Sunteți pe pagina 1din 0

I asa :-ULTIMA NOAPTE -TRASEU DE LECTUR

n primavara anului 11!" #a su$l%#%&'n'n& pr%aspa&" (n&)ia *a&a


#%n#'n&ra&" luas'm par&'" #u un r'+im'n& *' in,an&'ri' *in #api&ala" la
,%r&i,i#ar'a vaii Pra-%v'i" (n&r' .us&'ni si Pr'*'al/ Nis&' san&ul'&' #a p'n&ru
s#ur+'r' *' apa" a#%p'ri&' i#i si #%l% #u ramuri si ,run0is" (n&ari&' #u pam)n& #a
*' un la& *' m)na" 'rau $%&'0a&' *' n%i &rans'' si aparau un ,r%n& *' vr'% 0'#'
1il%m'&ri/
La 12 mai" (n a#'lasi an" 'ram mu&a& (n r'+im'n&ul 33" #ar'" *' un an si
mai $in'" s' +as'a p' ,r%n&i'ra" *'asupra D)m$%vi#i%ar'i (n mun&i" &%& p'n&ru
a#%p'rir' si ,%r&i,i#a&ii/ A#i" a#''asi +luma: #)&'va su&' *' m'&ri *' &rans''-
4u#arii 'rau m'ni&' sa ilus&r'0' prin#ipiil' &a#&i#' al' arma&'i r%m)n' *'
n'(nvins/ 5r%n&ul *' a#%p'rir' al $a&ali%nului n%s&ru s' (n&in*'a p' vr'% 0'#'-
#in#ispr'0'#' 1il%m'&ri *' ,r%n&i'ra" #a&r' vama 6iuvala (n *r'ap&a" iar spr'
s&)n+a p)na la *%mul al$" *' pia&ra" al #ulmii Pia&ra Craiului
P'n&ru #'ilal&i" p%a&' #a a#'as&a vil'+ia&ura mili&ara n-ar ,i ,%s& pr'a mul&
*'0a+r'a$ila/
P'n&ru min' (nsa a#'as&a #%n#'n&rar' 'ra % lun+a *'0na*'4*'/ D' mul&'
%ri s'ara" la p%p%&a" 'ra *'s&ul un sin+ur #uv)n& #a sa &r'0'as#a ras#%liri si sa
(n&ar)&' *ur'ri am%r&i&'/ E (n+r%0i&%ar' un'%ri a#'as&a pu&'r' a un'i sin+ur'
pr%p%0i&iuni" (n &impul un'i #%nv%r$iri n%rmal'" #a sa p%rn'as#a *in&r-% *a&a
ma#inar'a su,l'&'as#a" asa #um *in 0'#il' *' #%m$ina&ii #u sap&' li&'r' al' unui
la#a& s'#r'&" una sin+ura *'s#-i*' spr' in&'ri%r/ n as'm'n'a (mpr'4urari" n%p&il'
mi l' p'&r'#'am (n lun+i ins%mnii" us#a&' si mis&ui&%ar'/
La *r'p& v%r$in* (nsa" (n as&7-s'ar7 nu a&)& *is#u&ia" #ar' nu mai 'ra %
simpla alu0i'" m-a arun#a& (n -alul a#'s&a *' ras#%lir'" $a 'ra #-iar pr'a *ir'#&a
#a sa mai ,i' a&)& *' %&ravi&%ar'" #)& (n#'r#ar'a n'i0$u&i&a" p' l)n+a
#%man*an&ul $a&ali%nului" *' a %$&in' % p'rmisi' la C)mpulun+
8P%p%&a8 un*' sun&'m a#um*is#u&ia (n#'pu&a % *a&a #u masa si
is#a&a *' % +a0'&a a*usa *' la apr%vi0i%nar'/
n&)mplar'a ' (n&r' #'l' %$isnui&'" iar *is#u&ia ' la ,'l #u &%a&' *is#u&iil'
li&'rar'" ,il%0%,i#'" ar&is&i#'" p%li&i#'" mili&ar'" r'li+i%as' al' %am'nil%r #ar'" (n
sal%an'" (n r's&auran&'" (n &r'n" (n sala *' as&'p&ar' a *'n&is&ului" 8(si spun
par'r'a l%r8 #u #%nvin+'r'a n'(n*upl'#a&a si ma&'ma&i#a #u #ar' larv'l' (si &'s
(n 4ur +%+%si/
Un pr%#'s *'0$a&u& la Cur&'a-#u-4ura&i *in .u#ur's&i a s,)rsi& prin&r-%
a#-i&ar'" pa&imas #%m'n&a&a/ Un $ar$a& *in asa-0isa s%#i'&a&' $una si-a u#is
n'vas&a n'#r'*in#i%asa si a ,%s& a$s%lvi& *' vina *' #a&r' 4u*'#a&%rii lui/
Capi&anul Dimiu" #%man*an&ul $a&ali%nului apr%$a ,ara #%*ir'
-%&ar)r'a 4ura&il%r///
- D%mnul'" n'vas&a &r'$ui' sa ,i' n'vas&a si #asa" #asa/ Da#a-i ar*' *'
al&'l'" sa nu s' mari&'/ Ai #%pii" ai n'#a0uri" mun#'s&i #a un #)in' si 'a sa-si
,a#a *' #ap9/// Ei" as&a nu/// Da#a 'ram 4ura&" si 'u (l a#-i&am/
Mai surprin0a&%r par'a #a %pinia #%n&rara 'ra sus&inu&a *' #api&anul
C%ra$u" &)nar si #run& %,i&'r" #u s#%ala +'rmana" 4us&i&iar n'(n*upl'#a$il *ar
s'n&im'n&'l' a#'s&'a *' apara&%r al *ra+%s&'i nu i l' $anuis' nim'ni" ni#i%*a&a/
- Cu #' *r'p& sa u#i0i % ,'m'i' #ar' nu &' mai iu$'s&'9 N-ai *'#)& sa &'
*'spar&i/ Dra+%s&'a-i ,rum%asa &%#mai p'n&ru #a nu p%a&' #un%as&' ni#i %
silni#i'/ E pr','rin&a sin#'ra/ Nu p%&i sa-mi impui sa &' iu$'s# #u sila/
Capi&anul 5l%r%iu 'ra *' a#''asi par'r'/
- Cum p%&i sa ai #ru0im'a sa silui's&i su,l'&ul un'i ,'m'i9 Dr'p&ul la
*ra+%s&' ' s,)n&" *%mnul'/// Da" *a/// si a#i lun+'a mul&" #u #apul (n&%rs a n'#a0"
(n pr%,il" p' #'i *%i 8a8/ &i spun 'u/// %ri#)n*/// un'i ,'m'i &r'$ui' sa-i ,i'
(n+a*ui& sa-si #au&' ,'ri#ir'a/
As ,i vru& &%&usi sa spun si 'u *%ua v%r$'/ Simplismul #%nvins al a#'s&'i
*is#u&ii ma ,a#'a sa sur)* n'rv%s" #a#i s' suprapun'a #'l%r (nv'nina&' *in min'"
#a (n r'vis&'l' ilus&ra&' pr%s&" un*' r%sul #a*' ala&uri *' #%n&urul n'+ru/ Dar
,iin*#a v%r$'am (n#'&" nu 'ram au0i&" si #um (n#'p'am ,ra0a" #)&' % v%#' mai
pu&'rni#a mi-% lua #u -%&ar)r' si pasiun' (nain&'/
Ar ,i *r'p& sa ara& #a nu numai (n sal%an'" (n &r'n" la r's&auran& s' *is#u&a
asa/ n li&'ra&ura" *' pil*a" si (n &'a&ru 'ra a#'lasi lu#ru/ Nu numai r%man'l'" *ar
&%a&' pi's'l' asa-0is' $ul'var*i'r'" mul& la m%*a p' a&un#i" nu pr%#lamau *'#)&
8*r'p&ul la iu$ir'8" si (n privin&a as&a 'rau n%i si r'v%lu&i%nar'" ,a&a *' pi's'l'
#ar' pr%#lamau (n vr'muri pra,ui&': U#i*'-%:/// n*'%s'$i 'ra 4u#a& p' &%a&'
s#'n'l' *in lum' un &)nar ,ran#'0" al' #arui 'r%in' 8p%'&i#'8" 'l%#v'n&'" #u
parul *'spl'&i& si um'rii +%i" (n&r-un *'#%r *' lu; si mu0i#a" (si #au&au
8,'ri#ir'a8 &r'#)n* p's&' %ri#'" &)r)&' *' pa&ima/ 5'm'il' *in &%a&' #api&al'l'
pl)n+'au" (n*ui%sa&' p)na la mis&uir' *' n'(n&'l'+'r'a $ar$a&il%r $ru&ali *in
pi'sa" in#apa$ili sa sim&a ,rumus'&'a su$lima a iu$irii/
Cum &'a&rul" mai #u s'ama prin *ial%+ul lui" #ar' &r'$uia sa *'a 8ilu0ia
vi'&ii8 <pr'sara& *%ar #u v%r$' *' spiri& i#i si #%l%=" s' %$li+as' sa *'a *'#i
ima+in'a ';a#&a a pu$li#ului si a #%nv%r$iril%r lui" pu$li#ul" la r)n*ul sau"
(mprumu&a *in s#'na ,ra0' si ,%rmul' +a&a si as&,'l" (n $a0a unui prin#ipiu p'
#ar'" prin anal%+i'" l-am pu&'a numi al m'n&ali&a&il%r #%muni#an&'" s' s&a$ilis'
% a*'vara&a niv'lar' (n&r' au&%ri si sp'#&a&%ri:
- Nu s&iu #um vin'" *ar 'u as a#-i&a p' #'l #ar' si-a %m%r)& n'vas&a *in
pri#ina #a 'a si-a parasi& $ar$a&ul si #%piii/
Am sur)s *in n%u mi'r%s si apr%$a&%r/ S&iu #)& pli#&is'au p' #amara0ii
m'i a#'s&' (n#'r#ari #ar' a*ulm'#au $unav%in&a #%man*an&ului" *ar 'ra p's&'
pu&'ril' m'l'
n min' 'ra % ,%iala *' s'rpi" #ar' a4un+'a *'asupra numai (n&r-un sur)s"
(ns'ria& vi'&ii mili&ar's&i/
Am #r'0u& a#um #a ' m%m'n&ul pr%pi#' si - (n s%ap&a $)l$)i&a" 4u#)n*u-
ma #u ,ur#uli&a si #u&i&ul" sa nu &ra*'0 'm%&ia *' m%ar&' #ar' ma +)&uia - i-am
r'p'&a& #'r'r'a *in a4un/
- D%mnul' #api&an/// s&i&i/// va ru+as'm/// am la C)mpulun+/// Tr'$ui' sa
,iu m)in' s'ara a#%l%/ S&i&i" a0i am aran4a& #u s'rvi#iul
- D%mnul' su$l%#%&'n'n& - #u un 8*%mnul'8 &r)n&i& - &i-am spus #a nu s'
p%a&'" nu % *a&a" *' 0'#' %ri/ Nu s' p%a&'" si nu s' p%a&'/// Ai#i nu sun& ni#i 'u
*' #apul m'u/
Am *'v'ni& livi* si am sur)s #a un #)in' l%vi&" #'r)n* par#a s#u0' #a
(n+-i& pun'ri la pun#& a&)& *' +rav'/
Dar p's&' #)&'va #lip' m-a #uprins % ura amara si s'a#a (mp%&riva
&u&ur%r/ Pr%s&ia p' #ar' % v'*'am mi-a *'v'ni& insup%r&a$ila" pripi&" #a %
(n#al0ir' si % iri&a&i' a pi'lii p' &%& #%rpul/ Nu as&'p&am *'#)& sa i0$u#n's#///
P)n*'am un pril'4" % #%&i&ura *' ,ra0a sau un +'s&" #a sa in&'rvin #u %
arun#a&ura *' +r'na*a/ T%&*'auna" insu##'sul ma ,a#' (n s&ar' sa #%mi&" *upa 'l"
% s'ri' in&'rmina$ila *' +r's'li" #a un 4u#a&%r la rul'&a" #ar'" (n#'r#)n* sa s'
r',a#a" mi0'a0a m'r'u (n #%n&ra&imp: *' *%ua-&r'i %ri p' r)n* r%su si &r'#' ap%i
p' n'+ru" &%#mai #)n* a#'s&a nu mai i's'" r'vin'" si asa la n's,)rsi&" #u
(n*)r4ir'/ Sun& (n s&ar' sa ,a# ,a&a" #u un s)n+' r'#' n'%$isnui&" #-iar
(n&)mplaril%r ';&ra%r*inar'" p%& &rans,%rma (nsa mi#i in#i*'n&' (n a*'vara&'
#a&as&r%,'" *in #au0a unui sin+ur m%m'n& #%n&ra*i#&%riu/
Eram a#um *'s&ul *' lu#i* #a sa-mi *au s'ama #a sun& apr%ap' (n pra+ul
un'i n'n%r%#iri" #a#i (n as'm'n'a (mpr'4urari #%nsiliil' *' ra0$%i sun&" #a si
r'+ulam'n&'l'" n'#ru&a&%ar' si *au p'*'ps' a$s%lu& *ispr%p%r&i%na&' - *%ua0'#i
*' ani *' mun#a silni#a p'n&ru % palma *a&a sup'ri%rului" *' pil*a - *ar (n
a#'lasi &imp ma sim&'am 'va*a& *in min' (nsumi" #a0u& #a p' un p%v)rnis
prapas&i%s/
- D%mnul' #api&an A*mi&'&i *umn'av%as&ra *ra+%s&' #u sila9 Da#a %
,'m'i' 0i#' 8nu-mi mai pla#i/// sa n' *'spar&im8/// P%&i *umn'a&a sa spui: 8nu///
's&i #%n*amna&a p' &%a&a via&a" n-ai *r'p& sa *iv%r&'0i///8 Da9
Si am r'lua& mai s#a0u&" *'mas#)n*u-mi pr'm'*i&ar'a" a#um #)n* &%&i
ma priv'au uimi&i/
- Dis#u&ia *umn'av%as&ra ' #%pilar%asa si primara/ Nu #un%as&'&i nimi#
*in psi-%l%+ia *ra+%s&'i/ 5%l%si&i un ma&'rial n'*i,'r'n&ia&/
Da#a as ,i spus as&a #a %pini' %$i'#&iva" %am'nii ar ,i a##'p&a&-%" p%a&'"
*ar 'ra (n &%nul m'u" (n %s&'n&a&ia n'%l%+ism'l%r" % nuan&a *' 4i+nir' si *ispr'&"
(n#)& &%&i m-au privi& mira&i" n'*'prinsi #u a&i&u*ini a&)& *' pu&in mili&ar's&i" iar
#api&anul C%ra$u" (n&ar)&a&" *ar s&ap)nin*u-s'" s-a (n&%rs spr' min' #u un ,'l *'
mi#a s%l'mni&a&' a#ra *' ma+is&ra&/
- Cum" *%mnul'" *a#a % ,'m'i' 0i#': 8nu mai vr'au8" *umn'a&a 0i#i: 8$a
*a" sa vr'i98 >ai9
- Da#a ' v%r$a *' % simpla (mpr'unar'" *a/// ar' *r'p& sa 0i#a: nu mai
vr'au/// Dar iu$ir'a ' al&#'va/ Iar *a#a nu s&i&i #' '" pu&'&i" #u n%&iunil'
*umn'av%as&ra #umpara&' si v)n*u&' #u &%p&anul: 8asa am au0i&/// asa v)n*8 sa
*'0$a&'&i &%a&a via&a" #a &%& nu a4un+'&i la nimi#/ Si privin*u-i *ispr'&ui&%r:
Dis#u&a&i mai $in' #''a #' va pri#'p'&i/
Au &r'sari& &%&i si ap%i au ramas (n#r'm'ni&i *' n'*um'rir'" #a si #)n*
*in &avan s-ar ,i *'sprins" si ar ,i #a0u& (n mi4l%#ul m's'i" p's&' ,ar,urii si
pa-ar'" % #%$ra (n#%la#i&a si (mpaia&a/ I0$u#nir'a m'a 'ra n'lal%#ul 'i" vul+ara"
,ara &'m'i" (n&r' %am'nii a#'s&ia #ar' v%r$'au %$isnui& *upa masa" *ar mus&'ala
%&ravi&%ar' *in min' &r'$uia sa ra0$'as#a/ M-am s#ula& $rus# si am i'si& $a&%s
#a *in&r-% plina s'*in&a" m'r'u (n uimir'a &u&ur%r/
M-a a4uns (n pra+" #a un #u&i& (n inima" sui'ra&%ar' si +r%a0ni#a" v%#'a
#api&anului C%ra$u:
- Su$l%#%&'n'n& 6-'%r+-i*iu///
Si (n a#''asi #lipa am au0i& un r%s&%+%li& *' &a#)muri" #a*'r'a unui
s#aun si am (n&'l's #a" &ur$a&" #api&anul C%ra$u saris' (n mi4l%#ul %*aii/
Am (n#r'm'ni& % #lipa #u spa&'l' la 'i si am +)n*i&: sun& pi'r*u&/// linis&i&
si simplu" #um p%a&' ,i un m'*i# #ar' ar #%ns&a&a #a ar' #an#'r/ S&iam #a mai
l%vis' un %,i&'r/
M-am (n&%rs *in&r-% *a&a #u &%& #%rpul si am ,a#u& un pas (nspr' mi4l%#ul
%*aii/ Capi&anul C%ra$u" #ar'" (n,ip& (n pi#i%ar' si mul& mai v%ini# *'#)& min'"
ma as&'p&a" a (nl'mni& #u m)na ri*i#a&a #)n* a va0u& pumnul m'u #rispa&" +a&a
sa l%v'as#a/ Ma sim&'am al$" #u &%& su,l'&ul (n as&'p&ar' si linis&i& #a un
#a*avru/ Era" *'al&,'l" un ,i%r (n (n&r'a+a (n#ap'r'" #ar' a ,a#u& sa nu mai
r'spir' nim'ni/ Capi&anul mi-a (n&)lni& privir'a si a ramas #a % lini'/ Cr'* #a
mi-a va0u& (n %#-i priv'lis&i *' m%ar&'" #a p'isa4'l' lunar'/ Au (n&'l's &%&i #a
sun& -%&ar)& sa raspun* si ap%i sa ma %m%r/ Ni#i%*a&a n-am ,%s& l%vi& #a $ar$a&
si #r'* #a n-as pu&'a (n*ura as&a/ D'al&,'l" mai a4uns's'm *' *%ua %ri p%a&'" (n
via&a m'a" p)na (n a#'s& pra+/ .a" #%pil #-iar" 'ra sa ,iu s,)sia& *' un $ul*%+"
#ar' s' napus&is' asupra m'a" *ar i-am (n&)lni& (n&r-% ,ul+'rar' privir'a" si a
(n#r'm'ni& p' l%#" #a si min'" al$ a&un#i" #a si a0i" pr%$a$il/ Ni#i%*a&a sim& #a
n-as pu&'a ,a#' as&a #u v%in&a" #a un ';'r#i&iu/ Cr'* mai #ur)n* #a a#'as&a
privir' ' #a % pun&' supr'ma *' la su,l'& la su,l'&" *' la 'l'm'n& la 'l'm'n&/
Si am r'lua& mai s#a0u&" *'mas#)n*u-mi pr'm'*i&ar'a" a#um #)n* &%&i
ma priv'au uimi&i/
- Dis#u&ia *umn'av%as&ra ' #%pilar%asa si primara/ Nu #un%as&'&i nimi#
*in psi-%l%+ia *ra+%s&'i/ 5%l%si&i un ma&'rial n'*i,'r'n&ia&/
Da#a as ,i spus as&a #a %pini' %$i'#&iva" %am'nii ar ,i a##'p&a&-%" p%a&'"
*ar 'ra (n &%nul m'u" (n %s&'n&a&ia n'%l%+ism'l%r" % nuan&a *' 4i+nir' si *ispr'&"
(n#)& &%&i m-au privi& mira&i" n'*'prinsi #u a&i&u*ini a&)& *' pu&in mili&ar's&i" iar
#api&anul C%ra$u" (n&ar)&a&" *ar s&ap)nin*u-s'" s-a (n&%rs spr' min' #u un ,'l *'
mi#a s%l'mni&a&' a#ra *' ma+is&ra&/
- Cum" *%mnul'" *a#a % ,'m'i' 0i#': 8nu mai vr'au8" *umn'a&a 0i#i: 8$a
*a" sa vr'i98 >ai9
- Da#a ' v%r$a *' % simpla (mpr'unar'" *a/// ar' *r'p& sa 0i#a: nu mai
vr'au/// Dar iu$ir'a ' al&#'va/ Iar *a#a nu s&i&i #' '" pu&'&i" #u n%&iunil'
*umn'av%as&ra #umpara&' si v)n*u&' #u &%p&anul: 8asa am au0i&/// asa v)n*8 sa
*'0$a&'&i &%a&a via&a" #a &%& nu a4un+'&i la nimi#/ Si privin*u-i *ispr'&ui&%r:
Dis#u&a&i mai $in' #''a #' va pri#'p'&i/
Au &r'sari& &%&i si ap%i au ramas (n#r'm'ni&i *' n'*um'rir'" #a si #)n*
*in &avan s-ar ,i *'sprins" si ar ,i #a0u& (n mi4l%#ul m's'i" p's&' ,ar,urii si
pa-ar'" % #%$ra (n#%la#i&a si (mpaia&a/ I0$u#nir'a m'a 'ra n'lal%#ul 'i" vul+ara"
,ara &'m'i" (n&r' %am'nii a#'s&ia #ar' v%r$'au %$isnui& *upa masa" *ar mus&'ala
%&ravi&%ar' *in min' &r'$uia sa ra0$'as#a/ M-am s#ula& $rus# si am i'si& $a&%s
#a *in&r-% plina s'*in&a" m'r'u (n uimir'a &u&ur%r/
M-a a4uns (n pra+" #a un #u&i& (n inima" sui'ra&%ar' si +r%a0ni#a" v%#'a
#api&anului C%ra$u:
- Su$l%#%&'n'n& 6-'%r+-i*iu///
Si (n a#''asi #lipa am au0i& un r%s&%+%li& *' &a#)muri" #a*'r'a unui
s#aun si am (n&'l's #a" &ur$a&" #api&anul C%ra$u saris' (n mi4l%#ul %*aii/
Am (n#r'm'ni& % #lipa #u spa&'l' la 'i si am +)n*i&: sun& pi'r*u&/// linis&i&
si simplu" #um p%a&' ,i un m'*i# #ar' ar #%ns&a&a #a ar' #an#'r/ S&iam #a mai
l%vis' un %,i&'r/
M-am (n&%rs *in&r-% *a&a #u &%& #%rpul si am ,a#u& un pas (nspr' mi4l%#ul
%*aii/ Capi&anul C%ra$u" #ar'" (n,ip& (n pi#i%ar' si mul& mai v%ini# *'#)& min'"
ma as&'p&a" a (nl'mni& #u m)na ri*i#a&a #)n* a va0u& pumnul m'u #rispa&" +a&a
sa l%v'as#a/ Ma sim&'am al$" #u &%& su,l'&ul (n as&'p&ar' si linis&i& #a un
#a*avru/ Era" *'al&,'l" un ,i%r (n (n&r'a+a (n#ap'r'" #ar' a ,a#u& sa nu mai
r'spir' nim'ni/ Capi&anul mi-a (n&)lni& privir'a si a ramas #a % lini'/ Cr'* #a
mi-a va0u& (n %#-i priv'lis&i *' m%ar&'" #a p'isa4'l' lunar'/ Au (n&'l's &%&i #a
sun& -%&ar)& sa raspun* si ap%i sa ma %m%r/ Ni#i%*a&a n-am ,%s& l%vi& #a $ar$a&
si #r'* #a n-as pu&'a (n*ura as&a/ D'al&,'l" mai a4uns's'm *' *%ua %ri p%a&'" (n
via&a m'a" p)na (n a#'s& pra+/ .a" #%pil #-iar" 'ra sa ,iu s,)sia& *' un $ul*%+"
#ar' s' napus&is' asupra m'a" *ar i-am (n&)lni& (n&r-% ,ul+'rar' privir'a" si a
(n#r'm'ni& p' l%#" #a si min'" al$ a&un#i" #a si a0i" pr%$a$il/ Ni#i%*a&a sim& #a
n-as pu&'a ,a#' as&a #u v%in&a" #a un ';'r#i&iu/ Cr'* mai #ur)n* #a a#'as&a
privir' ' #a % pun&' supr'ma *' la su,l'& la su,l'&" *' la 'l'm'n& la 'l'm'n&/
Orisan ma a4un+' *in urma" (n+ri4%ra&" si ma (n&r'a$a *' apr%ap':
- 6-'%r+-i*iul'" as#ul&a" #' ' #u &in'9
- M-a s#%s *in sari&' a&)&a sara#i' *' spiri& (n&r-% *is#u&i'/ Cu n%&iuni
primar'" +r%s%lan'" #u (n&'l'suri n'*i,'r'n&ia&'/ C' s&iu 'i *'spr' *ra+%s&'" *'
v%r$'s# in&'rmina$il9 Pla&i&u*ini" p%n#i,' *in #ar&i si ,%rmul' #ur'n&'/// D%+m'
$anal'" #ar' #ir#ula si #ar' &in l%# *' #u+'&ar'/
- C'-i % iu$ir'" #a s-% ,a#i r'+ula #asni#a9 A s' s&'r+' p' pi#i%ar' la usa///
a nu-si (ns'la $ar$a&ul/// asa #um vr'a Dimiu/ Cin' ar pu&'a r'sp'#&a as'm'n'a
r'+ulam'n& *' s'rvi#iu in&'ri%r al #%n4u+ali&a&ii9 Dar in,ini& mai sup'r,i#iala
(n#a ' ,%rmula lui C%ra$u/ Cum9 s' p%& *'spar&i asa *' us%r *%i aman&i9 Un
$an*a4 apli#a& pr'a mul&' 0il' p' % rana si s' lip's&' *' 'a *' nu-l p%&i *'s,a#'
*'#)& #u su,'rin&' *' n'(n*ura&/// *ar *%ua su,l'&' #ar' s-au (mpl'&i&/// au #r's#u&
ap%i la%lal&a9 Da#a a*mi&i #a % #asni#i' ' % as%#ia&i' p'n&ru $unul &rai (n via&a"
' rusin%s" ,ir's&'" sa pr%&'s&'0i a&un#i #)n* ' *i0%lva&a/ Dar #um sa prim's&i
,%rmula *' m'&a,i0i#a vul+ara #a iu$ir'a su,l'&'as#a ' % #%n4u+ar' *' 'n&i&a&i
a$s&ra#&'" #ar' #)n* s' *'s,a# s' r'+as's# (n a#''asi ,%rma si #an&i&a&' #a (nain&'
*' #%n&%pir': *%i li&ri *' apa si sar'" pusi la *is&ila&" *au un li&ru si 4uma&a&' *'
apa si % 4uma&a&' *' li&ru *' sar'? am's&'#i iar si iar ai *%i li&ri *' apa si sar'9 A
#r'*' #a iu$ir'a su,l'&'l%r ' % as&,'l *' #%m$inar' simplis&a (ns'amna" ,ir's&'" a
*is#u&a #a &%a&a lum'a" pr%s&'s&'/// O ,'m'i' (si *a su,l'&ul si p' urma si-l r'ia
in&a#&/ Si *' #' nu9 Ar' *r'p& sa ia (nap%i ';a#& #)& a *a&/
5ara sa vr'au" (n,i'r$)n&a& (n#a *' pr%pria m'a i0$u#nir'" *' &%& #'
m%#nis'm (n su,l'&" s&r)n+ ,uri%s $ra&ul lui Orisan" #ar' la (n#'pu& a (n#'r#a&
n'*um'ri& sa ma (n&r'rupa si #ar' a#um" (n&'l'+)n*" #a la lumina un'i &%r&'" #a '
v%r$a *' s'n&im'n&' r',ula&'" su+ruma&' (n*'lun+a vr'm'" &a#'" as#ul&)n*u-ma"
p' p%&'#a lumina&a *' luna" su$ #'rul (nal&" a#i" (n&r' #ulmi *' mun&i/
- O iu$ir' mar' ' mai #ur)n* un pr%#'s *' au&%su+'s&i'/// Tr'$ui' &imp si
&r'$ui' #%mpli#i&a&' p'n&ru ,%rmar'a 'i/ D' #'l' mai mul&' %ri &' %$isnui's&i
+r'u" la (n#'pu&" sa-&i pla#a ,'m'ia ,ara #ar' mai &)r0iu nu mai p%&i &rai/ Iu$'s&i
(n&)i *in mila" *in (n*a&%rir'" *in *ui%si'" iu$'s&i p'n&ru #a s&ii #a as&a % ,a#'
,'ri#i&a" (&i r'p'&i #a nu ' l%ial s-% 4i+n's&i" sa (ns'li a&)&a (n#r'*'r'/ P' urma &'
%$isnui's&i #u sur)sul si v%#'a 'i" asa #um &' %$isnui's&i #u un p'isa4/ Si &r'p&a&
(&i &r'$ui's&' pr'0'n&a 'i 0ilni#a/ na$usi (n &in' mu+urii %ri#ar%r al&%r pri'&'nii
si iu$iri/ T%a&' planuril' *' vii&%r &i l' ,a#i (n ,un#&i' *' n'v%il' si pr','rin&'l'
'i/ @r'i su##'s' #a sa ai sur)sul 'i/ Psi-%l%+ia ara&a #a au % &'n*in&a *'
s&a$ili0ar' s&aril' su,l'&'s&i r'p'&a&' si #a" m'n&inu&' #u v%in&a" *u# la %
a*'vara&a n'vr%0a/ Ori#' iu$ir' ' #a un m%n%i*'ism" v%lun&ar la (n#'pu&"
pa&%l%+i# p' urma/
&i #%ns&rui's&i #asa p'n&ru % ,'m'i'" #ump'ri m%$ila p' #ar' a al's-% 'a"
(&i ,i;'0i *'prin*'ril' #um l'-a *%ri& 'a/ T%a&' planuril' &al' *' vii&%r p)na la
m%ar&' sun& ,a#u&' p'n&ru *%i insi/ A pl'#a& *' a#asa" si 's&i n'#%n&'ni&
(n+ri4%ra& sa nu i s' (n&)mpl' #'va/// T' s&rapun+' #a un s&il'& %ri#' alu0i' *'spr'
'a si 's&i n'$un *' ,'ri#ir' #)n*" *upa +r'u&a&i ma&'rial' si umilin&' un'%ri" ai
i0$u&i& sa-i ,a#i % surpri0a #ar' s-% uim'as#a *' pla#'r'/ Ei $in'" (n&r-% 0i vin'
,'m'ia a#'as&a si-&i spun' #a &%a&' as&'a &r'$ui' sa (n#'&'0' p)na m)in' la %ra
11"AB" #)n* pl'a#a la +ara/ S-Cl%#1 n-a avu& #ura4ul sa &ai' *in spa&'l' unui %m
viu ';a#& livra *' #arn' la #ar' av'a *r'p&ul" #a#i s&ia #a as&a nu s' p%a&'/
T%&usi" ,'m'ia #r'*' #a *in a#'as&a sim$i%0a s'n&im'n&ala" #ar' ' iu$ir'a" p%a&'
sa-si ia (nap%i numai par&'a p' #ar' a a*us-% 'a ,ara sa ,a#a rau r's&ului/ Ni#i un
*%#&%r nu ar' #ura4ul sa *'spar&a #%rpuril' #'l%r nas#u&i uni&i" #a#i l'-ar u#i*'
p' am)n*%ua/ C)n* ' #u a*'vara& v%r$a *' % iu$ir' mar'" *a#a unul *in&r'
aman&i (n#'ar#a imp%si$ilul" r'0ul&a&ul ' a#'lasi/ C'lalal&" $ar$a& sau ,'m'i'" s'
sinu#i*'" *ar (n&)i p%a&' u#i*'/ D' al&min&'ri asa ' si ,rum%s/ Tr'$ui' sa s' s&i'
#a si iu$ir'a ar' ris#uril' 'i/ Ca a#'i #ar' s' iu$'s# au *r'p& *' via&a si *'
m%ar&'" unul asupra #'luilal&/
- Su,'ri" 6-'%r+-i*iul'9
- Da#a m)in' s'ara nu-mi *a *rumul p'n&ru *%ua 0il'" *'0'r&'0/
CAPITOLUL @ DS5ERFTUL
GR'(mp7#ar'a *up7 +7sir'a s#ris%rii *' la AniH%araI:
Am mai ramas *%ua sap&am)ni (n .u#ur's&i" p' urma am ,%s& #%n#'n&ra&
si as&a mi s-a paru& % #alami&a&'" *ar am aran4a& asa #a 'a sa p'&r'a#a vara la
C)mpulun+/
P' % s&ra*a al$a" #ar' *u#'a spr' Ma&'ias" +asis'm la % ,amili'" mai
*'mul& #un%s#u&a" % #am'ra mar'" #ura&a" #u s%,al' 4uma&a&' *in #uprins" iar
ala&uri % %*ai' mi#a" p'n&ru $u#a&ar'asa a*usa *' la .u#ur's&i/ Era *'s&ul *'
apr%ap' *' min'" #a#i *' la D)m$%vi#i%ara la C)mpulun+ sa &%& ,i' &r'i0'#i si
#'va *' 1il%m'&ri si av'a *'#i m'r'u am'nin&ar'a v'niril%r m'l' n'pr'va0u&'"
as'm'ni unui r%n* *' n%ap&' pasi%nal/
La (n#'pu& 'ram" %ar'#um" (n&r-un anumi& s'ns" linis&i&/ mi s#ria #a s'
sim&' mul&umi&a" #a a'rul limp'*' si #u mir%s *' $ra* (i ,a#' $in'" mai al's
*upa iarna *' p'&r'#'ri" #a n-a ,a#u& ni#i % #un%s&in&a n%ua" #a ' 8(n#)n&a&a8" #a
ni#i una *in v'#-il' n%as&r' #un%s&in&' nu ' (n C)mpulun+/
mi *'s#ria mi#il' 'i $u#urii sin+ura&i#' (n a#'as&a s&a&iun' *' vara/ Sa
#i&'as#a *imin'a&a #)&' % #ar&'" p' $an#a" p' $ul'var* sau (n par#" urmarin*
4%#ul #%piil%r" #u $%n'l' l%r" sa s' *u#a la pia&a sa #ump'r' $r)n0'&uri" 0m'ura
si m'r'" sa *%arma l'n'sa *upa-masa? la sas'" sa ia *ul#'a&a si #a,'aua #u #%ana
A&'na" +a0*a si v'#-'a pri'&'na/ Ca s'ara" un'%ri" ,a#'a plim$ari #u Tan&i si
J%i#a" n'p%a&'l' #%an'i A&'na" p' $ul'var*" #a sa as#ul&' mu0i#a/
Apr%ap' (n ,i'#ar' 0i" la p%p%&a" prim'am #)&'-% s#ris%ar'" #am #u
a#'lasi #uprins" #ar' ma linis&'a #a % $in',a#a&%ar' pr%misiun'/
CAPITOLUL @I- Ul&ima n%ap&' *'
Dar ul&ima s#ris%ar' ma #-'ma 8n'+r'si&8 la C)mpulun+" p'n&ru
s)m$a&a" sau #'l mai &)r0iu *umini#a/ Era % impr'si' &ul$ur'" #ar' ma
n'linis&'a/ n#'r#as'm (n &%a&' #-ipuril' sa %$&in % p'rmisi' *' *%ua 0il'" ,ara
sa i0$u&'s##api&anul Dimiu *'v'n'a *' n'(n&'l's #)n* 'ra v%r$a *' a#'as&a
p'rmisi'/
Mi'r#uri s'ara Mi-am lun+i& +)&ul *upa Dimiu si" (n#'&:
- D%mnul' #api&an" v-as ru+a sa-mi *a&i v%i' s)m$a&a si *umini#a la
