Sunteți pe pagina 1din 13

",

::

. ::~'" .'6 '(/ "': ! c~, _,'0 .


~D WI0 sr ~1Pa(UHL 0WI ir~ [ffi ~ ~
I

.'
l:
j
"\ .I: .'. @ ~".
~:'
,~
I '. DE'.\:RTAMEtfTUL· SECURITArUSTATULUI
f I

, ';G:
..
!'
...
3'" .

r
',~ !

,
~. :

; .

D2568/SJ

. \
,,
",: ?
i., " -t.

\~~~~~~~~~:~ ••~,~
~8nt~l~ "
<:> Punct.-.Qchit -'
..•.. ).
Punct ldvit' 0 Punct .ocliit - Punct louit 0

grafiile alaturate), din care, unele ghiara si engleza, apoi introduse


erau de-stinate difuzarij pina la data pe cai ilegale In tara, descoperin-
de 15 ianuarie 1989. du-se, Iata de ce se cunostea pin a
Intrucit multe dintre materiale atunci, doua noi publicatii, respectiv
t. -
erau In mod vizibil multi plicate re- "Analiza scripturilor", si "Apocalip-
cent, s-a concluzionat ca masina sul - grandiosul sau ,apogeu este
destinata acestui scop trebuia sa fie aproape''.
tot In zona. Ca . atare, s-au extins Impotriva tuturor elementelor im- ,.'
cercetarile ~1in comuna Cetariu, 10- plicate s-au luat masuri de avertizara]
~ I
calitate cu 0 concentrare mare de iar unora dintre acestea li s-au apli-]
elemente iehoviste. La unul dintre cat si amenzi corrtraventionale I~'
acestea s-aU:~'1gasit ascunse In baza Decretului 153/1970. Totodata
gradina un aparat' de multiplicat cu masurile intreprinse si rezultatel '
ultramodern, cerneala tipografica, obtinute au fost informate organel
matrite, piese de schimb.vhirtie etc. locale de partido
De asemenea, au mai fost confiscate Prin modul in care s-a actiona]
un numar insemnat de notite si s-a reusit crearea de suspiciuni l'
sorisori, din continutul carora rezul- neincredere reciproca in rindul me I
tau aspecte din preocupari le lui brilor sectei, ceea ce a determina
,jArpi", a Iegaturilor sale, rapoarte de ca 0 prima reactie, izolarea, iar ap~
activitate, note de caracterizare, re- abtinerea si chiar renuntarea unor
comandart etc. de a mai desfasura actiuni potrivnicl
I " I
Toate instructiunile, tipariturile, li- statului nostru prin participarea 1
%,"
teratura si materiale1e necesare mul- activitati iehoviste.
tiplicarii sint editate sau produse
,-j
In exterior, in lirnbile romana, ma- Maior Moga Corr.eliu

",.

PreCara qtridtre a .. JJFt/ozofu/ur t

Unioersitaiea Bucuresti cuprinde circ~ 5000 de studenti (cursuri de Ir;:?


zi ~i fara frecventa), pe care ~i preqiiteste pe11,tru nobilele profesii de jurist,!%:S,
~ . _" '.' . I~"'{··
.,.,'1

filolog, matematician etc. si ii inuatii ca, iiupa absol'Qire,lalocurile unde ~~i'


'var primi reportitia sii-si aducii cotiiributia la. Tidiccire'(j pe ,0 .ireapiii ca- '
litati» su.perioarii a pregatirii viitoar~lor qeneraiii de oameni ai muncii,
cu riispuruleri sociale.

62

-,-_._-------------
,' •• <b~) -
.'
I
I;
c

o Ptcnct ochit - Punct lovit 0 Punct oGnit '- Punct lovit <=>
- ..~-.

