Sunteți pe pagina 1din 4

Tehnologii de prelucrare pe MUCN

Conf. Dr. ing. A1. CAREAN

MW
Fig. 1. Frezi CNC (3 axe)

Pig.2 Fig.2. Sistemul de axe de coordonate

-1

-___-___*

Fig. 3. Strung CNC (2 axe)

Fig. 4. Centru de prelucrare orizontal CNC (4 axe)

*u A
l)

\:-->\
Fig. 5. MUCN in 5 axe Fig. 6. MUCN in 6 axe

Tehnolo

de prelucrare pe

MUCN
d

Conf. Dr. ing.

CAREAN

4
3

Fig. 1. centru de prelucrare vedical DMC 63V

- sinrtmerik

810/840D

Fig.2. Frezare

5
A +

6 7
0 ()

3
1

I
ns

I
Fig. 3, Axd numericd

it

Fig. 4. Centrul de strunjire X,YNX 220 CNC - Fanttc O|-TB

Fig.5. Stmnjire

Tehnolo

de prelucrare pe MUCN

Conf. Dr.Ing.

Al' CAREAN

Caracteristicile tehnice principale ale centrului de


- diametnrl maxim de strunjire.

-Lynx220
!

|...:..-s:j'erN\.w.rr3:1*r:.1.Wt

- lungimea maximd de strunj ire.


- curia ne axa

..ZlQmm
.

X... " ' 145 mm -.r,r.u'oeaxaZ..........:. ..-.-.......420mm - ao*ir[il ruralie arbore princip... '.0-6000. ro/min '...JU mimln - avansul rapid pe axa X... ..'..""36 m/min axaz... - "ui"iuitubiab" nurirJt pbst'.iritor din capulrevolver. .." "')2 s
- timoul necesar indexdrii cu o pozi,tle.."""'r'.'rl - putbre motor c.c. - arbore principal "-',' r.l^5 .fu - lnttuae stransere din pinola..'.........'SO-SOO AaN - inciement miiim de d'eplasare....'........0,001mm " "l'o m - lunsime masina

'1qq mm

\!.it,t

::

\
",:i.t:.s

w lil'
V,;\:J
,;.....::\..\

:ii

iiitfi"

- frogramare Pe diametru

eil;iut.

muiiia................'...' '.....116--* ........3200 Kg

niaeina...........

ii ii
.i:i

&.i:i;.i!

ti il.t

F L&;

principalele func{ii ale echipamentului cNC tip FAI{UC 0i-TB 6,Ireseir;AfiEa


G00 - Pozilionare cu avans raPid G01 - Interpolare liniard cu avans de lucru G02 - Interpolare circularf, in sens orar G03 - Interpolare circulard ln sens antiorar G32 - Filetare cu Pas constant G04
axe numerice liniare (programare in sistem absolut) ij; w - ;;t;;;erice liniare iptigtatu,. in sistem.incrernental) f i; I( - parametri de interpolare corespunzdtor axelor X si Z'

X,Z -

pioieclii ale distaniei de la punctul

de start al arcului la centrul sdu

R - raza arcului

- Temporizare.

Timpul se speciflrcd sub adresa P

W,trtsrnhrol"PkA

G17, G18, G19

Seleclia planului de interpolare

G28 - Retragere in punctul de referinfi G40 - Anulare corectie de taztt G41 - Corectie derazdla stdnga profilului G42 - Corectie de raz|la dreapta profilului G50 - Limitare turalie arbore principal G53 - Activarea originii rnaqinii G54 - Activarea primei origini a piesei G59 - Actiuur.a celei de-a 6 - a origini a piesei G70 G71 G72 G73 G74 G75

T S F

numdrul sculei turalia sau viteza de aschiere avansul sau viteza de avans

W"se au-llla4
M00 - Oprire necondilionati a programului M0l - Ofrire conclilionatd (oplionala) a programului M02 - Sfdrgit program M03 - Rotire arbore principal in sensul acelor de ceasornic frlO+ - notlr. arbore principal in sens invers acelor de ceasornic M05 - Oprire arbore princiPal M08 - Pomire lichid de agchiere M09 - Oprire lichid de aqchiere M19

Ciclu Ciclu Ciclu Ciclu

de finisare de degrogare longitudinali de degroSare frontali de clegroqare paralel cu conturul

- Pozitionare

orientata arbore principal

pe direc\ia Z - Ciclu de canelare frontali, pe direclia X canelare/retezare de Ciclu G76 - Ciclu de filetare multiPla

M30 - SfArgit program cu revenire laprimafrazir M98 - Apelare subprogram M99 - SfArgit subprogram