C)mpulun+/
Mi-a raspuns" ,ara sa s' ui&' la min'" s#ur&:
- Nu s' p%a&'" si a as#ul&a& mai *'par&' ,lau&ul/
A *%ua 0i <4%i= l-am p)n*i& #)n* a aparu& p' pla&%ul *' ins&ru#&i' N-am
pu&u& sa-i v%r$'s# Dupa-masa n'-a #-'ma& sa n' (mpar&a nis&' $r%suriD'#i"
(n &imp #' luam $u#ur%s $r%suril':
- D%mnul' #api&an" vr'am sa va r%+" #a si-as'ara" p'n&ru % p'rmisi' *'
*%ua 0il' la C)mpulun+/// Am a#%l%///
- Dra+ul m'u" (mi par' rau" *ar nu s' p%a&'" #' sa-&i ,a#9
As'ara"<A*i#7 vin'ri s'ara=" la p%p%&a" (n s,)rsi&" a ,%s& a &r'ia (n#'r#ar'"
mai n','ri#i&a *'#)& &%a&'/
Eram #u +ura arsa" #u %#-ii &ari (n #ap" #a#i sim&'am #a nu v%i pu&'a ,i la
C)mpulun+ *'#)& *'0'r&)n* si" pr'va0)n* &%a&a n'n%r%#ir'a" 'ram &%&usi -%&ar)&
sa *'0'r&'0/ T%a&a n%ap&'a m-am ,ram)n&a& mis&ui&%r/ C'ar&a #u C%ra$u mi s'
par' s&'arsa/
- D%m su$l%#%&'n'n&" va #-'ama *%m #api&an Dimiu/
- D%mnul'/// vr'i sa pl'#i la C)mpulun+9/// Ai &r'a$a a#%l%9
- D%mnul' #api&an" &r'$ui' sa ma *u# n'+r'si&///
- D'" *%mnul' E %r*inul r'+im'n&ului sa nu paras'as#a nim'ni
uni&a&'a Ui&' #'/// Ia un %m #u *umn'a&a" #ar' s&i' sa &' *u#a p' *'asupra" sa
%#%l's&i D)m$%vi#i%ara" *ai *r'p& (n s%s'aua mar'" #a sa nu (n&)ln's&i p'
nim'ni *' la r'+im'n&/ Dar si *a#a &' (n&)ln's&' #in'va" sa spui #a &'-am &rimis
sa ,a#i % r'#un%as&'r' spr' Ru#ar/
P' *rum" spr' Ela:
Sa ,ii a#um ai#i" ,a&a *ra+a" lun+i&a l)n+a min'" p' % #api&a *' ,)n
as&'rnu&a 4%s" sa priv's&i #'rul (nal& si pr%aspa&" *'par&' *' 8$an*a8 si *'
m's#-inariil' sal%an'l%r
Am (n#'pu&" ,ir's&'" iar" sa m'r+ (n&ins" #a#i *a#a su,'ris'm p)na sa %$&in
(nv%ir'a" a#um par'am s#apa& #a *in&r-% pras&i' si n'$unia r'v'*'rii #r's&'a (n
min' #a un spasm" p' #ar' nimi# nu l-ar mai ,i pu&u& %pri p)na la is&%vir'a lui/
<99999 Par#7 'ra %$s'*a&" la p%p%&7" *' i*''a #7 ' (nH'la& Hi #7 va ,i p7r7si&/
A#um ' #%nvins #7 n'vas&a (l aH&'ap&7 n'r7$*7&%ar'" s7-l va*7/ N-a mai v70u&-%
ni#i%*a&7 *' #)n* a ,%s& #%n#'n&ra&9 A&un#i *' #' a mai a*us-% la C)mpulun+9
N/./ Sau (n &%a&7 s#'na *' la p%p%&7" F&',an ar' i0$u#nir'a vi%l'n&7 p'n&ru #7
's&' %pri& s7-Hiva*7 n'vas&a" iar i*'il' m7r&urisi&' lui OriHan sun& al' unuia #ar'
a &r'#u& prin a#'as& ';p'ri'nK7" iar a#um 'S&an p7Ki&ul Hi ar' (n#r'*'r'
a$s%lu&7 (n n'vas&7/ A&un#i *' #' su,'r7 mis&i&%r" *' #' su,l'&ul ' (nv'nina&" ' %
#%l#7ial7 *' H'rpi" Hi (Hi *',ul'a07 is&'ri# s'n&im'n&' (n*'lun+ r',ula&r'999=//
si 0)m$'am +)n*in* la &rupul +%l si auriu al n'v's&i-mi" (n as&'rnu&ul al$" p'
s%,aua *' la C)mpulun+/ P'n&ru #' via&a" p'n&ru #' n'$unia a#'s&'i %r+ani0ari
s%#ial' #%n&raria0a ,'ri#iri a&)& *' ,ir's&i9 si p' #ar' l' *%rim a&)& *' mul&9///
Am a4uns apr%ap' *' amia0a/
n&r-un pavili%n (n +ra*ina" ni s' as'0a masa" *ar p)na la %ra pr)n0ului
am i'si& (n %ras si n'-am plim$a& p' $ul'var*/
Am ,%s& (n*ui%sa& *' $u#uri' #)n* am va0u& #a p' n'vas&a-m'a n-%
salu&a nim'ni/
Av'am %r+%liul s'#r'& *' a ,i p%s's%rul unui ';'mplar a #arui rari&a&'
&r'#a&%rii n-% $anuiau *'#)& va+" *upa ,rumus'&'a ,'m'ii" ,ara sa s&i' amara
v%lup&a&' a vi'&ii n%as&r' su,l'&'s&i/
Era (n a#'as&a plim$ar' *' aman&i prin mar'a mul&im' #'va *in
plim$ar'a un%r %,i&'ri sup'ri%ri" (m$ra#a&i #ivil" p' #ar' s%l*a&ii" *a#a ar ,i s&iu&
#in' sun&" i-ar ,i salu&a& (nl'mni&i/
Nu vr'am sa #un%s# p' nim'ni" nu ';is&a p'n&ru min' *'#)& ,'m'ia
a#'as&a #u r%#-i' *' #ul%ar'a #ais'i" #u $ra&'l' +%al'" lun+i si plinu&'
Masa n' as&'p&a (n #-i%s#ul *in ,un*ul +ra*inii" pr%aspa&a si
a*'m'ni&%ar'" #u supa *' pasar'" pui ,rip&i P' urma am ,%s& sin+uri
Sim&'am un val *' r'#un%s&in&a umili&a p'n&ru ,'m'ia a#'as&a #ar' n-
avus's' ma#ar #uri%0i&a&'a sa s' in&'r's'0' *' #'ilal&i%am'nisi-mi r'pr%sam
n'(n#r'*'r'a si n'linis&'a *' al&a*a&a/
Sim&'am v%lup&a&'a un'i p%s'siuni *'plin' a &rupului si a su,l'&ului 'i/
Si's&a" (n %ras'lul %$%si& *' a'rul &ar' al *imin'&ii si #u p'r*'lu&'l' &ras'
pr'&u&in*'ni"
a ,%s& p'n&ru n%i % *upa-amia0a *' is&%viri ';asp'ra&' si *' $u#urii"
#ar'" *'si as&'p&a&'" 'rau #u a&)& mai pr'&ui&'/
N'+r'si&" &rupul al$-auriu al a#'s&'i ,'m'i nu 'ra ,ara #usur/ Evi&)n* sa
ai$a un #%pil #a sa nu-si *i,%rm'0' #%rpul" *in #au0a $ru&ali&a&ii &ra&am'n&ului
a4uns's' la r'0ul&a& %pus/
@%r$is'm pu&in *' &%&" (n&r'a+a *upa-amia0a/ C)n*va (nsa" n'vas&a-
m'a *us' m)na la % &i+ara" % pus' (n v)r,ul un'i &i+ar'&' si % aprins' +)n*i&%ar'"
#u #-i$ri&ul/ 6's&ul a#'s&a av'a % 'l'+an&a" a#um na&urala" *ar la (n#'pu& &r'$ui'
sa ,i ,%s& s%#%&i& *' 'a" #u #%nvin+'r'" #a un s'mn *' 8*is&in#&i'8 As ,i vru& sa
nu mi s' (n&un'#' ,i+ura si nu pu&'am r'0is&a/
n 0il'l' n%as&r' *' *ra+%s&' a*'vara&a" n'vas&a-m'a n-av'a ni#i%*a&a"
+%ala" p%0' *' 'l'+an&a s&u*ia&a/ 5rumus'&'a 'i 'ra &%a&a sp%n&an'i&a&'
N-av'am ni#i % *%va*a #a ma (ns'la" *ar av'am a#um #'r&i&u*in'a #a
a#'s& +'s& vin' *in&r-% *'prin*'r' *' a p%0a +%ala" *' 8a ,a#' impr'si'8" *' #ar'
'a nu-si mai *a s'ama" si #ar' 'ra r'v'la&%r p'n&ru #''a #' nu s&iam 'u/
P' urma n'vas&a-m'a s' s%#%&is'" p)na la rai*uril' n%as&r' m%n*'n'"
in,'ri%ara mi' si as&a s' sim&'a *in m%*ul (n #ar' s' pur&a (n ,a&a m'a si ,a&a *'
min'/
Mai &)r0iu" par'-s'" a *'s#%p'ri& #a n's&iin&a m'a la *ans ' %
in,'ri%ri&a&'" #a n'+li4'n&a <r'la&iva" ,%ar&' r'la&iva= (n (m$ra#amin&' ' un ,'l *'
*%va*a *' 8lipsa *' rasa8" #)n* #%mpara&ia s' impun'a #u #'i p' #ar' 'a si
pri'&'n'l' 'i (i num'au (n&r' 'l' 8&irLs a Mua&r' Lpin+l's8/
A#um" (n a#r'ala $la0a&a a +'s&ului 'i" (n p%0a in*'p'n*'n&a #u #ar'
aprin*'a" #u *'+'&'l' (n&)r0ia& r's,ira&'" #-i$ri&ul" v'*'am % n%ua (n&arir' a
$anui'lii #a sun& (ns'la&/ n lum'a 'i" as'm'n'a a&i&u*ini &r'$ui' sa ,i' ,%ar&'
pr'&ui&'///
- As#ul&a" S&'," v%i #' ,a#'&i a#%l%" p' +rani&a9 @a pr'+a&i&i *' ra0$%i9
I-am raspuns" saru&)n*u-i p'n&ru min' umarul r%&un*" #a nu ,a#'m ni#i %
pr'+a&ir' si #a" *' al&,'l" sun& si+ur #a nu v%m in&ra (n ra0$%i/
- D' un*'/// a#um ' a$s%lu& si+ur" *ra+ul m'u" m)in' ' #%nsiliu *'
#%r%ana" si s' (nv'li iar (n&r-% r%&%#%ala imp%r&an&a *' ,um///
I-am ara&a& #a au mai ,%s& #%nsilii *' #%r%ana" #a nu ' ni#i un p'ri#%l/
- Mai $in'/// a-" #' $in' ar ,i sa s' &'rmin' %*a&a p%v's&'a as&a/// Nu &i-'
,ri#a sa m'r+i la ra0$%i9
Eu ma +)n*'am #a as ,i (nn'$uni& *' &'ama s-% las p' 'a #u a$s%lu&a
#'r&i&u*in' #a n-ar' ni#i un #%n&r%l/ T%a&a ,a&a mi s-a #rispa&" (n&un'#a& *'
+)n*ul a#'s&a/
n #lipa as&a am sim&i& #a v%i *'0'r&a p'n&ru &r'i 0il'" %ri#' s-ar (n&)mpla
#u min'" #a sa viu prin surprin*'r' sa va* #' ,a#'/
Cu m)na su$ s)nul #al* al ,'m'ii" #au&am a#um sa *'s#i,r'0" (n ri&mul 'i
in&'ri%r" #' +)n*'s&'/
- As#ul&a" S&'," &u s&ii #a *a#a" D%amn' ,'r's&'" m%ri (n ra0$%i" si&ua&ia
m'a ' ,%ar&' n'lamuri&a/
- D' #' 's&i (n+ri4%ra&a9 Tu s&ii #a v%i ,a#' un &'s&am'n&/
- C-iar #u &'s&am'n&/ @a &r'$ui" #in' s&i'" sa ma 4u*'# #u mama &a" #u
ru*'l' &al'/
- As#ul&a" S&'," &r'#' % par&' *in lir'l' 'n+l'0's&i *' la .an#a 6'n'rala p'
num'l' m'u
Am (n&'l's" m%r&" &%& &)l#ul a#'s&'i 0il' in,am'/
Am &a#u& (n*'lun+" #u (n#apa&)nar'" si #)n* 'a a s&arui&" a i0$u#ni&
#'ar&a/
Mi-a r'pr%sa& '+%ismul m'u" mi-a ara&a& #a m-a iu$i& si #)n* 'ram sara#
si #a a#um ma (n+ri4%r'a0a a&)& *' pu&in s%ar&a 'i/ I-am r'p'&a& #a (i v%i lasa
prin &'s&am'n& &%&" *ar 'a insis&a" #u m)ni' si *ispr'&" a$ia s&ap)ni&" sa-i ,a#
*%na&ia/
P'n&ru min'" *ra+%s&'a a#'as&a 'ra % lup&a n'(n&r'rup&a" (n #ar' 'ram
v'sni# *' v'+-'" #u &%a&' sim&uril' la p)n*a" +a&a sa pr'viu %ri#' p'ri#%l/
Am (n&'l's *in&r-% *a&a" *'#i" #' vr'a ,'m'ia/ D%r'a" ,ara (n*%iala" #a"
a*ap%s&i&a *' +ri4i" sa s' *'spar&a *' min'/
M-a #uprins % ,uri' a$ia s&ap)ni&a/ Priv'am #u ura si *ispr'& #%rpul
a#'s&a am'nin&a& *' (m$a&r)nir' &impuri'" #ar' vr'a sa mi s' sus&ra+a" sa mi s'
(ns&rain'0'/ D'si+ur a sim&i& as&a" #a#i im'*ia& a &ras #'arsa,ul
M-am (m$ra#a&" &a#)n* #u %s&ili&a&'" si am lasa&-% m)ni%asa si (m$u,na&a
p' as&'rnu&ul s%,al'i/
#)n*" am (n+-'&a&: p' par&'a #'alal&a a $ul'var*ului &r'#'a 6/ Nu ma
mai (n*%iam a#um" v'nis' p'n&ru 'a ai#i" (i 'ra *'#i si+ur aman&/ P%a&' #a
(mpr'una -%&ar)s'ra #-'mar'a m'a *' p' +rani&a" p'n&ru a#&ul *' *%na&i'/
S&a&'am asa" parasi&" parali0a&" ,ara sa p%& +)n*i nimi#/ T%&ul 'ra am%r&i&
(n min'/ P' urma mi-am spus #a &r'$ui' sa-i %m%r/
M-am *us a#asa #a un s%mnam$ul" ,ara sa va* si sa au* nimi# *in 4urul
m'u" 5R S FTIU NICI N AMINTIRE" ACUM GCEND SCRIU FI
RETRESC CE AM TRIT CEND@AI#' 'ra (n s&ra0il' plin' *' lum'
Mi-am ncins sabia, mi-am verificat steyerul de buzunar, am
sarutat-o chiar, pe aceasta femeie care nu mai era a mea, care era a mortii.
Am privit-o cu indiferenta cu care privesti un tablou.
mi spun'am" (n +)n*" #u simpli&a&': v%i ,i *us (n ,a&a 4ura&il%r/
T%&*'auna am avu& %$s'sia l%r si a#um ma v'*'am a4uns a#%l%" #a si #)n*" (n#a
*' #)n* 'ram mi#" primis'm un $il'& #u *'s&ina&ia as&a/ Ni#i un m%m'n& (nsa nu
m-am +)n*i& sa ma sinu#i* si 'u/ 5'm'ia a#'as&a" %mul a#'s&a ma min&is'ra"
4u#as'ra #u min' % #%m'*i' sinis&ra al #ar'i s,)rsi& nu pu&'a ,i *'#)& p'*'apsa
l%r/
P' $ul'var*" #r'*" ma %pr's&' % v%#' s#ur&a si &ai%asa:
- D%mnul' su$l%#%&'n'n&///
Era l%#%&'n'n&ul-#%l%n'l" a4u&%rul #%man*an&ului/
- Am *a& %r*in sa nu-si paras'as#a nim'ni uni&a&'a/ Ai sa pl'#i im'*ia& la
D)m$%vi#i%ara
C)& &imp 'u #%n*u#'am lum'a" % #%n*u#'am (n m%* l%+i#/ A#um" 'ram
la *'riva un%r pu&'ri sup'ri%ar' mi' si ni#i % (n&)mplar' nu ma mai pu&'a mira/
A#'as&a (n&)lnir' #u #%l%n'lul" p' #ar' % min&is'm #u un s,'r& *' %ra mai
(nain&'" nu ,a#'a *'#)& sa-mi (n&ar'as#a si mai mul& #%nvin+'r'a am%r&i&a #a &%&
#' ' *' (n&)mpla& &r'$ui' sa s' (n&)mpl'/
M-am (n#-is (n&r-% #am'ra *' -%&'l" la #apa&ul mi#ului $ul'var* si #um
#la*ir'a" v'#-'" 'ra la&ura #urm'0isa la #apa&ul lui" *' la ,'r'as&ra priv'am (n
plin" (n ,a&a" mul&im'a #ar' s' plim$a/ Am &ras p'r*'aua" am spi%na& #)&'va
#lip' si p' urma m-am lun+i& p' pa&ul *'s&ul *' mur*ar" #u #uv'r&ura i',&ina si
p'rna pr'a mi#a/
5a#" #u % pli#&is'ala in*i,'r'n&a" planul ra0$unarii
E #%l%n'lul/
- >ai*'" *%mnul'" la r'+im'n&/ C' mai (n&)r0ii9 E %r*inul +rupului *'
a#%p'rir' #a m)in' a$s%lu& &%a&a lum'a sa ,i' pr'0'n&a la uni&a&i/ N-ai sa ai
&rasura/ T' *u# p)na la D)m$%vi#i%ara si *'-a#%l% % i'i p' 4%s/ M)in' (n 0%ri
's&i la #%mpani'
E mira&a va+" nu (nsa surprinsa" #a m-am (n&%rs/ I-am ';pli#a& #a am
pi'r*u& un %r*in al r'+im'n&ului si #a s%#%& #a l-am ui&a& a#asa/ Cau&a pu&in si"
(n l%# *' %r*in" (mi *a % s#ris%ar' #u s#ris mar' si apl'#a& spr' *r'ap&a:
8D%amna" sun& *' a0i" *' la pr)n0" la C)mpulun+ #a sa-mi va* % ma&usa
si nis&' v'ris%ar'/ Da#a vr'&i" raspun*'&i-mi #)n* p%& v'ni sa *'pun %ma+iil'
m'l' la pi#i%ar'l' *-v%as&ra/8
Si is#al's&' 6/
Priv's# $il'&ul #u n'(n#r'*'r'/ Sim& (nsa #a lu#ruril' au in&ra& (n&r-un
,a+as n%rmal/ M%m'n&ul *' #ri0a ' &r'#u&/
Apar' *in n%u la ,'r'as&ra" p' um'ri #u % -ainu&a *' ma&as' al$a si pu,"
si-mi &rimi&' un sur)s #a un saru& *' ma*%na rani&a/ E % ,rumus'&' *%l'n&a"
*'s#ura4a&a si l%iala/ Ar' parul auriu si al$as&rul %#-il%r pali*/ Mai mul& #a
%ri#)n* par' pi#&a&a p' smal&/
FTE5AN TRECE DE LA O STARE PSI>OLO6IC LA ALTA" DE LA
CON@IN6EREA C E NFELAT" LA CON@IN6EREA C ESTE IU.IT FI
C ELA NU L NFAL
n l'+ana&ul &rasurii r'+im'n&ului" lasam *' % par&' si *' al&a ul&im'l'
#as' al' C)mpulun+ului/
Ma +)n*'s# #u $u#uri' #a m-am (ns'la&/
Ca ' pr%$a$il #a ,'m'ia ma iu$'s&'/
.u#uria 'i a0i" #)n* m-a va0u&" *' #' as susp'#&a-%9 P'n&ru #a mi-a
#'ru& % suma *' $ani9 P%a&' #a ' % *%va*a *' '+%ism r',u0ul m'u/
N-am ni#i un m%&iv sa #r'* #a min&'/
n&r-a*'var" n-a ,a#u& ni#i un s%i *' #un%s&in&'" a ,%s& &a#u&a" r'&rasa/
Ni#i%*a&a" *' vr'un an (n#%a#'" n-as ,i #r'0u& #a ,'m'ia a#'as&a p%a&'
&rai as&,'l" numai a m'a/
Si ia&a #a &%#mai a#um 'ram (n pra+ul n'$uni'i/
.u#uria a#'s&'i r'+asiri su,l'&'s&i (mi ' #u a&)& mai in&'nsa" #u #)& vin'
*upa *isp'rar'a #ar' ma (mpin+'a la asasina&/
Si +ra$a ,ir'as#a si in*i,'r'n&a #u #ar' mi-a ara&a& s#ris%ar'a/// D' #' mi-
ar ,i ara&a&-%" *a#a ar ,i avu& m%&iv' sa as#un*a #'va9 Mai al's +'s&ul a#'s&a ma
*'0arm'a0a/
- D%rmi" *%mnul'9
Ma +)n*'am" #u r'#un%s&in&a" #a ,'m'ia a#'as&a m'ri&a &%a&' sa#ri,i#iil'
*in lum'/ C' ar ,i ,%s& via&a m'a ,ara 'a9 Si #' n'$uni' (mi ar*'a su,l'&ul9
M'ri&a 0iua *' a0i s,)rsi&ul p' #ar' i l-am *a& 'u9
- Cr'*'&i #a mai in&ram9 Eu s%#%& #a v%m ram)n' n'u&ri p)na la s,)rsi&/
Un*' mai pui #a ris#am sa ,im 0*r%$i&i9
Oprim la % #r)sma *' *rum mar'/
L)n+a #'&'ras" sin+ur un v%ini# #u privir'a (n#-isa" #u mus&a&a mar'/ E
$'a&/ S&i' #a (l privim &%&i" *ar par' pl'#a& (n&r-% lum'" a lui/
- Ma Nis&%r'" mai pas&r'a0a" ma/// % ,i a0i s)m$a&a" *ar sun& *%ua
sar$a&%ri la r)n*" #a luni ' S)n&a Maria" nu s' lu#r'a0a la D)rs&'" %pr's&' $ani
#a sa p%&i $'a si m)in' s'ara/G E s)m$7&7" 1A au+? luni ' 1BI
E (n min' % ,)l,)ir' us%ara *' aripi" % *ui%si' *' pris%s/ A#i" la rasp)n&ia
*' *rum mar'" (mi sim& &%& su,l'&ul *'s#-is #a % rana
5a&a *ra+a si 0apa#i&a" *a#a am pu&'a si n%i ,u+i/// si n%i" *a#a n'-am
pu&'a *'0$ra#a *' &%& #'-a ,%s&/// Nu v'0i #a nu mai p%a&' *ura asa9
O" -ai" m)n*r%" sa &r'#'m apa"
Sa s#-im$am v%r$a si ,ap&a/
Sa n' s#-im$am ,'lul/// sa ,u+im *in lavra m's#-inariil%r" sa ui&am
(n*%i'lil' si ,uriil' si *'0na*'4*il'/// sa ,i' #a (n #'asul *in&)i/
Nu s&iam #a 's&i #u n'vas&a/ Tr'$uia sa vii sa-mi #'ri p'rmisi'/// #a-&i
*a*'am/ A#um ' al&#'va" #u %r*inul +'n'ralului/ O ,i (n l'+a&ura #u ra0$%iul"
#in' s&i'9: Gia&7 #' simplu s' r'0%lvaI
T%#mai (mi spun'a un 4urnalis& *in .u#ur's&i #a m)in' va ,i un #%nsiliu
*' #%r%ana/
- C' 0iaris&9 *in .u#ur's&i9
S&ai" #a-&i spun num'l' a#um/// asa" 6ri+%ria*' mi-a spus #a-l #-'ama/
Cr'* #a n-am mai avu& % pi#a&ura *' s)n+' (n %$ra0/ Par#a &%& su,l'&ul
Da/// 'ra aman&ul n'v's&'i m'l'/ Mi-am spus #a *a#a nu v%i av'a #almul
*'sav)rsi&" nu v%i pu&'a a,la nimi# *in #''a #' ma (nn'$un'a sa a,lu" ni#i un
amanun& n%u" #ar' sa-mi *'a sa&is,a#&ia m%ns&ru%asa a #'r&i&u*inii/ Am ,a#u& %
s,%r&ar' *)r0a sa ma (n,r)n+ si" #u % n%&a mai sus p%a&'" mi-am #)n&a& &%&usi
r%lul:
- l #un%s#/// Nu ' 0iaris& pr%priu-0is/// E un ,'l *' #r%ni#ar m%n*'n///
Dar ar' l'+a&uri ,rum%as'/ C' #au&a la C)mpulun+9
- Nu s&iu/// *ar/// l-am mai (n&)lni& si al&a *a&a/
Am (n&r'$a& (n #%n&inuar'" #u $u0' ars':
- S&a a&un#i &%a&a vara la C)mpulun+9
- Nu #r'*/// mi-a spus #a n-ar' p' nim'ni <#a a lua& masa #u min' la
r's&auran&///=" *ar par' #a l-am mai va0u& si al&a *a&a/ @in' asa" #)&' *%ua-&r'i
0il'" si pl'a#a/
8Spun'/// spun' &%&: (mi 0i#'am (n +)n*/ Da-mi p' +)& &%& pa-arul *'
%&rava p)na la ,un*" p)na la *r%4*i'" (l si sim& (n s)n+'/8
- Dupa #)&' am mir%si& 'u/// &r'$ui' sa ,i' vr'% ,'m'i' la mi4l%#/
Eram sin+ur" (n +%l" a&)rna& #a si #)n* (mi #a0us' % s#ara *' su$ pi#i%ar'/
Dupa s%#%&'lil' m'l'" 'ram #am la vr'% &r'i0'#i *' 1il%m'&ri *'
C)mpulun+/ P' 4%s" al'r+)n* (i pu&'am ,a#' (n &r'i %r'/ I-as ,i +asi& p' am)n*%i
(n 0%rii 0il'i" (n pa&/
- Cu si+uran&a #a p'n&ru % ,'m'i' a v'ni&///
- Asa #r'* si 'u/// C' sa-i ,a#i///9 Nu l'-ai va0u& p' &%a&'" #a la sas'
$ul'var*ul ' &i#si&" #um um$la ,%r,%&a/// +a&i&' si sul'm'ni&' &%a&'/// ,ara
$ar$a&i9
As&a 'ra si n'vas&a m'a/// Asa*ar a#'s&a ' *a&ul/// r'ali&a&'a
mi-a ,%s& &'ama sa nu-si *'a s'ama" su$i&" #%l%n'lul" #a sun& si 'u
prin&r' a#'s&i $ar$a&i/
Dar &r'$uia n'apara& sa s&iu amanun&'/ Tr'$uia sa 4%# &'a&ru" #a#i numai
&ras *' lim$a #u a$ili&a&'" #%l%n'lul (mi va *a #i,rul #ar' sa-mi ';pli#'
#a&as&r%,a/ C'l mai $un lu#ru ' sa-l las sa spui' &%& #'-i &r'#' prin #ap si 'u"
*in&r-% *',ilar'" sa r'&in #''a #' ma priv's&'/
- A/// si 6ri+%ria*' ala/// ' un &a#)m///
.un" $in'" &%&ul ' sa ,iu v's'l" *'#i sur)*:
- Da/// #um sa nu-l s&iu" ar' % &r'#'r' n'$una la ,'m'i/
- Da par#a numai la ,'m'i s' pri#'p'9 n &%a&'/// E *a& *ra#ului/// Uite, la
table... De doua saptamni de cnd e aici, i-a smintit pe toti...
6'l%sul susp'#&'a07 p' &%a&7 lum'a Hi v'*' #%mpl%&uri p's' &%&? (n plus"
sin+urul &'r'n p' #ar' s' p%a&' *'s,7Hura +)n*ir'a lui ' #'l al sup%0iKiil%r:
Sim& un n%u ,i%r #ar' ma *i0%lva/ 8D' *%ua sap&am)ni8 ' ai#i9 Dar
a*in'auri #%l%n'lul v%r$'a *' #)&'va 0il'/// Nu #umva s&i' #'va///9 nu #umva '
un s%i *' #%mpli#' si a#um l-a lua& +ura p' *inain&'9 Si +)n*ul (mi al'ar+a #a %
suv'i#a" (n ur0'ala p%si$ili&a&il%r/
- A" 'u s&iu % (n&)mplar' a lui #u % ,'m'i' *in .u#ur's&i/
- S&ai-s&ai" #a si as&a ' in&'r'san&a/ n&r-% 0i" #)n* ,'m'ia 'ra la 'l (n
+ars%ni'ra" si-l #r'*'a p' $ar$a&u-sau pl'#a& p'n&ru &r'i 0il' la % #%n,'rin&a
*ipl%ma&i#a" nu s&iu un*'" 'a s' -%&aras&' sa ram)na &%a&a n%ap&'a la
6ri+%ria*'" *ar" p'n&ru %ri#' (n&)mplar'" &rimi&' a#asa un pli# *'s,a#u&" #a *in
par&'a #'l'i mai $un' pri'&'n' - Ma*'l'in' % #-'ma" 0i#' 'l - prin #ar' as&a %
r%a+a sa vi' sa *%arma la 'a" #a-i ' ur)& sin+ura" #a#i $ar$a&ul 'i ' pl'#a&/ Si"
si+ura *' a#'as&a pri'&'na" #'a mai $una a 'i" ni#i nu % mai (n&r'a$a ma#ar/
Trimi&' $il'&ul #u in*i#a&ia prin&r-un #%misi%nar" sa spui' #am'ris&'i sa-l pui'
#-iar p' masu&a *in *%rmi&%rul 'i/ Ca&as&r%,a/ .ar$a&ul vin' *' *imin'a&a *'
&%&" (i ,a#' un s#an*al im'ns/ Pasami&'" 'l p'&r'#us' &%a&a n%ap&'a #-iar #u 8#'a
mai $una pri'&'na8 a n'v's&i-si/// 5'm'ia" ului&a" prinsa asa (n #ursa" s'
s&ap)n's&'" nu spun' % v%r$a si pl'a#a/ Dar #um &ipul vr'a sa *iv%r&'0'" 'a (si
a*u#' amin&' #a mai ar' % pri'&'na" Ma*'l'in'" % r%a+a" % impl%ra p' 'a si p'
$ar$a&ul 'i sa *'#lar' #a 'a a s#ris s#ris%ar'a si" *upa *'s&ul' p'rip'&ii" i0$u&'s#
sa-l #%nvin+a si p' $ar$a& *' a#'s& lu#ru" #a v%ia n'$unul sa s&ri#' #asa/
T%& su,l'&ul mi-a *'v'ni& al$ #a pi'li&a p' #ar' % a&in+' &'rm%#au&'rul/
mi (n#-ipui s'ria *' #%mpli#i&a&i #ar' s-au #%n&ra#&a& p' s%#%&'ala m'a/ Cu
Anis%ara" #u $ar$a&u-sau" #u s'rvi&%ar'a m'a <#a sa-mi pui' s#ris%ar'a la
(n*'m)na=/ T%&i s&iau/// si 'u ma (mpa#as'm #%nvins si ,'ri#i&/
C%l%n'lul a mai p%v's&i& si al&' ispravi" *ar 'u n-am mai as#ul&a& nimi#
Sim&'am #a nu v%i mai apu#a 0iua *' m)in'/ Da#a as pu&'a sa ma (n&%r#"
si sim&'am" ma&'rial" #a *rumul vi'&ii m'l' % ia a#um p' % p'rsp'#&iva *'
4u*'#a&i" '#%uri *' +a0'&a" %#na/ Ca *' p' a#um nu mai sun& #' am ,%s&/ Da#a
nu ma (n&%r# (nsa" (nn'$un's#/ T%& #' 'ra (n min' #apa&as' % via&a ';asp'ra&a"
#a si #)n* un virus pu&'rni# rups's' &'su&uri a$ia r',a#u&'" (mi +%n'a s)n+'l'
*in %r+an (n %r+an si-l i0$'a (n #r'i'r" #a un pu-%i (n mal/ T%& #' ,us's' ,'ri#ir'"
#ul%ar' si lumina (n*ui%sa&a (n &r'#u&ul iu$irii m'l'" a#um *'v'n'au m%&iv' *'
,uri'/ 6)n*ul #a am 8marsa&8 <v%r$a #%l%n'lului= ,a#'a sa-mi ,iar$a mai mul&
s)n+'l'/ Din &r'#u& (mi v'n'au un'l' p's&' al&'l'" #a p'isa4' si m%m'n&' *iv'rs'
suprapus' (n ,ilm" ,ra+m'n&' *' s#'n'" #)n* 'ram n'$un *' ,'ri#ir' si (n#r'*'r'/
Avus's'm (n*%i'li" #ar' 'rau urma&' si anula&' *' s#'n' v'ri,i#a&%ar' %ar'#um/
D' a&)&'a %ri (n &r'#u& avus's'm $anuiala #a 'ram (ns'la&" in&'rpr'&)n* % s'ri'
*' +'s&uri si m%m'n&' (n&r-un anumi& s'ns/ Dar privin* al&,'l pun#&ul *'
pl'#ar'" s'ria av'a al& s'ns/ Era p' a&un#i un 4%# *' al$ si n'+ru/ O ,%ai' 'ra
(mpar&i&a (n r%m$uri ala&ura&'" al$' si n'+r'/ Un'%ri" #)n* priv'ai" av'ai
impr'sia #a sun& #u$uri plin'" #u mu#-iil' spr' &in'" *ar al&'%ri" a#'l'asi
r%m$uri 'rau +%luri #u mu#-ii a*)n#i&'/ Lu#ruri p' #ar' l' in&'rpr'&as'm (n&r-un
,'l" l' (n&'l'+'am a#um al&,'l/ C)n* n-a vru& sa pl'#' la &ara" #)n* a vru& mai
al's sa vi' *' la &ara" *'si 'l 'ra a#%l% <'u am #r'0u& a&un#i #a % pli#&is'au &%&i si
#a vr'a sa ,im n%i am)n*%i" a#asa? iar a#um (n&'l'+ #a pr%$a$il 'ra +'l%asa si #a
s' #'r&as' #u 'l=" #)n* m'r+'am la &'a&ru" #)n* nu si-a mai v%r$i& #u Anis%ara"
#)n* mi s' *a*'a si #)n* nu mi s' *a*'a/ P'n&ru &%& &r'#u&ul a#'s&a" as ,i vru&
a#um % ';pli#a&i' #ar' sa rasu#'as#a &%&ul" % ra,uiala (nn'$uni&%ar'/
Eu ,a# planul #um sa r'viu (n sa&" *upa #' ma *'spar& *' #%l%n'l" #a sa
ma (n&%r# la C)mpulun+/ @%i pr%mi&' % av'r' vi0i&iului #a sa (n&%ar#a
numai*'#)& #u min'" p)na (n&)lnim al&a &rasura/ P%& sa ma *'a" *a#a v%r"
*'0'r&%r/ P)na #)n* nu s-a lumina& (n#a *' 0iua" &r'$ui' sa s' -%&aras#a" sa s'
s,)rs'as#a &%&ul/ R's&ul p' lum'a a#'as&a nu ar' ni#i % imp%r&an&a/
mi a*u# amin&' #a *imin'a&a &r'#us'm p' a#'lasi *rum" ului& *' s%ar'l'
si *' mir%sul *imin'&ii *' mun&'" fierbnd de nerabdare sa ajun mai
repede, caci mi cerea sa viu neresit si ndeam ca sufera fara mine.
