Sunteți pe pagina 1din 0

FITOCENOZELE DIN ROMNIA

F
I
T
O
C
E
N
O
Z
E
L
E
D
I
N
R
O
M

N
I
A
Vasile SANDA Kinga LLERER Petru BURESCU
SINTAXONOMIE, STRUCTUR , DINAMIC I EVOLU IE
Asocia ia vegetal este cea mai mic unitate de sistematizare a covorului
vegetal, care posed specii caracteristice sau de recunoa tere.
Combina ia de specii caracteristice constituie nucleul floristic al fiec rei
asocia ii. Prin valoarea lor indicatoare ecologic , speciile caracteristice nu
circumscriu numai alc tuirea floristic a asocia iilor, ci i condi iile
ecologice ncare se realizeaz .
Borza A. et Bo caiu N.
Introducere n studiul covorului vegetal. 1965, pag. 25-26.

Adresabilitatea larg , de la studen i pn la speciali ti n diverse domenii:


fitosociologie, silvicultur , pratologie, ecologie general , conservarea
naturii, etc., face ca acest volum s umple un gol n literatura de
specialitate i s fie un ghid util pentru to i iubitorii de natur i practicieni n
diverse domenii. De aceea recomand cu c ldur publicarea acestei
importante lucr ri tiin ifice.
Prof. Univ. Dr. Constantin Dr gulescu
UNIVERSITATEA DIN BUCURE{TI
ARS DOCENDI 2008
ISBN 978-973-558-341-5
9 7 8 9 7 3 5 5 8 3 4 1 5
FITOCENOZELEDINROMNIA
SINTAXONOMIE,STRUCTUR,DINAMICIEVOLUIE

VasileSANDAKingaLLERERPetruBURESCU

FITOCENOZELEDINROMNIA

SINTAXONOMIE,STRUCTUR,DINAMICIEVOLUIE
Editor: Ioan CRCIUN

Tehnoredactareicopert(graficifoto):KingaLLERER
Referenitiinifici:
PROF.UNIV.DR.ConstantinDRGULESCU
PROF.UNIV.DR.GheorghePOPESCUEDITURA ARS DOCENDI UNIVERSITATEA DIN BUCURETI
EDITUR CU PROFIL ACADEMIC I CULTURAL,
RECUNOSCUT DE CNCSIS
os. Panduri 90, sector 5, Bucureti
Tel./Fax: +4 021 410 25 75
E-mail: arsdocendi@yahoo.com
Copyright Vasile Sanda, Kinga llerer, Petru Burescu, 2008
Toate drepturile rezervate. Orice reproducere integral sau parial, efectuat
fr acordul autorilor este ilicit i constituie o contrafacere.
All rights reserved. No part of this book may be reproduced without written
permision from the copyright owner.
Tiprit la Tipografia Editurii Ars Docendi
Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei
VASILE SANDA; KINGALLERER;PETRUBURESCU
Fitocenozele din Romnia/Vasile Sanda,Kingallerer,Petru
Burescu - Bucureti: Ars Docendi, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-558-341-5
.

Editor: Ioan C ~ C I U N
Tehnoredactare 8i copert5 (graficii gi foto): Kinga OLLERER
Referenti ~tiintifici:
PROF. UNIV. DR. Constantin D~ GULES CU
PROF. UNIV. DR. Gheorghe POPESCU
EDITURA ARS DOCEND~ - UNIVEKSITATEA DLN BUCURE$T~
E D I T U ~ CU PROFIL ACADEMIC $I CULTURAL,
RECLWOSCUTA DE CNCSIS
50s. Panduri 90, sector 5, Bucuregt'l
~ e l . / ~ a x : +4 021 41 0 25 75
E-mail: arsdocendi@yahoo.com
Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a RomPniei
SANDA, VASILE
Fitocenozele din RomPnia / Vasile Sanda, Kinga Ollerer,
Petru Burescu. - Bucuresti : Ass Docendi, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-558-34 1-5
1. 0llerer Kinga
Tl. Bilrescu, Petru
Copyright O Vasile Sanda, Kinga oilerer, Petru Burescu, 2008
Toate drepturile rezervate. Orice reproducere integralg sau partial& efectuati
f"ar5 acordul autorilor este ilicit5 ~i constituie o contrafacere.
All rights reserved. No part of this book may be reproduced without written
permision from the copyright owner.
Tipgrit la Tipografia Editurii ,,&US Docendi"


CUPRINS

Prefa................................................................................................. 3
IstoriculcercetrilorfitocenologicedinRomnia......................... 4
Metodedestudiuavegetaiei......................................................... 9
Prescurtri........................................................................................... 15
Conspectulsintaxonomicalasociaiilor.........................................16
Prezentareaianalizaunitilordevegetaie:
LEMNETEA.............................................................................................. 47
CHARETEAFRAGILIS........................................................................... 55
ZOSTERETEAMARINAE...................................................................... 61
RUPPIETEAMARITIMAE..................................................................... 62
POTAMOGETONETEAPECTINATI................................................... 63
LITTORELLETEAUNIFLORAE............................................................ 76
ISOTONANOJUNCETEA................................................................... 77
PHRAGMITETEAAUSTRALIS............................................................. 82
MONTIOCARDAMINETEA................................................................. 104
SCHEUCHZERIOCARICETEANIGRAE.......................................... 110
OXYCOCCOSPHAGNETEA................................................................ 120
FESTUCETEAVAGINATAE................................................................. 121
PUCCINELLIOSALICORNIETEA....................................................... 131
JUNCETEAMARITIMI........................................................................... 155
CAKILETEAMARITIMAE..................................................................... 160
AMMOPHILETEA................................................................................... 163
ORYZETEASATIVAE............................................................................. 165
BIDENTETEATRIPARTITI.................................................................... 166
ASPLENIETEATRICHOMANIS........................................................... 170
THLASPIETEAROTUNDIFOLII........................................................... 183
SALICETEAHERBACEAE..................................................................... 190
JUNCETEATRIFIDI................................................................................ 196
NARDOCALLUNETEA........................................................................ 200
CARICIRUPESTRISKOBRESIETEABELLARDI.............................. 205
SESLERIETEAALBICANTIS................................................................. 207
BETULOADENOSTYLETEA................................................................ 217
MOLINIOARRHENATHERETEA....................................................... 223
FESTUCOBROMETEA........................................................................... 247
KOELERIOCORYNEPHORETEA........................................................ 278
STELLARIETEAMEDIAE...................................................................... 285
PLANTAGINETEAMAJORIS............................................................... 313
ARTEMISIETEAVULGARIS................................................................. 319


GALIOURTICETEA............................................................................... 336
EPILOBIETEAANGUSTIFOLII............................................................ 349
TRIFOLIOGERANIETEASANGUINEI............................................. 356
SALICETEAPURPUREAE.................................................................... 358
ALNETEAGLUTINOSAE..................................................................... 364
QUERCOFAGETEA.............................................................................. 367
QUERCETEAPUBESCENTIPETRAEAE........................................... 407
RHAMNOPRUNETEA......................................................................... 435
ERIKOPINETEA..................................................................................... 438
VACCINIOPICEETEA.......................................................................... 441
Anexe.................................................................................................. 459
Englishsummary.............................................................................. 467
Bibliografie......................................................................................... 469
Indexulalfabeticalgruprilorvegetale......................................... 537

3
PREFA

Aezarea geografic a Romniei, aflat la intersectarea a


numeroase provincii floristice, de asemenea dublat de o mare
diversitategeomorfologicipedoclimatic,toateacesteadesfuratepe
unteritoriuextinsdelaMareaNeagrpnnetajulalpinalCarpailor,
a permis instalarea unui covor vegetal specific cu multe specii rare sau
endemiceceimprimnotacaracteristicuneimultitudinidesintaxoni.
Acumulareandecursultimpuluiadatelorreferitoarelavegetaia
Romniei, reflectat n conspecte pariale (ex. Borza A. et Bocaiu N.
1965;BeldieA.etDihoruG.1967;CsrsKptalanM.1970;MoldovanI.
etal.1969;PopI.etal.2002;ChifuT.etal.2006)sausinteze(DoniN.et
al. 1992; Cristea V. 1993; Doni N. et al. 2005) a permis reliefarea
caracteruluizonelorsauregiunilorcercetate,concomitentcuomaibun
conturareicaracterizareasintaxonilorintlniinteritoriileinvestigate.
Amploarea cercetrilor fitocenologice ntreprinse pn n prezent,
reflectate n apariia a numeroase monografii, a permis acoperirea
aproape n totalitate a teritoriului rii, la diferite scri de detaliu, i
totodatiniiereaanumeroaseprogramedemonitorizareiconservarea
unorsuprafeesauariiprotejatedemareinterestiinificsaueconomic.
nacestscop,lucrareadefavinenajutorulspecialitiloricelor
interesai de studiul covorului vegetal al Romniei cu o sintez a
sintaxonilorsemnalaipnnprezent.Cuaceastocaziesuntprezentate
la fiecare asociaie date de sintaxonomie, ecologie, structur cenotic,
corologie, dinamic i evoluie succesional, permind cercettorilor
analizecomparativecuobservaiileicercetrilepersonale.
Desigur,peparcursulacumulriidenoidateidatoritfaptuluic
diferitele fitocenoze prezint direcii particulare de evoluie, clasificrile
nusevoroprinstadiulprezent.Vorexistamereuproblemederezolvat
privind volumul i gradul de diversitate al efectivelor populaionale
analizate, structura i ecologia fitocenozelor, rolul factorilor de stres.
Acestea,alturidedateleobinuteprindescriereaunorgrupriineditei
studiul evoluiei acestora, vor conduce cu siguran la reconsiderarea
cenozelor i, sperm, implicit la adoptarea msurilor concrete de
gestionareiconservare.
Autorii
Bucureti,februarie2008

4
ISTORICULCERCETRILORFITOCENOLOGICEDINROMNIA

Studiile privind structura covorului vegetal din ara noastr


sau desfurat la nceput n etapa fitogeografic (18631918), avnd
dreptcaracteristicprincipalinventariereafloreipeanumiteteritorii
bine delimitate, ocazie cu care se fac primele raionri floristice
delimitnduse i unele areale cu elemente definitorii proprii pentru
aa numitele inuturi sau provincii floristice. Lucrarea de referin
pentru aceast etap iniial o reprezint Zonele de vegetaie lemnoas
din Romnia n raport cu condiiile orohidrografice, climatice, de sol i
subsol publicat de Enculescu P. (1929) n Memoriile Institutului de
GeografiealRomniei.
netapaa2afitocenologic(19181948)seafirmcoaladela
Cluj, a crui mentor a fost profesorul Alexandru Borza. El public
primele articole cu caracter fitocenologic: Studii botanice n Cmpia
Ardealului(1920),Ctevanoiunidefitosociologie(pdurea,stepaierboas)
(1921), Studii fitosociologice n Munii Retezatului (1934), Vegetaia
Muntelui Semenic (1946), Vegetaia Vii Sebeului (1959), Vegetaia
PduriiSoca(Banloc)dinBanat(1962),etc.
Studiile efectuate la Cluj, Iai i Bucureti sau soldat cu
inventarii floristice asupra unor regiuni geografice sau catene
muntoase. Adesea sau investigat cu precdere anumite tipuri de
vegetaie cum ar fi: puni i fnee, pduri, srturi, buruieniuri,
etc.
n etapa ecologofitosociologic (1948pn n prezent) sau
fcut progrese nsemnate n cenotaxonomia gruprilor ntlnite n
teritoriileinvestigate,realizndusesintezedenaltniveltiinific.
Enumerm principalele monografii aprute n acest interval
(pentrureferinecompleteiolistmaiamplasevedeaBibliografia):
erbnescuI.(1939)FloraivegetaiaMasivuluiPenteleu.
PaucA.(1941)StudiufitocenologicnMuniiCodruiMuma.
Pucaru D., PucaruSoroceanu E., Pauc A., erbnescu I.,
BeldieA.,tefureacT.,CernescuN.,SaghinF.,CreuV.,Lupan
L.,TascencoV.(1956)PunilealpinedinMuniiBucegi.

5
Rvru M., Czceanu I., Turenschi E. (1956) Contribuiuni la
studiul punilor i fneelor din depresiunea Jijiei superioare i a
BauluiidealurileCopluCozancea.
BorzaA.(1959)FloraivegetaiaViiSebeului.
Buia A., Safta I., Pun M., Pavel C. (1960) Pajitile din Masivul
Parng.Studiugeobotanicimbuntirealor.
PopE.(1960)MlatiniledeturbdinR.P.R.
BuiaA.(1963)LesassociationsaNardusstrictaL.delaR.P.R.
PucaruSoroceanu E., Pucaru D., Buia A., Burduja C., Csrs
S., Grneanu A., Niedermaier K., Popescu C.P., Rvru M.,
Resmeri I., Samoil Z., Vasiu V., Velea C. (1963) Punile i
fneele din Republica Popular Romn. Studiu geobotanic i
agroproductiv.
PunM.(1964)FloraivegetaiaraionuluiBal,regiuneaOltenia.
CiucM.(1965)VegetaiapajitilordinMuniiCiuca.
BeldieA.(1967)FloraivegetaiaMunilorBucegi.
MorariuI.(1967)ClasificareavegetaieinitrofiledinRomnia.
Pacovschi S., Doni N. (1967) Vegetaia lemnoas din silvostepa
Romniei.
Todor I., Culic S. (1967) Contribuiuni la studiul punilor din
MasivulGrbova(studiugeobotanicideproducie).
Pop I. (1968) Flora i vegetaia Cmpiei Criurilor. Interfluviul
CriulNegruCriulRepede.
DihoruG.,DoniN.(1970)FloraivegetaiaPodiuluiBabadag.
Resmeri I. (1970) Flora, vegetaia i potenialul productiv pe
MasivulVldeasa.
Spiridon L. (1970) Flora i vegetaia ruderal i segetal din
mprejurimileorauluiBucureti.
Bocaiu N. (1971) Flora i vegetaia Munilor arcu, Godeanu i
Cernei.
RaiuF.(1971)Asociaiiderogozurinaltedinmlatinileeutrofeale
DepresiuniiGiurgeului.
ZanoschiV.(1971)FloraivegetaiaMasivuluiCeahlu.
GergelyI.,RaiuF.(1973)Vegetaiamlatiniloreutrofedinbazinul
superioralCiucului.

6
Mititelu D. (1973) Flora i vegetaia din depresiunea i colinele
Elanului(jud.Vaslui).
VialariuG.(1973)Contribuiilacunoatereavegetaieiruderaledin
Moldova.
RomanN.(1974)FloraivegetaiadinsudulPodiuluiMehedini.
DihoruG.(1975)nveliulvegetaldinMasivulSiriu.
HoreanuC.(1975)StudiulfloreiivegetaieiPodiuluiCasimcea.
MititeluD.(1975)FloraivegetaiajudeuluiVaslui.
SchneiderBinderE.(1975)FloraivegetaiadepresiuniiSibiuluii
adealurilormarginale.
MititeluD.,BarabaN.(1978)FloraivegetaiajudeuluiBacu.
Srbu I. (1978) Flora i vegetaia din bazinul Chinejii i a Prutului
ntreRogojeniMstcani.
Sanda V., Popescu A., Doltu M.I., Nedelcu G.A. (1979)
ConspectulvegetaieiacvaticeipalustredinRomnia.
Sanda V., Popescu A., Doltu M.I. (1980) Cenotaxonomia i
corologiagruprilorvegetaledinRomnia.
tefanN.(1980)Cercetareafloreiivegetaieidinbazinulsuperioral
ruluiRmnicuSrat.
PopescuA.,SandaV.,DoltuM.I.,NedelcuA.G.(1984)Vegetaia
CmpieiMunteniei.
Chifu T., Mititelu D., Dsclescu D. (1987) Flora i vegetaia
judeuluiNeam.
ColdeaG.(1990)MuniiRodnei.Studiugeobotanic.
Coldea G. (1991) Prodrome des associations vgtales des Carpates
desudest(CarpatesRoumaines).
Doni N., Ivan D, Coldea G., Sanda V., Popescu A., Chifu T.,
PaucComnescu M., Mititelu D., Bocaiu N. (1992) Vegetaia
Romniei.
MititeluD,SrbuI.,PtracA.,GogiuZ.,OpreaA.(1993)Flora
ivegetaiajudeuluiGalai.
DrgulescuC.(1995)FloraivegetaiadinBazinulViiSadului.
KarcsonyiC.(1995)FloraivegetaiajudeuluiSatuMare.
Mititelu D, tefan, N., Coroi AM., Diaconu M. (1996) Flora i
vegetaiajudeuluiVrancea.

7
Popovici D., Chifu T., Ciubotariu C., Mititelu D., Lupacu G.,
DavidescuG.,PascalP.(1996)PajitiledinBucovina.
Coldea G., Sanda V., Popescu A., tefan N. (1997) Les
associations vgtales de Roumanie. Tome 1. Les associations
herbacesnaturalles.
Alexiu V. (1998) Vegetaia Masivului IezerPpua. Studiu
fitocenologic.
Oroian S. (1998) Flora i vegetaia Defileului Mureului ntre
TopliaiDeda.
Sanda V., Popescu A., Baraba N. (1998) Cenotaxonomia i
caracterizareagruprilorvegetaledinRomnia.
Lupacu A. (1999) Studiu sinecologic comparativ n unele grupri
vegetalehigrofiledinzonasubmontanajudeelorSuceavaiNeam.
Sanda V., Arcu M. (1999) Sintaxonomia gruprilor vegetale din
DobrogeaiDeltaDunrii.
CoroiAM.(2001)FloraivegetaiabazinuluiruluiMilcov.
CoroiM.(2001)Floraivegetaiabazinuluiruluiuia.
MihilescuS.(2001)FloraivegetaiaMasivuluiPiatraCraiului.
MonahF.(2001)FloraivegetaiacormofitelordinluncaSiretului.
Sanda V., Popescu A., Stancu I.D.. (2001) Structura cenotic i
caracterizareaecologicafitocenozelordinRomnia.
Popescu G., Costache I., Rduoiu D., Gmneci G. (2001)
VegetaiapajitilorpermanentedinnordulOlteniei.
PopI.(2002)VegetaiasolurilorsrturoasedinRomnia.
Pop I., Cristea V., Hodian I. (2002) Vegetaia judeului Cluj
(Studiufitocenologic,ecologic,bioeconomiciecoprotectiv).
SandaV.(2002)Vademecumcenostructuralprivindcovorulvegetal
dinRomnia.
SrbuC.(2002)Contribuiilastudiulfloristic,agroigeobotanical
buruienilordinpodgoriileCotnari,IaiiHui.
Burescu P. (2003) Flora i vegetaia zonelor umede din nordvestul
Romniei.
DrgulescuC.(2003)CormoflorajudeuluiSibiu
Nechita N. (2003) Flora i vegetaia cormofitelor din Masivul
Hma,CheileBicazuluiiLaculRou.

8
Huanu M. (2004) Diversitatea florei vasculare, a vegetaiei i a
macromicetelordinBazinulJijiei(jud.Botoani).
Doni N., Popescu A., PaucComnescu M., Mihilescu S.,
BiriI.A.(2005)HabitateledinRomnia.
Matac S. (2005) Parcul Naional Porile de Fier. Flor, vegetaie i
protecianaturii.
SandaV.etal.(20052007).Breviarfitocenologic.IIV.
SmrghianM.(2005)FloraivegetaiaViiGurghiului.
ArdeleanA.(2006)FloraivegetaiajudeuluiArad.
Chifu T., Mnzaru C, Zamfirescu O. (2006) Flora i vegetaia
Moldovei.
Zamfirescu O. (2007) Flora i vegetaia malului stng al lacului de
acumulareIzvorulMunteluiBicaz.


9
METODEDESTUDIUAVEGETAIEI

nmomentulplanificriistudiuluivegetaieiuneianumitezone
trebuiesavemnvedere(KentetCoker1995):
a) scopul studiului modul de descriere i de prezentare a
trsturilor i caracteristicilor vegetaiei depinznd de
obiectivulgeneraldestudiu;
b) scarastudiuluimetodelededescriereavegetaieidiferind
foartemultnfunciederezoluialacaresefaceabordarea,
pornind de la o descriere general a unui teritoriu mai
amplu, pn la prezentarea detaliat a vegetaiei pe civa
metriptrai;
c) tipuldehabitattehniciledestudiutrebuiesfieadaptate
i la condiiile specifice din teritoriul abordat, astfel exist
diferene n studiul vegetaiei acvatice i terestre, a
vegetaieiuneipduriiauneipuni,etc.;
d) dotarea resursa uman, echipamentul, timpul disponibil
iresurselefinanciarefiinddeopotrivimportante.

Studiilede vegetaie trebuie sparcurg treietape:pregtitoare,


analitic i sintetic, etape care vor fi prezentate n detaliu n cele ce
urmeaz.

1.Etapapregtitoare
Aceast prim etap este important pentru formarea unei
imagini de ansamblu asupra terenului ce urmeaz s fie studiat i
pentru organizarea lucrului efectiv. nainte de ieirea n teren, se
efectueazurmtoareleactiviti:
- alegereaidelimitareaterenului,pentruaceastaseutilizeaz
hri topograficela oscarct mai detaliat(scarmare:1:5
000 1:50000, scar medie 1:100000 1: 200000) i ct mai
recente posibil. Alturi de acestea sunt recomandate i
aerofotogramelerespectivimaginilesatelitare,cu meniunea
c proiecia acestora trebuie verificat i procesat n
prealabil(ortofotograme);

10
- consultarea literaturii tiinifice privind cadrul fizico
geografic al zonei i studiile botanice din regiune i din
zonelenvecinate;
- reactualizarea cunotinelor privind metodologia de lucru
avnd n vedere particularitile tipurilor de vegetaie
posibile din zona respectiv i caracterele unor specii ce ar
puteafintlniteacolo.

2.Etapaanalitic
Este etapa de teren pe parcursul creia se identific structura
calitativ, cantitativ i spaial (orizontal i vertical) a
fitocenozelor.nvedereaobineriiuneiimaginictmaiampleprivind
comunitatea vegetal studiat, se recomand ca n aceast faz
studiile s se fac prin colaborare ntre fitosociologi, taxonomiti,
pedologi,geomorfologiiclimatologi.
Pentru studiul vegetaiei din ara noastr sa utilizat metoda
releveelorfitosociologiceacoliifloristicefitocenologicedelaZrich
Montpellier,elaboratdeBraunBlanquetJ.(Zrich)ncolaborarecu
PavillardJ.(Montpellier).

Releveulfitocenologiciindiciifitocenologici
Releveulfitocenologicreprezintuninventarfloristic(listdespecii)
cu indici calitativi i cantitativi (BraunBlanquet et Pavillard 1928)
respectiv informaii ecologice referitoare la orografie, sol,
microclimat, influene de natur antropozoogene, etc. Efectuarea
corect a releveului are importan major deoarece de el depind
interpretrilesintaxonomiceulterioare.
perioada optim de efectuare a releveelor depinde att de
tipul de vegetaie studiat (zona, etajul de vegetaie) ct i de scopul
cercetrii (n staionar, pe itinerar). Perioadele cele mai favorabile
suntcelencarevegetaianregistreazcelmaimarenumrdespecii
complet dezvoltate, ceea ce este important att n identificarea
speciilorctincaptareauneidiversitictmaimari(Cristea1993).
Se recomand consultarea literaturii de specialitate privind
perioadele optime de efectuare a releveelor n funcie de tipul de

11
vegetaie studiat (Cristea et al. 2004). n cazul studiilor realizate pe
itinerar, surprinderea aspectului vernal i al celui estival sunt
consideratesuficiente.
alegerea locului releveelor se face n zone ct mai omogene
floristic i ecologic. Se consider ca omogene suprafeele n care
combinaia de specii i condiiile de mediu (relief, sol, microclimat)
variaz nesemnificativ. Delimitarea fitocenozelor (poriuni concrete,
delimitabile n spaiu, a vegetaiei unui teren, cu condiii ecologice
unitare i indici fitocenologici specifici [Csrs et Resmeri, 1960])
are o importan major, deoarece ea determin toate demersurile
ulterioare. Zonele de tranziie dintre comuniti vor putea fi
interpretate abia dup ce fitocenozele au fost identificate. Alturi de
zoneledetranziiemaitrebuiescevitateiplcurile,locurileundeau
fost depuse ngrminte, zonele exploatate; n general teritoriile n
careaacionatunfactorperturbatorbiologicsaufizic.Studiulacestor
perimetre afectate se face n cazurile n care se urmrete o analiz
comparativazonelorcaracteristicecuceleafectate.
Releveele ce au fost efectuate pe suprafee cu un grad de
omogenitate mare se pot utiliza ca i bioindicatoare. Releveele ce nu
potfincadratencriteriiledeomogenitatefloristiciecologicvorfi
clasificate caicomplexe i se vor nltura din analiz, mai ales n
cazul efecturii sintezelor. Releveele efectuate n grupri vegetale
nestructurate, degradate sau pe suprafee prea mici (suprafaa
releveului < aria minim) se consider fragmentare. Aria minim sau
arealul minim reprezint suprafaa minim necesar pentru
surprinderea majoritii speciilor componente ale fitocenozei
respective(Cristeaetal.2004).
mrimea suprafeelor de prob depinde n principal de tipul
de vegetaie studiat, de complexitatea sa structural orizontal i
vertical,isedetermin nprealabilnurma analizeirelaieidintre
numruldespeciiimrimeasuprafeeistudiate.Metodeleceaufost
elaborate pentru estimarea mrimii optime a suprafeelor de prob
pentrutipurileparticularedecomunitisebazeazpeconceptulariei
minimeiacurbeiarealspecie(curbadeacumularedespecii)(Cain1938).
nacestscopsenregistreaznumruldespeciidepesuprafeedince
n ce mai mari, prin dublarea mrimii suprafeei anterioare pn ce

12
nu se mai gsesc noi specii n urma dublrii mrimii suprafeei de
prob. La un moment dat panta curbei de acumulare se va reduce
semnificativ (n punctul de inflexiune), suprafaa ce corespunde
acestui punct purtnd denumirea de areal minim. Pentru majoritatea
tipurilor de vegetaie arealul minim este cunoscut i indicat n
literaturadespecialitate(ex.Ivan&Spiridon1983;Cristea1993;Kent
et.Coker1995).Pebazaacestorinformaii,releveultrebuiefcutpeo
suprafa cel puin egalcu arealul minim, nsituaii contrare acesta
fiindconsideratfragmentar.
formasuprafeelordeprobdepindedecondiiileecologicei
de aspectul fitocenozelor din zona studiat. Metoda cea mai
rspnditesteceaasuprafeelorptrate(metodaquadratelor)
numrul releveelor ce vor fi efectuate se consider n funcie
decomplexitateastructuralavegetaiei,demrimeafitocenozelori
deniveluldedetaliuceesteurmrit.Defiecaredatcndcombinaia
despeciii/saucondiiiledemediuseschimbtrebuiesseefectueze
noi relevee, evitnduse ns efectuarea de relevee n staiuni
analoage. Efectuarea a mai mult dect un releveu pentru fiecare
suprafa omogen din punct de vedere floristic i ecologic nu se
justificdectncazulunorsuprafeemari.
ncazulasociaiilorcunoscutesestabileteunnumrminimde
relevee necesare (Weber et al. 2000) pentru dovedirea apartenenei
fitocenozei respective la o anumit asociaie. Pentru a uura
interpretarea sintaxonomic se recomand totui un numr ct mai
mare de relevee. n cazul asociaiilor noi sunt necesare minimum 10
relevee(Cristeaetal.2004),cucondiiacaacesteasnufiedinaceeai
localitate.
moduldeefectuareareleveelordepindefoartemultnfuncie
descopulurmritdarideexperienaceluicerealizeazstudiul.De
aceeaserecomandaplicareaunuiprotocoldelucrupentrucastudiile
s fie ct mai eficiente, repetabile i credibile. Aceast faz se
realizeaz prin deplasarea n teren urmrind anumite trasee
(itinerarii) stabilite n aa fel nct s se asigure trecerea prin toate
formaiile vegetale, tipurile de staiuni i eventualele zone cu
influenelocale.

13
Dup stabilirea locului n care se va realiza releveul (conform
celor prezentate mai sus), se va ncepe completarea fiei de observaie
prin:
- notarealocalizrii(dacesteposibil,folosindtehnologiaGPS
Global Positioning System sistem de poziionare global prin
satelit)idatei;
- notarea caracteristicilor topografice i edafice ale staiunii,
modului de folosire a terenului i intensitatea presiunii
antropozoogene;
- determinarea,apreciereainotareaactorvansuirigenerale
ale fitocenozei studiate i ale componentelor ei, cu referire la
nlime, stratificare, grad de acoperire (general i conform
stratificriipevertical),etc.;
- nscrirea speciilor prezente n suprafaa de prob cu
menionareaclaseideabundendominan(AD)precumia
altor indici populaionali (ex. acoperirea, frecvena,
sociabilitatea, vitalitatea, starea fenologic, etc.). Speciile care
segsesclamargineareleveeloricarenusuntnrdcinaten
interiorul acestuia se noteaz la sfritul listei, urmnd s se
decidulteriorincluderea/excludereaacestoradinprezentarea
final a releveului. Se noteaz dac sunt prezente sinuzii de
muchisaulicheniisecolecteazmaterialbiologicnvederea
determinrii;
- se realizeaz fotografierea releveului (aspect general i
detalii), colectarea plantelor neidentificate (pentru
determinareaulterioar)iserecolteazprobedesol.

3.Etapasintetic
Aceastetapsedesfoarnceamaimarepartenlaborator
i are ca obiectiv realizarea unor clasificri finalizate prin elaborarea
unorsintezecenotaxonomiceirealizareahrilordevegetaie.
Procedeul clasic, utilizat cu precdere n Europa Central i de
Est,esteceldescrisdecoalaluiJosiasBraunBlanquetiperfecionat
de coala lui Reinhold Txen i const n realizarea unor tabele de
asociaie. n acestea se prezint caracterele sintetice (numrul de

14
specii, constana, AD, similitudinea, uniformitatea, etc.) ale
fitocenozelor, se noteaz speciile caracteristice, cele nsoitoare i
accidentaleprecumispeciiledifereniale.
Pelngreprezentareatabelaricatografic,naceastfazse
fac i recomandri n ceea ce privete interveniile necesare pentru
gestionarea pe termen lung i conservarea integritii comunitilor
studiate.

Bibliografie selectiv recomandat spre consultare pentru prezentri


mai detaliate a etapelor i metodelor de studiu specifice utilizate n
fitosociologie:

AlexiuV.(1998)Practicumdefitosociologie.Edit.Cultura,Piteti.
Anghel G., Rvru M., Turcu G. (1971) Geobotanica. Edit. Ceres,
Bucureti.
BorhidiA.(2003)Magyarorszgnvnytrsulsai.AkadmiaiKiad,
Budapest.
Borza A., Bocaiu N. (1965) Introducere n studiul covorului vegetal.
Edit.Acad.R.P.R,Bucureti.
BraunBlanquetJ.(1964)Pflanzensoziologie,ed.III.SpringerVerlag,
WienNewYork.
Cain S.A., Castro Oliveira G.M. (1959) Manual of Vegetation
Analysis.HarperandBrothers,NewYork.
Cairns D.A. (2001) A comparison of methods for predicting
vegetationtype.PlantEcology156:318.
Cristea V. (1993) Fitocenologie i vegetaia Romniei. Edit. Univ.
BabeBolyai,ClujNapoca.
Cristea V., Gafta D., Pedrotti F. (2004). Fitosociologie. Edit. Presa
Univ.Clujean,ClujNapoca.
IvanD.(1979)FitocenologieivegetaiaR.S.Romnia.Edit.Didactic
iPedagogic,Bucureti.

15
Ivan D., Spiridon L. (1983) Fitosociologie i vegetaia R.S. Romnia.
Manualdelucrripractice.Univ.Bucureti.
Kent M., Coker P. (1995) Vegetation description and analysis. A
practicalapproach.JohnWiley&Sons,NewYork.
Meentemeyer R.K., Moody A. (2000) Rapid sampling of plant
species composition for assessing vegetation patterns in rugged
terrain.LandscapeEcology15:697711.
kland R.H. (1990) Vegetation ecology: theory, methods and
applicationswithreferencetoFennoscandia.SommerfeltiaSupplement
1:1233.Oslo.
Raiu O. (1982) Fitocenologie i vegetaia R.S. Romnia. Edit. Univ.
BabeBolyai,ClujNapoca.
Stohlgren T.J., Chong G.W., Kalkhan M.A., Schell L.D. (1997)
Rapid assessment of plant diversity patterns: a methodology for
landscapes.EnvironmentalMonitoringandAssessment48:2543.

PRESCURTRI:

auct.transs.auctorumtranssilvanicum
auct.roman.auctorumromanum
ined.ineditum
n.n.nomennudum
nom.mut.propos.nomenmutatumpropositum
nom.prov.nomenprovisorium
p.p.proparte
promin.p.prominimumparte
s.l.sensolato
syn.sinonim
Br.Bl.JosiasBraunBlanquet

16
CONSPECTULSINTAXONOMICALASOCIAIILOR

I.LEMNETEAO.deBolsetMasclans1955
LEMNETALIAMINORISO.deBolsetMasclans1955
LemnionminorisO.deBolsetMasclans1955
1. LemnetumgibbaeMiyavakietJ.Txen1960
2. LemnetumminorisOberdorferex.Th.MlleretGrs1960
3. Marsileaetumquadrifoliae(natantis)Burescu2003
RiccioLemniontrisulcaeR.Txen1974
4. LemnetumtrisulcaeKnappetStoffers1962
5. LemnominorisSpirodeletumKoch1954
6. RiccietumfluitansSlavni1956
7. WolffietumarrhizaeMiyawakietJ.Txen1960
LemnoSalvinionnatantisSlavni1956
8. LemnoSalvinietumnatantisMiyavakietJ.Txen1960
9. SpirodeloSalvinietumSlavni1956
10. LemnetoAzolletumfiliculoidisBr.Bl.1952
LEMNOUTRICULARIETALIAPassarge1978
UtricularionvulgarisPassarge1978
11. LemnoUtricularietumvulgarisSo1928
12. SpirodeloAldrovandetumBorhidietKomldi1959
HYDROCHARIETALIARbel1933
HydrocharitionRbel1933
13. LemnoHydrocharitetum(Oberdorfer1957)Passarge1978
14. StratiotetumaloidisNowinski1930
Ceratophylliondemersi(So1927n.n.)DenHartogetSegal1964
15. CeratophylletumdemersiHild1956
16. Ceratophylletumsubmersi(So1928)DenHartogetSegal1964
II.CHARETEAFRAGILIS(Fukarek1961)Krausch1964
CHARETALIAHISPIDAESauer1937
CharionaspereaeKrause1969
17. CharetumtomentosaeCorillion1957
18. CharetumasperaeCorillion1957
19. NitellopsidetumobtusaeSauerexDombska1961
20. CharetumfragilisCorillion1957
21. CharetumcontrariaeCorillion1957
CharionvulgarisKrause1981
22. CharetumvulgarisCorillion1957

17
23. CharoTolypeletumintricatae(Corillion1957)Krause1969
CharioncanescentisKrausch1964
24. CharetumcanescentisCorillion1957
25. CharetumconniventisCorillion1957
NITELLETALIAFLEXILISKrause1969
Nitellionflexilis(Corillion1957)Krause1969
26. NitelletumgracilisCorillion1957
27. CharetumbrauniiCorillion1957
NitellionsyncarpotenuissimaeKrause1969
28. NitelletumsyncarpotenuissimaeKrause1969
29. NitelletummucronataeCorillion1957
30. TolypelletumproliferaeKrause1969
31. LychnothamnetumbarbatiIonescueculescu1967
III.ZOSTERETEAMARINAEPignatti1953
ZOSTERETALIA MARINAE Bequinot 1941 em. R. Txen et Oberdorfer
1958
ZosterionmarinaeChristiansen1934
32. ZosteretummarinaeBorgensenexvanGoor1921
IV.RUPPIETEAMARITIMAEJ.Txen1960
RUPPIETALIAMARITIMAEJ.Txen1960
RuppionmaritimaeBr.Bl.1931
33. Ruppietummaritimae(Haquette1927)Iversen1934
V.POTAMOGETONETEAPECTINATIR.TxenetPreising1942
POTAMOGETONETALIAPECTINATIKoch1926
PotamogetionlucentisRivasMartinez1973
34. ElodeetumcanadensisEggler1973
35. ElodeetumnuttaliiCiocrlanetal.1997
36. MyriophylloPotametumlucentisSo1934
37. PotamogetonetumlucentisHueck1931
38. PotamogetonetumperfoliatiKoch1926em.Passarge1964
39. Potamogetonetumnodosi(So1960)Segal1964
40. PotametoCeratophylletumsubmersiI.Pop1962
PotamionpusilliVollmarem.Hejn1978
41. NajadetummarinaeFukarek1961
42. NajadetumminorisUbriszy1941
43. ZannichellietumpedicellataeNordhagen1954em.Pott1992
44. ZannichellietumpalustrisLang1967
45. PotamogetonetumcrispiSo1927
46. PotamogetonetumgramineiKoch1926

18
47. PotamogetonetumpectinatiCarstensen1955
48. PotamogetonetumtrichoidisFreitetal.1956
NymphaeionalbaeOberdorfer1957
49. NymphaeetumalbaeVollmar1947
50. Nymphaeetum albocandidae Passarge 1957 nymphaeetosum candidae
tefanetal.1997
51. NymphaeetumlotusthermalisBorza(1931)1963
52. Polygonetumamphibii(natans)So1927
53. PotametumnatantisSo1927
54. Nympoidetumpeltatae(Allorge1922)Bellot1951
55. TrapoNymphoidetumOberdorfer1957
56. TrapetumnatantisKrpti1963
57. MyriophylloverticillatiNupharetumluteaeKoch1926
CALLITRICHOBATRACHIETALIAPassarge1964
RanunculionaquatilisPassarge1964
58. Batrachio trichophylliCallitrichetum cophocarpae (So 1927) Pcs in
Pcsetal.1958
59. Callitrichetumpalustris(Dihoru1975n.n.)Burescu1999
60. HottonietumpalustrisR.Txen1937
61. RanunculetumaquatilisGhu1961
VI.LITTORELLETEAUNIFLORAER.Txen1947
LITTORELLETALIAUNIFLORAEKoch1926
EleocharitionacicularisPietsch1967
62. EleocharidetumacicularisKoch1926em.Oberdorfer1957
VII.ISOTONANOJUNCETEABr.Bl.etR.TxenexWesthoffetal.1946
NANOCYPERETALIAKlika1935
NanocyperionKochexLibbert1932
63. DichostylidomichelianaeGnaphalietumuliginosiHorvati1931
64. CyperetumflavescentisKochexAichinger1933
65. JuncetumbufoniiFelfldy1942
66. LindernioIsolepetumMorariu1943
67. LimoselletoRanunculetumlaterifloriI.Pop(1962)1968
68. Myosuretumminimi(Diemont,Sissingh,Westhoff1940)R.Txen1951
69. CyperoLimoselletum(Oberdorfer1957)Kornek1960
70. GypsophiletomuralisRadioletumlinoidisMititeluetal.1973
71. PolygonoEleocharietumovataeEggler1933
72. EleocharetoSchoenoplectetumsupiniSoetUbrizsyinUbrizsy1948
73. LythrothymifoliiDichostyletumhamulosiDihoruetNegrean1976
74. ass.LythrumtribracteatumLythrumhyssopifoliaSlavni1951

19
VerbenionsupinaeSlavni1951
75. PulicarioMenthetumpulegiiSlavni1951
VIII.PHRAGMITETEAAUSTRALISR.TxenetPreising1942
PHRAGMITETALIAKoch1926
PhragmitioncommunisKoch1926
76. AcoretumcalamiEggler1933
77. ScirpoPhragmitetumKoch1926
78. TyphetumangustifoliaePignatti1953
79. TyphetumlaxmanniiNedelcu1969
80. TyphetumschuttleworthiiSo1927
81. TyphetumlatifoliaeLang1973
82. SchoenoplectetumlacustrisChouchard1924
83. GlycerietummaximaeHueck1931
84. EquisetetumfluviatilisSteffen1931
85. CladietummarisciAllorge1922exZobrist1935
86. ThelyteridoPhragmitetumKuiper1958
87. Cyperetum(Juncelletum)serotiniKrausch1965
88. IretumpseudacoriEggler1933
BOLBOSCHOENETALIAMARITIMIHejninHolubetal.1967
CirsiobrachycephaliBolboschoenion(Passarge1978)Mucina1993
89. BolboschoenetummaritimiEggler1933
90. SchoenoplectetumtabernaemontaniSo1947
91. AsterotripoliiPhragmitetumhumilisKrisch(1972)1974
NASTURTIOGLYCERIETALIAPignatti1953
SparganioGlycerionfluitantisBr.Bl.etSissingh1942
92. Glycerietumplicatae(Kulczynschi1928)Oberdorfer1952
93. SparganietumerectiRoll1938
94. LeersietumoryzoidisKrauseinR.Txen1955em.Passarge1957
95. GlycerietumfluitantisEggler1933
96. CatabrosetumaquaticaeRbel1912
97. MenthoSietum angustifoliae Nedelcu 1971 corr. Mentho aquatice
BeruletumerectaeSandaetal.2001
PhalaridionarundinaceaeKopeck1961
98. CalamagrostetumpseudophragmitisKopeck1961
99. Phalaridetumarundinaceae(Koch1926)Libbert1931
100. AgrostetumgiganteiSandaetal.1994
OENANTHETALIAAQUATICAEHejninKopeck1961exHejn1965
OenanthionaquaticaeHejnexNeuhusl1959
101. EleocharitetumpalustrisSchennikov1919

20
102. Hippuridetumvulgaris(Rbel1912)Passarge1955
103. OenanthoRorippetumLohmeyer1950
104. SagittarioSparganietumemersiR.Txen1953
MAGNOCARICETALIAPignatti1953
MagnocaricionelataeKoch1926
Caricenionrostratae(BaltovTulkov1963)Oberdorferetal.1967
105. CaricetumappropinquataeSoinAszld1953
106. CaricetumelataeKoch1926
107. CaricetumpaniculataeWangerin1916
108. CaricetumbuxbaumiiIssler1932
109. CaricetumrostrataeRbel1912
110. CicutoCaricetumpseudocyperiBoeretSissinghinBoer1942
111. CariciCalamagrostetumneglectaeSo(1955)1971
Cariceniongracilis(Neuhusl1959)Oberdorferetal.1967
112. CaricetumacutiformisEggler1933
113. CaricetumdistichaeNowinski1927
114. CaricetumgracilisAlmquist1929
115. CaricetumripariaeKnappetStoffer1962
116. CaricetumvesicariaeChouard1924
117. CaricetumvulpinaeNovinski1927
118. IridetoCaricetumotrubaeBurescu1999
119. PotumpalustrisResmerietO.Raiu
120. CalamagrostetumcanescentisPodbielowski1970
121. CaricetoLeucojetumaestivi(Borza1966)Dobrescu1970
IX.MONTIOCARDAMINETEABr.Bl.etR.Txen1943
MONTIOCARDAMINETALIAPawowski1928
CardaminionamaraeMass1959
122. CardaminoChrysosplenietumalternifoliiMaas1959
CardaminoMontionBr.Bl.1926
123. ChrysosplenioalpiniSaxifragetumstellarisPawowskietWalas1949
124. PhilonotidoCalthetumlaetae(Krajina1939)Coldea1991
125. CariciremotaeCalthetumlaetaeColdea(1972)1978
126. CardaminetumopiziiSzaferetal.1923
127. AlchemillomollisGlycerietumnemoralisPopescuetSanda1998
128. Cardamino flexuosaeSaxifragetum cymbalariae Mititelu et Baraba
1994
129. SwertiopunctateSaxifragetumstellarisColdea(1995,1996)1997
CratoneurioncommutatiKoch1928
130. DoronicocarpaticiSaxifragetumaizoidisColdea(1986)1990

21
131. Cratoneuretumfilicinocommutati(Kuhn1937)Oberdorfer1977
132. Cochleario pyrenaicaeCratoneuretum commutati (Oberdorfer 1957)
Th.Mller1961
X.SCHEUCHZERIOCARICETEANIGRAER.Txen1937
SCHEUCHZERIOCARICETALIANIGRAENordhagen1937
RhynchosporionalbaeKoch1926
133. CaricetumlimosaeBr.Bl.1921
134. SphagnocuspidatiRhynchosporetumalbaeOsvald1923em.Koch1926
CaricionlasiocarpaeVandenBergenapudLebrunetal.1949
135. CaricetumlasiocarpaeOsvald1923em.Dierssen1982
136. Caricetumdiandrae(Jonas1932)Oberdorfer1957
137. SwertioperennisCaricetumchordorrhizaeColdea(1986)1990
CARICETALIANIGRAEKoch1926
CaricionnigraeKoch1926em.Klika1934
138. JuncoCaricetumnigraeR.Txen(1937)1952
139. CaricidaciaePlantaginetumgentianoidisBocaiuetal.1972
140. EriophoretumscheuchzeriRbel1912
141. SphagnoCaricetumrostrataeSteffen1931
142. CariciechinataeSphagnetum(Balzs1942)So1955
143. JuncofiliformisCaricetumnigraeSandaetPopescu1988
CalamagrostidionneglectaePreisingapudOberdorfer1949
144. CalamagrostetumneglectaeTengwal1920
CARICETALIADAVALLIANAEBr.Bl.1949
CariciondavallianaeKlika1934
145. OrchidoSchoenetumnigricantisOberdorfer1957
146. CaricetumdavallianaeDutoit1924
147. Seslerietumuliginosae(Palmgren1916)So1941
148. CariciflavaeEriophoretumlatifoliiSo1944
149. CariciflavaeBlysmetumcompressiColdea1997
XI.OXYCOCCOSPHAGNETEABr.Bl.etR.TxenexWestoffetal.1946
SPHAGNETALIAMAGELLANICI(Pawowski1928)Moore1968
SphagnionmagellaniciKstneretFlsner1933
150. Sphagnetummagellanici(Malcuit1929)KstneretFlsner1933
151. EriophorovaginatiSphagnetumrecurviHueck1925
XII.FESTUCETEAVAGINATAESo1968
FESTUCETALIAVAGINATAESo1957
FestucionvaginataeSo1929
152. FestucetumvaginataeRapaicsexSo1929
153. FestucetumbeckeriSandaetPopescu1997

22
154. FestucetumpolesicaeA.Oprea1998
155. FestucovaginataeCorynephoretumSoinAszd1935
156. KoelerioglaucaeStipetumborysthenicaePopescuetSanda1987
157. SalicetorosmarinifoliaeHoloschoenetumvulgarisMititeluetal.1973
BassiolanifloraeBromiontectorum(So1957)Borhidi1996
158. BrometumtectorumBojko1934
159. BromoCynodontetumPopI.1970
160. AperetummaritimaePopescu,SandaetDoltu1980
161. SecalisylvestrisBrometumtectorumHargitai1940
162. AchilleoochroleucaeSecalietumsylvestrisMititeluetal.1973
163. KochiolanifloraeSecalietumsylvestrisMititeluetal.1973
FestucoMollugionBorza1961
164. Plantaginetumarenariae(Buiaetal.1960)PopescuetSanda1987
165. MolluginetumcervianaeBorza1963
166. AchilleoochroleucaeViolaetumhymettiaeSandaetal.2001
Scabiosionargentae(Bocaiu1975)PopescuetSanda1987
167. SecalisylvestriAlyssetumborzeani(Borza1931n.n.)Morariu1959
168. Xeranthemo annuuoScabiosetum argenteae Bocaiu 1975 (incl. ass.
Scabiosa ucranicaMarrubium peregrinum (Borza 1931 n.n.) Morariu
1957)
169. ScabiosoargenteaeCaricetumcolchicae(Simon1960)Krausch1965
170. HoloschoenoCalamagrostetumepigeiosPopescuetSanda1978
171. ScabiosoargenteaeArtemisietumcampestrisPopescuetSanda1968
XIII.PUCCINELLIOSALICORNIETEAopa1939
SALICORNIETALIABr.Bl.(1928)1933
SalicornionprostrataeGhu1989
172. SalicornietumprostrataeSo(1927)1964
173. Suadetummaritimae(So1927,1957)Wendelberger1943
174. SalsoletumsodaeSlavni1939
175. SuaedoBassietumhirsutae(Br.Bl.1928)opa1939
PUCCINELLIETALIALIMOSAE(So1968)GhuetRivasMartinez1982
Puccinellionlimosae(Klika1937)Wendelberger1943,1950
176. Puccinellietum limosae Rapaicsex So 1933, 1936 (incl. Puccinellietum
convolutaeMonahetAniei1997)
177. Aeluropetumlittoralis(Prodan1939)erbnescu1965
178. AeluropoSalicornietumKrausch1965
179. AeluropoPuccinellietumgiganteiSrbuetal.2000
180. PuccinellioSalicornietumPopescuetal.1987
181. AeluropoPuccinellietumlimosaePopescuetSanda1975

23
182. LimonioAeluropetumlittoralisSandaetPopescu1992
183. LimoniobellidifoliiPuccinellietumconvolutaetefanetal.2001
184. Astero pannoniciPuccinellietum distantis Ghu, Roman et Boullet
1994
185. LepidiocrassifoliiPuccinellietumlimosaeSo(1947)1957
186. PlantaginetummaritimaeRapaics1927
187. BassietumsedoidisUbrizsy1948corr.So1964
188. Hordeetummaritimierbnescu1965
189. Hordeetumhystricis(So1933)Wendelberger1943
190. PholiuroPlantaginetumtenuiflorae(Rapaics1927)Wendelberger1943
191. CamphorosmetumannuaeRapaicsexSo1933
192. Camphorosmetummonspeliaceae(opa1939)erbnescu1965
193. Halimionetumpedunculataeerbnescu1965
194. Halimionetumverruciferae(Keller1923)opa1939
195. Agropyretumelongatierbnescu1965
196. AgrostietumponticaePopescuetSanda1973
197. ScorzoneromucronataeLeuzeetumsalinaeSandaetal.1998
198. Iridetumhalophylae(Prodan1939n.n.)erbnescu1965
ScorzoneroJunciongerardi(Wendelberger1943)Vicherek1973
199. Scorzonero parvifloraeJuncetum gerardii (Wenzl 1933) Wendelberger
1943
200. CaricetumdivisaeSlavni1948
201. AsterotripolioTriglochinetummaritimiSo1937,opa1939
202. TaraxacobessarabiciCaricetumdistantisWendelberger1943
203. TriglochinetopalustrisAsteretumpannoniciSandaetPopescu1979
204. AgrostioPeucedanietum latifoliae Turenschi (1966) 1968 corr.
DobrescuetKovcs1972
205. PlantaginetocornutiAgrostetumstoloniferaeSoetCsrs1947,1973
206. CaricidistantisFestucetumorientalisSandaetPopescu1999
CyperoSpergularionSlavni1948
207. Spergularietum salinae (Slavni 1948) R. Txen et Volk 1973
atriplicetosum littoralis Sanda et al. 1997; spergularietosum mediae
Sandaetal.2001
208. CrypsidetumaculeataeWenzel1934em.Mucina1993
209. Heleochlotumschoenoidis(So1933)opa1939em.I.Pop1968
210. HeleochlotumalopecuroidisRapaics1927
211. AcorelletumpannoniciSo(1939)1947
212. SpergularioPolypogonetummonspeliensis(Morariu1957)I.Pop2002
BeckmannioneruciformisSo1933

24
213. AgrostioBeckmannietum(Rapaics1916)So1933
214. AgrostioAlopecuretumpratensisSo(1933)1947
215. AgrostioEleochariAlopecuretumgeniculati(Magyar1928)So1939
216. Zingerietum(Agrostetum)pisidicaeBuiaetal.1959em.D.Cru1971
217. TrifolietumangulatiI.erbnescu1965
ARTEMISIOFESTUCETALIAPSEUDOVINAESo1968
FestucionpseudovinaeSo1933
218. LimoniogmeliniArtemisietummonogynaeopa1939
219. ArtemisioPetrosimonietumtriandraeSo(1927)1947
220. AchilleoFestucetumpseudovinae(Magyar1928)So(1933)1945
221. ArtemisioFestucetumpseudovinae(Magyar1928)So(1933)1945
222. PeucedanoofficinalisAsteretumsedifoliiSo1947corr.Borhidi1996
XIV.JUNCETEAMARITIMIBr.Bl.1931
JUNCETALIAMARITIMIBr.Bl.1931
JuncionmaritimiBr.Bl.1931
223. Halocnemetumstrobilacei(Keller1925)opa1939
224. JuncetumlittoralimaritimiSandaetal.1998
225. JuncetumlittoralisPopescuetal.1992
226. Juncetummaritimi(Rbel1930)Pignatti1953
227. TeucrioSchoenetumnigricantisSandaetPopescu2002
ArmerionmaritimaeBr.Bl.etDeLeeuw1936
228. Artemisietummaritimae(Christiansen1927)Br.Bl.etDeLeeuw1936
229. CaricetumextensaeBr.Bl.etDeLeeuw1936
230. PlantaginetumcoronopiR.Txen1937
XV.CAKILETEAMARITIMAER.TxenetPreising1950
CAKILETALIAMARITIMAER.TxenapudOberdorfer1949
CakilionmaritimaeMorariu1957
231. AtriplicetohastataeCakiletumeuxinaeSandaetPopescu1999
232. Crambetummaritimae(I.erbnescu1965)Popescuetal.1980
233. Convolvuletumpersici(Borza1931n.n.)Sandaetal.1998
234. ConvolvuletumlineatusMorariu(1959n.n.)1967
EUPHORBIETALIAPEPLISR.Txen1950
EuphorbionpeplisR.Txen1950
235. Argusietum(Tournefortietum)sibiricaePopescuetSanda1975
236. LactucotataricaeGlaucietumflavaeDihoruetNegrean1976
237. SalsoloruthenicaeXanthietumstrumariiOberdorferetR.Txen1950
238. SalsoloEuphorbietumparaliasPignatti1952
239. Atriplicetumlittoralis(Christiansen1933)R.Txen1937
XVI.AMMOPHILETEABr.Bl.etR.Txen1943

25
ELYMETALIAARENARIAEBr.Bl.etR.Txen1943
ElymiongiganteiMorariu1957
240. ElymetumgiganteiMorariu1957
241. ArtemisietumarenariaePopescuetSanda1977
242. Agropyretumjuncei(Br.Bl.etDeLeeuw1936)R.Txen1952
XVII.ORYZETEASATIVAEMiyawaki1960
ORYZOECHINOCHLOETALIAO.deBolsetMasclans1955
OryzionsativaeKoch1954
243. EchinochlooOryzetumsativaeSoetUbrizsy1948
XVIII.BIDENTETEATRIPARTITI
BIDENTETALIATRIPARTITIBr.Bl.etR.TxenexKlikaetHada1944
BidentiontripartitiNordhagen1940em.R.TxeninPolietJ.Txen1960
244. BidentiPolygonetumhydropiperisLohmeyerinR.Txen1950
245. PolygonolapathifoliiBidentetumtripartitiKlika1935
246. XanthiostrumariiBidentetumTimr1947
247. Bidentetumcernui(Kobendza1948)Slavni1951
248. RumiciAlopecuretumaequalisD.Cru1972
249. RanunculetumsceleratiSissinghem.R.Txen1950
ChenopodionglauciHejn1974
250. Chenopodietum glaucorubri Lohmeyer 1950 mnscr. apud Oberdorfer
1957
251. AtriplicetumhastataePolietJ.Txen960
252. EchinochlooPolygonetumlapathifoliiSoetCsrs1947
XIX. ASPLENIETEA TRICHOMANIS (Br.Bl. in Meier et Br.Bl. 1934)
Oberdorfer1977
TORTULOCYMBALARIETALIASegal1969
CymbalarioAsplenionSegal1969em.Mucina1993
253. AsplenietumrutaemurariaetrichomanisR.Txen1937
254. Jovibarbo soboliferaeSaxifragetum paniculatae Tuber 1987
erysimetosumtranssilvaniciTuber1987
255. AsplenioCeterachetumVives1964
256. CymbalarietummuralisGrs1966
CystopteridionRichard1972
257. CystopteridetumfragilisOberdorfer1938
258. AsplenioSchivereckietumpodolicaeMititeluetal.1971
259. AsplenioquadrivalentiPotumnemoralisSoexGergelyetal.1966
260. ThymopulcherrimiPotumrehmaniiColdea(1986)1990
ANDROSACETALIAVANDELIIBr.Bl.inMeieretBr.Bl.1934
AsplenionseptentrionalisOberdorfer1938

26
261. AsplenioCaricetumbrachystachyosRichard1972
262. ValerianomontanaeCortusetummatthioliBocaiuetTuber1978
263. SaxifragoPotumnemoralisPop1968
264. WoodsioilvensisAsplenietumseptentrionalisR.Txen1937
265. AsplenietumseptentrionaliadiantinigriOberdorfer1938
266. SempervivetumheuffeliiSchneiderBinder1969
267. AspleniotrichomaniPotumnemoralisBocaiu1971
HypnoPolypodionMucina1993
268. CtenidioPolypodietumJurkoetPeciar1963
269. HypnoPolypodietumvulgarisJurkoetPeciar1963
SilenionlerchenfeldianaeSimon1957
270. SilenetumdinaricaeSchneiderBinderetVoik1976
271. DianthohenteriSilenetumlerchenfeldianaeStancu2002
272. Senecio glaberrimiSilenetum lerchenfeldianae Bocaiu, Tuber et Coldea
1977
273. Sileno lerchenfeldianaePotentilletum haynaldianae (Horvat,
PawowskietWalas1937)Simon1958
274. AsplenioseptentrionaliSilenetumlerchenfeldianaeHorvat1936
ARTEMISIETALIAPETROSAESandaetal.2001
GypsophilionpetraeaeBorhidietPcs1957
275. SaxifragoluteoviridisSilenetumzawadzkiiPawowskietWalas1949
276. ArtemisiopetrosaeGypsophiletumpetraeaeBocaiu,TuberetColdea
1977
277. SaxifragomoschataeDrabetumkotschyiPucaruetal.1956
278. Saxifrago rochelianaeGypsophiletum petraeae Bocaiu, Tuber et
Coldea1977
279. SaxifragodemissaeGypsophiletumpetraeaeBocaiuetTuber1977
280. AchilleoschuriiCampanuletumcochleariifoliaeFink1977
MicromerionpulegiiBocaiu(1971)1979
281. CampanuletumcrassipedisBorza(1931)1936
282. DrabolasiocarpaeCeterachetum(SchneiderBinder1969)Peia1978
283. AsplenioSilenetumpetraeaeBocaiu1971
284. Seslerio rigidaeSaxifragetum rochelianae (Gergely 1967 n.n.) Bocaiu
1971
285. MicromerioParietarietummuraleBocaiu1971
286. AsplenietumlepidiBocaiu1971
XX.THLASPIETEAROTUNDIFOLIIBr.Bl.1926
THLASPIETALIAROTUNDIFOLIIBr.Bl.1926
PapaveroThymionpulcherrimiPop1968

27
287. CerastiolerchenfeldianiPapaveretumBocaiuetal.1977
288. CardaminopsioneglectaePapaveretumColdeaetPnzaru1986
289. AcinoGalietumanisophylliBeldie1967
290. DoronicocolumnaeRumicetumscutatiBocaiuetal.1977
291. CerastiocalcicolaeSaxifragetummoschataeColdea(1986)1990
292. SaxifragetummoschataeaizoidisBocaiu1971
293. PooalpinaeAlyssetumrepentisBeldie1967
294. CerastiotranssilvaniciGalietumlucidiM.Bocaiuetal.1998
AchnatherioncalamagrostisBr.Bl.1918
295. AchnatheretumcalamagrostisBr.Bl.1918
296. GymnocarpietumrobertianaeKuhn1937,R.Txen1937
297. SedofabariaeGeranietummacrorrhiziBocaiuetTuber1977
298. ThymocomosiGalietumalbiSandaetPopescu1999
299. ParietarietumofficinalisCsrsl958
ANDROSACETALIAALPINAEBr.Bl.1926
VeronicionbaumgarteniiColdea1991
300. SaxifragocarpathicaeOxyrietumdyginaePawowskietal.1928
301. SaxifragetumcarpathicaecymosaeColdea(1986)1990
302. PoocontractaeOxyrietumdyginaeHorvatetal.1937
303. SaxifragobryoidisSilenetumacaulisBocaiuetal.1977
304. VeronicobaumgarteniiSaxifragetumbryoidisBocaiuetal.1977
FestucionpictaeKrajina1933
305. FestucetumpictaeKrajina1933
XXI.SALICETEAHERBACEAEBr.Bl.1947
SALICETALIAHERBACEAEBr.Bl.1926
SalicionherbaceaeBr.Bl.1926
306. PolytrichetumsexangularisBr.Bl.1926
307. AnthelietumjuratzkanaeKrajina1933
308. SalicetumherbaceaeRbel1911
309. ArenarietumbifloraeVoik1976
310. SoldanellopusillaePlantaginetumgentianoidisBocaiu1971
311. PoosupinaeCerastietumcerastoides(Sry1954)Oberdorfer1957
312. LuzuletumalpinopilosaeBr.Bl.1926
313. NardoGnaphalietumsupinaeBartsch1940
ARABIDETALIACAERULEAERbel1933
SalicionretusaeHorvat1949
314. SalicetumretusoreticulataeBr.Bl.1926
315. DryadetumoctopetalaeCsrsetal.1956
316. SoldanellopusillaeRanunculetumcrenati(Borza1931)Bocaiu1971

28
317. SoldanellopusillaeSalicetumkitaibelianae(Bocaiu1971)Coldea1993
318. SoldanellohungaricaeSalicetumkitaibelianae(Bocaiu1971)
XXII.JUNCETEATRIFIDIKlikaetHada1944
CARICETALIACURVULAEBr.Bl.inBr.Bl.etJenny1926
CaricioncurvulaeBr.Bl.inBr.Bl.etJenny1926
319. PrimulominimaeCaricetumcurvulaeBr.Bl.1926em.Oberdorfer1957
320. JuncetumtrifidiSzaferetal.1923em.Krajina1933
321. PotentillochrysocraspedaeFestucetumairoidisBocaiu1971
LoiseleurioVaccinionBr.Bl.1926
322. CetrarioLoiseleurietumprocumbentisBr.Bl.etal.1939
323. EmpetroVaccinietumgaultherioidisBr.Bl.inBr.Bl.etJenny1926corr.
GrabherrinGrabherretMucina1993
324. CetrarioislandicaeVaccinietummyrtilliResmeri1976
XXIII.NARDOCALLUNETEAPreising1949
NARDETALIAOberdorfer1949
PotentilloNardionSimon1959
325. PotummediaeCsrsetal.1956
326. Scorzonero roseaeFestucetum nigricantis (Pucaru et al. 1956) Coldea
1987
327. ViolodeclinataeNardetumSimon1966
328. NardoFestucetumtenuifoliae(Klikaetmarda1943)Buiculescu1972
329. PotentilloFestucetumovinaeResmeri(1965)1969,1970
330. HieraciopilosellaeNardetumstrictaePopetal.1988
331. CariciNardetumstrictae(Resmeri1984)ResmerietPop1986
GenistionpillosaeDuvigneaud1942
332. VaccinioCallunetumvulgarisBker1942
333. FestucoGenistelletumIssler1927
XXIV.CARICIRUPESTRISKOBRESIETEABELLARDIOhba1974
OXYTROPIDOELYNETALIAOberdorfer1962
OxytropidoElynionBr.Bl.1949
334. OxytropidocarpaticaeElynetum(Pucaruetal.1956)Coldea1991
335. SilenoacaulisMinuartietumsedoidisPucaruetal.1956
336. OxytropidocarpaticaeOnobrychidetumtranssilvanicaeTuber1987
337. SilenozawadzkiiCaricetumrupestrisTuber1987
XXV.SESLERIETEAALBICANTISBr.Bl.1948em.Oberdorfer1978
SESLERIETALIAALBICANTISBr.Bl.inBr.Bl.etJenny1926
FestucosaxatilisSeslerionbielzii(PawowskietWalas1949)Coldea1984
338. FestucetumsaxatilisDomin1933
339. CampanulocarpaticaePotumrehmaniiSeghedin1986

29
340. DianthotenuifoliiFestucetumamethystinae(Domin1933)Coldea1984
341. SeslerioFestucetumversicolorisBeldie1967
342. SesleriobielziiCaricetumsempervirentisPucaruetal.1956
343. FestucosaxatilisTrisetetum(macrotrichum)PopescuetSanda1989
344. SesleriohaynaldianaeCaricetumsempervirentisPucaruetal.1956
345. SesleriohaynaldianaeSaxifragetumrochelianaeBocaiu1971
346. FestucetumflaccidaeColdea1984
347. CarduokerneriFestucetumcarpaticae(Pucaruetal.1956)Coldea1990
348. Poo molineriiFestucetum pachyphyllae Bocaiu (1970 mnsc.) Bocaiu
etal.1978
SeslerionrigidaeZlyomi1939
349. AsperulocapitataeSeslerietumrigidae(Zlyomi1939)Coldea1991
350. HelictotrichonetumdecoriDomin1932
351. FestucetumxanthinaeBocaiu1971
352. CampanulokladnianaeCalamagrostetumvariaeColdea1997
353. SeslerietumfilifoliaeZlyomi1939
354. JurineoglycacanthaeCephalarietumlaevigataeS.Matac2003
BellardiochloionviolaceaeSandaetal.2001
355. ScabiosolucidaeBellardiochloetumviolaceae(RvruetMititelu1958)
Sandaetal.2001
XXVI. BETULOADENOSTYLETEABr.Bl.etR.Txen1943
ADENOSTYLETALIAALLIARIAEBr.Bl.1931
AdenostylionalliariaeBr.Bl.1925
356. LigulariosibiricaeRibetumpetraeiNebleaetAlexiu2003
357. AdenostyloDoronicetumaustriaciHorvat1956
358. Cirsio waldsteiniiHeracleetum transsilvanici Pawowski et Walas
1949
359. PolemoniocaeruleiCarduetumpersonataeSmrghian2001
360. AconitetumtauriciBorza1934exColdea1990
361. PetasitoCicerbicetumR.Txen1937
362. SaliciAlnetumviridisColicetal.1962
Delphinenionelati(Hada1969)BocaiuetMihilescu1997
363. AstrantioDelphinietumelatiBocaiuetMihilescu1997
CalamagrostionvillosaePawowskietal.1928
364. Hyperico grisebachiiCalamagrostetum villosae Pawowski et Walas
1949
365. PhleoalpiniDeschampsietumcaespitosae(Morariu1939)Coldea1983
366. DianthocompactiFestucetumporciiNyrdy1966
367. TrisetofusciSalicetumhastataeColdea(1986)1990

30
XXVII.MOLINIOARRHENATHERETEAR.Txen1937
MOLINIETALIACAERULEAEKoch1926
MolinioncaeruleaeKoch1926
368. PeucedanorochelianiMolinietumcaeruleaeBocaiu1965
369. MolinioSalicetumrosmarinifoliaeMagyarexSo1933
370. JuncoMolinietumPreising1951
371. ViciobiennisMolinietumeuxinaeDihoruetNegrean1976
FilipendulionLohmeyerinOberdorferetal.1967
372. FilipenduloGeranietumpalustrisKoch1926
373. ChaerophyllohirsutiFilipenduletumNiemannetal.1973
374. LysimachiovulgarisFilipenduletumulmariaeBaltovTulkov1978
CalthionpalustrisR.Txen1937
375. RanunculorepentisCalthetumpalustrisChifuetal.2006
376. AngelicoCirsietumoleraceiR.Txen1937
377. CirsietumrivularisNowinski1926
378. ScirpetumsylvaticiRalski1931,Maloch1935em.Schwick1944
379. Caricetumcespitosae(Steffen1931)KlikaetSmarda1940
380. CalthetumcornutaeD.Cru1972
381. ScirpoCirsietumcaniBaltovTulkov1973
382. CaricetumbuekiiHejnetKopecky1965
AgrostionstoloniferaeSo(1933)1971
383. Agrostetumstoloniferae(Ujvrosi1941)Burdujaetal.1956
384. PotumpratensisRvruetal.1956
385. RanunculorepentiAlopecuretum repentisEllmaueretMucinainMucina
etal.1993
386. CirsiocaniFestucetumpratensisMjovskyetRuzickov1975
387. PotumsylvicolaeBuiaetal.1959
388. MedicaginilupulinaeAgropyretumrepentisPopescuetal.1980
389. AgrostidetoFestucetumpratensisSo1949
390. AlopecuretumventricosiTurenschi1966
ARRHENATHERETALIAR.Txen1931
ArrhenatherionKoch1926
391. ArrhenatheretumelatiorisBr.Bl.exScherrer1925
392. CerastioholosteoidisTrisetetumflavescentisSandaetal.2001
CynosurionR.Txen1947
393. FestucorubraeAgrostetumcapillarisHorvat1951
394. HypochoeriradicataeAgrostetumtenuisPopetal.1988
395. Anthyllido vulnerariaeFestucetum rubrae (Mth et Kovcs 1960) So
1971

31
396. TrifoliorepentiLolietumKrippelov1967,ResmerietPop1967
397. LolioCynosuretumBr.Bl.etdeLeeuw1936em.R.Txen1937
398. AnthoxanthoAgrostietumcapillarisSillinger1933
399. RumiciacetosellaeAgrostetumcapillarisSandaetPopescu1981
POTENTILLOPOLYGONETALIAR.Txen1947
PotentillionanserinaeR.Txen1937
400. PotentilletumanserinaeFelfldy1942
401. LolioAlopecuretumpratensisBodrogkzy1962
402. RanunculetumrepentisKnappex.Oberdorfer1957
403. DactyloFestucetumarundinaceaeR.Txen1950
404. RorippoaustriacaeAgropyretumrepentis(Timr1947)R.Txen1950
405. TrifolietumsubterraneiBuiaetal.1963
406. PotentilletumreptantisEkis1974em.I.Pop.1978
JuncenenioneffusiWesthoffetvanLeeuwenexHejnetal.1979
407. JuncetumeffusiSo(1931)1949
408. JuncoinflexiMenthetumlongifoliaeLohmeyer1953
409. AgrostetumcaninaeHargitai1942
410. PotumtrivialisSo1940
411. LythroCalamagrostetumepigeiI.Pop1968
412. LythrosalicariaeJuncetumeffusiinflexiTodoretal.1971
413. HolcetumlanatiIssler1936em.Passarge1964
414. Chaerophylletumhirsuti(So1947)Krajina1933
DESCHAMPSIETALIACAESPITOSAEHorvati1956
DeschampsioncaespitosaeHorvati1930
415. DeschampsietumcaespitosaeHayekexHorvati1930
416. CaricetumbrizoidisO.Raiu1966
XXVIII.FESTUCOBROMETEABr.Bl.etR.TxeninBr.Bl.1949
STIPIOPULCHERRIMAEFESTUCETALIAPALLENTISI.Pop1968
AsplenioseptentrionaliFestucionpallentisZlyomi1963corr.So1971
417. Asplenio septentrionaliMelicetum ciliatae (So 1940) Mth et M.
Kovcs1964
418. MinuartioFestucetumpseudodalmaticae(Mikyska1933)Klika1938
SeslerioFestucionpallentisKlika1931
419. AspleniorutaemurariaeMelicetumciliataeSo1962
420. CampanulodivergentiformisFestucetumpallentisZlyomi1966
421. MelicoPhleetummontaniBocaiuetal.1966
422. ConvolvulocantabricaeStipetumeriocaulisS.Matac2003
423. Helianthemo caniSeslerietum heuflerianae (Borza 1959) Popescu et
Sanda1992

32
BromoFestucionpallentisZlyomi1966
424. CerastiobanaticiFestucetumdalmaticaeSchneiderBinderetal.1971
425. ErysimocomatiStipetumeriocaulisSchneiderBinderetal.1970
426. ChrysopogonoCaricetumhumilisZlyomi(1950)1958
427. StipoeriocaulisFestucetumpallentis(Zlyomi1958)1966
ThymiocomosiFestucionrupicolaePop1968
428. Thymo comosiFestucetum rupicolae (Csrs et Gergely 1959) Pop et
Hodian1985
429. CaricihumilisStipetumjoannisPopetHodian1985
FESTUCETALIAVALESIACAEBr.Bl.etR.TxenexBr.Bl.1949
FestucionvalesiacaeKlika1931
430. SedosexangulariSyntrichietumcalcicolaeMihaietal.1973
431. PulsatilloFestucetumrupicolae(Dostl1933)So1963
432. CleistogenoFestucetum rupicolae (So 1930) Zlyomi 1958 corr. So
1964
433. Parietario serbicaeAlyssetum saxatilis (Mihai et al. 1964) Mititelu et
al.1963em.M.ArcuinSandaetal.2001
434. AgrostioFestucetumvalesiacaeBorisavljevietal.1955
435. CynodontiPotumangustifoliaeRapaicsexSo1957
436. CynodontiFestucetumpseudovinaeSo1957
437. MedicaginiFestucetumvalesiacaeWagner1940
438. TaraxacoserotinaeFestucetumvalesiacae(Burdujaetal.1956,Rvru
etal.1956)Srbuetal.1999
439. PoterioFestucetumvalesiaceaeJ.Danon1964
440. PotentilloFestucetumpseudodalmaticae(Domin1933)Majovsk1954
441. PotentilloarenariaeFestucetumpseudovinaeSo(1939)1950
442. DaucoguttatiChrysopogonetumgrylliPopescuetSanda1978
443. CeratocarpoEuphorbietum stepposae (nicaeensis) Sanda et Popescu
1998
444. AegilopsietumcylindricaeBuiaetal.1959
445. ArtemisioaustriacaePotumbulbosaePop1970
446. Agropyretumpectiniformae(Prodan1939)Dihoru1970
447. FestucetumrupicolaeBurdujaetal.1956
448. MedicaginiminimaeAegilopsetumtriaristatiRoman1974
449. Koelerietummacranthae(Rvruetal.1956)PopescuetSanda1988
450. Botriochloetum (Andropogonetum) ischaemi (Kristiansen 1937) Pop
1977
451. ThymiopannoniciChrysopogonetumgrylliDonietal.1992
452. AsterooleifoliusEphedretumdistachyaeHoreanuetVialariu1992

33
453. CampanulolingulataeBrometumriparii(Roman1974)SandaetPopescu
1999
454. Stipetumcapillatae(Hueck1931)Krausch1961
455. TrifoliostriatiTaeniatheretumcaputmedusaeSandaetal.2001
456. Stachyo nitentisCachrysetum ferulaceae (Roman 1974) Sanda et
Popescu1999
457. Elytrigietumhispidi(Dihoru1970)PopescuetSanda1988
458. Salvio nutantinemorosaeFestucetum rupicolae Zlyomi 1958 corr. So
1964
459. Artemisietumponticae(Borza1931n.n.)Pun(1964)1966
StipionlessingianaeSo1947
460. tipetumpulcherrimaeSo1942
461. StipetumlessingianaeSo(1927n.n.)1947
462. Astragalo ponticaeStipetum ucrainicae (Dihoru 1969, 1970) Sanda et
Popescu1999
463. GaliooctonariiStipetumtirsae(Ciocrlan1969)PopescuetSanda1992
ArtemisioKochionSo1959
464. AgropyrocristatiKochietumprostrataeZlyomi1958
PimpinelloThymionzygoidiDihoru1969,1970
465. AgropyrobrandzaeThymetumzygoidiDihoru(1969)1970
466. KoeleriolobatesArtemisietumlerchianaeDihoru(1969)1970
467. Festucetumcallieriierbnescu1965apudDihoru(1969)1970
468. SedohillebrandtiiPolytrichetumpiliferiHoreanuetMihai1974
469. TeucriopoliiMelicetumciliataeV.Pucaruetal.1978
BROMETALIAERECTIBr.Bl.1937
CirsioBrachypodionpinnatiHadaetKlikainKlikaetHada1944
470. CaricihumilisBrachypodietumpinnatiSo(1942)1947
471. GypsophiloBrachypodietumpinnatiSzab1983
472. ThymopannoniciStipetumstenophyllaeSandaetal.1998
473. RhinanthorumeliciBrometumerectiSandaetPopescu1999
474. FestucovalesiacaeDanthonietumcalycinaeBocaiu1972
BRACHYPODIOCHRYSOPOGONETALIA(Horvatic1958)Bocaiu1972
DanthonioBrachypodionBocaiu1972
475. DanthonioChrysopogonetumgrylliBocaiu(1970)1972
476. FestucorubraeDanthonietumCsrsetal.1968
477. DanthonioalpinaeStipetumstenophyllaeGhia1941
478. DanthonioBrachypodietumpinnatiSo(1946)1947
XXIX.KOELERIOCORYNEPHORETEAKlikainKlikaetNovk1941
CORYNEPHORETALIACANESCENTISKlika1934

34
TheroAirionR.TxenexOberdorfer1957
479. FilaginiAperetumOberdorfer1957
480. FilaginiVulpietumOberdorfer1938
481. VulpioAiretumcapillarisPauc1941
482. TrifoliomolineriiDasypyretumvillosaeBocaiuetResmeri1967
483. VentenatodubiaeXeranthemetumcylindraceum(Borza1950)Sandaetal.
1988
ALYSSOSEDETALIAMoravec1967
AlyssopetraeiSedionalbiOberdorferetTh.MllerapudMller1961
484. AlyssoSedetumOberdorferetTh.Mller1961
485. AlyssopetraeiSedetumhispaniciSchneiderBinderetal.1971
486. AlyssetummuralisPopetHodian1979
SedoScleranthionBr.Bl.1949
487. SilenorupestrisSedetumannuuiOberdorfer1957
TRIFOLIOARVENSIFESTUCETALIAOVINAEMoravec1967
HypericoperforatoScleranthionperennisMoravec1967
488. GenistospathulataeAgrostietumcoarctataeSchneiderBinder1975
489. PolytrichopiliferiScleranthetumperennisMoravec1967
490. ScleranthoErysimetum(Syrenietum)cuspidataeCsrsetal.1968
491. SedoPetrorhagietumsaxifragaeRoman1974
492. ScleranthetoTeucrietumpoliiAndreietPopescu1967
493. PlantaginetumandroalbidaePopescuettefureac1976
XXX.STELLARIETEAMEDIAER.Txenetal.exvonRochow1951
CENTAURETALIA CYANI R. Txen, Lohmeyer et Preising in R. Txen
1950
Caucalidionlappulae(R.Txen1950)vonRochow1951
494. LamioamplexicauliGeranietumdivaricatitefanetal.2000
495. GalioaparinaeGaliopsidetumtetrahitiHoreanuetal.1987
496. AdonietoDelphinietumBr.Bl.1970
497. CamelinomicrocarpaeAnthemidetumaustriaciHolzner1973
498. CaucalidiAdonietumR.Txen1950
499. RanunculetumarvensisPassage1964
500. CentaureocyaniLathyretumtuberosiSandaetPopescu1999
501. ConsolidoPolygonetumconvolvulusMorariu(1943)1967
502. LathyroAvenetumfatuaePassargeetJurko1975
503. CaucalidilappulaeSetarietumKlika1935
PanicoSetarionSissinghinWesthoffetal.1946
504. SperguloEchinochloetum crusgalli (Kruseman et Vlieger 1939) R.
Txen1950em.tefanetal.1987

35
505. DigitariosanguinalisGalinsogetumBeck1941
506. EchinochlooGalinsogietumparvifloraeF.Diaconescu1978
507. ErigerocanadensisPanicetummiliaceitefan1993
508. LathyroaphacaeAperetumR.TxenetRochow1950
509. SetariopumilaeSorghetumhalepensitefanetOprea1997
510. EchinochlooSetarietumpumilaeFelfldy1942em.Mucina1993
511. SetarioAristolochietumclematitisF.Diaconescu1978
512. StachyoannuaeSetarietumpumilaeFelfldy1942em.Mucina1993
513. AnthriscocaucaliStellarietumpallidaeSandaetPopescu1979
514. StellarietummediaeProdan1939,Hada1969
515. DigitarioSetarietumpumilaeFelfldy1942corr.Borhidi1996
TrifolioMedicaginionsativae(Balzs1944)SoetTimrinTimr1954
516. Plantagini lanceolateMedicaginetum (Balzs 1944) So et Timr in
Timr1954
CHENOPODIETALIAALBIR.Txen(1937)1950
Scleranthion annui (Kruseman et Vlieger 1939) Sissingh in Westhoff et al.
1946
517. AphaniMatricarietumchamomillaeR.Txen1937corr.So1960
518. ScleranthoTrifolietumarvensisMorariu1943
519. SperguloAperetumspicaeventiSo(1953)1962
520. VicietumtetraspermaeKrusemanetVlieger1939
VeronicoEuphorbionSissinghexPassarge1974
521. SetarioVeronicetumpolitaeOberdorfer1957
522. EchinochlooVeronicetumpersicaePassarge1975
523. LamioVeronicetumpolitaeProdan1939,KrusemanetVlieger1939
524. Fumarietumofficinalis(KrusemanetVlieger1939)R.Txen1950
525. GalinsogoEuphorbietumpeplisMititelu1972
PolygonoChenopodion polyspermae (Koch 1926) Sissingh in Westhoff et
al.1946
526. GaleopsidetumspeciosaeKrusemanetVlieger1939
527. SonchoVeronicetumagrestisBr.Bl.1949
528. StellarioFumarietumschleicheriPop1988
529. PanicoChenopodietumpolyspermiR.Txen1937
LOLIOLINETALIAJ.TxenetR.Txen1961
LolioremotaeLinionR.Txen1950
530. LoliotemulentoLinetumTimr1952
ERAGROSTIETALIAJ.TxenexPoli1966
AmaranthoChenopodionalbiMorariu1943
531. CirsioConvolvuletumarvensisBurdujaetDiaconescu1976

36
532. AmaranthoChenopodietumalbiMorariu1943
533. AristolochioConvolvuletumarvensisUbrizsy1967
534. ConsolidoorientaliStachyetumannuaeTimr1957
535. XanthietumspinosiFelfldy1942
TribuloEragrostionminorisSoetTimrinTimr1957
536. DigitarioAmaranthetumcrispitefan1993
537. PortulacetumoleraceiFelfldy1942
538. HibiscoEragrostietumSoetTimr1957
539. ConsolidoregalisGaleopsietumladaniA.Oprea1997
540. TribuloTragetumSoetTimrinTimr1954
541. VicioEragrostietumminorisTimr1957
542. VicioPolygonetumarenariiTimr1957
MatricarioChenopodionalbiTimr1957
543. MatricarioAtriplicetumlittoralisTimr1954
544. DaucoMatricarietuminodoraeI.Pop1966,1968
545. Matricarietumperforatae(D.Cru1971)PopescuetSanda1991
SISYMBRIETALIAJ.TxeninLohmeyeretal.1962
SisymbrionofficinalisR.Txen,LohmeyeretPreisinginR.Txen1950
546. ChenopodioXanthietumstrumariiI.Pop1968corr.M.Coroi1999
547. CapselloDescurainietumsophiaeMucina1993
548. ass.MarrubiumvulgareAtriplexroseaSlavni1959
549. ErigerontoLactucetumserriolaeLohmyerinOberdorfer1957em.Mucina
1978
550. HordeomuriniCynodontetum(Felfldy1942)FelfldyexBorhidi1999
551. HordeetummuriniLibbert1932em.Passarge1964
552. LactucoDiplotaxietumtenuifoliaeMucina1978
553. ChenopodietumurbiciSo1933
554. PanicodichotomifloriKochietumsieversianae(A.Oprea1998)Sandaet
Popescu1999
555. Cannabinetumruderalis(Morariu1943)corr.Morariu1970
556. SisymbrietumaltissimiBornkamm1974
557. XeranthemocylindraceiBrometumarvensisG.Popescu1992
558. BromosquarrosiXeranthemetumannuiM.Coroi2001
559. LinariovulgarisBrometumtectorumKnapp1961
AtriplicionnitentisPassarge1978
560. KochietumdensifloraeGutteetKlotz1985
561. AtriplicetumnitentisKnapp1945
562. CynodontoAtriplicetumtataricaeMorariu1943
Malvionneglectae(Gute1966)Hejn1978

37
563. HyoscyamoMalvetumneglectaeAichinger1933
564. MalvetumpusillaeMorariu1943
565. ChenopodiovulvariaeUrticetumurentis(Slavni1951)So1971
566. ChenopodiopolyspermiUrticetumurentistefan1992
SalsolionruthenicaePhilippi1971
567. ChaenorrhinoChenopodietumbotryosSukopp1971
XXXI.PLANTAGINETEAMAJORISR.TxenetPreising1950
PLANTAGINETALIAMAJORISR.TxenetPreisinginR.Txen1950
LolioPlantaginionR.Txen1947
568. LolioPlantaginetum majoris (Linkola 1921) Beger 1930 em. Sissingh
1969
569. PotumannuaeGams1927
570. SclerochlooPolygonetumavicularis(Gams1927)So1940
571. Juncetummacri(Diemontetal.1940)R.Txen1950
572. HeliotropiocurrasavicaePetunietumparvifloraeSandaetal.2001
573. TrifoliofragiferoCynodontetumBr.Bl.etO.deBols1958
574. LepidietumlatifoliiF.Diaconescu1978
575. Ranunculetumsardoi(Oberdorfer1957)Passarge1964
576. DuchesneetumindicaeVialariuetHoreanu1991
SaginionprocumbentisR.TxenetOhbainGhuetal.1972
577. SaginoBryetumargenteiDiemont,SissinghetWesthoff1940
ScolymionhispaniciMorariu1967
578. EcballietumelateriiMorariu1959
579. LolioScolymetumhispaniciMorariu1959
XXXII.ARTEMISIETEAVULGARISLohmeyeretal.inR.Txen1950
ONOPORDETALIAACANTHIIBr.Bl.etR.TxenexKlikaetHada1944
OnopordionacanthiiBr.Bl.etal.1936
580. OnopordetumacanthiiBr.Bl.etal.1936
581. XanthietumstrumariiPauc1941
582. Onopordetumtaurici(Borza1931n.n.)Morariu1957
583. Carduetumnutantis(Svulescu1927)Morariu1943
584. CarduetumhamulosiF.Diaconescu1978
585. ArtemisietumscopariaeBorzaetLupa1963
586. ArgusioPetasitetumspuriae(Borza1931n.n.)DihoruetNegrean1976
BrachyactionciliataeI.PopetVialariu1971
587. ErigerocanadensisBrachyactetumciliataeI.PopetVialariu1971
588. AmbrosietumartemisiifoliaeVialariu1973
589. IvetumxanthifoliaeFijalkowski1967
DaucoMelilotionGrs1966

38
590. BerterotumincanaeSissinghetTiedemaninSissingh1950
591. EchioMelilotetumalbiR.Txen(1942)1947
592. DaucoCephalarietumtranssylvanicaeM.CoroietAM.Coroi1998
593. DaucoPicridetumhieracioides(Fabricius1933)Grs1966
Tussilaginion(Szab1971n.n.)PopescuetSanda1988
594. PoocompressaeTussilaginetumfarfaraeR.Txen1931
ArctionlappaeR.Txen1937
595. ArctietumlappaeFelfldy1942
596. AnthriscetumsylvestrisHada1978
597. BallotonigraeMalvetumsylvestrisGutte1966
598. PolygonetodumetoriBryonietumalbaetefan1997
599. ArctiotomentosiRumicetumobtusifoliiPassarge1959
600. CirsietumlanceolatiarvensisMorariu1943
601. TanacetoArtemisietumvulgarisSissingh1950
602. ConietummaculatiI.Pop1968
603. ArtemisietumannuaeMorariu1943em.Dihoru1970
604. GalioaparineParietarietumofficinalisPopescuetal.1983
605. Helianthetumtuberosi(Moor1958)Oberdorfer1967
606. AilanthetumaltissimaeDihoru(1969)1970
607. LycietumbarbarumFelfldy1942
AGROPYRETALIAREPENTISOberdorferetal.1967
ConvolvuloarvensisAgropyrionrepentisGrs1966
608. BromojaponicoAristolochietumUbrizsy1967
609. ConvolvuloAgropyretumrepentisFelfldy1943
610. ConvolvuloBrometuminermisElia1979
611. LepidietumdrabaeTimr1950
612. PotentilloargenteaeArtemisietumabsinthiiFalinski1965
613. DaucoSalvietumverticillataeSoran1962
ArtemisioAgropyrionintermediiTh.MlleretGrs1969
614. Artemisio campestrisAgropyretum intermedii SchneiderBinder mnsc.
1974c.f.1976
XXXIII.GALIOURTICETEAPassarge1967em.Kopeck1969
LAMIOALBICHENOPODIETALIABONIHENRICIKopeck1969
GalioAlliarionLohmeyeretOberdorfer1967inOberdorferetal.1967
615. TorilidetumjaponicaeLohmeyerexGrsetTh.Mller1969
616. AnthriscetumtrichospermiHejnetKrippelovainHejnetal.1971
617. AlliarioofficinalisChaerophylletumtemuliLohmeyer1949
618. SambucetumebuliFelfldy1942

39
619. Cephalarietum pilosae R. Txen et Oberdorfer 1957 corr. Dipsacietum
pilosaeSandaetal.2001
AegopodionpodagrariaeR.Txen1967
620. UrticoAegopodietumR.TxenexGrs1963
621. ChaerophylletumbulbosaeR.Txen1937
622. ChaerophylletumaromaticiNeuhuslovNovotnetal.1969
623. ChaerophylletumaureiOberdorfer1957
Rumicionalpini(Rbel1933)Klika1944
624. RumiciobtusifoliaeUrticetumdioicaeKorns1968
625. Urtico dioicaeRumicetum alpini (erbnescu 1939, Todor et Culic
1967)corr.OlteanetDihoru1986
626. Veratretumalbi(Pucaruetal.1956)Buiaetal.1962
627. Potumsupinae(Oberdorfer1957)BrunHool1962em.Gutte1969
CONVOLVULETALIASEPIUMR.Txenem.Mucina1993
PetasitionofficinalisSillinger1933em.Kopeck1969
628. AruncoPetasitetumalbiBr.Bl.etSutter1977
629. TelekioPetasitetumhybridi(Morariu1967)ResmerietRaiu1974
630. TelekiospeciosaeAruncetumdioiciOroian1998
631. PetasitetumkablikianiPawowskietWalas(1936)1939
SenecionfluviatilisR.Txen1952
632. AsteroRubietumcaesiiKrpti1962
633. ArtemisioHelianthetumdecapetalaeMititelu1972
634. Calystegietumsepium(R.Txen1947)em.Passarge1964corr.So1957
635. GlycyrrhizetumechinataeSlavni1951
636. RudbeckioSolidaginetumR.TxenetRaabe1950em.So1961
637. UrticoConvolvuletumGrsetTh.Mller1969
638. GalegetumofficinalisDobrescuetVialariu1981
639. EpilobietumhirsutiWesthoff1969
640. EuphorbietumpalustrisWesthoff1969
641. PolygonetumcuspidatiR.TxenetRaabe1950apudOberdorfer1967
642. RorippetumaustriacaeOberdorfer1957
XXXIV. EPILOBIETEA ANGUSTIFOLII R. Txen et Preising in R. Txen
1950
ATROPETALIAVlieger1937
CaricipiluliferaeEpilobionangustifoliiR.Txen1950
643. CalamagrostietumepigeiJuraszek1928
644. DigitaliambiguaeCalamagrostietumarundinaceaeSillinger1933
645. SenecionisylvaticiEpilobietumangustifoliiR.Txen1937
AtropionbelladonnaeBr.Bl.etR.Txen1937em.Oberdorfer1957

40
646. EpilobioAtropetumbelladonnaeR.Txen1931em.1950
647. EupatorietumcannabiniR.Txen1937
648. TelekietumspeciosaeTregubov1941
SAMBUCETALIARACEMOSAEOberdorfer1957
Sambuco racemosaeSalicion capreae R. Txen et Neumann in R. Txen
1950
649. Sambucetumracemosae(Noirfalise1944)Oberdorfer1967
650. AgrosticapillarisBetuletumpendulaeResmeri1970
651. FragarioRubetumidaeiGams1927
SpireionchamaedryfoliaeSandaetPopescu1999
652. SpireetumcrenataeMorariuetUlaru1981
653. SpiraeoCoryletumUjvrosi1944
654. CoryletumavellanaeSo1927
655. CoryletoPopuletumBr.Bl.1919,1938
656. SambucetumnigraeOberdorferetal.1967
XXXV.TRIFOLIOGERANIETEASANGUINEITh.Mller1961
ORIGANETALIAVULGARISTh.Mller1961
TrifolionmediiTh.Mller1961
657. ClinopodioPteridietumaquiliniDihoru1975
658. TrifolioAgrimonietumeupatoriaeTh.Mller(1961)1962
659. OriganoAgrimonietumA.Kovcs1979
GeranionsanguineiR.Txen1961
660. GeranioTrifolietumalpestrisTh.Mller1961
661. ClematidorectiLaserpitietumlatifoliiSchneiderBinder1984
XXXVI.SALICETEAPURPUREAEMoor1958
SALICETALIAPURPUREAEMoor1958
SaliciontriandraeTh.MlleretGrs1958
662. SaponarioSalicetumpurpureae(Br.Bl.1930)Tschou1946
663. SalicetumtriandraeMalcuit1929
SalicionalbaeSo1930em.Th.MlleretGrs1958
664. SalicetumalbaeIssler1924s.l.
665. SaliciPopuletumMeijerDrees1936
666. PopuletummarylandicaeMititelu1970
Salicionelaeagnodaphnoides(Moor1958)GrasinMucinaetal.1993
667. HippophaSalicetumelaeagniBr.Bl.etVolk1940
668. SalicipurpureaeMyricarietumMoor1958
TAMARICETALIABorzaetBocaiu1963n.n.em.PopescuetSanda1992
ArtemisioscopariaeTamaricionSimonetDihoru(1962)1963

41
669. CalamagrostioTamaricetum ramosissimae Simon et Dihoru (1962)
1963
670. Calamagrostio epigeiHippophatum rhamnoides Popescu, Sanda et
Nedelcu1986
XXXVII. ALNETEA GLUTINOSAE Br.Bl. et R. Txen ex Westhoff et al.
1946
ALNETALIAGLUTINOSAER.Txen1937
AlnionglutinosaeMalcuit1939
671. CaricielongataeAlnetumKoch1926
SALICETALIAAURITAEDoingexWesthoffetDenHeld1969
SalicioncinereaeTh.MlleretGrsexPassarge1958
672. CalamagrostioSalicetumcinereaeSoetZlyomiinSo1955
673. FranguloSalicetumcinereaeMalcuit1929
674. SalicicinereaeSphagnetumrecurvi(Zlyomi1931)So1954
675. Salicetumbicoloris(Borza1959n.n.)Popescuetal.1986
676. AlnoSalicetumcinereae(Kobendza1950)Passarge1956
XXXVII.QUERCOFAGETEABr.Bl.etVliegerinVlieger1937em.Borhidi
1996
FAGETALIASYLVATICAEPawowskiinPawowskietal.1928
AlnoUlmionBr.Bl.etR.Txen1943em.Th.MlleretGrs1958
AlnenionglutinosaeincanaeOberdorfer1953
677. StellarionemoriAlnetumglutinosae(Kstner1938)Lohmeyer1957
678. AegopodiopodagrariaeAlnetumglutinosaeKrptietJurko1964
679. AlnetumglutinosaeincanaeBr.Bl.1915
680. AlnetumincanaeAichingeretSiegrist1930
681. TelekiospeciosaeAlnetumincanaeColdea(1986)1990
682. CariciremotaeFraxinetumKochexFaber1936
683. CaricibrizoidesAlnetumI.Horvat1938em.Oberdorfer1953
UlmenionOberdorfer1953
684. FraxinodanubialisUlmetumSandaetPopescu1999
685. AsparagopseudoscaberiQuercetumpedunculifloraePopescuetal.1997
686. Fraxino angustifoliaeQuercetum pedunculiflorae Chifu, Srbu et
tefan1998
687. CariciacutiformisAlnetum(Dostl1933)So1968
688. FraxinopallisaeangustifoliaeQuercetumroborisPopescuetal.1979
SymphytocordatiFagionVida1959
SymphytoFagenionBocaiuetal.1982
689. SymphytocordatiFagetumVida1963
690. GaliorotundifoliiFagetumBocaiu1971

42
691. AremonioagrimonioidiFagetumBocaiu1971inResmeri1972
692. PulmonariorubraeFagetum(So1964)Tuber1987
693. TaxoFagetumEtter1947
694. FestucodrymejaeFagetumMorariuetal.1968
695. LeucanthemowaldsteiniiFagetum(So1964)Tuber1987
CalamagrostioFagenionBocaiuetal.1982
696. HieraciorotundatiFagetum(Vida1963)Tuber1987
697. LuzuloalbidaeFagetumsylvaticaeZlyomi1955
MoehringiomuscosaeAcerenionBocaiuetal.1982
698. PhyllitidiFagetumVida(1959)1963
699. AceretoUlmetumBeldie1951
EpipactidoFagenionBocaiuetal.1982
700. EpipactetoFagetumResmeri1972
701. SesleriorigidaeFagetumSoetVida1963
702. GeraniorobertianaeFagetum(Burdujaetal.1974)Chifuettefan.1994
em.ChifuetZamfirescu2001
LathyrohallersteiniiCarpinenionBocaiuetal.1982
703. CarpinoFagetumPauc1941
704. MelampyrobihariensisQuercetumroborisSandaetPopescu1999
705. QuercoroboriCarpinetumBorza1937
706. QuercopetraeaeCarpinetumSoetPcs1957
707. LathyrohallersteiniiCarpinetumColdea1975
708. CarpinoQuercetumcerrisKlika1938
AroorientalisCarpinenion(DobrescuetKovcs1973)Tuber1992
709. AroorientalisCarpinetum(DobrescuetKovcs1973)Tuber1992
710. Dentario quinquefoliaeCarpinetum (Dobrescu et Kovcs 1973) Tuber
1992
711. TiliotomentosaeQuercetumdalechampiiSrbu1979
712. EvonymoeuropaeaeCarpinetumChifu(1995)1997
713. CoryloavellanaeCarpinetumChifu1997
AsperulotaurinaeFageniontauricaePopescuetSanda2003
714. GalioschultesiiFagetum(Burdujaetal.1972)Chifuettefan1994
715. GaliokitaibelianiFagetumtauricaePopescuetSanda2002
716. Lathyro venetusFagetum (Dobrescu et Kovcs 1973) Chifu 1995 corr.
Chifuetal.2006
GalioschultesiiCarpinenionTuber1992
717. CaricipilosaeQuercetumpetraeaeSandaetPopescu1999
718. RuscoCarpinetum Horvat 1962 glechometosum hirsutae Tuber 1991
1992

43
719. Melico unifloraeTilietum tomentosae (Sanda et Popescu 1971) corr.
PopescuetSanda1992
720. PopulotremulaeCarpinetumTuber1991,1992
QUERCETALIAROBORISR.Txen1931
GenistogermanicaeQuercionNeuhusletNeuhuslovNovotn1967
721. GenistotinctoriaeQuercetumpetraeaeKlika1932
722. CaricibrizoidisQuercetumroborisRaiuetal.1977
723. QuercetumroboripetraeaeBorza(1928)1959
724. QuercopetraeaeBetuletumR.Txen1937em.Passarge1968
725. SorboBetuletumpendulaeDihoru1975
726. PopuletoBetuletumpendulaeColdea1972
727. MolinioQuercetumroboris(R.Txen1937)ScamonietPassarge1959
728. PetraeoFagetumScamoni(1956)1959
CastaneoQuercionSo1962em.So1971
729. CastaneoQuercetumHorvatI.1938
PinoQuercion MedwekaKorns et Pawowski 1959, Ruika 1964 em. So
1971
730. PinoQuercetumKozlowska1925
731. LeucobryoPinetumMatuszkiewicz1962
XXXIX. QUERCETEA PUBESCENTIPETRAEAE (Oberdorfer 1948) Jakucs
1960
FRAXINOORNICOTINETALIAJakucs1960
FraxinoorniCotinionSo1960
732. CotinoQuercetumpubescentisSo(1931)1932
733. FagoOrnetumZlyomi(1954)1958
734. PiptatheroholciformeCarpinetumorientalisSandaetal.2001
735. OrnoQuercetum (So 1928 n.n.) Hornszky, Jakucs, Zlyomi corr. So
1960
QuercionpetraeaeZlyomietJakucsinSo1963
736. GenistopilosaeQuercetumpetraeae(Magyar1933)Zlyomietal.1957
exSo1963
737. GaliokitaibelianiQuercetumpetraeaeSandaetPopescu1999
738. QuercetumpetraeaecerrisSo1963
739. Paeonio peregrinaeQuercetum pubescentis (Srbu 1982) Sanda et
Popescu1999
740. LathyrocolliniQuercetumpubescentisKlika1932
741. CytisonigricantisQuercetumcerrisBocaiuetal.1966
742. CytisonigricantisQuercetumpetraeaePauc1941
743. FestucodrymejaeQuercetumpetraeaeMorariuetal.1970

44
744. PiptatherovirescentisQuercetumdalechampiiChifuetal.(1998)2004
745. TilioargenteaeQuercetumpetraeaecerrisSo1957
QuercionfrainettoI.Horvat1954nom.mut.propos.
746. LychniocoronariaeQuercetumcerrisSandaetal.2003
747. PotentillomicranthaeQuercetumdalechampiiHorvat(1956)1959
CarpinoTilieniontomentosaeDoni1970
748. GalanthoplicataeTilietumtomentosaeDoni1970
749. TiliotomentosaeQuercetumpedunculifloraeDoni1968
750. TiliotomentosaeCarpinetumbetuliDoni1968
SyringoCarpinionorientalisJakucsetVida1959
751. SyringoCarpinetumorientalisJakucs1959
752. EchinopobanaticiQuercetumpubescentisBocaiuetal.1971
753. SyringoFraxinetumorniBorza1958em.Resmeri1972
754. CornoFraxinetumorniPopetHodian1964
755. CeltoJuglandetumregiaeJovanovi1957em.Roman1974
756. GymnospermioaltaicaeCeltetumglabrataeM.Petrescu2004
QuercoCarpinionorientalisCsrsetal.1968
757. CarpinetumorientalisRudskiapudHorvat1946
758. CarpinoorientalisQuercetumcerrisOberdorfer1948
759. CotinoCarpinetumorientalisCsrsetal.1968
760. StipoaristellaeCarpinetumorientalistefureacetPopescu1970
AsparagoverticillatiPaliurionSandaetPopescu1999
761. AsphodelinoluteaePaliuretumSandaetPopescu1999
762. Rhamno catharticaeJasminietum fruticantis (Mihai et al. 1964)
Mititeluetal.1993em.M.ArcuinSandaetal.2001
AceritataricoQuercionZlyomi1957
763. AceritataricoQuercetumroborisZlyomi1957
764. AceritatariciQuercetumpubescentipedunculifloraeZlyomi1957
765. CerasomahalebQuercetumpubescentisJakucsetFekete1957
766. CornoQuercetum pubescentis Jakucs et Zlyomi ex Mth et Kovcs
1962
767. FestucorupicolaeQuercetumroborisSo(1943)1957
768. PolygonatolatifolioQuercetumroboris(Hargitai1940)Borhidi1966in
BorhidietKevey1996
769. Quercetumfrainettodalechampii(Brc1984)Chifuetal.2006
770. TilioFraxinetumZlyomi(1934)1936
771. FestucopseudovinaeQuercetumroborisMititeluetBaraba1972
QuercionpedunculifloraeDoltu,PopescuetSanda1980
772. QuercetumpedunculifloraeBorza1937

45
773. IridopseudocyperiQuercetumpedunculifloraeChifuetal.2001
774. Quercetum pedunculifloraecerris (Morariu 1944) Doltu, Popescu et
Sanda1987
775. AroorientalisQuercetumpedunculifloraeChifuetal.2004
RobinionpseudacaciaeM.CsrsKptalan1968
776. BromosterilisRobinietumpseudacaciae(Pcs1954)So1964
XL.RHAMNOPRUNETEARivasGodayetBorjaCarbonell1961
PRUNETALIASPINOSAER.Txen1952
PrunionspinosaeSo1951
777. PrunospinosaeCrataegetum(So1927)Hueck1931
778. EvonymoPrunetumspinosae(Hueck1931)R.Txen1952em.Passarge
etHoffmann1968
779. SeslerioheufleranaeHippophatumrhamnoidestefan1995
PrunionfruticosaeR.Txen1952
780. PrunetumtenellaeSo1951
781. CrataegoCerasetum(Prunetum)fruticosaeSo(1921)1951
782. PrunetumfruticosaeDziubatowski1926
XLI.ERIKOPINETEAI.Horvat1959
ERIKOPINETALIAI.Horvat1959
SesleriorigidaePinionColdea1991
783. SesleriorigidaePinetumsylvestris(CsrsetSprchez1963)Csrset
al.1968
784. DaphnoblagayanaePinetumsylvestrisColdeaetA.Pop1988
785. JuniperetumsabinaeCsrs1958
786. CaricihumilisPinetumbanaticiSandaetPopescu1999
XLII.VACCINIOPICEETEABr.Bl.inBr.Bl.etal.1939
PICEETALIAEXCELSAEPawowskiinPawowskietal.1928
PiceionexcelsaePawowskiinPawowskietal.1928
SoldanellomajoriPicenionColdea1991
787. SoldanellomajoriPiceetumColdeaetWagner1998
788. HieraciotranssilvanicoPiceetumPawowskietBr.Bl.1939
789. DoronicocolumnaePiceetumColdea2002
ATHYRIOPICEETALIAHada1962
Chrysanthemo rotundifoliiPiceion (Krajina 1933) Bezina et Hada in
Hada1962
790. LeucanthemowaldsteiniiPiceetumKrajina1933
AbietiPiceion(Br.Bl.inBr.Bl.etal.1939)So1964
791. HieraciotranssilvanicoAbietetum(Borhidi1971)Coldea1991
792. SphagnogirgensohniiPiceetumKuach1954

46
RhododendroVaccinionBr.Bl.ex.G.Br.Bl.etBr.Bl.1931
793. RhododendromyrtifoliiVaccinietum(Borza1959)Bocaiu1971
794. VaccinioPolytrichetumcommunisMihai1986
795. VaccinioPolytrichetumstrictiMihai1986
796. PolytrichostrictiSphagnetumcapillifoliiMihai1986
BetulionpubescentisLohmeyeretR.TxenexScamonietPassarge1959
797. VaccinioBetuletumpubescentisLibbert1933
798. VaccinioPinetumsylvestrisKleist1929em.Matuszkiewicz1962
JUNIPEROPINETALIAMUGIBocaiu1971
PinionmugiPawowski1928
799. PinomugoSphagnetumKstneretFlssner1933
800. CalamagrostiovillosaePiceetum(ColdeaetPnzaru1986)Sandaetal.
2001
801. BruckenthalioPiceetumBorhidi1964
802. SaxifragocuneifoliaeLaricetum(Beldie1969)Coldea1991
803. CalamagrostiovillosaePinetummugoSandaetPopescu2002
JuniperoBruckenthalion(Horvat1949)Bocaiu1971
804. JuniperoBruckenthalietumHorvat1936
805. AntennariodioicaeBruckenthalietumspiculifoliaeI.erbnescu1961
806. CampanuloabietinaeJuniperetumSimon1966
807. Campanulo abietinaeVaccinietum myrtilli (Buia et al. 1962) Bocaiu
1971
MYRTILLOPICEETALIAHada1962
MyrtilloPiceionexcelsaeBezinaetHada1962
808. MyrtilloPiceetumexcelsaeBezinaetHada1962
VACCINIOPINETALIA Scamoni et Passarge em. Passarge et Hoffmann
1968
VaccinioPinion(Libbert1933)PassargeetHoffmann1968
809. VaccinioPinetum sylvestris Kobendza 1930 em. Passarge 1956
arctostaphyletosumBr.Bl.etSissingh1939
VACCINIOJUNIPERETALIAPassargeetHoffmann1968
VaccinioJuniperioncommunisPassargeetHoffmann1968
810. PiceetoJuniperetumsibiricaeBr.Bl.1930
811. VaccinioJuniperetumcommunisA.Kovcs1979


47
PREZENTAREAIANALIZAUNITILORDEVEGETAIE

I.LEMNETEAO.deBolsetMasclans1955
Aceast clas cuprinde cenozele cormofitelor natante de talie mic,
nefixate de substrat (pleustofite). Aprecierea coninutului
cenotaxonilor acvatici i palutri ridic numeroase dificulti.
Datorit faptului c aceste cenoze prezint o omogenitate floristic
mare, cercettorii au fost tentai de a distinge asociaii cu volum
redus,deosebiteexclusivpecriteriuldominanei.
Nivelul apei joac un rol determinant n reglarea distribuiei
cenotaxonilor; scderea nivelului apei avnd drept consecin
concentrarea spaial a sinuziilor, n timp ce ridicarea nivelului apei
produce, dimpotriv, creterea relativei lor autonomii cenotice,
adesea pn la separarea ca cenoze independente. Fitocenozele
acestei clase se caracterizeaz printro structur simpl uni sau
bistratificat, sunt srace n specii i n general prezint o slab
afinitatecenotic.
Speciile caracteristice clasei sunt cele menionate la ordinul
Lemnetalia.

Ord.LEMNETALIAMINORISO.deBolsetMasclans1955
Ordinul grupeaz fitocenozele acvatice constituite dominant din
speciiflotanteimairarsubmersecantonatenlocurilinitite,adesea
laadpostulvegetaieipalustre.Coninutulapeiestevariabilnsruri
minerale, permind dezvoltarea fitocenozelor n locurile n care nu
suntconcuratedealtegrupriacvatice(Coldea1997).
Specii caracteristice: Lemna minor, L. trisulca, Ricciocarpus natans,
Salvinianatans,SpirodelapolyrhizaiWolffiaarrhiza.

LemnionminorisO.deBolsetMasclans1955
Reunete fitocenoze acvatice flotante care populeaz ape stagnante,
linitite, cu coninuturi variabile n sruri minerale, de la moderat la
foartebogate.Majoritateafitocenozelordinaceastalianprezinto
structur floristic relativ eterogen, cauzat de coninutul n sruri

48
minerale a apei, de structura fitocenozelor limitrofe, de adncimea
apeiprecumidearealulocupatdeacestea.
Specii caracteristice: Lemna minor, L. gibba, Riccia fluitans i Spirodela
polyrhiza.

1. LemnetumgibbaeMiyavakietJ.Txen1960
Cenozele acestor asociaii sunt rar rspndite n Romnia. Ele sunt
descrise din Muntenia (Cernica, Comana), Dobrogea (Cochirleni),
Moldova (Brlad, Iai, depresiunea Elanului, bazinul Crasnei, Lunca
Siretului, bazinele rurilor Milcov i uiei) i nordvestul rii, din
regiuni cu climat mai cald. Aceste fitocenoze se dezvolt n ape
stagnante, puin profunde (0,51 m), bogate n substane nutritive.
Sinuziaflotantestedominat(2585%)despeciacaracteristicLemna
gibba, frecvent acompaniat de elementele caracteristice pentru
alian i ordin (Lemna minor, L. trisulca, Spirodela polyrhiza, Azolla
caroliniana, Wolffia arrhiza). Substratul submers, atunci cnd exist,
este constituit n principal din Ceratophyllum demersum i Hydrocharis
morsusranae. Acest fapt indic tendina sindinamic a acestor
fitocenoze ctre instalarea celor din aliana Hydrocharition Rbel
1933. Prezena semnificativ a speciilor Spirodela polyrhiza i Wolffia
arrhiza n fitocenozele de la Comana i Cernica se datoreaz
contactului direct al asociaiei cu Lemno minorisSpirodeletum Koch
1954iWolffietumarrhizaeMiyawakietJ.Txen1960.

2. LemnetumminorisOberdorferexTh.MlleretGrs1960
Prezint o rspndire larg n toate bazinele acvatice, uneori
instalnduse i n crovuri, anuri sau blile rezultate din ploi
abundente. Vegeteaz bine n luminiurile stufriurilor, dar n
special se gsete cantonat ntre sfia de stuf i mal. Prezint o
dezvoltare continu n apele stttoare, dar poate vegeta i n
bazinele uor curgtoare. n general fitocenozele sunt
monodominante (Lemna minor) i numai n locurile influenate biotic
Lemna trisulca prezint o dezvoltare mai accentuat. Celelalte specii
ntlnite n asociaii prezint o constan redus: Lemna gibba, Riccia
fluitans, Azolla caroliniana, Wolffia arrhiza, Salvinia natans, Utricularia

49
vulgaris. Stratul submers este alctuit n principal din Ceratophyllum
demersum.

3. Marsileaetumquadrifoliae(natantis)Burescu2003
Fitocenozele au fost identificate n apele rului Crasna, la Cpleni i
Domneti i ale rului Homorod, la Paulian, Dacia i Boghi (jud.
SatuMare). Sunt grupri termofile, localizate sub forma de plcuri
compacte (49 m
2
) n ape lin curgtoare i puin adnci. Fizionomia
asociaiei este dat de Marsilea quadrifolia f. natans, ce poate avea o
acoperire generaldepnla80%.nstratulnatantsemaintlnesc:
Spirodelapolyrhiza,Lemnaminor,Hydrocharismorsusranae,Potamogeton
nodosusiTrapanatans.StratulsubmersestealctuitdinCeratophyllum
demersumiMyriophyllumspicatum.

RiccioLemniontrisulcaeR.Txen1974
AlianagrupeazcenozeacvaticesubmersedeRicciafluitansiLemna
trisulca care se dezvolt n ape linitite, preponderent reofile, parial
umbrite,cuunconinutmoderatdesrurinutritive.
Speciile caracteristice: Riccia fluitans, Ricciocarpus natans i Lemna
trisulca.

4. LemnetumtrisulcaeKnappetStoffers1962
Fitocenozele au fost identificate i descrise n cteva localiti din
sudul Romniei (Comana, Marica) din bazinul Baeului i din Delta
Dunrii, unde se dezvolt n ape puin profunde (0,30,8 m). n
general staiile cu Lemna trisulca sunt indicatoare pentru ape puin
bogate n sruri minerale i slab influenate biotic. Alturi de specia
dominant,Lemnatrisulca,carerealizeazoacoperirentre3585%se
mai pot ntlni Lemna minor i Utricularia vulgaris, care pot atinge o
acoperirede1015%.

5. LemnominorisSpirodeletumKoch1954
Aceast asociaie a fost identificat n zona de sud a Romniei
(Comana,Cldruani,Snagov,Marica)precuminvestulRomniei
(Lugoj), unde se dezvolt n lacuri cu ap stagnant, puin adnci
(0,31,5 m) i bogate n sruri minerale. Specia dominant a sinuziei

50
flotanteesteSpirodelapolyrhiza,carencondiiioptimepoateatingeo
acoperire medie de 6595%. Alturi de aceasta, Lemna trisulca i L.
minor sunt de asemenea bine reprezentate. Stratul submers este
alctuitdinCeratophyllumdemersumiHydrocharismorsusranae.

6. RiccietumfluitansSlavni1956
n Cmpia Romn a fost identificat n bazinele Mogooaia i
Cldruani, ocup suprafee reduse, fiind cantonat n luminiurile
stufriurilor, precum i ntre gruprile de ScirpoPhragmitetum i
mal.Vegeteaznapestttoarede0,31madncime.Esteogrupare
srac n specii. Riccia fluitans domin n asociaie, fiind nsoit
frecvent de elementele emerse (Lemna minor, Spirodela polyrhiza) i n
stratulsubmersdeCeratophyllumdemersum.
Asociaiasuportunridicatgraddeumbrire,deisedezvoltuneori
i n locuri deschise (subasociaia typicum SchwabeBraun 1981).
Subasociaia ricciocarpetosum Sanda et al. 1994 (Syn: Ricciocarpetum
natantis (Segal 1963) R. Txen 1974, RiccioAzolletum carolinianae
Nedelcuetal.1986)ocupsuprafeentinsenzonalitoralalacului
Cochirleni (Dobrogea). Burescu (2003) a semnalat populaii de
Ricciocarpus natans distribuite n ochiurile ppuriurilor lacului Ianca
(com. Diosig, jud. Bihor), fiind nsoit n aceste biotopuri de Lemna
minoriHydrocharismorsusranae.

7. WolffietumarrhizaeMiyawakietJ.Txen1960
Cenozele dominate de Wolffia arrhiza au fost identificate n Cmpia
Munteniei (Cernica, Comana, Snagov, Fundeni, Valea Flosecului),
interfluviul TimiBega i Cmpia Criurilor unde formeaz vetre de
35 cm la suprafaa apei. Aceste grupri sunt instalate printre stuf,
unde gsesc adpost sigur mpotriva curenilor. Apele influenate
biotic n care sunt cantonate aceste fitocenoze prezint o reacie
neutr (pH = 77,1). n sinuzia submers se dezvolt frecvent Lemna
minor, L. trisulca, Myriophyllum spicatum i Utricularia vulgaris, cu o
acoperiredepn30%(NedelcuG.1967,PopI.1968).


51
LemnoSalvinionnatantisSlavni1956
n aceast alian sunt grupate cenozele hidrofile flotante de Salvinia
natansrspnditenprincipalnregiuniledesudestaleEuropei.Ele
se dezvolt n ape puin adnci (0,51,5 m) cu un coninut mediu de
sruriminerale.
Speciilecaracteristice:SalvinianatansiAzollacaroliniana.

8. LemnoSalvinietumnatantisMiyavakietJ.Txen1960
Pn n prezent, fitocenozele asociaiei au fost semnalate din
Moldova, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Delta Dunrii i nordvestul
Romniei.AsociaiacuprindefitocenozeleedificatedeSalvinianatans,
o specie termofil ce se dezvolt numai n a doua parte a verii, n
apele stttoare ale canalelor i blilor puin adnci (0,51,5 m),
adpostite, penetrnd uneori i n luminiurile de ppuri, putnd
suporta un grad ridicat de acoperire. Sunt preferate apele cu o bun
troficitatemineralicureaciealcalinpnmoderatalcalin(pH=
7,38). Stratul emers este dominat de Salvinia natans, avnd o
acoperire de 45%, fiind acompaniat de Lemna trisulca, L. minor i
Spirodela polyrhiza. Sinuzia submers este constituit din Utricularia
vulgaris i Ceratophyllum demersum, pentru fitocenozele din nord
vestul Romniei, sau Ceratophyllum demersum i Myriophyllum
spicatum,pentruceledinCmpiaRomn.

9. SpirodeloSalvinietumSlavni1956
Asociaiaprezintolargrspndirenbazineleacvaticedinnsudul
i vestul rii noastre (Muntenia, Oltenia i Banat). n Delta Dunrii
(Sanda et Popescu 1973) a fost identificat pe traiectul unui canal de
legtur n apropierea bazinelor complexelor Trei Ozere, pe o
suprafa de 200 m lungime i cca. 10 m lime. Stratul natant este
dominat de Salvinia natans n asociaii cu Hydrocharis morsusranae,
Spirodelapolyrhiza,TrapanatansiNymphoidespeltata.Stratulsubmers
este de regul constituit din Ceratophyllum demersum, Myriophyllum
spicatum i Utricularia vulgaris. Asociaia diminueaz fora curenilor
i accentueaz procesele de sedimentare a substanelor organice n
descompunere, participnd n acest fel la fenomenul de colmatare al
bazinelor.

52
10. LemnetoAzolletum filiculoidis Br.Bl. 1952 (Syn.: Lemno
Azolletum carolinianae Nedelcu 1967; CeratophylletoAzolletum
carolinianaeNedelcu1967)
Este o asociaie rspndit frecvent n Cmpia Munteniei (Comana,
Cernica, Mogooaia, Fundeni) i n Delta Dunrii (Rou, canalul
mpuitaRoule).Vegeteaznapestttoare,uneorimeninnduse
scurt timp i n ecofaza terestr. Specia Azolla filiculoides domin n
aceste fitocenoze, fiind nsoit de Lemna minor, Spirodela polyrhiza,
Hydrocharis morsusranae, care, dei prezint clase ridicate de
constan, sunt prezente n proporii reduse. n stratul submers se
dezvolt abundent Ceratophyllum demersum nsoit de Myriophyllum
spicatum,PotamogetonpectinatusiP.lucens.

LEMNOUTRICULARIETALIAPassarge1978
Ordinul caracterizeaz apele stttoare bogate n substane organice,
aflate n faze avansate de descompunere, cu degajri de SO2,
fitocenozelefiindcantonatepeunsubstratconsistentdesapropel.
Speciilecaracteristice:Utriculariavulgaris,LemnaminoriL.trisulca

UtricularionvulgarisPassarge1978
Aliana cuprinde fitocenoze cantonate n locuri adpostite cu ape
stttoare bogate n substane organice aflate n procese avansate de
descompunere.
Speciilecaracteristice:Utriculariavulgaris,LemnaminoriL.trisulca.

11. LemnoUtricularietumvulgarisSo1928
Este frecvent ntlnit, fiind menionat din toate provinciile
Romniei. Apa prezint o bun troficitate mineral, fiind mezotrof
sau eutrof. Specia dominant, Utricularia vulgaris, prezint o
acoperiregeneraldepeste50%.
n stratul natant se mai pot ntlni Lemna minor i L. trisulca, ambele
fiind codominante i difereniale pentru subasociaia lemnetosum
minoris So 1964. Alturi de acestea se mai dezvolt Spirodela
polyrhiza, Hydrocharis morsusranae, Potamogeton lucens, P.natans,
elementetransgresivedinclasaPotametea.

53
Subasociaia utricularietosum australis Sanda et al. 2001 (Syn:
Utricularietum neglectae Th. Mller et Grs 1960 em. Passarge 1978,
inclusiv faciesul cu Spirodela polyrhiza Burescu 1999, 2003) este
descris din canalul colector TmeiBarcu (com. Biharia) i Lacul
DaciaMarghita.
Din Defileul Mureului (TopliaDeda), Oroian S. (1998) semnaleaz
acestefitocenozentreRstoliaiGloaia.

12. SpirodeloAldrovandetumBorhidietKomldi1959
Asociaia a fost identificat dePun M. i Popescu G. (1969, 1972) n
blile dintre Calafat i Nebuna, precum i n Lunca Jiului, ntre
Craiova i Jiu. Se ntlnete la margine blilor, acolo unde apa nu
depete 1 m. n Lunca Jiului se pstreaz numai n Balta cu Dub
(Pun et Popescu 1969). De la Snagov (Muntenia) aceste fitocenoze
suntsemnalatedeerbnescuI.(1959).
n stratul natant domin Aldrovanda vesiculosa, alturi de care se mai
pot ntlni: Spirodela polyrhiza, Stratiotes aloides, Hydrocharis morsus
ranaeiSalvinianatans.Acestefitocenozesuntcantonatelaadpostul
unor macrofite ca: Phragmites australis, Typha angustifolia, Butomus
umbellatus,Schoenoplectuslacustris.

HYDROCHARIETALIARbel1933
Ordinul reunete fitocenoze de macrofite mai puin flotante care se
dezvoltnapecuconinutvariabildesruriminerale,delamoderat
pnlabogate.
Specii caracteristice: Hydrocharis morsusranae, Lemna minor, Stratiotes
aloides.

HydrocharitionRbel1933
Fitocenozelesedezvoltnapepuincirculateicuunconinutbogat
de sruri minerale, fiind cantonate n special n staiunile din Delta
Dunrii.
Specii caracteristice: Hydrocharis morsusranae, Lemna minor, Stratiotes
aloides.


54
13. LemnoHydrocharitetum(Oberdorfer1957)Passarge1978
Esteoasociaiecuorspndirelargcarepreferlocurileadpostite
iapelepuinadnci(0,52m)alelacurilor,blilor,mlatinilor,fiind
cantonatderegullamargineastufriurilordinunelecanalepuin
circulate. Sunt preferate apele puternic eutrofizate cu o uoar
aciditate, neutre sau alcaline (pH = 5,856,968). Hydrocharis morsus
ranae i Lemna minor domin stratul emers, acompaniate fiind de
Lemnatrisulca,Spirodelapolyrhiza,Salvinianatans,Potamogetonnodosus,
Stratiotesaloides,Polygonumamphibiumrealizndoacoperiregeneral
de80%.

14. StratiotetumaloidisNowinski1930
Aceast asociaie a mai fost descris i sub numele de Hydrochari
Stratiotetum(Langendonck1935)Westhoff1945,caavnddouspecii
caracteristice: Hydrocharis morsusranae i Stratiotes aloides, ambele
putnd fi dominante pe rnd, sau una din ele putnd chiar lipsi din
fitocenoza respectiv. Acest fapt a dus la descrierea a dou
subasociaii:hydrocharietosumSo1964,cevegeteaznapelinitite
cu un regim calm al curenilor, la malul lacurilor, n luminurile
stufriilor, printre insulele de plaur i stratiotetosum So 1964,
cantonat n apele linitite ale grlelor i canalelor, aflate ntrun
stadiuavansatdecolmatare,cupronunateprocesededescompunere
idepunereamateriilororganiceiminerale.Peacesteconsiderente,
acestesubasociaiiaufostulteriorridicatefiecarelarangdeasociaie.
n fitocenozele din nordvestul Romniei (Burescu 2003) se dezvolt
abundent Lemna trisulca, formnd un facies. Stratul submers esteaici
slab dezvoltat i constituit din Utricularia vulgaris i Ceratophyllum
demersum.(Fig.1).

Ceratophylliondemersi(So1927n.n.)DenHartogetSegal1964
Alianagrupeazfitocenozesubmerseancoratedesubstrat,cantonate
napeslabcirculate,cudepuneringeneralaccentuatedesuspensii.
Speciicaracteristice:CeratophyllumdemersumiC.submersum.


55
15. CeratophylletumdemersiHild1956
Fitocenozele sunt citate din Moldova, Muntenia, Dobrogea (inclusiv
DeltaDunrii)inordvestulRomniei.Sedezvoltnapelelacurilor,
blilor,canalelormbtrnite,adeseacolmatate,dar nsorite.Prefer
apeleeutrofecuungradmijlociudemineralizare.Esteoasociaiemai
greu de delimitat datorit faptului c Ceratophyllum demersum este
prezent n sinuziile submerse a numeroase grupri din clasele
Lemnetea i Potametea. n compoziia floristic a asociaiei domin
Ceratophyllum demersum, alturi de care se mai ntlnete constant
Utriculariavulgaris,U.neglecta,Myriophyllumspicatum,Najasminor.
Din nordvestul Romniei sunt descrise subasociaiile
myriophylletosumspicatiilemnetosumminorisBurescu1999.

16. Ceratophylletumsubmersi(So1928)DenHartogetSegal1964
Formeaz adevrate pajiti submerse n Lunca Prutului (Mititelu et
Baraba 1975; Srbu 1973), Cmpia Snnicolau Mare (Oprea I.V.
1976), Cmpia Munteniei (Cernica; Sanda V. 1985), Balta Somovei
(tefanetal.1995)inordvestulRomniei(Burescu2003).
Este o grupare mai restrns, cu fitocenoze ce vegeteaz n lacuri,
bli, mlatini colmatate i eutrofe, cu un coninut ridicat de sruri.
DominCeratophyllumsubmersum,acompaniatdeUtricularianeglecta
i Myriophyllum spicatum. Stratul natant este constituit din Lemna
minor, L. trisulca i Polygonum amphibium f. aquaticum care realizeaz
un grad mare de acoperire. Ceratophyllum submersum, fiind o specie
fotofil, are nevoie de foarte mult lumin pentru dezvoltarea
fitocenozelorsale.

II.CHARETEAFRAGILIS(Fukarek1961)Krausch1964
Clasa reunete vegetaia submers de Characeae care se dezvolt n
condiiioptimenlacurisubli,pesubstratnisipossaumlos,nape
puin adnci (0,52 m), oligotrofe sau mezotrofe. Aceste fitocenoze
vegeteaz n vecintatea celor hidrofile de macrofite, reunite n
alianele Nymphaeion albae i Potamogetion lucentis. n Romnia,
aceste fitocenoze au fost identificate n principal n sudestul rii
(zonainundabilaDunriiideltamaritim).Eleaufostdescrisede

56
Ionescueculescu V. (1971). Speciile caracteristice: Chara fragilis, C.
vulgarisiC.contrariaprezintolargdistribuieisuntcosmopolite.

CHARETALIAHISPIDAESauer1937
Asociaiile reunite n acest ordin prezint o larg distribuie n
regiunilecuclimatcontinentalisedezvoltdeobiceinapesracen
substane nutritive, ns bogate n electrolii. n aceste grupri
dominspeciilebazifiledeChara.
Speciilecaracteristice:CharaasperaiC.vulgaris.

CharionaspereaeKrause1969
Asociaiile durabile ale acestei aliane sunt semnalate din sudul
Romnieiisedezvoltnlacuricuappermanent,oligomezotrofe
ibogatencalcar.
Speciilecaracteristice:Charaaspera,C.contrariaiC.tomentosa.

17. CharetumtomentosaeCorillion1957
AfostidentificatnunelelacuridindeltamaritimaDunrii,unde
ocupsuprafeemari(Rou,Roule),sedezvoltnapecuadncime
de 11,5 m, cu pHul variind ntre 7,47,7, pe substrat mlos, apele
fiind oligomezotrofe i bogate n calcar. Specia dominant i
caracteristic Chara tomentosa, cu o acoperire de 3565%, este
acompaniat frecvent de Nitellopsis obtusa, Potamogeton pectinatus i
Myriophyllum spicatum, care uneori prezint indici notabili de
abundendominan.

18. CharetumasperaeCorillion1957
Este limitat teritorial n jurul localitii Bistre (jud. Dolj), ocupnd
suprafee reduse. Variaia apei este cuprins ntre 11,5 m, vegetnd
pe substrat cu precdere mlos. pHul apei se remarc printro
constan n jurul valorii de 7,3. Chara aspera i C. vulgaris sunt
caracteristice asociaiei, iar ca nsoitoare mai frecvente amintim:
Eleocharis palustris, Schoenoplectus lacustris, Juncus gerardi,
Bolboschoenusmaritimus.


57
19. NitellopsidetumobtusaeSauerexDombska1961
AfostntlnitfrecventnlacurileDelteiDunriiilimanelefluviatile
dinsudulDobrogei.Apaprezintoadncimede0,53,5m,substratul
este mlos, nisipos sau argilos, pHul variind ntre 6,97,6. Specia
caracteristic i dominant a asociaiei este Nitellopsis obtusa, care
prezint o acoperire variind ntre 3585%. Printre speciile nsoitoare
se remarc prezena unui numr nsemnat de hidrofile ale ordinului
Potamogetonetalia pectinati, cu care aceste vin n mod curent n
contact.

20. CharetumfragilisCorillion1957
OcupparteavesticazoneiinundabileaDunrii,fiindcantonatn
bazinecuadncimepnla12m,cusubstratmlossaunisiposicu
unpHcuprinsntre7,17,3.AlturidespeciadominantCharafragilis
esteprezentconstantNitellamucronatacaracteristicpentrualian.

21. CharetumcontrariaeCorillion1957
Este o grupare puin rspndit n zona inundabil a Dunrii(sudul
Olteniei i nordvestul Dobrogei). Adncimea apei variaz ntre 0,5
1,5 m, substratul este mlos (mai rar argilos), pHul variind ntre 7
7,3. Specia caracteristic Chara contrariaeste nsoit de Chara braunii,
alte specii mai frecvente fiind Schoenoplectus lacustris, Ceratophyllum
submersum, Butomus umbellatus, Lycopus europaeus, Salvinia natans,
Alismaplantagoaquatica.

CharionvulgarisKrause1981
Aceast alian cuprinde cenozele iniiale, efemere, edificate de
characeele anuale. n Romnia ele se dezvolt n mici bli i canale
artificialedinzonainundabilaDunrii(sudulOltenieiinordestul
Dobrogei). Substratul este argilos sau mlos, apele prezentnd o
adncimevariabil(0,51,3m)cureacieneutr(pH=77,3).
Specia caracteristic este Chara vulgaris care prezint un optim de
dezvoltarencadrulacestorasociaii.


58
22. CharetumvulgarisCorillion1957
Este cea mai rspndit grupare din zona inundabil a Dunrii,
vegetndnlacuriicanaleartificiale,cuapeeutrofe,bogatencalcar,
puin adnci (0,51 m) i cu reacie neutr (pH = 7,1). Specia
dominantaasociaieiesteCharavulgaris,carerealizeazoacoperire
medie de 45%. Printre speciile nsoitoare se remarc Chara contraria
cu o acoperire de 3560%, pe care noi o considerm ca o bun
indicatoarelocal.Printrecormofiteleprezentenasociaiesedistinge
prezena celor caracteristice ordinelor Phragmitetalia i
Potamogetonetalia pectinati, acestea reprezentnd grupri cu care
asociaiavinenmodcurentncontact.
PeGrindulStipoc(DeltaDunrii)Charavulgarisvegeteazncondiii
de salinitate accentuat, avndca nsoitoare fidele Spergularia media,
Salicorniaprostrata,Suaedamaritima,Lotustenuis,Puccinelliadistans.

23. CharoTolypeletumintricatae(Corillion1957)Krause1969
Aceast asociaie constituie o grupare vernal, srac n specii, fiind
ntlnit n sudul Olteniei. Se dezvolt n lacuri cu substrat nisipos
sau mlos, n ape profunde (1,52m)mezotrofe, bogate n baze i cu
reacie neutr (pH = 7,17,2). Specia caracteristic i dominant este
Tolypellaintricata,carepoateatingeoacoperiremediede65%.Eaeste
nsoitfrecventdeCharafragilisiMyriophyllumspicatum.

CharioncanescentisKrausch1964
n aceast alian sunt reunite cenozele halofile de characeae care se
dezvoltnlacurilesalineinterioare.
SpeciilecaracteristicealealianeisuntCharacanescensiC.tomentosa.

24. CharetumcanescentisCorillion1957
Cenozele acestei asociaii au fost semnalate pe suprafee extinse n
lacurile din Delta Dunrii (Razelm, Periteasca) i n cursul Dunrii
(sectorul CalafatBistre). Ele se dezvolt n ape puin adnci (0,61
m),mezopnlapolihalineicureaciealcalin(pH=7,48).Specia
caracteristicidominantaasociaieiesteCharacanescens,carepoate
atinge o acoperire medie de 65%. Alturi de aceasta se ntlnete
frecvent Chara aspera i C. connivens. Prezena n asociaie a speciilor

59
higrohalofile Bolboschoenus maritimus i Juncus gerardi indic
contactul direct cu fitocenozele asociaiei Bolboschoenetum maritimi
(Br.Bl.1931)Txen1937.

25. CharetumconniventisCorillion1957
A fost identificat n vestul zonei inundabile a Dunrii, unde ocup
suprafee importante. Se dezvolt n ape cu adncimi de 0,51 m, pe
substratargilossaunisipos,cupH=7,27,5.
Caracterul de halofil accidental a speciei dominante n aceast
asociaie (Chara connivens) este subliniat i de prezena cormofitelor
BolboschoenusmaritimusiJuncusgerardi.Prezenaunoralgemicrofite
ca: Merismopedia tenuissima, M. elegans, Coelosphaerium minutissimum,
Gloeotrichia pisum, G. natans, Fragillaria pinnata, Rhoicosphenia curvata,
Amphora venata, Gomphonema constrictum, indic de asemenea o
uoarsalinitateaapei.

NITELLETALIAFLEXILISKrause1969
Acestordinreunetegrupriledecharaceecaresedezvoltnlacurile
cu ap srac n calcar din regiunile climatice atlantice sau sub
continentale ale Europei. Specia caracteristic: Nitella flexilis este
acompaniatntotdeaunadeelementeleacidofilealegenuluiNitella.
Din cauza climatului continental temperat aceste specii se ntlnesc
sporadicnRomnia.

Nitellionflexilis(Corillion1957)Krause1969
n aceast alian sunt grupate fitocenozele pioniere de characee
moderat acidofile pn la neutrofile, care se dezvolt n special n
perioada estival i care se gsesc frecvent n zonele de es ale
Europei occidentale (Pott 1995). Printre speciile caracteristice pentru
alian care se ntlnesc n fitocenozele descrise din Romnia putem
meniona:Nitellagracilis,N.flexilisiCharabraunii.

26. NitelletumgracilisCorillion1957
Cenozele acestei asociaii prezint o larg distribuie n zona
inundabilaDunrii.Elesunt semnalatedinsudulOlteniei(Calafat,
Bistre)idinDeltaDunrii.Elesedezvoltnlacuricuapesracen

60
calcar, puin adnci(0,41,5 m), cureacie slab acid (pH = 6,56,8) i
cu o salinitate redus. Specia caracteristic i dominant a asociaiei
esteNitellagracilis,carepoateatingeoacoperiremediede35%.Dintre
celelalte specii nsoitoare amintim: Chara braunii, Najas minor,
Ceratophyllumdemersum,Alismaplantagoaquatica,Nymphoidespeltata.

27. CharetumbrauniiCorillion1957
EstedeosebitderspnditattnzonainundabilaDunriictin
limanele fluviatile dobrogene (Mcin). Se dezvolt n ape cu
adncime ce variaz ntre 12 m, pe substrat mlos, mai rar nisipos.
pHul apei este cuprins n limite apropiate ntre 7,27,3. Specia
caracteristicidominantCharabrauniiseasociazcuCharavulgaris,
Nitella mucronata, Alisma plantagoaquatica, Eleocharis palustris, Lemna
minor,Ceratophyllumdemersum,Polygonumamphibium,Typhalatifolia.

NitellionsyncarpotenuissimaeKrause1969
Cenozele acestei aliane se dezvolt n locurile formate de apa de
infiltraie din regiunile plane sau colinare. Aceste ape sunt puin
adnci(0,81,5m)cureacieslabacidpnlaneutr(pH=6,77,1).
Dintre speciile caracteristice care se ntlnesc n fitocenozele din
Romnia putem meniona Nitella mucronata, N. syncarpa i N.
tenuissima.

28. NitelletumsyncarpotenuissimaeKrause1969
Fitocenozele pioniere ale acestei asociaii au fost identificate pe
suprafee restrnse n mai multe puncte din Balta Brilei. Condiiile
ecologice n care vegeteaz aceste fitocenoze prezint o mare
uniformitate: apa are o adncime de 11,5 m, substratul este argilos,
iarpHulvariazntre7,17,2.Speciacaracteristicidominanteste
Nitella sincarpa, care poate atinge o acoperire ntre 58%. Dintre
speciile caracteristice pentru alian i care se ntlnesc n aceste
fitocenoze menionm: Nitella mucronata, N. tenuissima, Tolipella
prolifera, Chara fragilis i C. braunii. Dintre cormofitele prezente
menionm cele caracteristice alianei Lemnion minoris, cu care
acesteavinfrecventncontact.


61
29. NitelletummucronataeCorillion1957
Este prezent n toat zona inundabil a Deltei Dunrii, vegetnd n
ape de 1,21,5 m adncime, cu pHul 7,17,3, pe substrat mlos sau
nisipos. Specia dominant Nitella mucronata este nsoit de Chara
fragilis, C. braunii, Schoenoplectus lacustris, Nymphaea alba i
Potamogetonpectinatus.

30. TolypelletumproliferaeKrause1969
Este citat din sudvestul Olteniei, unde prezint o rspndire
sporadic.Adncimeaapeiestede1,5m,substratulnisipos,iarpHul
variaz ntre 7,17,2. Specia caracteristic Tolypella prolifera este
nsoit de Lychnothamnus barbatus, caracteristic alianei. Dintre
macrofite sunt prezente: Nymphaea alba, Schoenoplectus lacustris,
Nupharlutea,Typhalatifolia,Phragmitesaustralis,Nymphoidespeltata.

31. LychnothamnetumbarbatiIonescueculescu1967
Existena acestei asociaii este restrns la un sector limitat din sud
vestulOlteniei.Sedezvoltnapeadncide1,52,5m,peunsubstrat
de preferin nisipos, mai rar mlos. Valorile pHului sunt cuprinse
ntre 6,97,3. Dintre cormofitele nsoitoare amintim pe: Eleocharis
palustris,Schoenoplectuslacustris,Phragmitesaustralis,cafiindcelemai
frecvente.

III.ZOSTERETEAMARINAEPignatti1953
n aceast clas sunt grupate fitocenozele ierboase marine de Zostera
care se dezvolt n zona romneasc a litoralului Mrii Negre, unde
adncimeaapeinudepete1,5m,pesubstraturimobile,formatepe
nisipuri fine i argil. Apa din aceste staiuni este nepoluat,
eurihalin, pn la polihalin. n prezent aceste fitocenoze sunt
limitate i fragmentare, din cauza polurii i a turbiditii apelor
gsinduse numai n cteva localiti: MamaiaMedgidia, Agigea
Mangalia.


