Sunteți pe pagina 1din 300
cea Ee ge pe : Cuprins Introducere 1, Bazele de orientare si fixare ale semifabricatelor in dispozitive LLL, Schita operatiet 1.2; Sistemul bazelor de cot 1:3, Stabilirea sistemului barelor de orieniare gi a elementclor de o 4. Simbolurile pentru indicarea bazelor de orientare . '5, Erorile de orientare a semifabricatelor «.....+.+ 6, Varianta optima de orientare 7. Forfele care actioneaz& asupra semifabricatelot 1.8, Stabilirea forfelor de fixare preatabild (prestringere) . 1.9, Stabiliea forfelor de fixare ca dicecte, seus gi punct de aplicatic - 1,10. Calculul mérimii forjelor de fixare . * 2. Elemente privind metodologia proiectisit dispozitivelor velor « 2.1, Succesiunen proiect&rii ansamblurilor dispoti 2.2, Proieetarea clementelor de orientare . 2.3, Projectarea subansamblurilor de fixare . 2.4, Proiectarea mecanismelor de centrare gi fixare ..... area elementelor de ghidare si eglare a sculelor . 216, Proiectarea corpurilor dispositivelor, a elementclor de legtiturd cx nasiesete gia clementelor de asamblare .....+.++002+++ 2,7.Stabilirea cotelor functionate ale ansambiurilor dispositivelar 2.8, Stabila Ianjurior de dimensivni ale antamblait dispositive retodelor de rezolvare a acestorn, . 2.9, Alegeres materlaelor elementelor componente ale dispozitivelor 3. Blemente $i subansambluri nenormalizate de dispositive 3.1. Reazeme 3 3.2, Reazeme suplimentare . 3.3, Mecanisme de fixare - 3A. Dornuri autocentrante « 3.5. Mandrine antocentrante 3.6, Indexoare = 3% Plporiive de ghost i elemontle specitice ale acenttiagra 38. Dispozitive do stranjit . 3.9. Dispozitive de antrenare la s 3D. Dispotitive de iresat - 4, Elemente standardizate si notmalizate de dispositive 4.1, Elemente de orientare ......26.000. 4.2. Blemente ale mecanismelor de fixare |. . 4:3. Elemente de ghidare si reglare a sculelor - 4A. Corpuri de dispocitive 4.5. Elemente de legiturd a dispor 46. Elemente de asamblare INTRODUCERE Conceput’ sub forma unui indrumar-album de, proiectare a dispozi- tiyelor folosite 1a operafiile de prelucrare, asamblare si control, lucrarea cu- prinde cele mai noi realizari in domeniul dispozitivelor, precum i solufii care Sau impus in practic’, oferind astfel posibilitatea, in primul rind, prolectan- filor de dispozitive sa aleagi rapid, corespunzitor condifiiior de lucru gi de exploatare, atit solutiile cit si elementele necesare proiectirii dipozitivelor. O prezentare concentratt a solutiilor constructive si de calcul ale elemen- telor componente, cum se face in aceast’ Incrare, permite proiectantului o comparare mai rapid a mult mai multor elemente si desprinderea solufiet ware Si satisfack cerinfele de precizie, complexitate si tehnologicitate, de pro- ductivitate, de cost ale dispozitivului etc. Proiectantul trebuie si cunoascé sau si se informeze Ja inceputul proiec- tisii asupra datelor despre: materialul semifabricatului, prelucrarile realizate anterior gi fazele operatiei pentru care se proiecteazi dispozitivul, magina- umelatd i sculele utizate, regimurile de aschiere pentru fiecare faz tn parte De asemenea, plecind de la desenul de exeenfie al piesei si de la. planul, de operafii sau figa. tchnologica, trebuic si stabileasci condifiile de precizie im- puse, care trebuie si se realizeze pe pies in dispozitivul de proiectat. Proprietifile mecanice ale materialului piesei de prelucrat (cezistenta la curgere, larupere,lastrivire, duritatea etc.) se aleg din standardecorespunzitor stiri materialului la preluerare, Aceste.proprietifi sint, mecesare. pentru: ealeulul componentelor forfelor de aschiere ; ~ verificarea la strivire a suprafetelor de contact cul reazemele gi elemen- tele de fixare; —calculul deformatiilor piesei sub actiunea fortelor de stringere si de agchiere §.2. La operatia pentru care se proiecteazi dispozitivul, semifabricatul este fntr-un anumit stadiu de prelucrare, Pentru stabilirea corect% a bazelor de orientare si pentru proiectarea adecvati a dispozitivului trebuie si se cunoasc& forma, dimensiunile si toleranfele tuturor ‘suprafefelor prelucrate anterior, precum si a celor brute. Jn legituri ew operafia pentru care se proiecteaat dispocitiva, profec- tantul trebuie si fie bine informat despre: — fazele operatiei si modul de generare a fiectrei suprafefe; —forma si dimensiunile mesei sau axului principal al. magi pentru a stabill clementele de legiturk cu dispozitivul si pozifia din care este actionat ;

S-ar putea să vă placă și