I'ri #r'*in&a as&a #a 8su,'ra ,ara min'8 (mi *a*'a % $'&i' (n*ui%sa&%ar'"
iar a0i amin&ir'a a#'s&'i (n#r'*'ri (mi pr%v%a#a +r'a&a" *' mi s' s&r)m$a $u0'l'/
Si" #um $a&' la un %r+anism $%lnav pulsul" #u a&)& mai &ari 'rau 0v)#niril' *'
sila" #u #)& mai vii ,us's'ra $u#uriil'/
@a &r'$ui sa al'r+ (n n%ap&' p)na %r pl'sni #aii" *ar sa-i +as's# #ul#a&i"
ala&uri p' s%,a si sa ma ra,ui's# #u 'i/
mi amin&'s# si *' (n#'pu&ul &%amn'i" #)n* 'ra (nsar#ina&a si nu v%ia sa
ai$a #%pil" iar 'u 'ram n'$un *' $u#uri'" (i saru&am" #u %#-ii (n la#rimi"
m)inil'" % ru+am sa nu ,a#a n'l'+iuir'a *' a (nla&ura" r'ali0a&a" (m$ra&isar'a
n%as&ra/
Ea nu vr'a si 'u &in'am" ,a#)n* un ';#'s *' 0'l ri*i#ul" sa ai$a un #%pil
#ar' pr%$a$il nu 'ra al m'u/// As vr'a sa ,iu $i#iui& p)na la s)n+'" sa ,iu #al#a&
(n pi#i%ar'/ C)n* 'a vr'a sa ma #ru&'/// #a#i al lui 'ra *'si+ur #%pilul
- As#ul&a" @asil'" ai 0'#' p%li *' la min' *a#a &' (n&%r#i a#um #u &rasura
la C)mpulun+
- @asil'" (&i *au *%ua0'#i *' nap%l'%ni/// P%&i #umpara % p'r'#-' *' #ai
*' &rasura/
- D%mnul' su$l%#%&'n'n&" as&a ' un ,'l *' *'0'r&ar'" ma n'n%r%#i&i/ Nu
s' p%a&'/// Mai $in' m'r+ sa va *u# la *%mnul %,i&'r *' s'rvi#iu/
A *%ua 0i ' numai s%ar' al$ si v'r*'a&a vi' pr'&u&in*'ni/ C'asul #u
$ra&ara" *' #ampani'" (mi ara&a 11 si 4uma&a&'/ Mi-' +ura us#a&a" %$ra4ii par#a
s#%r%4i&i" %#-ii $%m$a&i (n pl'%ap'/ O#%l's# #u +)n*ul #' a ,%s& i'ri" #um as
%#%li % l%#uin&a #%n&amina&a
- D%mnil%r" ' ra0$%i/// si m-a ,a#u& mai%r/ N' ara&a p' um'ri +al%nul la&/
A#um s&a&i 4%s" ai#i p' iar$a" sa va *i#&'0 %r*inul *' lup&a
NTEIA NOAPTE DE RAJ.OI
/// mi ,ul+'ra % #lipa prin min&' sa ,u+ la C)mpulun+" sa am % ';pli#a&i'
#u n'vas&a-m'a/ Ris# #'l mul& sa ,iu (mpus#a&/// T%& v%i muri la n%ap&'///
DIN OR6OLIU S-A CSTORIT" DIN OR6OLIU MER6E LA
RJ.OI
Or+%liului m'u i s' pun' a#um" *'al&,'l" si % al&a pr%$l'ma/ Nu p%& sa
*'0'r&'0" #a#i" mai al's" n-as vr'a sa ';is&' p' lum' % ';p'ri'n&a *',ini&iva" #a
a#''a p' #ar' % v%i ,a#'" *' la #ar' sa lips's#" mai ';a#&" sa lips'as#a 'a *in
(n&r'+ul m'u su,l'&'s#/ Ar av'a ,a&a *' min'" #'i #ar' au ,%s& a#%l%" %
sup'ri%ri&a&'" #ar' mi s' par' ina##'p&a$ila/ Ar #%ns&i&ui p'n&ru min' % limi&ar'/
mi pu&us'm p'rmi&' a&)&'a +'s&uri p)na a#um" p'n&ru #a av'am un m%&iv si %
s#u0a: #au&am % v'ri,i#ar' si % i*'n&i,i#ar' a 'ului m'u/ Cu un 'u limi&a&" (n
in,ini&ul lumii" ni#i un pun#& *' v'*'r'" ni#i % s&a$ilir' *' rap%r&uri nu mai 'ra
p%si$ila si *'#i ni#i % pu&in&a *' r'ali0ar' su,l'&'as#a/ O as'm'n'a #ar'n&a" *'
n'r'para&" ar ,i ,%s& si % *'s#ali,i#ar'/
NICIO CLIP FTE5AN NU ARE MUSTRRI DE CONFTIINN
PENTRU 6ENDUL CRIMEI/ CA FI RASOOLNIOO@" SE CREDE UN
SUPRA-OM
C%ns&iin&a m'a (mi p'rmi&'a as'ara sa u#i*" sa ma 4u*'# *'asupra
l'+il%r" p'n&ru #a nu av'am sa-mi r'pr%s'0" (n sis&'mul m'u su,l'&'s#" nimi#"
*ar &%#mai *' a#''a nu-mi p'rmi&' lasi&a&'a *' a 'vi&a un p'ri#%l" p' #ar'
s%l*a&ii #'i mul&i nu-l pu&'au 'vi&a/
INDI@IDUL MEDIOCRU CARE CREDE C SENSUL @IENII LUI E
MPLINIREA PRI IU.IREA A.SOLUT:
Lipsi& *' %ri#' &al'n&" (n lum'a as&a muri&%ar'" ,ara sa #r'* (n
Dumn'0'u" nu m-as ,i pu&u& r'ali0a - si am (n#'r#a&-% - *'#)& (n&r-% *ra+%s&'
a$s%lu&a/ M-am (ns'la& % *a&a" as mai pu&'a (n#a (n#'r#a" *in n%u" *' a#''a nu
vr'au sa ,iu s#a0u&" *' la (n#'pu& #-iar" ,a&a *' ,'m'i" prin ni#i % lipsa (n
%r+anismul su,l'&'s#/
PSI>OLO6IASOLIPSISTULUI
D'#lasa&ii (n s%#i'&a&'" sau #-iar numai #'i %#%li&i (n&r-un sal%n" (n#'p sa
ai$a un %r+%liu *' i0%la&i" *' n'*r'p&a&i&i" #ar' #au&a sa &rans,%rm' ';#lu*'r'a
(n avan&a4/
O.SESIA RECURENT A TRUPULUI
Ma +)n*'s# #a v%i lasa" a0i-m)in'" &rupul as&a *' % sana&a&'
n'as'mana&a" ,ara &ara" #ar' m-a slu4i& #a % slu+a *'v%&a&a/ D%ua0'#i si &r'i *'
ani ni#i%*a&a $%lnav" #-iar a&un#i #)n* (n li#'u (m$ra&isam a#'l'asi ,'m'i #ar'-i
(m$%lnav'au p' #%l'+ii m'i/ Si &%&usi #' pr%s& m-am slu4i& *' 'l/
PSI>OLO6IA EROTIC A DECLASATULUIP5RUSTRATULUI
Am%ruri *' s&u*'n& sara# #u % s'rvi&%ar'" #u pr%s&i&ua&' i',&in'" ap%i
(m$ra&isari #alp'" ,ara *ui%si'/
ORI6INEA IU.IRII FI MOTI@ANIAP CAUJA EI E PUS LA
S5ERFITUL PO@ESTIRII FI NU LA NCEPUT/ E 6ENDIREA ASCUNS
A NARATORULUI PE CARE O ASCUNDE FI DE SINE FI DE CITITOR/ E
UN NARATOR NECREDITA.IL FI MANIPULATOR DE IN5ORMANII FI
DE IMA6INI / El n' las7 s7 (nK'l'+'m #7 iu$ir'a lui nu 's&' ins&in#&ual7" Hi ni#i
nu s' naH&' *in s'nrim'n&" #i 's&' % iu$ir' #'r'$ral7 #' s' naH&' *in raKiun' Hi
v%inK7" a*i#7 numai (n planul #%nH&iinK' s-a pu&u& ,%rma Hi #%n&ura/ DAR" FI LA
FTE5AN" LA NCEPUT A 5OST DORINNA" CA LA ORICE OM
Am privi& *upa a&)&'a ,'m'i ,rum%as' (n via&a m'a si ni#i una" p)na la
#apa&" nu m-a (n&'l's/
Al&'l' n-au avu& &aria sa $irui' (mpr'4uraril'///
Una sin+ura mi-a *a& n's,)rsi&' n%p&i *' $u#uri' a p%s'siunii" *'
s#u,un*ar' (n v%lup&a&'/
As ,i muri& a0i ,ara sa s&iu #' ' (m$ra&isar'a unui &rup ma+ni,i# *'
,'m'i' sin#'ra si ,rum%asa" *a#a n-as ,i avu& l)n+a min'" #a sa-l ,ram)n&" &rupul
'i sana&%s" #u r%&un4imi *' ,ru#& si animal &)nar" *a#a n'vas&a m'a nu m-ar ,i
iu$i&/
Dar m-a iu$i&9 Sur)* p'n&ru min' sin+ur/// D' #' s-ar ,i *a& unui s&u*'n&
sara#9 O par&i*a" un vii&%r s%&9 A&un#i *' #' n-au ,a#u&-% si al&'l' (nain&'a 'i9 n
%ri#' #a0" ' sin+ura ,'m'i' #ar' a ,a#u& sa#ri,i#ii p'n&ru min'" #)n* mama a ,%s&
+a&a sa p%rn'as#a pr%#'s p'n&ru m%s&'nir'" #u n%i" #%piii/
I s' #uvin' sa r'#un%s# #a nu m-a (ns'la& *'#)& #)n* am *'v'ni& $%+a&/
CAM SLA. MOTI@ANIA FI NECREDI.IL
S5ERFITUL PO@EFTII DE IU.IRE
PARTEA A DOUA D SCENE DE RJ.OI
CAP @II NTEIA NOAPTE DE RJ.OI
Ma +)n*'s# la ma#'lul #ar' va ,i p's&' A2-Q2 *' minu&'/ Cranii
s,ar)ma&' *' pa&uri *' arma" &rupuri s&rapuns' si pra$usi&' su$ pi#i%ar'l' #'l%r
#ar' vin *in urma/ 5a#l' si url'&'/ E;pl%0ii *' %$u0' #ar' sa *%$%ar' r)n*uri
(n&r'+i/ S&iu #a v%i muri" *ar ma (n&r'$ *a#a v%i pu&'a (n*ura ,i0i# rana #ar'-mi
va s,)sia &rupul/ Si un +)n* s&arui'" plu&in* p's&' &%a&'" #a % (n&r'$ar': p'n&ru
min' anum' #um va ,i9 +l%n&/// $ai%n'&a sau ';pl%0i' *' %$u09
Din&r-% *a&a" *in n%ap&'a *inain&'a n%as&ra" un*' ' via&a si mis#ar' #u
%am'ni" *in #ar' n%i nu v'*'m si nu s&im nimi#" #a % s%li' *in&r-un +%l" *in
$'0na un'i %*ai (n&un'#a&'" s-au*' % rapaiala *' ,%#uri pl'sni&' *' arma/ E
sin+ura
Ia&a *'#i (n&)iul pri0%ni'r (n a#'s& ra0$%i la #ar' iau par&'/
Tr'#'m si n%i prin vama/ .ara ' rup&a" 4%s l)n+a 'a ' un m%r&/ Un rani& '
spri4ini& p' +'nun#-i *' #a&r' un s%l*a&/
- C'-a ,%s&" #amara*'9 (n&r'$ (n &r'a#a&/
- O lup&a s#ur&a/// *%mnul #%l%n'l P/./ ' rani& *' m%ar&'/ Ui&'-l/
A,lu #'va mai &)r0iu #a" (n m%m'n&ul #)n* a ,%s& s%ma&a" san&in'la
un+ur'as#a a &ipa&" l%#%&'n'n&ul Si+ismun* La4%s a i'si& (n pra+" a &ras #u
r'v%lv'rul (n *ir'#&ia +rupului" asa" (n n%ap&'" si +l%n&ul lui a nim'ri& (n #ap p'
#%l%n'l" #ar' v'nis' (n ,run&'a avan+ar0ii/ P' urma" *upa un s#-im$ *' ,%#uri"
un+urii au ,u+i& #u &%&ii/
Sun& (nain&'a &u&ur%r mili%an'l%r *in n'amul m'u?
/ M'r+'m *'s&ul *' (n#'&" *i$ui&" si #'i *in ,a&a m'a sun& #a um$r'
(n#-'+a&' *in (n&un'ri#/ N' as&'p&am la un a&a# s#ur&" prin surprin*'r'/
Un p%*" *'spr' #ar' s&im #a ' mina&/ N' %prim/ Or*in *in urma iar" sa
&r'a#a % +rupa n'apara& si ,ara (n&)r0i'r'/ Oam'nii s%vai'" ,ir's&'///
- .in'" a&un#i &r'# 'u/
Tr'#'m &%&i si nu s' (n&)mpla nimi# <&%#mai a *%ua 0i a sari&" su$ %
#aru&a=/
priv'lis&'a s' *'s#-i*' lar+ *' &%&" im'nsa" ,an&as&i#a" *' par#a sun&'m (n
pra+ul al&'i lumi/ T%&ul #%$%ara #a (nspr' % val' *ul#' si v'*'r'a ' (nl'sni&a *'
0'#il' *' ,%#uri urias' #ar' ar* pr'&u&in*'ni/ C)& a4un+i #u %#-ii" #as' ar* #u
v)lva&ai #ar' lumin'a0a #a nis&' (nal&' &%r&'/ Tinu&ul .ranului (n&r'+" (n#%n4ura&
*' mun&i" apar' as&,'l" #u *rumuril' lui" #u sa&'" $is'ri#i" +rupuri *' #%pa#i #ar'
nu p%& ,u+i *' (m$ra&isar'a ,%#ului/
priv'lis&'a s' *'s#-i*' lar+ *' &%&" im'nsa" ,an&as&i#a" *' par#a sun&'m (n
pra+ul al&'i lumi/ T%&ul #%$%ara #a (nspr' % val' *ul#' si v'*'r'a ' (nl'sni&a *'
0'#il' *' ,%#uri urias' #ar' ar* pr'&u&in*'ni/ C)& a4un+i #u %#-ii" #as' ar* #u
v)lva&ai #ar' lumin'a0a #a nis&' (nal&' &%r&'/ Tinu&ul .ranului (n&r'+" (n#%n4ura&
*' mun&i" apar' as&,'l" #u *rumuril' lui" #u sa&'" $is'ri#i" +rupuri *' #%pa#i #ar'
nu p%& ,u+i *' (m$ra&isar'a ,%#ului/
Dar #)n* n' apr%pi'm *' .ran" v'*'m #u spaima #a (nspr' n%i
(nain&'a0a" plu&in* lar+" un vul&ur urias *' ,%#" p' #ar' nu-l p%&i privi" #a p'
*is#ul s%ar'lui/ .a&ali%nul (n&r'+ s-a &r)n&i& (n+r%0i& (n san&uril' s%s'l'i si
as&'ap&a s,)rsi&ul lumii/ Ca s-a sp'ria& ' *in pri#ina #a la r'+im'n& nim'ni nu
n'-a ara&a& #' ' % ra#-'&a" iar #a s-a &r)n&i& (n san& a ,%s& mis#ar'a #'a mai
in*i#a&a/
/ @%i s&i mai &)r0iu #a &%a&' +l%an&'l'" mi'un)n*" &r'# p' la ur'#-'/
Oam'nii s' arun#a *isp'ra&i (n san&uril' s%s'l'i/ @)ra numai #ap'&'l' su$
p%*'&'l' *in *r'p&ul #as'l%r" las)n* &rupuril' a,ara" #a nis&' s&ru&i/ i s&ri+ p'
num' p' #)&iva *in 'i" *ar ' *' pris%s/ Ram)n (n pi#i%ar' p' s%s'a #a sa l' ara&
#a nu ' nimi#" #um +us&a parin&ii *in *%#&%ri'" #a sa (n#ura4'0' #%piii s-% ia/
S&iu a&)& *' $in' #a v%i muri (n n%ap&'a as&a" (n#)& mi-' a$s%lu&
in*i,'r'n& p'ri#%lul l%#ali0a&/ 6as's# #-iar #a n-ar ,i *'l%# mai *'0a+r'a$ila
m%ar&'a a#i" *'#)& (n ,la#ari/
Ca#i" ia&a" s' au*' % *'&una&ura pu&'rni#a" *ar par#a nu (n rap%r& #u
'rup&ia *' lumina si ,ar)ma&uri n'+r'" p' #ar' % pr%*u#'/
- Au arun#a& p%*ul" #u ai n%s&ri" (n a'r" 6-'%r+-i*iul'/ Ma *u# (nap%i sa
va* s' ,a#'m/
Din &)r+" s' au*' a#um un &r%p%& #a *' 's#a*r%an' (n +al%p p' s%s'a"
(nspr' n%i/ Oam'nii m'i au sari& san&ul s%s'l'i si (n&%r#)n*u-s' #a (n&r-% ari'" au
(n#'pu& ,u+a/ Sar (n mi4l%#ul l%r" s&ri+ p' num' p' +ra*a&i" p' #'i p' #ar'-i am
(n ,a&a si" s#ur&" #u rasu,lar'a susp'n*a&a" s' %pr's#/ C%$%ara iar (n san&" #u
$ai%n'&'l' (n&ins' ala&uri/
- N'-au prapa*i&/// %r*in *' r'&ra+'r'/
Am (n+-'&a&/// ' (n&)iul m%m'n& *' +r%a0a a#u&a p' #ar'-l am si raspun*
s)#)i&" us#a&" +ra$i&:
- Nu ' ni#i un %r*in *' r'&ra+'r'/ Ap%i" *'0na*a4*ui&: Plu&%nul (n&)i
%#upa s%s'aua/
- Tr'$ui' sa &r'#/
Urlu #a&r' ai m'i:
- Ni#ula' Marin" $a+a&i $ai%n'&a (n #in' vr'a sa &r'a#a *' v%i/
Apasarea asta, de a nu cunoaste ceea ce se ntmpla nainte, stiu
acum ca e, n razboi, pentru unii de nendurat, asa cum de nendurat mi-
era, n ajun, incertitudinea daca sunt nselat sau nu.
R'v%lv'rul m'u/// mi vin' (n min&' &%a&a (n&)mplar'a *' la C)mpulun+"
#um i s-ar amin&i unui $%lnav #a a *'lira&/ Cau& (n $u0unar si nu +as's# nimi#/
- Nu-l am" #r'* #a l-am pi'r*u&/
- Am impr'sia #a m)in' v%m lup&a (n 4urul Ru#arului/
Capi&anul mi#u& si pr'a +)n*i&%r (n&r'a$a #u &'ama:
- Cr'0i #a n' v%r a&a#a9
- S%#%& #a *a/// A0i au ,%s& surprinsi" *ar *a#a prim's# (n&ariri" nu va* *'
#' nu n'-ar a&a#a/
S%s's&' *in urma #%l%n'lul" +r'%i si masiv/
- 6-'%r+-i*iul'" vin% #u %am'nii *upa min'/
@r'a sa sara +ar*ul un'i +ra*ini" *ar +ar*ul s' pra$us's&' su$ +r'u&a&'a
lui/ O iau la ,u+a *upa 'l" si %am'nii *upa min'" p's&' rasa*uri *' var0a
al$as&ri' si *' m%r#%vi/ 6-'&'l' su$&iri *' s'vr% s' (n#al&a #u pam)n& #a nis&'
+al%si
S&a *'asupra n%as&ra" #a % #'&a&' *' su&' *' m'&ri (nal&a" prapas&i%asa"
Ma+ura .ranului/ P%rnim la asal&ul 'i" m'r'u (n ,u+a" &)r)n* *upa n%i #%l%ana
#ar' si-a pi'r*u&" p's&' +ar*uri si p)r)u" ,%rma/
N'-au va0u& si (n#'p' mi%rlai&ul lun+ al +l%an&'l%r/ Au* (n urma vai'&':
primii #a0u&i/// Ma 'm%&i%n'a0a a$s&ra#& #a un numar '&i#-'&a& *' mu0'u/
8Primii rani&i (n a#'s& ra0$%i/8
Jiua a#'as&a" p' #ar' n-% mai as&'p&am" ' al&,'l p'n&ru min'/ Par#a sun&
(n&r-un p'isa4 n'lum's#
@r'au sa pr%v%# a*mira&ia s,i%asa a #amara0il%r" sin+urii #ar' ';is&a
a#um r'al p'n&ru min'" #a#i &%& r's&ul lumii ' numai &'%r'&i#/ Asa #um #'i #ar'
m'r+'au la +-il%&ina pr','rau" (n l%# sa url'/ Oam'nii *' a#i (mpar&as's#
*'s&inul m'u si a &r'$ui& un n'(n#-ipui& #%n#urs *' (n&)mplari #a sa ,im &%&i a#i"
#ar' sun&'m" a*una&i p' ,ir' *'%s'$i&'" (n #lipa -%&ar)&%ar'/
Ca#i va* *'%*a&a insi mul&i privin*u-ma sp'ria&i" url)n*u-mi:
- Cul#a&" #ul#a&///
Ma (n&%r# #u ,a&a spr' #r'as&a sura" *' #ar' 'ram a#um la sap&'-%p& pasi"
si va* (n a#'lasi &imp par&' *in un+uri #%$%r)n* *in#%l% *' #%as&a" *ar si %
&'ava *' arma (n&insa ara&a&%r spr' min'/ mi *au *rumul 4%s" pra$usi&" si ma
nim'r's# #u #apul (n *r'p&ul unui $%l%van #)& % #al*ar' *' mar'/ 6l%n&ul
i0$'s&' (n pia&ra #a (n ,run&'a m'a" #in'va a &ipa& (n urma/
C%$%r a#um *upa #'i ,u+i&i" *ar sim& #a 0+%m%&ul ram)n' (n urma m'a"
si" (n&%rs" nu mai va* p' nim'ni/ nap%i/ n plina #ulm'" un %,i&'r (mi sar' *'
+)&" (mi pun' m)na (n +ul'r/
- Pri0%ni'r" pri0%ni'r/
C)n* lu#ruril' s' lamur's#" n' pu,n's&' p' &%&i un r)s #a *' m%r&i/
E mai al's #'r#'&a& un+urul #ar' &ras's' (n min' si #ar'" % #lipa (n urma"
,u s&ra$a&u& *' #in#i-sas' +l%an&'/ E #u mus&a&a mi#a" aspra" $l%n*a" +ura
+r%asa" %#-ii mi#i si um'rii %$ra4il%r r%&un4i" i'si&i/ Oam'nii i-au lua& man&aua"
rani&a/ n $u0unarul v's&%nului ar' s#ris%ri si *%ua m'r'/ Iau m'r'l'" m%r& *'
s'&' #um sun&" si l' man)n#/
Mai%rul v%r$'s&' p'n&ru n%i " *ar par#a ar v%r$i" par#a ar %,&a (n vis/
- S,)n&a Mari' a0i" 0iua n'v's&i-mi si a ,'&i&'i/
- A*u-mi un &%# si -)r&i' p'n&ru min'" Dumi&r'" *a#a +as's&i/
Tr'$ui' sa ,a# #-iar as&a-s'ara s#ris%ar'a *' *%na&i'///
GPrima 0i *' r70$%i a ,%s& luni" 1B au+/" *' S, Mari'I
Sun& si in#i*'n&' #%mi#'/ Ra*ul's#u si-a a*una& plu&%nul si l' &in'
%am'nil%r un *is#urs *'spr' Pa&ri'/ T%&i #r'*'m #a ' % par%*i' amu0an&a si
#)n* #%l% a,lam #u surprin*'r'" *' la 'l (nsusi" #a a v%r$i& s'ri%s/
Ap%i" #a (n&)ia %ara mi-a *a& #a un $ur+-iu (n inima" un +l%n& Unul a
#a0u& la #'l mul& % palma *' #apul m'u" #a#i as&'p&am #ul#a&" pl's#ain* (n*'sa&
si m'&ali# (n pam)n&ul a,)na& al miris&ii/ Unul sin+ur" *ar par#a m-ar ,i l%vi& (n
,run&'
S'ara" iar masa (m$'lsu+a&a" #u ,rip&uri -ai*u#'s&i si $una&a&i *' &%&
s%iul/
5ATA CU O.RAJ @ERDE" LA @ULCAN
A &r'ia 0i" a#um la @ul#an" #%l%n'lul ma #-'ama si-mi *a %r*in sa
pl'# #u % s'#&i' (n sa& sa ,a# p%li&i' si an#-'&a/ Au v'ni& ,'m'i" r%m)n#'
*'-al' n%as&r'" sa s' pl)n+a $%#in* #a *' (n*a&a #' sa&ul a ,%s& parasi& *'
un+uri" #as'l' au ,%s& 4',ui&' *' &i+anii #ar' l%#ui's# la mar+in'/ @r'%
*%ua $a&r)n' ma (n&%varas's# p)na a#%l%" #a sa ,a# % p'r#-'0i&i' s'v'ra/
Dar ma (n&r'rup" #a#i (n&r' 'i ' % ,a&a *' vr'% #in#ispr'0'#' sau
saispr'0'#' ani" mi4l%#i' *' s&a&ura/ Ar' %$ra0ul *'sav)rsi& %val" *'
#ul%ar'a #-i-lim$arului v'r0ui" iar %#-ii #a nis&' prun' lun+i" v'r0i/
- Da&i-i *rumu/// si mi-' privir'a +r'a *' ,ram)n&ar'/
S' apr%pi' *' min'" mi-a lua& #apul su$ um$r'lu&a r%si' si" #u +ura
apr%ap' *' a m'a" ma (n&r'a$a" privin*u-ma #u %#-ii a#um v'r0i" a*)n#i
si #%pilar%si:
- Eu #' ,a#9
Pun' m)na mi#u&a si m)n+)i%asa" #a % pasar'" p' m)na m'a// si
(n#'&" (n s%ap&a #al*a si $una:
- Ram)i si *umn'a&a/
- @in% la n%ap&'" vin 'u (n sa&///
As vr'a sa-i s&riv's# $u0'l'" sa-i a#%par %#-ii" *ar (i a0v)rl numai
m)na *' p' m)na m'a/
- Nu s' p%a&'/// Ram)n ai#i/
5a# iarasi" ,ara sa vr'au" % #%ns&a&ar' p'ni$ila p'n&ru in&'li+'n&a
m'a/ D' #)&' %ri" (nain&' *' lup&a" pun manusil' *' pi'l' $runa" &%&ul s'
r'0%lva us%r/ S&iu #a ' s&upi*" *ar 's&' p's&' pu&'ril' m'l' #a sa nu #%ns&a&
#%in#i*'n&a as&a/
T%#mai p' la %ra &r'i" a *%ua 0i" primim %r*in sa %#upam C%*l'a
P' la mi'0ul n%p&ii" % r'#un%as&'r' *' -usari" #ar' n-a *a& p's&' ni#i
% san&in'la" s-a p%&i#ni& #-iar *' #%r&uril' %,i&'ril%r/ N'-am sp'ria& n%i" *ar
s-au sp'ria& si 'i si au rup&-% la ,u+a/ P' urma am (n&%rs p%s&uril' si 'i si
au rup&-% la ,u+a/
NTEMPLARI PE APA OLTULUI
Malul *'lur%s par' sa ,i' pu&'rni# %#upa&/ S' va* i#i-#%l% r'&'l' *'
s)rma" #r'n'luri *' &rans''/ Ma (n&r'$ #um v%m &r'#' apa a*)n#a si
vi4'li%asa a Ol&ului" su$ ,%#ul mi&rali'r'l%r/ Am an&i#ipa& vi0iun'a miil%r
*' m%r&i" a ura+anului *' %$u0'" a &rupuril%r 0v)rli&' (n a'r/
Unii sun& *' par'r' #a ni#i%*a&a nu v%m i0$u&i sa a4un+'m a#%l%/
Dar p's&' *%ua 0il'" #)n* % $a&'ri' a n%as&ra a *'s#-is ,%#ul asupra
*'alului *in ,a&a" am avu&" p'n&ru (n&)ia %ara" priv'lis&'a unui *u'l *'
ar&il'ri'/ P's&' 0'#' minu&'" #'a r%m)n'as#a" spr' ';&ra%r*inara n%as&ra
surprin*'r'" 'ra r'*usa la &a#'r'/ D%ua &unuri 'rau s,ar)ma&' #%mpl'&/ Era
% (n4un+-i'r' (n %r+%liu" #a (n,r)n+'r'a sampi%nului r%m)n la #ir#/
Ni#i%*a&a (n #ar&il' *' #i&ir'" sau (n lup&'l' #%pilari'i *in&r' n%i si &ur#i" nu
$iruiau &ur#ii/
s&im #a s' ,a# pr'+a&iri anum' p'n&ru mar'a lup&a/ A,lam *'
#a*'r'a Tur&u#ai'i si % s%#%&im #a p' % #a*'r' %ar'#ar' a .ranului" *'s&ul
*' umili&%ar'" *'al&,'l" p'n&ru #a s-% pu&'m a*mi&'/
Mi-' ,ri#a si mi-' ,ri+/ P%rnim #u #%mpania *'s,asura&a (nain&'a l%r
p' mu&'s&'/ Tr'mur a&)& *' &ar'" (mi #lan&an' *in&ii (n asa ,'l" #a mi-'
&'ama sa nu sim&a #'i *' l)n+a min' Nu p%& sa s&iu pr'#is *' #' &r'mur
a&)& *' n'rv%s" *' ,ri#a sau *' ,ri+ <#a#i sun& (m$ra#a& us%r" #a (n s'ara
#)n* am pl'#a&=/ mi sim& mus#-ii *' *'asupra +'nun#-il%r &r'mur)n*"
,ara
GSURORILE MNCIULEA D *' la spi%an' la 'r%in'I
- Sun& (n sa& *%ua ,'&' spi%an'/
Tr'sarim &%&i sp'ria&i/ E #a si #)n* % s&a,i' ar ,i s'mnala&a r'al/
- Da" *a/// Sun& *%ua sur%ri #ar' s-au avu& $in' si #u %,i&'rii un+uri"
#a sun& ,rumus'l'" iar a#um l' &rimi& m'r'u s&iri *in#%l%/
- 6-'%r+-i*iul'" ia pa&ru %am'ni si v'0i #' ' a#%l%/
- As&a-i #asa/// ' #asa l%r/// L' #-'ama Maria si Ana Man#iul'a/
naun&ru ' #-', #u s&ri+a&' si #)n&'#'/ La $a&ail' n%as&r' (n p%ar&a"
au aparu& (n pri*v%r #'l' *%ua ,'&'/ Una ' s#ur&a" sa &%& ai$a *%ua0'#i *'
ani" #u %#-ii mari #aprui si ,a&a r%&un*a *' &aran#u&a sana&%asa/
- C'-i #u *umn'av%as&ra a#i9
- P'&r'#'m" *%mnul' %,i&'r/// p'&r'#'m si n%i *' $u#uri' #a au v'ni&
r%m)nii n%s&ri/// P%,&i&i si *umn'av%as&ra" #a av'm pui ,rip& si vin $un///
- S' p%a&'" *%mnul'" %m in&'li+'n&" sa nu pri#'pi nimi# a&un#i #)n*
v'0i #-',uril' as&'a9 Du-&' im'*ia&" ,a % n%ua p'r#-'0i&i'" ar's&'a0a-l' si
lasa a#%l% un p%s& p)na m)in'/
- D%mnul' #%l%n'l/// am (n sa&/// spi%an'l' a#'l'a///#' ,a# #u 'l'9
- C' sa ,a#i9 mpus#a-l'/// *%mnul'/// ,a #' vr'i/ Dar lasa-ma (n
pa#'/// mpus#a-l'///
Mi s' ,a#' +%l (n #ap/ Pl'# aiuri&/
A *%ua 0i a,lam #a n%ap&'a v%m &r'#' Ol&ul la Ori-alma/ A+%nia s'
apr%pi' *' s,)rsi&
- D%mnul' +'n'ral/// *ar ' apa a*)n#a/// p%a&' *' *%i-&r'i m'&ri/ Si
#ur'n&ul ' iu&'///
- Si p' urma" (n va*" sun& s)rm' (n&ins' *'*'su$& (n apa" #a sa n'
(n#ur#am (n 'l'/// Ei au p%s&uril' *' mi&rali'r' #u &'vil' a&in&i&' *' #u
0iua///
Sar prin $al&%a#'" p's&' san&uri *' s#ur+'r'" alun'# (n&r-% ,)n'a&a"
iar ma ri*i# si &r'# mai *'par&'/ Priv'lis&'a aparu&a *in 'vap%rar'a n%p&ii '
n%ua #a la ,a#'r'a lumii/ O m%ara/// l)n+a 'a #)&'va #api&' *' ,)n si p'
urma apa &ul$ur'" #u siv%ai' pu&'rni#'" a Ol&ului $l's&'ma&/ Man&al'"
rani&' si i#i-#%l% #a*avr' si rani&i/
G%,iK'rul #u maK'l' s#%as'I:
P' % #api&a" #u #a#iula ,umuri' si &u+uia&a" un %,i&'r n' (n&)mpina
r)0)n* si n' ,a#' s'mn *' salu&ar' #u m)na/ A,lam" *in ,u+a" #a ar'
ma&'l' s#%as' a,ara/
Maria m!nciulea devenit! eroin!"