62
ZOSTERETALIA MARINAE Bequinot 1941 em. R. Txen et
Oberdorfer1958
Ordinul grupeaz cenoze halohidrofile edificate de Zostera marina,
caresedezvoltnctevazonealelitoraluluiMriiNegre.

ZosterionmarinaeChristiansen1934
Speciile caracteristice pentru clas, ordin i alian sunt: Zostera
marinaiZ.noltii.

32. ZosteretummarinaeBorgensenexvanGoor1921
Cenozele edificate de Zostera marina au fost semnalate n zona
litoralului Mrii Negre (Agigea, Mangalia, Midia, Mamaia) unde se
dezvolt n ape puin adnci (11,5 m) pe un substrat format din
nisipurifinenamestec cuargile.Speciilecaracteristiceidominante
sunt:Zosteranoltii,Rupiamaritima,ZannicheliapalustrisiNajasminor,
iarnapelemaiadnciPotamogetonpectinatus.Dincauzaconstruciei
complexului petrochimic de la Midia i a amenajrii plajelor, aria de
rspndire a acestor fitocenoze a fost mult diminuat, existena
acestoranviitorfiindpericlitat.

IV.RUPPIETEAMARITIMAEJ.Txen1960
AceastclasreunetecenozelesubmerseedificatedeRupiamaritima
care se dezvolt n lacuri puin adnci cu ap srat din diverse
regiuni ale Europei. Aceste fitocenoze prezint o structur simpl,
fiind srace n specii. Din punct de vedere ecologic, aceast clas
ocupopoziieintermediarntreZostereteaiPotamogetonetea.

RUPPIETALIAMARITIMAEJ.Txen1960
Fitocenozele halohidrofile edificate de Rupia maritima se dezvolt n
ctevalacurisalinedinTransilvania(OcnaSibiului,Turda)deorigine
antropogen, formate n vechile galerii de min, precum i n cteva
lacurifluviomaritimedinsudestulrii(Techirghiol,Sulina,Tuzla).
Condiiileecologicencareacesteasedezvoltsuntcaracterizateprin
ape care conin clorur de sodiu n cantitate mic i prin srcirea
drasticacompoziieilorfloristice.


63
RuppionmaritimaeBr.Bl.1931
Aceast alian grupeaz fitocenozele edificate de Ruppia din toate
teritoriileEuropei.
Singura specie caracteristic a alianei prezent n fitocenozele din
RomniaesteRuppiamaritima.

33. Ruppietum maritimae (Haquette 1927) Iversen 1934 (Syn.:


RuppietumtranssilvanicaeTodor1948)
Fitocenozele de Rupia maritima, semnalate din cteva lacuri din jurul
Mrii Negre (Tuzla, Mamaia, Techirghiol, Sinoe) i Delta Dunrii
(Sulina), precum i cele din centrul Transilvaniei (SomeeniCluj,
Turda,OcnaSibiului),aufostdescrisepentruprimadatdeTodorI.
delaTurda(1948)iDrgulescuC.(1977)delaOcnaSibiului.Aceste
fitocenoze submerse, alctuite aproape exclusiv de Rupia maritima se
dezvoltsporadicnapepuinadnci(0,31,3m)icusalinitatenjur
de 6%. Dintre speciile prezente n aceste fitocenoze amintim:
Zannichelliapalustrisssp.pedicellata,PotamogetonpectinatusiSpirogyra
sp. Fitocenozele asociaiei vin adesea n contact cu Zannichellietum
pedicellataeiBolboschoenetummaritimi.
SubasociaiaruppietosumcirrhosaeSandaetal.2001(Syn.:fitocenoze
cu Ruppia cirrhosa Srbu et al. 2000 a fost identificat pe Grindul
Lupilor)

V.POTAMOGETONETEAPECTINATIR.TxenetPreising1942
Clasagrupeazfitocenozeacvaticeemerseisubmerse,nrdcinate,
care se dezvolt n ape stagnante sau lin curgtoare, cu adncimi
variabile(0,33,5m)mezotrofepnlaeutrofe.Deregul,lasuprafaa
apei apar numai organele reproductoare i mai rar tulpinile sau
frunzele.
Specii caracteristice: Ceratophyllum demersum, Elodea canadensis,
Hippurisvulgaris,Hydrocharismorsusranae,Myriophyllumspicatum,M.
verticillatum,Nupharlutea,Potamogetonlucens,P.natans,P.pusillus,P.
pectinatus,P.crispus,P.perfoliatus,Ranunculustricophyllus.


64
POTAMOGETONETALIAPECTINATIKoch1926
Ordinul reunete fitocenoze de macrofite flotante i submerse din
apeledulcimezotrofeieutrofe.
Speciicaracteristice:Ceratophyllumsubmersum,Myriophyllumspicatum,
Nupharlutea,Potamogetoncrispus,P.gramineus,P.natans,P.nodosus,P.
perfoliatus,P.pusillus,Ranunculuscircinatus.

PotamogetionlucentisRivasMartinez1973
n aceast alian sunt grupate fitocenozele acvatice submerse i
nrdcinatecaresedezvoltnlacuricuadncimivariabile(0,86m),
dominate de specii ale genului Potamogeton. Aceste habitate sunt
caracterizatengeneralprinlipsaelementeloralianeiNympaeion.
Specii caracteristice: Elodea canadensis, Myriophyllum spicatum, M.
verticillatum, Potamogeton coloratus, P. crispus, P. lucens, P. nodosus, P.
perfoliatus.

34. ElodeetumcanadensisEggler1973
Cenozele edificate de Elodea canadensis sunt puin rspndite n
lungulrurilordinCmpiaRomn,nlacuriledinlungulColentinei,
Neajlovului, precum i n Delta Dunrii. Populeaz ape puin
profunde (0,40,7 m), stagnante i eutrofe. Asociaia este srac n
specii. Dominanta, Elodea canadensis (3085% acoperire), este nsoit
adesea de: Potamogeton pectinatus, P. crispus, Ceratophyllum demersum,
Myriophyllum spicatum. n Lunca Siretului (Monah F. 2001) aceste
fitocenoze au fost ntlnite la Doaga, Bilieti i Homocea, fiind n
continu expansiune. Coroi M. (2001) citeaz fitocenozele asociaiei
delaCozmetiiDoaga(jud.Vrancea).

35. Elodeetum nuttalii Ciocrlan et al. 1997 (Syn.: Ceratophyllo


demersiElodeetumnuttaliiCiocrlanetal.1997)
Asociaia a fost semnalat din Delta Dunrii (Ciocrlan et al. 1997;
tefan N. et Oprea A. 2001) i din Insula Mare a Brilei (Sanda et al.
2005),undevegeteazncanaleledeirigaiedinjurulfermeiMrau
spre lacul Zton. Specia dominant Elodea nuttalii este nsoit
frecvent de Ceratophyllum demersum, Potamogeton crispus, P. pusillus,
alctuindfitocenozecuungradridicatdeacoperire(7090%).

65
36. MyriophylloPotametumlucentisSo1934
Esterspnditntoateregiunilerii,darmaialesnLuncaiDelta
Dunrii. Ocup suprafee ntinse, prefernd apele stttoare sau mai
rar slab curgtoare, cu adncimea cuprins ntre 0,81,5 m. Speciile
caracteristice Myriophyllum spicatum i Potamogeton lucens prezint i
indicii de abundendominan cei mai mari. Dintre elementele
nsoitoareamintim:Potamogetoncrispus,P.pectinatusiCeratophyllum
demersum.
Analiza floristic i ecologic a asociaiei a dus la separarea
urmtoarelor subasociaii: myriophylletosum verticillati So 1957,
caresedezvoltnapemezoeutrofeimyriophylletosumspicatiSo
1957, cantonate n ape mezotrofe, avnd ca specii difereniale pe
Myriophyllumspicatum(dominant)iPotamogetonpectinatus.

37. PotamogetonetumlucentisHueck1931
Fitocenozele asociaiei sunt frecvent rspndite n ntreaga ar,
dezvoltndusenlacuri,bli,cuappnla6madncimeicuun
coninut ridicat de sruri minerale i substrat argilos. Datorit
eutrofizrii apelor, n ultimile decenii aceste fitocenoze sunt ntro
regresie evident. Analizate din punct de vedere floristic i ecologic,
cenozele de Potamogeton lucens se pot grupa n trei subasociaii:
typicum, cu grupri ce se dezvolt n ape stagnante sau uor
curgtoare, bogate n sruri nutritive, avnd o compoziie floristic
omogen; potamogetonetosum nodosi Popescu et Coldea 1997, cu
fitocenoze ce se dezvolt n ape puin adnci (0,82 m), oxigenate,
bogate n sruri i dominate de Potamogeton nodosum;
vallisnerietosumPopescuetColdea1997,cufitocenozecesedezvolt
napestagnantedinsudulrii(CmpiaMunteniei),puinprofunde,
mezotrofe,ncaresuntprezentespeciilediferenialeVallisneriaspiralis
i Potamogeton natans, ce prezint mpreun o acoperire medie de
60%.

38. PotamogetonetumperfoliatiKoch1926em.Passarge1964
Cenozele edificate de Potamogeton perfoliatus sunt descrise de la
Snagov,LuncaDunriiiDeltaDunrii.Vegeteazbinenbazinelen
care exist un slab curent al apei, dar i n microdepresiunile

66
inundate n timpul viiturilor, unde apa se menine n tot timpul
anului.Speciacaracteristicrealizeazfitocenozecuungradmarede
acoperire (8090%). n cadrul acestora se mai pot ntlni:
Myriophyllumspicatum,M.verticillatum,Potamogetonpectinatus.Specia
dominant, Potamogeton perfoliatus, este un element termofil, fapt ce
determin expansiunea acestor grupri mai ales n sudestul rii,
undetemperaturamedieanualestemairidicat.

39. Potamogetonetumnodosi(So1960)Segal1964
n ara noastr asociaia este citat din Moldova (Chifu et al. 2006),
Oltenia(CruD.1972),Muntenia(Borza1966;Nedelcu1967;1969)i
DeltaDunrii(Tarnavschietal.1979;PopescuA.etal.1997).nnord
vestulRomniei(Burescu2003)acestefitocenozevegeteaznbazine
deschise,necolmatate,cuapelimpezi,oxigenate,adncide0,81,5m,
pe un sol nisipos, bogat n sruri nutritive i avnd un pH neutru
pnlauorbazic.
Sinuzia submers este alctuit din: Ceratophyllum demersum,
Potamogetoncrispus,P.pectinatus,P.pusillus,Myriophyllumspicatum.n
sinuzia emers apar aduse de cureni: Lemna minor, L. trisulca,
Spirodelapolyrhiza,Salvinianatans.
nlacurileicanalelemediucolmatate,undedepunerilealuvialeide
materieorganicauduslareducereafunduluibazineloriimplicitla
diminuareaproceselordeoxigenare,Ceratophyllumdemersumprezint
o dezvoltare accentuat, devenind codominant alturi de
Potamogeton nodosus. Pe msura amplificrii acestor procese de
colmatare i reducerea oxigenrii apei, Ceratophyllum demersum va
duce treptat la nlturarea vegetaiei dominat anterior de
Potamogetonnodosus.

40. PotametoCeratophylletumsubmersiI.Pop1962
Fitocenozeleasociaieisedezvolt binenapele stagnantedincanale
(TimiBega, Rdvani) i lacuri (Cernica, Somova) puin profunde
(60120 cm), calde vara i fr alt vegetaie de macrofite. Substratul
esteunsolargilos,bogatnsrurinutritiveireacieneutrsauuor
bazic (pH = 77,5). Specia caracteristic i dominant (5080%
acoperire) a asociaiei, Ceratophyllum submersum, este nsoit de

67
elemente caracteristice ale alianei i ordinului Potamogetonetalia
pectinati. n structura asociaiei se mai ntlnesc i elemente flotante
i submerse de Lemnion i Hydrocharition, ce fac adesea dificil
stabilireapoziieisintaxonomiceaacestorgrupri.

PotamionpusilliVollmarem.Hejn1978
Grupeaz fiocenoze submerse distribuite n ape de adncime medie
pnlaprofunde,cuslabicurenidesuprafasaudeadncime.
Speciicaracteristice:Najasmarina,N.minor,Potamogetonacutifolius,P.
berchtoldii, P. gramineus, P. obtusifolius, P. pusillus, P. pectinatus, P.
trichoides,Zannicheliapalustris.

41. NajadetummarinaeFukarek1961
Fitocenozele de Najas marina se ntlnesc sporadic n ape stttoare
sau foarte lin curgtoare din Cmpia Munteniei, Delta Dunrii sau
CmpiaCriurilor(Rdvani).Apelesuntbogatensrurimineralei
prezint o reacie bazic (pH = 7,38). Specia caracteristic i
dominant(3065%acoperire)esteNajasmarina.Dintrensoitoare,cu
oacoperirede330%amintim:Ceratophyllumdemersum,Myriophyllum
verticillatum,Potamogetonlucens,P.pectinatus.napelestagnanteapar
specii emerse caracteristice clasei Lemnetea care realizeaz un strat
apreciabil pe luciul apei. Dintre acestea enumerm: Lemna minor,
Spirodelapolyrhiza,Azollacaroliniana.ncazurilededezvoltaremasiv
a stratului emers Najas marina degenereaz i chiar dispare din
bazinelerespective.

42. NajadetumminorisUbriszy1941
n ara noastr asociaia este puin cunoscut, fiind citat din
Muntenia(erbnescuI.1959),Moldova(Mititelu1971,1973;Mititelu
et al. 1975) i Dobrogea (Andrei M. 1978). Monah F. (2001) identific
fitocenozele asociaiei n Lunca Siretului la Bilieti. Din nordvestul
Romniei (Burescu 2003) sunt semnalate de la lacul Vad i balta
Resighea.Acesteasociaiisedezvoltsporadicnapelestagnanteale
unor lacuri, la adncimi de 0,31,8 m, pe substrat mlos profund.
Speciadominant,Najasminor,prezintoacoperirede5060%ieste
nsoit n sinuzia submers de Myriophillum spicatum, Potamogeton

68
pectinatus, P. crispus, Utricularia vulgaris. La suprafaa apei se
ntlnesc:Potamogetonnatans,LemnatrisulcaiL.minor.

43. ZannichellietumpedicellataeNordhagen1954em.Pott1992
Cenozele edificate de Zanichellia palustris ssp. pedicellata au fost
semnalate n cteva staiuni din ara noast (Delta Dunrii, Bile
SrateTurda, Valea Brladului, nordvestul Romniei) unde se
dezvolt n ape puinadnci i n canalele dedrenajundese produc
acumulri moderate de sruri. Substratul este bogat n material
organic, ceea ce permite dezvoltarea unor fitocenoze compacte. n
zonele unde adncimea apei depete 50 cm, se dezvolt cu
precderePotamogetonpusillus.

44. ZannichellietumpalustrisLang1967
Grupeaz fitocenozele edificate de Zanichellia palustris ssp. palustris
carebordeazblilepuinadnci(0,30,8m)icanaleleslabcirculate,
cu ape puternic eutrofizate. Aceste fitocenoze sunt rspndite n
Banat, Moldova, Cmpia Munteniei i Dobrogea (SaeleIstria).
Datorit evaporrii accentuate a apei din aceste staiuni, se produce
salinizareasubstratuluipecarevegeteazfitocenozeleasociaiei.
Analizate din punct de vedere floristic se disting dou subasociaii:
typicum, bogate n specii caracteristice pentru ordinul
Potamogetonetalia pectinati i aliana Potamion pusilli i
najadetosum minoris Popescu et Coldea 1997, caracterizat prin
prezena semnificativ (acoperire 1525%) a speciei Najas minor. Cea
dea doua subasociaie este specific staiunilor accentuat salinizate.
n toate staiunile analizate, fitocenozele asociaiei vin n contact cu
gruprile alianei Lemnion minoris i Cirsio brachycephali
Bolboschoenion.

45. PotamogetonetumcrispiSo1927
Frecvente n toat ara, fitocenozele se dezvolt n special n fostele
canaledeirigaii.Staiunilesuntbogatensuspensiiorganice,cuape
calde i puin adnci, favoriznd dezvoltarea expansiv a acestor
fitocenozeundespeciadominantPotamogetoncrispusdevineaproape
exclusivist. Dintre celelalte nsoitoare se remarc prezena

69
sporadic a unor elemente emerse din aliana Lemnion minoris
precumiaunormacrofitespecificegruprilorPhragmitioniCirsio
brachycephaliBolboschoenion.

46. PotamogetonetumgramineiKoch1926
Fitocenozele dominate de Potamogeton gramineus sunt identificate n
Lunca i Delta Dunrii, precum i n bazinele din cursul Brilei. Se
dezvolt n ape cu adncimi variabile (0,21,5 m) oligo sau
mezotrofe, srace n calcar i pe un substrat nisipoargilos.
Comparnd fitocenozele de la noi cu cele descrise din Germania
(Oberdorfer1977)iSlovacia(Otakelova1995)seconstatcceledin
Romnia difer prin absena speciilor Potamogeton pusillus, Najas
intermediaiZanichelliapalustris,faptcejustificraportareaacestorala
subasociaiatypicumGrs1977.

47. PotamogetonetumpectinatiCarstensen1955
Fitocenozele sunt rspndite n Moldova (Mihai 1967; Mititelu et al.
1994; Monah F. 2001), Muntenia (Nedelcu 1981; Popescu A. et al.
1997),Dobrogea,inclusivDeltaDunrii(Tarnavschietal.1979;tefan
et al. 1995; Popescu A. et al. 1997). Din nordvestul Romniei
(Burescu 2003) aceste fitocenoze sunt identificate n cteva staiuni
(Slard, Cpleni, Sanislu). Se dezvolt n ape stagnante, slab
oxigenate, poluate, din unele lacuri puin adnci (0,21,5 m) pe un
limnosoltipicsaumoliccuintercalaiiturboase.
Specia caracteristic i edificatoare Potamogeton pectinatus, cu o
acoperire general de 80%, este nsoit de: Potamogeton crispus, P.
nodosus, Myriophyllum spicatum, Ranunculus tricophyllus, R. aquatilis,
Ceratophyllumdemersum,carerealizeazocantitatemaredebiomas,
contribuind astfel la colmatarea bazinelor n care vegeteaz. Aceste
fitocenoze au fost identificate i n canalul DunreMarea Neagr
(Sandaetal.2006),avndcaspeciensoitoarepeVallisneriaspiralisi
Ceratophyllumdemersum.

48. PotamogetonetumtrichoidisFreitetal.1956
AfostidentificatnMoldova(tefanetal.1997;CoroiM.2001;Coroi
AM. 2001) Delta Dunrii (tefan et al. 1997) i Transilvania

70
(SmrghianM.2005).ReleveeledinDeltaDunriiaufostprelevate
din ape mezotrofe sau eutrofe cu adncimi de 75170 cm. Specia
caracteristic i dominant Potamogeton trichoides (abunen
dominan 3565%) este prezent frecvent i n alte asociaii ca:
Potamogetonetum lucentis, Elodeetum nuttallii i Zannichellietum
pedicellatae, fr a avea un rol edificator. Structura floristic a
asociaiei este dominat de speciile caracteristice alianei
PotamogetionlucentisiordinuluiPotamogetonetaliapectinati.

NymphaeionalbaeOberdorfer1957
Alianagrupeazfitocenozeacvaticealctuitedinspeciinrdcinate
nml,deregulcufrunzenatante,caresedezvoltnapestagnante
saulincurgtoare,relativadnci,bogatenelementenutritive.
Specii caracteristice: Callitriche palustris, Nuphar lutea, Nymphaea alba,
Nymphoides peltata, Polygonum amphibium f. aquaticum, Potamogeton
natans,Trapanatans.

49. NymphaeetumalbaeVollmar1947
Este frecvent n toate provinciile rii, fiind ntlnit n canalele cu
ap mai mult sau mai puin stagnant, n ghioluri, bli, pe brae
moarte, precum i n ochiurile de ap din interiorul stufriurilor.
Nucleul central al asociaiei este edificat de speciile caracteristice
alianei Nymphaeion albae dar i Hydrocharition i Potamogetion
lucentis, iar din stratul submers sunt nelipsite: Ceratophyllum
demersum,Potamogetoncrispus,P.lucens,Myriophyllumspicatum.
nstraturilenatantiemers,dominatedeNympheaalbamaiparticip
Nymphoides peltata, Trapa natans, Lemna trisulca i Lemna minor. n
structura asociaiei sunt prezente i unele elemente palustre ca
Phragmitesaustralis,Mentaaquatica,Sagittariasagittifolia,Schoenoplectus
lacustris,etc.(Fig.2).

50. Nymphaeetum albocandidae Passarge 1957 nymphaeetosum


candidaetefanetal.1997
FitocenozeleasociaieiaufostcitatedinDeltaDunrii(PopescuA.et
al. 1997; tefan et al. 1997) unde vegeteaz n lacurile Eremciuc,
Somova, Merhei, Rotund (Niculiel), Roca, Belciug, Bogdaproste i

71
formeaz comuniti cantonate n locuri adpostite, ferite de vnturi
puternice. Speciile reprezentative ale acestor fitocenoze sunt:
Ceratophyllum demersum, Lemna minor, Trapa natans, Hydrocharis
morsusranae,Potamogetontrichoides.

51. NymphaeetumlotusthermalisBorza(1931)1963
Cenozele termofile edificate de Nymphaea lotus var. thermalis se
dezvolt n apele calde ale lacului i prului Peea situate la Bile
Felix (Oradea), la o temperatur de 2030 C, pe un substrat argilo
nisipos,cureacieneutr(pH=6,57)sauadeseaalcalin(pH=7,58),
cuadncimeamediede0,41m,rareoridepind1,5m(OchiulMare
= 22,7 m). Specia dominant i caracteristic Nymphaea lotus var.
thermalis, considerat relict teriar, reprezint o oaz tropical n
mijlocul vegetaiei eurosiberiene (Borza 1963). Introducerea unor
specii ca Myriophyllum brasiliense, Cabomba caroliniana, Ceratopteris
talictroides, Ambulia heterophylla au pus n pericol existena cenozelor
termofiledelabile1MaiprinsufocareaspecieiNymphaealotusvar.
thermalis.Deaceeasuntnecesaredragriperiodicepentrueliminarea
acestorspeciiintroduse.

52. Polygonetumamphibii(natans)So1927
Asociaia se dezvolt sub form de plcuri, n locurile adpostite, n
apropiere de malul apelor stttoare i lin curgtoare ale lacurilor,
blilor, canalelor i rurilor, unde se produc acumulri de material
organic. Adncimea apei este cuprins de regul ntre 0,51 m.
Acesteaprezintungradmediudemineralizare,cureacieuoracid
pn la alcalin (pH = 4,48). Substratul de fixare al plantelor l
constituieunsolgleic,submers,supusunorprocesedehidromorfism
accentuat. Specia caracteristic i dominant este Polygonum
amphibium f. aquaticum, care realizeaz o acoperire general de 55
65%. n sinuzia submers vegeteaz: Ceratophyllum demersum, C.
submersum, Utricularia neglecta, iar la suprafaa apei, alturi de
edificatoareaprincipal,semaintlnescLemnaminoriL.trisulca.n
fitocenozele cantonate n ochiurile de stuf se instaleaz adesea specii
transgresive ale clasei Phragmitetea, cum sunt Glyceria maxima,
Stachyspalustris,Menthaaquatica,Alismalanceolatum.

72
53. PotametumnatantisSo1927
Cenozele edificate de Potamogeton natans se dezvolt n ape puin
adnci (0,31,5 m), pe substrat humicoargilos i cu un coninut
moderatdesubstanenutritive.Majoritateaspeciilornsoitoare,sunt
elemente ultrahidrofile, mezoterme sau microterme, eurionice,
helohidatofite,deoriginecircumpolarsaucosmopolite.

54. Nympoidetumpeltatae(Allorge1922)Bellot1951
Se dezvolt n bazinele cu ape mici (0,40,8 m), pe substrat argilos,
foartebogatn substane nutritive i n baze, cu reacie neutr (pH =
77,5) pn la bazic (pH = 8,59). Specia caracteristic Nymphoides
peltatapoateatingeoacoperiremediede1585%nfunciedespeciile
codominante: Potamogeton pectinatus, Ceratophyllum demersum,
Myriophyllumspicatum,carereuescoacoperiremediede535%.
Dinpunctdevederefloristic,acestefitocenozehidrofilesepotgrupa
ndousubasociaii:typicumGrs1977,cenglobeazgruprilecuo
structur omogen i marsileaetosum Sanda et Popescu 1999 (Syn.:
Nymphoideto peltataeMarsileaetum quadrifoliae tefan et al. 1977), ce
vegeteaz n lacul Obretin i Mila 23 (Delta Dunrii), caracterizat
prinprezenacaracteristicaspecieiMarsileaquadrifolia.

55. TrapoNymphoidetumOberdorfer1957
EsteunadincelemairspnditeasociaiidinLuncaiDeltaDunrii.
Vegeteazpesuprafeentinse,nlocurideschise,ptrunznduneori
incanaledeirigaieslabntreinute,undecontribuielacolmatarea
acestora. Asociaia este dominat de cele dou specii caracteristice
Nymphoides peltata i Trapa natans, alturi de care se mai ntlnesc:
Potamogeton lucens, P. nodosus, P. natans, Myriophyllum spicatum,
Nuphar lutea, Polygonum amphibium, Nymphaea alba, Ceratophyllum
demersum, Utricularia vulgaris. Substratul pedologic este reprezentat
printrun sol turbos, tipic submers, n compoziia turbei
recunoscnduse resturi grosiere ale vegetaiei (material fibric dar i
orizonturiturboasececoninmaterialeminerale).


73
56. TrapetumnatantisKrpti1963
CenozeledeTrapanatans,cupuintimpnurm,constituiauunadin
celemairspnditegrupricepopulaublileilacuriledinLuncai
Delta Dunrii. Dup efectuarea ndiguirilor din lungul fluviului,
unelebazineaudisprutsauaufostdrasticredusecasuprafee,apele
scznd simitor. Vegetaia halofil invadatoare a dus la nlturarea
celeihidrofilesaulalimitareaseveraacesteia.ntinselesuprafeecu
Trapanatansaflatenzonadecmpie(baltaDunricadelaZimnicea)
cticeledinDeltaDunrii(ghiolurileRou,Roule,Puiu,Fortuna,
precum i cele de pe Dunrea veche spre Mila 23) au disprut
aproape complet ca urmare a acumulrilor de noxe. Aa se face c
Trapa natans a devenit n prezent o specie periclitat cu efective
populaionale n continu scdere. Specia se dezvolt bine n bazine
ce ating n sezonul estival temperaturi ridicate (2832
0
C). Stratul
emersestedominatdeTrapanatans(acoperiremediede80%),alturi
de care mai pot aprea frecvent Potamogeton crispus, Myriophyllum
spicatum, Ceratophyllum demersum. n bazinele cu un nivel sczut al
apei se ntlnesc adesea urmtoarele helofite: Butomus umbellatus,
Sagittaria sagittifolia, etc. Pe msura colmatrii bazinelor, speciile
palustre devin tot mai numeroase, i se constat o tendin natural
spreinstalareafitocenozelorspecificeclaseiPhragmitetea.

57. MyriophylloverticillatiNupharetumluteaeKoch1926
Acestefitocenozepreferlocurilecuapelincurgtoaresaustttoare,
unde adesea ocup suprafee apreciabile, realiznd fitocenoze
compacte. Vegeteaz n ape oxigenate, cu adncimi de 0,82,5 m,
lipsite de cureni puternici, i adpostite mpotriva vnturilor.
Fizionomia asociaiei este dat de Nuphar lutea, care este i specia
dominant.nstructurafitocenozelorsuntpreponderentecaspeciii
numr de indivizi, elementele hidrofile. Dintre cele mai
reprezentative amintim: Myriophyllum verticillatum, M. spicatum,
Potamogetonlucens,P.crispus,Ceratophyllumdemersum,Nymphaeaalba.
Stratul emers este bine reprezentat, fiind constituit dintrun numr
relativ mare de specii ca: Salvinia natans, Hydrocharis morsusranae,
Aldrovanda vesiculosa, Stratiotes aloides. Multe dintre aceste specii

74
emerse sunt purtate de curenii aerieni i intercalate ntre speciile
caracteristiceasociaiei,undegsesccondiiioptimededezvoltare.

CALLITRICHOBATRACHIETALIAPassarge1964
Reuneteasociaiileamfibiicesedezvoltnapeeutrofe,puinadnci
(0,20,5m)aflatendiversestadiidecolmatareicunivelulfluctuant
ncursulanului.
Specii caracteristice: Callitriche cophocarpa, Hottonia palustris,
Ranunculusaquatilis,R.circinatus,R.pedatus,R.trichophyllus.

RanunculionaquatilisPassarge1964
Alianaestecaracteristicpentrufitocenozelecesedezvoltnapecu
cureni slabi, fiind caracterizat de speciile de Ranunculus cu
frunzeledivizateca:RanunculusaquatilisiR.fluitans.

58. Batrachio trichophylliCallitrichetum cophocarpae (So 1927)


PcsinPcsetal.1958(Syn.:RanunculetumtricophylliSo1927)
Asociaia se dezvolt n ape puin adnci unde ocup suprafee
reduse. Natura substratului i pHul apei influeneaz puternic
structura i compoziia cenozelor. Acestea sunt caracterizate prin
puinespecii,ngeneralultrahidrofite,adaptatelatemperaturimedii
icaresuportamplitudinimarialereacieisolului.Celedouspecii
caracteristice Callitriche cophocarpa i Ranunculus trichophyllus sunt
nsoite n special de specii caracteristice alianei Potamogetion
lucentis.

59. Callitrichetumpalustris(Dihoru1975n.n.)Burescu1999
Fitocenozele din nordvestul Romniei se dezvolt la marginile
canalelor, lacurilor, n ochiurile de ap puin adnci (0,21 m), pe
suprafee restrnse, fiind cantonate printre vegetaia de macrofite.
Apele sunt limpezi, bogate n oxigen, lin curgtoare sau stttoare;
solurilesuntnisipoasesaunmolonisipoase,cuunconinutmoderat
de substane nutritive. Specia dominant i caracteristic Callitriche
palustris se dezvolt submers, ajunge i la suprafaa apei, unde
realizeaz o acoperire de 7075%. n fitocenozele din nordvestul
Romniei a fost descris faciesul cu Lemna minor, pe baza abundenei

75
acestuia n stratul emers. Speciile nsoitoare sunt numeroase i
aparin alianelor: Phragmition, SparganioGlycerion fluitantis,
Oenanthion aquaticae, Magnocaricion elatae, cu care fitocenozele
asociaiei vin n contact i crora le vor ceda locul n cadrul
succesiuniinaturale.

60. HottonietumpalustrisR.Txen1937
n ara noastr asociaia este rar, fiind citat din Moldova (Mititelu
1975; Mititelu et al., 1995; Dobrescu 1975; Dobrescu et al. 1964),
Muntenia(Borza1966;PopescuA.etal.1984),Oltenia(CruD.1972,
1979), Banat (Vicol 1974), Transilvania (erbnescu I. 1964; Ularu
1972), Dobrogea (Arcu M. 1998), Delta Dunrii (Ghu et al. 1994),
nordvestulRomniei(KarcsonyietNegrean1979;Burescu2003).
Fitocenozelesedezvoltinsular,nlocuricuapepuinadnci(0,20,5
m),mezotrofe,slabeutrofe,avndoreacieuoracidpnlaneutr.
Substratul este un sol turbos, tipic submers, n compoziia cruia se
gsesc resturi de material fibric. Specia caracteristic i dominant
Hottoniapalustris,cuoacoperirede7075%,estensoitdePolygonum
amphibium f. aquaticum, Sparganium emersum i Lemna minor. Alturi
de acestea se mai ntlnesc: Ranunculus lingua, Berula erecta, Alisma
lanceolatum,Menyanthestrifoliata,Menthaaquatica,Carexgracilis,specii
care sugereaz viitoarele tendine de succesiune ale vegetaiei n
urmaproceselordecolmatare.

61. RanunculetumaquatilisGhu1961
Este cunsocut din Muntenia (Dumitru M. 1980; Popescu A. et al.
1984), Oltenia (Sanda et al. 1980), Banat (Grigore 1971; Vicol 1974;
Hoborka I. 1980), Criana (Pop I. 1968) nordvestul Romniei
(Burescu2003)iDeltaDunrii(GrindulChituc;tefanetal.2001).
Fitocenozele sunt cantonate la marginea lacurilor cu o adncime de
0,51,5 m. Substratul este reprezentat de soluri hidromorfe,
mltinoase, gleice sau pseudogleice, argiloiluviale, pseudogleizate,
supuse unor procese intense de hidromorfism. Aceste fitocenoze
prezint un optim de dezvoltare n sezon vernal (apriliemai),
regresndncelestivaldatoritscderiivolumuluiapei.

76
n stratul emers Ranunculus aquatilis (acoperire 6065%) este
acompaniatdePotamogetoncrispus.P.nodosus,Polygonumamphibiumf.
aquaticum,LemnaminoriL.trisulca,iarncelsubmersdePotamogeton
pectinatus, Myriophyllum spicatum, Ceratophyllum demersum i C.
submersum.

VI.LITTORELLETEAUNIFLORAER.Txen1947
Grupeazfitocenozehigrofilecesedezvoltlamarginealacurilorsau
blilor periodic inundate, oligotrofe sau mezotrofe, precum i n
perimetrul unor mlatini perturbate antropic. Substratul acestor
staiuni este nisipoargilos sau turbos, cu reacie moderat acid sau
bazic.
Specii caracteristice: Eleocharis acicularis, Ranunculus reptans, Juncus
capitatus,Elatinehexandra.

LITTORELLETALIAUNIFLORAEKoch1926
nacestordinsuntgrupatefitocenozehigrofilecebordeazmarginea
lacurilor sau blilor periodic inundate. n funcie de regiunile i de
naturaclimatuluincareacesteasedezvolt,acestefitocenozeaufost
grupatenpatrusaucincialiane(Oberdorfer1977,Pott1995).

EleocharitionacicularisPietsch1967
Aria principal de distribuie a fitocenozelor din aceast alian ce
bordeaz lacurile i blile temporar inundate este constituit din
staiuni grupatenzonasubcontinentalaEuropeicentrale ideest
(Pott1995).
Speciicaracteristice:Eleocharisacicularis,Menthapulegium,Gnaphalium
uliginosum,Cyperusfuscus,Potentillasupina,Ranunculussardous,Juncus
bufonius,Pulicariavulgaris,Potentillareptans.

62. EleocharidetumacicularisKoch1926em.Oberdorfer1957
Cenozele pioniere ale acestei asociaii au fost citate din Cmpia
Criurilor,interfluviulTimiBega,Muntenia,LuncaSiretuluiiDelta
Dunrii.CeledinLuncaSiretuluiiDeltaDunrii(tefanetal.1997)
prezintoacoperirede7595%,iarspeciadominanticaracteristic
Eleocharis acicularis este nsoit frecvent de: Mentha pulegium,

77
Gnaphalium uliginosum, Cyperus fuscus, Potentilla supina, P. reptans,
Ranunculus sardous, Juncus bufonius, Pulicaria vulgaris. Prezena n
cadrul asociaiei a unui numr important de specii caracteristice
clasei IsotoNanojuncetea i a unui numr mai mic de elemente
caracteristice clasei Littorelletea uniflorae a determinat geobotanitii
romni(i.e.tefanetal.1997)sncadrezeacestefitocenozelaaliana
Nanocyperionflavescentis.Numrulmicdespeciicaracteristicclasei
Littorelletea uniflorae este pus pe seama impactului antropic
(Bocaiu1966;Coldeaetal.1997)careaaduslapauperizareaacestor
fitocenoze. n cadrul evoluiei succesionale se disting dou direcii:
una spre instalarea gruprilor caracteristice alianei Agrostion
stoloniferae (tefan et al. 1997), iar alta spre nfiriparea cenozelor de
PulicarioMenthetum pulegii (Pop I. 1968; Grigore 1971), fitocenoze
cucaregrupriledeEleocharisacicularisvinncontact.

VII. ISOTONANOJUNCETEA Br.Bl. et R. Txen ex Westhoff et


al.1946
Clasa reunete fitocenozele pioniere de Cyperaceae anuale i efemere
cesedezvoltpesoluriumede,depresionare,tasateantropic.Factorii
abiotici eseniali pentru dezvoltarea acestor grupri sunt: coninutul
n ap, durata perioadei de inundaie i acumularea de material
vegetal.
Specii caracteristice: Juncus bufonius, Lythrum hyssopifolia, Mentha
pulegium, Ranunculus sardous, Centunculus minimus, Lindernia
procumbensiPulicariavulgaris.

NANOCYPERETALIAKlika1935
Ordinul cuprinde asociaiile edificate de Cyperaceae i Juncaceae cu
rspndire egal n estul, centrul i sudestul Europei. Ele sunt
alctuite n principal din terofite adaptate terenurilor depresionare
umede inundate periodic, cu soluri nmoloase, situate pe fundul
unorvechilacuri.
Speciile caracteristice: Cyperus fuscus, Peplis portula, Gnaphalium
uliginosum, Gypsophila muralis, Centaurium pulchellum, Schoenoplectus
supinus, Potentilla supina, Matricaria trichophylla, Veronica serpyllifolia,
Eleocharisacicularis.

78
NanocyperionKochexLibbert1932
n funcie de condiiile ecologice n care se dezvolt, precum i
particularitile floristice ale acestora, fitocenozele acestei aliane au
fost grupate n doutrei aliane diferite (Pott 1995, Ellenberg 1996).
Din contr, alii consider reunirea tuturor acestor grupri ntro
singur alian Nanocyperion (Philippi 1997; Traxler 1993; Borhidi
1996),opinieacceptatidenoi.
Specii caracteristice: Centaurium pulchellum, Centunculus minimus,
Cyperus fuscus, Elatine alsinastrum, E. macropoda f. hungarica, E.
hydropiper, E. triandra, Eleocharis carniolica, Gnaphalium luteoalbum,
Gnaphalium uliginosum, Hypericum humifusum, Juncus bufonius, J.
capitatus, Limosella aquatica, Lindernia procumbens, Ludwigia palustris,
Lythrum hyssopifolia, Mentha pulegium, Peplis portula, Potentilla supina,
Radiolalinoides,Saginanodosa.

63. DichostylidomichelianaeGnaphalietumuliginosiHorvati1931
Asociaia reunete cenozele higrofile edificate de Dichostylis
michelianus i Gnaphalium uliginosum, care populeaz pe mici
suprafee(1015m
2
)terenurilemicrodepresionaredinValeaSiretului
(MititeluetBaraba1972),LuncaiDeltaDunrii(MorariuetDanciu
1970; tefan et al. 1997), constituite din nisipuri lutoase pe care apa
stagneaz pn ctre mijlocul verii. Specia caracteristic Dichostylis
michelianus, cu o acoperire medie de 15%, este acompaniat de
numeroase elemente caracteristice ordinului i clasei. Se remarc
prezenanacestefitocenozeanumeroasespeciicaracteristicealianei
Bidention s.l., care reliefeaz contactul direct cu terenurile populate
de aceste comuniti. Structura floristic a asociaiei este dominat
preponderent de speciile terofite, care scot n eviden caracterul
primitivalacestorfitocenoze.

64. CyperetumflavescentisKochexAichinger1933
Fitocenozele pioniere ale acestei asociaii ocup suprafeele aluviale
nisipoase i nisipolutoase nesolificate i adesea tasate, constituind o
grupare pionier. n cazul lipsi de inundaii mai muli ani, pe aceste
terenuri se instaleaz fitocenoze caracteristice alianei Agrostion
stoloniferae. Prin mbogirea cu material organic provenit de la

79
psrile de ap ce staioneaz pe aceste locuri, evoluia vegetaiei
tindespreinstalareapopulaiilorspecificealianeiBidention(Grigore
1971), bogate n elemente ca: Bidens tripartita, Polygonum minus,
Echinochloacrusgalli,Alopecurusaequalis.

65. JuncetumbufoniiFelfldy1942
Cenozele pioniere de Juncus bufonius vegeteaz n anuri pe lng
drumuri,acoloundesolulafostdenudatdevegetaiesau undesau
acumulat aluviuni. Dintre nsoitoarele mai frecvente amintim:
Agrostis stolonifera, Bidens tripartita, Ranunculus repens, Alopecurus
aequalis, care indic sensul de evoluie sindinamic pentru instalarea
comunitilordeAgropyroRumicion.

66. LindernioIsolepetumMorariu1943
Fitocenozele acestei asociaii se dezvolt pe terenuri plane sau
microdepresionare n zona de cmpie (Banat, Muntenia), cu apa
stagnant n sezonul vernal, solurile reinnd chiar n timpul verii o
umiditate destul de mare (Soran 1956). Speciile caracteristice i
dominante sunt Isolepis supina i Lindernia pyxidaria. Acestea sunt
nsoite de numeroase caracteristici ale alianelor Bidention i
AgropyroRumicion.ncadrulacestorfitocenozesuntpreponderente
terofiteleanuale,careindiccaracteruldepionieratalacestora.

67. LimoselletoRanunculetum lateriflori I. Pop (1962) 1968 (Syn.:


Ranunculetum lateriflori I. Pop 1962; Ranunculeto lateriflori
HeleocharietumpalustrisVicol1974)
Cenozele higrofile ale acestei asociaii au fost descrise din zona de
cmpie(Cri,TimiBega,Muntenia)idinLuncaDunrii(Csrset
al. 1968), unde populeaz pe mici suprafee terenuri
microdepresioanareinundatensezonulvernal.Uneorisepotntlni
i pe soluri slab salinizate n profunzime, dar cu un pH neutru sau
slab acid la suprafa (Grigore 1968). Asociaia este srac n specii,
acestea prezentnd fenofaze scurte de dezvoltare n sezonul estival,
cnd i ncheie ciclul de vegetaie (Pop I. 1968). Specia caracteristic
i dominant Ranunculus lateriflorus, cu o acoperire de 3585%, este

80
nsoit de unele terofite ca: Myosurus minimus, Alopecurus aequalis,
Ranunculussardous,careatestcaracterulhigrofilalasociaiei.

68. Myosuretumminimi(Diemont,Sissingh,Westhoff1940)R.Txen
1951
Myosurusminimusalctuietefitocenozecesentlnescpeterenuricu
umiditatenexcesimaimultsaumaipuinsrturate.npajitilede
la Costeti din lunca Clmuiului de Buzu (Sanda et al. 1978) cele
mai frecvente nsoitoare erau: Poa bulbosa, P. pratensis, Suaeda
maritima,Artemisiasantonicum,Taraxacumbessarabicum,Erophilaverna,
Juncus gerardi, Plantago maritima, Ranunculus pedatus, Trifolium
fragiferum, Erysimum repandum, Matricaria chamomilla, Capsella bursa
pastoris.
LaBrila,sprelocalitateaBaldovineti,fitocenozeleasociaieivegetau
pemicisuprafeealturidePholiuroPlantaginetumtenuiflorae.

69. CyperoLimoselletum(Oberdorfer1957)Kornek1960
Grupeaz fitocenozele higrofile edificate de Limosella aquatica i
Cyperusfuscuscarepopuleazpemicisuprafeemicrodepresiunilecu
substrat nisipos al unor vi intramontane. Caracterul de pionierat al
acestorfitocenozeesterelevatdenumrulredusdespeciiprezenten
structuraacestora.

70. GypsophiletomuralisRadioletumlinoidisMititeluetal.1973
AfostsemnalatdelaHanuConachiundevegeteazndepresiunile
umededintredune,cunivelulapeifreaticeceoscileazntre2080cm
adncime. Solul se prezint puternic levigat, bogat n hidroxizi,
puternic tasat i slab aerisit. Speciile dominante i caracteristice
GypsophilamuralisiRadiolalinoidesisuntnsoitedeGratiolaofficinalis,
Agrostis stolonifera, Agropyron repens, Centaurium pulchellum i Juncus
bufonius, elemente care confirm caracterul de higrofilie al acestor
fitocenoze.


81
71. PolygonoEleocharietum ovatae Eggler 1933 (Syn.: ass.
Heleocharis ovataLidernia pyxidaria erbnescu 1957; Lindernio
Eleocharidetum ovatae Pietsch 1968; Eleochari carniolicaeCaricetum
stellulataeG.Popescu1981)
Fitocenozele asociaiei au fost semnalate de erbnescu I. (1957) din
Oltenia de vest, fiind caracteristice locurilor nmltinite din zona
podzolului.DelaArpaudeJos(jud.Sibiu)suntsemnalatefitocenoze
cu Eleocharis carnioloca avnd ca specii nsoitoare mai frecvente pe
Ranunculus flammula, Hypericum humifusum, Juncus conglomeratus,
Carex stellulata (erbnescu I. 1957), care au fost ncadrate n
subasociaiaeleocharistosumcarniolicae(Pcs1954)So1964.

72. EleocharetoSchoenoplectetum supini So et Ubrizsy in Ubrizsy


1948
Vegeteaz pe terenuri mocirloase, suportnd o acoperire de lung
durat cu un strat de ap de circa 3040 cm. n bazinele n care apa
seacnsezonulestival,acestefitocenozesedezvoltpeunsolmlos,
iarnregiunileinundabilepeunsubstratfinlutoargilos,acoperitcu
un strat subire de ml. n cadrul asociaiei pot domina fie Eleocharis
acicularis fie Schoenoplectus supinus, formnd subasociaiile
eleocharetosum acicularis Ubrizsy 1961 i schoenoplectetum supini
Ubrizsy 1961. Subasociaia marsileetosum quadrifoliae Ubrizsy 1961
afostsemnalatdininterfluviulTimiBega(Grigore1971).

73. Lythro thymifoliiDichostyletum hamulosi Dihoru et Negrean


1976 (Syn.: Dichostyleto hamulosaeJuncetum bulbosi Mititelu et al.
1973)
Aceste cenoze psamohigrofile se dezvolt n perimetrul micilor
depresiuniundeapastagneaztemporar,pesoluricusubstratnisipo
lutos.SpeciadominantCyperushamulosusprezintoacoperiremedie
de 1530% i este nsoit de numeroase elemente caracteristice
alianeiNanocyperioniordinuluiNanocyperetalia.
Aufostdistinsedousubasociaii:typicum,cegrupeazcenozeledin
Delta Dunrii i juncetosum capitati (Mititelu et al. 1973) tefan et
Coldea 1997, cantonate la Hanu Conachi i dominate de Juncus
capitatus.

82
74. ass.LythrumtribracteatumLythrumhyssopifoliaSlavni1951
Asociaia a fost descris din ostrovul Moldova Veche (Moraru et
Danciu 1973), fiind dominat de elemente ale alianei Nanocyperion
ntre care se remarc specia rar Ammannia verticillata. Fitocenozele
prezint o acoperire medie de4585%.Alturi de speciile dominante
amintim ca frecvente pe: Veronica anagalloides, Schoenoplectus supinus,
Alisma gramineum, Cyperus fuscus. Tendina de evoluie a acestor
fitocenoze este spre instalarea pajitilor dominate de Agrostis
stoloniferasauCynodondactylon.

VerbenionsupinaeSlavni1951
naceastaliansuntreunitefitocenozeletermofiledetaliemicdin
sudestul Europei care se dezvolt sporadic pe mici suprafee n
depresiuni sau vi umede din zonele de cmpie i colinar, periodic
inundateprimvaraivaraicaresunt completsecatectresfritul
sezonului autumnal. Solurile pe care se dezvolt aceste fitocenoze
suntaluviale,nisipoargiloaseislabsaline(PopI.1968).
Specii caracteristice: Lythrum tribracteatum, Heliotropium supinum i
Verbenaofficinalis.

75. PulicarioMenthetumpulegiiSlavni1951
Cenozeleacesteiasociaiiocupmiciledepresiunicusolurialuvialei
textur argiloas, inundate periodic n timpul primverii i secate la
sfritul sezonului estival. Solurile acestor staiuni puternic nsorite
suntadeseasalinizate,prezentndoreacieneutrpnlabazic(pH
=7,58).
Sub aspect floristic se disting dou subasociaii: typicum, ce se
dezvolt pe soluri nisipolutoase, humice, formnd pajiti similare
celor din Voivodina i trifolietosum fragiferi tefan et Coldea 1997,
preferant halofile cu Lotus tenuis, Trifolium fragiferum i Lythrum
hyssopifolia.

VIII.PHRAGMITETEAAUSTRALISR.TxenetPreising1942
FitocenozelereunitenaceastclassuntrspnditenRomniadela
cmpie pn n zona montan, prezena acestora fiind condiionat
de existena solurilor hidromorfe neevoluate (soluri aluvionale i

83
protosoluri aluvionale argiloase) i de excesul de umiditate. La
cmpie sunt frecvent distribuite pe terenurile microdepresionare cu
ape stttoare din zona inundabil a rurilor. n Carpaii de sudest
acestea se ntlnesc frecvent n depresiunile intramontane i la
periferia masivelor n etajele montan mijlociu i inferior. Speciile
caracteristice pentru clas sunt comune cu cele pentru ordin
(Ellenberg1996).

PHRAGMITETALIAKoch1926
Reunete fitocenoze localizate preferenial n zona de cmpie, dar se
pot gsi adesea pe mici suprafee i n zona colinar sau n
depresiunile intramontane, unde condiiile ecologice (sol, umiditate)
favorizeaz dezvoltarea lor. Solurile pe care se dezvolt sunt
argiloase,bogatenmateriiorganiceicureacieslabacid(pH=5,5
5,8) sau slab alcalin (pH = 7,5). Ordinul reunete fitocenozele
higrofile srace n specii care se dezvolt la marginea bazinelor
acvatice cu ape stagnante sau lin curgtoare. Speciile caracteristice
pentru fitocenozele din Romnia sunt: Phragmites australis, Lycopus
europaeus, Equisetum fluviatile, Eleocharis palustris, Ranunculus lingua,
Glyceria maxima, Lysimachia thyrsiflora, Rumex aquaticus, Caltha
palustris,Menthaaquatica,AlismalanceolatumiIrispseudacorus.

PhragmitioncommunisKoch1926
Fitocenozele grupate n aceast alian se dezvolt la marginea
lacurilor, blilor cu ape stagnante sau lin curgtoare, n vile
inundabile ale rurilor. Solurile hidromorfe prezint acumulri
importante de material organic la suprafa i se intercaleaz cu
stratuldeargilcarefavorizeazmeninereandelungataumiditii
ndecursulanului(tefanetColdea1997).
Specii caracteristice: Berula erecta, Butomus umbellatus, Calystegia
sepium, Lycopus europaeus, Phragmites australis, Rumex hydrolapathum,
Sagittariasagittifolia,Schoenoplectuslacustris,Siumlatifolium,S.sisarum
var.lancifolium,Sparganiumerectumssp.erectum,Typhaschuttleworthii.


84
76. AcoretumcalamiEggler1933
Cenozele termohidrofile edificate de Acorus calamus sunt rspndite
n cteva localiti din sudvestul Romniei (jud. Timi, Mehedini,
CaraSeverin). Ele se dezvolt la marginea lacurilor inundate n
timpulprimverii,pesolurihidromorfeargiloase,napepuinadnci
0,50,8 m, eumezotrofe. Acestea ocup suprafee reduse ntre 300
1000 m
2
. Specia caracteristic i dominant Acorus calamus (3585%
acoperire) este nsoit de un nucleu de elemente caracteristice
alianei Phragmition i ordinului Phragmitetalia. Dintre hidrofitele
nsoitoare cu preferin i acoperire mare 1025%, menionm pe
Elodea canadensis i Spirodela polyrhiza. n staiunile studiate de noi
(Sanda et al. 1970) situate n jud. Mehedini i CaraSeverin,
fitocenozele de Acorus calamus vin n contact direct cu cele de
GlycerietummaximaeiNymphaetumalbae.

77. ScirpoPhragmitetumKoch1926
Fitocenozelehigrofilealeacesteiasociaiisuntlargrspnditentoate
zonele de cmpie, ocupnd arii reduse pe marginea blilor sau
lacurilor cu ap variind ntre 0,51,2 m adncime. n Delta Dunrii
aceste fitocenoze se ntind pe mii de hectare. Solurile pe care se
dezvolt sunt argiloase sau argiloturboase, inundate temporar sau
permanent.nDeltaDunriipredominsolurilehigromorfeiuneori
uorsalinizate.Speciilecaracteristiceidominante(7585%acoperire)
care imprim o fizionomie aparte acestor fitocenoze sunt:
Schoenoplectus lacustris i Phragmites australis. n structura floristic a
acestor fitocenoze sunt bine reprezentate speciile alianei
Phragmition communis i a ordinului Phragmitetalia ca: Stachys
palustris, Oenanthe aquatica, Iris pseudacorus, Galium palustre, Senecio
paludosus, Bolboschoenus maritimus, Symphytum officinale, Alisma
plantagoaquatica, Glyceria maxima, Typha latifolia, T. angustifolia,
Myosotisscorpioides,LycopuseuropaeusiSiumlatifolium.Cenozeledin
Delta Dunrii care se dezvolt pe soluri argiloase permanent umede
cu reacie neutr sau slab alcalin (pH = 6,87,4), marcate printrun
proces de salinitate, au fost reunite n subasociaia
bolboschoenetosum maritimae tefan et Coldea 1997. Acestea au ca
speciidiferenialepeBolboschoenus maritimus, Carexdistans, Eleocharis

85
palustrisiRorippaaustriaca.nacestestaiunigrupriledePhragmites
australisvinncontactdirectcuasociaiileBolboschoenetummaritimi
i Astero tripoliiPhragmitetum humilis din aliana Cirsio
brachycephaliBolboschoenion.

78. TyphetumangustifoliaePignatti1953
Cenozele acestei asociaii sunt rspndite de obicei n bazinele
acvatice situate n zona de cmpie i deal, fiind cantonate n
apropierea malului, unde adncimea apei nu depete 0,50,8 m. Se
dezvolt ntre fitocenozele de ScirpoPhragmitetum i mal. Datorit
mpslirii rizomilor ce rein uor aluviunile i resturile organice,
aceste fitocenoze favorizeaz colmatarea bazinelor respective. n
structura asociaiei remarcm prezena unui numr nsemnat de
speciicaracteristicealianeiiordinuluica:Phragmitesaustralis,Alisma
plantagoaquatica,Oenantheaquatica,Butomusumbellatus,carereuesco
acoperire de pn la 15%. Se observ de asemenea penetrarea unor
speciihigrofiledeBidentioniAgropyroRumicion.

79. TyphetumlaxmanniiNedelcu1969
Fitocenozele de Typha laxmannii se dezvolt n condiii optime pe
soluri mloase sau nisipuri fine mloase, cu o bun troficitate
mineraliunconinutridicatdeionideCaiMg.Solulesteacoperit
nsezonulvernalinceputulceluiestivalcuunstratdeapde1015
cm. Aceste fitocenoze sunt cantonate uneori n staiuni cu o uoar
halofilieasolului,fenomenpusnevideniprinprezenanaceste
habitate a unor elemente suportant halofile sau subhalofile ca: Aster
tripolium, Beckmannia eruciformis, Juncus gerardi, Agrostis pontica,
pentru cele de pe litoralul Mrii Negre. Fa de studiul amnunit
privindcorologia,ecologia icenologia specieinRomnia(Sandaet
Popescu 1997), observaii mai recente vin s ateste expansiunea
speciei n ultimul timp. Astfel de fitocenoze am observat att n
Transilvania(laRstolia,peunviaductdelahidrocentral)ctin
Dobrogea (pe malul Lacului Techirghiol i pe canalului Dunre
Marea Neagr, n poriunea MedgidiaMircea Vod). Coroi AM.
(1999)leidentificlaMndreti,jud.Vrancea.


86
80. TyphetumschuttleworthiiSo1927
Formeaz n zona subcarpatic i montan inferioar fitocenoze
reprezentative.Acesteasenfiripeazpeterenuriledepresionarecare
nsezonulvernalsuntacoperitecuopnzdeapde1525cm,iarn
cel estival sunt mai mult sau mai puin uscate. Pe lng speciile
caracteristice alianei, ordinului i clasei, se mai ntlnesc n aceste
fitocenoze i multe elemente caracteristice pajitilor higrofile ca: Poa
trivialis, Agrostis stolonifera, Festuca pratensis, Lychnis floscuculi, etc.,
ceea ce pune n eviden regimul hidric fluctuant al asociaiei n
decursulperioadeidevegetaie.

81. TyphetumlatifoliaeLang1973
Cenozele acestei asociaii sunt rspndite de obicei n bazinele
acvatice situate n zona de cmpie i deal, fiind cantonate n
apropiereamalurilor,undeadncimeaapeinudepete0,50,8m.n
zonele montane aceste grupri pot ajunge pn la 800 m altitudine,
undeuneorisepotconfundacuceleedificatedeTyphaschuttleworthii.
Alturi de speciile clasei Phragmitetea sunt prezente i numeroase
elemente ale ordinului Molinietalia, ca: Filipendula ulmaria, Lythrum
salicaria,Menthalongifolia,Juncuseffusus,Lychnisfloscuculi,precumi
specii ale ordinului Convolvuletalia sepium. Predomin n aceste
fitocenoze elementele mezohigrofite, micromezoterme, euriionice i,
cuponderemaimic,celeslabacidneutrofile.

82. SchoenoplectetumlacustrisChouchard1924
Este frecvent n toat ara, dezvoltnduse sub forma unor
comuniti dese de indivizi, nalte pn n 2 m, de culoare verde
nchis, populnd bazinele slab colmatate, cu ape eutrofe i slab
aerisite.Speciadominant,Schoenoplectuslacustris,atingeunoptimde
dezvoltarenlocurilecuadncimeaapeide7080cm,putndsuporta
i o faz terestr de lung durat. Dintre speciile nsoitoare mai
frecvente amintim: Typha angustifolia, Glyceria maxima, Phragmites
australis, Rumex hydrolapatum, Butomus umbellatus i uneori Cladium
mariscus. Din nordvestul rii este descris un facies cu Lemna minor
(Burescu2003).Speciaedificatoareestefolositncompoziiafiltrelor

87
biologice, n industria celulozei, hrana animalelor i ngrminte n
agricultur.

83. GlycerietummaximaeHueck1931
Asociaia este frecvent n toate regiunile rii, dezvoltnduse n
locuridepresionareundenivelulapeivariaznlimitelargincursul
sezonuluiestival.napelepopulatedecenozeledominatedeGlyceria
maximaseproducngeneralacumulriabundentedesapropelaflate
n diverse stadii de descompunere. Specia dominant i de
diagnosticare a asociaiei, Glyceria maxima, este sensibil la oscilaiile
nivelului pnzei freatice. Astfel, n condiii favorabile ocup complet
solul, n schimb, cnd nivelul scade, fitocenozele se rresc, cednd
loculunor elemente mai puin exigente fa de umiditate. Alturi de
specia edificatoare se mai ntlnesc: Phalaris arundinacea, Iris
pseudacorus, Lycopus europaeus, Ranunculus repens, Polygonum
hydropiper. Asociaia prezint un caracter mezohigrofil spre higrofil
i uneori chiar hidrofil. n aceste grupri sunt preponderente
elementelemicromezotermeiceleeurionice.

84. EquisetetumfluviatilisSteffen1931
Aceste fitocenoze sunt rspndite mai ales n depresiunile
intramontanecuclimatreceiumed.Elesuntsemnalatesporadicdin
zona colinar i de cmpie. Se dezvolt pe soluri aluvionare, din
mlatinicuapestagnantesaucuuncurslent.Solurilesuntbogaten
humus i prezint o reacie evident acid. Specia caracteristic i
dominant Equisetum fluviatile este nsoit frecvent de numeroase
elementedePhragmitioniPhragmitetalia.

85. CladietummarisciAllorge1922exZobrist1935
AcestefitocenozesuntrspnditesporadicnRomnia(Cldruani
Ilfov, HrmanBraov, StupiniBraov, Valea MoriiCluj, Mangalia,
Delta Dunrii). Se dezvolt pe soluri hidromorfe cu un coninut
variabil de calcar, srace n substane nutritive i acoperite la
suprafa cu un strat mic de ap (510 cm). Fitocenozele din Delta
Dunrii (Rou, Caraorman) sunt cantonate n microdepresiuni i
prezint o acoperire de 8595%. Cele de la Caraorman (Sanda et

88
Popescu 1992) erau puternic punate. Sau notat aici ca specii
nsoitoare: Mentha verticillata, Pulicaria vulgaris, Teucrium scordium,
Lythrum virgatum, Agrostis albida, Carex serotina, C. elata, Samolus
valerandi, Juncus gerardi, J. littoralis, Salix rosmarinifolia i Senecio
paludosus.

86. ThelyteridoPhragmitetum Kuiper 1958 (Syn.: Phragmitetum


natansBorza1960;ThelypteroPhragmitetumtefan1995)
Fitocenozele asociaiei sunt descrise din Muntenia, Delta Dunrii i
nordvestul Romniei. Acestea se dezvolt pe plaur, unde substratul
insulelor flotante prezint o grosime de 0,51,5 m, fiind alctuit din
rizomii de stuf i de ferig cu participarea i a altor plante, n parte
turbificate, aluviuni i humus. La suprafaa plaurului se difereniaz
unstratsubiredesol(1020cm).Fitocenozeleseprezintdiscontinui
i sunt formate din speciile alianei Phragmition i ordinului
Phragmitetalia. Domin Phragmites australis (3565% acoperire).
Particularitatea acestor fitocenoze o constituie specia Thelypteris
palustris care este desemnat ca o caracteristic, cu o constan
maxim (V) i o acoperire de 535%. Dintre speciile difereniale se
semnaleaz(tefanetColdea1997):Siumerectum,Calystegiasepiumi
Salixcinerea.
n cadrul asociaiei sunt semnalate subasociaiile: typicum tefan et
Coldea 1997 i salvinietosum tefan et al. 1995, descris din Delta
Dunrii i caracterizat prin prezena ctorva hidrofile flotante:
Salvinianatans,NymphaeaalbaiNymphaeacandida.

87. Cyperetum(Juncelletum)serotiniKrausch1965
Vegeteaz pe terenuri mltinoase sau la marginea insulelor
plutitoare cu soluri hidromorfe, temporarinundate. Caracteristic i
dominantesteCyperusserotinus,cuoacoperiremediede3575%.n
cadrul asociaiei, speciile dominante sunt elemente higrofile din
aliana Phragmition i ordinul Phragmitetalia. n mod obinuit
acestecenozeaparcamiciinsule(1520m
2
)distribuitepeterenuricu
ouoarsalinitate(tefanetal.1995).
ReleveulefectuatdeKrauschH.D.(1965)pebraulSfntuGheorghe
are ca specii componente pe Cyperus serotinus, Glyceria maxima,

89
Bolboschoenus maritimus, Mentha aquatica, Schoenoplectus
tabernaemontani, Trifolium fragiferum, Rumex maritimus, Lycopus
europaeus,Polygonumlapathifolium.LaPerioru(jud.Clrai)speciile
cele mai frecvente din aceste fitocenoze sunt: Rumex limosus, R.
conglomeratus, Mentha aquatica, Agrostis stolonifera, Rorippa sylvestris,
Schoenoplectus lacustris, Bolboschoenus maritimus, Alisma plantago
aquatica(SandaetPopescu1998).

88. Iretum pseudacori Eggler 1933 (Syn.: IridoSietum latifoliae


DobrescuetVialariu1979)
Vegeteaz n locuri mltinoase, anuri, fitocenoze ntinse fiind
identificate n Cmpia Titului (Sanda et al. 1980). Cele mai frecvente
specii nsoitoare din structura fitocenozelor de la Pojejena, jud.
CaraSeverin (Raclaru et Alexan 1973) sunt: Ranunculus sardous,
Rumex hydrolapatum, Mentha arvensis, Butomus umbellatus, Stachys
palustris, Glyceria plicata, Galium palustre, Carex gracilis, Alopecurus
geniculatus, Polygonum amphibium, Veronica anagallisaquatica, Myosotis
scorpioides.(Fig.3).

BOLBOSCHOENETALIAMARITIMIHejninHolubetal.1967
Ordinul reunete fitocenozele higrofile i adeseori slab halofile
alctute de Bolboschoenus maritimus, Schoenoplectus tabernaemontani i
Phragmitesaustralisdistribuitenzonadecmpiecolinarilanivelul
litoraluluiMriiNegre.

CirsiobrachycephaliBolboschoenion(Passarge1978)Mucina1993
Reunete cenozele higrofile i adesea halofile ce populeaz terenuri
inundabile din jurul lacurilor cu nivelul apei fluctuant n timpul
sezonuluiestival,cusoluridetipmltinosiuorsaline.Dinaecast
cauz, aceste fitocenoze vin adesea n contact cu cele ale alianei
ScorzoneroJunciongerardii.
Specii caracteristice: Bolboshoenus maritimus, Aster tripolium ssp.
pannonicus, Eleocharis uniglumis, Juncus gerardi, Melilotus dentata,
Puccinellia limosa, Schoenoplectus tabernaemontani, Scorzonera parviflora,
Triglochinmaritima.


90
89. BolboschoenetummaritimiEggler1933
Este o asociaie higrofil i slab halofil care se ntlnete n aproape
toate regiunile rii. Vegeteaz pe soluri nmltinite, slab moderat
halofile,eutrofe,cuapnexcesnprimajumtateaanului.Tipurile
de sol, precum i variaia troficitii acestuia, umiditatea fluctuant,
etc.adeterminatdescriereaanumeroasesubasociaii.Astfel,cenozele
care se dezvol n condiii de troficitate moderat i cu un coninut
sczut n baze, dominate de Bolboshoenus maritimus (acoperire medie
6085%) i fr alte specii difereniale, au fost reunite n subasociaia
typicum (tefan et Coldea 1997). Fitocenozele care se dezvolt n
condiiidetroficitateridicatiumiditatefluctuant,foarteredusn
timpulverii,dominatedeSchoenoplectustriqueter,aufostncadraten
subasociaia schoenoplectetosum triquetri (tefan et Coldea 1997)
(Syn:SchoenoplectumtriquetrimaritimiMititeluetal.1971)
Fitocenozele cantonate pe soluri permanent umede, moderat bogate
n azot i bogate n specia Eleocharis uniglumi au fost ncadrate n
subasociaia eleocharidetosum (tefan et Coldea 1997) (Syn:
Heleocharidetum uniglumis Popescu et Sanda 1977; Heleocharidetum
palustrisuniglumis Dihoru 1970). Gruprile dominate de Suaeda
maritima au fost ncadrate n subasociaia suaedetosum Sanda et
Popescu 1999 (Syn.: SuaedoBolboschoenetum maritimi tefan et Srbu
1995).

90. SchoenoplectetumtabernaemontaniSo1947
Cenozele higrofile edificate de Schoenoplectus tabernaemontani au fost
frecventsemnalatedinzonadecmpie(Muntenia,interfluviulTimi
Bega)icolinar,nMoldova(DepresiuneaElanului,Brlad,Bazinul
Baeu) i sporadic pe litoraul Mrii Negre i n Delta Dunrii. Ele
populeaz zonele marginale ale unor lacuri cu soluri nmltinate i
slab saline, a cror reacie variaz de la neutru pn la slab alcalin
(pH = 7,48). Alturi de specia caracteristic se mai ntlnesc
numeroase elemente bine reprezentate ale alianei i ordinului. n
teritoriile studiate aceste fitocenoze vin n contact direct cu cele ale
alianeiPhragmitioncommunis(Nedelcuetal.1972,1977).
Analizate din punct de vedere floristic i ecologic, sau distins
urmtoarele subasociaii: typicum (tefan et Coldea 1997), care

91
grupeazfitocenozelecesedezvoltpeterenuricuumiditatecrescut
n decursul ntregii perioade de vegetaie. Fitocenozele care prezint
caspeciidiferenialepeCarexriparia,AgrostisstoloniferaiRanunculus
repens au fost grupate n subasociaia caricetosum ripariae tefan et
Coldea1997.

91. Astero tripoliiPhragmitetum humilis Krisch (1972) 1974 (Syn.:


AsterotripoliiPhragmitetumtefanatal.1995)
FitocenozelehigrofileihalofiledominatedePhragmitesaustralisssp.
humilis se ntlnesc frecvent n zona maritim a Mrii Negre. Ele se
dezvolt pe soluri saline, cu reacie alcalin. Specia dominant
alctuiete un strat superior, nalt de 1,31,5 m, avnd o abunden
dominan de 8095%. n stratul inferior, nalt de 2545 cm, domin
speciilehalofilesauhalotoleranteca:Scirpusmaritimus,Juncusgerardi,
Astertripoliumvar.pannonicus,Puccinelliadistansssp.limosa.
Subasociaia typicum Krisch 1974 este srac n specii halofile, iar
subasociaia suaedetosum tefan et al. 1995 se dezvolt pe soluri
saline i umede i prezint o sinuzie dens de elemente halofile ca:
Suaedamaritima,S.splendens,Spergulariamarina,Aeluropuslittoralis.

NASTURTIOGLYCERIETALIAPignatti1953
OrdinulgrupeazcenozelehigrofiledinEuropacentralcantonaten
ape stagnante sau bli i acre sunt distribuite din zona de cmpie
pnnceacolinar.Speciilecaracteristicesuntaceleaicalaalian.

SparganioGlycerionfluitantisBr.Bl.etSissingh1942
Fitocenozele higrofile reunite n aceast alian se dezvolt pe
suprafee restrnse la marginea blilor sau rurilor din zona de
cmpiepnnetajelemontaninferiorimijlociu(5001100m).
Speciicaracteristice:Glyceriafluitans,G.nemoralis,G.plicata,Catabrosa
aquatica, Epilobium hirsutum, Leersia oryzoides, Nasturtium officinale,
Myosotis palustris, Sium erectum, Scrophularia umbrosa, Sparganium
erectum ssp. neglectum, S. emersum, Stellaria uliginosa, Veronica
anagallisaquatica,V.beccabunga.


92
92. Glycerietumplicatae(Kulczynschi1928)Oberdorfer1952
Aceast asociaie este cantonat de regul n microdepresiuni
permanent umede situate n zona solurilor pseudogleice. Ocup n
general partea central a microdepresiunilor, unde apa persist tot
timpulanului.nmlatinilencareapaseacspresfritulsezonului
devegetaie,speciilensoitoaremaifrecventesuntcelecaracteristice
alianelorAgrostionstoloniferaeiMolinioncaeruleae.Asociaiaeste
indicatoaredeecotopurieutrofe,slabacidneutrofileimezoterme.

93. SparganietumerectiRoll1938
Populeaz apele stagnante puin adnci (0,305 m) i bogate n
substane nutritive. Fitocenozele sunt cantonate de regul la
margineabazinelor,undeproceseledecolmataresuntmaiavansatei
undenivelulapeintimpulsezonuluiestivalestemaisczut.Alturi
de specia dominant, Sparganium erectum (3585% acoperire), se
ntlnesc frecvent elemente caracteristice ale alianei Phragmition
communis i ordinului Phragmitetalia. Dezvoltarea acestor
fitocenozeestecondiionatdeprezenasolurilorsapropelice.

94. LeersietumoryzoidisKrauseinR.Txen1955em.Passarge1957
Fitocenozereprezentativeaufostdescrisedinctevaregiunialezonei
decmpie(Moldova,Transilvania).Celecaresedezvoltlamarginea
unor lacuri sau bli (Dihoru et al. 1973) precum i n canalele de
evacuareaflatendiferitestadiidecolmatare(SchneiderBinder1970)
prezintapabogatnsubstanenutritiveioreaciebazic(pH=8).
SpeciacaracteristiciedificatoareLeersiaoryzoides(cuoacoperirede
1565%) este nsoit frecvent de elemente caracteristice alianei
Magnocaricion i ordinului Phragmitetalia. Aceste fitocenoze vin
adesea n contact cu gruprile caracteristice ordinului Bidentetalia.
Prezena speciilor mezohigrofile de pajiti ca Agrostis stolonifera,
Rorippa sylvestris, Poa trivialis, Ranunculus repens n structura i
compoziiaacesteiasociaiirelevevoluiasindinamicctrepajitile
de Agrostion stoloniferae, concomitentcu diminuarea umiditii din
sol.


93
95. GlycerietumfluitantisEggler1933
Populeaz ape puin adnci, eutrofe, avnd o mare capacitate de
regenerare dup poluarea acestora, fiind nsoite i de o rezisten
considerabilfadevitezadescurgereacurenilor.Cenozeleacestei
asociaiisuntcaraceterizatesubaspectecologiciprinprezenaunui
numr mare de elemente mezohigrofile i higrofile, micro
mezoterme i euriionice, alturi de care se afirm i cele slab acid
neutrofileiacidneutrofile.Speciilecaracteristiceiedificatoaresunt
elemente palustre i emerse: Glyceria fluitans, Sparganium erectum,
Sium erectum, Alisma plantagoaquatica, Mentha aquatica. Prin
depunerile periodice de resturi organice i formarea unui substrat
turboargilos, aceste fitocenoze evolueaz spre cele higrofile de
Magnocaricion: Caricetum vesicariae i Caricetum appropinquatae
(RaiuF.1973).

96. CatabrosetumaquaticaeRbel1912
Fitocenozele acestei asociaii au fost semnalate sporadic pe arii
restrnse, n zona de cmpie i colinar (Depresiunea Elanului,
bazineleRmnicuSratiChineji). Biotopurile asociaieisuntbogate
n substane nutritive iar apele sunt adesea eutrofizate. Specia
caracteristicCatabrosaaquatica,cuoacoperiremediede5060%,este
nsoit frecvent de un numr apreciabil de elemente higrofile
caracteristicealianeiMagnocaricioniordinuluiPhragmitetalia.
Prezena a numeroase elemente higromezofile de pajiti ca: Agrostis
stolonifera,Poatrivialis,Trifolium repens,Juncuseffusus,relevevoluia
sindinamic a acestor cenoze ctre instalarea asociaiei Rorippo
Agrostietum stoloniferae, concomitent cu diminuarea umiditii din
sol.

97. MenthoSietum angustifoliae Nedelcu 1971 corr. Mentho


aquaticeBeruletum erectae Sanda et al. 2001 (Syn.: cenoze cu
BerulaerectaPhilippi1973)
Fitocenozele asociaiei alctuiesc comuniti compacte ce populeaz
apelelincurgtoare,puinadnci(1050cm),situatedealungulunor
canaleumbritedeAlnusglutinosasauSalixfragilis.Sedezvoltnape
eutrofe,pesolurimltinoase,acoperitecuunsubstratdemlnegru

94
organic, rezultat n urma descompunerii sedimentelor de natur
vegetal. Cele dou edificatoare, Berula erecta i Mentha aquatica sunt
nsoite frecvent de Myosotis scorpioides, Sparganium erectum ssp.
erectum, Glyceria fluitans, Alisma lanceolatum, Eleocharis palustris,
Glyceria maxima, Typha latifolia, T. angustifolia. Din nordvestul
RomnieiestedescrisfaciesulcuLemnaminor(Burescu2003).

PhalaridionarundinaceaeKopeck1961
Reunete fitocenozele cantonate n lungul rurilor de cmpie,
distribuitepealuviuninisipoase.
Specii caracteristice: Lycopus europaeus, Veronica beccabunga, Galium
palustre,Menthalongifolia.

98. CalamagrostetumpseudophragmitisKopeck1961
Cenozele asociaiei se dezvolt pe prundiuri, ndeosebi pe micile
insule care se formeaz datorit cursului meandrat al rurilor.
Fitocenozele din Cmpia Romn (Grditea, jud. Brila) sunt
limitrofecelordeCalamagrostioTamaricetumramosissimae,ceeace
explic ntreptrunderea multor elemente floristice ntre cele dou
grupri.LaGrditea,fitocenozeleasociaieiocupnisipurilealuviale
nalte,aflatentrofazmaiavansatdenelenire.
Pe prundiurile de pe cursul Vii Mureului (Valea Ilvei, Slard,
Rstolia i Iod; Oroian S. 1998) asociaia este contaminat de
populaii provenite din aliana Magnocaricion elatae. Coldea G.
(19951996)citeazacestefitocenozedepaValeaMureuluiiIlvei.
Subasociaia typhetosum minimae Sanda et Popescu 1999 (Syn:
CalamagrostioTyphetum minimae A. Dihoru 1971) vegeteaz pe
aluviuninisipoaseumedesausemiumede,caracterizateprinprezena
speciilor higrofile, mezohigrofile, mezofile i xeromezofile. Typha
minima se instaleaz de obicei pe locurile mai joase, cu un evident
spor de umiditate. Burescu (2003) semnaleaz asociaia i din nord
vestulRomniei.

99. Phalaridetumarundinaceae(Koch1926)Libbert1931
Acestefitocenozeaufostsemnalateattdinzonadecmpie,ctidin
depresiunile Carpailor Orientali, unde vegeteaz la marginea

95
inundabil a rurilor, pe soluri gleice, bogate n substane nutritive.
Speciaiedificatoare,Phalarisarundinaceapoateatingeoacoperirede
7585%.Celelaltespeciinsoitoaregsitedenoinzonacrovurilorde
la Ciocneti, Vizureti i Valea Belciugatele (jud. Ilfov) sunt:
Oenanthe silaifolia, Glyceria plicata, Alisma lanceolatum, Sparganium
neglectum,Carexvulpina,Agrostisstolonifera.

100. AgrostetumgiganteiSandaetal.1994
Agrostis gigantea domin bordura microdepresiunilor de pe malul
stng al Prahovei, realiznd fitocenoze limitrofe celor edificate de
Calamagrostis pseudophragmites. Speciile nsoitoare sunt puine la
numr. Dintre acestea amintim: Ranunculus repens, Poa trivialis,
Trifoliumrepens,Potentillaanserina.

OENANTHETALIA AQUATICAEHejninKopeck1961exHejn
1965
Grupeazfitocenozedistribuitefrecventnzonadecmpieicolinar
unde formeaz pajiti inundabile distribuite pe soluri hidromorfe,
adeseori uor salinizate. Speciile caracteristice sunt aceleai ca la
alian.

OenanthionaquaticaeHejnexNeuhusl1959
Specii caracteristice: Alisma plantagoaquatica, A. lanceolatum, Butomus
umbellatus, Eleocharis palustris, Rorippa amphibia, Sagittaria sagittifolia,
Scirpusradicans,Sparganiumemersum.

101. Eleocharitetum palustris Schennikov 1919 (Syn.: Alismato


EleocharidetumMthetKovcs1967)
Este larg rspndit n luncile rurilor, n crovuri, pe marginea
blilor,pestetotacoloundesolulprezintunexcesdeumiditateiar
nivelul apei nu depete 1020 cm. Staiunile asociaiei se
caracterizeazprintrunsolmltinoscarenperioadaestivaldevine
adesea zvntat la suprafa. Fiind o asociaie de tranziie de la
vegetaiapalustrnspreceamezofil,ncadrulacestorfitocenozese
ntlnescspeciicuspectrumailargprivindexigenelefadefactorul
hidric. Dintre cele mai reprezentative amintim: Oenanthe aquatica,

96
Mentha aquatica, Phragmites australis, Berula erecta, Agrostis stolonifera,
Potentillareptans.

102. Hippuridetumvulgaris(Rbel1912)Passarge1955
Cenozele amfibii de Hippuris vulgaris au fost semnalate din
Depresiunea Elanului, Botoani, Lugoj i Delta Dunrii, unde se
dezvolt n bli i canale cu ap puin adnc (2040 cm) n staiuni
mezotrofe sau eutrofe, cu reacie neutr pn la uor bazic (pH =
7,5), la adpostul asociaiei ScirpoPhragmitetum. Prefer locurile
puin circulate, ferite de curenii apei i puin rscolite de vnt. n
cadrul acestor fitocenoze sunt bine reprezentate speciile higrofile
caracteristice alianelor SparganioGlycerion fluitantis i
Phragmitionca:Glyceriamaxima,Typhalatifolia,Rumexhydrolapathum,
Veronicabeccabunga,Nasturtiumofficinale,Irispseudacorus.

103. OenanthoRorippetum Lohmeyer 1950 (Syn: Rorippo amphibiae


Oenanthetum aquaticae (So 1928) Lohmeyer 1950; oeananthetosum
aquaticae(So1928)Burescu2003)
Fitocenozele dominate de Oenanthe aquatica, avnd o dezvoltare
luxuriant, vegeteaz pe soluri neevoluate, constituite din mluri
humice i aluviuni nisipoase, precum i pe cele gleice, mltinoase,
bogate n sedimente. Cea dea doua specie codominant, Rorippa
amphibia, prezint o dezvoltare mai accentuat n prima parte a
sezonuluidevegetaie.FitocenozeledinRomniavinncontactdirect
cu cele de ScirpoPhragmitetum sau Sparganietum erecti, cu care
prezintmultespeciicomune(PopI.1968;Grigore1971).

104. SagittarioSparganietumemersiR.Txen1953
Fitocenozele termofile edificate de Sagittaria sagittifolia i Sparganium
emersum au fost semnalate din nordvestul Romniei (Burescu 2003),
de la Livada, Halmeu, Doba i Tarcea, unde evolueaz pe depuneri
aluviale, n canale i bli colmatate, pe soluri nmoloase, bogate n
sapropel i materie organic aflat n descompunere. Alturi de cele
dou codominante, din aliana Oenanthion i ordinul Oenanthetalia
sunt prezente Butomus umbellatus i Alisma plantagoaquatica. Pe

97
msura colmatrii bazinelor, asociaia evolueaz spre instalarea
cenotaxonilorclaseiPhragmitetea.

MAGNOCARICETALIAPignatti1953
Grupeaz asociaiile de rogozuri nalte instalate pe soluri umede,
humoase, reprezentnd al treilea val de colonizare n procesul de
nelenire,urmnddupasociaiileordinuluiPhragmitetalia.

MagnocaricionelataeKoch1926
Aliana reunete fitocenozele care se dezvolt n staiuni eutrofe pe
soluri argiloase, periodic inundate ce vin adesea n contact cu
cenozelehigrofiledeCalthioniceleturbicoledeCaricionnigrae.
Printre speciile caracteristice ale alianei identificate n Romnia
(Philippi 1977, BaltovTulkov et Hbel 1979) amintim: Carex
appropinquata, C. rostrata, C. acutiformis, C. caespitosa, C. disticha,
Galium paustre, Peucedanum palustre, Scutellaria galericulata, Poa
palustris,Seneciopaludosus,Lathyruspalustris,Lysmiachianummularia.

Caricenion rostratae (BaltovTulkov 1963) Oberdorfer et al.


1967
Cuprindeasociaiileinstalatenzonadesublitoral,carenusuntsub
influenainundaiilorregulate.Staiunileocupatedeacestefitocenoze
suntmezotrofe,apafreaticconineionideCaiFe.Solulprezinto
reacieneutrsaumoderatacididispunedeobunposibilitatede
tamponare.

105. CaricetumappropinquataeSoinAszld1953
Asociaiaprezintoamplitudineecologic ngust,fiind instalat pe
sol argilos, nmltinit. n fitocenozele din nordvestul Romniei
(Cmpia Nirului, Sanislu i Ciumeti) se instaleaz Salix cinerea i
Carexstellulata.AsociaiaamaifostsemnalatdinLaculNegru,Com.
Nistoreti,jud.Vrancea(SrbuI.etal.1997).
Cainfracenotaxonisausemnalat:subasociaiacuMyosotisscorpioides
Krausch 1962 din Munii Baraolt, subasociaia equisetosum variegati
Dobrescu et Ghenciu 1970 de la Lacul Rou i faciesul cu Carex
elongataDihoru1975dinMuniiSiriu.

98
106. CaricetumelataeKoch1926
Cenozele asociaiei formeaz tufe compacte, cantonate pe forme
pozitivedeteren,ridicturisubformdemameloane,cunoscutesub
form de denumirea de popndaci. Solul este aluvial, inundat n
timpul viiturilor, dar care se zvnt n sezonul estival. Specia
caracteristicidominantCarexelataprezintoacoperirede6585%.
Alturi de aceasta se ntlnesc numeroase elemente caracteristice
alianei Magnocaricion i ordinului Phragmitetalia. n funcie de
nivelul i durata stratului de ap, structura floristic a cenozelor de
Carexelataestediferit,faptceapermisseparareaadousubasociaii
distincte: typicum, care include cenozele higrofile ce se dezvolt n
staiuni cu o mare fluctuaie hidric n cursul anului, ajungnd la
sfritul sezonului vegetativ s fie complet desecate, i caricetosum
pseudocyperis tefan et Coldea 1997, ce grupeaz cenozele higrofile
cantonate pe marginea lacurilor cu ap puin adnc, 2030 cm, dar
permanente (Bile SrateTurda). Printre speciile difereniale ale
subasociaiei, cu o acoperire de 10% sunt menionate Carex
pseudocyperusiOenantheaquatica.

107. CaricetumpaniculataeWangerin1916
Cenozele dominate de Carex paniculata au fost semnalate din
Depresiunea Giurgeu i de pe Muntele Vldeasa, unde vegeteaz pe
soluri argiloase cu reacie acid (Resmeri 1970). Din Delta Dunrii
(Vasiu V. et al. 1963)sunt menionate fitocenozeleasociaiei fr a le
analiza din punct de vedere cenotic. Srbu I. et al. 1997 semnaleaz
acestegrupridinLaculNegru,jud.Vrancea.Caracterulmaiatenuat
de higrofilie al acestor grupri este subliniat prin prezena unui
numr redus de specii caracteristice alianei Magnocaricion i
ordinului Phragmitetalia (Glava et Raus 1982) i de prezena unui
numr nsemnat de elemente higromezofile specifice pajitilor
limitrofeacestorcenoze.

108. CaricetumbuxbaumiiIssler1932
Asociaia a fost semnalat la noi n ar de Raiu F. et Gergely I.
(1974).Seinstaleazpesoluriargiloase,bogatensubstaneminerale,
la contactul dintre gruprile de rogozuri mezotrofe i pajitile

99
nmltinitemezotrofe,aparinndordinelorCaricetaliadavallianae,
Caricetalia nigrae i Molinietalia. n fitocenozele din bazinul
superior al Ciucului, dintre speciile nsoitoare mai reprezentative
menionm: Carex nigra, Carex panicea, Pedicularis palustris,
Deschampsiacespitosa,Lythrumsalicaria,Agrostisstolonifera,etc.

109. CaricetumrostrataeRbel1912
Aceste fitocenoze vegeteaz pe terenuri plane, la marginea rurilor,
pesoluriargiloase,periodicinundate,cureacieacid(pH=5,86,2).
Asociaia pstreaz legturi floristice cu cenozele de rogozuri nalte
dinsubalianaCariceniongracilis.Celemaimultespeciicomponente
sunt elemente hidrofile i ultrahidrofile mezoterme, slab acid
neutrofile. n stratul muscinal al asociaiei, alturi de cteva briofite
higrofile ca: Phylonotis fontana, Marchantia polymorpha, Calliergonella
cuspidata, local se mai ntlnesc specii de Sphagnum. De asemenea se
remarc prezena unor elemente de ScheuchzerioCaricetea nigrae.
Spectrulfitogeograficindicpreponderenaelementelorcircumpolare
ieuriasiatice.

110. CicutoCaricetum pseudocyperi Boer et Sissingh in Boer 1942


(Syn.:CariciMenyanthetumSo1955caricetosumdiandraeSo1963)
Fitocenozele asociaiei au fost semnalate sporadic din cteva staiuni
din sudul rii (StroietiMueteti) i Delta Dunrii (Lacul Matia
Merhei),undesedezvoltlamarginealacurilorcuapemezotrofesau
eutrofe acide (pH = 5), bine nclzite n sezonul estival. Fundul
lacurilor este tapisat de un bogat material organic, care prin
descompunere favorizeaz avansarea proceselor de turbificare a
acestor staiuni. Speciile caracteristice, Carex pesudocyperus i Cycuta
virosa, realizeaz o acoperire medie de 55%. Aceste fitocenoze vin
adeseori n contact cu cele ale asociaiei Sparganietum erecti.
AsociaiaamaifostcitatidelaLaculNegru,jud.Vrancea(Srbuet
al. 1997). Subasociaia caricetosum flavae Oprea 2004 a fost
identificatlaRugineti,pevaleaMormntului(jud.Neam).


100
111. CariciCalamagrostetumneglectaeSo(1955)1971
A fost identificat din vestul rii la Sanislu Verme, ocupnd
terenurirestrnsenmlatinidispuseninterdune,undeapapersist
n tot timpul verii (Karcsonyi et Negrean 1979; Karcsonyi 1980).
Fitocenozele sunt dominate de elemente caracteristice alianei
Magnocaricion elatae, cu indici de constandominan
semnificativi, ntre care se remarc specia Carex elata. n acestea
ptrundmulteelementenatantecaPolygonumamphibiumf.aquaticum,
Ranunculustricophyllus,Potamogetonnatans,Utriculariavulgaris.

Cariceniongracilis(Neuhusl1959)Oberdorferetal.1967
Reunete asociaiile instalate n staiuni eutrofe, supuse unor
inundaiiregulate,custagnrideaperelativdurabile.Apaestesrac
n coloizi humici iar reacia solului este slab acid, cu posibiliti
redusedetamponare.
Specii caracteristice: Carex acutiformis, C. cespitosa, C. disticha, C.
gracilis, C. ovalis, C. riparia, C. vesicaria, C. vulpina, Iris pseudacorus,
Mentha aquatica, Peucedanum palustre, Phalaris (Typhoides) arundinacea,
Poapalustris,Siumlatifolium,Teucriumscordium.

112. CaricetumacutiformisEggler1933
Fitocenozele asociaiei sunt frecvente n Romnia. Se instaleaz la
marginea lacurilor, blilor, crovurilor, pe terenuri umede sau
temporar inundate; grosimea stratului de ap variaz ntre 030 cm.
Solurile sunt hidromorfe, psamosoluri mltinoase, cu un pH uor
acid pn la slab alcalin. Asociaia este distribuit sub form de
plcuri sau benzi cantonate ntre trestiuri, rogozuri inundate sau
pajitile mezohigrofile ale rmului. Alturi de Carex acutiformis
(acoperire medie7585%) se ntlnescfrecvent:Menthaaquatica, Sium
latifolium, Iris pseudacorus, Carex gracilis, C. riparia, C. vulpina, Poa
palustris, Galium palustre, Lysimachia vulgaris, Scutellaria galericulata,
Lycopus europaeus, Stachys palustris, Calystegia sepium, Phragmites
australis,Schoenoplectuslacustris,Typhaangustifolia,T.latifolia.Pebaza
abundenei speciilor Phragmites australis i Mentha aquatica din nord
vestulRomnieiaufostdescrisedeBurescu(2003)doufaciesuri.


101
113. CaricetumdistichaeNowinski1927
Cenozele hidrofile i eutrofe edificate de Carex disticha sunt descrise
din Depresiunea Ciucului (Raiu F. et Gergely I. 1974). Acestea se
dezvoltpesoluriargiloase,adeseoriturboaseicureacieslabacid
(pH=6,36,6).SpeciacaracteristicidominantesteCarexdisticha,ce
prezint o acoperire medie de 6585%. Dintre elementele rare
cantonate n aceste fitocenoze remarcm prezena relictelor glaciare
Calamagrostiscanescens,CnidiumdubiumiLysimachiathyrsiflora.
Prezena nsemnat i dominana unor specii de hemicriptofite n
raport cu terofitele ne indic caracterul tranzitoriu al acestor cenoze
ctre pajitile higrofile ale ordinului Molinietalia, concomitent cu
diminuareaumiditiisolului.

114. CaricetumgracilisAlmquist1929
Fitocenozele reunite n aceast asociaie au fost descrise din cteva
depresiuni intramontane ale Carpailor Orientali (Depresiunea Ciuc,
Giurgeu) i Occidentali (Depresiunea Trascu) unde acestea ocup
terenurile plane, pe soluri argiloase, periodic inundate, bogate n
humus i cu reacie bazic (pH = 7,68). Alturi de specia
caracteristic a asociaiei Carex gracilis care realizeaz o acoperire
ntre 4080%, se ntlnesc n structura floristic specii caracteristice
alianei Magnocaricion i ordinului Phragmitetalia. Datorit
niveluluifluctuantalapeifreaticendecursulperioadeidevegetaie,
structura floristic a asociaiei cuprinde specii mezofile caracteristice
pajitilor cantonate n lungul vilor intramontane, ceea ce indic
evoluia sindinamic ctre instalarea asociaiilor specifice ordinului
Molinietalia(GergelyI.1966).
innd cont de condiiile ecologice n staiunile n care se dezvolt
acestecenoze,dominatecuexcesdeumiditatentimpulanotimpului
vernal,sepotdistingedinpunctdevederefloristicdousubasociaii:
typicum, care reunete fitocenozele cu o compoziie floristic
omogen, ce se dezvolt n toate zonele depresionare i bogate n
speciicaracteristicealianeiMagnocaricionitrifolietosumresupinati
Dihoru et al. 1973, care grupeaz cenozele din zonele inundabile a
ctorva vi (Dubova, jud. Mehedini) cu exces mare de umiditate
numai n timpul primverii. Aceste fitocenoze se caracterizeaz prin

102
prezena ctorva difereniale ecologice ca: Trifolium resupinatum,
RorippasylvestrisiLeucojumaestivum.

115. CaricetumripariaeKnappetStoffer1962
Sunt fitocenoze cu o larg rspndire, de la zonele de cmpie i
colinar pn la depresiunile intramontane. Se dezvolt pe soluri
mltinoase, cu exces de umiditate primvara i reacie uor acid
pn la neutr (pH = 6,5). Specia caracteristic i edificatoare Carex
ripariapoaterealizaoacoperiremediede6585%.Alturideaceasta,
sunt bine reprezentate speciile higrofile de Magnocaricion i
Phragmitetalia. n fitocenozele din zona de cmpie este prezent
aproapentotdeaunaCarexacutiformis(Nedelcu1972).

116. CaricetumvesicariaeChouard1924
Fitocenozele asociaiei, semnalate sporadic la noi, se instaleaz n
crovuri i mlatini eutrofe unde apa freatic bltete permanent. Se
dezvolt pe soluri hidromorfe, excesiv de umede, cu un pH neutru
pnlauoralcalin.
n funcie de umiditatea i troficitatea staiunilor au fost distinse
subasociaiile: typicum Philippi (1974) 1977, ce grupeaz cenozele
cantonatenstaiunicuumiditatemedie,permanentidominatede
speciilealianeiMagnocaricion;caricetosumrostrataePhilippi(1974)
1977,cegrupeazcenozedezvoltatenstaiunicuexcesdeumiditate
fluctuant,caracterizateiprinprezenactorvadifereniale ecologice
ca: Equisetum palustre, Carex rostrata i C. flava; eleocharetosum
palustris Oroian 1998, ce cuprinde fitocenoze caracterizate prin
prezena unor specii din ordinul Molinietalia i aliana Calthion,
infiltratedinvegetaialimitrof.

117. CaricetumvulpinaeNovinski1927
Gruprile higrofile edificate de Carex vulpina sunt frecvent ntlnite
pe mici suprafee dea lungul vilor din cmpie i etajul colinar
(CmpiaMunteniei,ColineleTutovei,araOaului,ValeaDunrii)i
de asemenea n etajul montan, n cuvetele interioare i exterioare
(Ciuc, Giurgeu, Fgra). Ele se dezvolt pe terenuri plane cu soluri
argiloase, slab acide i extrem de umede n sezonul vernal (Raiu F.

103
1971; Popescu et al. 1984). Specia caracteristic asociaiei, cu o
acoperirede60%,esteCarexvulpina.Eaestensoitfrecventdemulte
elementealealianeiMagnocaricioniordinuluiPhragmitetalia.
Datorit prezenei a ctorva specii higrofile, n structura floristic a
acestor fitocenoze sau putut distinge dou subasociaii: typicum,
carereunetecenozelecuostructuromogenicuotentecologic
mai mezofil i Caricetosum gracilis tefan et Coldea 1997, ce
grupeazfitocenozelebogatenspeciihigrofileicareaucaprezente
unele difereniale ecologic ca: Carex gracilis, Ranunculus flammula,
Deschampsiacespitosa.

118. IridetoCaricetumotrubaeBurescu1999(Syn.:Caricetumotrubae
Dihoru(1969)1970)
Fitocenozele edificate de Iris pseudacorus i Carex otrubae prefer
solurile gleice, pseudogleice, psamosolurile mltinoase, bogate n
substane organice i cu un pH neutru pn la uor alcalin. Ele
prezint un esces de umiditate primvara, ajungnd n timpul verii
jilavumede, datorit oscilaiilor nivelului pnzei freatice. Sub aspect
sindinamic, aceste grupri se interpun ntre cele hidrofile i eutrofe
derogozurinalteipajitileumededelunc.Carexotrubae(acoperire
medie de 6070%) se asociaz frecvent cu Iris pseudacorus, Mentha
aquatica, Carex riparia, C. vulpina, Poa palustris, Galium palustre,
Lysimachiavulgaris, Lycopus aeropaeus, Stachyspalustris. Unrolcenotic
important l dein elementele de NasturtioGlycerietalia i
Oenanthetalia.

119. Potum palustris Resmeri et O. Raiu 1974 (Syn.: ass. de Poa


palustrisTurcu1959n.n.)
Asociaia este caracteristic terenurilor mltinoase cu ap stagnant
la suprafaa solului n cea mai mare parte a sezonului de vegetaie.
Fitocenozele sunt dominate de specii higrofile i hidrofile, mezo
hidrofileimezofile.Interferenaacestorelementecuexigenediferite
fa de regimul de umiditate, este un indiciu cert al regiumului
fluctuant al apei n timpul sezonului vegetativ. Fitocenozele descrise
de Resmeri I. i Raiu O. (1974) de pe Valea Grbova (jud.
Maramure) prezint ca specii fidele pe: Carex vulpina, Equisetum

104
fluviatile, Galium palustre, Eleocharis palustris, Lythrum salicaria,
Lysimachianummularia,RanunculusrepensiTrifoliumpratense.

120. CalamagrostetumcanescentisPodbielowski1970
Precizrile cenotaxonomice precum i clarificarea prezenei acestei
asociaiilanoinaraufostefectuatedeRaiuF.etGergelyI.(1974).
n releveele notate de acetia la Mdra, Racu i Avrmeti
(Harghita) specia Equisetum limosum nregistreaz indici ridicai de
abundendominan. Constana speciilor transgresive din pajitile
umededegraminee(Calthion,Filipendulion,Molinion)nesugereaz
distribuiasublitoralacenozelor,hidrofazadescurtdurat,darcu
ecofaza limnic durabil; n scurta ecofaz terestr pnza freatic se
gsetenumaipuinlasuprafaasolului.Structurafloristicaacestor
fitocenoze se prezint relativ srac n specii deoarece Calamagrostis
canescens, prin dezvoltarea aparatului su vegetativ, determin
eliminareaprinumbrireacelorlaltorelementensoitoare.

121. CaricetoLeucojetumaestivi(Borza1966)Dobrescu1970
CenozelefragmentareidentificatedeBorza(1966)delaClugrenii
Comana (jud. Giurgiu) au fost Gsite i de Dobrescu C. (1970) n
Lunca Brladului (pdurile Blteni i Bolboaca). Speciile dominante,
CarexriparisiLeucojumaestivum,prezintcansoitoarefrecventepe:
Carex elata, C. acutiformis, Lysimachia nummularia i Inula britannica.
Aceste grupri vegeteaz ntrun cadru ecologic cu cel al asociaiei
Caricetumacutiformis.

IX.MONTIOCARDAMINETEABr.Bl.etR.Txen1943
Grupeazfitocenozefontinaleceprezintuncaracterdestuldeunitar
pe ntreaga caten a Carpailor romneti. Acestea vegeteaz pe
margineaizvoareloriapraielorrecidinetajelemontan,subalpini
alpinsuperior.
Compoziia floristic stabilizat de o adevrat homeostazie
ecologic este asigurat att de debitul nentrerupt al apei ct i de
temperaturarelativ constantaacesteiandecursulntregii perioade
de vegetaie. nfiriparea i meninerea cenozelor fontinale este
condiionat de cursul repede al praielor, care le mbogete

105
coninutul n oxigen, ca i de regimul lor oligoterm, care rareori se
ridiclapeste+5
0
C.
Caracterulstenostopalacesteialianeecologiceaselectat,ndecursul
timpului, un complex de specii bine conturat, din care se constituie,
prinintegrareselectiv,cenozelefontinalenzestratecuunremarcabil
conservatorism floristic ori de cte ori procesele erozive interfereaz
pnzaizvoarelor.Speciilecaracteristicealeclaseisuntidenticecucele
aleordinului.

MONTIOCARDAMINETALIAPawowski1928
Cuprinde vegetaia fontinal montan din Europa, care prezint
adesea particulariti floristice n funcie de substratul geologic,
siliciossaucalcaros,pecaresedezvolt.
Dintre speciile caracteristice prezente n Carpaii romneti amintim:
Cardamine amara, Caltha laeta, Epilobium nutans, E. alsinifolium,
Saxifragastellaris,Bryumpseudotriquetrum.

CardaminionamaraeMass1959
Specii caracteristice: Cardamine amara, Carex remota, Chrysosplenium
alternifolium, Conocephalum conicum, Impatiens nolitangere, Oxalis
acetosella,Plagiochilaasplenioides.

122. CardaminoChrysosplenietumalternifoliiMaas1959
Cenozele sciafile dominate de Cardamine amara i Chrysosplenium
alternifolium sunt frecvente n jurul izvoarelor montane, att n etajul
fgetelor ct i al molidiurolor. n fitocenozele din etajul montan
inferiordomindiferenialaImpatiensnolitangere,iarnceledinetajul
montan superior Chaerophyllum hirsutum. Concomitent cu creterea
altitudinii, compoziia acestor cenoze este contaminat tot mai mult
de elemente ale ordinului Adenostyletalia. Cenozele identificate de
BocaiuN. (1971) dinLunca Berhinii (jud. CaraSeverin) adpostesc
peTozziaalpinaiendemitulBarbarealepuznica.
n cadrul asociaiei au fost identificate patru subasociaii:
stellarietosum uliginosae nomen novum (Syn: stellarietosum alsinis
Raiu F. et Gergely I. 1975) din Valea Sebieului, circaeetosum
lutetianae Maas 1959 din Munii Bistriei, typicum (Syn.:

106
ChrysosplenioCardaminetum Lungu 1971) din Munii Bistriei i
Defileul Mureului (Valea Slardului i Munii Climani Vf.
Rchiti; Oroian S. 1998) i plantaginetosum gentianoidis (Borza
1959) Drgulescu 1986 (Syn.: var. geogr. dacicaplantaginetosa
gentianoidis Borza 1959) descris din Valea Sebeului i Munii
Cindrelului.

CardaminoMontionBr.Bl.1926
n aceast alian sunt reunite fitocenozele fontinale care sunt
dezvoltate n lungul rurilor i habiteaz pe substrate silicioase. Ele
sunt caracterizate de prezena ctorva specii acidofile ca:
Chrysosplenium alternifolium, C. alpinum, Cardamine opizii, Saxifraga
heucherifolia, Stellaria uliginosa, Philonotis seriata, P. fontana, Scapania
undulataiBrachyteciumrivulare.

123. Chrysosplenio alpiniSaxifragetum stellaris Pawowski et


Walas 1949 (Syn.: PhilonotidoSaxifragetum stellaris auct. roman.;
Epilobio anagallidifoliiSaxifragetum alpini Rejmnek et Rejmnkov
1979)
Cenozele endemice ale acestei asociaii se ntlnesc n Carpaii
OrientaliiMeridionali(Rodnei,Fgra,Retezat,arcuiGodeanu).
Speciile caracteristice i edificatoare, Chrysosplenium alpinum i
Saxifraga stellaris, realizeaz o acoperire medie de 3550%. Aceste
grupri fontinale dein un rol important n amorsarea eroziunilor
etajului alpin, reducnd astfel gradul de turbiditate al apelor
praielor. Din categoria speciilor rare pentru Romnia care sunt
prezentenacestefitocenozeamintimpeJuncustriglumis.

124. PhilonotidoCalthetumlaetae(Krajina1939)Coldea1991(Syn.:
CalthetumlaetaeKrajina1933)
Fitocenozele acestei asociaii au fost descrise pe mici suprafee n
zona unor circuri glaciare, unde se dezvolt pe soluri aluviale, mai
evoluate, cu o evident tendin de nmltinire. Speciile
caracteristiceidominante,PhilonotisseriataiCalthalaeta,realizeaz
o acoperire medie de peste 80%. Prezena unor specii turbicole cum
ar fi: Carex nigra ssp. dacica, C. echinata, Juncus filiformis i Valeriana

107
simplicifolia indic tendina de evoluie sindinamic a acestor cenoze
ctre asociaiile ordinului Caricetalia nigrae pe msur ce procesele
deturbificaredinsolprogreseaz.

125. Carici remotaeCalthetum laetae Coldea (1972) 1978 (Syn.:


Carici remotaeCardaminetum amarae Dihoru 1964; Caltheto
Ranunculetum(Resmerietal.1971)ResmerietO.Raiu1978)
Esteunadinasociaiilecelemairspnditedinetajulmontaninferior
i mediu al Carpailor romneti (Munii Maramure, Siriu, Plopi).
Este bine difereniat din punct de vedere floristic de Philonotido
Calthetumlaetaeprinabsenaunormicrotermedemarealtitudinei
prin prezena unor specii higrofile ale alianei SparganioGlycerion
fluitantis i ordinului Molinietalia. Specia caracteristic i de
diagnosticare a asociaiei este Carex remota. Aceasta caracterizeaz
ntotdeauna procesele de gleificare a solului produse n aceste
fitocenoze i tendina de evoluie ctre vegetaia potenial a alianei
AlnoUlmion care se va instala pe aceste terenuri. Pe msura
avansriiproceselordesolificarenacestestaiuni,cenozeledeCaltha
laeta i Carex remota evolueaz ctre asociaiile caracteristice alianei
Calthion(Coldea1978).
n cadrul asociaiei sa descris subasociaia ligularietosum sibiricae
Alexiu et Stancu 2003 din Masivul Piatra Craiului, la confluena
vilorValeacuapiValeaseacapietrilor.

126. CardaminetumopiziiSzaferetal.1923
Aceast asociaie endemic pentru Carpai se gsete n cteva
masive muntoase de la noi (Rodna, Fgra, Retezat, arcu,
Godeanu).FitocenozeleedificatedeCardamineopiziicrescsporadicpe
bordura rurilor din etajul subalpin, pe soluri incipient aluvio
coluvionale.Dintre speciileedificatoareicaracteristicecareprezint
n acelai timp caracterul de difereniale geografice, amintim pe
Chrysospleniumalpinum,DoronicumcarpaticumiSaxifragaheucherifolia,
ceconferacestoraotentmeridional.


108
127. Alchemillo mollisGlycerietum nemoralis Popescu et Sanda
1998(Syn.:GlycerietumnemoralisSandaetal.1994)
Dihoru (1975) semnaleaz din Muntele Siriu (Izvorul Bradului) o
fitocenozdeGlycerianemoralisavndostructuraproapeidenticcu
gruprile identificate de noi la Boncu (Buteni) i pe Valea Azuga.
Aici au fost semnalate dou subasociaii: alchemilletosum i
glycerietosum nemoralis (Popescu et Sanda 1998). n cadrul acestor
fitocenoze, pe lng speciile de CardaminoMontion i Montio
Cardaminetalia, sunt prezente numeroase elemente de Calthion,
MolinioArrhenatheretea,AlnoUlmioniFagetalia.

128. Cardamino flexuosaeSaxifragetum cymbalariae Mititelu et


Baraba1994
Aceast asociaie higroacidofil, descris din Munii Nemira, de pe
conurilededejecieaflatelaconfluenapraielormontaneumbritei
umede, vegeteaz pe soluri aluviocoluvionare cu mult schelet,
situate n etajul fgetomolidiurilor sau ariniurilor. Speciile
caracteristice, Saxifraga cymbalaria i Cardamine flexuosa, sunt nsoite
de elemente ale alianei CardaminoMontion i clasei Montio
Cardaminetalia ca: Chrysosplenium alternifolium, Epilobium
alsinifolium, Stellaria alsine, Cardamine amara, Carex remota, Stellaria
nemorum. Sinuzia muscinal este bogat i reprezentat prin speciile
Mnium punctatum, M. undulatum, Pellia epiphylla, Polytrichum
formosum,Pogonatumaloides.

129. Swertio punctateSaxifragetum stellaris Coldea (19951996)


1997
Cenozele fontinale ale acestei asociaii au fost descrise din etajul
subalpin al vrfului Curcubta Mare (Munii Bihorului), unde
formeaz mici suprafee cu un covor slab inchegat. Speciile
caracteristice ale asociaiei care realizeaz o acoperire pn la 25%
sunt Swertia punctata i Philonotis seriata. Prin distribuia carpato
balcanic,speciaSwertiapunctataconferasociaieiuncoloritregional
sudest european. Printre speciile dominante din asociaie putem
meniona pe Saxifraga stellaris, Caltha laeta, Viola biflora i Scapania
ondulata, care realizeaz n ansamblu o acoperire medie de 4050%.

109
Swertia punctata face parte din categoria speciilor rare pentru
Romnia.

CratoneurioncommutatiKoch1928
Grupeaz cenozele ce alctuiesc vegetaia izvoarelor i praielor de
pe substrat calcaros. Spre deosebire de fitocenozele alianei
CardaminoMontion, aceste grupri fontinale sunt mai rare datorit
proceselordeinfiltrarecaresuntmaiintensepeacestesubstraturi.
Specii caracteristice: Bryum pseudotriquetrum, Cratoneuron
commutatum,Epilobiumparviflorum,Mniumundulatum,Pelliafabbronia,
Silenepusilla,Saxifragaaizoides,Pinguiculavulgaris,Cochleariapyrenaica
var.borzaeana,Doronicumcarpaticum.

130. Doronico carpaticiSaxifragetum aizoidis Coldea (1986) 1990


(Syn.:Saxifragetumaizoidisauct.roman.)
Cenozele fontinale ale acestei asociaii se ntlnesc frecvent me mici
suprafee,npreajmaizvoareloripraielormontaneisubalpine.Ele
populeaz grohotiurile i mciniurile de roci calcaroase. Speciile
caracteristice i edificatoare sunt: Saxifraga aizoides, Doronicum
carpaticum i Chrysosplenium alpinum. Alturi de acestea se remarc
printro prezen mai accentuat speciile caracteristice alianei
CratoneurionialeordinuluiMontioCardaminetalia.Deasemenea,
dintre noitoare se remarc prezena unor elemente higrofile ca
Deschampsia cespitosa, Alchemilla glabra, Cardamine rivularis i Viola
biflora.

131. Cratoneuretumfilicinocommutati(Kuhn1937)Oberdorfer1977
Cenozele hidrofile i pronunat heliofile ale acestei asociaii sunt
cantonate n cursul izvoarelor montane i subalpine, pe substrat
calcaros din masivele Rodnei i Bucegi. Asociaia a fost iniial
identificat de Lungu L. (1971, 1981) n lunul praielor de la Neagra
Brotenilor, la Cristior, jud. Suceava. Fitocenozele din Carpai
prezint ca difereniale pe Chrysosplenium alternifolium, Achillea
oxylobassp.schuriiiSilenepusilla.


110
132. Cochleario pyrenaicaeCratoneuretum commutati (Oberdorfer
1957) Th. Mller 1961 (Syn.: Carici flavaeCratoneuretum
cochlearietosumpyrenaicaetefureac1972)
Aceste fitocenoze higrosciafile alctuite de Cochlearia pyrenaica var.
borzaeana au fost identificate n dou staiuni din nordul Carpailor
Orientali (Slhoi i Obcinile MestecniuluiMestecniul Mare).
Specia caracteristic realizeaz o acoperire medie de 4060% i,
mpreun cu Cratoneuron commutatum, caracterizeaz biotopurile de
pesubstratcalcaros,ntlnitenetajulmolidiurilor.

X.SCHEUCHZERIOCARICETEANIGRAER.Txen1937
Grupeaz asociaiile de rogozuri care vegeteaz n mlatini eutrofe
saumezotrofedinntreagaregiuneeurosiberian.nzonaCarpailor
romneti aceste mlatini sau format n decursul timpului prin
colmatarea lacurilor montane i subalpine, sau nmltinirea
terenurilorsituatelamarginearuriloriizvoarelormontane.
n aceste ecotopuri, caracterizate printrun climat foarte rece, i
gsesc refugiul cteva relicte glaciare ca: Pedicularis sceptrum
carolinum, Achillea impatiens, Betula humilis, Saxifraga hirculus,
Calamagrostisneglecta,acesteaaflnduselalimitasudicadistribuiei
loreuropenenmlatiniledinCarpaiiRomniei(PopE.1960).
Specii caracteristice: Eriophorum angustifolium, Comarum palustre,
Menyanthes trifoliata, Carex dioica, C. serotina, Triglochin palustre,
Ligularia sibirica, Pedicularis palustris, P. sceptrumcarolinum, Juncus
alpinus, J. articulatus, Dactylorhiza maculata, Calliergon stramineum,
Drepanocladusrevolvens,Sphagnumteres,Sphagnumrecurvums.l.

SCHEUCHZERIOCARICETALIANIGRAENordhagen1937
Reunete fitocenozele higrofile care vegeteaz sporadic n cteva
mlatini mezooligotrofe din Carpaii sudestici. Acestea vin adesea
n contact cu gruprile clasei OxycoccoSphagnetea i, n consecin,
cteva specii de mlatini oligotrofe sunt prezente n structura
floristic a acestor fitocenoze. Dintre speciile caracteristice ordinului
menionm: Scheuchzeria palustris, Drosera anglica, Drepanocladus
vernicosusiSphagnumcontortum.


111
RhynchosporionalbaeKoch1926
Alianareunetecenozelehigrofilecesedezvoltpemicisuprafeen
mlatini mezooligotrofe, cu ape srace n substane nutritive i
reacieputernicacid(pH=44,3).
Specii caracteristice: Drepanocladus vernicosus, Drosera rotundifolia,
Rhyncosporaalba,Sphagnumcontortum,S.platyphyllum,S.subsecundum,
Carexlimosa,Lycopodiellainundata.

133. Caricetum limosae Br.Bl. 1921 (Syn.: Carici limosaeSphagnetum


Resmeri1973)
Cenozele de Carex limosa au fost descrise din cteva mlatini
oligotrofe montane (9001100 m) ale Carpailor Orientali (Munii
Guti, Maramure, Rodna, Climani, Harghita, Bodoc) i Apuseni
(Bihor, Gilu), unde habiteaz n ape puin adnci (1015 cm) i
puternic acide (pH = 3,54,2). Specia caracteristic Carex limosa este
nsoitnstratulmuscinaldeSphagnumcuspidatum,carepoateatinge
o acoperire de 3075%. Speciile nsoitoare caracteristice alianei
Rhynchosporionalbaesuntdominantenacestefitocenoze,alturide
care semnalm prezena i a unor elemente oligotrofe ale alianei
Sphagnion magellanici, care ne sugereaz evoluia sindinamic a
acestorgrupri(Duvigneaud1949;Ghuetal.1972;Philippi1977).

134. Sphagno cuspidatiRhynchosporetum albae Osvald 1923 em.


Koch1926
Specia Rhynchospora alba,extrem de rar n flora Romniei, formeaz
fitocenoze reprezentative numai n cteva mlatini oligotrofe din
Munii Bihor (Molhaul Mare de la Izbuc, Clele i n zona
premontanaMunilorFgraMlaca).Vegeteaznmicilacuricu
apsracnsubstanemineraleioreacieputernicacid(pH=4,2
5,2).
Considerate din punct de vedere ecologic, cenozele de Rhynchospora
alba din Carpaii romneti aparin la dou subasociaii: typicum
(Osvald1923)DierssenetReichelt1988,sracenspeciicaracteristice
clasei ScheuchzerioCericetea nigrae, dar n acelai timp bogate n
specii oligotrofe de diagnosticare ale ordinului Sphagnetalia i
caricetosum echinatae Coldea 1981, grupri cu caracter mezotrof,

112
identificatenMuniiFgraicareaucaspeciidiferenialepeCarex
echinata,C.lepidocarpa,C.nigra,Agrostiscanina.

CaricionlasiocarpaeVandenBergenapudLebrunetal.1949
n aceast alian au fost grupate fitocenozele turbicole mezo
oligotrofe care vegeteaz pe soluri turboase cu reacie acid pn la
slabbazic,netajelemontanisubalpindinCarpaiisudestici(700
1700m).
Speciile caracteristice ale acestei aliane sunt: Carex lasiocarpa, C.
diandra,C.chordorrhiza,Saxifragahirculus,Valerianasimplicifolia.

135. CaricetumlasiocarpaeOsvald1923em.Dierssen1982
Fitocenozele reprezentative ale acestei asociaii au fost descrise din
cteva mlatini mezotrofe ale Carpailor Orientali (Munii Climani)
i Meridionali (Munii Bucegi), unde se dezvolt pe soluri turboase,
bogate n sruri i cu o reacie foarte acid (pH = 55,2). Speciile
caracteristice acestei asociaii, care sunt n acelai timp i de
diagnosticare, sunt Carex lasiocarpa i Sphagnum warnstorfii. Prezena
ctorva elemente de Caricetalia nigrae alturi de speciile
caracteristice alianei i clasei, care domin aceste fitocenoze,
subliniaz contactul direct dintre aceste grupri. Dintre elementele
rarepentruflorariinoastresemnalmprezenanacestefitocenoze
aspecieiCarexchordorrhiza.

136. Caricetumdiandrae(Jonas1932)Oberdorfer1957
Fitocenozelede Carexdiandraaufostdescrisedincteva mlatinieu
mezotrofe situate n depresiunile intracarpatice ale Carpailor
Orientali (Dorna, Gheorgheni, Ciuc), unde vegeteaz pe soluri
turboase,cureacieneutrpnlaslabbazic(pH=7,17,9)ibogate
n sruri. Aceste condiii pedoclimatice sunt foarte apropiate de cele
n care vegeteaz asociaiile ordinului Caricetalia davallianae, din
carecauzgrupriledeCarexdiandraiC.chordorrhizaocupopoziie
intermediar ntre fitocenozele acidofile i cele bazofile. Specia
caracteristic a asociaiei, care realizeaz o acoperire medie de 35%,
este Carex diandra. Se remarc de asemenea prezena a numeroase
elemente specifice alianei Caricion davallianae i a ordinului

113
Tofieldietalia, subliniind caracterul foarte bazic al acestor fitocenoze
turbicole.
Sub aspect floristic i ecologic, cenozele de Carex diandra pot fi
grupate n dou subasociaii: typicum Grs 1968 (Syn.: Equisetetum
limosi Raiu F. 1971 p.p. non So 1927) i caricetosum nigrae Coldea
1981(Syn.:CariciMenyanthetumcaricetosumdiandraeF.Raiu1972p.p.
non So 1963), care se dezvolt pe soluri turboase mai srace n
substane organice, dar cu muli ioni de Ca. Speciile difereniale
pentru ultima subasociaie sunt: Carex nigra, Campylium stellatum,
Cratoneurum filicinum. Din categoria speciilor rare pentru Romnia,
prezente n aceste fitocenoze, amintim: Saxifraga hirculus, Drosera
anglica,Carexdioica,Pedicularissceptrumcarolinum.

137. SwertioperennisCaricetumchordorrhizaeColdea(1986)1990
Fitocenozele asociaiei au fost identificate n mlatinile mezo
oligotrofe din zona circului glaciar Grglu (Munii Rodnei), unde
vegeteazpesoluriturboase,profunde,npermanenumedeicuo
reacieslabacidpnlaneutr(pH=6,77).Speciilecaracteristicei
edificatoare pentru asociaie sunt: Carex chordorrhiza, Swertia perennis
i Allium schoenoprasum ssp. sibiricum. Aici sunt cantonate i unele
endemitecarpatice:ValerianasimplicifoliaiCarexnigrassp.dacica.De
asemenea, n aceste fitocenoze mai apar i unele elemente ale
ordinului Tofieldietalia ca: Parnassia palustris, Bartsia alpina, Juncus
triglumisiComarumpalustre.

CARICETALIANIGRAEKoch1926
Cuprinde cenozele microterme i cu caracter accentuat acidofil ce se
dezvolt exuberant n mlatini eumezotrofe din etajele montan i
subalpin. Dintre speciile caracteristice prezente n asociaiile din
Carpai amintim: Carex nigra, C. canescens, C. magellanica, Veronica
scutellata, Stellaria palustris, Juncus filiformis, Sphagnum palustre i
Sphagnumsubsecundum.

CaricionnigraeKoch1926em.Klika1934
Grupeaz fitocenozele higrofile i acidofile cantonate n mlatini eu
mezotrofe, constituite pe substrat acid, n jurul izvoarelor i rurilor

114
din etajele montan i subalpin, sau pe insule de colmatare din jurul
lacurilorglaciare.
Speciile caracteristice sunt: Bryum pseudotriquetrum, Calliergon
stramineum, Calliergonella cuspidata, Carex canescens, C. echinata, C.
nigra, Climacium dendroids, Juncus alpinus, J. conglomeratus, J. effusus,
Trifoliumspadiceum,Epilobiumpalustre.

138. JuncoCaricetum nigrae R. Txen (937) 1952 (Syn.: Caricetum


fuscaeF.Raiu1972nonBr.Bl.1915)
Fitocenozele edificate de Carex nigra ssp. nigra se gsesc frecvent n
mlatinile eumezotrofe din etajul montan al Carpailor Orientali
(Maramure, Bistriei, Raru, Gurghiu) i din depresiunile
intracarpatice (Giurgeu i Ciuc), precum i n Carpaii Meridionali
(Retezat,arcu),undesedezvoltpesoluriturboaseslabacide(pH=
66,2), cu ape minerale srace n sruri. Speciile de diagnosticare i
edificatoare ale acestei asociaii sunt: Carex nigra ssp. nigra, Juncus
conglomeratus i J. effusus. Alturi de acestea sunt bine reprezentate
elementele caracteristice clasei ScheuchzerioCaricetea nigrae, ca i
elementele higrofile i higromezofile ale pajitilor ce aparin
ordinelor Molinietalia i Arrhenatheretalia. Considerate din punct
devederefloristiciecologic,fitocenozelenoastredinCarpaiaufost
ncadrate n dou subasociaii: typicum Rybnicek 1974 i
calamagrostetosum neglectae Coldea 1981. Ultima subasociaie, mai
bogatnelementehigrofileeumezotrofeidominatdedifereniala
Calamagrostis neglecta, face legtura sindinamic cu cteva grupri
eutrofe ale alianei Magnocaricion. Asociaia cantoneaz i cteva
relicte glaciare ca: Viola epipsila, Polemonium caeruleum, Ligularia
sibirica,Spiraeasalicifolia.

139. Carici dacicaePlantaginetum gentianoidis Bocaiu et al. 1972


(Syn.:CaricetumdacicaeBuiaetal.1962)
n aceast asociaie endemic a Carpailor sudestici sunt grupate
cenozeledeCarexnigrassp.dacicacarevegeteazfrecventnmlatini
eumezotrofe,foarteacide(pH=55,8)dinetajelesubalpinialpinale
Carpailor Orientali i Meridionali. Speciile caracteristice i
edificatoare ale asociaiei sunt Carex nigra ssp. dacica i Plantago

115
gentianoides.Alturideacesteasuntprezentennumrmareelemente
caracteristice ordinului i clasei. De asemenea, sunt semnalate
numeroase specii ale alianei CardaminoMontion care prezint o
acoperirensemnat.
Din punct de vedere floristic i fitocenotic, gruprile din Carpaii
romneti au fost distribuite la dou subasociaii: typicum Coldea
1981,semnalatdinRetezat,FgraiRodneiidrepanocladetosum
Coldea 1981 (Syn.: Carici dacicaeDrepanocladetum Bocaiu et al. 1972;
Carici nigraeDrepanocladetum Resmeri 1973), avnd ca specii
difereniale pe Drepanocladus exannulatus i D. fluitans. Ultima
subasociaie a fost semnalat din Munii Retezat, Rodnei, Fgra i
Bucegi.

140. Eriophoretum scheuchzeri Rbel 1912 (Syn.: Sphagno


EriophoretumscheuchzeriSo1944)
Acestefitocenozeturbicole i microtermeaufostdescrisedinMunii
Rodnei, unde formeaz plcuri ce bordeaz zonele marginale ale
lacurilor glaciare, cu soluri turboase, superficiale, ce prezint un
coninut sczut de cationi mobili i o reacie acid (pH = 55,3).
Biotopurile asociaiei sunt caracterizate prin temperaturi sczute n
tot timpul perioadei de vegetaie, datorit meninerii zpezii timp
ndelungat n aceste staiuni, precum i prezenei apei reci provenite
din izvoarele alpine ce alimenteaz lacurile. Lipsa speciilor de
Sphagnum din aceste biotopuri semnific faptul c stratul de turb
este superficial n aceste staiuni, comparativ cu cele populate de
Eriophorum vaginatum. Din categoria speciilor rare pentru ara
noastr,prezentenacestefitocenoze,amintimpeJuncustriglumisiJ.
castaneus.

141. SphagnoCaricetumrostrataeSteffen1931(Syn.:Caricirostratae
SphagnetumO.Raiu1965nonZlyomi1931)
Cenozele de Carex rostrata sunt semnalate din depresiunile
intracarpatice ale etajelor montan i subalpin, unde vegeteaz pe
soluri turboase foarte umede, bogate n substane organice i cu o
reaciefoarteacid(pH=4,95,1).Speciileedificatoareicaracteristice

116
sunt Carex rostrata i Sphagnum recurvum s.l., care pot atinge o
acoperiremediede75%.
Dintre speciile caracteristice i difereniale ecologic pentru
fitocenozele din Carpai amintim: Pedicularis limnogena, Stellaria
uliginosa i Cardamine amara pentru subasociaia pedicularietosum
limnogenaeF.Raiu1965.Aumaifostdescrisesubasociaiile:typicum
Rybnicek1974,cratoneuretosumcommutatiColdea1990imaimulte
faciesuri(C.Drgulescu1995;Z.Kat2000).

142. Carici echinataeSphagnetum (Balzs 1942) So 1955 (Syn.:


CaricetumstellulataeCsrsetal.1956)
Aceste fitocenoze mezotrofe vegeteaz n mod curent pe soluri
turboase foarte acide (pH = 55,2) cu un coninut variabil n materii
organice. Specia caracteristic i edificatoare a asociaiei este Carex
echinata, care poate realiza o acoperire n jur de 30%. Alturi de
aceasta, n structura fitocenozelor sunt prezente n mod abundent
elementele caracteristice alianei, ordinului i clasei. De asemenea,
sunt bine reprezentate speciile oligotrofe ale ordinului Sphagnetalia
magellanici.
Din punct de vedere floristic i ecologic, cenozele de Carex echinata
din Carpaii romneti au fost grupate n dou subasociaii: typicum
So 1934 (1954) i pedicularietosum limnogenae Coldea 1973,
specific mlatinilor eumezotrofe din Munii Apuseni, care prezint
ca specii difereniale pe: Pedicularis limnogena, Valeriana simplicifolia,
Luzula sudetica. Considerate sub aspect sindinamic, fitocenozele
alianei Caricion nigrae evolueaz n acelai timp cu depozitele de
turbctredezvoltareaasociaiilorclaseiOxycoccoSphagnetea.

143. JuncofiliformisCaricetumnigraeSandaetPopescu1988
Asociaia a fost identificat i descris din depresiunile mltinoase
aleMasivuluiSemenic.DominngeneralJuncusfiliformis,darsepot
ntlni situaii cnd Carex nigra poate domina, formnd subasociaia
caricetosumnigraeSandaetPopescu1988.Vegetaiaatingenlimea
de 2040 cm i realizeaz o acoperire de 95100%.Cele mai frecvente
nsoitoaresunt:Carexechinata,C.curta,C.pauciflora,Sphagnumterres,

117
Eriophorum vaginatum, Molinia caerulea, Polygonum bistorta, Carex
rostrata.

CalamagrostidionneglectaePreisingapudOberdorfer1949
Aliana cuprinde gruprile eutrofe cu un spectru mai ngust de
integrare cenotic, impregnate de unele relicte glaciare cum sunt
Calamagrostis neglecta i C. canescens i cu participarea a numeroase
elementedeScheuchzerioCariceteanigrae.

144. CalamagrostetumneglectaeTengwal1920
Calamagrostis neglecta, specie relictar n flora rii noastre, atinge n
mlatinile din bazinele intracarpatice avanpostul extrem sudic al
arealului su european. Cenozele din bazinul Giurgeului (Raiu F.
1971; Gergely I. et Raiu F. 1974) se caracterizeaz printro structur
floristic relativ srac, adpostind ca specii rare pe Cnidium dubium
i Ligularia sybirica. Justificarea ncadrrii cenotaxonomice a acestor
gruprisafcut,ntrealtele,datoritprezeneispeciilor:Carexnigra,
C. canescens i Eriophorum angustifolium. n stadiul optim, asociaia
este dominat de elemente caracteristice alianelor Calthion,
Filipendulion i Molinion. Prezena acestor specii poate fi expresia
mozaicrii fitocenozelor de mlatini eutrofe i un indiciu succesional
n dinamica vegetaiei, spre instalarea pajitilor clasei Molinio
Arrhenatheretea.

CARICETALIADAVALLIANAEBr.Bl.1949
Ordinul cuprinde vegetaia terenurilor mltinoase de pe substraturi
calcaroase,dezvoltatenproximitateaizvoarelorirurilordinetajele
colinare i montane ale regiunii eurosiberiene. n Romnia, aceste
fitocenoze sunt bine reprezentate, iar n structura lor floristic
prezintdreptcaracteristicepe:Parnassiapalustris,Pinguiculavulgaris,
Carexflava,C.lepidocarpa,Eleocharisquinqueflora,Dactylorhizaincarnata,
D.maculata,CampyliumstellatumiDrepanocladusrevolvens.

CariciondavallianaeKlika1934
Aliana reunete fitocenozele turbicole, neutrofile sau slab bazifile
care se dezvolt n mlatinile eumezotrofe pe substrat calcaros.

118
Deoarecentimpulsezonuluiestivalacesteaprezintunconinutmai
redus de umiditate, n aceste mlatini penetreaz numeroase
elementetransgresivealeordinuluiMolinietalia.
Dintre speciile caracteristice prezente n mlatinile din ara noastr
enumerm: Epipactis palustris, Swertia perennis, Eriophorum latifolium,
Schoenus nigricans, Tofieldia calyculata, Polygala amarella, Carex panicea,
C. distans, C. hostiana, Primula farinosa, Liparis loeselii i Campylium
protensum.

145. OrchidoSchoenetum nigricantis Oberdorfer 1957 (Syn.:


Schoenetum nigricantis I. Pop et al. 1962; SchoenetoArmerietum
barcensis Morariu 1967; Juncetum maritimi schoenetosum nigricantis
Srbuetal.1995)
Cenoze reprezentative de Schoenus nigricans au fost descrise de la
periferia Munilor Gilu, Dealul FeleaculuiCluj (Valea Morii),
chiuveta Braovului, litoralul Mrii Negre i din Delta Dunrii.
Acestea vegeteaz pe soluri mltinoase, gleice cu un coninut redus
dematerieorganic.
Dup structura lor floristic, au fost separate dou subasociaii:
typicum Coldea 1966 i armerietosum (Morariu 1964) Coldea 1977,
avnd ca specii difereniale pe Armeria maritima ssp. barcensis i
Euphrasiahirtella.

146. CaricetumdavallianaeDutoit1924
Fitocenozele de Carex davalliana au fost semnalate din mlatinile
mezoeutrofe ale depresiunulor intracarpatice (Ciucului, Braov) i
dinzonapremontanaMunilorGilu(DepresiuneaIara).Dinpunct
devederefloristic,fitocenozeledelanoisedeosebescfadeceleale
EuropeiCentraleprinprezenadiferenialeiValerianasimplicifolia.
Sub raport floristic i ecologic, au fost distinse dou subasociaii:
typicum Smarda 1961 i molinietosum caeruleae (Morariu 1967)
Coldea1977,cesedezvoltnstaiunicuumiditatemairedusicare
prezint ce difereniale ecologice pe Molinia caerulea i Campylium
protensum.


119
147. Seslerietumuliginosae(Palmgren1916)So1941
Cenozele cu Sesleria uliginosa au fost descrise din Depresiunea
Braovului (Hrman, Stupini, Bod, Prejmer), unde populeaz zonele
marginale ale unor mlatini eutrofe. Solul turbos pe care se dezvolt
aceste fitocenoze prezint un exces de umiditate primvara, iar spre
sfritul verii seac. Prezena masiv n structura acestor grupri a
speciilor mezohigrofile caracteristice alianei Molinion sugereaz
tendina de evoluie sindinamic, concomitent cu diminuarea
umiditiidinsol.

148. CariciflavaeEriophoretumlatifoliiSo1944
Fitocenozele mezoeutrofe edificate de Carex flava i Eriophorum
latifolium sunt ntlnite frecvent n Carpaii romneti, din etajul
montan inferior (500 m) pn n cel montan superior (1700 m).
Acestea vegeteaz pe terenuri slab nmltinite, pe soluri turboase,
gleizate, slab acide sau neutre (pH = 5,86,8) i foarte bogate n
substane organice. Aceste fitocenoze prezint multe elemente
relictare, mai ales n Depresiunea Giurgiului, ca: Betula humilis,
Spiraeasalicifolia,Ligulariasibirica,Violaepipsila.
Subaspectecologicifloristicaufostdistinsesubasociaiile:typicum
Coldea 1977, cu o compoziie floristic omogen; caricetosum nigrae
So 1957, cantonate pe turbe eumezofile acide (pH = 5,8) i cu
coninutmaredesubstaneorganice,fitocenozencaresuntprezente
diferenialele ecologice Carex nigra. Molinia caerulea i Salix
rosmarinifolia; caricetosum gracilis I. (Gergely 1966) Coldea 1977, ce
grupeaz cenozele premontane srace n specii caracteristice alianei
iordinuluiicaresedezvoltpesolurigleizatefoarteumedeicare
vin n contact cu fitocenozele alianei Magnocaricion; menthetosum
longifolii Raiu 1972, ce grupeaz cenozele zonei montane ce conin
cteva difereniale locale: Mentha longifolia, Juncus effusus i
Gymnadeniaconopsea.

149. CariciflavaeBlysmetumcompressiColdea1997
Cenozele turbicole edificate de Blysmus compressus i multe specii de
Carex (C. lepidocarpa, C. nigra, etc.) se ntlnesc sporadic pe mici
suprafee cantonate la marginea rurilor nmltinite din etajul

120
montan i subalpin ale Carpailor Orientali (Raru, Ceahlu,
Climani, Brgului), Meridionali (Bucegi) i Occidentali (Gilu,
ValeaRuncului).
Vegeteaz pe soluri lutoase, gleizate, puin nmltinite, bogate n
substaneorganiceicarbonatdecalciu,cureaciebazic(pH=7,5).
Fitocenozele din ara noastr au fost ncadrate n subasociaia
typicum Coldea 1977, caracterizat prin prezena speciilor Juncus
compressusiJ.inflexus.

XI.OXYCOCCOSPHAGNETEABr.Bl.etR.TxenexWestoffetal.
1946
Reunete vegetaia mlatinilor ombrogene, oligotrofe i mezo
oligotrofe, formate dintrun numr redus de specii i rspndite n
principalnzonatemperatiborealaEuropei.Condiiileclimatice
necesare dezvoltrii acestor fitocenoze n Carpaii romneti se
caracterizeaz prin precipitaii anuale abundente (> 1000 mm) i
temperaturi medii anuale sub 5 C. Substratul edafic al acestor
mlatini este o turb oligotrof care variaz ntre 26 m, cu un
coninut foarte redus de substane minerale. Speciile oligotrofe
caracteristice acestei clase sunt: Betula nana, Salix myrtilloides,
Lycopodiella inundata, Andromeda polifolia, Oxycoccus palustris, O.
microcarpus,Scheuchzeriapalustris,etc.

SPHAGNETALIAMAGELLANICI(Pawowski1928)Moore1968
Ordinul reunete vegetaia oligotrof i mezooligotrof a turbriilor
din Europa Central i de Nord. Speciile de diagnosticare din
Carpaiisudesticisunt:Eriophorumvaginatum,Oxycoccuspalustris,O.
microcarpus,Andromedapolifolia,Droserarotundifolia,Sphagnumfuscum,
S.capilifolium,PolytricumstrictumiAulacomniumpalustre.

SphagnionmagellaniciKstneretFlsner1933
AlianacuprindevegetaiademlatinioligotrofealeEuropeiCentrale
ideEst,rspnditefrecventnetajulmontanicarearecaspeciide
diagnosticare pe: Empetrum nigrum, Carex pauciflora, Betula nana,
Sphagnummagellanicum,S.fallax,S.angustifolium.


121
150. Sphagnetum magellanici (Malcuit 1929) Kstner et Flsner 1933
(Syn.:EriophorovaginatiSphagnetumI.Popetal.1968)
FitocenozeleoligotrofeedificatedeSphanummagellanicumiS.fuscum
se ntlnesc frevent n turbriile etajului montan al Carpailor
Orientali (Guti, Bistriei, Harghita, Bodoc, Vrancei) i Occidentali
(Bihor,Gilu),undevegeteaznzonacentralaacestorturbrii.
Particularitile floristice ale fitocenozelor din Carpai au determinat
ncadrarea acestora n subasociaia sphagnetosum fusci Dierssen
1977,caracterizatprintrunconinutredusdesubstanemineraleio
reaciefoarteacid(pH=4,54,8).

151. EriophorovaginatiSphagnetumrecurviHueck1925
Asociaiacuprindefitocenozemezooligotrofe,acidofile,dominatede
Eriophorum vaginatum i unele specii de Sphagnum ca S. fallax i S.
magellanicum. Solurile turboase pe care se dezvolt aceste fitocenoze
prezint un coninut redus de substane minerale (35%) i o reacie
acid (pH = 4,24,6). Caracterul mezooligotrof al acestor fitocenoze
este subliniat de prezena n structura lor floristic a unor elemente
de Caricetalia nigrae. Fitocenozele etajului montan, bogate n specii
oligotrofe, fr specii difereniale, sunt reunite n subasociaia
typicum Coldea 1989. Cele ale etajului alpin din Masivul Retezat
(Borza 1934; Bocaiu et al. 1972), care prezint unele difereniale
geografice i ecologice cum sunt Carex nigra ssp. dacica, Plantago
gentianoides i Sphagnum subsecundum, sunt reunite n subasociaia
caricetosumdacicaeColdea1989.
Subasociaia menyanthetosum Srbu et al. 1997 prezint ca
diferenialpeMenyanthestrifoliataiafostdescrisdinLaculNegru
(com.Nistoreti,jud.Vrancea).

XII.FESTUCETEAVAGINATAESo1968
Clasa reunete vegetaia psamofil ce se dezvolt pe terenurile de
originecontinental.Speciicaracteristicepentruclas,ordinialian
sunt: Achillea ochroleuca, Alkanna tinctoria, Alyssum montanum ssp.
gmelini, Anchusa ochroleuca, Astragalus varius, Centaurea arenaria,
Crocus variegatus, Dianthus polymorphus, Echinops ruthenicus, Erodium
hoefftianum, Festuca vaginata, Festuca arenicola, Gypsophila paniculata,

122
Helychrysumarenarium,Hieraciumechioides,Holoschoenusvulgaris,Inula
salicina, Koeleria glauca, Linum hirsutum ssp. glaucescens, Colchicum
arenarium, Dianthus serotinus, Festuca wagneri, Peucedanum arenarium,
Sedum sartorianum ssp. hillebrandtii, Syrenia cana, S. montana,
Tragopogonfloccosus.

FESTUCETALIAVAGINATAESo1957
FestucionvaginataeSo1929
152. FestucetumvaginataeRapaicsexSo1929
Asociaia a fost identificat pe nisipurile din curbura Dunrii
(Piscule, Izvoarele, Balta Verde) i din ostrovul Moldova Veche.
Speciileindicatoare,FestucavaginataiKoeleriaglauca,suntnsoiten
curbura Dunrii de: Corispermum nitidum, Teucrium polium, Viola
kitaibeliana, Asperula tenella (Pun et Popescu G. 1972). n ostrovul
MoldovaVeche(MorariuetDanciu1970)speciilemaifrecventesunt:
Centauria arenaria, Tragopogon floccosus, Polygonum arenarium, Kochia
laniflora, Euphorbia seguierana, Thymus dacicus, Fumana procumbens,
Carexliparocarpos.

