Sunteți pe pagina 1din 464

Somajul - Aspecte generale

A. Categorii de beneficiari

In sensul Legii nr. 76/2002, somer - persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) este in cautarea unui loc de munca de la varsta de minimum 16 ani si pana la indeplinirea conditiilor de pensionare;

b) starea de sanatate si capacitatile fizice si psihice o fac apta pentru prestarea unei munci;

c) nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valo

Beneficiari ai prevederilor Legii 76/2002 sunt persoanele in cautarea unui loc de munca, aflate in una dintre urmatoarele situ

a) au devenit someri;

b) nu au putut ocupa loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamant;

c) ocupa un loc de munca si, din diferite motive, doresc schimbarea acestuia;

d) au obtinut statutul de refugiat sau alta forma de protectie internationala, conform legii;

e) cetateni straini sau apatrizi care au fost incadrati in munca sau au realizat venituri in Romania, conform legii;

f) nu au putut ocupa loc de munca dupa repatriere sau dupa eliberarea din detentie.

In vederea stabilirii dreptului de indemnizatie de somaj, somerii sunt persoanele care se pot gasi in una dintre urmatoarele si

a) le-au incetat raporturile de munca din motive neimputabile lor;

b) le-au incetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;

c) le-a incetat mandatul pentru care au fost numiti sau alesi, daca anterior nu au fost incadrati in munca sau daca reluarea act

d) a expirat durata pentru care militarii au fost angajati pe baza de contract sau li s-a desfacut contractul din motive neimputa

e) le-a incetat raportul de munca in calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;

f) au incheiat contract de asigurare pentru somaj si nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii,

g) au incetat activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate si care, ulterior, au redobandit capacitatea de munca si nu

h) le-au incetat raporturile de munca sau de serviciu din motive neimputabile lor, in perioada de suspendare a acestora, potri

j) reintegrarea in munca, dispusa prin hotarare judecatoreasca definitiva, nu mai este posibila la unitatile la care au fost incad

k) le-a incetat activitatea desfasurata exclusiv pe baza conventiei civile.

Sunt asimilate somerilor persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii:

a) sunt absolventi ai institutiilor de invatamant, in varsta de minimum 16 ani, care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire

b) sunt absolventi ai scolilor speciale pentru persoane cu handicap in varsta de minimum 16 ani, care nu au reusit sa se incadr

B. Categorii de asigurati

In sistemul asigurarilor pentru somaj sunt asigurate persoanele fizice, denumite in continuare asigurati.

Asiguratii pot fi:

a) cetatenii romani care sunt incadrati in munca sau realizeaza venituri in Romania, in conditiile legii, cu exceptia persoanelor

b) cetateni romani care lucreaza in strainatate, in conditiile legii;

c) cetateni straini sau apatrizi care, pe perioada in care au domiciliul sau resedinta in Romania, sunt incadrati in munca sau re

Asiguratii au obligatia sa plateasca contributiile de asigurari pentru somaj si au dreptul sa beneficieze de indemnizatie de som

In sistemul asigurarilor pentru somaj sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:

a) persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau pe baza de contract de munca temporar

b) functionarii publici si alte persoane care desfasoara activitati pe baza actului de numire;

c) persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative o

d) soldatii si gradatii voluntari;

e) persoanele care au raport de munca in calitate de membru cooperator;

f) alte persoane care realizeaza venituri din activitati desfasurate potrivit legii si care nu se regasesc in una dintre situatiile pre

Angajatorii la care isi desfasoara activitatea persoanele de mai sus sunt obligati sa depuna, potrivit prevederilor legale, pana l

Se pot asigura in sistemul asigurarilor pentru somaj, urmatoarele persoane:

a) asociat unic, asociati;

b) administratori care au incheiat contracte potrivit legii;

c) persoane autorizate sa desfasoare activitati independente;

d) membri ai asociatiei familiale;

e) cetateni romani care lucreaza in strainatate, conform legii;

f) alte persoane care realizeaza venituri din activitati desfasurate potrivit legii si care nu se regasesc in una dintre situatiile pre

Persoanele de mai sus pot incheia contract de asigurare pentru somaj cu agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei r

Venitul lunar pentru care se asigura persoanele de mai sus nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara gara

C. Indemnizatia de somaj

Somerii beneficiaza de indemnizatie de somaj daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii;

b) nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului soc

c) nu indeplinesc conditiile de pensionare, conform legii;

d) sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resed

La stabilirea perioadei de 24 de luni, nu se iau in calcul:

a) perioada de suspendare a raporturilor de munca sau de serviciu, cu exceptia perioadei de incapacitate temporara de munc

b) perioada de pensionare pentru invaliditate, daca aceasta nu depaseste 12 luni;

c) perioada cuprinsa intre data suspendarii raporturilor de munca sau de serviciu si data incetarii motivului pentru care aceste

d) perioada cuprinsa intre data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu si data ramanerii definitive a hotararii judecato

Pentru persoanele incadrate cu contract individual de munca cu timp partial, stagiul de cotizare se stabileste proportional cu

Pentru persoanele incadrate cu contract de munca temporara, stagiul de cotizare se stabileste in functie de durata fiecarei m

Constituie stagiu de cotizare si perioadele pentru care angajatorul este scutit, in conditiile legii, de plata contributiei datorate

Somerii beneficiaza de indemnizatii de somaj daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul;

b) nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului soc

c) nu indeplinesc conditiile de pensionare, conform legii.