Proiilul eterogen al [acuiuuilor ce pot fi [recuentate impune tuturor


cadre lor didactice, un inalt grad de profesionalism, fundamentat - in
primul rind - pe e cunoa$tere temeinica a hotiiririlor si tiocurneritelor
de partid ce quuerneazii sistemul de invatiimint, pe un deosebit spirit
pedagogic, pe discerniimitii politic si juridic, toate aceste atribute avind
menirea de a oferi [ieciirui dascal paleta de metode $i mijloace cu care
sa rezolve situaiiile studeruilor care, eventual, VOr ridica "probleme",
inclusiv pe Zinia muncii de securitate.
In acest context, majoritatea cooirsitoare a studeruiior Unioersitiitii
Bucuresti isi dedicii iritrequl timp participiirii la cursuri si seminarii, la
actioitiiiiie de studiii $i obstesti, unde impreumii cu cadrele didactice con-
tribuie la bunul mers ai procesului de inviitamint.
Dar, printre aces-te vlqstare - oamenii de miine ai societiiiii romd-
nesii - mai sfnt unii care, pe: fondul unei preqaiiri universitare bune,
sub influenta unor factori exteriori nocivi, deruuuiii, incearcti 'sa [acii nota

I discordaniii fapa de restul siuderuilor, considerirui cii "ideile" sau "gin-


dirile" lor nu sint inselese de cadrele didactice si, cu aiit mai mult, de
colegii de an sau din aite facultati.
Uti astjel de caz l-a reprezentat, incepind din [eoruarie 1988, .Filo-
II zojul", student in anul III La Facultatea de istorie-filozofie, in virsta de
23 ani, membru V.T.C., care "a reusii" ca, intr-un termen relativ scurt,

I
sa polarizeze in jurul siiu. pe MariusO., Florin L., Marius V., George S.
$i Anghel C" studenii in cadrui aceluiasi an - unii membride partid -,
sii-i convoace in mod frecvent la Ciiminul Studentesc "GrO'zave$ti" unde,
j pe fondul audierii stirilor transmise de posturile de radio striiime, ii an-
grena in comentarii deniqratoare la adresa realitiuiior sociai-politice din
tara no astra, le citea din "gindiTea" sa literarii care, de asemenea, avea
continut necorespusiziiior si, in mod persuasio, ciiuta sii-i determine la
actiuni "indraznete", cum ar fi fost, printre altele, rpcrticiporea lor la
Conqresul "Solidaritiitii" din Polonia, desigur, prin trecerea [rauduloasa
a [roniierei de stat a Republicii Socialiste Ronumia.
La asemenea intruniri, .Filozojui" beneficia si de prezenta unui ab-
solvent al Eacuitiitii de [iloioqie, respectiv Caius D" pre cum $i a lui
Claudiu. S., lucriitor la Muzeui de isiorie din Brasou, care-t ajutau cu
diverse materiale documentare pe Zinia "gindirii" lui, deuenitii pina La
urmii obsolut precarii $i ostilii.
Acorditui aietuia cuuetiitii injorttuuiei de prima sesizare, ofiterul din
Securiiatea municipiuiui Bucuresti care asigiLra contrainformativ Utiiuer-

63

,
'~'
"'\:" -1
\ I,

.
\I

\
/\
\"
,

!
)-' i
. I
.!
;:;.'
:;.

o Punct ochit Punct-Jpvit 0' Punci ochii. - Punct )ovit <:>

sitatea a procedat d-f!-urgenta la deschiderea dosarului de urrnartre in-


[ormatioii asupra .Filozojului" si adepiilor siii. Pe baza unui judicios plan
de truisuri, in care au fost preuiizute si duse la indeplinire sarcini con-
crete facindu-se uz de 0 gama larga de metode si mijlaace specifice mun-
cii de securitate (uti rol de seamii auindu-L introducerea unor miiloace
speciale la domiciliul obiectivului), s-aii putut stabili tuieuiiratele preocu:
pari ale acestor studerui curezuZtate bune la 'invapatura.
Cercetiirile efectuate in cadrul actelor premerqdtoare au releuai ur-
miitoareie :
- Soriri M., Marius 0., Caius D., Marius U., Claudiu: S, oriqimari
din Brasou $i [osii colegi la );.iceul .Unirea", sub iririurirea .Filozoju-
. ~1 .