153. Festucetum beckeri Sanda et Popescu 1997 (Syn.: Festucetum


vaginatae arenicolum Popescu et Sanda (1976) 1979; Festucetum
arenicolaetefanetal.2001)
Fitocenozele asociaiei realizeaz o acoperire de 6070%, ocupnd
partea superioar i mijlocie a dunelor. Pe dunele plate situate n
hasmacurile de la Letea, asociaia ocup suprafee apreciabile, n
structura fitocenozelor penetrnd numeroase elemente psamofile i
xerofile. Speciile caracteristice i difereniale pentru fitocenozele din
Delta Dunrii sunt: Fesctuca beckeri, Ephedra distachya, Koeleria glauca,
Corispermum nitidum, Astragalus varius, Tragopogon floccosum. Un
numr mare de specii psamofile sunt prezente n cadrul asociaiei,
dintrecaremaifidelesunt:Euphorbiaseguerana,Dianthusbessarabicum,
Fumana procumbens, Helichrysum arenarium, Kochia laniflora, Silene
conica,Polygonumarenarium,Secalesylvestre,Bromustectorum.Deosebit
de numeroase sunt elementele xerofile ale clasei FestucoBrometea,
direcie spre care tinde s evolueze vegetaia pe msura nelenirii
terenuluiiastructurriisolului.

123
154. Festucetum polesicae A. Oprea 1998 (Syn.: Festucetum beckeri
polesicaeA.Oprea1998)
Fitocenozele psamofile identificate la Hanu Conachi se instaleaz pe
terenplansaupeversaniiicoameledunelor,cunisipmaimultsau
mai puin stabilizat, unde apa freatic se gsete la peste 1 m
adncime. Staiunea se caracterizeaz printro insolaie puternic,
psamosoluri accentuat levigate i bogate n hidroxizi. Vegetaia
acoper solul n proporie de 3050%. Dintre speciile nsoitoare
amintim: Anthemis ruthenica, Alyssum desertorum, Dianthus
polymorphus, Erysimum diffusum, Koeleria glauca, Kochia laniflora,
Euphorbia seguerana, Achillea ochroleuca, Scabiosa ucranica precum i
numeroase specii ale clasei FestucoBrometea venite din vegetaia
limitrof. Aceste fitocenoze succed asociaiei Achilleo ochroleucae
Secalietum sylvestris i evolueaz spre Saliceto rosmarinifoliae
Holoschoenetumvulgaris.

155. Festuco vaginataeCorynephoretum So in Aszd 1935 (Syn.:


Festucetum vaginatae crianensis Resmeri et al. 1967; Euphorbio
Festucetumglaucaessp.buiaeResmerietal.1967)
Fitocenozele analizate de Karcsonyi (1979) se instaleaz pe pantele
dunelor de nisip sau la poalele acestora, pe terenurile slab fixate de
vegetaie. Se dezvolt pe fondul general al asociaiei Brometum
tectorum. Speciile cele mai frecvente ntlnite n aceste fitocenoze i
caracteristice alianei Festucion vaginatae sunt: Koeleria glauca,
Euphorbiaseguierana,Onosmaarenarium,Alyssumdesertorum,Hieracium
echioides, Dianthus pontederae, Carex supina. n aceste grupri sunt
adpostite o serie de rariti floristice ca: Spergula pentandra, Alyssum
montanum ssp. gmelini, Pulsatilla pratensis ssp. hungarica, Rhinanthus
borbasii,Minuartiaviscosa.

156. KoelerioglaucaeStipetumborysthenicaePopescuetSanda1987
Ocup suprafee ntinse pe Grindul Letea unde vegeteaz pe dunele
aplatizate sau pe versanii vestici, nordestici sau sudestici de la
DmbulluiBlanintreHasmaculMareiHasmaculMic.ncadrul
asociaiei domin Stipa borysthenica, fiind nsoit fidel de Koeleria
glauca, realiznd mpreun o acoperire medie de 80%. Fitocenozele

124
sunt alctuite masiv de un nucleu de specii ale alianei Festucion
vaginatae ca: Astragalus varius, Asperula setulosa, Minuartia setacea,
Euphorbia seguerana, Helichrysum arenarium, Tragopogon floccosus,
Dianthus polymorphus, Ephedra distachya, Syrenia montana, Festuca
beckeri.
Numrulmaredespeciiprecumicaracteristicilelorbiologicefacca
acestea s aib o putere mare de fixare a nisipurilor aflate nc n
stadiiincipientedeconsolidareiadeseaspulberatedevnt.Tendina
de evoluie a asociaiei espre spre edificarea fitocenozelor de
Festucetumbeckeri.

157. SalicetorosmarinifoliaeHoloschoenetumvulgarisMititeluetal.
1973
Fitocenozele descrise de Simon T. (1960) din Delta Dunrii ca:
LythroHoloschoenetumromanisencadreazcastructurlaaceast
asociaie. n cadrul fitocenozelor deltaice de la Stipoc i Grindul lui
Blan (Sanda et al. 1987) abund speciile asociaiei Festucion
vaginatae dintre care amintim: Anthemis ruthenica, Euphorbia
seguerana,Dianthuspolymorphus,Carexcolchica,Festucabeckeri,Koeleria
glauca,Asperulasetulosa,Helianthemumnummularium,Syreniamontana,
Minuartiasetacea.
n cadrul asociaiei sa descris subasociaia holoschoenetosum Sanda
etal.1987.

BassiolanifloraeBromiontectorum(So1957)Borhidi1996
Aliana colonizeaz nisipurile aflate n faze mai avansate de
solificare. Specii caracteristice: Alyssum desertorum, Bromus squarosus,
B. tectorum, Corispermum nitidum, Erodium neilreichii, Erysimum
officinalis, Gypsophila paniculata, Kochia laniflora, Plantago arenaria,
Polygonumarenarium,Secalesylvestre,Sileneconica,Tribulusterrestris.

158. BrometumtectorumBojko1934
Asociaiavegeteazpenisipuricontinentalesaupecelealelitoralului
maritim dintre Mamaia i Nvodari. Se ntlnete la Hanu Conachi,
Barcea, Iveti, erbneti (Cmpia Tecuciului), ostrovul Moldova
Veche,nordvestulRomniei,cotulDunrii(Calafat)iDeltaDunrii.

125
Pe nisipurile de la Calafat (Pun et Popescu G. 1972) este semnalat
subasociaia secaletosum Hargitai 1937. Asocia se ntlnete de
asemenea pe nisipurile din stnga Jiului (Buia et Pun 1964).
SubasociaiagypsophiletosumperfoliataePopescuetSanda1977este
semnalat de la Mamaia. Subasociaia centauretosum arenarii Sanda
et al. 1987 a fost descris de pe nisipurile de la C.A. Rosetti. n
fitocenozele din Cmpia Tecuciului (Oprea A. 2003) ptrund
numeroase specii de Festucetea vaginatae i FestucoBrometea, ce
arat tendina de evoluie spre gruprile de Violaeto hymettiae
CynodontetumdactylonisauPlantaginetumindicae.

159. BromoCynodontetum I. Pop 1970 (Syn.: Bassio laniflorae


Brometumtectori(So1929)Borhidi1996)
Este o asociaie cu rol important n fixarea nisipurilor. Se instaleaz
pe locurile mai ridicate, uscate, bttorite i vntuite. Caracterul
arenicol al acestor grupri este marcat de prezena unui grup
importantdespeciialeclaseiFestuceteavaginataeca:Secalesylvestre,
Euphorbia gerardiana, Silene conica, Holoschoenus vulgaris, Astragalus
varius, Dianthus bessarabicum. Pe grindurile Letea i Stipoc (Sanda et
al. 1987) n aceste fitocenoze ptrund multe elemente halofile ca:
Puccinellia limosa, Aster tripolium, Suaeda maritima, Aeluropus littoralis,
Artemisia santonicum, Hordeum hystrix. La Vama Veche (Pop I. 1970)
acestegruprisuntcontaminatedeprezenamultorelementesudice:
Alyssum minutum, Astragalus hamosum, Centaurea diffusa, Eryngium
maritimum,Euphorbiastepposa,ScolymushispanicusiSilenethymifolia.

160. Aperetum maritimae Popescu, Sanda et Doltu 1980 (Syn:


Aperetum spicaventi So 1953 subass. ponticum Popescu et Sanda
1972)
Ocup nisipurile n curs de fixare, att pe litoralul maritim dintre
Eforie i Nvodari, ct i cele din complexul lagunar RazimSinoe
(Grindul Chituc). Dintre elementele psamofile cele mai frecvente
amintim: Holoschoenus vulgaris, Euphorbia seguierana, Medicago falcata
var. romanica, Agrostis pontica. Fitocenozele sunt penetrate de unele
elemente halofile i suportant halofile ca: Mentha pulegium, Plantago
maritima,Juncusgerardi,J.maritimus,Trifoliumfragiferum.

126
161. Secali sylvestrisBrometum tectorum Hargitai 1940 (Syn.:
SecaletumsylvestrePopescuetSanda1973)
Vegeteaz pe nisipurile litoralului i n Delta Dunrii, fiind una din
cele mai reprezentative grupri psamofile. Speciile caracteristice
SecalesylvestreiBromustectorumpopuleazduneleextremdesrace
n sruri minerale nutritive, care se usuc rapid odat cu venirea
sezonului secetos. Structura fitocenozelor este bogat n elemente
psamofile ca: Apera maritima, Polygonum arenarium, Gypsophila
perfoliata,Centaureaarenaria,Agrostispontica,Elymussabulosus.

162. AchilleoochroleucaeSecalietumsylvestrisMititeluetal.1973
Fitocenozele sunt rspndite n aprtea sudic a dunelor de la Hanu
Conachi. Nucleul central al asociaiei este format de speciile alianei
Festucion vaginatae: Astragalus varius, Asperula setulosa, Centauria
arenaria ssp. borysthenica, Corispermum nitidum i Dianthus
polymorphus.
n cadrul asociaiei sau identificat subasociaiile euphorbietosum
Mititelu et al. 1973, n care domin specia Euphorbia seguerana;
koelerietosum Mititelu et al. 1973, cu dominana speciei Koeleria
glauca i calamagrostietosum Mititelu et al. 1973, cu dominana
specieiCalamagrostisepigeios.

163. KochiolanifloraeSecalietumsylvestrisMititeluetal.1973
Este identificat pe nisipurile fluviatile nestabile, situate la liziera
plantaiilor de salcm din Rezervaia Hanu Conachi. Nucleul central
al asociaiei este identificat de elemente ale alianei Festucion
vaginatae i ordinului Festucetalia vaginatae ca: Achillea ochroleuca,
Polygonum arenarium, Veronica praecox, Allium flavescens, Corispermum
nitidum,Koeleriaglauca,Plantagoarenaria.

FestucoMollugionBorza1961
Alianendemicdescrisdepenisipurilencursdefixare.
Specii caracteristice: Festuca vaginata, Mollugo cerviana, Plantago
arenaria,Kochialanifloria,Violahymettia.


127
164. Plantaginetum arenariae (Buia et al. 1960) Popescu et Sanda
1987
Vegeteaz n cotul Dunrii, n tertoriul situat n jurul localitilor
Gurila Mic, Gurila Mare, Padina, Ciupercenii Noi i Izvoarele.
Fitocenozele asociaiei mai sunt amintite din Lunca Olteului (Pun
1967) i interfluviul JiuDesnui (Obedeanu, Gabru spre Ruptura,
Cert spre Giurgia, Nedeia, Dunreni; Cru D. 1973). Speciile
caracteristiceidominantesunt:Plantagoarenaria,Kochialaniflora,Poa
bulbosa ssp. vivipara, Digitaria sanguinalis, Bromus tectorum, Viola
kitaibeliana. Pe nisipurile de la Mamaia (Hanul Pirailor) aceste
gruprisentlnesclamargineafitocenozelordeElymussabulosus.n
Delta Dunrii, asociaia se cantoneaz lng fitocenozele de Elymus
sabulosus sau la adpostul tufelor de Hippopha rhamnoides de la
Sulina, Sfitofca i Sfntu Gheorghe. Este o grupare pionier care
succede fitocenozele dominate de Mollugo cerviana sau Bromus
tectorum(OpreaA.2003).

165. MolluginetumcervianaeBorza1963
EstecitatdelaHanuConachi,Tmbureti,BaliCraiovia,undese
instaleaz pe nisipurile n curs de fixare. Dintre elementele tipic
psamofile ale acestor grupri amintim: Veronica praecox, Silene conica,
Helichrysum arenarium, Kochia laniflora, Astragalus virgatus, Polygonum
arenarium, Tribulus terrestris, Syrenia cana, Anthemis ruthenica, Viola
hymettia,Minuartiaviscosa.

166. Achilleo ochroleucaeViolaetum hymettiae Sanda et al. 2001


(Syn.: Violaeto (hymettiae)Cynodontetum D. Cru 1973; Veronico
(vernae)MinuartietumD.Cru1973)
Fitocenozele de Achillea ochroleuca i Viola hymettia ocup reliefuri
variate,dezvoltnduse penisipuriumede,ninterdune,ptrunznd
uneori n fitocenozele de Bromo sterilisRobinietum i Pruno
spinosaeCrataegetum. Asociaia a fost descris din interfluviul Jiu
Desnui(CruD.1973)iidentificatulteriornCmpiaTecuciului
ibazinulinferioralSiretului(OpreaA.1998,2003).
SubasociaiaminuartietosumviscosaeSandaetal.2001(Syn:Veronico
(vernae)Minuartietum D. Cru 1973) ocup vrfurile de dune uscate

128
i spulberate de la Obedeanu, Nedea i Hanu Conachi. Cele dou
speciiedificatoare,AchilleaochroleucaiViolahymettia,suntnsoitede
Minuartia viscosa, Cynodon dactylon, Erysimum diffusum, Silene conica,
Myosotis stricta, Anthemis ruthenica, Sagina procumbens, Erodium
neilreichii.
Subasociaia cynodontetosum Sanda et al. 2006 (Syn: Violaeto
(hymettiae)Cynodontetum D. Cru 1973) ocup nisipurile mai umede
de la Hanu Conachi i Lieti (jud. Galai), unde de multe ori
fitocenozele lemnoase de Bromo sterilisRobinietum i Quercetum
pedunculiflorae i ofer condiii propice pentru dezvoltare. Din
aliana FestucoMollugion sunt prezente: Achillea ochroleuca, Tragus
racemosus,Alyssumdesertorum,Anthemisruthenica,Tragopogonfloccosus
ssp.brevirostris,Scirpusholoschoenus.

Scabiosionargentae(Bocaiu1975)PopescuetSanda1987
Aliana reunete gruprile psamofile de pe dunele i nisipurile
litoraluluiMriiNegre,cuunaccentuatcaractercontinental,fiindun
cenotaxonparalelcuFestucionvaginatae.
Speciicaracteristice: Scabiosaargentea,Silenethymifolia, S.borysthenica,
Echinops ruthenicus, Medicago falcata var. filiformis i diferenialele
locale:Alyssumborzeanum,Convolvuluspersicus.

167. Secali sylvestriAlyssetum borzeani (Borza 1931 n.n.) Morariu


1959
Este o grupare regional, descris din rezervaia de la Agigea.
Burduja C. (1968) semnaleaz un facies cu Astragalus virgatus, iar n
colaborare cu Horeanu C. (1970), descrie varianta cu Cynanchum
acutum pe care Mititelu D. et al. 1992 o consider subasociaie:
cynanchetosum acuti. Alturi de speciile alianei, care sunt bine
reprezentate, se observ infiltrarea multor elemente de
Sisymbrietalia(inclusivOnopordetalia)ca:Centaureadiffusa,Anchusa
proceraiSisymbriumorientale.AsociaiaafostidentificatpeGrindul
SaeleIstria,jud.Constana(DrgulescuC.1997)inparteanordica
Grindului Lupilor (Srbu I. et al. 2000) unde particip: Bromus
tectorum, Euphorbia seguerana, Erysimum diffusum, Centaurea arenaria

129
ssp. borysthenica, Astragalus virgatus, Cerastium dubium, Poa bulbosa,
Cynodondactylon.

168. Xeranthemo annuuoScabiosetum argenteae Bocaiu 1975 (incl.


ass. Scabiosa ucranicaMarrubium peregrinum (Borza 1931 n.n.)
Morariu1957)
erbnescu I. (1970) o semnaleaz de la Agigea sub denumirea de
asociaiadeScabiosaucranica,pebazaunuireleveu.BocaiuN.(1975)
o descrie ca asociaie nou, ncadrndo n aliana Scabiosion
argentae. Nucleul floristic al asociaiei este alctuit din speciile
ordinuluiFestucetaliavalesiacaeianumeFestucavalesiaca,Anthemis
tinctoria, Thymelaea passerina, Salvia aethiopis, Stipa capillata, Asperula
cynanchica,careindiconotdexerofileaccentuataacestorgrupri.
n cadrul asociaiei remarcm i prezena unor elemente de
ArtemisioKochionSo1959,careneindictendinadeevoluiespre
AgropyrocristatiKochietumprostrataeZlyomi1958.

169. Scabioso argenteaeCaricetum colchicae (Simon 1960) Krausch


1965 (Syn.: Caricetum colchicae Simon 1960; Carici colchicae
HoloschoenetumvulgaristefanetSrbu1995)
AsociaiaafostdescrisdelaHasmaculOmer,GrindulLetea(Simon
1960) sub numele de Caricetum colchicae. Krausch H.D. (1965)
descrie aceste fitocenoze sub denumirea de ScabiosoCaricetum
colchicae.FitocenozeledepegrindulLeteaprezint,pelngspeciile
caracteristice i dominante, pe: Secale sylvestre, Euphorbia seguierana,
Dianthus polymorphus, Erysimum diffusum, Centaurea arenaria,
Gypsophilatrichotoma,Bromustectorum.
n cadrul asociaiei sunt identificate dou variante, cu Xanthium
strumarium i cu Koeleria glauca, precum i o subasociaie cu
Convolvulus persicus. n fitocenozele influenate antropic domin
elementele ruderale aa cum este cazul cu Xanthium strumarium, n
caremaiaparPotentillasupinaiMelilotusalbus.
Subasociaia ephedretosum Sandaet al. 1999 (Syn.: EphedroCaricetum
colchicae (Prodan 1935 n.n., Morariu 1959) Sanda et Popescu 1973) a
fost nlnit la Agigea, Letea i Grindul Chituc (Srbu et al. 1995),

130
unde Ephedra distachya reuete s fructifice abundent i se pare c
estencontinuexpansiune.

170. HoloschoenoCalamagrostetum epigeios Popescu et Sanda 1978


(Syn.: XeroCalamagrostetum epigei Burduja et al. 1969 (ined.) in
Horeanu1976)
Calamagrostis epigeios se dezvolt pe dunele fixate sau cu un grad
avansat de fixare, n general pe dmburile zvntate, dar i pe
terenurile plane sau puin excavate. Este unadintre cele mai robuste
plantedepenisipurilelitoralului,cudezvoltareabundent,alctuind
o band aproape continu n lungul cordonului dintre Mamaia i
Nvodari.Speciilecelemaireprezentativedinacestefitocenozesunt:
Agrostispontica,Holoschoenusvulgaris,Juncusarticulatus,Carexdistans,
Apera spicaventi ssp. maritima. Asociaia se dezvolt n special n
microdepresiuni unde apa bltete n sezonul vernal iar substratul
nisipos este bogat n depuneri aluviale. Srbu I. et al. (2000) au
identificat aceste fitocenoze pe Grindul Lupilor, avnd ca specii mai
reprezentative pe: Carex distans, Juncus maritimus, Samolus valerandi,
Calytegia sepium, Festuca arundinacea. Oprea A. (2003) prezint apte
relevee din Rezervaia Hanu Conachi, unde cele mai frecvente
nsoitoare sunt: Achillea ochroleuca, Kochia laniflora, Scabiosa ucranica,
Secalesylvestre.

171. Scabioso argenteaeArtemisietum campestris Popescu et Sanda


1968
Populeaz nisipurile ce la C. A. Rosetti, uor vlurite, reuind o
acoperire medie de 6575%. n cadrul asociaiei domin elementele
alianei Festucion vaginatae ca: Euphorbia seguerana, Kochia laniflora,
Silene otites, Erysimum diffusum, Astragalus varius, Syrenia montana,
Koeleriaglauca,Dianthuspolymorphus,Asperulasetulosa,Festucabeckeri,
Helichrysum arenarium. Oprea A. (2003) analizeaz aceste grupri din
Rezervaia Hanu Conachi, unde ating o acoperire medie de 5585%.
Aici se remarc participarea urmtoarelor nsoitoare: Achillea
ochroleuca,Kochialaniflora,Sileneotites,Koeleriaglauca,Violahymettia.


131
XIII.PUCCINELLIOSALICORNIETEAopa1939
Reprezint vegetaia halofitelor obligatorii care se dezvolt pe
terenuri puternic pn la mediu srturate i cu exces de umiditate
primvarailanceputulverii.Solurilesalineialcaliceocupnara
noastr cca. 300 000 ha. Fiind cunoscute n literatur ca soluri
halomorfe i hidrohalomorfe, iar n practica agricol ca srturi,
soluri srturate, slatini sau sicuri. Acestea sunt populate de pajiti
slab productive i cu valoare furajer sczut. Dup coninutul n
sruri, distribuirea lor, precum i raportul anionilor pe toat
adncimea profilului de sol, solurile saline i alcalice se clasific n:
solonceacuri,soloneuriisolodii.
Specii caracteristice: Aeluropus littoralis, Salicornia prostrata, Suaeda
maritima, Spergularia salina, Plantago maritima, Puccinellia limosa,
Limonium gmelini, Plantago schwarzenbergiana, Aster tripolium ssp.
pannonicus,Artemisiasantonica.

SALICORNIETALIABr.Bl.(1928)1933
Reprezint vegetaia halofitelor obligatorii care se dezvolt pe
terenuri puternic srturate i cu exces de umiditate n timpul
primveriiinceputulverii.

Salicornion prostratae Ghu 1989 (Syn.: TheroSalicornion auct.


roman.)
Specii caracteristice: Bassia hirsuta, Salicornia prostrata, Salsola soda,
Suaedamaritima.

172. Salicornietum prostratae So (1927) 1964 (Syn.: Salicornietum


europaeaeauct.roman.;SalicornietumherbaceaeSo1927)
Este una dintre cele mai frecvente grupri anuale halofile care
populeaz solonceacurile umede de pe cuprinsul microdepresiunilor
periodic inundate. Adesea Salicornia prostrata domin pe suprafee
mari, edificnd aproape fitocenoze monosinuziale. n acestea sunt
nelipsite elementele obligatoriu halofile ca: Suaeda maritima,
Spergulariamedia,S.salina,Astertripoliumssp.pannonicus,Salsolasoda,
Puccinellia limosa, Halimione pedunculata, Aeluropus littoralis. La
periferia acestor fitocenoze, unde concentraia srurilor se

132
diminueaz,aparelementemoderatsaufacultativhalofilecum sunt:
Cyperus pannonicus, Atriplex hastata, Chenopodium glaucum, Juncus
gerardi, Cynodon dactylon. Prin procesele de drenare a solurilor, sub
aciunea apelor de precipitaii, scade concentraia srurilor din
substrat, observnduse o evoluiune succesionar spre instalarea
cenozelordominatedeSuaedamaritimasauHalimionepedunculata.
n continuare, procesele de splare i implicit de diminuare a
concentraiei srurilor duc la instalarea fitocenozelor dominate de
Puccinellia limosa sau Agrostis pontica, specii bune fixatoare ale
nisipurilor.
n Delta Dunrii (Srbu I. et al. 1995, 2000), pe grindurile Chituc i
Lupilor cele mai frecvente nsoitoare sunt: Halimione pedunculata,
Limonium bellidifolium, Puccinellia convoluta, iar n cazurile de
umiditate permanent mai accentuat se observ apariia speciei
Aeluropuslittoralis.

173. Suadetum maritimae(So1927, 1957) Wendelberger 1943 (Syn.:


Crypsido aculeataeSuaedetum maritimae (Wendelberger 1943)
Mucina1993)
Este o asociaie halofil anual ale crei fitocenoze, de obicei
nvecinate cu Salicornietum prostratae, populeaz n forme de
plcuri solurile halomorfe, de la moderat pn la puternic umede,
atingndapogeuldezvoltriinsezonulestival.
DrgulescuC.1998descriedepeGrindulSaeleIstria(jud.Constana)
subasociaiile: basiosum hirsutae, salicorniosum europaeae i
aeluroposumlittoralis.
Concentraia mare de sruri din substrat limiteaz mult penetrarea
altor specii, astfel c aceste grupri obligatoriu halofile sunt
constituite din puine elemente. Pe grindurile Chituc i Lupilor
(Srbu I. et al. 1995), cele mai frecvente msoitoare sunt: Salicornia
europaea,HalimionepedunculataiAeluropuslittoralis.

174. SalsoletumsodaeSlavni1939
Vegeteaz pe dune de nisip cu un spor mai ridicat de umiditate,
asociaiile fiind cantonate n jurul microdepresiunilor. Din numrul
mare de indivizi tineri, formai primvara n jurul tufelor din anii

133
precedeni, unii dispar, dar multe exemplare reuesc s ajung la
maturitate, meninnd prin aceasta un echilibru dinamic n cadrul
biotopurilor respective. Cele mai frecvente nsoitoare sunt:
Chenopodium glaucum, Centauria arenaria, Cakile maritima, Bromus
tectorum. Numrul mare de specii ruderale este consecina prezenei
cantitilor apreciablie de substane organice provenite din
depozitarea gunoaielor. Asociaia este frecvent pe litoralul maritim
ntreMamaiaiNvodari,darinDeltamaritim(SfntuGheorghe,
Sulina,Letea,grindurileSrturileiPuior).

175. SuaedoBassietum hirsutae (Br.Bl. 1928) opa 1939 (Syn.:


BassietumhirsutaeerbnescuI.1965)
Sedezvoltpesrturicloruriceputerniceifoarteumede,excesulde
ap fiind un factor esenial pentru existena acestor fitocenoze.
Morariu I. (1957) semnaleaz aceste grupri de la Techirghiol i
Eforie,undealctuiesc ocenturcontinunjurullacurilor srate,n
locuri puternic saline i cu acumulri de humus. Dintre speciile
nsoitoareamintim: Salicorniaeuropaea,Aeluropuslittoralis,Puccinellia
limosa. Aceste fitocenoze se instaleaz la periferia celor edificate de
SalicorniaprostrataiSuaedamaritima.PeGrindulChitucvegeteazpe
psamosolurisalinizate(SrbuI.etal.1995),cuoacoperirede6590%,
avnd ca nsoitoare pe Salicornia prostrata, Atriplex hastata i
Aeluropuslittoralis.

PUCCINELLIETALIALIMOSAE(So1968)GhuetRivasMartinez
1982
Cuprinde vegetaia termocontinental eurasiatic de pajiti i
buruienrii halofile. Specii caracteristice: Aster sedifolius, Atriplex
littoralis, Salicornia prostrata, Dianthus guttatus, Iris halophila, Lepidium
latifolium, Lotus glaber, Myosurus minimus, Plantago tenuiflora,
Stemmacanthaseratuloides.

Puccinellionlimosae(Klika1937)Wendelberger1943,1950
Reprezint vegetaia terenurilor srturate umede din sudestul
Europei.Speciicaracteristice:Bassiasedoides,Halimionepedunculata,H.
verrucifera,Plantagocornuti,Puccinelliadistansssp.limosa,Salsolasoda.

134
176. Puccinellietum limosae Rapaics ex So 1933, 1936 (incl.
PuccinellietumconvolutaeMonahetAniei1997)
Constituie una din asociaiile halofile cu cele mai extinse fitocenoze,
localizate de multe ori n depresiuni foarte umede, pn la
mltinoase. Stratul superficial al solului prezint o reacie neutr
pn la bazic, concentraia n substane minerale fiind mai mare n
lunile de var, ca rezultat al evaporrii apei. Cele mai frecvente
halofite din aceste fitocenoze sunt: Juncus gerardi, Hordeum hystrix,
Lotus tenuis, Trifolium fragiferum, Halimione pedunculata, ultima fiind
codominant n numeroase cazuri. Deoarece fitocenozele asociaiei
sunt consumate destul de bine de ctre animale, acestea se preteaz
pentruameliorareasoloneurilor,nprealabilsplate.
Subasociaia cynodontetosum I. Krpti 1959 se dezvolt cu
preponderen pe terenurile mai nalte, unde procesul de srturare
este mai intens, fcnd trecerea spre gruprile xeromezofile sau
xerofile.
Subasociaia erysimetosum repandi (I. erbnescu 1965) Sanda et al.
1980 este legat de soluri mai mult sau mai puin argiloase, slab
srturate. Din vegetaia Romniei mai sunt semnalate urmtoarele
subasociaii: puccinellietosum So 1964, spergularietosum marinae I.
Pop 1968, plantaginetosum maritimi I. Krpti 1959,
scorzoneretosum autriacaemucronatae Sanda et al. 1968,
artemisetosum santonici (So 1980 n.n.) Sanda et Popescu 1998,
limoniosum gmelini (Todor 1948) I. Pop et al. 1988 i asterosum
tripoliiI.Pop1968.

177. Aeluropetum littoralis (Prodan 1939) erbnescu 1965 (Syn.:


Hallimiono pedunculataeAeluropetum littoralis Ghu, Roman,
Boullet1994)
Asociaia este rspndit n Cmpia Brilei, Delta Dunrii i
Dobrogea, dezvoltnduse pe soluri mai mult sau mai puin
nisipoase,puternicsrturate,bogatenumiditate,darfrcaapas
blteasc. Cu excepia speciei dominante, Aeluropus littoralis, care
poateaveaoacoperiremediede8095%,ncadrulacestorfitocenoze
au mai fost notate: Puccinellia distans ssp. limosa, Salicornia europaea,

135
Suaeda maritima, Aster tripolium ssp. pannonicus, Bassia hirsuta,
Spergulariasalina,Juncusgerardi.
Asociaia se instaleaz la limita dintre gruprile halofile de pe
terenurile puternic srturate i cele moderat srturate, constituite
dePuccinelliadistansssp.limosainsoitoarelefidelealeacesteia.

178. AeluropoSalicornietumKrausch1965
Fitocenozele asociaiei au fost desrise de pe nisipurile halofile de la
Letea,undesedezvoltabundentnmiciledepresiuni,cuacumulare
de sruri i bltite n perioadele bogate n precipitaii. Pe litoral,
aceste grupri au fost ntlnite la sud de Capul Midia. n Delta
Dunrii ocup suprafee apreciabile la Sulina i Sfntu Gheorghe.
AcestefitocenozeaufostsemnalateidepeGrindulChituc(SrbuI.
1995). Ele reprezint un stadiu intermediar ntre vegetaia strict
halofil i cea moderat halofil, constituind n general fitocenoze
srace n specii. Dintre cele mai reprezentative nsoitoare amintim:
Suaedamaritima,Puccinellialimosa,Spergulariasalina.

179. AeluropoPuccinellietumgiganteiSrbuetal.2000
Se instaleaz pe soluri nisipoase, umede i srturate, de obicei la
marginea unor stufriuri sau ppuriuri de pe Grindul Lupilor,
unde formeaz benzi de lime variabil. Speciile edificatoare,
Puccinellia gigantea i Aeluropus littoralis realizeaz o acoperire de 80
100%. Nucleul central al asociaiei este constituit din elemente ale
claseiPuccinellioSalicornietea,daridinfitocenozeledecontactale
claselor Juncetea maritimi i Phragmitetea. Autorii asociaiei o
ncadreaz la aliana Festucion pseudovinae So 1933, ns noi
recomandmncadrareaacesteialaPuccinellionlimosae.

180. PuccinellioSalicornietumPopescuetal.1987
Ocup suprafee apreciabile pe Grindul Stipoc unde se instaleaz n
formelenegativederelief,acoloundeumiditateaestemaimare,ise
menine tot timpul sezonului de vegetaie. Asociaia i disput
spaiilecuAeluropetumlittoralisifacetrecereadelavegetaiahalofil
depeterenurileumede,laceadepelocurilezvntateicumaipuine
srurinsubstrat,cumsuntcenozeledePuccinellialimosa.

136
ZoneleperifericealefitocenozelorsuntinvadatedeCynodondactylon,
realiznd subasociaia cynodontetosum I. Krpti 1959. Speciile
caracteristice, Puccinellia limosa i Salicornia europaea, se prezint n
raportdecodominan,observnduseuneoriotendindedominare
aspecieiSalicorniaeuropaea,maialesnzonelemicrodepresionare.Pe
formele pozitive ale terenurilor, mai ridicate i cu o srturare mai
mic, domin Puccinellia limosa. Fitocenozele de pe Grindul Stipoc
sunt srace n specii, cele mai reprezentative elemente fiind:
Spergularia media, Aeluropus littoralis, Trifolium fragiferum, Aster
tripolium ssp. pannonicus, Bolboschoenus maritimus. Tendinele de
evoluie succesional ale acestor grupri sunt spre instalarea
fitocenozelor dominate dePuccinellia limosa, situaie vizibil mai ales
naniilipsiideprecipitaieabundent.

181. AeluropoPuccinellietumlimosaePopescuetSanda1975
Vegeteaz pe solonceacurile litoralului i ale Deltei Dunrii, pe un
substrat subiredenisip,humiferla suprafa,undeceledouspecii
caracteristice i disput spaiile n funcie de cerinele ecologice.
Astfel, Aeluropus littoralis ocup suprafeele negative, cu umiditate
mai mare i sol srturat, pe cnd Puccinellia limosa se instaleaz pe
micileridicturi,maiscurse,icuoconcentraiediminuatdesruri.
Cele mai frecvente nsoitoare ale fitocenozelor de la Sulina sunt:
Plantago maritima, Salicornia europaea, Suaeda maritima, Aster tripolium
ssp. pannonicus, Taraxacum bessarabicum, Halimione pedunculata,
Spergularia media, Juncus gerardi, Carex extensa. Prin drenarea
terenurilorseinstaleazfitocenozeledominatedePuccinellialimosa.

182. LimonioAeluropetumlittoralisSandaetPopescu1992
Fitocenozele de la Sfitofca populeaz terenurile microdepresionare
cu ap n exces n sezonul vernal i nceputul celui estival. Speciile
caracteristice, Limonium meyeri, L. gmelini, Aeluropus littoralis, ocup
partea central a formelor negative de teren. Cele mai frecvente
nsoitoaresunt:Puccinellialimosa,Suaedamaritima,Salicorniaeuropaea,
Aster tripolium, Artemisia santonicum, Spergularia media, Juncus gerardi,
Cirsiumalatum.Ultimaspecieoconsidermcaodiferenialregional
pentruacestcenotaxon.

137
n cadrul asociaiei a fost descris subasociaia puccinellietosum
Sanda et Popescu 1992 i faciesul cu Halimione pedunculata Sanda et
Popescu 1992, infracenotaxoni care indic tendina de evoluie a
asociaiei.

183. LimoniobellidifoliiPuccinellietumconvolutaetefanetal.2001
FitocenozeledepegrindurileSaeleIstriaiChitucacoperterenurile
situatentredunelenisipoase,cunivelulfluctuantalregimuluihidric,
fapt ce a produs o srturare medie a solurilor. Alturi de Limonium
bellidifolium i Puccinellia festuciformis ssp. convoluta se mai ntlnesc:
Aeluropuslittoralis,Frankeniahirsuta,Halimioneverrucifera,Halocnemum
strobilaceum, Juncus gerardi, Aster tripolium, Artemisia santonicum,
Hordeumhystrix.
Atunci cnd procesul de nelenire este mai redus, se remarc
dominarea speciei Parapholis incurva, care populeaz suprafeele mai
ridicate, realiznd subasociaia parapholietosum incurvae tefan et
al.2001.

184. Astero pannoniciPuccinellietum distantis Ghu, Roman,


Boullet 1994 (Syn.: Puccinellietum distantis auct. roman. non. So
1937)
Specia dominant, Puccinellia distans, prezint o larg amplitudine
privind exigenele ecologice fa de gradul de srturare al solului.
Acest fapt se reflect i n structura asociaiei, pe terenurile slab
srtuarte aprnd unele specii facultativ sau moderat halofle ca:
Plantago tenuiflora, Trigonella procumbens, Scorzonera cana, Juncus
gerardi,Polygonumaviculare,Cynodondactylon,Centauriumumbellatum,
Lotustenuis.erbnescuI.(1965)semnaleazunnumrde20destadii
de tranziie ale asociaiei, de la cele puternic halofile cu Salicornia
europaea, pn la cele slab srturate cu Cynodon dactylon. n Lunca
Siretului (Monah F. 2001), cele mai frecvente nsoitoare sunt:
Scorzoneralaciniata,Taraxacumbessarabicum,Plantagotenuiflora,Crypsis
alopecuroides.
Dintre subasociaiile semnalate n ara noastr amintim: juncetosum
gerardi Mititelu et al. 1967, polygonetosum avicularis Mititelu et al.
1967, plantaginetosum tenuiflorae Mititelu et al. 1967, asteretosum

138
pannonici I. Pop 2002, scorzoneretosum cani Rvru et al. 1968 i
scorzoneretosumaustriacaeRvruetal.1968.

185. LepidiocrassifoliiPuccinellietumlimosaeSo(1947)1957(Syn.:
Lepidietum cartilaginei Rapaics 1927; Lepidietum crassifolii opa
1939,ass.LepidiumcrassifoliumI.erbnescu1965)
Asociaia este legat de srturi vechi cu carbonat de sodiu, care se
ntlnesc att pe vi ct i pe cmpuri nalte. Dintre speciile
nsoitoare,ngeneralhalofiteobligatorii,amintim:Puccinelliadistans,
Camphorosma annua, Agropyron elongatum, Spergularia media, Dianthus
guttatus.
Din estul Cmpiei Romne, erbnescu I. (1965) semnaleaz
subasociaiacricetosumsecalinaeSo1957.

186. PlantaginetummaritimaeRapaics1927
n Cmpia Romn, asociaia formeaz fitocenoze a cror ecologie
estelegatdesrturimaivechi,maialescucarbonatdecalciu,care
nsezonulestivalformeazlasuprafaocrusttare,groasdepeste
20cm.nTransilvaniavegeteazpesoluriumede,ngenerallcoviti
srturate, clorurice, avnd ca specii difereniale pe Triglochin
maritimaiScorzoneraparviflora.PelitoralulmaritimdintreMamaiai
Nvodari se instaleaz n locurile mai ridicate i umede, unde sa
acumulatocantitateapreciabildesruri.
Fitocenozele deltaice prezint ca diferenial local pe Plantago
coronopus, realiznd subasociaia pantaginetosum coronopi Sanda et
al.1987(Syn.:PlantaginetummaritimaeRapaics1927deltaicumSandaet
Popescu 1973). Cele mai frecvente nsoitoare, n general puine la
numr, pentru fitocenozele de pe litoral sunt: Puccinellia limosa,
Aeluropus littoralis, Agrostis pontica, Centaurium pulchellum, Plantago
coronopus, Juncus gerardi, J. littoralis, Polypogon monspeliensis. Prezena
speciilor Puccinellia limosa i Agrostis pontica indic evoluia
sindinamic a asociaiei spre instalarea cenozelor halofile, cu specii
mai valoroase din punct de vedere pastoral. Pe grindurile Chituc i
SaeleIstria (tefan et al. 2001), cenozele asociaiei vegeteaz
mpreuncuJuncusgerardi,ArtemisiasantonicumiLimoniummeyeri.


139
187. BassietumsedoidisUbrizsy1948corr.So1964
Asociaia se instaleaz la extremitatea srturilor, ctre step, pe
soluricutexturnisipoas,slabsrturate.PeinsulaSacalin(Popescu
et Sanda 1976), n partea sa nordvestic, fitocenozele asociaiei
vegeteaz pe nisipuri umede i srate, mrginind banda de Cyperus
pannonicus. Aici numrul mare de indivizi ai speciei caracteristice
mpiedic instalarea altor elemente. Totui, n cadrul acestor
fitocenoze au mai fost notate: Atriplex hastata, Cyperus pannonicus,
Juncus gerardi, Salicornia europaea, Suaeda maritima. Prezena speciei
Atriplex tatarica n fitocenozele din Cmpia Romn (erbnescu I.
1965)indicoslabsalinizareaterenuluiioruderalizareaasociaiei
datoritpunatului.
Subasociaia atriplicetosum littoralis So 1957 prezint ca specii
difereniale pe: Halimione verrucifera, Heleochloa alopecuroides i
Trifoliumretusum.

188. Hordeetummaritimierbnescu1965
Vegeteaz pe soluri slab srturate, umede, bttorite, inundate
primvara i toamna. Fitocenozele de pe litoral i Delta Dunrii,
precumiceledepeGrindulSaeleIstria(Drgulescu1998),prezint
numeroase elemente caracteristice alianei i ordinului. La Sulina,
Hordeum maritimum apare printre pietrele din pavaj, nsoind uneori
speciile:CoronopusdidymussauPetuniaparviflora,elementeadventive
cunsocutedinpuinelocurialeDelteiDunrii.

189. Hordeetum hystricis (So 1933) Wendelberger 1943 (Syn.:


MatricariorecutitaeHordeetumhystricisG.Popescu1996)
Asociaia se instaleaz pe soluri cu un grad sczut de salinitate,
uscatentimpulverii.Afostntlnitncmpiiledinvestulrii(Pop
I. 1968), n Dobrogea, la Independena (Sanda et al. 1986) i pe
grindurileChituciLupilor(SrbuI.etal.1995,2000),undeaparepe
mici suprafee, dar realizeaz totui o acoperire mare (8595%). Pe
aceste grinduri, alturi de dominanta Hordeum hystrix se mai
ntlnesc: Apera maritima, Aeluropus littoralis, Crypsis aculeata, Atriplex
hastata, Plantago major. La Independena, speciile nsoitoare sunt:

140
Puccinellia distans, Trifolium fragiferum, Cynodon dactylon, Taraxacum
bessarabicum,Plantagomajor,Astertripolium.
Subasociaia artemisietosum santonicae Sanda et Popescu 1998,
descrisdelaStncua(jud.Brila),cantoneazpeGypsophilamuralis
var. stepposa, taxon nou semnalat n flora Romniei. Fitocenozele de
peGrindul Lupilor(SrbuI.etal.2000)aucaindicatoarehalofilepe
Artemisia santonicum i Puccinellia convoluta. Cele de pe Grindul
Chituc (Srbu I. et al. 1995) evideniaz pe Gypsophila perfoliata i
Aeluropuslittoralis.

190. PholiuroPlantaginetum tenuiflorae (Rapaics 1927)


Wendelberger1943(Syn.:PolygonoPlantaginetumtenuifloraeI.Pop
1968;ass.PholiuruspannonicusRapaics1927,I.erbnescu1965)
Asociaia se instaleaz n locuri depresionare unde apa stagneaz
pn primvara trziu, fapt explicat i prin prezena masiv a
speciilor caracteristice alianei Beckmannion eruciformis. Aceste
fitocenozevegeteazderegulpesrturisulfaticesaucarbonatice.
Predominarea alternativ a celor dou specii caracteristice a condus
la separarea a dou subasociaii: pholiuretosum (Bodrogkzy 1956)
So 1964 i plantaginetosumtenuiflorae So 1964. n srturile de la
vest de Brila, spre localitatea Baldovineti, n cadrul acestor
fitocenoze am ntlnit ca elemente rare pe Eleocharis uniglumis i
Hymenolobusprocumbens.
Cainfracenotaxonimaisuntsemnalatesubasociaiile:polygonetosum
avicularis Wendelberger 1950, myosuretosum Slavni 1948 i
lepidietosumruderalePopA.1977.

191. Camphorosmetum annuae Rapaics ex So 1933 (Syn.:


CamphorosmetumovataeRapaicsexSo1933)
Fitocenozele asociaiei se instaleaz pe soluri slab pn la accentuat
srturate. Acestea necesit n prima perioad de vegetaie o
umiditate mai crescut. Vara, cmpurile de Camphorosma annua se
disting uor datorit culorii rocate a tulpinilor. n Cmpia Romn,
fitocenozereprezentativeaufostntlnitelaLutulAlb,MovilaMiresii
i Iezna (Sanda et Popescu 1984). Pe nisipurile de la Movila Miresii,

141
cele mai frecvente nsoitoare sunt: Puccinellia distans, Lepidium
cartilagineum,SpergulariamediaiBassiasedoides.
Din ara noastr au mai fost semnalate subasociaiile: festucetosum
Mititelu et al. 1967, puccinellietosum Mititelu et al. 1967,
plantaginetosummaritimaeWendelberger1950,artemisietosumSo
(1947)1964imatricarietosumsalinaeGrigore1971.

192. Camphorosmetum monspeliaceae (opa 1939) erbnescu 1965


(Syn.:Camphorosmetumpilosae(Keller1923)opa1939)
Asociaia se ntlnete frecvent pe soloneuri cu carbonat de calciu,
dar i pe loessuri. Prezena n cadrul fitocenozelor a numeroase
halofite ca: Artemisia santonicum ssp. patens, Limonium gmelini,
Plantago maritima, Halimione verrucifera, Puccinellia distans, este legat
de utilizarea srurilor din profunzime. Prezena unor elemente ca:
Lepidium ruderale, Trifolium parviflorum, Cerastium dubium i Hordeum
maritimumcertificoslabsalinizareasolului.nprocesuldesplare
a solului, asociaia evolueaz spre instalarea vegetaiei stepice,
dominat n fazele iniiale de Poa bulbosa, trecnd treptat spre
instalareagruprilordeArtemisioFestucetumpseudovinae.

193. Halimionetumpedunculataeerbnescu1965
AsociaiaafostdescrisdinCmpiaMunteniei(erbnescuI.1965)i
este foarte rspndit n zona Comneasca, Traian i Scoraru Vechi
(SandaetPopescu1984).Seinstaleazderegulintercalarcupajitile
dePuccinellialimosa. PeGrindulChituc(Srbuetal.1995),vegeteaz
pepsamosolurisrturoase,cuunstratdenisiphumiferlasuprafa.
Cele mai frecvente nsoitoare de pe acest grind sunt: Aeluropus
littoralis, Puccinellia convoluta, Limonium vulgare, Spergularia media.
FitocenozeleasociaieiaufostntlniteipeGrindulLupilor(Srbuet
al. 2000), unde vegeteaz mpreun cu Salicornia europaea, Suaeda
maritima,Astertripolium,Limoniumbellidifolium.PeOstrovulCernovca
(tefan et Oprea 2001, 2002) cele mai frecvente nsoitoare sunt:
Puccinellia limosa, Artemisia santonicum, Aster tripolium, Salicornia
prostrata,Spergulariamarina.


142
194. Halimionetumverruciferae(Keller1923)opa1939
Asociaia este legat de soluri argiloase, compacte, cu umiditate i
srturare mai mult sau mai puin accentuate n profunzime.
Cenozele de pe Grindul Chituc (Srbu et al. 1995) acoper n
proporie de 5060% suprafaa terenului i prezint ca specii
nsoitoare pe: Aeluropus littoralis, Limonium bellidifolium, Puccinellia
intermedia, Agrostis pontica, Suaeda maritima, Salicornia prostrata, Apera
maritima, Cynodon dactylon. Fitocenozele asociaiei au fost ntlnite i
peGrindulSaeleIstria,jud.Constana(Drgulescu1998,tefanetal.
2001) i Grindul Lupilor (Srbu et al. 2000), unde se instaleaz pe
terenuri argilonisipoase, bogate n sruri i cu excesde umiditate n
sezonul vernal. Cele mai frecvente nsoitoare de pe Grindul Lupilor
sunt:Suaedamaritima,Limoniumbellidifolium,Artemisiasantonicum.
PeOstrovulCernovca(tefanetOprea2002,2003),celemaifrecvente
elemente ale acestor fitocenoze sunt: Puccinellia limosa, Limonium
gmelini,Juncusgerardi.

195. Agropyretumelongatierbnescu1965
Vegeteaz frecvent n Cmpia Romn i n Delta Dunrii.
Fitocenozele deltaice se instaleaz de obicei pe marginile
depresiunilor mai mult sau mai puin umede, pe protosoluri
salinizate, cu un strat superficial de nisip humifer. Specia
caracteristicAgropyronelongatumrealizeaztufedesecuoacoperire
de 85100%. Pe Grindul Chituc, cele mai frecvente nsoitoare sunt:
Aeluropus littoralis, Limonium bellidifolium, Halimione pedunculata,
Bassia hirsuta, Spergularia media, Agrostis pontica, Statice gmelini,
Hordeum hystrix, Juncus littoralis. Celelalte nsoitoare, nehalofile sau
suportanthalofilesunt(Srbuetal.1995):Centaureaareanaria,Althaea
officinalis, Atriplex hastata, Bolboschoenus maritimus, Typha angustifolia,
Plantagomajor,Polygonumaviculare.PegrindurileSaeleIstriaiChituc
(tefan et al. 2001), cele mai frecvente nsoitoare sunt: Spergularia
marina, Atriplex hastata, Festuca arundinacea, Puccinellia gigantea,
Potentilla reptans, Mentha aquatica, etc., fitocenozele fiind invadate de
multeelementeruderale.


143
196. AgrostietumponticaePopescuetSanda1973
Descris de pe nisipurile maritime dintre Mamaia i Nvodari,
asociaiaestedestulderspnditinDeltaDunrii,undevegeteaz
pe nisipuri aflate n diferite grade de srturare. Pajiti ntinse se
ntlnesc pe Grindul Letea, unde n anii cu precipitaii abundente
specia caracteristic se dezvolt riguros, fiind recoltat ca fn.
Furajele sunt ns de calitate mediocr, datorit tulpinilor destul de
rigidealespecieiAgrostispontica.Celemaifrecventensoitoaresunt:
Juncusgerardi,Potentillareptans,Teucriumscordium,Lycopuseuropaeus,
Melilotusalba,Medicagolupulina,Trifoliumfragiferum,Rorippasylvestris,
Lotustenuis.Pemicileridicturialeterenuluiseinstaleaznumeroase
elementexerofiteca:Euphorbiaseguerana,Sileneotites,Medicagofalcata
var.romanica,Cynodondactylon,Agropyronrepens,Bromustectorum.
De pe Grindul Chituc a fost descris subasociaia puccinellietosum
convolutae Srbu et al. 1995, care se instaleaz pe psamosoluri uor
salinizate.

197. Scorzonero mucronataeLeuzeetum salinae Sanda et al. 1998


(Syn.:Leuzeetumsalinae(Borza1931n.n.)Rvru)
FitocenozeledeLeuzeasalinasuntcaracterizateprinprezenaspeciilor
Peucedanumlatifolium,Irishalophila,Astersedifolius,Scorzoneraaustriaca
var. mucronata. Dintre celelalte nsoitoare amintim: Lotus tenuis,
Taraxacumbessarabicum,Juncusgerardi,Astertripoliumssp.pannonicus,
Plantago schwarzenbergiana, Limonium gmelini. n srturile din lunca
Clmuiului de Buzu se ntlnesc frecvent aceste fitocenoze care
prezint o puternic dezvoltare n sezonul vernal. Asociaia a fost
identificatincmpiaCovorluiului(PtraA.1973,MonahF.2001).

198. Iridetumhalophylae(Prodan1939n.n.)erbnescu1965
Asociaia formeaz fitocenoze ntinse pe soluri aluviale cu textur
nisipoas n lungul rului Ialomia. Pajitile de la Condeeti, jud.
Ialomia,aucansoitoarepe:Poapratensis,Veronicaverna,Taraxacum
bessarabicum, Daucus carota, Plantago media, Achillea setacea, Cardaria
draba, Carex extensa, Capsella bursapastoris, Trifolium fragiferum,
Lamium amplexicaule, Bromus commutatus, Cerastium semidecandrum,
Ranunculusrepens,Dactylisglomerata,Inulabritannica,Festucapratensis,

144
Rorippa sylvestris. Dominarea ca numr de specii a elementelor
praticole mezofile n detrimentul celor halofile arat c procesele de
srturareasolurilorsuntpracticdeterminantei,nplus,punatul
intensivpracticatnzonaduslacontaminareaacestorfitocenozecu
multe elemente ruderale. Asociaia a fost ntlnit i n bazinul
inferioralJijiei(Chifuetal.1998)laMnzteti,Probota,Spineni.

ScorzoneroJunciongerardi(Wendelberger1943)Vicherek1973
Aliana grupeaz pajitile halofile umede, cantonate de obicei n
declivitileterenurilor.
Speciicaracteristice:Agrostisstolonifera,Bolboschoenusmaritimus,Carex
distans, C. hordeostichos, Eleocharis uniglumis, Inula britannica, Juncus
gerardi, Mentha pulegium, Peucedanum latifolium, Phragmites australis,
Potentilla anserina, Triglochin maritima, Scozonera parviflora, Glaux
maritima, Pulicaria vulgaris, Ranunculus sardous, Scorzonera laciniata,
Trifoliumfragiferum.

199. Scorzonero parvifloraeJuncetum gerardii (Wenzl 1933)


Wendelberger 1943 (Syn.: Juncetum gerardii (Warming 1906)
Nordhagen 1923, Wenzl 1934; Limonio gmeliniJuncetum gerardii
GhuetUslu1981)
Asociaia se dezvolt bine pe nisipurile halofile continentale i
maritime, dar i pe soluri grele, bltite. Compoziia floristic a
fitocenozelor este bogat. Se ntlnesc att specii halofile ca:
Spergularia media, Crypsis aculeata, Puccinellia distans i chiar uneori
Suaeda maritima i Salicornia prostrata, dar i multe nehalofile,
distribuite de regul la periferia acestor grupri. Fitocenozele de la
Caraorman (Sanda et Popescu 1992) prezint ca specie rar pe
Dichostylishamulosa.
Sunt cunoscute urmtoarele subasociaii: puccinellietosum limosae
(Vicherek 1961) So 1964, asteretosum tripolii Vicherek 1961,
plantaginetosum maritimae (I. Krpti 1959) M. Smrghian 2000
(2005)itrifolietosumfragiferiSlavni1948.
DinTransilvania(PopI.etal.2002),acestefitocenozesuntdescrisede
la Cojocna (Pop I. 1980) i OcnaDej (Pop I. 1983), avnd ca specii
nsoitoare pe Aster tripolium ssp. pannonicus, Limonium gmelini, Lotus

145
tenuis, Spergularia marina, Festuca pseudovina, Plantago schwarzen
bergiana,Artemisiamaritimassp.monogyna,etc.

200. CaricetumdivisaeSlavni1948
Se instaleaz pe soluri slab pn la puternic srturate n
microdepresiuni, unde aprovizionarea cu apa provenit din
precipitaiisaudinpnzafreaticsefacencondiiioptime.Pelitoral,
asociaia a fost semnalat de la Hanul Pirailor, iar n Delta Dunrii
de la Caraorman. Speciile nsoitoare din microdepresiunile de la
Caraorman sunt: Juncus maritimus, Samolus valerandi, Eleocharis
uniglumis, Cynodon dactylon, Potentilla reptans, Alopecurus ventricosus,
Agrostisstolonifera,Carexdistans.Deosebitdeinteresantesteapariia,
la periferia fitocenozelor a speciei Carex viridula, care se dezvolt n
lungulanurilordescurgere,acoperitecudepunerieoliene.

201. Astero tripolioTriglochinetum maritimi So 1937, opa 1939


(Syn.: Triglochineto maritimaeAsteretum pannonici (So 1927) opa
1939)
Descris de pe srturile din Transilvania sub denumirea de Asteri
Triglochinetum So 1927 (1947), asociaia este reconsiderat i
emendat de opa (1939) de pe srturile din Bucovina. Aceste
fitocenoze se dezvolt n microdepresiuni mltinoase, situate n
luncile apelor curgtoare, cu grad de salinitate i umiditate
pronunat n intregul sezon de vegetaie. Compoziia fitocenozelor
dinTransilvania(PopI.etal.2002)esteheterogen,fiindalctuitedin
halofite obligatorii, preferante i suportante. Se remarc prin
abunden, alturi de speciile edificatoare, Triglochin maritimum i
Aster tripolium ssp. pannonicus urmtoarele: Plantago cornuti, P.
maritima, Scorzonera parviflora, etc., care imprim fitocenozelor un
specific local. n fitocenozele din Valea Gurghiului (Smrghian M.
2005), se remarc prin prezen mai semnificativ: Juncus gerardi,
LimoniumgmeliniiSpergulariasalina.
Sunt cunoscute urmtoarele subasociaii: juncetosum gerardi opa
1939, plantaginetosum cornuti So 1947 (Syn.: ass. Triglochin
maritimusPlantago cornuti Borza et Bocaiu 1965) i scorzoneretosum
parvifloraeopa1939.

146
202. Taraxaco bessarabiciCaricetum distantis Wendelberger 1943
(Syn.:ass.TaraxacumbessarabicumI.erbnescu1965)
Ambele specii caracteristice asociaiei, dar mai ales Taraxacum
bessarabicum,suntprezentenmajoritateagruprilormoderathalofile.
Fitocenozeleseinstaleazdeobiceipeterenuricuexcesdeumiditate,
cel puin n prima parte a sezonului de vegetaie. Dintre elementele
halofile mai frecvent ntlnite amintim: Agropyron elongatum,
Puccinellia limosa, Plantago maritima, Juncus gerardi, Aster tripolium.
Asociaia a fost ntlnit (Sanda et al. 1968) la nord de satul Costeti
(jud.Buzu),vegetndpesoluri compacte,tasateinelenite,avnd
o evoluie succesional spre instalarea fitocenozelor de Agropyretum
elongati,CynodontetumdactyloniiJuncetumgerardii.

203. Triglochineto palustrisAsteretum pannonici Sanda et Popescu


1979
Fitocenozele au fost identificate pe marginile lacului Lutu Alb i n
Valea Iencii (jud. Brila), vegetnd pe soluri umede pn la ude, tot
timpulanului.Speciilensoitoarecelemaifrecventesunt:Spergularia
salina, Puccinellia distans, Trifolium fragiferum, Taraxacum bessarabicum,
Suaeda maritima. Asociaia se interpune ntre Acorelletum pannonici,
ce vegeteaz pe malul lacului Lutu Alb i celelalte fitocenoze
cantonate pe terenurile limitrofe, mai nalte, ca: Staticeto
Artemisietummonogynae(santonicum)iCamphorosmetumannuae.

204. AgrostioPeucedanietum latifoliae Turenschi (1966) 1968 corr.


DobrescuetKovcs1972
A fost citat de la Ghicani, jud. Vaslui (Turenschi 1968), unde pe
fondul asociaiei Agrostidetum stoloniferae sa dezvoltat abundent
Peucedanum latifolium, halofil obligatoriu i indicatoare a unui grad
avansatdesalinizareasolului.Aiciaufostdeosebiteifaciesurilecu
CirsiumcanumiGeraniumpratense.Nuaufostprezentaterelevee.
Dobrescu C. (1970), n lucrarea privind vegetaia ierboas din lunca
Brladului Superior i a afluenilor si, prezint n cadrul asociaiei
Agrostidetum stoloniferae dou relevee n care specia Peucedanum
latifolium este notat cu indici de abundendominan variind ntre
+i1.

147
n arboretele de frasin din lunca Clmuiului de Buzu, specia
Peucedanum latifolium se gsete alturi de unele elemente ale clasei
MolinioArrhenatheretea ca: Serratula tinctoria i Leucojum aestivum
(Sanda 1970). Considerm c ncadrarea cenotaxonomic a acestor
fitocenoze poate fi revizuit prin cercetarea ulterioar a pajitilor de
la Ghicani, ele fiind mai bine ncadrate, se pare, n aliana Agrostion
stoloniferae.

205. Plantagineto cornutiAgrostetum stoloniferae So et Csrs


1947,1973
Fitocenozele asociaiei ocup terenurile plane din lungul vilor, cu
soluri semisrturate i permanent umede. Alturi de halofite, n
asociaie vegeteaz numeroase specii glicofite, indicnd evoluia
acestor comuniti, n cazul desalinizrii solului i meninerii unui
grad ridicat de umiditate, spre Agrostetum stoloniferae sau spre
gruprileordinelorPhragmitetaliaiBolboschoenetalia.
Dintre nsoitoare se remarc prin frecven i constan ridicat:
Glaux maritima (la Someeni), Triglochin maritima, Plantago cornuti,
Astertripolium,Scorzoneraparviflora(PopI.etal.2002).

206. Carici distantisFestucetum orientalis Sanda et Popescu 1999


(Syn.:CaricidistantisFestucetumarundinaceaeauct.roman.)
Este oasociaierspnditpenisipurilelitoraluluimaritimipecele
dinDeltaDunrii(Letea,Cardon,Sfitofca,Sulina,SfntuGheorghe,
Ciotic,GrindulLupilor).Celedouspeciiedificatoare,Carexdistansi
Festuca arundinacea ssp. orientalis, prezint o putere mare de fixare a
terenului. Gradul sczut de srturare al substratului a permis
instalareaunorspeciisuportanthalofile,mrindprinaceastavaloarea
pastoral a acestor pajiti. Pe msura naintrii proceselor de
depunere aluvial, care conduc la ridicarea terenurilor, se produce
concomitent o scdere a umiditii din sol, favoriznduse instalarea
fitocenozelordeAgrostispontica.

CyperoSpergularionSlavni1948
Alianagrupeazvegetaiahalofil,anual,depemargineablilori
dincanaleletemporarinundate.

148
Specii caracteristice: Chenopodium glaucum, Crypsis alopecuroides,
Cyperus pannonicus, Spergularia marina, Acorellus pannonicus, Crypsis
aculeata,Heleochloaschoenoides,Spergulariamaritima.

207. Spergularietumsalinae(Slavni1948)R.TxenetVolk1973
n Cmpia Brilei, fitocenozele asociaiei au fost identificate la Lutu
Alb, Mihail Koglniceanu, Esna, Traian, unde formeaz grupri
avnd o acoperire medie de 5090%. Acestea sunt cantonate pe
fundul microdepresiunilor secate la sfritul verii, acolo unde solul
prezint o crust evident de sruri. Dintre nsoitoarele frecvente
amintim: Puccinellia limosa, P. distans, Aster tripolium, Spergularia
media. Subasociaia spergularietosum mediae Sanda et al. 2001 (Syn.:
Spergularietummediae(erbnescu1965)Popescuetal.1992)formeaz
fitocenoze reprezentative, distribuite n partea estic a Cmpiei
Romne,precuminDeltaDunrii(Caraorman,GrindulLupilor).
Pe Grindul SaeleIstria (tefan et al. 2001), vegetaia prezint o
acoperire de 5080%, iar nsoitoarele cele mai frecvente sunt:
Salicornia prostrata, Suaeda maritima, Aster tripolium, Halimione
verrucifera, Myosurus minimus, Frankenia hirsuta, Halocnemum
strobilaceum, Artemisia santonicum, Puccinellia festuciformis ssp.
convoluta, ceea ce indic prezena unor soluri srturate, inundate n
primaparteasezonuluidevegetaie.
Subasociaia atriplicetosum littoralis Sanda et al. 1997 (Syn.:
Atriplicetum hastataelittoralis Diaconescu 1978) vegeteaz pe soluri
coluvionare,lutonisipoase, umedeiuorsrturate, avnd ca specii
deidentificarepeAtriplexlittoralisiAtriplexhastata.
Pe Grindul SaeleIstria (tefan et al. 2001) vegetaia prezint o
acoperire de 5080%, iar nsoitoarele cele mai frecvente sunt:
Salicornia prostrata, Suaeda maritima, Aster tripolium, Halimione
verrucifera, Myosurus minimus, Frankenia hirsuta, Halocnemum
strobilaceum, Artemisia santonicum, Puccinellia festuciformis ssp.
convoluta, ceea ce indic prezena unor soluri srturate, inundate n
primaparteasezonuluidevegetaie.


149
208. CrypsidetumaculeataeWenzel1934em.Mucina1993
Specia caracteristic este foarte rspndit pe terenurile srturate
din estul Cmpiei Romne (Gighera) i din Delta Dunrii. Aceste
fitocenoze conin att specii puternic halofile ct i elemente
nehalofile. Astfel, pe Grindul Chituc (Srbu I. 1995), unde vegeteaz
pepsamosolurimaimultsaumaipuinumede,seconstat,alturide
Crypsis aculeata i frecvena mare a speciei Agrostis stolonifera.
Terenurile pe care evolueaz asociaia sunt bltite primvara,
depunnduse aluviuni care se usuc repede, aa c spre sfritul
veriisolulprezintcrustecaracteristicecrpateiconcave.

209. Heleochlotumschoenoidis(So1933)opa1939em.I.Pop1968
Asociaia evolueaz pe srturile de lunc n locuri depresionare,
lcovitite,inundateprimvaraiuscatespretoamn.Esteogrupare
specific fundurilor de lacuri. n lunca Brladului (Dobrescu 1970),
vegeteaz mpreun cu: Cerastium dubium, Atriplex littoralis,
Spergularia salina, S. media, Myosurus minimus, Aster tripolium ssp.
pannonicus, Puccinellia distans, Limonium gmelini, Artemisia santonicum
ssp. patens, Taraxacum bessarabicum, Aster sedifolius, Bupleurum
tenuissimum. Fitocenozele identificate de Pop I. (1968) din Cmpia
Criurilor sunt puternic ruderalizate. n interfluviul JiuDesnui
(Cru D. 1973) vegeteaz n locuri depresionare, fundul lacurilor
temporare, avnd ca specii nsoitoare pe: Juncus gerardii, J. bufonius,
Gypsophila muralis, Veronica anagalloides, Lythrum hyssopifolia,
Alopecurus aequalis, Gnaphalium uliginosum. Pe ostrovul Cernovca
(tefan et Oprea 2002, 2003) cele mai frecvente nsoitoare sunt:
Spergulariamarina,Hordeumhystrix,Juncusgerardi,Cynodondactylon.

210. Heleochlotum alopecuroidis Rapaics 1927 (Syn.: Dichostylido


Heleochlotum alopecuroidis (Timr 1950) Pietsch 1973; Lindernio
CrypsidetumalopecuroidesG.Popescu1996)
Fitocenozele asociaiei au fost frecvent ntlnite n lunca Jiului, ntre
Filiai i Liteava (Pun et Popescu 1974) i pe nisipurile fine,
aluvionare, depuse de Dunre la Oltina, Tonea i Ciocneti (jud.
Clrai),undevegeteazspeciararGlinuslotoides.Acestefitocenoze

150
sunt dominate de specii caracteristice alianelor Nanocyperion i
Bidention.

211. AcorelletumpannoniciSo(1939)1947
Asociaiasedezvoltpesolurimaimultsaumaipuinnisipoase,slab
pn la mediusrturate, umede pn la excesiv de umede. Pe
nisipuriledinparteanordicainsuleiSacalin(PopescuetSanda1976)
slab i mediu srturate, foarte umede, crete, mpreun cu
Spergularia media, Bassia sedoides, Chenopodium glaucum, Puccinellia
limosa, Salicornia europaea. n locurile unde concentraia de sruri din
substratestemaimic,aparnnumrmarespeciileclaseiBidentetea:
Bidens tripartita, B. cernuua, Ranunculus sceleratus, Polygonum
hydropiper. Acestea sunt favorizate de apele dulci ale braului Sfntu
Gheorghe,caredepunnsemnatecantitidealuviunipestenisipurile
maritime. n fitocenozele de pe Sacalin apare uneori destul de
abundentspeciaEleocharisparvula,cunsocutlanoinarnumaide
aici. Pe ostrovul Cernovca (tefan et Oprea 2002, 2003), fitocenozele
au ca specii nsoitoare pe: Juncus gerardi, Eleocharis palustris, Carex
extensa,Salicorniaeuropaea,Suaedamaritima.

212. SpergularioPolypogonetum monspeliensis (Morariu 1957) I.


Pop2002(Syn.:PolypogonetummonspeliensisMorariu1957)
Asociaia se dezvolt n microdepresiuni, pe soluri gleice i
mltinoase. n timpul viiturilor, sau n anii cu precipitaii mai
abundente, fitocenozele rezist, dar numai n cazurile n care aceste
inundaiisuntdescurtdurat.Acestegruprisecaracterizeazprin
prezenaelementelorhalofileisuportanthalofile,fcndnacestfel
treceractrevegetaiapsamofil.
Pe Grindul Chituc (Srbu et al. 1995), cele mai frecvente nsoitoare
sunt: Schoenoplectus lacustris, Agrostis stolonifera i uneori
Bolboschoenusmaritimus.
La est de Sulina, prin drenarea terenurilor, sa ajuns la eliminarea
vegetaiei palustre i nlocuirea acesteia de fitocenoze dominate de
Agrostis pontica, Puccinellia limosa i Juncus gerardi. La periferia
acestora se instaleaz, sub form de benzi cu dimensiuni variabile,
gruprile dominate de Polypogon monspeliensis. Drenarea n

151
continuareaacestorterenuriducelainvadareafitocenozelordectre
PuccinellialimosasauCynodondactylon.

BeckmannioneruciformisSo1933
Grupeaz asociaiile de pajiti mezohigrofile, cantonate pe terenuri
cu exces de umiditate, lcoviti slab salinizate i temporar
nmltinite.
Specii caracteristice: Beckmannia eruciformis, Glyceria fluitans,
Ranunculus sardous, R. lateriflorus, Rorippa kerneri, Rumex stenophyllus,
Cardamineparviflora.

213. AgrostioBeckmannietum(Rapaics1916)So1933
Asociaia vegeteaz pe lcoviti mai mult sau mai puin salinizate,
temporar nmltinite i muuroite n urma punatului. Specia
edificatoare, Beckmannia eruciformis, este nsoit frecvent de
codominanta Agrostis stolonifera i urmtoarele elemente: Eleocharis
palustris, Alisma lanceolatum, Trifolium fragiferum, Oenanthe silaifolia,
Mentha pulegium, Carex melanostachya, Gratiola officinalis, Rorippa
sylvestris,Inulabritannica.
Dup gradul de srturare al substratului au fost distinse trei
subasociaii: beckmannietosum So 1964, agrostetosum Sanda et al.
1980 i oenanthetosum I. Pop 2002 (Syn.: OenanthoBeckmannietum
Slavni1941).

214. AgrostioAlopecuretum pratensis So (1933) 1947 (Syn.: ass.


AlopecuruspratensisRorippakerneriI.Pop1968)
Alctuiete fitocenoze mezofile pe terenurile umede i mltinoase
dinjud.Bihor.Dintrespeciilensoitoarecelemaifrecventeamintim:
Carex praecox, C. caryophyllea, Trifolium repens, Lotus corniculatus,
Rorippa kerneri, Lysimachia nummularia, Mentha pulegium, Veronica
arvensis,Plantagolanceolata.
n cadrul asociaiei sunt semnalate dou subasociaii: rorippetosum
kerneriGrigore1971itrifolietosumfragiferiGrigore1971.


152
215. AgrostioEleochariAlopecuretum geniculati (Magyar 1928) So
1939
Cuexcepiacelordoucodominante,EleocharispalustrisiAlopecurus
geniculatus, un rol cenotic l mai dein: Glyceria fluitans, Cerastium
dubium, Callitriche polymorpha, Ranunculus aquatile, R. lateriflorus,
Rorippa kerneri, Lysimachia nummularia, Gratiola officinalis, Veronica
scutellata,Menthapulegium.
Din ara noastr sunt semnalate subasociaiile: eleocharietosum So
1957ialopecuretosumSo1957.

216. Zingerietum(Agrostetum)pisidicaeBuiaetal.1959em.D.Cru
1971
Asociaia este cunoscut numai din Oltenia, unde populeaz
microdepresiunile cu exces de umiditate. Fitocenozele prezint
numeroase elemente mezohigrofile i mezofile ca: Pholiurus
pannonicus,Trifoliumfragiferum,Ranunculuslateriflorus,Rorippakerneri,
Lythrum hyssopifolia. Cenozele suport bine bltirea apei o bun
perioaddetimp,faptceexplicistructurafloristicaacestora.

217. TrifolietumangulatiI.erbnescu1965
Asociaia apare pe srturi slabe, umede, alctuind n lunci pajiti
extinse cu participarea unor specii mezofile, heliofile i halofile.
Solurile pe care se dezvolt sunt de tip aluvial sau mlatini slab
srturate. n cadrul asociaiei se ntlnesc i unele elemente
submediteraneene ca: Trifolium resupinatum, T. michelianum, Medicago
arabica, Zingeria pisidica (specie caracteristic podzolurilor de
depresiune).

ARTEMISIOFESTUCETALIAPSEUDOVINAESo1968
FestucionpseudovinaeSo1933
Ordinul i aliana grupeaz pajitile haloxerofile stepice i
silvostepice uscate, cantonate pe soluri puin srturate (soloneuri)
mai umede i cu reacie slab acidneutr pn la slab bazic ce
permiteinstalareaunorfitocenozecustructurheterogen.
Specii caracteristice: Festuca pseudovina var. salina, Achillea coerulea,
Antemisia santonicum, Bupleurum tenusissimum, Cerastium pumilum,

153
Cynodon dactylon, Eryngium planum, Gypsophila muralis, Limonium
gmelini, Lotus angustissimus, Petrosimonia triandra, Plantago
schwarzenbergiana, Polygonum patulum, Ranunculus pedatus, Trifolium
angulatum, T. retusum, T. striatum, T. strictum, T. subterraneum, T.
vesiculosum.

218. Limonio gmeliniArtemisietum monogynae opa 1939 (Syn.:


StaticetoArtemisietummonogynae(santonicum)opa1939)
Cenozele de Limonium gmelini i Artemisia maritima ssp. monogyna se
instaleaz n general pe soloneuri i solonceacuri cu o slab
salinizare, ocupnd de regul srturile sulfatice i uneori pe cele
carbonatice. Prin cerinele ecologice fa de cantitatea de umiditate
din sol, cele dou specii caracteristice tind s se diferenieze. Astfel,
Limonium gmelini ocup microdepresiunile unde apa se menine n
exces o bun parte a sezonului de vegetaie, pe cnd Artemisia
maritima ssp. monogyna se instaleaz pe formele pozitive de teren,
undecantitateadeumiditateestemaidiminuat.
Subasociaia staticetosum Todor 1948 (Syn.: limonietosum gmelini A.
Pop 1977, LimonioArtemisietum salinae So 1971, ass. Statice gmelini I.
erbnescu1965)afostdescrisdelaBileSrateTurdaisegsete
frecventinCmpiaRomn.
SubasociaiaartemisietosummonogynaePopescuetal.1984cuprinde
fitocenozelencaredominArtemisiamaritima ssp.monogyna i unde
abund elementele stepice. Subasociaia artemisietosum salinae I.
Pop 2002 (Syn.: Artemisietum salinae So 1927; Artemisietum santonici
So 1947 corr. Guterm et Mucina 1993) a fost identificat n cteva
staiunidinPodiulTransilvaniei.

219. ArtemisioPetrosimonietum triandrae So (1927) 1947 (Syn.:


Petrosimonietum triandrae So 1927, Todor 1948, I. erbnescu
1965)
Fitocenozele au fost semnalate la noi n ar de Todor I. (1948) de la
Bile Srate Turda. Specia caracteristic Petrosimonia triandra este
specific srturilor cu o concentraie medie pn la mare de sruri.
nultimulcaz,suntnelipsitedinacestefitocenozeurmtoarelespecii:
Salicorniaeuropaea,Suaedamaritima,Salsolasoda.Tendinasestepizare

154
aacestoraesteindicatdeinstalareaurmtoarelorelemente:Cynodon
dactylon, Polygonum aviculare i Artemisia austriaca. La Costeti (jud.
Buzu) cele mai frecvente nsoitoare sunt: Juncus gerardi, Erophila
verna,Polygonumarenarium,Plantagomaritima,P.lanceolata,Matricaria
chammomilla, Taraxacum bessarabicum, Myosurus minimus, Suadea
maritima,Poabulbosa(Sandaetal.1978).AacumobservaiPopI.et
al. 2002, majoritatea speciilor nsoitoare din aceast asociaie fac
partedincategoriahalofitelorpreferanteisuportante.
n cadrul asociaiei este semnalat subasociaia dianthosum guttati
Vialariu1976.

220. AchilleoFestucetumpseudovinae(Magyar1928)So(1933)1945
(Syn.:CynodontoFestucetumpseudovinaeauct.roman.)
Alctuiete pajiti semihalofile distribuite pe soluri slab srturate i
moderat aride. Speciile caracteristice asociaiei sunt: Festuca
pseudovina,caedificatoare,iarAchilleasetaceaiA.collinacaelemente
indicatoare. Speciile mezofile i mezohigrofile pot vegeta alturi de
cele xerofile care constituie fondul vegetaiei. Dintre elementele mai
frecvent ntlnite n aceste fitocenoze amintim: Alopecurus pratensis,
Trifolium strictum, T. micranthum, T. parviflorum, care alctuiesc
faciesuri caracteristice. n urma punatului intensiv, aceste pajiti
sunt depreciate, instalnduse multe elemente ruderale ca Bromus
hordeaceus, Polygonum aviculare, Euphorbia cyparissias, Cardaria draba,
Erodiumcicutarium,Eryngiumcampestre,Convolvulusarvensis,Plantago
media.
nstructuraacestorfitocenozesuntsemnalatenumeroasesubasociaii
(Sanda et al. 1998) ca: alopecuretosum pratensis So 1964,
cynodontetosum Borza 1959; koelerietosum cristatae Sanda et
Popescu 1978; limonietosum So 1954, 1973; achilletosum So 1964,
1973.

221. ArtemisioFestucetum pseudovinae (Magyar 1928) So (1933)


1945
Ocup att terenuri plane sau forme pozitive ale microreliefului,
situate pe cuprinsul solurilor srturate, ct i versanii erodai ai
rmurilor ce mprejmuiesc lacurile saline. Menionm prezena n

155
unele fitocenoze a speciei Plantago schwarzenbergiana, att n
Transilvania (Pop I. et al. 2002), dar mai ales n interfluviul Timi
Bega, unde realizeaz subasociaia plantaginetosum
schwarzenbergianae Sanda et Popescu 1989 (Syn.: Plantaginetum
schwarzenbergianaecornuti(Borza1931n.n)Grigore1971).
La Policiori i Pclele (jud. Buzu), fitocenozele asociaiei sunt
contaminate de Nitraria schoeberi, care realizeaz subasociaia
nitratrietosumschoeberi(Mititeluetal.1982)Sandaetal.1998(Syn.:
NitrarioArtemisietummaritimaeMititeluetal.1982).
Pajitile analizate de Pop I. et al. 2002 din jud. Cluj deriv din
AchilleoFestucetum pseudovinae, ca urmare a progradrii saline a
solului,nstrnscorelaiecupunatulintensiv,procesatestatide
prezena a numeroase terofite. n faza de tranziie ctre asociaia
tipic, se remarc prezena n aceste fitocenoze a speciei Aster
linosyris. Pe solurile reavne i mai srturate se dezvolt abundent
Artemisiamaritimassp.salina.
Sunt cunsocute subasociaiile: asteretosum linosyris (Todor 1948)
Pop et al. 1988 i artemisietosum salinae So 1971, alopecuretosum
Bodrogkzy 1962, festucetosum pseudovinae (Wendelberger 1943)
So 1964, puccinellietum limosae (Wendelberger 1943) So 1964,
camphorosmetosum (Slavni 1948) So 1964 i limonietosum
Bodrogkzy1962.

222. PeucedanoofficinalisAsteretumsedifoliiSo1947corr.Borhidi
1996(Syn.:PeucedanoAsteretumpunctatiSo1947)
Este caracteristic solurilor uor srturate. Alturi de cele dou
codominante, Peucedanum officinale i Aster sedifolius, se evideniaz
participarea urmtoarelor elemente: Festuca pseudovina, Poa pratensis,
Carex praecox, Potentilla argentea, Achillea collina, Bupleurum
tenuissimum, Aster linosyris, Podospermum canum, etc. n cadrul
asociaieisuntsemnalatenumeroasesubasociaii(Sandaetal.1998).

XIV.JUNCETEAMARITIMIBr.Bl.1931
Clasa reunete vegetaia de srturi maritime ce caracterizeaz
nisipurilesalifereaflatentrunstadiuavansatdesolificare.

156
Specii caracteristice pentru clas i ordin sunt: Juncus maritimus, J.
littoralis, Triglochin maritimus, Artemisia maritima, Carex extensa,
Plantago maritima, Aster tripolium, Lotus tenuis, Plantago
schwarzenbergiana.

JUNCETALIAMARITIMIBr.Bl.1931
JuncionmaritimiBr.Bl.1931
Specii caracteristice: Lotus tenuis, Taraxacum bessarabicum, Juncus
gerardi,Plantagocornuti,Triglochinmaritimus,Asterpannonicus.

223. Halocnemetumstrobilacei(Keller1925)opa1939
Vegeteaz pe terenurile halofile, umede, ntlninduse pe
solonceacurile din jurul lacurilor Sinoe, Golovia, Razim i Smeica
(jud. Constana, Tulcea). Pe Grindul Chituc (Srbuet al.1995) ocup
suprafeereduse,instalndusepesolurigleicesalinizate,cuunstrat
subire de lut nisipos la suprafa i nisip humifer ceva mai n
profunzime.Acestesolurisuntputernicuscatelasfritulverii,fiind
acoperite cu vegetaie n proporie de 4565%. Specia edificatoare,
Halocnemumstrobilaceum,imparteuneoricodominanacuFrankenia
pulverulenta i Halimione verrucifera. Asociaia a fost ntlnit i pe
Grindul SaeleIstria, jud. Constana (Drgulescu 1998; tefan et al.
2001).MairecentafostanalizatidepeGrindulLupilor(Srbuetal.
2000), unde se ntlnete pe solonceacuri umede, nisipoase, uneori
uscatevara,nperioadeleprelungitedesecet.Datoritconcentraiei
maridesruridinsol,graduldeacoperirecuvegetaieestemairedus
(5565%) i apar frecvente eflorescene la suprafa. Cele mai
frecvente nsoitoare sunt: Salicornia europaea, Limonium bellidifolium,
Halimioneverrucifera,Puccinelliaconvoluta,P.limosa,Frankeniahirsuta.

224. Juncetum littoralimaritimi Sanda et al. 1998 (Syn.: Juncetum


acutimaritimiPopescuetSanda1972).
Cele dou specii caracteristice, Juncus littoralis i J. maritimus, sunt
rspndite pe litoral i n Delta Dunrii. Se dezvolt n zonele
microdepresionare, cu acumulri nsemnate de umiditate i coninut
redus de sruri. Avnd un subsistem subteran puternic dezvoltat,
ambele specii, dar mai ales J. maritimus, reuesc s fixeze terenurile

157
nisipoase i, prin acumularea anual de biomas, contribuie la
mbogirea lor cu materii organice. Fiind o grupare psamofil, n
acestefitocenozesentlnescfrecvent:Gypsophilatrichotoma,Centaurea
areanaria, Silene conica, Euphorbia seguierana, Carex distans, Festuca
arundinacea ssp. orientalis, Teucrium scordium, Daucus guttatus ssp.
zahariadi.
n funcie de condiiile edafice, se poate observa o evoluie
succesional a vegetaiei spre instalarea gruprilor de Agrostietum
ponticaesauCynodontiPotumangustifoliae.
Uneori,prindrenareaterenuriloriacumulareanmicrodepresiunia
unor importante cantiti de sruri, se observ instalarea vegetaiei
halofiletipice.

225. Juncetum littoralis Popescu et al. 1992 (Syn.: Juncetum acuti


Popescu et Sanda 1976; Artemisio santoniciJuncetum littoralis
(PopescuetSanda1976)Ghu,Roman,Boullet1994)
EsteoasociaietipicpentrunisipurilemoderatsrturoasedinDelta
Dunriiidepelitoralulmaritim.Ocupstaiunilecunisipurifixate,
uor mai nalte fa de morfologia general a reliefului. Majoritatea
speciilor componente sunt halofile, dar mai apar i unele elemente
suportant halofile. Acoperirea general a vegetaiei este de 8595%.
Speciile nsoitoare cele mai rspndite sunt: Suaeda maritima,
Spergulariamedia,Aeluropuslittoralis,Agrostispontica,Juncusgerardi.
Fitocenozele de pe Grindul Lupilor (Srbu et al. 2000) au ca specii
nsoitoarepe:Carexextensa,C.distans,Cirsiumalatum,Argusiasibirica,
Lactuca tatarica, Artemisia santonicum, Salicornia europaea, Aster
tripolium, Halimione pedunculata, Aeluropus littoralis, Agropyron
elongatum,Festucaarundinacea,Taraxacumbessarabicum.

226. Juncetummaritimi(Rbel1930)Pignatti1953
Acestefitocenozesedezvoltnlocuridepresionare,umede,demulte
ori cu apa stagnant i persistent pe perioade mai lungi. Se
instaleaz pe psamosoluri molice, salinizate, cu un strat mai gros de
nisip humifer la suprafa. Specia caracteristic Juncus maritimi se
dezvolviguros,realizndodensitateioacoperiremare,de8090%.
Fitocenozereprezentativeaufostntlnitepelitoral,ntreNvodarii

158
Mamaia, precum i n Delta Dunrii (Sacalin, Sulina, grindurile
Chituc i Lupilor). Cele mai reprezentative specii din cadrul acestor
fitocenoze sunt: Carex distans, Agrostis pontica, Aster tripolium ssp.
pannonicus, Polypogon monspeliensis, Aeluropus littoralis. Dintre
elementele obligatoriu halofile particip Salicornia europaea i
Puccinellialimosa,speciiindicatoareauneisaliniticrescutensol.n
fitocenozele de pe Grindul Chituc sa descris subasociaia
agropyretosumelongatiSrbuetal.1995,avndcaspeciidifereniale
pe: Artemisia maritima, Cynachum acutum i Halimione verrucifera.
Subasociaiile schoenetosum nigricantis Srbu et al. 1995 i
aeluropetosum Srbu et al. 1995 prezint ca difereniale pe Schoenus
nigricansrespectivAeluropuslittoralis.

227. TeucrioSchoenetum nigricantis Sanda et Popescu 2002 (Syn.:


Schoenetumnigricantisauct.roman.profit.litorale)
Ocup terenurile mai joase, japele cu umiditate crescut sau cu apa
n exces pe o perioad mai scurt a sezonului de vegetaie. Schoenus
nigricans, dei nu este o specie halofil, se dezvolt uneori i n
locurilesrturoase,alctuindfitocenozecompacte.Amdesemnatca
specii caracteristice pentru asociaie pe: Teucrium scordioides, T.
scordium i Orchis laxiflora ssp. elegans. Dintre elementele halofile
ntlnite pe nisipurile litoralului amintim: Plantago maritima, Agrostis
pontica,Juncusmaritimus,Taraxacumbessarabicum.
De pe Grindul Chituc (tefan et al. 2001) este descris subasociaia
plantaginetosum cornuti tefan et al. 2001, cu participarea unor
elemente caracteristice nisipurilor srturoase i umede ca: Plantago
maritima,Schoenusnigricans,Elymushispidus,Juncuslittoralis.

ArmerionmaritimaeBr.Bl.etDeLeeuw1936
Grupeazpajitilehalofiledetaliemic,avndcaspeciicaracteristice
pe:Artemisiamaritimassp.salina,Carexextensa,Plantagocoronopusica
diferenialelocalepeMerenderasoboliferaiAgropyronlitorale.


159
228. Artemisietummaritimae(Christiansen1927)Br.Bl.etDeLeeuw
1936
SedezvoltpenisipurilelitoraluluintreNvodariicapulMidiadar
i pe cele din Delta Dunrii. Cele mai fidele specii din structura
acestorfitocenozesunt:Puccinellialimosa,Spergulariamedia,Astragalus
varius, Medicago falcata var. romanica, Plantago arenaria, Cynodon
dactylon, Daucus guttatus ssp. zahariadi. Aceste fitocenoze cantoneaz
dou specii rare n ara noastr: Merendera sobolifera i Agropyron
litorale.
De pe Grindul Chituc a fost descris subasociaia juncetosum
littoraleSrbuetal.1995,careprezintcaspeciinsoitoarepe:Carex
extensa, Agropyron junceum, A. elongatum, Apera spicaventi ssp.
maritima, Agrostis pontica, Limonium vulgare, Halimione verrucifera,
Puccinellia intermedia. Fitocenozele asociaiei au fost semnalate i de
pe grindurile SaeleIstria (Drgulescu 1998) i Lupilor (Srbu et al.
2000). Pe Grindul Lupilor cele mai frecvente nsoitoare sunt:
Limonium bellidifolium, L. meyeri, Cerastium dubium, Aster tripolium,
Puccinelliaconvoluta.

229. CaricetumextensaeBr.Bl.etDeLeeuw1936
Alctuiete fitocenoze compacte pe nisipurile slab srturate i
permanent umede de la Capul Midia i n Delta Dunrii, la
Caraorman. Dintre speciile nsoitoare mai frecvente amintim:
Plantago maritima, Spergularia media, Juncus littoralis, Daucus guttatus
ssp. zahariadi. Prin densitatea mare a indivizilor, specia edificatoare,
Carex extensa, joac un rol nsemnat n procesul de solificare a
nisipurilor.
PeGrindulChituc(tefanetal.2001)nsoitoarelecelemaifrecvente
sunt: Juncus littoralis, Artemisia santonicum, Aster tripolium, Puccinellia
gigantea,Spergulariamedia.

230. PlantaginetumcoronopiR.Txen1937
Fitocenozele deltaice de la Sulina i Sfntu Gheorghe sunt cantonate
penisipuriumede,srturate,bltitentimpulsezonuluivernal.Din
cadrul acestora sunt nelipsite urmtoarele specii: Plantago maritima,
Puccinellia limosa, Aeluropus littoralis, Agrostis pontica, Lotus tenuis,

160
Juncusmaritimus,Samolusvalerandi,Trifoliumfragiferum, Carexdistans.
n poriunile cu concentraie puternic a srurilor apar: Salicornia
europaea, Spergularia media, Suaeda maritima. Asociaia a mai fost
identificatilaSfitofca(SandaetPopescu1992).

XV.CAKILETEAMARITIMAER.TxenetPreising1950
Cuprindevegetaiaburuienriilordepeplajeleirmurilemaritime,
mult influenat de om prin amenajrile ntreprinse, dar supus n
acelaitimpfactoruluilimitativprincipal,aciuneadesplaredectre
valurile mrii. Speciile caracteristice i de recunoatere sunt: Cakile
maritima, Polygonum maritimum, Atriplex hastata, Crambe maritima,
Convovulus persicus, Euphorbia peplis, Convolvulus lineatus, Scolymus
hispanicus, Glaucium flavum, Atriplex littoralis, Argusia sibirica, Salsola
ruthenica.

CAKILETALIAMARITIMAER.TxenapudOberdorfer1949
CakilionmaritimaeMorariu1957
Ordinul i aliana grupeaz asociaiile de plaje maritime supuse
vnturilor, ariei puternice din timpul verii i valurilor mrii n
timpul furtunilor violente. Speciile de recunoatere pentru ordin i
alian sunt: Cakile maritima, Crambe maritima, Convovulus persicus, C.
lineatus.

231. Atripliceto hastataeCakiletum euxinae Sanda et Popescu 1999


(Syn.:Cakiletumfrisicumauct.roman.)
Vegetaz pe nisipurile nefixate ale litoralului ntre Mamaia i Capul
Midia, precum i n Delta Dunrii la Sulina, Sfntu Gheorghe i
GrindulChituc.Acestenisipuricrudesuntbtutedevnturi,arsede
soarele puternic din timpul verii i splate de valuri n timpul
furtunilor violente. Cele mai reprezentative fitocenoze au fost
ntlnitelaCapulMidia(PopescuetSanda1975).Speciilefrecventen
cadrul asociaiei sunt: Elymus sabulosus, Salsola soda, Xanthium
italicum. Pe Grindul Chituc (Srbu et al. 1995) au mai fost notate:
Eryngium maritimum, Polygonum maritimum, Lactuca tatarica, Crambe
maritima i Argusia sibirica. PeGrindul SaeleIstria (tefan etal. 2001)
fitocenozelerealizeazoacoperiremediede4575%.

161
232. Crambetummaritimae(I.erbnescu1965)Popescuetal.1980
AsociaiaafostdescrisdelaNvodari(erbnescuI.1970)pebazaa
patru relevee. Se instaleaz pe nisipuri nefixate, fitocenozele
prezentnd o xerofilie accentuat, fapt reflectat prin structura lor
floristic, bogat n specii de FestucoBrometea i Festucion
valesiacae.MititeluD.etal.1992ociteazdinRezervaiaAgigea,iar
Sanda et al. 1998 de la nord de Eforie, pe plaja de lng complexul
VrajaMrii.

233. Convolvuletumpersici(Borza1931n.n.)Sandaetal.1998
Asociaia a fost descris din Rezervaia Nisipurilor Marine de la
Agigea, underealizeazfitocenoze nchegate. n Delta Dunriiafost
semnalatdelaSulina,SfntuGheorgheiCardon.ncadrulacestora
se dezvolt: Bromus tectorum, Secale sylvestre, Astragalus varius,
Euphorbiaseguierana,Centaureaarenaria,Crepisfoetida,Medicagofalcata.
Fitocenozele de la Agigea au ca specii nsoitoare pe: Alyssum
borzaeanum, Xeranthemum annuum, Marrubium peregrinum, Salvia
aethiopis,Anchusaofficinalis,etc.

234. ConvolvuletumlineatusMorariu(1959n.n.)1967
Cenozele de Convolvulus lineatus, ruderalizate ntro msur
accentuat, n care Cynodon dactylon prezint o participare
semnificativ,suntcaracteristiceduneloraplatizateisalinizatedela
HistriaiTraian.VariantapsamohalofiticaBurdujaetHoreanu1970se
caracterizeaz prin prezena a numeroase specii xerofite ca: Plantago
lanceolata, Medicago lupulina, Cynodon dactylon, Erodium cicutarium,
Eryngiumcampestre,dariaunorhalofite:Puccinelliadistans,Hordeum
hystrix, Spergularia media, Lotus tenuis, Taraxacum bessarabicum,
Artemisiamaritima.
Drgulescu C. (1998) semnaleaz prezena asociaiei i pe Grindul
SaeleIstria (jud. Constana), iar Srbu I. et al. 2000 pe Grindul
Lupilor, unde, de asemenea, fitocenozele sunt dominate de specii
xerofilealeclaseiFestucoBrometea.


162
EUPHORBIETALIAPEPLISR.Txen1950
EuphorbionpeplisR.Txen1950
Ordinulialianagrupeazburuienriilenisipurilormaritime,uneori
puternicruderalizate.
Specii caracteristice: Euphorbia peplis, Scolymus hispanicus, Xanthium
strumariumm,Salsolaruthenica,Lactucatatarica,Glauciumflavum.

235. Argusietum(Tournefortietum)sibiricaePopescuetSanda1975
Se dezvolt pe nisipurile nefixate sau n curs de fixare, substratul
fiind puin evoluat dar cu o umiditate relativ constant. Pe lng
elementele caracteristice nisipurilor n curs de fixare ca: Salsola soda,
Elymus sabulosus, Eryngium maritimum, Gypsophila perfoliata, n cadrul
acestor grupri se mai ntlnesc i unele elemente cu capacitate mai
mare de fixare ca: Aeluropus littoralis, Puccinellia limosa, Plantago
maritima,Cynodondactylon.Celemaireprezentativefitocenozeaufost
ntlnite la nord de Nvodari, spre Capul Midia, unde influena
antropicestemairedus.

236. LactucotataricaeGlaucietumflavaeDihoruetNegrean1976
Asociaie psamofil, xerofl pn la xeromezofil, care prezint o
ntindere mare pe tot litoralul Mrii Negre. A fost identificat iniial
ntrePortiaiPerior.DrgulescuC.(1998)ontlneteipeGrindul
SaeleIstria (jud. Constana), iar tefan N. identific cenozele
asociaieipeinsulaPopina(dupSandaetal.2001).Acestegruprise
instaleazctrevrfuldunelordelngapamrii,avndcaavanpost
gruprile compacte i de mare ntindere ale asociaiei Salsoletum
sodae.SrbuI.etal.(2000)analizezacestefitocenozedepeGrindul
Lupilor, n partea nordic, pe plaja Lacului Razelm. Exceptnd
speciile caracteristice, Glaucium flavum i Lactuca tatarica, n cadrul
acestor fitocenoze mai particip: Salsola kali, Apera spicaventi ssp.
maritima, Euphorbia peplis, Argusia sibirica, Convolvulus persicus, Secale
sylvestre, Gypsophila trichotoma, Crambe maritima, Medicago lupulina,
Medicagofalcata,precumiuneleelementeruderaleinstalatenurma
activitilorantropice.


163
237. Salsolo ruthenicaeXanthietum strumarii Oberdorfer et Txen
1950
Vegetaz pe nisipurile uor srturate de la Vama Veche, sub form
deplcuridemrimivariabile,realizndungradmaredeacoperire.
Este o asociaie alctuit din terofite, srac n specii, dominat de
elementele submediteraneene i cosmopolite, cu preponderena
speciilorarenicole.

238. SalsoloEuphorbietumparaliasPignatti1952
Esteogruparesubmediteraneanipionier,semnalatlanoinar
dePopI.(1995)delaVamaVeche,nstructuracreiadominspeciile
xeromezofileimoderattermofile.Fitocenozeledepelitoralulnostru
se difereniaz de cele descrise de Pignatti S. (1952), de pe cuprinsul
litoraluluisudoccidentalalLibanului,prindominanaspecieiSalsola
kali ssp. ruthenica, ceea ce la determinat pe Pop I. s descrie o
subasociaienou:salsoletosumruthenicaeI.Pop1995.

239. Atriplicetumlittoralis(Christiansen1933)R.Txen1937
Asociaia a fost semnalat de erbnescu I. (1965) de la Rueu,
CarageleiMovilaSpat(jud.Buzu)iPopI.etal.(1983)dinzona
lacurilor OcnaDej (jud. Cluj). Populeaz solurile slab i moderat
srturate, erodate, avnd exigene ecologice destul de largi. Specia
Atriplex littoralis se integreaz frecvent n fitocenozele segetale i
ruderale subhalofile. n cadrul asociaiei se ntlnesc elemente
puternic halofile ca: Suaeda maritima, Halimione verrucifera, etc., dar
predomin cele de salinitate medie sau slab: Puccinellia distans,
Limonium gmelini, Erysimum repandum, Bassia sedoides, Lepidium
ruderale,etc.ncadrulasociaieiaufostntlnitestadiidetranziiecu:
Puccinellia distans, Bassia sedoides, Polygonum aviculare, Heleochloa
alopecuroidesiAgropyronrepens.

XVI.AMMOPHILETEABr.Bl.etR.Txen1943
Cuprindevegetaiadunelorlitorale,binereprezentatnaranoastr
pecordonulMriiNegrentreMangaliaiConstana.


164
ELYMETALIAARENARIAEBr.Bl.etR.Txen1943
ElymiongiganteiMorariu1957
AlianaafostdescrisdeMorariuI.(1957)avnduncaracterpontici
caracterizeazdunelelitorale.
Specii caracteristice: Elymus arenarius, Centaurea arenaria, Artemisia
arenaria, Astrodaucus littoralis, Eryngium maritimum, Secale sylvestre,
Agropyronjunceum.

240. ElymetumgiganteiMorariu1957
Esteoasociaiecuarealponticcarerealizeazfitocenozecompactepe
ntregcordonullitoralromnesc.nDeltaDunriiafostsemnalatpe
grindurile Letea, Caraorman i Srturile, precum i din zona
complexului lagunar RazemSinoe (Grindul Chituc). Prin rizomii si
puternici, Elymus sabulosus reuete s fixeze n mare msur dunele
de nisip mictoare. Cele mai frecvente specii ale acestei fitocenoze
sunt: Artemisia arenaria, Centaurea arenaria, Astrodaucus littoralis,
Eryngiummaritimum,Secalesylvestre,Agropyronjunceum.
Sentlnescdeasemeneanumeroaseelementecaracteristiceasociaiei
Festucion vaginatae ca: Euphorbia seguierana, Plantago arenaria, Fumana
procumbens, Helichrysum arenarium, Polygonum arenarium, Tragopogon
floccosus,Astragalusvirgatus.
Asociaia reprezint prima faz de colonizare a vegetaiei aflat n
condiii extrem de vitrege pe dunele supuse permanent vnturilor i
valurilormrii.SubasociaiameliletosumarenariaeSrbuetal.1995a
fostdescrisdepeGrindulChituc.

241. ArtemisietumarenariaePopescuetSanda1977
Ca i Elymus sabulosus, Artemisia arenaria prezint o mare capacitate
de fixare a substratului i de asigurare a adpostului necesar
dezvoltrii altor plante. n cadrul fitocenozelor de la Mamaia i
Nvodari elementele arenicole se ntreptrund cu cele halofil
arenicole.Prezenaunuinumrnsemnatdespeciiruderalencadrul
acestor cenoze esterezultatul direct alinfluenei antropice profunde,
ceaindusmodificrinstructuravegetaieinaturale.nDeltaDunrii
se ntlnesc fitocenoze de dimensiuni reduse la Sulina, Sfntu
Gheorghe i Letea. Acestea se interpun ntre Elymetum gigantei i

165
fitocenozele nisipurilor n curs de fixare dominate de Cynodon
dactylon, Apera maritima, Secale syvestre i Bromus tectorum. Grupri
reprezentative au fost ntlnite i pe Grindul Chituc (tefan et al.
2001).

242. Agropyretumjuncei(Br.Bl.etDeLeeuw1936)R.Txen1952
Fitocenozele acestei asociaii au fost semnalate de pe nisipurile
litoralului,ntreCorbuiCapulMidia(PopescuV.1969)idinDelta
Dunrii, de la Sulina i Grindul Chituc. Pe Grindul Chituc (Srbu et
al. 1995), aceste fitocenoze se interpun ntre Elymetum gigantei i
Secaletum sylvestre. Apropierea de mare i existena unor dune nalte
denisipurifavorizeazaciuneadespulberarepermanentaacestora
dectrevntiimplicitnlturarearesturilorvegetale,faptceexplic
inexistena proceselor de solificare. n fitocenozele de la Sulina, dei
fragmentare, se mai pstreaz nucleul de specii caracteristice
gruprilor de nisipuri dintre care menionm: Plantago scabra, Silene
conica, Centaurea arenaria, Eryngium maritimum, Vincetoxicum
hirundinaria var. nivalis, Corispermum nitidum i Apera spicaventi ssp.
maritima.

XVII.ORYZETEASATIVAEMiyawaki1960
Reprezint buruieniurile culturilor de orez caracterizate prin
prezena unor elemente ca: Cyperus difformis, Echinochloa macrocarpa,
Schoenoplectus mucronatus, Echinochloa oryzoides, Najas graminea f.
intermedia.

ORYZOECHINOCHLOETALIAO.deBolsetMasclans1955
OryzionsativaeKoch1954

243. EchinochlooOryzetumsativaeSoetUbrizsy1948
Agrofitocenozele de orez netratate cu ierbicide sunt invadate de o
serie de buruieni ca: Cyperus fuscus, C. difformis, C. glomeratus, C.
serotinus,Schoenoplectusmucronatus,Echinochloaoryzoides,E.crusgalli,
Elatinetriandra,Leersiaoryzoides,Bolboschoenusmaritimus.Pemarginea
culturilor,cuiradierininterior,sentlnescfrecvent:Cirsiumarvense,
Polygonum hydropiper, P. persicaria, P. mite, P. minus, Sorghum

166
halepense, Plantago media, Eleocharis palustris, Agrostis stolonifera,
Glyceria fluitans, Alisma lanceolatum, Rorippa sylvestris, Ranunculus
repens, Lythrumhyssopifolia, L.salicaria,Bidens cernua, Menthaaquatica.
Este o grupare dominat de terofite, iar ca elemente fitogeografice
predomin cele ubicviste. Sunt semnalate urmtoarele subasociaii:
schoenoplectosum mucronati Ubrizsy 1961, cyperetosum difformis
Ubrizsy1961,juncelletosumserotiniPunetPopescu1974.

XVIII. BIDENTETEA TRIPARTITI R. Txen et al. ex von Roschow


1951
Reprezint vegetaia pionier nitrofil distribuit frecvent n
microdepresiuni,lamargineablilorimlatinilorinundateaproape
permanent n timpul sezonului estival, ct i pe terenurile bogate n
materii organice aflate n diferite faze de descompunere. Structura
floristic a acestora este format din elemente higrofile aparinnd
sintaxonilor acestei clase, dar i din cei ale claselor Phragmitetea,
MolinioArrhenatheretea,StellarieteamediaeiArtemisietea.
Specii caracteristice: Barbarea vulgaris, Bidens tripartita, B. frondosa,
Polygonum mite, P. persicaria, P. hydropiper, P. lapathifolium, P. minus,
Potentilla supina, Rorippa palustris, R. austriaca, R. sylvestris, Rumex
conglomeratus, R. limosus, R. palustris, Symphytum officinale,
Chenopodium polyspermum, C. botrys, Echinochloa crusgalli, Mentha
arvensis, Ranunculus sceleratus, Xanthium italicum, Alopecurus aequalis,
Galega officinalis, Sonchus asper, Cripsis alopecuroides, Chlorocyperus
glomeratus.

BIDENTETALIATRIPARTITIBr.Bl.etR.TxenexKlikaetHada
1944
Cuprindeasociaiiledeburuienihigrofilepioniereanuale,demlatini
i maluri, legate n soluri bogate n azotai i substane organice pe
calededescompunere.
Speciilederecunoateresuntidenticecuceleenumeratepentruclas.


167
BidentiontripartitiNordhagen1940em.R.TxeninPolietJ.Txen
1960
Aliana reunete gruprile de buruieniuri cantonate n jurul
mlatinilor. Specii caracteristice: Alisma plantagoaquatica, Alopecurus
aequalis, Bidens cernua, B. tripartita, Bolboschoenus maritimus, Catabrosa
aquatica, Cyperus fuscus, Galium palustre, Juncus articulatus, Polygonum
minus, Ranunculus sceleratus, Rumex maritimus, R. palustris, Veronica
anagallisaquatica.

244. BidentiPolygonetumhydropiperisLohmeyerinR.Txen1950
Vegetaznlungulmalurilorrurilor,pealuviuninisipomloase,ct
i n microdepresiuni semisrturate, inundate primvara, pe soluri
bogate n azotai. Este o grupare heliofil, mezohigrofil i nitrofil,
frecvent n regiunile de cmpie. Speciile caracteristice, Bidens
tripartita i Polygonum hidropiper, sunt nsoite frecvent de Polygonum
lapathifolium, Veronica anagallisaquatica, Pulicaria vulgaris, Echinochloa
crusgalli, Potentilla anserina, Trifolium fragiferum, Urtica kiovensis,
Ranunculussceleratus.
n cadrul asociaiei au fost descrise subasociaiile bidentetosum
tripartiti, TimrBodrogkzy 1959, polygonetosum hydropiperi R.
Txen 1937, polygonetosum lapathifolii Felfldy 1943 i
xanthietosumitaliciSo1971.

245. Polygono lapathifoliiBidentetum tripartiti Klika 1935 (Syn.:


PolygonetumlapathifoliiFelfldy1943)
Fitocenozeleasociaieiseinstaleazsubformaunorplcuricompacte
sau benzi lungi i dese pe fundul lacurilor n curs de desecare, la
marginea blilor cu ap mai puin adnc. Se dezvolt pe soluri
sapropelice, profunde i umede, bogate n azotai. Sub aspect
sindinamic, se interpun ntre glyceriete, sparganiete i gruprile
mezofile ale rmului. Fitocenozele au fost descrise de Burescu P.
(2003) din nordvestul Romniei, unde Polygonum lapathifolium
domin (acoperire 7075%), iar codominant este Bidens tripartita.
Cele mai frecvente noitoare sunt: Bidens cernua, Rumex palustris,
Echinochloa crusgalli, Xanthium strumarium. Dintre celelalte elemente

168
participante n structura acestor fitocenoze, multe aparin claselor
PhragmiteteaiMolinioArrhenatheretea.

246. XanthiostrumariiBidentetumTimr1947
Asociaia vegeteaz pe fundul lacurilor desecate, terenuri virane
periodic inundate din lungul canalelor pscute de oi, mbogite cu
material organic, depozitat pe soluri tinere, aluvionare, nisipo
nmoloase. Specia dominant, Xanthium strumarium, formeaz un
desinaltdepnla1,5mcareumbreteaproapenntregimesolul.
Alturi de aceasta, Bidens tripartita prezint o acoperire de 25%. n
structura fitocenozelor se mai remarc prin frecven: Polygonum
hydropiper,P.lapathifolium,Echinochloacrusgalli,Rumexconglomeratus.

247. Bidentetumcernui(Kobendza1948)Slavni1951
Este identificat de Burescu (2003) n dou localiti din nordvestul
Romniei(CurtuiueniiVad).Fitocenozelesedezvoltpeterenuri
mltinoase, rscolite, cu exces de umiditate i cu un spor de
substane azotoase provenite de la animalele ce vin s se adape n
aceste locuri. Evoluia sindinamic a acestor fitocenoze tinde spre
instalarea gruprilor de Cyperetum flavescentifusci. Fizionomia
asociaieiesteimprimatdespeciadominantBidenscernua,careeste
nsoit frecvent de Bidens tripartita, Polygonum lapathifolium,
Echinochloa crusgalli, precum i numeroase elemente ale clasei
Phragmitetea.

248. RumiciAlopecuretumaequalisD.Cru1972
Asociaia a fost descris din interfluviul JiuDesnui i prezint ca
specii caracteristice pe Alopecurus aequalis i Rumex crispus. Cele mai
frecvente nsoitoare sunt: Potentilla reptans, Heleochloa schoenoides,
Rorippa sylvestris, Agrostis stolonifera, Poa annua, Plantago major,
Polygonum aviculare, Ranunculus repens, Carex hirta. Prezena a
numeroase elemente de Nanocyperion n cadrul acestor fitocenoze
indic natura habitatelor ocupate de asociaie i anume: marginea
depresiunilor, a blilor, unde apa se retrage destul de repede n
timpul sezonului de vegetaie. Subasociaia rumicetosum palustris
(limosae) Sanda et Popescu 1999 (Syn.: Rumicetum limosae Grigore

169
1971) vegeteaz n Lunca Timiului la Uliuc, n depresiuni cu mult
umiditate i n mlatini recent desecate, cu soluri hidromorfe sau
atenuathidromorfe.

249. Ranunculetum scelerati Sissingh em. R. Txen 1950 (Syn.:


RumiciRanunculetum scelerati (Sissingh 1946, R. Txen 1950)
Oberdorfer1957)
Este o asociaie caracteristic locurilor depresionare, cmpurilor
mocirloase din coturile vilor i marginea lacurilor, unde formeaz
fitocenoze cu acoperire de 7075%. Specia caracteristic Ranunculus
sceleratus vegeteaz mpreun cu numeroase helofite tipice ca:
Polygonum hydropiper, Veronica anagallisaquatica, Bidens vulgata, B.
cernua, Glyceria plicata, Sparganium ramosum, Rumex maritimus, R.
palustris, Chenopodium polyspermum, Alopecurus aequalis, Polygonum
lapathifolium.

ChenopodionglauciHejn1974
Reprezintvegetaianitrofilaterenurilorinundateanual.
Specii de recunoatere: Chenopodium rubrum, C. glaucum, C.
polyspermum, C. album, C. ficifolium, Atriplex hastata, A. prostrata, A.
tatarica, Amaranthus blitum, A.retroflexus, Brassica nigra, Sonchus asper,
S.oleraceus,Xanthiumitalicum.

250. Chenopodietum glaucorubri Lohmeyer 1950 mnscr. apud


Oberdorfer 1957 (Syn.: Chenopodio glaucaeAmaranthetum lividi
Dihoru1975)
Colonizeaz aluviunile crude de pe malurile reavne, instalnduse
pe marginea blilor sau pe conurile de dejecie. Cele dou specii
codominante,ChenopodiumrubrumiC.glaucumsuntnsoitefrecvent
deAtriplexhastata,Chenopodiumpolyspermum,Polygonumhydropiper,P.
lapathifolium,Agrostisstolonifera.
Fitocenozele din Muntele Siriu, dominate de Amaranthus lividus f.
purpurascens,instalatepegrmeziledegunoidegrajdicaracterizate
prin lipsa speciei Chenopodium rubrum, reprezint o variant nitrofil
aasociaiei.


170
251. AtriplicetumhastataePolietJ.Txen960
Asociaia a fost semnalat de erbnescu I. (1959) din Cmpia
Romn, unde se dezvolt pe terenuri srturate, la marginea unor
fitocenoze caracteristice terenurilor mltinoase, vegetnd pe soluri
maimultsaumaipuinbogatensubstaneorganiceaflatendiferite
faze de descompunere. n fitocenozele de la Hanul Pirailor se
ntlnesc att specii ruderale ct i unele elemente halofile ca: Bassia
sedoides,Puccinellialimosa,Spergulariamedia,Plantagomaritima.

252. EchinochlooPolygonetumlapathifoliiSoetCsrs1947(Syn.:
Echinochloo crusgalli Galinsogetum parviflorae Burduja et F.
Diaconescu 1976, incl. MalachioPolygonetum mite Mititelu 1982
non.Passarge1964)
Asociaia se instaleazpe fundurilenmoloase ale lacurilor secate n
timpul verii, cu un coninut ridicat de substane azotoase de natur
organic. Prefer solurile aluviale, lutonisipoase, jilave pn la
umede i cu fertilitate ridicat. Structura floristic este bogat i
variat, fiind completat i cu numeroase specii ale claselor
Stellarieteamediae,ArtemisieteaiMolinioArrhenatheretea.
n cadrul asociaiei sau difereniat urmtoarele subasociaii:
chlorocyperetosum glomerati Burescu 1999, polygonetosum
lapathifolii Chifu et al. 2006, bolboschoenetosum maritimi Horeanu
ettefan1987,chenopodietosumalbiSo1961.

XIX. ASPLENIETEA TRICHOMANIS (Br.Bl. in Meier et Br.Bl.


1934)Oberdorfer1977
Clasareunetegruprilecepopuleazfisuriledestnci,caracterizate
n general printro fluctuaie mare a speciilor ntmpltoare. Acestea
constituieverigainiialalitosfereiiprezintelectivitateaccentuat
fadenaturasubstratuluipecaresedezvolt.Aufostseparatedou
grupe mari: asociaii casmofitice calcofile i acidofile. Un rol
importantnnfiripareafitocenozelorrevine,nafardenaturarocii,
urmtorilorparametrii:expoziiastncilor,gradullordedezagregare,
regimul de umiditate, altitudinea, poziia geografic n lanul
carpatic,nclinareapantelor.

171
Speciicaracteristice:Aspleniumtrichomanes,Polypodiumvulgare,Sedum
dassyphyllum, Ceterach officinarum, Valeriana tripteris, Jovibarba heuffeli,
Poanemoralisvar.montana.

TORTULOCYMBALARIETALIASegal1969
Ordinul grupeaz fitocenozele care se dezvolt pe ziduri situate cu
predilecie n regiunile mediteraneene sau atlantice ale Europei. n
afardespeciilesaxicolecareedificacestefitocenoze,sentlnesci
numeroaseplanteruderale,careinflueneazstructuranansamblua
acestorfitocenoze.

CymbalarioAsplenionSegal1969em.Mucina1993
Printre numeroasele specii caracteristice pentru alian i ordin,
prezente n fitocenozele descrise din sudul i estul Europei, n
grupriledinRomniasuntprezententotdeaunaspeciile:Cymbalaria
muralis,AspleniumtrichomanesiTortulatortuosa.

253. AsplenietumrutaemurariaetrichomanisR.Txen1937
Fitocenozeleasociaieivegetezpecrpturilestncilorcalcaroase,pe
brne sau pe clipe, alctuind formaiuni iniiale ale seriei cu caracter
xerofil, fapt reflectat n cerinele ecologice ale speciilor n raport cu
umiditatea: majoritatea fiind xerofile sau xeromezofile. Asociaia
prezint o compoziie floristic simpl, n afar de speciile
caracteristice clasei Asplenietea trichomanis (Sedum hispanicum, S.
telephium,S.maximum,Saxifragapaniculata,Tortulamuralis,Polypodium
vulgare, Poa nemoralis, Valeriana tripteris), mai bine reprezentate sunt
speciileclaseiFestucoBrometea.

254. Jovibarbo soboliferaeSaxifragetum paniculatae Tuber 1987


erysimetosumtranssilvaniciTuber1987
Pe blocurile feldspastice de la Pietrele RoiiTulghe, puternic
nclinate,cuexpoziiesudic,SaxifragapaniculataiJovibarbasobolifera
alctuiescfitocenozecuacoperiremediede4050%.
Pentru subasociaia erysimetosum transsilvanici Tuber 1987 sunt
indicate ca difereniale regionale: Erysimum witmannii ssp.

172
transsilvanicum, Campanula carpatica i Thymus comosus var.
transsilvanicus.

255. AsplenioCeterachetumVives1964
Aceste cenoze prezint un caracter sudic, mediteraneanbalcanic, fiind
identificate la noi din Defileul Dunrii (Resmeri I. et al. 1969). n
cenozele de la Porile de Fier se remarc lipsa speciei Asplenium
fontanum, caracteristic pentru fitocenozele descrise de Vives J. (1964)
din Spania. Varianta regional banaticum descris de Schneider
Binder E. et al. (1977) o ncadrm ca subasociaie nou, sedetosum
dasyphylli Sanda et al. 2001, caracterizat prin prezena speciilor
Sedumdasyphyllum,S.hispanicumiSedumtelephiumssp.maximum.

256. CymbalarietummuralisGrs1966
Fitocenoze reprezentative au fost descrise din cateva localiti din
Transilvania(Cluj,Ciucea)(Coldea19951996)careprezint caspecie
caracteristic i dominant exclusiv (60% acoperire) pe Cymbalaria
muralis. Dintre elementele saxicole prezente n aceste fitocenoze
amintim: Cystopteris fragilis, Asplenium trichomanes, A. rutamuraria,
precum i cele nitrofile Chelidonium majus i Geranium robertianum.
Fitocenoze reprezentative ale acestei asociaii se dezvolt frecvent pe
zidurile din faa grii Sinaia precum i pe cele din strada Aosta
(Sinaia).

CystopteridionRichard1972
n aceast alian se regsesc asociaiile casmofile care vegeteaz pe
substrat calcaros din etajul montan, ce prezint un caracter mezofil
pnlamezohigrofil.
Speciilecaracteristicesunt:CystopterisfragilisiAspleniumviridae.

257. CystopteridetumfragilisOberdorfer1938
Este o asociaie casmofil ce vegeteaz pe versanii calcaroi din
Masivul Carpai. Specia caracteristic a asociaiei, care realizeaz o
constan maxim la altitudini mari, este Asplenium viridae. La
altitudinimaijoaseaceastaireduceconstana,chiarlipsinddinunele
fitocenoze (Alexiu V. 1998). Subasociaia campanuletosum carpaticae

173
(Sanda et al. 1977) Coldea 1992 prezint ca specii difereniale pe
Campanula carpatica, Saxifraga cuneifolia, valeriana montana, Cortusa
matthioli.

258. AsplenioSchivereckietumpodolicaeMititeluetal.1971
n aceast asociaie sunt incluse cenozele pioniere, xerofile, edificate
de Schivereckia podolica i Asplenium rutamuraria, care colonizeaz
fisurile rocilor calcaroase. Ocup mici suprafee (10200 m
2
) unde
speciile caracteristice Schivereckia podolica i Sempervivum zeleborii
acoper 2545% din suprafaa acestor habitate. Dintre speciile
nsoitoare mai importante amintim: Asplenium rutamuraria, Alyssum
saxatile, Asplenium trichomanes i Poa nemoralis. Asociaia a fost
semnalatdelaStncatefneti(jud.Botoani).

259. Asplenio quadrivalentiPotum nemoralis So ex Gergely et al.


1966
Acestecenozecasmofile,cantonateperocicalcaroase,parialumbrite,
au fost semnalate din etajul nemoral al pdurilor carpatine. Specia
Ctenidium molluscum realizeaz o acoperire medie de pn la 20% n
acestefitocenoze,avndunrolimportantnmeninereaumiditii.

260. ThymopulcherrimiPotumrehmaniiColdea(1986)1990
Cenozele rupicole ale acestei asociaii populeaz crestele i brnele
stncilor calcaroase, slab nclinate, dar nsorite, din etajele montan i
subalpin ale Masivului Rodnei. Uneori se ntlnesc i pe grohotiuri
mrunte situate la baza stncilor, unde vegeteaz mpreun cu
speciile caracteristice ordinului Thlaspietalia. Speciile caracteristice,
Thymus pulcherrimus i Poa rechmanii, imprim acestor cenoze un
evident caracter endemic. Prezena speciilor caracteristice ordinului
Seslerietalia este justificat de contactul direct cu unele fitocenoze
dinacestcenotaxon.

ANDROSACETALIAVANDELIIBr.Bl.inMeieretBr.Bl.1934
Acest ordin grupeaz asociaiile casmofile de pe substraturi acide
(feldspai, micaisturi i gnaisuri) ale etajelor montan i subalpin din
masivele muntoase ale europei. Printre speciile caracteristice care se

174
gsescnCarpaiamintim:Aspleniumseptentrionale,A.cuneifolium,A.
x alternifolium, A. trichomanes ssp. trichomanes, Epilobium collinum i
Sedummaximum.

AsplenionseptentrionalisOberdorfer1938
naceastalianaufostregrupatecolonizrileprimaredebriofitei
cormofite care evolueaz pe substraturi silicioase din etajul montan.
Printre speciile caracteristice menionm: Woodsia ilvensis, W. alpina,
Aspleniumadiantumnigrum.

261. AsplenioCaricetumbrachystachyosRichard1972
Cenozele saxicole cu Carex brachystachys au fost identificate pe
versantulnordicdepevrfulPadi(MuniiBihorului;Coldeaetal.1997)
unde vegeteaz pe stnci umbrite i puternic nclinate (90) situate n
zona pdurilor de molid (13001400 m). Vegeteaz pe calcare, dar pe
alocuri sunt prezente i pe isturile cristaline. Dintre cormofite cu
prezen i acoperire mare suntcitate: Campanula kladniana, Moehringia
muscosa,Cystopterisfragilis,VeronicaurticifoliaiCarexbrachystachys,iar
dintrebriofitelecalcifile:CtenidiummolluscumiTortellatortuosa.

262. Valeriano montanaeCortusetum matthioli Bocaiu et Tuber


1978
Cenozelecepopuleazstncileumbritedinetajulmontanpnncel
subalpin cu o compoziie floristic bine determinat, permit
distingerea unei asociaii de sine stttoare. Structura acesteia a fost
sesizatdejadeBeldieA.(1967)dinBucegi,careaprezentatocapeo
grupare proprie stncriilor umbrite, ns fr o analiz mai
amnunit.
ReleveeleefectuatedeBocaiuN.iTuberF.(1978)nPiatraCraiului
la Curmtura, au ca specii difereniale pe Campanula carpatica, Saxifraga
cuneifolia i Poa nemoralis. Se remarc prezena n cadrul asociaiei a
numeroase specii caracteristice ordinului Seslerietalia: Sesleria rigida,
Phyteum orbiculare, Anemone narcissiflora, Scabiosa lucida, Dianthus
tenuifloius,Euphrasiasalisburbensis.


175
263. SaxifragoPotum nemoralis Pop 1968 in Pop et Hodian 1985
corr.SaxifragoPotummontanaeSandaetal.2001(Syn.:Potum
nemoralis carpaticum Pop I. 1968; Potum nemoralis muscosum So
1944p.p.;grupricuPoanemoralisvar.vulgarisapudBeldie1967)
Poanemoralisvar.montanaestenelipsitdepestncriilesemiumbrite
din etajul montan mijlociu, acoperind cu tufele sale dese o bun parte
din suprafaa stncriei. Reprezint tranziia ctre gruprile de
SeslerioFestucetum saxatilis Beldie 1967, sau, pe calcare, ctre
faciesurile similare ale asociaiei Festucetum rupicolae montanum
Beldie 1967. n subasociaia valerianosum sambucifoliae Pop I. 1968
(Syn.: Valeriana sambucifoliaPoa nemoralis Beldie 1967) relativ abundente
sunt: Valeriana sambucifolia, Campanula carpatica i Saxifraga cuneifolia,
vegetndpepragurileifisurilestncilor.n condiiile unei umiditi
mai pronunate, n staiuni semiumbrite, compoziia floristic se
mbogetecuunelemezohigrofiteca:Astrantiamajor,Chrysanthemum
rotundifolium, Cortusa matthioli,Digitalisgrandiflora,etc.Dimpotriv,la
umbrireputerniciumiditatemoderat,subasociaiaestedeschisi
se reduce la cele dou specii caracteristice, nsoite de numeroase
briofite i de exemplare rzlee ale unor specii sciafile ca: Asplenium
trichomanes, Polypodium vulgare, Moehringia muscosa, Geranium
robertianum.

264. WoodsioilvensisAsplenietumseptentrionalisR.Txen1937
Cenozele de Woodsia ilvensis se gsesc sporadic n fisurile rocilor
acide, de obicei pe isturi cristaline, gnaisuri, andezite i bazalte din
masivele: Guti, Climani, Cibin i Munii Apuseni (Detunata Goal).
Cu tot caracterul deschis al acestor grupri, speciile caracteristice
Woodsia ilvensis i Asplenium septentrionale realizeaz mpreun o
acoperiremediede20%.
Din punct de vedere floristic se disting dou subasociaii: typicum i
dianthetosum henteri (SchneiderBinder 1973) Drgulescu 1988,
avndcadiferenialegeograficepeDianthushenteri,Jovibarbaheuffelii
i Veronica bachofenii. Din categoria speciilor rare prezente n aceste
fitocenozeamintimpeWoodsiaalpina.


176
265. AsplenietumseptentrionaliadiantinigriOberdorfer1938
Fitocenozeleasociaieivegeteaznfisurilerocilorcuexpoziiesudic
sausudestic,puternicnclinate(6090)undeseformeazlitosoluri
superficiale cu pH acid (4,75). Specia caracteristic este Asplenium
adiantumnigrum, fiind rspndit fragmentar n zona piemontan a
munilorCibin,arcuGodeanu,GiluiCodruMoma.

266. SempervivetumheuffeliiSchneiderBinder1969
Cenozele acestei asociaii se nfiripeaz n fisurile stnilor silicioase
ale etajului montan inferior din Munii Climani. Datorit expoziiei
sudice i nclinrii puternice a pantelor, apa se pierde repede prin
scurgere i evaporare, fitocenozele suferind permanent datorit
deficitului acesteia. Cenozele din ara noastr prezint ca specii
difereniale pe Thymus comosus, Silene nutans ssp. dubia, Genista
januensisiVeronicabachofenii.

267. AspleniotrichomaniPotumnemoralisBocaiu1971
Sunt fitocenoze casmofile ce vegeteaz pe substraturi silicioase,
umbroase, din vile intramontane ale Carpailor, unde specia
edificatoare i dominant este Poa nemoralis. n structura floristic a
acestor grupri sunt prezente deopotriv att elementele
caracteristice ordinului Androsacetalia vandelii ct i cele de
Asplenion septentrionales, ceea ce justific prezenta plasare
sintaxonomicaasociaiei.

HypnoPolypodionMucina1993
Aliana grupeaz vegetaia ferigilor i briofitelor de pe stncile
umbritealepdurilorcolinareimontane.
Specii caracteristice: Calamagrostis arundinacea, Hypnum cupressiforme,
Polypodiumvulgare.

268. CtenidioPolypodietumJurkoetPeciar1963
Asociaia a fost semnalat din Munii Aninei (BeunitaCheile Nerei,
Cheile Miniului) i Munii Apuseni (Defileul Criului Repede). Se
dezvolt printre crpturile i pe poliele stncilor umbrite, sub forma
unor cenoze puin nchegate. Prezena speciilor Ceterach officinarum i

177
Hedera helix n cele dou relevee efectuate n Defileul Criului Repede
confer acestor cenoze un pronunat caracter atlanticomediteranean
(Raiuetal.1966).
nCheileMiniului(PeiaP.1978)formeazplcuripioniererestrnse,
pe un grohoti fixat din apropierea pdurii de fag, ce a favorizat
instalarea unui microtopoclimat cu umiditatea aerului ridicat tot
timpulanului,iartemperaturantimpulveriimaisczut.Acestfapta
duslainstalareancadrulfitocenozeloranumeroasebriofite.

269. HypnoPolypodietumvulgarisJurkoetPeciar1963
Asociaiaprezintunaccentuatcaractersciafil,vegetndderegulpe
stncile cu expoziie nordic sau vestic din etajul montan. Asociaia
fostanalizatamnunitdinCazaneleDunrii(SchneiderBinderetal.
1970), unde se remarc faptul c cele dou specii caracteristice,
Hypnum cupressiforme i Polypodium vulgare, se asociaz frecvent cu
Mnium longirostre, Isothecium myurum var. scabridum i Asplenium
trichomanes.
SrbuI.etal.1997citeazfitocenozeleasociaieidinrezervaianatural
CheileNrujei(jud.Vrancea).

SilenionlerchenfeldianaeSimon1957
Este o alian dacobalcanic cu exigene intens acidofile, n
compoziiacreiaseremarcprezenaspeciilor:Symphyandrawanneri,
Saxifragapedemontanassp.cymosaiSilenelerchenfeldiana.

270. SilenetumdinaricaeSchneiderBinderetVoik1976
Gruprile speciei paleoendemice Silene dinarica vegeteaz pe rocile
feldspaticensoritedinetajele subalpinialpinaiMunilorFgra, care
sunt n acelai timp centru de difuziune a speciei pentru Carpaii
Meridionali.
Specia caracteristic i edificatoare este Silene dinarica, care realizeaz
nbiotopiiexaminaioacoperirede525%.nstructurafitocenozelor,
alturi de elementele caracteristice sintaxonilor de rang superior, sunt
prezente n egal msur i speciile acidofile caracteristice gruprilor
alpineca:Festucaairoides,Juncustrifidus,Primulaminima,etc.


178
271. DianthohenteriSilenetumlerchenfeldianaeStancu2002
Unnumrremarcabildecenozesaxicole,ncareSilenelerchenfeldiana
este componenta dominant, au fost identificate pe abrupturile
granitice de lng baraju1 Vidraru. Pe lng Silene lerchenfeldiana i
Dianthus henteri, la alctuirea acestor grupri particip Veronica
bachofenii, cu o constan remarcabil. Menionm c n teritoriul
cercetat au fost identificate i diseminaii de Symphyandra wanneri,
caredeasemeneaesteocomponentagruprilordinalianaSilenion
lerchenfeldianae. n urma procesului de cretere a acumulrilor de
humus din fisuri, n aceast asociaie se nfiltreaz componente ale
alianei SeslerioFestucion pallentis ca i ale ordinului Seslerietalia
s.l. Remarcm identificarea n alctuirea asociaiei a unor exemplare
de Alyssoides utriculata var. graeca ntro nou localitate din ara
noastr,laVidraru(Stancu2005).

272. Senecio glaberrimiSilenetum lerchenfeldianae Bocaiu, Tuber et


Coldea1977
Cenozeleacesteiasociaiiseinstaleazpegranitelecusuprafeemicin
etajul alpin al Munilor Retezat i arcuGodeanu. Alturi de
edificatoarea principal Silene lerchenfeldiana, specia carpatobalcanic
Senecio glaberrimus, prin constana mare, reprezint a doua
caracteristic a asociaiei. Dintre celelalte nsoitoare amintim:
Campanula kladniana, Festuca airoides, Juncus trifidus, Agrostis rupestris,
Solidagovirgaureassp.minuta.

273. Sileno lerchenfeldianaePotentilletum haynaldianae (Horvat,


Pawowski,etWalas1937)Simon1958
Fitocenozele acestei asociaii dacobalcanice se ntlnesc n Carpaii
Meridionali(MasivulParng).Vegeteazpepereiiverticali(8090)ai
rocilor de sub Vrful Parng. Specia caracteristic Potentilla
haynaldiana este nsoit de elemente caracteristice alianei Silenion
lerchenfeldianae ca: Silene lerchenfeldiana, Symphyandra wanneri, Saxifraga
pedemontana ssp. cymosa i civa taxoni acidofili ca Juncus trifidus i
Festucasupina.


179
274. AsplenioseptentrionaliSilenetumlerchenfeldianaeHorvat1936
Cenozele au fost identificate n Valea Sadului (jud. Sibiu), pe Dealul
Grosu,laaltitudinide950970m,nfisurilestncilorcuexpoziiesudi
sudestic (Drgulescu 1988, 1995). Fitocenozele de la Sdurel i Fundu
Rului se caracterizeaz prin lipsa speciei Silene lerchenfeldiana i
abundena speciei Symphyandra wanneri, ceea ce a determinat
descriereasubasociaieisymphyandretosumDrgulescu1988.

ARTEMISIETALIAPETROSAESandaetal.2001
Cuprinde asociaiile bazifile ce se dezvolt be calcare jurasice i
cretacicedinetajelemontanisubalpinaleCarpailorsudestici.
Specii de recunoatere: Artemisia petrosa ssp. carpatica Borza,
Aspleniumrutamuraria,Saxifragapaniculata,Kernerasaxatilis,Androsace
lactaea.

GypsophilionpetraeaeBorhidietPcs1957
Este o alian endemic a Carpailor romneti ce grupeaz
fitocenozele casmofile cantonate pe calcarele alpine i subalpine,
avndunevidentcaracterxeric.
Specii caracteristice: Gypsophila petraea, Saxifraga luteoviridis, S.
demissa, Silene zawadzkii, Artemisia petrosa, Androsace villosa ssp.
arachnoidea,Drabakotschyi.

275. Saxifrago luteoviridis Silenetum zawadzkii Pawowski et


Walas1949
Asociaia cuprinde fitocenoze saxicole care se nfiripeaz n fisurile
stncilorcalcaroase,expusevnturilor,uscateiabrupte.Altitudinea
maredeterminprezenamultormicrotermeicriofile.Caracteristic
i uneori edificatoare, Silene zawadzkii, realizeaz o acoperire de 5
15%. Pe msur ce solul protorendzinic se dezvolt, n structura
asociaiei penetreaz specii caracteristice alianei Festuco saxatilis
Seslerion bielzii ca: Linum extraaxilare, Dianthus spiculifolius, Thymus
pulcherrimus,Festucasaxatilis,Onobrychistranssilvanica.


180
276. Artemisio petrosaeGypsophiletum petraeae Bocaiu, Tuber et
Coldea1977
Structura floristic a asociaiei cuprinde specii heliofile caracteristice
alianei Gypsophilium petraeae i ordinului Artemisietalia petrosae,
precum i cteva elemente mezoterme transgresive ca: Festuca
saxatilis, F. versicolor, Trisetum alpestre, Carex sempervirens, Poa
molinerii. Fitocenozele sunt fixate n crpturile stncilor, iar acolo
unde configuraia acestora permite acumularea de humus i implicit
are loc un nceput de formare a solului, asociaia evolueaz ctre
instalareagruprilordeSeslerioFestucetumversicoloris.

277. SaxifragomoschataeDrabetumkotschyiPucaruetal.1956
Vegeteaz n masivele Bucegi, Fagra i Ceahlu, pe pante abrupte,
calcaroase, umede, cu microclimat mai rece. Caracteristic pentru
asociaie este Draba kotschyi, element arctic alpin, iar ca edificatoare
Saxifraga moschata i S. oppositifolia. Alturi de elementele caracteristice
pentru ordin i alian sunt prezente numeroase specii sciafile i mezo
higrofile ca: Lloydia serotina, Achillea oxyloba ssp. schurii, Arabis alpina,
Saxifraga aizoides, Silene pusilla i Rhodiola rosea care confer asociaiei
particularitiecologicebineconturate(Borhidi1958).

278. Saxifrago rochelianaeGypsophiletum petraeae Bocaiu, Tuber


etColdea1977
CuprindefitocenozelesaxicoledeperocicalcaroasedinmasiveleRetezat
(PiatraIorgovanului, Piule) i Fagra, care sunt edificatedeSaxifraga
marginata ssp. rocheliana. Pe lng speciile carpatobalcanice, Asperula
capitataiEdraianthusgraminifolius,ceconferacestorcenozeoevident
tent balcanic, n structura asociaiei se ntlnesc i elemente bazifile
caracteristice ordinului Seslerietalia cum sunt: Leontopodium alpinum,
Sesleria rigida var. haynaldiana, Carex sempervirens i Helianthemum
alpestre.

279. Saxifrago demissaeGypsophiletum petraeae Bocaiu et Tuber


1977
Grupeaz cenozele rupicole, deschise din etajul alpin al Masivului
Piatra Craiului. Alturi de specia caracteristic, Saxifraga mutata ssp.

181
demissa se mai ntlnesc:Androsacevillosa var. arachnoidea, Eritrichium
nanumssp.jankae,Saxifragaluteoviridis.nstructuraacestorgruprise
remarc prezena unui numr apreciabil de specii transgresive ale
ordinuluiSeslerietalia.

280. AchilleoschuriiCampanuletumcochleariifoliaeFink1977
Cuprinde cenozele higrofile i ombrogene edificate de Campanula
cochlearifolia.Ocupmicisuprafeeperocicalcaroasefoarteabruptei
umede din etajul subalpin. n structura fitocenozelor penetreaz
multe elemente bazifile din pajitile subalpine. Speciile caracteristice
i dominante, Campanula cochlearifolia i Achillea oxyloba ssp. schurii,
sunt acompaniate sporadic de elemente caracteristice ordinului i
alianei.

MicromerionpulegiiBocaiu(1971)1979
Aceast alian regional cuprinde cenozele saxicole descrise din
Munii Banatului (Almjului, Cernei) ce prezint afiniti
fitogeograficecuceleomoloagealeregiuniibalcanoiliricecuprinsen
alianaMicromerioncroaticaeHorvat1931.
Specii caracteristice: Micromeria pulegium, Athamanta turbith ssp.
hungarica, Dianthus kitaibelii, Silene saxifraga, S. petraea, Erysimum
comatum.

281. CampanuletumcrassipedisBorza(1931)1936
Fisurile stncilor calcaroase de la Porile de Fier sunt colonizate de
specia sciafil, dacoiliric, Campanula crassipes. Prin rizomii si
riguroi, aceasta prezint o remarcabil capacitate dinamogenetic,
prin care se amorseaz succesiuni spre grupri ale alianei Seslerion
rigidae.Astfel,nteritorulCazaneloraufostidentificatetoatestadiile
de tranziie dintre cenozele pure de Campanula crassipes i cele mai
compactealeasociaiei SesleriafilifoliaCampanulacrassipes. Aceste
grupri, n raport cu factorul hidric, cantoneaz n majoritate specii
xerofile(40%)ixeromezofile(26,6%).


182
282. Drabo lasiocarpaeCeterachetum (SchneiderBinder1969) Peia
1978
Cuprindecenozelecalcifile,termofile,deCeterachofficinarum,descrise
din sudul Banatului, bogate n specii carpatobalcanice,
submediteraneene, ce cresc frecvent pe pereii abrupi ai rocilor
calcaroase,nsoriteiocupmicisuprafete(1030m
2
).
FadecenozeledescrisedinSpania(VivesJ.1964),celedinRomnia
difer prin absena speciei caracteristice Asplenium fontanum i prin
prezena ctorva difereniale geografice de origine dacic i carpato
balcanic ca: Alyssum petraeum, Dianthus kitaibelli, Draba lasiocarpa,
Micromeria pulegium, etc., care confer asociaiei o tent regional
pronunat.

283. AsplenioSilenetumpetraeaeBocaiu1971
Fitocenozele prezint pe Silene saxifraga ssp. petraea ca edificatoare
principal. Ele cresc frecvent pe pereii abrupi ai rocilor calcaroase
nsorite din Bazinul Cernei (Munii Cernei). Alturi de specia
caracteristic i edificatoare, speciile dacice i dacobalcanice ale
alianeiMicromerionpulegiica:Micromeriapulegium,Athamantaturbith
ssp. hungarica, Dianthus petraeus, Edraianthus graminifolius posed o
prezen elevat. Din punct de vedere floristic aceast asociaie
endemic a Carpailor Meridionali reprezint un omolog al asociaiei
AsplenioSilenetumhayekianaeHorvat1931dinCroaia.

284. Seslerio rigidaeSaxifragetum rochelianae (Gergely 1967 n.n.)


Bocaiu1971
AsociaiaafostdescrisdeGergelyI.(1967)dinColiiTrascului(jud.
Alba),frtabelfitocenologic,iidentificatapoinCheilePriscinei
(jud. Mehedini) inCheileRmeului(jud. Alba).Asociaiambrac
nspecialpereiinordiciaiprpstiilordepeColiiTrascului.
Speciile nsotitoare sunt: Dianthus spiculifolius, Phyteuma orbiculare,
Edraianthus graminifolius, Erysimum comatum, Aster alpinus, Hieracium
bifidum, H. villosum, Athamanta hungarica, Micromeria pulegium, Silene
petraea. Preferinele perinielor de Saxifraga rocheliana pentru
adposturile umbrite de pe versanii nordici ai stncriilor abrupte

183
pars constituieefectulunor restriciiecologiceimpusen rstimpul
climateloraridealeperioadelorinterglaciare(BocaiuN.1971).