Pentru persoanele care au avut raporturile de munca sau de serviciu suspendate, cu exceptia perioadei de incapacitate temp

Pentru persoanele care au incetat activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate si care, ulterior, au redobandit capac

Pentru persoanele carora le-au incetat raporturile de munca sau de serviciu din motive neimputabile lor, in perioada de suspe

Constituie stagiu de cotizare perioadele in care angajatii sau, dupa caz, si angajatorii au datorat contributii de asigurari pentru

Prestatiile de somaj aferente drepturilor stabilite de institutiile competente in materie de somaj din alte state membre ale Un

La stabilirea stagiului minim de cotizare de 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii, nu se iau in

Perioadele care reprezinta stagiu de cotizare si care au fost utilizate pentru stabilirea si acordarea anterioara a unui drept la in

Indemnizatia de somaj se acorda persoanelor indreptatite, la cerere, dupa caz, de la data:

a) incetarii raporturilor de munca;

b) incetarii raporturilor de serviciu;

c) incetarii mandatului pentru care au fost numite sau alese;

d) expirarii duratei sau desfacerii contractului militarilor angajati pe baza de contract.

e) incetarii calitatii de membru cooperator;

f) incetarii contractului de asigurare pentru somaj;

g) incetarii motivului pentru care au fost pensionate;

h) incetarii motivului pentru care au fost suspendate raporturile de munca sau de serviciu;

i) ramanerii definitive a hotararii judecatoresti;

j) incetarii activitatii desfasurate exclusiv pe baza conventiei civile;

k) expirarii perioadei de 60 de zile, de la absolvire;

l) absolvirii, pentru absolventii scolilor speciale pentru persoane cu handicap in varsta de minimum 16 ani, care nu au reusit s

m) expirarii perioadei de 30 de zile de la data lasarii la vatra.

Indemnizatia de somaj se acorda de la data prevazuta mai sus, daca cererea este inregistrata la agentia pentru ocuparea forte

Daca cererea este inregistrata dupa expirarea termenului de 10 de zile, dar nu mai tarziu de 12 luni de la data prevazuta la art

Indemnizatia de somaj se acorda somerilor, pe perioade stabilite diferentiat, in functie de stagiul de cotizare, dupa cum urme

a) 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an;

b) 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani;

c) 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.

Cuantumul indemnizatiei de somaj este o suma acordata lunar si in mod diferentiat, in functie de stagiul de cotizare, dupa cu

a) 75% din din valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de

b) suma prevazuta la lit. a) la care se adauga o suma calculata prin aplicarea asupra mediei salariului de baza lunar brut pe ult

Prin salariu de baza lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, se intelege baza lunara de calcul al contributiei individ

Pentru persoanele care au fost asigurate in baza unui contract de asigurare pentru somaj, la determinarea sumei calculate pr

Pentru persoanele fizice care au realizat venituri de natura profesionala pentru care, potrivit prevederilor art. III din Ordonan

Incepand cu declararea contributiilor sociale datorate conform legii, potrivit titlului IX.2 Contributii sociale obligatorii din Le

In situatia in care rezultatul obtinut este egal cu numarul de zile lucratoare in luna, stagiul de cotizare este egal cu o luna.

In situatia in care rezultatul obtinut este mai mic decat numarul de zile lucratoare in luna, la stabilirea stagiului de cotizare se

Pentru asiguratii cu mai multe contracte individuale de munca, numarul de zile cu norma intreaga lucrate in luna, folosite la s

Prin exceptie, pentru perioadele in care se aplica scutire de la plata contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj si const

Prin exceptie, pentru perioada pentru care se aplica scutirea de la plata contributiei datorate de angajator la bugetul asigurar

Pentru persoanele care realizeaza venituri din drepturi de autor si drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13.1 din

Cotele procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare, sunt:

a) 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 3 ani;

b) 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani;

c) 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 10 ani;

d) 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani.

Pentru persoanele care au fost asigurate in baza unui contract de asigurare pentru somaj, la determinarea sumei calculate pr

Indemnizatia de somaj se acorda somerilor care sunt absolventi ai institutiilor de invatamant, in varsta de minimum 16 ani, si

Indemnizatia de somaj se acorda somerilor care sunt absolventi ai institutiilor de invatamant, in varsta de minimum 16 ani, ca

Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj au urmatoarele obligatii:

a) sa se prezinte lunar, pe baza programarii sau ori de cate ori sunt solicitate, la agentia pentru ocuparea fortei de munca la ca

b) sa comunice in termen de 3 zile agentiei pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate orice modificare a cond

c) sa participe la serviciile pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentia pentru ocuparea fortei de

d) sa caute activ un loc de munca.

e) sa instiinteze in scris agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate aparitia starii de incapacitate tempo

Obligatia prevazuta la lit. c) nu se aplica in situatia in care persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj participa la p

Persoanele de mai sus au obligatia sa prezinte lunar, la data programarii prevazute la lit. a), agentiei pentru ocuparea fortei d

Nu beneficiaza de indemnizatie de somaj persoanele care, la data solicitarii dreptului, refuza un loc de munca potrivit pregati

Nu beneficiaza de indemnizatie de somaj absolventii care, la data solicitarii dreptului, urmeaza o forma de invatamant.

Indemnizatia de somaj se plateste lunar.