- D%m su$l%#%&'n'n&///
- E-9
- /// s&i&i" Maria Man#iul'a9 spi%ana9 spi%ana *' i'ri n%ap&'9
- Ei" spun'" ma///
- Am (n&)lni&-%/// ' a#i/// I-a *a& *%mnul +'n'ral *' la *ivi0i' % mi'
*' l'i si % p'r'#-' *' $%#an#i/// A &r'#u& Ol&ul (n ,run&'a unui r'+im'n&///
#a sa-i ara&' *rumul/
Av'am s-% (n&)ln's# si 'u p's&' vr'% *%ua sap&am)ni" al'r+)n*
$u#ur%asa spr' min' si #'r&)n*u-ma pri'&'n%s:
- @'0i" *%mnul' su$l%#%&'n'n&" ai vru& sa ma (mpus&i/// si 'u am
&r'#u& Ol&ul #u s%l*a&ii n%s&ri/
Rani&" (n .u#ur's&i" av'am sa-i va*" (n vi&rina la 8Ruli'&a8"
,%&%+ra,ia ala&uri *' r'+ina si *%amn'l' *' %n%ar' *' la pala&/ Av'am sa
a,lu #a ar' 8@ir&u&'a mili&ara8 *' aur si sa #i&'s# (n +a0'&' (n&)mplar'a 'i"
,ara #%mpli#a&ia #u ar's&ar'a su$ $anuiala *' spi%na4/ La Iasi av'am s-%
va* *in n%u" #au&)n*u-ma $u#ur%asa (n +ra*ina C%p%ului si ara&)n*u-mi
#a a ,%s& (n0's&ra&a si lua&a la un spi&al *' su$ (n+ri4ir'a r'+in'i/ .a a#um
am au0i& #a ' si (n #ar&il' *' #i&ir'/
- Orisan" n-a ,%s& ni#i *' *a&a as&a ra0$%i/// C' #r'0i9
- Nu/// #r'* #a nu/// Dar ar' sa ,i'/// Ca 's&' *' un*'/
POST NAINTAT LA CO>ALM
GS%l*a&ul spi%n *'vin' 'r%u *'#%ra&I:
.a&ali%nul n%s&ru 'ra a#um $in' (nain&a&" la 0'#' 1il%m'&ri p's&'
*'aluril' *' *in#%l% *' Ol&" (n C%-alm/ Un %ras'l #u s&ra0i rural *' lar+i"
#u #as' sas's&i" #u p%r&i (nal&'" (n#-is' si #u ,'r's&r' #a *' #'&a&'
La p%p%&a a,lam v's&i &%& mai r'l' *'spr' Tur&u#aia/ Nim'ni nu ia
(nsa lu#ruril' (n s'ri%s" mai mul& n' n'#a4's&' ,ap&ul #a nu sun&'m" (n#a
s#-im$a&i/
- D%mnul' #%man*an&" n' 4',ui's# un+urii" s#apa&i-n':
- Su$l%#%&'n'n& 6-'%r+-i*iu" ia-&i plu&%nul si v'0i #' 's&'/ Da#a
p%&i" in&ra (n sa& si s&r)n+' arm'l' l%#ui&%ril%r/ Ai +ri4a sa nu ,ii surprins/
<S' s&i' #a % par&' *in p%pula&ia sasa n' ' (nv'rsuna& %s&ila=/ Ia %s&a&i# p'
primar p' &impul #)& ,a#i p'r#-'0i&iil'/
Dar un +rup (n&r'+ *' sasi vin #%nv%i spr' min'/ Pl)n+ &%&i/
- C'-i #u *umn'av%as&ra9 (i (n&r'$ au&%ri&ar" ,ir's&'/
- N'-a lua& ,a&a/// ,a&a n%as&ra: Ma (n#run&/ Iar #%rul l%r" (n&r'+: N'-
a lua& ,a&a/// ,a&a n%as&ra:
Sas%ai#a (mi (n&in*' si % ,%&%+ra,i' mar' p' #ar&%n #'nusiu *' lu;:
- Ui&' #' ,rum%asa ,a&a" s&u*'n&a la Si$iu:
n&r-a*'var" ' &ar' ,rum%asa/
Un r%m)n *' ai n%s&ri (mi ';pli#a (n #-ip ,ir's#:
- D%mnul' %,i&'r" s%l*a&ul #ar' pa0's&' sa&ul" s%l*a&ul
*umn'av%as&ra" p' #ar' l-a&i lasa& ai#i" #ar' pa0's&' sa&ul/// a 0is #a '
spi%ana/
- E vr'un s%l*a& #ar' pa0's&' sa&ul9
- Pai #um9 E un s%l*a& #ar' ram)n' (n sa& 0i si n%ap&'/ D%arm'
#-iar la *umn'al%r/ Ar' un #al al$ si al'ar+a &%a&a 0iua *' la un #apa& la
al&ul al sa&ului/ Ei" pai *a#a 'ra 'l ai#i" #r'*'&i #a mai v'n'au un+urii9 S'
lua *upa 'i #u ,%#uri/
O $a&r)na ma ia *' m)na si $)4$)i'" m%rmai' #%#%sa&a:
- Ai sa-&i ara& 'u p' un*' vin" sa-&i ara& 'u p' un+uri/
n #apul sa&ului (n&)ln's# % ,a&a" *'-a *r'p&ul 'l'+an&a" (n&r-% r%#-i'
visini' *' vara/ Ala&uri *' 'a" un s%l*a&/ R'#un%s# p' ,a&a sasului si sim& %
a*'vara&a $u#uri'/ Salu& si ma apr%pii (n#run&a& *' s%l*a&/
- D' un*' vii9
S&ap)n p' 'l" (n p%0i&i' mili&ar'as#a" raspun*' v%r$in* rar:
- Sa &rai&i" *%mnul' su$l%#%&'n'n&: Am *us p' *%mnis%ara la
$ri+a*a" (n urma unui *'nun& #a ar s&i un*' sun& as#uns' arm'l'/
- Ei si9
- A#%l% n-au +asi&-% vin%va&a si i-au *a& *rumul/
- A&)&a &%&9
- Da" sa &rai&i" *%mnul' su$l%#%&'n'n&:
n&r'$ p' ,a&a" (n n'm&'s&'" *a#a ar' sa s' pl)n+a *' #'va si-mi
raspun*' #a nu" 0)m$in*/
M-am *'s#run&a& si 'u" *ar n'*um'rir'a nu-mi s#a*'/ Ma (n&%r# iar
#a&r' s%l*a&/
- Dar #u &in'" #'-i9
- Eu pa0's# sa&ul/
- Cum pa0's&i sa&ul9 Cin' &i-a *a& sar#ina as&a9
- D%mnul su$l%#%&'n'n& 5l%r's#u/
- Din #' r'+im'n& 's&i9
- 3R/
- .in'" *ar r'+im'n&ul 3R a pl'#a&/
E n'*um'ri& si #u &%&ul surprins/
- Cum s' p%a&'9 Eu n-am primi& %r*in *' r'&ra+'r'/
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
S'ara p%v's&'s# 'n&u0iasma&" la p%p%&a" a#'as&a (n&)mplar' Dar
*'%*a&a" #)n* #%man*an&ul (n#run&a 'n'rva&
- S' p%a&'" *%mnul'" sa nu v'0i #a 'ra un spi%n9
- Pl'a#a im'*ia& si a*u-l a#i/
Nu m-am *us 'u/ Am &rimis % pa&rula" #ar' l-a a*us/ Si l-a $a&u&
pa&rula p' *rum" l-a $a&u& s'r+'n&ul *' 0i" i-a &ras vr'% *%ua si
#%man*an&ul/
P's&' % sap&am)na" #)n* r'+im'n&'l' 'rau *in n%u (n&runi&' (n
$ri+a*a" (n v'*'r'a un'i $a&alii" m-a %pri& un #ap%ral" p' uli&a/
- @'*'&i" *%mnul' su$l%#%&'n'n&9 0i#'a&i #a sun& spi%n/ La $ri+a*a"
m-a ,a#u& #ap%ral/
#$fi%erii comple&a%i se ntreab! mereu dac! b!t!lia de pe $lt se
compar! cu ce de la 'erdun(
*is#u&ia v'#-' ' r'lua&a pasi%na&" #a#i P%p's#u par' %$s'*a&/
- Nu p%a&' sa ,i' *ra+a" &%&una/ Sa #%mpari" sa 0i#'m" $a&alia *' la
@'r*un" #u lup&a *' la Ol&" a n%as&ra9
- 5u+i" *ra+a" s' #%mpara ris#uril' p' #ar' l' ai (n&r-% $a&ali' mar'"
#u % $a&ali' #a a#''a *' la .ran9
P%p's#u +as's&' #a ra0$%iul nu ' pr'a +r%0av/ Sun& *'-% par'r' #u
'l/ 'iziunea de sne si foc, mii de cadavre culcate n ramezi, ca
lemnele n depozit, nclcite lupte corp la corp, ape nrosite, nu le-am
ntlnit pna acum.
- As#ul&a" P%p's#ul'" #' *'%s'$ir' ' p'n&ru n%i #a murim (n&r-%
lup&a #u mii *' %$u0' si #u mii *' mii *' #a*avr'" sau nim'ri&i #)n* s&am
la masa *' un sin+ur %$u09
- D%mnul' #api&an" '" sau nu" &%&una p'n&ru #'l an+a4a& (n&r-%
$a&ali'" *a#a ' v%r$a *' % lup&a #u ','#&iv' mari #a la @'r*un" sau *' %
lup&a #u ','#&iv' mi#i9
- Cum % sa ,i' &%&una9 Si #api&anul *'s,a#' #arn'a *' p' pi#i%rul *'
pui *in #iulama/ Cum % sa ,i'" $ai'&'" &%&una9 Ris#uril' sun& #u mul& mai
mari/
- S&ai" *%mnul'" #a iar *'vi'm/ Lasa-ma" Orisan/// N%i nu am
sus&inu& *'#)& un sin+ur lu#ru/ Ca p'n&ru #'l #ar' ia par&' ','#&iv la %
lup&a mi#a nu ' *' ni#i % imp%r&an&a *a#a m%ar' la @'r*un sau (n&r-%
(n#ai'rar' *' pa&rul'/
Daca un scriitor va descrie numai lupte de patrule, cred si eu ca
nu i se va vinde cartea.#)&act asta face, *i e absolt nou, +amil
,etrescu(
- Da#a-i pr%s&: N-ar' *'#)& sa pui' s&)n4'ni *' #a*avr'" ura+an' *'
%$u0'" r)uri *' s)n+'/ C'va asa/// sa ,a#a % s'n0a&i' n'$una///G As&'a-s
i*'il' susKinu&' (n ST'0' Hi an&i&'0'TI
GF&',an ia (n $raK' un %$iu0 n'';pl%*a&I:
Pr%$a$il #a v%m pun' $ai%n'&a si v%m navali #a la .ran/ Un %$u0
nu ';pl%*'a0a/ Din ,an,ar%na*a" l' *'#lar #amara0il%r s)#)i&i #a ar&il'ria
un+ur'as#a ' in%,'nsiva si iau (n $ra&' %$u0ul" #a sa l' ara& #a ar' pul$'r'
pr%as&a/ T%a&a lum'a s&ri+a sp'ria&a la min':
- As&)mpara-&'" 6-'%r+-i*iul'/// ai (nn'$uni&///9
Capi&anul s' (n#run&a m)ni%s" ri*i#a p%run#i&%r m)na/
- Lasa" *%mnul'" pr%i'#&ilul 4%s/
Din ,an,ar%na*a m'r'u" (nmanusa&" vin #u 'l (n $ra&'" #um as *u#'
un #%pil (n,asa& spr' +rupul l%r/ Sun& ,uri%si" s' *au (n la&uri si ra#n's# la
min':
- 5u+i *'-a#i///: D%mnul' #api&an/// a (nn'$uni&/
M-am &r)n&i& p' iar$a si (n#'p sa &r'mur/ mi a*u# amin&' #a sun&"
&%& #a la 1Q au+us&" (n $lu0a us%ara" pan&al%ni *' rai&#%r& *' vara" rari #a %
p)n0a *' #asa si +-'&' su$&iri *' s'vr%/ Mul&a vr'm' s'n0a&ia *' &'ama si
#'a *' ,ri+ s' #umpan's# (ns'ila&? p' urma" %*a&a #u rasari&ul lunii" #'a *'
,ri+ *'vin' pa&run0a&%ar'
E p's&' pu&'ril' m'l' a&)&a su,'rin&a/ Era a&)& *' #al* a0i: n#'r# sa
,i;'0 0iua *upa #al'n*ar" *ar #in' a mai &inu& s%#%&'ala *' 0il'" #)n*
p'n&ru n%i" #ar' &raim *upa #al'n*arul v'sni#i'i" n-av'au ni#i %
imp%r&an&a/ 6as's# &%&usi #a ' #u pu&in&a sa fie militareste -./.0
septembrie.
- D%mnul' su$l%#%&'n'n&" sun&'&i $%lnav/
Dupa #' (i lamur's# #a nu mai p%& (n*ura ,ri+ul" (i sim& a$a&u&i #a
nu p%& sa ma a4u&'/ 6r%a0a #a v%i (nn'$uni *' ,ri+ ma *'s#%mpun'/
n&r-un &)r0iu" #)n* sim& #a &r'# prin min' #u&i&'" mi s' par'
m)n&ui&%ar' pr%pun'r'a s'r+'n&ului @%i#u/ Ma lun+'s# 4%s" (n&ins" si *%i
%am'ni s' #ul#a p's&' min'/ Era si &impul/ Mi s' (n#l's&as'ra ,al#il'" *'
nu mai pu&'am v%r$i apr%ap'
Trup'" #aru&'" mili&ari #ar' um$la ,%r,%&a" (n vr'm' #' al&ii s'
plim$a linis&i&i #a si #)n* mis#ar'a nu-i priv's&'/ E par#a un ,'l *' Cal'a
@i#&%ri'i mili&ara/
G%r%ar'a *' ri*i#%l: s7 ,i' s#%s *' p' ,r%n& *in #au0a unui
*'ran4am'n& in&'s&inalI:
5i' *in #au0a ,ri+ului *' a0i-n%ap&'" ,i' *in al&a #au0a" sunt bolnav
de intestine. 1rei zile si trei nopti o duc ntr-o continua neliniste. O
s'&' *' m%ar&' si % a*'vara&a in#%n&in'n&a a s&%ma#ului/ Sun& sup& #a un
#a*avru si *'m%rali0a& #a un parali&i#/ Dur'ri n-am" a#u&'" (nsa *%#&%rul"
#ar' ma v'*' *' &r'i %ri p' 0i" ' -%&ar)& sa ma &rimi&a (n &ara la spi&al/ i '
,ri#a *' ,'$ra &i,%i*a/ Dar +)n*ul as&a ma (n+r%0's&'/ Sa ma *u# $%lnav *'
s&%ma# (n &ara9 Sa pl'# *' p' ,r%n& *in #au0a #a am 8s#aun'8 *'s'9
- D%mnul'" (n&'l'+'" vr'i sa &' *u#i (n &ara9
- @r'au" *%mnul' *%#&%r" vr'au/// *ar *in #au0a s&%ma#ului9
Mi s' par' #a ar ,i #'va" asa" m%r&al ri*i#ul" #a un +'n'ral #ar' ar
pur&a um$r'la" #a arma&a *' 'r%i *in Ti+ania*a" #ar' #'r lui T'p's s%l*a&i
sa-i ap'r' *' -%&i/
- D%mnul'" &' (n&r'$ (n#a % *a&a/// @r'i sa &' *u#i (n &ara9/// Nu v'0i
#' prapa*i& si 4i+ari& 's&i9/// @r'i" sau nu vr'i9
- @r'au/// *ar nu vr'au sa s&i' lum'a a#%l%/// #a *in #au0a
s&%ma#ului/// mi-am parasi& #amara0ii/
- Dar vr'i sa s&i' #a ai pl'#a& sa ,a#i $r)n0a mar' si ai muri& #a un
'r%u/// *' s&%ma#9
S&iu #a &rupul as&a" supus #a un s#lav" nu ma &ra*'a0a" *a#a vr'au/
D'al&min&'ri" #'-ar 0i#' C%ra$u" Orisan" P%p's#u si #'ilal&i #)n* m-ar s&i
pl'#a& *' p' ,r%n&" *in #au0a s&%ma#ului9
NE-A ACOPERIT PAMENTUL LUI DUMNEJEU
Or*in sa marsaluim" #u #'a mai mar' iu&'ala" n'%$%si&" spr' Si$iu"
r'spin+)n* %ri#' ,%r&' inami#' v%m (n&)lni (n #al'
G@i0iun'a Sav'#T sau" mai *'+ra$7 a s%l*a&ului *'spr' r70$%i"
as'm7n7&%ar' #u #'a a lui 5a$ri#i% *'l D%n+% (n :R%Hu Hi n'+ru *'
S&'*-alI:
- As&a ' (nain&ar'9 Nu v'*'&i #a ' #)mpul plin *' $a&ali%an'
r%m)n's&i" #a la man'vr'9 5ara l'+a&ura/// ,ara #%n*u#'r'/ N-a&i va0u& #a
i'ri ar&il'ria n%as&ra a &ras (n pr%priil' &rup' si n-a ,%s& ni#i un mi4l%# sa i
s' #%muni#' lun+im'a &irului9
In&'rvin" (n&r'rup)n*u-l" #a sa (n&ar's# #'l' spus' *' 'l/
- Si p' urma" ' p%si$il %ar' sa nu ,im *'l%# in,%rma&i *'spr' #'l' #'
s' p'&r'# (nain&'a n%as&ra" *'spr' ','#&ivul" %ri#)& *' apr%;ima&iv" al
&rup'l%r inami#' #u #ar' lup&am9 D'al&,'l" ni#i nu s&im si+ur un*' n'
+asim/ R'+im'n&ul n%s&ru si #'l *' ar&il'ri' n-au *'#)& un p'&i# *' -ar&a
(mpr'una" si ' #'ar&a" p'n&ru #a ar&il'ris&ii v%r s-% pas&r'0' p'n&ru
r'+ular'a &irului/
Tunuri sun& ras&urna&' (n san&ul s%s'l'i" m%r&i (n#ur#a&i prin&r' r%&i/
Sun& s'mn' #a a *%ua 0i v%m av'a % $a&ali' s'ri%asa/
GO,iK'rul laH" #a &'rm'n *' #%mparaKi' a $ravurii #'l%rlalKiI:
#a#i N/ ' sin+urul %,i&'r las al r'+im'n&ului si" lu#ru surprin0a&%r"
' privi& #u (n+a*uin&a" *' par#a ar ,i un simplu $%lnav *' s&%ma#" iar 'l
#%nvin'" #umin&'" #u a#'as&a #%nsi*'rar'/ n r'ali&a&'" asa #a Iu*a p'n&ru
*'s&inul .i$li'i" 'l ' n'#'sar #%l'+il%r lui" #a sa l' *'a masura pr%pri'i l%r
val%ri/ El pr%#ura ,i'#aruia &i-ni&a mul&umir' su,l'&'as#a *' a s' s&i
sup'ri%r/
Si a#uma (n#'p' una *in&r' 0il'l' #'l' mai +r%0av' *in via&a m'a"
*a#a nu #'a mai +r%a0ni#a/ Dura$ila -alu#ina&i' *' ,%# si *' &rasn'&'/
Si acuma ncepe una dintre zilele cele mai grozave din viata mea,
daca nu cea mai groaznica. Durabila halucinatie de foc si de trasnete.
Si acuma ncepe una dintre zilele cele mai grozave din viata mea, daca
nu cea mai groaznica. Durabila halucinatie de foc si de trasnete.
#i&'s# (n lumina pr%aspa&a a *imin'&ii N'u' 5r'i' Pr'ss'/
8S#'n' *' +r%a0a la Tur&u#aia - D%ua0'#i si #in#i *' mii *'
pri0%ni'ri - .u#ur's&ii am'nin&a&i - Arma&a n%as&ra &r'#' #a un &avalu+ *'
,i'r - T'l'+ram' #a&r' Ma#1'ns'n - U'r 1ann Rumani'n r'&&'n98 sun&
&i&luril' &';&ului *' p' % pa+ina (n&r'a+a/
Dupa un &imp" *in#%l%" p' *)m$ul s#un* *in ,a&a" apar' un #alar'&/
S-a %pri& #a % s&a&ui' p' un s%#lu/
Numai*'#)& vin *%i in,an&'ris&i/ S' %pr's# si 'i p' mar+in'a ri*i#a&a
#a % mar+in' *' &ava a plaiului v'r*' Revin acum saisprezece insi. Se
opresc toti aliniati, se desfasoara n tragatori si pornesc spre noi.
E sigur ca azi vom avea o batalie mare. N-as putea spune ca mai
am viziunea aceea de infern, cu mormane de cadavre si cu torente de
foc, dar stiu ca va fi destul sa deschida cei de vizavi focul, pentru ca sa
cad - asa cum stam neadapostiti - la prima salva
P' un p'&i# *' -)r&i'" &rimis #api&anului" #'r sa in&'rvina ar&il'ria:
8Sa s' &ra+a % salva #ar' sa (mpi'*i#' pun'r'a (n $a&'ri' a
inami#ului/8
Dar artileria noastra nici nu se gndeste sa traga. gentul de
legatura mi aduce un ordin scris pe un petic de hrtie!
"#atalionul nostru va prote$a retragerea diviziei, apoi d-ta vei asigura
retragerea batalionului si dupa aceea te vei retrage si d-ta".
Nu mai pricep nimic. %e sens are aceasta retragere& Si ce noima are
aceasta prote$are, cnd nici nu suntem atacati&
-%ti sunt, m'& %adem cu sufletele rupte, n genunchi, ne
aruncam $os, care cum putem, apoi alergam, coborm speriati,
mprastiati, fara sa stim cti mai suntem, mai ales acoperiti de pamnt
si fum cum aratam acum. E o schimbare de sus n $os, ca si cnd ar fi
cazut tmpla cerului si $umatate din privelisti s-ar fi rasucit ca ntr-un
ochi bolnav, ca ntr-o oglinda, dintr-o data ntoarsa.
- (reo trei sute si ceva, dar s-au oprit acum.
)n clipa asta am avut impresia ca s-au ciocnit doua locomotive, cu
un zgomot de iad, si am vazut cele doua carute crescute ntr-un munte
de fum. *risan trebuie sa fi fost facut praf, cu oamenii lui cu tot.
cum salva de obuze, urlnd aprig peste capetele noastre, se
prabuseste n mi$locul drumului, departe, n spatele meu, n plina
coloana, ridicnd, ca niste brazi, pamnt negru. *amenii fug n toate
partile, ca o adunare n care a lovit trasnetul. Spre norocul lor, la
dreapta, prul mocirlos are un mal mai rpos, care i poate ascunde de
vedere. Se napustesc multi acolo. doua salva de trasnete, spintecnd
naprasnic pe sus aerul, cade tot n drum si face alte patru morminte
circulare. Nu mai zaresc dect ctiva ntrziati si pe aghiotantul
regimentului, care fuge calare, n galop nnebunit. +oana lui salveaza
batalionul, caci inamicul, care de sus l vede alergnd, s-a ncapatnat
sa-l vneze si ,poate crezndu-l ofiter superior- trage toate salvele dupa
el. re totusi noroc sa a$unga la timp, dupa un dmb, unde i pierd
urma. Soseaua crapa n e.plozii cumplite. %adem cu sufletele rupte, n
genunchi, ne aruncam $os, care cum putem, apoi alergam, coborm
speriati, mprastiati, fara sa stim cti mai suntem, mai ales acoperiti de
pamnt si fum cum aratam acum. E o schimbare de sus n $os, ca si
cnd ar fi cazut tmpla cerului si $umatate din privelisti s-ar fi rasucit ca
ntr-un ochi bolnav, ca ntr-o oglinda, dintr-o data ntoarsa.
Nu pot sa-mi dau seama de pierderi, pentru ca soldatii se culca toti pe
unde gasesc, cnd vin obuzele. Dupa ce trombele de pamnt negru si
fum se risipesc i vezi cenusii, lungiti ici si colo, fara sa stii care sunt
morti si care sunt numai culcati ca sa se fereasca de sparturi.
%adem cu sufletele rupte, n genunchi, ne aruncam $os, care cum
putem, apoi alergam, coborm speriati, mprastiati, fara sa stim cti mai
suntem, mai ales acoperiti de pamnt si fum cum aratam acum. E o
schimbare de sus n $os, ca si cnd ar fi cazut tmpla cerului si $umatate
din privelisti s-ar fi rasucit ca ntr-un ochi bolnav, ca ntr-o oglinda, dintr-
o data ntoarsa.
* ntrziere ntinsa, si pe urma alte suieraturi. Ne prabusim odata
cu ele. Nervii plesnesc, pamntul si cerul se despica, sufletul a iesit din
trup ca sa revina imediat, ca sa vedem ca am scapat. Nu ndraznim
totusi sa dezlipim obrazul de pamnt.
Sunt trase prea de aproape si urechea nnebunita nu le aude
v$itura nepamnteasca dect aproape, odata cu prima e.plozie, cea
fuzanta, la trei metri de pamnt, dupa care vine scurt, dar deosebit, a
doua catastrofa, care ridica n vazduh o trmba de huma si fum gros, ca
o fntna arteziana neagra. Suieraturile groaznice au ceva de sarpe de
fier, de venire ntinsa, de "direct amenintator" - att ct ai timp sa auzi
din ele - caci plesnesc n detunaturi metalice, care sunt ca niste rupturi
deasupra omenescului, racnetul din rarunchi al ntregului fier din
univers.
/a nceput caut, cu cei ctiva oameni care se tin dupa mine cu
ochii scosi din orbite, albi de groaza, vreun adapost, ct de mic
Suntem asa, sub cerul vast, si pamntul nu vrea sa ne primeasca.
0rasnete vin mereu n noi, dar flacarile nu le vedem, caci nchidem cu
nclestare ochii. E.ploziile se succed organizat. 1nele le aud la ctiva
pasi, altele n mine. %um s-a terminat o ruptura, corpul tot, o clipa sleit,
si n$umatateste rasuflarea si se ncordeaza iar, sec, n asteptarea
celeilalte e.plozii, ca un bolnav de tetanos. 1n v$it scurt, pe care
urechea l prinde cu un soi de anticipatie, nclestezi dintii, cu mna
ndoita deasupra capului, ntr-o convulsie epileptica si astepti sa fii lovit
drept n moalele capului, sa fii mprastiat. Deasupra ta, ntia e.plozie ti
sparge urechile, te nauceste, a doua te acopera de pamnt. Dar prin
faptul ca le-ai auzit pe amndoua, nu esti mort. nimalic, oamenii se
strng unii lnga altii, iar cel de la picioarele mele are capul plin de
snge. Nu mai e nimic omenesc n noi.
- Domnule sublocotenent, ne-au prapadit...
- E rau, 2amfire.
3ugim deci la ntmplare, nada$duind a$ungem la rpa. Dar acum
au cu noi parca alta socoteala, cu gri$a potrivita. Daca stam culcati,
salvele se raresc si ele, pndind4 n clipa n care fugim nsa, vin dupa noi
ca pietrele, prabusind tot, vulcanic. )i vad pe culme, n picioare,
urmarindu-ne cu sentimente de vnatori, cum trageam noi la #ran, de
sus pe 5agura. *rice ncercare a noastra de a fugi i ndr$este ,sau,
cine stie, numai "i plictiseste"-.
6amntul farmitat, tsnit n sus, cade acum, cu ntrziere, n
ploaie pe noi.
obuzele trec pe lnga tine, strnind curent si v$ind metalic, cum
te traste un e.pres cnd te afli aproape de linie.
1n nou salt, dar v$itura ne-a luat nainte, e.plozia e acolo unde
vream noi sa ne oprim, si cnd sosim cadem n groapa de obuz.
5a trntesc $os, cu oamenii care se tin dupa mine. 6arca as
suporta totul, dar zgomotul nu. E.ploziile, ca prabusiri de locomotive
nrosite una ntr-alta, mi nfig, cu lovituri de baros, cuie n timpane si
cutite n maduva spinarii.
S-aud focuri de arma, au nceput sa ne urmareasca de aproape.
- Niculae, hai s-o luam la stnga. stia trag anume la zece pasi
naintea noastra, ca sa ne prinda n e.plozie.
- Niculae, hai s-o luam la stnga. stia trag anume la zece pasi
naintea noastra, ca sa ne prinda n e.plozie.
Dar n aceeasi clipa vin, naprasnic, v$iturile, caci n afara de
tunurile care trag cnd suntem culcati, altele, ochite gata, pare-se,
pndesc clipa cnd ne ridicam. Desigur, profitnd de acest prile$, cei de
sus fac e.ercitii de tir, asa cum adineauri faceau e.ercitii de defilare.
)ncercam, sleiti, s-o luam la dreapta. Dar si acolo obuzele ne
a$ung nainte, caci se calculeaza, prevaznd, ca vnatorii de porumbei.
Nu pot gndi nimic. %reierul parca mi s-a zemuit, nervii, de atta
ncordare, s-au rupt ca niste sfori putrede. Nu pot nici macar sa-mi dau
seama daca oamenii din $urul meu sunt mereu aceiasi, daca au cazut, si
cti. cuma nici nu mi mai vine sa alerg.
bia mai nteleg bocetul, ca o litanie, ca un blestem apocaliptic,
din adncul adncurilor parca.
- Ne-a acoperit pamntul lui Dumnezeu.
Si pe urma ne lamuresc! ei au prins de veste ca fugim abia o clipa
n urma, asa ca veneau cam dupa noi4 atunci au vazut un obuz care i-a
retezat capul lui 5ariei...
- ... si fugea, asa fara cap, dupa dumneavoastra, domnule
sublocotenent.
- mers ca la vreo patru-cinci pasi si pe urma a ngenuncheat si
a cazut.
- 7aideti, ca aci e capcana mortii.
- Ne omoara fara lupta.
Dar nu avem totusi cura$ul sa trecem prin focul de bara$.
Dar bara$ul acesta e condus de oameni care ne urmaresc ca pe
niste gnganii. +ndul nu ezita, mna nu le tremura, ochiul alege linistit
tinta, caci sunt netulburati de artileria noastra, ca niste mecanici de cale
ferata obisnuiti cu rotitele si manivelele lor.
$ungem totusi n sat, dupa ce mai ntlnim pe drum alti ctiva
oameni, din pluton. 6oate sa fie acum cam pe la prnz. Stam deci
aproape de trei ore sub focul dezlantuit al artileriei.
)n sat e ca o aratare de stafii militare.
- Regimentul, batalionul& 1nde sunt&...
- Regimentul& Dracu stie... trebuie sa fie la trei ore de mars de
aici.
