea celor muritori către Dumnezeu!
Bucură-Te, muncirea vrăjmaşilor celor nevăzuţi!
Bucură-Te, Ceea ce ne curăţi de păcate şi de lucruri spurcate!
Bucură-Te, îndrăznirea cea nebiruită a purtătorilor de duhuri rele!
Bucură-Te, căderea celor vicleni şi răi!
Bucură-Te, uşa mântuirii!
Bucură-Te, prin care cad vrăjmaşii!
Bucură-Te, mântuirea sufletului meu!
Bucură-Te, dătătoarea Darului Celui Dumnezeiesc!
Bucură-Te, lauda cea de cinste a preoţilor celor cuvioşi!
Bucură-Te, cămaşa nunţii celei fără de sămânţă!
Bucură-Te, Mireasă, pururea Fecioară!
Preamărită, ai dat robului Tău (numele) tare îngrădire, pe acesta scăpându-l de toate primejdiile
cu Dumnezeieştile lucrări şi nebiruit de vrăjmaşi păzindu-l, acesta către Tine strigă cu credinţă. Tăria,
puterea şi cuvioasa mea bucurie este Fiul Tău şi Domnul, ca un Bun şi Milostiv. Cu brâul Tău, ca şi cu
o cinstită coroană, pe robul Tău (numele) cu bună credinţă luminat, fiind încununat cu Dumnezeiasca
Ta mărire, Te rog Doamne să-l mântuieşti ca un Milostiv!
Încinge-l pe robul Tău (numele) întărindu-l asupra vrăjmaşilor, ca să lupte nebiruit contra
patimilor care-l munceasc şi nepătimire biruitoare dăruindu-i, ca pururea să Te mărească pe Tine şi
pe Fiul Tău şi să strige: Iisuse, mântuieşte-mă pe mine, păcătosul, ca un Milostiv!
Naştere fără stricăciuni şi fericire, numai Tu ai avut, Preabinecuvântată şi încingere de
mântuire ai dăruit oamenilor brâul Tău cel sfânt, care până acum a rămas nestricat, Dumnezeiască
Mireasă, prin care robul Tău (numele) ia de la Dumnezeul nostru mare milă.
Cei între Sfinţii noştri, mari dascăli şi ierarhi ai lumii, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi
Ioan Gură de Aur, Atanasie şi Chiril, toţi Sfinţii Apostoli, întâiul mucenic Ştefan, Sfinţii mucenici
Gheorghe, Teodor Tiron, Teodor Stratilat, Dumitru şi toţi Sfinţii mucenici şi Sfintele muceniţe,
Sfântul Ioan, Proorocul, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului Iisus Hristos, Sfinţii prooroci
Moise, Avraam, Ilie, Elisei şi toţi Sfinţii, rugaţi-vă Domnului pentru viaţa, pacea, sănătatea, buna
norocire şi iertarea păcatelor robului Lui Dumnezeu (numele) pentru apărarea şi mântuirea lui şi să-l
păzească de tot răul şi necazul, de boli şi dureri, de toate farmecele şi vrăjitoriile. Inima se îndoieşte,
atingându-se cu călduroasă credinţă de brâul Fecioarei, încingându-se cu putere nebiruită împotriva
patimilor necurate şi a vrăjmaşilor fără de trupuri şi în veci rămânând nevătămat.
Brâul Tău, întru bucuria inimii, cu cinste toţi să-l purtăm, că este spre ajutorul tuturor
credincioşilor. Născătoare de Dumnezeu, brâul Tău, cel ce s-a atins de preacinstitul Tău trup, dă celor
bolnavi - vindecare, celor ce alunecă - întărire, celor leneşi - îmbărbătare, celor ce înoată - cârmuire,
celor rătăciţi - întoarcere. Preacurată Fecioară, este cu adevărat Dar Dumnezeiesc precinstitul Tău
brâu, tuturor celor care îl poartă cu credinţă şi-l sărută cu dragoste în veci.