lui", au devenit, 'in frunte cu acesia, principalii itiitiatori ai tuturor acti-


vitiitilor ostile tneruionaie $i desiiisurat« in camera de la Ciimitiui "Gro-
ziiuesti",
In plus, pentru a da culoare aciiunilor lor, Mariu« O. a obiinut: de
la Claudiu S. - deci, de la muzeograful din Brasou - mai multe tiecu- i
paje din ziare legionare editate 'in anul 1940 ("Porunca vremii", "Cuvin- .f

tul", "Omul $ipogonul") referitoare .la Dictaiul de la Viena si la alte


euenimente politice din acea periotuiii, pe care le-a prezentat la fac]ll-
tate, 'in cadrul unui seminar de istorie.
.Filozojul", cunoscut 'inca din anii 1985 $i 1986 cii a {:'intat la Cluj
\ in prezerua unor studetiti cintece cu coruiriut: legionar, a propus "loco-
teneniilor" siii, Caius D. si Martus 0., crearea unui .samizdai" (termende
origine rusii desemnind caracterul neoficial, nonconformist si disident al
unei publicaiii] in care [iecare sii-si susiiruicreaiiiie literare cu coruinut
proiestaiar, pe care apoi sa-l multiplice si sa-l difuzeze 'in rituiui siuden-
tiler din Bucuresii.
- Iriitiatioele anturajului nu s-au rezumat numai la atit, acestia
ititeruionau. infiintarea in Romania a unei "societati istorice" neojiciale,
.ale ciirei temelii -considerau ei - trebuiau puse de ciiioa intelectuoli
contestatari, iar scopui principal al societiiiii sa [ie crearea de institute
"fantoma" care so. [umciioneze in paralel cu cele ojiciale. Fiind siquri de
a asemeneareusiui, s-utz g'indit cii ar fi bine sa se tiurtieascii "Tinerii li-
berali" sau "George Briitumu", ceea ce demonstreazii, in mod coricludent,
alunecarea aniurajului pe 0 linie "liberalista.",· propaqatii cu inszs:tenta in
rituiurile intelectualilor de diverse posiuri de rtuuo si oiicine de spionaj
si diversiune striiine,

64
· __ ._." , _~ "_._.. '_!. ~~~:~-:,~~~-~~_ ..l
I :~~~C~~08_J
o 2~cec~?!.rill\~.~,.-"0-...•-:..2;Hr&ia
!. -t' \ ..... . . ... 1
J

"
..
<:> Punct ochit ..- PttnctJ30vit 0 Punct ochit Putiet , lbvit G>

De aseme12ea, Marius O. a fost preocupai de reoiizarea unOr [oio-


.montaje ciipririzirui fotografii $i texte, referitoare la "demolarea" unOr lo-
calitiiti rurale in cadrul actiunii de sistemaiizare ieritorialii, pe care sa
le expedieze unor publicaiii din striiiniitaie.
- Ca un corolar al tuturor acestor actiuni necoresputiziitoare, .Fi-
lozojul" $i Marius O. au discutat $i analizat inclusiv posibilitatea pleciirii
ilegale din tara in vederea porticipiirii la Corurresul Sindicatului "Soli-
daritatea" din Polonia, unde so. ducii un asa-zis mesaj din parte a unOT
sutvpaiizaru: din Romania ai orqanizaiiei respective.
Pentru ca aceste actioitiui necorespuriztiioare so. nu se extiruiii in
rindul colegilor de an sau de la alte facultati, ojiierul care a lucrat aciiu-
nea informativa, executind la termenele stabilite sarcinile preuiizute in
planurile de miisuri, cercetind informativ toate elementele din caz, a reusit
, .
so. preuirui ca .Filozojul" sa prindii in tentaculele lui $i alt: tineri $i sa
destrame operativ anturajul format.
Cazul a fost finalizat prin :
- avertizarea numitilor Soriti M, ("Filozoful"), Marius 0., Caius D.
$i Claudiu S., avind in uedere gradul lor de riispusuiere si implicare in
aciiunile mentionate, prilej cu care cei in couzii si-cni recunascut in to-
talitate faptele si s-au angajat ca in viitor sa nu mai comitii asiiel de
actiuni grave;
- ateniionarea, in prezenia factorilor educaiiotuili, a numiiilor
Marius V. si George S,' elemente cu contribiuie mai redusii la aciiunile
.Filozojului" ;
- informarea organelor de partid competente cu privire la [aptele
comise de Florin L. $i Anghel C. (membri de partid) ;
- informarea Consiliului Asociaiiei Studetuilor Comumisti din
Romania cu faptele comise de siudetiiii ce s-au constituit in anturajul
"Filozofului((, pentru a se intreprinde miisurile educative necesare.

