Sunteți pe pagina 1din 65

9

lichidului lntr-rm spqtiucapilar Fig. 3.4 Ridicarea rezult6din egalueacelor douEforfe: 73 a coioaneide lichid dint-o discontrnuitate tnatgmea de lichid (fig'3'a): coloanei F. - fo4" capilari $i G - greutatea
r
X6 /;/V'i '/ar;:,;

^ ' ^ ' - : ! '^ / ' -P

t'''t-''f

"':'ii'"i'a'i't

L.+ijiltr i,':

nuoircularE; gi'

&=3gg9,
b;P.g

(3.4)

'> b; rel.a,tie c6, alaturi de oarea.ratE tip d.isoontinu.it6,ti peatr.ur de curileniea suprafegei il arestarea lichiilului (p, 0) ,wrrol important oaracteristicile (elideniiatEprin o). contro!.ate krd{jmea la care urc[ un lichid intr-un vas capilar variazl invers proporlional ou dia:aetrultubului. mic'EasigurEo presiuue cqpilarEridicatE ceea se cu deschidere Discontinuit6gile de examinare' a metodei sensibilitate explici marea

ft
t r f

4.F6trund.erea.tichidutu.iindiscsntinuitEtil,ema-terialulu'i.
pot fi (conformfigurii 4'1) : alematerialelor macrostructurale DiscontinuitEgile .P'ztt u
,'({l't't:

iichid penetrant

@aec(Lg
infundate,cu accesde sus in jos' Patnrnderea 1 gi 5 - discontinuit6fldeschise, sens; forleleF 5i G au aoelagi deoareoe favorizatE ticiidului este

T]NTVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCT]RE$TI


LABORATORUL DE DEFECTOSCOPM

EXAMINAREA CU LICHIDE PENETRANTE


SUPORTI)E CURS

CuPrins
cu liohidepenetante gi normeutile la examinarea l. stafrdarde END domeniul in folosit6 generali 2. Terminologie de fizic|" 3. Remember materialului pdtrunderea lichiiului in discontinuitii,tile 4. cu lichide'Penetrante 5. Generalitdli despr; examinarea deexaminare 6. Procedura Pregitirea $i;;t1are" Ptealabi\d a Pe'lretrantului APlicare depenetrant excesului IndepErtarea suPrafetei Uscarea DeveloParea Observarea InterPretarea Cufiarea finall Recontrolarea ' rezultatelo Inregistrarea penetrante lichide cu u*r*irra,ii 7. Sensibilitateu ei gi metodei detenninarea Sensibilitatea metodei sensibilitdlii Clile cregterii -1,--a nedistuctiva metodede examinare cu alte metodei combinarea rrea materialelor Penetrante cu tohidePenetrante ;#t;
ecfie ocunationali l2.Lucrfuipractice r . y !r -, ---t^.^--i+^-i+r pri1toPfue

' 1 3 6 9 12 16 16 17 18 19 L9 20 2L 2l 22 22 22 23 24 25 28
30

3l
31

31 sudate lmbin'arilor imperfecliunilor Lucrareanr. 1. Selectarea etalonului r"trrifilit4ii examinariicu aJutorul Lucrareanr. 2. Determinarea 32 Miller folosind doul seturidelichidepenetante Lucrmean, S. Co^parareaa 34 cu gduri etalonul la temperaturi condiliilor de examinare Lucrareanr. 4 zStabilirea 34 deproducdtor in afaralimitelorpropuse 35 de lucru uneiproceduri Lucrareanr.S. Intocmirea 37 13. Anexe 37 penetrante Anexa1.Etapeleprincipalealeexaminirii cu lichide cu lichidepenetrante 38 folositela exarninarea Anexa2. Metodede curafare Anexa3.Verificareaaplicabilitftiimetodeideexaminarecu lichidepenetante cu lichidepenetante Anexa4. Tipud de indicalii obfinutela examinarea 40 44

indicaliilor dupi ASTM fuiexa 5. Clasificarea Anexa6CriteriideAcceptare/ReqpingereadiscontinuitElilor deexaminare Anexa7. RaPort a lohrlui deproduse examinfuiicu lichidepenetrante Anexa8. Rezultatele Anexa9. Figadeneconformitate a calitiifi periodioE penttr verificarea Anexa10.Reguligi metode lichidelorPenetrante

45 46 47 48 49

50 53 fuiexall.NiveledecompetenppentrupersonalulcareexecutjlEND 54 neconform tratar"aprodusului


etti" 12.Algoritm Pentru

1. scuRTA TNTRoDUCERE inq Nnr


l.r. cENERALrrAlr. DEFTNTTII
PulinE lume in afarE de specialigtiiin domeniu intalnescdeseoritermenul de testare nedistruetivd NDf - Nandestructiv Testittg sau CND - Cantrole Non Destructifi. Cu taate testarea nedistructivd acestea contribuiela pdstrarea in siguran![a noastrdgi a obiectelor cu oare interacfiondm, muite dintre acestea fiind testatenedistructiv. Metodelede control nedistructiv suntdefiniteca fiind ansamblul de metodefolosit pentru pieselorsau sistemelorgi care permit examinarea sau inspecliamaterialelor, semifabricatelor, earacteizareastdrii lor de integritate ftrd a le distruge structurasau a le afbcta utilizarea lor ulterioard.Termenulestein generalfolosit pentru imrcstigaliilenemedicaledestinateintegritdtii materialelor. (Nondistructive Testinggeneralil'. nedistructive Ca o defini,tie incercdrile (examindril.e) testatecredndo lume mai NDT) reprezintl testarea fird a provocadauneasupraelementelor sigur6. celor aplicatein medicin[ pentru tn general,incerc[rile nedistructive sunt asem[ndtoare "nedistructiv d' a omului sauanimalelor. examinarea in ceeace (NDT) joac[ un rol deosebit de important nedistrucfr'ue fncercdrile(examindrile) privegtesiguranlac[ pieseleunui ansamblusau structuri?givor indepiini rolul funclional o perioadd detimp predeterminatd. Evaiuation- NDE]. Deqi uneori noliunile de Eva[uareu nedistractivd(]trondishuctive evaluaregi incercaresunt utilizate ca sinonime,din punct de vedere tehnic, prin evaluare formei qi gi descrierea unui defect,stabilirea ?nprimul rffnd,misurarea seintelege, nedistructir.'d etc. fizice, magnetice unui material,proprietdlilor caracteristicilor poziliei acestuia, determinarea Dornenii de uplieare ule NDT . . . . o . . r c . industriaauto; industrianavalI (controluicorpuluinaveisi a structurilorsudate); (aripileavioanelor. diferitepiesede motor,etc); industriaaeronautic[ etc); de incalzire,tevarii, (reactoare,turbine, c&zane industriaenergeticb si armatd; aerospalial[ diferite structuriferoviare; industriapetrochimicl; coroziunii; supuse levi sautuburi subterane plastic; piesele turnatesaudeformate structuri sudate. de produclie. NDT seaplicdin toatesectoarele Ca o reguldgenerald metodele
2

I.2.

SCTIRTISTORIC

EvenimentenotabilepetrecuteIa inceputurile in&tstriei de eontrol nerlistraetiv ' 1854- Hartford, Connecticut, S.U.A.: un boiler al F-ales and Gay Gray Car a explodat, omordnd21 oameni gi r[nind grav 50. De atunci, in decurs de un deceniu,statul Connecticut a adoptato legeoarea impuso verificareanuaifl a boilerelor(?nacestcazo inspeclieviruald); ' 1895- FizicianulSriftelm Conrad Rdntgena descoperit c?,ea ce acurn sunt cunoscute ca razeX. in prima salucrareel a discutatdespre posibilitatea detectlrii unui defectfolosind radialiaX; . 1880- 1920- S-afolosit metoda"Oil andWhiting" de detectare a fisurilor gi crdpdturilor in industriaferoviarf,. da constain imbibareain ulei diluat a unei porliuni a piesei controlate qi apoi aplicarea unui strat de culoarealbd carese usucaqi forma o pulbere. Prin scurgerea uluiului din eventualele crdp6turi,pulberea se colorain rnaro,evidenliind defectele. Aceast[ metodda fost precursoarea metodeimodernede control at lichide penetrante,' . 1920- 1924 - Dr. H. H. Lester a inceput dezvoltarearadiografierii la nivel industrial a n:etalelor. Foloseqte radiografia cu taze X pentru examinarea unor pieseturnateutilizate la echiparea unor instalaliice lucreazlsubpresiune in BostonEdisonCompany; . , ' 1926- este disponibil primui instrumentpe bazd de curent electromagnetic folosit in m6surarea grosimii materialelor; 1930 - Robert F. Mehl demohstreazb imagisticaradiografic6fblosind radialii gamma oblinute din Radiunl care poateexaminacomponente de grosimi mai mari decatcele . controlate cu ajutorulaparaturii ci razeX disponibilela acelmoment; 1935- 1940- Au fost dezvoltate metodele (Betz,Doane, de control cu lichidepenetrante giDe Forest); . 1940- T944- Dr. Floyd Firestone a dezvoltat ?nS.U.A,controlulnedistructiv cu ajutorul ultrazunetelor; . 1950- J. Kaisera introdus cametodd de controlnedistructiv emisia acustic6; Evolulia metodelorde examinEri nedistructivea fost strict deterrninat[de dezvoltarea mijloacelorde inv igare,dar gi de exigenfele-irnpuse de domeniilede vdrf aletehnicii, cum ar fi: industrianuclearE, industriaaeronautic[, cdi ferate,electronic[,medicin[ etc. Unele metode" consideratetraditionale, cum ar fi lichidele penetrante,radialiile penetrante qi pulberilemagnetice au o evolufielent6, chiar ugordescendentb (radiafiile),in ceea ce priveqteaplicabilitatea, ?ntimp ce alte rnetodeau cuRoscut in ultimele deseniio dezvoltare explozivl..

In practica industriald gi ?n laboratoarelede cercet6ri se aplicl un num6r foarte mare de metode de examin6ri nedistructive, num[rul acestora depdgind ctfta ZQO. Dintre ace a foarte multe sunt standardizate. Tatuqi o rdspdndiremare o au un numEr redus dintre ele. circa8--. 10. Principalele metode de examinare nedistructivd. stnt : 1.3. Examinareaoptico-vizuald {visaal testing - VT); Examinarea cu lichide penetrante Qtenetrarfitesting - PT) - 1850; Examinateacu pulberi magnetice(magnetic testing - Mf); Examinareacu curenli turbionari (eddy current testing - ET) - 1879; Examinareacu radialii penetrante(mdiography testing- RT)Examinarea cu ultrasunete (ul,trasound testing - US) - 1930; Analiza emisiei acustice(acoustic emissiontesfing - AET) - I95A; Verificarea etan$eitdlii(Ieak testing - LT) - 1860. $r NORME FOLOSITE LA EXAMTNAREA CU LTCHIDE lB95;

STANDARDE PENETRAI$TE

I.3.1.. Terminologie specificdomeniuluiEND (Examinlri NeDistructive) SR EN 1330-l:2002- Examinbrinedistructive. Terminologie. generali Partea1:Lista termenilor - ExaminErinedistructive. SR EN 133O-2:200.2 Terminologie. Partea 2: Termenicomunipentru de examinare nedistructivl. rnetodele SR EN ISO 9000:2000- Sisteme de management al calit[1ii. Principii fundamentalegi vocabular. - Examinlri nedistructive. Terminologie. Termeni utilizali Ia SR EN ISO L27QGt2002 examinarea cu lichide pene$ante. ASTM E 1316 - 1992: Terminology for Nondestructive Examination.Section F: Liquid Penetrant Examination.

1.3.2. Standarde referitoareIa neconformitE{i, defecte, imperfecfiuni - Clasificarea geometrice SR EN ISO 6520-lz1999 imperfecliunilor ale imbindrilor sudateale prin topire. materialelor metalice, Partea1: sudare SR EN ISO 652t)-l:1999- Clasificarea imperfecliuniiorgeometrice ale inrbinbrilor sudaieale materialelor metalice. 2: sudare prin presiune. Partea STAS 6656-80 - Defectele produselorlaminate, extrudategi trase din o!el. Clasificare gi terminologie.

STAS 6092/7 - 83 - Defectele pieselor forjate din ofel. Terminologia, clasificarea qi simbolizareadefectelor. STAS 6092/2 - 84 - Defectele pieselor forjate din material metalice neferoase.Terminologia, clasificarea gi simbolizareadefectelor. STAS 782 - 79 -Defectele pieselor tumate. Clasificare pi terminologie. STAS 12077 - 82 - Defecteleimbinbrilor lipite. Clasificare qi terminologie.