Pentru fractiuni de luna indemnizatia de somaj se calculeaza proportional cu numarul de zile calendaristice din luna respectiv

Inregistrarea persoanei in cautarea unui loc de munca se face la agentia locala pentru ocuparea fortei de munca ori la punctu

Pentru completarea fisei persoana in cautarea unui loc de munca va prezenta urmatoarele acte:

a) actul de identitate;

b) actele de studii si de calificare;

c) carnetul de munca, in cazul persoanelor provenite din munca;

d) adeverinta medicala din care sa rezulte ca este apta de munca sau ca are eventuale restrictii medicale.

In cazul in care agentia locala pentru ocuparea fortei de munca sau punctul de lucru poate oferi, in urma procedurii de medie

Daca persoana in cautarea unui loc de munca nu poate fi repartizata corespunzator pregatirii profesionale si nivelului studiilo

Cererea va fi completata de persoana in cautarea unui loc de munca sau de functionarul public al agentiei locale pentru ocup

Cererea va fi insotita de urmatoarele documente:

a) actul de identitate, in original si in copie;

b) actele de studii si de calificare, in original si in copie;

c) certificatul de nastere, in original si in copie;

d) certificatul de casatorie, in original si in copie;

e) adeverinta medicala, din care sa rezulte ca este apta de munca sau ca are eventuale restrictii medicale;

f) acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri sau ca realizeaza din activitati a

g) declaratia pe propria raspundere, din care sa rezulte ca nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau ca realizeaza din act

In afara actelor si documentelor prevazute mai sus, care urmeaza sa fie prezentate de toate categoriile de solicitanti de indem

A. in cazul persoanelor provenite din munca:

a) carnetul de munca, in original si in copie, si adeverinta eliberata de ultima unitate, din care sa rezulte data si motivul inceta

b) copie de pe hotararea definitiva de reintegrare in munca, atunci cand reintegrarea nu mai este posibila la unitatea la care p

c) dovada din care sa rezulte ca reincadrarea in munca nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajator

d) declaratie pe propria raspundere a persoanei in cautarea unui loc de munca, in cazul in care aceasta nu poate obtine dovad

B. in cazul pensionarilor de invaliditate care isi redobandesc capacitatea de munca:

a) carnetul de munca, in original si in copie;

b) decizia de revizuire medicala, in original si in copie, emisa de medicul expert al asigurarilor sociale, din care sa rezulte redo

c) adeverinta de la ultima unitate sau dovada de la organele competente, din care sa rezulta ca reincadrarea in munca nu mai

d) declaratie pe propria raspundere a persoanei in cautarea unui loc de munca, in cazul in care aceasta nu poate obtine dovad

C. in cazul persoanelor care au beneficiat de concediu pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv

a) carnetul de munca, in original si in copie;

b) certificatul de nastere al copilului, in original si in copie;

c) dovada din care sa rezulte ca reincadrarea in munca nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajator

d) declaratie pe propria raspundere a persoanei in cautarea unui loc de munca, in cazul in care aceasta nu poate obtine dovad

D. in cazul persoanelor care au cel putin varsta de 18 ani si au incheiat contract de asigurare pentru somaj: copie de pe contra

E. in cazul absolventilor institutiilor de invatamant, in varsta de minimum 18 ani, care intr-o perioada de 60 de zile de la absol

a) actul de absolvire a formei respective de invatamant, in original si in copie;

b) declaratie pe propria raspundere a absolventilor ca nu urmeaza o forma de invatamant la data solicitarii dreptului;

F. in cazul absolventilor scolilor speciale pentru persoane cu handicap sau ai institutiilor de invatamant, in varsta de 16 ani, ca

a) actul de absolvire a formei respective de invatamant, inclusiv a scolilor speciale pentru persoane cu handicap, in original si

b) declaratia absolventilor ca nu urmeaza o forma de invatamant la data solicitarii dreptului;

c) actele doveditoare privind lipsa sustinatorilor legali sau insolvabilitatea acestora de a presta obligatia legala de intretinere d

d) actele de deces ale parintilor sau ale altor sustinatori legali;

e) actele eliberate de organele competente: instante judecatoresti, autoritate tutelara etc., din care sa rezulte imposibilitatea

f) actul care consemneaza rezultatul anchetei sociale efectuate la cererea absolventilor;

G. in cazul persoanelor care au efectuat stagiul militar:

a) livretul militar sau adeverinta de lasare la vatra, in original si in copie;

b) declaratie pe propria raspundere ca inainte de efectuarea stagiului militar persoana nu a fost incadrata in munca;

c) carnetul de munca, in original si in copie, pentru persoanele care inainte de efectuarea stagiului militar au fost incadrate in

d) dovada din care sa rezulte ca reincadrarea in munca nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajator

e) declaratie pe propria raspundere a persoanei in cautarea unui loc de munca, in cazul in care aceasta nu poate obtine dovad

Copiile de pe acte se certifica de functionarul public care intocmeste dosarul, prin:

a) inscrierea mentiunii "in conformitate cu originalul";

b) numele, prenumele si semnatura functionarului public care a facut mentiunea;

c) data la care s-a facut mentiunea.

Actele in original pentru care s-a pastrat copia la dosar se restituie titularului.