Pentru conspirarea rete lei informative cu care a [ost: lucrat cazul,


pe parcursul ancheielor informative desjiisurate, Caius D, a fost cotripro-
mis tata de celelalie persoane din grup, creindu-li-se impresia co. et este
cel care a determinat luarea unor miisuri asupra lor de ciiire organele de
securitate. Acest lucru. a fost realizabil deoarece Caius D. era cotat de
.Filozoi" si membrii anturajului ca un tip liiudiiros, intrigant, cu un aer
de superioritate datorat "culturii sale qenerale" de exceptie, creind prin
comportamentul siiu. nenumiirate animoziiiiti in qrupare.

65

!
I
;;,.,:-\iv~; c~~~a\~j
(} e
------~----------~--~----~~~~~~~~~-------
-0· Punct ochit Punct Iovit 0 Pu~ct ochit -.' Punct lovit <:>

Toate acesie miisuri .au fost realizate cu acordui :;i sprijinul Direc-
tiei de Cerc~tari P~n,~le... .
. De asem~t1ea,. tniisurile priti care s-g finalizat cazul s-au realizat
prinintermediul [aciorilor de riispurulere .din,cadrul Vniversitatii .Bucu-
refti, sUb.;controZuZ :;ic~ ;sprijinuZ Comitetului de partid; al Cenirului
Utiioersitar, cu informarea. prealobilii a Comitetuliii Municipal Bucuresti
at P.C.R., iar prin Direciia l=a, a fast informatministrul invatamintului,
Elementele implicate in ariturtij aU fost si suit: meruinute in con-
tact pentru a li se urmiiri permanent actiuitatea si preocu.piirile,

".Dirt analiza, acestui caz s-au desprins concluzii :;i invataminte1:e-


fer#oa!(j!a,tit la Lrtvprejuriirile care au permis o , astfel de activitate, cit
siI« modulcuni orqanele de securiiaie au reu:;it neutralizarea elemenielor
in cauzti. .Astjel : '~'1

- amploarea octiuitiuilor preconizate pune in eouieruii mecesitaiea


acortiiirii unei atentii sporiie muncii de securiiatein.lnstituiiile de invata-
mint;superior, atit sub aspectul cotitrolului informativ, alstiipinirii situa-
tiei operaiiue, cit. :;i olsnodului cumseeiectueaza pregatirea contrainior-
matioii in mediile siobiectioeie aflate in responsobilitate ;
-:--:-in rindulstudentilor ramdni din Bucuresti-ireouie ainitri in pri-
mul rind in vedere calitatea :;i amplasarea reielei infarmative, peniru. ca,
i71[unciie de pceasta, activitatea de siipraueqhere informativa asiqurii a
cunoasiere ,permanentii astarii lor de spirii.., depistarea imediatii
a ideilor si concepiiilor necoresputiziiioare, a nemultumirilorrie orice gen,
care. s-ar .puiea maierializaiti aciuuii cu consecinie deosebite "
- soluiionarea cazutuinui aT .fi.fost -posioilii fararealizarea unui
complex de miisuri.sin. cadrul ciirora un lac principal t-au avut atii reieaua
informativa, cit.. $imij,lO'acele speciale uiilizate in timp optim si pe mo- $~

mente operative .. ',' , ., '.

'. .M4s·urile iniormaiio-operatiue intreprirl;s.eult~rior, a.su]Jra.tuiuror


elementeloT;,din .anturajul,;Filozofului" au evi ..q,entiat cii-cei in ca'j.tzQ..
a:u.
ires invataminte~e necesare, au incetat sa se maiiniilneascii, evitirL(1.orice
comenuirii-sau. discufii cii-caracier necorespunzctor. v.

. ,.
Maior Mitran loan .
-------
-'-,""'-"":-V--"',' .... ··-~·-···· .. c-:,....... -. ,--,.--- ---- ---.-. ,.......---: ..-.,.... .,.,------,,--~ .- ..---- .. -~
'L:J)~ _._L __
--' ..

(: ~.'1'r.~:~. ~,i.~.....~:<~.:
"

, t 9-03- Laal
RE~UBlICA SOClAlISTA ROMA~IA ..

S':lJRIC.T f?ECRET
Ex.nr..
!L

CATRE

DIRECTI.! a VI-a

Alaturat va trimitem d€>sarul de.urmarire


. iriforniativa ItFTLOZOFtlL" pentrustudil.l;li· intre-
prilleterea"':masL1rilorces e '~impun~'" .~.'