5a ntreb nti, lungit n santul soselei, daca nu am fost prea de
tot demoralizat de focurile de bara$. E o ntrebare care nu m-a slabit
niciodata n razboi, dar care acum ma chinuie mai staruitor ca oricnd!
ltul, n locul meu, s-ar fi purtat mai demn&
8R*59N %*56/E:0!; E % pr%$l'ma" #ar' si (n #'alal&a via&a <#ar'
nu ' *'#)& paral'la #u #'a *' a#um= m-a %$s'*a& m'r'u" (n#a *in ul&imul
an *' li#'u: Sun& in,'ri%r #'l%rlal&i *' v)rs&a m'a9 n a#'l'asi (mpr'4urari"
al&ii #um s-ar ,i #%mp%r&a&9
Si (n#a al&a %$s'si'" #u ra*a#ini si mai a*)n#i/
Sun& *in&r-un n'am in,'ri%r9 C' as ,i ,a#u& *a#a as ,i ,%s& la @'r*un" sau
*a#a as ,i p' S%mm'" (n ura+anul *' %$u0' un*' &ra+ mii *' &unuri % *a&a9
E a#'as&a in,'ri%ri&a&' *' rasa9
Ei nu sun& *in #arn' si n'rvi #a n%i9 C' su,l'& au" *' p%& av'a &aria sa
(n*ur' a&)&a9
E;is&a" p' *r'p& #uv)n&" vr'% rasa al'asa" #ar' p%a&' sup%r&a #''a #' n%i
nu pu&'m sup%r&a9 si a&un#i &r'$ui' sa &ra+ #%ns'#in&'l' ,ir's&i p'n&ru
&%a&a a#&ivi&a&'a n'amului m'u" p'n&ru rap%r&uril' vii&%ar'" p'n&ru
+)n*uril' *' r'ali0ar' (n vii&%r" #ar' &r'$ui's# a4us&a&' mi4l%a#'l%r
m%*'s&'/
Nu #r'*'am (n nimi#/// ni#i ma#ar (n Dumn'0'u/// si a#'as&a 0i"
ara&)n*u-mi limi&'l' v%in&'i si al' p'rs%nali&a&ii (n #%mpara&i' #u al&ii" ma
*%v'*'a (n&r-% in,'ri%ri&a&' *' 'pava/ A ,%s& *'s&ul sa apara n'm&ii/// ,%#ul
a *%ua $a&'rii
8UER OANN RUMVNIEN RETTEN98
Orisan (mi s%p&'s&' #u +)n* (n+'nun#-'a&:
- U'r 1ann Rumani'n r'&&'n9
- C' vr'i sa spui9
- Am #i&i& *' *%ua %ri 0iar'l'/ Pi'r*'m ra0$%iul/
- Si #' pu&'m ,a#'9
- D%ua0'#i si #in#i *' mii *' pri0%ni'ri la Tur&u#aia/
- Da#a +'n'ralii n%s&ri nu s&iu un prin#ipiu *' &a#&i#a" 'l'm'n&ar: #a
% $a&ali' pr%s& an+a4a&a nu s' #%n&inua" #i pr%v%#i al&a" #a R%,,r' la Marna/
- As#ul&a" 6-'%r+-i*iul'" unul *in n%i *%i" p%a&' am)n*%i" &r'$ui'
sa pl'#' la .u#ur's&i/// Tr'$ui' sa +asim a#%l% %am'ni #ar' sa n' as#ul&'"
#)& mai ' &imp/
- Orisan" #' #r'0i &u #a pu&'m ,a#' a#%l%9
- Sa v%r$im #u vr'un parlam'n&ar in,lu'n&" #ar' sa l' *'s#-i*a %#-ii
&u&ur%r/ - As#ul&a Orisan" *a#a m'r+'m a#%l%" nu-i *'#)& un sin+ur l'a#:
r'v%lv'r'l'/ Ai #ura4ul as&a9 Da#a vr'i" *'0'r&am/// Es&i (n s&ar'9
A ramas (n+)n*ura&/
- E pr'a #%mpli#a&///
- A&un#i" sa lasam lu#ruril' #um sun&/
*'s&'p& (mi a*u# amin&' *' s#ris%ri/ Mama (mi spun' #a a#asa
sun& &%&i $in'
N'vas&a-m'a" p' -)r&i' lun+a m%v" mi multumeste pentru
donatie" 8A ,%s& % surpri0a" m-a uimi&/// Sa &' +)n*'s&i a#%l%" (n ra0$%i"
a&)& *' mul& la min'// &i mul&um's# (n#a % *a&a #a ai ,%s& a&)& *' *ra+u& (n
#-'s&ia lir'l%r" si-mi par' ,%ar&' rau #a ul&ima %ara n'-am *'spar&i& pu&in
#am r'#'/ Dupa pl'#ar'a &a am ,%s& &ris&a si a &r'ia 0i am pl'#a& *in
C)mpulun+/ Sin+ura/// #u s'rvi&%ar'a/// *'-a$ia am +asi& l%#uri (n &r'n/
Ai#i am +asi& &%&ul (n r'+ula/ S#ri'-mi *a#a p%&i" si #)& p%&i mai mul&/
S#ri'-mi un*' ai pus #-'ia *' la $ir%ul am'ri#an" un*' sun& a#&'l'
- C' '" ma9
- Sun&'&i rani&/// m)na s&)n+a/
T%a&a manusa-i plina *' s)n+'/// Un *'+'& a&)rna" (m$ra#a& si 'l (n
manusa lui" (n 4%s" prins par#a numai (n&r-% a&a" *ar nu sim& ni#i % *ur'r'/
6as's# prin&r' rani&i" p' 4%s" si un +rup *' n'm&i" #ul'si (n urma
n%as&ra #)n* urlam n'$un's&'/
Au p'n&ru min' pr's&i+iul im'ns al La#uril%r Ma0uri'n'" al Wpr's-
ului" al @'r*un-ului/ C' n-as *a sa s&iu sin#'r impr'sia l%r *'spr' 0iua *'
a0i/
n s,)rsi&" 'n'rva& *' pr%pria m'a &imi*i&a&'" (l (n&r'$ p' n'am& (n
,ran&u0's&' *a#a ' +rav rani&/ Ma mas%ara % #lipa si p' urma (mi raspun*'
s#ur&" &%& (n ,ran&u0's&':
- N-am nimi# *' v%r$i& #u *umn'a&a/
Sim& #a v%r$'s&' *' la p%p%r la p%p%r" nu *' la %m la %m" #um (i
#'rus'm 'u" *' la l%#ui&%rul Prusi'i la ma-ala+iul $u#ur's&'an" *' la Oan&
la C%n&a/ Ma (n&r'$ % #lipa *a#a sa-l l%v's#" asa rani& #um ' 'l/ l sim&
v%i& si a#'s& 4%# *' 8,a&a-n ,a&a8 &r'0's&' (n min' % m)ni' larvara/ Ni#i
unul *in&r' m%&iv'l' inv%#a&' %$isnui& (n #ampaniil' *' a&)&ar' a
p%p%ar'l%r nu m-ar ,i pu&u& ,a#' sa lup& #u ura si #u *%rin&a *' a u#i*'/
5ap&ul *' a ,i p' ,r%n& 'ra p'n&ru min' un s%i *' a#& *' pr'0'n&a
m%ralm'n&' n'#'sar si numai a&)&/ Nu i*''a *' pa&ri'" #ar' p'n&ru min' nu
s' #%n,un*a #u #'a *' s&a& (n &'n*in&'l' *' #u#'rir' '#%n%mi#a" p'n&ru #a
n-am %r+%liul ,i'rului si &a$a#ari'i r%m)n's&i" *ar ni#i i*''a *'
a*minis&ra&i' +'rmana" #ar' nu par' #-iar asa *' r'a" nu m-ar ,i ,a#u& sa
lup& a#&iv" sa vr'au sa u#i*/ Un sin+ur lu#ru m-a (m$%lnavi& &%&*'auna"
#)n* mi l-am #%n,irma&" *' ,uri'/ Pr'&'n&ia inami#ului *' a-mi p%run#i
mi' #a r%m)n (n vir&u&'a un'i +l%$al' sup'ri%ri&a&i *' rasa/ A,irma&ia as&a
apar'a in#'r&a" (n li&'ra&ura *' pr%pa+an*a" si nu % #r'*'am au&'n&i#a/ Am
avu& m%&iv' s-% #r'*" (n par&'a a *%ua a #ampani'i" #)n* 'ram un'%ri
ap%s&r%,a&i *in &rans''l' apr%pia&' si a&un#i am &ras #)&'va ,%#uri #u ura si
#u sa&is,a#&ia #u #ar' 's&i ispi&i& sa ap'si p' &ra+a#iul unui $r%Xnin+" mi#
si +in+as" #a sa *%$%ri un a&l'& %$ra0ni# si +r%s%lan <asa" #a %
*'m%ns&ra&i'=/ D' #)&' %ri un ,ap& *ina,ara a4un+'a p)na la a#'s& su$s&ra&
s'nsi$ili0a& na&i%nal al #%ns&iin&'i m'l'" &r'0'a (n min' a#''asi p%rnir' *'
,uri'/
A#um ma s&ap)n's#" &%&usi" si (l priv's# s&arui&%r" #a sa-l ,a# sa s'
(n&%ar#a spr' min'" as#ul&)n* #a *' % p%run#a" ,ara sa vr'a/
- Dumn'av%as&ra" s%l*a&ii +'rmani" av'&i pr'&'n&ia *' a ,i si #ura4%si
si pr%s&i (n a#'lasi &imp/ Dumn'a&a va* #a nu ,a#i ';#'p&i'" ni#i *' la una"
ni#i *' la al&a/ - Nu" *%mnul'" v%r$'am *' a n%as&ra/ Am sa-&i spun 'u
*umi&al' % v%r$a/// N%ua +'rmanil%r n' pla#' mul& *u'lul/ N%i prusa#ii"
mai al's" av'm &%&i &ai'&uri/// Ui&'" ai#i" si-mi ara&a (n ,a&a ur'#-ii %
#r's&a&ura/// Ei $in'" n%i av'm un ,'l *' 0i#a&%ar': Nu &' $a&' (n *u'l #u
unul #ar' nu s&i' sa s' $a&a" #a ' p'ri#ul%s/// P%& sa spun" *%mnul'" #a
*a#a *umn'av%as&ra a&i ,i s&iu& sa ,a#'&i ra0$%i" nu mai 'ram 'u a0i a#i"
&in)n*u-mi ma&'l' (n $ra&'/ Ui&' #'" *%mnul'/// Ar' si ra0$%iul r'+ulil'
lui/// #a si *u'lul/ N%i p' ,r%n&ul *' apus av'am %r' #)n* nu &ra+'am un
,%#" #-iar *a#a 'n+l'0ul 4u#a $ri*+' (n p%iana/// Cum #r'0i *umn'a&a #a s'
p%a&' &rai9 P' urma ' % r'+ula iar/// Da#a &u s&ai si inami#ul p%rn's&' la
a&a#" ar&il'ria &a &ra+'/// A&un#i inami#ul s' %pr's&' si (n#'p' sa &ra+a
ar&il'ria lui mai pu&'rni#/// a&un#i &u 'va#u'0i p%0i&ia si lasi p' ai lui sa
vina s-% ia/// P' urma &ra+' ar&il'ria &a" si 'l &r'$ui' sa pl'#' las)n* m%r&ii
si rani&ii #ar' s' #uvin/ P' urma" *a#a vr'a" vin' *in n%u" *a#a nu" nu/// La
n'v%i'" iar s' (n&)mpla #a mai sus/ Nu s' &r'#'" *%mnul'" ni#i%*a&a"
prin&r-un ,%# *' $ara4/
- .in'" *ar ai spus sin+ur #a nu s' p%a&' #%mpara #u
$%m$ar*am'n&ul *' la @'r*un si S%mm'/
- C'-ar' a ,a#'9/// a#%l% 'ram la a*ap%s& *' $'&%n" a*)n# su$
pam)n&/
- .in'" *ar #)n* p%rn'a&i la a&a#" a,ara" *'asupra" p' pam)n&9///
- >m/// A&un#i ,u+'am (nap%i" las)n* 4uma&a&' m%r&i a,ara" iar
#%man*an&ul #'l mar' s#-im$a p' #%man*a&ul ar&il'ri'i #ar' n-a pr'+a&i&
a&a#ul/
- D'#i a&a#ul n%s&ru *' a &r'#' prin $ara4/// vi s' par' un a#& *'
$ravura9///
Ar' un sur)s *' sin#'ra ir%ni'/
- Cr'0i *umn'a&a s'ri%s #a *umn'av%as&ra r%m)nii sun&'&i mai
$ravi *'#)& n%i" sau *'#)& ,ran#'0ii9
- A&un#i9
Ta#' as#ul&)n* lun+ *ur'r'a (n 'l" #a un +)n*/ Si p' urma" *upa #'
s-a s&r)m$a& pu&in:
- A&un#i (ns'amna #a *a&i &%& #%n#ursul arma&'i +'rman' sa a4un+a
mai r'p'*' la .u#ur's&i/// - C' n'v%i' av'a&i sa &r'#'&i" a0i" prin $ara49 Ca
sa salva&i p' #'i *inain&'a *umn'av%as&ra" p' #ar'-i a&a#am n%i9 T%& 'rau
pi'r*u&i/ N%i p%rnis'ram la asal&/// Da#a nu n' lasa&i sa a4un+'m la 'i" n%i
&%& pl'#am (nap%i" si-i (n#r'*in&am ar&il'ri'i" sa-i ,a#a (n&'l'+a&%ri/ A&un#i
*' #' a&i mai v'ni& +rama*a" *umn'av%as&ra *in urma9 A&i #al#a& r'+ula
ra0$%iului" iar ai n%s&ri s-au r'&ras" nu *in lasi&a&' - #r'* #a s&ii si
*umn'a&a #a +'rmanii nu sun& lasi - (n#a % *a&a" #i *in #al#ul/// E a*'vara&
#a am primi& ,%#uri *in #%as&a/// si #a" *in #au0a a#'s&'i n'as&'p&a&'
(n&%rsa&uri" nu n'-am pu&u& #ul'+' p' n%i" rani&ii/// Dar #' pi'r*'ri a&i avu&
*in pri#ina as&a9 Un*' mai pui #a pu&ini s' v%r (n&%ar#' *in&r' #'i prinsi
*in#%l% *' $ara4/
- C%man*an&ii n%s&ri pr'&ui's# ,%ar&' mul& a&a#ul la $ai%n'&a/
- T%#mai *' a#''a ai n%s&ri v%r a4un+' la .u#ur's&i asa *' #ur)n*///
P'n&ru #a nu +as's# in&'r'san&' lup&'l' la $ai%n'&a/ @a v%r ,a#' &%&*'auna
#' v-au ,a#u& a0i" #u #-i$0uiala" r'#'/ As#ul&a" (n Carpa&i av'&i &rans''
,%r&i,i#a&'9
Evi*'n& #a min& #u +ra$a/
- A" (n Carpa&i ' al&#'va/// Av'm &rans'' *inain&' pr'+a&i&'"
%r+ani0a&' +a&a/
- A*ap%s&uri $un'9
- Da" $%r*'i' #u *%ua s&ra&uri *' $us&'ni si un m'&ru *' pam)n&
*'asupra/ - Si+ur" v%m &ra+' p)na v%m *is&ru+' &rans''l' si $%r*'i'l' #u
&%& #' ' via&a (n 'l'/// Da#a $%r*'i'l' v%r r'0is&a &%&usi" #a p' S%mm'" nu
v%m *a &imp #'l%r *inaun&ru sa iasa/ Si a&un#i" *a#a av'&i ar&il'ri' #a
,ran#'0ii" ,a#'&i si *umn'av%as&ra #a ,ran#'0ii/// &ra+'&i (n %#upan&i///
%#upan&ii pl'a#a si &ra+ ap%i #u &unuril'" si asa 8*a #ap% al ,in'8/// #um a&i
#i&i& &%& &impul v'rii *'spr' #%&a M%r&-%mm'/
Sur)* #u % &ris&'&' *' m%ar&' (n su,l'&... 2ntariturile noastre din
+arpati3 4antierele si bordeiele care, adunate ca ntr-o batatura, nu
ar putea rezista unor rturi de porci tianesti..
Ai#i s' (n#-'i' r%manul *' r70$%i" #u ima+in'a ps'u*%-&ranH''l%r" 'v%#a&7 (n in#ipi&
ROMANUL IU.IRII FI 6ELOJIEI
- O iu$ir' mar' ' mai #ur)n* un pr%#'s *' au&%su+'s&i'/// Tr'$ui'
&imp si &r'$ui' #%mpli#i&a&' p'n&ru ,%rmar'a 'i/ D' #'l' mai mul&' %ri &'
%$isnui's&i +r'u" la (n#'pu&" sa-&i pla#a ,'m'ia ,ara #ar' mai &)r0iu nu mai
p%&i &rai/ Iu$'s&i (n&)i *in mila" *in (n*a&%rir'" *in *ui%si'" iu$'s&i p'n&ru
#a s&ii #a as&a % ,a#' ,'ri#i&a" (&i r'p'&i #a nu ' l%ial s-% 4i+n's&i" sa (ns'li
a&)&a (n#r'*'r'/ P' urma &' %$isnui's&i #u sur)sul si v%#'a 'i" asa #um &'
%$isnui's&i #u un p'isa4/ Si &r'p&a& (&i &r'$ui's&' pr'0'n&a 'i 0ilni#a/
na$usi (n &in' mu+urii %ri#ar%r al&%r pri'&'nii si iu$iri/ T%a&' planuril' *'
vii&%r &i l' ,a#i (n ,un#&i' *' n'v%il' si pr','rin&'l' 'i/ @r'i su##'s' #a sa ai
sur)sul 'i/ Psi-%l%+ia ara&a #a au % &'n*in&a *' s&a$ili0ar' s&aril' su,l'&'s&i
r'p'&a&' si #a" m'n&inu&' #u v%in&a" *u# la % a*'vara&a n'vr%0a/ Ori#'
iu$ir' ' #a un m%n%i*'ism" v%lun&ar la (n#'pu&" pa&%l%+i# p' urma/
&i #%ns&rui's&i #asa p'n&ru % ,'m'i'" #ump'ri m%$ila p' #ar' a al's-
% 'a" (&i ,i;'0i *'prin*'ril' #um l'-a *%ri& 'a/ T%a&' planuril' &al' *' vii&%r
p)na la m%ar&' sun& ,a#u&' p'n&ru *%i insi/ A pl'#a& *' a#asa" si 's&i
n'#%n&'ni& (n+ri4%ra& sa nu i s' (n&)mpl' #'va/// T' s&rapun+' #a un s&il'&
%ri#' alu0i' *'spr' 'a si 's&i n'$un *' ,'ri#ir' #)n*" *upa +r'u&a&i
ma&'rial' si umilin&' un'%ri" ai i0$u&i& sa-i ,a#i % surpri0a #ar' s-%
uim'as#a *' pla#'r'/ Ei $in'" (n&r-% 0i vin' ,'m'ia a#'as&a si-&i spun' #a
&%a&' as&'a &r'$ui' sa (n#'&'0' p)na m)in' la %ra 11"AB" #)n* pl'a#a la
+ara/ S-Cl%#1 n-a avu& #ura4ul sa &ai' *in spa&'l' unui %m viu ';a#& livra
*' #arn' la #ar' av'a *r'p&ul" #a#i s&ia #a as&a nu s' p%a&'/ T%&usi" ,'m'ia
#r'*' #a *in a#'as&a sim$i%0a s'n&im'n&ala" #ar' ' iu$ir'a" p%a&' sa-si ia
(nap%i numai par&'a p' #ar' a a*us-% 'a ,ara sa ,a#a rau r's&ului/ Ni#i un
*%#&%r nu ar' #ura4ul sa *'spar&a #%rpuril' #'l%r nas#u&i uni&i" #a#i l'-ar
u#i*' p' am)n*%ua/ C)n* ' #u a*'vara& v%r$a *' % iu$ir' mar'" *a#a unul
*in&r' aman&i (n#'ar#a imp%si$ilul" r'0ul&a&ul ' a#'lasi/ C'lalal&" $ar$a&
sau ,'m'i'" s' sinu#i*'" *ar (n&)i p%a&' u#i*'/ D' al&min&'ri asa ' si
,rum%s/ Tr'$ui' sa s' s&i' #a si iu$ir'a ar' ris#uril' 'i/ Ca a#'i #ar' s'
iu$'s# au *r'p& *' via&a si *' m%ar&'" unul asupra #'luilal&/
Eram (nsura& *' *%i ani si 4uma&a&' #u % #%l'+a *' la Univ'rsi&a&' si
$anuiam #a ma (nsala/
Din #au0a as&a" ni#i nu pu&'am sa-mi *au ';am'n'l' la vr'm'/ mi
p'&r'#'am &impul spi%n)n*u-i pri'&'niil'" urmarin*-%" ,a#)n* pr%$l'm'
ins%lu$il' *in in&'rpr'&ar'a unui +'s&" *in nuan&a un'i r%#-ii si *in
in,%rmar'a la&uralni#a *'spr' #in' s&i' #' vi0i&a la vr'una *in&r' ma&usil'
'i/
Era % su,'rin&a *' n'(n#-ipui&" #ar' s' -ran'a *in pr%pria 'i
su$s&an&a/
N' luas'm *in *ra+%s&'" sara#i am)n*%i" *upa r'n*'0-v%us-uri *in
#' (n #' mai *'s' p' salil' Univ'rsi&a&ii si *upa lun+i plim$ari p' 4%s" prin
&%a&' #ar&i'r'l' pava&' #u as,al& al' #api&al'i" #ar' 'rau si #'l' mai
sin+ura&i#'" p' a&un#i/
Dupa nun&a n%as&ra" #ar' a ,%s& (n&r-un anumi& ,'l &ainui&a" mi-a
muri& un un#-i #%nsi*'ra$il $%+a&" a #arui av'r' (mpar&i&a (n #in#i par&i *'
n'p%& a pu&u& sa (ns'mn' p'n&ru ,i'#ar' % a*'vara&a ras&urnar' s%#iala/
De aceea, tainuita nsemna ca amnasem, desi casatoriti civil, sa
ntemeiem o gospodarie, pna ce si eu si ea ne vom fi luat licenta, caci
cei o suta cincizeci de lei, pe care-i primeam ca functionar la Senat,
unde ma numise un fost prieten al tatei, nu ne-ar fi a$uns sa traim.
6na atunci nu aveam dect situatia marturisita de logodnici.
Situatie prea delicata ntr-adevar, dar la care a$unsesem datorita
felului pasionat al nevestei mele.
Ea locuia nca la matusa ei, unde mai locuia, de asemeni, n
pensiune, o colega de 1niversitate, prin care o cunoscusem si care-mi
placuse mult mai mult, caci era oachesa, iar mie nu-mi placeau deloc
blondele. Si totusi a$unsesem aci, solutie care, dealtfel, pe prietena o
lasa destul de indiferenta
Era a&)&a &in'r'&'" a&)&a ,r)n+'r'" a&)&a n's%#%&in&a (n &rupul $alai si
a&)&a +'n'r%0i&a&' (n %#-ii (nla#rama&i al$as&ri" #a a &r'#u& $irui&%ar'/
Lun+il' #%nv%r$iri" a#asa" (n sal%nasul #u *ivan' a#%p'ri&' #u s#%ar&' si
m%rman' *' p'rn'" *'v'nis'ra si p'n&ru min' - ' *r'p&" mul& mai &)r0iu -
% n'v%i' su,l'&'as#a/
D'al&min&'ri" 'ra a#'as&a ,a&a un #%n&inuu pril'4 *' uimir'/ Mai
(n&)i prin n'is&%vi&a $una&a&' p' #ar' % risip'a (n 4urul 'i/ 5a#'a &%a&'
lu#raril' ma&usii 'i" #ar' 'ra ins&i&u&%ar'" prapa*'a pu&inii $ani (n #a*%uri
p'n&ru pri'&'n'" iar p' #%l'+a 'i $%lnava a (n+ri4i&-% luni *' 0il' #a % s%ra
*' #ari&a&'" #u % a$n'+a&i' ,ara mar+ini" *' a*%l's#'n&a/
P' #)n* 'u #au&am sa as#un* %ar'#um *ra+%s&'a n%as&ra" 'a &in'a
s-% a,is'0' #u %s&'n&a&i'" #u m)n*ri'?
(n#)&" *'si nu-mi pla#'a" (n#'pus'm &%&usi sa ,iu ma+uli& *'
a*mira&ia p' #ar' % av'a mai &%a&a lum'a p'n&ru min'" ,iin*#a 'ram a&)&
*' pa&imas iu$i& *' una *in&r' #'l' mai ,rum%as' s&u*'n&'" si #r'* #a a#'s&
%r+%liu a #%ns&i&ui& $a0a vii&%ar'i m'l' iu$iri/
Sa &ul$uri a&)& *' mis&ui&%r % ,'m'i' *%ri&a *' &%&i" sa ,ii a&)& *'
n'#'sar un'i ';is&'n&'" 'rau s'n&im'n&' #ar' ma a*'v'r'au (n 4%#ul in&im
al p'rs%nali&a&ii m'l'/
D' un*' p)na a#i" &%a&' ,'m'il' $un'" #ar' &r'#'au (n &rasuri si
'#-ipa4' lu;%as'" ma &ul$urau prin v%lup&a&'a #u #ar' (m$iau p' %ri#in'"
(n &r'a#a& - si p' #ar' mi-ar ,i (mpar&asi&-%" #in' s&i'" (n anumi&' #%n*i&ii si
mi' D
,'m'ia a#'as&a (n#'pus' sa-mi ,i' s#umpa &%#mai prin $u#uria p'
#ar' 'u i-% *a*'am" ,a#)n*u-ma sa #un%s# as&,'l pla#'r'a n'as'mana&a *'
a ,i *%ri& si *' a ,i 'u (nsumi #au0a *' v%lup&a&'/
Am'&in* &%&ul" a#'as&a iu$ir' (n,l%r'a ,ara s'aman" #um (n,l%r's#
sal$a&i#" (n luna mai" nim,'l' lu4'ril%r *' #rin/
Cu %#-ii mari" al$as&ri" vii #a nis&' (n&r'$ari *' #l's&ar" #u
n'as&)mparul &rupului &)nar" #u +ura n'#%n&'ni& um'*a si ,ra+'*a" #u %
in&'li+'n&a #ar' irump'a" i0v%r)&a &%& a&)& *' mul& *in inima #)& *' su$
,run&'" 'ra" *'al&,'l" un sp'#&a#%l minuna&/
I0$u&'a sa ,i' a*%ra&a *' #amara0i" $ai'&i si ,'&' *'%p%&riva" #a#i
(n,rumus'&a &%a&a via&a s&u*'n&'as#a/ S&iau &%&i %r'l' 'i *' #ursuri si i s'
pr'&uia pr'0'n&a" #a un'i a*'vara&' v'*'&'" ,ra+il' si mi#i" p' vas&'l'
#ul%ar'/
5a#'a &%&ul #u pasiun'/ Un'%ri ispravil' 'i &in'au *' mira#%l/ C)n*
am (n#'pu& sa s&u*i'0 ,il%0%,ia *in &impuril' mai n%i si mai al's pr%$l'ma
spa&iului si &impului" am sim&i& n'v%ia sa au*i'0 un an *' 0il' un #urs *'
ma&'ma&i#i sup'ri%ar'" ,a#u& *' un pr%,'s%r savan&" *' r'pu&a&i'
'ur%p'ana/ Si 'a" #ar' nu urma *'#)& ,ran#'0a si r%m)na" #ar' av'a %r%ar'
*' ma&'ma&i#i - ,us's' *' *%ua %ri #%ri+'n&a *in #au0a l%r - numai #a sa
,im (mpr'una" ma (ns%&'a si as#ul&a a#um" % %ra p' sap&am)na" s'ri%asa si
#umin&' #a un #a&'lus" prin#ipiil' +'n'ral' al' #al#ulului *i,'r'n&ial/
Par&'a na0*ravana 'ra #a" *'si (n linii +'n'ral' nu (n&'l'+'a nimi# *'si+ur"
*upa #urs pun'a surprin0a&%ar' (n&r'$ari *'spr' un'l' *'&alii <si #um
(n&r'$a *' pasi%na&///=/
Nu mai v%r$'s# #a nu lips'a ni#i *' la #ursul *' 'n#i#l%p'*ia
,il%0%,i'i" un*' a,la n%u&a&i *'spr' via&a #'lulara/
D'al&,'l" (n s#ur&a vr'm'" a &r'$ui& sa n' mu&am (mpr'una" p'n&ru
#a nu mai pu&'am s&a ni#i #)&'va #'asuri *'spar&i&i unul *' al&ul/
Era % +%sp%*ari' $%'ma" #u pri'&'ni si pri'&'n'" &in'ri" #u sar$a&%ri
mi#i impr%vi0a&'" plin' *' v's'li' si *' n'pr'va0u&/
M)n*ria *' a %,'ri % 8masa8 lua pr%p%r&ii *' 'v'nim'n&" #ar' #'r'a
pr'%#upari *' % sap&am)na" ';#ursia la M%si si s&r'n+aria *' a n' *a (n
#alus'i" *' a m)n#a ,l%ri#'l' si a $'a un &ap *' $'r'" 'ra/// %r+i'/
.u#uria n'v's&i-mi" #)n* - s&iin* aniv'rsaril' pri'&'nil%r n%s&ri - l'
pr'+a&'a mi#i *aruri" surpri0'" 'ra &%& a&)& *' mar' #a a l%r/
A ,%s& p%a&' vr'm'a #'a mai ,rum%asa *in #asni#ia n%as&ra/
Ru*' apr%pia&' nu av'am *'#)& *%i un#-i" ,ra&ii &a&'i/ C'l mai mar'"
im'ns *' $%+a& si apri+ *' avar" s' *'0in&'r'sa #u &%&ul *' n%i" #a sa nu ,i'
n'v%i&" #in' s&i'" sa s' (n*ui%s'0' si sa n' a4u&'/ C'lalal&" *'pu&a&ul"
#un%s#u& #a %m *' spiri& si ';#'l'n& %ra&%r"
D' S,)n&u Dumi&ru" un#-iul #'l a&)& *' $%+a& si *' avar a %,'ri& %
masa mar' ru*'l%r/ Au ,%s& #'lalal& ,ra&' al lui" #u n'vas&a si $aia&ul"
mama" s%ra m'a #'a mar' #u $ar$a&ul 'i" #'a mai mi#a" n'mari&a&a (n#a" si
'u #u n'vas&a-m'a/
Cin' ar ,i pu&u& sa lips'as#a *' la a#'s& pr)n0 anual" #)n*
sp'ran&'l' m%s&'nirii 'rau a&)& *' (n&'m'ia&'9
/ Am impr'sia #a ni#i unul" ni#i #'lalal&G *in #'i *%i un#-i" Ta#-' Hi
Na'I nu l-au iu$i& p' &a&a/ 6as'au am)n*%i - 'i" #ar' ,a#us'ra av'r' - #a
,us's' n'pra#&i# si n's'ri%s/
Pr%,'s%r univ'rsi&ar" ,%s& s'#r'&ar +'n'ral" pu$li#is& apr'#ia&" muris'
*upa % via&a ,%ar&' a+i&a&a" (n#a &)nar" las)n* $ruma *' av'r' (n#ar#a&a *'
*a&%rii/
Nu-i pu&us'ra i'r&a #a s-a (nsura& #u % ,'m'i' sara#a si #r'* - *upa
$unav%in&a *is&insa #u #ar' au a##'p&a& p' n'vas&a-m'a - #a ni#i mi' nu-
mi i'r&au as&a/ D'al&,'l" #a&r' s,)rsi&ul m's'i a si v'ni& v%r$a *'spr' &a&a///
D'pu&a&ul" #u % ama$ili&a&' *' un#-i +alan&" a (n&r'$a&-% p' n'vas&a-
m'a *a#a si 'a urm'a0a ,il%0%,ia/ Nu s&iu *' #'" in&imi*a&a sau (n&'l'+)n*
#a ma (n&%varas's&' p' min' la #urs" i-a raspuns a,irma&iv/
- Asa*ar - si par#a sur)*'a - s&u*ia&i am)n*%i ,il%0%,ia9 Raspi#a
*%m%l sila$'l' #uv)n&ului ,il%0%,i'/
- : 9 Da///
- Ciu*a&/// D' %$i#'i am%rul ' #'l #ar' *u#' la ,il%0%,i'/// - si (n#a si
mai ir%ni# - si #' ,il%0%,i': La *umn'av%as&ra va* #a *rumul a ,%s&
*imp%&riva/// ,il%0%,ia v-a #%n*us la am%r/ R%s&'a 8am%r8 #u +ura
r%&un*a" *' par#a ar ,i ,%s& num'l' #r'm'i *' #ura&a& nas&uri/