285. MicromerioParietarietummuraleBocaiu1971
Cenozele chasmofile edificate de Parietaria officinalis (erecta) sunt
considerate cele mai nitrofile asociaii din clasa Asplenietea
trichomanis, fiind foarte susceptibile de ruderalizare. Fragmentele
analizate de Bocaiu N. (1971) din Cheile Bedinei i Priscinei (jud.
Mehedini)aucaspeciimaifrecventepe:Ceterachofficinarum,Micromeria
pulegium, Asplenium rutamuraria, Galium erectum, Seseli rigidum,
Achnatherumcalamagrostis,etc.

286. AsplenietumlepidiBocaiu1971
CenozelesciafilealctuitedeAspleniumlepidiumdescrisedeBocaiuN.
(1971)depeValeaCernei,maialesngurilepeterilor,senfiripeazn
fisurile stncriilor umbrite, unde adeseori se dezvolt abundent. Cu
toate c exigenele termofile ale asociaiei sunt ridicate, atunci cnd
evadeaz din mediul subtrogofil prezint o electivitate accentuat
pentru stncriile cu expoziie nordic sau nordvestic, unde regimul
foticestemaiatenuat.

XX.THLASPIETEAROTUNDIFOLIIBr.Bl.1926
Fitocenozele clasei ce se dezvolt pe grohotiuri i bolovniuri
constituie o prim verig n instalarea vegetaiei pe terenurile
rezultate din acumularea n timp a sfrmturilor de roci. Instalarea
diferitelor fitocenoze este condiionat de mai muli factori:
dimensiunea bolovanilor, expoziia, nclinarea pantelor, altitudinea,
etc. Asociaiile de grohotiuri se menin atta timp ct exist o
permanent mprosptare a pantelor cu material dezagregat recent,
meninnduse o stare de mobilitate activ. Astfel de grohotiuri se
ntlnesc n etajul alpin, unde procesele de dezagregare i eroziune
suntmaiintense.
Specii caracteristice: Arabis alpina, Cardamine resedifolia, Cystopteris
fragilis,Doronicumcarpaticum,Geumreptans,Luzulaalpinopilosa,Linaria
alpina, Oxyria digyna, Papaver alpinum ssp. corona sanctistephani, Poa
laxa,Rumexscutatus,Silenevulgarisssp.alpina,Thymuspulcherrimus.

184
THLASPIETALIAROTUNDIFOLIIBr.Bl.1926
Reuneteasociaiileheliofilecesedezvoltpegrohotiuriledenatur
calcaroasdinetajelealpinimontan.
Specii caracteristice: Campanula cochlearifolia, Gymnocarpium
robertianum,Moehringiamuscosa.

PapaveroThymionpulcherrimiPop1968
Grupeaz asociaiile de grohotiuri calcaroase din etajul alpin al
Carpailor.Speciiedificatoaresunt:Papaveralpinumssp.coronasancti
stephani, Thymus pulcherrimus, Achillea oxyloba ssp. schurii, Alyssum
repens, Saxifraga cymosa, Anthemis carpatica, Taraxacum nigricans,
Calamintha alpina ssp. baumgartenii, Saxifraga moschata, Galium
anisophyllon,Acinosalpinusssp.majoranifolius.

287. CerastiolerchenfeldianiPapaveretumBocaiuetal.1977
Grupeaz fitocenozele pioniere i fixatoare ale sfrmturilor de
stnci calcaroase, adaptate la condiiile speciale ale grohotiurilor
mobile. Cele mai nsemnate i caracteristice specii ale acestei
fitocenoze sunt: Cerastium arvense ssp. lerchenfeldianum, Arabis alpina,
Thymus pulcherrimus, Papaver alpinum ssp. corona sanctistephani,
Ranunculusoreophilus,Myosotisalpestris,Festucapachyphylla.

288. CardaminopsioneglectaePapaveretumColdeaetPnzaru1986
Sunt fitocenoze sciafile i chionofile ce vegeteaz uneori pe fundul
cldrilor glaciare precum i pe brnele de la baza pereilor stncoi
ai Munilor Rodnei i Bucegi. Speciile caracteristice i edificatoare
Papaver alpinum ssp. corona sanctistephani i Cardaminopsis neglecta, cu
acoperire medie de 15%, sunt nsoite frecvent de Saxifraga aizoides,
Oxyria digyna, Silene acaulis, Saxifraga moschata, Cerastium alpinum ssp.
lanatum,Arabisalpina,elementeoligoterme,caremarcheazcaracterul
pronunat de criofilie al acestor grupri. Din fitocenozele ntlnite n
Munii Rodnei lipsesc Linaria alpina i Cerastium arvense ssp.
lerchenfeldianum.


185
289. AcinoGalietumanisophylliBeldie1967
Specia caracteristic i edificatoare Acinos alpinus ssp. majoranifolius
populeaz grohotiurile mrunte, vegetnd cu precdere pe coaste
nsorite, marginea cldrilor glaciare, etc. n structura fitocenozelor
sunt bine reprezentate elementele de Seslerietalia ca: Achillea oxyloba
ssp. schurii, Ranunculus oreophilus, Myosotis alpestris, Saxifraga
moschata, Polygala alpestris alturi de care se intercaleaz numeroase
elementedeThlaspieteaiAsplenietea.

290. DoronicocolumnaeRumicetumscutatiBocaiuetal.1977(Syn.:
Rumicetumscutatiauct.roman.).
Cenozele edificate de Rumex scutatus i Doronicum columnae prezint
un optim de dezvoltare pe grohotiurile mobile, mrunite i umede
din Carpaii Orientali (Munii Rodnei) i Meridionali (Fgra,
Retezat, arcu, Godeanu). Dintre nsoitoarele cu o constan mai
ridicat amintim: Arabis alpina, Senecio rupestris, Cystopteris regia,
Myosotis alpestris. n urma coluvionrii de material organic se
ntrunesc condiiile favorabile pentru nfiriparea speciilor de
Seslerietaliacarecontribuieactivlafixareasubstratului.

291. CerastiocalcicolaeSaxifragetummoschataeColdea(1986)1990
Sunt fitocenoze cantonate n etajul alpin, vegetnd pe fragmente de
calcar jurasic, amfibolite i isturi sericitoase. Fitocenozele grupeaz
att specii bazifile, caracteristice ordinului Thlaspietalia rotundifolii
ctielementeacidofiledeAndrosacetalia alpinae. Fadecenozele
din Munii arcuGodeanu (Bocaiu 1971), cele din Munii Rodnei
prezint un caracter mai mezofil, fapt relevat pe de o parte de lipsa
specieihigrofileSaxifragaaizoides,iarpedealtpartedenumrulmai
redusalelementelorcaracteristiceordinuluiSalicetaliaherbaceae.

292. SaxifragetummoschataeaizoidisBocaiu1971
Vegeteaz pe grohotiuri cu mobilitate redus i cu un spor de
umiditate rezultat din topirea acumulrilor nivale. Aa se explic
existena unui numr apreciabil de specii higrofile ca: Silene pusilla,
Saxifraga stellaris, Parnassia palustris, Viola biflora, etc. i chiar unele
chionofiteca:SoldanelapusillaiGnaphaliumsupinum.

186
293. PooalpinaeAlyssetumrepentisBeldie1967
Se instaleaz pe fundurile i flancurile uor nclinate i nsorite ale
vilor glaciare, pe soluri scheletice, formate pe grohotiuri calcaroase,
intenscoluvionate.Asociaiaseremarcprintrunnumrmaimarede
specii componente care realizeaz o acoperire pronunat. Dintre
elementelecuoconstanmaimareamintim:Poaalpina,Arenariaalpina,
Alyssum repens i Festuca airoides. Prezena a numeroase specii
oligoterme i eutrofe caracterizeaz aceste habitate care tind s
evolueze spre instalarea pajistilor caracteristice ordinului
Seslerietalia.

294. CerastiotranssilvaniciGalietumlucidiM.Bocaiuetal.1998
VegeteazpeversaniisudiciiputernicnclinaiaiMasivuluiPiatra
Craiului Mic, la altitudinea de 16001650m. Fitocenozele prezint o
acoperire medie de 2025%. Dintre nsoitoarele mai frecvente
amintim pe Galium anisophyllon, Thymus comosus, Biscutella laevigata,
Bupleurum falcatum ssp. cernuum, Dianthus callizonus, D. spiculifolius,
SeselilibanotisiSesleriarigidassp.haynaldiana.

AchnatherioncalamagrostisBr.Bl.1918
Grupeaz fitocenoze pioniere heliofile ale etajului montan din
Carpai,nstructuracrorasuntprezentenumeroasespeciitermofile
deoriginemeridional,precumiuneleelementedacobalcanice.
Specii caracteristice: Achnatherium calamagrostis, Parietaria officinalis,
Lamium garganicum ssp. laevigatum, Galium album ssp. album i
Vincetoxicumhirundinaria.

295. AchnatheretumcalamagrostisBr.Bl.1918
CenozereprezentativeaufostdescrisedinbazinulViiCerna(Munii
Cernei)undepopuleazgrohotiurilesemifixatealestncriilorabrupte
(3545). Structura floristic a acestor fitocenoze prezint mari
similitudini cu cele descrise din Balcani (Horvat et al. 1974) i diferit
fa de cele din Alpi (Oberdorfer 1950, 1977). Pe baza diferenialei
geografice Alyssum petraeum, sa separat subasociaia alyssetosum
petraeae (Bocaiu 1971) Coldea 1997 (Syn.: var. regional banaticum
Bocaiu 1971). Dintre celelalte specii difereniale pentru aceast

187
subasociaie amintim: Galium purpureum, Arabis procurrens, Festuca
xanthina,Melicaciliatavar.flavescens,Moehringiapendula.

296. GymnocarpietumrobertianaeKuhn1937,R.Txen1937
Populeaz depozitele mobile de la baza rocilor unde umiditatea este
mai accentuat. Specia caracteristic i dominant Gymnocarpium
robertianum realizeaz o acoperire ntre 1560%. Prezena unor
elemente xerofile ca Thymus comosus i Teucrium montanum indic
evoluia sindinamic a acestor cenoze pioniere ctre instalarea
asociaieiThymocomosiGalietumalbi.

297. SedofabariaeGeranietummacrorrhiziBocaiuetTuber1977
Cenozelesaxicolealeacesteiasociaiivegeteazpedepozitecalcaroase
situate la baza versanilor semiumbrii ale unor vi intramontane.
Amplitudinearegimuluifoticalasociaieiestemare.Alturidespeciile
caracteristice,semaintlnesccufrecveniconstanridicat:Galium
album,G.lucidum,Agropyronbiflorum,Arabisalpina,Seneciorupester.

298. ThymocomosiGalietumalbiSandaetPopescu1999
Se instaleaz pe depozite fine sau grosiere, semifixate, situate la
piciorulrocilorcalcaroase.PegrohotiuriledelaSfntaAna(Masivul
Bucegi) cele mai frecvente specii nsoitoare sunt: Sedum maximum i
Acinos arvensis. Prezena a numeroase elemente din alianele
Achnatherion calamagrostis, Seslerion rigidae, ordinele
Achnatheretalia, Thlaspietalia i clasele Asplenietea i Festuco
Brometea, indic stadiul incipient de nierbare precum i caracterul
fluctuantalelementelorceseinstaleazpeacestegrohotiurimobile.

299. Parietarietum officinalis Csrs l958 (Syn.: ParietarietoGalietum


lucidiBocaiuetal.1966).
Se instaleaz pe grohotiuri semifixate, calcaroase, ombrogene sau
semiombrogene, pe soluri rendzinice, umede i bogate n substane
nutritive. Se dezvolt pe mici suprafee, avnd ca edificator principal
pe Parietaria officinalis, care realizeaz o acoperire de 2560%. n
structura acestor fitocenoze sunt prezente numeroase specii ruderale
caracteristice claselor de buruieni, ca: Physocaulis nodosa, Galium

188
aparine, Stellaria media, Alliaria petiolata, Galeopsis tetrahit, Geum
urbanum,Anthriscustrichosperma(SandaetPopescu1991).

ANDROSACETALIAALPINAEBr.Bl.1926
Reunete asociaiile saxicole, pioniere care populeaz grohotiurile
semifixate sau mobile din etajele alpin i subalpin, instalnduse
uneoripeisturicristalinendezagregare.Speciicaracteristicepentru
Carpai: Cardamine resedifolia, Poa laxa, Saxifraga bryoides i Doronicum
clusii.

VeronicionbaumgarteniiColdea1991
n structura floristic a acestor fitocenoze instalate pe grohotiuri
silicioase se remarc absena principalelor specii caracteristice ale
alianei Androsacion alpinae i prezena, n schimb, a ctorva specii
regionale carpatice i carpatobalcanice ca: Saxifraga carpathica, S.
pedemontana ssp. cymosa, S. adscendens, Veronica baumgartenii, Poa
cenisia ssp. contracta, P. deylii, Achillea schurii i Oxyria digyna.
Asociaiile vin frecvent n contact cu fitocenozele alianei Salicion
herbaceae, ceea ce explic prezena ntotdeauna n structura lor
floristicaelementelorchionofiletipice.

300. SaxifragocarpathicaeOxyrietumdyginaePawowskietal.1928
Se instaleaz pe grohotiuri mobile provenite din dezagregarea
isturilor cristaline din perimetrul circurilor glaciare. Specia endemic
Saxifraga carpathica, caracteristic pentru asociaie, mpreun cu unele
elemente dacobalcanice: Saxifraga pedemontana ssp. cymosa, Veronica
baumgartenii, Achillea oxyloba ssp. schurii, confer asociaiei un colorit
regional aparte fa de gruprile vicariante din Alpi i Balcani. n
fitocenozele din Munii Rodnei se remarc lipsa speciei Poa contracta.
Asociaia este bogat n specii caracteristice alianei Veronicion
baumgartenii i ordinului Androsacetalia alpinae, remarcnduse
prezena i unor chionofile specifice clasei Salicetea herbaceae, ceea ce
evideniazstaionareaprelungitazpeziipeacesteterenuri.


189
301. SaxifragetumcarpathicaecymosaeColdea(1986)1990
naceastasociaiesuntgrupatefitocenozelesciafileihigromezofilede
Saxifraga carpathica ce vegeteaz pe mici suprafee de depozite sau
terenuri pietroase semifixate i umbrite din etajul alpin al Masivului
Rodnei (Pietrosul, Puzdrele, Anie). Individualitatea floristic a acestei
asociaii n raport cu Saxifrago carpathicaeOxyrietum dyginae este
dat de predominana speciei Saxifraga pedemontanassp.cymosanaceste
fitocenoze i absena speciei Oxyria dygina. Existena unor elemente
chionofiletipicepunenevidencondiiilemicroclimaticeparticularen
caresedezvoltacestefitocenoze.

302. Poo contractaeOxyrietum dyginae Horvat et al. 1937 (Syn.: ass.


OxyriadyginaGeum(Sieversia)reptansPucaruetal.1956).
Fitocenozele reprezentative ale acestei asociaii balcanice se dezvolt
pe depozitele mobile sau semifixate ale unor circuri glaciare din
masivele Godeanu i arcu. Speciile caracteristice pentru asociaie
sunt Poa cenisia ssp. contracta i Oxyria digyna. Din aliana Veronicion
baumgartenii i ordinul Thlaspietalia rotundifolii sunt prezente:
Arabis alpina, Cardaminopsis halleri ssp. ovirensis, Alchemilla hybrida,
Saxifragapedemontanassp.cymosa.

303. SaxifragobryoidisSilenetumacaulisBocaiuetal.1977
Se instaleaz pe depozitele ombrogene din masivele Rodnei, Retezat,
Fgra, n urma dezagregrii isturilor cristaline i granitelor. Speciile
caracteristice i edificatoare ale acestor cenoze deschise sunt Silene
acaulis i Saxifraga bryoides care realizeaz o acoperire de 1575% n
funcie de substrat. Dintre speciile nsoitoare, cu participare mai
nsemnat notm: Saxifraga oppositifolia, S. moschata, Luzula
alpinopilosa,Cerastiumalpinum,Soldanellapusilla,Primulaminima.

304. VeronicobaumgarteniiSaxifragetumbryoidisBocaiuetal.1977
Reprezint cenoze ce populeaz depozitele rocilor granitice din zona
central a munilor Retezat, n condiii ecologice extreme i solificare
precar. Speciile caracteristice, Veronica baumgartenii i Saxifraga
bryoides, sunt nsoite de elemente caracteristice alianei Veronicion
baumgartenii. Stancu D. (2005) identific aceste cenoze n abruptul

190
hornului de trecere de pe Muntele Buda spre Polia lui Vod, pe un
substratdegranodioritlacontactulcuzonacalcaroas.

FestucionpictaeKrajina1933
Au fost reunite n aceast alian fitocenozele de Festuca picta care
vegeteaz n etajele subalpin i alpin din Carpaii romneti (Munii
Rodnei, Fgra, Retezat), pe grohotiuri silicioase, fixate sau
semifixate,cusolurischeleticedetipranker.
Specii caracteristice: Festuca picta, Leontodon croceus, Lychnis nivalis,
Poadeylii,P.nyaradyanaiHypericumricherissp.grisebachi.

305. FestucetumpictaeKrajina1933
Populeazfrecventiuneoriinsulargrohotiurilesilicioasesemifixate
de pe versanii umbrii ai circurilor glaciare. Solurile pe care
vegeteaz aceste fitocenoze sunt slab evoluate, bogate n pietri
detritic i cu o reacie puternic acid (pH = 4,24,6). Specia
edificatoare,Festucapicta,atingeonlimede2535cmirealizeazo
acoperirede3565%.ncadrulacestorgruprisuntbinereprezentate
speciilede Festucion pictaeiAndrosacetalia alpinae. Deasemenea,
prezena acestor fitocenoze n etajul alpin permite infiltrarea unor
elemente de Caricetalia curvulae ca: Juncus trifidus, Hieracium
alpinum, Oreochloa disticha; cu indici de abundendominan destul
de semnificativi. Prezena unor elemente chionofile n structura
acestorfitocenozeindicdurataprelungitdestaionareazpeziipe
acesteterenuridominatedeFestucapicta.

XXI.SALICETEAHERBACEAEBr.Bl.1947
StaiunileetajuluialpindinCarpaiiRomniei,undezctoriledeape
provenite din topirea zpezilor, care aici dureaz 810 luni, sunt
populate de o vegetaie de tip arctic, constitut din specii
hechistoterme(criofile)adaptatelacondiiiaustere.
Specii caracteristice: Cerastium cerastioides, Sedum alpestre, Veronica
alpina, Oligotrichum hercinicum, Anthelia juratzkana, Polytrichum
sexangulare,Poasupina.


191
SALICETALIAHERBACEAEBr.Bl.1926
n acest ordin sunt reunite asociaiile chionofile care se dezvolt pe
substraturi acide din zona circurilor glaciare i din depresiunile
ombrogene ale ctorva vrfuri din catena Carpatic. Litosolurile pe
caresedezvoltsuntaccentuatumedetottimpulanului,prezentnd
un coninut mediu de substane humice i o reacie puternic acid
(pH = 4,44,7). Din cauza faptului c aceste fitocenoze vin n contact
directcuasociaiilepetrofilealeordinuluiAndrosacetaliaalpinae,ele
realizeazadeseoriovegetaienmozaic.
Dintre speciile caracteristice ordinului amintim pe Salix herbacea i
Gnaphaliumsupinum.

SalicionherbaceaeBr.Bl.1926
Alianacuprindeasociaiilechionofileinstalatepesubstraturiacidei
prezint ca specii caracteristice cteva cormofite i briofite
hechistoterme ca: Chrysanthemum alpinum, Luzula alpinopilosa,
Soldanella pusilla, Ranunculus crenatus, Taraxacum alpinum, Carex
pyrenaica, Plantago gentianoides, Silene nivalis, Kiaeria starkei, K. falcata,
Pleurocladaislandica.

306. PolytrichetumsexangularisBr.Bl.1926
Fitocenozelechionofilepionierealeacesteiasociaiisentlnescsporadic
n cteva circuri glaciare sau pe platourile ctorva vrfuri (Munii
Rodnei, Bucegi, Fgra) unde populeaz zctorile de zpad care se
meninnjurdezecelunipean.Solulacestorfitocenozeesteunpodzol
alpin,bogatnschelet,cureacieacid(pH=4,8).Speciacaracteristici
edificatoare pentru asociaie este Polytrichum sexangulare. Scurta
perioaddevegetaiedinacestestaiuninupermitedezvoltareaunei
sinuzii complete a cormofitelor. Cele mai frecvente chionofite
ntlnite n asociaie sunt Soldanella pusilla, Cerastium cerastoides,
Taraxacumnigricans,Carexpyrenaica,Veronicaalpina.

307. AnthelietumjuratzkanaeKrajina1933
EstesemnalatdinMasivulBucegi(PucaruD.etal.1956),dinetajul
alpin superior (20002500 m), unde se dezvolt pe substrat nisipos, fin,
umedicupuinhumus.nceeaceprivetemoduldeinstalare,sau

192
constatatdouvariante:unapeviidepresiuniialtapepodiuri,eii
coame alpine. Ca specii nsoitoare mai frecvente amintim briofitele:
Kiaeria starkei, Polytrichum sexangulare, Pohlia commutata, Lophozia
alpestris, Dicranum albicans, Marsupella varians, Gymnomitrium
concinatum, Nardia scalaris, Polytrichum juniperinum, Conostomum
boreale.

308. SalicetumherbaceaeRbel1911
Fitocenozelechionohigrofilealeacesteiasociaiisentlnescncircurile
glaciare din masivele Rodnei, Bucegi, IezerPpua, Fgara, Retezat,
arcuGodeanu. Vegeteaz predominat pe expoziii nordice, unde
zpadasemeninepnvaratrziu.Solulestedetipranker,superficial,
pietros, cu umiditate constant crescut. Dup coluvionarea crionival
areliefuluidinacestestaiuni,cenozeledeSalixherbaceaevolueazctre
celedePrimulominimaeCaricetumcurvulae(PucaruD.etal.1956,
Bocaiu1971).
Alturi de Salix herbacea, ca specie edificatoare i dominant, se mai
ntlnesc i alte elemente cu indici semnificativi de abunden
dominan: Soldanella hungarica, Ranunculus crenatus, Poa deylii i
Kiaeriastarkei.

309. ArenarietumbifloraeVoik1976
Esterspnditcupreponderennetajulalpin,cobornduneoripn
la altitudini de 1700 m. Se dezvolt pe suprafee mici, puternic
nclinate(2560),ntrebolovniuri,pesubstratnisipos,provenitdin
dezagregareaisturilorcristaline,nefiindcenozetipicchionofile.Pelng
Arenaria biflora, ca edificatori principali ai acestor cenoze se remarc
Gnaphaliumsupinum,LuzulaalpinopilosaiPoaalpina.
n cenozele de altitudini mai mici de pe substrat argilonisipos se
observ prezena notabil a briofitelor. Prezena speciei Nardus stricta
denot tendina de evoluie spre NardoGnaphalietum supinae
Bartsch 1940. Asociaia a fost descris din Masivul Fgra (Valea
erbotei, Surul, Cldarea Srat, Ciortea i Negoiu) i din Bazinul
Cibin(DrgulescuC.1995).


193
310. SoldanellopusillaePlantaginetumgentianoidisBocaiu1971
Descris din Munii arcu i Godeanu, aceast asociaie are o larg
rspndire n Parcul Naional Retezat ca i n Munii Parng.
Edificatoarea, Plantago gentianoides, prezint vechime teriar
confirmat de arealul carpatobalcanoanatolic. Asociaia are un
caracter higrofil mai pronunat i ca urmare provine adeseori din
amorsarea proceselor de turbificare ale stadiilor avansate ale
asociaieiSoldanellopusillaeRanunculetumcrenati.

311. Poo supinaeCerastietum cerastoides (Sry 1954) Oberdorfer


1957
Vegeteaz pe suprafee restrnse n microdepresiuni situate dea
lungul unorculmi umbrite sau circuri glaciare. Speciile caracteristice
iedificatoareCerastiumcerastoidesiPoasupinarealizeazoacoperire
medie de 30%. n structura asociaiei sunt bine reprezentate
elementeledeSalicioniSalicetaliaherbaceae.Peterenurilecuexces
de umiditate situate n preajma unor izvoare subalpine sunt
cantonate nuclee de specii higrofile cu Chrysosplenium alpinum,
Saxifragastellaris,Epilobiumanagallidifolium,pebazacrorasaseparat
subasociaia regional chrysosplenietosum alpini Coldea 1985,
specific Carpailor sudestici i care face legtura cu cenozele
fontinalealealianeiCardaminoMontion.

312. LuzuletumalpinopilosaeBr.Bl.1926
Populeaz grohotiurile silicioase, fixate i umede, cu soluri de tip
ranker, situate cu precdere pe versanii nordici, ntre 19002270 m
altitudine.Slabanclinareaacestorversaniiexpoziianordicfacca
zpada s se menin n aceste locuri 89 luni pe an i n structura
acestor fitocenoze s prevaleze elementele oligoterme caracteristice
zctorilor de zpad. O prezen ridicat o au unele difereniale
geografice ca: Soldanella hungarica ssp. hungarica i Poa deylii care
confer un colorit regional aparte acestor grupri. Solul este
superficial, cu un coninut ridicat de humus, ceea ce permite
dezvoltarea multor graminee cum sunt Poa alpina, Festuca airoides, F.
picta.


194
313. NardoGnaphalietumsupinaeBartsch1940
Fitocenozele chionofile ale acestei asociaii colonizeaz terenurile
nisipoargiloase, denudate de solifluxiune, din zona unor cldri
glaciare, vrfuri sau ei, la altitudini de 16601820 m. Speciile de
recunoatere, aflate n raport de codominan n funcie de faza
sindinamic a cenozelor sunt Nardus stricta i Gnaphalium supinum.
Alturi de acestea vegeteaz multe elemente reprezentative
zctorilor de zpad. n fazele mai avansate domin Nardus stricta,
care favorizeaz infiltrarea unor elemente de pajiti alpine ca:
Ligusticum mutellina, Geum montanum, Potentilla aurea ssp.
chrysocraspeda, Campanula alpina, Agrostis rupestris, Festuca airoides,
Anthoxanthumalpinum.Odatcuavansareaproceselordecopertarea
vegetaiei,peacesteterenurisevorinstalanardetedetipcarpatic,cu
ocompoziiefloristicdominatdespeciiledacobalcaniceCampanula
patulassp.abietinaiPotentillaaureassp.chrysocraspeda.

ARABIDETALIACAERULEAERbel1933
Ordinul reunete asociaiile chionofile care vegeteaz pe substrat
calcaros n etajul alpin unde zpada se menine o lung perioad de
timp. Dintre speciile caracteristice ale cenozelor din Carpai citm:
Saxifragaandrosacea,Plantagoatrata,Salixreticulata.

SalicionretusaeHorvat1949
naceastaliansuntgrupatecenozeleoligotermedinctevamasive
ale Carpailor (Munii Rodnei, Bucegi, Piatra Craiului, Fgra,
Retezat, arcu i Godeanu), din structura crora lipsesc speciile
propriideArabidioncaeruleaedinAlpi(Ellenberg1996).
Dintrespeciilecaracteristicemenionm:SalixretusaiS.kitaibeliana.

314. SalicetumretusoreticulataeBr.Bl.1926
n cadrul asociaiei dominante sunt: Salix reticulata i S. retusa. Sunt
descrise subasociaiile typicum Coldea 1997, ce vegeteaz pe cornie
i creste semiumbroase i care gzduiete unele elemente rare ca
Draba fladnizensis i Dianthus glacialis, i saxifragetosum
oppositifoliae SchneiderBinder et Voik 1979, ce prezint ca specii
difereniale pe Saxifraga oppositifolia i Achillea oxyloba ssp. schurii.

195
Aceste fitocenoze fac trecerea ctre gruprile ordinului Seslerietalia,
pemsuraavansriiproceselordestabilitateasolului.

315. DryadetumoctopetalaeCsrsetal.1956
Se instaleaz la limita dintre pajitile alpine i tufriurile
caracteristiceacestuietaj.Dintreelementelealpineprezentencadrul
asociaiei amintim: Carex sempervirens, Phyteuma orbiculare, Festuca
versicolor, Ranunculus oreophilus, Polygonum viviparum, iar dintre
tufriuri pe Rhododendron myrtifolium, Vaccinium vitisidaea V.
myrtillusiPinusmugo.

316. Soldanello pusillaeRanunculetum crenati (Borza 1931) Bocaiu


1971(Syn.:SoldanellohungaricaeRanunculetumcrenatiColdea1985;
Agrosteto alpinaeRanunculetum crenati Resmeri 1975; Agrosteto
alpinaeGnaphalietumsupiniResmeri1975)
Aceste cenoze chionopetrofile cu un caracter mezofil se ntlnesc
nfiripate pe grohotiurile nzpezite timp ndelungat, dar care se
dreneaz dup topire, de pe versanii adpostii de vnturi ai
circurilorglaciaredinFgara,IezerPpua,Retezat,arcu,Godeanu.
Acestegruprisentreptrunduneori,formndmozaicurincomplex
cu cele petrofile ale ordinului Androsacetalia alpinae. Cele dou
specii caracteristice i codominante, Soldanella pusilla i Ranunculus
crenatus, sunt nsotie de: Plantago gentianoides, Geum montanum,
Gnaphalium supinum, Primula minima, Luzula alpinopilosa, Salix
herbacea,CerastiumcerastoidesiSedumalpestre.(Fig.4).

317. Soldanello pusillaeSalicetum kitaibelianae (Bocaiu 1971)


Coldea 1993 (Syn.: AnemonoSalicetum retusae Bocaiu 1971 non
Horvat1953)
n aceast asociaie sunt grupate cenozele chionofile i bazifile din
Carpaii Meridionali (Fgra, Retezat, arcu, Godeanu) care se
dezvolt pe roci calcaroase, umbrite, unde zpada persist pn la
nceputul verii. Speciile caracteristice i edificatoare sunt Soldanella
pusillaiSalixkitaibeliana,careprezintoacoperirede3065%.Acestea
sunt nsoite de numeroase elemente chionofile ale clasei Salicetea
herbaceae.

196
318. SoldanellohungaricaeSalicetumkitaibelianae(Bocaiu1971)
Fitocenozele chionofile edificate de Salix kitaibeliana se ntlnesc
frecvent pe vrfurile nalte ale Munilor Rodnei, cu substrat calcaros.
Populeaz poliele de la baza stncilor sau terenurile plane umbrite
unde zpada se menine pn la nceputul verii. Solurile pe care
vegeteaz sunt de obicei litosoluri organice sau protorendzine
superficiale cu un coninut redus de materie organic i cu o reacie
slab acid (pH = 6,26,7). n aceste cenoze mai apar sporadic i unele
endemite carpatice ca Lychnis nivalis i Poa deylii. Prezena unor
elemente de Androsacetalia alpinae i Seslerietalia albicantis n
structura floristic a acestor fitocenoze se datoreaz ndeosebi
contactuluicuuneleasociaiiaparintoareacestorordine.Subaspect
singenetic, asociaia apare ca o vicariant carpatic a celei din Munii
Dinarici(SoldanelloalpinaeSalicetumretusaeHorvat1933),dinAlpi
(Salicetum retusaereticulatae Br.Bl. 1926) i din Pirinei (Carici
nigraeSalicetumretusae(Br.Bl.1948)RivasMartinez1969).

XXII.JUNCETEATRIFIDIKlikaetHada1944
Clasa cuprinde pajitile alpine primare, acidofile, precum i
tufriurilescundealealianeiLoiseleurioVaccinionBr.Bl.1926,care
vegeteaz pe soluri puin evoluate, litosoluri i soluri humico
silicioase, oligotrofe i puternic acide. Sunt fitocenozele de origine
articalpin i reprezint stadii terminale de climax, condiionate de
factorii pedoclimatici. Aceste fitocenoze primare au prezentat o
rspndire mare n epoca glaciar, fiind situate la limita superioar a
pdurii, iar n postglaciar aria lor sa restrns la cteva staiuni,
cantonatenprezentlaaltitudinidepeste2000m.
Speciicaracteristice:Juncustrifidus,Hieraciumalpinum,Pulsatillaalba.

CARICETALIACURVULAEBr.Bl.inBr.Bl.etJenny1926
Cuprinde fitocenozele de pajiti alpine acidofile ct i cele de
nanofanerofitealealianeiLoiseleurioVaccinion.
Specii caracteristice: Carex curvula, Campanula alpina, Primula minima,
Avenulaversicolor,Agrostisrupestris.


197
CaricioncurvulaeBr.Bl.inBr.Bl.etJenny1926
n aceast alian sunt grupate fitocenozele ierboase cu caracter
primarcarepopuleazvrfurileiplatouriledinCarpaicualtitudine
de peste 2000 m. Dintre speciile caracteristice amintim: Oreochloa
disticha, Festuca airoides, Phyteuma confusum, Sesleria caerulans,
Potentillaaurea ssp. chrysocraspeda, Senecio abrotanifolius ssp. carpaticus
iS.incanusssp.carniolicus.

319. Primulo minimaeCaricetum curvulae Br.Bl. 1926 em.


Oberdorfer1957
Cenozele asociaiei sunt cantonate pe arii restrnse n etajul alpin,
vegetnd pe soluri de tip ranker, cu profil scurt, bine alimentate cu
ap i reacie puternic acid (pH = 4,24,4). n structura floristic a
asociaiei sunt bine reprezentate speciile caracteristice alianei,
ordinului i clasei, dar i cele de PotentilloNardion i Salicetalia
herbaceae, fitocenoze cu care adesea vin n contact. Fitocenozele
dominate de Festuca airoides i care nglobeaz unele difereniale
geografice ca Potentilla aurea ssp. chrysocraspeda, Rhododendron
myrtifolium i Senecio abrotanifolius ssp. carpaticus, au fost reunite n
subasociaia festucetosum airoidis Coldea 1997. Din categoria
speciilor rare pentru Romnia i prezente n aceste fitocenoze
amintimArmeriaalpina,DianthusglacialisiD.gelidus.

320. Juncetum trifidi Szafer et al. 1923 em. Krajina 1933 (Syn.:
Juncetum trifidi Buia et al. 1962; RhododendroJuncetum trifidi
Resmeri1975;JuncetotrifidiVaccinietumResmeri1975)
Pajitileprimarealeacesteiasociaiiaufostpusenevidennetajul
alpinalmaimultormasivenaltedinCarpaiiRomniei(Maramure,
Rodna, Climani, Giumalu, Bucegi, Fgara, Cibin, Parng, Retezat,
arcu, Godeanu). Ele vegeteaz de obicei pe vrfuri, creste i versani
abrupi, expui vnturilor, pe podzoluri cu profil scurt (1015 cm),
bogate n schelet i cu reacie puternic acid (pH = 4,14,5). Speciile
caracteristice i edificatoare ale asociaiei, care realizeazacoperiri ntre
5080%suntOreochloadistichaiJuncustrifidus.Elesuntcodominanten
staiunicuexpoziienordic,saunceleseminsoriteipeplatouri,unde
JuncustrifidusdominiarOreochloadistichasegsetesporadic.

198
Datorit defririi unor mari suprafee aceste fitocenoze se extind ca
vegetaie secundar n etajul alpin al Carpailor. Din categoria
speciilor rare pentru Romnia amintim prezena elementelor
EmpetrumnigrumiFestucabucegiensis.

321. PotentillochrysocraspedaeFestucetumairoidisBocaiu1971
Este cea mai rspndit asociaie din etajul alpin, ntlninduse pe
coame ipepante moderatepnlarepezi.Solulestepuinprofund
pnlasuperficial,delafoarteacidpnlaslabacid,adeseoribogat
n humus, format pe substrat cristalin sau calcaros. Asociaia ocup
solurile reavne pn la uscate, uneori instalnduse chiar pe
grohotiurile fixate. n partea inferioar a arealului se ntreptrunde
cu fitocenozele edificate de Festuca nigrescens. Amplitudinea
altitudinal a acestor fitocenoze variaz ntre 17502400 m. Asociaia
este conturat fie de Festuca airoides, fie de Agrostis rupestris. n
ultimulcazformndsubasociaiaagrostidetosumrupestrisCsrset
al. 1956. Din Masivul Bucegi mai sunt semnalate subasociaiile
seslerietosum i juncetosum Pucaru et al. 1956. Prin practicarea
punatului intensiv, aceste pajiti se degradeaz i evolueaz ctre
Scorzonero roseaeFestucetum nigricantis (Pucaru et al. 1956)
Coldeaetal.1987.

LoiseleurioVaccinionBr.Bl.1926
Cuprinde cenozele de nanofanerofite bogate n specii microterme i
cuopoziiecenotaxonomiccontroversat.
Specii caracteristice: Loiseleuria procumbens, Vaccinium gaultheroides,
Empetrumhermaphroditum,Cetrariaislandica,Thamnoliavermicularis.

322. CetrarioLoiseleurietum procumbentis Br.Bl. et al. 1939 (Syn.:


LoiseleurietumprocumbentisPucaruetal.1956)
Este ntlnit de regul n partea superioar a etajului alpin inferior,
pe coame, platforme, ei i coaste domoale, fiind caracteristic
staiunilor puternic vntuite n timpul iernii. Pe Platoul Bucegi,
asociaia vegeteaz pe podzoluri alpine, humicoferiiluviale,
superficiale, cu humus brut i moder, avnd orizonturile bine
difereniate cromatic. Cele mai ntinse suprafee ale asociaiei se

199
ntlnesc pe Muntele Cocora, n aua CocoraBabele i pe Muntele
Cotila.nstructuraasociaieisentlnescnumeroaseelementealpine
ca:Juncustrifidus,Carexcurvula, Campanulaalpina, Hieraciumalpinum,
Festuca airoides, Agrostis rupestris, Phyteuma nanum, Primula minima,
Pulsatilla alba, Helictotrichon versicolor. Adesea, aceste cenoze ajung n
contact,formndmozaicuricutufriuriledesmirdar.Cutoatecnu
prezint valoare conservativ, aceste fitocenoze ndeplinesc un
excelent rol protector, prevenind denudarea solului de ctre fora
eolianideeroziuneaprovocatdeiroireaapelor.

323. EmpetroVaccinietum gaultherioidis Br.Bl. in Br.Bl. et Jenny


1926 corr. Grabherr in Grabherr et Mucina 1993 (Syn.: Cetrario
Vaccinietum gaultheroidis Hada 1956 austrocarpaticum Bocaiu
1971).
Tufriurile scunde ale acestei asociaii se ntind pe suprafee
compacte n ntreaga desfurare a etajului subalpin. Micrile
orogenetice, pliocenice i postpliocenice au ridicat aceste
paleocenoze la nlimile etajului alpin, unde au nceput s evolueze
n direcia unor adaptri crioxerofile. Aceste cenoze sunt expresia
unor condiii extreme, vegetnd n staiuni puternic vntuite, unde
zpada este adesea spulberat i fitocenozele suport ngheul
ndelungat al solului, ct i uscciunea din timpul verii. Acestea se
dezvolt pe soluri scheletice humicosilicate, podzolite, formate pe
substrat cristalin. Adeseori fitocenozele pot avea un caracter
secundar, nfiripnduse pe coastele pietroase de pe care au fost
ndeprtate tufriurile de Juniperus sibirica. Alturi de speciile
caracteristice asociaiei, Vaccinium gaultheroides i Cetraria islandica,
mai amintim prezena speciilor: Festuca airoides, Agrostis rupestris,
Vaccinium vitisidaea, V. myrtillus, Geum montanum, Deschampsia
flexuosa.

324. CetrarioislandicaeVaccinietummyrtilliResmeri1976
Fitocenozele se nfiripeaz pe soluri brune alpine, podzolice
subalpine i soluri podzolice humicoferiiluviale, bogate n humus
brut i adeseori i n schelet. Acestea prezint o troficitate foarte
sczutioaciditatemare,ceeacecaracterizeazstaiunileoligotrofe

200
i oligoterme. n general aceste grupri suport bine condiiile
extreme, crioxerofile i pe cele acidofile oligoterme. Asociaia a fost
semnalat din Munii Maramureului (Pop Ivan, Pietrosul Mare,
Cearcnul i Mihilescu). Speciile edificatoare Vaccinium myrtillus i
Cetratia islandica sunt nsoite frecvent de Festuca supina, Juncus
trifidus, Hieracium alpinum, Homogyne alpina, Anthoxanthum odoratum,
Deschampsiaflexuosa,Luzulaluzuloides.

XXIII.NARDOCALLUNETEAPreising1949
Cuprinde pajitile i tufriurile oligotrofe i acidofile de Nardus
stricta i Calluna vulgaris ce vegeteaz n etajele subalpin i montan
dinCarpaiiromneti,realizndsuprafeemariiocupndpeste200
000 ha (Pucaru et al. 1963). Fitocenozele prezint un caracter
secundar, iar apariia lor se datoreaz factorului zooantropic.
Condiiile de mediudin Carpaii sudestici, nraport cuAlpii, fac ca
structura nardetelor de altitudine s fie srcite n specia Calluna
vulgarisisdomineelementeledeCaricetaliacurvulae.
Specii caracteristice: Luzula campestris, Potentilla erecta, Danthonia
decumbens,Hieraciumpilosella,LycopodiumclavatumiCallunavulgaris.

NARDETALIAOberdorfer1949
Cuprinde fitocenoze ierboase dominate de Nardus stricta i cele
semiarbustivedeCallunavulgarisdinCarpaiiromneti.
Speciicaracteristice:Arnicamontana,Carexpallescens,Antennariadioica,
Hypericummaculatum,Nardusstricta,Alchemillaglaucescens.

PotentilloNardionSimon1959
Grupeaz pajitile acidofile rspndite cu preponderen n etajele
subalpinimontansuperior.
Specii caracteristice: Scorzonera rosea, Campanula abietina, C. serata, C.
polymorpha, Poa media, Potentilla aurea ssp. chrysocraspeda, Thymus
balcanus.

325. PotummediaeCsrsetal.1956
Fitocenozele de Poa media se ntlnesc sporadic n etajul alpin (Munii
Maramureului, Rodnei, Bucegi, Fgara, Parng, Retezat) acoperind

201
platourile, feele i versanii puin nclinai, unde zpada persist pn
primvaratrziu,asigurndsoluluioumiditatemoderat.Solurilesunt
detiprankermaiprofunde,bogatensubstanenutritiveifoarteacide
(pH = 5). Specia caracteristic i edificatoare Poa media realizeaz o
acoperire de 60 %. Multe dintre speciile nsoitoare aparin alianei
PotentilloNardion i ordinului Caricetalia curvulae. Condiiile
microclimatice de hechistotermie ale acestor fitocenoze, sunt puse n
eviden de speciile chionohigrofile care apar curent n structura
asociaiei ca: Potentilla aurea ssp. chrysocraspeda, Agrostis rupestris,
Avenula versicolor. Aceste fitocenoze cu caracter primar de nelenire
evolueaz n timp spre instalarea pajitilor de Nardus stricta (Violo
declinataeNardetum Simon 1966) care prezint o valoare furajer
slab.

326. Scorzonero roseaeFestucetum nigricantis (Pucaru et al. 1956)


Coldea 1987 (Syn.: Festucetum rubrae fallax Pucaru et al. 1956;
NardoFestucetum rubrae fallax Pucaru et al. 1959; Festucetum
rubrae montanum Csrs et Resmeri 1960; Festucetum rubrae
subalpinum siliciculum Csrs et Resmeri 1960; Festuco
AlchemilletumvulgarisCsrsetResmeri1960;FestucoNardetum
strictaemontanumCsrsetResmeri1960)
Pajitile de Festuca nigrescens n codominan cu Nardus stricta sunt
largrspnditenetajulalpin.Avnduncaractermezoterm,asociaia
se dezvolt cu precdere pe versanii sudici i vestici, dar i pe cei
nordici,nstaiunimaiadpostite.Senfiripeazpesoluribrunacide
de pajiti subalpine, sau pe podzoluri secundare, nelenite, moderat
acide i cu troficitate mijlocie. Pajitile sunt edificate de Festuca rubra
ssp. nigrescens, avnd ca specii caracteristice i difereniale pe
Scorzonea rosea, Potentilla aurea, P. ternata, Viola declinata, Campanula
abietina, elemente floristice carpatobalcanice. n unele fitocenoze,
Genista sagittallis formeaz un facies caracteristic genistosum
sagittallis Pop et al. 2002 (Syn.: ass. Festuca rubraGenista sagittallis
Csrs et Resmeri 1960). n condiiile creterii aciditii solului i
pstrrii umiditii, Nardus stricta elimin treptat pe Festuca rubra
lund astfel natere asociaia Violo declinataeNardetum strictae. n

202
cazul n care pe lng acidifiere intervine i o aridizare a solului,
fitocenozeleevolueazspreHieraciopilloseaeNardetumstrictae.

327. Violo declinataeNardetum Simon 1966 (Syn.: Nardetum strictae


montanum Resmeri et Csrs 1963; Nardetum strictae subalpinum
Buia et al. 1962; Nardetum strictae alpinum Pucaru et al. 1956;
Nardetum alpigenum austrocarpaticum Borza 1959; Nardo
VaccinietumResmeri1970)
Pajitile de Nardus stricta reprezint una din cele mai rspndite
uniti de vegetaie din etajul montan superior, imprimnd uneori
acestor suprafee un caracter monoton. Vegeteaz ca formaiuni bine
ncheiate la altitudinea de 17002100 m, instalnduse pe coastele i
spinriledomoale,puternicnsorite.Prefersolurileacide,tasate,slab
aeristite, srace n substane minerale nutritive i cu umiditate
variabil,delaceleuscatelaceleumedeimltinoase.nfunciede
gradul de umiditate al solului se disting xeronardete, mezonardete
(cele mai rspndite) i higronardete. Alturi de speciile
caracteristice, Nardus stricta i Viola declinata, se ntlnesc numeroase
graminee ca Festuca rubra, F. ovina, Agrostis tenuis, rmase din unele
asociaii (ex. Scorzonero roseaeFestucetum nigricantis, Potentillo
Festucetum ovinae, Hypocheri radicataeAgrostetum tenuis, Festuco
rubraeAgrostetum capillaris) pe care aceast fitocenoz lea
substituitnurmaprocesuluidetasareiacidifiereasolului.

328. NardoFestucetumtenuifoliae(Klikaetmarda1943)Buiculescu
1972(Syn.:NardetumstrictaenudumResmeri1968,1971)
Vegeteaz n Masivul Piatra Mare pe soluri cu reacie acid.
Fitocenozele sunt dominate de elemente caracteristice ordinului
Nardetalia i clasei NardoCallunetea. Prezena speciilor acidofile ale
alianei JuniperoBruckenthalion i clasei VaccinioPiceetea este
favorizat ndeosebi de reacia acid a solului. Dintre speciile
nsoitoare mai frecvente ale dominantelor Festuca filiformis i Nardus
stricta amintim: Dantonia decumbens, Veronica officinalis, Luzula
campestris, Bruckenthalia spiculifolia, Festuca rubra, Anthoxanthum
odoratum,Agrostiscapillaris.


203
329. PotentilloFestucetumovinaeResmeri(1965)1969,1970
Fitocenozele asociaiei acoper platoul sau versanii uor nclinai ai
MasivuluiVldeasa,laaltitudineade17501830m.Populeazsolurile
brune, acide, silicatice, superficiale i bogate n schelet. Speciile
caracteristice Potentilla aurea i Festuca ovina sunt nsoite de
numeroase elemente ale claselor MolinioArrhenatheretea i
VaccinioPicetea, precum i ale ordinului JuniperoPinetalia,
atestnd proveniena lor secundar. Dintre cele mai frecvente
nsoitoare amintim: Nardus stricta, Danthonia decumbens, Viola
declinata, Antennaria dioica, Agrostis tenuis, Anthoxanthum odoratum,
Luzula campestris, Deschampsia flexuosa, Vaccinium myrtillus, V. vitis
idaea.

330. Hieracio pilosellaeNardetum strictae Pop et al. 1988 (Syn.:


Xeronardetum So 1931; Xeronardetum montanum Resmeri et
Csrs1963)
Fitocenozele asociaiei, identificaten cuprinsul Munilor Vldeasa i
a dealurilor Mgoaja (jud. Cluj), la altitudinea de 7001300 m,
populeaz biotopurile cu umiditate sczut caracteristice platourilor
i versanilor uor nclinai (215) i cu expoziii nsorite. Solul este
bogatnhumusacid,acoperindsubstratulstncoscareuneoriiesela
suprafa.Florafitocenozelorestesracnspecii,acesteaaparinnd
claselor NardoCallunetea i MolinioArrhenatheretea. Din punct de
vedere succesional, aceste fitocenoze deriv din Violo declinatae
Nardetum strictae n urma proceselor de aridizare ale ecotopurilor.
De asemenea, ele pot proveni i din fitocenozele de Hypochoeri
radicataeAgrostetum tenuis sau Festuco rubraeAgrostetum
capillaris n urma pscutului excesiv i creterii aciditii solului.
Dintre speciile nsoitoare cele mai frecvente amintim: Alchemilla
vulgaris, Viola canina, Thymus pullegioides ssp. montanus, Antennaria
dioica, Anthoxanthum odoratum, Luzula campestris, Cerastium fontanum
ssp. triviale, Hieracium auricula, Leontodon autumnalis, Veronica
officinalis,Gnaphaliumsylvaticum.


204
331. CariciNardetum strictae (Resmeri 1984) Resmeri et Pop
1986(Syn.:HygronardetumstrictaeBorza1934,Pucaruetal.1956;
Hygronardetum montanum Resmeri et Csrs 1963, Buia 1963;
Hygronardetum subalpinum Resmeri et Csrs (1960) 1963;
Hygronardetum strictae alpinum Buia et al. 1962, Resmeri et
Csrs1963)
Higronardetelepopuleazsuprafeemici,fiindntlnitengeneralpe
coaste i platouri. Asociaia este dominat de speciile caracteristice
ale claselor NardoCallunetea i MolinioArrhenatheretea, alturi de
care se remarc i unii reprezentani de ScheuchzerioCaricetea
nigrae i VaccinioPiceetea. Aceste nardetele prezint un pronunat
caracterhidrotrof,mezohigrofilspremezofil,fiindalctuitedinspecii
microterme puternic spre mijlociu acidofile. Alturi de speciile
caracteristice asociaiei, Nardus stricta, Carex flava, C. canescens, C.
limosa, dintre speciile nsoitoare cele mai frecvente amintim:
Alchemilla vulgaris, Potentilla erecta, Agrostis tenuis, Anthoxanthum
odoratum, Veronica officinalis, Luzula luzuloides, Soldanella major,
Vacciniummyrtillus,V.vitisidaea,Polytrichumjuniperinum.

GenistionpillosaeDuvigneaud1942
Cuprinde fitocenoze semiarbustive de Ericaceae din Munii Apuseni
(Gilu, Trascu, Bihor, Vldeasa) cu mare rspndire i caracterizate
prinuneleelementeacidofile.
Specii caracteristice: Calluna vulgaris, Lycopodium clavatum, Hieracium
umbellatum,Chamaespartiumsagittale,Vacciniummyrtillus,V.vitisidaea.

332. VaccinioCallunetum vulgaris Bker 1942 (Syn.: Nardo


CallunetumvulgarisCsrsl964;AgrostetoCallunetumResmeriet
Csrsl966;ass.ArnicamontanaCallunavulgarisGhiaetal.1970)
Fitocenozele de Calluna vulgaris se ntlnesc frecvent n perimetrul
Carpailor Occidentali, unde vegeteaz n etajul fgetelor i
molidiurilor pe soluri podzolice, bogate n humus (3,39,8%) i foarte
acide(pH=4,45,1).Speciacaracteristicidediagnosticareaasociaiei
este Calluna vulgaris, care realizeaz o acoperire medie de 3575%. n
structura asociaiei sunt prezente, de asemenea, elemente de Genistion,
Nardetalia i NardoCallunetea. Fitocenozele din Carpai, fa de cele

205
din Germania, sunt srcite n specii centraleuropene dar conin unele
difereniale dacobalcanice ca: Bruckenthalia spiculifolia, Campanula
abietina, C. serrata, Scorzonera rosea i Viola declinata. Acestea au dus la
separarea subasociatiei bruckenthalietosum Coldea 1991, specific
Carpailor romnesti. Pe Vrful Goru (jud. Vrancea) asociaia a fost
identificatnlocuripietroase,peopantcuexpoziievesticinclinare
de20
o
,cainsulencadrulasociaieiViolodeclinataeNardetum(tefanet
al.1999).ncadrulasociaieisaudescrisdousubasociaii:callunetosum
vulgaris Chifu et al. 2006, fr specii difereniale, i bruckenthalietosum
Coldea 1991, avnd ca difereniale be Bruckenthalia spiculifolia i Nardus
stricta.

333. FestucoGenistelletumIssler1927
Asociaia ocup mari suprafee n Munii Apuseni, dar i n Carpaii
Meridionali (Depresiunea Lovitei). Se dezvolt n succesiunea pajitilor
de Festuca rubra, proces determinat de degradarea i acidifierea
solului,precumidexerofitizareaclimatului.
Pe lng specia caracteristic Genista sagittalis apar numeroase specii
xeromezofile, dintre care menionm: Brachypodium pinnatum, Carex
montana,Avenulapratensis,Genistatinctoria,Trifoliummontanum,Silene
nutans, Dianthus carthusianorum, Senecio jacobaea, Carlina vulgaris
precum i acidofile: Vaccinium myrtillus, Calluna vulgaris, Antennaria
dioica,Hieraciumpilosella,Potentillaerecta.
Pe msura acidifierii solului, aceste pajiti evolueaz spre instalarea
fitocenozelor de Nardus stricta, pajiti cu valoroare redus din punct
devederepastoral.

XXIV.CARICIRUPESTRISKOBRESIETEABELLARDIOhba1974
Numeroase perticulariti floristice, ecologice, precum i distribuia
n prezent a cenozelor de Kobresia myosuroides, vizavi de cenozele
edificate de Sessleria au determinat separarea acestora n dou clase
distincte(Ohba1974,Oberdorfer1978).
Dintre speciile caracteristice clasei, n fitocenozele din Carpaii
romneti sunt prezente: Carex ruspestris, C. capillaris, Astragalus
alpinus, Dryas octopetala, Minuartia verna, M. gerardii, Silene acaulis,
Gentiananivalis,Asteralpinus,Potentillacrantzii,Pedicularisoederi.

206
OXYTROPIDOELYNETALIAOberdorfer1962
Ordinul cuprinde vegetaia ierburilor munilor nali din Europa
CentralidinBalcani.
Specii caracteristice: Minuartia sedoides, Gentiana verna, Anthemis
carpatica, Achillea oxyloba ssp. schurii, Erigeron uniflorus, Gentiana
utriculosa,Lloydiaserotina,Oxytropiscampestris.

OxytropidoElynionBr.Bl.1949
Aliana reunete asociaiile de Kobresia (Elyna) myosuroides din
masivelemontanedinCarpaiiEuropaCentral.
Specii caracteristice: Kobresia myosuroides, Oxytropis halleri, Erigeron
uniflorus, Dianthus glacialis, Lloydia serotina, Saussurea alpina, Carex
atrata, Cerastium alpinum ssp. lanatum, Arenaria ciliata, Oxytropis
carpatica.

334. Oxytropido carpaticaeElynetum (Pucaru et al. 1956) Coldea


1991
Este o asociaie tipic din etajul alpin, populnd locurile puternic
vntuite n timpul iernii. Ocup mici suprafee dea lungul crestelor
i muchiilor, acolo unde zpada este spulberat de vnt. Asociaia
prezintuncaractermezoxerofit,reflectatiprinlipsaoligotermelor
care nu suport uscciune. Cele mai frecvente specii din cadrul
acestorfitocenozesunt: Festucaairoides,F.glacialis, F.versicolor, Silene
acaulis,Primulaminima,Polygonumviviparum,Dryasoctopetala,Agrostis
rupestris, Salix reticulata, Helianthemum alpestre, Pedicularis verticillata.
Asociaia prezint stadiul cel mai evoluat de nelenire din etajul
alpin, fiind considerat ca un relict glaciar. Ea se prezint sub form
de fragmente, fiind localizat insular n gruprile de Potentillo
chrysocraspedaeFestucetum airiodis. Aceste pajiti se ntlnesc pe
soluri crude sau brne de nelenire primar, formate pe gresii sau
conglomerate.Profiluriledesolprezintorizonturipuindifereniate.

335. SilenoacaulisMinuartietumsedoidisPucaruetal.1956
Reprezint vegetaia tipic a pietriurilor i a terenurilor scheletice
din etajele alpin superior i inferior ale Munilor Bucegi. Se
caracterizeazprintrostructurfloristicalctuitdinspeciiscunde,

207
dispuse n perinie sau rozete. Speciile dominante sunt: Silene acaulis
i Minuartia sedoides, care sunt nsoite frecvent de Androsace
chamaejasme, Dianthus glacialis, Campanula alpina, Festuca glacialis,
Primula minima. Aceste fitocenoze sunt cantonate pe coamele nalte
din etajul alpin superior, vegetnd pe soluri cu un deficit de
umiditateisracenhumus,formatepegresiiiconglomerate.

336. Oxytropido carpaticaeOnobrychidetum transsilvanicae


Tuber1987
Fitocenozele asociaiei au fost descrise din Muntele Piule (Retezat),
vegeteaznd pe stncrii cu nclinare medie (1535) i expoziie
variat. Speciile nsoitoare cele mai frecvente sunt: Helianthemum
alpestre, Minuartia verna, Leontopodium alpinum, Anthyllis alpestris,
Sesleria rigida, Acinos baumgartenii, Thymus pulcherrimus, Dianthus
spiculifolius,Carexsempervirens,Saxifragamarginatavar.rocheliana.

337. SilenozawadzkiiCaricetumrupestrisTuber1987
Fitocenozele de Carex rupestris i Silene zawadzkii au fost notate din
munii Hmaul Mare (Carpaii Orientali). Acestea vegeteaz pe
stncrii cu expoziii variate, n general sudvestice i cu nclinare
mare (6575). Din aliana OxytropidoElynion i clasa Carici
rupestrisKobresietea prezente n aceste fitocenoze amintim
urmtoarele specii: Cerastium alpinum ssp. lanatum, Erigeron
uniflorus, Helianthemum alpestre, Dryas octopetala, Carex ornithopoda.
Particip la edificarea acestor fitocenoze i numeroase elemente de
Seslerietalia ca: Festuca amethystina, F. versicolor, Carex sempervirens,
Helianthemumnummulariumssp.grandiflorum,Scabiosalucida,Dianthus
spiculifolius,Phyteumaorbiculare,Galiumanisophyllon,Polygalaalpestris,
Androsacelactaea.

XXV.SESLERIETEAALBICANTISBr.Bl.1948em.Oberdorfer1978
Reunete pajitile alpine i subalpine de pe substrat calcaros, bogate
n specii termofile. n spaiul carpatic prezint o ambian cenotic
bogatnspeciirareiendemicepentrufloraRomnieicareigsesc
refugiulaici,conferindacestorfitocenozeoputernictentregional.


208
SESLERIETALIAALBICANTISBr.Bl.inBr.Bl.etJenny1926
Grupeaz pajitile bazifile care se dezvolt pe rocile etajelor alpin i
subalpin din Pirinei, Alpi i Carpai. Principalele specii caracteristice
aleordinuluiiclasei,ntlnitenCarpaiisudesticisunt:Hedysarum
hedysaroides, Myosotis alpestris, Anthyllis vulneraria ssp. alpestris,
Scabiosa lucida, Phyteuma orbiculare, Helianthemum alpestre, Galium
anisophyllon, Euphrasia salisburgensis, Saxifraga moschata, Trisetum
alpestre, Ranunculus thora, Hieracium villosum, Astragalus frigidus,
Biscutella laevigata, Leontopodium alpinum, Crepis jaquinii, Saussurea
discolor, Anemone narcissiflora, Gentiana verna, Polygala alpestris,
Helianthemum nummularium ssp. grandiflorum, Carex sempervirens,
Polygonumviviparum,Pedicularisverticillata,Ranunculusoreophilus.

FestucosaxatilisSeslerionbielzii(PawowskietWalas1949)Coldea
1984
Aceast alian reunete pajitile chionofile de pe calcarele etajelor
subalpin i alpin din Carpaii de sudest. Ea constituie o vicariant
geografic a alianelorregionale Seslerion albicantis Br.Bl. in Br.Bl.
et Jenny 1926, AsteroSeslerion tatrae Hada 1962, Festucion
marmarosicae Pawowski et Walas 1949 i Festucion pungentis
(Horvat1930)Coldea1991.
Individualizarea acestei aliane pentru flora carpailor sudestici este
susinut de urmtoarele elemente caracteristice: Festuca saxatilis, F.
versicolor ssp. dominii, F. nitida ssp. flaccida, F. amethystina, Sesleria
bielzii, S. rigida ssp. haynaldiana, Carduus kerneri, Cerastium
transsilvanicum, C. arvense ssp. calcicolum, Onobrychis transsilvanica,
Centaureakotschyana,C.pinnatifida,Alyssumrepens,Primulaelatiorssp.
carpatica, Potentilla thuringiaca, Bupleurum diversifolium, Linum
extraaxilare, Dianthus spiculifolius, Koeleria transsilvanica, Poa rehmanii,
Thesiumkernerianum,Oxytropiscarpatica,Thymuspulcherrimus.

338. Festucetum saxatilis Domin 1933 (Syn.: Festucetum saxatilis


subalpinum sensu auct. roman.; Festucetum saxatilis Pucaru et al.
1956;SeslerioFestucetumsaxatilisBeldie1967)
Fitocenozele caracterizate de Festuca rupicola ssp. saxatilis vegeteaz pe
stnci calcaroase abrupte, pe soluri superficiale bogate n humus, cu

209
reacie slab acidneutr. Specia edificatoare este nsoit de un nucleu
important de elemente caracteristice alianei i ordinului. Dintre
nsoitoarelemaifrecventeamintim:Aspleniumramosum,A.rutamuraria,
Saxifraga adscendens, Thymus comosus, Botrychium lunaria, Festuca
nigrescens, F. supina, Hypochaeris uniflora, Potentila aurea, Anthoxanthum
odoratum,Thymuspulegioides,Carexmontana.FitocenozeledepeMuntele
Hmau Mare sunt caracterizate prin domianana speciei Dryas
octopetala, fiind expuse pe pante cu nclinare mare (1035). Acestea
formeaz faciesul dryadetosum octopetalae tefureac 1941, n care
predominspeciilemicrotermeicriofile,adaptatengenerallavariaii
maridetemperatur(NechitaN.2003).

339. CampanulocarpaticaePotumrehmaniiSeghedin1986
Fitocenozele acestei asociaii vegeteaz pe versanii nsorii ai unor
stnci calcaroase cu soluri relativ superficiali. Fitocenozele sunt
edificatedespeciaPoarehmanii,carempreuncuspeciacaracteristic
Campanula carpatica i cu numeroase elemente ale clasei i ordinului
ca: Silene nutans ssp. dubia, Dianthus tenuifolius, Thymus alpestris,
Campanulaalpina,Arabisalpinareuescsedificefitocenozedestulde
nchegate. Asociaia a fost ntlnit i pe vile ultei, Ciobnaului,
CingheuluiiStaja(EpuranD.2000).

340. Diantho tenuifoliiFestucetum amethystinae (Domin 1933)


Coldea1984
Esteogrupareoblogatoriucalcofil,cesedezvoltnecotopurilecele
mai xerofile. Se ntlnete pe versanii calcaroi, nsorii, cu pante de
1045 i chiar mai nclinate. n timpul iernii, fitocenozele sunt
protejate de un strat relativ gros de zpad, care se topete treptat
primvara, asigurnd umiditatea necesar. n schimb, vara
biotopurile asociaiei sufer de o uscciune evident. Specia
dominanticaracteristicFestucaamethystinaesteunelementrupicol
xeromezoterm, heliofil, avnd drept caracteristic transgresiv pe
Carexsempervirens.Dintrespeciilensoitoareamintim:Poaviolacea,P.
nemoralis, Scorzonera rosea, Polygonum viviparum, Trifolum repens ssp.
ochranthum, Potentilla aurea ssp. chrysocraspeda, Bartsia alpina, Aster
alpinus,Calaminthaalpina,Festucaairoides,Agrostisrupestris.

210
Din Bucegi este descris faciesul cu Poa violacea (Pucaru et al. 1956)
Beldie 1967 i juncosum trifidi (Beldie 1967) Popescu et Sanda 1993
(Syn.:grupricuFestucatatraeiJuncustrifidusBeldie1967,fitocenoze
semnalatedinabruptulCotilei).

341. SeslerioFestucetumversicolorisBeldie1967
Cerinele mai mezotermheliofile ale acestei asociaii se reflect n
compoziia sa floristic, alctuit dintrun numr mai mare de specii
relictare termofile. Domin uneori, n cadrul acestor fitocenoze
Sesleria rigida var. haynaldiana. Cenozele se nfiripeaz pe soluri
pararendzinice de pe polie cu un coninut bogat de carbonat de
calciuiungradridicatdesaturaienbaze.Speciilecomponente,n
majoritatea lor, sunt aceleai ca i n celelalte asociaii ale alianei
Festuco saxatilisSeslerion bielzii, cu deosebirea c alturi de
elementele caracteristice xerofiltermofile, se ntlnesc i o serie de
specii mezofile: Geranium caerulatum, Astragalus frigidus, Centaurea
pinnatifida. De remarcat este prezena n aceste fitocenoze a
numeroase endemite carpatice cum sunt: Sesleria rigida var.
haynaldiana, Bromus riparius ssp. barcensis, Festuca saxatilis, Onobrychis
transsilvanica, Anthyllis alpestris, Hedysarum hedysaroides, Carduus
kerneri, Dianthus tenuifolius, D. spiculifolius, Alyssum repens, Geranium
caerulatum, Cerastium transsilvanicum, Calamintha alpina ssp.
baumgartenii,Linumextraaxilare.
Beldie A. (1967) semnaleaz faciesurile cu Festuca versicolor, Sesleria
haynaldiana,CarexsempervirensiPoaviolacea.

342. SesleriobielziiCaricetumsempervirentisPucaruetal.1956
Se dezvolt pe custurile de calcar jurasic sau brecii gabroice, n
condiii mezooligoterme, suportnd att versanii nordici umbrii ai
circurilor glaciare ct i nivaiile mai ndelungate. Exigenele n
privina umiditii sunt asigurate de regimul nefic al circurilor
glaciare. Suportul edafic al asociaiei este reprezentat prin soluri
superficiale, pn la mijlociu profunde, de tip pararendzinic sau
rankere alpine humicosilicatice, cu reacie neutr sau acid.
Structurafloristicaasociaieiprezintomarediversitatedeaspecte
condiionatedevariabilitateaedaficamicroreliefului.ncompoziia

211
acestorfitocenozeremarcmprezenaunuicontingentdespeciialpic
central europene i arctoalpine transgresive din alte grupri.
Amintim cele mai frecvente nsoitoare: Artemisia petrosa, Campanula
kladniana, Thymus pulcherrimus, Hedysarum hedysaroides, Ranunculus
oreophilus, Dryas octopetala, Saxifraga paniculata, Poa alpina, Cerastium
alpinumvar.lanatum.

343. Festuco saxatilisTrisetetum (macrotrichum) Popescu et Sanda


1989
Fitocenozele edificate de Trisetum macrotrichum i Festuca rupicola ssp.
saxatilis vegeteaz n Masivul Piatra Craiului la altitudinea de 1700
1750 m, pe pante abrupte, cu expoziie estic i nclinare de 2540. n
cadrulasociaieidominderegulTrisetummacrotrichum,alturidecare
nafardeFestucarupicolassp.saxatiliscaspeciecoedificatoare,semai
ntlnesc numeroi taxoni caracteristici alianei Festuco saxatilis
Seslerion bielzii ca: Linum extraaxilare, Festuca versicolor, Dianthus
tenuifolius, Androsace lactaea, Carduus kerneri i Achillea oxyloba ssp.
schurii. De asemenea, sunt bine reprezentate speciile ordinului
Seslerietalia care alctuiesc nucleul central al acestor fitocenoze.
Dintre acestea ca difereniale locale, semnalm prezena urmtorilor
taxoni: Dianthus callizonus, Gentiana lutea, Onobrychis transsilvanica i
Hedysarumhedysaroides.

344. Seslerio haynaldianaeCaricetum sempervirentis Pucaru et al.


1956
Cenozele edificate de Sesleria rigida ssp. haynaldiana vegeteaz pe
cornie i poliele rocilor calcaroase cu expoziii sudvestice din
etajele subalpin i alpin ale Carpailor sudestici. n structura
asociaiei remarcm prezena a numeroase elemente carpatice:
Achillea oxyloba ssp. schurii, Dianthus callizonus, Onobrychis
transsilvanica,Thesiumkernerianum,Thymuscomosus.

345. Seslerio haynaldianaeSaxifragetum rochelianae Bocaiu 1971


(Syn.:SeslerietumrigidaeretezaticumCsrs1956)
Fitocenozele vegeteaz pe arii restrnse, pe roci calcaroase
semiumbrite, la limita superioar a etajului alpin din cteva masive

212
aleCarpailorMeridionali(Retezat,arcu,Godeanu,Cernei).Speciile
caracteristice sunt: Saxifraga rocheliana, Edraianthus graminifolius i
Sesleria rigida ssp. haynaldiana. Pare verosimil supoziia c aceste
grupri, ca i cele de Seslerio rigidaeSaxifragetum rochelianae
Gergely 1967, s i aibe originea n perioada arctoteriar, cnd
structura acestora sa contaminat cu numeroase elemente alpine
microterme, ca: Thymus pulcherrimus, Euphrasia salisburgensis,
Ranunculus oreophilus, Saxifraga adscendens, S. moschata, Helianthemum
alpestre.

346. FestucetumflaccidaeColdea1984
Fitocenozele mezoxerofile edificate de Festuca nitida ssp. flaccida
populeaz versanii nsorii cu substrat calcaros din ramura estic a
Munilor Rodnei la altitudinea de 17502000 m. Ele vegeteaz pe
terenurimoderatnclinatecusoluribazice,deregulrendzinebrune,
bogatenhumusisubstanenutritive.Alturidespeciaedificatoare,
apar multe elemente de Festuco saxatilisSeslerion bielzii i
Seslerietalia ca: Sesleria bielzii, Festuca saxatilis, F. versicolor, Carex
sempervirens, Pedicularis verticillata, Potentila crantzii, Helianthemum
nummularium ssp. grandiflorum, Hieracium villosum. Prezena unor
specii acidofile din aliana PotentilloNardion ca Scorzonera rosea,
Campanula patula ssp. abietina, Geum montanum, Potentila aurea ssp.
chrysocraspeda, Viola declinata indic tendina de evoluie a acestor
pajiti n urma punatului intensiv. Local pot s apar ca specii
codominante Deschampsia cespitosa i Luzula luzuloides care formeaz
faciesurilocale.Subaspectbioproductiv,pajitilepotaveaobiomas
crescutde6500kg/ha,darnumai40%dinaceastaesteconsumatde
animale.

347. Carduo kerneriFestucetum carpaticae (Pucaru et al. 1956)


Coldea1990
Asociaia cuprinde buruieniurile de coast cu Festuca carpatica
dominant, alturi de care se dezvolt specii i din celelalte asociaii
deburuienilimitrofe,precumielementedinvegetaiadebrne.Este
considerat ca o asociaie de tranziie, vegetnd n raritile de limit
aleetajuluisubalpininporiuneainferioaraetajuluialpininferior,

213
pe brnele adpostite de pe versanii abrupi, nordici sau vestici, la
bazapereilordestnc,saualturidetufriuriledePinusmugosau
Alnus viridis. Solurile pe care se dezvolt sunt brune, slab podzolite,
scheletice sau scheletopietroase, coluvionate i bogate n humus. Ca
specii difereniale ce apar n staiunile tipice de pe versanii umbrii
amintim: Bupleurum diversifolium, Geranium caeruleatum, Scorzonera
rosea.

348. Poo molineriiFestucetum pachyphyllae Bocaiu (1970 mnsc.)


Bocaiuetal.1978
Reprezint cenozele cele mai extinse de pe grohotiurile nierbate din
sectorul calcaros al Masivului Retezat i sunt edificate de Festuca
pachyphylla i Poa molinerii. n structura acestora se remarc numrul
mare de specii caracteristice ordinului Seslerietalia ca: Ranunculus
oreophilus, Cerastium arvense ssp. calcicolum, Saxifraga adscendens,
Polygala alpestris, Helianthemum oelandicum ssp. alpestre, Galium
anisophyllon, Oxytropis pyrenaica. Asociaia prezint legturi
sintaxonomice cu gruprile alianelor Festuco saxatilisSeslerion
bielzii,SeslerionrigidaeiSeslerioFestucionpallentis.

SeslerionrigidaeZlyomi1939
Aliana grupeaz asociaii din pajitile montane i subalpine de pe
rocicalcaroase.
Specii caracteristice: Aconitum anthora, Asperula capitata, Dianthus
spiculifolius, D. kitaibelii, Draba lasiocarpa, Erysimum wittmannii ssp.
transsilvanicum, Helictotrichon decorum, Primula veris ssp. columnae,
Sesleria rigida ssp. rigida, Viola joi, Seseli gracile, S. rigidum, Centaurea
atropurpurea,Atamanthaturbithssp.hungarica,Alyssumrepens.

349. Asperulo capitataeSeslerietum rigidae (Zlyomi 1939) Coldea


1991
CenozeleedificatedeSesleriarigidassp.rigidasentlnescfrecventpe
roci ombrogene i semiombrogene din etajul montan al Carpailor
Meridionali (Bucegi, Leaota, Postvaru, Lotru, arcu, Godeanu) i a
munilor Apuseni (Trascu, Gilu, Metaliferi, Bihor). Ele se dezvolt
perendzineumede,bogatenscheleticureaciebazic(pH=7,38).

214
Specia carpatobalcanic Asperula capitata care realizeaz o acoperire
medie de 15% este caracteristic acestor fitocenoze. n cadrul
asociaiei au fost descrise numeroase subasociaii regionale ca:
prebiharicum Csrs 1958, samusense Simon 1965, oltenicum
Ciurchea 1970, burcicum Zlyomi 1939, biharicum Csrs 1963,
transsilvanicum Zlyomi 1939, care nu corespund nomenclaturii
geobotanice curente. n cadrul asociaiei au fost descrise
subasociaiile: typicum Coldea 1997 i alyssetosum repentis (Csrs
etal.1988)Coldea1991,descrisdinMuniiGilu(ScriaBelioarai
Muntele Runc), care se individualizeaz prin speciile difereniale
Alyssum repens, Saponaria bellidifolia, Centaurea triumfetii, Anthericum
ramosum,Pediculariscomosassp.campestris.

350. HelictotrichonetumdecoriDomin1932
Specia endemic Carpailor romneti Helictotrichon decorum
formeazcenozebineindividualizatentotetajulmontanalMunilor
Apuseni(Trascu,Gilu).Elevegeteazperocicalcaroasensorite,cu
soluri rendzinice superficiale, avnd o reacie neutr pn la bazic
(pH=78). Speciile caracteristice i edificatoare pentru asociaie sunt
Dianthus spiculifolius i Helictotrichon decorum. Alturi de acestea, n
structura asociaiei sunt prezente n numr mare speciile
caracteristice alianei Seslerion rigidae, care confer acestor grupri
un caracter endemic evident. Sunt delimitate n interiorul asociaiei
ctevasubasociaii:seslerietosumrigidae,melicetosumflavescentisi
phleetosummontaniGergely1972,bazatenumaipedominanalocal
aacestorspecii i care nu prezint difereniale proprii. Din categoria
elementelor rare pentru flora Romniei i prezente n aceste grupri
amintimspeciaSaponariabellidifolia.

351. FestucetumxanthinaeBocaiu1971
Grupeaz cenozele xerofile edificate de Festuca xanthina pe pereii
abrupi i corniele nsorite, de la baza rocilor calcaroase din
extremitatea estic a Carpailor Meridionali (Retezat, Cernei,
Mehedini).Vegeteazpesoluridetiprendzinic,superficiale,cureacie
neutr (pH = 6,87,1), bogate n schelet. Speciile caracteristice i
edificatoare sunt Dianthus petraeus, Athamanta turbith ssp. hungarica i

215
Festuca xanthina. Alturi de acestea, sunt prezente unele specii
regionale caracteristice alianei Seslerion rigidae, ceea ce confer
acestor grupri un caracter distinct fa de cele descrise din Serbia
(Horvat et al. 1974). Datorit unei palete largi privind rspndirea
altitudinal, se constat c cenozele din etajul montan inferior sunt
limitrofe cu cele ale alianei Micromerion pulegii, pe cnd cele din
etajul subalpin vin n contact cu gruprile alianei Festuco saxatilis
Seslerion bielzii. Dintre speciile difereniale amintim: Silene saxifraga
ssp.petraea, Drabalasiocarpa, Saxifragarocheliana,Campanulakladniana,
Primulacolumnae.

352. Campanulo kladnianaeCalamagrostetum variae Coldea 1997


(Syn.: Calamagrostetum variae biharicum Pop et Hodian 1967;
Phegopterio robertianaeCalamagrostietum variae Pop et Hodian
1985)
Cenozele au fost descrise din Munii Bihorului (Pop et Hodian 1967,
Csrset CsrsKptalan 1966).Ele vegeteaz pe rendzine, n zona
pdurilor de fag sau a amestecurilor de fag cu molid. Specia
caracteristic Campanula rotundifolia ssp. kladniana este nsoit de
elemente caracteristice alianei Seslerion rigidae: Thymus comosus,
Phyteuma orbiculare, Minuartia verna, Carduus glaucus, Carex
brachystachys, Doronicum columnae, Seseli libanotis. Fitocenozele de
Calamagrostis varia studiate din Munii Bihorului se constat c vin n
contactcucenozelearbustivedeSpiraeachamaedryfolia i Rosa pendulina
(CsrsetCsrsKptalan1966).

353. Seslerietum filifoliae Zlyomi 1939 (Syn.: ass. Sesleria filifolia


CampanulacrassipesDomin1932)
Aceste fitocenoze cu limitare restrns (Clisura Cazanelor, Cheile
Miniului,BeunitaCheileNereiiMuniiAninei)vegeteazpepereii
abrupi(5060)airocilorformatepecalcarejurasice.Solurilepecare
seformeazsuntrendzine,bogatenscheleticureacieneutr(pH=
6,67,3). Specia caracteristic i dominant Sesleria filifolia, realizeaz
acoperiri variabile ntre 1065%. Alturi de aceasta se ntlnesc
numeroase elemente de Seslerion rigidae: Campanula crassipes,
Centaurea atropurpurea, Dianthus petraeus ssp. spiculifolius, Erysimum

216
comatum, Cephalaria laevigata, Scabiosa columbaria ssp. pseudobanatica,
Satureja kitaibelii, Allium flavum, Isatis tinctoria, Seseli rigidum, Ferula
heuffelii.Caracterulregional,balcanicalasociaieiestedatdeprezena
elementelor saxicole termofile: Dianthus spiculifolius, D. kitaibelii, D.
pinifolius ssp. serbicus, Campanula crassipes, Alyssum petraeum, Seseli
gracile, Satureja kitaibelii, Erysimum comatum, unele fiind rare pentru
Romnia. n staiunile studiate, fitocenozele de Sesleria filifolia vin n
contactcucelealealianeiMicromerionpulegiiBocaiu1971.

354. JurineoglycacanthaeCephalarietumlaevigataeS.Matac2003
Cenozele cu caracter relictar de pe stncriile Cazanelor Mici, dar i
pe cele de la Coronini sunt dominate de Cephalaria laevigata. Dintre
celelalte nsoitoare amintim: Centaurea atropurpurea, Festuca
pseudobanatica,Scabiosacolumbariassp.pseudobanatica,Irisreichenbachii,
Convolvulus cantabricus, Achillea crithmifolia. Caracterul relictar al
acestor fitocenoze este confirmat de valorile ridicate ale indicelui de
diploidie(1,42).

BellardiochloionviolaceaeSandaetal.2001
Grupeaz fitocenozele calcofile de Bellardiochloa violacea din etajul
alpininferior.
Specii caracteristice: Bellardiochloa violacea, Scabiosa lucida, Ranunculus
oreophilus, Potentilla crantzii, Dianthus spiculifolius, Helianthemum
alpestre,Seslariarigida.

355. Scabioso lucidaeBellardiochloetum violaceae (Rvru et


Mititelu 1958) Sanda et al. 2001 (Syn.: Potum violaceae Rvruet
Mititelu1958)
Asociaia a fost identificat din Carpaii de Curbur (Ciuca, Siriu,
Vrancei),CarpaiiMeridionali(Fgra,PiatraCraiului),reprezentndo
grupare mezoterm, mezotrof, rupicol i xeromezofit. Este o
formaiune calcofil caracteristic etajului alpin inferior. Este cantonat
pe soluri de tip brunalpin rendzinic, nedifereniat, bogat n calcar.
Specia caracteristic este Scabiosa lucida iar edificatoarea este
Bellardiochloa violacea. n structura acestor fitocenoze particip n afar
de elementele caracteristice clasei Seslerietea albicantis i numeroase

217
specii de NardoCallunetea, Thlaspietea rotundifolii i multe nsoitoare,
fapt explicabil printro larg amplitudine altitudinal a staiunilor
ocupatedeacestefitocenoze.
Subasociaia avenuletosum pubescentis (Rvru et Mititelu 1958)
Sanda et al. 2001 (Syn.: HelictotrichoPotum violaceae Rvru et Mititelu
(1958) 1986) prezint n fitocenozele de pe Mgura Odobetilor (jud.
Vrancea) pe Avenula pubescens care este nlocuitoarea speciei Scabiosa
lucida.

XXVI.BETULOADENOSTYLETEABr.Bl.etR.Txen1943
Grupeazburuieniurilenaltedemunte,cuofizionomieparticular,
ce se instaleaz pe vile, vlcelele i coastele despdurite din etajele
subalpin i montan superior. Exigenele higrofile ale acestor
megaforbiete sunt satisfcute att de umiditatea edafic ct i de cea
atmosferic din aceste staiuni. Aceste fitocenoze sunt cantonate n
pdurile de fag i jnepeniurile carpatice la limita superioar a
etajului subalpin, ntre 9001200 m altitudine. Particularitile
pedoclimatice i conservatorismul ecologic al acestor biotopuri au
permis cantonarea n aceast ambian ecologic a numeroase specii
endemice carpatobalcanice ca: Heracleum carpaticum, H. sphondylium
ssp. transsilvanicum, Trisetum fuscum, Festuca porcii, Leucanthemum
waldsteinii, Pulmonaria filarskyana, Achillea distans, Cirsium waldsteinii,
Aconitumtauricum,Hypericumricherissp.grissebachii,ceigsescaici
refugiul i se dezvolt ntro manier luxuriant (Bocaiu et Tuber
1980). n fitocenozele din Carpai, speciile caracteristice pentru clas
sunt: Athyrium distentifolium, Geranium sylvaticum, Milium effusum,
Myosotis sylvatica, Cicerbita alpina, Ranunculus platanifolius,
Polygonatum verticillatum, Valeriana sambucifolia, Viola biflora, Rosa
pendulina,Seneciosubalpinus.

ADENOSTYLETALIAALLIARIAEBr.Bl.1931
Ordinul nglobeaz megaforbietele evident higrofile ale alianei
Adenostylion ca i cele de ierburi nalte mai mezofile ale alianei
Calamagrostion rspndite pe toi versanii despdurii din etajele
subalpin i montan ale Europei Centrale. Pentru Carpaii sudestici
speciile caracteristice sunt: Adenostyles alliariae, Senecio nemorensis,

218
Veratrum album, Rumex alpestris, Carduus personatus, Aconitum
tauricum,A.toxicum,TozziaalpinaiSalixhastata.

AdenostylionalliariaeBr.Bl.1925
Grupeaz buruieniurile higrofile ce se dezvolt pe soluri coluviale
umedeibogatensubstanenutritive.
Specii caracteristice: Adenostyles alliariae, Senecio nemorensis, Veratrum
album, Rumex alpestris, Carduus personatus, Aconitum tauricum, Tozzia
alpina, Salix hastata, Achillea distans, Chaerophyllum hirsutum, Cirsium
waldsteinii, Doronicum austriacum, Stellaria nemorum, Veronica
urticifolia.

356. LigulariosibiricaeRibetumpetraeiNebleaetAlexiu2003
Populaiile relictare de Ligularia sibirica i Ribes petraeum au fost
descrisecaasociaiedinCheileZnoagei(MasivulBucegi),undesunt
nsoite de numeroase specii caracteristice ordinului Adenostyletalia
ca: Alnus viridis, Geranium sylvaticum, Cortusa matthioli, Valeriana
sambucifolia. Vegeteaz n mlatini mezotrofe pn la oligotrofe, de
regulpesubstratacidofil.

357. AdenostyloDoronicetum austriaci Horvat 1956 (Syn.:


AdenostyletumalliariaebanaticumBorza1946)
Fitocenozele edificate de Adenostyles alliariae se ntlnesc frecvent n
cteva masive ale Carpailor sudestici (Rodnei, Sebeului, arcu,
Godeanu, Retezat, Semenic, Vldeasa) unde vegeteaz pe soluri
rendzinice, bogate n humus, afnate, de pe vile abrupte puternic
nsorite i la altitudini mari. Fitocenozele din Carpai prezint n
structuralorfloristicspeciicarpaticeidacice:Heracleumcarpaticum,
H. sphondylium ssp. transsilvanicum, Poa deylii, Phyteuma wagneri,
Achillea distans, care le confer acestora o tent regional,
difereniindule de AdenostyloCicerbicetum Br.Bl. 1950 din Alpi.
Fitocenozele din Carpai vin frecvent n contact cu buruieniurile
alianeiCalamagrostionvillosae.(Fig.5).


219
358. Cirsio waldsteiniiHeracleetum transsilvanici Pawowski et
Walas 1949 (Syn.: CarduetoHeracleetum palmati Beldie 1967;
Heracleetum palmati auct. roman.; Heracleo (palmati)Rumicetum
alpiniOlteanetDihoru1986)
Asociaia reprezint buruieniurile din lungul vlcelelor, jgheburilor
i hornurilor din etajul subalpin al Carpailor sudestici (Rodnei,
Bucegi,Postvaru,arcu,Godeanu,Vldeasa),ajungnduneoripn
n etajul alpin inferior (2100 m). Cele mai reprezentative fitocenoze
din Masivul Bucegi se dezvolt n vlcelele umede din apropiere
cascadelor (Valea Horoadei, Urltoarea Jepilor, etc.) sau la poalele
stncilorumede(hornuriledepeversaniinordiciaiCotilei).Speciile
caracteristice i edificatoare aleasociaiei sunt Heracleum sphondylium
ssp. transsilvanicum i Cirsium waldsteinii. Alturi de acestea, n
structura fitocenozelor din Carpai, se ntlnesc numeroase elemente
caracteristicealianei,ordinuluiiclasei,dintrecareamintim:Achillea
distans ssp. distans, Adenostyles alliariae, Carduus personatus,
Leucanthemum waldsteinii, Rumex alpestris, Stellaria nemorum, Veratrum
album ssp. lobelianum, Valeriana sambucifolia, Viola biflora. Considerate
sindinamic,acestefitocenozeevolueaznstaiunileneperturbatedin
punctdevederezooantropicctrefitocenozelelemnoasealeasociaiei
SaliciAlnetumviridis.

359. PolemoniocaeruleiCarduetumpersonataeSmrghian2001
Asociaia populeaz acumulrile humice, unde cenozele ating
extinderi variabile. Fitocenozele din zona Gurghiului conin n
majoritatespeciimezofileimezohigrofile,microtermeimezoterme,
acidoneutrofile i euriionice. Dintre nsoitoarele cu indici de
abundendominan remarcabil amintim: Geum rivale, Hypericum
maculatum, Deschampsia cespitosa, Filipendula ulmaria. ntreaga
structur cenotic a acestor grupri este dominat de specii
aparinnd clasei BetuloAdenostyletea ordinului Adenostyletalia i
alianeiAdenostylionalliariae.

360. AconitetumtauriciBorza1934exColdea1990
Aceste fitocenoze reprezentative au fost descrise numai din cteva
masive ale Carpailor Orientali (Munii Rodnei) i Meridionali

220
(Retezat,arcu,Godeanu).nteritoriilestudiate,fitocenozelecrescn
perimetrul ctorva circuri glaciare, pe soluri coluviale profunde,
bogate n azotai i humus brut, ntotdeauna bine mbibate cu ap.
Speciile caracteristice i edificatoare ale asociaiei sunt Aconitum
tauricum i Saxifraga heucherifolia. Alturi de acestea, sunt prezente
numeroase elemente caracteristice ordinului i alianei, dintre care
amintim:Stellarianemorum,Adenostylesalliariae,Doronicumaustriacum,
Veratrum album, Carduus personatus, Chaerophyllum hirsutum, Rumex
alpestris, Senecio nemorensis. Extinderea asociaiei este adeseori
condiionatdefactorulantropozoogen,mbogireasubstratuluicu
materialprovenitdindejeciileturmelordeoivenitelaadpat.

361. PetasitoCicerbicetumR.Txen1937
Cenozele mezohigrofile, microterme i micromezoterme de Petasites
hybridus semnalate pn n prezent din multe masive ale Carpailor
Meridionali (arcu, Godeanu, Cibin) sunt instalate pe malul praielor
reci de munte, pe soluri umede, scheletice, mai mult sau mai puin
umbrite. La altitudini mai mari apare alturi de Cicerbita alpina i
Adenostyles alliariae cu indici de abundendominan mai mari
(DrgulescuC.1995).

362. SaliciAlnetum viridis Colic et al. 1962 (Syn.: Alnetum viridis


austrocarpaticumBorza1959)
Fitocenozele arbustive edificate de Alnus alnobetula se instaleaz n
lungul torenilor i rurilor rapide de pe versanii abrupi din etajul
alpiniuneorisubalpin,vegetndpesubstraturistncoaseiumede.
n cadrul acestor fitocenoze domin Salix silesiaca i Alnus alnobetula,
realiznd o acoperire de peste 60%. Frecvent, aceste ariniuri se
ntreptrund cu buruieniurile nalte ale alianelor Adenostylion
alliariae sau Calamagrostion villosae. Tufriurile de Alnus alnobetula
joac un rol preponderent n meninerea i pstrarea echilibrului
ecologic, fixnd substratul i diminund eroziunile produse de
torenii rapizi n timpul perioadelor cu precipitaii abundente. De
asemenea prezint un rol deosebit, ca i Pinus mugo, n reglarea
scurgerilor de ap provenite din topirea zpezilor. Fitocenozele care
vin n contact cu jnepeniurile se caracterizeaz prin prezena a

221
numeroase elemente ale clasei VaccinioPiceetea ca Luzula sylvatica,
Oxalis acetosella, Pinus mugo, Ranunculus carpaticus, Soldanella
hungarica,Valerianatripteris,Dryopterisdilatata.

Delphinenionelati(Hada1969)BocaiuetMihilescu1997
Cuprindeburuieniurilenalteinstalatepecalcare,avnddreptspecii
caracteristice pe: Delphinium elatum, Hesperis nivea, Geranium
sylvaticum ssp. caerulatum, iar ca difereniale pe: Astrantia major,
Gentiana lutea, Valeriana montana, Silene pusilla, Corthusa matthioli,
Aconitumvulparia,Laserpitiumlatifolium.

363. AstrantioDelphinietumelatiBocaiuetMihilescu1997
Fitocenozele edificate de Delphinium elatum i Astrantia major
vegeteaznMasivulPiatraCraiului,peversaniputernicnclinaii
cu expoziii variate. Acestea se caracterizeaz prin lipsa speciilor de
Adenostylion i prin numeroase nsoitoare, datorit rspndirii pe
mari amplitudini altitudinale i a condiiilor staionale diferite. Cele
mai frecvente nsoitoare sunt: Aconitum vulparia, Laserpitium
latifolium,Leucanthemumwaldsteinii,Rumexarifolius,Stellarianemorum,
Valerianasambucifolia,Veratrumalbum.

CalamagrostionvillosaePawowskietal.1928
Alianacuprindeierburilenalte,heliofile,caresedezvoltnpoieni,
la limita superioar a molidiurilor, sau n defririle din etajul
montansuperiorisubalpin.
Specii caracteristice: Calamagrostis villosa, Campanula abietina, Geum
montanum, Homogyne alpina, Hypericum richeri ssp. grisebachii,
Ligusticum mutellina, Potentilla aurea, Trisetum fuscum, Festuca picta,
Luzulaluzuloides,Phyteumawagneri,Knautiadipsacifolia.

364. Hyperico grisebachiiCalamagrostetum villosae Pawowski et


Walas1949
Cenozele de Calamagrostis villosa au o larg rspndire n etajul
subalpin, ocupnd suprafae ntinse pe terenurile unde sau defriat
jnepeniurile.nMuniiRodneisentlnescderegulpeversanislab
nsorii i moderat nclinai din catena central i nordvestic, unde

222
vegeteaz pe soluri superficiale de tip ranker, bogate n grohoti i
pietrifixat.Formeazpajitibinenchegate,cuoacoperirecevariaz
ntre 80100%. Alturi de edificatoarea de baz, Calamagrostis villosa,
n asociaie prezint indici ridicai de acoperire specia carpato
balcanic Hypericum richeri ssp. grisebachii, care este o bun
diferenial pentru catena Carpailor sudestici. Cele mai frecvente
nsoitoare ale acestor fitocenoze sunt: Heracleum carpaticum, Luzula
luzuloides, Festuca picta, Adenostyles alliariae, Athyrium distentifolium,
Ranunculus platanifolius, Homogyne alpina, Gentiana punctata,
Deschampsiaflexuosa.

365. Phleo alpiniDeschampsietum caespitosae (Morariu 1939)


Coldea1983
Acestecenozesentlnescfrecventpemargineapraielormontane,n
cldrileglaciareipeversaniimaislabnclinaidinetajulsubalpin.
Elemanifestexigensporitfadeluminiumiditateasolului;n
schimb,suntmaipuinpretenioasefadetemperaturidereacia
solului. Amplitudinea ecologic larg a populaiilor acestei asociaii
se explic prin sistemul radicular puternic dezvoltat al speciei
Deschampsia cespitosa i ndeosebi a prezenei micorizei i a
aerenchimului radicular, care permit o dezvoltare riguroas a
plantelor.Speciadiferenial,Phleumalpinum,contureazbinearealul
altitudinal, subalpin al asociaiei, prezentnd aceleai cerine
ecologice ca i Deschampsia cespitosa. Dintre speciile nsoitoare cele
maifrecventeamintim:Achilleadistans,Doronicumaustriacum,Stellaria
nemorum, Aconitum tauricum, Carduus personatus, Veratrum album,
Hypericummaculatum.

366. DianthocompactiFestucetumporciiNyrdy1966
Vegeteazperocicalcaroasecusolurirendzinice,bogatenhumus,pe
versani slab nclinai, unde realizeaz o acoperire medie de pn la
35%. Altitudinea mare i expunerea la cureni aerieni determin
existena mai multor specii microterme i criofile n structura
fitocenozelor.SpeciilecaracteristiceDianthuscompactusiFestucaporcii
suntnsoitedeunnumrapreciabildeelementecarpaticeicarpato
balcanice, care subliniaz odat n plus caracterul endemic al

223
asociaiei. Cele mai frecvente nsoitoare din Masivul Hmau Mare
sunt: Achillea distans, Corthusa matthioli, Aconitum paniculatum,
Doronicum austriacum, Rumex alpinus, Veratrum album, Valeriana
sambucifolia,Ranunculusplatanifolius,Violabiflora(NechitaN.2003).

367. Triseto fusciSalicetum hastatae Coldea (1986) 1990 (Syn.:


SalicetumhastataeBuiaetal.1962).
Cenozele subarbustive ale asociaiei populeaz jgheaburile i eile
versanilorumbriiiabrupidinetajulsubalpinalmunilorRodneii
Parng.SedezvoltpesolurisuperficialecupHulcuprinsntre6,37.
Speciile caracteristice Salix hastata i Trisetum fuscum realizeaz o
acoperiremediede60%.Acesteasuntnsoitedeelementecaracteristice
alianei Calamagrostion villosae i ordinului Adenostyletalia. Prezena
unui numr de elemente transgresive de Seslerietalia i Caricetalia
curvulaeestejustificatdecontactuldirectcuacestefitocenoze.Celemai
frecvente specii nsoitoare din cadrul acestor fitocenoze sunt:
Calamagrostis villosa, Hypericum richeri ssp. grisebackii, Festuca picta,
Veratrum album, Geranium sylvaticum, Viola biflora, Rhododendron
myrtifolium, Anthoxanthum alpinum, Geum montanum, Oreochloa disticha.
Prin sistemul su radicular dezvoltat i puternic ancorat n sol,
cenozele de Salix hastata joac un rol important n fixarea terenului i
amorsareaproceselorerozionale.

XXVII. MOLINIOARRHENATHERETEA R. Txen 1937 (Syn.:


MolinioJuncetea Br.Bl. ex A. De Bls y Vayreda 1950; Agrostietea
stoloniferaeGrs1968)
Clasa cuprinde vegetaia ierboas mezofil i mezohigrofil care
vegeteazpesoluribrune,luvicesaubrunacidedepeterenuriledin
pant,saupecelegleicesauturboasedepesuprafeeleplane.Aceste
terenuri sunt caracterizate printrun coninut ridicat de substane
nutritive i o umiditate variabil. Pajitile din zona colinar i
montaninferioarsuntutilizatederegulcapuniifnee;iarcele
din zona montan superioar ca fnee. Ca urmare, structura i
compoziia lor floristic este puternic influenat de activitatea
uman.

224
Specii caracteristice: Agrostis capillaris, Anthoxanthum odoratum,
Centaurea jacea, C. nigrescens, Cerastium holosteoides, Clematis
integrifolia, Euphrasia officinalis ssp. pratensis, E. rostkoviana, Festuca
rubra, F. pratensis, Lathyrus pratensis, Lotus corniculatus, Lysimachia
nummularia,Ononisarvensis,Plantagolanceolata, Poapratensis,Polygala
comosa, P. vulgaris, Primula elatior, Prunella vulgaris, Ranunculus acris,
Rhinanthus angustifolius, R. minor, Rumex acetosa, Stellaria graminea,
Trifolium pratense, T. repens, T. dubium, Trollius europaeus, Vicia cracca,
Alopecuruspratensis,Stellariagraminea.

MOLINIETALIACAERULEAEKoch1926
Cuprinde vegetaia pajitilor oligomezotrofe, mezotrofe i mezo
eutrofe din lunci, vi i depresiuni ale dealurilor i cele din zona
montan, care se dezvolt pe soluri de tip aluvial, pseudogleice i
turboase, cu o fertilitate ridicat. Datorit poziiei lor, aceste pajiti
beneficiaz de umiditate ridicat, provenit din apele ce se scurg de
pe versani, din inundaiile periodice sau din apele freatice, a cror
nivel este aproape de suprafa. De aceea, structura i compoziia
floristic a fitocenozelor reflect condiiile ecologice n care se
dezvolt,fiindformatedinspeciimezofilecuvaloarefurajerridicat
i din multe elemente higrofile sau hidrofile cantonate pe terenurile
cuexcesdeumiditate.
Specii caracteristice: Cardamine pratensis, Carex flacca, Cirsium canum,
C.palustre,C.oleraceum,Colchicumautumnale,Dactylorhizafistulosa,D.
maculata, Filipendula ulmaria, Galium palustre, G. uliginosum,
Gymnadeniaconopsea,Juncuseffusus,J.conglomeratus,Linumcatharicum,
Lychnis floscuculi, Lythrum salicaria, Molinia caerulea, Ophioglossum
vulgatum,Orchiscoriophora,O.laxiflorassp.elegans,Polygonumbistorta,
Sanguisorba officinalis, Senecio doria, Serratula wolffi, Succisa pratensis,
Symphytum officinale, Thalictrum flavum, Trollius europaeus, Achillea
ptarmica,Equisetumpalustre,Angelicasylvestris.

MolinioncaeruleaeKoch1926
Pajitile grupate n aceast alian vegeteaz pe soluri oligotrofe,
turboase, cu un coninut srac n substane nutritive i cu o reacie
puternic acid. Nivelul ridicat al apei freatice n aceste staiuni

225
determin o preponderen a speciilor higrofile n aceste fitocenoze.
Dintre speciile caracteristice alianei enumerm: Galium boreale,
Ranunculus polyanthemos, Juncus atratus, Serratula tinctoria, Gentiana
pneumonanthe, Iris sibirica, Sanguisorba officinalis, Carex flacca, C.
panicea, C. tomentosa, Dianthus superbus, Gladiolus imbricatus,
Gymnadenia conopsea, Juncus conglomeratus, J. articulatus, Molinia
caerulea, Parnassia palustris, Selinum carvifolia, Stachys officinalis,
Thalictrumlucidum,Silaumsilaus,Succisellainflexa,Achilleaasplenifolia,
Agrostiscanina,Alliumangulosum,Epipactispalustris.

368. PeucedanorochelianiMolinietumcaeruleaeBocaiu1965
MolinietelecuPeucedanumrochelianumaufostdescrisedeBocaiuN.
(1965) din Banat i ara Haegului. Vegeteaz n general n staiuni
nmltinite, cu soluri lcovitite i sunt dominate de abundena
florilor de Narcissus poeticus ssp. radiiflorus. Dintre celelalte specii de
recunoatere pentru asociaie amintim: Sanguisorba officinalis, Cirsium
canum, Inula salicina, Gentiana pneumonanthe, Iris sibirica, Ranunculus
polyanthemos.Celemaifrecventensoitoarealeacestorfitocenoze,cu
indici de abundendominan mai semnificativi sunt: Agrostis
stolonifera,A.capillaris,Anthoxanthumodoratum,Festucarubra.

369. MolinioSalicetumrosmarinifoliaeMagyarexSo1933
A fost identificat de Mititelu D. et al. (1974) n mlatina LoznaDersca
(jud. Botoani) i din mlatina Borsros (Sncraieni), jud. Harghita
(Mititelu et SnthaElekes E.,1984),undecele dou spcii edificatoare
Molinia caerulea i Salix rosmarinifolia au ca nsoitoare frecvente pe:
Agrostisstolonifera,Angelicasylvestris,Achilleadistans,Succisapratensis,
Dianthus superbus, Parnassia palustris, Lathyrus pratensis, Carex ovalis,
Cirsiumrivulare.

370. JuncoMolinietumPreising1951
Fitocenozele de Molinia caerulea se dezvolt n depresiuni
intracarpatice, pe terenuri plane sau slab nchinate, umede, cu soluri
turboase, gleice, avnd reacie moderat pn la slab acid. Speciile
caracteristice: Juncus conglomeratus i J. effusus, precum i dominanta
Molinia caerulea indic un caracter oligomezotrof i o aciditate

226
moderat a staiunilor ocupate de asociaie. Sunt prezente de
asemenea numeroase specii caracteristice ordinului
ArrhenatheretaliaiclaseiMolinioArrhenathereteaca:Festucarubra,
Rhinanthus angustifolius, Plantago lanceolata, Stellaria graminea,
Leucanthemumvulgare,Agrostiscapillaris,Seneciojacobea.

371. ViciobiennisMolinietumeuxinaeDihoruetNegrean1976
Vegeteaz n biotopuri umede i umbrite din pdurea Letea (Delta
Dunrii).Celedouspeciicaracteristice,Moliniacaeruleassp.euxinai
Viciabiennis,suntnsoitedeunelediferenialeregionaleca:Periploca
graeca, Cirsium alatum, Holoschoenus vulgaris, Erianthus appressus.
Dintre elementele specifice clasei i ordinului amintim: Euphorbia
lucida, Symphytum officinale, Orchis laxiflora ssp. elegans, Carex distans,
Eleocharispalustris,Poapratensis,Potentillaerecta.

FilipendulionLohmeyerinOberdorferetal.1967
Aliana grupeaz fitocenozele de ierburi nalte higrofile din zona
colinarimontan,carevegeteazpemarginearurilorcusoluride
tip aluvial, pseudogleice. Dintre elementele caracteristice ale acestei
aliane amintim: Valeriana officinalis, Calystegia sepium, Mentha
longifolia, Epilobium hirsutum, E. parviflorum, Filipendula ulmaria,
Lythrumsalicaria.

372. FilipenduloGeranietumpalustrisKoch1926
Fitocenozele dominate de Filipendula ulmaria i Geranium palustre
vegeteazpeterenuriumedeibogatensubstanenutritive,nzona
colinarisubmontan.Umiditateacrescutdinsolulacestorstaiuni
face ca speciile caracteristice clasei MolinioArrhenatheretea s fie
prezente ntrun numr redus. Distribuia altitudinal a acestor
fitocenoze determin preponderena n numr mai mare a
elementelor circumboreale i paleotemperate n structura acestor
fitocenoze.Celemaifrecventensoitoaresunt:Juncuseffusus,Trollius
europaeus, Lychnis floscuculi, Gladiolus imbricatus, Angelica sylvestris,
Ranunculusrepens,Symphytumofficinale,Poatrivialis,Viciacracca.


227
373. Chaerophyllo hirsutiFilipenduletum Niemann et al. 1973 (Syn.:
TelekioFilipenduletumColdea1995,1996)
Cenozele higrofile edificate de Filipendula ulmaria i Chaerophyllum
hirsutum au fost ntlnite frecvent n Lunca Mureului (Rstolia,
Valea Iodului i Valea Iivei; Oroian S. 1998), Munii Harghita i
Gurghiului (vile Secau, irod; Coldea 19951996), instalnduse pe
margineaviloripraielordinzonapdurilordefag.Pelngcele
douspeciiedificatoaremenionate,cuacoperiredepnla85%sunt
prezente speciile higrofile caracteristice alianei Filipendulion ca
Valerianasambucifolia, Menthalongifolia,Epilobiumhirsutum,precumi
cele din ordinul Molinietalia, dintre care amintim: Deschampsia
cespitosa, Veratrum album ssp. lobelianum, Galium uliginosum, Cirsium
palustre. Prezena unor elemente carpatice ca Leucanthemum
waldsteinii, Campanula patula ssp. abietina, Telekia speciosa confer
asociaiei un evident areal carpatic. Telekia speciosa prezint indici de
abundendominan nesemnificativi sau chiar lipsete n unele
relevee, fiind caracteristic pentru arboretele de Alnus incana din
lungulvilormontane.

374. Lysimachio vulgarisFilipenduletum ulmariae Baltov


Tulkov1978
FitocenozeleasociaieisuntsemnalatedindefileulMureului(Oroian
S. 1998), Piatra Craiului (Mihilescu 2001) i bazinul Cernei de Olte
(Rduoiu2006),dinlocalitile:Rugetu,Sltioara,CernaiMilotea,
laaltitudini decirca560700m.nbazinulCerneideOlte, suprafee
reprezentative au fost semnalate la nivelul localitii Rugetu. Aceste
fitocenozesedezvoltpesolurisracenelementenutritive,cupnza
freatic mai la suprafa. Ele au aspectul unor buruieniuri nalte
datorit speciei dominante care imprim fizionomia acestor
fitocenoze. n compoziia floristic se ntlnesc numeroase specii
caracteristice alianei i ordinului ca: Sanguisorba officinalis, Stachys
officinalis, Lythrum salicaria, Lychnis floscuculi, Serratula tinctoria,
Moliniacaerulea,Pulicariadysenterica,Juncuseffusus,Epipactispalustris,
Gratiolaofficinalis,Deschampsiacespitosa.Alturideacesteasentlnesc
i numeroase specii mezofile din clasa MolinioArrhenatheretea:
Ranunculusacris,Prunellavulgaris,Succisapratensis,Lotuscorniculatus,

228
Briza media, Galium mollugo, G. Palustre, Achillea millefolium, Rumex
acetosa,Stellariagraminea,Leucanthemumvulgare,Holcuslanatus.

CalthionpalustrisR.Txen1937
Aliana reunete fitocenozele higrofile care se intaleaz n vi i
depresiuni,pesoluridetipaluvial,pseudogleice,bogatensubstane
nutritivedinarealulpotenialalpdurilordeAlnusglutinosa.
Specii caracteristice: Angelica sylvestris, Caltha palustris, Cirsium
oleraceaum, Crepis paludosa, Epilobium hirsutum, E. parviflorum, Lotus
pedunculatus, Myosotis scorpioides, Poa palustris, Polygonum bistorta,
Ranunculus flammula, Scirpus sylvaticus, Trifolium hybridum, Geum
rivale.

375. Ranunculo repentisCalthetum palustris Chifu et al. 2006 (Syn.:


Calthetumlaetaesensuauct.)
Fitocenozele higrofile edificate de Caltha palustris sunt caracteristice
zonei colinare i montane inferioare, dezvoltnduse n lungul
rurilor, la marginea blilor, n mlatini eutrofe, pe soluri aluviale.
Specia caracteristic Caltha palustris realizeaz o acoperire mare (35
70%),dereguldominndfitocenozele.Totui,uneoriaceastadevine
codominant, n special cu unele specii caracteristice alianei i
ordinului, printre care remarcm pe: Scirpus sylvaticus, Cirsium
oleraceum,Equisetumpalustre,Ranunculusrepens.
Fitocenozele din Moldova se caracterizeaz prin lipsaspeciilor clasei
MontioCardaminetea i prin prezena celor de Calthion i
Molinietalia.
Au fost distinse subasociaiile: calthetosum palustris Chifu et al.
2006, cu o compoziie bogat i omogen, fr specii difereniale i
pedicularietosum palustris Chifu et tefan 1980, mai srac n
elemente floristice i avnd ca difereniale pe Pedicularis palustris i
Ranunculusflammula,indicatoaredestaiunioligotrofe.

376. AngelicoCirsietumoleraceiR.Txen1937
Se dezvolt pe soluri aluviale pseudogleice sau brunacide, cu un
grad ridicat de umiditate i bogate n substane nutritive. Speciile
edificatoare i caracteristice Angelica sylvestris i Cirsium oleraceum

229
sunt nsoite frecvent de Filipendula ulmaria, Caltha palustris ssp.laeta,
Geraniumpalustre,Cirsiumcanum,Crepispaludosa,Myosotisscorpioides,
Geumrivale,Poatrivialis,Menthalongifolia,Equisetumpalustre.

377. CirsietumrivularisNowinski1926
Vegeteaznlungulunorrurimontane(500890m),pesoluriaflate
n stadii diferite de gleizare sau pseudogleizare, uneori turboase.
Alturi de edificatoarea i caracteristica Cirsium rivulare, remarcm
prezena unor elemente boreale montane ca: Trollius europaeus,
Polemonium caeruleum, Ligularia glauca, care imprim acestor cenoze
un aspect montan. De asemenea, prezena nsemnat a numeroase
elemente de Calthion i Molinietalia justific ncadrarea
cenotaxonomic a acestor grupri. Datorit excesului de umiditate i
a proceselor lente de descompunere a materiei organice, aceste
cenoze tind s evolueze ctre cele ale clasei ScheuchzerioCaricetea
nigrae(Coldea1971,Oroian1998).ncadrulasociaieiafostdescris
subasociaiaequisetosumpalustrisChircetColdea1967.

378. ScirpetumsylvaticiRalski1931,Maloch1935em.Schwick1944
Fitocenozele edificate de Scirpus sylvaticus, specie de diagnosticare i
dominant a asociaiei, cu o acoperire de pn la 75%, vegeteaz pe
soluri de tip aluvial, pseudogleice n cteva vi ale etajului montan
inferior din Carpaii Orientali (Bistria Aurie, Depresiunea Ciuc),
Meridionali (Bucegi, Siriu, Piatra Craiului) i Munii Apuseni (Trascu,
Vldeasa, Plopi). Excesul de umiditate din aceste staiuni favorizeaz
dezvoltarea speciilor higrofile i uneori a unor poacee mezofile ca
Festuca rubra i F. pratensis. Diminuarea excesului de umiditate din sol,
prinlucrrilededrenareiamendamente,induceevoluiasindinamica
acestorpajitictreasociaiaPooTrisetetumflavescentis.

379. Caricetumcespitosae(Steffen1931)KlikaetSmarda1940
Fitocenozele asociaiei au fost descrise din Munii Baraolt i
Trascului,undevegeteaznetajulmontaninferior,peterenuricusol
aluvialgleizatiturbificat,bogatnhumusicureaciebaziclanivelul
orizontului de suprafa (pH=7,37,5). Fizionomia fitocenozelor este
imprimat de specia caracteristic i edificatoare Carex cespitosa, care

230
realizeaz o acoperire de pn la 65%. Condiiile de umiditate
pronunat a solului determin instalarea a numeroase elemente
higrofile i mezofile care justific ncadrarea asociaiei n aliana
Calthion. Dintre speciile cele mai frecvente din cadrul acestor
fitocenozeamintim:Filipendulaulmaria,Calthalaeta,Myosotispalustris,
Crepis paludosa, Veratrum album, Sanguisorba officinalis, Equisetum
palustre,Cirsiumrivulare,Deschampsiacespitosa.

380. CalthetumcornutaeD.Cru1972
Fitocenozele asociaiei au fost descrise din Oltenia (ntre Jiu i
Desnui), unde prezint o compoziie floristic diferit de cele de
Caltha laeta, aici predominnd speciile submediteraneene care dau
caracteristica regional a acestor grupri. Acestea sunt: Poa silvicola,
Medicago arabica, Hordeum bulbosum, Trifolium resupinatum, Rumex
pulcher, Ranunculus lateriflorus, Leucojum aestivum, Orchis laxiflora ssp.
palustris.

381. ScirpoCirsietum cani BltovTulkov 1973 (Syn.: Cirsietum


cani R. Txen et Preising 1951; AngelicoCirsietum cani Burescu
1998)
Fitocenoze rspndite n ara noastr dominate de Cirsium canum au
fost semnalate din nordvestul Romniei (Burescu 2003), regiunea
SrelChiraleLechina (Szab T.A. 1971), depresiunea Sibiului
(SchneiderBinder E. 1976), Transilvania (Pucaru E. et al. 1963) i
Moldova(DobrescuetVialariu1984;Chifuetal.2006).Sedezvoltpe
vile umede i n depresiuni cu nivelul apei freatice aproape de
suprafa. n structura acestor fitocenoze sunt prezente specii
subhigrofile ca: Agrostis stolonifera, Festuca pratensis, Poa pratensis,
Juncusarticulatus,Trifoliumhybridum,T.pratense,Symphytumofficinale,
Geranium pratense, Equisetum palustre, Lythrum salicaria, Ranunculus
acris.
Se remarc faptul c pe lng speciile de Calthion i Molinietalia, o
participare frecvent o au cele ale alianei Potentillion anserinae i
ordinului PotentilloPolygonetalia, ca efect al contactului direct cu
fitocenozelelimitrofeaparinndacestorsintaxoni.


231
382. CaricetumbuekiiHejnetKopecky1965
Se dezvolt foarte abundent n locuri mltinoase, inundabile, cu
excesdeumiditatetottimpulanului.Speciilecomponentealeacestor
fitocenozesuntnmajoritatehigrofile,cuexigeneecologicemailargi
nceeacepriveteumezeala,cumsunt:Ranunculusacris,Lychnisflos
cuculi, Holcus lanatus. Asociaia este citat din Cmpia Fgraului i
din bazinul Baraolt (Danciu M. 1974). Alturi de speciile deja
menionate, cele mai frecvent ntlnite sunt: Symphytum officinale,
Juncus effusus, J. conglomeratus, Myosotis caespitosa, Poa trivialis,
Ranunculus repens, Galium palustre, Rumex acetosa, Caltha laeta,
Filipendulaulmaria.

AgrostionstoloniferaeSo(1933)1971
Grupeaz pajitile mezohigrofile din luncile rului, instalate pe
soluri humicogleice. Bltirea, uneori ndelungat, face ca n aceste
fitocenoze s apar frecvent specii caracteristice alianelor
PhragmitioniCirsiobrachycephaliBolboschoenion.
Specii caracteristice: Alpecurus pratensis, Agrostis stolonifera, Crepis
biennis, Deschampsia cespitosa, Epilobium tetragonum, Festuca
arundinacea,F.pratensis,Fritillariameleagris,Galiumrubioides,Glechoma
hederacea, Gratiola officinalis, Melilotus altissima, Plantago altissima, P.
maxima,Rumexconfertus,Senecioerucifolius,Stellariapalustris.

383. Agrostetum stoloniferae (Ujvrosi 1941) Burduja et al. 1956


(Syn.: Rorippo sylvestrisAgrostietum stoloniferae (Moor 1958)
OberdorferetTh.Mller1961)
Cenozele acestei asociaii se instaleaz pe locuri plane, umede, cu
soluri aluvionare foarte fertile. Este una dintre cele mai rspndite
asociaii de pajiti, fiind cantonat n luncile rurilor, n zvoaie, n
Delta Dunrii i n jurul bazinelor cu ap permanent. Condiiile
ecologice imprim acesteia un pronunat caracter mezohigrofil,
reflectat prin structura floristic a acestor fitocenoze. Cele mai
frecventensoitoaresunt:Alopecuruspratensis,Poapratensis,Medicago
lupulina, Trifolium fragiferum, T. pratense, T. repens, Potentilla reptans,
Lotus corniculatus, Ranunculus repens, Lysimachia nummularia, Daucus
carota,Gratiolaofficinalis,Rorippasylvestris.

232
Cele mai reprezentative subasociaii sunt: agrostetosum So 1964,
deschampsietosum So 1957, eleocharietosum So 1964, caricetosum
vulpinae So 1957, potosum trivialis So 1957, ranunculetosum
acrisNagyapudSo1957,trifolietosumechinatiMorariuetal.1973
(SandaetPopescu1999).

384. PotumpratensisRvruetal.1956
PajitiledominatedePoapratensisprezintolargrspndirensilvostepa
Romniei, ocupnd de preferin aluviunile nisipoase, nisipolutoase
lcovitite, fitocenozele prezentnd un pronunat caracter mezofil.
Structura lor floristic este bogat n specii, nelipsite fiind: Agrostis
stolonifera, Alopecurus pratensis, Trifolium repens, Ranunculus repens,
Daucus carota, Lolium perenne, Dactylis glomerata, Taraxacum officinale,
Lotuscorniculatus,Elymusrepens,Trifoliumpratense,Medicagolupulina.
nceeaceprivetencadrareacenotaxonomic,prerilesuntmprite:
unii o subordoneaz ordinului Arrhenatheretalia, aliana Cynosurion
(Pop I. et al. 2002) iar alii ordinului Molinietalia caeruleae, aliana
Agrostion stoloniferae (Costache I. 2005, Rduoiu D. 2006). Grigore
(1971) descrie urmtoarele subasociaii: typicum, dactylestosum
glomeratae,agropyretosumrepentisilolietosumperennis.

385. Ranunculo repentiAlopecuretum repentis Ellmauer et Mucina in


Mucina et al. 1993 (Syn.: Alopecuretum pratensis Steffen 1931;
Alopecuretum pratensis Regel 1925; Carici vulpinaeAlopecuretum
pratensis(KovcsetMth1967)So1971corr.Borhidi1996)
Pajitile de Alopecurus pratensis prezint un caracter mezohigrofil i
vegeteaz pe soluri humicogleice. n structura asociaiei stratul nalt de
100 cm este dominat de Alopecurus pratensis, iar cel deal doilea (45
cm) este de regul dominat de Poa pratensis, mpreun cu multe
elemente higrofile ca: Ranunculus repens, Carex vulpina, Eleocharis
palustris, Oenanthe aquatica, Galium uliginosum. Asociaia prezint o
largrspandirenMoldova,nbazinelePrutului,Sucevei,Brladului,
Elanului, Jijiei, Crasnei (Chifu 1995). Subasociaia geranietosum
pratensis(Zaliberov1982)Oroian1998afostidentificatlanDefileul
Mureului.


233
386. Cirsio caniFestucetum pratensis Mjovsky et Ruzickov 1975
(Syn.: Festucetum pratensis So 1938; Festucetum pratensis
mesophilumCsrs1970)
Ascociaia prezint o larg rspndire n apropierea aezrilor
umane,undeextindereasaestefavorizatdeimpactulantropic.Sunt
cenozemezohigrofileimezofile,uneorichiarhigrofile.nraportcu
factorul temperatur, majoritatea speciilor componente sunt micro
mezotermeieuriterme,iarfadereaciasoluluipredominspeciile
euriionice i slab acidneutrofile. n cadrul fitocenozelor domin
Festuca pratensis, iar specie indicatoare este Cirsium canum. Cele mai
frecvente nsoitoare sunt: Dactylis glomerata, Alopecurus pratensis,
Leucanthemum vulgare, Lotus corniculatus, Galium molugo, Trifolium
repens,Ranunculusacris,Poatrivialis.
Sunt citate urmtoarele subasociaii: potosum pratensis So 1964,
potosum trivialis So 1957, festucetosum valesiacae G. Popescu
(1974)1975,festucetosumpratensisSo1964,dactyletosumglomerati
Grigore 1971, brometosum commutati So 1957, alopecuretosum
Bodrogkzy1962,ranunculetosumacrisJuhszNagyapudSo1957,
caricetosumdistantis(Horvat1930)Pzmny1971.

387. Potum sylvicolae Buia et al. 1959 (Syn.: Poto sylvicolae


AgrostetumsoloniferaeDobrescuetKovcs1974)
Fitocenozele acestei asociaii sunt prezente pe terenurile joase cu
pnza de ap freatic la mic adncime, vegetnd pe soluri brune
aluviale gleice i semigleice. Compoziia floristic a acestora reflect
caracterulmezomezohigrofil.Pelngspeciilecaracteristicealianei,
ordinului i clasei, sunt prezeni i numeroi taxoni mezofili
mezohigrofili. Gradul de acoperire foarte mare se reflect i n
evidenta stratificare a speciilor participante: primul strat este format
dinPoasylvicola,Festucapratensis,Crepissetosa,Cichoriumintybus,etc.;
stratul mijlociu din Trifolium pratense, T. pallidum, Lolium perenne, Poa
pratensis, iar cel inferior din Plantago major, Trifolium repens i
Taraxacum officinale. Dei n compoziia floristic se regsesc
numeroase buruieni, totui nu se poate vorbi de o ruderalizare a
acestorfitocenoze.

234
Caracteristicile asociaiei sunt n mic msur asemntoare cu cele
descrise n Oltenia de: Buia A. et al. 1959; Cru M. 1971; Pun M.
1966; Pun M. et Popescu G. 1974; Pun M., Popescu G. et Zaharia
I.C.1972;PopescuG.1974,1979;MaloC.1977;ZahariaI.C.1972.
Spre deosebire de descrierile efectuate de Buia A. et al. 1959, din
compoziia floristic a asociaiei lipsete Zingeria pisidica, fapt
evideniat i de Pun M., Popescu G. et Zaharia I.C. 1973 n studiul
privind pajitile dintre Peteana i Jiu. Fitocenozele identificate de
Rduoiu D. (2006) n Bazinul Cernei de Olte au un caracter mai
xerofil, fapt ce se reflect i n compoziia floristic prin lipsa unor
taxoni.
Seremarcnumrulmaredeleguminoase,ceeaceridicconsiderabil
valoareafurajerapajitilor.Elesuntfolositeiniialcafneeiarmai
spre toamn ca pune. n ar asociaia a mai fost semnalat de:
Dihoru G. et Doni N. 1970 din Podiul Babadag i Roman N. 1971,
1974nsudulPodiuluiMehedini.

388. MedicaginilupulinaeAgropyretumrepentisPopescuetal.1980
Specia caracteristic Agropyron repens prezint o mare amplitudine
ecologic, dezvoltnduse att pe terenurile nelenite ct i pe cele
cultivate. n acest al doilea caz se ntlnete la capetele ogoarelor, unde
alctuiete fitocenoze n structura crora penetreaz multe elemente
segetale.nafaracelordoucodominante,MedicagolupulinaiAgropyron
repens,semaintnescfrecvent:Agrostisstolonifera,Poapratensis,Trifolium
fragiferum,T.repens,Potentillareptans,Rorippasylvestris.

389. AgrostidetoFestucetumpratensisSo1949
Fitocenozele de Festuca pratensis i Agrostis stolonifera se dezvolt pe
terenurile jilave, cu umiditate sporit ndeosebi n sezonul vernal.
Datorit umiditii sporite a substratului, n cadrul acestor fitocenoze
se ntlnesc multe specii mezohigrofile i chiar higrofile, mai frecvente
fiind: Poa pratensis, Trifolium repens, Trifolium pratense, Poa palustris,
Holcuslanatus,etc.AsociaiaafostsemnalatdinTransilvania,Banati
Maramure.


235
390. Alopecuretum ventricosi Turenschi 1966 (Syn.: Rorippo sylvestris
Agrostietum stoloniferae (Moor 1958) Oberdorfer et Th. Mller 1961
alopecuretosumarundinaceae(Turenschi1966)Chifu1995)
Sedezvoltpesolurilcovitite,uorsalinizatencondiiideumiditate
sporit. n compoziia floristic a acestor fitocenoze se ntlnesc specii
higrofile, mezofile i mai puin xeromezofile. Alturi de specia
dominant, Alopecurus ventricosus, particip ca specie caracteristic
pentru asociaie Elymus repens. Dintre celelalte nsoitoare amintim:
Alopecurus pratensis, Agrostis stolonifera, Ranunculus repens, Potentilla
reptans,Glyceriamaxima,Ranunculussceleratus,etc.
Direcia de evoluie sindinamic a asociaiei este spre instalarea
fitocenozelor mezofile i Agrostetum stoloniferae i Potum pratensis,
aceastafiindmailentdincauzaumiditiinexcesalsubstratului.
Asociaia este cunoscut din bazinul Brladului (Dobrescu 1974) i
Lunca Prutului (Mititelu et Baraba 1975). Srbu I. et al. (2000) o
semnaleazidepeGrindulLupilor(DeltaDunrii).

ARRHENATHERETALIAR.Txen1931
(Syn.:ARRHENATHERETALIAPawowski1928)
Pajitilereunitenacestordinsuntputernicinfluenateantropic,prin
lucrri de amendamente sau prin staionarea animalelor. Ele se
dezvoltpesoluribruneluvice,moderatenhumus,nariapotenial
apdurilor.
Specii caracteristice: Dactylis glomerata, Lotus corniculatus, Trifolium
dubium, T. campestre, Leontodon hispidus, Carum carvi, Leucanthemum
vulgare, Heracleum sphondylium, Knautia arvensis, Taraxacum officinale,
Veronica chamaedrys, Daucus carota, Achillea millefolium, Anthriscus
sylvestris, Vicia sepium i Tragopogon orientalis, Alopecurus pratensis,
Arrhenantherum elatius, Avenula pubescens, Briza media, Campanula
glomerata, Crepis biennis, Holcus lanatus, Luzula campestris, Medicago
lupulina, Orchis morio, Rhinanthus minor, R. rumelicus, Senecio jacobaea,
Stellariagraminea,Thymuspulegioides,Tragopogonpratensis.

ArrhenatherionKoch1926
Cuprinde pajitile mezofile cantonate pe lunci, platouri i pante line
care se dezvolt pe soluri fertile, ngrate periodic. Acestea sunt

236
utilizatederegulcafneeiprezintorspndireoptimnetajele
degorunifag.
Specii caracteristice: Anthriscus sylvestris, Arrhenatherum elatius,
Campanula patula, Centaurea carpatica, C. melanocalathia, C. phrygia,
Daucus carota, Eryngium planum, Geranium pratense, Pastinaca sativa,
Pimpinella major, Taraxacum officinale, Trifolium dubium, T. hybridum,
Carum carvi, Euphrasia stricta, Lotus corniculatus, Moenchia mantica,
Saxifragabulbifera,Tragopogonorientalis.

391. Arrhenatheretum elatioris Br.Bl. ex Scherrer 1925 (Syn.:


PastinacoArrhenateretumelatiorisPassarge1964)
Cenozele mezofile ale acestei asociaii au fost identificate i descrise
dinetajele colinari montanalctorva masive dinCarpaiiOrientali
(Rodnei, Ceahlu, Raru, Nemirei), Meridionali (Ciuca, Postvaru,
Retezat, Sebe) i Munii Apuseni (Trascu, Vldeasa), unde se
dezvolt pe soluri brune luvice, humice i uneori aluviale, argilo
lutoase, bogate n humus n orizontul A i care prezint o reacie
acid (pH=5,66,2). Specia caracteristic i edificatoare a asociaiei,
care realizeaz o acoperire medie ntre 3080% este Arrhenatherum
elatius. Alturi de aceasta, n asociaie se poate remarca prezena a
numeroase elemente caracteristice alianei i ordinului, dintre care
putem enumera: Campanula patula, Centaurea phrygia, Daucus carota,
Geraniumpratense,Taraxacumofficinale,Achilleamillefolium,Brizamedia,
Carum carvi, Crepis biennis, Dactylis glomerata, Holcus lanatus, Knautia
arvensis,Leucanthemumvulgare,Stellariagraminea,Tragopogonpratensis
ssp.orientalis,Veronicachamaedrys.

392. Cerastio holosteoidisTrisetetum flavescentis Sanda et al. 2001


(Syn.:PooTrisetetumflavescentisauct.roman.)
Prezint o rspndire semnificativ n etajele montan inferior i
mijlociu. Fitocenozele asociaiei vegeteaz pe soluri brune acide,
bogate n substane nutritive i cu o umiditate medie. Paleta larg a
distribuiei altitudinale a acestor fitocenoze n Romnia face ca
nucleul de specii caracteristice alianei PolygonoTrisetion Br.Bl. et
Txen em. Marsch. 1947 s fie dominant fa de cele de
Arrhenatherion Koch 1926, ceea ce a determinat pe muli autori

237
(Coldea 1991, Oroian 1998) s ncadreze aceste fitocenoze la aceast
alian. Cele mai frecvente nsoitoare din cadrul acestor fitocenoze
sunt: Campanula patula, Crepis biennis, Trifolium repens, Cynosurus
cristatus, Achillea millefolium, Heracleum sphondylium, Leucanthemum
vulgare, Lotus corniculatus, Dactylis glomerata, Taraxacum officinale,
Festuca rubra, Plantago lanceolata, Prunella vulgaris, Rumex acetosa,
Trifoliumpratense,F.pratensis,Ranunculusacris.

CynosurionR.Txen1947
Pajitile incluse n aceast alian prezint o amplitudine ecologic
destul de larg, ocupnd coastele domoale pn la repezi. Ele se
instaleaznetajulpdurilordefag,nspotcoborinzonanemoral
sau a pdurilor de gorun. Uneori acestea se pot ntlni i n etajul
molidului.Solurilepecaresedezvoltsuntnmodfrecventcelebrune,
uneori slab podzolice, slab pn la moderat acide i cu un regim
moderatdeumiditateifertilitate.
Specii caracteristice: Bellis perennis, Cynosurus cristatus, Gentiana
cruciata,G.utriculosa,Gentianopsisciliata,Leontodonautumnalis,Odontites
vernus ssp. serotinus, Phleum pratense, Phyteuma tetramerum, Plantago
major, Trifolium repens, Veronica serpyllifolia, Agrostis capillaris, Carlina
acaulis, Euphrasia kerneri, E. rostkovinana, Festuca rubra, Hypochoeris
radicata,Rhinanthusrumelicus.

393. FestucorubraeAgrostetumcapillarisHorvat1951
PajistilemezofilealeacesteiasociaiisuntfoarterspnditenCarpaii
romneti din etajele montan inferior i mijlociu. Asociaia vegeteaz
pe soluri brun humice, brun acide, profunde, (5065 cm) bogate n
humus (8%) i azot total (0,40,6%), cu grade diferite de saturaie n
baze. Speciile caracteristice i edificatoare Agrostis capillaris i Festuca
rubra se afl n raporturi fragile de codominan, n funcie de
coninutul n substane nutritive din sol. n general, Agrostis capillaris
domin pe terenurile recent acoperite i fertilizate, iar Festuca rubra pe
cele tasate i bogate n substane nutritive. Structura floristic a
acestorfitocenozeaconduslaseparareaacestorandousubasociaii:
typicum, cu o structur omogen i genistetosum sagittalis Coldea

238
1991(Syn.:ass.FestucarubraGenistellasagittalisGergely1969nonIssler
1942).
nbazinulCerneideOlte(RduoiuD.2006),vegeteazntre450620
m,pe versanii cunclinare moderat, pe toate expoziiile, rareori pe
cei mai abrupi. Cele mai frecvente nsoitoare sunt: Rhinanthus
rumelicus, Cynosurus cristatus, Campanula patula, Genistella sagittalis,
Hypochoeris radicata, Holcus lanatus, Anthoxanthum odoratum, Dactylis
glomerata, Linum catharticum, Potentilla erecta, Briza media, Trifolium
pratense.
Subasociaia avenuletosum praeustae Brbos 2006 a fost identificat
dinMuniiGuti,avndcaspeciediferenialpeAvenulapraeusta.

394. Hypochoeri radicataeAgrostetum tenuis Pop et al. 1988 (Syn.:


FestucoAgrostetum tenuis montanum Csrs et Resmeri 1960;
AgrostetumtenuisbiharicumResmeri1965)
Fitocenozele dominate de Hypochoeris radicata i Agrostis capillaris
vegeteaz pe soluri acide (pH 4,375,31), pe soluri bogate n material
organic. Cele mai frecvente nsoitoare sunt: Cynosurus cristatus,
Campanula patula, Anthoxanthum odoratum, Leucanthemum vulgare,
Thymus pulegioides, Leontodon autumnalis, Centaurea phrygia, Stellaria
graminea, Rumex acetosa, Ranunculus acris, Hypericum perforatum,
Hieraciumpilosella,Potentillaerecta,Ranunculuspolyanthemos,etc.

395. Anthyllido vulnerariaeFestucetum rubrae (Mth et Kovcs


1960)So1971
Fitocenozele de Anthyllis vulneraria i Festuceta rubra se ntlnesc pe
soluri acidofile pn la neutrofile. Cele dou specii caracteristice sunt
frecvent acompaniate de Agrostis capillaris, Knautia arvensis, Cynosurus
cristatus, Anthoxanthum odoratum, Rhinanthus angustifolius, Centaurea
jacea, Linum catharticum, Pimpinella saxifraga, Galium verum, Plantago
media,Potentillaerecta,Prunellavulgaris,etc.


239
396. Trifolio repentiLolietum Krippelov 1967, Resmeri et Pop
1967(Syn.:LolioTrifolietumrepentisResmerietal.1967;Lolietum
perennisiTrifolietumrepentisRvruetal.1956)
Fitocenozele de Trifolio repentiLolietum prezint o bun valoare
furajer fiind rspndite pe terenuri mezofile pn la mezohigrofile,
unde produce o nelenire accentuat a substratului. Vegeteaz pe
soluri afnate i umede, dar uneori se instaleaz i pe terenuri
compacte,puinbttorite.
Specii frecvente n aceste fitocenoze sunt: Poa pratensis, Prunella
vulgaris, Plantago lanceolata, Achillea millefolium, Medicago lupulina,
Taraxacumofficinale,Lotuscorniculatus.
Asociaia prezint o larg rspndire n ar, fiind descris din
aproape toate regiunile. Dei este comun, totui la ncadrarea sa
prerile sunt mprite. Unii o ncadreaz la Plantaginetea majoris
(Pop I., Cristea V. et Hodian I. 2002), alii la Molinio
Arrhenatheretea (Popescu G. et al. 2001). Pun M., Popescu G. et
ZahariaI.C.1972ncadreazfitocenozeleedificatedeLoliumperenne
la asociaia Lolietum perennis, descris de Safta I. 1943, actualmente
sinonimizat.

397. LolioCynosuretum Br.Bl. et de Leeuw 1936 em. R. Txen 1937


(Syn.:LolietumperennisSafta1943)
Cuprindefitocenozerspnditenetajelemontaninferiorimijlociu,
care vegeteaz pe soluri brune eumezobazice, bogate n substane
nutritive i cu reacie slab acid. Specia caracteristic i dominant
Loliumperennerealizeazoacoperiremediede3565%.Alturideaceasta,
n structura fitocenozei sunt bine reprezentate speciile mezofile
caracteristice alianei, ordinului i clasei: Trifolium repens, Achillea
millefolium, Lotus corniculatus, Anthoxanthum odoratum, Festuca pratensis,
Poa pratensis, Agrostis capillaris, Trifolium pratense, Ranunculus repens.
Aceste fitocenoze evolueaz sindinamic ctre Festuco rubrae
Agrostetum capillaris concomitent cu aprovizionarea solului cu
substanenutritive.


240
398. AnthoxanthoAgrostietumcapillarisSillinger1933
Pajitile de Agrostis capillaris i Anthoxanthum odoratum ocup
terenuri de la uor pn la moderat nclinate, cu soluri reavne,
mezobazice, moderat acide, brune luvice erodate i erodisoluri
argilice. Aceste fitocenoze xeromezofile, oligomezotrofe, moderat
acidofile pn la neutrofile au ca specii nsoitoare mai frecvente pe:
Bellis perennis, Cynosurus cristatus, Carum carvi, Euphrasia rostkoviana,
Brizamedia,Poapratensis,Festucapratensis.

399. Rumici acetosellaeAgrostetum capillaris Sanda et Popescu


1981(Syn.:EchioRumicetumacetosellaeSoran1960)
GrupeazpajitiledeAgrostiscapillarisdealtitudinemic(250350m)de
pe solurile brune de pdure, podzolite. Se instaleaz n general n urma
defririipdurilordegorunisecaracterizeazprinprezenaconstant
aspecieiRumexacetosella,precumianumeroaseelemente de Molinio
Arrhenatheretea ca: Trifolium arvense, Plantago lanceolata, Trifolium
repens, Hypochoeris radicata, Leucanthemum vulgare, Lotus corniculatus,
Festucaarundinacea,Prunellavulgaris,Achilleamillefolium.
Prezena n cadrul acestor fitocenoze a speciei Dorycnium herbaceum,
uneori cu indici de abundendominan mari, trdeaz originea
secundaraacestora.

POTENTILLOPOLYGONETALIAR.Txen1947(Syn.:Agrostietalia
stoloniferaeOberdorferinOberdorfer1967)
Cuprinde pajiti mezohigrofile i mezofile cantonate n luncile
rurilortemporarinundate.
Specii caracteristice: Agrostis stolonifera, Alpecurus arundinaceus, A.
geniculatus,Althaeaofficinalis,Bromuscommutatus,Carexmelanostachya,
C.hirta,Elymusrepens,Epilobiumtetragonum,Galegaofficinalis,Gratiola
officinalis, Inula britannica, Juncus compressus, J. articulatus, Lythrum
virgatum, Mentha pulegium, Oenanthe silaifolia, Plantago altissima,
Polygonum amphibium f. terrestre, Potentilla reptans, P. supina, P.
anserina, Rumex confertus, R. crispus, Scutellaria hastifolia, Senecio
erucifolius, Trifolium fragiferum, Agropyron repens, Festuca arundinacea,
Ranunculusrepens,Rorippasylvestris.


241
Potentillion anserinae R. Txen 1937 (Syn.: AgropyroRumicion crispi
Nordhagen1940)
Aliana reprezint pajitile de talie medie i mic care vegeteaz n
condiii variabile, att peterenurile inundate temporar, ct i pe cele
uscate.
Specii caracteristice: Alopecurus geniculatus, Carex hirta, Festuca
arundinacea, Fritillaria meleagris, Juncus inflexus, Mentha longifolia, Poa
sylvicola, P. trivialis, Pulicaria dysentherica, P. vulgaris, Ranunculus
repens, R. sardous, Rorippa austriaca, R. sylvestris, Rumex crispus,
Agropyronrepens,Agrostisstolonifera,Althaeaofficinalis,Inulabritannica,
Plantagomajor,Potentillaanserina,P.reptans.

400. Potentilletum anserinae Felfldy 1942 (Syn.: LolioPotentilletum


anserinae(Rapaics1927)Knapp1946)
Vegeteaz pe marginea nisipoas i umed a anurilor, dar i pe
terenuri slab bttorite, n special de ctre psri. Aceast asociaie
mezohigrofil este frecvent n regiunea de cmpie i de dealuri.
Formeaz mici plcuri scunde, care acoper solul n proporie de 60
100%. Speciile caracteristice Lolium perenne i Potentilla anserina
formeaz fitocenoze care se ntreptrund uneori cu cele de Lolio
Plantaginetum majoris i chiar cu cele ale alianei Bidention
tripartiti. Cele mai frecvente specii nsoitoare sunt: Ranunculus
repens, Rumex crispus, Elymus repens, Potentilla reptans, Rorippa
sylvestris ssp. kerneri, Prunella vulgaris, Trifolium repens, Poa annua,
Verbenaofficinalis.