1.3.3. Standarde referitoare la examinarea cu lichide penetrante

'7,o1", Terminologie. Termeniutilizagi la SR EN ISO 127A6:2QUIExamin[ri nedistructive.


cu lichide penetrante. examinarea Partea1. Examindricu lichide penetrante. SR EN ISO 3452-l:2007- Examinlri nedistructive. Principiigenerale. - Examinlri nedistructive. Partea 2: ExaminEricu lichide penetrante. SR EN ISO 3452-222087 produselorpenetrante: incercarea - Examin[ri nedistructive. Exarnin6ricu lichide pe SR EN ISO 3452-3:2087 Blocuri de referintd. SR - Exarnindrinedistructir.e. E-xaminEri cu liclide peretrante-Partea4: ISO 3452-4:2AA7 rante.Partea3:

Echipamente - Exarnin6rinedistructive. Partea5: Examin[ri cu lichide penetrante. , SR EN ISO 3452-5:2007 50oC. ce depdgesi Examindrila temperature - Examin5rinedistructive. Partea6: Examindricu lichide penetrante. SR EN ISO 3452-6:2807 sub10oC. Examindrila temperature - Exarnindri qi cu pulberi cu lichidepenetrante Examinarea nedistructive. SR EN ISO 3059:2002 magnetice. Condilii de observare. in sudurimetalicecontrolate pentruimperfecfiunisuperficiale EN 1289- Niveluri de acceptare su lichide panetrante. Partea1: Pjeseturnatein forme din nisip, in cu lichide penetrante. EN 1371-1- Examinarea cochilb,prin gravitaliegijoas[ presiune. Partea2: Piesetumate de perciziecu modele EN 1371-2- Examin a cu lichide penetrante. ugorfuzibile. ASTUIseria E Standarde Using the Lipophilic Liquid Penetrant Examination E 1208-94- Test Method for Fluorescent Process. Post- Emulsification

E 12rc'94 - TestMethod for Fluorescent Liquid Penetrant Examination Using the Hidrophilic Post- Emulsification Process. E t2L9'94 - Test l\{ethod for Fluorescent Liquid Penetrant Examination Using the solventRemovable Process. E 165-95- TestMethodfor Fluorescent Liquid penetrant Examination. E l4L8-92 - TestMethod for Visible Liquid PenetrantExamination Using the Water-Washable Process. E 1220-92 - Test Method for Visible Liquid PenetrantExaminationUsing the Solvent * Removable Process. E 113f97 - TestMethod for Fluoreseent Penetrants, Comparing the Brightness of Fluorescent Penetrant. E L417-97- Practice for Liquid Penetrant Examination. E 433-71- (1993)- Referenoe Photographs for Liqiud Penetrant Inspection. 1.3.4. Standarde gi norme referitoare la calificarea personalului care executi examiniri nedistructive - Examindri nedistructive. SR EN 473:20A3/A1:2006 Calificareagi certificareapersonalului pentruexamin6rinedistructive(END). Principii genera-le. ' Recommanded Practice for Nondestructive SNT - TC - 1,4. TestingPersonnel Qualificationand Certification. MIL - STD - 4LA - Nondistructive TestingPersonnel andCertification. Qualification PT CR 11-2003 ( Normb ISCIR) - Autorizarea personaluluicare efectueazdexamindri nedistructivela instala{iile mecanice gi la instala{ii\e subpresiune de :lLdicat. in anexa11 sunt prezentate celetrei nivele de competen![a personalului care executd examindri nedistructive, a$acum suntprezentate in standardul SREN aT yPT CR.

END in domeniul' folositE generalE 2.Terminoiogie


ft{ono

e4act.al antpratnpebsufui sdconvenirn inninte & afacecwa,trehufu zu"aintefsr.

Corfucitn
- $hi]I,t* cafe se ocupE cu' definire4 caracterizrea' mbsurareagi' Defectos'copie (discontinuitEiilodmaterialelor. defectelor deteotafea ea+acteristicF" Prgdusrcerin$E, servicii)' software, hardware, procesate, (ex.:materiale pradus- rezultatgl unuiproces -tEs[turE. distinstivi (a unui produs,piesi naterial, sewioiu etc')' Carac'terisficd impliciti sauobligatorie' estedeclaratS" caf,e Cerinld- nevoiesauagteptare - indep linireaunei cerinlp' Conformiane control insPec{ieo Examinareo a judeca,a privi atentceva(un obiect' a oerceta, de a observa" Examinare- acliunea etc.). o PersoanE un produs, adevirat cEcevaexistl saueste Dovaddobiectivd- datecaresud$n iusogitedupE caz de gi jude'ca;re pris obsef,vafe - evaluEre a colTfo'rmit*lu Inspecyie Guun calibru,cu o norm[)' saucomparareou ceva(de exemplu, inceroare mdsurare, uneia sau mai mulior oaracteristiciiir conforsritateou o incercare - determinarea procedur[. cE au fost indeplinite Verificare - confirmare,prin furnizare de dovezi obiective cerinlelesPecificate. ci au fost indeplinite Validare - confirmare,prin furnizarea de dovezi obiective, cerinlelepentruo anusritlutilizare sauo aplicareintenlionati. ObsewaYii: prin alinierea . Termenii ,,tradifionali" folosili ln domeniu gi cei noi, infioduqi contradictorii 9i (EN,ISO),suntadeseori to*att.iti f" oeteintemalionale standardelot umreaz6.: care preciz6rile De acee4suntnecesare pJ g.n - tr confuzie. exan0inare, de rnEsurare, f.rind,,,aotil'itatea inleieas[ oa. , Inspeelra calitdgiitrebu.ie gi compararea produs incercaie a uneia s-au mai multor caracteristiciale unui conformitigiilod'' cieiermin[rii in vederea specificate, cu ceringele *restora fslosit tn mod' o'bigmrirca noi gi este. * Controlul nu estedefifiir ifi stan'dardele cu caracter sinonim al termenuluiexamiitareqi include tehnicile 9i aotivrtElile utilizatepentrustabilireacaracteris'ticilorprodusului' ;;;*.&.-!,

radiatiipenetrante? !. putem-spune,deei , da4mai corec! ,,examinar'cu. ,,eoo.tol.cu pintnr a den-umimetoda de lucnr gi ,jnspeclie cu radiafii radra-1iip"o.t*t." catrdn" t"f"ri* la deciziaprivindobieotulcontrolatluatEpe bazaaplic5rii ;;;&"1"" metodei'tesPectivece derivi d.innormeleISO sauEN, termenul,,control" a^re Natd: in multe standarcle, De =""r"f de ,,st[panird' sau linere sub coniror' (a rxrui procs,produs, situa't-ie' produsului neoonform") exemplu:,,controlul Contro! nedistructiv,control distructiv cate Mendd de examinarenedistntctivd- metod[ de exarninaregi/sau incercate, asupra defectelor, obginereaunor informafii oifrice sa': de aitil natr-rrE ;;il confolat fiziae obiectului' a'le inemaliilor, defornagii.lorgeomitoioe sau a sfirii' de aptitudinea prin mijloace care nu altetea.zd i*ut"iiut", ,o*porr"rrt", ans-arnbluri) tntrebuinlarea aceshria (STAS t2 509-86). Pe scurt controlul nedistnrctivnu Frwcurtare'END: afecexiantegntateaobi'ectului'coutrslaf insoliE de gi/sauinceroare, Mendd de exaninare distnrctivd metodEde examinare llrt*gut"" Ba4iali sau totai[ a obieotului examinat (sinonim: metod6 de control distnrctiv). caraoterizarq nedistructivd - $tiifltE care se ocupd cu desorierea, Defectoscopie materialeioq (irqperfeogiuuitor; discoutimritEgilor) d'efec{ei'or a.t""torua gi mEsurarea nedistructivE' prin folosireaunormetodede examinare def,eetrineperfec{iune Neeenformitete, ! cerinie' unei neindeplinirea Neconformitate sau Defect - nelndeplinireaunei cerinlp referitoare la o utiiizare intenlionatB (SREN ISO 9000). specifi.cati sauvaiorii piesupuse Discontinuitate-perturbare a oidinii, continuitdiii"omogenrtEiii fisuri; ,* i*po*" unei caracteristicia m'aterialuluiobie.stuluicontrolat Exemple proiect etc' prin degrosimineimpuse diferenle ;;h",;."mogenitEli alestnrchrrii, ObsewaP.ii: ' DeSi noiiunile ,,neconfonniate" gi ,,defect" pax a fi sinonime, standardelein deoarece: confuzie, vigoareinuoduco oarecare folosirea cu extemE' prudenll a teunemlui SR EN ISO- 9000 recomandE produs defect) ,,defect" (deexemplu, implicaliilorjuridicealeacestr:ia din cauea Standardelevechi, folosite in examinErile nedistnrctive folosesc termenul (de-ex-.STAS 7084), fie o- djscontinuitate o discontinuitate ,,defect''desemnAnd nru."uptuta de specificaliatehnicd srflrdard, caiet de sarcini, prevedericontractuale (de'ex'STAS7e042'90)' esntrolat ete.)a bbiectrilui a termenului,disoontinuitate"tn . ln oonseoinfE, folosireacu precddere recomanddrn a materialelor macrostructuralE legatede continuitatea pentu neconformitdlile special ,,defect'' pentru o discontinuitate(in general, neconformitate) ;i-;:#enului acela;iscop,termenul,,tmperfecqiune" recomanddin recente Lu"r"ptuti. Standardele

Ci'iterit de acceptare/respingere (A/R) - norml saustandardla cal'ese fac referiri de Acceptate/Respingere #criteriu -;;;; cu rrecorrflormitill a produselor saurespingeie h"t"" a""r"l"i deacceptare a oeeaoe saulocalizarea istoricu! aplicarea de a reconstiilri Trasabilitate - abilitatea p.rocesarea 5i (ex.: oAgitte" mut"Aulelor'gicomponentelor, este iuat ia coasiderare etc'): prodrselorsauirrspegtia loq exaffIinarea distri'buirea h'odus neconform Produs neconform-.produsul
specifi.cate. {a't

aa din',cerini'e1e'

se poateacliona Pradasnecanftrm recaperabil' i in scopul ini$al pentu a elimina necooformit[$lec . reparare)' iex.: reprelucrare,redresare, a uuei.neconforffiififlsoilstEEte. deinlEturafe ac$unea bore.c,fie_ carenu mai poatefi utilizat in ProdwsneconformnerecaPeraDll produsneconform scopulini$al (sinonim:rebut)' pentru a lmpiedica neconform, asupraunui prod-us Rebutare- acfiuneintreprinsd distnrgere). reciclare, (exemple: lu r.opol ini!ia1. acestuia ;d;* 't^'n+ ) krdfua{ie ( 'f int-o forma nedistructivE de examiaare Indicayie- info#"pe oferitE- du 9.metodi intr'o bucte afiqpte' cifre 9! inlglegprii operator'lui .(e.1': accixibili -i*Gi; o deviafe a unui ac indicator)' o patEAeculoare, oscilograma,

s4"r $u.$'it: f

i t,:h':t"'ie 6-(p,enal T T;5#i::TJ-1$'ilTill';:lTll';:::"*!auneidisconrinuit* de


unei discontinuitlgi existenfa. nerelevdnte - provocate de alte cauze decst examinare (sinonim: de metodei a obicei, tiin cauza aplioirii ,r"oor""p*zEtoare indioaliefalsn); .r.,. -,-1,

- indica$i pe baza cirora nu s.e9oate,sl1?#,5.j*."X:: , , neconchtdente '*i"" .T discontiiluitEssauml sepoatedeteminanytp*jftff";f; ,,ii *' ?,o *o,t''n* inregish'are tn urura aplic[tii unei metode de Raport de examinare- t,nigr..gsugtntocmitl se declar[ condiflile. tehnice folosite' incercare,pit *t examinarg inspecpie, operator' personalului or.lsa* gi respoosabilitE$le cu do.rezile oUpoJute rezultatele

i;: i.'