Dispozitia privind stabilirea dreptului de indemnizatie de somaj se inmaneaza titularului la data aplicarii primei vize in carnetu

Persoanelor care indeplinesc conditiile pentru acordarea indemnizatiei de somaj li se elibereaza, pentru perioada acordarii ac

Carnetul de evidenta va purta acelasi numar de identificare cu cel al dosarului intocmit pentru acordarea indemnizatiei de som

Carnetul de evidenta se vizeaza lunar de catre agentia locala pentru ocuparea fortei de munca sau de catre punctul de lucru,

Agentia locala pentru ocuparea fortei de munca sau punctul de lucru are obligatia de a-i comunica persoanei indreptatite sa p

Persoanelor care nu indeplinesc conditiile de acordare a indemnizatiei de somaj li se comunica dispozitia de respingere a drep

In cazul in care somerul isi schimba domiciliul sau, dupa caz, resedinta, dosarul de somaj va fi transferat agentiei locale pentru

Incetarea platii indemnizatiilor de somaj acordate beneficiarilor are loc dupa cum urmeaza:

a) la data incadrarii in munca, conform legii, pentru o perioada mai mare de 12 luni;

b) la data cand realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri lunare mai mari decat valoarea indicatorului social de

c) la 90 de zile de la data emiterii autorizatiei de functionare pentru a desfasura activitati independente sau a certificatului de

d) la data refuzului nejustificat de a se incadra intr-un loc de munca conform pregatirii sau nivelului studiilor;

e) la data refuzului nejustificat de a participa la servicii pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala sau la data intre

f) daca perioada de pensionare pentru invaliditate depaseste 12 luni;

g) la data indeplinirii conditiilor de pensionare pentru limita de varsta, de la data solicitarii pensiei anticipate sau la data cand

h) la data plecarii in strainatate a beneficiarului pentru o perioada mai mare de 3 luni;

i) la data inceperii executarii unei pedepse privative de libertate pentru o perioada mai mare de 12 luni;

j) in cazul decesului beneficiarului;

k) la expirarea termenelor prevazute la art. 45 alin. (2), (3) si (31) din Legea 76/2002;

l) la expirarea termenelor prevazute la art. 39 alin. (1), respectiv la art. 40 alin. (1) din Legea 76/2002;

m) la data admiterii intr-o forma de invatamant, in cazul persoanelor asimilate somerilor.

In cazul in care persoana care primeste indemnizatie de somaj indeplineste conditiile de pensionare in conformitate cu legisla

Suspendarea platii indemnizatiilor de somaj acordate beneficiarilor are loc dupa cum urmeaza:

a) la data la care nu si-a indeplinit obligatia prevazuta la art. 41 alin. (1) lit. a) din Legea 76/2002;

b) pe perioada indeplinirii obligatiilor militare;

c) la data incadrarii in munca, conform legii, pe o perioada de cel mult 12 luni;

d) la data plecarii din tara pe o perioada mai mica de 3 luni, la cererea persoanei, precum si, dupa caz, la data obtinerii autoriz

e) pe perioada in care este arestat preventiv sau pentru executarea unei pedepse privative de libertate de pana la 12 luni;

f) la data pensionarii pentru invaliditate;

g) pe perioada acordarii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, a indemnizatiei de maternitate si a indemniz

h) pe perioada incapacitatii temporare de munca mai mare de 3 zile datorita accidentelor survenite in perioada cursurilor de

i) pe perioada acordarii platilor compensatorii, potrivit legii.

Repunerea in plata, dupa suspendarea in conditiile de la lit. a) se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai ta

Repunerea in plata, dupa suspendarea in conditiile art. 45 alin. (1) lit. b), c) si e)-i) din Legea 76/2002, se face de la data depun

Repunerea in plata, dupa suspendarea in conditiile art. 45 alin. (1) lit. d) din Legea 76/2002, se face de la data depunerii cerer

Beneficiarii de indemnizatie de somaj sunt asigurati in sistemul asigurarilor sociale de stat si in sistemul asigurarilor sociale de

Perioada de suspendare prevazuta la lit. a) face parte din perioada de acordare a indemnizatiei de somaj.

Perioada de suspendare a indemnizatiei de somaj pe perioada acordarii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de mun

Autor: CALUIANU DRAGOS FLORIN Avocat

conditiilor de pensionare;

t legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca, i

ate in una dintre urmatoarele situatii:

ania, conform legii;

t gasi in una dintre urmatoarele situatii:

ati in munca sau daca reluarea activitatii nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului;

ut contractul din motive neimputabile lor;

activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare;

bandit capacitatea de munca si nu au reusit sa se incadreze in munca;

da de suspendare a acestora, potrivit legii;

la la unitatile la care au fost incadrate in munca anterior, din cauza incetarii definitive a activitatii, sau la unitatile care au preluat patrimo

rioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;

ani, care nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;

re asigurati.

tiile legii, cu exceptia persoanelor care au calitatea de pensionari;

nia, sunt incadrati in munca sau realizeaza venituri, in conditiile legii.

eneficieze de indemnizatie de somaj,.

a de contract de munca temporara, in conditiile legii, cu exceptia persoanelor care au calitatea de pensionari;

l autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului;

egasesc in una dintre situatiile prevazute la lit. a)-e), in conditiile in care pentru aceste persoane asupra veniturilor respective exista obliga

potrivit prevederilor legale, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza veniturile persoanelor respective,

egasesc in una dintre situatiile prevazute la lit. a)-e).

uparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, daca au cel putin varsta de 18 ani si sunt asigura

ul de baza minim brut pe tara garantat in plata, stabilit potrivit legii, si mai mare decat echivalentul a de 5 ori castigul salarial mediu brut, s

nregistrarii cererii;

ci decat valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare;

au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, daca au avut ultimul loc de munca ori au realizat venituri in acea localitate.

e incapacitate temporara de munca in care plata indemnizatiei se suporta de unitate, conform legii;

etarii motivului pentru care acestea au fost suspendate;

erii definitive a hotararii judecatoresti de reintegrare in munca, daca aceasta perioada nu depaseste 12 luni.