401. LolioAlopecuretumpratensisBodrogkzy1962
A fost identificat de Oprea I.V. (1976) n cmpia Snnicolaul Mare,
undeAlopecuruspratensisiLoliumperenneformeazfitocenozedestul
de reprezentative. Aceste fitocenoze cu caracter higrofil prezint o
larg rspndire n ara noastr, de la cmpie pn n etajul montan.
Vegeteazpesolurihumicogleice.
Ca subasociaii se cunosc: agrostetosum Sanda et al. 2001 (Syn.:
AgrostiAlopecuretum pratensis Resmeri 1963), trifolietosum
maritimi (Buia et al. 1963) Sanda et Popescu 1991 (Syn.: Trifolietum
maritimi Buia et al. 1963), potosum pratensis So 1957, trifolietosum

242
micheliani Pun (1964) 1966, trifolietosum resupinati Pun (1964)
1966, medicaginetosum arabicae Pun (1964) 1966, plantaginetosum
maximae Markov em. SchneiderBinder E. 1970, festucetosum
rupicolae Pun (1964) 1966, medicaginetosum hispidae Pun (1964)
1966, caricetosum melanostachyae So 1957, trifolietosum pallidi
Pun (1964) 1966, festucetosum pseudovinae So 1957, menthetosum
dubiae Pun (1964) 1966, ranunculetosum acris Juhsz Nagy apud
So1957(Syn.:RanunculoAlopecuretumpratensisKrisch1973).

402. RanunculetumrepentisKnappex.Oberdorfer1957
Vegeteaz n lungul praielor, pe lng crovuri, bli, izvoare i pe
terenurilecuexcesdeumiditate.Suportbinebltireaapei,uneoride
lung durat n timpul primverii, dup retragerea creia Ranunculus
repens se dezvolt repede, acoperind cu ajutorul stolonilor si
suprafee apreciabile. n timpul verii suport uscarea pronunta, la
suprafa,asolului.Speciilefrecventntlnitesunt:Veronicaserpyllifolia,
Rumex crispus, Plantago major, Agrostis stolonifera, Lolium perenne, Poa
annua,Poatrivialis,Agropyronrepens.

403. DactyloFestucetumarundinaceaeR.Txen1950
Fitocenoze reprezentative au fost ntlnite la Media, n lunca
Trnavei Mari, unde formeaz pajitintinse, ns mai srace n specii
nsoitoare, datorit fenomenului de poluare. Dintre speciile
nsoitoare amintim: Agrostis stolonifera, Ranunculus repens, Rumex
crispus, Trifolium repens, T. fragiferum, Juncus gerardi, Centaurium
pulchellum,Lotustenuis,Carexdistans.
n bazinul Jijiei (Chifu et al. 1998) vegeteaz pe terenuri aluviale cu
umiditatemoderat,undefitocenozeleatingoacoperiremediede40
75%. Specia dominant Festuca arundinacea este nsoit aici de:
Agrostis stolonifera, Poa pratensis, Trifolium repens, T. pratense,
Alopecurus pratensis, Rumex crispus, Potentilla reptans, Bellis perennis,
Medicago lupulina, Lythrum salicaria, Juncus effusus, Lolium perenne,
Festucapratensis.
Umiditatea mai crescut a substratului este subliniat i de prezena
unor speciialeclasei Phragmitetea ca: Alismaplantagoaquatica, Carex
acutiformis,C.vulpina,Eleocharispalustris,Glycerianotata.

243
404. Rorippo austriacaeAgropyretum repentis (Timr 1947) R. Txen
1950
Asociaiaprezintunpreponderentcaractermezofiliestedominat
deAgropyronrepens.Speciilensotitoaremaifrecventesunt:Potentilla
reptans, Lysimachia nummularia, Carex hirta, Rumex crispus, Veronica
serpyllifolia, Agrostis solonifera, Ranunculus bulbosus, Veronica officinalis.
Indici mari de abundendominan mai prezint Trifolium repens i
Plantagomajor.Subasociaia caricetosum hirtaeSandaetal.2001(Syn.:
Caricetum hirtae So 1927) se dezvolt insular n gruprile din luncile
periodicinundate.

405. TrifolietumsubterraneiBuiaetal.1963
Seinstaleazpeterenurialuvionare,plane,semiumedeisemisrate.
nstructuraasociaieisedeosebesctreistraturi:primulstrat,naltde65
cm, este alctuit din Alopecurus pratensis, Poa pratensis, Poa sylvicola,
Bromus commutatus, toate avnd o dominan mic; stratul al doilea,
decirca15cmnlime,estereprezentatdeTrifoliumsubterraneum;cel
deal treilea strat, de 1015 cm nlime, este alctuit de Hordeum
hystrix, Trifolium parviflorum, T. striatum, T. fragiferum, T.
ornithopodioides,T.repensVeronicaarvensis.nsuccesiunesindinamic,
prin concentrarea srurilor n sol, fitocenozele de Trifolium
subterraneumsuntnlocuitedecelehalofileslabesauputernice.

406. PotentilletumreptantisEkis1974em.PopI.1978
Asociaia gsete condiii optime de dezvoltare pe terenurile golae,
umede sau supuse inundaiilor periodice, acoperite cu soluri bogate
nazotai,nrsaduriledefloricupietrimrunt,moderatnsorite,cti
lamargineaziduriloriuneoriapdurilor.Esteoasociaiepionier,fapt
atestat de numeroasele specii anuale ce alctuiesc compoziia
floristic a fitocenozelor sale. Numrul de specii ce particip n
fitocenozele de Potentilla reptans este destul de mare, dintre care mai
reprezentative sunt: Convolvulus arvensis, Anagallis arvensis, Verbena
officinalis, Erigeron canadensis, Medicago lupulina, Prunella vulgaris,
Taraxacum officinale, Polygonum aviculare, Lolium perenne, Achillea
millefolium, Agrostis stolonifera. n succesiune sindinamic aceste

244
fitocenoze evolueaz spre instalarea pajitilor mezofile de Agrostis
stolonifera.

JuncenenioneffusiWesthoffetvanLeeuwenexHejnetal.1979
Grupeaz fitocenoze cantonate n microdepresiuni aproape
permanentumede.
Specii caracteristice: Agrostis canina, Blysmum compressus, Epilobium
palustre, Juncus articulatus, J. compressus, J. conglomeratus, J. effusus, J.
inflexus.

407. Juncetum effusi So (1931) 1949 (Syn.: Epilobio palustriJuncetum


effusiOberdorfer(1953)1957;EpilobioJuncetumeffusiauct.roman.;
MenthoaquaticaeJuncetumeffusiauct.roman.)
Se instaleaz dea lungul praielor sau n mlatinile provenite din
izvoare, de obicei pe locuri plane. Speciile edificatoare Juncus effusus
i Mentha aquatica formeaz plcuri dense, rspndite pn n etajul
montan inferior. Cele mai frecvente nsoitoare ale asociaiei sunt:
Myosotisscorpioides,Scirpussylvaticus,Lysimachiavulgaris,Deschampsia
cespitosa,Menthalongifolia,Lycopuseuropaeus,Lychnisfloscuculi,Carex
distans.

408. JuncoinflexiMenthetumlongifoliaeLohmeyer1953
Seinstaleaznluncilerurilor,undesolulesterscolitidispunedeun
spor de umiditate n perioada de vegetaie. Fitocenozele se dezvolt
insular, n plcuri dese, n cadrul acestora aparnd frecvent speciile:
Agrostis stolonifera, Ranunculus repens, Potentilla reptans, Carex hirta,
Plantagomajor,Trifoliumrepens,Prunellavulgaris,etc.

409. Agrostetum caninae Hargitai 1942 (Syn.: Carici pallescentis


AgrostetumcaninaeG.Popescuetal.2001)
Fitocenozele se dezvolt pe soluri brune sau brunepodzolite, aflate
ntrun stadiu de nmltinire progresiv. Dintre speciile frecvente n
aceste cenoze amintim: Deschampsia cespitosa, Anthoxanthum odoratum,
Festuca pratensis, Alopecurus pratensis, Galium palustre, Juncus effusus, J.
conglomeratus, Luzula multiflora, Genista tinctoria, Trifolium repens, T.

245
pratense, Lotus corniculatus, Stellaria graminea, Ranunculus acris, Holcus
lanatus.

410. Potum trivialis So 1940 (Syn.: ass. Poa trivialisTrifolium repens


Soran1962)
Se instaleaz cu precdere pe terenurile cu exces de umiditate, n
lungul rurilor, pe lng izvoare i bli permanente. Structura floristic
este bogat n specii, n majoritate mezofile i subhigrofile. Cele mai
reprezentative specii sunt: Alopecurus pratensis, Festuca pratensis, F.
arundinacea, Lotus corniculatus, Agrostis stolonifera, Medicago lupulina,
Trifolium pratense, Plantago lanceolata, Taraxacum officinale. Dintre
elementehigrofileisubhigrofileaparfrecvent:Galiumpalustre,Potentilla
reptans,Ranunculusrepens,R.sardous,Symphytumofficinale,Juncusinflexus.
Subasociaia caricetosum vulpinae (Todor 1947) Sanda et Popescu 1999
(Syn.: Caricetum distantisvulpinae Todor 1947) este caracteristic
locurilor cu o bltire a apei mai pronunat n timpul sezonului de
vegetaie.KatZ.(2000)semnaleazfaciesulsphagnosummagellanicidin
tinovulFagulRotund(MuniiandruMare).

411. LythroCalamagrostetumepigeiPopI.1968
Asociaiavegeteaz pe soluri uoare, afnate, reavne iumede, uneori
slab srturate din zona de cmpie i de deal. Specia caracteristic
Calamagrostisepigeiosprefersolurilealuviale,bogatenhumus.Celemai
frecvente nsotioare sunt: Lythrum virgatum, L. salicaria, Euphorbia
lucida,Symphytumofficinale,Lycopusexaltatus,Stachyspalustris,Cirsium
canum.EsterspnditnMoldova,fiindcitatdinPodiulBrladului,
ValeaTrotuuluiiBazinulCrasnei(Chifu1995).

412. LythrosalicariaeJuncetumeffusiinflexiTodoretal.1971
Seinstaleaznlocuriplanesaucunclinareuoar,nmltinitesau
undeapablteteoperioadlungdetimp.Speciilederecunoatere
ale asociaiei realizeaz o acoperire mare, formnd tufe dese care cu
greu mai las s ptrund ali taxoni cu ecologie asemntoare.
Substratul este nmolos, cu mult material organic. n afara speciilor
caracteristicealianei,ordinuluiiclaseisemaintlnescioseriede
taxoni aparinnd ordinului Molinietalia caeruleae ca: Gratiola

246
officinalis, Galega officinalis, Lychnis floscuculi, Orchis laxiflora ssp.
elegans,Pulicariadysenterica,StachysofficinalisiDactylorhizaincarnata.
(Fig.6).

413. HolcetumlanatiIssler1936em.Passarge1964
Fitocenozele de Holcus lanatus, mezofile, micromezoterme,
euriionice, spre acidoneutrofile (Drgulescu 1995) ocup terenurile
planecu soluri aluvionare, brune podzolite din zona deluroas i
montan. Pajitile sunt dominate de Holcus lanatus, alturi de care
apar numeroase elemente subhigrofile i mezofile, ca: Alopecurus
pratensis, Poa trivialis, Carex leporina, Agrostis stolonifera, Juncus
articulatus, J. conglomeratus, Stachys officinalis, Geranium pratense,
Stellariagraminea,Brizamedia,Cynosuruscristatus.

414. Chaerophylletum hirsuti (So 1947) Krajina 1933 (Syn:


ChaerophyllohirsutumEquisetetumpalustreVicoletStoicovici1977)
Se dezvolt pe terenurile cu umiditate mare n tot cursul sezonului de
vegetaie. Cele mai frecvente nsoitoare sunt: Myosotis scorpioides,
Galium uliginosum, Caltha laeta, Epilobium palustre, Lychnis floscuculi,
Polygonum bistorta, Crepis paludosa, Geum rivale, Poa palustris, P.
pratensis, Ranunculus acris. n cadrul asociaiei sunt distinse dou
subasociaii:ranunculetosumstrigulosi(PopescuG.1974,1975)Sanda
et Popescu 1999 (Syn.: Ranunculetum strigulosiEquisetetum palustris
Popescu G. (1974) 1975) i equisetosum palustre (Vicol et Stoicovici
1977)SandaetPopescu1999.

DESCHAMPSIETALIACAESPITOSAEHorvati1956
DeschampsioncaespitosaeHorvati1930
Aliana i ordinul cuprind vegetaia higrofil i mezohigrofil din
luncile rurilor inundate temporar i din depresiuni intramontane.
Fitocenozele sunt cantonate pe soluri aluviale, gleice, srace n
substanenutritive.
Specii caracteristice pentru alian i ordin sunt: Carex ovalis, C.
pallescens, Deschampsia cespitosa, Juncus atratus, J. conglomeratus, J.
effusus,Stachysofficinalis.


247
415. Deschampsietum caespitosae Hayek ex Horvati 1930 (Syn.:
AgrostiostoloniferaeDeschampsietumcaespitosaeUjvrosi1947)
Asociaia se dezvolt pe terenuri cu soluri mai profunde, gleizate i
cuumiditatesporit.Dinstructurafloristicaasociaieisuntnelipsite
elementelemezofileimezohigrofilealeclaseica:Achilleamillefolium,
Anthoxanthum odoratum, Briza media, Festuca rubra, Cerastium
holosteoides, Leucanthemum vulgare. Fa de cerinele asociaiei n
funcie de temperatur, cele mai numeroase specii componente sunt
cele micromezoterme i euriterme. Sub aspect al reaciei solului,
domin elementele euriionice i slab acid neutrofile. Caracterul de
umiditate al staiunilor este evideniat i prin prezena a numeroase
speciidePhragmiteteaiBidentetea.(Fig.7).

416. Caricetum brizoidis O. Raiu 1966 (Syn.: Caricetum brizoidis


montanumO.Raiu1966)
Vegeteaz n locuri mltinoase, pe soluri lutoase, pseudogleice.
Alturi de specia edificatoare, Carex brizoides, domin elementele
alianeiiordinuluiprecumiunelespeciideMolinietalia.Umiditatea
sporit i constant a solului este oglindit i n spectrul ecologic al
elementelor, dominante fiind speciile mezohigrofile. Temperatura
mediejoasastaiunilor,condiioneazdominareamezotermelor,iar
solul acid favorizeaz instalarea speciilor acidofile. n structura
asociaieiptrundnumeroaseelementedefgeteitieturidepdure.

XXVIII.FESTUCOBROMETEABr.Bl.etR.TxeninBr.Bl.1949
Cuprinde vegetaia pajitilor xerofile i xeromezofile distribuite la
cmpie, zona colinar i mai rar n regiunea montan. Acestea sunt
caracteristice zonei stepei i silvostepei precum i nisipurilor
continentale.Suprafeeleocupatedeacestepajitiseaflnprezentn
diferitestadiidedegradaredincauzapunatuluiintensiv.
Specii caracteristice: Achillea pannonica, Adonis vernalis, Ajuga
genevensis,Alliumoleraceum,Anthericumramosum,Anthyllisvulneraria,
Arabishirsuta,Asperulacynanchica,Carexcaryophylea,Chondrillajuncea,
Crepis foetida ssp. rhoeadifolia, Dianthus carthusianorum, D. kladovanus,
Echium vulgare, Eryngium campestre, Euphorbia cyparissias, E.
seguieriana, Euphrasia stricta, Filipendula vulgaris, Galium glaucum, G.

248
verum, Hieracium bauhinii, Koeleria macrantha, Medicago falcata, M.
minima, Melica ciliata, Ononis spinosa, Orobanche caryophyllea, Phleum
phleoides, Pimpinella saxifraga, Poa angustifolia, Potentilla argentea, P.
recta, Prunella laciniata, Salvia aethyopis, S. nemorosa, S. pratensis, S.
verticillata, Sanguisorba minor, Senecio erucifolius, S. jacobaea, Stachys
germanica, Taraxacum erythospermum, Thesium linophyllon, Thymus
glabrescens,Trifoliumcampestre,T.montanum,Verbascumlychnitis.

STIPIO PULCHERRIMAEFESTUCETALIA PALLENTIS Pop I.


1968
Grupeaz vegetaia calcofil, stepizat i vegetaia stepic montan
depecalcarelemasivelordinCarpai.
Specii caracteristice: Festuca pallens, Stipa pulcherrima, S. joannis, Poa
compressa, Melica ciliata, Carex digitata, Dianthus puberulus, Erysimum
odoratum, Vincetoxicum hirundinaria, Linum tenuifolium, Sedum
hispanicum,Dictamnusalbus,Euphorbiaepithymoides,Orlayagrandiflora,
Peucedanum oreoselinum, Potentilla cinerea, P. tommassiana, Lembotropis
nigricans,Stachysrecta,Achilleacrithmifolia,Artemisiacampestris,Jurinea
mollis,Veronicaaustriacassp.jacquinii,Centaureareichenbachii.

Asplenio septentrionaliFestucion pallentis Zlyomi 1963 corr. So


1971
Cuprinde pajitile calcofile, xeromezofile, caracterizate prin
urmtoarele specii de recunoatere: Alyssum saxatile, Asplenium
septentrionale, A. adiantumnigrum, Dianthus carthusianorum, Festuca
pallens, F. pseudodalmatica, Medicago rigidula, Minuartia flutescens, Poa
pannonica ssp. scabra, Saxifraga ascendens, S. paniculata, Sedum
hyspanicum,Sempervivummarmoreum.

417. Asplenio septentrionaliMelicetum ciliatae (So 1940) Mth et


M.Kovcs1964
Asociaia a fost identificat pe calcarele din Munii Apuseni (Valea
ladului, Cheile Mada, Ardeu, GodinetiZam, Valea Sighitel) i mai
nou de ctre Popescu A. et al. 2000 pe Dealul CetiiLempe (jud.
Braov). Vegeteaz pe substrat calcaros cu grohoti grosier, acoperit cu
sol nisipos, prefer expoziiile estice, nordice i nordvestice, puternic

249
nclinate (2560). Domin Melica ciliata alturi de: Asplenium
septentrionale, Asplenium rutamuraria, Asplenium trichomanes,
Cystopterisfragilis,iarcaspeciinsoitoare:Alliumflavum,Cardaminopsis
arenosa, Viola saxatilis, Doronicum columnae, Geranium columbinum,
Moehringiamuscosa,etc.

418. MinuartioFestucetum pseudodalmaticae (Mikyska 1933) Klika


1938
AsociaiaafostsemnalatdeCiurcheaM.(1970)depeValeaClinesti
(jud. Vlcea). Se instaleaz pe pantele calcaroase cu expoziie sud,
sudvestic,ceeaceexplicprezenaelementelorcalcofilenstructura
fitocenozelor.PecalcareledelaClinetiafostidentificatsubasociaia
minuartietosum frutescentis So 1959 ce prezint i cteva specii
difereniale:Genistajanuensisvar.spathulata,Thymuscomosus,Veronica
bachofenii, Dianthus henteri, Hieracium pavichii, Seseli gracile i
Sempervivum heuffelii, fitocenoze grupate mai trziu n subasociaia
genistetosum spathulatae (Coldea 1991) Sanda et al. 2001 (Syn.:
genistetosumjanuensisColdea1991).

SeslerioFestucionpallentisKlika1931
Cuprinde pajitile xerofile, stepizate ce cresc pe roci calcaroase
puternicnsoritedinetajelemontaninferiorimijlociu.
Specii de recunoatere: Sedum hyspanicum, Sempervivum marmoreum,
Jovibarba heuffelii, Helianthemum canum, Festuca pallens, Melica ciliata,
Dianthus henteri, Thalictrum foetidum, Taraxacum hoppeanum, Thymus
comosus.

419. AspleniorutaemurariaeMelicetumciliataeSo1962
FitocenozereprezentativeaufostobservatelaRucrpeDealulCrucii.
Este o asociaie pionier, deschis, vegetnd pe sol subire, nisipos cu
substrat de bolovni grosier, la altitudini de 600700 m. Alturi de
speciile caracteristice edificatoare, cresc numeroase elemente calcofile.
Dintre nsoitoarele frecvente amintim: Teucrium montanum, Teucrium
chamaedrys, Galium verum, G. album, Acinos arvensis, Sedum album,
Thymuscomosus,Scabiosacolumbaria.


250
420. Campanulo divergentiformisFestucetum pallentis Zlyomi
1966(Syn.:SeseligracileFestucetumpallentis(So1959)Coldea1991;
HelictotrichodecoriFestucetumpallentis(So1944)Gergely1972)
Cenozele edificate de Festuca pallens au fost descrise din defileurile
vilor intramontane din Munii Apuseni (Trascu, Gilu, Metaliferi,
Pdurea Craiului), Carpaii Meridionali (Cpnei, Cibin) i Carpaii
Orientali(Hsma),undevegeteazperociabrupteinsorite,cusoluri
rendzinice,superficiale,bogatencarbonatdecalciuicureaciebazic
(pH = 7,28). Vegetaia acestor grupri nu este prea compact, rareori
realizndoacoperirede6570%perocilecuunstratdesolcontinuu.
Speciile caracteristice i edificatoare, Festuca pallens i Campanula
sibirica ssp. divergentiformis sunt nsoite de numeroase elemente
caracteristice alianei i ordinului. Fitocenozele din Carpai au fost
separate n dou subasociatii: typicum Coldea 1991 i stipetosum
eriocaulisGergely1957careprezintcadiferenialepeStipaeriocaulisi
Carex humilis, fitocenoze care se ncadreaz la asociaia Stipo
eriocaulisFestucetumpallentisZlyomi(1958)1966.

421. MelicoPhleetummontaniBocaiuetal.1966
Fitocenozele acestei asociaii xeroterme se dezvolt de o manier
luxuriantperocilecalcaroase,foartensoriteimoderatnclinatedin
cteva vi intramontane ale Munilor Apuseni (Pdurea Craiului,
Metaliferi) i ale Carpailor Meridionali (Cibin, Leaota, Postvaru).
Acestefitocenozevegeteazperendzine,bogatenhumus(712%),cu
reacieneutrsaubazic(pH=7,17,7).
Speciile caracteristice i edificatoare sunt Phleum montanum i Melica
ciliata var. flavescens, care realizeaz o acoperire medie de 2065%.
Alturi de acestea sunt prezente, n numr mare, speciile
caracteristicealianeiSeslerioFestucionpallentisialeclaseiFestuco
Brometea. Subasociaia saturejetosum kitaibelii (Pop et Hodian
1985) Sanda et Popescu 1999 (Syn.: Saturejo kitaibeliiMelicetum ciliatae
Pop et Hodian 1985; ass. Melica fravescensSatureja kitaibelii Zlyomi
1939; Melicetum flavescentis banaticus Zlyomi 1939) populeaz
versanii calcaroi din Munii Banatului i prezint ca specii de
recunoatere pe: Melicaciliatavar.flavescens,Saturejakitaibelii,Dianthus
banaticus,Scabiosabanatica,Tulipahungarica.

251
422. ConvolvulocantabricaeStipetumeriocaulisS.Matac2003
Enclave cu Stipa eriocaulis au fost intlnite n ntregul curs al Vii
Dunrii. Excluznd cele dou codominante i caracteristici ale
asociaiei, Convolvulus cantabricus i Stipa eriocaulis, abunden
dominan i frecven mai mare au: Melica ciliata, Chrysopogon
gryllus, Dichanthium ischaemum, Centaurea atropurpurea, Achillea
coarctata. Spectrul arealografic relev preponderena speciilor ponto
mediteraneene, ceea ce imprim acestor fitocenoze o nuan de
termofilieevident.

423. Helianthemo caniSeslerietum heuflerianae (Borza 1959) Popescu


et Sanda 1992 (Syn.: Seslerietum heuflerianae austrotransilvanicum
Borza1959)
Asociaia este cantonat n apropierea pdurilor, pe expoziii sud
vestice i vestice. Domin Sesleria heufleriana, iar dintre elementele de
SeslerioFestucion pallentis amintim: Helianthemum canum, Thymus
comosus, Genista januensis, Teucrium montanum, Onosma heterophylla,
Festuca pallens. Sunt prezente multe specii de Festucion valesiacae ca:
Pulsatilla montana, Dorycnium pentaphyllum ssp. herbaceum, Linum
flavum, Seseli varium, Carex humilis, Galium glaucum, etc., deoarece
fitocenozeleasociaieisentlnesclaaltitudinimici.

BromoFestucionpallentisZlyomi1966
Cuprindepajitixerofiledeperocicalcaroasensorite.
Specii caracteristice: Aethionema saxatile, Anthyllis vulneraria ssp.
alpestris, Biscutella laevigata, Bromus pannonicus, Carduus glaucus,
Coronilla vaginalis, Draba lasiocarpa, Hornungia petraea, Stipa eriocaulis,
Convolvulus cantabrica, Festuca pseudodalmatica, F. pallens, Alyssum
saxatile, Asplenium rutamuraria, Campanula sibirica, Helianthemum
nummularium ssp. nummularium, Jovibarba heuffelii, Melica ciliata,
Phyteuma orbiculare, Saxifraga paniculata, Sedum hispanicum,
Sempervivummarmoreum,Taraxacumhoppeanum.


252
424. Cerastio banaticiFestucetum dalmaticae E. SchneiderBinder et
al. 1971 (Syn.: Festucetum dalmaticae oltenicum Malo 1977; Thymo
jankaeFestucetum dalmaticae Bocaiu 1970 n.n.; Poo badensis
Festucetum dalmaticae Bocaiu 1970 n.n.; MelicoFestucetum
dalmaticaeRoman1974)
VegeteazlaTisovia,ValeaDudauluiiGuraVii(jud.Mehedini),
unde fitocenozele de Festuca dalmatica i Cerastium banaticum se
instaleazpepantecunclinaremare(1550).
Din aliana BromoFestucion pallentis prezente n cadrul asociaiei
amintim: Teucrium montanum, Stachys nitens, Centaurea calvescens,
Erysimumcomatum,Onosmaheterophyllavar.banatica,Stipaeriocaulis.

425. Erysimo comatiStipetum eriocaulis E. SchneiderBinder et al.


1970 (Syn.: Stipetum eriocaulis Dihoru et al. 1973; FumanoStipetum
eriocaulis Roman 1974; Alysso pulvinaraeGypsophiletum glomeratae
Roman1974)
AsociaiavegeteaznBanat(Tisovia,CazaneleMici,DudauSchelei
iGuraVii),undeceledouspeciicaracteristice,Erysimumcomatumi
Stipa eriocaulis sunt cantonate pe pinteni conglomeratici cu
dezagregare medie i solificare incipient, acoperirea general fiind
de60%.Dintrespeciilecucaracterregionalamintim:Alyssumpulvinare,
Gypsophila glomerata, Fumana procumbens, Astragalus onobrychis var.
banaticum, Jurinea glycacantha, Festuca dalmatica, Dianthus pinifolius,
Stipadanubialis,Papaverdubiumssp.laevigatum,Cerastiumbanaticum.

426. ChrysopogonoCaricetumhumilisZlyomi(1950)1958
CenozeledeChrysopogongryllusiCarexhumilisdelaRpaRoie(jud.
Alba) populeaz microdepresiunile coluviale, caracteriznduse prin
lipsa unor specii submediteraneene i prezena a numeroase
xerotermecontinentale.Dintrecelemaireprezentativespeciintlnite
n cadrul acestor fitocenoze i care prezint indici de abunden
dominan ridicat amintim: Dorycnium herbaceum, Salvia
transsilvanica, Festuca valesiaca, Thymus pannonicus, Botriochloa
ischaemum.
Nucleul central al asociaiei este format din specii caracteristice
ordinului Festucetalia valesiacae i clasei FestucoBrometea ca:

253
Salviatranssilvanica,Seselipallasii,Verbascumspeciosum,Achilleasetacea,
Adonis vernalis, Festuca valesiaca, Thymus pannonicus, Stipa capillata,
Galiumglaucum,Melicaciliata.
FitocenozeledinbazinulTransilvanieiaupierdutncursulextinderii
lor numeroase specii balcanoilirice i balcanomoesiace i sau
contaminat cu speciile continentale care le confer actualul colorit
xerotermic.

427. StipoeriocaulisFestucetumpallentis(Zlyomi1958)1966(Syn.:
Stipo eriocaulisFestucetum dalmaticae Bocaiu 1970 n.n.; Stipetum
eriocaulisPopetHodian1985;StipetumpulcherrimaecalcicolumPopet
Hodian 1960; Festucetum pallentis Pop et Hodian 1985; Festucetum
pallentistranssilvanicumSo1959;ass.FestucaglaucaSo1944)
Fitocenozele edificate de Stipa eriocaulis i Festuca pallens acoper
grohotiurile calcaroase fixate, din regiunile deluroase i montane ale
PodiuluiTransilvaniei,CarpaiiOccidentaliiCarpaiiOrientali.
Dintre nsoitoare amintim: Melica ciliata, Silene dubia, Minuartia
setacea, Dianthus spiculifolius, Helianthemum canum, Potentilla arenaria,
Erysimum pannonicum, Biscutella laevigata, Sempervivum marmoreum,
Viola jooi, Galium album, Teucrium montanum, Thymus comosus, Centaurea
pinnatifida,Carexhumilis,Seseligracile,S.rigidum,Libanotismontana.

ThymiocomosiFestucionrupicolaePop1968
Aliana grupeaz fitocenoze de pajiti xerofile caracteristice mai ales
Transilvaniei.
Specii caracteristice: Carex humilis, Phleum montanum, Brachypodium
pinnatum,Festucarupicola,Alyssummurale,Artemisiacampestris,Jurinea
mollis, Sedum album, Veronica austriaca, Teucrium montanum, Potentilla
arenaria ssp. arenaria, Helianthemum hirsutum, H. nummularium ssp.
obscurum,Thymuscomosus.

428. Thymo comosiFestucetum rupicolae (Csrs et Gergely 1959)


PopetHodian1985(Syn.: FestucetumsulcataecalcophilumCsrs
etGergely1959;FestucetumrupicolaemontanumBeldie1967)
Fitocenozeleacesteiasociaiixerofile,exclusivcalcicole,vegeteazpe
roci nsorite, puin nclinate din etajul submontan, pe rendzine sau

254
protorendzine, bogate n humus i cu reacie neutr (pH = 6,77,2).
Speciile caracteristice i edificatoare, Thymus comosus i Festuca
rupicola, realizeaz o acoperire medie de 4060%. Alturi de acestea,
n fitocenoze penetreaz o serie de elemente caracteristice alianelor
SeslerioFestucion pallentis i Seslerion rigidae ca: Cnidium
silaifolium, Sedumhispanicum,Erysimumwittmannii,Anthemistinctoria,
Acinos alpinus, Euphrasia salisburgensis, Dianthus tenuifolius, Minuartia
verna.

429. Carici humilisStipetum joannis Pop et Hodian 1985 (Syn.:


StipetumjoannisProdan1939;StipetumjoanniscalcicolumPopetal.
1964)
Populeaz dealurile calcaroase nsorite din Munii Apuseni (Cheile
Runc, Cheile Turzii) i din Podiul Transilvaniei (dealurile de lng
Bistria),depresiuneaBrsei(DealulCetiiLempe). Fitocenozeledepe
DealulCetiiLempe(PopescuA.etal.2000)diferdeceledescrisedin
Cheile Runc i Cheile Turzii prin lipsa speciei Festuca pallens i a altor
elementexerotermemontaneca:Anacamptispyramidalis,Orchisustulata,
Peucedanum oreoselinum, Linum perenne. n fitocenozele de pe Dealul
CetiiLempe ptrund numeroase elemente xerotermofile ca: Prunus
tenella, Dictamnus albus, Helianthemum nummularium, Echium russicum,
Potentillaarenaria,Inulaensifolia,I.hirta,Galiumverum,Stachysrecta.
Dintre celelate specii nsoitoare amintim: Veronica chamaedrys,
Verbascumlychnitis,Irisaphylla,Genistatinctoria,Salviapratensis,Orchis
tridentata,Poaaugustifolia.

FESTUCETALIAVALESIACAEBr.Bl.etR.TxenexBr.Bl.1949
Ordinul cuprinde vegetaia punilor i fneelor continentale i
subcontinentale.
Specii caracteristice: Achillea collina, A. setacea, Allium flavum, A.
rotundum,Artemisiacampestris,Asterlinosyris,Astragalusaustriacus,A.
dasyanthus, A. onobrychis, Asyneuma canescens, Campanula sibirica,
Centaurea bibersteinii, C. stoebe, Cleistogenes serotina, Dianthus
leptopetalus, Dichanthium ischaemum, Echium maculatum, Elymus
hispidus, Falcaria vulgaris, Festuca valesiaca, Galium humifusum,
Hieracium echioides, Inula ensifolia, Lathyrus pallescens, Linum hirsutum,

255
Odontitesluteus,Oxytropispillosa,Pastinacagraveolens,Phlomistuberosa,
Polygala major, Pulsatilla pratensis, Salvia austriaca, Scabiosa ochroleuca,
Serratula radiata, Stipa capillata, Teucrium polium ssp. capitatum,
Verbascum phoeniceum, V. speciosum, Veronica incana, V. prostrata, V.
spicata,Xeranthemumannuum,X.cilindraceum.

Festucion valesiacae Klika 1931 (Syn.: Festucion rupicolae So 1940


(1964);FestucionsulcataeSo(1929)1940)
Alianagrupeazvegetaiapajitilorxerofilesubcontinentale.
Specii caracteristice: Achillea coarctata, A. nobilis ssp. neilreichii, A.
pannonica,Adonisvernalis,Agropyroncristatum,Ajugalaxmannii,Allium
paniculatum, Alyssum hirsutum, Anchusa barrelieri, Artemisia pontica,
Astragalus asper, A. dasyanthus, A. ponticus, Carduus hamulosus,
Centaurea marschalliana, Chamaecytisus austriacus, Chondrilla juncea,
Dianthus capitatus, Digitalis lanata, Echium italicum, Euphorbia glareosa,
E. stricta, Hyacinthella leucophaea, Hypericum elegans, Inula oculus
christi, Iris aphylla, I. pumila, Lactuca viminea, Linum austriacum, L.
hirsutum, Muscari comosus, M. tenuiflorum, Ornithogalum orthophyllum
ssp. kochii, Orobanche purpurea, Pastinaca graveolens, Pulsatilla patens,
Ranunculusillyricus,Rapistrumperenne,Resedainodora,Salviaaustriaca,
S. nemorosa, Scabiosa argentea, Stipa ucrainica, Thymus pannonicus,
Verbascum speciosum, Veronica orchidea, Vinca herbacea, Viola ambigua,
Xeranthemumcilindraceum.

430. SedosexangulariSyntrichietumcalcicolaeMihaietal.1973
Se dezvolt pe stncrii calcaroase nsorite i ndeosebi pe suprafee
acoperite cu un strat subire de sol nisipos. Speciile principale i
caracteristice sunt Sedumsexangulare i Syntrichia ruralisvar. calcicola,
care formeaz o vegetaie cu o acoperire general de 2080%.
Majoritatea speciilor componente aparin alianei Festucion
valesiacae i ordinului Festucetalia valesiacae ca: Festuca valesiaca,
Artemisia austriaca, Linum austriacum, Centaurea biebersteinii, Teucrium
chamaedrys, Thymus marschallianus, Anthemis tinctoria, Veronica
prostrata.


256
431. PulsatilloFestucetumrupicolae(Dostl1933)So1963
Asociaia a fost semnalat de Mititelu D. i Cojocaru V. (1970) din
rezervaia Frumoasa Suceava, unde se instaleaz pe platou sau pe
pante.Speciilecaracteristice,FestucarupicolaiPulsatillapratensissunt
nsoitedeoseriedeelementestepice,xerofile,ca:Potentillaargentea,
Carex humilis, Teucrium chamaedrys, Stachys officinalis, Potentilla
arenaria, Botriochloa ischaemum, Festuca valesiaca, Medicago falcata,
Adonis vernalis, Thymus marschallianus, Carduus hamulosus, Anchusa
barrelieri,Achilleasetacea.(Fig.8).

432. CleistogenoFestucetumrupicolae(So1930)Zlyomi1958corr.
So 1964 (Syn.: DiplachnoFestucetum sulcatae matricum Zlyomi
1928;DiplachnetoFestucetumvalesiacaesubass.dacicaBorza1959)
Prin distrugerea vegetaiei de Botriochloa ischaemum i Festuca rupicola,
datorit n special proceselor erozive, se instaleaz specia Cleistogene
serotina. FitocenozeleasociaieisuntsemnalatedelaDeva(NuuA.et
al.1974) iSviniaTricule, jud.Mehedini(PopescuA.et tefureac T.
1976).
Dintre speciile nsoitoare semnalate n Clisura Cazanelor (jud.
Mehedini) amintim: Botriochloa ischaemum, Chrysopogon gryllus,
Dorycniumherbaceum,Artemisiaaustriaca,Chondrillajuncea,Stipacapillata,
Carlina acanthifolia. Ca cenotaxon de rang inferior se semnaleaz
subasociatia festucetosum valesiacae So 1959 (Syn.: Diplachneto
Festucetumvalesiacaesubass.dacicaBorza1959).

433. Parietario serbicaeAlyssetum saxatilis (Mihai et al. 1964)


Mititeluetal.1963em.M.ArcuinSandaetal.2001
Fitocenozele de Parietaria lusitanica ssp. serbica au fost descrise din
Canaraua Fetei (Dobrogea). Nucleul central al asociaiei este alctuit
din numeroase elemente xerofile aparinnd alianei Festucion
valesiacae ca: Achillea coarctata, Ajuga laxmanni, Allium paniculatum,
Potentillaemiliipopii,P.recta,Salviaaustriaca.


257
434. AgrostioFestucetum valesiacae Borisavljevi et al. 1955 (Syn.:
MedicaginiFestucetum valesiacae subass. anthoxanthetosum odorati
Chifuettefan1978;AgrostioFestucetumvalesiacaeArdelean1983;
AgrostetoFestucetumsulcataeM.CsrsKptalan1971)
Asociaia are un evident caracter xerofil, imprimat de specia
dominant,Festucavalesiacaidefrecvenamareaunorspeciixerofile
(Oroian 1998). Aceste cenoze sunt rspndite n etajul montan
inferior, la 650 m altitudine, pe soluri degradate, intens punate,
compacte, formate pe un substrat cristalin. Caracterul de ariditate
este ilustrat prin prezena speciilor xerofile ca: Pseudolysimachion
orchideum, Thymus pannonicus, Potentilla recta, Orobanche alba, Acinos
arvensis i a celor xeromezofile ca: Medicago lupulina, Potentilla
argentea, Potentilla thuringiaca, Echium vulgare, Asperula cynanchica,
Galiumverum,Dianthusarmeria.

435. CynodontiPotumangustifoliaeRapaicsexSo1957
Asociaie larg rspndit ce vegeteaz pe terenuri plane, fertile,
uscate i nsorite, pe cernoziomuri sau soluri aluvionare, uneori slab
salinizate. Este o asociaie secundar cu o compoziie floristic
heterogen, pe lng specii xerofile conine i numeroase buruieni,
indiciualruderalizriiidegradriifitocenozelorrespective.
Dintre speciile frecvent ntlnite amintim: Poa bulbosa, Medicago
lupulina,Trifoliummontanum,Achilleasetacea,Medicagofalcata,Botriochloa
ischaemum, Festuca valesiaca, Prunella laciniata. Sunt semnalate
numeroase subasociaii (Sanda et al. 1998) unele indicnd stadiul de
ruderalizare, ca: lepidietosum drabae Bodrogkzy1966, sau altele cu
caracter regional, ca: sophoretosum Dihoru (1960) 1970,
medicaginetosum minimae Sanda et al. 2001 (Syn.: Cynodonti
MedicaginetumminimaePopescuetSanda1975)pentrucenozeleaflate
nstadiulavansatdedegradare.

436. CynodontiFestucetum pseudovinae So 1957 (Syn.: Festucetum


pseudovinae MthJanplong 1954; Festucetum pseudovinae
cynodontetosumBorza1959)
Grupeaz cenozele de Festuca pseudovina care au un caracter halofil.
Acesteavegeteazpeversanimediunclinai,cuexpoziiensoriti

258
pesoluricutexturnisipolutoase,slabsalinizate.Alturidespeciile
xerofile ale clasei FestucoBrometea se ntlnesc specii caracteristice
solurilor scheletice (KoelerioCorynephoretea). Datorit marii
ariditi a staiunilor respective, speciile de pajiti mezofile sunt slab
reprezentate.

437. MedicaginiFestucetum valesiacae Wagner 1940 (Syn.:


Festucetum valesiacae ponticoromanicum Ciocrlan 1968; Salvio
Festucetum valesiacae ponticoromanicum (Ciocrlan 1968) Dobrescu
1971)
Fitocenozele asociaiei staioneaz de regul pe coaste aride cu
expoziie sudic, sudestic sau sudvestic i pe terenuri plane. Nu
suntprezentepeversaniicuexpoziienordic,lucruexplicabildac
analizm compoziia floristic. Gradul de acoperire cu vegetaie al
solului este ridicat, atingnd valori cuprinse ntre 90100%. Datorit
abundeneidominanei mari a speciilor xerofile, asociaia
MedicaginiFestucetum valesiacae se situeaz printre asociaiile
vegetalexerofileimportantedelanoidinar.
Sunt semnalate numeroase subasociaii (Sanda et al. 1998), dintre care
unele cu rspndire local, ca: sternbergietosum Pun et Popescu
1972, sedoscleranthetosum Drgulescu 1987 sau sedetosum
sexangulare(Mihaietal.1973)SandaetPopescu1999.
Prezenanunelereleveeaunorburuieninendreptetescredem
casociaiasainstalatpeoparteaterenurilorprsitedeculturisau
pe unele terenuri cu mult pietri, improprii pentru instalarea altor
plante. Pajitile sunt utilizate ca puni i dau producii slabe sau
mediocre. n compoziia floristic sunt prezente i specii cu valoare
alimentar, melifer sau medicinal. Este frecvent ntlnit att n
Olteniactilanivelnaional.

438. Taraxaco serotinaeFestucetum valesiacae (Burduja et al. 1956,


Rvru et al. 1956) Srbu et al. 1999 (Syn.: MedicaginiFestucetum
valesiacae moldavicum Brc 1973; Festucetum valesiacae Rvru et
al. 1956; ass. Festuca valesiaca Burduja et al. 1956; Festucetum
valesiacaesensuauct.roman.)

259
Asociaia edificat de Festuca valesiacaformeaz majoritatea pajitilor
din zona de step i silvostep, instalate pe coaste aride cu nclinri
variabile, de la pante line pn la abrupte (545) i cu expoziii
diferite.
n general, terenurile ocupate de aceste fitocenoze sunt foarte
accidentate, cu eroziuni i alunecri de teren puternice. Majoritatea
acestor pajiti sunt intens punate i ntrun stadiu avansat de
degradare, fenomen marcat i prin ptrunderea n compoziia
floristic a numeroase specii din clasele Artemisietea i Stellarietea
mediae.Deaceea,acestepajitiiaumodificatcompoziiacenotica
fneelor, crend astfel condiii pentru succesiunea unor
fitocenotaxoni secundari, cei mai frecveni fiind Taraxaco serotinae
Bothriocloetum ischaemi i Artemisio austriacaePotum bulbosae.
n majoritatea fitocenozelor se ntlnesc frecvent i speciile
caracteristice claselor MolinioArrhenatheretea, Quercetea
pubescentis,TrifolioGeranietea,etc.
SpeciadominantesteFestucavalesiaca,care,nfunciededegradarea
pajitilor,areoacoperirede2575%.mpreuncuspeciacaracteristic
vegeteaz i Koeleria macrantha, Anthoxanthum odoratum, Centaurea
biebersteinii,Artemisiaaustriaca,Thymuspannonicus,Jurineaarachnoidea,
Achillea setacea, Astragalus onobrychis, Salvia austriaca, Stachys recta,
Alyssum desertorum, Medicago falcata, M. lupulina, Potentilla argentea,
Salvia nemorosa, P1antago lanceolata. Acolo unde pajitile sunt intens
punate,dominaiaspecieiFestucavalesiacascade,loculacesteiafiind
luatdeoseriedespeciiruderale.Printreacestea,maifrecventesunt:
Euphorbia cyparissias, Eryngium campestre, Lappula squarrosa, Lepidium
ruderale, Carduus acanthoides, C. nutans, Erodium cicutarium, Artemisia
austriaca, Onopordon acanthium, Ceratocephalus orthoceras, Erysimum
repandum. De asemenea, o specie relativ constant este Poa bulbosa,
care, n funcie de modul de utilizare a pajitilor, poate domina n
puniledegradateipoatelipsinfnee.
n cadrul asociaiei sunt individualizate dou subasociaii:
festucetosum valesiacae Chifu et al. 2006, cu o compoziie floristic
bogat i omogen i fr specii difereniale i koelerietosum
macranthae Brc 1975 em. Chifu et al. 2006 (Syn.: Medicagini
Festucetum valesiacae koelerietosum Brc 1975), avnd ca specii

260
difereniale pe Koeleria macrantha, Centaurea bieberstenii, Phlomis
pungens,Stachysrecta.

439. PoterioFestucetumvalesiaceaeJ.Danon1964
Seinstealeazpepantensorite,adeseoriintenslevigate.Precipitaiile
relativ sczutefavorizeaznflorireaunuinumrapreciabildespecii
cuexigenemaimezofiledetipMesobromion.Speciiledominante,
Sanguisorba minor i Festuca valesiaca sunt nsoite de urmtoarele
elemente: Koeleria gracilis, Teucrium chamaedrys, Dicanthium
ischamemum, Trifolium montanum, Salvia pratensis, Filipendula vulgaris,
Anthoxanthum odoratum, Genistella sagittalis, specii cu indici de
abundeniconstanmaisemnificativi.

440. PotentilloFestucetum pseudodalmaticae (Domin 1933)


Majovsk1954
AsociaiaafostidentificatnostrovulMoldovaVeche(MorariuI.et
al. 1973). Festuca pseudodalmatica i Potentilla arenaria vegeteaz
mpreun cu specii xerofile din clasa FestucoBrometea i ordinul
Festucetalia valesiacae, ca: Centaurea micranthos, Thymus pulegioides,
Astragalus onobrychis, Eryngium campestre, Knautia arvensis, Vicia
lathryroides, Alyssum montanum, Sedum hispanicum, Seseli varium,
Galium glaucum, Poa bulbosa, Botriochloa ischaemum, Medicago minima,
Petrorhagia saxifraga, Trifolium campestre, Cynodon dactylon, Arenaria
serpyllifolia,Koeleriagracilis.

441. Potentillo arenariaeFestucetum pseudovinae So (1939) 1950


(Syn.: FestucetoAsteretum linosyris Todor 1948; Festucetum
pseudovinaeBojko1931;PotentilletumarenariaeBojko1934)
Vegeteaz de regul pe soluri argilomarnoase, uor halofile. Dintre
speciilecaracteristiceasociaiei,TodorI.(19471948)indicpe:Festuca
pseudovina, Aster lynosiris, Trifolium arvense, Scorzonera cana,
Ranunculus pedatus, Myosotis micrantha, Trifolium striatum, Gypsophila
muralis. Nucleul central al asociaiei este format din speciile
caracteristicealianeiFestucionvalesiacaeiclaseiFestucoBrometea,
darsuntprezenteiuneleelementehalofileca:Staticegmelini,Artemisia

261
santonicum, Lotus tenuis, Plantago schwarzenbergiana, P. maritima, P.
cornuti,Juncusgerardi,Petrosimoniatriandra,Puccinellialimosa.
Cele mai importante subasociaii semnalate sunt: festucetosum
rupicolae (Csrs et al. 1961) Sanda et Popescu 1998 i potosum
bulbosae (Resmeri et al. 1967) So 1973, ce indic stadii de evoluie
nstructuraacestorfitocenoze.

442. Dauco guttatiChrysopogonetum grylli Popescu et Sanda 1978


(Syn.:fit.deChrysopogongryllusD.Ivan1967;ass.deChrysopogon
grylluserbnescu1970,Vasiuetal.1963).
Fitocenozele de Chrysopogon gryllus de pe nisipurile litoralului
romnesc al Mrii Negre i din Delta Dunrii prezint ca specie
caracteristic pe Daucus guttatus ssp. zahariadi. Fitocenozele cuprind
numeroase elemente xerofile ca: Medicago falcata, Plantago lanceolata,
Crepisfoetidassp.rhoeadifolia,Bromustectorum,Poabulbosa,Inulasalicina,
Euphorbia seguierana, Holoschoenus vulgaris, Centaurea arenaria, Dianthus
polymorphusvar.bessarabicus.

443. CeratocarpoEuphorbietum stepposae (nicaeensis) Sanda et


Popescu 1998 (Syn.: Ceratocarpetum arenarii (E. Pucaru et ucra
1960)BurdujaetHoreanu1976;EuphorbietumstepposaeBurdujaet
al.1956;EuphorbietumnicaeensisAnieietMititelu1997)
Vegeteaz pe terenuri xerofile, unde fitocenozele sunt mult degradate
prinpunat,clcaresaueroziune.
Speciile cele mai frecvent ntlnite sunt: Artemisia austriaca, Euphorbia
seguierana, Centaurea diffusa, Xeranthemum annuum, Sideritis montana,
Eryngium campestre, precum i multe elemente de buruieni: Carduus
acanthoides,Convolvulusarvensis,Cynodondactylon,Erodiumcicutarium,
Lappulamarginata,Xanthiumspinosum,Anthemisruthenica.Toateaceste
elementereflectstadiiavansatederuderalizare.

444. Aegilopsietum cylindricae Buia et al. 1959 (Syn.: Aegilopsetum


cylindricaeCynodontetumD.Cru1971)
Formeaz fitocenoze insulare n locuri tasate i foarte uscate. Specia
dominant,Aegilopscylindrica,estensoitfrecventde:Festucavalesiaca,

262
Poa bulbosa, Dasypyrum villosum, Medicago minima, M. falcata, Filago
arvensis,Xeranthemumannuum.

445. ArtemisioaustriacaePotumbulbosaePop1970
Pajitile secundare ale acestei asociaii sunt rezultate cel mai adesea
din degradarea celor de Festuca valesiaca n urma proceselor
erozionaleiapunatuluiintensiv.
Alturideceledoucodominanteiedificatoare,Artemisiaaustriacai
Poa bulbosa, nucleul central al asociaiei este dominat de elementele
alianei Festucion valesiacae i clasei FestucoBrometea. Condiiile
austere i gradul de degradare al fitocenozelor sunt reflectate i n
bioformele asociaiei,efemereledepindjumtatedinnumrul total
despecii.
Numrul mare de subasociaii semnalate (Sanda et Popescu 1998)
reflect stadiul actual de influen zooantropic suferit de aceste
cenoze. Subasociaia saturejetosum caeruleae (Cristurean et eculescu
1970) Sanda et Popescu 1998 cantoneaz o serie de specii rare din
flora rii ca: Allium saxatile, Coronilla scorpioides, Helianthemum
salicifolium, Ononis pusilla. Subasociaia este cunoscut de la Hagieni,
DumbrveniiPodiulCasimcea.

446. Agropyretumpectiniformae(Prodan1939)Dihoru1970
Asociaia ocup mici suprafee, pe platouri sau mai des la marginea
culturilor. Dei unii autori o consider ca o grupare de nelenire
primar, se pare c aceasta prosper n locurile deselenite, fapt
oglindit i prin abundena speciilor de Onopordion i Stellarietea
mediae(Dihoru1970,Horeanu1976).

447. FestucetumrupicolaeBurdujaetal.1956
Seinstaleazpeterenurileplanesauuornclinate,binedrenate,prin
luncisaupecoastemoderate.Solurilesuntvariabile,cureacieneutr
pnlaslabacid.
FizionomiaacestorpajitiestedatdeFestucarupicola,carerealizeaz
o uniformitate a stratului edificator, restul speciilor fiind nsoitoare,
acoperireatotalfiindde90100%.

263
Se poate vorbi i de o stratificare a acestor fitocenoze: primul strat
este format din specia de recunoatere a asociaiei i alte cteva
nsoitoare ca: Festuca rupicola, Hieracium bauhini, Galium verum,
Veronica spicata; cel deal doilea strat este dominat de taxonul
atlanticomediteranean Trifolium striatum subsp. tenuiflorum, care
formeaz un facies aparte: trifoliosum striatitenuiflori Rduoiu
2006 (observat i de Costache I. 2005 n Bazinul Inferior al Motrului)
iarceldealtreileadinctevaspeciivasculareibriofite.
Ca subasociaii se cunosc: cynodontetosum Grigore 1971,
seslerietosum (Ciocrlan 1968, 1969) Popescu et al. 1980, salsoletosum
Sanda et Popescu 1999 (Syn.: SalsoletoFestucetum rupicolae Grigore
1971)iastragaletosumonobrychidisPopA.etCsrsl979.
n Oltenia asociaia mai este citat de: Pun M. 1964, 1966, 1967;
Costache I. 2005, iar la nivel naional se cunoate din multe lucrri:
Borza et al. 1960, PucaruSoroceanu et al. 1963, Ciocrlan V. 1968,
1969,1970,PopI.1968,PopI.etal.2002,etc.

448. MedicaginiminimaeAegilopsetumtriaristatiRoman1974
Sedezvoltlabazapantelor,pematerialcoluvionat,nisipolutos, fiind
rspndit ntre Gura Vii i confluena Topolniei cu Dunrea (jud.
Mehedini).
Speciilederecunoastere:Medicagominima,Aegilopsovatassp.triaristata
i Xeranthemum annuum constituie totodat i nucleul cenotic al
asociaiei. De asemenea, este semnificativ rolul cenotic jucat de
speciile alianei Festucion valesiacae i cele ale clasei Festuco
Brometea,dintreacesteaamintim:Sideritismontana,Orlayagrandiflora,
Convolvulus cantabricus, Chrysopogon gryllus, Dichanthium ischaemum,
Eryngiumcampestre,Acinosarvensis,Alyssumalyssoides.
Abundena speciilor de Onopordion indic efectul zoogen din
imediata vecintate a acestor fitocenoze. Asociaia vegeteaz o scurt
perioad din sezonul vernal, aceasta ncheinduse la inceputul verii,
avnd i un statut de pionierat, pstrnduse 23 ani, dup care
evolueazsprealtegrupri.


264
449. Koelerietum macranthae (Rvru et al. 1956) Popescu et Sanda
1988
Asociaia se dezvolt n aceleai condiii ecologice ca i Medicagini
Festucetumvalesiacae,darpreferpantelecunclinarede38.
AlturideKoeleriamacrantha,caspeciicaracteristicealeasociaieisunt
amintite: Festuca valesiaca, Poa bulbosa, Medicago falcata, M. lupulina,
Lotuscorniculatus.
Caspeciiconstante(RvruM.etal.1956)maisuntamintite:Achillea
setacea, Alyssum desertorum, A. alyssoides, Artemisia austriaca, Arenaria
serpyllifolia, Plantago lanceolata, Inula britannica, Potentilla arenaria,
Scleranthusannuus,Thymusmarchallianus.

450. Botriochloetum (Andropogonetum) ischaemi (Kristiansen 1937)


Pop 1977 (Syn.: ass. Botriochloa ischemum Burduja et al. 1956;
Botriochloetum ischaemi moldavicum Dobrescu 1971; Taraxaco
serotinaeBotriochloetum ischaemi (Burduja et al. 1956) Srbu,
ColdeaetChifu1999)
Prezintolargrspndirentoatara.Sedezvoltpeversaniinsorii
i erodai, cu soluri puin evoluate. n structura acestor fitocenoze
predominelementeleeurasiatice.
Fitocenozeleacestorsuprafeeauofizionomiecaracteristic.Pelng
speciile caracteristice alianei, ordinului i clasei: Fragaria viridis,
Dorycnium herbaceum, Sanguisorba minor, Scabiosa ochroleuca, Plantago
lanceolata, Eryngium campestre, Festuca valesiaca, Euphorbia virgata,
Hypericum perforatum, etc., se regsesc i altele din Sisymbrietalia:
Carthamus lanatus, Verbena officinalis, Lactuca serriola, Erigeron annuus
ssp. strigosus, Cephalaria transylvanica, etc., fapt ce demonstreaz c
acestepajitisuferunintensprocesderuderalizare.
n Oltenia i n ar suprafeele edificate de Dichanthium ischaemum
sunt ncadrate diferit, fie ca asociaie de sine stttoare (Pun M.
1964; Zaharia I. 1972; Popescu G. 1974, 1979, etc) cum de altfel o
tratm i noi, fie ca subasociaie n cadrul altor asociaii (Costache I.
2005): Festucetum valesiacorupicolae Csrs et Kovcs 1962,
botriochloetosum (Kovcs 1962, Resmeri 1965) Pop I., Cristea V.,
HodianI.,GergelyI.1988.

265
SuprafeeleedificatedeDichanthiumischaemumsuntslabfurajereise
instaleazdupasociaiileedificatedeFestucavalesiacasauF.rupicola
prindegradareaacestora.
Sunt cunoscute numeroase subasociaii (Sanda et al. 1998, 1999),
unele descrise cu caracter regional, ca: moldavicum, dobrogicum,
clisuricum,etc.

451. Thymio pannoniciChrysopogonetum grylli Doni et al. 1992


(Syn.:ChrysopogonetumgrylliSo1939).
Ecologic i fizionomic, pajitile de Chrysopogon gryllus sunt n bun
parte asemntoare cu cele de Botriochloa ischaemum i de Festuca
arundinacea, cu care de asemenea se asociaz. Totui, se pare c sunt
rspndite n areale mai puin uscate, cu un regim de umezeal
atmosferic mai ridicat, ceea ce se reflect i compoziia lor floristic
maibogat.
Asociaia poate fi gsit att pe coastele deluroase mai nalte, dar i
pe locurile plane, asa cum se ntlnete la Trgu Crbuneti (jud.
Gorj).
Aria larg a asociaiei, dublat de unele particulariti locale ale
structurii floristice, a dus la separarea a numeroase subasociaii
regionale(Sandaetal.1998)caretotuinuijustificexistenaaparte
ca infracenotaxoni (oltenicum, dobrogicum, moldavicum,
campinensis,transsilvanicum,premoesicum,banaticum).

452. Astero oleifoliusEphedretum distachyae Horeanu et Vialariu


1992
AcestefitocenozeaufostidentificatelaMitoc(jud.Vaslui),undesunt
nsoite de numeroase elemente xerofile de Festucion i Festucetalia
valesiacae: Goniolimon besserianum, Astragalus dasyanthus, Phlomis
pungens, Cleistogenes bulgarica, Achillea neillreichii, Stipa capillata,
Anthemis tinctoria, Chamaecytisus austriacus, Allium flavum.
Fitocenozele conserv numeroase specii sudice, xerofile, multe
elemente pontice, iar ariditatea excesiv a zonei oblig animalele s
consume lstarii de Ephedra distachya care dein un rol major n
stvilireaproceselordeeroziune.


266
453. Campanulo lingulataeBrometum riparii (Roman 1974) Sanda et
Popescu 1999 (Syn.: Zernetum (Brometum) fibrosi Roman 1974;
TrigonellogladiataeOrlayetumDihoru(1969)1970)
Fitocenozele de Bromus riparius i Campanula lingulata se dezvolt pe
soluricuprofilscurt,scheletice,beneficiindnsdeintenseprocesede
acumulare a humusului. Ele formeaz benzi n jurul plcurilor de
Syringa vulgaris i Cotinus coggygria. Aceste cenoze nglobeaz un
numr mare de specii caracteristice alianei Festucion valesiacae ca:
Chrysopogon gryllus, Achillea crithmifolia, Convolvulus cantabricus, Festuca
valesiaca, Hieracium echioides, Anthericum liliago, Centaurea bibersteinii,
atestnd apartenena lor la gruprile stepice situate ns la limita de
tranziiectrefitocenozelelemnoase.

454. Stipetumcapillatae(Hueck1931)Krausch1961(Syn.:Astragalo
BrometumstipetosumcapillataeBorza1959)
Este o asociaie cu caracter expresiv stepic ce apare de regul pe
platouri, cornie, coaste abrupte, cu nclinare mare a pantei (60),
aride,cuinsolaieputernic,btutedevnt,cualunecrifrecventede
teren i erodate la suprafa, n treimea superioar a dealurilor. Se
instaleaz pe cernoziomuri de pant, adesea puternic erodate, cu
textura nisipoas sau nisipolutoas. Aceste pajiti, descendente ale
vegetaiei stepice primare din perioada boreal, reprezint la noi
insule relictare, relativ srace n specii, condiionate microclimatic i
edafic.
Compoziia floristic a asociaiei se caracterizeaz prin
predominarea elementelor xeroterme de nuan pontico
continental.
Speciaderecunoatere,dominanticonsolidatoareaasociaieieste
Stipa capillata. Dintre elementele de constan maxim i cu atribut
de codominante amintim: Festuca valesiaca, Botriochloa ischaemum,
Thymusmarschallianus,Euphorbianicaeensis,Jurineaarachnoidea.
Caracterul regional al acestor fitocenoze nu justific separarea de
infracenotaxoniaparte(Sandaeta1.1998).


267
455. Trifolio striatiTaeniatheretum caputmedusae Sanda et al.
2001
Vegeteaz pe pante uscate sau pe platouri cu soluri grele, tasate,
uscateisracenhumus.
Planta dominant, Taeniatherum caputmedusae, are uneori
codominante pe Cynodon dactylon, Trifolium striatum, Trifolium
campestre i Botriochloa ischaemum. Acestea sunt specii indicatoare
pentru asociaie, alturi de care se mai amintesc (Pun M. 1969) Tri
folium campestre i T. striatum. n evoluie sindinamic aceste
fitocenoze sunt nlocuite de Cynodonetum dactyloni sau
Botriochloetumischaemi.
n Podiul Casimcei (Horeanu 1976) fitocenozele prezint un numr
despeciimultmaimare.

456. Stachyo nitentisCachrysetum ferulaceae (Roman 1974) Sanda


etPopescu1999(Syn.:CachrysetumferulaceaeRoman1974)
Fitocenozele sunt cantonate pe pantele puternic nclinate de pe vile
Oglnicului i Trziu (jud. Mehedini) i prezint ca specii
edificatoare pe Stachys nitens i Cachrys ferulacea, care realizeaz o
acoperiremediede60%.
n compoziia floristic domin speciile alianei Festucion valesiacae
i clasei FestucoBrometea ca: Phleum montanum, Orlaya grandiflora,
Cleistogenes serotina, Melica ciliata, Stachys recta, Elymus hispidus,
Crupina vulgaris, Medicago falcata, Linaria genistifolia, Dianthus
banaticus. Prezena unor elemente de SyringoCarpinion i Orno
Cotinetalia,unelecurspndireregional(Dianthusbanaticus,Acanthus
balcanicus) atest aspecte legate de sindinamica asociaiei i cadrul
cenoticncareacestefitocenozeexist.

457. Elytrigietumhispidi(Dihoru1970)PopescuetSanda1988
Fitocenozele de Elymus hispidus sunt alctuite n principal din dou
categorii de specii: de step, cu specii aparinnd clasei Festuco
Brometea ca: Galium verum, Phleum phleoides, Eryngium campestre,
Dichanthium ischaemum, Medicago falcata, Thlaspi perfoliatum i elemente
care apar pe marginea pdurii i n pajiti. Asociaia a fost descris din
PodiulBabadag(Atmagea,CaugagiasiBabadag).

268
458. Salvio nutantinemorosaeFestucetum rupicolae Zlyomi 1958
corr. So 1964 (Syn.: Salvio nutantisPaeonietum tenuifoliae Mititelu
1990)
Ocup de regul partea inferior a versanilor cu expoziie vestic i
nclinaremic,realizndoacoperirede9095%.Asociaiafostntlnit
la Curtioara, jud. Olt (Popescu A. et al. 1984) i Protea Mare (jud.
Sibiu),fitocenozelefiind dominatedespeciile clasei FestucoBrometea
ca: Achillea millefolium, Dichanthium ischaemum, Centaurea bibersteinii,
Eryngium campestre, Euphorbia cyparissias, Hieracium pilosella, Medicago
falcata, Nepeta pannonica, Phleum phleoides, Poa angustifolia, Salvia
pratensis, S. verticillata, Teucrium chamaedrys, Trifolium montanum,
Thymus austriacus, Thymelaea passerina, Veronica chamaedrys, ceea ce
reflectcaracteruldexerofilieaccentuataacestorgrupri.

459. Artemisietumponticae(Borza1931n.n.)Pun(1964)1966
Seinstaleazpepantemai mult saumaipuinabrupteipeterenuri
nsorite.SpeciadominantArtemisiaponticaestensoitdeelementele
caracteristice i indicatoare Festuca valesiaca, Botriochloa ischaemum i
Trifolium striatum. Ca succesiune urmeaz dup Festucetum
valesiacae sau Alopecuretum pratensis i evolueaz ctre
CynodonetumdactylonisauBotriochloetumischaemi.

StipionlessingianaeSo1947
Cuprinde pajitile stepice cantonate n treimea superioar a pantelor
din Podiul Transilvaniei, limitrofe n general pdurilor edificate de
QuercuspetraeaiQ.robur.
Speciicaracteristice:Stipalessingiana,S.pennata,S.pulcherrima,Crambe
tataria, Allium ammophilum, Peucedanum tauricum, Cephalaria uralensis,
Salvia transsilvanica, S. nutans, Nepeta ucranica, Centaurea trinervia, C.
ruthenica, Astragalus peterfii, Scorzonera hispanica var. strictiformis,
Jurineasimonkaiana,Salvianutans,Irispumila.

460. Stipetum pulcherrimae So 1942 (Syn.: Salvio nutantisStipetum


pulcherrimaeBocaiuetal.1984)
CenozeledeStipapulcherrimasentlnescnPodiulTransilvanieide
la partea nordic a Cmpiei Transilvaniei pn la marginea sudic a

269
Podiului Trnavelor. n Moldova sunt semnalate fragmentar din
bazinulsuperioralBrladuluiiCrasnei.
Fitocenozele ocup n general treimea superioar a pantelor expuse
spre sud, sudvest, sudest, puternic nclinate. Solul variaz de la
cernoziom de pant moderat erodat, pn la brun deschis de pant
intens erodat. Analiza fitocenozelor din Transilvania (Schneider
Binder E. 1975) evideniaz succesiunea de la pduri termofile ctre
tufriurilexerotermedePrunustenellaiPrunusfruticosa,apoiolizier
ierboas format din Peucedanum cervaria, Peucedanum oreoselinum, Aster
villosus,Asterlinosyris,Dictamnusalbus,Rosapimpinellifoliainfinectre
insule de vegetaie xeroterm stepic (Stipa lessingiana, dar mai ales
Stipapulcherrima).
n combinaia de specii caracteristice asociaiei se remarc pe lng
Stipa pulcherrima i Centaurea atropurpurea, pe care o putem considera
drept caracteristic local, Cephalaria uralensis, Vinca herbacea, Echium
russicum,Salviaaustriaca,Festucavalesiaca,Centaureamicranthos,Jurinea
mollis,Thymusmarschallianus,Lenontodonasper,Inulaensifolia,Verbascum
phoeniceum.
Cuoconstanamareaparspeciilargrspnditenpajitiuscivedin
clasa FestucoBrometea, ca: Euphorbia cyparissias, Teucrium chamaedrys,
Eryngiumcampestre,Medicagofalcata.
n fitocenozele din Moldova ca specii difereniale apar: Jurinea
arachnoidea, Euphorbia nicaeensis, Dianthus capitatus, Asperula tenella,
Galiumoctonarium,Poabulbosa,Phlomispungens.

461. Stipetum lessingianae So (1927 n.n.) 1947 (Syn.: Jurineo


arachnoideaeStipetum lessingianae (Dobrescu 1974) Chifu et al.
2006;StipetumlessingianaeRvruetal.1956;Stipetumlessingianae
moldavicumDobrescu1974)
Optimul ecologic al fitocenozelor de Stipa lessingiana l reprezint
colinele Cmpiei Transilvaniei, unde se cantoneaz n treimea
superior a pantelor sudice, puternic nclinate (2040) i nsorite,
distribuitepeunsolbrundepant,puternicerodat.
Ca specii caracteristice pentru Cmpia Transilvaniei amintim:
Nepeta ucranica, Centaurea trinervia, Serratula radiata i Crambe tataria. n
Moldovaasociaiasentlnetefragmentar.FitocenozeledinDobrogea

270
se caracterizeaz prin prezenabunden mare a speciei Iris pumila i
frecvenaspecieiSalvianutans.

462. Astragalo ponticaeStipetum ucrainicae (Dihoru 1969, 1970)


Sanda et Popescu 1999 (Syn.: Stipo ucrainicaeFestucetum valesiacae
Dihoru1970)
Speciile de diagnosticare ale asociaiei Stipa ucrainica i Astragalus
ponticus sunt nsoite de: Rumex tuberosus, Seseli campestre, Centaurea
napuligera, Achillea clypeolata, Ferulago meoides, Vicia dalmatica, Centaurea
jurinaeifolia, Dianthus pallens, Onosma visianii, Cerinthe hispida, Orchis
tridentata, Ononis pusilla, Trinia multicaulis, Scorzonera mollis, Knautia
macedonia, elemente care permit ncadrarea asociaiei (Schneider
Binder E. 1977) la aliana Stipion lessingianae So 1947 i nu la
Festucion valesiacae Klika 1931 cum iniial a ncadrato autorul
(DihoruG.1970).

463. Galio octonariiStipetum tirsae (Ciocrlan 1969) Popescu et


Sanda1992(Syn.:StipetostenophilaeponticumromanicumCiocrlan
1969)
AsociaiaafostdescrisdinbazinulSlniculuideBuzu,undeocup
fragmentar versanii nclinai. n Moldova a fost semnalat de pe
Dealul VulpeaPiatra Neam (Mititelu et Manca 1977), avnd
urmtoareastructurfloristic:Stipapennata,S.tirsa,Irispumila,Salvia
nutans, Adonis vernalis, Chamaecytisus austriacus, Phlomis pungens,
Salviaaustriaca,S. nemorosa,Thymus pannonicus, Astragalus onobrychis,
Asyneuma canescens, Phlomis tuberosa, Veronica spicata, Scorzonera
purpurea, Euphorbia cyparissias, Centaurea scabiosa, Odontites luteus,
Inulahirta.

ArtemisioKochionSo1959
Grupeaz fitocenoze cu caracter fragmentar instalate pe loess,
vegetndngeneralpepanteputernicnclinateiintenserodate.
Specii caracteristice: Agropyron cristatum ssp. pectinatum, Kochia
prostrata,Goniolimonbesseranum.


271
464. AgropyrocristatiKochietumprostrataeZlyomi1958
Cenozeleasociaieiaparfragmentarpesubstratdeloess,nfiripndu
sepepanteleundedegradareavegetaieiiniiale,prinpunat,afost
mai redus. Fitocenoze reprezentative am ntlnit pe terasa nalt a
Ialomiei la Brcneti, Condeeti, Axintele (jud. Ialomia), unde
vegeteazpeversaniinclinai,ctipeplatou.
Domin Agropyron cristatus ssp. pectinatum i Kochia prostrata,
atingndoacoperiremediede8085%.
Asociaia a mai fost ntlnit la Nvodari (jud. Teleorman), pdurea
Groasa(com.CrsaniideSus,jud.Ialomia),Grditea(jud.Brila)i
nDobrogea(MuntelePricopan,Babadag,PodiulCasimcea).
Fitocenozele din Moldova, identificate n Bazinul Chineji (Srbu I.
1984), prezint ca specii mai frecvente pe: Cynodon dactylon, Phlomis
pungens, Dichanthium ischaemum, Xeranthemum annuum, Cynanchum
acutum,Crepisfoetidassp.rhoeadifolia,Marrubiumpestalozzae,Centaurea
solstititialis,Conyzacanadensis.

PimpinelloThymionzygoidiDihoru1969,1970
Aliana caracterizeaz vrfurile pietroase ale dealurilor dobrogene,
fiindcontaminatdeungrupdespeciibalcanoponticotaurice.
Specii caracteristice: Thymos zygioides, Agropyron brandzae, Koeleria
lobata,Euphorbianicaeensisssp.glareosa,Potentillabornmlleri,Dianthus
pseudarmeria, Satureja caerulea, Pimpinella tragium ssp. lithophila,
Scutellaria orientalis, Artemisia lerchiana, Ornithogalum amphibolum,
Goniolimon besseranum, Centauea jankae, Gagea stovitzii var. callieri,
Scorzoneramollis.

465. Agropyro brandzaeThymetum zygoidi Dihoru (1969) 1970


(Syn.:KoeleriodegeniThymetumzygoidisBurdujaetHoreanu(1973)
1976)
Prezint mare rspndire n Dobrogea (Podiurile Babadag i
Casimcei),pecoastele,coameledealuriloriplatourilepietroase,cuun
stratsuperficialdesol,depesubstratcalcaros,isturiverziicristaline.
Pe substrat calcaros, pe lng speciile caracteristice, Thymus zygioides
i Agropyron brandzae se mai ntlnesc: Koeleria lobata, Dianthus
nardiformis,Saturejacaerulea,Dianthuspseudarmeria.

272
Acoperireageneralaasociaieiestede7080%.Speciilesuntadaptate
condiiilor de xerofitism accentuat, prin ngroarea bazei lstarilor,
prin sistemul radicular puternic dezvoltat i prin lipirea acestora de
substrat.
Subasociaia artemisietosum caucasicae (Dihoru 1969, 1970) Popescu
et Sanda 1992 se caracterizeaz prin urmtoarele specii: Artemisia
pedemontana(A.caucasicaauct.roman.),Alyssummontanum,Minuartia
adenotrichaiMinuartiaglomerata.

466. KoeleriolobatesArtemisietumlerchianaeDihoru(1969)1970
Se instaleaz pe calcarele marnoase cenuii de la Capul Doloman
(Podiul Babadag). Speciile caracteristice: Artemisia lerchiana i Koeleria
lobata sunt nsoite de elemente caracteristice alianei ca: Agropyron
brandzae, Euphorbia nicaeenis ssp. glareosa, Potentilla bornmlleri, Thymus
zygioides,Astragaluspseudoglaucus,Ornithogalumamphibolum,Bupleurum
apiculatum,Gageaszovitziivar.callieri,Goniolimonbesseranum.

467. Festucetum callierii erbnescu 1965 apud Dihoru (1969) 1970


(Syn.:ScleranthoFestucetumcallieriiBurdujaetHoreanu1976;Sedo
hillebrandtiiFestucetumcallieriSrbuetal.1997)
FitocenozeleacesteiasociaiiocupsuprafeeapreciabilenDobrogea
(Podiurile Babadag i Casimcei). Speciile de diagnosticare ale
asociatiei (Dihoru G. 1970) sunt: Festuca callieri, Stachys angustifolia,
Achillea kitaibeliana i Silene compacta. Horeanu C. (1976) mai adaug:
Arenariarigida,Sedumcaespitosum,Scleranthusperennispecalcareledela
PalazuMicichiarPodiulCasimcei(jud.Constana).

468. SedohillebrandtiiPolytrichetumpiliferiHoreanuetMihai1974
Este localizat numai pe stncrii, caracteriznduse printrun
xerofitism pronunat i o mare bogie de elemente pontice i
submediteraneene.PereliefulcarsticdelaCheiaiGuraDobrogeise
individualizeazsubasociaiaalyssetosumsaxatileHoreanuetMihai
1974.
Dintre speciile cu abundendominan mai ridicat amintim pe:
Festuca callieri, Campanula romanica, Melica ciliata, Asperula tenella,
Crepissanta,Minuartiaadenotricha,Acinosarvensis.

273
469. TeucriopoliiMelicetumciliataePucaruV.etal.1978
Este descris de pe Insula Popina (jud. Tulcea) unde populaiile
componente prezint fluctuaii de densitate care accentueaz
mozaiculcromaticdinperioadaantezei.Asociaiaafostsemnalatde
autoriialianeiPimpinelloThymionzygoidiDihoru1970,creians
ireconsiderstatutulsintaxonomicprinncadrareasanclasaSedo
Scleranthetea, n cadrul creia constituie mai mult o alian de
origine balcanic, dect expresia unor aspecte de vegetaie stepic.
Asociaia, n pofida impregnrii sale cu specii transgresive
continentale,rmnecaracterizatprinelementedeoriginebalcanic
(Thymuszygioides,Festucacallieri)imediteraneene(Teucriumpolium).
Srbu I. et al. (1997) analiznd fitocenozele de pe Insula Popina,
opteaz pentru ncadrarea lor tot n clasa FestucoBrometea, innd
cont de numrul mare de specii ale acestei clase gsite n structura
asociaiei.

BROMETALIAERECTIBr.Bl.1937
Reprezintpajitixeromezofilecantonatepesoluricalaroase.
Specii caracteristice: Bromus erectus, Carex montana, Carlina acaulis, C.
vulgaris, Centaurea stereophylla, Crepis praemorsa, Dorycnium
pentaphyllum ssp. herbaceum, Gentianopsis ciliata, Helianthemum
nummularium ssp. obscurum, Hypochoeris radicata, Iris graminea, Linum
austriacum, Ononis arvenis, Orchis tridentata, Polygala comosa,
Rhinanthusminor.

CirsioBrachypodionpinnatiHadaetKlikainKlikaetHada1944
Specii caracteristice: Brachypodium pinnatum, Bupleurum falcatum,
Cirsium pannonicum, Helianthemum nummularium ssp. nummularium,
Hypochoeris maculata, Inula salicina, I. ensifolia, Onobrychis arenaria,
Peucedanumcervaria,Prunellagrandiflora,Ranunculuspolyanthemosssp.
polyanthemoides, Scorzonera purpurea, Seseli annuum, Stipa tirsa,
Trifoliumalpestre,T.montanum,T.ochroleucon,T.pannonicum,Avenula
compressa, A. pubescens, Bromus erectus, Carex flacca, C. montana,
Centaurea scabiosa, Cirsium pannonicum, Gentiana cruciata, Polygala
comosa,P.major,Veronicateucrium.


274
470. Carici humilisBrachypodietum pinnati So (1942) 1947 (Syn.:
Brachypodietum pinnati auct. roman.; Caricetum humilis
subcarpaticum Ciocrlan (1968) 1969; BrachypodioFestucetum
sulcatae Ghia 1962; DorycnioBrachypodietum pinnati Csrs et
Kovcs1962;OnonoBrachypodietumpinnatiPanait1969)
Cenozele xerofile edificate de Carex humilis i Brachypodium pinnatum
suntrspnditenCmpiaTransilvaniei,MuniiApuseni(Bedeleu),n
mprejurimile Blajului i depresiunile Sibiului i Braovului, dealurile
subcarpatice,avndoarieextinsnaranoastr.
Pe Dealul CetiiLempe (jud Braov) cele mai frecvente nsoitoare
sunt: Thymus comosus, Hyacynthella leucophaea, Festuca rupicola, Stipa
joannis, S. capillata, Stachys recta, Inula ensifolia, Agropyron intermedium,
Veronica spicata, Thymus pulegioides, Onobrychis arenaria, Achillea
pannonica,Peudecanumarenarium,Teucriummontanum,Potentillacinerea,
Anthericum ramosum, Genista tinctoria, Asperula cynanchica, Paronychia
cepahotes, Iris aphylla, Galium verum. n cadrul asociaiei, pe Dealul
CetiiLempesadinstinsisubasociaiacaricetosumhumilisSanda
et al. 2001 (Syn.: Thymo (comosi)Caricetum humilis Morariu et Danciu
1977) ce se dezvolt cu precdere pe versanii superiori, cu expozitie
sudic, puternic nsorii i cu calcarele ieite la zi. n cadrul asociaiei
mai sunt cunoscute multe subasociaii (Sanda et al. 1998) care
subliniazspecificulregionalalacestorfitocenoze.

471. GypsophiloBrachypodietumpinnatiSzab1983
Cuprindevegetaiainstalatpegipsurinzonapiemontannordestic
a Munilor Apuseni (Valea Cuului i cursul superior al Vii
Almaului).nstructuraacesteiasedifereniazoseriedespeciilegate
desubstratulbogatnsulfaidecalciu,respectivarendzinelorformate
pe gipsuri. Dintre acestea se remarc n primul rnd Gypsophila
fastigiata ssp. arenaria, Echinops ritro ssp. ruthenicus, Erucastrum
nasturtiifolium, Crepis neglecta. Caracteristice pentru asociaie sunt
Gypsophilafastigiatassp.arenariaiBrachypodiumpinnatum.


275
472. Thymo pannoniciStipetum stenophyllae Sanda et al. 1998 (Syn.:
StipetumstenophyllaetranssilvaticumSo1946apudSo1947)
Asociaiaseinstaleazpesuprafeerestrnse,situatepecoamelededeal
sau n treimea superioar a pantelor sudice, sudestice i sudvestice.
A fost semnalat din Cmpia Transilvaniei, mprejurimile Blajului,
ValeaSebeului,ValeaGuterieiipodiulSecaelor.
Aceste cenoze sunt caracterizate prin prezena multor elemente
xerofile, dar i a celor mezofile ca: Trifolium pratense, Lotus
corniculatus, Onobrychis viciifolia, Pimpinella saxifraga, Seseli annuum,
Carex humilis, Plantago argentea, Dianthus carthusianorum, Hypochoeris
maculata, Adonis vernalis, Hieracium bauhinii, Peucedanium cervaria,
Potentillaarenaria,Chrysopogongryllus,Salviaaustriaca,etc.

473. Rhinantho rumeliciBrometum erecti Sanda et Popescu 1999


(Syn.:Brometumerectiauct.roman.).
BromuserectusformeaznCmpiaTransilvanieifitocenozecompacte
pe suprafee destul de mari. Acestea ocup pe regul versanii cu
expoziievesticsausudvestic,nsoriiicunclinaiemediede10
15.
n cadrul asociaiei sunt bine reprezentate speciile caracteristice
claselor FestucoBrometea, Arrhenatheretea i Molinio
Arrhenatheretea.
Dintrecelecuoconstanmare,nafaradecaracteristicileRhinanthus
rumelicus i Bromus erectus, amintim: Knautia arvensis, Leucanthemum
vulgare, Thymus pulegioides, Stellaria graminea, Trifolium pratense, Briza
media,Lotuscorniculatus,Dianthuscarthusianorum.
Subasociaia caricetosum humilis (So 1946, 1947) Sanda et al. 1998,
maixerofil,secaracterizeazprindominaiaspeciilorCarexhumilisi
Carexcaryophyllea.

474. FestucovalesiacaeDanthonietumcalycinaeBocaiu1972
FitocenozeledeDanthoniacalycinaiFestucavalesiacaseinstaleazpe
versani puternic nsorii, cu soluri argilonisipoase, adeseori intens
levigate. ncompoziia asociaiei seremarcuncontingent ridicatde
specii mezofile de tip Mesobromion, ca i numeroase elemente
transgresive din clasa MolinioArrhenatheretea ca: Leucanthemum

276
vulgare, Festuca rubra, Rumex acetosa, Knautia arvensis, Colchicum
autumnale, Trifolium pratense, Cerastium holosteoides. Cenoze
reprezentative au fost identificate pe valea Cernei, la Borlova, sub
MunteleMic.

BRACHYPODIOCHRYSOPOGONETALIA (Horvatic 1958)


Bocaiu1972
DanthonioBrachypodionBocaiu1972
Cuprinde pajitile xerice din provincia balcanoiliric, impregnate cu
numeroaseelementesubmediteraneene,dinalcturireacroralipsesc
cele continentale. Cu tot caracterul lor aparent xeric din sezonul
estival,cenozeledinaceastaliansenfiripeazncondiiidestulde
umede (600800 mm anual), avnd astfel un accentuat caracter
mezofil,pusnevidendeprezenaunuicontingentridicatdespecii
de tip Mesobromion. Sub aspectul zonalitii, asociaiile reunite n
aceastaliansuntreprezentateprincenozelesecundareinstalatepe
teritoriile defriate apartenente climaxului potenial al alianelor
QuercionfrainettoiQuercionpetraeae.
Specii caracteristice: Chryzopogon gryllus, Dantonia alpina, Ferulago
sylvatica,Veronicaaustriaca,Achilleacrithmifolia,Carlinaacanthifolia,iar
difereniale:Brachypodiumpinnatum,Moenchiamantica.

475. DanthonioChrysopogonetumgrylliBocaiu(1970)1972
CenozeleedificatedeChrysopogongryllusnraporturidecodominan
cu Danthonia alpina ocup arii extinse n sudul Banatului. n pofida
aparenelorxerice,aceastgrupareprezintuncaracterpreponderent
mezofil. Se dezvolt luxuriant pe soluri nisipoargiloase, de obicei
afnate,cusuficientumiditatelanceputurilesezonuluidevegetaie,
acoperindattpantelensorite,ctiplatourile.
Fitocenozele identificate de Sanda et Popescu (1991) n culoarul Cernei
prezentau ca specii frecvente pe: Poa bulbosa, Anthoxanthum odoratum,
Muscari comosum, Trifolium michelianum, Trifolium campestre, Trifolium
scabrum, Trifolium alpestre, Potentilla argentea, Hieracium auricula,
Galiumpedemontanum.
Subasociaiafestucetosumvalesiacae(Bocaiu1972)SandaetPopescu
1999 (Syn.: Festuco valesiacaeDantonietum alpinae (Bocaiu 1970) 1972)

277
vegeteaz pe versani puternic nsorii i cu un regim xeric mai
pronunat.

476. FestucorubraeDanthonietumCsrsetal.1968
Se nfiripeaz pe versani mai umbrii, cu soluri afnate, nisipo
argiloase. Optimumul ecologic al acestei asociaii, care ptrunde
adncdealungulvilorpnndepresiunileintramontane,pareafi
determinatdeizohieteleanualede7001000mm.Caurmareaacestor
condiii, n structura acestei asociaii domin adesea speciile clasei
MolinioArrhenatheretea ca: Rhinanthus rumelicus,Linum catharticum,
Campanula patula, Euphrasia rostkoviana, Cynosurus cristatus, Genista
tinctoria, Achillea millefolium, fa de cele de tip Mesobromion. De
cele mai multe ori aceast asociaie alctuiete enclave condiionate
edafic pe fondul compact al fitocenozelor de Festuco rubrae
Agrostetumcapillaris.

477. DanthonioalpinaeStipetumstenophyllaeGhia1941
Asociaiavegeteazpecoameledealurilorprecumipeversaniipuin
nclinai,expuisprenordest,nordvestsauchiarsprenord.Alturide
Stipa stenophylla i Danthonia alpina, la edificarea acestor fitocenoze
participurmtoarelespeciixerofile:Festucarupicola,Koeleriamacrantha,
Phleum montanum, Carex humilis, Potentilla arenaria, Stachys recta,
Verbascum phoeniceum, Campanula sibirica. Caracterul mezofil al
asociaiei este marcat prin prezena mezofitelor comune din pajitile
versanilorumbrii.

478. DanthonioBrachypodietumpinnatiSo(1946)1947
Aceste pajiti se ntlnesc exclusiv sub form de fnee, de dealuri, pe
vetrele vechilor pduri defriate din etajul stejarului. n pajitile intens
punate specia edificatoare Danthonia alpina a disprut i a fost
nlocuit de Festuca rupicola. Asociaia prefer pantele domoale cu
expoziienordicsaunordvestic.
Alturi de Danthonia alpina se ntlnesc constant speciile: Festuca
rupicola, Brachypodium pinnatum, Koeleria macrantha, Briza media,
Trifolium montanum, T. campestre, Festuca valesiaca, Lotus corniculatus,
Chamaespartium sagittale, Chamaecytisus albus, Dorycnium pentaphyllum

278
ssp. herbaceum, Astragalus monspessulanus, Linum flavum, Polygala
major, Salvia pratensis, S. austriaca, Thymus glabrescens, Plantago media,
Asperula cynanchica, Achillea millefolium, A. pannonica, Leucanthemum
vulgare,Potentillaarenaria,Rhinanthusmajor.
Subasociaia festucetosum rupicolae (Csrs et al. 1961) Sanda et
Popescu 1999 (Syn.: Festuco rupicolaeDanthonietum alpinae (Csrs et
al.1961)secaracterizeazprinpredominareaspecieiFestucarupicola.

XXIX. KOELERIOCORYNEPHORETEA Klika in Klika et Novk


1941 (Syn.: SedoScleranthetea Br.Bl. 1955; FestucoSedetea Oberdorfer
1975)
Grupeaz vegetaia pionier instalat pe prundiuri i soluri
pietroase care este reprezentat prin fitocenoze acidofile, xeroterme,
deschise.
Specii caracteristice: Acinos arvensis, Arabidopsis thaliana, Arenaria
leptoclados, A. serpyllifolia, Carex stenophylla, Cladonia furcata, Draba
nemorosa, Echium vulgare, Erodium cicutarium, Erophila verna,
Helichrysumarenarium,Herniarniaglabra,Hieraciumpilosella,Holosteum
umbellatum, Kohlrauschia prolifera, Medicago minima, Minuartia viscosa,
Myosotis ramosissima, M. stricta, Poa bulbosa, Potentilla argentea, P.
inclinata, Racomitrium canescens, Rumex acetosella, Scleranthus annuus
ssp.polycarpus,Sedumacre,S.rupestre,S.sexangulare,Trifoliumarvense,
T. campestre, Valerianella locusta, Veronica arvensis, V. verna, Vicia
lathyroides,Violakitaibeliana,Syntrichiaruralis.

CORYNEPHORETALIA CANESCENTIS Klika 1934 (Syn.: Thero


AiretaliaOberdorferinOberdorferetal.1967)
Grupeazvegetaiadepeterenurilenisipoaseipietriuri.
Speciicaracteristice:Alyssumdesertorum,A.montanum,Bassialaniflora,
Cerastiumsemidecandrum,Corynephoruscanescens,Euphorbiaseguierana,
Hypericum perforatum, Scleranthus annuus ssp. annuus, Spergula
morisonii,Thymusserpyllum,Violaarvensis,V.tricolor.


279
TheroAirionR.TxenexOberdorfer1957
Reprezintvegetaiaefemerdepenisipuriiterenuriacide.
Specii caracteristice: Aira caryophyllea, A. elegantissima, Filago minima,
F. vulgaris, Hypochoeris glabra, Sagina apetala, S. ciliata, Vulpia myuros,
Ornithopusperpussilus,Trifoliumstriatum,Ventenatadubia.

479. FilaginiAperetumOberdorfer1957
FitocenozeleaufostdescrisedepegrinduriledinteGigheraiNedeia
(jud. Dolj), i CainOneti (Guru M. 2004). n pajitile nsorite din
Depresiunea CainOneti (sectorul CiuiOituz) fitocenozele
asociaiei sunt rspndite fragmentar prezentnd o acoperire redus
(7080%) i o compoziie floristic mai srac n specii. Speciile
caracteristice asociaiei, Filago vulgaris i Apera spicaventi, sunt i
dominante, fiind nsoite mai frecvent de Filago arvensis, F. minima,
Gypsophila muralis, Trifolium arvense, Apera spicaventi, Daucus carota,
Hypericum perforatum, Matricariaperforata, Conyza canadensis, Erygeron
annuus.
Dintre celelalte specii de FestucoBrometea i Molinio
Arrhenatheretea amintim: Agrostis capillaris, Crepis biennis, Cynosurus
cristatus, Holcus lanatus, Achillea collina, Anthemis tinctoria, Carlina
vulgaris (Guru 2004). Fitocenozele sunt mbogite i de o serie de
elemente venite din culturile agricole, ca: Agrostemma githago,
Valerianella locusta, V. lasiocarpa, Kickxia elatine, Centaurea cyanus,
Anthemisarvensis,Scleranthuusannuus.

480. FilaginiVulpietum Oberdorfer 1938 (Syn.: Hordelymo asperi


VulpietumG.Popescu1992;ass.VulpiamyurosBuiaetal.1959).
Solurile aluvionare nisipoase, precum i prloagele n curs de
neleniresuntcolonizatedeaceastasociaie.ncompoziiafloristic
a acestor cenoze se remarc prezena unui numr apreciabil de
caracteristice transgresive ale ordinului Festucetalia valesiacae, care
sugereaz sindinamica acestor grupri n direcia instalrii
fitocenozelorxerofilegrupatenacestordin.
RaiuO.(1968)omenioneazdinextremitateasudesticafosteiinsule
AdaKaleh iar Roman N. (1974) din Podiul Mehedini. Fitocenozele
din Banat sunt impregnate cu unele elemente cu caracter meridional

280
(Ventenatadubia,Achilleachrithmifolia,Dasypyrumvillosum),pecndcele
din Transilvania (SchneiderBinder E. 1970) sunt pauperizate de specii
sudiceielementecaracteristicecenotaxonilorderangsuperior.

481. VulpioAiretumcapillarisPauc1941
Se dezvolt exclusiv pe roci silicioase, pe pietriuri cuaritice sau pe
granite alterate. Solul este scheletic cu roci la zi. Vulpia myuros i Aira
capillaris formeaz fitocenoze care reuesc s acopere n proporie de
30 90% solul. Asociaia descris din munii CodruMuma prezint,
excluznd cele dou codominante, ca specii caracteristice pe Trifolium
arvense, Dianthus armeria, Galium divaricatum, Potentilla argentea, Filago
minimaiFilagogermanica.

482. Trifolio molineriiDasypyretum villosae Bocaiu et Resmeri


1967 (Syn.: Dasypyretum (Haynaldietum) villosae (Buia et al. 1959)
Roman1974)
Nucleuldespeciicaracteristice:Dasypyrumvillosum,Trifoliummolineriii
AegilopscylindricaserecunoateincompoziiaasociaieideHaynaldia
villosa, descris de Buia A. et al. (1960) din Oltenia. Asociaia prezint
exigene trofice mai ridicate dect FilaginiVulpietum, vegetnd
ndeosebi pe solurile nisipoase de la baza pantelor, unde n urma
levigrilorseproduccoluvionribogatensubstanehumice.
Asociaia se dezvolt de asemenea pe prloage n curs de nelenire,
unde premerge procesului de reinstalare a asociaiilor deselenite de
Festuca valesiaca i Chrysopogon gryllus. Este alcatuit din terofite, dei
hemicriptofitele particip n numr mare, ndeosebi prin numeroase
speciiruderale.

483. Ventenato dubiaeXeranthemetum cylindraceum (Borza 1950)


Sandaetal.1988
Asociaiaestecantonatpelocuriuscate,pepantensorite,undepnza
de ap freatic se afl n profunzime. Ca specii indicatoare i
caracteristiceamintim:Xeranthemumcylindraceum,X.annuum,Ventenata
dubia, Trifolium striatum, Medicago minima i Botriochloa ischaemum.
Aceste pajiti dominate de terofite urmeaz ca evoluie dup

281
buruieniurilecareseinstaleazpeterenurilelsatenecultivate,fiind
succedatedeBotriochloetumischaemisauChrysopogonetumgrylli.

ALYSSOSEDETALIAMoravec1967
Alysso petraeiSedion albi Oberdorfer et Th. Mller apud Mller
1961
Specii caracteristice: Alyssum alyssoides, Sedum album, Saxifraga
tridactylites,Thlaspiperfoliatum,Tortulamuralis,Sempervivumtectorum.

484. AlyssoSedetumOberdorferetTh.Mller1961
Asociaia realizeaz colonizri primare pe aluviuni nisipoase i
prundiurile rurilor din Banat (Mraconia, Ogaul Cprria, Valea
Ogradina,ValeaSohodolului).Pebazaabundeneirelativeaspeciilor
Petrorhagia saxifraga i Polycnemum arvense sa descris varianta
regionalbanaticumBocaiuetResmeri1969,pecareoconsiderm
casubasociaiapetrorhagietosumsaxifragaeSandaetal.2007.
Peprundiuriledelaguravilor,datoritacumulrilordedejecie,ca
i denudrilor toreniale, asociaia prezint un caracter staionar,
stabilindui compoziia prin recolonizri succesive. Pe aluviunile
nisipoaseexpusemaipuininundaiilorperiodice,odatcuamorsarea
pedogenezei, asociaia devine tot mai structurat, evolund spre cea
deFilaginiVulpietum.

485. AlyssopetraeiSedetumhispaniciSchneiderBinderetal.1971
Asociaia a fost semnalat din Cazanele Mari, Valea Mraconiei,
DubovaiPlavievia(jud.Mehedini).
Speciileedificatoareicaracteristicesunt:SedumhispanicumiAlyssum
petraeum.Cansoitoarecusemnificaiecenoticiecologicamintim:
Petrorhagiasaxifraga,Poabulbosa,Saturejakitaibelii,Ceterachofficinarum,
Stipaeriocaulis,Scabiosacolumbaria,Melicaciliatavar.flavescens,Achillea
crithmifolia.
De asemenea, se remarc prezena n aceste fitocenoze a unor specii
carpatobalcanice, ca: Thymus comosus, Alyssum petraeum, Centaurea
triniifolia, Erysimum comatum, Campanula sibirica ssp. divergens,
precumianumeroaseelementepontice,balcaniceimediteraneene.


282
486. AlyssetummuralisPopetHodian1979
Fitocenozele de Alyssum murale au fost identificate pe isturile
cristalineacoperitecu unstrat subirede sol,bogat npietrimrunt,
ntrecoasteledealurilorGiluiTarnia(parteastngaviiSomeului
Cald,jud.Cluj).
Dintre speciile cu frecven mare amintim: Artemisia absinthium,
Artemisia campestris var. psilophylla, care realizeaz faciesuri
caracteristice.
Asociaiaestedominatnumericdeelementeeurasiaticeieuropene
alturi de care se remarc speciile meridionale care confer acestor
cenozeunspecificfloristicheterogen.Esteogruparesaxicolheliofil,
moderattermofil, slab acidofil pn la neutrobazifil. Aceast
grupare pionier evolueaz spre pajiti de Stipo eriocaulis
Festucetumpallentis.

SedoScleranthionBr.Bl.1949
Specii caracteristice: Silene rupestris, Sedum annuum, Scleranthus
polycarpos.

487. SilenorupestrisSedetumannuuiOberdorfer1957
Cenozele saxicole ale acestei asociaii relictare au fost identificate de
ColdeaG.(19951996)laextremitateasudicamunilorMaramurepe
ValeaCisla,lacirca3kmdelocalitateaBaiaBora.Elepopuleazpe
suprafee mici (35 m
2
) grohotiurile grosiere de la baza versanilor
estici,culitosolsuperficialidiscontinuu.
SpeciacaracteristicpentruasociaieidereguldominantesteSilene
rupestris, ea fiind nsoit frecvent de elementele acidofile Agrostis
capillaris, Thymus pulegioides, Sedum annuum, Veronica officinalis, Silene
dubia i Rumex acetosella, carei confer specificul su ecologic.
Caracterul pionier al acestor fitocenoze este evideniat de prezena
ctorvaspeciicaracteristicepentruclasca:Cerastiumsemidecandrum,
Seleranthusannuus,Sedumfabaria,Rumexacetosella.


283
TRIFOLIOARVENSIFESTUCETALIAOVINAEMoravec1967
Hyperico perforatoScleranthion perennis Moravec 1967 (Syn.:
TunicoScleranthionCsrsetal.1968)
Specii caracteristice: Scleranthus perennis, Hypericum perforatum,
Trifoliumarvense.

488. Genisto spathulataeAgrostietum coarctatae SchneiderBinder


1975(Syn.:ThymoFestucetumvalesiacaeSchneiderBinder1974)
Formeaz pajiti bine nchegate n locuri nisipoase cu pietri grosier
sau mai fin, pe pante nsorite, de preferin n prile superioare ale
pantelor i coamelor de deal, unde prin levigare iese la suprafa
pietriulvechilorterasefluviale(SchneiderBinderE.1975).
Fitocenozele asociaiei se instaleaz n staiunile ocupate anterior de
variantelexerofilealegoruneteloracidofileapartinndalianeiVeronico
officinalisQuercionI.Pop1971.
AsociaiaprezintafinitiattpentruclasaNardoCallunetea,darmai
ales pentru clasa FestucoBrometea. Este citat pn n prezent numai
din teritoriul cuprins ntre MohuBungard i Vetem (jud. Sibiu).
Prezena i abundena mare a speciilor Thymus comosus i Festuca
valesiaca n cadrul acestor fitocenoze ne determin s ncadrm la
aceasta ca sinonim i cenotaxonul ThymoFestucetum valesiacae
SchneiderBinderE.nom.prov.1974.

489. PolytrichopiliferiScleranthetumperennisMoravec1967
AsociaiaafostcitatdeBocaiuN.(1970)dinmuniiarcuGodeanu
i Cernei n rezumatul tezei de doctorat: Flora i vegetaia Munilor
arcu, Godeanu i Cernei. Ulterior asociaia nu a mai fost reluat n
monografia publicat cu acelai titlu la Edit. Acad. R.P.R. (1971)
precum i n lucrrile referitoare la acest teritoriu. n accepiunea lui
Moravec J. (1967), nucleul de specii caracteristice este format din:
Scleranthus perennis, Festuca ovina, Veronica verna, Erophila verna,
Dianthus deltoides, Jasione montana, Pimpinella saxifraga, Hieracium
pilosella, Trifolium arvense, Thymus pulegioides, Plantago lanceolata,
Myosotisstricta,Polytrichumpiliferum.


284
490. ScleranthoErysimetum (Syrenietum) cuspidatae Csrs et al.
1968 (Syn.: ScleranthoPoaetum compressae Borza 1959; Petrorhago
VerbascetumspeciosaeDihoruetal.1973)
Reprezint o grupare pionier a prundiurilor, descris de pe Valea
Eelnia i Valea Mraconiei (jud. Mehedini). Speciile caracteristice
asociaiei, Scleranthus annuus, S. perennis i Erysimum cuspidatum, sunt
nsoite frecvent de Achillea crithmifolia, Alyssum alyssoides, Centaurea
bibersteinii,Trifoliumincarnatumssp.molinerii,Sedumrubens,Dasypyrum
villosum, Vulpia myuros, Rumex acetosella, Filago arvensis, Sedum
sexangulare, Rhacomitrium canescens, Herniaria glabra, etc. n cadrul
asociaieiaufostdescrisesubasociaiile:tunicosumCsrsetal.1968,
vulpietosumCsrsetal.1968itypicumCsrsetal.1968.

491. SedoPetrorhagietumsaxifragaeRoman1974
FitocenozeledePetrorhagiasaxifragacuSedumrubenssuntinstalatepe
prundiurilevilortorenialesaupepanteleteraselorundepietriula
fost adus la zi de eroziunea pluvial. Aceste pietriuri, silicioase n
general, conin cantiti nsemnate de nisip interstiial din care nu
lipsete CaCO3. nfiriparea acestor fitocenoze se face pe baza
vegetaieiiniialeconstituitdinPoabulbosaiSyntrichiaruralis.
Cele mai frecvente specii nsoitoare din aceste fitocenoze sunt:
Scleranthus annuus, Chondrilla juncea, Filago arvensis, Rumex acetosella,
Syntrichia ruralis, Thymus marschalianus, Xeranthemum annuum, Poa
bulbosa, Hieracium pilosella, Erysimum cuspidatum, Plantago scabra,
Alyssumdesertorum,Berteroaincana.

492. ScleranthetoTeucrietumpoliiAndreietPopescu1967
Fitocenozele asociaiei au fost descrise de pe culmea Pricopan, unde
reprezintunstadiudenierbareifixareasolului.
Dintre speciile semnificative ntlnite n aceste fitocenoze amintim:
Dianthus nardiformis, Sideritis montana, Asperula tenella, Heliotropium
suaveolens,Sempervivumruthenicum.
Pe insula Popina (Srbu et al. 1997) vegeteaz n condiii staionale
similare, avnd ca specii mai importante pe: Thymus zygoides,
Scleranthusperennis,Teucriumpolium,Alyssumalyssoides.


285
493. PlantaginetumandroalbidaePopescuettefureac1976
FormeazfitocenozecompactepeprundiurileDunriilaPlavievia
iSvinia.DominantestePlantagoaltissimavar.androalbidaalturide
caresemaintlnesc:Holoschoenusvulgaris,Inulabritannica,Carexhirta,
Agrostisstolonifera,Potentillasupina,Verbenasupina,etc.

XXX.STELLARIETEAMEDIAER.Txenetal.exvonRochow1951
(Syn.:ChenopodieteaBr.Bl.inBr.Bl.etal.1952;SecalieteaBr.Bl.inBr.
Bl.etal.1952)
Cuprinde vegetaia buruienrillor de pe terenurile arabile, din
grdiniidepelocurilenelucrate.
Specii caracteristice: Amaranthus retroflexus, Anagallis arvensis,
Anthemis arvenis, A. austriaca, A. cotula, Brassica nigra, Bromus arvenis,
B. secalinus, Capsella bursapastoris, Cardaria draba, Centaurea cyanus,
Chenopodium album, Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Conyza
canadensis, Euphorbia helioscopia, E. peplus, Galeopsis tetrahit, Geranium
pussilum, Glaucium corniculatum, Lamium amplexicaule, L. purpureum,
Matricaria perforata, M. recutita, Mentha arvensis, Myosotis arvensis,
Papaver rhoeas, Polygonum aviculare, P. convolvulus, Senecio vernalis, S.
vulgaris, Setaria viridis, Sinapis arvensis, Solanum nigrum, Sonchus
arvensis, S. asper, S. oleraceus, Stellaria media, Tripleurospermum
inodorum,Urticaurens,Veronicaarvensis,V.persica,Viciaangustifolia,V.
pannonica,V.sativa,Violaarvensis.

CENTAURETALIA CYANI R. Txen, Lohmeyer et Preising in R.


Txen1950(Syn.:SecalietaliaBr.Bl.1931)
Reprezintvegetaiasegetaliruderalmezoxerofilimezofil.
Specii caracteristice: Agrostema githago, Avena fatua, Chorispora tenella,
Consolidaregalis,Euphorbiaexigua,Fumariavaillanti,Galeopsisladanum,
Geraniumdissectum, Lathyrusaphaca, L.hirsutus,Lithospermumarvense,
Papaver rhoeas, Ranunculus arvensis, Sherardia arvensis, Thlaspi
alliaceum, T. arvense, Torilis arvensis, Vaccaria hispanica, Valerianella
dentata,Veronicapolita,Viciaperegrina,V.villosa.


286
Caucalidion lappulae (R. Txen 1950) von Rochow 1951 (Syn.:
SecalinionBr.Bl.1931)
Include vegetaia vernal din culturile de cereale pioase i
pritoare.
Specii caracteristice: Adonis aestivalis, A. flammea, Ajuga chamaepitys,
Anagallis caerulea, A. foemina, Asperula arvensis, Bifora radians,
Bupleurum rotundifolium, Camelina sativa ssp. microcarpa, Caucalis
platycarpos, Conringia orientalis, Euphorbia falcata, E. platyphyllos,
Galium tricornutum, Kickxia spuria, Lathyrus tuberosus, Legousia
speculumveneris,Melampyrumarvense,Nigellaarvensis,Papaverdubium,
Scandix pectenveneris, Silene noctiflora, Stachys annua, Torillis arvensis,
Valerianellarimosa.

494. LamioamplexicauliGeranietumdivaricatitefanetal.2000
Fitocenozele edificate de Lamium amplexicaule, Geranium divaricatum i
Veronica hederifolia, cu o acoperire medie de 4570%,vegeteaz pe soluri
mezobazice cu reacie slab acid sau neutr, nisipolutoase, calcifuge.
Fitocenozele au fost identificate n jud. Vrancea i prezint numeroase
specii caracteristice alianei i ordinului, ca: Papaver dubium, Consolida
regalis,Stachysannua,Lycopsisarvensis,etc.

495. GalioaparinaeGaliopsidetumtetrahitiHoreanuetal.1987
Esteoasociaievegetalcesedezvoltpesoluribogatenazotaidin
diverse culturi agricole i terenuri nelucrate. Cele dou specii
caracteristice,GaleopsistetrahitiGaliumaparine,suntnsoitefrecvent
de Stachys annua, Adonis aestivalis, Camelina sativa, Euphorbia
platyphyllos,BiforaradiansinumeroaseelementedeStellarieteamediae
ca:Avenafatua,Fallopiaconvolvulus,Centaureacyanus,Falcariavulgaris,
Agrostemma githago, Setaria glauca, Veronica polita, Sinapis arvensis,
Euphorbia helioscopia, Polygonum lapathifolium, Viola arvensis, Thlaspi
arvense, Lathyrus tuberosus, Vicia angustifolia, Consolida regalis, Papaver
rhoeas,Viciahirsuta,Anagallisarvensis,Equisetumarvense,Rubuscaesius,
Trifolium arvense, Raphanus raphanistrum, Spergula arvensis, Silene
gallica,Galeopsisladanum,Loliumtemulentum,Setariaviridis,Scleranthus
annuus, Agropyron repens, Convolvulus arvensis, Cirsium arvense,

287
Chenopodium album, Tripleurospermum inodorum, Sonchus arvensis,
Descurainiasophia,Cardariadraba,Lamiumamplexicaule.

496. AdonietoDelphinietum Br.Bl. 1970 (Syn.: Adonieto flammaeae


Valerianelletum lasiocarpae (Morariu 1959) Popescu et al. 1983); ass.
Delphinium orientaleVicia striata (Slavni 1944) So 1947; Adonieto
DelphinietumconsolidaebanaticumBorza1962)
Asociaiaesterspnditnculturiledegru,miriti,prloagedeunu
doianiundeConsolidaregalisiAdonisaestivalis,caspeciiedificatoare,sunt
nsoitefrecventde:Bilderdykiaconvolvulus,Papaverrhoeas,Capsellabursa
pastoris, Caucalis platycarpos, Setaria pumila, Stachys annua, Hibiscus
trionum, Lathyrus tuberosus, Sinapis arvensis, etc. Asociaia vegeteaz pe
cernoziomurilevigate.
Ca subasociaii sunt semnalate: polygonetosum convulvuli Todor al.
1971; lathyretosum hirsutae Todor et al. 1971; salvietosum reflexae
(VialariuetLeucov191)Popescu,SandaetDoltu1983.

497. CamelinomicrocarpaeAnthemidetumaustriaciHolzner1973
Frecvent prin semnturi, prloage, miriti, unde Anthemis striata i
Camelina microcarpa ca specii edificatoare, sunt nsoite de numeroase
elementealealianeiiordinuluica:Adonisaestivalis,Caucalisplatycarpos,
Consolida orientalis, Kickxia spuria, Stachys annua,Torilis arvensis, Geranium
dissectum,Lithospermumarvense.SentlnetefrecventnCmpiaRomn,
vegetndnaceleaicondiiicaiAdonietoDelphinietum.

498. CaucalidiAdonietum R. Txen 1950 (Syn.: ass. Caucalis lappula


Morariu1941)
Fitocenozele de Caucalis platycarpos i Adonis aestivalis se dezvolt
ndeosebi pe terenurile cultivate cu gru, bogate n calcare i puternic
nsorite.
Speciile nsoitoare mai frecvente sunt: Consolida regalis, Bilderdykia
convolvulus,Camelinamicrocarpa,Euphorbiavirgata,Centaureacyanus,etc.,
elementesegetalemultrspnditenculturiledepioase.


288
499. RanunculetumarvensisPassarge1964
Formeaz fitocenoze pe marginea culturilor sau n mici depresiuni,
unde specia de cultur a pierit datorit stagnrii apei n timpul
primverii. Dintre nsoitoare, mai frecvent ntlnite sunt: Sinapis
arvensis, Cardaria draba, Lathyrus tuberosus, Vicia striata, Nigella arvensis,
Papaver dubium, Caucalis platycarpos, Convolvulus arvensis, Polygonum
aviculare,Chondrillajuncea,Bilderdykiaconvolvulus.
Grigore (1971) semnaleaz subasociaiile typicum (ranunculetosum
arvensis)iranunculetosumsardoi.

500. Centaureo cyaniLathyretum tuberosi Sanda et Popescu 1999 (Syn.:


ass.LathyrusaphacaLathyrustuberosus(Kuhn1937)R.Txen1950)
Prefer solurile reavne, bogate n substane nutritive, unde cele dou
specii caracteristice Lathyrus tuberosus i Centaurea cyanus particip
activ la fixarea azotului n substrat. Dintre speciile frecvent ntlnite
amintim:Convolvulusarvensis,Anthemisautriaca,Delphiniumconsolida,
Bilderdykiaconvolvulus.

501. ConsolidoPolygonetum convolvulus Morariu (1943) 1967 (Syn.:


BiforoVicietum pannonicae Nyrdy et al. 1963; Bilderdykio
ConvolvuletumarvensisBurdujaetF.Diaconescu1978)
Asociaie rspndit n culturile de gru, prloage, miriti, unde
Consolida regalis i Bilderdykia convolvulus, ca specii edificatoare,
vegeteaz mpreun cu numeroase elemente caracteristice alianei i
ordinului, ca: Adonis flammea, Adonis aestivalis, Anagallis arvensis,
Camelinamicrocarpa,Stachysannua,Thlaspiarvense,etc.

502. LathyroAvenetumfatuaePassargeetJurko1975
SpeciilecaracteristiceAvenafatuaiLathyrustuberosussuntnsoitede
numeroase elemente ale alianei Caucalidion polycarpos ca: Stachys
annua, Euphorbia platyphyllos, Galeopsis ladanum, Adonis aestivalis,
precum ide celeale clasei Stellarietea mediae, ca: Centaurea cyanus,
Raphanus raphanistrum, Viola arvensis, Amaranthus retroflexus, Malva
sylvestris.


289
503. CaucalidilappulaeSetarietumKlika1935
Este semnalat din Bazinul Taslului (Baraba 1974) i din Lunca
Prutului(MititeluetBaraba1975),undespeciilecaracteristiceSetaria
pumila i Caucalis platycarpos sunt nsoite de Papaver dubium, Adonis
aestivalis,Turgenialatifolia,Ajugachamaepitys,Biforaradians,Bupleurum
rotundifolium, Galium tricornutum, Agrostemma gitago, Valerianella
limosa,V.dentata,Polycnemumarvense,Anagallisarvensis,Violaarvensis,
Cirsiumarvense,etc.

PanicoSetarionSissinghinWesthoffetal.1946
Cuprinde vegetaia buruienilor din culturile de rdcinoase i
cerealiere estivale, dominate mai ales de specii din clasa Molinio
Arrhenatheretea.
Specii caracteristice: Amaranthus hybridus, A. retroflexus, Diplotaxis
muralis, Echinochloa crusgalli, Galinsoga parviflora, Lycopsis arvensis,
Panicumcapillare,Setariapumila,S.viridis.

504. SperguloEchinochloetum crusgalli (Kruseman et Vlieger 1939)


R.Txen1950em.tefanetal.1987
Aufostsemnalatenculturiledinjud.Neam,pesoluribruneluvice,
reavne i cu un coninut ridicat de schelet. Cele dou codominante,
Spergula arvensis i Echinochloa crusgalli, mpreun cu Scleranthus
annuus i Setaria glauca, acoper terenul n proporie de 5570%. Cu
indici maximi de constan particip urmtoarele specii: Raphanus
raphanistrum,CirsiumarvenseiChenopodiumalbum.

505. Digitario sanguinalisGalinsogetum Beck 1941 (Syn.: Setario


GalinsogetumR.Txen1950;DigitarietumischaemiR.TxenetPreising
1942)
Cenozele asociaiei au fost identificate n culturi de porumb i
plantaii de vi de vie (Coroi M. 1999) la Rcoasa, Varnia, Stroane
(bazinuluitei)vegetndpesoluricutexturnisipolutoas.
Speciile caracteristice asociaiei, Setaria viridis, Digitaria sanguinalis i
Galinsoga parviflora, ultima fiind i dominant, sunt nsoite mai
frecvent de: Sonchus asper, Amaranthus retroflexus, Atriplex oblogifolia,
Chenopodium album, Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Sonchus

290
arvensis,Stellariamedia.
Subasociaiaeuphorbietosumpepli(Mititelu1972)SandaetPopescu
1999 (Syn.: GalinsogoEuphorbietum peplis Mititelu 1972) se dezvolt
printrestraturiledeflorineingrijiteingrdiniledelegume.

506. EchinochlooGalinsogietum parviflorae F. Diaconescu 1978


(Syn.:PanicoGalinsogetumR.TxenetBecker1942).
Prefersolurilereavne,umedesituatemaialespeteraseleinferioare
i n lunci, eumezobazicemezobazice, slab acid neutre. n favoarea
acestor fitocenoze o participare activ o au i alte elemente segetale
ca:Setariaglauca,Chenopodiumalbum,Polygonumlapathifolium.

507. ErigerocanadensisPanicetummiliaceitefan1993
A fost identificat pe terasele Tiiei, pe un cernoziom cambic, bine
aprovizionat cu substane nutritive. Structura fitocenozelor este
bietajat: stratul superior fiind dominat de Panicum miliaceum, rar
acompaniat de Sorgum halepense; iar statul inferior fiind alctuit din
Echinochloa crusgalli, Setaria glauca, Chenopodium album, Galinsoga
parviflora, Erigeron canadensis, Polygonum lapathifolium, Convolvulus
arvensis,Cirsiumarvense.

508. LathyroaphacaeAperetumR.TxenetRochow1950
EstecitatdeMititeluD.etal.1986dinculturiledegrudelaPreluca
Veche i Rzoare (jud. Maramure) avnd ca specii caracteristice
pentru asociaie pe: Apera spicaventi, Lathyrus aphaca, L. tuberosus i
Sherardiaarvensis.

509. SetariopumilaeSorghetumhalepensitefanetOprea1997
Vegeteaz n culturile de porumb, sfecl furajer, soia, grdini de
legume,situatepeteraseleinferioarealeSiretuluiialeafluenilorsi
(Brlad).
Substratul pedologic, reprezentat prin diverse tipuri de cernoziom,
aezat peste argil sau luturi grele, favorizeaz acumularea unor
pnze lenticulare de ap freatic. Astfel a fost posibil nmulirea
speciei Sorghum halepense, a crei rizomi groi, mpreun cu
rdcinileadventive,potajungepnlaadncimeade200250cm.
SpeciiledeSetaria(nspecialS.lutescens)facpartedintreburuienile

291
dominantenculturiledepritoare.
Uneori, la captul culturilor sau n apropierea anurilor de irigaii,
apar i unele buruieniuri specifice pentru terenurile ruderale (din
Artemisietea) sau pentru locuri umede (din Bidentetea sau
Phragmitetea).

510. EchinochlooSetarietumpumilaeFelfldy1942em.Mucina1993
Vegetaz pe soluri cu textur nisipolutoas, aprovizionate cu
compui de azot i uscate la suprafa. Speciile caracteristice i
dominantesunt:EchinochloacrusgaliiiSetariapumila,careprezinto
cretere rapid i care pot nbui plantele de cultur dac nu se fac
lucrridentreinere.
Dintre celelalte nsoitoare, notate n Bazinul uiei (Coroi AM.
2001) amintim: Polygonum lapatifolium, Galinsoga parviflora, Solanum
nigrum, Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Hybiscus trionum,
Panicummiliaceum,Portulacaoleracea,Anagallisarvensis.

511. SetarioAristolochietumclematitisF.Diaconescu1978
Este o grupare segetal, durabil i greu de combtut, care crete n
culturile de pritoare, vii i livezi. Prosper pe soluri uoare, de
obicei cernoziomuri levigate. Se deosebete de Aristolochio
Convolvuletum arvensis Ubrizsy 1965, 1967, prin nucleul de specii
alealianeiPanicoSetarioncufrecveniprezenlocalridicat.

512. Stachyo annuaeSetarietum pumilae Felfldy 1942 em. Mucina


1993(Syn.:ViciostriataeAnthemitetumaustriacaeSpiridon1970)
Se dezvolt pe miriti, culturi de pioase, unde cele dou specii
caracteristice, Setaria pumila i Stachys annua sunt nsoite frecvent de
elemente caracteristice alianei i ordinului. Este rspandit att pe
soluribrunrocatedepdure,ctipecernoziomuri,ntoatCmpia
Dunrii.
Ca subasociaie, din bazinul Crasnei este descris biforetosum
radiantis (Vialariu 1974) avnd ca difereniale pe Bifora radians,
MyagrumperfoliatumiConringiaorientalis.


292
513. AnthriscocaucaliStellarietumpallidaeSandaetPopescu1979
AsociaiaafostdescrisdelaMamaia,depenisipurilenefixatesauncurs
defixare,desubplantaiadeElaeagnusangustifolia.Esteoasociaiede
plante efemere, care la nceputul verii iau ncheiat ciclul de
vegetaie. Cele dou specii caracteristice i dominante ale asociaiei,
AnthriscuscaucalisiStellariapallida,suntnsoitefrecventdeCapsella
bursapastoris,Bromustectorum,Descurainiasophia,Taraxacumofficinale,
Galiumtricornutum,Geraniummolle,Anchusaorientalis,etc.

514. Stellarietum mediae Prodan 1939, Hada 1969 (Syn.: Galeopsido


tetrahitiStellarietummediaePassarge1975)
Asociaia a fost descris sumar de Prodan I. (1939) din grdinile din
Transilvania.SpeciacaracteristicStellariapallida,overnalautentic,
vegeteaz pe soluri bogate n substane organice n descompunere,
unde alctuiete un covor aproape continuu. Dintre speciile
nsoitoare amintim: Lamium amplexicaule, Capsella bursapastoris,
Geraniumpusillum,Veronicapolita,Veronicapersica,etc.

515. DigitarioSetarietum pumilae Felfldy 1942 corr. Borhidi 1996


(Syn.:SetarioDigitarietumFelfldy1942)
Asociaia dominat de Setaria pumila i Digitaria sanguinalis a fost
semnalat n plantaiile de vi de vie din podgoriile Cotnari, Iai,
Hui(SrbuC.2002),undeceledouspeciiedificatoareidominante
sunt nsoite frecvent de: Amaranthus retroflexus, Portulaca oleracea,
Xanthium italicum, Convolvulus arvensis, Conyza canadensis, Linaria
vulgaris,Elymusrepens,Seneciovulgaris.

TrifolioMedicaginion sativae (Balzs 1944) So et Timr in Timr


1954
Specii caracteristice: Cuscuta campestris, C.trifolii,Helminthia echioides,
Loliummultiflorum,Orobanchelutea,O.minor.

516. Plantagini lanceolateMedicaginetum (Balzs 1944) So et


TimrinTimr1954
Grigore (1968) semnaleaz faciesurile cu: Verbena officinalis, Erophila
verna i Taraxacum officinale, n buruieniuri din lucerniere i trifoiti

293
rrite semnalate din interfluviul TimiBega (Freidorf, Snmihaiul
Romn, Peciul Nou). Szab T. A. (1971) le citeaz din Transilvania
(Srel, Chirale, Lechina). Nu sunt prezentate relevee n literatura
despecialitate.

CHENOPODIETALIA ALBI R. Txen (1937) 1950 (Syn.: Aperetalia


spicaventiJ.TxenetR.TxeninMulatoBelizetal.1960)
Grupeaz vegetaia buruienriilor din culturi i de pe terenurile
nelucrate.
Speciicaracteristice:Androsaceelongata,Anthemisarvensis,Aperaspica
venti, Arabidopsis thaliana, Bromus secalinus, Centaurea cyanus,
Chenopodium polyspermum, Echinochloa crusgalii, Galinsoga parviflora,
Lolium remotum, L. temulentum, Oxalis stricta, Raphanus raphanistrum,
Scleranthus annuus, Spergula arvensis, Veronica opaca, V. persica, Vicia
hirsuta,V.tetrasperma.

Scleranthionannui(Krusemanet Vlieger1939)SissinghinWesthoff
etal.1946(Syn.:AgrostionspicaventiR.Txen1947)
Reprezint vegetaia buruienriilor cantonate pe soluri argiloase
neutre,acideinisipoargiloase.
Specii caracteristice: Anthemis arvensis, Aphanes arvensis, Centaurea
cyanus, Galeopsis tetrahit, Polycnemum arvense, Rumex acetosella,
Scleranthusannus,Spergulaarvensis,Veronicahederifolia,Viciahirsuta,V.
tetrasperma.

517. AphaniMatricarietum chamomillae R. Txen 1937 corr. So 1960


(Syn.:AlchemilloarvensisMatricarietumchamomillaeR.Txen1937)
n cmpia Munteniei, asociaia este rspndit n jurul crovurilor i
microdepresiunilor, pe terenuri podzolite, temporar bltite de
precipitaiidinsezonulvernal.
Specia caracteristic Aphanes arvensis crete abundent acoperind
aproape complet suprafee apreciabile. Aceste fitocenoze de Aphanes
arvensis i Matricaria recutita sunt dispuse circular, formnd bordura
extern a asociaiilor clasei IsotoNanojuncetea ce ocup suprafee
nsemnate n crovurile din Cmpia Romn. n cadrul asociaiei

294
participunnumrrestrnsdespecii,ntrecaremenionm:Scleranthus
annuus,Gypsophilamuralis,Anthemisarvensis,Filagoarvensis,etc.

518. ScleranthoTrifolietum arvensis Morariu 1943 (Syn.: Trifolio


arvensisLegousietum speculiveneris Spiridon 1970; Kickxieto
ScutellarietumhastifoliaePauc1941)
Fitocenozele asociaiei sunt frecvente att pe soluri brunrocate de
pdure ct i pe cernoziomuri. Alturi de Scleranthus annuus i
Trifolium arvense, ca specii caracteristice i codominante, se mai
ntlnesc: Centaurea cyanus, Viola arvensis, Filago arvensis, Cirsium arvense,
Consolida regalis, Gypsophila muralis, Anthemis arvensis, Polygonum
aviculare,Brassicanigra,etc.

519. SperguloAperetumspicaeventiSo(1953)1962
Populeaz culturile de cereale pioase i in. Prefer soluri nisipoase,
moderat acid neutre, adesea srace n humus. Pe lng speciile
edificatoare i dominante, Apera spicaventi i Spergula arvensis, se
evideniazVeronicapolita,CirsiumarvenseiGaliumaparine.

520. VicietumtetraspermaeKrusemanetVlieger1939
Este descris din bazinul Taslului (Baraba 1974) i jud. Suceava
(Mititelu et al. 1987) din culturi de pioase i de in, unde specia
dominant, Vicia tetrasperma, are ca nsoitoare mai frecvente pe
Spergula arvensis, Centaurea cyanus, Anthemis arvensis, Scleranthus
annuus, Apera spicaventi, Galium tricornutum, Vicia villosa, Euphorbia
helioscopia, Polygonum convolvulus, Cirsium arvense, Convolvulus
arvensis,Viciastriata.

VeronicoEuphorbion Sissingh ex Passarge 1974 (Syn.: Fumario


EuphorbionTh.MllerinGrs1966)
Aliana grupeaz fitocenozele de buruieni de pe terenurile arabile i
dingrdinicaresedezvoltpesoluricureacieneutrbazic.
Specii caracteristice: Erodium cicutarium, Euphorbia helioscopia, E.
peplus, Fumaria officinalis, F. schleicheri, Lepidium campestre, Veronica
agrestis,V.polita.


295
521. SetarioVeronicetumpolitaeOberdorfer1957
Fitocenozele de Setaria pumila i Veronica polita au fost descrise din
culturiagricolealejud.Neam(tefan1991),fitocenozencareuneori
Stellariamediaestesubdominant.
Cele mai frecvente specii nsoitoare sunt: Consolida regalis, Lamium
amplexicaule, Fumaria schleicheri, Amaranthus retroflexus, Echinochloa
crusgalli, Setaria viridis, Chenopodium album, Polygonum aviculare,
Sinapis arvensis, Viola arvensis, Cirsium arvense, Polygonum
lapathifolium,Galeopsistetrahit,Elymusrepens,etc.

522. EchinochlooVeronicetumpersicaePassarge1975(Syn.:Lapsano
VeronicetumpersicaePassarge1975)
Vegeteaz la Frauii Vechi, n cultura de orzoaic (Mititelu D. et al.
1987), unde cele dou specii caracteristice: Echinochloa crusgalli i
Veronica persica sunt nsoite mai frecvent de: Polygonum lapathifolium,
Stellaria media, Armoracia rusticana, Chenopodium album, Galinsoga
parviflora,Setarialutescens,etc.

523. LamioVeronicetum politae Prodan 1939, Kruseman et Vlieger


1939(Syn.:LamioVeronicetumpolitaeKorna1950)
Este o asociaie pionier ce are n compoziia sa floristic numeroase
specii vernale, anuale. n Bazinul Cernei de Olte a fost identificat
doar n cteva localiti: Giuleti, Tortoieti, Mciuca, Ciumagi i
Frteti, la marginea culturilor de vii sau n plantaiile viticole
prsite (Rduoiu 2006). n ar o menioneaz civa botaniti
(Grigore 1968; Diaconescu F. 1978; Sanda et al. 2001; Sanda 2002;
SrbuC.2003;HuanuM.2004).
FitocenozeledeLamiumamplexicaule,L.purpureumiVeronicapolitaau
ca specii nsoitoare mai frecvente pe: Capsella bursapastoris, Stellaria
media, Veronica hederifolia, Potentilla anserina, Thlaspi perfoliatum,
Cirsiumarvense,Conyzacanadensis,Descurainiasophia.


296
524. Fumarietumofficinalis(KrusemanetVlieger1939)R.Txen1950
(Syn.:VeronicoFumarietumR.Txen(1944)1955)
Sedezvoltpringrdiniiculturislabntreinute,peterenurirmase
nelucrate dar cu sol afnat i bogat n azotai. Este o asociaie vernal
cumultespeciianuale,segetaleiruderale.
Specii de recunoatere: Fumaria officinalis, Veronica polita, Veronica
persica, Sonchus asper, Thlaspi arvense, Lamium purpureum, L.
amplexicaule, Euphorbia helioscopia, Polygonum persicaria, Sonchus arvensis,
Chenopodiumpolyspermum, Seneciovernalis, Stellariamedia.Asociaiaeste
menionat din Muntenia (mprejurimile Bucuretiului) i interfluviul
JiuDesnui, de unde Cru (1973) citeaz un facies cu Fumaria
vaillantii.

525. GalinsogoEuphorbietumpeplisMititelu1972
Asociaia a fost descris din Moldova unde se dezvolt n diverse
culturidelegumeiflori,nlivezi,pesolurirelativumedeiumbrite.
Fitocenozele sunt dominate de Euphorbia peplus, iar Galinsoga
parvifloraestesubdominantnumainunelefitocenoze,caiArtemisia
annua.
Cele mai frecvente nsoitoare sunt Sisymbrium officinale, Capsella
bursapastoris, Sonchus arvensis, Stellaria media, Plantago major, Poa
annua,Amaranthusretroflexus.

PolygonoChenopodion polyspermae (Koch 1926) Sissingh in


Westhoff et al. 1946 (Syn.: PolygonoChenopodion polyspermae Koch
1926)
Reprezint vegetaia buruienriilor din culturile de rdcinoase i
cerealiereestivale.
Specii caracteristice: Chenopodium hybridum, C. polyspermum, Galeopsis
speciosa, Galinsoga ciliata, Oxalis stricta, Polygonum hydropiper, P.
persicaria,P.amphibiumf.terestre,Sonchusasper,Symphytumofficinale.

526. GaleopsidetumspeciosaeKrusemanetVlieger1939
Seinstaleaznculturiledepritoareneirigateinspecialncelede
cartofdinnordulrii(jud.Suceava).

297
ncomponenafitocenozelorsuntcuprinsespeciisegetale,anuale,ntre
careGaleopsisspeciosaiGaleopsistetrahitdeinunrolimportant.Alturi
deacesteasemaidezvolt:Stellariamedia,Galinsogaparviflora,Capsella
bursapastoris, Senecio vulgaris, Sonchus asper,S. arvensis,Plantago major,
Potentilla reptans. Asociaia este rspndit n bazinele Tarcului i
BistrieiAurii.Nusuntprezentatetabelefitocenologicenliteratur.

527. SonchoVeronicetum agrestis Br.Bl. 1949 (Syn.: Soncho arvensis


ErigerontetumcanadensisMititelu1971)
Este semnalat de Borza (1959) din valea Sebeului n apropiere de
Seca. Diaconescu F. (1978) i Mititelu D. (1971) citeaz aceste
fitocenozedinMoldova.
Asociaia vegeteaz pe soluri grele, lutoase i umede. Aceste agro
fitocenozedeinomareputeredeacoperireprincretereaviguroasa
speciilor,nmajoritatedetalienalt.
mpreun cu speciile edificatoare, Sonchus arvensis i Veronica agrestis
mai vegeteaz: Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Veronica polita,
Euphorbiahelioscopia,Setariaviridis,Setariapumila,Setariaverticillata.

528. StellarioFumarietumschleicheriPop1988
AsociaiaestedescrisdinspaiilecultivatealeGrdiniiBotanicedin
ClujNapoca. Majoritatea speciilor acestei asociaii sinantropice sunt
terofite (78%). Cele dou specii caracteristice i dominante Fumaria
schleicheri i Stellaria media au ca nsoitoare mai frecvente peLamium
amplexicaule,Capsellabursapastoris,Polygonumaviculare.

529. PanicoChenopodietumpolyspermiR.Txen1937
Fitocenozele edificate de Echinochloa crusgalli i Chenopodium
polyspermumsuntnsoitefrecvent,de:Chenopodiumalbum,Polygonum
lapathifolium, Setaria pumila, Equisetum arvense, E. ramosissimum,
Cirsiumarvense,Sonchusasper,Convolvulusarvensis,Falcariavulgaris.
n cadrul asociaiei au fost descrise subasociaiile chenopodietosum
polyspermae Chifu et al. 2006, cu o compoziie floristic omogen i
fr specii difereniale i equisetetosum Burduja et al. 1971, ce se
instaleaz pe terenuri nisipoase i mai umede, avnd ca difereniale
pe:EquisetumarvenseiE.ramosissimum.

298
LOLIOLINETALIAJ.TxenetR.Txen1961
LolioremotaeLinionR.Txen1950
Reprezintvegetaiaburuienriilordinculturiledein.
Specii caracteristice: Cuscuta epilinum, Eruca sativa, Lolium remotum,
Camelinaalyssum,Galiumspurium,Loliumtemulentum.

530. LoliotemulentoLinetumTimr1952(Syn.:Polygonolapathifolio
Linetumauct.roman.non(Denissow1930)Txen1950)
Asociaia a fost semnalat din bazinul Tazlului (Baraba N. 1978) i
estecaracteristicculturilordein.Celemaifrecventensoitoaresunt:
Cuscutaepilinum,careformeazvetrecircularedestuldemari,Spergula
arvensis, Anagallis arvensis, Brassica nigra, Cirsium arvense, Lathyrus
tuberosus. Asociaia este bogat n elemente eurasiatice cu un fond
substanialformatdincelecosmopoliteisubmediteraneene.

ERAGROSTIETALIAJ.TxenexPoli1966
Reprezint vegetaiaruderalinstalatpeterenuri uscatecusubstrat
nisipos.
Specii caracteristice: Amaranthus albus, A. blitoides, A. graecizans,
Consolida orientalis, Cynodon dactylon, Digitaria sanguinaris, Diplotaxis
muralis, D. tenuifolia, Eragrostis minor, Eragrostis pilosa, Heliotropium
europaeum, Panicum capillare, P. miliaceum, Portulaca oleracea, Setaria
verticillata.

AmaranthoChenopodionalbiMorariu1943
Aliana grupeaz vegetaia buruienilor din culturi de pe soluri
nisipoase.
Specii caracteristice: Amaranthus albus, A. powelii, Bifora radians,
Chenopodium hybridum, Consolida regalis, Cynodon dactylon, Digitaria
sanguinalis,Hibiscustrionum,Portulacaoleracea,Stachysannua,Tribulus
terrestris.


299
531. CirsioConvolvuletum arvensis Burduja et Diaconescu 1976
(incl.ConvolvuletumarvensisFelfldy1942)
A fost identificat n diverse culturi de pritoare i de pioase,
miriti, plantaii de vi de vie, vegetnd pe soluri nisipoase cu apa
freaticlamicadncime.
Ambele specii edificatoare, Convolvulus arvensis i Cirsium arvense,
suntplantepereneiocupsuprafeentinse.
Fitocenozele din Moldova au fost identificate n Bazinul Bahluiului
(BurdujaetDiaconescu1976)injud.Neam(tefan1991).Celemai
frecvente specii nsoitoare sunt: Amaranthus retroflexus, Chenopodium
album, Setaria pumila, Matricaria perforata, Polygonum convolvulus,
Sonchusarvensis,Stellariamedia,Vioalaarvensis,Elymusrepens,buruieni
cuoprezenlocaldestuldeslab.

532. AmaranthoChenopodietumalbiMorariu1943
Rspnditpemargineaculturilorinspecialagrdinilorundesolul
este bogat n substane azotoase, asociaia este nelipsit din toate
provinciile rii.nfitocenozele sale particip un numr nsemnat de
specii segetale ca: Amaranthus albus, A. blitoides, A. hybridus, Hibiscus
trionum,carepotdevenicodominantencadrulasociaiei.
Sunt cunoscute subasociaiile: eragrostetosum Bodrogkzy 1955,
xanthietosuni italici Burduja et Horeanu 1976, digitarietosum So
1961, amaranthetosum albi (Morariu 1943) Spiridon 1970 (Syn.: ass.
Amaranthus albusEragrostispoaeoidesMorariu1946),amaranthetosum
hybridi Morariu 1943, amaranthetosum blitoidis Spiridon 1970 (Syn.:
PortulacoAmaranthetum blitoidis Mititelu 1972), malvetosumsylvestre
Szab 1971, graminetosum Slonovschi 1977, euphorbietosum
maculatae Vialariu 1973, panicetosum capillaris (Mititelu et tefan
1988) Sanda et Popescu 1991 (Syn.: Eragrostio (poaeoidis)Panicetum
capillaris Mititelu et tefan 1988), chenopodietosum albi Chifu et al.
2006, cynanchetosum acuti (Mititelu 1971) Chifu et al. 2006 (Syn.:
HeliotropioCynanchetum acuti Mititelu 1971), xanthietosum italici
BurdujaetHoreanu1976.


300
533. AristolochioConvolvuletumarvensisUbrizsy1967(Syn.:Bromo
japonicoAristolochietumclematitisUbrizsy1964)
AsociaiaafostidentificatdeVialariuG.(1974)nprloage,miriti,
viinelucrate,pecemoziomuridepant.
Speciile caracteristice i edificatoare pentru asociaie, Aristolochia
clematitis i Convolvulus arvensis suntnsoite maifrecventde:Fumaria
schleicheri, Sinapis arvensis, Hibiscus trionum, Bilderdykia convolvulus,
Solanumnigrum,Seneciovernalis,Sonchusarvensis,Stellariamedia,Thlaspi
arvense,etc.
Srbu C. (2002) constat c n fitocenozele de pe prloage numrul
speciilor caracteristice clasei Artemisietea este mai mare dect cele
dinplantaiiledevidevie.
n cadrul asociaiei sunt deosebite subasociaiile: convolvuletosum
arvensis Chifu et al. 2006, fr specii difereniale i cynodontetosum
dactyloni Chifu et al. 2006, cu o compoziie floristic n care domin
speciadiferenialCynodondactylon.

534. ConsolidoorientaliStachyetumannuaeTimr1957
Buruieniurile de Stachys annua i Consolida orientalis vegeteaz pe
prloage,miriti,locuricusoluribogatensubstanenutritive. Speciile
nsoitoare sunt caracteristice alianei AmaranthoChenopodion albi,
celemaifrecventesunt:Eragrostisminor,Digitariasanguinalis,Heliotropium
europaeum,Portulacaoleracea.

535. Xanthietum spinosi Felfldy 1942 (Syn.: AmaranthoXanthietum


spinosiMorariu1943)
Cenozele asociaiei se ntlnesc pe locurile unde au fost depozitate
gunoaie. Majoritatea speciilor componente sunt elemente terofite
anuale, heliofile i nitrofile. Dintre acestea amintim: Amaranthus
retroflexus, Conyza canadensis, Matricaria perforata, Chenopodium album,
Portulaca oleracea, Galinsoga parviflora, Solanum nigrum. Alturi de
acestea se mai ntlnesc i unele specii de pajiti mezofile (clasa
MolinioArrhenatheretea) ca: Trifolium pratense, T. repens, Lotus
corniculatus,etc.


301
TribuloEragrostionminorisSoetTimrinTimr1957
Grupeazasociaiileinstalatepeterenurilenisipoase,terase,izlazuri.
Speciile caracteristice: Tribulus terrestris, Tragus racemosus, Eragrostis
minor,Xanthiumstrumarium,Cirsiumarvense,Daucuscarota.

