Sunteți pe pagina 1din 0

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007


Proba scris de limba i literatura romn
PROBA A
Varianta 41

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.


Timpul efectiv de lucru este de trei ore.
Subiectul I (40 de puncte)

Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare dintre urm toarele cerin e, cu privire la textul
de mai jos:
M uit n trecut i nu n eleg
Urmele pa ilor mei.
Privesc nghe ata z pad
Prin care picioarele mele descul e,
mi amintesc, s-au r nit,
Dar urmele lor nchipuie semne
n alfabetul unei limbi disp rute.
Ieri ce voiam s spun
i mine cum voi mai citi
Durerea mersului de-acum,
Cnd clipele obeze
Par ani i anii epoci
Nehot rte i f r sfr it?
Niciun r spuns nu se na te
Dect cnd nimeni nu mai are
Nevoie de el
i ntrebarea care-l a tepta
A murit.
(Ana Blandiana, Contratimp)

4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte

4 puncte
4 puncte
4 puncte

4 puncte
4 puncte

10.

Alc tuie te cte un enun cu antonimele cuvintelor descul e i obeze.


Eviden iaz , prin alc tuirea a dou enun uri, diferen a ntre formele niciun i nici un.
Transcrie, din text, patru cuvinte din cmpul semantic al c r ii.
Scrie patru termeni din familia lexical a cuvntului z pad .
Nume te dou teme/ motive literare existente n textul citat.
Transcrie, din text, dou cuvinte/ structuri prin care se eviden iaz
m rci lexico-gramaticale ale prezen ei eului liric.
Selecteaz din poezie, la alegere, o figur de stil i comenteaz rolul ei, n text.
Ilustreaz una dintre calit ile generale/ particulare ale stilului, n textul dat.
Comenteaz , n 6 - 10 rnduri, ultimele cinci versuri ale poeziei,
prin eviden ierea raportului dintre ideea poetic i mijloacele artistice.
Comenteaz semnifica ia titlului, n rela ie cu textul poeziei.

7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Subiectul al II - lea (20 de puncte)


Scrie un text de tip argumentativ, de 15 - 20 de rnduri, despre iubire, pornind de la urm toarea
afirma ie: ,,Numai cu inima po i vedea lucrurile corect; ceea ce este esen ial este invizibil pentru ochi.
(Antoine de Saint-Exupry)

Aten ie! n elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:


s respec i construc ia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor n scris, utilizarea mijloacelor
lingvistice adecvate acestuia;
4 puncte
- s ai con inutul i structura adecvate argument rii: formularea ipotezei/ a propriei opinii fa de
afirma ia dat ; enun area i dezvoltarea conving toare a cel pu in dou argumente (pro i/ sau
contra) adecvate ipotezei, formularea unei concluzii adecvate;
12 puncte
- s respec i normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie i
de punctua ie).
4 puncte
Not ! Punctajul pentru redactare se acord numai dac r spunsul respect limita minim de spa iu
precizat .

Varianta 41

1
Proba scris de limba i literatura romn

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

Subiectul al III - lea (30 de puncte)


Scrie un eseu, de 2 - 3 pagini, n care s comentezi evolu ia unui cuplu* de personaje dintr-un
roman de tip obiectiv, studiat. n elaborarea eseului, vei avea n vedere urm toarele repere:
- relevarea statutului ini ial i/ sau a tipului uman reprezentat de cele dou personaje alese;
- prezentarea a patru elemente ale textului narativ, semnificative pentru realizarea personajelor alese
(tem / motiv literar, perspectiv narativ , ac iune, conflict, rela ii temporale i spa iale,
momente ale subiectului etc.), prin referire la un roman obiectiv studiat;
- exemplificarea a dou modalit i/ procedee de caracterizare a personajelor alese, prin secven e sau
citate comentate;
- exprimarea unei opinii argumentate asupra rela iilor dintre cele dou personaje, din perspectiva
deznod mntului.
* cuplu pereche format din persoane (de sex opus)

Not ! Ordinea integr rii reperelor n cuprinsul lucr rii este la alegere.
Pentru con inutul eseului, vei primi 16 puncte (cte 4 puncte pentru fiecare cerin / reper); pentru
redactarea eseului, vei primi 14 puncte (organizarea ideilor n scris 3 puncte; utilizarea limbii literare
3 puncte; abilit i de analiz i de argumentare 3 puncte; ortografia 2 puncte; punctua ia 2 puncte;
a ezare n pagin , lizibilitatea 1 punct).
n vederea acord rii punctajului pentru redactare, eseul trebuie s aib minimum 2 pagini.

2
Proba scris de limba i literatura romn

Varianta 41