T%&i au (n#'pu& sa 0)m$'as#a" numai p'n&ru #a au va0u& #a un#-iul
Ta#-' s' amu0a/
- C''a #' va *%r's# sin#'r ' sa nu r'v'ni&i vr'%*a&a la ,il%0%,i'/ Ar
,i *ur'r%s/ Mai ram)n' sa ,a#i p%li&i#a" &%& (n ,'lul (n #ar' a ,a#u&-% $i'&ul
C%rn'liu" #ar'" *a#a nu ma-ns'l" 'ra si 'l &%& ,il%0%,/ Si (n&%r#)n*u-s'" #u
%$ra4ii apr%ap' #a0u&i" ras *' &%&" #a&r' ,i+ura us#a&a si n'+ri#i%asa: N'n'
Ta#-'" %ri#' ai spun'" ' ,'rm'#a&%ar' naivi&a&'a sa #r'0i #a &u p%&i
(n*r'p&a % &ara/
5i'r$'am *' n'mul&umir'" #a#i mi-'ra p'ni$il sa au* v%r$in*u-s'
#u a&)&a usurin&a *'spr' &a&a" *ar par#a 'ram si 'u (nr)uri& *' s,iala
(n+ri4%ra&a a #'l%rlal&i (n ,a&a un#-iului *' #ar' *'pin*'a vii&%rul n%s&ru/
- si #-'l&uia l'a,a *' pr%,'s%r univ'rsi&ar #a sa s#%a&a +a0'&'"
m)r)ia #u a#r'ala $%+a&asul" #aruia #-'l&uiala (i ,a#'a rau" #-iar la al&ii si
#-iar *upa ani *' 0il'/
O priv'am p' n'vas&a-m'a" #'r)n*u-i par#a i'r&ar' si 'a (mi sur)*'a
(mpa#iui&%ar' si in&'li+'n&a/
- Dr'p& sa-&i spun" n-am p%m'ni& un %m #ar' sa ,i avu& mai pu&in
n%&iun'a $anului #a 'l/
- A" nu/// n'n' Ta#-' C'l pu&in p' min' ma amu0au 'n%rm
*is#u&iil' *' prin#ipii/
- Ei" S&',an'" *a#a &a&a-&au ar ,i ,%s& #'va mai s&r)n+a&%r" *a#a n-ar
,i risipi& a&)&/// v-ar ,i lasa& si v%ua sa &rai&i al&,'l *'#)& &rai&i <va sa 0i#a"
*'si av'a a'rul #a i+n%r'a0a" s&ia #a &raim (n *i,i#ul&a&'" #)n* par'a #a
plu&'s&' p' *'asupra=/ D'al&,'l" (i s'm'ni l'i&/ A#um va* #a &'-ai (nsura& si
&u &%& *in *ra+%s&'/
- Un#-iul' *ra+a D' #'l' mai mul&' %ri" parin&'l' #ar' lasa av'r'
#%piil%r l' &ransmi&' si #ali&a&il' prin #ar' a ,a#u& av'r'a: un %$ra0 mai
+r%s" un s&%ma# (n s&ar' sa *i+'r'0' si %ua #l%#i&'" #'va *in slu&'nia
n'v's&'i lua&' p'n&ru av'r'a 'i" n'apara& % sira a spinarii ,l';i$ila #a
nuiaua <*a#a nu #umva ra-i&ismul n'v's&'i mili%nar' n-a (n0's&ra&-% #u
#%#%asa ri+i*a #a % $u&uru+a=/ Ori#' m%s&'nir' '" s-ar pu&'a 0i#'" un $l%#/
Mai al's #u paran&'0a s&iam 'u" si s&iau &%&i" la #' ,a# alu0i'/
- .in'" *%mnul'" #um p%&i sa ,a#i una #a as&a9 N'maip%m'ni&///
Au0i *umn'a&a" n%i nu s&im #um sa-l mai &in'm p' mania#ul ala p' v)r,ul
*'+'&'l%r si p%,&im/// *umn'a&a (i (n&%r#i r)n0a p' *%s/
La #%l&ul s&ra0ii .a&is&'" ,ara sa s' sin#-is'as#a *' #in'va" n'vas&a-
m'a mi-a *a&" #u $u0' m%i" saru&ul ,a+a*ui& la masa/ L-a pr'lun+i& #a sa
&r'a#a (n 'l $una par&' *in su,l'&ul 'i (n*ui%sa& *' a*mira&i'/
P's&' *%ua0'#i *' 0il' un#-iul Ta#-' 'ra *us la #imi&ir" #u p%mpa
mar' si aus&'ra" *' #a&r' ru*'l' (n+ri4%ra&' &%a&'/ T's&am'n&ul #%n&in'a
(n&r-a*'var % surpri0a/ Prin&r-un #%*i#il" *a&a& #u 0iua *' YZ %#&%m$ri'"
mi' mi s' lasa % Mu%&i&a&' *u$la *'#)& %ri#aruia *in&r' #'ilal&i m%s&'ni&%ri/
n&r' l'+a&'l' *'%s'$i&'" 'ra si #'l #uv'ni& mi': % vila (n
(mpr'4urimil' Parisului" p' #ar' un#-iul % l%#uis'" p' #)n* s&a&'a a#%l%" si
p' #ar'" (n urma" % #umparas'/
T%&usi" n-am pu&u& sa-mi iau (n&r'a+a par&' *' m%s&'nir' #uv'ni&a/
Un#-iu-m'u a *'s#%p'ri&" *upa #)&'va 0il' *' m'*i&a&i'" #a &'s&am'n&ul a
,%s& +r'si& in&'rpr'&a&/
- 8Las anum' n'p%&ului m'u pr','ra&" S&',an" #asa m'a" #u par#ul si
#u $i$li%&'#a si &%& #' #uprin*'" *in .*/ Daum'snil 11 $is" Paris" s-%
s&ap)n'as#a si s-% ,%l%s'as#a (n amin&ir'a m'a/8
- Ei9
- Cum 'i" un#-iul'" #um 'i9 Las 8anum'///8 v'0i" 8anum'89
n'p%&ului m'u ,av%ri&" *'#i 8,av%ri&8/- @a sa 0i#a (mi #%ns&i&ui' l'+a&
*'%s'$i&/
- A" nu/// Nu" ni#i*'#um un l'+a& *'%s'$i&/// E % *%rin&a a *umi&al'
sa ,i' l'+a& *'%s'$i&" *ar nu '/// N-am #' sa-&i ,a#/ - C%*i#ilul spun' numai
#a (n par&'a #uv'ni&a *umi&al' sa in&r' #asa *in .*/ Daum'snil/ Nu #a &i s'
#uvin' p's&' Mu%&i&a&'/
Am ,%s& pur si simplu uimi&/ Dar m)ni%s nu 'ram/
- Cum" un#-iul'" #)n* a#%l% s#ri' 8las anum'8" a*i#a: las
(n*'%s'$i9
- T%#mai p'n&ru #a s#ri' 8anum'///8/ Da#a n-ar ,i s#ris 8anum'8
a&un#i ai ,i avu& *r'p&a&'" 'vi*'n&/
Am (n#'pu& sa r)*/
- Ciu*a& m%* *' ,av%ri0ar' a#'s&a *' a-mi (n4uma&a&i par&'a
#uv'ni&a/
- Nu ma priv's&'/ Eu a&)&a s&iu" #a ,a# pr%#'s/
P's&' #)&'va 0il' a si (n#'pu& a#&iun'a 4uri*i#a/ Spr' n'*um'rir'a
m'a (n*ur'ra&a" mama si sur%ril' m'l' au &r'#u& *' par&'a lui si au p%rni&
a#&iuni paral'l'/
Dar as&a n-a ,%s& ul&ima surpri0a a a#'s&ui &'s&am'n&/
N'vas&a-m'a" #u %#-ii 'i al$as&ri si n'pri-ani&i" a in&'rv'ni& (n
*is#u&i' #u % pasiun' si % (n*)r4ir' *' #ar' nu % #r'*'am (n s&ar'/
Rip%s&a in*i+na&a" am'nin&a" #u un ,'l *' ma&uri&a&' #ar' ma 4i+n'a
%ar'#um/
- Cum as&a9 Dar nu v'0i #a &%&i v%r sa &' (ns'l'/// P'n&ru #a 's&i pr'a
$un///
As ,i vru&-% m'r'u ,'minina" *'asupra *is#u&iil%r a#'s&'a vul+ar'"
plap)n*a si av)n* n'v%i' sa ,i' 'a pr%&'4a&a" nu sa in&'rvina a&)& *'
'n'r+i#" in&'r'sa&a/
- Nu &' (n&'l'+ *'l%#" *ra+ul m'u? la s'*in&'l' *' s'minar" la
Univ'rsi&a&'" *is#u&i #u pa&ima si &' #'r&i #u &%a&a lum'a" p'n&ru #a sus&in'
#a nis&' #'lul'" a#%l%" m%r sau nu" iar a#i" #)n* *is#u&i #u 'l" &' lasi a&)& *'
m%al'/
Ma #uprin*'a % n's,)rsi&a &ris&'&' va0)n* #a ni#i ,'m'ia as&a" p'
#ar' % #r'*'am apr%ap' su,l'& *in su,l'&ul m'u" nu (n&'l'+'a #a p%&i sa
lup&i #u (n*)r4ir' si ,ara #ru&ar' p'n&ru &rium,ul un'i i*'i" *ar (n a#'lasi
&imp sa-&i ,i' sila sa &' ,ram)n&i p'n&ru % suma" ,i' 'a %ri#)& *' mar'" sa
l%v's&i apri+ #u #%a&'l'/
Am #%nsul&a& *%i *in&r' #'i mai r'pu&a&i m'm$ri ai $ar%ului" #ar'
mi-au spus #a *r'p&a&'a ' *' par&'a m'a si #a v%i #)s&i+a n'+r'si&
pr%#'sul/
ai m'i" &%&i *' a#%r* #u un#-iul" ma *'#r'&au la#%m" '+%is&" lipsi& *'
#ara#&'r//
/ N'-am (n&)lni& #u pril'4ul paras&asului si a$ia *' am s#-im$a&
#)&'va v%r$' &%& &impul/ La i'sir'a *in $is'ri#a l'-am spus #a a##'p&
pr%pun'r'a l%r/ Di,'r'n&a" la *r'p& v%r$in* ,%ar&' imp%r&an&a p'n&ru min'"
(mpar&i&a (n #)&'va par&i" 'ra p'n&ru 'i ,ara pr'a mul&a (ns'mna&a&'? &%&usi"
#)n* l'-am #%muni#a& v's&'a" a ,%s& % $u#uri' lipsi&a *' %ri#' urma *'
$un-sim&/ M-au (m$ra&isa& #u &%&i" #-iar un#-iul"
/ N'vas&a-m'a" #ar' *in #au0a *is#u&iil%r *'v'nis' %*i%asa &u&ur%r
#'l%rlal&i" a#um" #)n* a a,la& *' -%&ar)r'a m'a" 'ra n'm)n+)ia&a si-i ura
p' &%&i/
D'si (mi *a*'am s'ama #a ,a#' as&a (n $una par&' *in *ra+%s&'
p'n&ru min'" &%&usi as ,i vru&-% al&,'l/ A$ia a primi& invi&a&ia la masa/
Dupa masa" pri'&'n%sul m'u un#-i n'-a lua&" p' min' si p'
#umna&u-m'u" #u 'l (n $ir%u" a #'ru& #a,'l' si li#-i%ruri/
- As#ul&a" #' av'&i *' +)n* sa ,a#'&i v%i #u $anii p' #ar' i-a&i
m%s&'ni&9/// Da&i-i (n#%a sa vi-i &in 'u Am % ,a$ri#a *' m'&alur+i'
- Un#-iul'" 'u ma +)n*'am///
- C' &' +)n*'ai9 Las[ #a &'-am va0u& 'u/ N-ai spiri& pra#&i#/// Ai sa-&i
pi'r0i av'r'a <#'l pu&in sa ram)na (n ,amili'" av'a a'rul sa spuna=/
+u filozofia dumitale nu faci doi bani. +u 5ant ala al dumitale
si cu 4chopenhauer nu faci n afaceri nici o brnza. )u sunt mai
destept ca ei, cnd e vorba de parale.
Eu #u n'vas&a-m'a am ,i vru& sa pl'#am *in &ara" si sa n' s&a$ilim
,i' la Paris" ,i' la .'rlin" p' #ar' (l pr','ram *in #au0a pr'%#uparil%r m'l'
(n ,il%0%,i'/
S#-im$ar' a ,%s&" p%& spun'" *'#i" numai (n ,ap&ul #a (n#-irias'm
un apar&am'n& ,%ar&' (n#apa&%r si *'s&ul *' #ura&" prin #ar&i'rul s&ra0ii
T'il%r" p' #ar' - *'si (mi av'am im%$ili0a&a 4uma&a&' *in av'r' la Paris - (l
m%$ilas'm mul&umi&%r/ Un *%rmi&%r mar'" #u %*aia *' $ai' (n ma4%li#a"
un sal%nas mi# p'n&ru 'a" un $ir%u p'n&ru min' n'-au %,'ri& un pril'4 *'
pr'%#upari &imp *' *%ua-&r'i sap&am)ni/ Era p'n&ru min' % $u#uri'
n'spusa s-% va* (n ,i'#ar' 0i uimi&a *' s#-im$ar'a #'a n%ua"
#%n&'mpl)n*u-si 8su,ra+'ria 'i8 #a un #%pil $l%n* si pasi%na&/
P's&' vr'% sap&am)na i-am spus" asa (n &r'a#a& <si #a *' %
'n%rmi&a&'=" *'spr' pr%pun'r'a un#-iului *'pu&a&/ Spr' mirar'a m'a" (n
l%# sa r)*a" a *'v'ni& s'ri%asa/ P' *'asupra" i*''a *' a,a#'ri % in&'r'sa/
Am primi& pr%pun'r'a un#-iului/
Mai mul& ma n'mul&um'a pasiun'a #u #ar' n'vas&a-m'a *is#u&a
a,a#'ril' si a&'n&ia ma&ura #u #ar' #)n&ar'a &%&ul/
Evi*'n& #a 'ra (n a#'as&a pu&'r' #'va *in pasiun'a #ar' % ,a#us' sa
as#ul&' un #urs (n&r'+ *' #al#ul *i,'r'n&ial" &%& p'n&ru min'?
nu ' mai pu&in a*'vara& (nsa #a (n a#'s& in&'r's al &in'r'i m'l'
n'v's&' p'n&ru a,a#'ri" v'*'am v'#-iul ins&in#& al ,'m'il%r p'n&ru $ani/
Ca % &i+r%ai#a va+ *%m's&i#i&a" (n #ar' s' *'s&'ap&a p%rnir'a
a&avi#a" a&un#i #)n*" #ul#a&a #u #apul p' pi'p&ul *r's%rului si-i lin+'
m)na" *)n* *' s)n+'" (l s,)si' p' impru*'n&" &%& asa av'am impr'sia #a
(n&)mplar'a #u m%s&'nir'a &r'0is' (n ,'m'ia m'a p%rniri #ar' *%rmi&au
la&'n&" *in s&ram%si" (n 'a/
Al&,'l" via&a n%as&ra" #um am spus" nu s' s#-im$as' *'#)& ,%ar&'
pu&in #a *'prin*'ri/
A&)& *' mar' 'ra r'pu&a&ia *' %m *' a,a#'ri si *' spiri& pra#&i# a
un#-iului n%s&ru" (n#)&" #u &%a&' #a &%&i (l s&iau p'ri#ul%s" s-a -%&ar)& sa s'
a*un' suma *' un mili%n 4uma&a&'" *%ua la n'v%i'" (n ,amili'" #a sa
#%n#uram la li#i&a&ia ,a$ri#ii *' m'&alur+i'
P' la s,)rsi&ul lui ,'$ruari'" un#-iu-m'u a (n#'pu& sa %r+ani0'0' un
,'l *' $an#-'&' la 'l a#asa" invi&)n* #%l'+i parlam'n&ari" %am'ni *' $an#a
si *'mni&ari in,lu'n&i/
5ir's&'" p'n&ru pr%sp'ri&a&'a (n&r'prin*'rii" ,'m'il' mai &in'r' si
mai ,rum%as' *in ,amili' 'rau savan& *is&ri$ui&'" #a sa ,i' ala&uri *' #'i a
#ar%r $unav%in&a &r'$uia sa ,i' #ap&a&a/ 5amiliari&a&il' 'rau (n+a*ui&' #u
in*ul+'n&a si s' num'au a&'n&i'" ama$ili&a&'" *'pu&a&ul (nsusi l' (n#ura4a"
#r')n*" prin lim$a4ul lui n'%#%li&" a&m%s,'ra n'#'sara/ .in'(n&'l's #a
n'vas&a-m'a 'ra m%m'ala #'a mai pr'&i%asa/ Eu #r'*'am #a (nn'$un's#
privin* sp'#&a#%lul/
N'vas&a-m'a" pasi%na&a m'r'u *upa a,a#'ri" pla&%ni# ma#ar" #a un
#-i$i& ,ara paral' la $a#ara" nu av'a a'rul sa %$s'rv' a#'s&' man'4uri" sau
nu l' *a imp%r&an&a" 4u#)n*" #u % $unav%in&a #ar' ma pli#&is'a" 4%#ul lui
un#-iu-m'u/
- C' 'rau mu&r'l' al'a" *%mnul'9 Ei" *ra#ia *ra#ului" #' &' s&r)m$ai
asa9 Mai au si al&ii n'v's&'/ C'" 'ra sa &i-% ras&%arn' a#%l% p' masa9 Ca *'
%$i#'i" 'l spus's' #uv)n&ul n'rusina&/ Am #r'0u& #a-l v%i l%vi" (nsa
r'sp'#&ul ,amilial" *' #)n*" mi#" (i saru&am m)na" a $irui&/ Dar la al&'
m's'" 'u si n'vas&a-m'a n-am mai v'ni&/
Cr'* #a 'a nu *a*'a ni#i % (ns'mna&a&' 4%#uril%r *'pu&a&ului" #a#i"
*upa #' s' &'rminau *is#u&iil' *' a,a#'ri" 'ra #'a *in&)i #ar'" pli#&isi&a" (mi
,a#'a s'mn' sa pl'#am a#asa" *%rni#a sa s' &%lan'as#a +%ala p' #uv'r&ura
si #-iar 4%s p' #%v%r" #a % mar' pisi#a/Mi' pr%#'*'ul mi s' par' mai
*'0+us&a&%r (nsa #-iar *'#)& pr%s&i&uar'a #%mpl'&a/ Ca#i a*au+a 4%#ului
mur*ar si &risa4ul" &ra+'r'a p' s,%ara" #a sa ,%l%s's# #uv)n&ul vul+ar #'ru&
ai#i si (n#a ni#i p' #'l mai vul+ar/
Cr'* #a 'a nu *a*'a ni#i % (ns'mna&a&' 4%#uril%r *'pu&a&ului" #a#i"
*upa #' s' &'rminau *is#u&iil' *' a,a#'ri" 'ra #'a *in&)i #ar'" pli#&isi&a" (mi
,a#'a s'mn' sa pl'#am a#asa" *%rni#a sa s' &%lan'as#a +%ala p' #uv'r&ura
si #-iar 4%s p' #%v%r" #a % mar' pisi#a/
C''a #' nu s' p%a&' %$&in' p' #al' su,l'&'as#a si *' #%ns&r)n+'r' a
#%ns&iin&'i" s' %$&in' us%r prin ,'m'i" #ar'" *a#a s&iu sa s' r',u0' si sa
man'vr'0' #u &ran*a,irul r%su" nu #un%s# r',u0ul/ Si&ua&ii s' ,a# si s'
*'s,a# prin ,'m'i" nu iu$i&'" #i *%ri&'/
P's&' vr'% sap&am)na" (n pr'a4ma Pas&il%r" am ,a#u& un aran4am'n&
#u #'ilal&i si" #u &%a&' #a n'vas&a-m'a insis&a sa ram)n" am i'si& *in
as%#ia&i'/
E TOT 5ILOJO5IE///
Mai al's #a (n &impul a#'s&a mun#a m'a la Univ'rsi&a&' ma pasi%na
si ,ara (n*%iala #a a ,%s& #'a mai r%*ni#a *in via&a m'a/ C-iar (n a *%ua
4uma&a&' a lui april am avu& % lu#rar' *' s'minar" #ar' a ,%s& % a*'vara&a
l'#&i' *'spr' Cri&i#a ra&iunii pra#&i#'/ Pr%,'s%rul" ,%ar&' s'ri%s si ,%ar&'
pr'&'n&i%s" %$isnuia sa las' p' #a&'*ra p' s&u*'n&ul #ar' ';pun'a lu#rar'a"
iar 'l &r'#'a (n r)n*ul au*i&%ril%r" (n prima $an#a/ N%u&a&'a 'ra a#um #a"
spr' *'%s'$ir' *' &%&i #%l'+ii m'i" #ar'-si #i&'au lu#raril'" 'u v%r$'am"
&imp *' % %ra" *'spr' &'ma *a&a" ,ara al&#'va *inain&' *'#)& % pa+ina #u
n%&'/
N'vas&a-m'a a ,%s& p)na s'ara +rava si &a#u&a/ 5ap&ul #a ,us's'm
&ra&a& *' pr%,'s%r #u a&)&a *','r'n&a masura&a" #a &imp *' % %ra ,us's'm p'
#a&'*ra %$i'#&ul priviril%r un'i sali plin'" (n #ar' 'rau si #)&'va s&u*'n&'"
,rum%as'" n'#un%s#u&' n%ua" *' la al&a ,a#ul&a&' pr%$a$il" s,iala
a*mira&iva #u #ar' 'ram ,'li#i&a& *' #%l'+i si *' r%iul *' ,'&' #ar' ma
(n#%n4uras'" la s,)rsi&ul %r'i l)n+a #a&'*ra" % in&imi*as'ra/
Numai #)n* a ,%s& (n pa&ul 4%s si lar+" +-'mui&a (n&r' p'rn'l' al$'"
*upa %$i#'iul 'i" a s%p&i&" par#a mai mul& p'n&ru 'a: 8U,/// si ,il%0%,ia
as&a:8 Spun'a 8u," si ,il%0%,ia as&a:8 #u un ,'l *' #iu*a" #um ar ,i spus:
8u," r%#-ia as&a:8 sau 8u," pan&%,ul as&a:8 #ar' % s&r)n+'/
- Dar #'-&i ,a#' ,il%0%,ia" ,a&a *ra+a9
- Nu pri#'p nimi#/// nimi#" si-i 'rau %#-ii mari si al$as&ri" (n#run&a&i
*' n'#a0/
- Cum" a#um" *upa #' ai au*ia& apr%ap' *%i ani #ursuri *' ,il%0%,i'"
#%ns&a&i #a nu pri#'pi nimi#9
- Lasa-ma-n pa#'/// ni#i%*a&a n-am pri#'pu& nimi#/// #' nai$a v%r
&%&i ,il%0%,ii a#'s&ia9
- Cum" *ra+a" vr'i sa s&ii s'ri%s #' v%r ,il%0%,ii9
- Da/// si 'ra +rava #a un #%pil #ar' #'r' luna sau pasar'a *' aur///
- Nu s&iu///
- Spun' #' s&ii/// C'-ai vru& sa spui a0i #)n* ai spus 8n'linis&'
m'&a,i0i#a89
- N'linis&' m'&a,i0i#a9 si % priv'am a*)n# (n %#-i/// N'linis&'
m'&a,i0i#a ' sa priv's&i % ,'m'i' (n %#-ii mari /// Sa sim&i #a lum'a ' ,ara
mar+ini" #a sun&'m a&)& *' mi#i" #a ,rumus'&'a ar' p'&' si ' &r'#a&%ar'" #a
*r'p&a&'a nu s' p%a&' r'ali0a" #a nu pu&'m s&i ni#i%*a&a a*'varul/ Sa ,ii"
*in #au0a as&a" &ris&/// sa iu$'s&i ,l%ril' si sa 0)m$'s&i #)n* v'0i %am'ni #a
Na' 6-'%r+-i*iu" #ar' nu $anui' nimi# si (si au s%#%&'lil' l%r/
6'n'l' lun+i s' (n&in* us%r #a % mirar' p's&' apa al$as&ri' *in&r'
'l'/
- Nu pu&'m s&i a*'varul9 Cum9 *r'p&a&'a nu s' p%a&' r'ali0a9 si
as#ul&)n* (n 'a" % #lipa" p' urma: ,rumus'&'a ar' p'&' si ' &r'#a&%ar'9
- Da" ,a&a *ra+a" a*'varul nu-l pu&'m s&i ni#i%*a&a" ni#i%*a&a///
Par' 'n'rva&a" *'0ilu0i%na&a" (si ri*i#a us%r #amasu&a al$a p' um'rii
r%&un0i si #ru0i/
- Ei spun #a" (n a,ara *' #' ' ,%rmal si nu al r'ali&a&ii" (n a,ara *'#i
*' ma&'ma&i#i si *' #' s' l'a+a *' 'l': +'%m'&ria" m'#ani#a si ,i0i#a" (n
+'n'r'" nu pu&'m #un%as&' nimi# si+ur/ 8Si+ur8" (n&'l'+i9/// Nu pu&'m
#un%as&' nimi# #u a*'vara&/
- T%& nu pri#'p/// #um nu pu&'m #un%as&'9
- As#ul&a" sa &' (n&r'$ al&,'l/ Cum #un%as&'m n%i lum'a9
- Prin sim&uri///
- 5%ar&' $in'/// *ar sim&uril' sun& (ns'la&%ar': P'n&ru %ri#' +)n*i&%r
a*'vara& a ramas s&a$ili& #a nu pu&'m av'a ni#i % (n#r'*'r' (n sim&uri/
T%&ul ' r'la&iv/ - Ai spus #a ,a#i a#um numai ,il%0%,i'///
- Dar #'9 Cr'0i #a as&a nu-i ,il%0%,i'9 Sa s&iu *a#a ma iu$'s&i sau
nu9 <C)n* (mi *au s'ama a#um #)& *' pu&in $anuiam #' s'ns pr%,un*
av'a sa ai$a (n&r-% 0i a#'as&a a,irma&i' p'n&ru min'" #' (nn'$uni&%ar'
pr%$l'ma ,ara s%lu&i' av'a sa-mi pui'" #)& av'am sa-mi r'p'& (n&r'$ar'a la
n's,)rsi&" (mi vin' sa sur)* m'lan#%li# *' s'nina&a&'a #u #ar' +lum'am
a&un#i" #um ar +lumi" ,ara sa s&i' nimi#" #'i al #ar%r &r'n a si p%rni& p' %
lini' p' #ar' al& &r'n vin' *imp%&riva/=
E ,%ar&' a&'n&a si nu ia (n s'ama nimi#/
- .in'" *ar ni#i pr%,'s%rul nu-i (n&'l'+'9
- Ni#i 'l" ni#i nim'ni/ Un sis&'m *' ,il%0%,i' ' un sis&'m ,rum%s sau
nu ' nimi#/ Nu ui&a #a 'l ' un mar' pr%,'s%r *' is&%ria ,il%0%,i'i/ Un
is&%ri# m'm%ri0'a0a/ El ';pun' p' r)n* sis&'m'l'" nu l' ';pli#a/
Nu mul& *upa lu#rar'a *' s'minar" am (n&)lni&" (n&r-% *upa-amia0a"
la S%s'a" p' #)n* 'u si n'vas&a-m'a n' plim$am p' 4%s" p' Anis%ara" %
v'ris%ara *'-a m'a" mari&a&a #u un pr%pri'&ar *' m%si' *' p' l)n+a
Ciulni&a/
P' vr'm'a #)n* 'ram sara#i nu n' v'*'am apr%ap' *'l%# #u a#'as&a
v'ris%ara" #ar' 'ra ,%ar&' 8m%n*'na8" &raia lar+ *' &%&" #a#i av'a #asa mar'
(n .u#ur's&i/ Era una *in&r' a#'l' ,'m'i 'l'+an&' *'spr' #ar'" ,i' p'
s&ra*a" ,i' la &'a&ru" &%a&a lum'a (n&r'$a numai*'#)& #in' '/
A#um a *'s#%p'ri&-% par#a p' n'vas&a-m'a: 8Jau" ' (n#)n&a&%ar'///
Ia ui&' #' *ra+u&a/// Ei nu" 0au///8 N'vas&a-m'a 'ra ,'ri#i&a si sur)*'a #a %
s#%lari&a" +)*ila&a (n %r+%liul 'i #a pla#' un'i ,'m'i a&)& *' pr'&'n&i%as'/
El' (n&r' 'l'" ,'m'il'" sun& ,%ar&' sim&i&%ar' la a#'s&' pr','rin&'/
A urma& % s'ri' *' invi&a&ii r'#ipr%#' si p' urma nu n'-am mai
*'spar&i& apr%ap' ni#i % 0i" mai al's #)n* a v'ni&" *upa #' a &'rmina&
mun#il'" si $ar$a&ul Anis%ar'i" I%r+u/
A ,%s& % s#-im$ar' rapi*a #a &%pir'a 0ap'0ii al$' p' #)mp/ Am
*'v'ni& si m%n*'ni/
Sar$a&%ri (n ,amilii *' #un%s#u&i" invi&a&ii la #%na#uri *' pri'&'ni" la
r's&auran&' *' s'ara si +ra*ini *' vara" *ansuri" *'v'nis'ra pr'%#upari
#%&i*i'n'/
Su,'r'am" #a supus unui &ra&am'n& *ur'r%s" #u ,i'#ar' pril'4 *in
a#'s&a" *ar n'vas&a (si *'s#%p'ris' (n an+r'na4ul *' lu; p%si$ili&a&i n%i" asa
#um unii (si *'s#%p'ra (n&r-% 0i &al'n&' n'$anui&' si" mai al's" *'s#%p'ra
(n ,i'#ar' 0i pril'4uri n%i si *i,'ri&' sa si l' ';'r#i&'0'/
D' v'#-il' pri'&'nii nu mai pu&'a ,i v%r$a/ Nu numai #a n-ar ,i ,%s&
su,i#i'n& *' $in' (m$ra#a&i p'n&ru l%#aluril' (n #ar' m'r+'am a#um" *ar n-
ar ,i avu& ni#i p%si$ili&a&il' ma&'rial'
Apr%ap' #-iar *in a#'as&a vr'm'" n'vas&a-m'a a (n#'pu& sa s'
%#up' #u sup'ri%ri&a&' si *' &inu&a m'a
O s&)n4'n'a par#a n'a&'n&ia m'a (n (m$ra#amin&'/ E *r'p& #a (n&r-%
*upa-amia0a am %$s'rva& si 'u *'%s'$ir'a *in&r' min' si *ansa&%rii #ar'
v'n'au la Anis%ara
Am (n&'l's #a (n su,l'&ul 'i s' p'&r'#'au #%mpara&ii #ar' nu-mi 'rau
,av%ra$il' si #a su,'r'a" ,ara sa spuna" *in #au0a as&a/
Sim&'am #a ni#i nu 'ra sin+ura in,'ri%ri&a&' p' #ar' mi-% +as'a/
Par'-s' #a sn%$ii" p' #ar' 'a (i a*mira a#um" av'au un s&il al l%r" p' #ar'
'u nu-l av'am" v'*'am #um 0i *' 0i ,'m'ia m'a s' (ns&raina" (n
pr'%#uparil' si a*mira&iil' 'i" *' min'/
@ia&a mi-a *'v'ni& #ur)n* % &%r&ura #%n&inua/ S&iam #a nu mai p%&
&rai ,ara 'a/
Era (n &%a&' planuril' m'l'/ n &%a&' $u#uriil' vii&%rului/ La masa" la
mi'0ul n%p&ii (n +ra*ina *' vara" (n l%# sa as#ul& #'-mi spun'a v'#inul sau
v'#ina" &ra+'am #u ur'#-'a" n'rv%s" sa prin* #r)mp'i' *in #%nv%r$iril' p'
#ar' n'vas&a-m'a l' av'a #u *%mnul 'l'+an& *' ala&uri *' 'a/ Nu mai
pu&'am #i&i ni#i % #ar&'" parasis'm Univ'rsi&a&'a/
n #asa Anis%ar'i" %$isnui& a#%l%" #un%s#us'm un va+ av%#a&"
*ansa&%r" ,%ar&' #au&a& *' ,'m'i" p' #ar' l' (nva&a" #-iar p' #'l' mai
r'pu&a&' #a *ansa&%ar'" un *ans n%u" la m%*a: &an+% @'nis' si 'l *' prin
#a$ar'&'l' Parisului" a*us *' ra0$%i" si ,%rma" #u n%i si al&' vr'% &r'i-pa&ru
p'r'#-i &in'r'" 8$an*a n%as&ra8" #um spun'au" #u %ar'#ar' %r+%liu"
,'m'il'/
Evi*'n&" ma (n&r'$ un'%ri *a#a 'u nu-mi ,a# sin+ur a#'as&a
su,'rin&a"
D' pil*a" #u una *in&r' a#'l' ,%rmul' simplis&' si s&upi*'" mi s'
spun' *' #a&r' #'i *in 4urul m'u #a su,ar a&)&a numai *in #au0a #a 8sun&
+'l%s8/
@%r sa spuna #a ,ara ni#i un m%&iv &'m'ini#" mai mul& *in&r-un ,'l
*' s&ru#&ura vi#i%asa su,l'&'as#a" n'#%n,%rma #u n%rmalul si r'ali&a&'a/
E (n#a una *in ,%rmul'l' a#'l'i 'n%rmi&a&i #ar' ' #%n#'p&ia
m'&a,i0i#a a *ra+%s&'i" ,%rmula #ar' nu ';pli#a (n r'ali&a&' nimi#
6u, n-am fost nici o secunda elos, desi am suferit atta din
cauza iubirii.