536. DigitarioAmaranthetumcrispitefan1993
A fost descris de pe terasamentele cilor ferate din perimetral grii
Rmnicu Srat. Condiiile ecologice precare determin apariia
fragmentar a fitocenozelor (310 m
2
) cu o acoperire de 4060%. Sub
aspectfloristic,acestefitocenozediferdecelealeasociaieiPolygono
avicularisAmaranthetumcrispiVicoletal.1971(Syn.:Amaranthetum
crispi Mititelu 1972) care aparin alianei Sisymbrion officinalis,
respectivordinuluiSisymbrietalia.
Din aliana TribuloEragrostion minoris, n aceste fitocenoze se
ntlnesc: Eragrostis poioides, Portulaca oleracea, Amaranthus blitoides,
Euphorbiamaculata,Tribulusterrestris.

537. Portulacetum oleracei Felfldy 1942 (Syn.: DigitarioPortulacetum


oleraceiUbrizsy1949)
Este o asociaie de terenuri afnate, nisipoase, dezvoltnduse n
culturiledepritoareslabntreinute.
Speciile frecvente din aceste fitocenoze sunt: Eragrostis minor,
Convolvulus arvensis, Hibiscus trionum, Setaria pumila, Setaria viridis,
etc.Majoritateaspeciilorsuntanualeinumaictevaperene(Cirsium
arvense,Convolvulusarvensis,Chondrillajuncea).
n cadrul asociaiei este descris subasociaia amaranthetosum crispi
Grigore 1968 i faciesurile cu Hibiscus trionum, Datura stramonium i
UrticaurensOprea1976.
Subasociaiaamaranthetosumdeflexi(Grigore1968)SandaetPopescu
1999 (Syn.: Amaranthetum deflexi Grigore 1968), ncadrat de noi la
HibiscoEragrostietum), prin prezena n cadrul releveelor a speciilor
Portulaca oleracea i Digitaria sanguinalis este mai bine a fi inclus la
PortulacetumoleraceiFelfldy1942.


302
538. HibiscoEragrostietum So et Timr 1957 (Syn.: Amarantho
ChenopodietumalbihibiscetosumtrioniiSpiridon1970)
Buruienriile de Hibiscus trionum i Eragrostis minor vegeteaz n
culturi de pritoare, pe soluri lutonisipoase, adesea lcovitite.
Dintre nsoitoarele frecvente ale asociaiei amintim pe: Amaranthus
retroflexus, Solanum nigrum, Echinochloa crusgalli, Digitaria sanguinalis,
Cirsium oleraceum, Galinsoga parviflora, Papaver rhoeas, Anthemis
arvensis,Daturastramonium,Amaranthushybridus,Stellariamedia.

539. ConsolidoregalisGaleopsietumladaniOprea1997
Gruparevegetalntlnitnculturiledegru,secar,ovz,daripe
marginealucernienelor,pesoluricernozomice,cernozomicelevigate,
nisipoasesaunisipolutoase.
Speciile caracteristice i dominante, Galeopsis ladanum i Consolida
regalis, sunt acompaniate de: Convolvulus arvensis, Melampyrum
barbatum, Cirsium arvense, Chenopodium album, Setaria viridis,
Matricaria perforata, Descurainia sophia, Cardaria draba, Rapistrum
perenne.

540. TribuloTragetum So et Timr in Timr 1954 (Syn.: Trago


Anthemietum ruthenicae Pucaru et al. 1963; Eragrostio poaeoides
Tribuletum terrestris Oprea 1998; Trago racemosiEragrostetum
poaeoidesOprea1997)
Ambele specii caracteristice, Tribulus terrestris i Tragus racemosus,
sunt adaptate la condiii cu temperatur mai ridicat i luminozitate
sporit.Asociaiaseinstaleazpeterenurinisipoase,puinlucrate,pe
terasemairidicatesauizlazuri,imaipuinpeterenurileagricole,n
culturideporumb,videvie,floareasoarelui,etc.
Speciimaidesntlnitencadrulasociaieisunt:Digitariasanguinalis,
Heliotropium europaeum, Setaria pumila, Convolvulus arvensis, Eragrostis
poaeoides, Cynodon dactylon, Kochia laniflora, Anthemis arvensis, Conyza
canadensis, Crepis tectorum, Portulaca oleracea, Xeranthemum annuum,
Violakitaibeliana,Arabidopsisthaliana,Arenariaserpillifolia.


303
541. VicioEragrostietumminorisTimr1957
Speciile caracteristice i de recunoatere, Eragrostisminor, Viciavillosa
i V.hirsuta sunt destulderspnditen culturiledegru,orz,etc.,la
marginealanurilorsaupeterenurileceaufostbltitensezonulvernal.
Deasemenea,sentlnescnjurulcrovurilor,ocupndpartearidicat
a acestora, unde apa sa retras n timpul primverii. n cadrul
asociaieiseintlnescspeciile:Veronicatriphyllos,Lamiumamplexicaule,
Descurainiasophia,Digitariasanguinalis,etc.
n microdepresiunile din zona SbreniRcari (la vest de Bucureti)
umiditatea sporit din partea central a acestora permite instalarea
abundent a speciei Juncus bufonius, stadiu cunoscut n literatur ca
subasociaiajuncetosumbufoniiTimr1955,1957.
EsteamintitcafrecventnculturiledepritoaredinzonaSnagov
Bucureti(Roman1959),frafidaterelevee.

542. VicioPolygonetumarenariiTimr1957
Vegeteaz la marginea culturilor, uneori intercalnduse printre
Trifolio molineriiDasypyretum villosae fapt ce a determinat pe unii
autoriromni(PunM.etal.1970)sconsidereacestesuprafeedezeci
de hectare invadate de Vicia cracca ca facies al asociaiei mai sus
menionate.
Prefer terenurile cu expoziie sudic, sudestic sau sudvestic, mai
mult sau mai puin uscate, ceea ce permite instalarea i a altor elemente
xerofile.AlturideViciahirsuta,ViciavillosaiPolygonumarenariumsemai
ntlnesc: Arabidopsis thaliana, Arabis auriculata, Portulaca oleracea,
Eragrostis minor, Agrostema githago, Crepis tectorum, Gypsophila muralis,
Drabaverna,Setariaviridis,Lamiumamplexicaule.

MatricarioChenopodionalbiTimr1957
Grupeazvegetaiaburuieniurilordepeterenurileuorsrturate.
Specii caracteristice: Chenopodium album, C. glaucum, Matricaria
recutita,Potentillasupina.

543. MatricarioAtriplicetumlittoralisTimr1954
Populeaz att solurile uor srturate, golae secundar, ct i
prloagele instalnduse dup cultura de porumb i sfecla de zahr.

304
Fitocenozele sunt srace, fiind constituite din: Atriplex littoralis, A.
hastata, Polygonum aviculare, Rumex stenophyllus, Spergularia salina,
Bupleurum tenuissimum, Daucus carota, Achillea setacea, Crypsis
alopecuroides,Juncusgerardi,Hordeumhystrix,Puccinelliadistans.
Subasociaia lepidietosum ruderalis (Grigore 1968) Sanda et al. 2001
(Syn.: LepidioMatricarietum Grigore 1968) se instaleaz pe lcoviti i
solonceacuricultivatelaSnmihai,Dinia,Giulvlz(jud.Timi).
Subasociaia pholiuretosum pannonici Grigore 1968 o considerm
(datorit prezenei slabe a speciei Pholiurus pannonicus n tabelul de
asociaie)caunstadiudeevoluiealterenurilordupretragereaapelor
careleaubltit(Grigore1968).

544. DaucoMatricarietum inodorae I. Pop 1966, 1968 (Syn.: ass.


DaucuscarotaMatricariainodoraI.Pop1968)
Alturi de edificatoarele Daucus carota i Matricaria perforata, un rol
fitocenotic important dein: Pastinaca sativa, Achillea collina, Lotus tenuis,
Medicago lupulina, Trifolium fragiferum, Trifolium repens, Convolvulus
arvensisiPlantagomajor.
Srturarea uoar a solului este evideniat de prezena
subhalofitelor Rumex stenophyllus, Atriplex hastata, A. littoralis, A.
tatarica,Lotustenuis,Trifoliumfragiferum,TeucriumscordiumiHordeum
hystrix. n evoluie sindinamic aceste fitocenoze sunt nlocuite de
AchilleoFestucetumpseudovinaesaudeLolietumperennis.

545. Matricarietum perforatae (Cru 1971) Popescu et Sanda 1991


(Syn.:MatricarietuminodoraeCru1971)
Ocup terenurile uor denivelate unde, ca urmare a bltirii apei o
bunperioadasezonuluivernal,omarepartedinplantelecultivateau
disprut, instalnduse Matricaria perforata. Asociaia ocup suprafee
apreciabile n zona solurilor brun rocate de pdure din partea de
nordvest a Bucuretiului (BldanaRcari), sufocnd culturile slab
ntreinute. De asemenea, se instaleaz pe terenurile slab rscolite, n
general n lungul canalelor de colectare a apelor din aceast zon cu
multecrovuri.nstructuraasociaieiaparmultespeciisubhigrofileca:
Ranunculus repens, Lythrum hyssopifolia, Ranunculus lateriflorus, dar

305
majoritateasuntelementemezofile,frecventrspnditenculturilede
pioase.

SISYMBRIETALIAJ.TxeninLohmeyeretal.1962
Reprezint vegetaia ruderal din culturi agricole i de pe terenurile
nelucrate.
Specii caracteristice: Amaranthus hybridus, A. hypochondriacus, A.
powellii, Atriplex patula, Berteroa incana, Brassica juncea, Bromus
japonicus, B. sterilis, Bunias orientalis, Chenopodium urbicum, Conyza
canadensis, Datura stramonium, Echium italicum, Erysimum repandum,
Hordeum murinum, Lactuca saligna, L. serriola, Lappula squarrosa,
Lepidium campestre, Malva sylvestris, Matricaria perforata, Sisymbrium
altissimum,S.loeselii,Thlaspiarvense.
Sisymbrion officinalis R. Txen, Lohmeyer et Preising in R. Txen
1950
Reprezint vegetaia buruieniurilor anuale de primvar, de talie
nalt,cantonatepesolurileargiloaseinisipoase.
Specii caracteristice: Alyssum alyssoides, Amaranthus crispus, Arenaria
serpyllifolia, Bromus sterilis, Centaurea solstitialis, Chenopodium
opulifolium,Crepistectorum,Descurainiasophia,Echiumvulgare,Erigeron
canadensis, Erysimum repandum, Hordeum murinum, Lepidium ruderale,
Matricariaperforata,Sisymbriumofficinale,S.orientale,Stellariapallida.

546. ChenopodioXanthietum strumarii I. Pop 1968 corr. M. Coroi


1999(Syn.:XanthiostrumariiChenopodietumPopI.1968)
Asociaiavegeteazpeterenurigunoite,uorsrturate,locurivirane,
prloage,ntlnindusefrecventnregiuneadecmpieidedealuri.
Specia dominant Xanthium strumarium formeaz un desi care
umbrete n ntregime solul. Alturi de aceasta se evideniaz:
Chenopodiumalbum,C.urbicum,Atriplexhastata,Amaranthusretroflexus,
Althaeaofficinalis,Plantagomajor,Bidenstripartita.
Cnd fitocenozele cresc pe terenuri uor srturate, ptrund i
speciile halofite ca: Atriplex littoralis, Rumex stenophyllus, Spergularia
maritima,Astertripolium.

306
Coroi M. (1999, 2001) a analizat fitocenozele asociaiei din bazinul
rului uiei (Bizigheti, Mreti i Stroane) iar Coroi AM. (2001)
dinbazinulMilcovului.

547. CapselloDescurainietum sophiae Mucina 1993 (Syn.:


SisymbrietumsophiaeKreh1935)
Grupeaz buruienriile (semi)ruderale, anuale, mezoxerofile,
edificate de Descurainia sophia i avndo ca specie caracteristic pe
Capsella bursapastoris. n perioada de maxim dezvoltare a cenozelor
(iunieiulie)speciaedificatoarerealizeazoacoperiremareceeacenu
permite dect convieuirea a ctorva elemente, cum ar fi: Hordeum
murinum, Malva sylvestris, Chenopodium album, Sonchus oleraceus,
Bromustectorum.

548. ass.MarrubiumvulgareAtriplexroseaSlavni1959
Asociaia a fost semnalat de la Vama Veche (Pop I. 1969) i podiul
Casimcei(HoreanuC.1972).Aparepeterenuripietroaseibogaten
nitrai,pelnggarduri,locurincaresaufacutdemolri,etc.
Sau distins trei aspecte sezoniere: cel vernal, cu predominarea
speciilor Matricaria chamomilla, Cardaria draba, Euclidium syriacum,
Bromus tectorum, Descurania sophia; cel estival este dominat de
Marrubium peregrinumiarcelautumnaldespeciileAtriplexrosea iA.
tatarica.
Dintre nsoitoarele mai frecvente ale acestor fitocenoze amintim:
Malva pusilla, Chenopodium urbicum, Bromus tectorum, Polygonum
aviculare,Urticaurens,Artemisaannua,Xanthiumitalicum,X.spinosum.

549. ErigerontoLactucetum serriolae Lohmyer in Oberdorfer 1957 em.


Mucina 1978 (Syn.: ErigeroSetarietum glaucae Slonoschi 1977;
Chenopodietum ruderale Oberdorfer 1957; ConyzoLactucetum
serriolaeLohmeyerinOberdorfer1957)
Celedouspeciicaracteristice,ErigeroncanadensisiLactucaserriola,sunt
foarte rspndite pe terenurile virane, marginea culturilor sau n cele
slab ntreinute. n cadrul fitocenozelor particip un numr nsemnat
de specii caracteristice alianei Sisymbrion i ordinului
Sisymbrietalia, dintre care mai frecvente sunt: Bromus tectorum, Hor

307
deum murinum, Chenopodium strictum, C. album, Sonchus oleraceus,
Capsellabursapastoris,Seneciovulgaris.
n cadrul asociaiei au fost identificate subasociaiile: lactucetosum
serriolae Chifu et al. 2006, care include fitocenoze cu o compoziie
floristic omogen i fr specii difereniale i sonchetosum asperi
(Mititelu1971)Chifuetal.2006,carenglobeazfitocenozecantonate
pe terenuri cu umiditate moderat i avnd ca specie diferenial pe
Sonchusasper.
n evoluia sindinamic fitocenozele sunt nlocuite de cele ale
asociaieiLolioPlantaginetummajoris.

550. HordeomuriniCynodontetum(Felfldy1942)FelfldyexBorhidi
1999(Syn.:CynodontetumdactyloniFelfldy1942nonaliorum)
Ocup suprafee mari, n special n zona de silvostep, cu soluri
semibttorite de tip cernoziom degradat sau brunrocat de pdure.
Vegeteaz pe locuri ruderale, marginea drumurilor, unde cele dou
speciicaracteristice,CynodondactyloniHordeummurinum,prezinto
acoperire mare(85100%)a terenului. Speciile nsoitoare, n majoritate
elementedeSisymbrion(Crepistectorum,Descurainiasophia,Erysimum
repandum, Matricaria perforata), sunt puine la numr datorit
dominrii speciei Cynodon dactylon. n plantaiile viticole (Srbu C.
2002) speciile cele mai frecvent ntlnite sunt: Convolvulus arvensis,
Polygonum aviculare, Lactuca serriola, Bromus tectorum, Conyza
canadensis,Cirsiumarvense,Amaranthusretroflexus,Setariaviridis.

551. HordeetummuriniLibbert1932em.Passarge1964
Se instaleaz pe depozite de gunoaie, la marginea drumurilor,
terasamentul cilor ferate, locuri bttorite, uscate i moderat bogate
nazot.
Specia caracteristic i dominant Hordeum murinum este frecvent
nsoit de Bromus tectorum, care poate deveni uneori codominant.
Dintre nsoitoarele mai frecvente amintim: Atriplex tatarica, Cynodon
dactylon,Lepidiumruderale,Bromussterilis,Sisymbriumloeselii.


308
552. LactucoDiplotaxietum tenuifoliae Mucina 1978 (Syn.:
DiplotaxietumtenuifoliaeBurdujaetHoreanu1976)
Ocup suprafee apreciabile pe terasele i pantele abrupte, puternic
erodatedelaSaligny(jud.Constana;BurdujaetHoreanu1976).Este
o gruparepionier ce seinstaleazdupdistrugereaaproapetotala
pajitilor iniiale, xerofile. Speciile caracteristice sunt Diplotaxis
tenuifolia, Euphorbia seguierana i Cleistogene bulgarica, cea din ultima
fiind indicatoare de terenuri erodate. Nu sunt prezentate relevee n
literatur.

553. ChenopodietumurbiciSo1933
Asociaie cu puternic caracter nitrofil, se dezvolt pe terenurile unde
au staionat animalele, pe locuri virane cu acumulri de material
organic,precuminlocalitipesubstratbogatnsubstaneazotoase.
n structura floristic a acestora particip specii nitrofile, dintre care
cele mai cunoscute sunt: Atriplex tatarica, Chenopodium album, Datura
stramonium, Xanthium spinosum, Amaranthus retroflexus, ultimele dou
putndalctuifaciesurincadrulasociaiei.
Asociaia este cunoscut din Moldova (jud. Bacu) i Muntenia
(Ruseu,jud.Buzu).

554. Panico dichotomifloriKochietum sieversianae (A. Oprea 1998)


SandaetPopescu1999(Syn.:PanicocapillareKochietumsieversianae
A.Oprea1998)
Fitocenozele se instaleaz pe terasamentele de cale ferat. Prefer
staiuni expuse permanent nsoririi, unde umiditatea este destul de
sczut. Staiunile sunt influenate antropic prin lucrrile de
ntreinere.nspectrulfloristicalasociaieielementeledominantesunt
celeadventive(Oprea1998).

555. Cannabinetumruderalis(Morariu1943)corr.Morariu1970
Mult rspndit pe marginea culturilor, pe terenurile bogate n
substane organice. Cannabis ruderalis, prin portul su nalt i numrul
mare de indivizi, stnjenete dezvoltarea altor specii. Dintre
nsoitoarele mai frecvente menionm: Polygonum aviculare,
Chenopodiumalbum,Stellariamedia,Capsellabursapastoris,etc.

309
556. Sisymbrietum altissimi Bornkamm 1974 (Syn.: Sisymbrio
altissimiBrassicetumnigraeauct.roman.)
Asociaia a fost citat de la Bacu (Letea) (Mititelu D. et Baraba N.
1972,1978)iPungeti(jud.Vaslui;MititeluD.1975).
Este caracteristic terenurilor nelucrate, cu acumulri de materii
organice.nstructuraasociaieidominspeciiledeSisymbrion:Brassica
nigra, Sisymbrium loeselii, Atriplex hastata, Descurainia sophia, Sisymbrium
officinale, Lepidium campestre, Bromus tectorum, Crepis tectorum, Lactuca
serriola, Cardaria draba, Bromus hordeaceus, Chenopodium album, Capsella
bursapastoris,Sinapisarvensis,Convolvulusarvensis,Sonchusarvensis.

557. Xeranthemo cylindraceiBrometum arvensis G. Popescu 1992


(Syn.:Brometumarvensis(erbnescu1957n.n.)Kiss1964)
Se dezvolt pe terenurile nelucrate, afnate i rscolite, la marginea
culturilor, formnd fitocenoze bine nchegate. Domin Bromus arvensis
alturi de unele nsoitoare ca: Cirsium arvense, Convolvulus arvensis,
Matricaria perforata, Cichorium intybus, Centaurea cyanus, Consolida
regalis,Cirsiumlanceolatum,Echiumvulgare,Loliumperenne.
n evoluie sindinamic aceste fitocenoze tind spre instalearea celor
deLolioPlantaginetummajoris.

558. Bromo squarrosiXeranthemetum annui M. Coroi 2001 (Syn.:


Xeranthemetum annui (Prodan 1939) Dihoru in Dihoru et Doni
1970)
Este o asociaie pionier, formnd fitocenoze compacte pe terenurile
unde vegetaia iniial a fost distrus. Dintre speciile nsoitoare multe
sunt ruderale ca: Bromus sterilis, Sisymbrium officinale, Papaver dubium,
Urtica dioica, Capsella bursapastoris, Convolvulus arvensis, Stellaria
media,Nepetacataria,etc.
n aceste fitocenoze se menin i unele specii de pajiti din vegetaia
iniial cum sunt: Euphorbia agraria, Carex praecox, Botriochloa
ischaemum, Crupina vulgaris, etc. n cazul diminurii interveniei
antropice, cenozele evolueaz spre MedicaginiFestucetum valesiacae sau
Botriochloetumischaemi.


310
559. Linario vulgarisBrometum tectorum Knapp 1961 (Syn.:
DescurainioBrometum tectori Burduja et al. 1969 ined. apud
Horeanu1975)
Sedezvoltnspecialprimvara,populndplantaiiledevidevie.
n aceste fitocenoze, dei prezint o compoziie floristic
asemntoare asociaiei CapselloDescurainietum sophiae, specia
Descurainia sophiaestesubconstantiprezintuncaracter ruderal i
nu segetal (Srbu C. 2002). Dintre nsoitoarele cele mai frecvente
amintim: Capsella bursapastoris, Chenopodium album, Lactuca serriola,
Papaverdubium,Convolvulusarvensis,Stellariamedia,Cardariadraba.

AtriplicionnitentisPassarge1978
Grupeaz vegetaia ruderal a ierburilor nalte ce prezint o cretere
puternic.
Speciicaracteristice:Amaranthusalbus,Artemisiaannua,Atriplexnitens,
A. oblongifolia, A. patula, A. rosea, A. tatarica, Bassia scoparia,
Chenopodiumalbum,C.opulifolium,C.strictum,C.suecicum,Echinochloa
crusgalli,Ivaxanthifolia,Setariapumila,Solanumnigrum.

560. Kochietum densiflorae Gutte et Klotz 1985 (Syn.: Kochietum


scopariaeOprea1997,1998).
Specia edificatoare Kochia scoparia var. densiflora prefer staiunile
nsorite permanent, vegetnd pe un substrat bogat n resurse minerale
i cu ap freatic uor accesibil. Solurile sunt cernoziomuri levigate,
freatic umede, soluri argiloiluviale brune, uneori chiar soluri uor
srturate, aluviuni sau soluri aluviale, chiar soluri scheletice. Textura
acestora poate fi nisipoas, nisiplutoas sau lutoas. Adeseori aceste
fitocenoze se instaleazpedepozitedegunoaiedealungul drumurilor
saucilorferate.Acoperireavegetaieivariazntre5000%.
Specia caracteristic i edificatoare Kochia scoparia se dezvolt foarte
bine i elimin aproape n totalitate celelalte nsoitoare. n structura
asociaiei domin speciile de Sisymbrion i Sisymbrietalia (Conyza
canadensis, Bromus tectorum, Cardaria draba, Matricaria perforata), dar se
ntlnesc i elemente de Onopordetalia (Carduus acanthoides, Arctium
tomentosum, Artemisia absinthium), subliniind nc o dat caracterul
antropogenalacestorfitocenoze.

311
AsociaiaafostidentificatnCmpiaTecuciului,darinaltezonedin
MoldovaiDobrogea(Oprea1997).

561. AtriplicetumnitentisKnapp1945
Fitocenozele asociaiei sunt semnalate de Kovcs A. (1969) de la
TrgulSecuiesciDiaconescuF.(1978)dinBazinulBahluiului.
Structura floristic este dominat de speciile de Sisymbrion ca:
Descurainia sophia, Lepidium ruderale, Sisymbrium altissimum, Bromus
tectorum, Lactuca serriola, Atriplex hastata, Capsella bursapastoris,
Chenopodium viride, C. album, Matricaria perforata, Solanum nigrum,
Agropyronrepens, Convolvulusarvensis.Nusuntprezentatereleveen
literatur.

562. CynodontoAtriplicetum tataricae Morariu 1943 (Syn.:


AtriplicetumtataricaeProdan1923,Ubrizsy1949)
Buruienriile edificate de Atriplex tatarica vegeteaz pe marginea
drumurilor, anuri, locuri uscate, nsorite, cu soluri bine
aprovizionate n azotai. Specia domiant este Atriplex tatarica, ce
poate avea o acoperire de 3085%. Dintre nsoitoarele mai frecvente
amintim: Cynodon dactylon, Lactuca serriola, Amaranthus retroflexus,
Chenopodiumalbum,Elymusrepens,Tanacetumvulgare,Loliumperenne.

Malvionneglectae(Gute1966)Hejn1978
Reprezintvegetaiaburuieniurilornitrofiledetalieredus.
Specii caracteristice: Amaranthus blitum, Chenopodium murale, C.
urbicum, Hyoscyamus niger, Malva neglecta, M. pusilla, Urtica urens,
Verbenaofficinalis,Xanthiumspinosum,X.strumarium.

563. HyoscyamoMalvetum neglectae Aichinger 1933 (Syn.: Urtico


Malvetum neglectae Lohmeyer 1950; DaturoMalvetum neglectae
Lohmeyer1950inR.Txen1950)
Este o asociaie legat de locurile bttorite din preajma locuinelor,
peterenurileundeaustaionatanimale,njurullocurilordedepozitare
agunoaielor,etc.
Specia dominant se dezvolt abundent realiznd o acoperire de 80
90%. n compoziia fitocenozelor de Malva neglecta mai particip:

312
Urtica urens, Hyoscyamus niger, Sisymbrium officinale, Datura
stramonium,Chenopodiumhybridum,C.murale,C.album,Atriplexpatula,
Sonchus oleraceus, Capsella bursapastoris, Geranium pusillum, Solanum
nigrum,Polygonumaviculare,Plantagomajor.

564. MalvetumpusillaeMorariu1943
Vegeteazpemargineadrumurilor,pelocuriuorbttorite,uscatei
nsorite.Suntfitocenozecurolpionier,alctuitedinburuienianuale,
ce particip la procesul de nelenire al solului. Acestea sunt pscute
de animale, mai ales de psri, iar prin clcarea repetat sunt
nlocuite de SclerochlooPolygonetum avicularis. Asociaia a fost
descris de Morariu I. (1943) cu o ampl prezentare a condiiilor
ecologice,adinamiciifitocenozeloriacorologieiacestora.
Specia edificatoare este frecvent nsoit de Capsella bursapastoris,
Sisymbriumofficinale,Verbenaofficinalis,Polygonumaviculare.

565. Chenopodio vulvariaeUrticetum urentis (Slavni 1951) So


1971 (Basionim: Chenopodietum muralis Slavni 1951 non Br.Bl.
1936)
Asociaie de plante ruderale, semnalat de Borza (1959) din valea
Sebeului sub denumirea de Chenopodietum muralis Br.Bl. 1936 i de
MititeluD.etBarabaN.1973dinMoldova.
Speciile de recunoatere sunt Chenopodium murale, C. vulvaria i Urtica
urens. n cadrul asociaiei particip Amaranthus lividus, Atriplex patula,
A. tatarica, Chenopodium opulifolium, C. ficifolium, C. strictum, Geranium
pusillum,Hordeummurinum,etc.

566. ChenopodiopolyspermiUrticetumurentistefan1992
Esteogruparepregnantruderalimezofilcepopuleazterenurile
mai puin bttorite i mai umede, ceea ce se reflect n structura
fitocenozelorprinprezenaanumeroasespeciisegetaledariaunora
din clasa MolinioArrhenatheretea. Speciile edificatoare i
dominante, Chenopodium polyspermum i Urtica urens, sunt
acompaniate frecvent de Linaria vulgaris, Artemisia annua, Echinochloa
crusgalli, Setaria pumila, Galinsoga parviflora, Fumaria officinalis,
Veronica polita, Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Lamium

313
amplexicaule, Stellaria media, Elymus repens, Matricaria discoidea,
Lepidiumruderale,Cardariadraba,Polygonumaviculare.

SalsolionruthenicaePhilippi1971
Reprezintvegetaiaburuienriilorcantonatepesolurinisipoaseipe
pietriuri.
Specii caracteristice: Bromus squarrosus, Chaenorrhinum minus,
Chenopodium botrys, Linaria vulgaris, Plantago scabra, Salsola kali ssp.
ruthenica.

567. ChaenorrhinoChenopodietumbotryosSukopp1971
Asociaia a fost ntlnit pe prundiurile i aluviunile nisipoase din
albia major a rului uia, n locuri inundate doar n perioada
marilorviituri(CoroiM.2001)idinjud.Iai(AnieiL.1997).Specia
caracteristic este Chaenorrhinum minus iar cea dominant este
Chenopodiumbotrys,carerealizeazoacoperireslab(1535%).
Analiza indicilor ecologici pune n eviden caractreul xeromezofil,
mezoterm spre moderat termofil i slab acidneutrofil al speciilor
componente.
Dintre nsoitoarele mai frecvente amintim: Xanthium spinosum, X.
italicum, Portulaca oleracea, Eragrostis minor, Conyza canadensis,
Diplotaxismuralis,Setariaviridis,Polygonumaviculare,Bromustectorum,
Artemisiacapillaris,Lepidiummurale,Medicagolupulina.

XXXI.PLANTAGINETEAMAJORISR.TxenetPreising1950
Cuprindeasociaiilenitrofile,eutrofe,carevegeteazpesoluribogate
n azot i n substane organice pe cale de descompunere. Ocup de
preferin locurile bttorite, marginile drumurilor, curi, piee,
terenuri de joac, izlazuri degradate, aceste fitocenoze fiind
rspnditentoatEuropa.
Specii caracteristice: Polygonum aviculare, Poa annua, Sagina
procumbens, Plantago major, Potentilla anserina, P. reptans, Sclerochloa
dura, Amaranthus crispus, A. deflexus, Agropyron repens, Alopecurus
geniculatus, Dipsacus laciniatus, D. fullonum, Pulicaria dysenterica, P.
vulgaris, Ranunculus repens, Rorippa austriaca, R. sylvestris, Rumex
crispus, R. conglomeratus, Verbena officinalis, Lolium perenne, Taraxacum

314
officinale, Centaurea calcitrapa, Chamomilla suaveolens, Juncus inflexus, J.
compressus,Carexhirta.

PLANTAGINETALIA MAJORIS R. Txen et Preising in R. Txen


1950
Grupeaz fitocenozele nitrofile ce se dezvolt pe terenuri bttorite
bogatenelementenutritive.
Specii caracteristice: Cynodon dactylon, Dipsacus laciniatus, Erodium
cicutarium, Juncus tenuis, Leontodon autumnalis, Lolium perenne, Malva
pusilla, Matricaria discoidea, M. perforata, Plantago major, Poa annua,
Saginaprocumbens,Sclerochloadura,Verbenaofficinalis.

LolioPlantaginion R. Txen 1947 (Syn.: Matricario matricarioidis


Polygonion avicularis RivasMartinez 1975; Polygonion avicularis Br.Bl.
1931)
Caracterizeaz fitocenozele instalate pe terenuri bttorite, marginea
drumurilor,izlazuridegradate,curilecusolurilutonisipoase.
Speciicaracteristice:Amaranthuscrispus,A.deflexus,Cichoriumintybus,
Coronopussquamatus,Euclidiumsyriacum,Hordeummurinum,Lepidium
ruderale,Loliumperenne,Matricariadiscoidea,Plantagomajor,Polygonum
aviculare,Bryumargenteum.

568. LolioPlantaginetum majoris (Linkola 1921) Beger 1930 em.


Sissingh 1969 (Syn.: Lolietum perennis Gams 1927; Lolio
PlantaginetumlanceolataesensuGrigore1968,1971)
Esteoasociaieruderal,nitrofil,mezoxerofit,frecventntlnitde
la cmpie pn la munte. Ocup marginea anurilor, strzilor,
drumurilor i curilor, unde formeaz plcuri monotone, scunde. n
afara celor dou edificatoare, Plantago major i Lolium perenne ce se
afladeseanraporturidecodominan,realizndoacoperirede40
70%, n aceste fitocenoze se ntlnesc n mod constant Polygonum
aviculare,Taraxacumofficinale,TrifoliumrepensiCynodondactylon.
n cadrul asociaiei sau descris subasociaiile: ranunculetosum
repentis Sissingh 1969, prunelletosum (Falinski 1962) Dihoru 1975,
cynodontetosum Txen 1950, Pop 1968 i coronopetosum squamati
Oberdorfer1957,Sissingh1969.

315
569. PotumannuaeGams1927
Seinstaleazpeterenurilenelucratesaucareausuferitun procesde
distrugere a vegetaiei, n parcuri, pe alei, marginea drumurilor. Se
mai ntlnete de asemenea pe marginea digurilor de pmnt, n
locuribttorite,etc.
Cele mai frecvente specii nsoitoare sunt: Plantago major, Cynodon
dactylon, Malva sylvestris, Ranunculus sardous, Trifolium repens,
Chamomillarecutita.

570. SclerochlooPolygonetumavicularis(Gams1927)So1940
Ambele specii caracteristice, Polygonum aviculare i Sclerochloa dura,
sunt adaptate la terenuri bttorite, crescnd pe marginea
drumurilor, n curi, acolo unde solul se prezint compact, dar i cu
un coninut bogat de substane azotoase de natur organic.
Fitocenozeleasociaieirezistlatasare.Sclerochloadura,fiindospecie
anualivernal,sedezvoltnprimaparteasezonuluidevegetaie,
alctuintfenofazavernal.Speciilensoitoarecelemaifrecventesunt
caracteristice alianei Polygonion avicularis i ordinului
Sisymbrietalia: Matricaria suaveolens, Euclidium, syriacum, Atriplex
tatarica, Lepidium ruderale, Bromus tectorum, Hordeum murinum, Malva
pusilla,Sisymbriumofficinale,Descurainiasophia,Diplotaxismuralis.
Sunt distinse urmtoarele subasociaii: typicum Grigore 1971,
polygonetosumSo1961,sclerochloetosumGams1927,lepidietosum
ruderalis (TimrBodrogkzy 1959) Sissingh 1969 (Syn.: Lepidio
ruderalisSclerochloetum durae F. Diaconescu 1978), matricarietosum
discoideae (Morariu 1967 n.n.) Grigore et Costea 1978,
matricarietosum perforatae (Soran 1962) Sanda et al. 1998 (Syn.: ass.
Matricaria inodoraPolygonum aviculare Soran 1962), anthemietosum
cotulae Vialariu 1973, chamomiletosum Morariu 1943, lolietosum
Morariu 1943, coronopetosum squamati So 1961 (Syn.: ass.
Sclerochloa duraCoronopus procumbens Br.Bl. (1931) 1963),
euclidetosumMorariu1943,amaranthetosumcrispi(Vicoletal.1971)
Sanda et al. 1998 (Syn.: Polygono avicularisAmaranthetum crispi Vicol
et al. 1971; Amaranthetum crispi Mititelu 1972), euphorbietosum
maculatae (Mititelu et Baraba 1973) Sanda et Popescu 1999 (Syn.:
EragrostioEuphorbietummaculataeMititeluetBaraba1973).

316
571. Juncetum macri (Diemont et al. 1940) R. Txen 1950 (Syn.:
JuncetumtenuisSchwik1944)
Fitocenozeleacesteiasociaiipopuleazterenurilebttorite,cuexces
de umiditate, instalnduse cel mai adesea n lungul drumurilor.
Compoziia acestora este srac n specii. Alturi de specia
dominant,Juncustenuis(macer),sentlnescfrecvent:Loliumperenne,
Poa annua, Plantago major, Carex hirta, Ranunculus repens, Trifolium
repens,Prunellavulgaris,taraxacumofficinale,Trigonellaprocumbens.

572. Heliotropio currasavicaePetunietum parviflorae Sanda et al.


2001
Reprezint fitocenoze psamofile, ntlnite la Sulina, Letea i Sfntu
Gheorghe, fiind alctuite din numeroase specii ruderale, halofile i
nitrofile. n cadrul asociaiei cele mai frecvente specii sunt:
Heliotropium currasavicum, Polygonum rurivagum, Amaranthus crispus,
A. reflexus, Juncus compressus, Chenopodium ambrosioides, Solanum
retroflexus.
n cadrul asociaiei au fost distinse dou subasociaii: petunietosum
parviflorae Sanda et al. 2001 (Syn.: Potentillo supinaePetunietum
parviflorae Dihoru et Negrean 1975) i heliotropietosum curassavicae
Sanda et al. 2001 (Syn.: Artemisio annuaeHeliotropietum curassavicae
DihoruetNegrean1975).

573. Trifolio fragiferoCynodontetum Br.Bl. et O. Bols 1958 (Syn.:


Trifolietum fragiferi Morariu 1969; Trifolietum fragiferineglecti
PucaruE.etucra1960)
Fitocenozele din Cmpia Brilei au fost ntlnite pe izlazuri i
canalele de colectare a apelor. Acestea sunt bogate n specii
caracteristiceclaselorPlantaginetea,Stellarieteamediae,Puccinellio
Salicornietea i FestucoBrometea. Acestea sunt grupri specifice
locurilor mezofile i uorhalofile,fiindcantonatederegulnmicile
depresiuni ale reliefului. Cele mai frecvente specii nsoitoare sunt:
Hordeum hystrix, Bolboschoenus maritimus, Puccinellia limosa, Juncus
gerardi, Taraxacum bessarabicum, Spergularia maritima, Plantago major,
Astertripolium,Polygonumaviculare,Loliumperenne.


317
574. LepidietumlatifoliiF.Diaconescu1978
Aceste fitocenoze au fost ntlnite pe terenuri virane, cu moloz i
gunoaie de la Iai, sau soluri grele i slab salinizate, avnd un exces
de umiditate. n Delta Dunrii la Sfntu Gheorghe au fost notate pe
nisipurilencursdefixare,uorbttorite,undevegeteazmpreun
cu Rumex crispus, Atriplex hastata, Poa annua, Chamomilla recutita,
Chenopodium urbicum, Polygonum aviculare, Convolvulus arvensis i Poa
pratensis. Fitocenozele manifest o tendin accentuat de nelenire,
fiind impregnate de multe specii caracteristice pajitilor
mezohigrofile.

575. Ranunculetum sardoi (Oberdorfer 1957) Passarge 1964 (Syn.:


CerastioRanunculetumsardoiOberdorfer1957)
Seinstaleazpeterenuriplanesauuorexcavate,nmicrodepresiuni
cuumiditateridicat,deregulpemarginileacestora.Aaseexplic
prezenancadrulacestorfitocenozeamultorelementecaracteristice
clasei Bidentetea. n fitocenozele cantonate n semnturi ptrund
numeroase specii de Secalietea ca: Vicia villosa, Trifolium arvense,
Consolida regalis, Gypsophila muralis. Cele mai frecvente nsoitoare a
fitocenozelor din Cmpia Munteniei sunt: Cerastium dubium,
Myosurus minimus, Polygonum aviculare, Gypsophila muralis,
Gnaphalium uliginosum, Spergularia rubra, Juncus bufonius, Mentha
pulegium, Rorippa sylvestris, Ranunculus arvensis, Capsella bursa
pastroris, Anthemis austriaca, Veronica hederifolia, Erophila verna,
Trifoliumarvense.

576. Duchesneetumindicae VialariuetHoreanu1991(Syn.: Oxalido


DuchesneetumindicaeJackowiak1992)
Fitocenozele edificate de Duchesnea indica se instaleaz pe terenuri
bttorite, pe marginea drumurilor, strzilor, pe maidane, pe sub
garduri, etc. Cele mai frecvente nsoitoare sunt: Poa annua, P.
angustifolia, Lolium perenne, Polygonum aviculare, Plantago major,
Elymus repens, Potentilla reptans, Medicago lupulina, Taraxacum
officinale, Matricaria recutita, Conyza canadensis, Stellaria media,
Convolvulusarvensis.


318
SaginionprocumbentisR.TxenetOhbainGhuetal.1972
Grupeazvegetaiaterenurilorfoartebttorite,compacteiumede.
Specii caracteristice: Bryum argenteum, Juncus bufonius, Sagina
procumbens,Spergulariarubra,Veronicaserpyllifolia.

577. SaginoBryetumargenteiDiemont,SissinghetWesthoff1940
Fitocenozele dominate de Sagina procumbens i Bryum argenteum se
instaleaz n microdepresiuni umede i pe terenuri bttorite. Ele
ocupsuprafeemici,avndocompoziiefloristicpuindiversificat
n care cele dou codominante sunt nsoite frecvent de Poa annua,
Spergularia rubra, Plantago major, Lolium perenne, Potentilla anserina,
Stellariamedia,Trifoliumrepens,Taraxacumofficinale.ninterfluviulJiu
Desnui (Cru D. 1973) speciile cele mai frecvente sunt: Anthemis
ruthenica,Achilleakitaibeliana,Violahymettia.
n cadrul asociaiei a fost descris subasociaia cu Capsella bursa
pastorisTxen1957.

ScolymionhispaniciMorariu1967
Grupeazfitocenozelerupturilordepantesauaalunecrilordeteren
ntlnitepelitoralulmaritimalMriiNegre.
Speciicaracteristice:Ecballiumelaterium,Scolymushispanicus,Centaurea
diffusa.

578. EcballietumelateriiMorariu1959
Este cantonat pe terenuri nude, provenite din rupturi de pant sau
alunecri, de regul nclinate, cu expoziie sudic, ceea ce determin
ca aceste grupri s fie dominate de specii xerofile. Aceste locuri cu
ruderalizare incipient, srace n humus i azotai sunt populate de
specia dominant Ecballium elaterium, o veritabil pionier. Cele mai
frecvente nsoitoare i fidele acestor grupri sunt Atriplex tatarica i
Xantium spinosum. Accidental au mai fost ntlnite: Lolium perenne,
Atriplex hastata, Amaranthus retroflexus, A. albus, Cardaria draba,
Convolvulus arvensis, Solanum nigrum, Plantago lanceolata, Sonchus
oleraceus,Cirsiumlanceolatum,Carduusacanthoides.


319
579. LolioScolymetum hispanici Morariu 1959 (Syn.: Scolymetum
hispaniciI.Pop1969)
Asociaia colonizeaz stabil poriuni din punile terenurilor plane
sau puin nclinate, cu soluri argiloase, argilonisipoase sau chiar cu
loess, dar evit n mod constant nisipurile marine. Aceste terenuri
prezint un sol compact, adeseori cu crpturi, mai ales n sezonul
estival, i cu slabe acumulri de nitrai. Cnd accidental se produc
acumulri mai substaniale de nitrai, vegetaia prezint o cretere
viguroasiexuberant,prezentndtendinadenlocuiretreptatcu
fitocenozele dominate de Atriplex tatarica i Xanthium spinosum. n
aceste grupri, majoritatea speciilor rmn pipernicite din cauza
punatuluiexcesiviaclcriidectreanimale.Uneoriapariunele
elemente sudice sau termofile ca: Asperula humifusa, Ecballium
elateriumiCentaureadiffusa.Suntdeasemeneafideleuneleelemente
cosmopolitesaueuriasiaticeca:Cynodondactylon,Polygonumaviculare,
Lactucasaligna,Cichoriumintybus.

XXXII. ARTEMISIETEA VULGARIS Lohmeyer et al. in R. Txen


1950
Clasacuprindevegetaiaruderalpereniterofitic,reprezentatn
specialprinfitocenozemezoxerofileixerofilerspnditenregiunile
temperateimediteraneene.
Acestecenozeaparpemaidane,locuriprsite,marginidedrumuri,
laperiferiaaezriloriseprezintdestuldeheterogencafizionomie,
compoziieistructurfloristic.
Specii caracteristice: Anthriscus cerefolium, Arctium lappa, A.
tomentosum, Aristolochia clematitis, Artemisia annua, A. vulgaris, Ballota
nigra, Calystegia sepium, Cannabis sativa var. spontanea, Carduus
acanthoides, C. crispus, Chaerophylum bulbosum, Conium maculatum,
Cirsium vulgare, Cucubalus baccifer, Dipsacus fullonum, D. laciniatus,
Galegaofficinalis,Galiumaparine,Glycyrrhizaechinata,Leonuruscardiaca,
Melilotusalba,M.officinalis,Resedaluteola,Rumexobtusifolius,Sambucus
ebulus, Silene alba, Solanum dulcamara, Tanacetum vulgare, Xanthium
spinosum,X.strumarium.


320
ONOPORDETALIA ACANTHII Br.Bl. et R. Txen ex Klika et
Hada1944(Syn.:ArtemisietaliavulgarisR.Txen1947)
Ordinulincludevegetaiaruderalalctuitnmodpreponderentde
speciibianuale.
Specii caracteristice: Anchusa officinalis, A. procera, Anthemis austriaca,
Arctium minus, Ballota nigra, Berteroa incana, Carduus acanthoides,
Centaureadiffusa,C.solstitialis,Cirsiumboujarti,C.vulgare,Cynoglossum
officinale, Daucus carota, Dipsacus fullonum, Echium vulgare, Lappula
squarrosa, Lavathera thuringiaca, Malva sylvestris, Marrubium vulgare,
Onopordon acanthium, Poa compressa, Pastinaca sativa, Verbascum
thapsiformae.

OnopordionacanthiiBr.Bl.etal.1936(Syn.:ArtemisionabsinthiiElias
1979)
Cuprinde vegetaia buruienriilor de talie nalt, instalate pe
terenurilegunoite.
Speciicaracteristice:Artemisiaabsinthium,A.austriaca,Carduusnutans,
Carthamus lanatus, Centaurea calcitrapa, C. iberica, Cirsium eriophorum,
C.furiens,Cynoglossumofficinale,Echinopssphaerocephalus,Hyoscyamus
niger, Lapula squarrosa, Leonurus marrubiastrum, Malva neglecta, Nepeta
nuda, Onopordon acanthium, Verbascum densiflorum, V. phlomoides,
Xeranthemumannuum.

580. Onopordetum acanthii Br.Bl. et al. 1936 (Syn.: Carduo


OnopordetumSo1947)
Sedezvolt peterenurilecusubstane organicendescompunere,pe
locurile vechilor stne, fiind o grupare tipic nitrofil. Fitocenoze
ntinse se gsesc la cmpie, n lungul drumurilor, a cilor ferate, pe
terenurile punate de oi i ndeosebi n locurile unde au staionat
animale. Numrul mare de indivizi ai speciei caracteristice
Onopordum acanthium determin instalarea a puine specii anuale,
vernale, care i ncheie ciclul vegetativ nainte de a fi acoperite de
speciadomiant.
Cele mai frecvente nsoitoare sunt: Carduus acanthoides, Hordeum
murinum, Matricaria chamomilla, Lolium perenne, Polygonum aviculare,

321
elemente ruderale caracteristice terenurilor bogate n substane
azotoasedenaturorganic.
Sunt cunoscute urmtoarele subasociaii: carduetosum acanthoidis
(Allorge 1922) So 1964 (Syn.: Carduetum acanthoidis Morariu 1939),
centaureetosum calcitrape I. Krpti apud So 1961 (Syn.:
Centaureetum calcitrapoibericae Dobrescu et Kovcs 1972),
carduetosum candicantis (Roman 1974) Sanda et Popescu 1999,
centaureetosumsolstitialisSandaetal.2001(Syn.:Carduoacanthoidis
CentauretumsolstitialisM.CoroietAM.Coroi1998).

581. Xanthietum strumarii Pauc 1941 (Syn.: Xanthietum spinoso


strumariiN.tefanetA.Oprea1998;XanthiumspinosumXanthium
strumariumPauc1941)
Ana Pauc (1941) prezint din Munii Codru i Muma patru relevee
ncadrate n asociaia Xanthium spinosumXanthium strumarium
Pauc1941,ceafostatribuitalianeiOnopordion.Analizndtabelul
de asociaie, se constat c primele dou relevee n care cele dou
specii de Xanthium sunt prezente numai cu +, se ncadreaz n
asociaia Sambucetum ebuli, deoarece Sambucus ebulus este notat cu
indici de abundendominan= 2. Celelalte dou relevee sunt
dominate de Xanthium strumarium (AD = 24) i prezint numeroase
specii nsoitoare caracteristice alianei Onopordion: Malva neglecta,
M.sylvestris,Verbenaofficinalis,Ballotanigra.
tefan N. i Oprea A. (1998) analizeaz aceste fitocenoze din cteva
localiti ale jud. Galai (Hanu Conachi, epu de Jos, Nicoreti,
FurceniiNoi,Clmui).

582. Onopordetumtaurici(Borza1931n.n.)Morariu1957
Se instaleaz n jurul sau pe locul aezmintelor pastorale, uneori i
pe marginea unor culturi. Edificatoare principal Onopordum
tauricum, specie pontobalcanic, este nsoit de un nucleu de
elemente pontobalcano mediteraneene ca: Carthamus lanatus, Phleum
paniculatum, Daucus guttatus ssp. zahariadi, Tribulus terrestris, Galium
humifusum,Cephalariatranssilvanica.Pelngnumrulmaredespecii
ruderalentlnitenacestefitocenozemaiamintimprezenaiaunor
elemente de FestucoBrometea ca: Salvia nemorosa ssp. tesquicola,

322
Artemisia austriaca, Achillea setacea, Agropyrum cristatum ssp.
pectinatum.
Asociaia a fost ntlnit i n lunca Prutului (Mititelu et Baraba
1975), unde prezint ca specii nsoitoare pe: Berteroa incana, Lappula
squarrosa, Carduus acanthoides, Centaurea diffusa, C. solstitialis,
Cynoglossumofficinale,Crepissetosa,Trigonellacaerulea,etc.

583. Carduetum nutantis (Svulescu 1927) Morariu 1943 (Syn.:


ResedoCarduetumnutantisSissingh1950)
Asociaia se dezvolt insular pe terenuri afnate i bogate n
substane organice n descompunere. Fitocenozele sunt dominate de
specia caracteristic Carduus nutans, care este nsoit frecvent de
Echium vulgare, Berteroa incana, Lappula squarrosa, Arctium minus,
Ballota nigra, Capsella bursapastoris, Sisymbrium loeselii, Medicago
lupulina,Plantagolanceolata.

584. CarduetumhamulosiF.Diaconescu1978
Fitocenozele au fost descrise din Bazinul Bahluiului (jud. Iai)
vegetnd pe prloagele din jurul pdurii Mrzeti, unde sunt
instalate pe soluri cu textur lutonisipoas. Specia dominant,
Carduus hamulosus, este nsoit de Berteroa incana, Cirsium vulgare,
Cynoglossum officinale, Echium vulgare, Reseda lutea, Artemisia
absinthium,Tripleurospermuminodorum,Cynodondactylon,etc.
n evoluie sindinamic aceste fitocenoze tind spre instalarea
pajitilordominatedeCynodondactylon.

585. ArtemisietumscopariaeBorzaetLupa1963
A fost descris de pe zidurile Cetii AlbaIulia. Vegeteaz i pe
taluzurile puternic erodate, cu substrat loessoid de suprafa, la
Cochirleni i Saligny (jud. Constana) (Burduja et Horeanu 1976). n
Podiul Mehedini (Roman N. 1974) se instaleaz n curile prsite.
Specia dominant Artemisia scoparia este acompaniat frecvent de
Erigeron canadensis, Amaranthus crispus, Cynoglossum officinale, Malva
sylvestris, Verbena officinalis, Chenopodium album, Marrubium praecox,
Xanthium spinosum, Ballota nigra, Polygonum aviculare, Verbascum
thapsus,Achilleacrithmifolia,Artemisiaabsinthium,Arctiumlappa.

323
AsociaiaafostidentificatidinmprejurimileAiudului(Mititeluet
Baraba1970)precumiinBazinulTaslului(Baraba1974),avndca
specii nsoitoare mai frecvente pe Arctium lappa, A. tomentosum,
Ballota nigra, Artemisia vulgaris, Oenothera biennis, Oxalis corniculata,
Buniasorientalis,Herniariaglabra,Cynancumacutum.
n cadrul asociaiei este semnalat subasociaia chenopodietosum
botrysCoste1975.

586. ArgusioPetasitetum spuriae (Borza 1931 n.n.) Dihoru et


Negrean1976
EsteoasociaienitrofildescrisdelaSulina,jud.Tulcea,fiindntro
continu expansiune n ntreaga Delta Dunrii. La Sfntu Gheorge,
Petasites spurius formeaz fitocenoze compacte instalate pe terenurile
necultivatedinapropierealocuinelor,undevegeteazmpreuncuo
serie de specii nitrofile ca: Linaria vulgaris, Tanacetum vulgare,
Artemisia vulgaris, Rumex dentatus ssp. halacsyi. La Ciotic (Sfntu
Gheorge) se interpune ntre fitocenozele de Carici distantis
Festucetum orientalis, cantonate n locuri mai joase, microdepresuni
cu umiditate mai accentuat, i vegetaia psamofil reprezentat de
AperetummaritimaeiSecaletumsylvestre.
La sfritul verii Petasites spurius imprim nota caracteristic
nisipurilor din jurul cherhanalei de la Sfntu Gheorghe, deoarece
pajitilelimitrofesuntdistruseprinpscuticlcaredectreanimale.
Lipsa celei dea doua specii de diagnosticare a asociaiei, Argusia
sibirica,nfitocenozeledelaCiotic,SulinaiSfntuGheorgheadusla
separareasubasociaieipetasitetosumspuriaeSandaetPopescu1993,
avndcaspeciicaracteristicepe:Petasitesspurius,Gypsophilaperfoliata,
Aperamaritima,PlantagoarenariaiSecalesilvestre.

BrachyactionciliataeI.PopetVialariu1971
Cuprindeasociaiinitrofiledinpajitilepunate.
Specii caracteristice: Brachyactis ciliata, Artemisia annua, Ambrosia
artemisiifolia, Amaranthus albus, A. blitoides, Galinsoga parviflora, Iva
xanthifolia,Lepidiumvirginicum.


324
587. Erigero canadensisBrachyactetum ciliatae I. Pop et Vialariu
1971
Asociaia a fost identificat pe terenuri plane sau cu nclinare slab,
cu soluri aluvionare nisipoase sau uor salinizate, cu apa freatic la
mic adncime. Aceste caracteristici staionare sunt bine reflectate n
fitocenozele dominate de Conyza canadensis i Brachytachis ciliata n
careptruundnumeroaseelementedePuccinellioSalicornieteaide
Bidentetea. De asemenea subliniem participarea a unor elemente de
pajiti mezofile i mezoxerofile din clasele MolinioArrhenatheretea,
FestucoBrometea i Stellarietea mediae, ca efect al punatului
intensiv. Cele mai frecvente nsoitoare sunt: Ambrosia artemisiifolia,
Daucus carota, Amaranthus albus, Elymus repens, Xanthium strumarium,
Artemisia annua, Chenopodium album, C. urbicum, Matricaria perforata,
Setaria pumila, Achillea collina, Cichorium intybus, Inula britannica,
Lolium perenne, Medicago lupulina, Plantago major, Poa annua,
Polygonum aviculare, P. lapathifolium, Cripsis schoenoides, Lotus glaber,
Bidenscernua,Echinochloacrusgalli.

588. AmbrosietumartemisiifoliaeVialariu1973
Fitocenozele edificate de specia adventiv Ambrosia artemisiifolia,
element de origine nordamerican, cu expansiune tot mai mare n
ultimultimpnaranoastr,populeazlocurilevirane,terasamentele
cilor ferate, spaiile nelucrate din podgorii, etc. Dintre nsoitoarele
cele mai frecvente ale acestor fitocenoze amintim: Conyza canadensis,
Ivaxanthiifolia,Amaranthusalbus,A.blitoides,Brachyactisciliata,Daucus
carota, Elymus repens, Xantium strumarium, Ariplex tatarica, Capsella
bursapastoris, Chenopodium album, Galinsoga parviflora, Plantago
lanceolata,Poaannua,Polygonumaviculare,Lepidiumruderale,Taraxacum
officinale,Bromussterilis.
n Insula Mare a Brilei (Sanda et al. 2006) se remarc expansiunea
specieinspecialpedepozitelemenajeredinjurulcomuneiFreceii
n ochiurile pdurii de Salix alba. Aici, cele mai frecvente nsoitoare
sunt: Xantium strumarium, Artemisia annua, Atriplex tatarica, Mentha
pulegium, Carduus acanthoides, elemente ruderale care evideniaz
impactulantropicdinregiune.


325
589. IvetumxanthifoliaeFijalkowski1967
Alctuiete buruieniuri nalte i compacte pe terenurile gunoite,
frecvent la marginea drumurilor, pe marginea culturilor agricole, pe
drmturi i pe locul construciilor prsite. Specia edificatoare Iva
xanthifolia prezint un port nalt, dominnd fitocenozele, unde
realizeaz o acoperire de 5595%. Compoziia floristic a asociaiei
esterelativsracnspecii,majoritateaavndofrecvenmairedus,
pelngspeciilecaracteristicesintaxonilorsuperioriaiasociaieicele
mai numeroase aparinnd clasei Stellarietea mediae ca: Amaranthus
hypochondriacus,A.retroflexus,Artemisiaannua,Atriplexoblongifolia,A.
patula, A.tatarica, Avena fatua,Brassicanigra,Buniasorientalis,Capsella
bursapastoris,Chenopodiumalbum,C.hybridum,C.strictum,C.urbicum,
Cirsium arvense, Descurainia sophia, Erysimum repandum, Geranium
pusillum,etc.

DaucoMelilotionGrs1966
Aliana include vegetaia xeromezofil ruderal de pe soluri bogate
nsubstanenutritive.
Specii caracteristice: Berteroa incana, Crepis foetida ssp. rhoeadifolia, C.
setosa, Cichorium intybus, Datura stramonium, Daucus carota, Echinops
sphaerocephalus, Echium vulgare, Erigeron annuus, Linaria genistifolia, L.
vulgaris, Melilotus alba, M. altissima, M. officinalis, Oenothera biennis,
Pastinaca sativa, Picris hieracioides, Saponaria officinalis, Tragopogon
dubius,Tussilagofarfara,Verbascumdensiflorum,V.phlomoides.

590. BerterotumincanaeSissinghetTiedemaninSissingh1950
Asociaia este caracteristic terenurilor nsorite, bogate n nitrai. Se
ntlnete frecvent, avnd o larg rspndire n Cmpia Romn, pe
marginea drumurilor, ndeosebi pe taluzurile ridicate prin sparea
anurilor, peizlazurile ruderalizate i pe soluri relativ reavne. Este
de asemenea frecvent i n poienile pdurilor de silvostep, acolo
unde se practic un punat intens. Cele mai frecvente nsoitoare
sunt: Carduus acanthoides, Echium vulgare, Conyza canadensis, Daucus
carota, Linaria vulgaris, Melilotus officinalis, Marrubium vulgare, Bromus
squarrosus,Centaureabibersteinii,Cichoriumintybus,Loliumperenne.


326
591. EchioMelilotetum albi R. Txen (1942) 1947 (Syn.: Melilotetum
albiofficinalisSissingh1950)
Asociaia se dezvolt pe coaste nsorite, prundiuri, dar i n
luminiurile de pdure i n apropierea tufriurilor, pe terenuri
relativ bogate n materii organice. Fitocenozele sunt dominate fie de
Melilotus albus fie de M. officinalis, iar ca specie caracteristic i
subdominant este Echium vulgare. Cele mai frecvente nsoitoare
sunt:Berteroaincana, Daucuscarota, Artemisia absinthium, Cynoglossum
officinale, Tussilago farfara, Arctium lappa, Dipsacus fullonum, Reseda
lutea, Asperugo procumbens, Cirsium arvense, Diplotaxis muralis,
Sisymbrium officinale, Centaurea bibersteinii, Euphorbia cyparissias,
Agrostis stolonifera, Cichorium intybus, Bromus tectorum, Malva
sylvestris,Torilisarvensis.
ncadrulasociaieisuntdescrisesubasociaiile linarietosumvulgaris
Grigore 1971 i plantaginetosum arenariae Popescu A.et al.1980, ce
vegeteazpelitoralinDeltaDunrii.

592. DaucoCephalarietum transsylvanicae M. Coroi et AM. Coroi


1998
Fitocenozele ruderale dominate de Cephalaria transsylvanica ntlnite
frecvent pe marginea cilor de comunicaie, a culturilor agricole,
prefer solurile aluviale, srace n substane organice. Speciile
bianuale, n mare parte caracteristice ordinului Onopordetalia, sunt
bine reprezentate (24,99%) n spectrul bioformelor, ceea ce justific
actualancadrarecenotaxonomicaacestorfitocenoze.Esteogrupare
mezoxerofil, subtermofil i slab acidneutrofil, descris din
bazinelerurilorMilcoviuia(jud.Vrancea).

593. DaucoPicridetumhieracioides(Fabricius1933)Grs1966
Aceast asociaie a fost recent identificat n vegetaia rii noastre
(Srbu C. et Oprea A. 2003), fiind cantonat pe terenuri afnate.
Speciile dominante ale asociaiei, Daucus carota i Picris hieracioides,
realizeaz o acoperire medie de 6590%, alctuind fitocenoze relativ
sracenspecii,ncareptrundoseriedeburuienivegetale.Celemai
frecvente nsoitoare sunt: Carduus acanthoides, Conyza canadensis,
Artemisia absinthium, Convolvulus arvensis, Elymus repens, Cirsium

327
arvense, Lathyrus tuberosus, Setaria pumila, Poa angustifolia, Achillea
millefolium, Cichorium intybus, Polygonum aviculare, Lolium perenne,
Taraxacumofficinale.

Tussilaginion(Szab1971n.n.)PopescuetSanda1988
Alianagrupeazfitocenozelepionierecareseinstaleazperupturile
demaluri.
Specii caracteristice: Tussilago farfara, Poa compressa, P. annua,
Polygonumhydropiper,Carexhirta,Ranunculusrepens.

594. PoocompressaeTussilaginetumfarfaraeR.Txen1931
Asociaie pionier ce se instaleaz frecvent pe alunecri de teren,
rupturi de maluri, pe soluri nisipoase sau nisipolutoase, de obicei
maiumedeiumbrite.Compoziiafloristicaacestoraestebogati
deosebitdeeterogen,cupinzndspeciiceaparindiferitelorclasede
vegetaie, de pajiti, tufriuri i pduri, la care se altur un nucleu
binenchegat,caracteristicclaseiArtemisieteavulgaris.Pelngcele
dou specii caracteristice Poa compressa i Tussilago farfara, remarcm
pe Daucus carota, Melilotus officinalis, Rumex obtusifolius, Cirsium
vulgare, C. arvense, Equisetum arvense, Mentha longifolia, Taraxacum
officinale,Carduuspersonatus.

ArctionlappaeR.Txen1937(Syn.:RumicionobtusifoliiGutte1972)
Alianacuprindevegetaiamezofilinstalatpesolurirelativumede,
maialesdinzonelecuclimatrcoros.
Specii caracteristice: Agropyron repens, Arctium lappa, A. minus, A.
tomentosum, Armoracia rusticana, Artemisia vulgaris, Ballota nigra,
Chelidoniummajus,Cirsiumarvense,Coniummaculatum,Geumurbanum,
Glechoma hederacea, Heracleum sphondylium, Lamium album, L.
maculatum, Leonurus cardiaca, Licium barbarum, Nepeta cataria, Rumex
patientia,R.obtusifolius,Silenealba,Urticadioica,Verbenaofficinalis.

595. Arctietum lappae Felfldy 1942 (Syn.: ArctioBallotetum nigrae


Morariu1943;LeonuroBallotetumnigraeSlavni1951)
Asociaia prezint o larg rspndire altitudinal, de la cmpie pn
n etajul montan. Fitocenozele ocup mici suprafee pe terenurile

328
undeaufostdepozitategunoaie,ncareArtiumlappa,A.tomentosum,
Leonurus cardiaca i Ballota nigra se afl n diferite stadii de
codominan. Elemente subdominante ale acestor fitocenoze
suntUrtica dioica, Galium aparine i Conium maculatum. Compoziia
floristic a acestor fitocenoze este relativ bogat, dar eterogen,
deoarece pe lng nucleul central dominat de sintaxonii clasei
Artemisietea vulgaris mai particip numeroase buruieni segetale,
speciidepajitiidetufriuri,ca:Chenopodiumalbum,Capsellabursa
pastoris, Cirsium arvense, Amaranthus retroflexus, Descurainia sophia,
Hordeummurinum,Poaannua,Bromussterilis,Prunusspinosa.
Ca subasociaii sunt semnalate: prunetosum So 1961 (Syn.: ass.
Prunus spinosaBallota nigra Felfldy 1942) i urticetosum dioicae
TimrBodrogkzy1959.
Din teritoriul SrelChiraleLechina (jud. BistriaNsud) Szab
T.A.(1970)semnaleazfaciesulcuRudbeckialaciniata.

596. Anthriscetum sylvestris Hada 1978 (Syn.: ArctioBallotetum


(Felfldy1942)Morariu1943anthriscosumDihoru1975)
n cadrul acestor fitocenoze domin Anthriscus sylvestris. Acestea
particip la epuizarea depozitelor de gunoaie, fiind o surs
permanent de rspndire a buruienilor prin speciile de Arctium,
Bidens, Geum, contribuind n acest fel la deprecierea lnii oilor, prin
mbcsire.
Cele cinci relevee provenite de la Gura Grmticului i Lunca
Bradului(MasivulSiriu)aucaspeciimaifrecventepe:Arctiumminus,
A. majus, Scopolia carniolica, Torilis japonica, Urtica dioica, Sambucus
ebulus, Rumex obtusifolius, Artemisia absinthium, Anthemis cotula,
Erygeron annuus, Galeopsis tetrahit, Chenopodium album, Bidens
tripartita, Mentha longifolia, Polygonum aviculare, Trifolium pratense,
Daucus carota, Plantago lanceolata, Chaerophyllum aromaticum (Dihoru
1975).

597. Balloto nigraeMalvetumsylvestrisGutte1966(Syn.:Malvetum


sylvestrisTodoretal.1971)
Este o asociaie ruderal de terenuri bttorite, prloage, curi,
instalnduse pe terenuri bogate n materii organice aflate n diferite

329
fazededescompunere.FitocenozelesuntdominatedeMalvasylvestris
iBallotanigra,alturidecaresentlnescfrecventSisymbriumloeselii,
Solanum nigrum, Kochia scoparia, Chenopodium vulvaria, C. album,
Datura stramonium, Artemisia annua, Sonchus oleraceus, Descurainia
sophia, Atriplex hastata, Capsella bursapastoris, Polygonum aviculare,
Sinapis arvensis, Stellaria media, Veronica polita, Lepidium ruderale,
Echinochloacrusgalli.

598. PolygonetodumetoriBryonietumalbaetefan1997
Esteoasociaieruderal,rspnditpeterenurilenelucrate,bogaten
materii organice, pe sub garduri i n vecintatea tufriurilor.
Fitocenozele sunt edificate de Bryonia alba, ca specie dominant i
Polygonum dumetorum, ca element subdominant, n compoziia lor
floristic participnd un nucleu important de specii ale clasei
Stellarietea mediae. Cele mai frecvente nsoitoare sunt: Lycium
barbarum,Convolvulusarvensis,Cirsiumarvense,Cardariadraba,Capsella
bursapastoris, Conyza canadensis, Artemisia absinthium, Elymus repens,
Chenopodium album, Amaranthus retroflexus, Setaria pumila, Stellaria
media,Cynodondactylon.

599. ArctiotomentosiRumicetumobtusifoliiPassarge1959
Este o asociaie de buruieniuri ruderale i nitrofile, instalat pe
terenurile plane sau slab nclinate din vecintatea gospodriilor, n
lungul drumurilor, n grdini i livezi, n special pe soluri umede.
Specia dominant, Rumex obtusifolius i subdominanta Artium
tomentosum, este nsoit frecvent de Urtica dioica, Tussilago farfara i
Rubus caesius, care prezint indici de abundendominan
semnificativinunelefitocenoze.Structurafloristicaacestorgrupri
este eterogen att din punct de vedere ecologic ct i fitocenotic,
dominnd speciile mezofile i mezohigrofile din clasele Molinio
Arrhenatheretea, GalioUrticetea, QuercoFagetea i Phragmitetea.
Celemaifrecventensoitoarealeacestorgruprinitrofileiruderale
sunt: Arctium lappa, Erigeron annuus, Artemisia vulgaris, Dactylis
glomerata, Plantago major, Ranunculus acris, Lapsana communis,
Myosotonaquaticum,Eupatoriumcannabinum,Torilisjaponica.


330
600. Cirsietum lanceolatiarvensis Morariu 1943 (Syn.: Cirsietum
arvensilanceolatiMititeluetal.1972)
FitocenozeleedificatedeCirsiumvulgareiC.arvenseprezintolarg
rspndire, vegetnd insular n punile degradate, mai ales n
microdepresiunincareapaastagnatoperioadrelativndelungat.
Cele mai frecvente nsoitoare sunt: Cardaria draba, Crepis setosa,
Conyza canadensis, Lappula squarrosa, Carduus acanthoides, Amaranthus
retroflexus, Atriplex tatarica, Chenopodium album, Solanum nigrum,
Verbena officinalis, Urtica dioica, Echinochloa crusgalli, Chenopodium
urbicum,Resedalutea,Canthiumstrumarium..

601. TanacetoArtemisietum vulgaris Sissingh 1950 (Syn.: Tanaceto


Artemisietum Br.Bl. 1949; Artemisietum vulgaris R. Txen ex
Slavni1951)
Este o asociaie larg rspndit n lugul drumurilor, pe terenuri cu
materieorganicndescompunere,npajiti,lamargineapdurilori
atufriurilor.Aceastaexplici structurafloristicdestuldebogat
a acestor fitocenoze ntre care se remarc speciile de Molinio
Arrhenatheretea, FestucoBrometea i GalioUrticetea. Fitocenozele
suntdominantedeTanacetumvulgareiArtemiesiavulgaris,iarBallota
nigra,ElymusrepensiArtemisiaabsinthiumsuntsubdominante.Dintre
celelalte nsoitoare mai frecvente amintim: Echium vulgare,
Convolvulus arvensis, Aristolochia clematitis, Silene alba, Cichorium
intybus, Dactylis glomerata, Poa angustifolia, Arctium lappa, A.
tomentosum, Conium maculatum, Lamium maculatum, Daucus carota,
Melilotusofficinalis.
n cadrul asociaiei sunt cunoscute urmtoarele subasociaii:
artemisietosum vulgaris Chifu et al. 2006, pastinacetosum Szab
1971, inuletosum helenii Szab 1971 i artemisietosum absinthii
Sandaetal.2001.

602. Conietum maculati I. Pop 1968 (Syn.: HyoscyamoConietum


maculati auct. roman. non Slavni 1951; LamioConietum maculati
Oberdorfer1957)
Vegeteaz pe maidane, locuri prsite, acolo unde sau depozitat
reziduuri i gunoaie provenite din gospodrii, avnd la dispoziie o

331
mare cantitate de azot organic, aflat n faz avansat de
mineralizare.SpeciadominantConiummaculatumcreteabundenti,
prin portul s nalt, acoper celelalte nsoitoare, care practic dispar
din structura cenozelor respective. Totui, amintim pe cele mai
frecvent ntlnite: Atriplex tatarica, Amaranthus retroflexus, Plantago
major, Convolvulus arvensis, Arctium lappa, Artemisia vulgaris,
Descurainia sophia, Leonurus cardiaca, Solanum nigrum, Sisymbrium
loeselii. Aceste buruieniuri sunt toxice i ru mirositoare, de aceea
sun evitate de ctre animale. Uneori, cnd sunt punate primvara
timpuriu,acesteaprovoacgraveintoxicaiianimalelor.
n cadrul asociaiei a fost descris subasociaia asperugetosum
procumbentis Oprea V. 1976 i faciesurile cu Sambucus nigra, Urtica
dioicaiBallotanigraCristureaneteculescu1970.

603. ArtemisietumannuaeMorariu1943em.Dihoru1970
Cenozele asociaiei se nfiripeaz n locuri bttorite, pietroase,
molozuri,dincuriprsitedarilasemiumbracldirilor,gardurilor
sau pomilor fructiferi, pe soluri bogate n substane nutritive. Este o
asociaie pionier n care domin terofitele anuale. Structura acestor
fitocenoze cu evideniere autumnal este n general srac, fiind
caracterizat prin specii ale alianei Arction lappae. Cele mai
frecvente nsoitoare sunt: Arction lappa, A. minus, Conyza canadentis,
Xanthium spinosum, X. strumarium, Amaranthus retroflexus,
Chenopodium album, Matricaria perforata, Polygonum aviculare, Conium
maculatum,Sisymbriumorientale.

604. GalioaparineParietarietumofficinalisPopescuetal.1983
Asociaiaesterspnditnluminiurilepdurilor,undefitocenozele
ocup suprafee insulare, de mici dimensiuni. Acestea prezint o
compoziie floristic relativ srac n care speciile caracteristice
Galium aparine i Parietalia officinalis sunt nsoite frecvent de Ballota
nigra, Capsella bursapastoris, Chelidonium majus, Lamium maculatum,
Artemisia absinthium, A. vulgaris, Malva sylvestris, Leonurus cardiaca,
Tanacetum vulgare, Glechoma hederacea, Urtica dioica, Brachypodium
sylvaticum,Geumurbanum,Stellariaholostea.


332
605. Helianthetumtuberosi(Moor1958)Oberdorfer1967
Asociaia este aminitit de Dobrescu C. et Kovcs A. (1972) n
Conspectul asociaiilor din Moldova, ca fiind identificat de autori,
fradansreleveesauaprecizalocalitateaundeafostgsit.
Este totui frecvent n locuri ruderale, curi prsite, n plantaii de
videvie,ntotdeaunanlocurisemiumbrite.

606. AilanthetumaltissimaeDihoru(1969)1970
Asociaia este frecvent n culturi, grdini, izlazuri, aprnd n
locurile rscolite, spate, lng gropi de gunoi, de preferin pe
locurilecuexpoziiesudic.SpeciaedificatoareiadventivAilanthus
altissima se nmulete rapid prin drajonare, realiznd boschete de
nlimi i dimensiuni variabile. Cele mai frecvente nsoitoare ale
staiunilor de pe teritoriul Moldovei (Dobrescu et Vialariu 1984)
sunt: Artium lappa, Chelidonium majus, Conium maculatum, Lycium
barbarum, Leonurus cardiaca, Urtica dioica, Artemisia absinthium, Nepeta
nuda, Melilotus officinalis, Ballota nigra, Carduus acanthoides, Malva
sylvestris, Galium aparine, Cynodon dactylon, Convolvulus arvensis,
Prunusspinosa.

607. LycietumbarbarumFelfldy1942
Se ntlnete pe malurile erodate, unde formeaz tufriuri foarte
desei bunefixatoare.Speciacaracteristic Lycium barbarumprezint
oacoperirevariabilntre3590%.ncompoziiaacestorfitocenozese
mai ntlnesc: Ballota nigra, Elymus repens, Artemisia vulgaris ca
elemente subdominante i ca nsoitoare frecvente: Arctium
tomentosum, Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Artemisia
absinthium, Carduus acanthoides, Amaranthus retroflexus, Chenopodium
album,Stellariamedia.

AGROPYRETALIA REPENTIS Oberdorfer et al. 1967 (Syn.:


Agropyretalia intermediirepentis (Oberdorfer et al. 1967) Th. Mller et
Grs1969)
Grupeazvegetaiaantropogendeierburiperenedinpuniuscate,
situatepesolurinisipoase.Speciilecaracteristicesuntcomunecucele
alealianei.

333
ConvolvuloarvensisAgropyrionrepentisGrs1966
Cuprinde vegetaia ruderal de ierburi relativ nalte, n special de
pajiti,cantonatepesoluriargiloase,bogatenbaze.
Specii caracteristice: Anthemis tinctoria, Bromus inermis, B. tectorum,
Cardariadraba,Coronillavaria,Elymusrepens,Falcariavulgaris,Melilotus
albus, Peucedanum alsaticum, Picris hieracioides, Poa angustifolia, Reseda
lutea, Salvia nemorosa, S. verticillata, Tussilago farfara, Aristolochia
clematitis,Brachypodiumpinnatum,Melicatranssilvanica.

608. BromojaponicoAristolochietumUbrizsy1967
Este caracteristic terenurilor cultivate, instalnduse pe un substrat
cu un spor de umiditate n perioada sezonului estival. n cadrul
acestor fitocenoze particip numeroase specii segetale cum sunt:
Setaria pumila, Eragrostis cilianensis, E. minor, Echinochloa grusgalli,
Digitaria sanguinalis, Portulaca oleracea, Sonchus oleraceus, Abutilon
theophrasti,Hibiscustrionum.

609. ConvolvuloAgropyretumrepentisFelfldy1943
Fitocenozele de Convolvulus arvensis i Agropyron repens se dezvolt
peterenurilenelenitedelamargineaculturiloragricole,nplantaii
de vi de vie, prloage i la marginea drumurilor dintre culturi.
Acestea prezint dou straturi: unul superior, dominat de Elymus
repens i unul inferior, dominat de Convolvulus arvensis. Structura
floristic a acestor grupri este bogat i variat, remarcnduse
prezena a numeroase elemente de pajiti din clasele Festuco
Brometea i MolinioArrhenatheretea, dar i unele elemente segetale
ale clasei Stellarietea mediae. Cele mai frecvente specii nsoitoare
sunt: Cirsium arvense, Ballota nigra, Capsella bursapastoris, Poa
angustifolia, Cardaria draba, Cichorium intybus, Conyza canadensis,
Artemisia absinthium, Coronilla varia, Falcaria vulgaris, Tanacetum
vulgare, Lathyrus tuberosus, Euphorbia helioscopia, Brachypodium
pinnatum, Cynodon dactylon, Galium humifusum, Potentilla argentea,
Achilleamillefolia.
Ca subasociaii sunt cunoscute: convolvuletosum arvensis Grigore
1971,cardarietosum(lepidietosumdrabae)Grigore1968,cirsietosum
arvense (Burduja et Diaconescu 1976) Sanda et Popescu 1992 (Syn.:

334
Cirsio arvenseConvolvuletum arvense Burduja et Diaconescu 1976),
rubetosum arvalis (Coste 1975) Sanda et Popescu 1999 (Syn.: Rubo
arvalisCalamagrostetumCoste1975).

610. ConvolvuloBrometuminermisElia1979
Asociaia a fost descris recent (Srbu C. 2002) din podgoriile de la
Cotnari, Iai i Hui, unde vegeteaz pe terenurile nelenite.
Fitocenozele sunt edificate de Bromus inermis, care mpreun cu
speciacaracteristicConvolvulusarvensisrealizeazoacoperirede70
90%. n structuraacestorfitocenozeunrol importantldeinspeciile
claselor FestucoBrometea, MolinioArrhenatheretea i Stellarietea
mediae. Cele mai frecvente elemente ale acestora sunt: Conyza
canadensis, Elymus repens, Poa angustifolia, Amaranthus retroflexus,
Lactucaserriola,Achilleasetacea,Dactylisglomerata.

611. Lepidietum drabae Timr 1950 (Syn.: CapselloCardarieum drabae


ResmerietRoman1975)
FitocenozeleedificatedeCardariadrabasuntlargrspndite,vegetnd
pe terenurile uor bttorite, n lungul drumurilor, n vecintatea
gospodriilor, pe prloage i terenuri nelucrate. Asociaia este
dominat de specia caracteristic Cardaria draba, care are o acoperire
de4585%.Compoziiafloristicesterelativsracnspecii,ntrecare
cele ale clasei Stellarietea mediae prezint o prezen mai
semnificativ. Dintre acestea amintim: Capsella bursapastoris,
Descurainia sophia, Lepidium campestre, Sisymbrium officinale, Arenaria
serpyllifolia,Bromussterilis,B.tectorum.
Subasociaiavioletosumarvensis(tefanetal.2000)Sandaetal.2001
(Syn.: CardarioVioletum arvensis tefan et al. 2000) prezint ca specii
caracteristice pe Viola arvensis i Sinapis arvensis. Aceast grupare a
fostcitatdinjud.Vrancea(Coteti,Ciorti,Armeni,Oreavu).
n cadrul asociaiei este descris i faciesul ceratocephalosum
orthoceriResmerietRoman1975.


335
612. PotentilloargenteaeArtemisietumabsinthiiFalinski1965(Syn.:
SisymbrioArtemisietum absinthii I. Pop 1969; Artemisietum absinthii
Todor et al. 1971; Artemisio absinthiiMatricarietum perforatae
ResmerietA.Grasu1980;TanacetovulgareArtemisietumabsinthii
Oprea1997)
Fitocenozele de Potentilla argentea cu Artemisia absinthium prezint o
larg rspndire pe terenurile bogate n substane organice aflate n
diferite faze de descompunere. Domin de regul Artemisia
absinthium, ns n unele fitocenoze sunt codominante speciile:
Sisymbrium loeselii, Tanacetum vulgare i Elymus repens. n strucrura
asociaiei predomin speciile clasei Artemisietea ca: Arctium lappa,
Sisymbrium officinale, Mentha longifolia, Galeopsis tetrahit, dar se
ntlnesc i unele elemente de MolinioArrhenatheretea: Achillea
millefolium, Althaea officinalis, Bromus hordeaceus, Cichorium intybus,
Crepis biennis, Hordeum murinum, Lepidium ruderale, Lolium perenne,
Lotus corniculatus, Plantago lanceolata, P. major, Polygonum aviculare,
Potentillareptans,Taraxacumofficinale.

613. DaucoSalvietum verticillatae Soran 1962 (Syn.: Agropyro


SalvietumverticillataeSzab1971)
Asociaia se ntlnete dup culturile de cereale, dezvoltnduse pe
soluri brunrocate i puternic podzolite. Speciile de recunoatere
sunt Salvia verticillata, Daucus carota i Lepidium campestre; iar ca
diferenial local pentru Munii Apuseni, Sanguisorba minor ssp.
muricata. Cele mai frecvente nsoitoare sunt: Echium vulgare, Rumex
acetosella, Scleranthus annuus, Vicia angustifolia, Plantago lanceolata,
Setariapumila,etc.

ArtemisioAgropyrionintermediiTh.MlleretGrs1969
Specii caracteristice: Agropyron intermedium, Androsace maxima,
Artemisia absinthium, A. campestris, Bupleurum rotundifolium, Coronilla
varia, Echium italicum, Festuca rupicola, Geranium pyrenaicum, Orlaya
grandiflora,Resedaphyteuma,Salviaaethiopis,S.nemorosa,Xeranthemum
anuum.


336
614. ArtemisiocampestrisAgropyretumintermediiSchneiderBinder
mnsc.1974c.f.1976
Asociaia este semnalat ca nomen nudum din Depresiunea Sibiului,
cu meniunea c este rspndit n zona asociaiilor stepice,
xeroterme i se dezvolt pe rpi, pante nclinate, puternic erodate i
levigate.
Aceste cenoze corespund stadiilor de Artemisia din Cmpia
Transilvaniei (Csrs et CsrsKptalan M. 1953) i sunt nrudite
cucelealeasociaieiArtemisietumponticosericeaeSo(1927)1942.

XXXIII.GALIOURTICETEAPassarge1967em.Kopeck1969
Grupeaz vegetaia nitrofil sinantropic de ierburi nalte, cantonate
pe marginea vilor rurilor montane, pe lng locuine i stne sau
ogoare prsite, pe pajiti, prefernd solurile brune luvice, mai mult
saumaipuinumede.
Caracterul antropic al acestor fitocenoze este evideniat i prin
prezenanstructuralorfloristicanumeroasespeciideArtemisietea
iStellarieteamediae.
Specii caracteristice: Aruncus dioicus, Carduus crispus, Carpesium
cernuum, Chaerophyllum aromaticum, C. bulbosum, C. temulum, Galium
aparine, Geranium phaeum, Rubus caesius, Salvia glutinosa, Solidago
canadensis, Stellaria nemorum, Telekia speciosa, Urtica dioica, Veronica
urticifolia,Violaodorata.

LAMIO ALBICHENOPODIETALIA BONIHENRICI Kopeck


1969
Ordinul grupeaz fitocenozele ruderale i semiruderale nitrofile i
mezofile.
Specii caracteristice: Aegopodium podagraria, Armoracia rusticana,
Bryonia alba, Chelidonium majus, Chenopodium bonushenricus, Lamium
album, L. maculatum, Aristolochia clematitis, Geum urbanum, Glechoma
hederacea,Inulahelinium,Lapsanacommunis,Sambucusebulus.


337
GalioAlliarion Lohmeyer et Oberdorfer 1967 in Oberdorfer et al.
1967
Reunetefitocenozelenaturaleiseminaturalenitrofiledepelocurile
nsorite, marginea pdurilor sau umbra i semiumbra interiorului
pdurilor.
Specii caracteristice: Alliaria petiolata, Bryonia alba, Chelidonium majus,
Campanula trachelium, Cardamine impatiens, Cruciata laevipes,
Scrophularia scopolii, Viola reichenbachiana, Geranium robertianum,
Lamiummaculatum,Mycelismuralis,Silenedioica.

615. TorilidetumjaponicaeLohmeyerexGrsetTh.Mller1969
Se instaleaz pe prloage, locuri nelucrate doi sau trei ani, unde
specia edificatoare Torilis japonica este acompaniat de numeroase
elemente caracteristice alianei GalioAlliarion ca: Anthriscus
cerepfoliumssp.trichosperma,Chelidoniummajus,Lapsanacommunis.

616. Anthriscetum trichospermi Hejn et Krippelova in Hejn et al.


1971
Vegeteaz n locuri ruderale, marginea drumurilor, uneori pe
margineatufriurilorsauarriturilordepdure.Speciilensoitoare
cele mai frecvente sunt cele caracteristice alianei GalioAlliarion i
anume: Alliaria petiolata, Chaerophyllum temulum, Chelidonium majus,
Geranium robertianum, Veronica chamaedrys, multe penetrnd din
fitocenozelelemnoaselimitrofe.

617. Alliario officinalisChaerophylletum temuli Lohmeyer 1949


(Syn.:ChelidonioAlliarietumGrsetTh.Mller1969)
AsociaiaafostindicatdeMorariuI.(1967)nConspectulvegetaiei
nitrofile din Romnia, fr a prezenta relevee i a preciza localitile
undeafostntlnit.
FitocenozeledinMoldova(DobrescuetVialariu1981;Mititelu1993)
se dezvolt n pduri rrite, parchete, liziere de pduri, plantaii de
salcm, pe terenuri bogate n substane organice. Fitocenozele sunt
edificate de Alliaria petiolata i Chaerophyllum temulum, care se afl n
diverse raporturi de codominan. n unele fitocenoze Chelidonium
majus i Anthriscus cerefolium ssp. trichosperma pot deveni

338
subdominante. mpreun cu acestea, structura floristic a asociaiei
este mbogit prin participarea urmtoarelor specii: Sambucus
ebulus,Coniummaculatum,Urticadioica,Artemisiavulgaris,Aegopodium
podagraria,Heracleumsphondylium,Ballotanigra,Carduuscrispus,Silene
alba, Arctium lappa, A. tomentosum, Leonurus cardiaca ssp. villosus,
Melilotus officinalis, Artemisia annua, Cardaria draba, Capsella bursa
pastoris,Taraxacumofficinale.

618. SambucetumebuliFelfldy1942
Fitocenozele acestei asociaii se ntlnesc sub form de plcuri
compacte de dimensiuni variabile pe lng gospodrii, pe locul
stnelor prsite, acolo unde au staionat animalele, iar substratul
estebogatnsubstaneorganicendescompunere.
Uneori se ntlnesc pe malurile abrupte ale rurilor, dar ntotdeauna
peterenurilebogatensubstaneorganice,jucndunrolimportantn
consolidarea malurilor datorit sistemului de rizomi puternic
dezvoltat. Aceste buruieniuri megatrofe, micromezoterme prezint
un cortegiu impresionant de specii nsoitoare, difereniate n funcie
demareaamplitudinestaionalialtitudinalaterenurilorpecares
au instalat (pajiti, rupturi de maluri), de la cmpie pn la etajul
montaninferior.
Fitocenozele suntdominate net de Sambucusebulus, care realizeaz o
acoperirede90100%,imprimnduleofizionomiespecific.
Pelngspeciilecaracteristicealianei,ordinuluiiclasei,sentlnesc
multeelementedeFestucoBrometeaiMolinioArrhenatheretea.De
asemenea, prezena speciilor de Artemisietea i Stellarietea mediae
sugereazcaracterulsinantropicalasociaiei.
Cele mai frecvente nsoitoare sunt: Aegcopodium podagraria,
Chaerophylum hirsutum, Geranium robertianum, Glechoma hederacea,
Geum urbanum, Galium aparine, Chelidonium majus, Eupatorium
cannabinum, Galeopsis tetrahit, Plantago major, Heracleum sphondylium,
Origanum vulgare, Taraxacum officinale, Artemisia absinthium, Arctium
lappa, Ballota nigra, Hypericum maculatum, Brachypodium sylvaticum,
Rubushirtus.


339
619. Cephalarietum pilosae R. Txen et Oberdorfer 1957 corr.
Dipsacietum pilosae Sanda et al. 2001 (Syn.: ass. Dipsacus pilosus
R.Txen1942)
Este o asociaie cantonat n tieturile de pduri, sau n pdurile
rrite, vegetnd pe terenuri nclinate, afnate i cu umiditate
moderat.
Specia caracteristic i edificatoare Dipsacus pilosus, alturi de
subdominanta Torilis japonica, este nsoit frecvent de: Alliaria
petiolata,Urticadioica,Rumexobtusifolius,Artemisiavulgaris,Heracleum
sphondylium, Glechoma hederacea, Lapsana communis, Ballota nigra,
Eupatoriumcannabinum.

AegopodionpodagrariaeR.Txen1967
Cuprindevegetaiacantonatpemargineapdurilor,poieniloridin
pdurile rrite, pe soluri aluvionare, litice, puin umede pn la
umedeibogatennitrai.
Specii caracteristice: Aegopodium podagraria, Aethusa cynapium,
Anthriscus sylvestris, Carduus personatus, Chaerophyllum hirsutum,
Geranium pratense, Heracleum sphondylium, Pimpinella major, Rumex
obtusifolius,Silenealba,S.dioica.

620. UrticoAegopodietum R. Txen 1963 ex Grs (Syn.: ass. Urtica


dioicaAegopodiumpodagrariaR.Txen1963)
Fitocenozele edificate de Aegopodium podagraria i Urtica dioica se
instaleaz n jurul stnelor, pe soluri puternic nitrificate. Cele mai
frecvente nsoitoare sunt: Chaerophyllum aureum, C. aromaticum,
Rumexobtusifolius,Heracleumsphondylium,Glechomahederacea,Lamium
album,Carduuscrispus,Galiumaparine,Silenealba,Arctiumtomentosum,
Dactylis glomerata, Elymus repens, Poa pratensis, Potentilla anserina, P.
reptans,Ranunculusrepens,Trifoliumrepens,Veronicachamaedrys.

621. Chaerophylletum bulbosae R. Txen 1937 (Syn.: Conio


Chaerophylletum bulbosae I. Pop 1968; ass. Chaerophyllum bulbosum
Morariu1943)
Este o grupare ruderal megatrof din pajiti i margini de pduri,
dominat de dou specii caracteristice i edificatoare, Conium

340
maculatum i Chaerophyllum bulbosum. Structura floristic a acestora
estemaisracnspeciidincauzavaloriiridicatedeacoperireacelor
douedificatoare(90100%).Dintrespeciilensoitoarecuoconstan
mai ridicat amintim: Urtica dioica, Artemisia vulgaris, Ballota nigra,
Galium aparine, Silene alba, Leonurus cardiaca ssp. villosus, Aristolochia
clematitis,Chenopodiumalbum,Stellariamedia.

622. ChaerophylletumaromaticiNeuhuslovaNovotnetal.1969
Fitocenozele edificate de Chaerophyllum aromaticum apar sub forma
unorburuieniurirobuste,compacte,cesedezvoltpeterenuriplane
saunmicrodepresiuni,lamargineadepduriitufriuri,pesoluri
afnate,umedeicuunconinutridicatnnitrai.Speciaedificatoare
Chaerophyllumaromaticumesteidominant,avndoacoperirede70
90% i este nsoit mai frecvent de: Urtica dioica, Sambucus ebulus,
Rumex obtusifolius, Artemisia vulgaris, Aegopodium podagraria,
Heracleum sphondylium, Glechoma hederacea, Lapsana communis, Geum
urbanum,Ballotanigra,Chelidoniummajus,Galiumaparine.
Contactul cu punile mezofile determin penetrarea multor specii
ale clasei MolinioArrhenatheretea ca: Achillea millefolium, Agrostis
stolonifera, Arrhenatherum elatius, Campanula glomerata, Carex hirta,
Dactylis glomerata, Elymus repens, Holcus lanatus, Medicago lupulina,
Potentillareptans,Prunellavulgaris,Ranunculusrepens,Trifoliumrepens,
Verbenaofficinalis,Viciacracca.

623. ChaerophylletumaureiOberdorfer1957
Asociaia se dezvolt la marginea pdurilor sau n luminiurile
acestora, pe soluri afnate, bogate n nitrai i cu reacie neutru
alcalin. La contactul cu pajitile mezofile, aceste fitocenoze sunt
penetrate de o serie de specii ale clasei MolinioArrhenatheretea i
maialesaleordinuluiArrhenatheretalia.Fitocenozelesuntdominate
net de specia caracteristic i edificatoare Chaerophyllum aureum,
acompaniat frecvent de Urtica dioica, Rumex obtusifolius, Aegopodium
podagraria,Heracleumsphondylium,Geumurbanum,Glechomahederacea,
Lamium album, Arctium tomentosum, Dactylis glomerata, Taraxacum
officinale,Buniasorientalis.

341
Fitocenozele din Rezervaia Pdurea de Argint (Daraban M. 2007)
prezint ca specii nsoitoare mai frecvente pe Aegopodion podagraria,
Heracleum sphondylium, Aethusa cynapium, Circaea lutetiana, Impatiens
nolitangere, Stachys sylvatica, Mycelis muralis, Glechoma hederacea,
Lamium maculatum, Lapsana communis, Salvia glutinosa, Prunella
vulgaris,Galeopsisspeciosa.

Rumicionalpini(Rbel1933)Klika1944
Grupeaz fitocenozele subalpine, megatrofe, ce se dezvolt pe locuri
bogatennitrai.
Specii caracteristice: Rumex alpinus, Chaenopodium bonushenricus, Poa
supina.

624. RumiciobtusifoliaeUrticetumdioicaeKorns1968
Esteoasociaienitrofil,ceseinstaleazpeloculstnelordinlungul
unor vi intramontane, umede. Cele dou specii edificatoare, Rumex
obtusifolius i Urtica dioica aflate n diverse raporturi de codominan
realizeaz o acoperire de 90100%. Structura floristic a acestor
fitocenoze este n general srac n specii. Totui, dintre cele mai
frecvente elemente nsoitoare amintim: Geranium robertianum, Geum
urbanum,Chenopodiumbonushenricus,Carduuspersonatus,Poatrivialis,
Myosoton aquaticum, Senecio nemorensis, Taraxacum officinale, Stellaria
nemorum, Dactylis glomerata, Cirsium oleraceum, Impatiens nolitangere,
Festucagigantea,Trifoliumrepens,Stellariamedia.

625. Urtico dioicaeRumicetum alpini (erbnescu 1939, Todor et


Culic 1967) corr. Oltean et Dihoru 1986 (Syn.: Senecioni
Rumicetum alpini Horvat 1919 em. Coldea (1986) 1990; Rumicetum
alpiniauct.roman.)
FitocenozeledeRumexalpinuscuUrticadioicasuntinstalatesecundar
n jurul stnelor, ogoarelor i slaelor, avnd o durat de existen
de56ani,pncesuntepuizatedepoziteleorganicedinsol.Evoluia
sindinamic a acestor fitocenoze se realizeaz spre instalarea
pajitilormainelenite,dominatedePoasupinaiAlchemillavulgaris.
Cele mai frecvente specii nsoitoare sunt: Poa supina, Senecio
subalpinus, Lamium maculatum, Glechoma hederacea, Geum urbanum,

342
Chenopodiumbonushenricus,Carduuspersonatus,Poatrivialis,Geranium
phaeum, Poa annua, Senecio nemorensis, Taraxacum officinale, Stellaria
nemorum,Dactylisglomerata,Deschampsiacespitosa.
Cacenozaxonideranginferiorsedisting:alchemilletosum(Olteanet
Dihoru 1968) Sanda et Popescu 1999 (Syn.: AlchemilloRumicetum
alpiniOlteanet Dihoru 1986),faciesulcu Adenostylesalliariae(Oltean
et Dihoru 1968) Sanda et Popescu 1999 (Syn.: AlchemilloRumicetum
alpini adenostyletosum alliariae Oltean et Dihoru 1986), faciesul cu
Silene dioica (Beger 1922) Sanda et Popescu 1999 (Syn.: Sileno
Rumicetumalpini(Beger1922)OlteanetDihoru1986).
n ceea ce privete sintaxonul AlchemilloRumicetum alpini
poaetosum annuae (Husakov 1978) Oltean et Dihoru 1986, acesta
reprezint o faz naintat de epuizare a depozitelor organice i de
instalare a speciei Poa supina i se ncadreaz ca sinonim la asociaia
Potumsupinae(Oberdorfer1957)BrunHool1962em.Gutte1969.
De asemenea, fitocenozele raportate la asociaia Heracleo (palmati)
RumicetumalpiniOlteanetDihoru1986sencadreazlacenotaxonul
Cirsio waldsteiniiHeracleetum transsilvanici Pawowski et Walas
1949.

626. Veratretumalbi(Pucaruetal.1956)Buiaetal.1962(Syn.:Poto
VeratretumlobelianiBorza1963n.n.)
Existena acestor cenoze este legat de trlirea ntmpltoare i
neregulat, n special prin staionarea animalelor n timpul zilei.
ntrerupereatrlirilorducedupcivaanilaepuizareasubstanelor
azotoase i la reducerea accentuat a acestor buruieniuri megatrofe,
pn la dispariia lor. Asociaia a fost ntlnit pn n prezent n
CarpaiiMeridionali(Bucegi,Fgra,Parng,Vulcan)ideCurbur
(Ciuca). Alturi de dominanta Veratrum album, cele mai frecvente
nsoitoaresunt: Rumexalpinus,Seneciosqualidus,Veronicaserpyllifolia,
Senecio nemorensis, Polygonatum verticillatum, Viola biflora, Agrostis
capillaris, Carum carvi, Cynosurus cristatus, Dactylorhiza maculata,
Deschampsia cespitosa, Festuca rubra, Phleum alpinum, Prunella vulgaris,
Trifoliumalpestre,T.pratense,Urticadioica.


343
627. Potum supinae (Oberdorfer 1957) BrunHool 1962 em. Gutte
1969 (Syn.: Potum annuae montanum Buia et al. 1962; ass. Poa
annuaVeronica chamaedrys Anghel et al. 1965; ass. Poa annua
Taraxacum officinale Beldie 1967; ass. Poa annuaTrifolium repens
Todor et Culic 1967; AlchemilloRumicetum alpini poaetosum
annuae(Husakov1978)OlteanetDihoru1986)
Fitocenozele edificate de Poa supina ocup suprafee insulare pe
locurile bttorite i trlite din jurul stnelor, n general la altitudini
de 18001850 m. Specia caracteristic Poa supina este i dominant,
fitocenozele de talie mic fiind presrate cu unele elemente ale
alianei Rumicion alpini i ordinului Adenostyletalia. Cele mai
frecvente nsoitoare sunt: Chaerophyllum hirsutum, Stellaria nemorum,
Veronica urticifolia,Poachaixii,Capsellabursapastoris,Galeopsistetrahit,
Urtica dioica, Senecio squalidus, Campanula abietina, Viola biflora,
Myosotis alpestris, Lolium perenne, Plantago major, Trifolium hybridum,
Veronicachamaedrys,Violadeclinata.

CONVOLVULETALIASEPIUMR.Txenem.Mucina1993
Grupeazburuieniuridemalurideruri,micromezoterme.
Specii caracteristice: Calystegia sepium, Cuscuta europaea, Cucubalus
baccifer,Seneciofluviatilis.

Petasition officinalis Sillinger 1933 em. Kopeck 1969 (Syn.:


ChaerophylloPetasitionhybridiKopeck1969)
Grupeaz vegetaia ierburilor nalte, microterme, de pe solurile
aluvionareumede.
Specii caracteristice: Carduus personatus, Chaerophyllum hirsutum,
Chrysosplenium alternifolium, Cirsium erisithiales, Crepis paludosa,
Festuca gigantea, Geranium phaeum, Milium effusum, Petasites albus, P.
hybridus,P.kablikianus,Telekiaspeciosa,Vicasylvatica.

628. AruncoPetasitetumalbiBr.Bl.etSutter1977
Aceste fitocenoze mezofile spre mezohigrofile au fost semnalate de
Oroian S. (1998) din etajul montan inferior (525650 m altitudine) al
Defileului Mureului, ntre Rstolia i Borzia. Sunt buruieniuri
nalte, specifice vilor montane, edificate de Petasites albus, Aruncus

344
dioicus i Telekia speciosa, alturi de care se mai ntlnesc elemente
transgresive caracteristice alianei AlnoUlmion, precum i cele ale
fgetelor limitrofe ca: Dryopteris filixmas, Galium odoratum, Oxalis
acetosella,Scrophularianodosa.

629. TelekioPetasitetum hybridi (Morariu 1967) Resmeri et Raiu


1974 (Syn.: Petasitetum hybridi auct. roman.; AegopodioPetasitetum
hybridi auct. roman.; TelekioPetasitetum albae Beldie 1967;
Petasitetum albae Dihoru 1975; PetasitetoTelekietum speciosae
Morariu1967)
Aceast asociaie, endemic Carpailor romneti, prezint o larg
rspndire n etajul montan mijociu, fiind cantonat n lungul i pe
flancul praielor sau al depresiunilor largi din interiorul pdurilor.
Fitocenozele vegeteaz n condiii de pronunat umiditate
atmosfericiasolului,nstaiunisemiumbrite,pesolurirendzinice,
scheletice, coluvionate i bogate n humus. Fitocenozele edificate de
Petasites albus i care se individualizeaz prin prezena constant a
ctorva specii transgresive din ordinul Adenostyletalia au fost
separate n subasociaia petasitetosum albae (Beldie 1967) Coldea
1991. Au mai fost identificate n structura fitocenozelor de la noi
subasociaiile typicum Coldea 1991 i aruncetosum dioici Oroian
1998, descrise din lungul Mureului i a afluenilor si: Valea
Slardului, Valea Tihului, Valea Rchiti, Valea Ilvei, Costeasa,
RstoliaiIod.

630. TelekiospeciosaeAruncetumdioiciOroian1998
Aceste fitocenoze, dominate de Aruncus dioicus i Telekia speciosa, se
dezvolt n locuri semiumbrite, cu expoziie nordic, lng satul
Borzia (Defileul Mureului) la altitudinea de 500550 m. Sunt
fitocenoze mezofile, pn la higrofile, micromezoterme i slab
neutrofile. Cele mai frecvente nsoitoare sunt: Spiraea chamaedryfolia,
Chaerophyllum aromaticum, Glechoma hirsuta, Heracleum sphondylium,
Rubus idaeus, Aquilegia nigricans, Lysimachia vulgaris, Cirsium
oleraceum,Valerianaofficinalis,Athyriumfilixfemina,Equisetumpratense,
Asarum europaeum, Galium schultesi, Oxalis acetosella, Mercurialis
perennis.

345
631. PetasitetumkablikianiPawowskietWalas(1936)1939
FitocenozeledePetasiteskablikianussedezvoltsubformdeenclave
n lungul vilor montane, pe soluri aluvionare umede, cu mult
prundi, fiind situate n etajul fgetelor. Fitocenozele sunt dominate
de Petasites kablikianus, avnd o acoperire medie de 7085% i fiind
nsoit mai frecvent de Carduus personatus, Aegopodium podagraria,
Circaea lutetiana, Chaerophyllum hirsutum, Chrysosplenium alternifolium,
Petasiteshybridus,Deschampsiacespitosa,Inulabritannica,Poatrivialis.n
evoluie sindinamic, aceste grupri tind spre instalarea asociaiei
TelekiospeciosaeAlnetumincanae.

SenecionfluviatilisR.Txen1952
Speciicaracteristice:Acernegundo,Althaeaofficinalis,Amorphafruticosa,
Aristolochia clematitis, Aster salignus, Calystegia sepium, Chaerophyllum
bulbosum, Cucubalus baccifer, Cuscuta europaea, C. lupuliformis,
Echinocystis lobata, Fallopia dumetorum, Galega officinalis, Galium
aparine, G. rivale, Glycyrrhiza echinata, Helianthus decapetalus, Humulus
lupulus, Impatiens glandulifera, Rudbeckia laciniata, Senecio fluviatilis,
Solidagogigantea,Urticadioica.

632. AsteroRubietumcaesiiKrpti1962
Asociaia a fost menionat de Pzmny D. (1970) din Bazinul
Sltrucului(jud.Cluj).FitocenozeledescrisedeCruD.(1973)dela
Gighera i Mceu de Jos (jud. Dolj) prezint ca specii caracteristice
pe Aster sedifolius i Rubus caesius, care vegeteaz mpreun cu:
Heleochloa schoenoides, Bromus tectorum, Sonchus oleraceus, Erigeron
canadensis, Medicago lupulina, Picris hieracioides, Chenopodium album,
Cirsium lanceolatum, Erigeron annuus, Arctium lappa, Leucanthemum
vulgare, Dipsacus sylvester, Tussilago farfara, Bilderdykia convolvulus,
Calystegiasepium,Convolvulusarvensis,Eupatoriumcannabinum.
n evoluie sindinamic, aceste fitocenoze tind spre instalarea
vegetaieilemnoasealctuitdeasociaiaSaliciPopuletum.


346
633. ArtemisioHelianthetum decapetalae Mititelu 1972 (Syn.:
HelianthetumdecapetaliMorariu1967n.n.)
Aceastasociaievegeteazpeterenuriplanesaumicrodepresionare,
adeseanapropierealocuinelor,pesolurialuvialeiumede.Speciile
caracteristice, Artemisia vulgaris i Helianthus decapetalus, se asociaz
frecvent cu Arctium minus. Dintre celelalte nsoitoare mai frecvente
amintim: Artemisia absinthium, Ballota nigra, Conium maculatum,
Berteroa incana, Tanacetum vulgare, Cirsium lanceolatum, Arctium lappa,
Cichoriumintybus,Elymusrepens.
n cadrul asociaiei este descris faciesul cu Helianthus tuberosus
Pzmny1971.

634. Calystegietum sepium (R. Txen 1947) em. Passarge 1964 corr.
So1957(Syn.:CuscutoCalystegietumR.Txen1947em.So1962)
Sunt fitocenoze dominate de Cuscuta europaea i Calystegia sepium,
semnalatengeneraldinzvoaieledeplopisaudinluncainundabil
a unor ruri (Fgra, Oituz). Ambele specii caracteristice sunt
nsoite frecvent de Echinocystis lobata, care formeaz o subasociaie
distinct echinocystetosum lobatae So 1964, semnalat n Bazinul
Jijiei(HuanuM.2004)iavndcaspeciinsoitoaremaifrecventepe:
Myosoton aquaticum, Ballota nigra, Arctium tomentosum, Phragmites
australis,Lythrumsalicaria,Polygonumhydropiper,Lycopuseuropaeus.
Faciesul thladiantetosum Mititelu et Baraba 1971 a fost semnalat n
luncainundabilaOituzului,crescndprintrepietriuri.

635. GlycyrrhizetumechinataeSlavni1951
Fitocenozele edificate de Glycyrrhiza echinata sunt rspndite n
apropierearurilor,vegetndpesolurialuviale,nisipoasesaunisipo
lutoase, umede, periodic inundate. Specia edificatoare realizeaz o
acoperire de 5090%, fiind nsoit mai frecvent de: Alliaria petiolata,
Galega officinalis, Aristolochia clematitis, Saponaria officinalis, Calystegia
sepium, Echinochloa crusgalli, Bidens tripartita, Mentha pulegium, Inula
britannica, Lythrum virgatum. Dintre speciile lemnoase, apar ca
exemplareizolate:Tamarixramosissima,SalixalbaiPopulusnigra.
Fitocenozele din interfluviul JiuDesnui (Cru D. 1973) ocup
suprafeedisjunctelaGigheraiNedeia(jud.Dolj).

347
636. RudbeckioSolidaginetum R.Txenet Raabe1950em.So1961
(Syn.:StenactinoSolidaginetumOberdorfer1957)
Asociaia este amintit de Morariu I. (1967) din Depresiunea Brsei,
unde vegeteaz printre zvoaie. Dintre speciile caracteristice
amintim: Rudbeckia laciniata, Calystegia sepium, Cucubalus baccifer,
Echinocystislobata,Erigeronannuusssp.strigosus.
Subasociaia brachypodietosum sylvaticae (Szab 1970) Popescu et
Sanda 1988 (Syn.: RudbeckioBrachypodietum sylvaticae Szab 1970) se
caracterizeaz prin participarea constant a speciilor Brachypodium
sylvaticum, Chaerophylum aromaticum, Carex pilosa, Galium schultesi,
Lamium galeobdolon, Melampyrum bihariense, Pulmonaria officinalis,
Stachyssylvatica,Salviaglutinosa.

637. UrticoConvolvuletum Grs et Th. Mller 1969 (Syn.: Urticetum


dioicaeSteffen1931)
Se dezvolt pe terenurile bogate n substane organice n
descompunere, pe lng sate, zvoaie, etc., n fitocenoze aprnd i
alteelementenitrofileca:Poaannua,Lamiumpurpureum,Chenopodium
bonushenricus, dar i unele specii din vegetaia iniial ca: Poa
pratensis, P. nemoralis, Epilobium montanum. tefan N. et Oprea A.
(1998)semnaleazacestefitocenozedinjud.Vrancea.

638. Galegetum officinalis Dobrescu et Vialariu 1981 (Syn.: ass.


SeneciobiebersteiniiGalegaofficinalisBorza1960n.n.)
FitocenozeledeGalegaofficinalissuntrspnditepeterenuriplanesau
n microdepresiuni, pe marginea blilor sau n apropierea rurilor,
vegetnd pe soluri umede, unde specia caracteristic realizeaz o
acoperire medie de 5090%. Asociaia prezint o structur floristic
eterogen, pe lng speciile caracteristice alianei i ordinului sunt
bine reprezentate i cele ale claselor MolinioArrhenatheretea i
Artemisietea.
Cele mai semnificative elemente ntlnite n aceste fitocenoze sunt:
Artemisia vulgaris, Melilotus officinalis, Cirsium arvense, Elymus repens,
Lolium perenne, Mentha longifolia, Potentilla reptans, Ranunculus repens,
Trifolium repens, Solanum dulcamara, Calystegia sepium, Saponaria
officinalis,Althaeaofficinalis.

348
639. EpilobietumhirsutiWesthoff1969
AsociaiaafostcitatdeMititeluD.etBarabaN.(1970)depevalea
pruluiNeger,laMgura(jud.Bacu).SpeciaedificatoareEpilobium
hirsutum este acompaniat frecvent de Calystegia sepium, Solanum
dulcamara, Carpesium cernuum, Solidago canadensis, Sonchus palustris,
Artemisia vulgaris, Cirsium arvense, Conium maculatum, Rorippa
sylvestris,Oenotherabiennis,Polygonumpersicaria.

640. EuphorbietumpalustrisWesthoff1969
Fitocenozele edificate de Euphorbia palustris sunt rspndite
fragmentar pe terenuri plane, umede, sau n anuri i grle, la
marginea blilor, etc. Structura floristic a asociaiei este srac n
specii,principaleleelementeaparinndtotuicenotaxonilordeordin
superior. Pe lng specia caracteristic i edificatoare, mai
semnificative sunt: Galega officinalis, Inula helenium, Saponaria
officinalis,Barbareavulgaris,Calystegiasepium,Potentillasupina,Cirsium
canum, Lolium perenne, Cichorium intybus, Ranunculus repens, Rorippa
austriaca,Poapalustris.

641. PolygonetumcuspidatiR.TxenetRaabe1950apudOberdorfer
1967
Asociaia a fost citat de Szab T. A. (1971) din regiunea Srel
ChiraleLechina (jud. BistriaNsud). Fitocenoze relativ compacte
se gsesc i pe Valea Someului Mare, n apropierea staiunii Valea
Vinului.

642. RorippetumaustriacaeOberdorfer1957
Se instaleaz pe terenuri mai compacte, temporar bltite, bogate n
substane organice n descompunere. Se ntlnete frecvent pe malul
anurilor din apropierea localitilor, dar i pe terenuri rmase
necultivatemaimuliani.Fitocenozelesuntbogatenspeciiruderale
isegetale,darinumeroaseelementedepajiti.Dinprimacategorie,
cele mai frecvente sunt: Onopordum acanthium, Arctium lappa,
Artemisia annua, Malva sylvestris, Capsella bursapastoris, Matricaria
perforata. Prezena a numeroase elemente de pajite sugereaz

349
evoluia sindinamic a acestor fitocenoze ctre instalarea vegetaiei
praticole.

XXXIV. EPILOBIETEA ANGUSTIFOLII R. Txen et Preising in R.


Txen1950
Cuprindefitocenozeleierboaseinstalatepesolurilefertileumededin
interiorul pdurilor defriate. Deoarece aceste fitocenoze sunt
rspndite din zona colinar pn n etajul boreal, n structura lor
floristic se ntlnesc specii att din clasele QuercoFagetea i
VaccinioPiceetea,ctidinmargineapdurilor,maialesdinclasele
TrifolioGeranieteaiMolinioArrhenatheretea.
Specii caracteristice: Epilobium angustifolium, Fragaria vesca,
Calamagrostis epigeios, Centaurium erythraea, Epilobium collinum,
Galeopsis speciosa, Gnaphalium sylvaticum, Senecio germanicus, S.
sylvaticum,Conyzacanadensis,Torilisjaponica.

ATROPETALIA Vlieger 1937 (Syn.: Epilobietalia angustifolii (Vlieger


1937)R.Txen1950)
Ordinul reunete vegetaia de buruieniuri nalte instalate n prima
faz dup defriarea pdurilor sau doborturilor. Speciile
caracteristicesuntcomunecucelealealianei.

Carici piluliferaeEpilobion angustifolii R. Txen 1950 (Syn.:


EpilobionangustifoliiSo1933,Rbel1933)
Cuprinde asociaiile ierboase instalate pe solurile srace n elemente
nutritive i cantonate n tieturi, doborturi de pduri sau
luminiurileacestora.
Speciicaracteristice:Rumexacetosella,Gnaphaliumsylvaticum,Galeopsis
speciosa,Calamagrostisarundinacea,Senecioviscosus,S.sylvaticum,Carex
pilulifera.

643. CalamagrostietumepigeiJuraszek1928
Fitocenozele acestei asociaii au fost identificate pe terenuri nsorite,
pajitidinvecintateapdurilorsaupemargineaunorspturivechi.
SuntdominatedeCalamagrostisepigeos,carepoateaveaoacoperirede
5090%. Cele mai frecvente nsoitoare sunt: Digitalis grandiflora,

350
Fragaria vesca, Cirsium vulgare, Gnaphalium sylvaticum, Campanula
trachelium, Festuca rubra, Ranunculus acris, Trifolium campestre, T.
repens.

644. Digitali ambiguaeCalamagrostietum arundinaceae Sillinger


1933 (Syn.: Calamagrostio arundinaceaeDigitalietum grandiflorae
Oberdorfer 1973; Calamagrostietum arundinaceae Pucaru et al.
1959)
Grupeaz fitocenozele ierboase de Calamagrostis arundinacea instalate
n defririle zonelor forestiere i a fgetelor i mai rar a
amestecurilor de fag i brad. Compoziia floristic este domiant de
Calamagrostis arundinacea, cu o acoperire de 5090%, iar Digitalis
grandiflora este doar prezent n majoritatea fitocenozelor. Structura
floristic a acestor fitocenoze este caracterizat prin urmtoarele
specii cu constan ridicat: Luzula luzuloides, Fragaria vesca, Veronica
chamaedrys, Gentiana asclepiadea, Dryopteris filixmas, Epilobium
montanum, Galium schultesi, Poa nemoralis, Salvia glutinosa, Veronica
urticifolia,Achilleadistans.

645. Senecioni sylvaticiEpilobietum angustifolii R. Txen 1937


(Syn.: Epilobietum angustifolii Rbel 1933; SenecioniChamenerietum
(R.Txen1937)So1961)
Fitocenozele asociaiei au fost frecvent descrise din Carpaii
Meridionali i Occidentali, unde vegeteaz pe terenuri defriate i
nsorite,cusoluribruneibruneluvice,avndoreacieacidpnla
slab acid. Aceste grupri sunt dominate de Epilobium angustifolium,
carepoateaveaoacoperirede2080%,iarspeciacaracteristicSenecio
sylvaticus rareori realizeaz o acoperire mai important (510%). Pe
lng speciile caracteristice alianei, ordinului i clasei, n structura
floristic a acestor fitocenoze se ntlnesc numeroase elemente de
QuercoFagetea, VaccinioPiceetea i MolinioArrhenatheretea,
precum i o serie de arbuti, n special din ordinul Sambucetalia.
Dintre cele mai frecvente specii nsoitoare menionm: Hypericum
hirsutum,Epilobiumcollinum,Fragariavesca,Rubusidaeus,Salixcapraea,
Urticadioica,Deschampsiacespitosa,Dipsacusfullonum.


351
Atropion belladonnae Br. Bl. et R. Txen 1937 em. Oberdorfer 1957
(Syn.:FragarionvescaeR.Txen1950)
Cuprinde fitocenozele instalate pe terenuri calcaroase, cu soluri
rendziniceiumede.
Specii caracteristice: Arctium nemorosum, Atropa belladonna, Angelica
sylvestris, Cirsium oleraceum, C. vulgare, Dipsacus pilosus, Eupatorium
cannabinum, Hypericum hirsutum, Sambucus ebulus, Stachys sylvatica,
Rubusidaeus,Torilisjaponica,Verbascumthapsus.

646. EpilobioAtropetumbelladonnaeR.Txen1931em.1950
Fitocenozele acestei asociaii sunt descrise din cteva masive
muntoasealeCarpailorMeridionali(Postvaru,Sebeului)iMunii
Apuseni (Plopi), unde se ntlnesc n etajul fgetelor sau carpino
fgetelor, pe soluri rendzinice sau pseudorendzinice, umede sau
puin umede. Fitocenozele prezint o acoperire medie de 4050%,
realizat mai ales de specia caracteristic Atropa belladonna. n
structura lor floristic, cele mai frecvente sunt: Calamagrostis epigeios,
Hypericum hirsutum, Stachys sylvatica, Fragaria vesca, Galeopsis tetrahit,
Gnaphalium sylvaticum, Torilis japonica, Carex spicata, Solidago virga
aurea,Urticadioica.

647. EupatorietumcannabiniR.Txen1937
Fitocenozele asociaiei se dezvolt pe soluri brune i umbrite, la
liziera pdurilor sau pe malul apelor. Acestea sunt dominate net de
specia caracteristic Eupatorium cannabinum, ns n straturile
inferioareRumexobtusifolius,TussilagofarfaraiEquisetumtelmateiapot
realiza indici de dominan importani. n afar de acestea, n
structura lor floristic sunt prezente: Arctium nemorosum, Stachys
sylvatica, Torilis japonica, Myosoton aquaticum, Agrostis stolonifera,
Lythrum salicaria, Calystegia sepium, Epilobium hirsutum, Artemisia
vulgaris,Erigeronannuus,Cirsiumarvense,Urticadioica.

648. TelekietumspeciosaeTregubov1941
Fitocenozele acestei asociaii se instaleaz pe soluri umede, umbrite,
la liziera pdurilor de fag, din sectorul nordvestic al Masivului
Leaota (Neblea M. 2006), la altitudinea de 1100 m, pe Muntele

352
Albescu. Grupri similare au fost identificate pe Valea Secuieu i la
PiatraOrovaValeaGurghiului(SmrghianM.2005).
SpredeosebiredefitocenozeleasociaieiTelekioPetasitetumhybridi,
care vegeteaz n condiii de pronunat umiditate atmosferic i
edafic, caracterizate prin preponderena speciilor mezofile i
mezohigrofile, gruprile dominate de Telekia speciosa se dezvolt n
urma defririlor, doborturilor, care distrug vegetaia forestier.
Acestea se dezvolt pe soluri cu umiditate moderat. n structura
asociaieiseremarcprezenaspeciilorclaseiEpilobieteaca:Fragaria
vesca, Rubus idaeus, Digitalis grandiflora, Galeopsis speciosa, Gnaphalium
sylvaticum, Torilis japonica. Dintre celelalte nsoitoare mai frecvent
ntlnite amintim: Thalictrum aquilegiifolium, Hypericum maculatum,
Centaurea phrygia ssp. pseudophrygia, Rumex sanguineus, Erigeron
annuus, Aegopodium podagraria, Circaea lutetiana, Salvia glutinosa,
Filipendulaulmaria.

SAMBUCETALIARACEMOSAEOberdorfer1957
n acest ordin sunt grupate asociaiile arbustive din tieturile de
pdure,instalatepeterenuriboatensririnutritive.
Speciilecaracteristicesuntcomunecucelealealianei.

Sambuco racemosaeSalicion capreae R. Txen et Neumann in R.


Txen1950
Specii caracteristice: Betula pendula, Fragaria vesca, Populus tremula,
Rubus fruticosus, R. hirtus, R. idaeus, Salix capraea, Sambucus nigra, S.
racemosa,Sorbusaucuparia,Urticadioica.

649. Sambucetumracemosae(Noirfalise1944)Oberdorfer1967(Syn.:
SenecionifuchsiiSambucetumracemosaeNoirfalise1949)
FitocenozelecuSambucusracemosaaufostdescrisedinctevamasive
ale Carpailor Orientali (Rodnei, Hma, Climani, Defileul
MureuluiRstolia, Bazinul Colibiei), Meridionali (Brsei, Piatra
Craiului) i Munii Apuseni (Vldeasa). Se instaleaz pe versani
semiumbrii, cu soluri brune i bruneluvice, umede i bogate n
substane nutritive, din etajul fgetelor. Speciile de diagnosticare i
dominante Senecio fuchsii i Sambucus racemosa realizeaz o acoperire

353
de 6080%. n cadrul asociaiei se ntlnesc numeroase elemente
caracteristice alianei Sambuco racemosaeSalicion capreae,
beneficiinddeluminozitateacrescutafitocenozelorideoputernic
dezvoltare. Acestea ating un apogeu al dezvoltrii n decurs de 57
ani de la defriarea pdurilor, regresnd ulterior i cednd locul
populaiilortineredefag.
Dominana alternativ a celor dou specii lemnoase a dus la
separarea a dou subasociaii: sambucetosum racemosae Sanda et al.
2001isalicetumcapreaeSandaetal.2001.

650. AgrosticapillarisBetuletumpendulaeResmeri1970(Syn.:ass.
AgrostistenuisBetulaverrucosaResmeri1970)
Fitocenozele au fost descrise din Pdurea Mgura (jud. Bistria
Nsud) i au fost ncadrate n aliana Genisto germanicaeQuercion
Scamoni et Passarge 1959. Raiu O. et al. (1984) le ncadreaz la
aliana Veronico officinalisQuercion I. Pop 1971. Guru M. (2004) a
descrisacestefitocenozedinDepresiuneaCainOneti.
Sunt fitocenoze secundare ce se instaleaz n urma defririi
pdurilor de Quercus robur, prezentnd o valoare economic foarte
sczut. Speciile caracteristice asociaiei Betula verrucosa i Agrostis
capillaris se asociaz frecvent cu Pteridium aquilinum, Phegopteris
connectilis, Luzula luzuloides, Anthoxanthum odoratum, Dantonia
decumbens,Thymusglabrescens.

651. FragarioRubetum idaei Gams 1927 (Syn.: FragarioRubetum


(Pfeiffer1936)Sissingh1946)
Cenozele edificate de Rubus idaeus se ntlnesc frecvent pe terenurile
recent defriate i nsorite din etajul montan. Ele vegeteaz pe soluri
brune brunluvice i brunacide, umede, bogate n substane
nutritive. Alturi de specia dominant Rubus idaeus, ce realizeaz o
acoperire medie de 3585%, speciile Fragaria vesca i Senecio fuchsii
beneficiaz de o constan ridicat n structura acestor grupri.
Evoluia sindinamic a acestor cenoze arbustive se produce
difereniat n funcie de condiiile geomorfologice locale. Astfel, pe
terenurile slab nclinate, cu soluri profunde, se instaleaz n scurt
timp, prin regenerri naturale, vechilepduri de fag sau de brad. Pe

354
locurile puternic nclinate, unde n urma defririlor se declaneaz
procesele de eroziune, reinstalarea vechilor fitocenoze de fag se
producelent,dupceledeRubusidaeus,caresuntnlocuitemainti
depopulaiiledeBetulapendula.
ncadrulasociaieisedistingdousubasociaii:rubetosumidaei So
1973,cuostructurfloristicbogat,omogen,frspeciidifereniale
i chamaenerietosum angustifolii Chifu et al. 2006, n care domin
speciile clasei Epilobietea angustifolii i avnd ca difereniale pe
AtropabelladonnaiSeneciosylvaticus.

Spireion chamaedryfoliae Sanda et Popescu 1999 (Syn.: Berberidion


auct.roman.nonBr.Bl1950,1953promin.p.)
Specii caracteristice: Berberis vulgaris, Calamagrostis arundinacea,
Ligustrum vulgare, Viburnum lantana, Spiraea chamaedryfolia, S. crenata,
Corylusavellana,Sambucusnigra.

652. SpireetumcrenataeMorariuetUlaru1981
Fitocenozele asociaiei au fost semnalate i descrise de pe Tmpa
(Braov),undevegeteazntre750850maltitudine,nexpoziiesud
estic, pe roci calcaroase, solul fiind subire, rendzinic i humifer, cu
reacie neutr pn la slab alcalin. Dintre speciile nsoitoare mai
frecvente amintim: Carduus candicans, Jurinea mollis, Corylus avellana,
Berberisvulgaris,Clematisrecta,Veronicachamaedrys.

653. SpiraeoCoryletum Ujvrosi 1944 (Syn.: CoryloTilietum Vida


1959;CoryloEvonymetumverrucosaeDihoru1975)
Fitocenozele de Corylus avellana i Spiraea chamaedryfolia de pe
stncriisuntpuincercetatelanoinar.ncompoziialorfloristic
se ntlnesc specii caracteristice subalianei Moehringio muscosae
Acerenion, cum sunt Moehringia muscosa, Tilia cordata, Actaea spicata,
Fraxinus excelsior, Ulmus glabra, Polystichum braunii, Acer
pseudoplatanus, Poa nemoralis, dar i alianei Spiraeion
chamaedryfoliae, ceea ce ndreptete includerea lor n acest
cenotaxon. Prezena acestora pe versanii stncoi determin
instalareamultorspeciisaxicolenstructuraacestorfitocenoze.


355
654. Coryletum avellanae So 1927 (Syn.: RuboCoryletum auct.
roman.nonOberdorfer1957)
Este o asociaie secundar, instalat dup defriarea pdurilor de
stejarsaugorun.nfitocenozesemeninoseriedespeciiarbustivei
ierboase din pdurile iniiale ca: Acer platanoides, A. pseudoplatanus,
Anemone ranunculoides, Asarum europaeum, Cerasus avium, Carpinus
betulus, Euphorbia amygdaloides, Geum urbanum, Hepatica nobilis,
Isopyrum thalictroides, Pulmonaria officinalis, Quercus robur, Staphylea
pinnata, Viola reichenbachiana. Aceste specii ntregesc structura
floristic a asociaiei, alturnduse celor caracteristice alianei i
ordinului: Clematis vitalba, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna,
Evonymuseuropaeus,Clinopodiumvulgare.

655. CoryletoPopuletumBr.Bl.1919,1938
Vegeteaz pe soluri brunrocate de pdure, instalnduse secundar
dupdefriareapdurilor,ncondiiileunuipunatperiodic.Aceste
fitocenoze sunt citate din teritoriul SrelChiraleLechina (Szab
T.A.1971).

656. Sambucetum nigrae Oberdorfer et al. 1967 (Syn.: Sambucetum


nigraeMorariu1967n.n.;EvonymoSambucetumnigraeauct.roman.
nonMoor1967)
Tufrurile dominate deSambucusnigra (cu abundendominan 4
5)aufostntlnitepeDealulCetiiLempe,jud.Braov(PopescuA.
etal.2000),undeatingonlimede6mirealizeazoacoperirede
90%. Acestea sunt cantonate pe versani cu expoziie sudestic, n
interiorul pdurii de Querco roboriCarpinetum. Dintre speciile
nsoitoare amintim: Clematis vitalba, Helleborus purpurascens, Galium
odoratum, Polygonatum latifolium, Glechoma hederacea, Nepeta cataria,
Alliaria petiolata, Aegopodium podagraria, Viola mirabilis, Galeopsis
tetrahit, Stachys sylvatica, Ballota nigra, Galium aparine, Arctium
tomentosum,Urticadioica.


356
XXXV.TRIFOLIOGERANIETEASANGUINEITh.Mller1961
Clasa reunete asociaiile termofile de margini de pduri i din
poieni.
Specii caracteristice: Astragalus glycyphyllos, Carex spicata, Coronilla
varia, Clinopodium vulgare, Lathyrus sylvester, Melapmpyrum pratense,
Polygonatum odoratum, Silene nutans, Veronica austriaca, V. teucrium,
Medicagofalcata,Inulagermanica,Trifoliumochroleucum,Violahirta.

ORIGANETALIA VULGARIS Th. Mller 1961 (Syn.: Trifolio


Origanetalia(Th.Mller1961)Zimmermannetal.1989)
Cuprinde asociaii ierboase de margini de pduri i din poieni,
cantonatenspecialpeterenurilecalcaroase.
Specii caracteristice: Agrimonia eupatoria, Asparagus officinalis,
Campanulapersicifolia,C.rapunculus,Gentianaasclepiadea,Lithospermum
officinale, Origanum vulgare, Peucedanum oreoselinum, Solidago virga
aurea,Trifoliumalpestre.

TrifolionmediiTh.Mller1961
Grupeaz asociaiile mezofile rspndite n special la marginea
drumurilor.
Specii caracteristice: Brachypodium sylvaticum, Calamintha menthifolia,
Campanulacervicaria,Centaureajacea,Dactylisglomerata,Galiumalbum,
Knautiaarvensis,Trifoliummedium,Veronicachamaedrys,Viciacracca,V.
sepium.

657. ClinopodioPteridietum aquilini Dihoru 1975 (Syn.: ass.


Pteridium aquilinum erbnescu 1957 incl. FallopioSalvietum
glutinosaeDihoru1975)
FitocenozeleedificatedePteridiumaquilinumsedezvoltla marginea
pdurilor,npuni,tieturidepdurisaurrituri.
Cele dou specii edificatoare Clinopodium vulgare i Pteridium
aquilinum domin n cadrul acestor fitocenoze, fiind nsoite de
numeroase elemente ale clasei TrifolioGeranietea ca: Origanum
vulgare,Fragariavesca,Clematisvitalba,Rosacanina,precumiungrup
important de elemente din clasele MolinioArrhenatheretea
(Leucanthemum vulgare, Lolium perenne, Mentha longifolia, Plantago

357
lanceolata, Potentilla reptans, Ranunculus repens, Anthoxanthum
odoratum, Festuca rubra) i QuercoFagetea (Brachypodium sylvaticum,
Euphorbiaamygdaloides,Fagussylvatica,Poanemoralis,Saniculaeuropaea,
Sedummaximum,Violareichenbachiana).

658. TrifolioAgrimonietumeupatoriaeTh.Mller(1961)1962
Asociaia edificat de Agrimonia eupatoria vegeteaz pe soluri
superficiale, brune, acide, fiind nsoit de un nucleu de specii din
alianaTrifolionmediiiclasaFestucoBrometea.Dintrensoitoarele
mai frecvente amintim: Brachypodium sylvaticum, Agrostis capillaris i
Fragariavesca.
Asociaia a fost descris de Coldea G. et Pop A. (1992) de la Fget
Cluj,TopaMic,BunguCiumbrudiSncraiuAlmaului.
Subasociaia melampyretosum bihariense (Coldea et Pop A. 1992)
SandaetPopescu1999(Syn.:StachyoMelampyretumbiharienseColdea
et Pop A. 1992) prezint ca difereniale locale pe Melampyrum
biharienseiStachysofficinalis.

659. OriganoAgrimonietumA.Kovcs1979
Fitocenozele asociaiei dominate de Origanum vulgare i Agrimonia
eupatoriasedezvoltlabazagorunetelorsituatepeversaniisudicii
sudvestici ai Munilor Bodoc (jud. Covasna). Pe lng elementele
alianiei Geranion sanguinei (Clinopodium vulgare, Peucedanum
oreoselinum, Trifolium alpestre, Verbascum lychnitis, Galium erectum,
Hypericum perforatum, Fragaria viridis, Vincetoxicum hirundinaria,
Solidagovirgaurea,Torilisarvensis,Potentillarecta,Violahirta,Geranium
sanguineum, Melampyrum cristatum) sunt prezente i unele specii
caracteristice gorunetelor. Se remarc numrul mare de specii
nsoitoare, unele aparinnd clasei FestucoBrometea ca: Campanula
sibirica,Salviaverticillata,Onobrychisviciifolia,Achilleacollina,Euphorbia
cyparissias, Cruciata glabra, Teucrium chamaedrys, Thymus pannonicus,
Plantagomedia,Dianthuscarthusianorum,Festucarupicola.

GeranionsanguineiR.Txen1961
Specii caracteristice: Geranium sanguineum, Vincetoxicum hirundinaria,
Irisaphylla,Peucedanumoreoselinum,Bupleurumfalcatum,Asteramellus,

358
Clematis recta, Anthericum ramosum, Peucedanum cervaria, Scorzonera
hispanica, Galium glaucum, Inula hirta, Veronica teucrium, Lembotropis
nigricans, Teucrium chamaedrys, Tanacetum corymbosum, Lychnis
viscaria, Thalictrum minus, Polygonatum odoratum, Dorycnium
herbaceum, Laserpitium latifolium, Trifolium rubens, Anemone sylvestris,
Stachys recta, Campanula persicifolia, Linum flavum, Campanula
rapunculoides,Digitalisgrandiflora.

660. GeranioTrifolietum alpestris Th. Mller 1961 (Syn.: Trifolio


(medii)GeranietumsanguineiA.Kovcs1979)
Fitocenozele au fost semnalate de la Fneele Clujului i ardu
(Coldea et Pop A. 1992) i de la Bixad, Val, Jombar i Turia (jud.
Covasna)(KovcsA.1979).
Alturi de specia caracteristic Trifolium alpestre, cu o acoperire de
30%, se mai ntlnesc din aliana Geranion sanguinei speciile:
Geranium sanguineum, Vincentoxicum hirudinaria, Potentilla recta,
Stachys recta, Origanum vulgare, Silene armeria, S. nutans, Anthemis
tinctoria.
Subasociaia dictamnetosum albi (Wendelberger 1954) Sanda et
Popescu 1999 (Syn.: GeranioDictamnetum Wendelberger 1954)
prezintcadiferenialepeDictamnusalbusiClematisrecta.

661. ClematidorectiLaserpitietumlatifoliiSchneiderBinder1984
Fitocenozele descrise din Podiul Transilvaniei sunt alctuite de:
Laserpirtiumlatifolium,Clematisrecta,Ranunculusoreophilus,Hypericum
richerissp.transsilvanicum.
Sau difereniat dou subasociaii typicum i trollietosum europaei
(Tuber et Weber 1976) SchneiderBinder 1984 (Syn.: Trollio
Clematidetum recti Tuber et Weber 1976) care are ca difereniale pe:
Trollius europaeus, Sanguisorba officinalis, Galium boreale, Adenophora
liliifolia,Pediculariscomosassp.campestris,Narcissusstellaris.

XXXVI.SALICETEAPURPUREAEMoor1958
Clasa reunete fitocenozele pioniere lemnoase, n special de slcii i
plopi, care se nfiripeaz pe prundiurile i pietriurile din luncile

359
rurilor i praielor, deinnd un rol important n fixarea solurilor
aluvionare.
Specii caractersitice: Salix purpurea, S. alba, S. fragilis, S. triandra, S.
pentandra,Populusnigra,Rubuscaesius,Urticadioica.

SALICETALIAPURPUREAEMoor1958
Cuprinde fitocenozele lemnoase instalate pe prundiurile rurilor,
avndorspndiredelacmpiepnnetajulmontan.
Speciilecaracteristicesuntcomunecucelealeclasei.

SaliciontriandraeTh.MlleretGrs1958
Specii caracteristice: Agropyron caninum, Calystegia sepium, Epilobium
hirsutum, Galium aparine, Lysimachia vulgaris, Phalaris arundinacea, Poa
trivialis, Polygonum hydropiper, P. minus, P. mite, Rumex crispus, R.
obtusifolius, Salix fragilis, S. purpurea, S. triandra, S. viminalis,
Symphlytumofficinale,Veronicabeccabunga.

662. SaponarioSalicetumpurpureae(Br.Bl.1930)Tschou1946(Syn.:
Salicetumpurpureae(So1930n.n.)WendelbergerZelinka1952)
Fitocenozele asociaiei sunt instalate dea lungul rurilor, sub form
de fii sau plcuri de dimensiuni variabile. n afar de cele dou
caracteristici, Salix purpurea i Saponaria officinalis, cele mai
reprezentative elemente nsoitoare sunt: Salix fragilis, S. viminalis, S.
alba, S. cinerea, Populus alba, Amorpha fruticosa. n Lunca Mureului
(Oroian S. 1998), n aceste fitocenoze penetreaz unele elemente
volubile ca: Echinocystis lobata, Calystegia sepium i Convolvulus
arvensis, fcndule de neptruns. Sinuzia ierboas a acestor
fitocenozeesteheterogen,cuspeciicaracteristicepajitilordelunc,
zvoaielor, dar i numeroase elemente ruderale. Dintre cele mai
frecvente amintim: Potentilla reptans, Stellaria aquatica, Prunella
vulgaris, Bidens tripartita, Gratiola officinalis, Eupatorium cannabinum,
Equisetumarvense,Potentillaanserina,Galiumrivale,Agrostisstolonifera,
Ranunculus repens, Silene alba, Rumex sanguineus, Galega officinalis,
Glechomahederacea.
n cadrul asociaiei sunt cunoscute subasociaiile: agrostetosum
Pzmny 1971, cornetosum sanguineae WendelbergerZelinka 1952,

360
salicetosum cinereae (I. Krpti apud. So 1957) So 1964,
petasitetosumhybridiRaiuetal.1984.

663. SalicetumtriandraeMalcuit1929
Este cunoscut din luncile rurilor interioare i Lunca Dunrii, unde
se dezvolt sub forma unor plcuri de dimensiuni variabile. Prefer
solurilealuviale,cupnzafreaticlasuprafa.nacestefitocenozese
dezvolt numeroase elemente cu un pronunat caracter higrofil i
mezohigrofil caracteristice zvoaielor, dar i numeroase specii de
pajiti mezofile sau elemente ruderale i segetale. Aceast
heterogenitate a sinuziei ierboase se explic prin inundaiile vernale
care aduc numeroase semine ce se depun pe aluviunile crude,
rmase dup retragerea apelor. n structura stratului ierbos se
remarcprinabundendominanspeciaRubuscaesius.
Cele mai frecvente nsoitoare ale asociaiei sunt: Salix purpurea, S.
fragilis, S. viminalis, Amorpha fruticosa, Morus alba, Populus nigra,
Cornus sanguinea, Humulus lupulus, Polygonum lapathifolium, Lythrum
salicaria, Cucubalus baccifer, Calystegia sepium, Bidens tripartita, B.
cernua,Trifoliumrepens,Agrostisstolonifera.
Ca subasociaii sunt cunoscute: amorphosum fruticoase (Borza 1954
n.n.) Coste 1975 (Syn.: Amorphetum fruticosae Borza 1954 n.n.),
phragmitetosum I. Krpti apud. Pzmny 1966, salicetosum
viminalisSo1958(Syn.:Salicetumtriandraeviminalis(R.Txen1931)
1950,typhinetosumSzab1971.

Salicion albae So 1930 em. Th. Mller et Grs 1958 (Syn.: Populion
albaeR.Txen1931)
Aliana grupeaz fitocenozele de slcii i plopi din lungul vilor
ruriloripraielor.
Specii caracteristice: Calystegia sepium, Humulus lupulus, Populus alba,
Salixalba,S.viminalis,Symphytumofficinale.