G80 G83 G84 C86


G90 G92 G94

Anulare ciclu fix

Ciclu de giurire Ciclu de tarodare Ciclu de alezar.e


longitudinald

wi;;i;il,
D,P,Q,R
Adrese utilizate la diferite cicluri cde prelucrare

- Ciclu de strunjire - Ciclu de filetare - Ciclu de strunjire

fiontald

G96 - Prograrnarsa vitezei collstailte de qschicre in m'/nrir G97 - Plogarnarea turatiei in rovmin G98 - Programarea vitezei de avans in mmrmin G99 - Programarea avansului in mm/rot

Tehnologii de

MIJCN
1

Conf. Dr.
- HAAS

A1 CAREAN

Caracteristicile tehnice principale ale centrului de prelucrare vertical TM


- numdr de - cursa pe axa - cursa pe axa - cursa pe

.......762 mm '...'..305 mm .......406 mm - suprafa{a utild a mesei.. ...............1213x268 mm - vitezade avans rapid... ... . ............5 I 00 mm/min - putere motor arbore principa1.................5'6 kW - turatia maxim6 arbore principal...... 4000rot/min - increment minim de deplasare.........'..0,001 mm

axe............ X............. Y............. axaZ,.............

....'3 (X, Y, Z)

- dimensiune con arbore pincipal...............ISO 40

Arbore principal

liiliii.l-,.;i

$ili,

.lLiiirii:ill:.]r,.ilt!,-;i,,:::..

.1 ,1" ,. , "##ry-

'm,@fu
s""^AiA
axei

Func{iile de bazl ale echipamentului CNC tiP HAAS (compatibil FANUC)

W,^;i;sdit";a
G00 G()l G02 G03 G04 G28 G40 G4l G42 G43 G44 C52 G53 G54 G55 G59 G63 G73 G74 G'16 G80 G8l G82 G83 G84 G85 G90 G91 G94 G95 G98 G99
Pozilionare lnterpolare Interpolare lnterpolare
cu avans raPid

Wdr"*

liniari cu avans de lucru


circulard in sens orar circulard in sens antiorar

X,Y,Z axele numerice liniare parametru de interpolare corespunzdtor I


pe axa X

X-

proieclia

iistanlei de la punctr.rl de start al arcului la centrul arcului

Temporizare. Timpul se specificd sub adresa P

J . R T S F M00 M01 N{02 M03 M04 M05 M06 M08 M09 M19 M30 I\'I98 N'I99 H D
P, Q,

parametru de interpolare corespunzator axei Y - proieclia bittun[ei de la punctul de start al arcului la centrul arcului pe
axa Y raza arcului

G17, G18, G19

- Seleclia planului de interpolare

Retragere in punctul de referinld al maqinii

Anulare coreclie de razA Corec{ie derazdla stdnga conturului Coreclie de razdla dreapta conturului Coreclie de lungime Pozitivd Coreclie de lungime negativd beplasare locald de origine Activare coordonate maqind Activarea primei origini a piesei Activarea celei de-a doua origini a piesei Activarea celei de-a
Sasea

Wirt* tth*I"rtA
nuntirrul sculei turalia froVmin] viteza de avans [mm/min] sau avans [mm/rot]

Wa,a;A;u;a
Oprire necondilionatd a programului Oplire condilionatA (oplionala) a programulni Sfdrgit program Rota{ie arbore principal ?n sens orar Rotalie arbore principal in sens antiorar Oprirea rotaliei arborelui principal
Schimbarea automata a sculei

origini

piesei

Activare castom macro Ciclu de gdurire addnc5 (high speed peck drilling) Ciclu de tarodare - filet pe stdnga Ciclu de alezare de finisare (boring) Anulare ciclu fix Ciclu de gdurire. centruire Ciclu de gdurire, lamare Ciclu de gdurire addncd Ciclu de tarodare - filet pe dreapta Ciclu de alezare
Programare in sistem absolut Programare in sistem incremental

Pornirea lichidului de rdcire Oprirea lichidului.de rdcire Pozilionare orientatd a arborelui principal
Sf'drgit de program cu revenire la prima fraza

Apelare subprogram SfdrEit subprogram Wh"

Viteza de avans in mm.imin Avans in mm/rot


Retragere in planul inilial la cicluri fixe Reiragere ln planul de sieurania la cicluri hxe

Adresd pentru coreclia de lungime Adresa Pentru corectia de razd Adrese utilizate la ciclurile de gdurire, subprograme etc' Adresd pentru nurrdrul de repetdri ale unui subprogram

"rlr^a

S-ar putea să vă placă și