Ia&a" *' pil*a" a#'as&a (n&)i' 0i #)n* a (n#'pu& n'linis&'a m'a" *in
#au0a lui 6/ /// Anis%ara" #ar' (n&r-un ,'l av'a mania ';#ursiil%r 8(n
$an*a8" a #ar%r pr%mis#ui&a&' mi' (mi ,a#'a sila" a -%&ar)& #a *'
S,)n&ul C%ns&an&in si El'na <#a*'a a#um (n&r-% s)m$a&a" iar luni 'ra
% al&a sar$a&%ar'= sa ,a#'m % ';#ursi' *' &r'i 0il' la vi'" la nis&' pri'&'ni
#%muni" la O*%$'s&i" #u au&%m%$il'l' un%ra *in&r' 'i
D' la (n#'pu& m-a 'n'rva& ur#ar'a (n au&%m%$il'/ D' vr'% *%ua-&r'i
%ri n' aran4as'm (n #'l' &r'i masini si *' *%ua-&r'i %ri n'-au s#-im$a&"
#a#i 'ra #in'va imp%r&an& #ar' nu s' sim&'a $in' plasa&/ n r'ali&a&'"
,'m'il' #au&au sa s' +as'as#a la un l%# #u $ar$a&ii #ar' l' in&'r'sau" iar
#)n* nu i0$u&'au *' la (n#'pu&" s&ri#au &%&ul" su$ pr'&';&' *in&r' #'l' mai
n's'ri%as'/
C'a mai mar' surpri0a a ,%s& p'n&ru min' #a n'vas&a-m'a (nsasi
'ra a#''a #ar' a *'ran4a& *' *%ua %ri p' &%a&a lum'a" #a sa i0$u&'as#a sa-l
ai$a (n masina n%as&ra p' 6/" *ansa&%rul a$ia #un%s#u& #u *%ua sap&am)ni
(nain&'/
)ram obisnuiti, de doi ani de zile de cnd ne iubeam#333(" sa
#%nsi*'ram #u in*i,'r'n&a &%& r's&ul lumii" sa n' sim&im $in' %riun*'
sun&'m (mpr'una si mai al's sin+uri" (n mul& pr'lun+i&' #%nv%r$iri"
s,)rsi&' a*'s'%ri (n v%lup&a&'/
Din (n&)ia #lipa" ,ir's&'" pr','rin&a 'i n'%#%li&a" n'as#unsa si
la#%ma" a pus (n&r' min' si a#'s& *%mn" v'ni& p' un *rum n'#un%s#u&
&r'#u&ului n%s&ru" % s'n0a&i' *' s&)n4'nir'/
El s&ia #' vr'a 'a" 'u s&iam *' as'm'ni" si mai al's am)n*%i s&iam
unul *'spr' al&ul #a s&iam <si pr%$a$il si 'a la ,'l= si ni#i % mar&urisir' nu
ar ,i avu& nim'ni #ura4ul sa ,a#a/
P' *rum" n'vas&a-m'a n-a &rai& *'#)& pr'0'n&a lui/ Am (n&)r0ia&
&%&usi apr%ap' un #'as/ N'vas&a-m'a a vru& sa ai$a ramuri *in&r-un mar
(n,l%ri&" pu&in mai (n *'val' *' un*' 'ram n%i" iar 'l s-a %,'ri& sa i l' rupa/
S-au *us am)n*%i si 'a si-a umplu& $ra&'l' #u ramuri" *' par'a" $l%n*a si
#u %#-ii al$as&ri" % i#%ana (mp%*%$i&a/ Pla#'r'a l%r &r'#'a n'pasa&%ar'
p's&' ,ap&ul #ru* *' a slu&i un p%m/ S-a lasa& ,%&%+ra,ia&a ap%i" #a#i 'l 'ra
8as%r&a&8 #u &%& s%iul *' nimi#uri" #a un sn%$ la #urs'" si" ,ir's&'"
8apara&ul8 nu lips'a/
N-am pu&u& sa nu $a+ *' s'ama" *' sus *' un*' 'ram" pla#'r'a #u
#ar' 'a s' lasa spri4ini&a &%a&a *' 'l"
Dupa .u0au" am (n&'l's #a nu mai pu&'m ,i la %ra m's'i la
O*%$'s&i si n'-am -%&ar)& sa pr)n0im la R)mni#u-Sara&/
Si ai#i" *upa #' n'-am as'0a& #u &%&ii" n'vas&a-m'a a +asi& #a ar ,i
mul& mai $una al&a masa" as'0a&a mai (n ,un*ul +ra*inii/ Si n'-am s#ula&
&%a&a lum'a" #a sa n' mu&am l)n+a 'a" #a#i *in pri#ina #a (n&)r0ias' pu&in
sa s' sp'l' p' m)ini si sa s' pu*r'0'" l%#ul l)n+a 6/ i-l luas' al&a/
5ir's&' #a 'u (i r'0'rvas'm l%#ul l)n+a min'" *ar a &r'$ui& sa ,a# la
,'l #u #'ilal&i/
A#um 'rau am)n*%i ala&uri" iar 'u" #am la #%l&" (n&r' un *%mn
$a&r)n si % *%amna ur)&a/
5i'#ar' #r'*'m #a ,'m'ia #ar' n' iu$'s&' ar'" pas&ra&' p'n&ru n%i"
anumi&' mi#i +'s&uri *' m)n+)i'r' si ,rumus'&'" +'s&uri #ar%ra n%i l' *am
un anum' (n&'l's si n' ' % su,'rin&a #r)n#'na sa v'*'m #a l' ar' si p'n&ru
al&ul/ E s&upi*" *ar ,ap&ul #a 'a a +us&a& *in ,'lul lui *' m)n#ar' #u p%,&a -
si 'a s&ia #' vi' pla#'r' (mi ,a#' mi' a#'s& +'s&" #a#i (mi *a*'a p%,&a *'
m)n#ar' #-iar *a#a 'ram $%lnav - m-a a$a&u& #u &%&ul/
Am sur)s (n *r'ap&a si (n s&)n+a (nsa" ,a#)n* *ur'r%as' s,%r&ari" #a
sa nu s' $a+' *' s'ama #a *au imp%r&an&a un%r as'm'n'a nimi#uri"
/ La s,)rsi&ul m's'i au #'ru& sin+uri #la&i&' si a#'s& +'s&" ,a#u& (n
#%mun" 'ra la 'i a&)& &'n*in&a *' a s' *is&in+' #a a*'vara&a p'r'#-'" #)&
mai al's un s%i *' '*u#a&i' a sim&uril%r" (n v'*'r'a un'i mari pasiuni/
n +'n'r'" (n &%a&' +'s&uril' un%r aman&i #ar' s' apr%pi' ' un ,'l *'
in&'n&i' *' #%r'sp%n*'n&a" n'mar&urisi&a *ar 'vi*'n&a"
Am a4uns la O*%$'s&i p' la Q *upa-amia0a a$ia" #a#i masa s-a
pr'lun+i&
A ,%s& si a#%l%" s' (n&'l'+'" % pr%$l'ma a *is&ri$uirii #am'r'l%r
*ar 'u am i0$u&i&" ,ara sa am a'rul" sa l%#uim *'%s'$i&/
Au0is'm *' s#an*aluri" #)n*" n%ap&'a" ,'m'ia a &r'#u& (n #am'ra
v'#ina" la un *%mn
4unt clipe cnd ura si dezustul meu pentru femei devin att de
absolute, ca socotesc ca de la oricare dintre ele te poti astepta la
orice7iar % iu$ir' *' apr%ap' *%i ani nu mi s' par' *'l%# % pi'*i#a
p'n&ru % ,'m'i'" #ar'" #)n* iu$'s&' iar" ' +a&a p'n&ru &%a&' n'rusinaril' si
impru*'n&'l'/
8inenteles, trebuie sa fii dintre cei care cred n nobletea
feminitatii n eneral, dintre cei care au nevoie sa adore cu adevarat
femeia, dintre cei care au jucat totul pe cartea ei, ca sa vorbesti de
9nerusinare9 si de 9infamie97
n #'l' &r'i 0il'" #)& am s&a& la O*%$'s&i" am ,%s& #a si $%lnav/// mi
*'s#%p'r'am n'vas&a #u % uimir' *ur'r%asa/ Prin&r-% ir%ni' *ur'r%asa" 'u
*'s#%p'r'am a#um" &r'p&a&" su$ % ma*%na #r'0u&a au&'n&i#a" %ri+inalul: un
p'isa4 si un #ap s&rain si vul+ar/
Ei *%i" %ri#um s' ,%rmau +rupuril'" 'rau n'*'spar&i&i/ .a" *' mul&'
%ri" *ispar'au sin+uri si s' ,a#'au as&'p&a&i/ Asa" a *%ua 0i" au v'ni& la
masa *upa #' &%a&a lum'a s' as'0as'/ S' s&ia #a numai p' 'i (i as&'p&am"
*'#i si&ua&ia m'a 'ra *in&r' #'l' mai ri*i#ul'" #a#i (n&)r0i'r'a l%r" *'si nu
'ra p%a&' *in pri#ina #a s' +as'au am)n*%i as#unsi (n vr'% #am'ra" s'
pr'&a &%&usi la #'l' mai *'0a+r'a$il' su+'s&ii/ i r'0'rvas'm l%#ul *in
*r'ap&a m'a" *ar m-a *'prima& #a nim'ni n-a %#upa& l%#ul #ar' &r'$uia sa
,i' (n *r'ap&a 'i/// Era un ,'l *' %,i#iali0ar' a si&ua&i'i" #ar' (mi (nn'+r'a
su,l'&ul/
Masa (nsasi a ,%s& un n%u pril'4 *' #-inuri/ A lua&" $in'(n&'l's" iar
*in ,ar,uria lui" i-a &urna& *in pa-arul 'i" #)n* 'l a #'ru& s'rvi&%rului sa-i
*'a vin/
Eram" s' v'*'" a&)& *' pali*" #a % v'#ina *in ,a&a m'a m-a (n&r'$a&"
sur)0)n* s&'rs: 8Es&i +'l%s98
n&r' &imp" 'n'rva& #a 'a as#ul&a #u % a&'n&i' pasi%na&a" *'-i
*'v'nis'ra %#-ii s&ralu#i&%ri *' &%&" #' spun'a 'l" am #au&a& sa prin* #u
ur'#-'a/ i ';pli#a" numai" (n &'rm'ni &'-ni#i" si asa #um (i s&ia 'l"
*'%s'$ir'a *in&r' m%&%ar'l' au&%m%$il'l%r ,ran&u0's&i si #'l' am'ri#an'/
Mi-am a*us amin&' *' vr'm'a #)n* au*ia la ,'l ma&'ma&i#i #%mpli#a&'"
p'n&ru min'/
C'a mai *ur'r%asa (mpr'4urar' p'n&ru min' a ,%s& masa *' s'ara"
*in a4unul pl'#arii/ El s-a ra&a#i&" (n&)r0iin* *' *a&a as&a #u % $runa mi#a si
n'as&)mpara&a" (n &imp #' &%&i n' as'0as'm la masa" n'vas&a m'a a#um
l)n+a min'/ Un ,%s& minis&ru" mar' p%*+%r'an *' a#i" #ar' ar ,i v%i& sa
s&'a" pr%$a$il" *' v%r$a #u 'a la masa" a %#upa& l%#ul li$'r *in *r'ap&a 'i"
n's&iin* #a ' r'0'rva&/ A *'v'ni& livi*a" *ar n-a avu& #ura4ul sa spui' nimi#
in&rusului/ n s#-im$" #um n%i 'ram as'0a&i #u spa&'l' la in&rar' - luam
masa (n&r-un pri*v%r #u #'r*a# im'ns (n,l%ri& #u +li#in' si 0%r'l' - la
,i'#ar' *%ua-&r'i s'#un*' (n&%r#'a 'n'rva&a #apul" sa va*a *a#a vin'/ D'
la % vr'm' nu s' mai pu&'a s&ap)ni/ Im'nsii %#-i al$as&ri *' #%pil 'rau
&ul$uri si (si mus#a (n*ur'ra&a" *'s'%ri" $u0a *' 4%s m%al' si r%si'/ Nu
pu&'a m)n#a nimi#" #a#i *' *a&a as&a #'i (n&)r0ia&i n-au mai ,%s& as&'p&a&i
si s' a*us's' la masa/
Ni#i%*a&a nu m-am sim&i& mai *'s#-'ia& *' min' (nsumi" mai
n'n%r%#i&/ Am #r'0u& a&)&a vr'm' #a 'u sun& sin+urul m%&iv *' *ur'r' sau
*' $u#uri' p'n&ru ,'m'ia m'a" iar a0i *'s#%p'r'am #a %#-ii 'i sun& +a&a sa
pl)n+a p'n&ru al&ul" #a su,'r'a si 'a" plap)n*a" #''a #' 'u (n*uram r%s (n
a*)n#" *' *%ua 0il'" *ar 'a p'n&ru un %m #ar' mi' mi s' par'a #'l *in&)i
v'ni&/
Erau a#'iasi %#-i (nla#rima&i *in vr'm'a #ar' a pr'#'*a& #asa&%ria
n%as&ra" #)n* 'u n-% iu$'am si #)n* % lasam usura&i# sa as&'p&' 4uma&a&i
*' %ra si mai $in'" (n&)r0iin* la r'n*'0-v%us-uri" #)n* 'a (mi ,a#'a
r'pr%suri (nla#rima&' si s,)si'&%r r's'mna&'" #ar' ma &ul$urau a*)n#" ma
r'v%l&au (mp%&riva m'a (nsumi" si #ar' au s,)rsi& prin a ma l'+a *' 'a #um
s' l'a+a % rup&ura %r+ani#a prin a*'r'n&'/
Pr','ram" p' vr'm'a a#''a" p' % #%l'+a a 'i mai su$&iri#a si mai
spiri&uala/ Ea su,'r'a si nu as#un*'a nimanui #a su,'ra" #a si a#um" #a#i
nu ar' %r+%liul aspru *' a nu s' *a (n sp'#&a#%l
E si una *in #au0'l' p'n&ru #ar' 'u a#um (n*ur a&)&a" #a#i 'a"
n'su,'rin* *' a#'s& ';-i$i&i%nism s'n&im'n&al" #r'*'" n's&iin* #)& *' +r'u
ma s&ap)n's#" #a ni#i 'u nu su,ar/
Mai al's #a 'u" *a#a ma rasu#'s# *' *ur'r' ' &%#mai *in #au0a
sp'#&a#%lului p' #ar'-l *a 'a" ,iin* a&)& *' ri*i#ula #a su,'ra/
Ca#i as&a ,a#'a si&ua&ia m'a si mai 4alni#a" *'%ar'#' par'am si mai
mul& *' pris%s" *ur'ri si $u#urii s' (n&)mplau ,ara min'" &%#mai #)n* 'a
a&ra+'a luar'a-amin&' a &u&ur%r/
Dupa #' 'a si-a &%& su#i& +)&ul" ui&)n*u-s' (nap%i" a v'ni& si 'l" (n&r-
a*'var" #u ,'m'ius#a vi' si n'as&)mpara&a?
si li s-a ,a#u& numai*'#)&" prin (n+-'suir'a #'l%rlal&i" un l%# *'
,av%ar' %ar'#um" #a#i al&i (n&)r0ia&i &r'$uiau sa s' mul&um'as#a sa s&'a
&%#mai la #%a*a m's'i/
El a #%n&inua& sa-si (nvalui' v'#ina (n +ri4i m)n+)i'&%ar' si
8&an*r'8" iar sp'#&a#%lul a#'s&a par'a insup%r&a$il n'v's&'i m'l'/
Nu pu&'a m)n#a nimi# si av'a % ,i+ura *' animal rani&/
Ma (n&r'$am: 'a nu-si *a s'ama #a si 'u su,ar &%& a&)& *' mul&9
Cum ' #u pu&in&a a&)&a ins'nsi$ili&a&'9
@'#ina ,ara lu#ru *' vi0avi a (n&r'$a&-%" ir%ni# si" 'vi*'n&" *'s&ul *'
&ar'" *a#a 8su,'ra8" si mi s' par'a #a (n via&a m'a nu mi s-a a*us % insul&a
mai mar' *'#)& sa ,i' (n&r'$a&a n'vas&a-m'a" ,a&a *' min'" *a#a su,'ra *in
#au0a al&uia/
M-am +)n*i& sa las ,ur#uli&a (n ,ar,uri' si sa ma s#%l n'(n&)r0ia&"
m)ni%s" *' la masa" pl'#)n* ap%i *'-a *r'p&ul la +ara/
Si as ,i ,a#u& as&a *a#a 'ram numai un aman&" nu si $ar$a&ul a#'s&'i
,'m'i/
n&r' *%i aman&i si&ua&ia 's&'" *'si mai #%mpli#a&a *'#)& s' 4u*'#a
(n m%* primar *' #a&r' lum'" n'+r'si& in,ini& mai simpla *'#)& (n&r' s%& si
s%&i'/
Nu &i-a pla#u& % ,'m'i' numai p'n&ru &rupul 'i" numai p'n&ru
surprin*'r'a ,ram)n&arii 'i s';ual'" #a#i pla#'r'a si n'pla#'r'a s' #au&a si
s' *'s,a# as'm'ni p'r'#-il%r la #a*ril/ Dar &i-ai al's-% #a n'vas&a/
n r'ali0aril' na&urii %ri#' %m ' un ';'mplar uni# si in'*i&/ Din
&%a&a ,il%0%,ia s' *'sprin*' #'l pu&in a#'s& a*'var #a %mul - #u #%ns&iin&a -
,iin* p'n&ru 'l #r'a&%rul lumii" #a r'pr'0'n&ar'" %*a&a #u m%ar&'a lui
m%ar' n'(n*%i'lni# si lum'a/
Si 'l (si al'+'" li$'r" % al&a #%ns&iin&a" p' #ar' % s%#%a&' '+ala #u a
lui/
@a ,i &%varasa si m%s&'ni&%ar'a lui" a m'm%ri'i lui" (i v%r spun'
#%piii lui mama/
Nu sun& r'li+i%s" *ar #r'* #a" *a&%ri&a un'i pur' 'la$%rari spiri&ual'"
&%&usi" #''a #' ar'" 0+u*ui&%r *' pr%,un*" #a&%li#ismul ' a#'as&a *%+ma" #a
s%&ul si s%&ia sun& pr'*'s&ina&i *' la ,a#'r'a lumii" #a p's&' #a&as&r%,'l'
vi'&ii" uni&i si '+ali unul #u al&ul" ,a&a-n ,a&a unul #u al&ul" #a (n a#'as&a
via&a" v%r ,i si (n v'sni#ia vii&%ar'/
E si una *in&r' #'l' mai ,rum%as' ima+ini #r'a&' *' +)n*ir'a
%m'n'as#a/ Nu-i v%r$'a ai#i *'spr' 84uramin&il' aman&il%r8" #a#i si 'u
avus's'm aman&' #ar'-mi 84uras'ra *ra+%s&' '&'rna8 si p' #ar' nu l'
luas'm (n s'ri%s" iar *upa 8par&i*'8 mai mul& sau mai pu&in (n*'lun+i *'
pla#'r'" l' parasis'm" #u &%a&' la#rimil' l%r" la #'l' *in&)i #%#-'&arii #u al&i
$ar$a&i///
S-a a4uns" (n a#'s& v'a#" su$ in,lu'n&a vul+ara a li&'ra&urii" la
#%n#'p&ia pl'0iris&a a #asa&%ri'i" #)n* %mul" (n l%# sa s' *u#a la un
s&a$ilim'n& anum'" (si a*u#' % n'vas&a a#asa p' #ar'" *upa *%ua-&r'i luni"
% #%n#'*ia0a ,ara ni#i % al&a ,%rmali&a&' *'#)&" un'%ri" % *'spa+u$ir'
$an'as#a/
Asa am +)n*i& (n vr'm'a #)n*" *upa #' a&)&a su,'rin&a *in par&'a
,'m'ii ma (n*ui%sas'" i-am #'ru& sa-mi *'vi' n'vas&a/
Mi s' *aruis' #u &%&ul/ i spus's'm l%ial #a nu % v%i lua *' s%&i' si-
mi raspuns's' #u un sur)s pali* si *umn'0'i's#: 8Ori#' s-ar (n&)mpla #u
min'" vr'au #a &u sa ma ,a#i ,'m'i'/ Am su,'ri& pr'a mul& *in #au0a &a/
Nu &' v'i sim&i (n ni#i un ,'l" a$s%lu& (n ni#i un ,'l" (n*a&%ra& ,a&a *' min'/
P%&i sa ma +%n's&i (n 0%rii 0il'i si sa nu ma mai prim's&i ni#i%*a&a (n #asa
&a/8 5ir's&'" #uvin&'l' 'i 'rau n'al's'" *ar ';pr'sia 'ra *' % #%pl'si&%ar'
pr'#i0i'/
5us's' (n&)i aman&a m'a" *'0na*a4*ui&a *' v%lup&a&'" *ar p's&'
#)&va &imp 'a pur&a num'l' m'u" p' #ar' nu-l pur&a ni#i una *in&r' sur%ril'
m'l' mari&a&'/
Si in&imi&a&'a n%as&ra #r's&'a si s' a*)n#'a #a % lum' n%ua #u
priv'lis&i pr'lun+i *' (n&)iul #'as/
C' (ns'mnau a#um &%a&' a#'s&' sim&amin&' si +)n*uri p'n&ru ,'m'ia *'
l)n+a min'9 A$s%lu& nimi#/ Si 'u ma sim&'am im$'#il si ri*i#ul" ,ara
sim&ul r'ali&a&ii" si naiv #a un pr'*'s&ina& 8#%arn'l%r8" #a sa ,i +)n*i& a&)&
*' mul& *'spr' % ,'m'i'" #ar'" pun)n* (n #umpana &%& a#'s& apara&
mai's&u%s si s#r%$i& al s'n&im'n&'l%r m'l'" l' pr','ra ,ara +ri4a" la#%m"
s&r)n+'r'a (n $ra&' a unui n'#un%s#u& p)na a#um #)&'va 0il'/
Pra$usir'a m'a laun&ri#a 'ra #u a&)& mai +r'a" #u #)& mi s' rups's'
&%&*'%*a&a si a;a su,l'&'as#a: (n#r'*'r'a (n pu&'r'a m'a *' *'%s'$ir' si
al'+'r'" (n vi+%ar'a si ',i#a#i&a&'a in&'li+'n&'i m'l'/
Sun& +uv'rn'" (n &aril' *in Apus" #ar' prim's# ,%ar&' *'s" si p'
#-'s&ii imp%r&an&'" v%&uri (mp%&riva *in par&'a a*unaril%r l%r na&i%nal'/
Dar nu +as's# #a ' #a0ul sa &ra+a *' a#i vr'% #%ns'#in&a/ C)&'%*a&a"
a#'l'asi +uv'rn' (nsa asa0a &%a&a +r'u&a&'a ';is&'n&'i l%r p' un lu#ru *'
nimi# si 8pun #-'s&ia *' (n#r'*'r'8 un'%ri p' un simplu a*4'#&iv (n&r-un
ar&i#%l *' l'+'/ Iar *a#a a&un#i v%&ul l' ' (mp%&riva" s' pra$us's#/
Unii $ar$a&i nu-si iau n'v's&'l' (n s'ri%s <' *r'p& #a 'u ma (n&r'$"
*' #' s-au (nsura& a&un#i9= si nu +as's# ni#i%*a&a #a ' #a0ul sa &ra+a
#%ns'#in&'l'/
Eu 4u#as'm &%&ul p' a#'as&a ,'m'i' si &r'$uia sa &ra+ a#um &%a&'
#%ns'#in&'l' #ar' s' impun'au: *'s,iin&ar'a m'a #a p'rs%nali&a&'/ Tr'$uia
*'#i sa ma s#%l *' la masa si *' l)n+a a#'as&a iu$ir'" p'n&ru &%&*'auna/
Dar s&iu #' v%in&a *' ,i'r si r'#' am - una *in&r' aman&'" #ar'" (n
naivi&a&'a 'i vul+ara" (n#'r#as' sa ma #%nvin+a p'n&ru un &)r+ #%n4u+al"
(mi #'r'a ap%i #u +r%a0a sa nu-i mai 0)m$'s#" #a#i 0)m$'&ul m'u plu&'a
#u % in*i,'r'n&a *' m%ar&'" *' n'(nvins - si s&iam #a % *a&a ,a#u& +'s&ul
a#'s&a" ni#i la#rimi" ni#i ';pli#a&ii nu ma v%r mai ,a#' sa r'vin/ Mi-am
impus sa (n*ur &%&ul p)na #)n* v%i ,i sin+ur #u 'a" #a sa am un #uv)n&
ul&im/
Sp'ram" *' as'm'ni" #a (n#a nu s-a (n&)mpla& nimi# si #a v%i pu&'a
r'a*u#' a#asa iu$ir'a m'a" #u simpl' #i#a&ri#' #a *' varsa& p' %$ra4i/
C'i *%i s' (mpa#as'ra a#um si" #u ,a&a (n,l%ri&a *' ,'ri#ir'" 'a
*ansa" *' la +'nun#-i p)na la pi'p& +r'u si #al* lipi&a *' 'l/
Cr'0us'm" #u un s'#r'& %r+%liu" #a &%a&' $u#uriil' si *ur'ril'
n'v's&'i m'l' nu p%& v'ni *'#)& prin min' si *in #au0a as&a sim&'am a#um
#a *ur'r'a #'a mai insup%r&a$ila (n *ra+%s&' nu ' a&)& sa ,ii lipsi& *' %
v%lup&a&'" #)& sa #%ns&a&i #a pla#'r'a p' #ar' % *a*'ai si #r'*'ai #a sin+ur
p%&i s-% &r'0's&i <#ar'" &%#mai prin a#'s& %#%l (n&%arsa" 'ra a*'vara&a &a
v%lup&a&'= nu mai '" #a % #lapa #ar' nu suna/ Ca#i a#um &%&ul s' p'&r'#'a
ala&uri *' min'" #u ';#lu*'r'a m'a 6)n*ul #a n'vas&a-m'a s-ar pu&'a 8*a8
asa" (n &impul un'i s'ri *' *ans" (n&r-% +ra*ina sau p' al'il' un'i vii <si
av'am &%a&a su+'s&ia -alu#inan&a a *'&aliil%r=" #a ar pu&'a r'v'ni ap%i sus"
(n pri*v%r" l)n+a min'" #u &rupul p%lua& *' a#'as&a (m$ra&isar'" mi-a
(nn'+ri& su,l'&ul si m-a ,a#u&" r'#'" sa ma #la&in/
Dar (n&'l'+'am (n#a % *a&a #a ,'m'ia #ar' iu$'s&' ar' &%a&'
n'rusinaril'" #u % in#%ns&i'n&a #ar' par' ma+ni,i#a &u&ur%r p%a&'" (n a,ara
*' s%&ul 'i" si p' #ar' 'u (nsumi" (nain&' *' a ,i (nsura&" % a*miras'm la
mul&' ,'m'i/
Ma ndeam si eu ce trista e&perienta e sa-ti conditionezi
fericirea si cinstea ta de se&ul capricios al femeii.
Era (n min'" %r$" un (n*'mn *' m%ar&'" sa p%rn's# sa-i #au& si sa-i
+as's# (n vi'
i-am spus #u % v%#' *' m%r&:
- As#ul&a" *ra+a ,a&a" sp'r #a ni#i%*a&a (n via&a m'a nu v%i mai &r'#'
prin #lip'l' prin #ar' am &r'#u& i'ri si a0i/
M-a privi& #u %#-ii mari al$as&ri/
- Nu (n&'l'+ #' vr'i sa spui9 N-am va0u& ni#i%*a&a % privir' *'
(n+'r a&)& *' %$%si& si *' mira&/
- Dar *'spr' #' ' v%r$a" p'n&ru Dumn'0'u9
- Dupa #'l' #' ai ,a#u& a0i" mi s' par' ului&%r sa mai (n&r'$i *'spr'
#' ' v%r$a/
- Ai ,%s& &%& &impul (mpr'una #u a#'l *%mn" ai *ansa& apr%ap'
numai #u 'l/
A r)s in*ul+'n&a <'a=/
- Ei $in'" *ra+ul m'u" *ar as&a ' ,ir's# a&un#i #)n* vii #u #in'va p'
*rum" (n&r-% ';#ursi' #a as&a/// T%a&' ,'m'il' au ,a#u& +rupuri
P's&' *%ua 0il' n'-am *us (n&r'a+a 8$an*a8 la *'s#-i*'r'a unui
&'a&ru *' vara si *' a#%l% la un r's&auran& *' la S%s'a/ C'-a ,%s& la &ara s-a
r'p'&a& si ai#i
ASTA-I ROC>IA AL.ASTRA
Nu i-am v%r$i& n'v's&i-mi % sap&am)na/
P's&' #)&'va 0il'" la masa la pri'&'ni" mi s-a paru& (nsa #a r'0'rva
m'a nu mai ar' s'ns" si am s&arui& &%a&a s'ara p' l)n+a % ,'m'i' ,rum%asa"
apr%ap' &%& a&)& *' (nal&a #a min'/ C)n* spun 8am s&arui&8 ' un ,'l *' a
v%r$i/ Dupa un us%r (n#'pu&" 'a" *'0lan&ui&a" m-a #%pl'si& #u pri'&'nia 'i/
T%& #' a ,a#u& n'vas&a-m'a la &ara" a#i s-a r''*i&a& (n&r-% sin+ura s'ara/ 6/
nu 'ra a#um *' ,a&a/ Ca sa nu para pr'a supara&%r" ,'m'ia a *a& % nuan&a
*' +luma lu#ruril%r/
A#asa" ,uri%asa si (n*ur'ra&a" mi-a spus:
- A#um #r'* #a ai sa-mi *ai *umn'a&a ';pli#a&ii mi'/
I-am ara&a& #a n-am ,a#u& nimi# mai mul& *'#)& 'a la O*%$'s&i/
- Da9 Eu nu m-am pr%#lama& ,lir& #u 6/" nu m-am pipai& #u 'l" nu
m-am (n,un*a&" #u anun&uri %$ra0ni#'" (n&r-% #am'ra #u *ivanuri/ A &inu&
sa-mi pla&'as#a (nsa" #u v)r, si (n*'sa&" (n&)ia *a&a #)n* n'-am +asi& iar (n
8$an*a8 #u 'l/ A s&a& m'r'u" apr%ap' (n $ra&'l' lui/ mi spun'am #a nu '
*'#)& % p'*'apsa si #a" *a#a vr'a sa ma p'*'ps'as#a" (ns'mna #a nu-i 'ra
in*i,'r'n& #a 'u pr','ras'm al&a ,'m'i'" *'#i ma iu$'a/ Cu &%a&' as&'a"
,i0i# /// sp'#&a#%lul mi-'ra *' n'(n*ura&/ Nu av'am &aria sa va*" %ri#' mi-
as ,i spus" #um ,'m'ia p' #ar' % iu$'s# ' &inu&a (n $ra&' *' un $ar$a&"
M-am apr%pia& *' *ivanul *in #%l& un*' s' +as'a n'vas&a-m'a si i-
am spus #a pl'#am a#asa/
- A: Cum asa *'vr'm'9 Nu? mai ram)n'm/
- Eu pl'#/
- Pl'#i ,ara min'/
Am privi&-%" a#um linis&i&" #a un m%r&/
- Ela" &' (n&r'$ (n#a % *a&a///9/// 6)n*'s&'-&' $in' #' ,a#i/ Da#a ma
*u# sin+ur a#asa" (ns'amna #a am p%rni& p' un *rum *' p' #ar' nu n' mai
pu&'m a$a&'/
Am as&'p&a& (n s&ra*a 0'#' minu&' si n-a v'ni&/ Cun%s&'am la unul
*in&r' -%&'luril' mi#i % #%#%&a *'s&ul *' ,rumusi#a" v%ini#a si n'spus *'
vul+ara/ I-am spus sa s' (m$ra#'" am lua&-% #u min'" am *us-% a#asa" am
pus-% sa s#%a&a &%& *' p' 'a si am #ul#a&-% (n pa&ul &u&ur%r *ur'ril%r"
n'$uniil%r si la#rimil%r iu$irii m'l'/
N'vas&a-m'a a v'ni& p's&' vr'% *%ua %r' S-a (n,uria& ap%i si a vru&
sa s' r'p'a*a asupra ,'m'ii" #ar' nu pr'a av'a *' #' sa s' &'ama/
- n pa&ul m'u" % a*una&ura *' p' s&ra*a9
Si #'alal&a" #u % im'nsa si &riviala *%0a *' $un-sim&:
- N-ai *'#)& sa *%rmi (n 'l" ma*am" nu sa um$li n%ap&'a &'l'l'i#a/
@'*'am" uimi& si #u su,l'&ul +%l" un*' a4uns's'm/ A pl'#a& &r)n&in*
usa" #u % 'n'r+i' p' #ar' nu i-% $anuiam/
Am ,ram)n&a& (n&r'a+a n%ap&' &rupul ,'m'ii s&rain'" #u % ,uri'
*'0na*a4*ui&a" #a sa-mi *'m%ns&r'0 #a &%& #' %,'ra una" (&i p%a&' %,'ri si
#'alal&a si #a nu m'ri&a" #a ' ri*i#ul sa su,'ri a&)& *' mis&ui&%r" p'n&ru a&)&
*' pu&in lu#ru/
Dupa % sap&am)na am sim&i& n'apara& n'v%ia s-% va*" *ar mi-am
r',u0a& #u (n#apa&)nar' %ri#' pril'4
/ Am #au&a& (nsa p' % pri'&'na a 'i" #a sa a,lu" prin %#%l" #'
+)n*'s&'" #' ,a#' Nu mi-a ,%s& #u pu&in&a sa a,lu #'va/
5iin*#a p' s&ra*a n-% (n&)ln'am #a sa-i #un%s# n%ul sur)s" am
(n#'pu& sa #%lin* r's&auran&'l'" #u $a&ai *' inima (n#a *in s&ra*a" #u
';aminari us%ar' a &u&ur%r ,'m'il%r la (n#'pu&" #u r'v'niri insis&'n&' ap%i"
*' &'ama sa nu ma ,i (ns'la& *in #au0a palariil%r mari si #u % &ris&'&' *'
m%ar&'" #u impr'sia #a &%&ul ' +%l" #)n* &r'$uia sa #%ns&a& #a 'a nu '
a#%l%/
Prin&r-% ,a&ali&a&' *' n'(n&'l's n-am (n&)lni&-% ni#ai'ri/
Am r'lua& l'+a&uril' #u &%a&' pri'&'n'l' 'i" mi-am facut dintr-una
amanta ca sa-mi dea stiri despre ea, *ar #um v'n'a v%r$a *'spr' 'a"
&%&usi" *' &'ama #a 8nu s' s&i' #um s' (n&%r# lu#ruril'8" nu-mi spun'au %
v%r$a
/ Am #au&a& sa s&i' #a p'&r'#" #a ma sim& ,%ar&' $in'"
Sa ma *u# a#asa la ma&usa 'i" nu pu&'a ,i v%r$a/ Nu mi-as ,i i'r&a&
ni#i%*a&a sla$i#iun'a as&a si ni#i n-ar ,i ,%s& p%si$il" a&)& 'ram *' *',ini&iv
(n +)n*ul m'u/
Am (n&)lni&-% &%&usi" (n p'nul&ima 0i *' #urs'
Am va0u&-% (nain&' #a 'a sa ma va*a/ am #au&a& numai*'#)& una
*in&r' a#'l' n'numara&' ,'m'i '#-iv%#' si am &r'#u& v's'l" ra*i%s si
a$s'n&" p' l)n+a n'vas&a-m'a/ C)n* am &r'#u& *in n%u" (nap%i" s&a p' un
s#aun #a si #)n* 'ra ,r)n&a *' mi4l%#" privin*u-n' #u %#-i (n*ur'ra&i/
n*ura par#a % su,'rin&a p's&' pu&'ril' 'i/ Nu mai v%ia" s' v'*'" ni#i s-%
as#un*a" #a#i &%&ul (i 'ra in*i,'r'n& a#um/ A ,%s& % $u#uri' #ar' m-a
ilumina& (naun&ru #a un s%ar'/ Am mai va0u&-% a#%l% n'mis#a&a" &ris&a"
p)na apr%ap' *' s,)rsi&/ Si p'n&ru (n&)ia %ara #in'va mi-a v%r$i& *' 'a/ O
pri'&'na #%muna m-a (n&r'$a& #um p%& ,i a&)& *' lipsi& *' inima///
P's&' #)&'va 0il' am (n&)lni&-% (n ,a&a #-i%s#ului *' 0iar' *' la
In*'p'n*'n&a/ Al&,'l (n&r'v'*'r'a a ,%s& ,rum%asa" #u lun'#usuri *' ir%ni'
v%i& $anala si sup'r,i#iala" #a sa para &an*ra si in*i,'r'n&a
8As&a-i r%#-ia al$as&ra9 *ar par#a 'ra mai pu&in vi'98 8@ai" mi-ai
ui&a& r%#-iil'98 Si su,l'&'l' n%as&r' plu&'au *'asupra #uvin&'l%r" (n '0i&ari"
,)l,)iri" ,i;ari" si iar mi#i 0$%ruri" #a un r%i *' ,lu&uri *'asupra un'i
plan&'" #ar' ar ,i (n#'& &ransp%r&a&a p' *rum
Eram #a (n&r-% 0i im'nsa si (n&)mplaril' a#'s&'a mi#i" amanun&i&'
p)na (n ,ra#&ii *' impr'si'" 'rau prin&r' #'l' mai imp%r&an&' (n via&a m'a/
As&a0i" #)n* l' s#riu p' -)r&i'" (mi *au s'ama" iar si iar" #a &%& #'
p%v's&'s# nu ar' imp%r&an&a *'#)& p'n&ru min'" #a ni#i nu ar' s'ns sa ,i'
p%v's&i&'/ P'n&ru min' (nsa" #ar' nu &rai's# *'#)& % sin+ura *a&a (n
*'s,asurar'a lumii" 'l' au (ns'mna& mai mul& *'#)& ra0$%ai'l' p'n&ru
#u#'rir'a C-in'i" *'#)& siruril' *' *inas&ii '+ip&'n'" *'#)& #i%#niril' *'
as&ri (n n'#uprins" #a#i sin+ura ';is&'n&a r'ala ' a#''a a #%ns&iin&'i/ Si" (n
%r+ani0ar'a si i'rar-ia #%ns&iin&'i m'l'" ,'m'ia m'a 'ra mai vi' si mai
r'ala *'#)& s&'l'l' *is&ru+a&%r *' urias'" al #ar%r num' nu-l s&iu/
N'-am (mpa#a& p's&' % luna" #)n* a v'ni& #u $ra&'l' plin' *' #rini
&)r0ii" #a % aman&a" si am ,%s& (mpr'una &%a&a luna au+us& la C%ns&an&a/ n
s'p&'m$ri'" (n&%rsi (n .u#ur's&i" am avu& % #'ar&a *in #au0a #%pilului
as&'p&a&/ N-a vru& sa-l ai$a si a &r'$ui& sa s&'a (n sana&%riu vr'% *%ua
sap&am)ni/ S-a ,a#u& $in' a$ia p' la S,)n&ul Dumi&ru/
Au 0)m$i& si una si al&a" #u (n+a*uin&a" si am (n&'l's" m'lan#%li#" #a
n'vas&a-m'a nu mai ar' (n#r'*'r' (n 4u*'#a&a m'a" #a s&'aua m'a
#%n&inua sa s' ra#'as#a
Am *a& ap%i ';am'nul" am)na& (n iuni'" *' anul III/ Cu 6/ n'
(n&)ln'am *'s&ul *' rar si av'a % a&i&u*in' mai #ur)n* r'0'rva&a/ Nu-si
v%r$'au *'#)& ,%ar&' pu&in
T%&usi" (n *'#'m$ri'" #)n* am pl'#a& p'n&ru *%ua sap&am)ni la &ara"
la Anis%ara - p'n&ru v)na&%ar' si plim$ari #u sania - a v'ni& si 'l a#%l%/
Mi-a ,%s& *'s&ul *' n'pla#u&" *ar n-am *a& ni#i un s'mn *' n'mul&umir'/
Ciu*a& a ,%s& #a 'a s-a supara& p' Anis%ara" a s#ur&a& #u % sap&am)na
a#'as&a va#an&a #u m's' #%pi%as' si ni#i nu si-au mai v%r$i&/ Si mai &)r0iu
am ,a#u& *'s&ul' mu&r' $anui&%ar'" am 'vi&a& +'l%s mul&' pril'4uri #ar'
mi-ar ,i ,%s& *'0a+r'a$il'" am &ras #u ur'#-'a la mul&'" am spi%na& *'s&ul'
pl'#ari (n vi0i&a al' n'v's&i-mi" #a#i mi-'ra &'ama #a nu s' mai va* (n
lum' &%#mai p'n&ru #a a#um s' va* #)n* *%r's#" (n vr'% +ars%ni'ra" *ar
ni#i%*a&a n-am avu& pril'4ul sa ,iu p)na la #apa& n','ri#i&/
NTRE O6LINJI PARALELE
n ,'$ruari' (nsa" m-am (n&%rs prin surprin*'r' n%ap&'a" (n
au&%m%$il #u un pri'&'n sp%r&m'n" #ar' ,a#us' % ';#ursi' p)na la Pr'*'al/
Eu 'ram #%n#'n&ra& *' *%ua sap&am)ni la A0u+a" n'-am (n&)lni& (n
r's&auran& si m-a lua& #u 'l/ C)n* am a4uns a#asa" am +asi& la ,'r's&r'l'
n'+r'" p'r*'l'l' n'lasa&'" #''a #' mi s-a paru& #iu*a&" #a#i ,a#'au
(n&un'ri#ul +%l" iar mu&r'l' 0apa#i&' si s%mn%r%as' al' s'rvi&%ar'i m-au
n'linis&i&/ Era a#um % r'ali&a&' #ar' nu-mi (n#ap'a (n sim&uri: #asa 'ra
+%ala #a un m%rm)n& +%l" ,ara n'vas&a-m'a/ S-a ,a#u& (n min' un pus&iu
im'ns" un nu#l'u *' *ur'ri/ S'rvi&%ar'a n-a ,%s& (n s&ar' sa-mi ';pli#'
un*' mi-' ,'m'ia: la &'a&ru/// la ma&usa 'i/// lu#ruri va+i si imp%si$il'
p'n&ru 1 4uma&a&' #)& 'ra #)n* s%sis'm 'u/ Nu s&iam #' s' va mai
(n&)mpla #u min' p)na *imin'a&a/ mi r'p'&am n'#%n&'ni&" #a i*i%&i0a&: N-
as ,i #r'0u&-% ni#i%*a&a (n s&ar' sa ,a#a as&a/// Am s&a& % $una $u#a&a *'
&imp" &r)n&i& (n&r-un ,%&%liu" #a a0v)rli& *in&r-un ,ur+%n/ S&iam #a a#um
&%&ul ' s,)rsi& p'n&ru &%&*'auna" #a ' s,)rsi& (n&r-un m%* #um nu m'ri&a
l%iali&a&'a m'a/ Ni#i%*a&a n-as ,i #r'0u& % ,'m'i' a&)& *' #ru*a" (n s&ar' sa-
mi ,a#a" ,ara ,%l%s" a&)&a rau/
S&iam #a iu$iril' sun& &r'#a&%ar'" *ar (mi spun'am #a s,)rsi&uril'
&r'$ui' sa ,i' #ins&i&'" #a (n&r' %am'ni #ar'" *upa #' au ,a#u& % #ala&%ri'
pla#u&a (mpr'una" s' *'spar& 'l'+an&" s' salu&a #u #%r*iali&a&' si" la
n'v%i'" #u par'r' *' rau #a &%&ul a *ura& a&)& *' pu&in" iar s,)rsi&ul a#'s&a
*' m'&r'sa-s'rvi&%ar'" #u a&)& *ispr'& ,a&a *' % s'nsi$ili&a&' #ar' (i 4'r&,is'
&%&ul" mi s' par'a % n'm'ri&a&a in,ami'
Mi-e cu neputinta sa notez &%a&' (n#'r#aril' prin #ar' am &r'#u&"
-a%sul *' +)n*uri p' #ar' l'-am #%n,run&a&" (n&r'a+a a#'as&a n%ap&'
#umpli&a" #um nu mai (n&)lnis'm al&a p)na a&un#i" si p%a&' ni#i n-am
(n&)lni& *' a&un#i (n#%a#'/
+um a putut sa faca asta3 meritam trivialitatea acestui
procedeu care ma murdarea de prisos... cnd fusesem att de loial3...