664. Salicetum albae Issler 1924 s.l. (Syn.: Salicetum albaefragilis R.


Txen1937)
Asociaia este larg rspndit n luncile rurilor, dar mai ales n
Lunca Dunrii, unde ocup suprafee apreciabile. Fitocenozele se

361
prezint, n celemai frecvente situaii, ca un bru ngust ce nsoete
cursurile de ap i mai rar formeaz zvoaie dense. Specia
caracteristic Salix alba este nsoit de S. fragilis, care uneori poate fi
codominant sau subdominant. Speciile componente, att cele
ierboasecticelelemnoase,suntadaptatelacondiiideumiditaten
exces.naniicuprecipitaiiabundente,inundaiilepotatinge1,5mi
se menin n timp ndelungat (34 luni). Stratul arborescent este
dominat de Salix alba, S. fragilis, Populus nigra, P. alba, care uneori
prezint o densitate foarte mare. Cel arbustiv, mai slab reprezentat,
este format din: Cornus sanguinea, Rubus caesius, Humulus lupulus,
Prunusspinosa,Crataegusmonogyna,Rosacanina.Sinuziaierboaseste
dominat de numeroase higrofite ce suport inundaii sau bltirea
apei o perioad bun de timp. Cele mai frecvente nsoitoare sunt:
Urticadioica,Galiumaparine,Eupatoriumcannabinum,Stellariaaquatica,
Agrostis stolonifera, Althaea officinalis, Ranunculus repens, Poa trivialis,
Solanumdulcamara,Lysimachianummularia.
Structura floristic a asociaiei este mult influenat prin lucrrile de
amenajri silvice, dar i prin punatul excesiv, determinnd o
puternic ruderalizare. De asemenea, durata, mrimea i frecvena
inundaiilorinflueneaznegativstructurastratuluiierbos.
n cadrul asociaiei sunt cunoscute urmtoarele subasociaii i
faciesuri: amorphosum fruticosae Morariu et Danciu 1970,
cornetosum sanguineae (WendelbergerZelinka 1952) Krpti 1958
(Syn.: Corno sanguineae AlnoSalicetum Doni et al. 1966),
phragmitetosum Th. Mller et Grs 1958 i faciesul cu Rubus caesius
So 1934 (Syn.: RuboSalicetum albae Doni et al. 1966, ass. Salix alba
RubuscaesiusDonietDihoru1961.

665. SaliciPopuletumMeijerDrees1936
Fitocenozele edificate de Populus alba i Populus nigra cu Salix alba
alctuiesc zvoaie dense, cantonate n luncile rurilor. Acestea se
deosebesc de slciurile pure printro fizionomie proprie i o
compoziie floristic mai bogat i variat unde abund numeroase
specii din clasele QuercoFagetea i Quercetea pubescentipetraeae.
De asemenea, din fitocenozele de poieni ptrund numeroase
elemente ale claselor MolinioArrhenatheretea, FestucoBrometea i

362
GalioUrticetea. n microdepresiuni i meandrele prsite, unde se
cantoneaz o serie de specii caracteristice habitatelor cu exces de
umiditate, se instaleaz numeroase elemente de Phragmitetea i
Bidenteteatripartiti.

666. Populetum marylandicae Mititelu 1970 (Syn.: Populetum


canadensisI.Lupu1979)
Populaiile masive de Populus x canadensis ocup suprafee variabile
n luncile rurilor, nlocuind zvoaiele de slcii i plopi defriate.
Prezint o compoziie floristic asemntoare fitocenozelor spontane
preexistente,cunumeroasespeciicaracteristicezvoaieloripajitilor
delunc.

Salicion elaeagnodaphnoides (Moor 1958) Gras in Mucina et al.


1993(Syn.:SalicionelaeagniMoor1958)
Aliana grupeaz fitocenozele de slcii care populeaz prundiurile
dinvilerurilormontane.
Specii caracteristice: Calamagrostispseudophragmites, Calystegia sepium,
Hippopha rhamnoides, Humulus lupulus, Myricaria germanica, Salix
daphnoides,S.elaeagnos,Saponariaofficinalis,Typhaminima.

667. HippophaSalicetum elaeagni Br.Bl. et Volk 1940 (Syn.:


Hipopphatum Issler 1924 s.l.; Hipopphatum rhamnoides Borza 1931
n.n.; HipopphaBerberidetum auct. roman. non Moor; Viburno
CrataegetumberberidetosumMititeluetBaraban.n.)
Asociaia este caracterisic luncilor rurilor montane i mai rar
colonizeazpantelemoderatabrupte.Esteogruparesecundar,cese
instaleaz pe locurile fostelor pduri defriate, cu suprafee erodate,
pe alunecri de terenuri, cu substrat de argil sau marn. Dup
fixarea substratului i formarea solului, n aceste fitocenoze se
instaleaz i ali arbuti, cum sunt: Prunus spinosa, Crataegus
monogyna, Viburnum lantana, Lembotropis nigricans. Sinuzia ierboas
este caracteristic terenurilor erodate n care se infiltreaz i unele
elemente nemorale, ceea ce indic viitoarea evoluie sindinamic a
acestorfitocenozectreinstalareavegetaieilemnoaseiniiale.


363
668. SalicipurpureaeMyricarietumMoor1958
Fitocenozele sunt cantonate pe soluri aluvionare din lungul rurilor,
n special n zona colinar. Este o asociaie mezoterm, mezofil,
xeromezotrof, euriionic, acidoneutrofil pn la slab acid
neutrofil. Aceste fitocenoze stabilizeaz substratul i mpiedic
formarea de noi meandre ale rurilor ce duc frecvent la ruperea
malurilor. n structura asociaiei se remarc prezena att a
elementelor de Salicion elaeagni ct i participarea unor specii de
AlnoUlmion, ce sugereaz evoluia sindinamic a acestor grupri
spreinstalareafitocenozelordeAlnusincana.

TAMARICETALIABorzaetBocaiu1963n.n.em.PopescuetSanda
1992
ArtemisioscopariaeTamaricionSimonetDihoru(1962)1963
Fitocenozele cuprinse n ordinul Tamaricetalia i aliana Artemisio
scopariaeTamaricion se dezvolt pe aluviuni lutonisipoase, uneori
slabsrturoase,nregiuneadecmpie.
Specii caracteristice: Tamarix ramosissima, Cornus sanguinea, Rhamnus
cathartica, Rosa dumetorum, Calamagrostis epigeios, Artemisia scoparia,
Thalictrumflavum.

669. CalamagrostioTamaricetum ramosissimae Simon et Dihoru


(1962)1963(Syn.:TamaricetumpallasiBorza1931n.n.;Tamaricetum
Rubov1940;Tamaricetumramosissimierbnescu1965)
Asociaia se dezvolt pe aluviuni lutonisipoase, uneori slab
srturoase, alctuind tufriuri cu densitate relativ mare. Cele mai
frecvente specii nsoitoare ale acestor fitocenoze sunt: Agrostis
stolonifera, Poa angustifolia, Potentilla reptans, Botriochloa ischaemum,
precum i numeroase elemente de pajiti ruderale sau palustre, ceea
ce confer asociaiei un aspect destul de heterogen. Pe aluviunile
srturate, mai ales pe cele din zvoaiele rului Buzu, apar multe
specii halofile ca: Artemisia maritima ssp. salina, Atriplex hastata,
Chenopodiumglaucum,Festucapseudovina,Spergulariamaritima,Crispsis
aculeata,Juncusgerardi.


364
670. Calamagrostio epigeiHippophatum rhamnoides Popescu,
SandaetNedelcu1986
Asociaia crete abundent pe dunele fixate de la Sfitofca (Delta
Dunrii), unde specia dominant Hipoppha rhamnoides atinge
nlimeade5m irealizeazoacoperire mediede95100%.Alturi
de aceasta, ca indicatoare a fitocenozelor arenicole, se dezvolt
Calamagrostis epigeios. Dintre nsoitoarele mai frecvente amintim:
Teucrium scordium, Carex distans, Holoschoenus vulgaris, Pulicaria
dysenterica, Nepeta cataria, Daucus guttatus ssp. zahariadi, Juncus
maritimus,Schoenusnigricans.
La Sulina cele mai frecvente nsoitoare sunt: Agrostis pontica,
Euphorbia seguierana, Elymus sabulosus, Apera maritima, Mulgedium
tataricum, Gypsophila trichotoma, Picris echioides (Popescu A. et al.
1987). La marginea tufriurilor i chiar n ochiurile acestora se
dezvoltdestuldeabundentConvolvuluspersicus.

XXXVII. ALNETEA GLUTINOSAE Br.Bl. et R. Txen ex Westhoff


etal.1946
Aceast clas reunete fitocenozele lemnoase higrofile, care se
dezvolt n zona periferic a mlatinilor mezoeutrofe, pe soluri
turboase,cuapepermanentstagnante.Acestecenozesuntrspndite
sporadicndiferiteregiunialeEuropei.

ALNETALIAGLUTINOSAER.Txen1937
AlnionglutinosaeMalcuit1939
Reunete cenozele de Alnus glutinosa, care vegeteaz pe terenurile
puin inundate, dar cu apa n exces pe tot parcursul perioadei de
vegetaie.
Specii caracteristice: Alnus glutinosa, Calamagrostis canescens, Caltha
palustris, Carex acutiformis, C. elata, C. elongata, C. gracilis, C.
pseudocyperus, C. vesicaria, Cicuta virosa, Dryopteris cristata, D.
carthusiana, D. dilatata, Hottonia palustris, Iris pseudacorus, Stellaria
aquatica, Peucedanum palustre, Ribes nigrum, Solanum dulcamara,
Symphytumofficinale,Thelypterispalustris,Urticakioviensis.


365
671. Carici elongataeAlnetum Koch 1926 (Basionim: Thelypteridi
AlnetumKlika1940)
Fitocenozele reprezentative ale asociaiei au fost identificate pn n
prezent n dou localiti din Carpaii Orientali (Munii Harghita i
Baraolt)undevegeteazpesoluriturboase,gleice,nzonaperiferica
ctorva mlatini eutrofe. Speciile caracteristice i edificatoare ale
asociaiei, care realizeaz acoperiri medii n jur de 60%, sunt Carex
elongataiAlnusglutinosa.mpreuncuacestea,nstructuraasociaiei
suntfoartebinereprezentatespeciilecaracteristicealianei,ordinului
i clasei. Se ntlnesc, de asemenea, specii higrofile caracteristice
pajitilorordinuluiMolinietalia.
Subasociaiacaricetosumpaniculatae(BurescuetDoni1999)Sanda
et al. 2001, (Syn.: Carici paniculataeAlnetum glutinosae Burescu et
Doni1999)afostdescrisdinnordulRomniei.

SALICETALIA AURITAE Doing ex Westhoff et Den Held 1969


(Syn.: Salicetalia auritae Doing 1692; AlnoSalicetalia cinereae Doing
1962)
Cuprindetufriurileipduriledeslciicaresedezvoltnmlatini.
Specii caracteristice: Calamagrostis canescens, Carex acutiformis,
Frangula alnus, Lycopus europaeus, Peucedanum palustre, Salix aurita,
Betulapubescens,Carexvesicaria,Equisetumfluviatile,Moliniacaerulea.

SalicioncinereaeTh.MlleretGrsexPassarge1958
Aliana grupeaz fitocenozele mezohigrofile i higrofile formate de
unelespeciideSalix.
Speciicaracteristice:Carexvesicaria,Dryopteriscristata,Galiumpalustre,
Geumrivale,Moliniacaerulea,Salixcinerea.

672. CalamagrostioSalicetumcinereaeSoetZlyomiinSo1955
Asociaia vegeteaz n microdepresiuni, pe terenuri cu exces de
umiditate, pe soluri aluviale turboase, acide. Fitocenozele sunt
dominate de speciile caracteristice Calamagrostis canescens i Salix
cinerea,carerealizeazoacoperiremediede7595%.
Cenozele din Carpai au fost grupate de Coldea G. 1991 n dou
subasociaii: typicum, care grupeaz fitocenozele cu o structur

366
floristic omogen i care vegeteaz pe terenuri foarte umede.
Gruprile instalate pe terenuri cu umiditate fluctuant, n structura
crorasuntprezentectevadiferenialeecologiceca:Spiraeasalicifolia,
EvonymusnanusiPolemoniumcaeruleum,suntreunitensubasociaia
spiraeetosum salicifoliae Raiu F. 1978. Subasociaia
thelipteridetosum Sanda et al. 2001 (Syn.: ThelipteridiSalicetum
cinereaeSomac1963)afostcitatdinnordvestulRomniei(Burescu
2000).

673. FranguloSalicetumcinereaeMalcuit1929
Tufriurile deSalixcinerea i Frangulaalnuspopuleazluncilecu un
nivel ridicat al apei freatice. Pe lng speciile de recunoatere ale
alianeiAlnoUlmion,nalctuireaacestorcenozesuntfrecventeatt
speciile helofite ale clasei Phragmitetea australis, ct i cele
transgresivedinalianaSalicionalbae.
Analizate din punct de vedere al factorilor ecologici, se constat
preponderena elementelor mezohigrofile i higrofile, micro
mezoterme,slabacidneutrofileieuriionice.

674. SalicicinereaeSphagnetumrecurvi(Zlyomi1931)So1954
Plcurile de Sphagnum i Salix cinerea din Cmpia Nirului (jud. Satu
Mare)sedezvoltpenisipuricupH=5,56.Dintrespeciileinsoitoare
mai frecvente amintim: Calamagrostis canescens, Peucedanum palustre,
Sphagnumfallax,Carexacutiformis,Carexelata,etc.
Asociaia a mai fost semnalat din Munii Siriu (Dihoru 1975), Bile
Olneti(PunM.etal.1974)idelaScuieni,jud.Bihor(Karcsonyi
1982). Fitocenozele din interdunele din Cmpia Nirului sunt foarte
durabile, fiind succedate doar ocazional de ariniuri, respectiv de
pduridelunc.Ipotezaoriginiirelictareaacestorfitocenozepareafi
ceamaiverosimil.

675. Salicetumbicoloris(Borza1959n.n.)Popescuetal.1986
Asociaia a fost semnalat ca n.n. de Borza A. (1959), vegetnd pe
prul Frumoasa ntre Trtru i Oaa (bazinul superior al
Sebeului).

367
Tufriurile de Salix bicolor sunt caracterizate prin prezena unor
specii de mlatini oligotrofe, cum sunt: Carex echinata, C. fusca,
Agrostis canina, Eriophorum vaginatum, Luzula sudetica, Valeriana
simplicifolia,Pedicularispalustris.
Remarcm prezena unui numr mare de specii mezohigrofile din
alianeleCalthion,Filipendulion,CardaminoMontion,precumidin
ordinul Phragmitetalia i clasele MolinioArrhenatheretea i Nardo
Callunetea. Dintre speciile nsoitoare cele mai frecvente amintim:
Valeriana simplicifolia, Geum rivale, Cardamine pratensis i Filipendula
ulmaria.

676. AlnoSalicetum cinereae (Kobendza 1950) Passarge 1956 (Syn.:


RubiSalicetum cinereae Somak 1963; Rubo caesiiSalicetum cinereae
RaiuetGergely1979)
Se dezvolt pe soluri cu umiditate mare, uneori inundate, pe lng
ruri, lacuri, terenuri mltinoase. Fitocenozele de Alnus glutinosa i
Salix cinerea prezint n structura lor specii subhigrofile i mezo
higrofile. Sunt cunoscute din Tara Oaului, Depresiunea Sibiului,
DefileulCriuluiRepedeibazinulViiSltrucului.
Dintre speciile nsoitoare amintim: Rubus caesius, Symphytum
officinale, Humulus lupulus, Thalictrum lucidum, Carex acutiformis, C.
riparia, C. vesicaria, Mentha aquatica, Lysimachia vulgaris, Galium
palustre, Lycopus europaeus, Scutellaria galericulata, Veronica longifolia,
Filipendulaulmaria,Lythrumsalicaria,Irispseudacorus,Juncuseffusus.

XXXVIII. QUERCOFAGETEA Br.Bl. et Vlieger in Vlieger em.


Borhidi 1996 (Syn.: CarpinoFagetea (Br.Bl. et Vlieger 1937) Jakucs
1960)
Reunetepduriledefoioase,mezofileideamestecuricurinoase,
ce se dezvolt pe soluri eutrofe i mezotrofe n regiunea colinar i
montan,fiindbinereprezentatepeambiiversaniaiCarpailor.Spre
altitudini superioare, fitocenozele acestei clase se ntreptrund cu
molidiurile, iar spre limita inferioar cu fitocenozele de stejar
termofil.
Speciicaracteristice:Acercampestre,A.platanoides,Adoxamoschatellina,
Anemonenemorosa,Arummaculatum,Astragalusglycyphyllos,Athyrium

368
filixfemina, Brachypodium sylvaticum, Bromus benekeni, Carex digitata,
Cephalanthera longifolia, Chrysanthemum corymbosum, Clematis vitalba,
Convallariamajalis,Cornusmas,Corylusavellana,Crataeusmonogyna,C.
oxyacantha, Cruciata glabra, Dactylis polygama, Digitalis grandiflora,
Dentaria bulbifera, Dryopteris filixmas, Evonymus europaeus, E.
verrucosus, Fraxinus excelsior, Galium schultesi, Geum urbanum,
Geranium robertianum, Glechoma hirsuta, Hedera helix, Hepatica nobilis,
Hypericum hirsutum, Ligustrum vulgare, Lonicera xylosteum, Melica
nutans,M.uniflora,Moehringiatrinervia,Mycelismuralis,Neottianidus
avis, Platanthera bifolia, Poa nemoralis, Polygonatum latifolium,
Prenanthes purpuraea, Pulmonaria officinalis, Pyrus pyraster, Quercus
dalechampii, Q. petraea, Q. robur, Ranunculus auricomus, Scilla bifolia,
Scrophularia nodosa, Sorbus torminalis, Staphylea pinnata, Symphytum
tuberosum ssp. nodosum, Ulmus procera, Vicia dumetorum, V. sylvatica,
Violaodorata,V.reichenbachiana,Viscumalbum.

FAGETALIASYLVATICAEPawowskiinPawowskietal.1928
Acestordincuprindepduriledecarpen,fag,gorunistejar,instalate
pesoluribrune,pseudorendzineirendzine,bogatenhumusdetip
mullicureacieslabacidneutr.
Specii caracteristice: Actaea spicata, Allium ursinum ssp. ucrainicum,
Anemone ranunculoides, Arum maculatum, Asarum europaeum,
Campanularapunculoides,Carexsylvatica,Cardamineimpatiens,Corydalis
solida, Daphne mezereum, Dryopteris carthusiana, Epilobium montanum,
Epipactis helleborine, Euphorbia amygdaloides, Fagus sylvatica, Galanthus
nivalis, Galium odoratum, Gymnocarpium dryopteris, Isopyrum
thalictroides, Lamium galeobdolon, Lathyrus vernus, Maianthemum
bifolium,Mercurialisperennis,Miliumeffusum,Myosotissylvatica,Oxalis
acetosella,Parisquadrifolia,Primulaacaulis,Pulmonariaofficinalis,Rubus
hirtus, Salvia glutinosa, Sanicula europaea, Scrophularia nodosa,
Symphytumtuberosum,Viciasylvatica,Violamirabilis,V.riviniana.

AlnoUlmionBr.Bl.etR.Txen1943em.Th.MlleretGrs1958
Reunete fitocenozele higromezofile de pe marginea rurilor, foarte
rspnditenvilemontaneicolinare.

369
Specii caracteristice: Agropyron caninum, Alnus glutinosa, Carex
sylvatica, C. strigosa, Circaea lutetiana, Deschampsia cespitosa, Fraxinus
excelsior, Impatiens nolitangere, Inula helenium, Lamium maculatum,
Lysimachia nummularia, Oenanthe banatica, Poa trivialis, Rumex
sangiuneus,Stachyssylvatica,Viburnumopulus.

AlnenionglutinosaeincanaeOberdorfer1953
Subaliana cuprinde pdurile de arin i ulm din luncile cu exces de
umiditate.
Specii caracteristice: Alnus glutinosa, A. incana, Carex brizoides, C.
remota, Chaerophyllum hirsutum, Chrysosplenium alternifolium, Circaea
lutetiana, C. x intermedia, Cirsium oleraceaum, Doronicum austriacum,
Equisetum hyemale, E. sylvaticum, Festuca gigantea, Galium rivale,
Impatiens nolitangere, Matteuccia strutiopteris, Padus avium, Rubus
caesius, Rumex sanguineus, Stachys sylvatica, Stellaria nemorum,
Viburnumopulus.

677. Stellario nemoriAlnetum glutinosae (Kstner 1938) Lohmeyer


1957
Fitocenozele de Alnus glutinosa se ntlnesc cu precdere n lungul
rurilor colinare i montane, de regul la altitudini mai joase dect
celealeasociaieiTelekiospeciosaeAlnetumincanae.Nucleulcenotic
alasociaieiestealctuitdinspeciicaracteristicealianei,ordinuluii
clasei, ntre care remarcm pe: Stellaria nemorum, Impatiens noli
tangere, Circaea lutetiana, Stachys sylvatica, Viburnum opulus, Sambucus
nigra, Clechoma hirsuta, Euphorbia amygdaloides, Brachypodium
sylvaticum,Geumurbanum.
Stratul arborescent este dominat de Alnus glutinosa, iar diseminat se
mai pot ntlni: Alnus incana, Ulmus minor, Carpinus betulus, Cerasus
avium, Tilia cordata, Acer campestre, A. platanoides, A. pseudoplatanus,
Populusalba,P.nigra,Salixalba,S.fragilis.
Stratul arbustiv este alctuit din: Viburnum opulus, Sambucus nigra,
Corylus avellana, Hedera helix, Acer tataricum, Clematis vitalba, Cornus
sanguinea, Crataegus monogyna, Evonymus europaeus, E. verrucosus,
Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Rhamnus cathartica, Rosa canina,
Salixcinerea,S.triandra.

370
678. Aegopodio podagrariaeAlnetum glutinosae Krpti et Jurko
1964
Arboretele au fost descrise din Defileul Criului Repede (Raiu O. et
al.1966)isuntdominatenstratularborescentdeAlnusglutinosa,n
care mai ptrund exemplare de Fraxinus excelsior, Tilia platyphyllos,
Acercampestre,Tiliacordata.
Stratul arbustiv este format din Salix alba, S. fragilis, Rubus caesius i
Clematisvitalba,Cornussanguinea.
Sinuzia ierboas este format din Carex remota, Impatiens nolitangere,
Geum urbanum, Lycopus europaeus, Brachypodium sylvaticum,
Scrophularianodosa,etc.

679. AlnetumglutinosaeincanaeBr.Bl.1915
Ariniurile dominate n stratul arborescent de Alnus incana i A.
glutinosa sunt cunoscute din ara Oaului, Bile Olneti, Valea
Iadului, Pasul Oituzului (jud. Harghita), Valea Trotuului (jud.
Bacu), Valea Nemiorului (jud. Neam). Arboretele au nlimi
mediintre1825m,nsoindngeneralcursulrurilorntreimealor
superioar.
Stratul arbustiv este alctuit din Sambucus nigra, Salix fragilis, S.
purpurea,Fraxinusexcelsior,Cornussanguinea,Clematisvitalba,Frangula
alnus.
Sinuzia ierboas este destul de bogat i alctuit din specii ale
alianei AlnoUlmion ca: Equisetum maximum, Stachys sylvatica, Geum
urbanum, Rubus caesius, Aegopodium podagraria, Impatiens nolitangere,
Geranium robertianum, Brachypodium sylvaticum, Anthriscus sylvestris,
Stellarianemorum,Poatrivialis,Filipendulaulmaria,Circaealutetiana.

680. AlnetumincanaeAichingeretSiegrist1930
Asociaia a fost identificat n Lunca Zamostei (jud. Suceava), unde
Alnus incana formeaz un arboret pur n vrst de 45 ani. n stratul
arborescent se mai ntlnesc rar exemplare de Alnus glutinosa,
Fraxinus angustifolia i Ulmus minor. Sinuzia ierboas este bogat n
specii mezohidrofile caracteristice alianei AlnoUlmion ca:
Aegopidium podagraria, Angelica sylvestris, Alliaria petiolata, Caltha
palustrisssp.laeta,Circaealutetiana.

371
681. TelekiospeciosaeAlnetumincanaeColdea(1986)1990
Fitocenozele de Alnus incana populeaz vile rurilor montane,
submontaneicolinare,instalndusepesoluriumedeicuexcesde
umiditate.Eleseinfiltreazattnzonapdurilordestejarimezofili,
dar mai ales n etajul pdurilor de fag i al amestecurilor de fag cu
rinoase. Acest fapt determin o bogat i variat compoziie
floristic a acestor fitocenoze, condiionat i de variaia factorilor
staionari.SpeciilecaracteristiceiedificatoareTelekiaspeciosaiAlnus
incana sunt acompaniate frecvent de Impatiens nolitangere, Circaea
lutetiana, Festuca gigantea, Rubus caesius, Stachys sylvatica, Euphorbia
amygdaloides, Salvia glutinosa, Scrophularia nodosa, Brachypodium
sylvaticum, Corylus avellana, Geum urbanum, Clematis vitalba, Cornus
sanguinea, Ligustrum vulgare, Aegopodium podagraria, Geranium
robertianum,Urticadioica,Menthalongifolia,Ranunculusrepens.
StratularborescentestedominatdeAlnusincana,ncaremaiptrund
i alte specii ca: Alnus glutinosa, Ulmus minor, U. glabra, Padus avium,
Fraxinusexcelsior,Pyruspyraster,Acerpseudoplatanus,Carpinusbetulus,
Tilia cordata, Acer campestre, Fraxinus ornus, Populus tremula, P. alba,
Salixalba,S.fragilis,Abiesalba,Piceaabies.
Stratul arbustiv este de asemenea bogat n specii: Evonymus nanus,
Viburnum opulus, Frangula alnus, Sambucus nigra, Daphne mezereum,
Hedera helix, Lonicera xylosteum, Viburnum lantana, Berberis vulgaris,
Clematis vitalba, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Ligustrum
vulgare, Prunus spinosa, Rhamnus cathartica, Rosa canina, Ribes uva
crispa, Hypoppha rhamnoides, Salix aurita, S. cinerea, S. pentandra, S.
purpuraea,S.triandra,Sambucusracemosa.
Sinuzia ierboas abund n speciile: Brachypodium sylvaticum,
Aegopodium podagraria, Impatiens nolitangere, Prunella vulgaris, Rubus
caesius,Circaealutetiana.
Analizatedinpunctdevederefloristiciecologic,nacestefitocenoze
sau difereniat urmtoarele subasociaii: typicum Coldea 1991, ce
reunete fitocenozele cu o structur floristic omogen;
petasitetosum hybridi Coldea 1991, avnd ca specii difereniale pe
Petasites hybridus, P. albus, P. kablikianus; matteuccietosum
struthiopteris (So 1962) Chifu et Zamfirescu 2001, care grupeaz
buruieniuribogatecuspeciidinclasaBetuloAdenostyleteaiareca

372
specii difereniale pe Aconitum tauricum, Matteuccia struthipteris,
Polemonium caeruleum, Thalictrum aquilegiifolium; evonymetosum
nanae Lungu 1971, care are ca specii difereniale pe Carex brizoides,
EvonymusnanusiLeucojumvernum.

682. CariciremotaeFraxinetumKochexFaber1936
Asociaaestepuincunoscutlanoinar(So1947,1951;Zlyomi
1939). Fitocenozele de Fraxinus excelsior se dezvolt pe surucurile de
pe stncrii, alctuind zvoaie n structura crora particip Alnus
incana,TiliacordataiAcerpseudoplatanus.SpeciaedificatoareFraxinus
excelsior este condiionat de factorul edafic, nfiripnduse n cursul
vilormontanepesoluriumede,lutoase,bogatenhumus,ncarese
producvrecventprocesedegleizare(Bocaiu1971).
SubasociaiaalnetosumSo1963estecitatdinMuniiSiriu,dupun
releveu n care lipsete Fraxinus excelsior, iar prezena speciei Alnus
glutinosa sugereaz ncadrarea acestor grupri n asociaia Stellario
nemoriAlnetumglutinosae.

683. CaricibrizoidesAlnetumI.Horvat1938em.Oberdorfer1953
FitocenozeledeAlnusincanaiCarexbrizoidessuntinstalatenlungul
vilor din Munii Apuseni i sunt caracterizate prin prezena a
numeroase specii de AlnoUlmion ca: Aconitum firmum, Angelica
sylvestris, Stellaria nemorum, Dipsacus pilosus. Fiind situate n etajul
fagului, n aceste fitocenoze apar multe elemente de Fagetalia i
QuercoFagetea ca: Asarum europaeum, Athyrium filixfemina,
Mercurialis perennis, Lamium maculatum, L. galeobdolon, Silene heuffelii,
Milium effusum, Dryopetris cristata, Melica nutans, Geranium
robertianum,Galiumschultesii.
Stratul arbutilor este bine dezvoltat i este alctuit din Daphne
mezereum, Ribes uvacrispa, Corylus avellana, Sambucus nigra, Rosa
spinosissima.
SubasociaiasyringetosumjosikaeSandaetPopescu1999(Syn.:Alno
incanaeSyringetum josikae (Borza 1965 n.n.) Raiu 1984) se definete
prin predominarea arboretelor dominate de endemitul carpatic
Syringajosikaea.


373
UlmenionOberdorfer1953
Reprezint zvoaiele de stejar, frasin i ulm din luncile zonei de
cmpieicolinar.
Specii caracteristice: Acer campestre, Allium scorodoprasum, Carex
pendula, Gagea lutea, Malus sylvestris, Parietalia officinalis, Physalis
alkekengi, Populus alba, P. nigra, Ulmus laevis, U. minor, Vitis sylvestris,
Veronicahederifolia,Parisquadrifolia.

684. FraxinodanubialisUlmetumSandaetPopescu1999
Frsinetele din Lunca Neajlovului (jud. Giurgiu), asemntoare cu
cele din Lunca Brladului (jud. Vaslui), sunt cantonate n locuri
depresionare,staiunileprezentndexcesdeumiditate,ntreinutde
revrsrileperiodiceceseproducmaialesnsezonulvernal.Acestea
suntpopulatendeosebidefragmentealeunorasociaiihigrofilesau
hidrofile (Dobrescu C. 1968). Fitocenozele de la Singureni i
Clugreni (jud. Giurgiu) vegeteaz pe soluri de tip lcovite,
aluviale,cureacieslabalcalin(pH>7,5),profunde,binestructurate
ifreaticumede.
La Singureni n stratul arborescent domin Fraxinus angustifolia,
nsoitdeF.pallisiae,Quercusrobur,Acercampestre,Ulmusminor,Tilia
tomentosa.LaClugrenisemaintlnesciCarpinusbetulusiPopulus
alba.
Stratul arbustiv este reprezentat de Crataegus monogyna, Rosa canina,
Corylusavellana,Cornussanguinea,LigustrumvulgareiPyruspyraster.
Sinuzia ierboas este alctuit n special din: Melica uniflora, Viola
reichenbachiana, Carex pilosa, Polygonatum latifolium, Brachypodium
sylvaticum, Festuca gigantea, Geum urbanum, Agrostis stolonifera,
Symphytumofficinale.

685. Asparago pseudoscaberiQuercetum pedunculiflorae Popescu et


al.1997
Arboretele dominate de Quercus pedunculiflora din Lunca Dunrii
prezintcaspeciecaracteristicpeAsparaguspseudoscaber.
Stratul arborescent este format din: Quercus robur, Ulmus minor,
Fraxinusangustifoliassp.danubialis,Populusnigra.

374
Stratularbustivestealctuitdin:Salixcinerea,Malussylvestris,Populus
alba, P. canescens, Salix fragilis, Viburnum opulus, Frangula alnus,
Ligustrumvulgare,Pyruspyraster,Crataegusmonogyna.
Structura sinuziei ierboase este dominat de numeroase elemente
mezohigrofilealealianeiAlnoUlmion.
Subasociaiafraxinetosumpallisiae(Krausch1965)SandaetPopescu
1992 (Syn.: Fraxinetum pallisiae (Simon 1960) Krausch 1965; Fraxino
pallisiaeQuercetum pedunculiflorae A. Oprea 1997, 1998; Quercetum
roboripedunculifloraeSimon1960)estecaracterizatprincodominarea
specieiFraxinuspallisiae.

686. Fraxino angustifoliaeQuercetum pedunculiflorae Chifu, Srbu


ettefan1998
Este o asociaie regional identificat n luncile Prutului, Siretului i
Brladului pe terenuri plane, umede, cu pnza de ap freatic
aproape de suprafa, solurile fiind eutrofe i cu o reacie neutr.
Aceste condiii staionale sunt reflectate n compoziia floristic a
fitocenozelor, n care se remarc numeroase specii caracteristice
alianeiiordinului.
Stratularborescent,cuonlimede2325mioacoperirede6095%
estealctuitdin:Quercuspedunculiflora,Q.robur,Fraxinusangustifolia,
F. excelsior, Ulmus minor, U. procera, Acer campestre, Carpinus betulus,
Cerasusavium.
Stratularbustivestebogat,cuacoperirede2060%,fiindalctuitdin:
Malussylvestris,Viburnumopulus,Pyruspyraster,Sambucusnigra,Acer
tataricum, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Evonymus europaeus,
E.verrucosus,Ligustrumvulgare.
Sinuzia ierboas, destul de bogat (acoperire 2050%) este alctuit
din:Physalisalkekengi,Festucagigantea,Rubuscaesius,Stachyssylvatica,
Brachypodium sylvaticum, Geum urbanum, Polygonatum latifolium,
Galiumaparine,Lapsanacommunis.

687. CariciacutiformisAlnetum(Dostl1933)So1968
Este cantonat n terenuri depresionare, periodic inundate n timpul
viiturilor de primvar. Aceste arborete suntcaracteristice cursurilor
domoalealerurilordees,inundatentimpulsezonuluivernal.

375
Stratul arborescent, destul de nchegat, este alctuit din: Alnus
glutinosa,Salixfragilis,Ulmuslaevis,Fraxinusangustifolia,F.pallisiae.
Instratularbustivsenlnesc:Viburnumopulus,Frangulaalnus,Cornus
mas,Crataegusmonogyna,Corylusavellana,Cornussanguinea,Sambucus
nigra,Rubuscaesius.
Umiditatea sporit a solului favorizeaz instalarea a numeroase
specii higrofile i subhigrofile cum sunt: Carex acutiformis,
caracteristic i codominant n stratul ierbos, Carex riparia, Lycopus
europaeus, Oenanthe aquatica, Poa palustris, Caltha palustris, Polygonum
hydropiper.

688. Fraxino pallisaeangustifoliae Quercetum roboris Popescu et


al.1979
Pacovski S. et al. (1954), n studiul privind pdurile de silvostep
dintre Siret i Ialomia, clasific arboretele de frasin n tipul frsinete
de depresiune, fiind instalate pe locuri lcovitite, constatnd
concomitent restrngerea treptat a acestora datorit exploatrii
intense.
Dobrescu C. (1968), cercetnd arboretele din Lunca Brladului, ntre
VasluiiBlteni,identificnacesteaprezenaunorelementerareca:
Evonymus nanus, Fritillaria meleagris, F. orientalis, Tulipa bibersteiniana.
Sanda V. (1970), investignd arboretele din Lunca Clmuiului de
Buzu, pune n eviden, pe lng unele elemente floristice
interesanteifaptulcaicipredominnstratularborescentFraxinus
angustifolia i F. pallisiae, care dau un caracter de unicitate pdurii.
Acesteaevolueazpesoluridetiplcovite,cuunconinutridicatde
humus. Dominarea n strat arbustiv al unor elemente de Alno
Ulmion ca: Frangula alnus, Ulmus minor, Corylus avellana, precum i
prezenansinuziaierboasaspeciilorFritillariameleagris,F.orientalis
i Tulipa bibersteiniana, confer acestor rezervaii (Pdurile Frasinu i
Sptaru,jud.Buzu)statutuldeunicitate.
n sinuzia ierboas ptrund uneori numeroase elemente halofile ca
Peucedanum latifolium, Dianthus guttatus, Scorzonera austriaca, datorit
scderiiaccentuateaumiditiidinstraturilesuperioarealesolului.


376
Symphyto cordatiFagion Vida 1959 (Syn.: SymphytoFagion Vida
1959;Fagiondacicumauct.roman.;Fagioncarpaticumauct.roman.)
Aliana grupeaz fitocenozele de fag i de amestec cu alte specii de
foioaseirinoasedinzonasubcarpaticidinCarpai.
Specii caracteristice: Abies alba, Acer pseudoplatanus, Aconitum
moldavicum, Dentaria glandulosa, Euphorbia carniolica, Hepatica
transsylvanica, Hordelymus europaeus, Leucanthemum waldsteinii,
Pulmonariarubra,Saxifragacuneifolia,Symphytumcordatum,Ranunculus
carpaticus,Primulaelatiorssp.leucophylla.

SymphytoFagenionBocaiuetal.1982
Subalianagrupeazfgetelepureiceleamestecatecubradimolid.
Specii caracteristice: Aconitum moldavicum, Crocus vernus, Dentaria
glandulosa,Euphorbiacarniolica,Festucadrymeja,Hepaticatranssylvanica,
Pulmonaria rubra, Ranunculus carpaticus, Symphytum cordatum, Silene
heuffeli,Saxifragarotundifolia,Hyeraciumrotundatum.

689. Symphyto cordatiFagetum Vida (1959) 1963 (Syn.: Fagetum


dacicumnormaleBeldie1951)
Fitocenozele acestei asociaii se ntlnesc pe terenuri plane sau uor
nclinate, pe soluri molice, profund pseudogleizate, slab scheletice,
maimultsaumaipuinumede,bogatenhumusdetipmull.
nstratularborescent,careatingenlimeade24micuoacoperire
de 7080%, specia dominant este Fagus sylvatica. n acest etaj se mai
ntlnesc:Acerpseudoplatanus,PiceaabiesiAbiesalba.
Stratularbustivsecaracterizeazprinprezenaunuinumrredusde
speciiiodensitaterelativmicaacestora:Daphnemezereum,Frangula
alnus,Viburnumopulus,Hederahelix,Cornusmas,C.sanguinea,Corylus
avellana,Crataegusmonogyna,Sambucusracemosa.
nstratulierbosseremarcprezenacuoacoperiredepnn20%a
speciei carpatice Symphytum cordatum. Dintre celelalte elemente ale
acestei sinuzii ce poate avea o acoperire ntre 570% se remarc
urmtoarele specii: Pulmonaria rubra, Poa nemoralis, Luzula luzuloides,
Dentariaglandulosa,D. bulbifera,Geraniumrobertianum, Carexpilosa, C.
sylvatica, Dactylis polygama, Galium schultesi, G. odoratum, Glechoma
hirsuta,Asarumeuropaeum,Euphorbiaamygdaloides,Lamiumgaleobdolon,

377
Oxalis acetosella, Rubus hirtus, Salvia glutinosa, Sanicula europaea,
Dryopterisfilixmas,Mycelismuralis,Violareichenbachiana.
Din punct de vedere floristic i ecologic sau distins subasociaiile:
fagetosumChifuetal.2006,cuocompoziiefloristicomogenifr
specii difereniale i taxetosum baccatae (Horeanu 1981) Chifu et al.
2006 (Syn.: fagetosum moldavicum taxetosum baccatae Horeanu 1981),
cantonat pe terenuri mai uscate i avnd ca specii difereniale pe
TaxusbaccataiOrthiliasecunda.
Din Valea Rea (Masivul Baiului) Bi C. (2003) descrie o nou
subaosciaiescopolietosumcarniolicae.(Fig.9).

690. GaliorotundifoliiFagetumBocaiu1971
Fitocenozeleseinstaleaznstaiuniacidofile,pesubstratalctuitde
obicei din gnais. Att condiiile staionale, ct i valoarea cenotic a
speciei difereniale Galium rotundifolium, sugereaz analogii ntre
aceast asociaie i GalioPiceetum Bartsch 1940 respectiv Galio
AbietetumOberdorfer1962dinMuniiPdureaNeagr.
Optimulecologicalasociaieiserealizeaznetajulmontansuperior.
Sinuzia ierboas este redus, iar litiera este groas i cu
descompunere lent. Productivitatea acestor arborete este mijlocie
sauchiarredus.
Dintrecelemaifrecventespeciiierboasentlnitenacestefitocenoze
amintim:Helleboruspurpurascens,Euphorbiaamygdaloides,Rubushirtus,
Mycelis muralis, Epilobium montanum, Oxalis acetosella, Anemone
nemorosa, Stellaria nemorum, Veronica montana, Galeobdolon luteum,
Adoxa moschatelina, Impatiens nolitangere, Carex sylvatica, Aremonia
agrimonioides, Dentaria enneaphyllos, Galium odoratum, Moehringia
trinervia,Violareichenbachiana,Platantherabifolia,Athyriumfilixfemina.
FitocenozeleaufostdescrisedeBocaiuN.(1971)dinarcuGodeanu
i ntlnite ulterior i n Valea esnei, jud. Mehedini (Resmeri
1972).

691. Aremonio agrimonioidiFagetum Bocaiu 1971 in Resmeri


1972(Syn.:AremonioFagetumbanatooltenicumBocaiu1971)
Grupeaz fgetele montane bnene din alctuirea crora lipsesc
speciile dacice. Apar n schimb, ntrun umr din ce n ce mai mare,

378
elementele ilirice i moesice. Asociaia se nfiripeaz pe soluri
mezotrofe, mezobazice,depesubstratcristalin saucalcaros,netajul
montan,avndunaccentuatcaracterzonal.
Sinuzia ierboas este destul de redus, iar productivitatea acestor
arborete este mijlocie. Speciile cele mai frecvent ntlnite n stratul
ierbos sunt: Helleborus purpurascens, Tamus communis, Geranium
robertianum, Oxalis acetosella, Circaea lutetiana, Galium odoratum,
Euphorbiaamygdaloides,Mercurialisperennis,Saniculaeuropaea,Dentaria
bulbifera, Epilobium montanum, Glechoma hirsuta, Dryopteris filixmas,
Athyriumfilixfemina,Poanemoralis.

692. Pulmonario rubraeFagetum (So 1964) Tuber 1987 (Syn.:


Pulmonario rubraeAbietiFagetum So 1964; AbietiFagetum sensu
auct.,AbietetumdacicumBeldie1951)
Asociaia cuprinde arboretele mixte de fag cu brad sau fag cu molid
i brad semnalate din Carpaii Orientali (ible, Rodnei, Hma,
Harghita),Meridionali(Siriu,PiatraCraiului,PiatraMare,Postvaru,
Valea Ialomiei, Valea Buzului, Retezat, Parng) i Munii Apuseni
(Trascu, Gilu, Vldeasa), care se ntlnesc ntre altitudinile de 700
1300m.
VegeteazpesoluribrunesaubrunacideavndunpHvariabilntre
4,76,2.
Speciileedificatoarealeacestorfitocenoze,FagussylvaticaiAbiesalba,
se gsesc n raport de codominan. Specia caracteristic Pulmonaria
rubra este nsoit de un nucleu puternic de elemente ale alianei
SymphytoFagion,ordinulFagetaliaiclaseiQuercoFagetea.
nparteainferioaraarealuluisuntprezentenumeroaseelementede
RhamnoPrunetea, GalioUrticetea, Epilobietea angustifolii, etc., iar
spreparteasuperioarptrundspeciideVaccinioPiceeteaiBetulo
Adenostyletea.
Pe stncile din cuprinsul fitocenozelor se instaleaz adesea elemente
aleclaseiAsplenietea.
n stratul arborescent, pe lng Fagus sylvatica i Abies alba se mai
ntlnesc frecvent:Picea abies(subdominant), Carpinusbetulus,Taxus
baccata,Ulmusglabra,Fagusorientalis,F.taurica,Alnusincana,Fraxinus

379
excelsior, Acer campestre, A. platanoides, A. pseudoplatanus, Quercus
petraea,Populustremula,Betulapendula,Sorbusaucuparia.
Stratul arbustiv este relativ bogat n specii, dar fr o frecven
ridicat. n acesta se remarc: Daphne mezereum, Sambucus nigra,
Viburnum opulus, Evonymus europaeus, Hedera helix, Clematis vitalba,
Corylusavellana,Cornussanguinea,Crataegusmonogyna,Rosacanina.
Sinuziaierboas seprezintbogati variat,fiindalctuitdin:Poa
nemoralis, Carex remota, C. sylvatica, Luzula luzuloides, Dentaria
glandulosa, D. bulbifera, Geranium robertianum, Euphorbia amygdaloides,
Galiumodoratum,Maianthemumbifolium,Oxalisacetosella,Rubushirtus,
Salviaglutinosa,Saniculaeuropaea,Circaealutetiana,Glechomahederacea,
Impatiens nolitangere, Stachys sylvatica, Brachypodium sylvaticum,
Dryopterisfilixmas,Mycelismuralis,Fragariavesca.
Analizate din punct de vedere floristic i ecologic, aceste fitocenoze
au fost separate n dou subasociaii: abietetosum albae Chifu 1995,
cu o compoziie floristic relativ omogen i caricetosum remotae
Chifu 1995, care reprezint brdetele pure ce populeaz terenurile
plane sau cu pante line, umede i cu reacie neutr, avnd ca specii
difereniale pe: Carex remota, Circaea lutetiana, Impatiens nolitangere i
Carpinusbetulus.

693. TaxoFagetumEtter1947(Syn.:PulmonariorubraeAbietiFagetum
taxetosumbaccataeComesetTuber1977)
Fitocenozele edificate de Taxus baccatta, Fagus sylvatica, F. taurica i
Abies alba prezint o rspndire limitat, fiind identificate n
subcarpaii de curbur, din Masivul Piatra Craiului. n stratul
arborescent mai particip speciile Acer pseudoplatanus, A. platanoides,
Ulmus glabra, Fagus orientalis, Fraxinus excelsior, Sorbus torminalis,
Betulapendula,Populustremula,Piceaabies,Sorbusaucuparia.
nstructura stratului arbustiv se regsesc urmtoarele specii: Daphne
mezereum, Viburnum opulus, Hedera helix, Clematis vitalba, Corylus
avellana,Crataegusmonogyna,Rosacanina.
Sinuzia ierboas este mai srac, n aceasta se remarc prezena
urmtoarelor specii: Poa nemoralis, Carex sylvatica, Euphorbia
amygdaloides, Galium odoratum, Oxalis acetosella, Rubus hirtus, Salvia

380
glutinosa, Sanicula europaea, Circaea lutetiana, Dryopteris filixmas,
Mycelismuralis,Violareichenbachiana.

694. Festuco drymejaeFagetum Morariu et al. 1968 (Syn.: Fagetum


sylvaticae transsilvaticum facies cu Festuca drymeja I. Pop et al.
1974)
AsociaiaesterspnditnCarpaiiromneti,fiinddescrispentru
prima dat de la Mgura Codlei (jud. Braov) i apoi menionat n
cteva localiti din Carpaii de Curbur (Perani, Baraolt, Siriu) i
CarpaiiMeridionali(MuniiBodoc).
Stratul arborescent este dominat de fag, care prezint o abunden
dominan mare, fiind nsoit de exemplare rare de Carpinus betulus,
QuercuspetraeaiBetulapendula.
Stratul arbustiv este slab dezvoltat i este format din Daphne
mezereum,Salixcapraea,Rubushirtus.
Sinuzia ierboas prezint o nchegare considerabil i este dominat
de: Festuca drymeja i Carex pilosa. Dintre celelalte specii nsoitoare
mai frecvente amintim: Veronica urticifolia, Polygonum verticilatum,
Epipactis helleborine, Galeopsis speciosa, Euphorbia amygdaloides, Lamium
galeobdolon,Athyriumfilixfemina,Galiumschultesi,Festucaheterophylla.

695. Leucanthemo waldsteiniiFagetum (So 1964) Tuber 1987


(Syn.:ChrysanthemorotundifolioPiceoFagetumSo1964)
Pdurile de amestec de fag cu molid ntlnite n toi Carpaii sud
estici, unde formeaz o vegetaie zonal distribuit la limita
superioar a fgetelor (8001350 m), coboar uneori i pn la 600 m
altitudine.Acesteaocupterenurinpantelinesaufoarteabrupte,cu
umiditate moderat, instalnduse pe soluri brune acide, bogate n
humus de tip moder i n azot total. Speciile edificatoare i
codominante sunt Fagus sylvatica i Picea abies, care realizeaz o
acoperire medie de 6080%. Specia caracteristic Leucanthemum
waldsteinii, element carpatic, este nsoit de numeroase elemente
caracteristicealianeiSymphytoFagenion,nsnfitocenozelencare
molidul este dominant speciile subalianei CalamagrostioFagenion
capt o importan deosebit. De asemenea, n aceste fitocenoze i
facprezenanumeroaseelementealeclaseiVaccinioPiceetea.

381
n stratul arborescent dominat de Fagus sylvatica i Picea abies, la
limita sa inferioar apare i Abies alba. mpreun cu acestea se mai
ntlnesc: Carpinus betulus, Acer pseudoplatanus, A. campestre, A.
platanoides, Ulmus glabra, U. procera, Tilia cordata, Alnus incana,
Fraxinusexcelsior,Betulapendula,Populustremula,Sorbusaucuparia.
n stratul arbustiv se dezvolt diseminat un numr redus de specii,
dintre care amintim: Daphne mezereum, Ribes nigrum, Hedera helix,
Clematisvitalba,Corylusavellana,Salixcapraea,Sambucusracemosa.
Sinuzia ierboas prezint o acoperire divers, de la 3 pn la 45%.
Dintre speciile cu frecven mai ridicat amintim: Pulmonaria rubra,
Symphytum cordatum, Hieracium transsilvanicum, Luzula luzuloides,
Dentaria glandulosa, Geranium robertianum, Veronica urticifolia,
Euphorbia amygdaloides, Oxalis acetosella, Salvia glutinosa, Circaea
lutetiana,Athyriumfilixfemina,Dryopterisfilixmas,Myceliamuralis,etc.

CalamagrostioFagenionBocaiuetal.1982
Grupeaz fgetele acidofile din Carpaii Romniei, avnd o
rspndiredestuldelarg.
Specii caracteristice: Calamagrostis arundinacea, Deschampsia flexuosa,
Luzula luzuloides, Pteridium aquilinum, Veronica officinalis, Blechnum
spicant,Galiumbaillonii,G.kitaibelianum.

696. Hieracio rotundatiFagetum (Vida 1963) Tuber 1987 (Syn.:


HieraciotranssilvanicoLuzuloFagetumVida1963)
Fgetele acidofile ce populeaz de regul versanii abrupi cu soluri
brun acide acoper o gam altitudinal larg, fiind distribuite ntre
400 i 1000 m altitudine. Solurile au un pH cuprins ntre 55,4, sunt
superficialeisracenhumus.
StratularborescentestedominatnetdeFagussylvatica,carerealizeaz
o acoperire medie de 6080%. Cu o frecven foarte redus mai
particip: Carpinus betulus, Abies alba, Acer pseudoplatanus, A.
campestre,A.platanioides,Ulmusglabra, Cerasusavium, Fagusorientalis,
F.taurica,Fraxinusexcelsior,Quercusdalechampii,Betulapendula,Sorbus
aucuparia.
Stratul arbustiv este slab reprezentat, fiind alctuit din speciile:
Daphne mezereum, Sambucus nigra, S. racemosa, Viburnum opulus, V.

382
lantana, Evonymus europaeus, E. verrucosus, Hedera helix, Lonicera
xylosteum, Corylus avellana, Cornus mas, C. sanguinea, Crataegus
monogyna,Rosacanina.
Dintre elementele sinuziei ierboase sunt frecvente: Poa nemoralis,
Luzula luzuloides, Carex sylvatica, Euphorbia amygdaloides, Galium
odoratum, Dentaria bulbifera, Dryopteris filixmas, Mycelis muralis, Viola
reichebachiana.
Analizate din punct de vedere floristic, aceste fitocenoze au fost
grupate n dou subasociaii typicum Coldea 1991, care grupeaz
fgetele acidofile omogene i fr specii difereniale i galietosum
kitaibelianae (Sanda et al. 1970) Coldea 1991, cu speciile difereniale
Galium kitaibelianum, G. baillonii, Potentilla micrantha, fitocenoze
termofilecurspndirelocal(ValeaOltului,MuniiCozia).

697. LuzuloalbidaeFagetumsylvaticaeZlyomi1955
Asociaia reunete fgetele montane acidofile ce sunt prezente pe
versani cu grade de nclinare foarte mare. Fitocenozele asociaiei au
fost semnalate din diferite catene ale Carpailor Orientali
(Maramure, Rodnei), Meridionali (Siriu, Postvaru, Mgura Codlei,
Valea Ialomiei, Valea Buzului, Valea Oltului, Cozia, arcu,
Godeanu, Almajului) i Munii Apuseni (Gilu, Trascu, Metaliferi,
Vldeasa) unde vegeteat pe vrfuri sau versani foarte nclinai la
altitudinicuprinsentre500i1100m.
Solurilesuntbruneacidedepdure.Stratularborescentestedominat
de Fagus sylvatica care realizeaz o acoperire medie de 6080%.
Sinuzia ierboas este bine reprezentat printro serie de specii ca:
Luzula luzuloides, L. multiflora, Rumex acetosella, Veronica officinalis, V.
urticifolia, Calamagrostis arundinacea, Neottia nidusavis, Cardamine
impatiens, Dentaria bulbifera, Festuca drymeja, Geranium robertianum,
Pulmonaria rubra, Campanula rapunculoides, Cruciata glabra,
Cephalantera longifolia, C. rubra, Mycelis muralis, Moehringia trinervia,
Poa nemoralis, Melica uniflora, Hieracium murorum, Circaea alpina,
Aremoniaagrimonioides,Epilobiummontanum,Dryopterisfilixmas.


383
MoehringiomuscosaeAcerenionBocaiuetal.1982
Aliana reprezint fitocenozele de fag i paltin de munte din vile
montane,adeseanguste,cuversanifoarteabrupiidesealunecri
destnciiblocurimasive.
Specii caracteristice: Aruncus dioicus, Lunaria rediviva, Moehringia
muscosa, M. pendula, Asplenium scolopendrium, Campanula latifolia,
Polystichum aculeatum, P. braunii, P. setiferum, Geranium macrorrhizum,
G. robertianum, Lunaria rediviva, Saxifraga rotundifolia, Acer platanoides,
A.pseudoplatanus,Tiliaplatyphyllos,Ulmusglabra,Veronicaurticifolia.

698. PhyllitidiFagetumVida(1959)1963
Asociaia se ntlnete frecvent pe rocile i terenurile pietroase,
calcaroase, ai versanilor ombrogeni din Carpaii Orientali (Rodnei,
ible), Meridionali (Siriu, Piatra Mare, Piatra Craiului, Mgura
Codlei, Retezat, arcu, Semenic, Godeanu) i Munii Apuseni
(Trascu, Codru i Muma, Pdurea Craiului, Vldesa, Plopi) unde
realizeazovegetaieintrazonalninteriorulfgetelor.
nstratularborescentalctuitdinFagussylvaticaiAcerpseudoplatanus
n raporturi de codominan se mai afl diseminat Tilia platyphyllos,
Ulmusglabra,Fraxinusexcelsior,Piceaabies.
Stratul arbustiv este slab reprezentat prin civa arbuti, cum ar fi:
DaphnemezereumiCorylusavellana.
Sinuzia ierboas este dominat de elemente ale subalianelor
MoehringiomuscosaeAcerenioniSymphytoFagenion.
Analizafloristiciecologicaacestorarboreteapermisdistingereaa
patru subasociaii: typicum, care grupeaz fitocenozele cu o
compoziie floristic omogen, bogate n specii caracteristice
subalianei Moehringio muscosaeAcerenion; ribetosum uvacrispae
Morariu et al. 1968, caracterizat prin speciile difereniale Ribes uva
crispa, Glechoma hirsuta i Lamium maculatum. Aceste fitocenoze ce se
dezvolt n biotopuri cu umiditate accentuat au fost semnalate din
Mgura Codlei i Muntele Vulcan (Carpaii Occidentali). Fgetele
care se dezvolt pe soluri de tip rendzinic, din vile montane cu
caracter xeric din Carpaii Meridionali (Cernei, Mehedini) i
caracterizate floristic prin prezena speciei difereniale Geranium
macrorrhizum i absena elementelor alianei SymphytoFagion, au

384
fostgrupatensubasociaiageranietosummacrorrhizi(Bocaiu1971)
Coldea 1991. Ca specii difereniale pentru aceast subasociaie sunt
indicate: Peltaria alliacea, Scutellaria altissima, Fraxinus ornus i Corylus
colurna. Subasociaia scopolietosum carniolicae Seghedin 1983, cu
diferenialaScopoliacarniolica,estedescrisdinMuniiBistriei(Chifu
1995,Chifuetal.2006).

699. AceretoUlmetum Beldie 1951 (Syn.: Aceretum pseudoplatani


carpaticumSillinger1933;PhyllitidiAceretumMoor1952)
Se ntlnete dea lungul cheilor cu lumin difuz i umiditate
atmosfericpronunat,vegetndpegrohotiuricalcaroase,pesoluri
de tip rendzinic, cu coninut mare de humus. Asociaia grupeaz
arboreteledominatedeAcerpseudoplatanusiUlmusglabrancaremai
ptrund:Fagussylvatica,Fraxinusexcelsior,Abiesalba,Piceaabies.
Stratul arbustiv este alctuit din: Corylus avellana, Ligustrum vulgare,
Evonymuseuropaeus,Rhamnuscathartica.
Speciile ierboase suntcaracteristice alianeiisubalianei, dintre care
menionm pe cele mai frecvente: Asplenium scolopendrium, Lunaria
rediviva, Polystichum setiferum, Moehringia muscosa, Cystopteris fragilis,
Silene heuffeli, Scutellaria altissima, Helleborus purpurascens, Cardamine
glandulifera,Senecionemorensisssp.fuchsii,Primulacolumnae,Aremonia
agrimonioides,Potentillamicrantha,Gymnocarpiumrobertianum.
n cadrul asociaiei sunt descrise subasociaiile grossularietosum
Morariuetal.1967icoryletosumcolurnaeBorza1958.

EpipactidoFagenionBocaiuetal.1982
Reunete fgetele din zona colinar nalt, instalate pe terenuri cu
pante line i soluri uscate sau moderat umede, srace n elemente
nutritive.
Specii caracteristice: Campanula persicifolia, Carex alba, Cephalantera
damasonium,C.longifolia,C.rubra,Epipactisatrorubens,E.helleborine,E.
micropylla, E. purpurata, Tanacetum corymbosum, Vincetoxicum
hirundinaria.


385
700. EpipactetoFagetum Resmeri 1972 (Syn.: CephalanteroFagetum
auct.roman.nonOberdorfer1957)
Se dezvolt pe substrat calcaros, n staiuni termofile, pe soluri
eutrofe sau chiar mezotrofe, cu valoare ridicat a gradului de
saturaie n baze. Speciile caracteristice ale asociaiei sunt: Fagus
sylvatica, Epipactis helleborine, E. microphylla, Fraxinus ornus, care
difereniaz fitocenozele de la noi de vicarianta CentralEuropean,
CephalanteroFagetumOberdorfer1957.
Procesele bioacumulative intense duc la formarea unui strat gros de
mull,cesereflectnprezenaunuinumrmaredespeciiindicatoare
pentru acest tip de humus, dintre care menionm: Actaea spicata,
Athyrium filixfemina, Euphorbia amygdaloides, Lamium galeobdolon,
Lathyrus vernus, Mercurialis perennis, Pulmonaria officinalis, Sanicula
europaea.

701. SesleriorigidaeFagetumSoetVida1963(Syn.:AbietoFagetum
seslerietosumCsrsetSprchez1963)
Asociaia este puin studiat n Romnia, deoarece coeziunea sa
cenotic pare redus. Acest cenotaxon ar putea fi interpretat ca o
extindere a unor populaii de Fagus sylvatica peste stncriile
calcaroase populate de Sesleria rigida, fitocenozele fiind lipsite de
specii caracteristice fgetelor (Bocaiu N. et al. 1982). Populaiile se
dezvoltpecalcarelaaltitudineadecca.1300m,peversaninordicii
cupantede3035.
Stratul arborescent este alctuit din: Fagus sylvatica, Abies alba, Picea
abiesiPinussylvestris.
SinuziaierboasestedominatdeSesleriarigida,avndcansoitoare
mai reprezentative pe: Hieracium rotundatum, Luzula sylvatica, Lilium
martagon, Chrysanthemum corymbosum, Hepatica nobilis, Carex digitata,
Dentariaglandulosa,Epipactisatrorubens,Saniculaeuropaea.
Solul schelet i pantele abrupte pe care cresc aceste fitocenoze nu
asigur condiii optime pentru dezvoltarea fagului, exemplarele
prezentnd trunchiuri deformate i puternic ramificate aproape de
baz.

386
n cadrul asociaiei este menionat subasociaia sorbetosum dacicae
(Gergely1962)PopescuetSanda1989(Syn.:CaricetohumilisSorbetum
dacicaeGergely1962).

702. Geranio robertianaeFagetum (Burduja et al. 1974) Chifu et


tefan. 1994 em. Chifu et Zamfirescu 2001 (Syn.: Fagetum
subcarpatomoldavicum Burduja et Srbu 1974; Fagetum carpaticum
Klika 1927 collinum Matuszkiewicz 1958; Fagetum moldavicum
Brc 1973; Dryopterido carthusianaeFagetum (Burduja et al. 1974)
Chifuettefan.1994)
Este o asociaie regional caracteristic zonei colinare nalte (300600
m), care vegeteaz pe terenuri plane sau uor nclinate, cu expoziie
general nordic. Elementele montane caracteristice subalianei
SymphytoFagenion de regul lipsesc, sau sunt prezente n numr
redusnstructuraacestorfitocenoze,datoritaltitudiniimaijoase.
Stratul arborescent este dominat de Fagus sylvatica n amestec cu F.
orientalisiF.taurica,acestaavndonimede2030mioacoperire
de7590%.
Analizate din punct de vedere floristic i ecologic se disting dou
subasociaii: fagetosum (Chifu et tefan 1994) Chifu et Zamfirescu
2001, ce ocup platourile nalte i pantele slabe i prezint o
compoziiefloristicuniform,lipsitdespeciidifereniale.
Stratul arborescent al acestor fitocenoze este dominat de speciile de
fag menionate mai sus i izolat de Acer pseudoplatanus i Populus
tremula.
Stratul arbustiv lipsete, iar stratul ierbaceu este foarte slab
reprezentat,constituindfgetelenude.
Subasociaia quercetosum dalechampii (Chifu 1999) Chifu et
Zamfirescu 2001 (Syn.: Dryopterido carthusianaeFagetum quercetosum
petraeae Chifu et tefan 1994) se dezvolt la altitudini mai joase i
prezint ca specii difereniale pe Carex pilosa, Quercus dalechampii, Q.
robur. n stratul arborescent al acestora, pe lng fag, gorun i stejar,
mai particip: Carpinus betulus, Acer pseudoplatanus, A. campestre, A.
platanoides, Cerasus avium, Tilia cordata, Quercus polycarpa. Stratul
arbustiv este reprezentat prin exemplare izolate de Evonymus
europaeus,Corylusavellana,Cornussanguinea,Crataegusmonogyna,Rosa

387
canina. Dintre elementele stratului ierbaceu mai frecvente sunt: Poa
nemoralis, Carex pilosa, C. sylvatica, Galium schultesi, G. odoratum,
Pulmonaria officinale, Circaea lutetiana, Stachys sylvatica, Brachypodium
sylvaticum,Dryopterisfilixmas,Violareichenbachiana.

Lathyro hallersteiniiCarpinenion Bocaiu et al. 1982 (Syn.:


CarpiniondacicumSo1962)
Aceastalianregionalgrupeazfitocenozeledecarpennamestec
cugorun,stejarifag,distribuitenzonacolinarisubmontan.
Specii caracteristice: Aposeris foetida, Arum maculatum, Asperula
taurina, Carex brevicollis, Carpinus betulus, Cerasus avium, Dactylis
polygama,Dentariaglandulosa,Festucaheterophylla,Helleborusodorus,H.
purpurascens, Laser trilobum, Lathyrus hallersteinii, Melampyrum
bihariense, Melica picta, Potentilla micrantha, Ranunculus auricomus,
Scopolia carniolica, Stellaria holostea, Symphytum tauricum, Tilia cordata,
Waldsteiniageoides,W.ternata.

703. CarpinoFagetumPauc1941
Pdurile de fag cu carpen prezint o larg rspndire n Carpaii
romneti, ele ntlninduse de obicei la baza versanilor din etajul
montan inferior, unde realizeaz o vegetaie extrazonal. Solurile pe
care se dezvolt sunt brune sau rendzine, cu troficitate medie sau
pronunatnorizonturiledesuprafa.
SpeciileierboasecaracteristicesuntCarexpilosaiGaliumschultesi.
Stratul arborescent al acestor fitocenoze este dominat de Carpinus
betulus i Fagus sylvatica care realizeaz o acoperire de aproximativ
70%.
Sinuzia ierboas este dominat de elemente caracteristice subalianei
Lathyro hallersteiniiCarpinenion din care amintim: Dactylis
glomerata,Galiumschultesi,Lathyrushallerstenii,Melampyrumbihariense,
Pulmonariarubra,Symphytumtuberosumssp.nodosum.
Analizate din punct de vedere floristic, fitocenozele din Carpai se
pot grupa n dou subasociaii: typicum Coldea 1975, ce prezint o
compoziie floristic omogen i srcite n specii difereniale i
aposeridetosum Pauc 1941, ce grupeaz cenozele dezvoltate pe

388
soluri profunde i care prezint ca difereniale pe: Aposeris foetida i
Primulaelatior.

704. Melampyro bihariensisQuercetum roboris Sanda et Popescu


1999 (Syn.: Melampyro bihariensisCarpinetum (Borza 1941) So
1964 em. Coldea 1975; Querco roboriCarpinetum auct. transs. non
SoetPcs1957)
ReunetefitocenozelemezofileformatedeCarpinusbetulusiQuercus
robur, care ocup zona central a Platoului Transilvaniei i teritoriile
colinare din estul Romniei. Aceste pduri se dezvolt pe terase n
mici depresiuni, pe versanii puin nclinai ai colinelor, vegetnd pe
soluri brune eumezobazice, profunde, prezentnd un exces de
umiditatensezonulvernal.
Speciilecaracteristicealestratuluiierbos,carepotaveaoacoperirede
1520%suntHelleboruspurpurascensiMelampyrumbihariense.Alturi
de acestea se ntlnesc cteva elemente regionale ca: Lathyrus
transsilvanicus,Aconitummoldavicum,Hepaticatranssilvanica,Euphorbia
carniolica i Tilia tomentosa, care difereniaz floristic asociaia de
vicariantasaeuropeanStellarioCarpinetumOberdorfer1957.
Pe baza unor specii difereniale au fost distinse trei subasociaii
(Coldea et Chifu 1994): typicum Coldea 1975, care reunete
fitocenozele cu o structur floristic omogen i srace n specii
difereniale; aceretosum tataricae Coldea et Pop 1993, ce grupeaz
fitocenozele de pe solurile brune eumezobazice i cernoziomuri
degradate. Subasociaia prezint ca difereniale pe Acer tataricum i
Staphylea pinnata. Subasociaia tilietosum tomentosae Coldea 1975
grupeaz fitocenozele termofile rspndite n estul Romniei, pe
coline nsorite i au ca prezente speciile difereniale Tilia tomentosa,
QuercuscerrisiAcertataricum.

705. QuercoroboriCarpinetumBorza1937
Arboretele alctuite de Carpinus betulus i Quercus robur sunt bine
reprezentate n toat Cmpia Romn. Arborii ating n general
nlimea de 2535 m i au o acoperire de 7585%. n acest strat mai
ptrundTiliatomentosa,Acercampestre,A.platanoides,Cerasusavium.

389
Stratularbustivesteslabdezvoltat,fiindalctuitdin:Corylusavellana,
Ligustrum vulgare, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Rosa canina.
Uneoriaceststratpoatefidestuldeconsistent,cumestecazulPdurii
Cscioarele (jud. Giurgiu), unde sa dezvoltat abundent Crataegus
monogyna.
Sinuzia ierboas este destul de dezvoltat, cu o acoperire medie de
2540% i alctuit din: Carex sylvatica, Lamium galeobdolon, Viola
reichenbachiana, Allium ursinum, Asperula taurina, Ranunculus ficaria,
Brachypodium sylvaticum, Ruscus aculeatus, Astragalus glycyphyllos,
Polygonatumodoratum.
Ca subasociaii sunt descrise: caricetosum transsilvanicae
(SchneiderBinder 1973) Tuber 1992, coryletosum colurnae Borza
1958, tilietosum tomentosae (Borza 1958 n.n.) Dobrescu et al. 1969,
fagetosum(Lupu1980)PopescuetSanda1992.

706. QuercopetraeaeCarpinetumSoetPcs1957
Grupeaz arboretele de Carpinus betulus i Quercus petraea distribuite
pe versani cu orientri diferite n zona dealurilor subcarpatice.
Arboretele ating nlimi de 1825 m i realizeaz o acoperire medie
de 7585%. n sinuzia ierboas, pe lng elemente ale subalianei
Lathyro hallersteiniiCarpinenion ca: Digitalis grandiflora, Carex
pilosa, C. digitata, Campanula trachelium, Melampyrum bihariense, se
ntlnesciuneleelementetermofilealeclaseiQuerceteapubescenti
petraeae ca: Tamus communis, Lychnis coronaria, Vincetoxicum
hirundinaria,Lithospermumpurpurocaeruleum,Astragalusglycyphyllos.

707. Lathyro hallersteiniiCarpinetum Coldea 1975 (Syn.: Querco


petraeaeCarpinetumauct.transs.)
Aceast asociaie reunete pdurile de Carpinus betulus i Quercus
petraeacaresuntfrecventrspnditencentrulinordestulRomniei
(Transilvania, Maramure, Criana). Ele se ntlnesc n zona colinar
ideplatou,peversanipuinnsorii,cusoluribrunlevigate,bogate
n humus i cu o reacie acid (pH = 4,55,2). n stratul arborescent
printre speciile dominante se ntlnesc sporadic Tilia cordata i Acer
campestre.

390
Speciacaracteristicastratuluiierbos,cuoconstanpronunat,este
Lathyrus hallersteinii. n aceast asociaie, speciile mezofile
caracteristice alianei Carpinion au o prezen nsemnat i o
acoperire n jur de 20%. Printre speciile mezotermofile prezente n
aceste fitocenoze menionm: Lathyrus niger, Trifolium medium i
Genistatinctoria.
Analizate din punct de vedere floristic, aceste fitocenoze au fost
difereniate n dou subasociaii: typicum Coldea 1975, ce grupeaz
arboretele mezofile cu o structur omogen i fr speciidifereniale
i quercetosum cerris Coldea 1975, ce reunete fitocenozele
mezotermofile distribuite pe versanii nsorii i care prezint
difereniale pe: Quercus cerris, Q. frainetto, Rhamnus cathartica i
Aristolochiapallida.
Aceste fitocenoze se ntlnesc adesea la zona de contact cu gruprile
termofilealeasociaieiQuercetumpetraeaecerris.

708. CarpinoQuercetum cerris Klika 1938 (Syn.: Querco cerris


CarpinetumRaiuetal.1966)
Amestecurile de carpen i cer au fost semnalate din Rezervaia
DefileulCriuluiRepede,undeceledouspeciicoedificatoareseafl
nraportdecodominan.Arboreteleatingonlimemediede1215
m,realizndonchegareacoronamentuluide0607.
nstratularborescent,nafardeCarpinusbetulusiQuercuscerris,se
mai ntlnesc Ulmus glabra, Tilia platyphyllos, Acer campestre, Sorbus
torminalis.
Stratul arbustiv este format din Ligustrum vulgare, Viburnum lantana,
Crataegus monogyna, Cornus sanguinea, C. mas, Rosa canina, Clematis
vitalba.
Sinuzia ierboas, cu o acoperire medie de 1030% este realizat de:
Stellaria holostea, Melampyrum bihariense, Helleborus purpurascens,
Festuca drymeja, Brachypodium sylvaticum, Melica uniflora, Galium
schultesi, Carex montana, Viola hirta, Astragalus glycyphyllos, Dictamnus
albus.


391
Aro orientalisCarpinenion (Dobrescu et Kovcs 1973) Tuber 1992
(Syn.:TilioFagionDobrescuetKovcs1973)
Subaliana reunete fitocenozele de carpen n amestec cu fag, gorun,
stejar i tei argintiu, ce prezint un caracter mai xerotermofil, ale
crei specii caracteristice sunt n majoritate elemente de diverse
nuanepontice.
Specii caracteristice: Arum orientale, Asparagus tenuifolius, Carex
brevicollis, Carpesium cernuum, Corydalis cava ssp. marschalliana,
Dentaria quinquefolia, Fagus orientalis, F. taurica, Fraxinus coriariaefolia,
Fritillaria orientalis, Laser trilobum, Lathyrus aureus, L. venetus,
Physospermum cornubiense, Scopolia carniolica, Scutellaria altissima,
Symphytumtauricum,Tiliatomentosa.

709. Aro orientalisCarpinetum (Dobrescu et Kovcs 1973) Tuber


1992 (Syn.: Querco roboriTilioCarpinetum Dobrescu et Kovcs
1973)
Fitocenozele edificate de Carpinus betulus cu Quercus robur i Tilia
tomentosa prezint o larg rspndire n zona central i jumtatea
sudic a Moldovei, fiindinstalate pe pante line sau slab nclinate, cu
expoziiingeneralesticeisudice.
Stratul arborescent, cu o acoperire de 7090%, pe lng speciile
dominante mai prezint pe Tilia cordata i Acer campestre ca
subdominante,precumipeQuercusdalechampii,Q.pedunculiflora,Q.
polycarpa, Fagus taurica, Cerasus avium, Fraxinus angustifolia, F.
excelsior,Ulmusminor,Populustremula,Sorbustorminalis.
Stratul arbustiv este relativ bine dezvoltat i are ca specii mai
frecvente pe Evonymus europaeus, Malus sylvestris, Pyrus pyraster,
Sambucus nigra, Hedera helix, Acer tataricum, Cornus mas, C. sanguinea,
Crataegusmonogyna,Evonymusverrucosus,Viburnumlantana,Staphylea
pinnata.
n sinuzia ierboas domin: Aegopodium podagraria, Dentaria bulbifera,
Galium odoratum, Poa nemoralis, Allium ursinum ssp. ucrainicum,
Corydalis solida, la care se adaug frecvent Galium schultesii, G.
odoratum, Arum orientale, Carex pilosa, Glechoma hirsuta, Scutellaria
altissima, Stellaria holostea, Asarum europaeum, Lathyrus vernus,
Pulmonaria officinalis, Brachypodium sylvaticum, Convallaria majalis,

392
Geum urbanum, Melica uniflora, Viola reichenbachiana, Lithospermum
purpurocaeruleum,Alliariapetiolata.
Dinpunct de vedere floristic i ecologic se disting dou subasociaii:
quercetosumroborisChifuetal.2006,ce sedezvolt pe terenurimai
nclinate, avnd o compoziie floristic bogat, dar fr specii
difereniale i quercetosum pedunculiflorae Chifu et al. 2002, cu
rspndire pe terenuri slab nclinate i mai umede, prezentnd ca
difereniale pe Quercus pedunculiflora, Cornus mas, Lithospermum
purpurocaeruleum.

710. Dentario quinquefoliaeCarpinetum (Dobrescu et Kovcs 1973)


Tuber 1992 (Syn.: Querco petraeaeTilioCarpinetum Dobrescu et
Kovcs1973)
Fitocenozele constituite predominant din Quercus dalechampii,
Carpinus betulus iTilia tomentosaprezinto largrspndirenzona
colinar din partea central i jumtatea sudic a Moldovei, fiind
instalate n terenuri uor inclinate sau cu pante moderate, mezotrofe
i mezoeutrofe i cu umiditate redus. Stratul arborescent, cu o
acoperire de 7090% i o nlime de 2325 m prezint, pe lng cele
trei specii principale, pe : Cerasus avium, Tilia cordata, Ulmus minor,
Fraxinusexcelsior,Acercampestre,A.platanoides,Ulmusprocera,Quercus
robur,Sorbustorminalis,Fagussylvatica,F.taurica.
n stratul arbustiv, mai slab reprezentat, sunt frecvente: Evonymus
europaeus, E. verrucosus, Pyrus pyraster, Sambucus nigra, Hedera helix,
Acer tataricum, Cornus mas, C. sanguinea, Crataegus monogyna,
Ligustrumvulgare,Prunusspinosa,Rosacanina,Viburnumlantana.
Sinuzia ierboas, bogat i variat, este dominat de Allium ursinum
ssp. ucrainicum, Asarum europaeum, Carex sylvatica, C. pilosa, C.
brevicollis, Galium odoratum, Dentaria bulbifera, D. quinquefolia, la care
se mai adaug: Glechoma hirsuta, Dactylis polygama, Stellaria holostea,
Geraniumrobertianum,Euphorbiaamygdaloides,Lathyrusvernus,L.niger,
Pulmonaria officinalis, Scrophularia nodosa, Stachys sylvatica,
Brachypodiumsylbaticum,Geumurbanum,Melicauniflora,Poanemoralis,
Polygonatumlatifolium,Violareichenbachiana.
Sub aspect floristic i ecologic au fost distinse dou subasociaii:
typicumChifuetZamfirescu2001,ceprezintorspndiremailarg,

393
o compoziie floristic bogat i lipsit de specii difereniale i
fraxinetosum Chifu et Zamfirescu 2001, instalat pe terenuri plane
sau uor nclinate, eutrofe i avnd ca specii difereniale pe Fraxinus
excelsior, F. angustifolia, Aegopodium podagraria i Chaerophyllum
aromaticum.

711. Tilio tomentosaeQuercetum dalechampii Srbu 1979 (Syn.:


VerbascoQuercetummedwediewiiDihoruetal.1973;Fragarioviridis
PolyquercetumDoni1970)
AsociaiaareolargrspndirenjumtateasudicaMoldovei,fiind
ntlnitlalimitadintresilvostepisubzonastejarilorxeromezofili.
Fitocenozele sunt dominate net de Quercus dalechampii i Tilia
tomentosa.
n stratul arborescent, care prezint o acoperire de 7095% se mai
dezvolt frecvent: Acer campestre, A. platanoides, Quercus robur, Q.
pedunculiflora, Sorbus torminalis, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior,
Ulmusprocera,Cerasusavium.
Stratul arbustiv, relativ slab dezvoltat, prezint n mod frecvent
speciile Acer tataricum, Cornus sanguinea, C. mas, Crataegus monogyna,
Cotinuscoggygria,Evonymuseuropaeus,E.verrucosus,Viburnumlantana,
Ligustrumvulgare,Rosacanina,Sambucusnigra.
Stratul ierbaceuprezint oalctuire divers,nsoacoperireredus.
n aceast sinuzie se remarc: Poa nemoralis, Primula veris, Carex
brevicollis, Melica picta, Clinopodium vulgare, Viola suavis, V. hirta,
Asparagus tenuifolius, Lithospermum purpurocaeruleum, Lathyrus niger,
Polygonatum odoratum, P. latifolium, Scutellaria altissima, Symphytum
ottomanum, Brachypodium sylvaticum, Dactylis polygama, Geum
urbanum,Glechomahirsuta,Melicanutans,M.uniflora,Stellariaholostea,
Violareichenbachiana,Lapsanacommunis.
n cadrul asociaiei au fost identificate urmtoarele subasociaii:
typicum Chifu et al. 1998, cu o compoziie floristic bogat i relativ
uniform; cotinetosum coggygriae Srbu 1979 (Syn.: Querco petraeae
Carpinetum So et Pcs 1957 cotinetosum coggygriae Horeanu 1981),
care prezint ca specii difereniale pe Cotinus coggygria, Sorbus
domestica, Doronicum hungaricum, Viola hirta; quercetosum
pedunculiflorae Chifu et al. 2006, care prezint ca specii difereniale

394
pe Quercus pedunculiflora, Lactuca quercina, Phlomis tuberosa i Viola
jordanii.

712. Evonymo europaeaeCarpinetum Chifu (1995) 1997 (Syn.: Carici


pilosaeCarpinetumChifu1995)
FitocenozeleedificatedeCarpinus betulus cu Quercusdalechampiisunt
rspndite mai ales n Podiul Sucevei i n subcarpaii Moldovei i
Vrancei, la altitudine de 200550 m, pe reliefuri plane sau slab
nclinate,cusoluribrune,cenuii,mezotrofeimezoeutrofe.
Specia caracteristic Evonymus europaeus este acompaniat de
numeroase elemente caracteristice alianei i n special subalianei
GalioschultesiiCarpinenion.
Stratularborescent,cuoacoperirede7090%ionlimede2325m,
pe lng cele dou specii amintite, mai prezint frecvent pe: Fagus
taurica,Cerasusavium,Tiliacordata,Acercampestre,A.platanoides.
Stratul arbustiv prezint o densitate redus, fiind alctuit n special
dinEvonymuseuropaeus,Crataegusmongyna,Rosacanina.
Stratul ierbaceu, cu o acoperire variabil ntre 570% este dispus n
doutrei etaje n care sunt constante speciile: Carex pilosa, Stellaria
holostea, Euphorbia amygdaloides, Galium odoratum, Geum montanum,
Mycelismuralis,Poanemoralis,Violareichenbachiana.

713. Corylo avellanaeCarpinetum Chifu 1997 (Syn.: Evonymo nanae


CarpinetumaegopodietosumpodagrariaeChifu1995)
Fitocenozele asociaiei sunt edificate de Carpinus betulus i Quercus
robur,prezentndorspndirenzonacolinar,peterenuriplanesau
slab nclinate i cu expoziii n general estice. Se dezvolt pe soluri
brune, adesea pseudogleizate, mezoeutrofe i slab acidneutre.
Fitocenozele prezint o compoziie floristic bogat i sunt
pluristratificate.
Stratul arborescent, nalt de 2426 m i cu o acoperire de 7090%, pe
lng cele dou codominante i edificatoare amintite mai sus, mai
prezint pe Fagus taurica, Acer campestre, Quercus dalechampii, Q.
platanoidesiCerasusavium.
Stratul arbustiv este slab dezvoltat, mai frecvente fiind: Corylus
avellana,Cornussanguinea,Crataegusmonogyna,Rosacanina.

395
Sinuzia ierboas deosebit debogat, cu oacoperire variabil (595%)
este alctuit din: Carex pilosa, Stellaria holostea, Asarum europaeum,
Euphorbia amygdaloides, Galium odoratum, Pulmonaria officinalis,
Sanicula europaea, Brachypodium sylvaticum, Geum montanum, Poa
nemoralis,Violareichenbachiana,Aegopodiumpodagraria.

AsperulotaurinaeFageniontauricaePopescuetSanda2003
Aliana grupeaz fgetele termofile cantonate pe vi cu cureni calzi
deaer.
Specii caracteristice: Asperula taurina, Galium schultesi, G.
pseudoaristatum, Aremonia agrimonioides, Helleborus odorus, Potentilla
micrantha, Lathyrus laevigatus, Listera ovata, Platantera bifolia,
Chrysanthemummacrophyllum.

714. Galio schultesiiFagetum (Burduja et al. 1972) Chifu et tefan


1994 (Syn.: CarpinoFagetum moldavicum Burduja, Mihai et Srbu
1973,1974)
Fitocenozele edificate de Carpinus betulus i Fagus sylvatica descrise
dinMoldovasecaracterizeazprinlipsa unorelemente ca: Aconitum
vulparia, Aremonia agrimonioides, Doronicum columnae, Erythronium
denscanis, Helleborus purpurascens, Ruscus aculeatus, Lathyrus
hallerstenii, Sorbus aria, caracteristice carpinofgetelor din
Transilvania. n schimb, cele din Moldova descrise din masivele
Mrgineni i GhinduaniTupilai au ca specie caracteristic pe
Galium schultesii. Ele sunt rspndite altitudinal ntre 200650 m,
vegetnd pe versani slab nclinai din lungul vilor, ocupnd soluri
brune eumezobazice, brune luvice i cenuii de pdure, mezo
eutrofe. Analizate din punct de vedere floristic i ecologic, au fost
distinsetreisubasociaii:fagetosumChifuettefan1994,cantonatn
staiuni eutrofe i prezentnd o compoziie floristic omogen i
lipsit de specii difereniale; quercetosum dalechampii (Chifu et
tefan 1994) Chifu et al. 1999 (Syn.: quercetosum petraeae Chifu 1995),
avnd ca specii difereniale: Quercus dalechampii, Q. petraea i Carex
pilosa; quercetosum roboris (Lupu 1980) Chifu et Zamfirescu 2001
(Syn.: Querco roborisFagetum sylvaticae Lupu 1980), cantonat n
partea inferioar a versanilor, cu staiuni eutrofe i prezentnd ca

396
specii difereniale pe Quercus robur, Aegopodium podagraria, Cornus
sanguineaiCorylusavellana.

715. GaliokitaibelianiFagetumtauricaePopescuetSanda2002
Fgetele de pe Valea Vlsanului (jud. Arge) se dezvolt pe versani
cu nclinaie de 2030 n expoziii estice, sudestice i nordestice,
arboretele avnd o consisten de 0708. Solurile sunt brune,
mezobazice,moderatacide(pH=5,56,4)cutroficitatenalt.
Arboretele sunt dominate de Fagus taurica ce atinge nlimea de 25
30 m. Mai particip Fagus sylvatica, Acer pseudoplatanus, Abies alba i
Piceaabies.
Stratularbustivcuoacoperirede5%estealctuitdinCorylusavellana,
FraxinusexcelsioriSambucusnigra.
SinuziaierboasestecaracterizatdespeciilealianeiSymphytoFagion
i subalianei Asperulo taurinaeFagenion tauricae Popescu et Sanda
2002 ca: Asperula taurina, Galium schultesii, Aremonia agrimonioides,
Helleborusodorus,Potentillamicrantha,Lathyruslaevigatus,Listeraovata,
Chrysanthemum macrophyllum, Platanthera bifolia, Galium
pseudoaristatum.

716. LathyrovenetusFagetum(DobrescuetKovcs1973)Chifu1995
corr. Chifu et al.2006 (Syn.: TilioCorydaliFagetum Dobrescu et
Kovcs 1973; Lathyro aureiFagetum (Dobrescu et Kovcs 1973)
Chifu1995)
Fitocenozele edificate de Carpinus betulus, Fagus sylvatica i Tilia
tomentosa prezint o mare rspndire n Podiul Central
Moldovenesc, fiind cantonate la nlimi de 200450 m, unde
colonizeaz de regul platourile i versanii slab fragmentai, cu
nclinare slab i expoziii nordice i nordestice. Solurile sunt de tip
brun luvic i brun argilic, caracterizate printrun proces de
pseudogleizare,inclusivpepantelecunclinaremedie.
StratularborescentestereprezentatdeFagussylvaticassp.sylvatica,F.
orientalis i F. taurica n amestec, cu o prezen constant a speciilor
Carpinus betulus i mai ales Tilia tomentosa, alturi de numeroase
elemente submediteraneene i pontice, dnd un caracter conservator
acestor fitocenoze (Dobrescu et Kovcs 1973). Mai particip speciile:

397
Quercus dalechampii, Q. robur, Q. petraea, Fraxinus excelsior, Cerasus
avium,Tiliacordata,T.platyphyllos,Acerpseudoplatanus,A.campestre,A.
platanoides, Ulmus minor, Sorbus torminalis, Fagus sylvatica ssp.
moesiaca,etc.
Stratul arbustiv este slab dezvoltat n timp ce stratul ierbaceu are o
compoziie bogat i diversificat, remarcnduse mai ales speciile:
Dentaria bulbifera, D. glandulosa, Corydalis cava ssp. marschalliana,
Allium ursinum ssp. ucrainicum, Galium odoratum, Isopyrum
thalictroides, Circaea lutetiana. Dintre speciile cu o prezen constant
amintim: Carex pilosa, C. sylvatica, Geranium robertianum, Asarum
europaeum, Euphorbia amygdaloides, Lathyrus vernus, L. venetus, Salvia
glutinosa,Stachyssylvatica,etc.
n urma analizei floristice i ecologice, n cadrul asociaiei au fost
difereniate dou subasociaii: fagetosum Chifu 1995 em. Chifu et al.
2006,ncarefitocenozelesuntdominatedefag,carpeniteiargintiu,
frspeciidiferenialeiquercetosumdalechampii(Chifu1995)Chifu
et al. 1999 em. Chifu et al. 2006 (Syn.: Lathyro aureiFagetum
quercetosum petraeae Chifu et al. 1995; Lathyro aureiFagetum
quercetosum Chifu et al. 1997), cu o rspndire mai larg, pe terenuri
mezotrofe i mezoeutrofe, avnd ca specii difereniale pe: Quercus
dalechampii,Q.petraeaiLathyrusniger.

GalioschultesiiCarpinenionTuber1992
Subaliana reunete fitocenozele centraleuropene de carpen, cu
tranziie spre cele dacice. Majoritatea speciilor componente sunt
elementecentraleuropene.
Speciicaracteristice:Campanulatrachelium,Carexpilosa,Cerasusavium,
Dactylis polygama, Glechoma hirsuta, Festuca heterophylla, Melampyrum
nemorosum, Ranunculus cassubicus, Scilla bifolia, Stellaria holostea, Tilia
cordata.

717. CaricipilosaeQuercetumpetraeaeSandaetPopescu1999
Fitocenozele edificate de Carpinus betulus i Quercus petraea sunt
rspndite mai ales n Podiul Sucevei i n subcarpaii Moldovei, la
altitudini de 200550 m, pe relief plan sau slab nclinat, cu soluri
brune sau cenuii, mezotrofe i mezoeutrofe. Stratul arborescent, cu

398
o acoperire de 7090% i o nlime de 2325 m este dominat de
Carpinus betulus i Quercus petraea, alturi de care se mai ntlnesc
frecvent: Fagus taurica, Cerasus avium, Tilia cordata, Acer campestre, A.
platanoides.
Stratul arbustiv prezint o densitate redus, fiind reprezentat prin
exemplarele izolate de Evonymus europaeus, Crataegus monogyna i
Rosacanina.
Sinuzia ierboas, cu o acoperire variabil (570%) prezint mai
frecvent pe: Carex pilosa, Stellaria holostea, Euphorbia amygdaloides,
Galiumodoratum,Geummontanum,Mycelismuralis,Poanemoralis,Viola
reichenbachiana.

718. RuscoCarpinetumHorvat1962glechometosumhirsutaeTuber
19911992
Carpinetele xeromezofile cu Ruscus aculeatus au fost descrise din
judeele Arad i Timi. Pentru subasociaia glechometosum hirsutae
Tuber 1991, 1992 sau indicat ca difereniale: Glechoma hirsuta,
Aremoniaagrimonioides,PrimulavulgarisiIsopyrumthalictroides.
Instratularborescentalacestorarborete,dominatdeCarpinusbetulus,
se mai ntlnesc frecvent Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior i Ulmus
glabra.
Stratul arbustiv este reprezentat de Crataegus monogyna, C. laevigata,
Rosacanina, Evonymuseuropaeus, Corylus avellana,E.verrucosa, Cornus
sanguinea.
Sinuzia ierboas este reprezentat prin specii ale alianei Asperulo
taurinaeCarpinenion ca: Vinca minor, Tamus communis, Potentilla
micrantha, Erythronium denscanis, Asperula taurina, Calamintha
sylvatica, Lathyrus venetus dar i numeroase elemente de Querco
Fagetea ca: Viola reichenbachiana, Melica uniflora, Geum urbanum,
Galeobdolon luteum, Asarum europaeum, Primula officinalis, Euphorbia
amygdaloides, Carex sylvatica, Galium odoratum, Dryopteris filixmas,
Sanicula europaea, Poa nemoralis, Brachypodium sylvaticum, Allium
ursinum,Athyriumfilixfemina.


399
719. Melico unifloraeTilietum tomentosae (Sanda et Popescu 1971)
corr. Popescu et Sanda 1992 (Syn.: Tilietum tomentosae Sanda et
Popescu1971)
Se dezvolt pe soluri brun rocate de pdure, slab podzolite, cu apa
freatic la 511 m adncime. Este foarte rspndit n pdurile din
jurulBucuretiuluidarinceledinMoldova.Speciiderecunoatere:
Tilia tomentosa, Melica uniflora, Tilia cordata, Campanula trachelium,
Hederahelix.
n stratul arborilor mai apar speciile: Quercus robur, Carpinus betulus,
Fraxinusexcelsior,Ulmusminor,Acercampestre,etc.
Arbutii sunt bine reprezentai prin speciile: Crataegus monogyna,
Ligustrum vulgare, Evonymus verrucosus, E. europaeus, Corylus avellana,
Acertataricum.
Stratulierbosalctuitdinnumeroasespeciiprezintmaifrecventpe:
Carex pilosa, Dactylis polygama, Polygonatum latifolium, Brachypodium
sylvaticum, Carex divulsa, Lathyrus niger, Asparagus tenuifolius, Asarum
europaeum,Scutellariaaltissima.

720. PopulotremulaeCarpinetumTuber1991,1992
Arboretele de Carpinus betulus cu Populus tremula au fost semnalate
dinjud.Arad,pevaleaNiriului,laZbal.Acesteaprezintnstratul
arborescent,pelngceledouspeciicaracteristice,peAcercampestre,
FagussylvaticaiCerasusavium.
Stratul arbustiv este format din Frangula alnus, Crataegus monogyna,
Ligustrumvulgare,Corylusavellana.
SinuziaierboasestedominatdespeciileclaseiQuercoFagetea:Geum
urbanum, Galeobdolon luteum, Melica uniflora, Stachys sylvatica,
Euphorbia amygdaloides, Aegopodium podagraria, Sanicula europaea,
Alliumursinum,Ranunculusauricomus,Mercurialisperennis.

QUERCETALIAROBORISR.Txen1931
Ordinul cuprinde fitocenozele de stejar i gorun, precum i cele de
stejarcumesteacn,cantonatepesoluriacide.
Specii caracteristice: Agrostis capillaris, Betula pendula, Calamagrostis
arundinacea,Carexpilulifera,Danthoniadecumbens,Deschampsiaflexuosa,
Hieraciumlachenalii,H.laevigatum,H.sabaudum,H.umbellatum,Holcus

400
mollis, Luzula luzuloides, Polypodium vulgare, Pteridium aquilinum,
Quercusrobur.

Genisto germanicaeQuercion Neuhusl et NeuhuslovNovotn


1967(Syn.:VeronicoofficinalisQuercionI.Pop1971)
Specii caracteristice: Carex montana, Genista tinctoria, Festuca
heterophylla,Hieraciumsabaudum,Lathyrusniger,Melampyrumpratense,
Trifolium medium, Quercus dalechampii, Q. petraea, Betula pendula,
Deschampsia flexuosa, Frangula alnus, Genista germanica, Hieracium
laevigatum,H.umbellatum,Populustremula,Pteridiumaquilinum,Rumex
acetosella,Solidagovirgaaurea.

721. Genisto tinctoriaeQuercetum petraeae Klika 1932 (Syn.: Luzulo


albidaeQuercetum petraeae (Hillitzer 1932) Passarge 1953 em. R. et
Z.Neuhusl1967)
Gorunetele acidofile populeaz versanii dealurilor cu nclinri
variablile, indiferent de expoziie, fiind cantonate ntre 300 i
aproximativ 800m altitudine. Solurile pe care vegeteaz sunt srace,
acide, bruneglbui, podzolice, argiloase, de obicei superficiale, cu
mult schelet, situate pe gresii, isturi, conglomerate, nisipuri
amestecatecumultpietridenatursilicioas.
Stratul arborescent cu o acoperire de 6090% este dominat net de Q.
petraea, la care se mai adug diseminat Q. dalechampii, Q. robur, Acer
pseudoplatanus, Carpinus betulus, Cerasus avium, Tilia cordata, T.
tomentosa, Fagus sylvatica, Acer campestre, A. platanoides, Sorbus
torminalis.
Stratul arbustiv prezint o acoperire redus, de 520%, n care se
remarc Cornus mas, Rosa canina, Malus sylvestris, Fraxinus ornus,
Crataegusmonogyna,Evonymuseuropaeus,Viburnumlantana.
Sinuziaierboas,bogativariat,realizeazoacoperirede2565%i
este constituit frecvent din speciile: Genista tinctoria, Carex pilosa,
Lathyrus niger, Dactylis polygama, Galium schultesi, Euphorbia
amygdaloides, Dentaria bulbifera, Poa nemoralis, Fragaria vesca,
Polygonatumodoratum,Violareichenbachiana,Melicauniflora,Pulmonaria
officinalis.

401
Sunt cunoscute subasociaiile quercetosum dalechampii Sanda et al.
2001 (Syn.: Genisto elataeQuercetum petraeae transsilvanicum Gergely
1962; GenistoQuercetum dalechampii Csrs et Pop 1965 n.n.);
genistetosum tinctoriae (Klika 1932) R. et Z. Neuhusl 1967;
luzuletosum Danciu 1962 (Syn.: subcarpaticum So (1940) 1962;
LuzuloQuercetum subcarpaticum Zlyomi 19581960, MthKovcs
1960,So1961);myrtilletosumSo1962;caricetosumpillosaeDanciu
1972;vincosumCsrsetal.1969;cytisetosumleucotrichiCoste1975;
caricetosummontanaeGergely1962,Csrsetal.1969(Syn.:Cariceto
montanaeQuercetum petraeaeGergely1962);callunetosum Drgulescu
1984; sedetosum maximae Fink 1977; potosum nemoralis Danciu
1972, 1974; melicetosum uniflorae (Gergely 1962) Sanda et Popescu
1999(Syn.:MelicounifloraeQercetopetraeaeGergely1962).

722. Carici brizoidisQuercetum roboris Raiu et al. 1977 (Syn.:


QuercoroboriCaricetumbrizoidisRaiuetal.1977)
PduriledepresionaredinaraOauluireunitencadrulasociaieise
ncadreazdinpunctdevederezonalnsilvostepadecmpienalti
dealurijoasedinnordvestulRomniei.
Stratul arborescent este dominat de Quercus robur, alturi de care se
maintlnesc:Carpinusbetulus,Populustremula,Prunusavium,Quercus
petraea,Tiliaplatyphyllos,Fagussylvatica,Pyruspyraster.
n subarboret se ntlnesc frecvent: Crataegus monogyna, Ligustrum
vulgare, Frangula alnus, Prunus avium, Cornus sanguinea, Tilia
platyphyllos, Fraxinus excelsior, Pyrus pyraster, Rosa canina, Rubus
caesiusimairarCorylusavellana.
Ptura ierboas este dominat de specii higrofile ca: Deschampsia
cespitosa, avnd o mare amplitudine ecologic, i mai ales de Carex
brizoides.
n cadrul asociaiei este descris subasociaia alnetosum glutinosae
Raiuetal.1977ifaciesurile:deschampsiosumcaespitoasaeRaiuet
Gergely 1979, festucetosum heterophyllae Raiu et Gergely 1979,
fritillarietosummeleagrisMititeluetDorca1978,caricosumbrizoidis
MititeluetDorca1987.


402
723. Quercetum roboripetraeae Borza (1928) 1959 (Syn.: Quercetum
petraeaeroborisauct.roman.nonFekete1961;CynanchoQuercetum
roborisauct.roman.nonPassarge1957)
Acest tip de pduri xerofile, de larg rspndire n bazinul
Transilvaniei,vegeteazpeversaningeneralcuexpoziiesudic.
Speciile edificatoare i dominante care se dezvolt luxuriant i
imprim o not caracteristic acestor pduri sunt Quercus robur i Q.
petraea. Alturi de acestea mai sunt prezente: Acer tataricum, Quercus
cerris, Frangula alnus, Potentilla alba, Genista tinctoria ssp. ovata,
Melampyrumbihariense.
Pe terenurile plane i n luncile vilor, pe soluri cu puternic
difereniere textural, vegeteaz n condiii optime Quercus robur,
avndcansoitoarefidelepePotentillaalbaiPulmonariamollis.
ncadrulasociaieisuntdescrisesubasociaiile:quercetosumpetraeae
Pacovschi et Leandru apud Mititelu et Vialariu 1967, caricetosum
So apud Mititelu et Vialariu 1967 i melicetosum Raclaru et Brc
1959.

724. Querco petraeaeBetuletum R. Txen 1937 em. Passarge 1968


(Syn.: QuercetoPopuletum tremulae auct. roman. non R. Txen
1951;BetuletoCalamagrostetoVulpietumCiocrlan1968)
Arboretele de Quercus petraea i Betula verrucosa vegeteaz pe soluri
scheletice, formate pe gresii oligocene, fiind distribuite pe versani
abrupi. Au fost identificate n Bazinul Slnicului de Buzu, al
Amaradiei, Valea Sebeului, Valea Iadului, Valea Trotuului i
PduraMgura(jud.BistriaNsud).
Speciile ierboase mai importante din aceste arborete sunt:
Calamagrostis arundinacea, Deschampsia flexuosa, Melampyrum pratense,
Lembotropis nigricans, Veronica officinalis, Pteridium aquilinum,
Vaccinium myrtillus, Luzula luzuloides, Trifolium medium, Mycelis
muralis,Carexmontana,Lychnisviscaria.

725. SorboBetuletumpendulaeDihoru1975
Cuprinde fitocenozele dominate de Betula pendula i Sorbus aucuparia
distribuitenetajulmontanalCarpailorOrientali(Rstolia,760850
m), Meridionali (Siriu, Cheile Tiiei) i Munii Apuseni (Vldeasa).

403
Vegeteaz pe solurile acide superficiale, pe versanii nclinai. n
structura fitocenozelor sunt prezente cteva specii caracteristice
alianei VaccinioPiceion ca: Picea abies, Oxalis acetosella, Vaccinium
myrtillus, V. vitisidaea i Pulmonaria rubra, care trdeaz vecintatea
molidiofgetelor(PopescuA.etal.1997,OroianS.1998).
Fitocenozele din Cheile Tiiei prezint ca specii nsoitoare pe:
Populus tremula, Sambucus racemosa, Rubus hirtus, R. idaeus, Fragaria
vesca, Origanum vulgare, Chamerion angustifolius, Gnaphalium
sylvaticum,Calamagrostisarundinacea,Digitalisgrandiflora.

726. PopuletoBetuletumpendulaeColdea1972
Aufostidentificatenetajulmontaninferiorimijlociu(500800m)ai
Carpailor Occidentali (Plopi, Gilu), unde sunt distribuite pe
versani puternic nclinai, cu soluri brune humice. Specia Betula
pendula domin de regul i realizeaz o acoperire medie de 20%.
Elementele de Epilobion angustifolii i Atropetalia sunt mai puin
prezente n structura fitocenozelor, n schimb abund cele de
Fagetalia(Coldea1975).
Din punct de vedere floristic, aceste fitocenoze prezint similitudini
cuceledeEpilobioSalicetumcapreaeOberdorfer1957.
Srbuetal.(1997)audescrisacestefitocenozedinCheileNrujei,jud.
Vrancea, avnd ca nsoitoare frecvente pe: Salix capraea, Sorbus
aucuparia, Rubus idaeus, Fragaria vesca, Senecio ovatus, Chamerion
angustifolius, Gnaphalium sylvaticum, Calamagrostis arundinacea,
Hypericum hirsutum, Luzula luzuloides, Stachys sylvatica, iar dintre
speciile de QuercoFagetea pe Geranium robertianum, Pulmonaria
officinalis, Scrophularia nodosa, Euphorbia amygdaloides, Athyrium filix
femina, Mycelis muralis, Epilobium montanum, Campanula persicifolia,
Galiumschultesii,Abiesalba.

727. MolinioQuercetum roboris (R. Txen 1937) Scamoni et


Passarge1959
Asociaia a fost identificat de Resmeri I. (1970) n Depresiunea
Budu i Livada (jud. SatuMare) unde se instaleaz n biotopuri
mltinoase.SpeciilederecunoatereQuercusrobur,Q.petraea,Betula
verrucosa i Molinia caerulea sunt acompaniate de o serie de elemente

404
caracteristice molinietelor ca: Sanguisorba officinalis, Gentiana
pneumonanthe,Achilleaptarmica,Serratulatinctoria.
n procesele de desecare a mlatinilor aceste fitocenoze pot evolua
spre JuncoMolinietum sau Querco petraeaeBetuletum. Grupri
reprezentative ale asociaiei se dezvolt n Rezervaia Poiana
Narciselor(comunaercaia,jud.Braov)

728. PetraeoFagetum Scamoni (1956) 1959 (Syn.: FagoQuercetum


petraeae R. Txen 1955; Querco petraeaeFagetum Resmeri 1974,
1975)
ArboreteledeQuercuspetraeaiFagussylvaticasedezvoltpeterenuri
slabsauputernicnclinate,nexpoziiiesticesausudestice.
StratularbustivestealctuitdinFraxinusornus,Chamaecytisushirsutus
ssp.leucotrichusiLembotropisnigricans.
Sinuzia ierboas este alctuit din Luzula luzuloides, Calamagrostis
arundinacea, Poa nemoralis, Vaccinium myrtillus, Carex pilosa, Festuca
drymeja,F.heterophylla.
Arboretereprezentativeaufostntlnite nDefileulOltului,pevalea
Lotrioarei i Valea Uria (Sanda et al. 1973), pe dealurile din jurul
Cmpinei (jud. Prahova), spre comuna otrile (Sanda et al. 2007),
precum i n Pdurea Craiului (jud. Bihor) la Dobreti, Roia,
Vrciorog,uncuiu(BurescuetDoni2006,inedit)

CastaneoQuercionSo1962em.So1971
Grupeazarboreteledecastansituatenetajulgorunului,considerate
carelictare.
Specii caracteristice: Aposeris foetida, Calluna vulgaris, Carex montana,
Deschampisa flexuosa, Festuca heterophylla, Genista tinctoria, Hieracium
umbellatum, H. maculatum, Melampyrum nemorosum, Luzula pilosa,
Sorbusaucuparia.

729. CastaneoQuercetumI.Horvat1938
Arboretele de castande la Baia Mare sunt situate n etajul gorunului
i ocup o suprafa de circa 450 ha. Aceste formaiuni relictaresunt
distribuite la altitudinea de 350500 m pe versani cu expoziie
nsoritinclinarede1040%.

405
Castanea sativa este nsoit n stratul arborescent de Quercus petraea,
Acer campestre, A. pseudoplatanus, Betula pendula, Carpinus betulus,
Prunusavium,Fagussylvatica,Populustremula,Quercusdalechampii,Q.
robur,Sorbusaucuparia,S.torminalis,Tiliacordata,Tiliaplatyphyllos,etc.
Stratul arbustiv este realizat de: Cornus sanguinea, Corylus avellana,
Crataegus monogyna, Evonymus europaeus, Ligustrum vulgare, Malus
sylvestris, Pyrus piraster, Frangula alnus, Rosa canina, Salix capraea,
Viburnumopulus.
StratulsubarbustivestealctuitdinClematisvitalba,Daphnemezereum,
Hederahelix,Rubushirtus,R.idaeus,Vitissylvestris,Solanumdulcamara.
Sinuzia ierboas, cu un grad ridicat de acoperire, prezint multe
elemente acidofile ca: Genista tinctoria, Calamagrostis arundinacea,
Agrostiscapillaris,Luzulaluzuloides,Lysimachiapunctata.
Dintre speciile mai rare sunt amintite: Croccus banaticus, Carex
pilulifera,Laserpitiumprutenicum,CarlinaintermediaiSelinumcarvifolia
(MititeluetDorcaM.1982).

PinoQuercion MedwekaKorns et Pawowski 1959, Ruika 1964


em.So1971
Aceastaliancuprindefitocenozeleacidofiledepinigorun.
Specii caracteristice: Chamaecytisus hirsutus, Festuca heterophylla,
Galium sylvaticum, Hieracium sabaudum, H. umbellatum, Vaccinium
myrtillus, V. vitisidaea, Campanula rotundifolia, Carex montana, C.
pilulifera, Chamaecytisus ratisbonensis, Festuca ovina, Hieracium
lachenalii, H. racemosum, Hypericum maculatum, Lycopodium clavatum,
Melampyrumpratense,Orthiliasecunda,Pinussylvestris.

730. PinoQuercetumKozlowska1925
Fitocenozele dominate de Pinus sylvestris i Quercus petraea se
dezvolt pe pante abrupte cu expoziii nsorite, pe soluri cu mult
schelet.
Stratul arborescent prezint ca i constante speciile: Betula pendula,
Quercus robur, Fagus sylvatica, Picea abies, iar diseminat pe Quercus
dalechampii,Cerasusavium,Acercampestre,Ulmusprocera,Abiesalba.

406
Stratul arbustiv este format din exemplare izolate de Rosa canina,
Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Viburnum
lantana,Juniperuscommunis.
Sinuzia ierboas, relativ srac n specii este alctuit din: Genista
tinctoria, Lembotropis nigricans, Galium sylvatium, Calamagrostis
arundinacea, Deschampsia flexuosa, Luzula luzuloides, Pteridium
aquilinum, Solidago virgaaurea, Euphorbia amygdaloides, Galium
odoratum,Saniculaeuropaea,Poanemoralis,Peucedanumoreoselinum.

731. LeucobryoPinetum Matuszkiewicz 1962 (Syn.: MyrtilloPinetum


Burdujaettefan1982;BetuloPinetumBurdujaettefan1982)
Asociaia a fost identificat i descris din cteva masive muntoase
ale Carpailor Orientali (Hma), Meridionali (Leaota, Retezat,
Vrancei),undevegeteazpeversanimaimultsaumaipuinnclinai
din etajul montan (6501200 m) solurile sunt podzolice, scheletice i
superficiale, cu reacie moderat acid. Speciile difereniale i
edificatoare ale asociaiei sunt Pinus sylvestris, Leucobrium glaucum i
Hypnumcupressiforme.
n fitocenozele din Carpaii de sudest, comparativ cu cele descrise
din Europa Central, sunt descrise cteva elemente difereniale
geografice ca: Silene dubia, Jovibarba heuffelii, Moehringia pendula,
CampanulaabietinaiDianthustenuifolius,alturidecareBetulapendula
joacunroldecoedificatoareastratuluiarborescent,undepoateavea
o acoperire medie de 25%. Pentru aceast participare sa difereniat
subasociaia betuletosum pendulae (Burduja et tefan 1982) Coldea
1991,caresedezvoltpeversanifoarteabrupi,cuexpoziiigenerale
nordiceincaresuntprezentenumeroasespeciialeclaselorQuerco
FageteaiAsplenieteatrichomanis.
Caracterul montan al asociaiei este evideniat de prezena
semnificativaelementelordeVaccinioPicetaliaiFagetalia.
Fitocenozele asociaiei i subasociaiei au fost ntlnite i n Cheile
Tiiei(jud.Vrancea)detefanN.etal.1997.


407
XXXIX. QUERCETEA PUBESCENTIPETRAEAE (Oberdorfer 1948)
Jakucs1960
Clasareprezintpduriletermofiledestejarixerofilidinregiuneaest
submediteranean.Acesteasuntcaracteristicengeneralsilvostepeii
formeaz mici insule n arealul pdurilor clasei QuercoFagetea, de
aceea compoziia floristic a acestora reflect interferena speciilor
caracteristicecelordouclase.
Speciicaracteristice:Asyneumacanescens,Calaminthamenthifolia,Carex
humilis, Centaurea indurata, Clematis recta, Dianthus trifasciculatus,
Digitalis lanata, Echinops banaticus, Euphorbia epithimoides, Fragaria
viridis, Galium rubioides, Geranium sanguineum, Lathyrus niger,
Ligustrum vulgare, Lychnis coronaria, Melittis melissophyllum, Origanum
vulgare, Polygonatum odoratum, Potentilla alba, P. micrantha, Quercus
dalechampii, Rhamnus cathartica, R. saxatilis ssp. tinctorius, Scutellaria
altissima, Sorbus domestica, Symphytum ottomanum, Tilia tomentosa,
Veratrumnigrum,Violahirta,Crucianellaangustifolia,Myrrhoidesnodosa,
Teucriumchamaedrys,Lasertrilobum,Ruscusaculeatus,Fraxinusornus.

FRAXINO ORNICOTINETALIA Jakucs 1960 (Syn.: ORNO


COTINETALIAJakucs1960)
Ordinul cuprinde pdurile i tufriurile termofile cantonate la
margineafitocenozelordeQuercuspubescens.
Fitocenozeleacestortufriuridegradateixerotermesuntcantonate
pestncriiipovrniuri,ajungnduselatipurileactualedeibliac
cu liliac, mojdrean i crpini. Acestea vegeteaz pe substraturi cu
rociceiesfrecventlasuprafa.
Specii caracteristice: Acanthus balcanicus, Acer monspessulanum,
Asparagus tenuifolius, Carex halleriana, Carpinus orientalis, Celtis
australis, Colutea arborescens, Coronilla emerus, C. scorpioides, Cotinus
coggygria, Cotoneaster tomentosa, Crepis nicaeensis, Dianthus giganteus,
Fraxinus ornus, Fritillaria tenella, Limodorum abortinum, Mercurialis
ovata, Ononis pusilla, Orchis simia, Piptatherum virescens, Paeonia
peregrina,Paliurusspinachristi,Pyruselaeagrifolia,Quercuscerris,Rubus
tomentosus, Ruscus aculeatus, Silene italica, Saponaria glutinosa,
Scutellaria pichleri, Salvia nemorosa ssp. tesquicola, Thesium divaricatum,
Viciadalmatica,V.sparsiflora,Ziziphusjujuba.

408
FraxinoorniCotinionSo1960(Syn.:OrnoCotinionSo1960)
Specii caracteristice: Carex halleriana, C. michelii, Carpinus orientalis,
Cornus mas, Coronilla coronata, Cotinus coggygria, Dictamnus albus,
Fraxinus ornus, Geranium sanguineum, Himantoglossum hircinum, Inula
hirta, Limodorum abortivum, Lathyrus pannonicus, Lithospermum
purpurocaeruleum, Orchis purpuraea, O. simia, Piptatherum virescens,
Quercus polycarpa, Q. pubescens, Q. virgiliana, Tamus communis,
Viburnumlantana,Viciasparsiflora.

732. CotinoQuercetum pubescentis So (1931) 1932 (Syn.: Galio


dasypodiQuercetum pubescentis Doni 1970; Paeonio peregrinae
Carpinetum orientalis Doni 1970; Fraxino orniQuercetum
dalechampiiDoni1978)
Asociaieintrazonalncadrulsilvostepei,ceaparepeformederelief
pozitive, cu pante domoale. Extrazonal se ntlnete pe coaste
nsorite,repezi,dincuprinsuletajuluipdurilorxeroterme.Substratul
esteconstituitntotdeaunadincalcare.Solurilesuntdetiprendzinic,
superficiale, semischeletice, cu coninut mare de humus i troficitate
ridicat.
Stratularborescent,maimultsaumaipuinpoienit,esteformatdintr
unsinguretajsuperior,ncareconstantiabundentdominQuercus
pubescens, cu rare amestecuri de Pyrus pyraster, Fraxinus ornus,
Carpinusorientalis,Tiliatomentosa.
Stratul arbustiv, ntotdeauna bine dezvoltat, se caracterizeaz n
specialprinCotinuscoggygria,careacoperdemulteoriintegralsolul.
Etajul arbutilor, care in mod obinuit se ntlnete n buchete, este
dominatdePrunusspinosa,CrataegusmonogynaiCornusmas.
Sinuzia vernal este reprezentat prin Paeonia peregrina, Veratrum
nigrum, iar cea estival este alctuit din Lithospermum
purpurocaeruleum, Vincetoxicum hirundinaria, Laser trilobum, Asparagus
verticilatus, Galium dasypodium, Carex michelii, Thalictrum minus,
Bromus inermis, Filipendula vulgaris, Ajuga laxmanii, Agropyron
intermedium,Festucarupicola,F.valesiaca.
n cadrul asociaiei sau descris urmtoarele subasociaii:
carpinetosumorientalistefan1980,quercetosumvirgilianaeRoman
1974 (Syn.: ass. de Quercus virgiliana (pubescens) + Carpinus orientalis

409
Dihoruetal.1965),coryletosumcolurnaeBorza1958(Syn.:Querceto
CotinetumcoryletosumcolurnaeBorza1958).
UltimasubasociaieestedescrisdinRezervaiaBeunia(jud.Cara
Severin) i prezint ca specii difereniale pe: Calamintha nepeta var.
subisodontha,TamuscommunisiAremoniaagrimonioides.
Doni N. (1970) distinge subasociaiile typicum, cotinosum i
tiliosum. De pe Dealul Lilieci, la sudvest de Pclele Mici (jud.
Buzu),MititeluD.etal.(1982)descriufaciesulsyringosum.
Subasociaia hierochlotosum Sanda et Popescu 1999 (Syn.:
Hierochlotum odoratae (Prodan 1939) Dihoru 1970) grupeaz vetrele
dominate de Hierochlo odorata din Podiurile Babadag i Casimcea
(jud.Tulcea).

733. FagoOrnetumZlyomi(1954)1958
Asociaia este semnalat de Schrtt L. et Faur A. (1969) i Schrtt L.
(1972)dinrezervaiaBeuniaCheileNerei(jud.CaraSeverin).
Stratul arborescent este dominat de Fagus sylvatica var. moesiaca,
alturidecareapareCarpinusbetulusiTiliatomentosa.
Stratul arbutilor este bine reprezentat i format din: Fraxinus ornus,
Prunus mahaleb, Sorbus torminalis, S. mugeotii, Cornus mas, Syringa
vulgaris, Rhamnus cathartica, Crataegus nigra, Carpinus orientalis,
Cotinuscoggygria,Quercuscerris,Sorbuscretica.
Stratul ierbos este alctuit din urmtoarele specii caracteristice clasei
iordinuluiOrnoCotinetalia:Arabishirsuta,Arabisturrita,Bupleurum
praealtum, Cardaminopsis arenosa, Vincetoxicum hirundinaria,
Chamaecytisus ratisbonensis, Euphorbia angulata, Genista tinctoria ssp.
elata, Inula conyza, Laser trilobum, Lathyrus latifolius, Calamintha
sylvatica, Sedum telephium ssp. maximum, Thalictrum minus, Veronica
austriaca ssp. teucrium, Viola alba, Carex halleriana, Chrysanthemum
macrophyllum, Dianthus giganteus, Fritillaria tenella, Galium lucidum,
Orchissimia,Piptatherumvirescens,Ruscusauculeatusetc.
n condiii de umiditate mai mare apar pe vi numeroase specii
mezofile frecvente n fgetele termofile din Banat, ca: Ruscus
hypoglossum, Lathyrus vernus, Euphorbia polychroma, Saxifraga
rotundifolia, Melampyrum bihariense, Lilium martagon, Knautia drymeia,
Smyrniumperfoliatum.

410
734. Piptathero holciformeCarpinetum orientalis Sanda et al. 2001
(Syn.: Oryzopsi holciformisCarpinetum orientalis Jakucs et Zlyomi
1960)
Fitocenozele acestei asociaii alctuiesc pduri la baza pantelor, pe
solurischelet,degrosimidiferite.
StratularborescentestebinencheiatiformatdinCarpinusorientalis,
diseminatntlninduseexemplaredeFraxinusornus,Quercuspetraea,
Q.cerris.
Dintre elementele termofile ntlnite pe Valea Cernei (Sanda et
Popescu 1991) amintim Tamus communis, Mellitis melisophyllum,
Potentillamicrantha.
n funcie de natura substratului i grosimea solului au fost descrise
dou faciesuri: cu Carex depauperata Roman 1974, ce se instaleaz pe
soluri formate pe coluvii profunde, n care nu se simte uscciunea
excesiv din timpul verii i cel cu Aristolochia pallida Roman 1974, ce
caracterizeaz fitocenozele de pe substrat cristalin, gnaisic, cu soluri
scheleticeiprofilfoartescurt,ncareseresimteprofunduscciunea
dintimpulverii.
Fitocenozele din Podiul Mehedini (Roman 1974) sunt distribuite
ntreSchelaCladoveiiOrova.

735. OrnoQuercetum (So 1928 n.n.) Hornszky, Jakucs, Zlyomi


corr.So1960(Syn.:OrnoQuercetumpraemoesicumRoman1974)
Arboretele dominate de Quercus petraea ssp. dalechampii i Fraxinus
ornus semnalate de Roman N. (1974) din Podiul Mehedini, sunt
cantonatepeversanibinensoriiidrenai,avndonclinaremedie
de 1030. Vegeteaz pe soluri brune neutre sau slab podzolite, cu
profilscurtifoartebogatenscheletifragmentemarideroc.
Subarboretul este format din Fraxinus ornus i Carpinus orientalis,
ultimulfiindadeseacompetitivinstratularborescent.nsubarboret
se mai remarc participarea speciei Cotinus coggygria, formnd
subasociaiacotinetosumcoggygriaeRoman1974.Aceastaestefoarte
probabilsreprezintetipulcenoticdincareitrageobriaasociaia
CotinoCarpinetum orientalis Csrs et al. 1968, semnalat din
interfluviulCernaValeaIeelniei.

411
ArboreteledepeDealulDohomna(jud.Mehedini)prezintnstratul
arborescent n cantitate nsemnat specia Corylus colurna, fiind
separate ca o subasociaie nou coryletosum colurnae Roman 1974.
Aceste pduri seculare, denumite de localnici pduri de osieci,
prezint n stratul arbustiv pe Corylus colurna, Carpinus orientalis,
Laburnumalpinum,Thamuscommunis.
Dintre speciile sinuziei ierboase, cele mai frecvente sunt: Asparagus
tenuifolius,Lathyrusvenetus,L.niger,Dactylispolygama,Arumorientale,
Poa nemoralis, Festuca heterophylla, Croccus moesiacus, Oryzopsis
virescens,Hordelymuseuropaeus,etc.

QuercionpetraeaeZlyomietJakucsinSo1963
Reprezintpduriletermofiledestejarigoruncantonatepestncrii
depesubstratbazic.
Specii caracteristice: Cerasus mahaleb, Coronilla elegans, Galanthus
elwesii,Hereochlorepens,Mercurialisovata,Potentilaalba,Primulaveris,
Pulmonariamollis,Trifoliumalpestre,T.medium,Viciacassubica.

736. Genisto pilosaeQuercetum petraeae (Magyar 1933) Zlyomi et


al.1957exSo1963
Plcurile fragmentare condiionate edafic de prezena substratului
acidofilaufostntlnitepeValeaCernei(BocaiuN.1971).
n compoziia asociaiei se remarc Quercus petraea, Fraxinus ornus,
Fagus sylvatica, iar dintre carecteristicile ierboase Antennaria dioica,
Carlina vulgaris, Centaurea stenolepis, Euphrasia stricta. n compoziia
stratului ierbos preponderena numeric o dein hemicriptofitele, iar
geofiteleauvaloriprocentualemaireduse.

737. Galio kitaibelianiQuercetum petraeae Sanda et Popescu 1999


(Syn.: Galio kitaibelianiiCarpinetum Coldea et Pop 1988; Querco
petraeaeCarpinetumpraemoesicumCiurchea1971)
Asociaia cuprinde fitocenozele mezofile i puternic acidofile de
Quercus petraea i Carpinus betulus cantonate pe versani nsorii i
mediunclinai (1530) ai vilor din sectorul sudestic al Carpailor
Meridionali (Valea Oltului, Jiului, Cernei). Solurile pe care se

412
dezvolt sunt brune acide i brune levigate, superficiale, cu textur
argilonisipoas.
n stratul arborescent, printre speciile ntlnite alturi de cele
dominante, apar sporadic Tilia tomentosa, Tilia cordata i Fagus
sylvatica.
Speciileierboasecaracteristiceasociaieisunt:Galiumkitaibelianum,G.
bailloni i Veronica bachofenii. Sunt de asemenea prezente i unele
elemente nemorale acidofile ca: Luzula luzuloides, Calamagrostis
arundinacea, Deschampsia flexuosa i cteva specii termofile: Primula
columnae, Potentilla micrantha, Aremonia agrimonioides care subliniaz
caracterulpedoecologicalasociaiei.

738. QuercetumpetraeaecerrisSo1963(Syn.:Quercetumpolycarpae
cerrisG.Popescu1988)
Sedezvoltpeversaniputernicnsorii,cuexpoziiesud,sudestic,
trecnd uneori i pe cei nordici, pe pante cu nclinaie de regul
mijlocie. n majoritatea cazurilor, fitocenozele sunt instalate la limita
dintre versani, unde formeaz vegetaia de trecere dintre asociaia
Lychnio coronariaeQuercetum cerris, ce ocup de regul versanii
sudici,iQuercopetraeaeCarpinetumdepeceinordici.
Solurile pe care se dezvolt sunt brunglbui acide, srace n humus
isubstaneminerale,cuunaccentuatgraddelevigare.
StratularborilorestedominatdeQuercuspetraeaiQ.cerrisalturide
caresemaintlneteCarpinusbetulusiFagussylvatica,cuexemplare
rare.
n stratul arbustiv, cu o acoperire de pn la 40%, se instaleaz:
Ligustrum vulgare, Fraxinus ornus, Prunus avium, Pyrus pyraster,
Chamaecytisusaustriacus,ChamaecytisusalbusiFraxinusexcelsior.
n sinuzia ierboas particip cu o acoperire mai ridicat: Festuca
heterophylla, F.drymeja, Luzula luzuloides, Poa nemoralis, P. angustifolia,
Veronicachamaedrys,Cruciataglabra.


413
739. Paeonio peregrinaeQuercetum pubescentis (Srbu 1982) Sanda
et Popescu 1999 (Syn.: Lathyro colliniQuercetum pubescentis
paeonietosumperegrinaeSrbu1982)
Asociaia a fost descris din Bazinul Chineji (Srbu 1982), unde
prezint o larg rspndire pe terenuri plane sau uor nclinate, cu
soluri de tip cernoziomuri levigate. Spre deosebire de asociaia
Lathyro colliniQuercetum pubescentis, fitocenozele cu Paeonia
peregrina sunt rspndite n zona silvostepei i prezint un caracter
pregnant xerotermofil datorat att speciilor de QuercoFagetea ct i
celordeFestucoBrometea.
Stratul arborescent cu o acoperire ridicat (7085%) este dominat net
deQuercuspubescens,ncaremaiapardiseminatTiliatomentosa,Acer
campestre, Quercus dalechampii, Q. virgiliana, Q. pedunculiflora, Cerasus
avium,Ulmusprocera.
n unele fitocenoze Crataegus monogyna prezint n stratul arbustiv o
constan maxim i o acoperire de 1015%. n acest strat se mai
ntlnesc Pyrus elaeagrefolia, Rhamnus cathartica, R. saxatilis ssp.
tinctorius, Rosa canina, Cerasus mahaleb, C. fruticosus, Prunus spinosa
ssp.dasypylla,Rosacorymbifera.
Sinuzia ierboas este caracterizat prin prezena speciilor Paeonia
peregrinaiPoaangustifolia,cuoconstanmaxim,lacareseasociaz
mai frecvent: Clinopodium vulgare, Vincetoxicum hirundinaria,
Dictamnusalbus,Asparagustenuifolius,Teucriumchamaedrys,Violahirta,
Geum urbanum, Carex divulsa, Festuca valesiaca, Filipendula vulgaris,
Vincaherbacea.
Dintre elementele de Quercetea pubescentipetraeae amintim:
Centaurea stenolepis, Silene nutans, Sorbus torminalis, Pyrus elaegrifolia,
Lycniscoronaria.

740. LathyrocolliniQuercetumpubescentisKlika1932
Fitocenozele edificate de Quercus pubescens i Lathyrus lacteus se
dezvolt la limita silvostepei cu zona pdurilor de stejar mezofili,
ceea ce se reflect n structura lor floristic, prin participarea multor
elementealeclaseiQuercoFagetea.
Stratul arborescent dominat de Quercus pubescens are o acoperire
redus, n general de 5070%, permind dezvoltarea stratului

414
arbustiv i mai ales ierbaceu, n care predomin multe elemente ale
claseiFestucoBrometea.
n structura floristic a asociaiei sunt prezente frecvent speciile:
Quercus dalechampii, Ulmus procera, Tilia tomentosa, Acer tataricum,
Crataegus monogyna, Cornus mas, Rosa canina, Prunus spinosa,
Clinopodium vulgare, Tanacetum corymbosum, Asparagus tenuifolius,
Lithospermum purpurocaeruleum, Fragaria viridis, Teucrium chamaedrys,
Geum urbanum, Polygonatum latifolium, Carex divulsa, Thalictrum
aquilegiifolium, Festuca valesiaca, Galium verum, Poa angustifolia, Vinca
herbacea,Filipendulavulgaris,Xeranthemumannuum.

741. CytisonigricantisQuercetumcerrisBocaiuetal.1966
Vegeteaz pe pante mai mult sau mai puin erodate cu expoziie
sudic,ntlninduseuneoriipeplatouri.Solulestebrunacid(pH=
5,64), cu o accentuat podzolire de criptogenez. n compoziia
floristic bogat a asociaiei particip numeroase specii (peste 20%)
din ordinul Quercion petraeae ca: Quercus pubescens, Chrysanthemum
corymbosum, Genista elata, Astragalus glycyphyllos, Trifolium medium,
Fragariaviridis,Cynanchumvincetoxicum,Sedumcepaea,Carexmontana,
Lathyrusniger,Arabisturrita.
Arboretele suntdestulderrite,cuoconsistenntre0,50,7.Litiera
estediscontinuicudescompunereintens.Regenerareanaturala
arboreteloresteactiv.

742. Cytiso nigricantisQuercetum petraeae Pauc 1941 (Syn.:


QuercetoCytisetumnigricantisPauc1941)
Asociaia se dezvolt pe terenuri puternic nclinate cu soluri slab
scheletice,nisipoase,friabile,pesubstratdegnais,nexpoziiisudice,
sudestice,mairarnordice.
n compoziia floristic, pe lng speciile acidofile caracteristice
alianei i ordinului, se mai ntlnesc numeroase elemente mezotrofe
i eutrofe ale claselor QuercoFagetea i Quercetea pubescenti
petraeae.
Dintre elementele dominante i constante amintim: Cytisus nigricans,
Quercus petraea, Q. dalechampii, Genista tinctoria, Luzula luzuloides,
Pteridium aquilinum,Poanemoralis, Lathyrusniger, Vaccinium myrtillus,

415
Calamagrostis arundinacea, Hieracium umbellatum, Melampyrum
bihariense.
n cadrul asociaiei sunt descrise subasociaiile fagetosum M. Cru
1970 i cytisetosum nigricantis (So 1947) Doltu et al. 1980 (Syn.:
CytisetumnigricantisSo1947)

743. FestucodrymejaeQuercetumpetraeaeMorariuetal.1970
Vegeteaz pe soluri acide montane. Stratul arborescent prezint un
grad de acoperire ntre 70 i 90%. n structura asociaiei fagul se
ntlnete destul de frecvent. Dintre speciile mai des ntlnite
amintim arborii: Fagus sylvatica, Quercus petraea, Carpinus betulus i
arbutiiRubushirtus,Crataegusmonogynaetc.
Pturaierboasestebinereprezentat,fiind un covorcontinuu.Cele
maifrecventespeciisunt:Campanulapersicifolia,Festucadrymeja,Carex
pilosa,Dentariabulbifera,Poanemoralis,etc.
Suntdescrisesubasociaiile:festucetosumdrymejaeUlaru1972avnd
ca specii difereniale pe Festuca drymeja, Lathyrus vernus i Galium
schultesii; caricetosum pilosae Morariu et al. 1970 cu diferenialele
Carexpilosa i Dentaria bulbifera; poaetosum nemoralis(Morariuetal.
1970) Popescu et Sanda 1991 (Syn.: Poae nemoralisQuercetum petraeae
Morariu et al. 1970); vaccinietosum myrtilli (Morariu et al. 1970)
Popescu et Sanda 1991 (Syn.: VaccinioQuercetum petraeae Morariu et
al.1970).

744. Piptathero virescentisQuercetum dalechampii Chifu et al.


(1998)2004
Este o asociaie regional identificat din pdurile Rocani (jud.
Galai) i Rdeni (jud. Vaslui), cantonat pe versani cu pante
moderate, n expoziii predominant estice i vestice. Structura
floristic a asociaiei este variat i bogat, caracterizat prin speciile
claselor QuercoFagetea i Quercetea pubescentipetraeae, n care se
remarc prezena semnificativ a elementelor orientale i
meridionale.
Stratul arborescent dominat de Quercus dalechampii nu depete 18
20 m nlime i prezint o acoperire de 7080%, ceea ce permite o

416
dezvoltare puternic a sinuziei ierboase (acoperire 4080%), n care
speciacaracteristicestePiptatherumvirescens.
nstratularborescentmaisuntprezenteAcercampestre,A.platanoides,
Q. pedunculiflora, Sorbus torminalis, Carpinus betulus, Cerasus avium,
Fraxinusexcelsior,Ulmusminor,U.procera.
Stratul arbustiv este bine dezvoltat i realizat de Acer tataricum,
Evonymus europaeus, E. verrucosus, Crataegus monogyna, Cornus mas,
Viburnumlantana,Rosacanina,Ligustrumvulgare.
n sinuzia ierboas domin Carex brevicollis, Galium schultesii i
Stellariaholostea,lacareseadaugconstant:Poanemoralis,Melicapicta,
Lithospermum purpurocaeruleum, Lathyrus niger, Scutellaria altissima,
Viola hirta, Geum urbanum, Melica uniflora, Polygonatum latifolium,
Carexdivulsa.
Analizate din punct de vedere floristic i ecologic sau separat dou
subasociaii: quercetosum dalechampii Chifu et al. (1998) 2004, care
reunete fitocenozele cu o structur floristic bogat i omogen, i
carpinetosum orientalis (Horeanu 1981) Chifu et al. (1998) 2004, ce
reunetefitocenozeletermofileixerofile,avndcaspeciidifereniale
pe Carpinus orientalis, Asapagus tenuifolius i Lithospermum
purpurocaeruleum.

745. TilioargenteaeQuercetumpetraeaecerrisSo1957
Gorunetoceretele cu tei argintiu sunt cantonate pe platouri i
coameledealurilorcuversaniputernicnclinai,vegetndpesoluria
cror umiditate oscileaz n timpul sezonului de vegetaie, iar
orizontulBestegleizatisituatmainprofunzime.
n stratul arborescent mai ntlnim: Acer tataricum, Fraxinus ornus,
Quercus frainetto, Acer platanoides, Carpinus betulus, A. campestre,
Cerasus avium, Fagus sylvatica, Pyrus pyraster, Sorbus torminalis, Tilia
platyphyllos.
Stratul arbustiv este alctuit din: Cornus mas, Evonymus verrucosus,
Rubus tomentosus, Crataegus laevigata, Cornus sanguinea, Crataegus
monogyna, Cytisus nigricans, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Rosa
canina,Viburnumlantana.
Sinuzia ierboas acoper solul n proporie de 1050% i este
dominat de Poa nemoralis, Brachypodium sylvaticum, Dactylis

417
polygama, Melica uniflora, Aremonia agrimonioides, Calamintha sylvatica,
Campanula persicifolia, Fragaria vesca, Galium vernum, G. schultesi,
Glechoma hederacea, Lathyrus vernus, Mycelis muralis, Veronica
chamaedrys,Violareichenbachiana.

QuercionfrainettoI.Horvat1954nom.mut.propos.
Grupeazfitocenozeledestejari xerotermicucaracter continental, ce
sedezvoltpesoluriprofundeimoderatacide.
Specii caracteristice: Clamaecytisus heuffelii, Genista ovata, Laburnum
anagyroides, Lathyrus venetus, Lychnis coronaria, Potentilla micrantha,
Quercus dalechampii, Q. frainetto, Q. polycarpa, Ruscus aculeatus, Silene
virdidiflora,Tamuscommunis,Tiliatomentosa,Sedumcepaea,Campanuala
sphaerotrix, Doronicum longifolium, Crocus moesiacus, Carex michelii, C.
polyphylla,iarcadifereniale:Fraxinusornus,Helleborusodorus,Paeonia
officinalisssp.banatica.

746. Lychnio coronariaeQuercetum cerris Sanda et al. 2003 (Syn.:


QuercetumcerrisGeorgescu1941geticumI.Pop1967)
Arboretele de cer vegeteaz pe mari suprafee n pdurile din jurul
Bucuretiului i n Pdurea Ogarca i Teila (jud. Giurgiu). Sunt
instalatepesoluribrunrocatesaubrune,compacte.
Stratul arborescent prezint o acoperire medie de 6070% i o
consistende0708.nacestetajmaiptrund:Acercampestre,Quercus
frainetto, Carpinus betulus, Quercus pubescens, Q. pedunculiflora, iar
uneoriPadusmahalebiStaphyleapinnata.
StratularbustivestealctuitdinLigustrumvulgare,Cornusmas,Ulmus
minor,Acertataricum.
n sinuzia ierboas se remarc prezena speciei difereniale Paeonia
peregrina var. romanica, pe baza creia sa delimitat subasociaia
paeonetosumperegrinaeSandaetal.2003,specificfitocenozelordin
Muntenia (Cmpia Boianului) i Oltenia (pdurile Stneasca i
Clugreasca).
Cele mai frecvente specii ale sinuziei ierboase din arboretele Pdurii
Ogarca(jud.Giurgiu)sunt:Fragariaviridis,Carextomentosa,Asparagus
officinalis, Tanacetum corymbosum, Festuca valesiaca, Geum urbanum,
Sedummaximum,Thalyctrumlucidum,Valerianaofficinalis.

418
n cadrul asociaiei au mai fost descrise subasociaiile: genistetosum
ovatae Sanda et al. 2003 (Syn.: Quercetum cerris Georgescu 1941
crisicum I. Pop 1967) n care speciile difereniale sunt Genista ovata i
Quercus robur, i chamaecytisetosum leiocarpae Sanda et al. 2003, cu
Chamaecytisus leiocarpus, Vinca minor i Viola mirabilis ca difereniale
localepentruBanat.

747. Potentillo micranthaeQuercetum dalechampii A. Horvt 1981


(Syn.:TiliotomentosaeQuercetumdalechampiiSrbu1979)
Gorunetele ncadrate n aceast asociaie prezint o larg rspndire
la nivelul dealurilor i depresiunilor subcarpatice. Ocup de regul
versanii cu expoziii sudice, sudvestice i sudestice i se
nvecineazcufgetecolinare,caresuntprezentepeparteanordica
versanilor.DintreceledouspeciidegorunQuercusdalechampiieste
ceacaredomin.PecndQuercuspolycarpa,fiindadaptatlasoluricu
texturmaiuoar,sentlnetemairar.Prezenantoatereleveelea
speciei centraleuropene Potentilla micrantha exprim legturile real
geografice dintre aceste gorunete mixte i ceretogrnietele de pe
versaniisudici.
Speciile ierboase mai des ntlnite n cadrul acestor fitocenoze sunt:
Brachypodium sylvaticum, Fragaria vesca, Galium odoratum, Hieracium
murorum,Epipactishelleborine,Euphorbiaamygdaloides,Carexdivulsa.

CarpinoTilieniontomentosaeDoni1970
Specii caracteristice: Carpinus orientalis, Quercus pubescens, Tilia
tomentosa, Nectaroscordum dioscoridis, Galanthus plicatus, Crataegus
pentagyna.

748. Galantho plicataeTilietum tomentosae Doni 1970 (Syn.:


GalanthoplicataeCarpinetumorientalisDoni1968)
Vegeteaz n Podiul Babadag pe suprafee reduse, pe soluri
rendzinice mai mult sau mai puin evoluate foarte superficiale,
semischelete,foartebogatenhumusicutroficitateridicat.
n stratul arborescent etajul superior este format din: Tilia tomentosa,
T. platyphyllos, Quercus delechampii, uneori aparnd Fraxinus excelsior
i F. coriariaefolia. Etajul inferior este compus din: Carpinus orientalis,

419
Fraxinus ornus, Sorbus torminalis, Acer campestre, A. platanoides i
uneoriCarpinusbetulus.
Stratularbustivestebinedezvoltatiformatdin:Cornusmas,Corylus
avellanaiCarpinusbetulus.
Stratulierbosestedominatnsezonulvernalde:Anthriscuscerefolium,
Galanthus plicatus, Allium rotundum, Corydalis cava, Nectaroscordum
dioscoridis i Paeonia peregrina. Sinuzia estival este format n
principaldin:Mercurialisovata,M.perennis,Vincetoxicumhirundinaria,
Galium odoratum, Hedera helix, Ajuga reptans, Carex digitata, Geranium
robertianum,Pulmonariaofficinalisssp.obscura,Violareichenbachiana,V.
suavis.
n cadrul asociaiei sunt descrise subasociaiile: anthriscosum i
arabidetosumDoni1970.