Sensibilitate,rezolu.tie obiectului saucaracteristicii minimEa parametrului metodei- valoarea sensibiritatea contolat,caremaipoatefievidenliat[tncondiljidecontroldate. caremai d.,9i*i*:it[1i. 'ul** -U^ miniml dinte dou[ indica!* distanla separatoare_ Pt,ftere dL dth'*k sdlt' urtwa{ " potfievidenfiatedistinctincoadiliideexaminaredate, + a d"&u'' i;t""o*{t+*'{*|' Ce- Ql!t"'t'^ ( e r-/e bec!'fa4- t:!'LfOafia'*f or.nra-,."af,

-o{il,

;i'{Pi;#w;

;'

n'/r-t'f w$s r*fen


&l't,'i '

4#i

{ cl-nr***d-t **'

10 este'mai' de'jos irr sus.Patnfrderea infindatd.,ou aooes 2 - disoontinuitate.desc,h.is4 ca destul de lnsemnatE, cele doud fo4e au sensopus, ins[ rEmane redus6,deoarece fo4ei F; a mEsimii ca urmare urmare par,ti. Pitrunderefoartebr:ni' din ambele stipunsE, cu acces 3 - discontinuitate imposibillPEtrundere 4 gi6 - discontinuitS,fitnohisecu lichidepenetrat Concluzie : Examinarea de pozltia !*oJ indiferent i semifabricatelor, pozi$urrizcrnlalf=* uS aduffitdrtrr usofih-clfiate,ca sEpdrmif6sotrrgerea1rT6i c. Pd#unilerea.lieh,iilalai.indisaananaitEf..,?nrcgimdina'mie. esteun procesclinarnic,carese desfrSoard patrunderea lichidului intr-o discontinuitate dinamioi a lichidului, q, Luind in a gi esteinfluenlatde viscozitatea ;;-;;;tt*p de pdtrundere ad6ncimea condilii, s-austabilit relalii carestabilesc aceste considerare a lichidului,asfel : :' - pentrudiscortifiuitn$ tutrul.are ( 4.1) / 2tlt , 7z : (ro cos? - pertru'discoutimritEgi tip fi sur*: h 2: ( b o e o s ? / 3 q ) . (4.2)

regimuluide examinare, de mai suspot oferi o baea.pentucalcululparametrului Relagiile cale, a oalculului, pentru a"i"*it timptde puiit orr. In -practic[ nu se folosegteaceastE mult mai efioace' ii metodeexperimentalg paramefiu a"t"r-i".t.i acesnri j P.iltrunilerea.liclddatu-i,tntt-o-diseentL'tuitet"e?nf*nca,t"d"

rezultati din calcul, nu se atinge, de pEtrundere La o discontinuitateinfundatE,adAncimea a aerului-prinsin discontif,uitrte,cares'eopuue de presiun-eapea estecondiflouatE deoarece afinosferici)' superficialdTp'p",'*depo estepresiunea generate d;;ili*"a ;;;rtfi presiuneacapilar* p, @ fiind raportul dintre forla cqpilat*' F 9i suprafala Considerand tubularEeava fi: rezult6cd pentruo discontinuitate lichidului ^S, p":F/$ :rbocos|/rbz:ocosA/b' iarpent'uo fisurE: / b' (4'4) p" : F / S : 2 ( I + b) o cos?/l b= 2o cos? rs* discontinuitatgin Ecuafile care red.au.regimuldinmrio' de p'Efruuderc a lichidului 9i suntdeforma : ."ia[lif" exist"nl"i coniapresiunii,devinfoartecomplicate, (4'3)

pa) h! / 4'pf ho2 e tubulare9i

(4'5)' , pentru'eavitE;ti

* po @"+ p) lf l4 p"3ho2 (4'6)' pentrufisuri'in ho 3p! : I pohs p,+ /? h2 12'q) I t @2 care:

(P* 0)' nvidarea Pieselor l'Se:wibilitatea.ahsolutd-a.wetodei.de.*amiwwe.cu.lic]tid,e.penr4rante: esteoferitd o tn literaturade specialitate deteetabilE" minime disconrinuitdgii determinarea La relafe deforma:.

mate ar trebui s[ seutilizeze: Pentrua ob$neo sensibilitate mic6o ( 0'1 N /m; superficialn"tiltmai - penetranli cu tensiuue ffnectare0 = 0' + cos0'=' t ' marc-de - peuefranlicu capacitate teoretic,dgTnlg+:Bi'g-g-+,*g-qggEbtg In coadiliile ceiemai favorabiierezult6c6, apro-rimativ:' estede

it;f..r p*l
in condilii de laborator' limitei de sensibilitatesabiliti experimental' ceea ce oorespunde vor fi tatate mai tirziu' t-aite praoti"u(lecreqle'ea sensibilit5lii o Factorii care iniluenleazd capilaritatea'

fiue depiudede. pitrundereaiiohidului penetrant'indiscontinnitEt'le

a lichiduiuipeneEmt; - tensiunea superficiali (fr); - formadiscontirnritEgiior'


viscozitstea- tempeIatttfa suprafelei qi a iiohiduiui penetrant, cafe influenleazi gi teusiuneasuPerficiald;

T2 - Presiuoea atrrosferioE.; - factorii mecanici : rugozitatea suprafelei interioare a discontinuitElii 9i wghiului' de o'ontacto; mErirea capilate,ceeaceprovoacE obtuatea meca$ic*a secgiunii - faotorii ehimiei: stratgrile de oxizi care au energiesuperfieialdmai mare lichidului; decip'ltruuderea metalulgi micgorearlunghiul de coutac! favcnizbnd dec,gf cea ce prgt'uce mErirea - p6trundereaaltor fichide in discont - lichid parazit peretrailf unghiului g; a t*sirmii superfici'alespecifice anrestecului' ilaritatea; caP micgordnd cqpilariffiea; soloidalecnremfuescmghiulO gi scad' praful gi p.ar.ticulele

- substanlele organice (uieiuri, uosori, vopseie)obt q.Y" disoontinuitEEile, reduccontastul gi pe,netrautuluiu *poloi"it, *x*"r viscozitatea modific* *grti,1tr*ifii cu postemulsionare. procesulde emulsionargin cazulfolosirii penetangilor nelgativ "fu"t""ra

examinareacu tichid'epenetrante 5. GeneraiitE i desptre


Termeni ginofiudi de bazd penetrant - liohid av6nd proprietatea de a pdtrunde in cavitE.tile,fisurile etc., de pe suprafala unui material 9i de a rimAne in ele tn timpul ir vrteza cu care penefrantn{ pitrunde in' disc de tempefalura $1 S*rea sr coeziunea, adeziunea 9i visOozitatea sa, plecum Ft sinon;'rrr lichid penetrant. B*rB*$l gi a intericrului discontinuid, *-ui*ut"tui

yoresce,nf, )1 oo!s.F,_4g9lglg""t'.!ili:${:-"FraS+fl

de dupi indepdttq* excesului examinatE, nt, aplicatpe suprafala penetrailtBluidindisco.ntinuitagr.giaformffiuruifo.nd talcul, caolinul, folositeca developanF: ncioal.ele substante (pulbere potfi: usoa$ Developanfii albE. oare uqor saualtl substanti leap5,alcool"acetond

volatildetc.)' substmlelorcarepermitefe'stuarea Sinonim: Setde.produsa famiite'deTnocluse totalitatea din cel producltor.El secompune uoei e*aminiri cu Urfria" p*e[ante-, liwate unitarde cdtre degresant cirora, de obicei,li seadaugdun p"""tt*tnl qi cievelopantrrl" p"p" J"re elemente: (tabelul4.1). un set de - succesiune de operalii in care se fo-lo.seqte Examinarecu lichidepenetranteeI) superficiale lichide peuetante,t*n." anurnitEordine; ir vedereadetecteriidiscontinuidlilof (fig. 5.2). deschise
'P>''l'?Fi':tt'!'i J
, f

#*

4 - r V

-.:'i rrtr

'atuer1eued ePFIcll ptluezerd eise g'E trt'5E t4 eftsecsuroiirit.ledo o'rIfrIScOfiS irc-i-liE'rlitrixe 1lJgr4geJg

/'

v,r\'?.* (

1'

.r *a/i 1 \':; tf1'1fu*rls

,f

4
?TfITTNS

I
Fod

: xal e6g--c+s ;'

E*rdE;9

It"tU

EslgcseP

ruetsrnlluo{1a lrlroJuocnig4ltqrsues InIeAru r;.d ep -ttlTrmJ.rerms .eJu+ouep nldruoxg

tueAlost$ qdV '(cde)


er$Elc- g EIBUS ug :(Pde pnpp):ore8pue-z :(pde) - t arqplcard.puotido

.(ereolne

nrluad ]uaalos nesgde ePPzqed

fl

ep ls?+uoo nc151 uecserong) ixFrr 1U?.4elled

(sodeeu .peum)ttrellos ep ?zeqed Pd rrJolsuedsns

p
0
Ll n(iit'

i q ,

eJsolnceP ?s.er+uoo'ne Fl?.4eued luecseronlJ, trr4eued

pdeqg.llgnlog lBcsjl

?dv

lne4eusdep Ininsecxe depq nrluedsnpord Borqrp ePasnPord erelnuruxe (t-tfg NAUS 'Juoc)
.ITtniaqpL

EI

T4

10

CurEiirea suprafelei

agent de cur[!ire

20 >d

Penetrarea

penefiaot

aO J

indepdrtarca ds excesului penetraat

agent iatermediar

40

Uscarea suprafelei

surs6de cildur6

50

Developarea

developant

v
/P

60 -+

Observarea

lampI

7"
go

Lrtemre'rarea

\ 4 y finald Curnlirea
de agent cur[!ire

cu lichidepenetrante, la examinarea necesare Fig. 5.3.Operapiiie

1'5 nsesareexarninEriioulichide penetante; ia.anexa 1 suntsintetizate.etapele;PrinoiPale ;'ft #th'*e ltd/tlr'Llat A 4 thLLrvld*)

penevante' Hchide Metodf de e*aminaierat ale examin6riicu lichidepenetrante: in practici sefolosecfrecventdou[ metodedebazl colorat (de obicei roSu),ia'r metodacalofi.ii, la care penetantul este un lichid aparcapetede culoarerogie alba,;bi$n;itE^Indicaliilede defect sefaceto il# obsenrarea se iar observarea ste'un lichid fluoreseeat, rccat[. krdica1iilede defect apax ca pete (in mcd obignuitde ohis al developantului rmPade radialii ultraviolete)' avind qi proprietatea de {luorescen{i obsewaiie: se pot folosi 9i penetrans colora$ imbinfi particulariti{ile ceior (micati). Metoda respectiv[,.a colorlrii 9i lluorescen{ei, dou[ metodede bazI. Compatibilitfr!i; rc comwddli ele' De aici prodriseie de examinareale unui sistem trebuie si fie compatibiletntfe de eiamin'are;provenind de ia diverselor substerr,te rezult6 cE este interzis* afiestecarea diferili. produc6tori Frodrrselede exfimisare trebuie sElie compatit

oofiotprsffiiltffi,

ffia*lanwe,

giinuolear.a Cl si Fl; { I dehalogenii austenitice 9i titanulslrntatacatE Exemple:. oplwile inoxidabile desulf'*! -* i g a'^uacate ridicatdenichel'srmt oleiwilecu conlinut solvenli aromatigi, de solven$i pot fi atacate ptasticfin funcliedecompozi$e, materialele t* *': !'; (t'r t

*" &,-'f:::{,?7il;X .Jr.?" esteri; ifilre f';At*tp;ffiie6G" haiogenali

"

!!