zare se stabileste proportional cu timpul efectiv lucrat, prin cumularea stagiilor realizate in baza contractelor individuale de munca cu timp

ste in functie de durata fiecarei misiuni, respectiv de timpul cat persoanele se afla la dispozitia agentului de munca temporara, intre misiu

egii, de plata contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj.

au domiciliul;

ci decat valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare;

a perioadei de incapacitate temporara de munca in care plata indemnizatiei se suporta de unitate, conform legii, stagiul minim de cotizar

care, ulterior, au redobandit capacitatea de munca si nu au reusit sa se incadreze in munca si a celor in cazul carora reintegrarea in munca

mputabile lor, in perioada de suspendare a acestora, potrivit legii, stagiul minim de cotizare se realizeaza prin cumularea perioadelor de as

orat contributii de asigurari pentru somaj in sistemul asigurarilor pentru somaj in Romania, precum si in alte tari, in conditiile stabilite prin

omaj din alte state membre ale Uniunii Europene pot fi mentinute in plata in Romania, in conditiile dispozitiilor referitoare la prestatia de

ei inregistrarii cererii, nu se iau in considerare perioadele care reprezinta stagiu de cotizare utilizate pentru stabilirea si acordarea anterioa

darea anterioara a unui drept la indemnizatie de somaj se iau in considerare la stabilirea stagiului de cotizare in functie de care se stabiles

nimum 16 ani, care nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;

a la agentia pentru ocuparea fortei de munca in termen de 10 de zile de la aceasta data.

12 luni de la data prevazuta la art. 38 alin. (1) din Legea 76/2002, indemnizatia de somaj se acorda incepand cu data inregistrarii cererii. T

tagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:

tie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:

pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an;

salariului de baza lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare.

ara de calcul al contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj prevazuta la titlul IX.2 Contributii sociale obligatorii din Lege

determinarea sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare, se va avea in vedere ven

t prevederilor art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 si alte mas

ntributii sociale obligatorii din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, numarul de zile cu norma intreaga lucrate i

e cotizare este egal cu o luna.

stabilirea stagiului de cotizare se iau in considerare numai zilele cu norma intreaga lucrate in luna, calculate potrivit modalitatii de calcul.

treaga lucrate in luna, folosite la stabilirea stagiului de cotizare, se obtine prin insumarea numarului de zile cu norma intreaga lucrate in lu

asigurarilor pentru somaj si constituie stagiu de cotizare fara plata contributiei, potrivit dispozitiilor legale, numarul de zile cu norma intre

e de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2010 privind reglementarea un

potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13.1 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pentru persoanele care realiz

determinarea sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare, se va avea in vedere ven

t, in varsta de minimum 16 ani, si care sunt absolventi ai scolilor speciale pentru persoane cu handicap in varsta de minimum 16 ani sau c

t, in varsta de minimum 16 ani, care sunt absolventi ai scolilor speciale pentru persoane cu handicap in varsta de minimum 16 ani, o singu

tru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate, pentru a primi sprijin in vederea incadrarii in munca;

registrate orice modificare a conditiilor care au condus la acordarea drepturilor;

gentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate;

paritia starii de incapacitate temporara de munca si datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor si unitatea in care funct

demnizatie de somaj participa la programe de formare profesionala, organizate in conditiile legii, a caror finantare este asigurata din asist

agentiei pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate dovada participarii lor la programe de formare profesionala a caror fin

a un loc de munca potrivit pregatirii sau nivelului studiilor sau refuza participarea la servicii pentru stimularea ocuparii si de formare profe

aza o forma de invatamant.

e calendaristice din luna respectiva.

area fortei de munca ori la punctul de lucru in a carui raza isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta, daca a avut ultimul loc de munca sau

ctii medicale.

oferi, in urma procedurii de mediere, un loc de munca corespunzator pregatirii profesionale si nivelului studiilor, se va emite dispozitia de

ii profesionale si nivelului studiilor, dar indeplineste conditiile pentru a primi indemnizatie de somaj, va depune o cerere pentru acordare

blic al agentiei locale pentru ocuparea fortei de munca si va purta semnatura olografa a persoanei in cautarea unui loc de munca.

ictii medicale;

uri sau ca realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj;

a venituri sau ca realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj.

categoriile de solicitanti de indemnizatie de somaj, cererea pentru acordarea indemnizatiei de somaj va fi insotita, dupa caz, si de:

re sa rezulte data si motivul incetarii raporturilor de munca sau de serviciu;

i este posibila la unitatea la care persoana a fost incadrata in munca anterior din cauza incetarii definitive a activitatii sau la unitatea care

rii definitive a activitatii angajatorului, respectiv adeverinta de la unitatea care a preluat patrimoniul unitatii in care persoana a fost incadr

are aceasta nu poate obtine dovada din care sa rezulte ca reincadrarea in munca nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activit

or sociale, din care sa rezulte redobandirea capacitatii de munca;

a ca reincadrarea in munca nu mai este posibila din lipsa unui post vacant de natura celui ocupat anterior, respectiv din cauza incetarii def

are aceasta nu poate obtine dovada din care sa rezulte ca reincadrarea in munca nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activit

plinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap:

rii definitive a activitatii angajatorului;

are aceasta nu poate obtine dovada din care sa rezulte ca reincadrarea in munca nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activit

pentru somaj: copie de pe contractul de asigurare pentru somaj, incheiat cu agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza isi a

perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca:

a data solicitarii dreptului;

nvatamant, in varsta de 16 ani, care, in cazuri justificate, sunt lipsiti de sustinatori legali sau ai caror sustinatori legali dovedesc ca sunt in

ersoane cu handicap, in original si in copie;

sta obligatia legala de intretinere datorata minorilor;

din care sa rezulte imposibilitatea sustinatorilor legali de a presta obligatia legala de intretinere datorata minorilor;

fost incadrata in munca;

agiului militar au fost incadrate in munca;

rii definitive a activitatii angajatorului;

are aceasta nu poate obtine dovada din care sa rezulte ca reincadrarea in munca nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activit

ata aplicarii primei vize in carnetul de evidenta.