'.' .', -f .'.- ,-r:" ,.: ..

..l SEFuL SECURI'.P#JS~~


.Genera l-ma:i 0-t1 a.~~~ .;.
SEFlJL SERVIC rULUI
].1Iaior, .
.,
Fl~ms

\, .. ~~\~.

'!\1-~'&8
....---.--.

. '.
~ , '~ l~I-----:--_--,,-__ ~~
. . Conceptat
:' 37. ':2L720
, .,;i!, ._ ••.• ~••••__
. :.

D.

Cd. 1220/1986 - V 17 - I-n 021

~
.. -:-.,... .;
",' I .,' . '.~' ....•."""
t•..••..• ,.
CABINET r
!
r=t~:m r: snt ~I SEf IL
IilH1STnu
J7A)}~~lqb~~\:'\1~{~uMW
·.lovara§e 9 eneral 8l!l~...BSW;i~.:d-n ]
I '

Ue~~ord cu propunerile prezentate, cu


urmatoardle illenliuni.: i
s
l.rltasurile propusc sa se realizeze prin -----~-.-.,.-.,
~;:iCJ:-':.j~ 'i.'.l :~Fi'_.. .'': . -, t; - . -.:

...
- ...
-..
intermediul factorilor de rasoundere din ca-
. I

drul Universita:tii din Iucuresti , sub contro-


lul §i cu spri ji ru l Comi tetului de partid al
Centrului Uni vsrsi tar, cu informarea prealabi- .;\
.,.'

la a Comitetului Municipal Bucure§ti al P.C.R. ~


2. Prin Directia I sa fie informat minis- .
trulinvalamintului~
3. Elemsntele imr1icate s~ fie meniinute
In contact §i sa Ii se urnar easca permanent
'activitatea §i preocup~rile.
4. Sa se despr i nda concluzii §i invaia-
minte foarte serioase pentru imbunataiirea
muncii de cunoaster e §i asigurarea oportuni ta- ,
tii interventiilor preventive 1a nivelul pro- 1

blemei peraza Capitalei. :1


5. Reveni ii cu raportul de finalizare. "'f-
.....
", /t
f

r I
I' ..

~5"l ~ 14.12.1988
., -._ .
i

,I

I.
'.:.:. .~-

.,'.:. ,-' ,

/
.. '

' . ..

;r
.:'.'
MINISTER~l DE I NTERf~E, H6
DEPARTAHENTUL SECUR I TAT 11 STATULU r SEe RET
S£CURJTATEA MUNJCIPIUlUJ BUCURESTI Ex.nr , z
Nr .,0/0100180 din r10 ,((I 19813

NOTA -RAPOfH
--------~-,---
""-'---~~.-"'-.'-.-

'n luna februarie 1988, org?nele de securitate ale


~llunicipiullJi Bucure§ti au fast sesizate de faptul ca Ia
Facultatea de lstcwie-Filozofie s-a format
..... OS!"l
.1°1e.
un anturaj ell
prfJOCUparl /
In cadrul urmaririi informative s-a stabilit ca nu-
- mitul ., . - ; de '23 ani, membru U.I, C" student anul
1 r " .la ,Facul tatea dslstorie~Filozofie, a polartzat in
jUful S3ti mai multi colegi §i prieteni, ,asty¥l:
~~~~~-~, 22 ani ,membru U•T•.C);;:?in " prszent
assol vent, promotJa' 19q~{ ,
~~!!!!!!!~ ~IJI 'U~,!!1e!!lh~fol'·CJt: st ucent
\
1
\
~_"~.
~~~!!!~~, 24 ani,membn.t'?'U~T.C", student
a~lil IV: ' '
~"-~~~-'-!!!!~'-!'
!- !_ ~'~_, 23 i'ani:; M£~'RUU. T~C. , ~, t
(,~Hnpn
<iJ •• UII4 •••• i

anulfV:
- .-
~"~-'--~-~-
..~'"~:.!!::~!!'!'-!' ,28 ani i~;Pmembru P.C.R., student -anyl
PI; ,
Sus-numi~lis~au-intrlni t freeventIa" Caminul stu-
centesc ,~rozd\j~§ll ~l pe ';d 1 e • '1 " J.
.' •. ~.. ." ••.• __ '. '1"'; .' ~. .,