,,

pot fi atacatede solven$ atomatici' materialeledin cauciuc,in func{ie de coipozitie, halogenali;esteri5i'ceione: solvenfl' uSoare; fi'acFtll3i-petroliere : Iichide peueFante'sau a organisruuluide .un buletin de analizi; coniinuhride halogeni plasticesaucauciuc'se I la piesedin materiale fracliuni petroliere I halogenaf' esteri,cetone,

16

d'eexaminare 6.Froced'ura
rltpentrureugiaexaminEriiFafedreptscop.indep'hrtarea a iubstantelo, glur" de pe suprafafl, asfel incat s6 se t" *"it6iil disintinuffilor. Sepot fclosi acelemetcC,e i''* fi;' ,:'"'' "'' :1'4, tn":':d inktT; rtla obtu#eJai'"ooti*lugtgt' u conduc 'ic'+iat'':s'Ll#'t;": /o;'*"''E' /utor('' - curdlireamecanicicuperiidesarmdmoale; benzind aceton6, organici(benzen, - spdlarea cu solvengi de caiboa"tricloretilendetc); tetraclorurE, - spllareacu solulii de detergenpi; - decaParea chimiofi - eur6$rea cu'ultrasunete; (o;=51?' /;r -1.? - cur[lirea cu vapoqide soivenli "r..

caldl; preferabil' - spdrar-ea cuapa;

" l,,". ;i:,: . *,!,1;,' ;:,,, ,) ,l ,tii't' ?3 whlte-spnt' uSoard,

'

a cEror a nn'orsnprafege ctr lichide penetrante examinarea flr se recomaudE Obsewayte. Ra > 12,5pm' valoarea depd.gegte rugozitate tebuie usc*te temeidc astfel' In stadiut fiuar aI curl$rii preal.abilgpieseled3 ryaminat incdt si nu rlminE.api sausolvenliin disconginuitili' pof influenla uegativ reanltatelefinale ale Factorii legaF de staf,easuprafetei,care in tabelul6.1' sunt prezentaF e*amineriicu lichidepenetrante
Tahelul6.l

AplicareaPenefianlulu.i

stropirg I sepoatefaceprin:'pensularg +'imp, asdel rn strat subgreqi va fi rnen$nut "rn Sepot folosi iiscontinuitEpilor' rc in cavitatea in reoomandate ride penetante,sau valorile

tabeiui6.2)

t7
Timpuldepenetr&re
Tabehil5t2
tp, ln aintlte Timpul depenetrare, de (valori rpdii pentt temperair:ri 16...32'C) solubili Penetranfi Penekmfi organici solubilitu apE fl. solvenli

Max 3o min '

lvlaterial

Produsul Tipul defectelor controlat


Pieseh:rnate Pieseforjate sau o<f'udate lntinari sudate Toateprdusele Pieseturnate Pieseforjate sau ex8udate i:aUinerisudate Toateprodusd.e cutg pori supraprmeri pori, nepdtnnderi frsuri cute,pori s:pr4rmeri porf aepdtrunderi fisuri

30 60 60
JV

10 l0
70
LU

Otel

5-ls

) l0 10 10 10
-tn

Air:oiniu

Pieseturnate Pieseforjate sau Mapezir'r- ortrrrdate ilnbinfti sudate Toateprodusele Aliaje Cu-Zn E Cu-Sn (alameqi bronzun) Titan

30 30 15
JU

30 30

cute,pori Piesefi.mate suprqprmai Pieseforjate sau sxhrudate lrntiaari sudatesau pori,ne,pdtrr:nderi lipite fisud Toateprodusele Toateprodusele frsuri

10 30
l)

10 ) t0 10 10 20 -30

30

s-30

Durata;de pe,lretare trebuie'st fie cet pufin egalE cu_durata.folositE la determinarea in sensibilitd$,conform pr.57l - 3. In niciun caz nu trebuieca penetantuls[ se usuce durateiproamari. discontinuitesdin cauzrt inte 10 $i 50" trebuies[ fie cuprins6 supraf;leipe carer. d"p*. perietrantul _#Temperatum fi;:ffi;fi;. C'trebuie folosite intenraiuiui10.."50o tn afara. gtr'.a*e p6n[.ia 5oC. Pentnrfemperaturi scop prin pr. EN 571-2 in acest gi proceduri aprobate penetrante numaisetlrride substanfe gi anexa 3). (v. experimentul4 ecesulat de'penetrant Iwd:qd.ttareu excesulde penefant se inlEtur[ cat mai bine de pe timpului de penetrare Dup6 scurgerga uebuiesi-rEmflni penetantnumai!n ca'ritilile opera,tii tn urme-acestei suprafrlade oontrola*.; depinde de natura discontinuitEfilor.Modalitatea de inliturare a excesului de peneEant lui. pentru indep[rtarea (solvengi) folosili intermediari agenliior gi, implioit,de natura acestuia

speciale h cazuri L discontinuitati. umezelii intrarea lempemmt6

18 prin clEtirei se poateindepdrta sul de'penetrant 0C, cu condiliade a nu depagi eraturaL5 ... 50 dra n'a.sub 2; b.ax-) +i qtelgffi cu tampoane e (ort'r;tm 7e1{ ; " 'Af {./-1.$7 ,re*F* etape: Penetrantulsolubil in solventorganicseindepirteafrin dou[ suprafeieicu o plnz* - se ?ndepirteazt cit se poate de fiIu{t peneffint prin gtergerea --uscata; curati, llgfflg-.$-qgFe- $1 uscat' apoi cu un tampon - $tergerea cu un tamponigUig*-rylig iq*s.g*Eegq Penefi'anfii postemulsionabili se indepdrt 'emztlgator. Daoi emulgatorulestelzidrofi pentnra i o spilare cu apE" trebuie efectuat5 suprafalade examinat5i pentnra facilita o e estelp' fi aplicatuiterior. Daci emuigatorui imeisie, duratade contactcu piesastabilinc duat[ EebuiesE fie sufipienti pentru a pe supra'fr'lade'examinat;intimpulspllEriiultersare-cuapa: o spilare tebuie aplicat6 emulsionare nu trebuiedep[giti; imediatdupd. Durataemulsionarii solubill tn ap6.. la p-enrrranlii rpi r, *"airiit, prezentS.te Tul_tffi? "" cei obiqnuili, decdt pott"-tttiiory19, bevi mai scumpi penetranlilo1"o -"riqt Obsewa{ie: Folosirea *" iensifiUie,Li examinErii, ca ufirraie a cregteriirezervei de et'rejustificatx pi,n de penetrant excesului dupdtndepErtarea in discontinuit[1i p.rru#*t rXmas cu apd pentru penetranliicarese pot indepdrta ^se cu ap[ gi solverrf'mai int6i trebuieindepirtat in ugorumezit[ seang frr* curatt, p6r:z6 cur1p cul f"""UU * gpe $l apoi penetrantul solvent. la sfbrgitulacestei sxcesuluide penetrant, ia.indepartarea. Indif,erentde metsda f,olositEreziduri de eventualele piesei, pentrua oonstata oper4ii, trebuieverificatii vizual suprafala : plnetrantrErnase PesuPrafalE cu iiadierepeste3W/mz (300pWcm2) ; fn 1'umin['Try, - pentrupeneganlifluoresoengi, - pentrupenetranlicolorafi,in luminaalba"cu ilurninarepeste 500lx. Uscarea'stqtrafe{et'

oricEnristrop de indep6rtarea rffantestenecesard a ulterioare Cu excep$afolosirii acesteiauscarea rapidda la indeplrtarea lalte cazuriseprocedeaz[ tode:

- $e{gerecu-op6nz*orratii,uscat*,firl scame; in apl fierbinte; - ev-aporare la temperaturiambianfi,dupi cufundare - evaporare ridicatE; la te.rnperatur[ - ciroulalie a aeruiui; forlatE

T9 - o combiaa'Fe'a'rnetodelor de'maiinainta iar trebuie avut griji cd acestasd fie firE apd gi ulei' aer comprimat, Daci se folosegte oC'' Se 5o dephgease[ s6" nu trebuie posioil. Temperahrra p*-i,*** ^r"+ilrre oar*uij"*[ din discontinuitifi. pentru nu ajungela intdrireapenetrantului a excesiv6 va evita o uscare
g/'oj "

folosi1 ln mod dife4 funclie detipul developantului Operaliadecurge g-utrrg.lg *-Bevelopmt rssst Acesf developanrse folosegte

uptioai-ifo.*,

pat fluidizat. pulneritateeleotrostaticE iit odo"*. in carner[cu turbionare, agitat6 sau prin Developant suspensiein api. Aplicare prin.-imersi. P suspensia prin incerodri. .il;t* de imersie,cermai redusi posibil, se stabilegte il;;. subFe gt unifotm' D.welopmf pe b.ufi de solvenf. se depuneprin pulverizareifi straf solventului' incat saajungfluned pe suprafalaurmfindapoi evaporarea "rf"f sauprin'pulver'Lzate. ag1ta6 in stspensie Developantsolubil ir+ ap5. Aplicarepri+ imersie prin p*ut, a" imersie,cflt mai reiusEpolibil, se stabilegte incerciri. Piesatrebuieuscat5 cu circulaliefo4atEa aerului' natuiali sauint-un Cuptor prin evaporare F dilr dupa aplicarm d'evelop'antilorusca,ti !,ry"f be dwelopare; ra, se misoarft imedi.ar 10 ... 30 inte cuprins este El umed aplicat. u developantului m-oient'l uscdrii-compt"t" minute gi de regulEesteegalcu tirnpul depenetrare: (6.1) (0,5... r) lo J,. '

y:-jii-,irmEtoarele infi'un strat sub$re.pe.suprafali,-ptin

1*t)= 6.2:gitabelui consuita Sepoate

t;

" ., '.5 ,1,11;-;1.

:"t:

.11: i-)

sal artificialE ramins;zEla luminEnaturalE o lampi cu de poate fi asigurat uminos o distan!6 89-WIa de ru un tub fluorescent examinatE. iaureflexii pe supraft,ta n{i se examineas; in iqpiq't9-;g$Egqg|Crmeniul de 33090 nm lungimede undE; se I Wm2 (1000 pW/cm2). Suprafelele la oonnala dlnte Unghiul ffiu*reflexii. scurgerea dup[ se va fncepe 300;o.bgg5ral:ea gi diieolia d'eilbminarenu va depaSi suprafafela lui sd se adapteze affiIffiochii incinti" in a 5 minrite de la ;esul ;teratorului la limitatl este obsewarea face intrrnecat5undese vizibiie in inceperea l"ffiili"a o iluminarede fond cu o surs[ IJV operatorului po# asigura 20 lx. Dac6e nevoiei se ma:c -i:lffiasfef in interiorulcabinei. incat el sEsepoatl deplasa dar' pe piesaeraminatE in.a;a fel fo'dt'lumina s* cadE Observafie:Ldmpile IJV sem'onteazl ! nu pe ochii oPeratorului in peneirantuiui ?eninr a decelaindical.ii care se pot contopi datoriil difuziei excesivea developantului, aplicirii sEse facl din momentul ca examinarea developan!se recomandd

20' minim' inainte'gidupdsourgereatimpului diferiteintervale-detimp; co*tinuendu-seapoila de develoPare. a lumiaii v:.zibile) se verificE la tnceputul Condiiiile ilumin6rii ( UV, a luminii reziduale, examinarii, la schimtarea paftrmetrilor de lucru sau atr.rncicdnd operatorul consider6 darnu mai pu{in de o datEpe schimb' neoesar, sunt Factorii legair-de tehnica examinErii; oare inrluenieazi' negativ rezultatelefinale in tabelul5.3. prezentali

Operafia din tehnicade examirrare InsufrcientE

Pene*r,rarea

fine Nu apardefecte

Eliminare dificiii a excesului

de excesutui Inciepdrtarea

Pot sd apar6 indicalii Se elimin6 penetrantui pulin aAanii discontinuitnlile neioncludente fine suntascunse Defectele iile fine nu sevfld

fnterPtetarea it'dicalie' senurneqte fondul deve!.opa-ntului prezenp unei cantit1lie,ridente de penetrantpe fi: Ea poate .opatEdeeuloareroqiepefondalb-lametodacolorlrii; o pati luminoasd (de obicei galben, galbenwerzui) ue fonduJ. inchis al la folosirii unui filtnr indigo-violet indigo,caurmare-a (deobiceide culoare developantr:lui fluorescenlei' prin metoda iuopu beradialii ultraviclete)la exarninarea lor indica$ilepot fi: ln nnoge decoocludenla unei care poate fi asooiatd prezen,'tei indicapie relevan;td sau concludentE" discontinuitlti; prezenla dec6t de o alti cauzE provocat5 sau neconcludentd, nerelevanfr indicayie unei disoontinuitili,deobioeidatorati rureitehnicioperatoriiincorecte; a suprafelelor,crustelor,oxizilor configuralieigeometrice indicaliefalsd, datoratE etc.