eaza, pentru perioada acordarii acestui drept, un carnet de evidenta.

ru acordarea indemnizatiei de somaj.

nca sau de catre punctul de lucru, pe baza actului de identitate, iar in cazul persoanelor provenite din munca, si pe baza carnetului de mun

munica persoanei indreptatite sa primeasca indemnizatie de somaj data la care se face plata drepturilor cuvenite.

ica dispozitia de respingere a dreptului de indemnizatie de somaj, impreuna cu actele care insotesc cererea solutionata nefavorabil, cu ex

fi transferat agentiei locale pentru ocuparea fortei de munca sau punctului de lucru in a carui raza isi are noul domiciliu sau resedinta, in b

at valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare;

dependente sau a certificatului de inmatriculare, conform legii, daca realizeaza venituri lunare mai mari decat valoarea indicatorului socia

ivelului studiilor;

mare profesionala sau la data intreruperii acestora din motive imputabile persoanei;

ensiei anticipate sau la data cand pensia de invaliditate devine nerevizuibila;

e de 12 luni;

nsionare in conformitate cu legislatia in vigoare, agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in

dupa caz, la data obtinerii autorizarii pentru mentinerea platii indemnizatiei de somaj, la cererea persoanei care se deplaseaza in interior

de libertate de pana la 12 luni;

atiei de maternitate si a indemnizatiei pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv de 3 ani in cazul copilului cu

urvenite in perioada cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare sau, dupa caz, a altor forme de pregatire profesionala, in timpul si d

ererii beneficiarului, dar nu mai tarziu de 60 de zile calendaristice de la data suspendarii.

76/2002, se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data incetarii situatiei care

se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai tarziu de 3 luni de la data suspendarii in conditiile art. 45 alin. (1) lit. d) din L

in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si beneficiaza de toate drepturile prevazute de lege pentru asiguratii acestor sisteme.

tiei de somaj.

u incapacitate temporara de munca, prevazuta la lit. g), face parte din perioada de acordare a indemnizatiei de somaj in situatia in care nu

mularii ocuparii fortei de munca, in vigoare.

gajatorului;

unitatile care au preluat patrimoniul acestora;

veniturilor respective exista obligatia, potrivit legii, de plata a contributiei de asigurari pentru somaj.

veniturile persoanelor respective, declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale si evidenta nominala a persoanelor asigurat

tin varsta de 18 ani si sunt asigurate in sistemul public de pensii si in sistemul asigurarilor sociale de sanatate.

5 ori castigul salarial mediu brut, stabilit potrivit legii, in vigoare in luna pentru care se plateste contributia de asigurare pentru somaj.

telor individuale de munca cu timp partial.

de munca temporara, intre misiuni.

orm legii, stagiul minim de cotizare se realizeaza prin cumularea perioadei de asigurare realizate inainte de suspendare cu perioada de asi

azul carora reintegrarea in munca, dispusa prin hotarare judecatoreasca definitiva, nu mai este posibila la unitatile la care au fost incadrat

prin cumularea perioadelor de asigurare realizate inainte de suspendarea raporturilor de munca sau de serviciu.

alte tari, in conditiile stabilite prin acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte.

ozitiilor referitoare la prestatia de somaj, prevazute de reglementarile comunitare cu privire la aplicarea regimurilor de securitate sociala a

tru stabilirea si acordarea anterioara a unui drept la indemnizatie de somaj.

tizare in functie de care se stabileste perioada pentru care se acorda indemnizatia de somaj si cuantumul acestui drept.

pand cu data inregistrarii cererii. Termenul de maximum 12 luni este termen de decadere din drepturi.

e in functie de stagiul de cotizare.

ributii sociale obligatorii din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pe ultimele 12 luni in care s-a realizat stagiul d

cotizare, se va avea in vedere venitul lunar declarat in contractul de asigurare pentru somaj la care aceste persoane s-au asigurat, potrivit

area Legii nr. 571/2003 si alte masuri financiar-fiscale, aprobata prin Legea nr. 279/2010, cu modificarile ulterioare, s-a datorat si s-a platit

de zile cu norma intreaga lucrate in luna, folosite la stabilirea stagiului de cotizare, pe baza informatiilor cuprinse in declaratiile lunare priv

ulate potrivit modalitatii de calcul. In situatia in care rezultatul obtinut ca urmare a aplicarii formulei este exprimat in fractiuni de zile cu no

ile cu norma intreaga lucrate in luna, folosite la stabilirea stagiului de cotizare, pentru fiecare contract individual de munca.

le, numarul de zile cu norma intreaga lucrate in luna, folosite la stabilirea stagiului de cotizare, se calculeaza cu formula: numarul de ore e