.r4 ".i H~',~ 'c" , J. • f!,..;' •


d'Jfl U aurner"l,l _§1.1rl_Or trensaise
,,1 ':, ," ,~,

de posturile-peradio
., :'1 J,. .• .
reactionare din1 'exterior, s-au
a, aeresa ~;)rH1Q!J1rl1
2- -I. • .• .' ! -. ~ t ., 1\.

angr'enaT ra COmEfharll oerngr~toare'


soci~aJi$t8 din >::;tara noastra, au dlseutat poslbil itatea
reoactarii unui tlsamizdat" si a unor lucrari literarei cu .;:,

contin~t necorespunzator, precum §i despre participarea la

.•1/ ..
«>. i~,! .,:7' "" •.• . 1/6 v
,I 1 (~ -03- 2nn7
!
, - 2
Congresul f'Solidaritatii II din Polenta, prin treesrea -frauduloasa·
~ . t".ler€l. R .S .n.
arran D •
La unele . din aceste activitati euparttetpat §i numitii:
- OOBRESCU CAIUS, 22.~ni, membru U.T.C., absolvent
al Facul ta~iide' filologie, pnluloi:ia 1988,
easatorit;
••••- ... " -i 24 ani, .membru U. T.C., Iucrator .I
la Mlizeulde tsterte din Bra§ov . !

Din cercetarile efectuate trf caclrul actelor premergatoare,


aerezul tat url'natoarele: .< ..

-'1. Al. • J. • i '


• numl ~l_ ;,:.";~ ..
~c. .

_~~<. .,
.••

""c.'
,

,.~_,
• eA I PS
.• , U ,.
<, .
. ~,
DO~Drr-l(lii
·ont.~v,u .'f
~"__. - .. ;,§i h'='_'~_: '. -~~:(."" " :Slot originari din Bra§ov,
fo§ticrilegi la Liceul·HUnireall ~ [-
'Pornind de Iaunele greutati lnaprovizionarea popula1iei
. eu produse agrpaliment~re' §i pe fondul §!irilor trc.tnsmisecle pos-
turfls de radio react~qnar~, au taCU! comeritari i denigratoare ·1a
sdresa politicii'irt*e:~ne§i sxtsrne ale parffdului§istatului
nostru. La aceste comtmtairii s-au angrenat §i fllunitii __2~._Ja
..,:., pltimtAlpr'oferlnd
~":'.'1i! §i . '-'-'.~~.,~.~._._ injurii la adresa ueor
. personali'tati dincotu.iucBreade· parttd §i 'de stat .. ..
"'2. In-luna'februarie 1938,' nL'mitul t . a ob1inut ·Hh.4 .•

d: Ia :,:" ~ ,.~,,-a'~·,,'" mai multe dec!Jpaja din. zlare 1,e9ionare edi-


tateIn "anul· 1940 ,ref'e'ri loars Ia HVic.tatulrle laV:te~aH ,.pE care
1e·'·8 prszentat In cadru] until seminar de IsterIe Ia facu~ tate it

Ulierier,." :,./ " ,.' .- ~.{clooat Mt)zeului ·de tstor~e din Brasov
.). t &1' .L·'I
teatepuo rcatn e veem h"
pe care 1reeetmea 1.a Qoml_~lJ.llj
"j'
uinpe-
~. t ..•••• · f' •

riaaq~ de clnd efectuase stagiul<militar laBucurs$ti, r printre care


§i deeepajelereepecttvece-f fuses~r3 restituite ae ".. '"~, '~",.,....
9'" '" .~a t t 1. H ,
..
~ , dl

-~. . -
; .1 Lnla marlle ""1'·ob~
Vii

. numitul~·.~.·.... ..-~,
..
'. i >: ..•• ,.
",.~.a
1 camnHJ
-, 1 Stuaen'$€sc

,.-',~". ~
J.>' Hr
. ~
IJfozave§
PtlS;~!n.~·;d:~-scuti~:,
.lnp~prelentaml]it,iior
.·,,§iDOBRESCU CttlDS, aspscteprf \linn
J. •

- rebel'iufiea'legionara, pazitia !mer intelsctuali fo§ti legiooari


(P.P.Panaitescu, MJJtacie, CJ~oica), mi§carile sbJden1~§ti din ani!
1945-194-6ceIa Cluj ~i aettvttatea din acea perinada' a lui
Lucretit.l Patra§canu.