2t de ca fiind ga'.t?Fi gi tentele' lumild' elare;se coasider6 in afara petelorde-eulsare'sau' cea (de exemplu, relativ intins[ a suprafelei *Iio,r",ieprezentfuid petedifuzepe o suprafalE delagrup5ridepori mici)' proveniad olflnute la examinarea tn anexa4,

;ffi

ASTM' E +33-71 (1993)' standardului

rar q lgry_} penetrante,

gi clasele acestoJa,conforrn

p" rupr*f*1" 9i amplasare incryena de h t minf $i continuend'cu'5,15 sr 30 minutg' tin:p de sdtwa o.rira iuteroJi te asupradeschideriidiscontinuitEgii 9i mdrimii ituramaterialului9i tehnologiade oblinerea piesei' ntului din loourile unde au apErut indioatii qi rn cazut apaxi+isi a zonelor respectivefolosindu-se o lupE"examinareaoptico-vizualE" supglla sau por,tir:aeade suprafali se supgne din nou indicaliilor ,recoooludeote, trt*^ot fazelor, folosind acelagi tip de penetrant $i aceea$i examindrii, ou ,up*t "r lrrLr k=:;;:*\\ tl|j lucru; trEIlIITCit tehnisi'de

t:t-1"":t^ cgns,rderf!, sefficrpretuaa-Tuand { ..99ry1"_l1 l: seva facede (obseryarg developdrii ciur.ata l-or-fe piesei evolugia

Pentruruue<@{3-49-)se..1Relea1a.1*ry:t:t":T1:
"r*l-pr""*,i-r*t*At-at penetrant" ;;#;;;:*:ii.nlae

la ;LS.c.r.R., referitoare PT cR 6-99" tehnicd "prescripgia

" seeai qi 'ta1gd,llit lTi:9^1t:I deridicat. nlate^foigs: ;;;-i"J$i instalaliilor imbinarii::11*1p,:,:131*illTu i*o"q"ti""iior

t t - --- ^,-r-l ^.^ -- ^^^,^j^^ -,,L i*uioarilor sudate ale elemeotelot mecanicesub

J;;;d;; i"T"i*-1"i*'r"
il;nEN
Cardlareafinal:ii

lui. aluminiu debazL pematerial 9i aliajele sudate ii-o zo o4zr;imbinarile

"t"t

cu prin sp[larecu api sau$tefgere i penetrant se fiaale ouralErii' Neoesitatea e exa:minare. de' ulteriorsaucu condifile erferacu procesul operalii asupraacestei Recoaandiri reglijate. se g*sesclnanexa?. impune, dupd curdlareafinald, se poate aplica o proteclie adecvati impotiva ;;A-r; coroziunii. Recorctrolarea apariliei indicaliilor Dao6 recontrolareaeste necesar6, de exemplu ce urmare a cu curl1area inqepnad examinare, de neconcludente,hebuie repetat tot procesul mai o nou[ alegerea oondiliilor de examinare, favorabilo recomandabila nrealabilE_Este folosind aitd noii examinEri, mai bune.Nu estJadmis6efectuarea ilGil;;iru""itutu familie de substanle Penetrante.

22
ttarea rezullatelot I'nregi's rnapade inregistrEri tebuie compieotatE In ursla exarninfoiicu lichide penetrante frasabititttii; impusede exa:ninafgi asigurarea otl.ectn'lut carefaceposibil6 .oogr.ur* calitEgii adoptatin organiza$e. aI catitEpii sistemulde manag"ment uebuiesi Acest document il ccnstituerapolfirl de examinare. be.z6 de Elem"-ntul intreb[ri ; la urm6toarele dea r6spunsuri - Cinea examinat? - Eentrue'ine afostafectuateexaminarca? - Ces-aexaminat ? ? examlnErii - Careaufost condi{iiletebniceimpusela efectuarea - Careaufostrezultaiele oblinute? ? - Cumau fost distribuiteresponsabilitEiile de pf oferitemodelede rapoarte s',rnt 6-99 CR 571-1 EN SR Si In standardul propriul model de raport, necesar[cd fiecareorganizaliepoateelabora cu precizarea exarninare, gus. In anexa 7 esteoferit un .*Aip" se deatetp*t*i *"lgumitoarela intebdrile de mai "" asefirenea model. cares[ complecteze o seriede documente i sepot atasa de examinare Raportului

lesate inforrrafiile !:;!;H;:X:::m;'*ur,

"o ulterioar[,{Er6 echivoc, a zonelor cotarea ior corespunzitoare, care sE permiti identificarea respective ; - rentltatelb examindrii untd lot db piese identice, folbsind acel'eagicondilii tehnice cleexaminarev' anexa 8); - iU" de necoif.ormiiate,.pentnr disco_ntinuit5lilecaxe au condus la adoptarea situa$eiprodusului neconform(v' anexa9). *riidtii deciziei RESPINS,necesare trebuie s[ aibd : Menfionlm o[ pentru a fi consid entd doatment, o inregistrare responsabile dat6;semn6turilepersoanelor numlr de?nregistraie,

examindrii supuse zonersr indiearea si .cu

7.

Sensibilitateaexamindrii cu lichide penetrante

r,eiedei gi rletaminaruaei Sensibiiitdiea minimd a parametului sau Sensibilitateaunei metodede examinarenedistnrctivd valoarea date. ln condilii de examinare caracteristiciiobieot*lui examinat,oaremai poatefr evidentiati absolutd' Sinonim: sensibilitate de a oF-ri cu lichide penetrante unei metodede examinare Sensibilinp geometricd- lnsuqirea ouanumitedimerisiuni. i"Ai*Ui rat riai mari,provenindde la o disoontinuitate a doui seturi perfonnan$elor rsite la compararea pe oilditii diferite de utilizare' Ele vorfi descdse cu lichide penetrante' distnrctive.Examinarea Pi 9i dou[ blcouri de comparare, 99 suntdesorise 5)' 3 gi experimenhrl din uz, STAS 10214- 84 (v' anexa vechi,scos din standardul P2, preluate

?,?

p1an5;simulatE;folosit pea'tnr s disconti:auitate ooa.,ma-nd. Enlon M1ller - bloc de refedn1.6 (v. erperimentul2)' sensibilitdliigeometrice determinarea E,alon cu gfu,ti - bloc de referi4i^ cu dis-corltinuiutetubular[,- folosit ia deteminarea" ( v. experimentul3). sensibilitilii geometicegi la comparare dei Cd.ilecrqierii sensibili:,ifii meto au fost examinEriicu lichide penetrante gi sensibilitatea capilaritatea Factorii care influengeazi acestor factori rcaaltAcdile care trebuie urmate pentu pir"",,Lfi la pct. S. pin aiaLizarea rrrei sensibiliti,ticf,fmai bune:' asi'guraria n etapelede er.aminare(cur[lerea adec'ratEa reoomand[rilor uri de materiale, respeotarea eto.).Trebuie la condiliilor optimede observare mai bund o sensibilitate de regulE', renli asigurE, coloragi. dectt utilizareapenetranfilor tensiunii a$uprz[ favorabilEa-oreqteri'i'ternperaturii Ia.eald,Tinandoontde i.nfluen!+ apenetra.rea fie prin superficiale gi unghiului de udare, s. poate efechra examinareala cald, tealizatb va Temperatura amAndorura. fie prin incllzirea irJ"eiir*piesei, fie prin ?ncdlzteapenetrantului, de staildard gi oo o" depapterqperatramaximErecomandatii ii:.t"UiffiE priu insercdripreaiabile

(so'c).

aeriu discontinuitE$le d-e creerii contrapresiunii c penetrarea.tnvid.Ideea vine de la consta;tarea piesatnainte de aplicarea rlui. DacEse videaaE in cavitatea pare,ceeace perrritea acumularea mici, fiind pieselor relativ aplicI i tefrnid se Existi 5i o varianti cu rezonabile. de dimensiuni il1 pieselormari.. a pieselor(freovenlE constdin vibrareaultrasonord aceasta Tehntca tpenetrarea cu ultrasunete. tn eavitate.Se apliea' phtundereapenetrantului gi sporegte. ceaccelereazE oeea. de 17...zo. lK.'\Jz); US folosite. fiansductoarelor pi..f"t relativ rnici, fiind condifionatide puterea i. r gamS . FoIosftea'penetran,ttlo de 95% kriptoo inert, stabil,K.rpeaetraotul lichid obluui1 esteinloouit cu un amestecgar:os detryffietEgre de circa4 ore, careemite n gt Srti,^top i.1ipgg;radioactivKr'- 85, cu'perioadE in aerint-o e{e un gazgeu(de 3,5 orimai greuca aerul)9i seg6segte ,aAia6lF gi f. icriptoo-ut de kiptcn Diametnrlfoanemic al atornului ;;;;;d"ii"'foarte mici (circat.la4vo,in volunn). de ordinul.de si patrunddin cele mai mici discontinuitSli, ii p"*rit" acestuia G;-g,i'nm) prin aceasta tehnioi examinErii *eri*"' a 1...10'a mm, oeeace inseamn[oi sensibilitatea a metodelclasise" cea' de citca.ttelori p.e. dep[gegte obfnurtl" sunt celor de la examinarea examinlrii cu kripton, aseminEtoare operaliile necesare ur.nnEt'carele:
- cuiiiaiea mecanici gi chimici a suprafelei supusdexamindrii;

4 t t:4

- vidarea'piesei adewatE; iaff-o inein'tE gi de kripion, carepltrunde prin greutate - expunerea pieseiunui jet de amestec ; pin difuie, iu discontinuitqtilefinedepe suprafa.t* - indepirtarea excesulr;ide kripton prin aeeesuiaeruiui in incintd gi refrcerea captivin discontimifili presiunii.Kriptonul fiiud'mnltmaigreudecAf aerul rEmf,ne apiicarea pru p':iverizare a uaei peiicule de em':isie fotosensibiiE" de deft'crapar-ce seleifolosite la fiimeie radiograficgca sffatabsorbart krdica,tiile ase,lrhr1fiome ca unnarea interac$uniiemulsieicu radialiile emisede izotopulradioactivblocat ;dl"".tite de pe zuprafalapiesei oa un film, 9i se io a*ooio"itEt'. pelicula radiografici se Cespriade electouioidemfsurare. > cu uadispozitivcu senzori < citegte g! timpi depenetargreduqila minimum. in mateasensibilitate metodeconstE. Avantajeie acestei deosebitde eficace,a paletelorde turbini, unde Oo..oiot de aplioareconstEh exasrinarea, esteurm5rit6ln mod special. de suprafagE d"t".turru celoimai fine discontirtuitS$ snminarenedistractivd' ea'a;ke-mdod.ed:s Combiwrea'metodei'

de END, oferindu-$i cu alternetode poatefi combinatE culichide penetrante Examinarea mai complicate' rmorprobleme in rezolvarea recrmoscu@ avantajele te' rifi mrea etmgeit-dliiat Iichideltp'netran Ve , carepermitetocullzrlea (metodE a etanpeitElii deveri-ficare esteo mfodl io.caiE M.etoda peretelui examinat 9i a neetanpitdfilor)gi consti in aplicareapenetrantuluipe o parte a . prin carese produc locurile pL pu*"u op"ra'fn+l"u1iiL corytal1teatata ;;;J&;*hr :*igi -' 1.10 de circa este penetrante lichide cu aetanqeitEf,i verificarea de metodei sensibititatea -6 Recomand6ri: ,..1.10 Pa.mt/s, - sevorfolosi' penetrar,ti flurorescen'ti ; umplerea urma6 de - depr:nerea penetantuluise poatefacepria pulverizuq s+ropire, ; golireaincintei'verifi'ca;te obiqnuit,pentrua permitepenetantuiui - duaprsi de penetareestemai maredecit ce-! sEstrEbatE Peretele; deoricecapacitate. recipieo$lor cotrrrilor, - metoda aplicalevilorsourts, sepoate at lichidepenetrante Stenngareapiesei. Verificareaetangeitdpii insi penetant':i este special:o re.$indsfutte]icE" Metoda denvl dh cea precedentE (cca100. '. 120' C). de a seintfui d o anumiti temperaturE .ur. ui..ti ptoptl"tuteu fluorescent5, (penetrare in vid), ienetrantulse apiicdptin u*pf.rea incinteiou lichid, dupEvidareaaoesteia UV pe pa-rtea se p'rrain eviden![ prin ilumrnarea urmatede coifue.Discontinuiiage strdpunse sesupun Celelalte rebuteazd. pieselecu discontinuitEii strlpunsemari se a peregilor. "*t"riorre

23 aer eald r-'dnouptorelecffiesau'pnnumplere'cu' prin penetrant devin etan$e cares-au umplut cu ieselor de avion, trmate din aliaje ugoare,cu deoit cei obignuif, sensibrlitatea estemai vOscos cEpene:trrotul Observafie : Din ca,-rza seffece precedent*De aceea metsda dec6t'la redus* esteflEi metsdeide veriflcarea etaff$eitEtii verificarea asfel lu inoodoo"rea sub presiwre a penetfturtuluiin incintd . Metoda devine etffi,{eitdlii prin probd kiCroulicd,IichideWnetranteEi etangare.