Sfinţilor tămăduitori fără de arginţi şi făcători de minuni, Cosma, Damian, Chir, Ioan,
Pantelimon, Ermolae, Samson, Diomid, Mohie, Aniochit, Talaleu, Trifon şi toţi Sfinţii mucenici,
Drepţilor Părinţi Ioachim şi Ana, tu Cuvioase Părinte Nicolae, împreună cu Arhiereul Ioan Gură de
Aur, rugati-vă Domnului pentru viaţa, sănătatea, buna norocire şi iertarea păcatelor robului Său
(numele) şi pentru ca Bunul Dumnezeu să-l păzească de tot răul, întreg şi sănătos să petreacă în veci.

2
Sfinţilor Evanghelişti: Matei, Marcu, Luca şi Ioan, Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil,
Sfinţilor Serafimi şi Heruvimi, cu cei 318 sfinţi părinţi de la Niceea şi toţi Sfinţii pomeniţi în sfânta
noastră Biserică, rugaţi-vă Domnului pentru sănătatea, viaţa, pacea, buna norocire şi iertarea
păcatelor robului Lui Dumnezeu (numele) şi pentru ca Dumnezeu să-l apere şi să-l mântuiască de tot
răul, de toate necazurile, de boli şi dureri, de tot blestemul, de toate vrăjitoriile şi întru-totul sănătos
şi întreg să fie în veci! Amin!
Te blestem pe tine, diavole, cu puterea Sfintei Cruci, cu Fecioara Mamă şi Sfânta Treime, cu
toate fecioarele martire şi cu Toţi Sfinţii Îngeri, şezători pe cele nouă tronuri, în jurul tronului Tatălui
Ceresc şi cu toţi Sfinţii pomeniţi în acest brâu, ca să nu ai nici o putere asupra robului Lui Dumnezeu
(numele) cu nici un fel din vicleniile tale, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh! Amin!
De înşelătoria dragostei, a patimilor şi de vrăjmaşul ce-l ispiteşte cu greutatea păcatelor şi cu
cumplita lene de robire, Te rog, Multmilostivă Fecioară Maria, degrabă să-l mântuieşti pe robul Tău
(numele) care cu credinţă aleargă la Tine, ca Singură Apărătoare şi Mântuitoare în veci! Amin!
Doamne, mântuieşte-ne pe noi! (de 3 ori)
Mărire Apărătoarei Doamne, mulţumiri pentru biruinţă aducem Ţie, robii Tăi, ca ceea ce ai
stăpânire nebiruită, slobozeşte-ne din toate nevoile, ca să strigăm Ţie: Bucură-Te Mireasă, pururea
Fecioară, acum şi pururea şi în vecii veciior! Amin! Preacinstitul Tău brâu, ce a cuprins pântecele
Tău cel de Dumnezeu primitor, este cetăţii Tale tărire nebiruită şi visterie de bunătăţi neimpuţinată.
Stăpână, primeşte rugăciunile noastre şi ne mântuieşte de toată nevoia şi întristarea!
Nădejdea mea este Tatăl! Scăparea mea este Fiul! Acoperământul meu este Sfântul Duh!
Treime Sfântă Slavă Ţie! Mărire Ţie! Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Preasfântă Treime,
Slavă Ţie! Amin! [Rugăciunea Brâul Maicii Domnului se citeşte bolnavilor, celor năpădiţi de necazuri, care înainte de
a se folosi de puterea tămăduitoare a Sfântului Brâu să-şi facă Sfinte Liturghii, dar numai în zilele de miercuri şi vineri,
când să-şi petreacă timpul numai în post şi în rugăciune. Acest Brâu să fie purtat de fiecare creştin credincios cât
trăieşte, că va fi scăpat din boli şi de necazuri, fiindcă Preacurata Fecioară Maria, Născătoarea de Dumnezeu, este
Ocrotitoarea noastră a tuturor, în veci.]

S-ar putea să vă placă și