749. TiliotomentosaeQuercetum pedunculiflorae Doni1968(Syn.:


Quercetum pedunculifloraeTilietum tomentosae Doni 1970;
PolyquercoTilietum tomentosae Doni 1970; Tilio tomentosae
CarpinetumorientalisCru1971;Quercetumpedunculifloraegeticum
Morariu1944)
ArboretelesuntfrecventenPodiulBabadag,fiindoasociaiezonal
cu rspndire ntre 200 i 300 m altitudine. Ocup podiuri i coaste
domoale pn la mijlociu nclinate. Solul este de tip cernoziomic
levigat,profundbogatnhumus,cutroficitateridicat,darpoatefila
altitudinimaimariibruncenuiusaucenuiudepdure.
Stratul arborescent superior este alctuit din: Quercus pedunculiflora,
Q. delechampii, Tilia platyphyllos, T. tomentosa, Q. petraea, Fraxinus
angustifolia, F.coriariifolia, Q.pubescens i Q.frainetto.Celinferioreste
caracterizatprinparticipareaconstantaspeciilor:Carpinusorientalis,
C. betulus, Fraxinus ornus, Sorbus torminalis, Acer campestre, A.
platanoides.
Stratul arbustiv este alctuit n special din: Cornus mas, Evonymus
europaeus, E. verrucosus, Ligustrum vulgare, Crataegus monogyna,
Corylusavellana,Viburnumlantana.
Sinuzia vernal a stratului ierbos este dominat de: Nectaroscordum
dioscoridis, Paeonia peregrina, Arum orientale, Myrrhoides nodosa,
Ornithogalumfimbriatum.nsinuziaestivalsuntfrecvente:Mercurialis

420
ovata,Lithospermumpurpurocaeruleum,Potentillamicrantha,Violasuavis,
V.reichenbachiana,Pulmonariaofficinalisssp.obscura,Hederahelix.
Ca subasociaii sunt descrise: typicum, pedunculiflorosum,
frainettosum,carpinetosumorientalisiornetosumDoni1970.

750. Tilio tomentosaeCarpinetum betuli Doni 1968 (Syn.: Querco


petraeaeCarpinetum auct. transs.; Tilio tomentosaeCarpinetum
degradatumDobrescuetKovcs1973)
n aceast asociaie sunt grupate n mare parte fitocenozele
mezotermofile de Carpinus betulus i Quercus petraea, frecvent
rspndite n zona colinar i de platou din sudul i estul Romniei
(Oltenia, Muntenia i Moldova). Solurile pe care vegeteaz sunt
brune, eumezobazice, brune levigate i mai rar brune acide, cu
texturargilonisipoas.
n stratul arborescent domin Carpinus betulus i Quercus petraea, dar
se ntlnesc frecvent speciile dacobalcanice Quercus dalechampii, Q.
polycarpa, Tilia tomentosa, care confer acestor cenoze un aspect
meridional. Dintre elementele ierboase considerate drept
caracteristice pentru asociaie amintim: Carex brevicollis i Scutellaria
altissima. Alturi de acestea se ntlnesc n numr mare speciile de
CarpinioniFagetalia.
Sunt descrise subasociaiile: typicum Doni 1970 i cotinosum
Horeanu 1981, care prezint ca specii difereniale pe Cotinus
coggygria, Lithospermum purpureocaeruleum, Coronilla varia, Melica
altissimaiEuphorbiaepithymoides.

SyringoCarpinion orientalis Jakucs et Vida 1959 (Syn.: Orneto


ColurnionBorza1958nn.)
Grupeazpdurilexeroterme,rupestre,bogatenspeciicontinentale,
cantonateperocicalcaroasesaudolomitice.
Specii caracteristice: Syringa vulgaris, Carpinus orientalis, Campanula
groseckii,C.sibiricassp.divergens,C.lingulata,Celtisaustralis,Dianthus
banaticus, D. giganteus ssp.giganteus, Delphinium fissum, Cardamine
graeca, Bupleurum praealtum, Echinops banaticus, Ferula heuffelii,
Hypericum rochelii, Piptatherum holciforme, Scabiosa banatica, Scutellaria
pichleri.

421
751. SyringoCarpinetumorientalisJakucs1959
ibliacurile alctuite din liliac i crpini colonizeaz grohotiurile
coluvionate recent de pe versanii calcaroi ai Vii Cernei, unde
alctuiesc plcuri compacte. Prin potenialul lor dinamogenetic
ridicat, aceste grupri amorseaz reinstalarea vegetaiei lemnoase de
pe versanii denudai. n structura acestor fitocenoze particip
numeroase elemente balcanogene, care confer acestei asociaii un
evident caracter premoesic. Afinitile floristice confirm legturile
singeneticealeacestortufriuricuceledinbalcani,atestndtotodat
i vechimea mare a lor, acestea putnd supravieui chiar din
perioadelexerotermeintraglaciare,careauatinsapogeulnBoreal.
Cele mai frecvente specii nsoitoare din sinuzia ierboas sunt:
Lithospermumpurpurocaeruleum,Arabisturrita, Calaminthaclinopodium,
Allium fuscum, Euphorbia amygdaloides, Dianthus giganteus, Delphinium
fissum var. dinaricum, Echinops banaticus, Ferula heuffelii, Saponaria
glutinosa,Veronicachamaedrys,Fragariaviridis,Melicaciliata.

752. Echinopo banaticiQuercetum pubescentis Bocaiu et al. 1971


(Syn.: Acantho longifoliiQuercetum pubescentis Jakucs et Fekete
1958)
Asociaia a fost descris din Cazanele Dunrii, de Jakucs et Fekete
(1958) i studiat de Bocaiu N. et al. (1971) la Liubotina, Tisovia i
Plavievia. Fitocenozele prezint o structur cenotic i o
uniformitate floristic accentuat ca i cele descrise de Jakucs i
Fekete de la Vrciorova i Gura Vii (jud. Mehedini). Lipsa speciei
AcanthuslongifoliuscaivaloareacenoticaspecieiEchinopsbanaticus
a determinat autorii romni s o denumeasc Echinopo banatici
Quercetumpubescentis.
Releveele efectuate n Cazanele Dunrii i de la Bile Herculane,
prezint ca elemente floristice caracteristice alianei Syringo
Carpinion orientalis pe: Genista ovata, Lathyrus venetus, Scabiosa
banatica,Aristolochiapallida.
Din ordinul OrnoCotinetalia sunt prezente: Tilia argentea, Carpinus
orientalis, Fraxinus ornus, Coronilla emerus, Cotinus coggygria, Celtis
australis, Tamus communis, Potentilla micrantha, Lychnis coronaria,
Saponariaglutinosa,Hypericumperforatumssp.angustifolium.

422
753. SyringoFraxinetum orni Borza 1958 em. Resmeri 1972 (Syn.:
SyringetoFraxinetumornicoryletosumcolurnaeBorza1958;Asplenio
SyringetumvulgarisJakucsetVida1959)
Asociaia a fost descris de Borza A. (1958) din rezervaia Beunia,
aflat n sudul Banatului, pe baza analizei unor plcuri n
componena crora, alturi de liliac i mojdrean, particip cu o
remarcabil constan i alunul turcesc, fapt ce la determinat pe
autor so denumeasc ca SyringetoFraxinetum orni coryletosum
colurnae.
MglieE.(1970)descriearboreteledelaPonoarenalctuireacrora
nuparticipCoryluscolurna.
Asociaiaocupdepreferinpanteleabruptecuexpoziiesudicsau
sudestic,ntlninduseuneoripeversaniinordici.
n alctuirea acestor cenoze particip o serie de elemente
caracteristice stncriilor ca: Allium cirrhosum, Koeleria splendens,
Asplenium trichomanes, Allium flavescens, Sedum acre, Centaurea
atropurpurea,iardintrebriofiteTortulamuralisiEncalyptacontorta.
n arboretele de pe Valea Cernei (Sanda et Popescu 1991) sunt
prezente o serie de elemente termofile ca: Aristolochia pallida, Ruscus
aculeatus,Tamuscommunis,Asparagustenuifolius,Lychniscoronaria.
Sunt cunoscute subasociiile: genistetosum radiatae (Malo 1972)
PopescuetSanda1990(Syn.:SyringoGenistetumradiataeMalo1972),
cotinetosum Ciocrlan 1968, Schrtt 1968 (Syn.: SyringoCotinetum
cogyygriae (Borza 1931 n.n.) Resmeri 1972), juniperetosum sabinae
Gergely 1958 (Syn.: SyringetoJuniperetum sabinae Gergely 1958) i
ceterosumJakucsetVida1959.

754. CornoFraxinetumorniPopetHodian1964
Pduriledemojdreandepeversaniisudiciivesticiaidealurilorde
lng Godiniti (Munii Apuseni), jud. Alba, vegeteaz la altitudinea
de 450640m. Coastele dealurilor sunt accidentate i uneori abrupte,
cu o nclinare ce variaz ntre 4080. Stncile calcaroase sunt
acoperiteparialcuunstratsuperficialdesol,bogatnhumus.
Stratul arborilor i arbutilor este dominat de Fraxinusornus,nsoit
permanentdeCornussanguinea.

423
Stratulierbosacopernproporiede5060%solul.Unrolfitocenotic
deosebit l au Asplenium trichomates, Phyllitis scolopendrium,
Polypodium vulgare, Bilderdykia convolvulus, Arabis turrita,
Cardaminopsisarenosa,Sedumtelephiumssp.maximum,Lathyrusvenetus
iGeraniumrobertianum.
Fitocenozele din Cheile Miniului (Peia P. 1978) prezint n sinuzia
ierboas numeroase specii caracteristice clasei Quercetea pubescenti
petraeae ca: Melittis melissophyllum, Primula veris, Lychnis coronaria,
Lythospermum purpurocaeruleum precum i unele ale clasei Querco
Fagetea: Cardamine bulbifera, Carex sylvatica, Mercurialis perennis,
Galeobdolonluteum,Isopyrumthalyctroides,Orchismasculassp.signifera,
Melicanutans,elementeiubitoaredehumus.

755. CeltoJuglandetumregiaeJovanovi1957em.Roman1974
Fitocenozele de smbovin i nuc se instaleaz la baza pantelor
abrupte i a pereilor stncoi, pe substrat bolovnos, gros pn la 6
m,pecaresaformatsoldetipranker.
Asociaia se contureaz treptat prin frecvena relativ a speciilor
alianei SyringoCarpinion orientalis (Allium fuscum, Scabiosa
banatica, Echinops banaticus, Delphinium fissum ssp. dinaricum, Ferula
heuffelii, Campanula grossekii, Geranium purpureum) i ale ordinului
OrnoCotinetalia (Scutellaria pichleri, Padus mahaleb, Carpinus
orientalis, Chrysanthemum macrophyllum, Fraxinus ornus, Acanthus
longifolius, Tamus communis, Carduus candicans, Cotinus coggygria,
Alyssum murale, Lactuca quercina ssp. sagittata, Carex depauperata).
PrezenasemnificativaspecieiScutellariapichleripoateaveavaloare
defacies.
Din punct de vedere fitogeografic, se remarc rolul covritor al
elementului mediteranean ntrit de participarea celui
submediteranean i balcanic. innd cont de condiiile specifice de
dezvoltare, fizionomia general i caracterul mediteranean al
asociaiei,acestefitocenozepotficonsideraterelicteteriare.

756. GymnospermioaltaicaeCeltetumglabrataeM.Petrescu2004
Sentlnetelaaltitudinide150350m,ntreimeamijlocieamunilor
Mcinului,labazaversanilorstncoisaupegrohotiuri.

424
Stratularborescentde56mestedominatdeCeltisglabrata,izolatmai
apar Prunus mahaleb, Fraxinus ornus, Carpinus orientalis, Quercus
pubescens.
Arbutii apar sporadic i sunt reprezentai de Crataegus monogyna,
Rosacanina,Cornusmas.
Stratulierbos,cuoacoperirede1530%prezintnsinuziavernalpe
Gymnospermium altaicum ca specie de recunoatere, alturi de
Anthriscuscerefoliumssp.trichosperma,Corydalissolida,Stellariamedia.
Prezenamultorelementestepiceca:Melicaciliata,Poabulbosa,Achillea
coarctata i a unora saxicole petrofile dobrogene, ncadrate n aliana
PimpinelloThymion zygoidi ca: Campanula romanica, Moehringia
grisebachii, Alyssum saxatile, Sedum sartorianum ssp. hillebrandtii atest
caracterulstepicalasociaiei.
Subasociaia tilietosum Petrescu 2004 prezint n etajul arborilor ca
dominantepeTiliatomentosaiT.platyphyllos.

QuercoCarpinionorientalisCsrsetal.1968
Grupeazpduriledecrpinidispusepeplatouricusoluriputernic
erodate.
Specii caracteristice: Carpinus orientalis, Cotinus coggygria, Quercus
frainetto, Q. petraea, Fraxinus ornus, Fagus sylvatica, Chamaecytisus
hirsutus, Poa nemoralis, Festuca heterophyla, Trifolium medium, Galium
pseudoaristatum, Chrysanthemum macrophyllum, Campanula persicifolia
var. dasycarpa, Stellaria holostea, Knautia drymeia, Agropyron
intermedium,Lychniscoronaria,Galiumvernum.

757. Carpinetum orientalis Rudski apud Horvat 1946 (Syn.: Querco


Carpinetumorientalis(Gancev1961)Csrsetal.1968;)
Asociaiacretepesoluribruneglbuisaucernoziomuricarbonatice,
pe trenuri plane sau pante line. Arboretele dominate de Carpinus
orientalis mai prezint dintre speciile lemnoase pe: Cotinus coggygria,
Fraxinus ornus i Prunus mahaleb. Speciile caracteristice alianei
ntlnite n aceste arborete sunt: Evonymus verrucosus, Cornus mas,
Quercus pubescens, Q. virgiliana, Rosa canina, Paeonia peregrina, Orchis
purpurea, Lithospermum purpurocaeruleum, Vincetoxicum hirundinaria,
Valeriana officinalis, Laser trilobum, Fragaria viridis, Carex halleriana,

425
Cruciata laevipes, Polygonatum odoratum, Thalictrum minus, Viola
mirabilis,Teucriumchamaedrys,Chrysanthemumcorymbosum.

758. CarpinoorientalisQuercetumcerrisOberdorfer1948
Ceretele cu crpini din sudul Banatului alctuiesc o prelungire
condiionat edafic de substratul calcaros al unei zone cu extindere
mai larg n sudul Dunrii. Pe Valea Cernei arboretele vegetaz n
plcuri compacte pe calcarele dintre confluena rurilor Belareca i
apte Izvoare Calde. Numeroase specii termofile atest originea
balcanic a acestei grupri care confer sectorului sudic al Munilor
Cerneiunvditcaracterpremoesic(Bocaiu1971).

759. CotinoCarpinetumorientalisCsrsetal.1968
Se nfiripeaz pe stncile abrupte unde ibliacurile nu ajung s
constituie crnguri compacte. Fitocenozele acestei asociaii sunt
alctuitepreponderentdehemicriptofiteifanerofite,iarnfunciede
principalii factori ecologici, speciile sunt xeromezofile spre xerofile,
micromezoterme i moderat termofile. Ca specii de importan n
conturarea asociaiei i delimitarea ei amintim: Acer monspessulanum,
Campanula crassipes, Coronilla emerus i unele elemente de Seslerion
rigidae colonizate de sinuziile arbustive, ca: Sesleria filifolia, Seseli
rigidum,Dianthusspiculifolius,Isatistinctoriassp.praecox.

760. Stipo aristellaeCarpinetum orientalis tefureac et Popescu


1970
VegeteazpeDealulCiucar(ClisuraCazanelor),laaltitudineade250
300 m, pe soluri schelet i versani cu expoziie sudic, sudvestic.
Stratul arborescent dominat de Carpinus orientalis mai prezint pe:
Quercuspubescens,Q.frainetto,Fraxinusornus,Vitissylvestris,Crataegus
monogyna,Clematisvitalba.
StratulierbosestecaracterizatprindominanaspecieiStipabromoides,
alturi de care se mai ntlnesc: Calamintha alpina ssp. hungarica,
Echinops banaticus, Brachypodium sylvaticum, Achillea coarctata,
Teucrium chamaedrys, Campanula cervicaria, Euphorbia cyparissias,
Thymus marschallianus, Chrysopogon gryllus, Stipa capillata, Festuca
valesiaca,Andropogonischemum,Vincaherbacea,Asperulacynanchica.

426
Asparago verticillatiPaliurion Sanda et Popescu 1999 (Syn.:
PaliuretoCarpinionorientalisCristureaneteculescu(1968)1970)
GrupeaztufriurilexerofiledobrogenedominatedePaliurusspina
christiiJasminiumfruticans.
Specii caracteristice: Paliurus spinachristi, Jasminium fruticans,
Crataegus monogyna, Asparagus verticillatus, Asphodeline lutea, Salvia
ringens,Genistasessilifolia,Opopanaxbulgaricum.

761. Asphodelino luteaePaliuretum Sanda et Popescu 1999 (Syn.:


PaliuretoCrataegetum monogynae Cristurean et eculescu (1968)
1970); Paliuretumspinaechristi (Borza 1931 n.n.) Dihoru (1969)
1970)
AsociaiagrupeaztufriuriledeCrataegusmonogyna,Paliurusspina
christi i Jasminium fruticans de pe coastele abrupte din interiorul
RezervaieiHagieniidinPodiulBabadag(ntreEnisalaiJurilovca,
Cetatea Heraclea i Dealul Iaila). Este cantonat pe cernoziomuri
superficialecucalcarelazi.
Dintre speciile ierboase caracteristice asociaiei enumerm pe
Asparagus verticillatus, Asphodeline lutea, Achillea clypeolata, iar cu
prezen mic dar edificatoare speciile Salvia ringens i Genista
sessilifolia.
SubasociaiaasphodelinetosumSandaetPopescu1999,identificatla
Babadag i Hagieni (Dihoru 1970), grupeaz numeroase specii
submediteraneene (31%), unele rare n flora rii ca: Coronilla
scorpioides, Orchis simia, Convolvulus cantabrica, Lathyrus sphaericus,
Viola kitaibeliana. Specia edificatoare Asphodeline lutea, prin tufele sale
decorative,mpreuncuPaeoniaperegrinaoferpeisajuluiDobrogean
maginincnttoare.(Fig.10).

762. Rhamno catharticaeJasminietum fruticantis (Mihai etal. 1964)


Mititeluetal.1993em.M.ArcuinSandaetal.2001
Fitocenoza de Jasminium fruticans de la Canaraua Fetii (jud.
Constana),semnalatdeMihaiG.etal.(1964),afostridicatlarang
deasociaiedeMititeluD.etal.(1993).

427
Dintre speciile lemnoase sunt amintite: Jasminium fruticans, Cornus
sanguinea, Cotinus coggygria, Quercus cerris, Rosa canina, Rhamnus
cathartica,Carpinusorientalis,Pyruspyraster.
Stratul ierbos se remarc prin prezena speciilor: Dictamnus albus,
Convolvulus cantabrica, Achillea coarctata, Tragopogon floccosus, Iris
pumila, Sedum sartorianumssp. hillebrandtii etc. Asociaia se ntlnete
ilaHagieniiDumbrveni(ArcuM.1998).

AceritataricoQuercionZlyomi1957
Curindepdurilexeromezofiledestejarigorun.
Specii caracteristice: Acer tataricum, Aconitum anthora, Anemone
sylvestris, Asparagus pseudoscaber, Bupleurum praealtum, Campanula
rapunculus, Carex braevicollis, C. michelii, Cornus sanguinea, Cotoneaster
niger, Crataegus monogyna, Crocus reticulatus, Doronicum hungaricum,
Evonymuseuropaeus,Inulagermanica,Irisaphylla,I.graminea,Ligustrum
vulgare, Lithospermum purpurocaeruleum, Melica altissima, M. picta,
Nepeta nuda, Phlomis tuberosa, Pulmonaria mollis, Pyrus pyraster,
Quercuscerris,Q.pubescens,Q.robur,Spiraeamedia,Waldsteiniageoides.

763. AceritataricoQuercetumroborisZlyomi1957
A fost identificat din Bazinul Rmnicu Srat (tefan N. 1987),
vegetnd pe terenuri plane i uor nclinate. Stratul arborescent este
dominat de Quercus robur, care prezint o acoperire variabil de 70
90%. n acest strat mai ptrund: Tilia tomentosa i Quercus pubescens
(constante), Fraxinus ornus, Pyrus pyraster, Acer platanoides, A.
campestre,Carpinusbetulus,Fagustaurica,Sorbustorminalis.
Stratul arbustiv este alctuit din Acer tataricum, Cornus sanguinea, C.
mas,Crataegusmonogyna,Evonymusverrucosus,Viburnumlantana,Rosa
canina,Prunusspinosa.
n sinuzia ierboas particip frecvent speciile: Poa nemoralis, P.
angustifolia, Primula veris, Campanula bononiensis, C. rapunculus,
Clinopodium vulgare, Lithospermum purpurocaeruleum, Euphorbia
epithymoides, Lathyrus niger, Teucrium chamaedrys, Viola hirta, Galium
odoratum,Scrophularianodosa,Astragalusglycyphyllos,Cruciatalaevipes,
Dichanthium ischaemum, Festuca valesiaca, Thymus pannonicus, Prunella
vulgaris.

428
764. Aceri tatariciQuercetum pubescentipedunculiflorae Zlyomi
1957
Asociaia a fost citat din Pdurea Grboavele (jud. Galai; Srbu et
al. 1997), unde se ntlnete pe platou i pe pantele cu expoziie
vestic.
StratularboriloresteformatdinQuercuspedunculifloraiQ.pubescens
carerealizeazoacoperiremediede6070%.
Stratul arbustiv este alctuit din Crataegus monogyna, Prunus spinosa,
Rosa canina, Evonymus europaeus, Ligustrum vulgare, Rhamnus
cathartica,realizndoacoperirede20%.
Sinuzia ierboas este format din Lithospermum purpurocaeruleum,
Brachypodium sylvaticum, Polygonatum latifolium, Clinopodium vulgare,
Geumurbanum,Paeoniaperegrina,etc.

765. Ceraso mahalebQuercetum pubescentis Jakucs et Fekete 1957


(Syn.:Quercetumpubescentisauct.roman.)
Asociaia se ntlnete frecvent la Greaca (jud. Giurgiu), n Pdurea
Mgura, unde arboretele sunt cantonate peversani sudestici destul
de abrupi. Stratul arborescent dominat de Quercus pubescens i
Cerasus mahaleb, mai prezint ca nsoitoare pe Acer campestre i Tilia
tomentosa.
Stratul arbustiv este alctuit din Crataegus monogyna, Evonymus
verrucosus,Cornusmas,Rhamnuscathartica,Ligustrumvulgare,Fraxinus
ornus, Carpinus orientalis, Cerasus fruticosa, Amygdalus nana, Staphylea
pinnata,Ulmusglabra,Rosacorymbifera.
Sinuzia ierboas este alctuit din Asparagus verticilatus, Origanum
vulgare, Lithospermum purpurocaeruleum, Carex humilis, Veronica
chamaedrys,Festucavalesiaca,Poaangustifolia,Brachypodiumsylvaticum,
Violamirabilis,Asparagusofficinalis.

766. CornoQuercetum pubescentis Jakucs et Zlyomi ex Mth et


Kovcs1962
Reprezint pduri cantonate n general pe relief accidentat. Stratul
arborescentestedominatdeQuercuspetraeainclusivQ.polycarpaiQ.
dalechampii,alturidecareaparsporadicFraxinusangustifolia,Quercus
robur,Acercampestre,A.platanoides,Prunusavium,etc.

429
Asociaia a fost semnalat de Dobrescu C. et al. (1969) de pe Dealul
Bursucriei(MrzetiIai).
Stratul arbustiv relativ dezvoltat este reprezentat prin: Cornus mas,
Rhamnus saxatilis ssp. tinctorius, Acer tataricum, Staphylea pinnata,
Sorbus domestica, Evonymus verrucosus, Viburnum lantana, Cotinus
coggygria,Hederahelix.
Stratul ierbos, destul de expresiv, este compus din: Poa nemoralis,
Carex pilosa, C. brevicollis, C. digitata, Lathyrus niger, Galanthus nivalis,
Adoxa moschatellina, Hieracium sabaudum, Melica picta, M. uniflora,
Cephalanthera damasonium, Scutellaria altissima, Lithospermum
purpureocaeruleum, Dentaria bulbifera, Hypericum hirsutum, Galium
odoratum.
n cadrul asociiei sa identificat faciesul cotinosum Dobrescu et al.
1969.

767. Festuco rupicolaeQuercetum roboris So (1943) 1957 (Syn.:


QuercetumroborisbalicumPun(1964)1966)
Stejretele de lunc din regiunea de cmpie i silvostep reprezint
un tip azonal de pdure, sporadic mai ales n Lunca Prutului
(MititeluD.1970),ntlnindusepesolurialuvionare,lutoase.
Stratul arborilor este constituit din Quercus robur, Fraxinus excelsior,
Acertataricum,A.campestreiUlmusglabra.
Stratul arbutilor, cu acoperire mic (510%) este alctuit din:
Viburnum lantana, Sambucus nigra, Corylus avellana, Malus sylvestris,
Ligustrum vulgare, Evonymus europaeus, Cornus mas, Cornus sanguinea,
Clematisvitalba.
Stratul ierbos, cu acoperire mare (3545%) este dominat de Festuca
rupicola,alturidecaresemaintlneteFestucavalesiaca,darimulte
elemente mezofile, datorate condiiilor de umiditate n care au fost
ntlnite fitocenozele respective n luncile Olteului, Tesluiului,
Oltului, Geamrtluiului i Jiului (Pun M. 1966). Dintre cele mai
frecvente specii ale sinuziei ierboase amintim: Geum urbanum, Poa
sylvicola, Ranunculus polyanthemus, Arum maculatum, Ficaria verna,
Mercurialis perennis, Melissa officinalis, Scutellaria altissima, Asperula
taurina, Alliaria officinalis, Polygonatum latifolium, Scilla bifolia,
Erythroniumdenscanisssp.niveus,Lysimachianummularia.

430
768. PolygonatolatifolioQuercetumroboris(Hargitai1940)Borhidi
1966 in Borhidi et Kevey 1996 (Syn.: Quercetum roboris oltenicum
Pun(1964)1966)
Asociaia se ntlnete frecvent n luncile mai uscate din Cmpia
Burnazlui (Pdurea Comana) i luncile Olteului, Giamrtluiului,
Horezului, precum i n Pdurea Leamna de lng Craiova.
Staioneaz pe terenuri joase, expuse din cnd n cnd inundaiilor.
Solurile sunt aluvionare, brunificate i gleizate, cu pnza de ap
freaticlasuprafa.
Stratul arborescent este dominat de Quercus robur, care se prezint
viguros i atinge nlimea de 1820 m. Alturi de aceasta se mai
ntlnescFraxinusexcelsior,F.angustifolia,Tiliatomentosa.
Stratul arbustiv este alctuit din: Acer tataricum, Evonymus europaeus,
Cornussanguinea,Ligustrumvulgare.
SinuziaierboasestedominatdePolygonatumlatifoliumiConvallaria
majalis,alturideobogatflormezofilimezohigrofilcuspeciile:
Ficaria verna, Lathyrus vernus, L. venetus, Viola odorata, Scutellaria
hastifolia, Ranunculus auricomus, Alliaria officinalis, Erythronium dens
canisssp.niveus,Helleborusodorus,Anemonenemorosa,A.ranunculoides,
Scillabifolia,Lysimachianummularia.

769. Quercetum frainettodalechampii (Brc 1984) Chifu et al. 2006


(Syn.:QuercofarnettipetraeaeBrc1984)
Asociaia a fost identificat i descris din colinele Tutovei (jud.
Vaslui), unde se dezvolt pe platouri i versani slab nclinai i
nsorii. Fitocenozele au un caracter xerofil, prezentndo compoziie
floristic dominat net de specii ale clasei Quercetea pubescenti
petraeae.
StratularborescentestedominatdeQuercusfrainettoiQ.dalechampii,
nsoite de Acer campestre, Quercus pedunculiflora, Q. robur, Q.
pubescens,Q.polycarpa,Q.virgiliana,Sorbustorminalis,Carpinusbetulus,
Cerasusavium,Tiliacordata,Ulmusprocera.
n stratul arbustiv se dezvolt Acer tataricum, Crataegus monogyna,
Evonymuseuropaeus,Cornusmas,Pyruspyraster.
Sinuzia ierboas este alctuit din Asparagus officinalis, Lithospermum
purpurocaeruleum, Lathyrus niger, Scutellaria altissima, Polygonatum

431
odoratum, Origanum vulgare, Fragaria viridis, Agrimonia eupatoria,
Festucavalesiaca,Anthemistinctoria,Tanacetumvulgare.

770. TilioFraxinetumZlyomi(1934)1936
Stncriile mai nsorite din Defileul Criului Repede, ndeosebi ale
versantului drept, sunt mpdurite cu un amestec n care edificatorii
dominanisunt:Fraxinusexcelsior,Tiliatomentosa,Quercuscerris,Fagus
sylvaticaiCarpinusbetulus.
SubarboretuladeseacompactesterealizatdinCornusmas.
Sinuzia ierboas, cu o acoperire medie de 1015% este realizat de
Melica uniflora, Dactylis polygama, Poa nemoralis, Silene heuffelii,
Waldsteiniageoides,Smyrniumperfoliatum,etc.
Pe Dealul CetiiLempe, jud. Braov (Popescu A. et al. 2000),
arboretele ating nlimea de 1820 m i o acoperire de 7580%.
Dominante sunt Fraxinus excelsior i Tilia platyphyllos. n acelai etaj
maiptrundPrunusavium,AcerplatanoidesiFraxinusangustifolia.
Sinuzia ierboas de 4050 cm i o acoperire de 2530% este alctuit
din: Stachys recta, Actaea spicata, Clematis recta, Scrophularia nodosa,
Pulmonaria officinalis, Galium odoratum, G. aparine, Isopyrum
thalictroides, Geum urbanum, Alliaria petiolata, Ranunculus auricomus,
Ajugareptans,Galeobdolonluteum,Liliummartagon.

771. Festuco pseudovinaeQuercetum roboris Mititelu et Baraba


1972
Asociaia a fost identificat n Lunca Prutului, vegetnd pe terenuri
plane sau uor nclinate. Fitocenozele sunt dominate n stratul
arborescentdeQuercusrobur,iarncelierbaceudeFestucapseudovina.
Cele dou specii caracteristice i dominante sunt acompaniate n
stratul arborescent de Quercus pedunculiflora, Pyrus pyraster, Ulmus
minor; n cel arbustiv de Acer tataricum, Cornus sanguinea, C. mas,
Crataegus monogyna, Evonymus europaeus, E. verrucosus, Viburnum
lantana, Rhamnus cathartica, Prunus spinosa, iar n sinuzia ierboas de
Asparagus pseudoscaber, A. tenuifolius, A. officinalis, Carex michelii,
Nepetanuda,Campanularapunculus,C.trachelium,Clinopodiumvulgare,
Origanumvulgare,Rubuscaesius,Glechomahirsuta,Agrimoniaeupatoria,

432
Gallium mollugo, Pulmonaria montana, Lapsana communis, Torilis
japonica.

QuercionpedunculifloraeDoltu,PopescuetSanda1980
Grupeaz fitocenozele edificate de Quercus pedunculiflora, rspndite
n zona silvostepei i care formeaz fitocenoze xerofile, avnd n
stratulierbosnumeroaseelementealeclaseiFestucoBrometea.
Specii caracteristice: Acer tataricum, Quercus pedunculiflora, Anthriscus
cerefolium ssp. trichosperma, Centaurea stenolepis, Doronicum
hungaricum, Eryssimum cuspidatum, Lactuca quercina, Melica altissima,
Phlomistuberosa,Poasylvicola,Violajordanii,Carexmelamostachya.

772. Quercetum pedunculiflorae Borza 1937 (Syn.: Violo suavis


Quercetum pedunculiflorae Doni 1970; Centaureo stenolepi
QuercetumpedunculifloraeDoni1970)
AsociaiaafostdescrisdeBorzaA.(1937)dinteritoriulcuprinsntre
Prut i Nistru. Stratul arborescent este dominat net de Quercus
pedunculiflora, uneori ntlninduse mai rar Q. robur ca element
subdominant.AcestoraliseadaugAcercampestre,Q.dalechampii,Q.
virgiliana,Fraxinusornus,Carpinusbetulus,Cerasusavium,Tiliacordata,
Ulmusminor.
Stratularbustivprezintostructurvariatioacoperirede1530%,
fiind constituit din Acer campaestre (juvenili), Crataegus monogyna, C.
pentagyna,Prunusspinosa,Cotinus coggygria,Cornus sanguinea, C. mas,
Evonymus europaeus, E. verrucosus, Viburnum lantana, Ligustrum
vulgare, Pyrus pyraster, Rhamnus cathartica, Rosa canina, Amygdalus
nana,Cerasusfruticosa,Sambucusnigra.
n stratul ierbaceu se remarc prezena urmtoarelor specii:
Clinopodium vulgare, Asparagus tenuifolius, Viola hirta, Geum urbanum,
Agrimonia eupatoria, Urtica dioica, Poa angustifolia, Vinca herbacea,
Dactylisglomerata.

773. IridopseudocyperiQuercetumpedunculifloraeChifuetal.2001
Asociaia a fost descris din jud. Botoani (pdurile Zahoreni,
Borolea, Loturi i Cordreni), unde se dezvolt pe terenuri plane i
uornclinate,cuexpoziiingeneralsudice.

433
Stratularborescent,cuoacoperirede7590%,esteedificatdeQuercus
pedunculiflora,nsnunelefitocenozeaparcasubdominanteQ.robur,
Q. dalechampii i Carpinus betulus. La acestea se asociaz: Acer
campestre (constant), Sorbus torminalis, S. domestica, Acer platanoides,
Cerasus avium, Fraxinus excelsior, Tilia cordata, T. tomentosa, Ulmus
glabra,U.minor,U.procera.
Stratul arbustiv este relativ consistent, speciile Cornus sanguinea i
Sambucus nigra realiznd n unele fitocenoze o acoperire de pn la
3040%. Alturi de acestea se mai dezvolt: Acer tataricum, Crataegus
monogyna, Evonymus europaeus, E. verrucosus, Cornus mas, Viburnum
lantana, Ligustrum vulgare, Rhamnus cathartica, Rosa canina, Prunus
spinosa.
Sinuzia ierboas prezint o structur variat n care se remarc
urmtoarele specii: Iris pseudocyperus (caracteristic pentru asociaie),
Campanula persicifolia, Poa nemoralis, Primula veris, Pulmonaria mollis
ssp. mollissima, Melica picta, Viola suavis, Asparagus tenuifolius,
Lithospermum purpurocaeruleum, Lathyrus niger, Polygonatum odoratum,
Scutellaria altissima, Veratrum nigrum, Viola hirta, Brachypodium
sylvaticum,Campanulatrachelium,Convallariamajalis,Dactylispolygama,
Geum urbanum, Glechoma hederacea, Lilium martagon, Polygonatum
latifolium,Stellariaholostea,Chaerophyllumtemulum,Galiumaparine.

774. Quercetum pedunculifloraecerris (Morariu 1944) Doltu,


Popescu et Sanda 1987(Syn.: Quercetum pedunculiflorae cerretosum
Morariu1944)
Reprezint n principal combinaia cenotic dintre stejar brumriu,
cer i grni din pdurile Cmpiei Romne (Zoicaru, Teila, Albele,
Blcua, Zevestreni, LetcaVeche, Sltioara, CioflecuCopaciu,
Ghimpai). Se deosebete de Carpino orientalisQuercetum cerris n
special prin lipsa gruprilor caracteristice ordinului Orno
Cotinetalia.
Stratul arbustiv este dominat de Acer tataricum, Pyrus pyraster,
Crataegusmonogyna,Ligustrumvulgare,Ulmusfoliacea.
Stratul ierbos este realizat de Urtica dioica, Carex spicata, Geum
urbanum, Anthriscus trichosperma, Viola hirta, Ballota nigra, elemente
caredenotngeneraloputernicruderalizareaacestorfitocenoze.

434
775. AroorientalisQuercetumpedunculifloraeChifuetal.2004
AsociaiaafostidentificatidescrisdinRezervaiaPdureaBreana
(jud. Galai), vegetnd pe versani cu nclinare slab i cu expoziii
predominantvestice.Arboreteleprezintostructurfloristicbogat
i variat, n care elementele orientale i meridionale depesc 20%.
Fitocenozele prezint un caracter mezoxerofil i mezotrof. Stratul
arborescent este edificat de Quercus pedunculiflora, alturi de care se
maintlnescQ.robur,Q.dalechampii,Acercampestre,Sorbustorminalis,
Carpinus betulus, Cerasus avium, Fraxinus excelsior, Ulmus minor, U.
procera.
Stratul arbustiv este relativ bine dezvoltat i edificat de urmtoarele
specii: Acer tataricum, Cornus sanguinea, C. mas, Crataegus monogyna,
Evonymus europaeus, E. verrucosus, Viburnum lantana, Corylus avellana,
Sambucusnigra.
Sinuzia ierboas, cu o acoperire de 3070%, este caracterizat prin
prezena constant i predominant a speciei Carex brevicollis. La
constituireaacestuistratmaiparticip:Arumorientale(caracteristic),
Clinopodium vulgare, Scutellaria altissima, Viola hirta, Brachypodium
sylvaticum,Geraniumrobetianum,Lamiummaculatum,Melicanutans,M.
uniflora, Polygonatum latifolium, Pulmonaria obscura, Stellaria holostea,
Alliariapetiolata,Galiumaparine,Urticadioica.

RobinionpseudacaciaeM.CsrsKptalan1968
Aliana grupeaz plantaiile de salcm bogate n buruieni n stratul
ierbaceu.
Specii caracteristice: Robinia pseudacacia, Bromus sterilis, Ballota nigra,
Anthriscus trichosperma, Urtica dioica, Alliaria petiolata, Torilis japonica,
Lactucaserriola.

776. Bromo sterilisRobinietum pseudacaciae (Pcs 1954) So 1964


(Syn.:AgropyroRobinietumpseudacaciaeSzab1971)
Plantaiile de salcm prezint o mare rspndire n Moldova i
Oltenia i se caracterizeaz printro flor ierboas foarte heterogen,
cu multe buruieni ca: Ballota nigra, Anthriscus trichosperma, Urtica
dioica, Physalis alkekengi, Galium aparine, Bromus sterilis, Rubus caesius,
Leonuruscardiaca,Alliariapetiolata.

435
n cadrul asociaiei sunt descrise subasociaiile brometosum sterilis
Mititelu et al. 1973, anthriscetosum Magyar 1937 (Syn.: facies
anthriscetosum trichospermae Dobrescu et al. 1969), urtico
ballotetosum Mititelu et al. 1968 (Syn.: facies ballotetosum nigrae
Dobrescu et al. 1969), chelidonietosum Tth 1958, secalietosum Pcs
1954,cannabinetosumMititeluetal.1968.Cafaciesestesemnalatcel
cuPoapratensisPoaangustifoliaLupu1980.

XL. RHAMNOPRUNETEA Rivas Goday et Borja Carbonell 1961


(Syn.: CrataegoPrunetea R. Txen 1962; SambucoPrunetea Jurko 1964;
SambuceteaDoing1962;PruneteaspinosaeRadke1980)
Clasa reunete vegetaia arbutilor i subarbutilor marginilor de
pdure, a tieturilor de pdure i a terenurilor accidentate de pe
coasteleuscate.
Speciicaracteristice:Acercampestre,Clematisvitalba,Cornussanguinea,
Corylusavellana,Crataegusmonogyna,Evonymuseuropeus,E.verrucosus,
Galeopsis speciosa, G. tetrahit, Geranium sanguineum, Humulus lupulus,
Rhamnus cathartica, Rosa canina, Sambucus nigra, S. racemosa, Salix
capraea, Senecio ovatus, Torilis japonica, Verbascum nigrum, Viburnum
opulus.

PRUNETALIASPINOSAER.Txen1952
Ordinul grupeaz tufriurile marginilor de pdure i ale poienilor
dinpduri,precumiaunorversaniuscai.
Speciile caracteristice sunt comune cu cele ale alianei Prunion
spinosae.

PrunionspinosaeSo1951
Specii caracteristice: Acer campestre, Agropyron intermedium, Allium
scorodoprasum, Asparagus officinalis, Cornus sanguinea, Coronilla varia,
Corylus avellana, Crataegus calycina, C. oxyacantha, C. monogyna,
Evonymus europaeus, E. verrucosus, Prunus spinosa, Rhamnus cathartica,
Rosaagrestis,R.canina,R.eliptica.


436
777. Pruno spinosaeCrataegetum (So 1927) Hueck 1931 (Syn.:
Prunetum moldavicae Dihoru (1969) 1970; Rubo caesiiPrunetum
spinosaeRaiuetGergely1979)
Tufriurile de Crataegus monogyna i Prunus spinosa prezint o larg
rspndire, instalnduse de preferin n ochiurile de pdure, la
limitadintreacesteaipoieniledininterior,nlocuriledefriateipe
pantecuexpoziieesticsausudestic.Structurafloristicaacestora
estebogativariat,dreptrezultatalrspndiriifitocenozelordela
cmpiepnnsubcarpai.Deaceea,fitocenozeledinzonadecmpie
i colinar prezint numeroase specii ale claselor Quercetea
pubescentispetraeae i FestucoBrometea, care imprim acestor
grupri un caracter xerofiltermofil. Fitocenozele din zona colinar
nalt i din subcarpai abund n speciile claselor QuercoFagetea i
MolinioArrhenatheretea, de aceea caracterul acestora este mai
mezofil. De asemenea, sunt prezente numeroase specii din clasele
Artemisietea i Stellarietea mediae, drept efect al factorilor
antropogeni. Dintre speciile mai frecvente ale acestor fitocenoze
amintim: Clinopodium vulgare, Viburnum lantana, Origanum vulgare,
Cornus sanguinea, Evonymus europaeus, Rosa canina, Acer tataricum,
Asparagusofficinalis.
ncadrul asociaieieste descris subasociaia phragmitetosumOprea
I.V.1976.

778. EvonymoPrunetum spinosae (Hueck 1931) R. Txen 1952 em.


PassargeetHoffmann1968
Tufriurile sunt dominate n stratul arbustiv de Ligustrum vulgare,
Viburnumlantana,CarpinusbetulusiPrunusspinosa.
Dintre speciile ordinului Prunetalia spinosae ntlnite n fitocenozele
de pe Dealul Cetii Lempe, jud. Braov (Popescu A et al. 2000)
amintim: Crataegus monogyna, Evonymus verrucosus, Clematis vitalba,
Rosacanina,Cornussanguinea.
Sinuziaierboasestenceamaimareparteidenticcuceaaasociaiei
Pruno spinosaeCrataegetum, deoarece aceste tufriuri se
ntreptrundfoartemult.


437
779. SeslerioheufleranaeHippophatumrhamnoidestefan1995
Fitocenozele de Sessleria heuflerana i Hippopha rhamnoides se
instaleaz pe terenuri accidentate, cu pante moderate pn la
abrupte. Acoperirea terenului cu vegetaie este n proporie de 65
100%.Celedouspeciiedificatoareseaflnraportdecodominan.
Structura floristic a asociaiei este format din urmtoarele specii:
Prunus spinosa, Viburnum lantana, Crataegus monogyna, Rosa canina,
Achillea distans, Carex humilis, C. divulsa, Vincetoxicum hirundinaria,
Violahirta,Agrimoniaeupatoria,Doryniumpentaphyllumssp.herbaceum,
Brachypodium pinnatum, Campanula sibirica, Euphorbia seguieriana,
Festuca rupicola, Melica ciliata, Onobrychis viciifolia, Poa angustifolia, P.
compressa,Teucriumchamaedrys,Thymuspannonicus.

PrunionfruticosaeR.Txen1952
Specii caracteristice: Prunus tenella, Allium sphaerocephalum, Prunus
fruticosa, P. mahaleb, Cornus mas, Cotoneaster integerrimus, Geranium
sanguineum, Ligustrum vulgare, Peucedanum carvifolium, Teucrium
chamaedrys,Viciatenuifolia.

780. Prunetum tenellae So 1951 (Syn.: Prunetum nanae Borza 1931


n.n.)
FitocenozeleedificatedeAmygdalusnanasedezvoltcuprecderepe
coaste nsorite i mai rar pemarginea pdurilor. mpreuncu specia
dominant, se dezvolt un nucleu de specii caracteristice alianei i
ordinului:Prunusspinosa,Ligustrumvulgare,Acercampestre,Crataegus
monogyna,Rosacanina,Rhamnuscathartica,lacareseadaugspeciidin
clasele Quercetea pubescentipetraeae (Asparagus officinalis, Cytisus
nigricans,Hereochlorepens,Rosagallica,Stachysrecta,Thalictrumminus,
Violahirta), TrifolioGeranietea(Agrimoniaeupatoria,Dictamnus albus,
Galium album, Solidago virgaaurea, Veronica austriaca), Festuco
Brometea (Elymus hispidus, Festuca valesiaca, Galium verum, Medicago
falcata, Poa angustifolia, Salvia nemorosa, Teucrium chamaedrys),
MolinioArrhenatheretea (Dactylis glomerata, Elymus repens, Stachys
officinalis),etc.
Fitocenoze reprezentative au fost ntlnite i pe Dealul Cetii
Lempe, jud. Braov (Popescu A. et al. 2000), precum i pe coastele

438
Pdurii Grboavele,jud. Galai(Srbuetal.1997).Tufriuriledepe
Dealul Streja Mare, ntre Boju i Iuriu de Cmpie (jud. Cluj),
cantoneazcaspecierarpeCentaurearuthenica(Coldeaetal.1998).

781. CrataegoCerasetum(Prunetum)fruticosaeSo(1921)1951
Fitocenozele asociaiei se dezvolt de preferin la marginea
pdurilor, sau n ochiurile din interiorul acestora, atingnd 5060cm
inlimeirealizndoacoperiredepnn7080%.
Stratul arbustiv este format exclusiv din Prunus fruticosa i Crataegus
monogyna. Dintre speciile stratului ierbaceu, majoritatea aparinnd
clasei FestucoBrometea amintim: Chamaecytisus austriacus, Potentilla
argentea,Stachysrecta,Poaangustifolia,Euphorbiacyparissias,etc.

782. PrunetumfruticosaeDziubatowski1926
Fitocenozele asociaiei au fost ntlnite la Valea lui David, jud. Iai
(Mititelu et al. 1969), Pdurea Cernohal, jud. Botoani (Horeanu et
Horeanu1981)iPdureaFrasinu,comunaDaia,jud.Giurgiu(Sanda
etal.2001).
Alturi de specia dominant Prunus fruticosa se ntlnesc numeroase
elemente caracteristice ordinului Prunetalia spinosae ca: Origanum
vulgare, Coronilla varia, Crataegus monogyna, Prunus spinosa; claselor
RhamnoPrunetea (Evonymus verrucosus, Ligustrum vulgare, Rhamnus
cathartica, Rosa canina), Quercetea pubescentipetraeae (Asparagus
tenuifolius, Clinopodium vulgare, Cornus mas, Hereochlo repens, Nepeta
nuda), TrifolioGeranietea (Agrimonia eupatoria, Galium mollugo,
Knautia arvenis, Stachys recta, Trifolium medium, Vicia cracca), Festuco
Brometea (Asperula cynanchica, Bromus inermis, Elymus hispidus,
Falcaria vulgaris, Festuca valesiaca, Medicago falcata, Phlomis pungens,
Salvia nemorosa, S. verticillata, Teucrium chamaedrys) i Molinio
Arrhenatheretea(Achilleamillefolium,Dactylisglomerata,Elymusrepens,
Inulabritannica,Lathyruspratensis,Stellariagraminea).

XLI.ERIKOPINETEAI.Horvat1959
Clasa reprezint pdurile montane relictare de pin ce se dezvolt pe
substratbazic,nspecialcalcarosidolomitic.
Speciilecaracteristiceclaseisuntcomunecucelealeordinului.

439
ERIKOPINETALIAI.Horvat1959
Ordinul reunete cenozele relictare de Pinus din Europa Central i
deSudEst.
Specii caracteristice i difereniale pentru Carpaii romneti: Daphne
blagayana, Actostaphyllos uvaursi, Cytisus leucotrichus, Chamaecytisus
hirsutus,Lembotropisnigricans,Laserpitiumlatifolium,Pediculariscomosa
ssp. campestris, Iris ruthenica, Centaurea triumfetti, Cirsium erisitales,
Daphnecneorum,Chamaecytisusratisbonensis,Goodyerarepens.

SesleriorigidaePinionColdea1991
Specii caracteristice i difereniale: Sesleria rigida, Sorbus dacica,
Rhamnus saxatilis ssp. tinctorius, Juniperus sabina, J. communis,
Cotoneaster intergerrimus, Helianthemum nummularium ssp. obscurum,
Teucriumchamaedrys,Peucedanumoreoselinum.

783. Seslerio rigidaePinetum sylvestris (Csrs et Sprchez 1963)


Csrs et al. 1968 (Syn.: Pinetum sylvestris seslerietosum Csrs et
Sprchez1963;PotoPinetumsylvestrisBorza1959)
Fitocenozele relictare, preglaciare de Pinus sylvestris populeaz pe
mici suprafee versanii calcaroi slab nsorii ai ctorva masive din
Carpaii Orientali (Hma), Meridionali (Leota) i Munii Apuseni
(Trascu, Muntele Mare). Ele se dezvolt pe litosoluri rendzinice
bogate n humus i cu un pH neutru (= 6,9). Din punct de vedere
floristic, aceste pinete se caracterizeaz prin dominana n stratul
ierbaceu a speciei dacobalcanice Sesleria rigida i prin prezena a
numeroase elemente bazifile, transgresive din aliania Seslerion
rigidae, ca: Anthyllis vulneraria ssp. alpestris, Asperula capitata,
Biscutella laevigata, Helianthemum alpestre, H. nummularium ssp.
grandiflorum,Laserpitiumlatifolium,Scabiosalucida,specificeCarpailor
romneti. Caracterul relictar este subliniat i prin prezena unor
elementearcticecaArtostaphyllosuvaursi.
Prezena n structura asociaiei a ctorva elemente nemorale i
boreale sugereaz contactul cu pdurilezonaledin regiune, edificate
defagimolid.


440
784. DaphnoblagayanaePinetumsylvestrisColdeaetA.Pop1988
Grupeaz fitocenozele de Pinus sylvestris care evolueaz la limita
superioarafgetelordinMunteleCozia,undepopuleazversaniii
terasele alctuite din amfibolite i isturi. Solul pe care se dezvolt
acestearboreteestebruneumezobazic,superficialibogatnschelet.
nstratularborescent,carerealizeazoacoperirede60%,sentlnete
frecvent Betula pendula ca specie subdominant. Aceasta realizeaz o
acoperire medie de 1015%. Sporadic n acest strat se mai ntlnesc
Piceaabies,AbiesalbaiFagussylvatica.
Dintre speciile edificatoare ale sinuziei ierboase amintim: Daphe
blagayana i Iris ruthenica. De asemenea sunt prezente elementele
acidofile ale pdurilor de fag i molid, ca: Luzula luzuloides, Poa
nemoralis, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitisidaea, Calamagrostis
arundinaceaiDeschampsiaflexuosa.
n structura asociaiei particip i unele specii carpatobalcanice, ca:
Bruckenthaliaspiculifolia,Anthemiscarpatica,Achilleadistans,Scorzonera
rosea i Jovibarba heuffelii, care imprim asociaiei o tent regional
specific.

785. JuniperetumsabinaeCsrs1958
Fitocenozelexeromezofilealeacesteiasociaiivegeteazpesuprafee
restrnse, fiind distribuite pe versanii nsorii i nclinai ai
Carpailor Orientali (Munii Hma) i Occidentali (Trascu,
Muntele Mare). Vegeteaz pe coaste abrupte, cu grohotiuri, pe
substrat calcaros, ceea ce se reflect n structura floristic a acestor
grupri, n care elementele xerofile i xeromezofile reprezint
aproape 80%. Specia edificatoare Juniperus sabina este nsoit de un
puternicnucleudeelementecaracteristicealianei,ordinuluiiclasei.
De asemenea, sunt prezente specii caracteristice claselor Seslerietea
albicantis,AsplenieteatrichomanesiFestucoBrometea.Dintrecele
maifrecventespeciicomponentealeasociieiaminitim:Irisruthenica,
Cytisus nigricans, Daphne cneorum, Helianthemum canum, Cotoneaster
integerrima, Pinus sylvestris, Juniperus sybirica, Asplenium trichomanes,
Saxifraga paniculata, Polypodium vulgare, Androsace villosa ssp.
arachnoidea, Dianthus spiculifolius, Erysimum wittmanii, Helictotrichon

441
decorum, Thesium alpinum, Carduus glaucinus, Campanula sibirica,
Festucarupicola.

786. Carici humilisPinetum banatici Sanda et Popescu 1999 (Syn.:


Genisto radiataePinetum nigrae Resmeri 1972; Cariceto humilis
PinetumnigraecytisanthetosumradiataeFekete1959)
Arboretele relictare de pin negru de pe versanii abrupi ai cursului
inferioralCerneiprezintanalogiicucelemoesice.Acesteavegeteat
pe soluri superficiale, ndeosebi pe versanii calcaroi, nsorii i
puternic vntuii, unde alctuiesc plcuri descheiate, reunite n
subasociaiacytisanthetosumradiataeFekete1959.
nstratularborescent,alturidePinusbanatica,semaintlnesc:Tilia
platyphyllos,FraxinusornusiCoryluscolurna.
StratularbustivestealctuitdinRosapimpinellifolia,Daphnemezereum,
Cytisanthusradiatus,Cotinuscoggygria.
Speciileierboaserealizeazoacoperiremediede30%.Dintrecelemai
frecvente amintim: Carex humilis, Sesleria heufleriana, Lilium martagon,
Scabiosa banatica,Biscutella laevigata, Galium album,G. pseudoaristatum,
Campanula rapunculoides, C. sibirica, Digitalis grandiflora, Hieracium
murorum, Saxifraga aizoon, Seseli gracile, Silene saxifraga, Asplenium
trichomanes, A. rutamuraria, Primula auricola ssp. serratifolia,
Campanulacrassipes.
n cadrul asociaiei au fost descrise subasociaiile juniperetosum
(Georgescu 1934) Popescu et al. 1979 i cytisanthetosum radiatae
Fekete1959.
Asociaia a fost identificat pe vrfurile oimul, Domogled, Sucu,
Hurcu,IenlulMare,IenlulMic,Grepeneac,Bania,Coiu,Piatra
GalbendinMasivuluiDomogled.

XLII.VACCINIOPICEETEABr.Bl.inBr.Bl.etal.1939
Pdurile i tufriurile de conifere ncadrate n aceast clas iau
desvrit cenogeneza n climatul continental subarctic al borealului
(Pop E. 1942, Bocaiu et al. 1974), cnd au devenit formaiuni
lemnoase n masivele carpatice. Capacitatea lor de edificare a unui
nou microclimat specific, diferit fa de cel al fgetelor, lea asigurat
condiii favorabile constituirii unei structuri floristice unitare i

442
regenerriilornaturalepeovastariefitogeografic.Distibuialorpe
verticalcoincidenbunpartecusubetajulmontansuperioricucel
subalpin(Donietal.1985),undeformeazvegetaiaclimax.
Specii caracteristice: Campanula abietina, Corallorhiza trifida, Goodyera
repens, Monotropa hypopitys, Homogyne alpina, Hylocomium splendens,
Larix decidua ssp. carpatica, Listera cordata, Lonicera nigra, Lycopodium
annotinum, L. selago, Moneses uniflora, Ortilia secunda, Oxalis acetosella,
Picea abies, Pinus sylvestris, Pyrola rotundifolia, Rubus saxatilis, Sorbus
aucuparia,Vacciniummyrtillus,V.vitisidaea.

PICEETALIA EXCELSAE Pawowski in Pawowski etal. 1928 (Syn.:


VaccinioPiceetaliaBr.Bl.inBr.Bl.etal.1939)
Ordinul grupeaz vegetaia molidiurilor i a pinetelor pure ce
alctuiesc cenoze compacte zonale, distribuite n etajele montan i
subalpin ale masivelor muntoase din Europa. Compoziia lor
floristic este destul de unitar i este marcat regional doar prin
ctevaspeciidifereniale.
Specii caracteristice: Calamagrostis arundinacea, Deschampsia flexuosa,
Hieracium transsilvanicum, Lonicera caerulea, Luzula luzuloides,
Melampyrum pratense, M. saxosum, Pinus cembra, Pleurozium schreberi,
Pyrola minor, Ranunculus carpaticus, Trientalis europaea, Sphagnum
girgensohnii,S.quinquefarium.

PiceionexcelsaePawowskiinPawowskietal.1928
Sunt grupate fitocenozele de molidiuri pure sau amestecate care
formeaz pduri compacte n faz de climax, distribuite pe ntreg
cuprinsul etajului montan superior (12001600 m) al Carpailor sud
estici. Limitele actuale de altitudine ale molidiurilor nu sunt cele
naturale climatice, deoarece n decursul ultimelor secole n
numeroasezoneeleausuferitmaridefriri.
Specii caracteristice: Athyrium distentifolium, Calamagrostis villosa,
Clematis alpina, Dryopteris dilatata, Gentiana asclepiadea, Homogyne
alpina, Luzula sylvatica, Lycopodium complanatum, Melampyrum
sylvaticum, Phegopteris connectilis, Prenanthes purpurea, Soldanella
hungarica,S.montana.


443
SoldanellomajoriPicenionColdea1991
n structura floristic a molidiurilor Carpailor de sudest sunt
prezente cteva specii boreale ca: Soldanella hungarica ssp. major,
Hieracium transsilvanicum, Bruckenthalia spiculifolia, Leucanthemum
waldsteinii i Silene heuffelii, care imprim o tent regional cenozelor
acesteisubaliane.

787. Soldanello majoriPiceetum Coldea et Wagner 1998 (Syn.:


Piceetum subalpinum austrocarpaticum Borza 1959; OxaloPiceetum
abietisauct.roman.)
Vegeteaz n Carpaii Orientali (Gurghiu, Harghita) i Meridionali
(MuniiCindrelului)laaltitudinide13001700m,perocivulcanicei
silicioase, solul fiind bogat n humus i avnd un pH de 5,35,9.
CaracteristicaasociaieiesteSoldanellahungaricassp.major.
Stratul arborescent este dominat de Picea abies, acesta avnd o
acoperire de 6385 %. n acest strat se mai gsesc exemplare
diseminatedeSorbusaucuparia.
Subarboretul este dominat de Juniperus communis ssp. alpina, Rubus
idaeusiSorbusaucuparia.
SinuziaierboasisubarbustivestealctuitdinVacciniummyrtillus,
V. vitisidaea, Luzula luzuloides, L. sylvatica, Calamagrostis arundinacea,
Oxalisacetosella,HomogynealpinaiDryopterisdilatata.
PturamuscinalesteformatdinPolytrichumjuniperinum,Dicranum
scoparium,PleuroziumschreberiiHylocomiumsplendens.

788. Hieracio transsilvanicoPiceetum Pawowski et Br.Bl. 1939


(Syn.: Piceetum carpaticum So 1930; Piceetum montanum sensu.
auct.;LuzulosylvaticaePiceetumM.Wraber1973)
Fitocenozele edificate de Picea abies i Hieracium transsilvanicum,
prezintolargrspndirepetoiversaniietajuluimontansuperior
din Carpaii romneti, unde realizeaz o subzon a molidiurilor n
cadrul zonei forestiere. Ele vegeteaz pe soluri brune acide i brune
podzolice, bogate n humus de tip moder, srace n substane
nutritive. Fitocenozele dominate de Picea abies au n compoziia lor
floristic un important nucleu de specii caracteristice alianei,

444
ordinului i clasei. La limita inferioar penetreaz numeroase specii
nemoraledinpduriledefag.
Stratularborescentrealizeazoacoperirede7095%,ncarepelng
Picea abies semaintlnescexemplareizolatedeBetulapendula,Pinus
sylvestris, Abies alba, Sorbus aucuparia, Acer pseudoplatanus, Fagus
sylvatica.
n structura stratului arbustiv se ntlnesc frecvent Clematis alpina,
Lonicera xilosteum, L. nigra, Daphne mezereum, Rosa pendulina, Rubus
idaeus,Sambucusracemosa.
Sinuzia ierboas se prezint bogat i variat, fiind format din:
Hieracium transsilvanicum, Dryopteris dilatata, D. carthusiana, D. filix
mas, Luzula sylvatica, L. luzuloides, Melampyrum sylvaticum, Soldanella
hungarica, Vaccinium myrtillus, V. vitisidaea, Ranunculus carpaticus,
Athyrium filixfemina, Campanula alpina, Homogyne alpina, Moneses
uniflora, Oxalis acetosella, Polygonatum verticillatum, Viola biflora,
Maianthemumbifolium,Poanemoralis.
n cadrul asociaiei sau difereniat dou subasociaii: piceetosum
abietis Chifu et al. 2006, cu o compoziie floristic bogat i relativ
omogen i betuletosum pendulae So 1944, ce se dezvolt pe pante
puternicnclinatecusoluriputernicacideiumiditateredus,avnd
cadiferenialepeBetulapendulaiPinussylvestris.(Fig.11).

789. DoronicocolumnaePiceetumColdea2002
Molidiurile cu Doronicum columnae au fost identificate n cheile
SomeuluiCald,MuniiRodnei,RetezatiPiatraCraiului.
Stratul arborescent este dominat de Picea abies ce realizeaz o
consisten de 0609. n acest strat se mai gsesc Sorbus aucuparia,
FagussylvaticaiAcerpseudoplatanus.
Din sinuzia ierboas drept caracteristice i difereniale pentru
asociaie sunt amintite: Polystichum aculeatum, Cystopteris fragilis,
Thymus comosus, Primula elatior ssp. leucophylla, Thymus pulcherrimus,
Cortusamatthioli.
Suntfitocenozedealtitudinedifereniatepecalcare,cuobogatflor
ierboas i cu prezena a numeroase specii acidofile dintre care
amintim pe Luzula sylvatica, Vaccinium myrtillus, Homogyne alpina,
Oxalis acetosella, Symphytum cordatum, Poa nemoralis, Athyrium filix

445
femina, Euphorbia amygdaloides, care au o abundendominan
semnificativ.

ATHYRIOPICEETALIAHada1962
Ordinulreunetepdurilemezofileedificatedemolidibrad.
Specii caracteristice: Astrantia major, Athyrium filixfemina, Carex alba,
Daphne mezereum, Dryopteris carthusiana, Fragaria vesca, Mercurialis
perennis, Mnium spinosum, Polystichum lonchytis, Ranunculus repens
ssp.nemorosus,Rosapendulina,Valerianatripteris.

Chrysanthemo rotundifoliiPiceion (Krajina 1933) Bezina et Hada


inHada1962(Syn.:ChrysanthemionrotundifoliiKrajina1933)
Ordinul cuprinde pdurile mezofile de molid din zona montan
medie i superioar, cantonate pe soluri brune acide, umede,
mezotrofe i cu o reacie moderat slabacid. Condiiile edafice sunt
evideniatenstructurafloristicprinparticipareaanumeroasespecii
ale clasei BetuloAdenostyletea. Contactul cu molidiurile pure i cu
amestecurile de fgete i conifere face posibil penetrarea a
numeroaseelementedinclasaQuercoFagetea.
Specii caracteristice: Hypericum maculatum, Lilium martagon,
Ranunculusplatanifolius,Streptopusamplexifolius,Valerianasambucifolia,
Veratrumalbum.

790. Leucanthemo waldsteiniiPiceetum Krajina 1933 (Syn.: Piceetum


transsilvanicumaltherbosumSo1944)
Fitocenozele asociaiei prezint o repartiie redus n Carpaii
Orientali (ible, Rodnei), Meridionali (Bucegi, Piatra Mare, Piatra
Craiului, Postvaru, Cindrel, Retezat, Parng, arcu, Godeanu) i
Munii Apuseni (Bihor, Vldeasa) din cauza condiionrii edafice a
acestora. Ele sunt frecvent rspndite pe marginea rurilor i vilor
intramontane unde vegeteaz pe soluri brune, acide, mezotrofe,
umede, bogate n humus de tip moder, cu saturaie medie n baze i
avnd un pH ce variaz ntre 5,56,2. Aceast particularitate edafic
este evideniat prin participarea n structura fitocenozelor a
numeroase specii caracteristice ordinului Adenostyletalia. Contactul
cu fitocenozele asociaiei Leucanthemo waldsteiniiFagetum face

446
posibil penetrarea a numeroase elemente nemorale din ordinul
Fagetalia.
Fitocenozele sunt dominate n stratul arborescent de Picea abies, la
care se mai adaug izolat Betula pendula, Abies alba, Sorbus aucuparia,
Fagussylvatica,Fraxinusexcelsior.
Stratul arbustiv este slab dezvoltat, iar cel subarbustiv i ierbaceu se
prezint bogat i variat, fiind format din: Leucanthemum waldsteinii,
Hieracium transsilvanicum, Vaccinium myrtillus, V. vitisidaea, Luzula
sylvatica, Ranunculus carpaticus, Athyrium filixfemina, Campanula
abietina,Homogynealpina,Monesesuniflora,Dryopterisfilixmas,Mycelis
muralis.

AbietiPiceion(Br.Bl.inBr.Bl.etal.1939)So1964
Reprezint vegetaia pdurilor de molid cu brad din zona montan
inferioarimedie.
Specii caracteristice: Abies alba, Brachypodium sylvaticum, Carex alba,
Corylus avellana, Epipactis helleborine, Lonicera xylosteum, Picea abies,
Saniculaeuropaea.

791. Hieracio transsilvanicoAbietetum (Borhidi 1971) Coldea 1991


(Syn.:SaxifragocuneifoliiAbietiPiceetumBorhidi1971)
Pdurile mixte de brad i molid, grupate n aceast asociaie
regional ocup suprafee reduse n cteva masive ale Carpailor
Orientali (Rodnei, Stnioarei) i Meridionali (Penteleu, Piatra Mare,
Parng, Retezat) i se disting floristic de molidiofgete prin
predominanaelementelorborealenstratulierbos.Fitocenozelesunt
cantonate pe versani slab nclinai, cu soluri brune acide, moderat
profunde,binesaturatenbazeiavndunpH=5,86,5.
n stratul arborescent speciile Abies alba i Picea abies se afl n
raporturidecodominan.
Sinuzia ierboas este caracteristic prin prezena speciei Hieracium
transsilvanicum, acompaniat de Luzula luzuloides, L. sylvatica, Oxalis
acetosella, Dryopteris filixmas, D. carthusiana, Galium odoratum, Rubus
hirtus, Viola reichenbachiana, Athyrium filixfemina, Calamagrostis
arundinacea,Ranunculuscarpaticus,Lycopodiumselago,Monesesuniflora,
Saniculaeuropaea.

447
792. Sphagno girgensohniiPiceetum Kuach 1954 (Syn.: Sphagno
Piceetum Zukrigi 1973; Sphagno wulfianiPiceetum turfosum
tefureac1977)
Cenozeleextrazonaledemolidiurireunitenaceastasociaieaufost
semnalate din cteva regiuni montane ale Carpailor Orientali
(Depresiunea DornaCona, Poiana tampei, Bazinul Vii Uzului,
Munii Nemirei) i Meridionali (Munii Cindrel, Cldarea Jujba
Cacovei, bazinul superior al Vii Sebeului, la Trtru Lunca
Frumoasei, Masivul Parng)precumin Munii Apuseni (Molhaul
Mare de la Izbuc, Mlatina Cpnii), unde acestea ocup suprafee
reduse n zona marginal a ctorva turbrii oligotrofe sau mlatini
eutrofe. Solurile pe care vegeteaz sunt turboase acide i umede,
sracensubstaneminerale.
Stratul arborescent este predominant alctuit din Picea abies i
exemplare izolate de Betula pendula, Salix capraea, S. pentandra, Alnus
incana.
StratulsubarbustivesteformatdinVacciniummyrtillusiV.vitisidaea
(tefureac1977).
Stratul ierbaceu este slab reprezentat i heterogen, fiind alctuit din
Poa trivialis, Myosotis sylvatica, Doronicum austriacum, Crepis paludosa,
Valeriana simplicifolia, Symphytum cordatum, Luzula pilosa, Equisetum
sylvaticum,Lycopodiumannotinum,Dryopteriscristata.

RhododendroVaccinion Br.Bl. ex. G. Br.Bl. et Br.Bl. 1931 (Syn.:


RhododendroVaccinionBr.Bl.inBr.Bl.etJenny1926)
Alianaincludefitocenozedetufriurisemiarbustiveiarbustivedin
etajulsubalpin,cunumeroasespeciichionofile.
Specii caracteristice: Bruckenthalia spiculifolia, Calamagrostis villosa,
Ligusticummutellina,Luzulaalpinopilosa,Rhododendronmyrtifolium.

793. Rhododendro myrtifoliiVaccinietum (Borza 1959) Bocaiu 1971


(Syn.:RhododendroVaccinietumaustrocarpaticumBorza1959)
Fitocenozele dominate de Rhododendron myrtifolium i Vaccinium
gaultherioides reprezint att vegetaia primar din etajele subalpin i
alpin ct i cea secundar, ca urmare a defririi jnepeniurilor
(Coldea 1991). n structura asociaiei vegeteaz bine speciile

448
caracteristice alianei i ordinului, dar se remarc prezena unor
elemente de Juncetea trifidi (Campanula alpina, Festuca supina, Juncus
trifidus, Potentila aurea, P. ternata), VaccinioPiceetea (Deschampsia
flexuosa,Homogynealpina,Luzulasylvatica,Lycopodiumselago,Soldanella
hungarica), ceea ce subliniaz faptul c punatul intensiv duce la
nlocuireaacestorfitocenozecupajiticaracteristicezoneialpine.
n cadrul asociaiei au fost identificate dou subasociaii:
rhododendrotetosum myrtifolii Chifu et al. 2006, cu o compoziie
floristic omogen i saxifragetosum paniculatae Horeanu et
Vialariu 1991, ce habiteaz n condiii de xerofilie pe terenuri cu
reacie neutrubazic i avnd ca difereniale pe Campanula
rotundifoliassp.kladnianaiSaxifragapaniculata.(Fig.12).

794. VaccinioPolytrichetumcommunisMihai1986
FitocenozeleaufostdescrisedepeOcolaulMare(MunteleCeahlu)
undesedezvoltnmlatiniturboaseiprezintnstructurafloristic
o serie de licheni ca Cetraria islandica, Cladonia rangiferina, Thamnolia
vermicularis. Acestea se dezvolt insular n arealul asociaiilor
Campanulo abietinaeVaccinietum myrtilli i EmpetroVaccinietum
gaultherioidis. Compoziia floristic este foarte srac n specii din
cauza dominanei briofitelor i a aciditii substratului. n perioada
de primvar i nceputul verii domin specia Vaccinium myrtillus
care acoper stratul muscinal alctuit din Polytrichum commune n
proporiedestulderidicat.

795. VaccinioPolytrichetumstrictiMihai1986
Se dezvolt mpreun cu VaccinioPolytrichetum communis.
Fitocenozele sunt dominate de Polytrichum strictum la care se mai
adaug P. commune i Vaccinium vitisidaea ca specii subdominante.
Dintre celelalte nsoitoare amintim: Vaccinium myrtillus, Festuca
supina,Homogynealpina,Luzulaluzuloides,Pleuroziumschreberi.

796. PolytrichostrictiSphagnetumcapillifoliiMihai1986
Este semnalat n condiii similare ca i VaccinioPolytrichetum
communis i VaccinioPolytrichetum stricti, fiind edificat de
Polytrichum strictum i Sphagnum capilifolium, la care se asociaz

449
frecvent Vaccinium uliginosum, V. myrtillus i V. vitisidaea care pot
deveni uneori subdominante. Din aceste grupri nu lipsesc lichenii
CetrariaislandicaiCladoniarangiferina.

Betulion pubescentis Lohmeyer et R. Txen ex Scamoni et Passarge


1959
Speciicaracteristice:Betulapubescens,B.nana.

797. VaccinioBetuletumpubescentisLibbert1933
n aceast asociaie sunt grupate cenozele turbicole lemnoase, slab
pn la mediu nchegate, cu nlimi mici (69 m), edificate
preponderent de Betula pubescens i localizate n zonele de lag
(marginale)aletinoavelorMohoiLuci(jud.Harghita).
Stratuldeturbestesubire(1020cm)idiscontinuu,ceeaceexplic
lipsaunoroligotrofetipice(Andromedapolifolia,Carexpauciflora).
nstratularborilormaiaparePinussylvestrisisporadicPiceaabies.n
stratularbustiviierbosdominantesuntspeciile:Vacciniummyrtillus,
VacciniumvitisidaeaiEriophorumvaginatum.
SinuziamuscinalestedominatdePolytrichumcommune,Polytrichum
strictum, Sphagnum subbicolor, S. capilifolium, S. magellanicum (Pott
1995,Coldeaetal.1997).

798. VaccinioPinetumsylvestrisKleist1929em.Matuszkiewicz1962
(Syn.:PinetumsylvestriseryophoretosumZlyomi1943)
Sunt fitocenoze turbicole oligotrofe, srace n specii, cantonate n
etajul montan al Carpailor Orientali (Lucina, Depresiunea Dornelor,
Drgoiasa, CsoiPoiana Stampei, Cona, Tinovul Marearu Dornei,
Moho, Luci, Sfntu Gheorghe, Munii Harghita, Bodoc, Nemira),
avnd ca edificator principali ai stratului arborescent pe Pinus
sylvestris. Stratul de turb prezint o grosime variabil (1,55 m) i o
reaciefoarteacid(pH=4,44,9).
Sinuzia ierboas i muscinal este alctuit din specii oligotrofe
caracteristice alianei Sphagnion magellanici i ordinului
Sphagnetalia magellanici. n cenozele din Carpaii notri lipsesc
cteva specii turbicole borealcontinentale ca: Ledum palustre, Rubus

450
chamaemorus, Chaemodaphne calyculata, iar Vaccinium uliginosum se
ntlneteizolat.
n tinovul Luci vegeteaz pe arii restrnse cu o populaie dens de
Betula nana, care sub aspect sintaxonomic se individualizeaz ca o
subasociaie nou betuletosum nanae Coldea et al. 1997. Kat Z.
(2000) semnaleaz din tinovul Fagul Rotund (Munii andru Mare)
unfaciesnousphagnosum.(Fig.13).

JUNIPEROPINETALIAMUGIBocaiu1971
Grupeaz cenozele scunde de ericacee, jnepeniurile i juniperetele
dinetajelesubalpinialpininferior.
Specii caracteristice: Juniperus commmunis ssp. nana, Bruckenthalia
spiculifolia, Vaccinium myrtillus, V. vitisidaea, Luzula sylvatica,
Campanula abietina, Calamagrostis villosa, Soldanella major, Hylocomium
splendens,Pleuroziumschreberi,Homogynealpina.

PinionmugiPawowski1928
Aliana cuprinde molidiurile delimit, tufriurilede Pinus mugo i
Juniperus sibirica. n structura lor floristic se ntlnesc att specii
borealeforestierectielementemicrotermedepajitialpine.
Specii caracteristice: Pinus mugo, P. cembra, Larix decidua, Juniperus
sibirica, Rhododendron myrtifolium, Bruckenthalia spiculifolia,
Melampyrum saxosum, Campanula abietina, C. serrata, Potentilla aurea
ssp.chrysochraspeda.

799. PinomugoSphagnetumKstneretFlssner1933(Syn.:Vaccinio
PinetummugiI.Popetal.1987nonHada1956)
Cuprinde fitocenozele montane de Pinus mugo ce habiteaz pe
suprafee reduse n cteva mlatini oligotrofe i mezooligotrofe din
Carpaii Orientali (Guti) i Occidentali (Gilu, Bihor). Ele formeaz
mici fitocenoze cu o compoziie floristic total diferit fa de
gruprilecuPinusmugoaleetajuluisubalpiniprezintcadominante
n sinuzia ierboas i muscinal speciile oligotrofe caracteristice
alianei Sphagnion magellanici i ordinului Sphagnetalia
magellanici. Fitocenozele din Carpai au fost atribuite subasociaiei
pinetosummugiColdeaetPlmad1989.

451
800. Calamagrostio villosaePiceetum (Coldea et Pnzaru 1986)
Sanda et al. 2001 (Syn.: Rhododendro myrtifoliiPiceetum Coldea et
Pnzaru1986;PinocembraePiceetumChifuetal.1984)
Asociaia cuprinde molidiurile de limit superioar a zonei
forestiere care formeaz n masivele nalte ale Carpailor Orientali
(Maramureului, Rodnei, Climani, Bistriei) benzi largi de 75150 m
situate la contactul cu tufriurile de Pinus cembra. Fitocenozele se
dezvolt pe versani cu nclinri moderate pn la repezi, cu soluri
bruneacideibrunepodzolice,cumultschelet.
Stratul arborescent cu o bun acoperire (7090%) i o nlime de 20
22 m prezint pe cele dou specii edificatoare Pinus cembra i Picea
abies n raporturi de codominan. n acest strat mai ptrund: Pinus
sylvestris,BetulapendulaiSorbusaucuparia.
Stratul arbustiv este slab dezvoltat i alctuit din: Juniperus sibirica,
Pinusmugo,Ribespetraeum,Salixsilesiaca,Juniperuscommunis,Lonicera
xylosteum,L.caerulea,Rosapendulina,Rubusidaeus.
n stratul ierbos specia Calamagrostis villosa realizeaz o acoperire de
2030%. n aceast sinuzie mai particip Leucanthemum waldsteinii,
Dryopteris dilatata, Luzula sylvatica, L. luzuloides, Deschampsia flexuosa,
Athyrium filixfemina, Campanula abietina, Homogyne alpina, Moneses
uniflora,Oxalisacetosella,Rumexalpestris,Senecioovatus.
Sinuzia muscinal este alctuit frecvent din Dicranum scoparium,
Pleurosumschreberi,Hylocomiumsplendens.

801. BruckenthalioPiceetumBorhidi1964
Grupeaz molidiurile de limit superioar din Carpaii Meridionali
(Parng, Sebe, Cibin, Cozia, Retezat) i Munii Apuseni (Bihorului),
rspndite ntre 16001750 m i vegetnd pe soluri brune acide,
rankere superficiale. Specia caracteristic asociaiei este Bruckenthalia
spiculifolia.
Stratul arborescent este dominat de Picea abies, avnd o acoperire n
jur de 60 %. Cel arbustiv este format din Pinus mugo i Juniperus
sibirica.
Speciile caracteristice sinuziei ierboase sunt bine reprezentate i
aparinnmajoritatealianeiPinionmugi.(Fig.14).


452
802. SaxifragocuneifoliaeLaricetum(Beldie1969)Coldea1991
Amestecurile de molid i larice ocup n Maivul Bucegi (Muntele
Btrna)versanicuexpoziiivariate.Consistenaarboretelorvariaz
ntre 0607. Domin n majoritatea cazurilor molidul, dar se pot
ntlnisituaiicndlariceledevinedominant.
Stratularborescentatingenlimeade1825m,avndoacoperirede
6070%.
Stratul arbustiv este slab reprezentat de tufe izolate alctuite din
Juniperussibirica,Salixsilesiaca,RubusidaeusiuneoriClematisalpina.
nstratulierbosdominVacciniummyrtillusiOxalisacetosellaalturi
de care se ntlnesc frecvent specii de VaccinioPiceetea dar i
buruienriuri de coast cu Calamagrostis arundinacea, Geranium
sylvaticum, Veratrum album, Valeriana montana. Stratul ierbos, cu o
acoperiremare(4070%)estealctuitdin:Deschampsiaflexuosa,Luzula
luzuloides, Hieracium transsilvanicum, Pyrola secunda, Melampyrum
sylvaticum, Luzula sylvatica, Ranunculus carpaticus, Poa nemoralis,
Valeriana montana, Fragaria vesca, Epilobium montanum, Veronica
urticifolia,Galeobdolonluteum.

803. CalamagrostiovillosaePinetummugoSandaetPopescu2002
Grupeazjnepeniuriledistribuitecuunoptimecologicpeplatourii
versani acoperii abundent cu zpad n cursul iernii i expui
vnturilor umede. Aceste fitocenoze ndeplinesc un excepional rol
protector, prevenind declanarea proceselor erozive. De aceea, se
impune luarea de msuri privind interzicerea oricror metode de
defriri practicate n ultimele decenii n scopul extinderii pajitilor,
aciuni ce au avut repercursiuni imediate n dereglarea proceselor
complexe ce au loc la acest nivel. Solurile pe care se dezvolt aceste
grupri sunt podzoluri alpine humicoferiiluviale sau podzoluri
brune, dezvoltate pe stncrii sau bolovniuri de calcare.
Fitocenozele sunt de regul pure, icicolo aprnd Picea abies, Larix
deciduaiPinuscembra.
Flora ierboas este srac i alctuit n primul rnd din specii
oligotrofe, cu mare amplitudine ecologic fa de factorul lumin.
Cele mai frecvente sunt: Vaccinium myrtillus, Soldanella hungarica,
Homogynealpina.

453
La acestea se mai adaug unele elemente silvicole montane i
subalpine: Oxalis acetosella, Deschampsia flexuosa, Luzula sylvatica,
Calamagrostis villosa i Doronicum austriacum. n Masivul Bucegi cele
maintinsejnepeniuriseaflpeMuntelePiatraArs.

JuniperoBruckenthalion(Horvat1949)Bocaiu1971
GrupeazfitocenozeledeJuniperuscommunisssp.nanacesedezvolt
lalimitasuperioaramolidiurilor.
Specii caracteristice: Juniperus communis ssp. nana, Bruckenthalia
spiculifolia, Campanula patula ssp. abietina, C. napuligera, Potentilla
ternata,Thymusbalcanus.

804. JuniperoBruckenthalietumHorvat1936
Suntfitocenozearbustiveifrutescentedinetajulsubalpin,situatepe
terenuri plane sau nclinate, cu soluri superficiale sau n curs de
formare, nsorite i uor acide. n stratul superior se evideniaz
Juniperus communis ssp. alpina i destul de des Pinus mugo i Picea
abies. Cele mai frecvente nsoitoare sunt: Campanula patula ssp.
abietina, Potentilla aurea ssp. chrysochraspeda, Vaccinium myrtillus, V.
vitisidaea, Homogyne alpina, Deschampsia flexuosa, Rhododendron
myrtifolium, Epilobium angustifolium, etc. De cele mai multe ori aceste
cenoze au un caracter secundar, instalnduse pe locul molidiurilor
defriate.Suntgruprimezofile,microtermeiacidofile.
nMuniiCoziaafostdescrissubasociaiadaphnetosumblagayanae
subass. nova (Onete M. 2002) la formarea creia particip, pe lng
diferenialageograficDaphneblagayana,speciilecarpaticeicarpato
balcanice Campanula patula ssp. abietina, C. serrata, Viola declinata i
Thymusbalcanus.

805. AntennariodioicaeBruckenthalietumspiculifoliaeI.erbnescu
1961
Asociaia dominat de Bruckenthalia spiculifolia cu Antennaria dioica
descris iniial din Depresiunea Fgraului se instaleaz pe soluri
bruneglbui, podzolice, cu gleizare pe toat adncimea profilului.
UneoriBruckenthaliaspiculifoliapoateintrainsfagnetedeoareceatt
speciiledeSphagnumctifanerogameledinstaiunilerespectivepot

454
folosi cu succes umiditatea atmosferic. n structura fitocenozelor
ntlnite pe solurile permeabile sunt nelipsite speciile Festuca rubra,
Potentilla tormentilla, Anthoxanthum odoratum, Genista tinctoria i
Genistella sagittalis. Dintre celelalte nsoitoare mai frecvente ntlnite
n Cmpia Fgraului amintim: Nardus stricta, Danthonia decumbens,
Agrostis capillaris, Molinia caerulea, Holcus lanatus, Serratula tinctoria,
Campanulapatula,Succisapratensis,Ranunculusacer,Viscariavulgaris.

806. CampanuloabietinaeJuniperetumSimon1966
Se ntlnete sporadic de regul n poienile i raritile de la limita
superioar a molidiurilor. Se dezvolt pe terenuri cu expoziii
nsorite, cu soluri brune feriiluviale sau protorendzine, avnd o
reacie slab acid (pH = 66,4). Uneori aceste fitocenoze se instaleaz
i pe pietriurile i bolovniurile unor versani abrupi, contribuind
la fixarea i consolidarea lor. Structura asociaiei prezint un nucleu
nsemnat de specii ale alianei RhododendroVaccinion i ordinului
VaccinioPiceetalia ca Rhododendron myrtifolium, Vaccinium
gaultherioides, V. myrtillus, V. vitisidaea, Melampyrum saxosum,
Calamagrostis villosa, Homogyne alpina, Soldanella hungarica ssp. major,
Deschampsia flexuosa. De asemenea se remarc un nucleu de specii
oligoterme caracteristice pajitilor alpine, format din Festuca airoides,
Avenula versicolor, Juncus trifidus, Campanula alpina, Pulsatilla alba,
Cetrariaislandica.Pelngrolullorprotector,junipereteledeiniun
important rol n reglarea natural a pdurilor de limit, prin
protejareapuieilordemolidnprimiianidedezvoltare.

807. Campanulo abietinaeVaccinietum myrtilli (Buia et al. 1962)


Bocaiu 1971 (Syn.: Vaccinietum myrtilli Buia et al. 1962; Junceto
trifidiVaccinietummyrtilliResmeri1976)
Asociaia reprezint fitocenoze secundare ce se instaleaz la limita
superioar a pdurii de molid n urma defririi pdurii i a
tufriurilor de jneapn i ienupr. Ocup largi suprafee nCarpaii
Orientali (Guti, Maramure, Rodnei, Climani, Raru), Meridionali
(Grbova, Siriu, Piatra Mare, Piatra Craiului, Parng, arcu,
Godeanu) i Munii Apuseni (Munii Vldeasa). Vaccinium myrtillus
crete nestingherit, formnd fitocenoze dense cu o mare stabilitate

455
cenotic. Acestea se dezvolt n condiii ideale pe versani
seminsoriiipuinnclinai,perankereilitosoluricureaciefoarte
acid (pH = 4,65,4). Speciile caracteristice ordinului i alianei
abund n structura floristic a acestor fitocenoze, aceast structur
fiind ntregit de numeroase elemente transgresive din pajitile
subalpine ale claselor Juncetea trifidi (Carex sempervirens, Festuca
supina, Hieracium alpinum, Potentilla aurea, P. ternata) i Seslerietea
albicantis, precum i din molidiuri i jnepeniuri (Deschampsia
flexuosa, Homogyne alpina, Luzula luzuloides, Pinus mugo), ceea ce
evideniazcaracterulsecundaralacestorgrupri.

MYRTILLOPICEETALIAHada1962
MyrtilloPiceionexcelsaeBezinaetHada1962
n acest ordin i alian sunt grupate molidiurile care prezint un
strat consistent de briofite, ntre care cele mai frecvente sunt:
Polytrichum juniperinum, P. formosum, P. strictum, Tuidium abietinum,
Pleurosium schreberi, Hylocomium splendens, Dicranum scoparium,
Mniumaffine,M.longirostre,etc.

808. MyrtilloPiceetumexcelsaeBezinaetHada1962
Fitocenozele au fost identificate de Raiu O. et Moldovan I. (1972) n
Cheile Ttarului (Munii GutiOa) i pe Muntele Igni (1964),
nchegate cenotic n condiiile unui microclimat umed i rece, pe
grohotiurigrosierecuopturcontinudebriofite.
Din sinuzia ierboas se remarc Vaccinium myrtillus cu indici
fitocenotici mai ridicai, fapt cei confer dreptul de coedificator al
asociaiei. Dintre celelalte specii ale sinuziei ierboase mai frecvente
sunt:Calamagrostisvillosa,Luzulaluzuloides,L.sylvatica,Actaeaspicata,
Glechomahirsuta,Aegopodiumpodagraria,Mycelismuralis.
ArboriidePiceaexcelsaiFagussylvaticasuntnalide3025m,cuun
diametrude4060cm,bineelagai.
Pstrarea natural a acestor arborete pn n prezent se datoreaz
inaccesibilitiilorideprtriidelocalitiledetipurbansaurural.


456
VACCINIOPINETALIA Scamoni et Passarge em. Passarge et
Hoffmann1968
VaccinioPinion(Libbert1933)PassargeetHoffmann1968
GrupeazpineteledinBucovinacantonatepeserpentinsaucalcarela
altitudini ntre 10501250 m i caracterizate prin urmtoarele specii:
Cytisusalpestris,Aspleniumcuneifolium,Melampyrumsylvaticum,Pyrola
rotundifolia, Pleurosium schreberi, Dicranum undulatum, Melampyrum
saxosum,Libanotismontana,Homalotheciumsericeum.
Subarboretul este alctuit frecvent din Vaccinium myrtillus, V. vitis
idaeaiArctostaphylosuvaursi.

809. VaccinioPinetum sylvestris Kobendza 1930 em. Passarge 1956


arctostaphyletosumBr.Bl.etSissingh1939
n aceast asociaie sunt grupate pinetele din Bucovina (Rchitiul
Mare i Rchitiul Mic, ocolul silvic Breaza), ce vegeteaz pe
serpentin sau calcare la altitudini cuprinse ntre 10501250 m.
Arboretul prezint o consisten de 0608. Subarboretul este alctuit
dinVacciniumvitisidaea,V.myrtillusiAcrtostaphylosuvaursi.
Pentru varianta de pe serpentin tefureac T. et al. (1964) indic
urmtoarele specii caracteristice: Cytisus alpestris, Asplenium
cuneifolium, Melampyrum sylvaticum, Pyrola rotundifolia, Pleurozium
schreberi, Dicranum undulatum. Pentru varianta de pe calcar sunt
indicate urmtoarele elemente: Melampyrum saxosum, Libanotis
montana,Homalotheciumsericeum.
nstaiunilecuArctostaphylosuvaursidinCarpaiiOrientali,aspectele
fitocenozelor de Pinus sylvestris au rmas aproape tipice pn n
prezent. nMuniiApusenins,pinuladisprutnbunparte,fapt
ce a determinat ca i specia Arctostaphylos uvaursi s fie mai puin
reprezentat(tefureacT.etal.1964).

VACCINIOJUNIPERETALIAPassargeetHoffmann1968
VaccinioJuniperioncommunisPassargeetHoffmann1968
Ordinul i aliana grupeaz cenozele edificate de Juniperus sibirica i
Vaccinium myrtillus ntlnite n etajul subalpin. Sunt fitocenoze
cantonate pe soluri brune podzolice, humicosilicate alpine,
podzoluri secundare bogate n fragmente de roc la suprafa, fiind

457
alctuite din numeroase specii acidofile pn la puternic acidofile,
oligotrofepnlaputernicoligotrofe.
Specii caracteristice: Calamagrostis arundinacea, Campanula patula ssp.
abietina, Chrysanthemum rotundifolium, Deschampsia flexuosa, Luzula
luzuloides, Potentilla ternata, Soldanella major, Crocus heuffelianus,
Hieracium transsilvanicum, H. alpinum, Oreochloa disticha, Rumex
arifolius,Senecionemorensis.

810. PiceetoJuniperetumsibiricaeBr.Bl.1930
Este o asociaiede la limita superioarapdurii, descris numai din
Munii Climani (Horeanu et Vialariu 1991) vegetnd pe versani
abrupi cu soluri superficiale acide i cu mult schelet. Pe lng
speciilecaracteristicealianei,ordinuluiiclasei,nstructurafloristic
a asociaiei prezint o importan i elementele de Loiseleurio
VaccinioniJunceteatrifidi.
Stratul arborescent cu o acoperire mai mic (3060%) i o nlime
redus (1015 m) este dominat de Picea abies i prezint rare
exemplare de Sorbus aucuparia. n schimb, stratul arbustiv este dens,
cuoacoperirede6080%,fiinddominatdeJuniperussibiricalacarese
mai adaug Pinus mugo, Sambucus racemosa, Rubusidaeus. Se remarc
abundenarelativasubarbutilorVacciniummyrtillusiV.vitisidaea.
Sinuzia ierboas este format din Calamagrostis villosa, Luzula
sylvatica,Soldanellahungaricassp.major,Deschampsiaflexuosa,Potentilla
ternata,Campanulaabietina,Homogynealpina,Lycopodiumselago,Oxalis
acetosella, Hypericum richeri ssp. grisebachii, Rumex alpestris, Festuca
supina,Vacciniumgaultherioides,Ligusticummutellinum.

811. VaccinioJuniperetumcommunisA.Kovcs1979
Gruparea a fost descris din Munii Bodoc, unde este ntlnit n
etajul fagului la peste 1100 m altitudine. Prefer de obicei versanii
sudici, sudestici, moderat sau puternic nclinai. n structura
asociaiei suntbinereprezentatespeciiledeCalamagrostioFagenion
ca: Vaccinium myrtillus, V. vitisidaea, Luzula luzuloides, Veronica
officinalis,Piceaabies,Fagussylvatica.
nsinuziaierboassentlnescnumeroaseelementedeCynosurioni
NardoCallunetea ca: Festuca rubra, Potentilla erecta, Hypericum

458
maculatum, Ranunculus bulbosus, Rumex acetosa, R. acetosella, Plantago
lanceolata, Carlina acaulis, Leucanthemum vulgare, Cytisus hirsutus ssp.
leucotrichus,Campanulaabietina.
Speciile edificatoare i dominante, Juniperus communis, Vaccinium
myrtillus i V. vitisidaea, sugereaz direcia evoluiei succesionale
ctrestabilireaasociaieiclimaxLuzuloalbidaeFagetumsylvaticae.


459
ANEXE

Fig.1.StratiotetumaloidisNowinski1930laOtomani,jud.Bihor
(Foto:P.Burescu)

Fig.2.NymphaeetumalbaeVollmar1947laSanislu,jud.SatuMare
(Foto:P.Burescu)

460

Fig.3.IretumpseudacoriEggler1933pevaleaTrnaveiMari,jud.Mure
(Foto:K.llerer)

Fig.4.SoldanellopusillaeRanunculetumcrenati(Borza1931)Bocaiu1971lng
LaculGale,MuniiRetezat(Foto:P.Burescu)

461

Fig.5.AdenostyloDoronicetumaustriaciHorvat1956ncldarealaculuiGale,
MuniiRetezat(Foto:P.Burescu)

Fig.6.LythrosalicariaeJuncetumeffusiinflexiTodoretal.1971pePlatoulBreite,
jud.Mure(Foto:K.llerer)

462

Fig.7.DeschampsietumcaespitosaeHayekexHorvati1930pePlatoulBreite,jud.
Mure(Foto:K.llerer)

Fig.8.PulsatilloFestucetumrupicolae(Dostl1933)So1963laVaduCriului,
jud.Bihor(Foto:P.Burescu)

463

Fig.9.SymphytocordatiFagetumVida1963laSinaia,jud.Prahova
(Foto:K.llerer)

Fig.10.AsphodelinoluteaePaliuretumSandaetPopescu1999laHagieni,
jud.Constana(Foto:S.tefnu)

464

Fig.11.HieraciotranssilvanicoPiceetumPawowskietBr.Bl.1939laSinaia,
jud.Prahova(Foto:K.llerer)

Fig.12.RhododendromyrtifoliiVaccinietum(Borza1959)Bocaiu1971subVf.
Retezat(Foto:P.Burescu)

465

Fig.13.VaccinioPinetumsylvestrisKleist1929em.Matuszkiewicz1962n
TinovulLuci,jud.Harghita(Foto:K.llerer)

Fig.14.BruckenthalioPiceetumBorhidi1964subVf.Rotunda,MasivulCozia
(Foto:P.Burescu)

467
ENGLISHSUMMARY

Since the appearance in 1934 of the book Studii fitocenologice n


Munii Retezatului (Phytocoenological studies in the Retezat
Mountains), in which the author Alexandru Borza defined plant
associations as being characterized by a combination of certain
constant characteristic species, conditioned by the presence of the
same stationary factors and until the more recent monographs (e.g.
Pop I. et al. 2002, Chifu T. et al. 2006), during over 70 years of
research several vegetation groups were described within the
geographicalterritoryofRomania.
The present book The Plant Communities from Romania
Syntaxonomy, Structure, Dynamics and Evolution aims to bring
togethertheplantcommunitiesidentifiedinRomaniaintoacoenotic
system integrated with the one used in Central Europe, and in the
same time to justify with floristic arguments the differences that
result from the specificity and numerous particularities of several
communitiesinwhich theendemic,rare orendangeredspecieshave
amajororganizationalrole.
The large palette of site conditions, from the sea level and up to
the alpine systems, has led to the differentiation of a wellstructured
vegetation cover in Romania, with several characteristic and unique
elements.Thebotanicalargumentsregardingthepresenceorabsence
of certain regional species from the recorded plant communities
represented the basis of the adoption and inclusion into the
Romanian coenotic system of several specific alliances, such as
FestucoMollugion, Scabiosion argenteae, Elymion gigantei, Micromerion
pulegii, PapaveroThymion pulcherrimi, Veronicion baumgartenii, Festuco
saxatilisSeslerion bielzii, Tussilaginion, Artemisio scopariaeTamaricion,
Quercion pedunculiflorae (Sanda V. et al. 20052007. Breviar
fitocenologic, IIV), and in which several plant communities with
stronglocalparticularitiesarelisted.
Afterashortoverviewofthehistoryofphytocoenologicalstudies
in Romania we present an insight into the methodological
background of common vegetation sampling, together with some of

468
the references we consider essential for vegetation cover studies in
ourcountry.
Following the syntaxonomic conspectus of associations we go
further with the analysis of individual classes, orders, alliances and
plant communities. For each analyzed community we present
information on the ecology, coenotic structure, evolution and
syndynamicsinnaturalorperturbationconditions.
Inordertoeasetheorientation,attheendofthebookweprovide
analphabeticalindexofallvegetationgroups,togetherwiththeones
weconsiderassynonyms.
We hope that this volume will be of general help for scientists,
university lecturers and their students, and for people involved in
territorial development and nature conservation activities. An
additional goal was toprepare a book that is of use also in thefield,
both for initiated people and for naturalists, for the better
understanding of the vegetation encountered in their excursions. In
thisideawealsoprovideafewphotographswithplantcommunities
fromdifferentareasofRomania.


469
BIBLIOGRAFIE

ALEXIU V. (1995) Aconitetum taurici Borza 1934 n Masivul IezerPpua. Naturalia.


Stud.iCerc.,Piteti,1:115118.
ALEXIU V. (1995) Asociaii fontinale din Masivul IezerPpua. Argessis. Stud. i
Comunic.ti.Nat.,Piteti,7:3140.
ALEXIUV.(1998)Practicumdefitosociologie.Edit.Cultura,Piteti.
ALEXIU V. (1998) Vegetaia Masivului IezerPpua. Studiu fitocenologic. Edit. Cultura,
Piteti.
ANDREI M. (1963) Asociaia de Festuca amethystina din Munii Ciucului. Comunic.
Acad.R.P.R.,Bucureti,13,6:541550.
ANDREI M. (1963) Aspecte din vegetaia dealului Denis Tepe (Dobrogea). Analele
Univ.Bucureti,Seriati.Nat.,Biol.,Bucureti,12(38):3747.
ANDREI M., DIACONESCU V. (1962) Contribuii la studiul florei i vegetaiei
halofile din valea Hagilar, reg. Dobrogea. Analele Univ. Bucureti, Seria ti. Nat.,
Biol.,Bucureti,11(33):7179.
ANDREI M., POPESCU A. (1967) Aspecte din vegetaia culmii Pricopan i
mprejurimi.Stud.Cerc.Biol.,Ser.Bot.,Bucureti,19(3):247263.
ANDREI M., ERBNESCU G. (1965) Contribuii la cunoaterea florei i vegetaiei
dela Lacul SratBrila. Analele Univ. Bucureti,Seria ti. Nat.,Bucureti, 14:65
80.
ANGHEL G. (1942) Rspndirea punilor de Lolium perenne n Transilvania i
plantelececompunacestepuni.AgriculturaNou,Bucureti,9(7):181191.
ANGHEL G., BURCEA P., NIEDERMAIER K., SLUANSCHI H. (1960) Dinamica
produciei pajitilor de la Crin (Munii Cibinului). Lucr. ti. Inst. Agron. N.
BlcescuSeriaB,Bucureti,(4):73100.
ANGHEL G., CARDAOL V., NEACU MARCELA, UCRA I., VASU
ALEXANDRA (1985) Pajitile din Munii Cindrel (Munii Cibinului, Munii
Sibiului).Lucr. ti.Inst. Cerc.iProd.pentruCult.Pajiti,MgureleBraov, vol.X,
PajitiledinCarpaiiRomniei:279295.
ANGHEL G., CIOCRLAN V., TURCU G., BACIU EUGENIA, UNGUREANU
LIVIA (1967) Flora i vegetaia pajitilor de la dealul SasuluiMuscel. Lucr. ti.
Inst.Agron.N.Blcescu,Bucureti,SeriaA(10):275301.
ANGHEL G., NIEDERMAIER K., BURCEA P., STNG N., ERBNESCU
IULIANA (1965) Studiul i cartarea punilor din corpul Crin Munii
Cibinului.Comunic.deBot.,Soc.ti.Nat.Geogr.,Bucureti,3:4780.
ANGHELG.,RVRUM.,TURCUG.(1971)Geobotanica.Edit.Ceres,Bucureti.
ANGHEL G., TURCU G. (1985) Pajitile din culoarul BranRucr. Lucr. ti. Inst. de
Cerc. i Prod. pentru Cult. Pajiti, MguleleBraov, Vol. X, Pajitile din Carpaii
Romniei,Bucureti,215233.
ANGHEL G., TURCU G., CIOCRLAN V., DONI N. (1970) Zonarea vegetaiei
ierboaseilemnoasedelaPoriledeFier(sectorulCozlaBerzasca).Lucr.ti.Inst.
AgronN.Blcescu,SeriaA,Bucureti,(13):413418.

470
ANIEI LILIANA (1997) Associations vgtales nouvelles dans le dpartement de
Iai.Analeleti.Univ.Al.I.Cuza,SeriaII.Biol.Veget.,Iai,43:97100.
ANIEILILIANA,MITITELUD.(1997)VegetaiapajitilordinbazinulBahluieului
(jud.Iai).Bul.Grd.Bot.,Iai,6(2):359370.
ARCU MARIANA (1998) Flora vascular i vegetaia rezervaiilor forestiere din sudul
Dobrogei: Esechioi, Canaraua Fetii, Dumbrveni i Hagieni. Rezumatul tezei de
doctorat.Iai.
ARDELEAN A. (1981) MyricarioEpilobietum Aich. 33 n valea Criului Alb. Contrib.
Bot.,ClujNapoca,111115.
ARDELEANA.(1983)OnouasociaiedepevaleaCriuluiAlb,AgrostioFestucetum
valesiacae.Contrib.Bot.,ClujNapoca,145149.
ARDELEANA.(1999)FloraivegetaiadinvaleaCriuluiAlb.VasileGoldiUniversity
Press,Arad.
ARDELEANA.(2006)FloraivegetaiajudeuluiArad.Edit.Acad.Romne,Bucureti.
ARDELEAN A., DUMESCU F., MAIOR C., COVIC M. (2002) Rezervaii naturale i
monumentelenaturiidinjudeulArad.VasileGoldiUniv.Press,Arad.
ARDELEANG.,KARCSONYIK.2005.Flora,vegetaia,faunaiecologianisipurilordin
nordvestulRomniei.Edit.Daya,SatuMare.
ARSENE G. (1998) Studiul ecologic si fitocenologic al vegetaiei ierboase de pajiti din
muniiPoianaRusc.Tezadedoctorat.USAMVBTimioara,Fac.deAgricultur.
ARVAT N. (1977) Flora i vegetaia dintre rurile Timi, Pogoni i Brzava. Rezumatul
tezeidedoctorat.Iai.
BALZS MARCELA (1993) Flora i vegetaia vilor Godeanu, Tmpu i Anine
(Muniiureanu).Sargetia,ActaMuseiDevensis,Seriati.Nat.,Deva,1415:7386.
BALZS MARCELA (1997) La caractrisation de la flore des gorges calcarifres de
Monts Metalliferes. Des aspects phytocenologiques. Sargetia, Acta Musei
Devensis,Seriati.Nat.,Deva,17:49107.
BARABA N. (1974) Contribuii la studiul vegetaiei din bazinul Tazlului. Stud. i
Comunic.Muz.ti.Nat.,Bacu,7:93178.
BARABAN.(1978)CercetriasupravegetaieibazinuluiTazlu(jud.Bacu).Rezumatul
tezeidedoctorat.Bucureti.
BARABA N. (1978) Noi contribuii la studiul florei i vegetaiei din bazinul
Tazlului.Stud.iComunic.Muz.ti.Nat.,Bacu,19761977,910:163192.
BARABAN.,MITITELUD.(1982)Contribuiilacunoaterearspndiriiasociaiilor
vegetale de pe valea Bistriei inferioare (Sectorul BuhuiBacu). Stud. i
Comunic.Muz.ti.Nat.,Bacu,19791980,13:183190.
BARABAVICTORIA(1982)ConspectulasociaiilorvegetaledinMuniiNemira,cu
indicarea briocenozelor i aunor asociaii principale. Stud.iComunic. Muz. ti.
Nat.,Bacu,19791980:5382.
BAVARU A. (1970) Rezervaia natural FntniaMurfatlar, jud. Constana.
Comunic.deBot.,Soc.ti.Biol.,Bucureti,103110.
BAVARUA.,SLGEANUG.,TURCUG.,PARINCUM.(1996)Aspectsdelaflore
et de la vgtation de la Rserve naturelle Dumbrveni, distr. de Constana I.
ActaBot.HortiBuc.,Bucureti,2336.

471
BAVARUA.,SLGEANUG.,TURCUG.,PARINCUM.(1997)Aspectsdelaflore
et de la vgtaton de la Rserve naturelle Dumbrveni, distr. de Constana II.
ActaBot.HortiBuc.,Bucureti,133140.
BDRU A. S., GROZA G., PETINA CRINA (19951996) Centaurea orientalis L.
(element biogeografic sarmaticvest balcanic) i C. ruthenica Lam. (element
biogeograficsarmatoturanic)nfloraPodiuluiTransilvaniei.Contrib.Bot.,Cluj
Napoca,1320.
BNRESCUP.,BOCAIUN.(1973)Biogeografie,perspectivgeneticiistoric.Edit.
tiinific,Bucureti.
BNRESCUP.,OARCEAZ.,SCHRTTL.(1980)ViitorulparcnaionalSemenic
CheileCaraului.Ocrot.Nat.Med.nconj.,Bucureti,24(2):127133.
BRBOSM.I.(2006)MontanegrasslandsdominatedbyAgrostiscapillarisandFestuca
rubra in Maramure county I. Phytosociological analysis. Contrib. Bot., Cluj
Napoca,41(2):4152.
BRBULESCU C. (1958) Cartarea pajitilor naturale de deal dintre Arge i Dmbovia.
ProblemezootehniceiVeterinare,Bucureti,10.
BRBULESCUC.(1961)PunilealpinedinMuniiIezerPpua.Natura,Bucureti,
13(3):1622.
BRBULESCUC.,BRSANA.,BURCEAP.,PUIU.,MARELEU.(1964)Contribuii
la studiul punilor i fneelor naturale din platforma Bran. Lucr. ti. Inst.
Agron.N.Blcescu,SeriaA,Bucureti,(7):327351.
BRBULESCU C., BURCEA P., MARINIC D. (1985) Pajitile din masivul Iezer
Ppua.Lucr.ti.Inst.deCerc.iprod.PentruCult.Pajit.MgureleBraov,Vol.X.
PajitiledinCarpaiiRomniei,Bucureti,235246.
BRBULESCU C., BURCEA P., MOTC G., BRBULESCU VIORICA, BRSAN A.
(1978)CercetriprivindstudiulvegetaieipajitilordinmasivulLeaota.Lucr.ti.
aleInst.deCerc.iProduciepentruCulturaPajitilorMgureleBraov,Bucureti,4:
319.
BRBULESCUC.,MOTCG.(1983)Punilemunilornali.Edit.Ceres,Bucureti.
BRBULESCU C., MOTC G. (1987) Pajiti de deal din Romnia. Edit. Ceres,
Bucureti.
BNDIU C., DONI N. (1998). Molidiurile presubalpine din Romnia. Edit. Ceres,
Bucureti.
BRCC.(1969)ConsideraiigeobotaniceasuprapduriiBuciumeniTecuci.Stud.i
Comunic.Muz.ti.Nat.,Bacu,107123.
BRCC.(1971)NoistaiunicuQuercusfrainettoTen.(grni)nColineleTutovei.
Stud.iComunic.Muz.ti.Nat.,Bacu,751753.
BRC C. (1973) Flora i vegetaia colinelor Tutovei (ntre Tutova i Siret). Rezumatul
tezeidedoctorat.ClujNapoca.
BRC C. (1975) Vegetaia pajitilor xerofile din colinele Tutovei. Stud. i Comunic.
Muz.ti.Nat.,Bacu,8:2332.
BRCC.(1979)AlianaMagnocaricionW.Koch1926,ncolineleTutovei.Culegerede
StudiiiArticoledeBiologie,Iai,1:159162.

472
BRCC.(1984)AnewassociationwithQuercusfrainettoinRomania.ActaBot.Horti
Buc.,Bucureti,19831984,185189.
BRCC.(1987)LithospermoQuercetummoldavicumsurspentrufloramedicinal.
CulegeredeStudiiiCerc.deBiol.,Iai,3:254256.
BELDIEA.(1951)FgetelemontanesuperioaredinvaleaIalomieiivaleaBuzului.Studiu
fitocenologiccomparativ.Edit.Acad.R.P.R.,Bucureti.
BELDIEA.(1952)VegetaiamasivuluiPiatraCraiului.Bul.ti.Secdeti.Biol.Agron.,
Geol.iGeogr.,Bucureti,4:9991029.
BELDIEA.(1956)RezervaianaturalBucegi.Ocrot.Nat.,Bucureti,2:3163.
BELDIEA.(1967)FloraivegetaiaMunilorBucegi.Edit.Acad.R.S.R.,Bucureti.
BELDIEA.,CHIRIC.(1967)Floraindicatoaredinpdurilenoastre.Edit.AgroSilvic,
Bucureti.
BELDIE A.,DIHORU G.(1967) Asociaiile vegetaledin Carpaii Romniei. Comunic.
deBot.,Soc.ti.Nat.Geogr.,Bucureti,6:133238.
BI CLAUDIA (2003) The beech forests with Scopolia carniolica Jacq. from higher
catchmentofPrahovaRiver.Contrib.Bot.,ClujNapoca,38(2):113116.
BLAJIRINA(2005)Diversitateafloreiivegetaieiecosistemelornaturaledinbazinulrului
Vaslui.Tezdedoctorat.Iai.
BLAJ IRINA (2005) Associations of the class QuercoFagetea Br.Bl. et Vlieger 1937
fromVasluiriverbasin.Contrib.Bot.,ClujNapoca,40:6775.
BLAJ IRINA, CHIFU T. (2004) Biomasa i productivitatea aerian a stratului
arborescent al asociaiei Aro orientalisCarpinetum (Dobrescu et Kovcs 1973)
Tuber1992dinbazinulruluiVaslui.Bul.Grd.Bot.Iai,12:4551.
BODEAM.(1965)FgetulnuddinMuniiBanatului.Rev.Pd.,Bucureti,80(7):392
393.
BORHIDIA.(1958)GypsophilionpetraeaeFoed.novaetcontributionlavgtationdu
montCeahlu(CarpathesOrientales).ActaBot.Hung.,Budapest,4(34):211231.
BORHIDIA.(1971)DieZnologiederFichtenwldervonOstundSdkarpaten.Acta
Bot.Hung.,Budapest,17(34):287319.
BORHIDI A. (1996) An annotated checklist of the Hungarian plant communities. I. The
nonforest vegetation. In: Borhidi A. (ed.): Critical Revision of the Hungarian
PlantCommunities.JanusPannoniusUniv.Pcs,4394.
BORHIDIA.(2003)Magyarorszgnvnytrsulsai.AkadmiaiKiad,Budapest.
BORZA A. (1931) Die vegetation und flora Rumniens. I Partie. Guide de la sexime
Exc.Phyt.Intern.Roumanie,ClujNapoca,155.
BORZA A. (1934) Studii fitosociologice n Munii Retezat. Bul. Grd. Bot. Muz. Bot.
Univ.dinCluj,ClujNapoca,14(12):184.
BORZA A. (1937) Cercetri fitocenologice asupra pdurilor Basarabene. Bul. Grd.
Bot.Muz.Bot.Univ.dinCluj,ClujNapoca,17(12):185.
BORZAA.(1941)ContribuiilafloraivegetaiabilorBazna.Bul.Grd.Bot.iMuz.
Bot.Univ.dinCluj,ClujNapoca,21(12):4956.
BORZA A. (1946) Vegetaia Muntelui Semenic din Banat. Bul. Grd. Bot. Muz. Bot.
Univ.dinCluj,ClujNapoca,26(12):2453.
BORZAA.(19471949)ConspectusfloraeRomaniaeRegionumqueaffinium.ClujNapoca.

473
BORZAA.(1958)ConsideraiigeobotaniceasupraplanteiArctostaphylosuvaursidin
R.P.R.Lucr.Conf.Farmacie,Bucureti,411417.
BORZAA.(1958)ContribuiilafloraivegetaiadinrsritulRomniei.Contrib.Bot.,
ClujNapoca,127158.
BORZAA.(1958)VegetaiarezervaieiBeunia.Ocrot.Nat.,Bucureti,3:117127.
BORZAA.(1959)FloraivegetaiaviiSebeului.Edit.Acad.R.P.R.,Bucureti
BORZA A. (1962) Flora i vegetaia pdurii Soca (Banloc) din Banat. n: Probleme de
biologie.Edit.Acad.R.P.R.,Bucureti,203297.
BORZA A. (1963) Fitocenoze specifice pentru ara noastr. Acta Bot. Horti Buc.,
Bucureti,19611962,2:779784.
BORZA A. (1963) Pflazengesellschaften der Rumnischen Carpathen. Bilogia.
CasopisSlovenschjAcadmieVied.,Bratislava,18(11):856864.
BORZAA.(1964)FloraivegetaiadininutulBlajului.I.Contrib.Bot.,ClujNapoca,
147166.
BORZAA.(1966)CercetriasuprafloreiivegetaieidinCmpiaRomn.I.Contrib.
Bot.,ClujNapoca,2:141162.
BORZAA.(1968)CercetriasuprafloreiivegetaieidinCmpiaRomn.II.Contrib.
Bot.,ClujNapoca,149183.
BORZA A., BOCAIU N. (1965) Introducere n studiul covorului vegetal. Edit. Acad.
R.P.R,Bucureti.
BORZAA.,BOCAIUN.(1967)SystematischeundznologischeBetrachtungenber
dieArtVeronicabachofeniiHeuff.RevueRoum.deBiol.,SeriaBot.,Bucureti,12(2
3):131135.
BORZA A., CLINESCU R., CELAN MARIA, PACOVSCHI S., PAUC ANA,
PUCARUSOROCEANU EVDOCHIA (1960) Vegetaia. n: Monografia
geograficaR.P.R.Geografiafizic.Edit.Acad.R.P.R.,Bucureti,541587.
BORZAA.,LUPAVIORICA(1964)FloraivegetaiadininutulBlajului.I.Contrib.
Bot.,ClujNapoca,147166.
BORZAA.,LUPAVIORICA(1965)FloraivegetaiadininutulBlajului.II.Contrib.
Bot.,ClujNapoca,197206.
BORZAA.,RAIUFLAVIA(1970)MolinieteledinbazinulGurghiului.Contrib.Bot.,
ClujNapoca,11122.
BORZA A., RAIU FLAVIA (1974) Znosen mit Betula humilis Schrank. Acta Bot.
HortiBuc.,Bucureti,289293.
BORZAA.,OPAE.,LUPAVIORICA(1962)OpajitedeCarexhumiliscuGlobularia
elongata.Stud.iCerc.deBiol,ClujNapoca,13(1):6973.
BOCAIU N. (1965) Cercetri fitocenologice asupra asociaiei Peucedano (rocheliani)
Molinietumcaerulae dinBanat i araHaegului.Contrib.Bot.,ClujNapoca,164
251.
BOCAIU N. (1966) Vegetaia acvatic i palustr din mprejurimile oraului Lugoj.
Contrib.Bot.,ClujNapoca,2:6980.
BOCAIUN.(1970)PajitidinalianaCynosuriondinMuniiBanatului.Stud.iCerc.
deBiol.,SeriaBot.,Bucureti,22(5):363370.

474
BOCAIU N. (1971) Flora i vegetaia Munilor arcu, Godeanu i Cernei. Edit. Acad.
R.P.R.,Bucureti.
BOCAIUN.(1971)VegetaiafontinaldinMuniiarcu,GodeanuiCernei.Stud.i
Comunic.ti.Nat.Muz.Brukenthal,Sibiu,123133.
BOCAIU N. (1972) Pajiti xerice (FestucoBrometea Br.Bl. 1943) din depresiunea
CaransebeMehadia.ActaBot.HortiBuc.,Bucureti,19701971,449468.
BOCAIU N. (1975) Aspecte de vegetaie din rezervaia dunelor maritime de la
Agigea.StudiiiComunic.ti.Nat.Muz.Brukenthal,Sibiu,18:8193.
BOCAIU N., BOCAIU V., COLDEA G., TUBER F. (1982) Sintaxonomia fgetelor
carpatine. n: Fgetele carpatine. Semnificaia lor bioistoric i ecoprotectiv.
ClujNapoca,228303.
BOCAIUN.,CERNELEAE.,COLDEAG.,LUPAV.,PTERFIL..,PLMADE.,
RESMERI I., TUBER F., VICOL E. (1972) Studiu fitocenologic al pajitilor
dinsectorulhunedoareanal vii Mureului.Sargetia,Acta MuseiDevensis, Series
ti.Nat.,Deva,9:5375.
BOCAIU, N., COLDEA, G., HOREANU C. (1994) Lista Roie a plantelor vasculare
disprute, periclitate, vulnerabile i rare din Romnia. Ocrot. Nat. Med. nconj.,
Bucureti,38(1):4556.
BOCAIU N., GERGELY I., CODREANU V., RAIU O., MICLE F. (1966) Flora i
vegetaia rezervaiei naturale Defileul Criului Repede. Contrib. Bot., Cluj
Napoca,1:167258.
BOCAIU N., LUNGU LUCIA, SEGHEDIN T. (1978) Cercetri sintaxonomice n
rezervaia botanic PonoareBosanci (jud. Suceava) I. Variaiile ariei minime i
indicatori informaionali ntro serie de asociaii imbricate. Stud. i Comunic. de
Ocrot.Nat.,Suceava,4:375393.
BOCAIU N., LUPA VIORICA, RESMERI I., COLDEA G., SCHNEIDER
BINDER ERIKA (1971) Vegetaia lemnoas mezoxeroterm (OrnoCotinetalia)
dinDefileulDunrii.Ocrot.Nat.,Bucureti,15(1):4955.
BOCAIU N., MAROSSY ANA (1979) Aspecte de vegetaie de pe valea Cepelor
(MasivulBiharia).Nymphaea,Oradea,VII:301321.
BOCAIU N., MIHILESCU SIMONA (1997) Reconsideration of sintaxonomical
position for Delphinion elati alliance in the Romanian Vegetation. Proceedings of
theInstituteofBiology,Bucureti,3740.
BOCAIU N., PTERFI L.. (1974) Aspecte de vegetaie din Cheile Crivadiei (jud.
Hunedoara).Sargetia,ActaMuseiDevensis,Seriati.Nat.,Deva,10:223229.
BOCAIUN.,PTERFIL..,CERNELEAE.(1974)VegetaiastncriilordelaVrful
Poienii de lng Ohaba de sub Piatr (valea Streiului). Sargetia, Acta Musei
Devensis,Seriati.Nat.,Deva,10:239241.
BOCAIU N., PTERFI L. ., CERNELEA E. (19751976) Pajiti higrofile i
mezohigrofiledindepresiuneaHaegului.Sargetia,ActaMuseiDevensis,Seriati.
Nat.,Deva,1112:201219.
BOCAIU N., PTERFI L. ., PLMAD E., PREDA M. (1974) Complexul de
mlatini alpine i subalpine din valea Judele (Parcul Naional Retezat). Sargetia,
ActaMuseiDevensis,Seriati.Nat.,Deva,10:6977.

475
BOCAIU N., PLMAD E., PTERFI L.. (1972) Studii fitocenologice asupra
complexului de mlatini alpine i subalpine din Valea JudeleParcul Naional
Retezat.Ocrot.Nat.,Bucureti,15(2):175185.
BOCAIU N., RESMERI I. (1969) Vegetaia ierboas xerofil de aluviuni din
sectorulvaleaEelniavaleaMraconieialDefileuluiDunriiStud.Cerc.Biol.,Ser.
Bot.,Bucureti,21(3):209216.
BOCAIU N., SORAN V. (1965) Considerations sur la distribution structurale dun
peuplementdepinsylvestredunmaraisoligotrophe(Roumanie).Vegetatio,Den
Haag,13(2):8896.
BOCAIU N., PTERFI L.., CERNELEA E. (19751976). Pajiti higrofile i
mezohigrofiledinDepresiuneaHaegului.Sargetia,ActaMuseiDevensis,Seriati.
Nat.,Deva,1112:201219.
BOCAIU N., SORAN V., DIACONEASA B. (1964) Contribuii la cunoaterea
MolinietelordinregiuneaOaMaramure.Contrib.Bot.,ClujNapoca,241248.
BOCAIU N., TUBER F. (1978) Asociaii vegetale rupicole i petrofile din Munii
PiatraCraiului(I).Stud.iComunic.deOcrot.Nat.,Suceava,4:265271.
BOCAIUN.,TUBERF.(1980)DieZnogenetischeRollederHochstandenflusenin
denRumnischenKarpaten.Phytocoenologia,StuttgartBraunschweig,7:166173.
BOCAIUN.,TUBERF.,COLDEAG.(1978)Asociaiivegetalerupicoleipetrofile
dinMuniiRetezatului.Stud.iComunic.deOcrot.Nat.,Suceava,4:253264.
BOCAIUN.,TUBERF.,RULEAMARIA(1984)AspectedevegetaiedelaRpa
Roie(jud.Alba).Ocrot.Nat.Med.nconj.,Bucureti,28(1):3644.
BRAUNBLANQUET J. (1964) Pflanzensoziologie, ed. III. SpringerVerlag, WienNew
York.
BRAUNBLANQUETJ.,PAVILLARDJ.(1928)Vocabulairedesociologievgtale.Ed.III.
ImprimerieRoumegous&Dehan,Montpellier.
BUCUR N., DOBRESCU C. (1957) Sur les complexes stationaux Bassia sedoides
(Pall.) Aschers. de la dpresion JijiaBahlui. Analele ti. Univ. Al.I. Cuza, Iai,
3(12):326335.
BUCUR N., TURCU G. (1966) Asociaia de Puccinellia distans din depresiunea Jijia
Bahlui.Stud.Cerc.Biol.,Ser.Bot.,Bucureti,18(2):137142.
BUIAA.(1943)ContribuiunilastudiulfitocenologicalpinilordinMuniiCarpai.
Bul.Fac.deAgron.,ClujNapoca10:143168.
BUIAA.(1959)PlanterarepentrufloraR.P.R.Ocrot.Nat.,Bucureti,4:1342.
BUIA A. (1963) Les associations a Nardus stricta L. de la R.P.R. Revue Roum. de Biol.,
Bucureti,8(2):119137.
BUIAA.,MALOC.(1963).RaritiflorsiticedinOlteniaiimportanalor.Lucr.ti.
Inst.Agron.,Craiova,6:325.
BUIA A., PUN M. (1964) Flora i vegetaia nisipurilor. n: Nisipurile Olteniei din
stngaJiuluiivalorificarealor.Lucr.ti.Inst.Agron.T.Vladimirescu,Craiova,7
suplim.:97163.
BUIA A., PUN M., MALO C. (1960) Pajitile naturale din regiunea Craiova i
mbuntirealor(I).Problemeagricole,Bucureti,13(11):4653.

476
BUIA A., PUN M., MALO C., OLARU MARIANA (1963) Dou asociaii noi de
plante pentru R.P.R. n: Lucr. ti. Inst. Agron. T. Vladimirescu, Craiova. Edit.
AgroSilvic,Bucureti,6:2734.
BUIA A., PUN M., PAVEL C. (1962) Studiul geobotanic al pajitilor. n: Pajitile
dinMasivulParngimbuntirealor.Lucr.ti.Inst.Agron.T.Vladimirescu,
Craiova,Edit.AgroSilvic,Bucureti,143274.
BUIA A., PUN M., SAFTA I., POP M. (1960) Contribuii geobotanice asupra
punilorifneelordinOltenia.Lucr.ti.Inst.Agron.T.Vladimirescu,Craiova.
Edit.AgroSilvic,Bucureti,93180.
BUIAA.,SAFTAI.,PUNM.,PAVELC.(1960)PajitiledinMasivulParng.Studiu
geobotanicimbuntirealor.Analeleti.Univ.Al.I.Cuza,Sec.II.Biol.,Iai,
6(2):821846.
BUICULESCU ILEANA (1972) Asociaii de tufriuri subalpine din Masivul Piatra
Mare.Stud.Cerc.Biol.,Ser.Bot.,Bucureti,24(6):483506.
BUICULESCU ILEANA (1972) NardetoFestucetum tenuifoliae (Klika et Smarda 1943)
comb.novao nouasociaie nvegetaia triinoastre.Stud.Cerc.Biol., Ser. Bot.,
Bucureti,24(4):261272.
BUICULESCUILEANA(1987)FloraivegetaiaMasivuluiPiatraMare(jud.Braov).
Ocrot.Nat.Med.nconj.,Bucureti,33(2):135138.
BUICULESCUILEANA,BARBUVALERIA(1981)Caracterizareasubaspectfloristic,
fitocenotic i ecologic a formaiunilor forestiere din pdurea CocortiiMislii.
ActaBot.HortiBuc.,Bucureti,19791980,7187.
BUJOREANG.(1930)Contribuiilacunoatereasuccesiuniiintovririiplantelor.
Bul.Grd.Muz.Bot.Cluj,ClujNapoca,10:1183.
BUJOREAN G., COSTE I. (1970) Beitrge zum studium der Antropogenen
assoziationenausderBeregsuAue(TemeschEbene).RevueRoum.deBiol.Srie
deBot.,Bucureti,15(6):385397.
BUJOREANG.,GRIGORE.(1967)Contribuiilastudiulasociaiilordeburuienidin
Banat.Contrib.Bot.,ClujNapoca,5375.
BUJOREANG.,GRIGORE.,COSTEI.(1975)WaldassoziationenindenLocveiBergen.
Vegetationskunde.n:VegetationundSalsbrat.CramerJ.(Ed.),Vaduz,433441.
BUJOREAN G., GRIGORE ., OPREA REGHINA, COSTE I., OPREA I.V. (1968)
Contribuii la studiul geobotanic al pajitilor din zona Muntelui Mic. Lucr. ti.
Inst.Agron.,Timioara,11:457470.
BUJOREAN G., OPREA I.V., GRIGORE . (1961) Rezervaia de srturi de la
Socodor, regiunea Criana. Stud. i Cerc. de Biol. i ti. Agric., Timioara, 8(34):
317328.
BUJOREAN G., POPESCU C.P. (1966) Rezervaia natural Domogled (Bile
Herculane).Ocrot.Nat.,Bucureti,10(1):529.
BUJOREANG.,POPESCUI.,POPESCUC.P.(1956)Contribuiilastudiulgeobotanic
alburuienilor depecernoziomuriledinvestulR.P.R(NotegeobotaniceI).Stud.
iCerc.ti.Agric.,Timioara,3(34):97143.

477
BURDUJA C. (1954) Note floristice relative la Moldova i Dobrogea (cu unele
observaiuniasupravegetaieidedune).Stud.Cercet.ti.Acad.Rom.,Iai,5(12):
337361.
BURDUJAC.(1959)OrezervaietiinificcaretrebuienfiinatFnaeledinValea
luiDavidIai.Ocrot.Nat.,Bucureti,4:154157.
BURDUJAC.(1962)MunteleCeahluFloraivegetaia.Ocrot.Nat.,Bucureti,6:63
92.
BURDUJAC.(1968)ObservationsurlassociationConvolvuluspersicusetsurcellea
Alyssum borzaeanum de la rserve du dunes dAgigea et du Delta du Danube.
Lucr.Ses.ti.aSta.deCerc.MarineProf.I.Borcea,Agigea,151157.
BURDUJA C., DIACONESCU FLORIA (1976) Contribuie la studiul asociaiilor
segetaledinculturiledepioaseipritoaredinbazinulBahluiului(Iai).Peuce,
Studiiti.Nat.,Muz.DelteiDunrii,Tulcea,5:391415.
BURDUJA C., DOBRESCU C., GRNEANU A., RVRU M., CZCEANU I.,
BRC C., RACLARU P., TURENSCHI E. (1956) Contribuii la cunoaterea
pajitilor naturale din Moldova sub raport geobotanic i agroproductiv. Stud. i
Cerc.deBiol.iti.Agric.,Iai,7(1):83119.
BURDUJA C., HOREANU C. (1969) Observation sur les associations: a) Cynodon
dactylonStipacapillataFestucavalesiacaetb)PrunospinosaeCrataegetumHueckde
Dobrogea.Lucr.Sta.deCerc.MarineProf.I.Borcea,Agigea,3:175185.
BURDUJA C.,HOREANUC.(1970) Contribution la connaissancedela vgtation
delarservededunesmarinesdAgigea.Analele ti. Univ.Al.I.Cuza,Sec.II.
Biol.,Iai16(2):359362.
BURDUJA C., HOREANU C. (1970) Contribution ltude de lassociation
ConvolvuletumlineatumMorariu1967.Analeleti.Univ.Al.I.Cuza,Sec.II.Biol.,
Iai,16(1):181184.
BURDUJA C., HOREANU C. (1976) Contribuii la vegetaia spaiilor terasate din
Dobrogea.Peuce,Studiiti.Nat.,Muz.DelteiDunrii,Tulcea,5:321334.
BURDUJA C., HOREANU C. (1976) tudes concernant la vegetation herbace du
plateau Casimcea (Dobrogea). Rev. Roum. de Biol., Sr. Biol. Vgt., Bucureti,
21(1):1118.
BURDUJA C., MITITELU D., SRBU I., BARABA N. (1971) Flora i vegetaia
dealuluiPerchiu.StudiiiComunic.Muz.ti.Nat.Bacu,755784.
BURDUJA C., MIHAI G., SRBU I. (1973) Flora i vegetaia Masivului Mrgineni
(jud.Neam).Lucr.Sta.Stejarul,Pngrai,19721973,5263.
BURDUJA C., MIHAI G., SRBU I. (1974) Cercetri asupra florei i vegetaiei din
Masivul GhinduaniTupilaiNeam. Studii i Cercet. Muz. ti. Nat., Piatra
Neam,2:5984.
BURDUJA C., MIHAI G., SRBU I. (1976) Aspecte de vegetaie de la Vulturi
Popricani(jud.Iai).Stud.Cerc.Biol.,Ser.Biol.Veget.,Bucureti,28:105111.
BURDUJAC.,MIHAIG.,SRBUI.(1982)VegetaiarezervaieiforestiereHumosu
dinDealulMareHrlu.Bul.Grd.Bot.,Iai,2:222225.

478
BURDUJA C., SRBU I., HOREANU C. (1971) Contribution ltude de la
vgtation anthropophile de la Moldova et Dobrogea. Analele ti. Univ. Al.I.
Cuza.Serienou,Sec.IIa.Biol.,Iai,17(2):405411.
BURDUJA C., SRBU I., RUGIN RODICA (1982) Vegetaia masivului pduros
Runc(Jud.Bacu).Bul.Grd.Bot.,Iai,2:226233
BURDUJA C., TEFAN N. (1982) Cercetri fitocenologice asupra pinetelor din
bazinulsuperioralruluiRmnicuSrat.Bul.Grd.Bot.,Iai,2:234242.
BURESCUP.(1998)Contributionstothestudyofredswampandmoorvegetationin
NorthWestern Romania. AngelicoCirsietum cani ass. nova. Revue Roum de Biol.
SriedeBiol.Vgt.,Bucureti,43(2):165172.
BURESCU P. (1998) Die Vegetation der Sumpflande im Nordosten Rumniens.
Nymphaea.FolianaturaeBihariae,Oradea,26:347256.
BURESCU P. (1999) Conspectul asociaiilor acvatice i palustre din nordvestul
Romniei.AnaleleUniv.Oradea,fasc.Silvic.,Oradea,4:107114.
BURESCU P. (2003) Flora i vegetaia zonelor umede din nordvestul Romniei. Edit.
Acad.Rom.,Bucureti.
BURESCU P., CSP N., TOFAN TATIANA (2002) La vgtation du lac nnuphar
thermal de Bile 1 MaiOradea. Proceedings of the Symposium Studies of the
BiodiversityinWesternRomanianProtectedAreas,Timioara,98102.
BURESCU P., DONI N. (1999) Vegetaia lemnoas palustr din nordvestul
Romniei:ariniuriledemlatin,asociaiaCaricipaniculataeAlnetumglutinosae
ass.nova.AnaleleUniv.Oradea,fasc.Silvic.,Oradea,4:91106.
BURESCU P., DONI N. (2006) Flora und Vegetation des Gebirges Pdurea
Craiului(Knigswald)(WestlicheKarpatenRumniens).manuscris.
CAINS.A.(1938)Thespeciesareacurve.AmericanMidlandNaturalist19:573581.
CLIN GABRIELA, MITITELU D., GURU M. (1994) Contribuii la cunoaterea
vegetaieidindepresiuneaOneti.StudiiiComunic.Muz.ti.Nat.,Bacu,1980
1993,13:4954.
CLINESCUR.I.(1969)BiogeografiaRomniei.Edit.tiinific,Bucureti.
CZCEANUI.,TURENSCHIE.(1959)Contribuiilastudiulpunilorifneelor
naturale din platforma Covurluiului. Lucr. ti. Inst. Agron. Ion Ionescu de la
Brad,Iai,209224.
CRU D. (1971) Aspecte din vegetaia ierboas de lunc i locuri depresionare
dintre CraiovaJiuDesnuiDunre. Studii i Cerc., Subcomisia OMN, filiala
Olteniei,Craiova,2:99108.
CRUD.(1971)VegetaialemnoasdintreJiuDesnuiCraiovaiDunre.Studiii
Cerc.,SubcomisiaOMN,filialaOlteniei,Craiova,2:213222.
CRU D. (1971) Vegetaia ruderal de pajiti, ci de comunicaie i terenuri
bttorite din interfluviu JiuDesnui. Studii i Cerc. Subcomisia OMN, filiala
Olteniei,Craiova,2:223228.
CRU D. (1972) Vegetaia acvatic i palustr dintre Jiu i Desnui. Studii i
Comunic.Muz.ti.Nat.,Bacu,177184.
CRU D. (1973) Vegetaia ruderal de locuri bogate n materie organic din
interfluviuJiuDesnui.AnaleleUniv.Craiova,SeriaIII,Craiova,5(15):4450.

479
CRU D. (1973) Vegetaia terenurilor nisipoase din interfluviul JiuDesnui.
AnaleleUniv.Craiova,SeriaIII.,Craiova,5(15):3643.
CRU D. (1979) Studiul geobotanic i agroproductiv al pajitilor dintre JiuDesnui
CraiovaiDunre,jud.Dolj.Rezumatultezeidedoctorat.Timioara.
CRU MARIANA (1970) Aspecte privind vegetaia lemnoas din bazinul
Amaradiei.AnaleleUniv.Craiova,Biol.,ti.Agric.,SeriaIII.,Craiova,2(12):8591.
CRUMARIANA(1973)VegetaiapajitilordedealdinbazinulAmaradiei.Analele
Univ.Craiova,SeriaIII.,Craiova,5(15):5158.
CERNELEAE.,SIMTEAN.(1985)PajitiledinMasivul Retezat.Lucr.ti.aleInst.de
Cerc. i Prod. pentru Cult. Pajit., MgureleBraov. Vol. X. Pajitile din Carpaii
Romniei,Bucureti,309323.
CERNELEA I., SIMTEA N., CAPA I. (1985) Pajitile din Munii arcu i Godeanu.
Lucr. ti. ale Inst. de Cerc. i Prod. pentru Cult. Pajit., MgureleBraov. Vol. X.
PajitiledinCarpaiiRomniei.Bucureti,323334.
CHIFUT.(1995)Contribuiilasintaxonomiavegetaieipajitilordinclasele Molinio
Arrhenatheretea Tx. 37 i Agrostietea stoloniferae Oberd. et al. 67 de pe teritoriul
Moldovei.Bul.Grd.Bot.,Iai,5:125132.
CHIFU T. (1995) Contributions la syntaxonomie de la vgtation de la classe
CarpinoFagetea(Br.Bl.etVlieg.1937)Jakucs1960surleterritoiredelaMoldavie
(Roumanie).Analele ti. Univ. Al.I. Cuza Seria nou, Biol. Veget. II., Iai, 41: 61
66.
CHIFU T., ANTOHI ANCA, BULIMAR FELICIA, CLUGR MAGDA,
DAVIDESCU G., HOREANU C., HUU MARINA, LUPACU ANGELA,
LUPACU G., MANOLIU A., MIHAI G., MITITELU D., MOIU TAMARA,
MURARIU ALEXANDRINA, NI MIHAELA, PISICDONOSE ALICE,
RUSAN M., TEFAN N., TOMA C., VIALARIU CRISTINA, VIALARIU G.
(1989) Caracterizarea ecologic a unor pajiti din Munii Climani. Analele ti.
Univ.Al.I.Cuza,SeriaII.Supliment,Iai,35:113142.
CHIFU T., ANTOHI ANCA, BORCEA MARGARETA, BULIMAR FELICIA,
CLUGRMAGDA,DAVIDESCUG.,FILIPESCUGEORGETA,HOREANUC.,
HUU MARINA, ION I., LUPACU ANGELA, LUPACU G., MANOLIU A.,
MIHAI G., MITITELU D., MOIU TAMARA, MURARIU ALEXANDRINA,
NI MIHAELA, PISICDONOSE ALICE, RUSAN M., SIMIONESCU
VIORICA, SOLOMON LIBERTINA, TEFAN N., TOMA C., VIALARIU
CRISTINA, VIALARIU G. (1989) Cercetri ecologice n pdurile de limit i
stufriurilesubalpinedinMuniiClimani.Analeleti.Univ.Al.I.Cuza,Seria
II.Supliment,Iai,35:65112.
CHIFU T., DAVIDESCU G., LUPACU G., PISICDONOSE ALICE, MURARIU
ALEXANDRINA, DSCLESCU D. (1987) Cercetri asupra molidiului cu
zmbru din Munii Climani. Mem. Sec. t. Acad. Rom., Bucureti, 1985, 8(1):
201214.
CHIFU T.,MNZUC.,ZAMFIRESCU OANA(2006). Flora i vegetaia Moldovei. Vol.
III.Edit.Univ.Al.I.Cuza,Iai.

480
CHIFU T., MITITELU D., DSCLESCU D. (1987) Flora i vegetaia judeului
Neam.Mem.Sec.ti.Acad.Rom.,Bucureti,10(1):281302.
CHIFU T., SRBU I. (2002) O nou contribuie la studiul fitosociologic al pdurilor
dinMoldova(Romnia).Bul.Grd.Bot.Iai,11:107122.
CHIFU T., SRBU I., TEFAN N. (2004) Fitocenoze din ordinul Quercetalia
pubescentisBr.Bl.1931em.So1964peteritoriulMoldovei(Romnia).Bul.Grd.
Bot.Iai,12:1744.
CHIFU T., SRBU I., TEFAN N., HUANU MARIANA, URUBARU B. (1999)
Phytocoenoses de lalliance Lathyro hallersteiniiCarpinion Bocaiu 1979 em.
Tuber1992surleterritoiredelaMoldavie.Analeleti.Univ.Al.I.Cuza,Seria
II.Biol.Veget.,Iai,45:141152.
CHIFUT.,SRBUI.,TEFANN.,URUBARUB.(1999)Contribuiilafitocenologia
fgetelor colinare i a crpinetelor din Podiul Central Moldovenesc. Bul. Grd.
Bot.Iai,8:4969.
CHIFU T., TEFAN N. (1973) Cercetri fitocenologice n pdurile din valea
Nemiorului (jud. Neam). Studii i Comunic. ti. Nat., Muz. Jud. Suceava,
Suceava,3:213253.
CHIFU T., TEFAN N. (1978) O nou contribuie la studiul vegetaiei ierboase din
bazinulRuluiSuceava.CercetriAgronomicedinMoldova,Iai,2:8590.
CHIFU T., TEFAN N. (1980) Vegetaia din bazinul Rului Suceava (IV). Studii i
Comunic.Muz.t.Nat.,Bacu,13:199208.
CHIFU T., TEFAN. (1982) Vegetaia din bazinul Rului Suceava (VI). Studii i
Comunic.,Soc.ti.Biol.