8.Reguli gi metodedeverificarea materialelorpenetrante


Stnnrtarde'uti;lc. testing. Part 2. Testing of Penetaat Testing.Penetrant pr. EI,tr STt - 2 Nondestnrctive IMaterials. a cali+51ii.. verificare Reguti<ie -A1,Defectoscopie cu iichidepenetrante. ,t3l{S IZSB1 theBrightn'essof-F1u'orescenfPenetrants: ASTM E 1135- g7.TestMetod-ofcomp'aring ASTM D l4g - ig95. Test Metod for Sui$.trin Pefoler:m Produets(GeneraiBomb Method): Ion h Water' ASTI{ D 516 - I 990.TestMethodfor sr-rlfate Products' PetroleumASTM D- g0g - lg;gs.TesfMethoclfor Chlorinein New'and-Used (BombMethod). (fligh- Temperature Products sulfrn-inFetroieum ASTM D t352 - 1gg5.TestMeyfhocl'for Method.

Co-meutariu:' gi pe producitor 5i pe deopoirivd intereseazE Verificarealichidelorpenetrante la dispozi$ea (ftrnizorului) Furlerea Oinurmt po"te *oli"ia producdto'rului utilizrrorins6 acesta (de exempfu, materialelor ale *ri l"f.ti" de analiz6 din caresEreiasdJnumite caracteristici practicE cbiqn'.rita fie tebuie sE o calitdlii tichidelcrpenetarite *-U"JJ Aehelogeni).Testarea examin[rii. Adeseoriel t'ebuie s6 asigurebeneficianrl de corectihrdinea ;;il;-;..cutantui ai calitfiii sau ale cerinlelor sistemului de management ixamin6rii, pentnr satisfaoerea tehnioE^ de supraveglere organismuluii problem4sepoate p6n6 la apariliastandardului EN 571- 2 carcva reglementa de obieeiamerisane. stl6ine, unelestandarde sau STAS.iZ:S-g folos.i.standarCul trebuiesE de examinare de fumizoruldeproduse pus[ la dispozilie Documentagia conlinil:

26 ' ' denumi'rea/marea'produc6tonrlui; ; deiumireaProdusului nndrutlotului'; datafabricaliei; term'enuldegarurlie; oalitate; sigla oomparfimeotului umiditate,lulrinE etc)'; condiliile deprsfrare(temperaturE, condiliiledeutilizare; (la cerere); d[uuEtore confinututdeelemerite sauautoaprindere 9i normatiwl dereferinli; punotul de aprindere

toxicitateagiuormade referinp' in limba romani' Atenfie: legislaliatn vigoare,obligi funrizorii s6 ofere dooumentalia ! Cer.eti-le

'y'erifi,carecpniodicfr a'catitd'{iptodaselnr-deswninare' : generale Considerente in timp, chiardac[ nu suntfolosite' sedegradeaaE d'eexaminare 1.".Nfateriatele poate sddiferedela lot la lot calitatea marc[ deproduse, 2o pentruaceeagi irnersie,in 3o ldaterialeleoarese folosescde mai multe ori, de exempluin cuvelede proces intens unui supuse sunt de lucru deoarece de sfopire Li". u" condifi mai severe bazinele fi vor etc'Ele componenfivolatili de degradareptio toUetattire, impurificaie, pierdere de in continuare,produserecirculate' denumlite examinareeste 4o penfir cei care ualizlglzd cantitEpiinsemnatede produse de. la diferite interv'alede timp. La recep$afiecfuui l'ot de cu r.o.turi qp'*i"i*oea convenabil.r cdte o mostrdetalon d1nfiecareprodus(min.0,5I sau doudflacoane ; pieleveaza ;il; in recipientecurate' care ," iAtb"*d la inttEreic, la te,rrperatrrarecomandatd, presurizate), lotului, data numinrl (denumire, inchiseermeticsi eiiclJate cu datelede identificari a lotului acestuia' pAnE la epuizarea prelevdrii)

..

de produsela de verificare periodicfrgi componentele Verific6rile , metodele "99"i in anexa10' deverificare, metodelor suntpllentaisln tabelul8.1,iar descrierea careseexecutii

27

Tabelal8.l,

Degresant Peoetrant
Caracteris- Deter- So1- Fluo- Colotica.ve,rifi- gexlt venl resce,nlrat catd

Agent icltermediar
A*X 4y4

Developant
Suspensie

Emulgator

Uscat

Solubil

Hidro- Lipo-

So1vent

Solve,nt

Apd

fir
Aspect Miros Densitate Viscozitatt Coloare FluorescentE SubstmP Uscatl Absorbtia aoei Absortlia Denetrant Volatilitatr Lavabilital
X

fil

x
x

x
x

x
x

x
x

x
I

x x x

x x x

x
x

x x
x

x x

x x x x

x x x x x x x
x

x x x x x
X

x x x x

Rupere filmlichid
Corosivitate Sensibilitate

x
X

x x

x x

z8 9. penetrante Echipannentefotosite la examinarea cu Hchide

DescriereaechiPawentelor de echiparnente o gamdlargd. sefolosegte pentruefectuarea cu lichidepenefiaflte examindrii : execrrtate trebuie oare urftol ia S:nofl. deparicularitE$le.lucrErii caredifed de la un "* - exasrinare inmplatoare, de exemplu pentnr verificarea reugitei unei reparafii, unei avarii etc ; caracterizarea unor pieseautope o pe un flux defabricalie,de exemplu,examinarea - examinarecontinuE linie de fabricatie; ; - examinarea unui lot de piesemai mio saumai numeros - examingrea unui obiest cu gabaritmare de exemptu,uil rezervordin aluminiula locul de fabrica$e; la locul de montaj tmbinIri su<iate pe teren,de exemplu, - examinarea unor obieote etc. END trebuiesEaib[ examinarecu lichide penefrante al unui laborator Compartimenhrl 9i riotdri:' umltoarele echipamente cu gabarit .milel .pt"."6*ti cu stative p-i5,eJor - o platformd peagq--ex?41113l9?, de rezidurigi apEdespalaie' aifie a;;qe qtai aii"iompiimat colector penri.'pi"*ii;#; de sisteme deventila$e, lampilJV,sistem n* $i portatrv, deiluminarecu luminEuiUe, sistem a pieselor ; transport 5i manipulare

etc ;. le uscare - un spa$u inchis; cu- d'otEri'minime qpecifice r:nui laborator chimig pertru 10) gi apar.ature testeloi de verificare a materialelorde examinare(v' anexa efectuarea balanfE masurare' de lunine albi Ei lumin[ IJV, micrcscop adeoratE t n urot'-ttt;";* etc' blocuridecomParare .echipamentpeatruefeofirareaLuctilnlgr'fi39.13p;compresor,deaermobilcu ql Hmpi mo'bilede ilurrin#e";:#fr saurecipiena* materiaiede dispozitivedfiG;;; erc' mijloacededeplasare exa-minare, X 8...12 Pi echi examinare resPiratie a tesprrau de e prorcoFe mascE. Proteofle

o*tT1l ftPltl,ti qtryi=qfnf aser'nenea efeotueaz1 care persoanE, Fiecare ocheiari, ochelan, cascE, c?qcil salopeti/go4,
_ ---*)* *.^. !i-li. o-.-^irlirrrFo cu l{cnlcfe peueuanre se cxedutE pe tinii specializate, exdmirarea care in I:r cazul

.,

a acestuimod de organizare sunt adecvate echipamentele inclusein fluxul de iabricagie, produc$ei:

29 gi esteasiguratde ua tansportor cu lan[ - transpo.rful-pieselor este-meeanizat piesele mari sunt tansiortate individual, iar cele mici in coguri din phsn de s6rmi, mai multe la t:n ioc ; - piesele surf tre'cutepe tAnd pe la posturilq de lucru' ir ordinea operagiil'or prin stropire,pulverizaresauimersie.Cufundarea Suntpreferatetxatarcapieselor necesare. intr-c baie de irnelsie se realLeazi prin curbarea pe vertical[ a taseului ;t"*t printrt'ansportorului prin trecrea serealizeaad Uscarea Luorporto*lui in zonarespectivE^ ou aeroald; un tunel deusoare efectu[rii - vitezr de deplasrre a tarrsportoruiui'esteimpusEde timpul uecesar de obicei,penetrarea; operaf,i, celeimai tndelungate aproape esteposibild' su liohidepeneta.nte - mecaniza!:ea. oper:a..tiilorexa;ninErii intervenlia necesiti care in totalitate. excep$e Ac etapetede observarepi interpretare a oPeratorului ; directE. - ffeserea la automrtisrrea trrrocesulu! ln totalitate, in actuaiut stadiu de prezenleiindicapiilor9i dezvoltarea tehnrcii. inc[ intAmpinedificulte$ legatede sesizarea o oonstituie indicaliilor prezenlei iii."pr"-*"a lor. O'solutie a iroblemei inregistrerii prezenlE este folosirea penetanlilor fluorescenf ce dau indicalii pete luminoasea c6ror deosebirea face A fotoeleotricd. ce1ul6 de o exemplu de de cate un senzor, ,CJ" sesizat olr.oblemE"greu de rezolvat"ohiar indicatiefalsEesJe o defectqi de indisaiie * o i*e,. iot notabile' a imaginilora fEcutprogrese auJprogreseleln do-eoiul attuiir"icomputerizate pr. EN 956. ExaminEri in standaidul problemeiechipamentelor Abordarea permitetratarea nedistructive. Examinarea cu lie.hide penefrante.Echipament , va in modunitar. probleme acestei dedefect fnreghtraren ind'inagii'lnr deaplicarea In unelecazuri,de exempluatuncicendtebuie luate deciziile de respingele1i care si ajute Ia fi:ndamen+a'rea dovezisuat neoesare saude rrb.rturr a piesei;;i;"r."tii dovad6o (v. anexa!i, tatarea produsuluineconform).O asemenea J.oi"i"i respective indicaf,ei prezentare a constituiefiia de neconformitate(v. anexas;, ta careseiaclude gi o Aceasf mod de abordarea problemei, sarea sond's Ia luarca deciziei'de re'spingere. cd orice decizieseia pe bazi calitdfii,carespune ,"tirzu" un principiual managementului de dovezi. sitaalii se cere inregistareaindicapiilorinf-o fry"l convenabilE, In asemenea configuraliei gi dimensiunilor). cu realitatea(respectarea care s6-i asigureconformitatea : Dovezilefciositepotfi urmdtoarele - precizareadiscontinuit4ii in raportul de examinare, cu indicareacodului ; gi a dimensiunilorcaracteristice dintr-unstandard acesteia - schip* indicaliei cu precizareacorfiguragiei;dimensiuniior qi pozi$ei pe pies[; - preluarea indicaliei pe band6adezivdlatE(scotch band); - fotografie;

30 digita'li; eu'o eamer'E - imagineeleeffonie6preluat6 tip e, tn ab. 5.1). (developant pentu aplicaiiispeoiale - peliculi dedevelopant in starrdadul SR soffirm' metodologieidescrise In ace$fdin urmi caz,se procedeaza' EN 571- 1,astfel: su.o ctrpi doveloparitul' h.depEr'n6:-se o se gtergeindioalia sare trebuie inregistrarS, ftrE scame; curat[, uscatE" apoi se p:oceseazisuprafalpla prin orice mijloc convenabil, penetrant o se aptic[ aceiaqi developantului ; ptni la aplicarea fel ca pii*. datX, se aplic$ developantul qi uscarea suny'rafelei, o dupd indep[rtereaexcesuluide penetrant t producltorului; recomandirilor pelicular,coofotm care se a expira! se detageazd..lgliE stratul de developatit, candtimpul de developare pe stratului suprafa.ta' apare krrdicag'a forma uo&:p*u*1u inciuzfue inaicagia. pr"^;ifi"b piesacu direot tare a fostin contact intoomirii' END.trebuiesi fre dstat cu mijloacelaRqsar Csncluzie: laboratonrl.de filma1' calculator impecabile a inregistrarilor: aparat foto, cameredigitale, aparat de tip in.egistr:nre, document rin prezentat onir, i*primante etc. In anexa 13 este "t"l.t mai ftrainte' firtocmir confornrcerinlelor-amintite

ocupa{ionalE gi protecfie 10. M5suri de sEnEtate


iTENTIE! pot fi volatile, cu lichide penetrante folositela examinarea Ivlaterialele inflamabile! toxicegilsau gi,in mod deosebit' corespunzdtoare misuriledeprotec$.e Sevor respecta deProduc6tor! oeleindicate oehilsr! protee{iei s+vaaoorda' O atenliedeosebit6 sevor protejamainile ou de examinare prelungitcu materialele In cazulunui oontaot 'puni gnoii de protecliu, a preveni apariiia dermatozelor.Este recomandati a mdinilor' deprotecfie folosireacremelor sevor ventila intens,iar la un contactprelungitcu mediul zona deiuorugi incaperea respiraiiei' foltsireamfutilorgi filtrelor deprotecfie'a ,de lucrrl seinrpune
mai periculos decSt t Fumatr:l este interzis la locul de muncd deoarece devine -.r11rt produst **1:t:: deja in mod normal, oa urmare a producerii de **t: se va evita
Uvl*

penmla preveniotravirile, din jur. Deasemenea, ru*eto, qi de persoaneie in zooadeluoru I alimentelor sauconsumarea desustarea

-'

prevenirii d'eosebiE se va acordao ate,lrfie folosits sunt inflam'abile, materiaiele Deoarece de inflamabilitatecoborate pot fi provocatede temperaturile upu.iti"i incendiilor.Acestea sau in preajmasurselorde cElCurE de folosire a acestora deundein*erdic$a aie materialelor, lor la soare. chiarexpunerea

31

de m'anagemenf cf, ln oareaidtnri de sistemrul ile rnanagemental sinEti{ii 9i securitEfii nCistradve trebuie sd fie la curent cu carele asuneresponsabiiitlSle racticd 9i sE-si revin.