G*ar #%#%&a a*us7 (n pa&ul #%n4u+al9 Dar pr%s&i&ua&'l' la #ar' mai m'r+'a
#u $7i'Kii9I
A v'ni& a *%ua 0i a$ia" p' la %p& *imin'a&a
I-am s%p&i&" ,a#)n*" (n4uma&a&i&" % s,%r&ar':
- N-as mai vr'a sa &' va* ni#i%*a&a///
M-a privi& #u % ura s&'arsa" *' r)n*/
- A&un#i" ma +%n's&i9
A ,%s& *in n%u un s&)lp *' ura" &%a&a" (n&'l'+)n* #a lup&a ' mul& mai
+r'a *'#)& % $anuis' 'a/
- N-am nimi# *' lamuri&///
P's&' vr'% #)&'va 0il'" i-am s#ris n'&'* si #%nv'na$il" (n&r'$)n*-%
*a#a nu pr','ra sa *iv%r&am ,ara ,%rmali&a&i" ,ara ';pli#a&ii mul&'" si a
acceptat
Am su,'ri& *in n%u mis&ui&%r/ Jiua si n%ap&'a <li&'ralm'n&'=" nu
pu&'am +)n*i *'#)& la 'a/ T%a&' ';pli#a&iil'" p' #ar' i l' r',u0as'm
%ar'#um" mi l' ,urni0am a#um sin+ur" #%ns&ruin* % in,ini&a&' *' ip%&'0'"
#a un 4u*'#a&%r *' ins&ru#&i' mania#" $%lnav
P'n&ru pr%#'s am *a& % s#ris%ar' av%#a&ului" prin #ar' (mi luam
&%a&a vina asupra m'a" #a sa nu n' mai (n&)lnim prin&r-un pril'4 *ir'#&" *ar
al&,'l as ,i vru& %ri#)n* s-% (n&)ln's#" iar *a#a a,lam #a a ,%s& (n&r-un
r's&auran& *' s'ara sau la vr'un &'a&ru" ,ara #a 'u sa s&iu" *'v'n'am pali*
<n-am vru& sa i'r& #-iar $in'v%i&%ar'i si (n&'l'+a&%ar'i pri'&'n'" #)n* %
*a&a a su$linia&" #u ,amiliari&a&'" a#'as&a pal%ar' a m'a= si mi s' par'a #a
am lipsi& *' la % (n&)lnir' vi&ala p'n&ru r%s&ul ';is&'n&'i m'l'/
N'-am (n&)lni& (n&r-% 0i la &'a&ru/
Ni#i%*a&a n-a aparu& #u vr'un $ar$a& si" #um s&iam #a &r'$ui' sa
ai$a un aman&" (n &%a&a n'n%r%#ir'a m'a (i pur&am un ,'l *' s'#r'&a si
(nmuia&a r'#un%s&in&a p'n&ru a#'s& ,ap&" *'si 'u" *imp%&riva" #au&am sa ,iu
va0u& *' 'a numai #u ,'m'i/
Al&a *a&a" n'-am (n&)lni& (n&r-un r's&auran& *' n%ap&'" *upa i'sir'a
*' la sp'#&a#%l/
Am (n&'l's" *in n%u" #a iu$ir'a ,i0i#a ,rum%asa ' % pr%,anar'/ E
n'v%ia amara *' a 0*r%$i" *' a ra0$i (n&r-% (m$ra&isar'" %*a&a #u &rupul
,ram)n&a&" si su,l'&ul" pri0%ni'r suav (n 'l" (n #lip'l' a#'l'a/ Si #u a&)& mai
apri+a ' v%lup&a&'a a#'s&'i p)n+ariri" #u #)& mai plina *' n%$l'&' ' i#%ana
ras&urna&a/
n&r-% 0i" la %ra pr)n0ului" prin aprili'" m-am (n&)lni& #u n'vas&a-
m'a (n&r-% mar' $a#ani' *' p' Cal'a @i#&%ri'i
- Si+ur" #ump'ri a&)&'a $una&a&i si p' min' nu ma invi&i9
Spun'am as&a (n +luma" ,ir's&'" *ar *a#a m-ar ,i invi&a& #u a*'vara&"
nu s&iu" 0au" #' as ,i ,a#u&/
n&r-% 0i" un ,%s& #%l'+ *' Univ'rsi&a&'" $un pri'&'n si #u min' si #u
'a p' vr'muri" $%'m si 0iaris& a#um" (mi spun'a #u n'*um'rir' si #u
%ar'#ar' in&'n&i' *' a#r'ala:
- Dra+ul m'u" n'vas&a-&a ' pu&in #am in+ra&a/ Am (n&)lni& a0i" la
Mun&'l' *' Pi'&a&' - am 'u #-'s&iil' m'l' a#%l% - p' ma&usa 'i? aman'&a
un in'l/ Spun'-i sa nu ui&' #a a #r's#u& (n #asa a#'s&'i ma&usi/
M-am in&'r'sa&" pu&in mai *' apr%ap'" si am a,la& #a" *' *%ua
sap&am)ni" n'vas&a-m'a ' $%lnava (n pa&/ Am ,a#u& un pa#-'& *' #ar&i" *in
li$rari'" am al's un $ra& *' ,l%ri si i l'-am &rimis #u #)&'va r)n*uri" ,ara
&i&lu/
M-am +)n*i&" p)na s'ara" *a#a n-ar ,i &r'$ui& sa ma *u# 'u si sa
&'rminam &%&ul prin&r-% (mpa#ar' Iar #)n* mi-am a*us amin&' *' n%ap&'a
*' ,'$ruari'" mi s-a (nn'+ri& su,l'&ul si am (n&'l's #a ' s,)rsi& p)na la
s,)rsi&/
Iar #)n* mi-am a*us amin&' *' n%ap&'a *' ,'$ruari'" mi s-a (nn'+ri&
su,l'&ul si am (n&'l's #a ' s,)rsi& p)na la s,)rsi&/
n#'pus'm sa am un s%i *' n'*um'riri" #ar' a*u#'au mul& #u
par'ril' *' rau/// Su,'ra a&)&/// p%a&' #a/// (n s,)rsi&/// ' a&)& *' +r'u *' ,i;a&
vina (n *ra+%s&'/
n 0iua *' S,)n&ul C%ns&an&in si El'na" 'ra la #urs'" &%& #u Anis%ara
si $ar$a&u-sau/
A ,%s& % $r%*'ri' *' *ial%+ a'rian" ama$ila &a#-in'ri' si #%m'n&arii
*'spr' lum'a *' la #urs'
- Sun& &'n&a&a" a&un#i" sa 4%# si 'u/
- @r'i sa s&ii #u a*'vara& *a#a &' iu$'s&'9 - A*i#a nu" mai $in' nu
4%#/ In#'r&i&u*in'a ' mai $una *'#)& a*'varul" si sur)*'a" ras,r)n& (n 'a/
- Dar #u #'r&i&u*in'a *in *umn'a&a (nsa&i" #um &' (mpa#i9 am
(n&r'$a&-%" (nvins iar *' mis&ui&%ar'a (n*%iala/
M-a privi& sur)0)n* si s-a ,'ri& #a si #)n* as ,i privi& (n #ar&il' 'i" la
4%#/
- 6u stii niciodata... nu stim niciodata nimic.
Sap&am)nil' urma&%ar' m-am sim&i& *in #' (n #' mai mul&
#%nval's#'n&/ A#'s&' (n&r'v'*'ri #u n'vas&a-m'a ma ,a#'au sa sup%r&
n's,)rsi& mai us%r rup&ura si 'ram ,%ar&' mul&umi& *' $unul +)n* p' #ar'-l
avus's'm" pr%v%#)n*u-l'/ D'par&ar'a nu mai 'ra % *rama uni#a si
*is&ru+a&%ar' *' %r+an'" ';asp'ra&a *' a$s%lu&ul 'i" v%i& la (n#'pu&" #i un
sis&'m *' a#%m%*ari/
Pr'0'n&a ,'m'ii (mi 'ra in*isp'nsa$ila" #a m%r,ina unui *'&ra#a&"
*ar av'am n%r%#ul #a % pu&'am i0%la *' %ri#' #%n*i&ii l%+i#' si" in*i,'r'n&
*a#a av'am n%i m%&iv' *' n'mul&umir' #a ,ap&' si +)n*uri" 'u &%& (i
sim&'am $in',a#'r'a/ O sap&am)na *upa #' % v'*'am" 'ram &%&*'auna
mul& mai pu&in %$s'*a& *' 'a si av'am % s'n0a&i' *' vin*'#ar'
Sap&am)nil' urma&%ar' m-am sim&i& *in #' (n #' mai mul&
#%nval's#'n&/ A#'s&' (n&r'v'*'ri #u n'vas&a-m'a ma ,a#'au sa sup%r&
n's,)rsi& mai us%r rup&ura si 'ram ,%ar&' mul&umi& *' $unul +)n* p' #ar'-l
avus's'm" pr%v%#)n*u-l'/ D'par&ar'a nu mai 'ra % *rama uni#a si
*is&ru+a&%ar' *' %r+an'" ';asp'ra&a *' a$s%lu&ul 'i" v%i& la (n#'pu&" #i un
sis&'m *' a#%m%*ari/
Pr'0'n&a ,'m'ii (mi 'ra in*isp'nsa$ila" #a m%r,ina unui *'&ra#a&"
*ar av'am n%r%#ul #a % pu&'am i0%la *' %ri#' #%n*i&ii l%+i#' si" in*i,'r'n&
*a#a av'am n%i m%&iv' *' n'mul&umir' #a ,ap&' si +)n*uri" 'u &%& (i
sim&'am $in',a#'r'a/ O sap&am)na *upa #' % v'*'am" 'ram &%&*'auna
mul& mai pu&in %$s'*a& *' 'a si av'am % s'n0a&i' *' vin*'#ar'
A&un#i % #au&am anum' (n&r-% sin+ura s'ara (n r's&auran&'" prin
&'a&r'" la pri'&'n' si" *' vr'% *%ua %ri" #-iar la 'a a#asa/ Am +asi&-% (n
am$'l' r)n*uri #)n* am #au&a&-% la ma&usa 'i" prin&r-un n%r%# la #ar' nu
ma as&'p&am" sin+ura a#asa" pu&)n* *'#i sa ma prim'as#a
Av'am &%&usi" limp'*'" impr'sia un'i pr%$a$ili&a&i *' vin*'#ar' (n
vii&%r" ,ir's&' ,ara sa p%& pr'#i0a #)& *' (n*'par&a& pu&'a ,i a#'s& vii&%r/ Un
an" *%i" sau p%a&' mai mul&i
n&r-% 0i" #au&am sa r',a# #'va *in pr'0'n&a ,'m'ii" s#%&%#in* prin
s'r&ar'l' unui mi# $ir%u" p' #ar'-l av'a (n %*ai&a 'i *' primir'" % (n#ap'r'
(n+us&a" *r'p&un+-iulara" lipi&a *' *%rmi&%r
Am ras&urna&" ,ara sa vr'au" un &'an# *' #ar&i si ia&a #a *au p's&' un
pli#" #u s#ris%ar'a (n 'l" p' #ar' nu-l *'s#%p'ris'm (n num'r%as'l'
s#%&%#iri *' p)na a#um/// Am avu& un ,i%r" #a si #)n* as ,i pus m)na p'
#i,rul *%ri& al un'i &ain'/
85'&i&%" *is'ara I%r+u pl'a#a la &ara" #a ' 1B ,'$ruari' si &r'$ui' sa
&%#m'as#a %am'ni p'n&ru ara&uri/ Mi-' ur)& *' m%ar&' sin+ura a#asa/ @in%
sa m)n#am am)n*%ua/ Am si #r%i&%r'asa la min'" p%a&' #a-&i &ai si &u
&ai%rul/// S'ara *%rmi la min'" *a#a vr'i" s&am &%a&a n%ap&'a *' v%r$a/8
Era s#risul Anis%ar'i/ I%r+u 'ra $ar$a&u-sau" 1B ,'$ruari'" *a&a #)n*
am v'ni& *' la A0u+a/
GF&',an ' #i#l%&imi#I:
Sim& #a am'&'s#? Asa*ar a 4u#a& % #%m'*i'" #a sa ma p'*'ps'as#a"
asa*ar sun& #u a*'vara& un &ip imp%si$il" #ar' #%mpli#a a$s%lu&
%ri#' (n&)mplar'"
iar 'a ' ,'m'ia uni#a - si &%&ul s' p%a&' s&'r+' #a un vis (n+r%0i&%r/
mi *au la#rimil' si pl)n+ (n#'& *' $u#uri'/ @a sa 0i#a 'ra &%&usi % s%lu&i'"
#)n* 'u nu v'*'am ni#i una///
P' urma a (n#'pu& $anuiala #a as pu&'a ,i vi#&ima un'i a$il'
man'vr'/ Da#a s#ris%ar'a a ,%s& pusa #umva *' #ur)n* a#%l%9 Ea 'ra
#'r&a&a" #'l pu&in asa s&iam 'u a&un#i" #u Anis%ara" *' a#''a ni#i n-am
#au&a&-% a#%l%/ P' urma" *a&a ' pr'a sari&%ar' (n %#-i" pr'a #u in&'n&i': 1B
,'$ruari'/ Si *' #' n-a spus s'rvi&%ar'i a&un#i un*' s' *u#'9 D' #' nu mi-
a lasa& un $il'&9 Ram)n (n*'lun+a&a vr'm' r%s *' (n*%iala/
Dar p' urma sin+ur ar+um'n&'0 (n ,av%ar'a 'i/ Pr%$a$il s'
(mpa#as' #u Anis%ara si 'u nu s&iam/ Ca sa a*u#a ul&'ri%r s#ris%ar'a" i-ar
,i &r'$ui& pr'a mari #%mpli#i&a&i si ni#i nu av'a #'r&i&u*in'a #a as ,i +asi&-
%/ D' as'm'ni" #' m%&iv ar ,i avu& sa mi-% plas'0' a#i9 D' #' sa &i' sa n'
(mpa#am9 C' in&'r's ar ,i avu&9 C)n* mi-a r',u0a& primir'a %ri#arui
a4u&%r ma&'rial si #)n* 'u sun& #'l #ar' ma &'m sa n-% pi'r*9 Numai *a#a
ma iu$'s&' ' ';pli#a$il *'m'rsul 'i" *ar a&un#i apar' mai #ur)n*
v'r%simila (n&)mplar'a (nsasi/ D'al&,'l si su,'rin&a 'i" (n &%& &impul a#'s&a"
su,'rin&a #ar' a#um (mi par' a$s%lu& #'r&a" #%n,irma a#'as&a par'r'/
Ma (m$ra# r'p'*' si p%rn's# spr' Anis%ara/ P' *rum" am (nsa %
n%ua (n*%iala/ Da#a &%&usi s#ris%ar'a ' (n&%#mi&a9 E ,%ar&' p%si$il #a 'a sa
nu vr'a sa *iv%r&'0'" #a#i ar pi'r*' % $una si&ua&i' ma&'riala" iar ,ap&ul #a
mi-a r',u0a& a4u&%ar' p' #ar' l' pu&'a $anui m%*'s&' nu (ns'amna #a '
*'0in&'r'sa&a/ n#'p sa 4u*'# si a&i&u*in'a 'i" #a aman&a/ Da#a ar ,i iu$i&"
ar ,i su,'ri& a&r%#' #a min' si 'a/ Ar ,i avu& m%m'n&' *' a*'vara&a n'$uni'
#a sa ma va*a/ nsa #a su,'r'a vi0i$il" p%a&' ,i si *in #au0a #a su,'r'a
sin#'r la +)n*ul #a pi'r*' % si&ua&i' ma&'riala
Iar *a#a *in %r+%liu (mi as#un*'a #a a *%rmi& la % pri'&'na" p'n&ru
#' a&un#i nu av'a %r+%liul sa as#un*a si #a su,'ra" (n s&ra*a sau la
r's&auran&9
Si *a#a a#'as&a su,'rin&a 'ra a&)& *' mar'" *' #' n-a ,a#u& ni#i un
*'m'rs sa n' (mpa#am9
Dar *a#a ar ,i ,a#u& a#'s& *'m'rs" n-ar ,i ,%s& %ar' % *%va*a p'n&ru
min' #a &in' la % si&ua&i' ma&'riala9
P' urma" nu i-ar ,i 'i ,ri#a sa n-% &ra*'0' mai &)r0iu Anis%ara9
Dar *a#a am)n*%ua au ,%s& #%mpli#' si 'a % ar' p' vara-m'a 8la
m)na8" #um s' spun'9
Ar &r'$ui" p' *' al&a par&'" sa ma in&'r's'0 #a sa s&iu #u pr'#i0iun'
*a#a I%r+u a ,%s& (n&r-a*'var la &ara (n 0iua a#''a/
D'al&,'l" #-iar *a#a 'l a ,%s&" 'ra p%si$il #a n'vas&a-m'a sa nu ,i
*%rmi& la 'i/ 5ant a aratat cndva ca se poate demonstra, deopotriva,
si ca spatiul si timpul sunt infinite, si ca sunt finite. 1ot o astfel de
antinomie e si faptul de a sti daca o femeie te iubeste sau nu, caci ti
poti demonstra cu usurinta, pornind de la aceleasi fapte, si ca te
iubeste cu istovitoare pasiune, si ca te nsala, batjocoritoare. Numai
*a#a nu a*mi&i #a am)n*%ua ip%&'0'l' sun& a*'vara&'" si" #a &'0a si
an&i&'0a" s' #%n&%p's#" #a sa ram)n'm (n ,il%0%,i'" (n sin&'0a -'+'liana/
D%ua lu#ruri mi s-au paru&" &%&usi" #%nvin+a&%ar': #a 'a n-a 'vi&a& *iv%r&ul
si" %ri#)& as #r'*' (n (n&)mplar'" ,ap&ul #a ni#i%*a&a n-a ,%s& (n apr%pi'r'a
'i vr'un $ar$a&" #-iar #)n* am #au&a&-% prin surprin*'r'/
I-am &'l',%na& Anis%ar'i #a iau s'ara masa la 'i/
- T' r%+" spun'-mi" a *%rmi& Ela (n ,'$ruari' la &in'9
Mi-a raspuns r'#'" #al#ula&:
- Nu s&iu/
- T' r%+" Anis%ara" spun'-mi/// &' r%+ mul&/
Si ,a#)n* p' s&)n4'ni&a:
- Nu s&iu/// nu p%&/// sunt patru luni din februarie pna acum" #'
vr'i:///
Iar I%r+u" - A *%rmi&/// *ra+a" a *%rmi& (n vr'm'a a#''a #am *'
*%ua-&r'i %ri" *' #)&' %ri pl'#am 'u la m%si'/// % #-'ma Anis%ara" #a-i 'ra
ur)& sin+ura/
O sap&am)na (n&r'a+a" % luna" a ,%s& % $'&i' *' *ur'ri amar'
&rans,%rma&' (n $u#urii &ari" #um s' s#-im$a *r%4*iil' 0a#a&%ril%r (n
al#%%l/ T%& &r'#u&ul (mi apar'a a#um #lar" mai al's *upa n%i ';pli#a&ii" mai
al's *upa ,'ri#ir'a 'i" a#um n's&ap)ni&a/
Am mai ramas *%ua sap&am)ni (n .u#ur's&i" p' urma am ,%s&
#%n#'n&ra& si as&a mi s-a paru& % #alami&a&'" *ar am aran4a& asa #a 'a sa
p'&r'a#a vara la C)mpulun+/ Era *'s&ul *' apr%ap' *' min'" #a#i *' la
D)m$%vi#i%ara la C)mpulun+ sa &%& ,i' &r'i0'#i si #'va *' 1il%m'&ri si
av'a *'#i m'r'u am'nin&ar'a v'niril%r m'l' n'pr'va0u&'" as'm'ni unui
r%n* *' n%ap&' pasi%nal/
La (n#'pu& 'ram" %ar'#um" (n&r-un anumi& s'ns" linis&i&/ mi s#ria #a s'
Dar ul&ima s#ris%ar' ma #-'ma 8n'+r'si&8 la C)mpulun+" p'n&ru s)m$a&a"
sau #'l mai &)r0iu *umini#a/ Era % impr'si' &ul$ur'" #ar' ma
n'linis&'a/sim&' mul&umi&a" #a a'rul limp'*' si #u mir%s *' $ra* (i ,a#'
$in'" mai al's *upa iarna *' p'&r'#'ri" #a n-a ,a#u& ni#i % #un%s&in&a n%ua"
#a ' 8(n#)n&a&a8" #a ni#i una *in v'#-il' n%as&r' #un%s&in&' nu ' (n
C)mpulun+/ Apr%ap' (n ,i'#ar' 0i" la p%p%&a" prim'am #)&'-% s#ris%ar'"
#am #u a#'lasi #uprins" #ar' ma linis&'a #a % $in',a#a&%ar' pr%misiun'/
Dar ul&ima s#ris%ar' ma #-'ma 8n'+r'si&8 la C)mpulun+" p'n&ru
s)m$a&a" sau #'l mai &)r0iu *umini#a/ Era % impr'si' &ul$ur'" #ar' ma
n'linis&'a/ n#'r#as'm (n &%a&' #-ipuril' sa %$&in % p'rmisi' *' *%ua 0il'"
,ara sa i0$u&'s#
As'ara" la p%p%&a" (n s,)rsi&" a fost a treia ncercare" mai n','ri#i&a
*'#)& &%a&'/ Eram #u +ura arsa" #u %#-ii &ari (n #ap" #a#i sim&'am #a nu v%i
pu&'a ,i la C)mpulun+ *'#)& *'0'r&)n* si" pr'va0)n* &%a&a n'n%r%#ir'a"
'ram &%&usi -%&ar)& sa *'0'r&'0/ T%a&a n%ap&'a m-am ,ram)n&a& mis&ui&%r/
Capi&anul Dimiu ' (n #amasa *' n%ap&' &aran'as#a si (n papu#i/
- D%mnul'/// vr'i sa pl'#i la C)mpulun+9/// Ai &r'a$a a#%l%9
- D%mnul' #api&an" &r'$ui' sa ma *u# n'+r'si&///
- As#ul&a" S&'," &r'#' % par&' *in lir'l' 'n+l'0's&i *' la .an#a
6'n'rala p' num'l' m'u/
#)n*" am (n+-'&a&: p' par&'a #'alal&a a $ul'var*ului &r'#'a 6/
P' urma mi-am spus #a &r'$ui' sa-i %m%r/
G#%l%n'lulI- Am *a& %r*in sa nu-si paras'as#a nim'ni uni&a&'a/ Ai sa
pl'#i im'*ia& la D)m$%vi#i%ara/
'a s' -%&aras&' sa ram)na &%a&a n%ap&'a la 6ri+%ria*'" *ar" p'n&ru
%ri#' (n&)mplar'" &rimi&' a#asa un pli# *'s,a#u&" #a *in par&'a #'l'i mai
$un' pri'&'n' - Ma*'l'in' % #-'ma" 0i#' 'l - prin #ar' as&a % r%a+a sa vi'
sa *%arma la 'a" #a-i ' ur)&
- As#ul&a" @asil'" ai 0'#' p%li *' la min' *a#a &' (n&%r#i a#um #u
&rasura la C)mpulun+/
- D%mnil%r" ' ra0$%i/// - 6-'%r+-i*iul'" ai sa ,ii *is'ara v)r,ul
avan+ar*'i? s&ii sa &' *'s,as%ri9
Pl'#ar'a m'a la .u#ur's&i 's&' in'vi&a$ila/ Par#a s' apr%pi' un
';am'n *'0a+r'a$il/ Am s#ris n'v's&'i m'l' #a s)m$a&a s'ara s%s's#/
M-a as&'p&a& #u % s'ri' *' *'m%ns&ra&ii #ar' al&a*a&a m-ar ,i
(nn'$uni& *' 'm%&i' si pla#'r'
Si &%&usi (mi &r'#' prin min&'" #a un n%ur *' (n&r'$ar'/// Dar *a#a nu
' a*'vara& #a ma (nsala9 *a#a *in n%u am a##'p&a& % s'ri' +r'si&a *'
as%#ia&ii9
Da#a ' % simpla #%in#i*'n&a" #a" *' pil*a" a&un#i #)n* am (n&)lni&
p' #%l%n'l" #a a&)&'a (n via&a9
Dar nu" sun& %$%si& si mi-' in*i,'r'n& #-iar *a#a ' n'vin%va&a/
8D%mnul'" p' #)n* *-&a lup&i p'n&ru pa&ri' <9= n'vas&a *-&al' &'
(nsala #a % &)r,a #u un in*ivi* 6ri+%ria*'" #ar' ' la #'n0ura" v'0i $in'/
i p%&i +asi %ri#)n* (n&r' !- (n s&ra*a R%0'l%r %p& $is" un*' m'r+'
la 'l/ Ca#i p%a&' #a a#um n-% av'a n'rusinar'a sa-l a*u#a &%& la *-&a
a#asa/8
C' n-as ,i *a& al&a *a&a p'n&ru #a sa am #'r&i&u*in'a #a ma (nsala/
- As#ul&a" ,a&a *ra+a" #'-ai 0i#' &u *a#a n'-am *'spar&i9
A *%ua 0i m-am mu&a& la -%&'l p'n&ru sap&am)na p' #ar' av'am s-%
mai p'&r'# (n p'rmisi'/ I-am *arui& n'v's&i-mi (n#a % suma #a a#''a
#'ru&a *' 'a la C)mpulun+ si m-am in&'r'sa& sa va* #u #' ,%rmali&a&' (i
p%& *arui #as'l' *' la C%ns&an&a/ I-am s#ris #a-i las a$s%lu& &%& #' ' (n
#asa" *' la %$i'#&' *' pr'& la #ar&i/// *' la lu#ruri p'rs%nal'" la amin&iri/
A*i#a &%& &r'#u&ul/