13/2010 privind reglementarea unor masuri in vederea stimularii crearii de noi locuri de munca si diminuarii somajului in anul 2010, apro

m si pentru persoanele care realizeaza venituri din activitati profesionale desfasurate in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit C

cotizare, se va avea in vedere venitul lunar declarat in contractul de asigurare pentru somaj.

n varsta de minimum 16 ani sau care intr-o perioada de 30 de zile de la data lasarii la vatra nu s-au putut incadra in munca, pe o perioada

varsta de minimum 16 ani, o singura data, pentru fiecare forma de invatamant absolvita.

rescriptor si unitatea in care functioneaza acesta, in termen de 24 de ore de la data acordarii concediului medical. In situatia in care aparit

finantare este asigurata din asistenta financiara nerambursabila primita de Romania, in calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin

e formare profesionala a caror finantare este asigurata din asistenta financiara nerambursabila primita de Romania, in calitate de stat mem

larea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentiile pentru ocuparea fortei de munca.

a a avut ultimul loc de munca sau a realizat venituri in acea localitate, prin completarea fisei al carei model este prezentat in anexa nr. 1 la

tudiilor, se va emite dispozitia de repartizare, intocmita conform modelului prezentat in anexa nr. 2 la Procedura din 22/02/2002 de prim

depune o cerere pentru acordarea indemnizatiei de somaj, conform anexei nr. 3 la Procedura din 22/02/2002 de primire si de solutionare

utarea unui loc de munca.

a fi insotita, dupa caz, si de:

ve a activitatii sau la unitatea care a preluat patrimoniul acesteia;

tatii in care persoana a fost incadrata anterior, din care sa rezulte desfiintarea postului;

n cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului, urmand ca agentia locala pentru ocuparea fortei de munca sa verifice la organele com

r, respectiv din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului;

n cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului, urmand ca agentia locala pentru ocuparea fortei de munca sa verifice la organele com

n cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului, urmand ca agentia locala pentru ocuparea fortei de munca sa verifice la organele com

ortei de munca in a carei raza isi au domiciliul sau resedinta;

inatori legali dovedesc ca sunt in imposibilitatea de a presta obligatia legala de intretinere datorata minorilor:

a minorilor;

n cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului, urmand ca agentia locala pentru ocuparea fortei de munca sa verifice la organele com

unca, si pe baza carnetului de munca.

rea solutionata nefavorabil, cu exceptia celor care au stat la baza respingerii dreptului de indemnizatie de somaj.

e noul domiciliu sau resedinta, in baza cererii depuse la agentia locala pentru ocuparea fortei de munca sau la punctul de lucru unde este i

decat valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare;

spectiv a municipiului Bucuresti, inceteaza plata indemnizatiei de somaj si intocmeste actele in vederea pensionarii.

anei care se deplaseaza in interiorul Comunitatii Europene si al Spatiului Economic European pentru a cauta un loc de munca si doreste sa

pectiv de 3 ani in cazul copilului cu handicap;

egatire profesionala, in timpul si din cauza practicii profesionale;

e de la data incetarii situatiei care a condus la suspendare.

onditiile art. 45 alin. (1) lit. d) din Legea 76/2002.

asiguratii acestor sisteme.

atiei de somaj in situatia in care nu este indeplinita obligatia de instiintare in scris a agentiei pentru ocuparea fortei de munca despre apar

a nominala a persoanelor asigurate, prevazuta de lege.

tia de asigurare pentru somaj.

de suspendare cu perioada de asigurare realizata dupa reluarea activitatii.

la unitatile la care au fost incadrate in munca anterior, din cauza incetarii definitive a activitatii, sau la unitatile care au preluat patrimoniu

regimurilor de securitate sociala a salariatilor, lucratorilor independenti si membrilor familiilor acestora care se deplaseaza in interiorul C

l acestui drept.

12 luni in care s-a realizat stagiul de cotizare.

te persoane s-au asigurat, potrivit legii, si la care s-a calculat si s-a platit contributia datorata bugetului asigurarilor pentru somaj.

ulterioare, s-a datorat si s-a platit contributia individuala de asigurari pentru somaj, la determinarea sumei calculate prin aplicarea unei c

cuprinse in declaratiile lunare privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor a

e exprimat in fractiuni de zile cu norma intreaga lucrata in luna, orele care corespund unei fractiuni de zile cu norma intreaga lucrata in lun

ndividual de munca.

eaza cu formula: numarul de ore efectiv lucrate in luna, in care se includ si orele suspendate in luna pentru incapacitate temporara de mu

uarii somajului in anul 2010, aprobata prin Legea nr. 185/2010, numarul de zile cu norma intreaga lucrate in luna, folosite la stabilirea sta

or/conventiilor incheiate potrivit Codului civil, perioadele in care s-au datorat si s-au platit contributiile individuale de asigurari pentru som

t incadra in munca, pe o perioada de 6 luni si este o suma fixa, lunara, al carei cuantum reprezinta 50% din valoarea indicatorului social de

i medical. In situatia in care aparitia starii de incapacitate temporara de munca a intervenit in zile declarate nelucratoare sau implinirea te

membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regionala, Fondului social european si Fondului de coeziu

de Romania, in calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regionala, Fondului social e

del este prezentat in anexa nr. 1 la Procedura din 22/02/2002 de primire si de solutionare a cererilor de loc de munca sau indemnizatie de

rocedura din 22/02/2002 de primire si de solutionare a cererilor de loc de munca sau indemnizatie de somaj.