11. MEsuri privind protecfiarnediului


ibui la poluarearnediului pri:r nerespectarea elor utilizate ln cantitdli mici se faoe cu apd coadilie ce se cere biodegradabile, materiale ulde se ?n'serie, exarninb'rii trnoazr'il n'lina're. de ultraflltrure' ) setrec prin site moleculare agenfulde constihrie o naterialede examinare ' dao*are'la baz* fricloretan' tricloretil'enfr sau' este substanle, asemenea de litnr Un l a apei. de apEPotabit5! Agadar: ( produseexpirate' rrrl deversa{iptoduse chimice ln' releauade canalizare desn611e 9i cldtireetc' ; reziduridela operagiile -nuaruncalilaintfuuplarerecipienliirn'^c.rearrfostdepozitatesubstanEele ; folositela examinare d'e mediu; aplica$ intocmai prevederile sistemrtlui de mranageilnnf tn organizaPie ; implementat .conrolagipersonaiulaflafifisubordineaDvspeuhu.fespectateanotmelor.de a mediului. proteclie

pot fi imperfec{iunitorimb'inErilor sudateprin topire' caie Luewea nr. 7. Selectarea detectateprin' eranaiirarecu lichide'penefrante; cu lichidepenetrante' uneiexamindti scop: cagtigrea abilitelii dea stabiliobiectivele Nofiuui teoretice;Terminologie' prin geometiceale tmbinlrilor sudate imperfeclirinilor SRH,I ISO 6520.4/9.Clastfioarea metalice' topirePemateriale

t2'. Lucrdri Practice.

a6'a: Temreniutilizali?n Partea pr. EN 1.3J0--6. Examiabri.nedistnretive, Terminologie, cu lichidepenetante. sistemelede examinare de a"mate.rialuh*i realizat6 printopirea localE" Imbinare sadatrt- lnbinare nedemontabilE gi materialul de baz[ influenlat inoluzndcus[h:ra sudatE gi a unui metal de adaos, bazE. de circa 25 mm (un fol pe dreapt4 pe distanlE o gi de cealalt[a cus[turii termig de-o-parte un'Eol Pes'r6nga): Modul de lucru a unei itrbififui sndate, sEefestutff o exroinare uedistmctivE r Atunci c6rd.re propuneru pot in imbinareasudati s[ aparl caf,e discontinuitiflle toate va trebui s[ trecemln revisti Cesudaresau, tchnclcgia de de tipul materialuluiCebazi sudat,cauzate respectiv6,ind',rse tn discontinuitili sunt deserise in uaele cazuri,de modul de exploaffre.Majoritateaaeestor deimperfeciiuni. subdenumirea standard detect'ffiii cmesepreteazE e Cursantul.va studiashudardulqi va reline acelediscondfiuit*,ti este in care prin examinarecu lichide penefiante:discontinuitEfldeschisela suprafalE lichiduluipenetrarrt. pBtrunCerea posibilE simbolul 9i schilaimperfecliunii. : grupa,denumirea" . Seva intocmi o listi cuprinzdnd ftr.2 Determinarea'sensihiiitii-tiieraminEriicuajutonrletalomrlui Lwcrwr-eu Miller. insugireanogiuniide sensibilitatea controlului gi a modirllri de utilizare a etalbnului S'cop: Mi11er. NoSuni' teoretice;Terminologie; Sensibilinte - veaterminologiegenerali. de a cu iishide pene-trante Sensibilianegeometrtct- insupireaunei'mercdede exandnre cu anumitedimensiuni. oferi indicagiic6tmai mari dela o discontinuitate a doi cilin&i planE,prin aldturarea EuIorc Miller - dispozitivsareimitE o discontirnritate (fig. 10,1). ingrijit prelucrali ptan'fr continuitate dis p1uli}6

ivlilier. Fig. 10.i. Etalonui

JJ

materialelor fslssite. la Etaleeul poate. fi folosit pentru aprecierea sensibilitagii cu fichide penetantesauverificareaetapelorexamin6rii' ;**i"*; Modulielucru: tn . Se demonteaaietalonulMiiler, se gtergecu o bucad de materialtextil imbibat sotvent, se ceateazl apoi se inchide sol-uent-cilindrii * cugor."=e foarte biie cu bine piuligaetalooulstrAngAnd artificialede pe etalon' adisoontinuitElii deschidereab . Sem6soar[cu un mioroscop pe intreaga e- Se efestTlee'h exailnhlafeacu lichide penefiaute,a dis'costinuit*$i de lucru testafi, dup6 metodologia oircumferinp folosind materialelegi parametrii la Punchrl5. prezentatE xi (fig'10'2) pe timpuh{ d9 {evelogarese m[soar6 l[fimea indicaliei Dup6 expirarea o medieponderatix' a l[fimii indicaliei: /i $i secalculeaa6 diferitepo4iuni delungime
developant

l z'z lr *r

iadica$ilor' Mdsurarea F. 10.2.

> l,x. '' fi ''. Ii+ tz+...+ l;:trD' . in conditiiletrc'ars' '-m


nD

n S1

(r0.1)'

po4iuniicilindricea etalonului' D fiind diametnrl pe aya, raportului dinte deschiderea se determina sensibilitatea geometrica-.9, de defeCtr,coniorrnreiagiei: Dgi ie,ti*.uindieagiei Il*"ti*i*efli
Sg:1 - :.(10.2)
nm h-

e mai geometri'ct obginutiestemai apropiaEde t oustat sensi'oilitates cu cdtvaloarea mare. rnai descrise se palsulgetapele lichidepenetraate .pentFta compa* mai arulteseturi.de sensibilitate mare asigUr[ceamai inaintepentryt"..r" ot to p*tt 9i sealegeacelacare de coatrol cu parametri tehnologii gi dou[ In mod simiiar se pot compia goemetrioi. diferi,t, didactic' oonformindicalieicadrului un refetatdelaborator, seintocmegte "La sft.r$it,

34 a' doui- sefari de lichide' penetnante-folosinilEx.terimentuI ftil 3 :- Compar.area' etalonul cu giiuri. cu gduri' moduluideutilizarea etalonutui Scop:tnsugirea Nogiuniteoretice.Terminologie de lichidependTnnte- v. pct 5. Set din acelaqimaterialca gi cel al pieselor Enlon cu gduri - placi metalio[,confeot'ona6 oerurmeaz[ a se exatnina,avtnd trei gEuriooaxialede diametrediferite (4; tr; 0,1 mm)t figurii 10.3. oonform
Detaliul.4

pdtratsaurotund 100nn

cu gir:ri. E+alon Fig. 10.3. Modul'd'elucnr cu atenlieou aercald.Severificd daol gi usc6ndu-se " Se curi!6 etalonul,degresandu-se giurile nu sr:ntinfimdate. pe fa4a desus'S' . Seaplicdpenetrant pefaiadejos J 9iapoi developant se mEsoaridiarne'urul (5; 10 sau 15 minu^te), E Dupe scurgerea tirnpului de developare gi indicagiei. dia^metnrl timpul Setnregistrezd ip*. pe developant. indicaliei circulare "*u gi procedeaz6 cel de al doileaset de ca mai inainte,folosindu-se " Se cur[p etaloaul se lichidepenefrante. produceindicaf,acu cel mai ma^re . Setul oare, pentu acelagitimp de developare, estemai sensibil' diametnr conforrnindicadei lectorului' n Seintocmegte un referatde laborator, Lucrareenr, 4: Shbilirea ccnC$ilcr de examinarela temperafuriin afara limitelor de Producltor propuse tip Pl. a bloculuidereferin'gd moduluidefolosir-e Scop:tnsugirea Nofiuni.teoretice;Terminoiogie; Modul de lucru r. 3. anexa $e studiazE . delucrupentruunul din celedoudcazuriposibile: o instrucliune Seintocmegte

35 prevdzutE de' mai selzutEdec6fcea' o'temperatur'd - suprafala. se-gdsegte-1a' de.examinat 1.o decontrol; produCitorsaude aormativele mai ridicatEdecfltceaprescrisE' seglsegteta o temperaturi, i"- soprafrp,de e:<aminat r Pentru inoXlzire se va folosi un cuptor electic iar pentru r[cire ua frigider' de oontaot' cu termometru de inointl Sau seva m[suia cu un termometnr Temperatura de lucru gi o fiEdde observagie r. Seintocmqte uu referafcoqtinf,udimtrocEiunea in caresedescriuopemliileexecutate' Lnct ar ea'w.5. krtocmirea'unei pro"cedmide luciude lucru a unei procedurisaui:nsffuofiuai Scop :Formar-a deprinderiideredactare Noliuuiteoretice.Terminologie' 1, 7 -.6 care descriemodul de efectuarea unei activitili sau a iiicedura de lucnt - document lu iichide penetante)' lcrie o activitatepunctua![ dint-un proces(de V cu ajutorulflu,'cnetrului). neiinstruQil'tnide lztent. scrisi semai numegte Pi procedur[ rocedurd documentati; fErE trebuie si fie direct, simplu, cu fraze scurte, ugor de inEeles, Pstilul de redactare interpretiri ; pi s6nu laseloc de confuzii9i frrd paranteze tehnice, formul6riexcesiv ce faci, iar de utilizare a ei, faci ce scrie ; activit[$i, astfel la desfEqurarea buie pareurse suplimentare; ldmuriri frr[ ivitatecorect, intr-o anexil; ;xt oi saintrodu.c e exemplu, rapoartede examinarg fige de ; etc.se iatoduo tot in anexe examinare PL 02 - LP (Procedurl de Lucru nr. 2 pentru' exemplu de P docurnentul.se-co.diflrci, tipilate formulare cuLichidePenetrantQ 9i seelaboreazdpe (rabcratorului), * "**irr"ro vs'avea pesrn[) (fiecare > ror*,.i"o*r

Tffir1ffiff"Erit;*'""tto

: intocmi! i t. uot tnieraresponsabilitdgile r,.datE; ror introduoe:lista ediliilor 9i a reviziilor 9i 'gi persoanelor pentru ptoCedura careprimeso

la cunogtin;tE; folosiresauluare ; a proceduriiesteurmatoalea F ceamai frecventi organizare 1. Domeniude *'Plic*'t'e' 2" ScoP. 3. Defini{ii 9i Prescurtiri' de referin!fl' 4. Documente de ProcedurE' 5. Regutri 6. R'esPonsabilitE$ 7. Inregistrdri 8. Anexe.