./~ .
3 -

. Numitul . este cunescut c,a tn ani i 1985 §i


1986, Ia Cluj, Inprezent,a unor $tuden"\i, ell prIlajul unor pe-
traceri, a clntat clntece ell continut legionar .
. 4 .. In primavara anului 1988, ~,_.,,_-~,~ :~. a discutat
cu .~.-.,,"', ,.' §i DOSRESCUCAIUS despre posibrlftatea
,II."• .-,.
__ realizar)i:
tl
. UfHJi HsaiJIizoat , caresacupri~~acrea\ ii 1iterare cu cont inut
protestatarvpa care sa-l ~ultiplice §i. 83-1 dtfuzeze in. f'llt1dul
studen\ilor.PrecizBrit ea\sus-nuraitii 'at) preocupari Itterare,
par'ticiptnd ell scrieri Ia ~enaclriri.sttJdente§ti din Bucurs§ti
.' ~stBras....
.
ov.' ,;;.
,
~ . i..
O.fn 1. .' ..
_unalt.flle .'loQ:${
I..·.
,.;uv, ..... ,. _ .~l,au
, '"". . ". ,
)
discutatdesprepdsibilitaieaplecarii ilegale din tara in
~) vedereaparllciparii -la Gongresul-~din Polonia al smdicatulu;
IiSclidari tatea", unde sa duca!tlrf6§'a:..zismesaj din partea
.. unor simpatiza~'ti foolani. .i .

.,\,o,.-hf p~imavara'taliJlui198~( numitul '~... ,_.' ' .._.. __ ,


'E('Tostpreocupat de'~eal Izarea unorfQtomontaje 'cuprinzlnd
folograf ii §i Jexteinsot ito-are,referi toaea ladeeel area ;:"unor
locali tali rurale ,lnc.adru,l 'ac\iuriiide sislemaiizare 'a ter-i-
toriului, pe car@ sa leexpedieze unDr publi cali i din straina-
tate. . .
7: Nurnitii .,.. '., OOBRESCU OAIUSr, '~o "":,

__

. .
, d J_ ja:isi '-,:
,;\ ',',c
co, __ •• ,~,«~_
...'
au'vizita,t de" aaiaulte ori
'.

'B~plioteca':?merican~rlinBucure§ti ~de uncle ~m lmprumutat cart


§i 'altepublicatii.' . ' .' .,' . .
. inc~drul cercetarilor,cei lfl,cauza au adoptat o pozt-
tie de recurioa§tere a faptelorsav-i11ite, pa care Ie regreta
§i s':"auangajai s,a nu Ie mai comili In viiior.
tn vederea curmarii- activita\ilor necQr~e$punzatoare, a
prevenirii savtr§iriiunn:r taptegrave de natura sa aduca
atlngere securitatii - statului §idestramarea aniurajului, \for
f1 .luate .urmatoarele masuri:
~ Avertizarea numitilcr .•.,.:•..__ ._, ,
OOBRfSCU CA H1S §i ..

-,)
- Ateniionarea numitilor: . ' .. §i '•.I.••
••••...•__.: a caror contributie Ia acttvitatea grupului a fast

.1.

,
- 4 -
redusa §i nu: a luat pozitis :fata de cOOJentariile ostfle
ale eelorlal ti din antur~j; . _- ..
- lnformar'ea organelor de partld COOlDetente, CU,
privire~~=~~ptele eosise de numiiii ". ,,_, •• §l
,-'-' . - •..•... , .
, . lnfo~rea orga~7~~r,A. _~.C~ eompet~utecu lIri~ire
.t -
1":\+~~ie·lo
"g I ~.J~
•...oeise de n,ImlT11'
.••.~ n~;~.
\I\ •. ~
:-
~,)o.
~~ •.• ~_ .•
.,1 ~
.n0~at'{\f\n C Ii I if('l
<:": .'_ .~, ~,

. .. . -. - . <, v • ~ • - ••• , •. , -e: ' .- ..• -

Utrtlf'u .•.tlu", H. UV , :... ~. -_ • _ :'"'.'...~._.. . , . .:§ 1 .• c, __. ••...•

4~...~~ ...·:!~ . .,

.SEFUtl}! RECIfE
.Colonel ..

.VASfLEGH£Q~Ht'

S-ar putea să vă placă și