/2002 de primire si de solutionare a cererilor de loc de munca sau indemnizatie de somaj.

munca sa verifice la organele competente veridicitatea declaratiei;

munca sa verifice la organele competente veridicitatea declaratiei;

munca sa verifice la organele competente veridicitatea declaratiei;

munca sa verifice la organele competente veridicitatea declaratiei.

sau la punctul de lucru unde este inregistrat, anexandu-se o copie de pe actul de identitate care atesta schimbarea domiciliului.

auta un loc de munca si doreste sa isi mentina plata indemnizatiei de somaj;

parea fortei de munca despre aparitia starii de incapacitate temporara de munca si datele de identificare, respectiv numele medicului pres

nitatile care au preluat patrimoniul acestoraj, stagiul minim de cotizare se realizeaza prin cumularea perioadelor de asigurare realizate ina

care se deplaseaza in interiorul Comunitatii Europene, precum si ale masurilor adoptate, potrivit legii, in aplicarea acestor reglementari c

sigurarilor pentru somaj.

mei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare, se vor avea in vedere veniturile determina

videnta nominala a persoanelor asigurate, depuse de angajator, potrivit prevederilor legale, si puse la dispozitia agentiilor pentru ocupare

e cu norma intreaga lucrata in luna vor fi considerate ca o zi cu norma intreaga lucrata in luna.

tru incapacitate temporara de munca suportata de angajator conform legii, la care se adauga numarul de ore suspendate in luna in temeiu

te in luna, folosite la stabilirea stagiului de cotizare, se calculeaza cu formula: numarul de ore efectiv lucrate in luna, in care se includ si ore

ndividuale de asigurari pentru somaj potrivit prevederilor legale constituie stagiu de cotizare in sistemul asigurarilor pentru somaj, potrivit

din valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data stabilirii acesteia.

ate nelucratoare sau implinirea termenului de 24 de ore se realizeaza in zile declarate nelucratoare, persoanele care beneficiaza de indem

ial european si Fondului de coeziune. Obligatia nu se aplica pe perioada in care persoanele participa la aceste programe de formare profe

voltare regionala, Fondului social european si Fondului de coeziune, sau, dupa caz, dovada participarii la examenul de absolvire a acestora

loc de munca sau indemnizatie de somaj.

chimbarea domiciliului.

, respectiv numele medicului prescriptor si unitatea in care functioneaza acesta.

oadelor de asigurare realizate inainte de incetarea raporturilor de munca sau de serviciu.

n aplicarea acestor reglementari comunitare.

ea in vedere veniturile determinate prin aplicarea asupra veniturilor realizate de persoanele asigurate obligatoriu pentru activitatile desfa

ispozitia agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, pe cale electronica, din sistemul informatic al Ministerului Finantelor Publice, se calc

e ore suspendate in luna in temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care se b

rate in luna, in care se includ si orele suspendate in luna pentru incapacitate temporara de munca suportata de angajator, conform legii, l

asigurarilor pentru somaj, potrivit art. III alin. (25) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010, aprobata prin Legea nr. 279/2010,

soanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj au obligatia de a instiinta agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregis

ceste programe de formare profesionala, in conditiile in care, anterior includerii in cadrul acestor programe, nu au fost cuprinse in servici

examenul de absolvire a acestora. Prezentarea dovezii nu constituie refuz nejustificat potrivit art. 44 lit. d) si e) din Legea 76/2002. In situ

bligatoriu pentru activitatile desfasurate pe baza contractelor de drepturi de autor si drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 1

sterului Finantelor Publice, se calculeaza prin impartirea numarului de ore efectiv lucrate in luna, in care se includ si orele suspendate in lu

etarile ulterioare, pentru care se beneficiaza de scutire de la plata contributiilor sociale la bugetul asigurarilor pentru somaj in conditiile le

tata de angajator, conform legii, la care se adauga numarul de ore suspendate in luna, conform legii, in care nu se includ orele suspendate

aprobata prin Legea nr. 279/2010, cu modificarile ulterioare.

ortei de munca la care sunt inregistrate, in prima zi lucratoare.

ame, nu au fost cuprinse in serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala oferite de agentia pentru ocup

d) si e) din Legea 76/2002. In situatia in care obligatia de prezentare lunara, a dovezii participarii lor la programe de formare profesionala

efinite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13.1 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau pe baza contractelor/conve

se includ si orele suspendate in luna pentru incapacitate temporara de munca suportata de angajator, conform legii, la numarul de ore re

arilor pentru somaj in conditiile legii, iar rezultatul se imparte la numarul de ore reprezentand timpul normal de lucru, conform tipului de

care nu se includ orele suspendate pentru incapacitate temporara de munca suportata de angajator conform legii, iar rezultatul se impart

ala oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca si se afla in perioada de acordare a acestor servicii.

rograme de formare profesionala a caror finantare este asigurata din asistenta financiara nerambursabila primita de Romania nu este ind

si/sau pe baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil a unui coeficient rezultat ca raport intre cota de contributie individ

conform legii, la numarul de ore reprezentand timpul normal de lucru, conform tipului de contract (8, 7 sau 6 ore). Rezultatul obtinut se c

rmal de lucru, conform tipului de contract (8, 7 sau 6 ore).

form legii, iar rezultatul se imparte la numarul de ore reprezentand timpul normal de lucru, conform tipului de contract (8, 7 sau 6 ore).

la primita de Romania nu este indeplinita, se va considera ca exista refuz nejustificat.

rt intre cota de contributie individuala de asigurari pentru somaj si cota

sau 6 ore). Rezultatul obtinut se coreleaza cu numarul de zile lucratoare

ului de contract (8, 7 sau 6 ore).