36 Recomand6ri':- la definitii sunt explicate acele nofiuni care sunt necesaredescrierii activitElii. DacE gi sevor descrie sava indicant:mdrulacestuistandard .,orri un sLndardde'terminologre, care pentru'termenii' o.*r"i acei termenide spwialitate, stre nu' se reg[sescin standard'; se lichide penetrante pentnrsintagma (de exemplu, ,u,"puu des,se folosesiprescurtEri v a f o l osi l P ); - regulile du proceduri descriu activitateaconform standarduluide referinti, adapat (piese, material) sau prin trimitere la folosirea standardului situagiei .oo&.t (nerecomandat); (raportde rezultatelor folositela inregisfiarea formularelor I ftrr;trfi[rite oiea modelele gi anexele acestuia). examinare hEodulde lucru'. pentru un caz Cursaniii vor intocmi, sub indrumafealectorului, o procedurfl de lucru d. exemplu, examinareacu lichide penetrante a tmbinlrilor sudate ale "ooor"i de lucru' recipientuluiX. sauo instrucfiune

dr* rt{-u{

--)

0c

# 9+

lavabil cu apdSi a$ePtare timp de contact

Aplicare penetrant gi postemulsionabil limF de contact agteptare

Aplicare penetant cu solventgi lndepErtabil timp de contact agteptare

Cl5tire,pulverizare cu ap[ Aplicare emulgatorhidrofi.l gi agteptare timp de contact

Aplicae emulgatorlipofil 9i timF de agteptare

Aplicare developaat solubil in apd

{A

38

Anexa2 s@minnres,cu lichidependrante cwdlarefolosite I^s. Metode d.e Curi{area pieselorgi rnrterislelor*supuseexarninfitii aspecte: urmitoarele metodei de curilareSevor aveatn vedere La alegerea irnpuritEtilorgi.contarninan$lor; na.tr.ra saua materialului; asuprapiesei decurE$re efectulmetodei practici; aplicabilitatea metodespecificeimpusededoctmentqttadeexeorgie: 1.1. pardyareqcuf,gtergmli /':ii rr,f oia ,;i' ,1,;e,t.n I.t,/ 'wla 4rrd;'fif
:l(O'h'{rt ie'#tt6

tt''

Detergellii ffint boi"i"!f neinflarnabili; solubili in apd ce confin substantespecial destirite'umectdrii. EmuhionErii gi saponificdriiunei variet[li mari de subtanle impurificante ca de exemplu: grisimi, uleiuri, emulsii de ricjre, ccmpuqi pentnr eta Seadmite folosireaunor solu$i alcaline,neute sauacide .oflr*g nepigmentanli in general Sefoloseso examindrii. chimiocu piesasupus6 cu condiliaJen r reaclioneze prescrie aitfei) ia o produc[torui nu de 4,5 ...6 gA (dac[. o solulii 0C. "o "orr""ttrapq de77 ... 93 Timpul de curifire estedecca.10 ... 15 minute. temperaturE a; solvenYi 1.2. CurdYarea 'materialelor organice (gr[simi, uleiuri, Solven$i se folosesc pentru dizolvarea pentu indepirtarea imptuit{ilor vaselin5, paste, vopsele), nefiind reoomaflda+i F,L flux de sudare,stropi). Soiveqtii'tgbuie_ti g".tipsif de *orguoi"i (m'gnlE,,nrrder; sagin instalalii deimersare. reziJuuriin specialdnd suntaplicati direct, cu o pensul6, / , gi/sau toxicl La'stiliearealor se tt "+ Obsewafe;uneletipuri de solveali sunt irdla,nnabili la acestaspect. referitoare ,ror r"rpl"t" instrucliunileproduc6torului pueri 4*t.,*,/e. t f.'r-.r'esfe: Este o metoda indicatE pentru indepErarea grEsimiior de pe suprafele 9i din disoontinuitili. Trebuieawt in vedere faptul ci datoritl timpului de contaotrelativ scurt dinte vapori gi suprafelelede curllat se poate ia6mpla sd nu se indeplrteze o imersare motiv se recomand[ Din aoest adAnci. impurit[gileaftite tn disoontinuitEgi uiterioari in solvent. Metoda este neindicati pentru indepiriarea impurit{ilor etc'). plastig lac,vopsea (material rfiqinoase gi a unorstraturi anorganice t.4. ?nbaiealcalind CurdYarea special conlin6nddeteleenti neimflamabile Blile alcalinese obfin din solulii apoase pot calde folosi b6i Se gi contaminanlii. emulsiona specifica pentrua umecta, selectali bEii se ' diu componen,ta rnginii gi a straturilororidate. Substantele indep'drtarea penn-u datedeproduc5tor. cu instnrcgiunile vor utiliza in conformitate de 8? ... % 0C. de 6 . .. 12gA la o temperaturi o conoentralie seadrnite Io g"rreral,

eJ4l"

't.!l eU

-ir.d*-

39 pnn ourbfate-inbAi alcaline'trebuie cldtite eu apd gi uscate' Obsertatie: piesele. incdlzire. trsuprafelei se if,-aadrcazE" penetrannrl se va- aplica numal dupil oe temperaturaimpuriti.!ilor anor-ganice Pentru indepErtarea 5i a domeniul admisp"otrg examinare. pot aburi folosi se piese_agabatidce unos de pe suprafefele 'root i*purit[fi organice u bliir oalde. Intructi uneori nu se.pot v-ari'antE o represennd atcatini,'metode in discontinuitEliad6ncise recomand[o sp6lareulterioari inAepartarmpuritdfi-aflate cu sclvent. sau a solvenlilor cu efectul de aciunii detergenlilor Metoda permite combinarea gi.o rniegorare a tirnpului eficienfeipentrua eliminaurmele fi lncElzitE se va face duPi m.O**o**lui strafttrilorde wpsea Curdlarea pi'esei ln bEia{calinecaldg fiepdn aplicatea prin imen.area seefectuegz* Opera$rurea prin procedeul redusi pentruaplicarea cu vfiscozitate p* r"f]*A[a ei a unor solvengi io"ttetti. mediului anrbiant **ir*t" tipori 4e solvenli se fsiosesc ln generalla temperatura cu apfl9i seusucS' piesele sespald statului devopsea DupEindepdrtarea 1.7. CurdParearnecanicd' nisipul,sdrurilese pot ii" carbtrrile, polizase, r6zuire, giurire, filetare, , suflare cu alice sau cu bile din efomreaedsuprafafarnetalelor (in rnetodei sensibilitatea. tutind afeeta 1.6. ii'iu"'"b , cuacizi l^f rtc'7s.lt.i! 1.8. Decaparea supn derugiuarea Solugiileacidesefolosescpentru staturi de material impurifioat' Se vor respecta producEtor. cu ap[. de pe gupgfalapieseiprin spdlare urmelede acidseindepdrteazd Observayie: prin usuci Ea se neutralizare. phicn o solglie_de sJ suprafaia Ulterior, pe respectiva de aplioarea inclizire gi serEoegteinainte aofiuniiaciziior. datoritE eliberariide hidrogen exisg posibilitatea La unelemateriale de deoapare' opera$unea prin ?neElzire,dupE degresate piese Eebuie .Asemenea fnflacdrd pieselorceramice 1.9. Tratarea gi organice' de'pe impuri"'iiilor anorgan'ce Metoda este uiilb pentl lndepEriarea oxidanti,curati, la o fudereava avealootntr-oatmosferE pieselor ceramice. suprafap materialul. temperaturicenu degradee-z[

40 ratou'V2. Curifarea' PostoPe developanwlr'ti 2.1. Indepdrtarea uleioasesau' cruu jetde aerfitatde impuritEEile seindqpErteazf us.caf D.evetopantnl sau manuald prin spdlare umed]se indepErteazE' ptin tpefute cu ap[. Developantul ap[ sarrsolu$ede detergen-fi' folosindu-so rnecanicE. tratttului 7.2.Indepdrtdrea Pene cu vapori degresarea enefiantse recomalrda 'ent (minim 15 minute) sau curilirea cu ou vaporiurmad de o degresarea rcomandd e determin[exPerimental.

Araca-3 verificarea apliiabilitdlii rnetodeide waminnre ca liclt'idepenetrante din STASt0214- 34 Si'PTCR 6 - 2003) (extras se determini pe blocurile de ride penetm.nte pentrsstabilireamsdului de utilizare 3cesare a unui set de materialede gi developare) ; lemperaturi in afara limitelcr indicate in diferite sau a dou[ setirride lichide penet'anle performanlelor penfiu compafarea standard, blocuri de de tipuri doui p"rr- ,r..ifio*uu oondiiiilor de pdstrare9i depozitare.cele infigura t3 '1' tompararesunt prezentate.

bloond din sluminiu gi poate fi.mono.oloc'sau din' do-u'E Blocul pi. se confeqioneaz1 cu B. DacEseutilizeazd sefiteazd,cu A gi cealaltd In cazulmonoblocului,Efald identlce. cu gi celElalt B. Dupi debituea la cu A (A Si E) saupe fiecare a monoblooului i feEe un cerc termocolor cu ajutorulunei crete eaz6 unui bec ajutonrl ou rcajuiui se lncElzeqte o prin schimbarea :e 510 qi 525 C, eviden$ati dupdaceastE Imediat 4 minute. gi in timp de apanfit unei reiele de'fi su.-i: terminAndasf;eL' i marcatia blocului saupe blocul similar (in curileseusuc[ prin incllzire la o +-emperat';rE oC ' ambiant mediului la temperatura demax.150 Aiselasi sdserlceasc6

+T
pe o falE cu'A iar O partese noteazd gi are form6 prismaticd. Blocul p2. este.monobloo dint-o cealalt6cu B . El se confecfioneae[ pe una di iu etc.), cupru (oiel inoxidabii, sep aproxirnativ250 pm. Pefnp necromat6 de 5 mm diametnr.kr stratul de crom va amprerrte.Variind for"ia de ap[1are,,se poati planE' ,"""o**ae ca in timpul proceiului de fisurare blocul s[ fie a$ezatpe suprafrli produc opt Se de iocul undese produceamprenta' ;;;ij*tt in douEp*.t simetioefaEE d+ mijloeul blooulut' fa'ta' forfE;s-imetric dou[-eatodouh ou.aceeagi pe"+ f" zeee.amprente; oblinuteou fo4a maximEsi se afle la extremitili, iar celecu forla astfel inc6t amprentele dar cele poate{ep65i?0 ttno" fisurilor oblinute cu forla rnaximd, !0ijloe.L[f,mea -fnrrn minimEnu vor d'euEiiZ um-. apfuare defo4e consideragie inluate Pot'fi refeaua 100. In X cu un miorosoop va mdsura ntifica fisura cu lEtimeacearnai mare,aoeasta respeotiv[' oaracteridndgupul defisuri din amprenta

A
+

\f

B 50 a) M o.uo'blo'c

,D

b') B'1o'cu'ris eParate.

Blocul Pl

Stratde crom
\I/4 /71\ 1.,r2- \\r/. * n A zrrrr /'ts 'e
\\rrl r\Ur f\{/f

F+>Fs>Fz>Ft

Fr<Fe<Fl<F+

Btocut'P2

monobloc)gi P2 compamrePl (varianta Fe mijlocul blocurilor-de introducediunui ecrande gi 1 mm addncimgnecesar sepractic6un canalde 2 mm la.trme penetrante' a lichiCelor !a aplica^re, amestecarea, careseimpiedice protecge, in condiliilordeexaminare pot 6 folositepentff stabilirea Blocurilede comparare cazuri : urm6toarcie Ia temperahri mai rnici decfitceleprevEzute - utilizarea setuluide tichidepenetrante de producEtor;. la ternperafuri reai mari decfit cele - u+jlizarea sefului de tichide pene'.rafite deprevdzurte Producdtor; performanlelora doui, seturi de liohide penetante diferite, in - pentru compararea prevEzut ; interva{uldetemperaturi ; deutrlizarea unui an':mit setde lichidepenerraute - pentrustabilireaunei noi tehmc.i a impurificdrii sau a unei' - pefltrg verificarea alterErii lichidelor penietrante, prevEzut deproducltor' in timpuldegaranfie a acestor4 depozitariincorecte mai micE Ia o temperatur6 se gEse$te de exarninat in' cazul in'care suprafala {. saubloculB (in cazul monobloc uteiblooolde comparare oeaprevdzutiin standard, dec6t qi respectivH ia tempere,tara se aduc blccuritoiseparate)c6t qi setulde lichide penetrante (?n suprafelei a blocului (in cazui monobloc)saua blocului ts exarniaarea se efecflreaz[

43 standard blocul (in oazulmoaobloc)la temperatura Sereaduce eastilbtocurilor separate): blocurilor (in cazLil A a blocului A (ia cazulmonoblocului)sau suprafaia iir" ^-L^l^ ^..*-^f^ro o,,a* acamEnx*nqre rrntl+E eA "**i"eaze sepastte). + In caztrl tn care suPiafrla se g*

tl:1S*^=T"t:l^T1l:^ff,i seef,ectueazi a:nbiantgi mediului temperatura 1a separate)

oblocului)sau blocui A (ia cazulblocurilor

44

cu lichidepenro#u**r la examinarea Tipuri de indicatii obpinute Tipul indioaliei Aspect Exemple' Fisuri, crdpdturi, lipsi detopire, reprize,exfolieri, supmpunefl, g.a. nepEtrunderi Fisuri foarteinguste, fisuri saualie par.tial discontinuiteS la stE-punse sauinchise suprafalE par,tial la prelucrarea preliminari. Su{luri,pori, porozitEgi cu diferite gradedefinefe, incluziuni poroase nemetalice s.a.

LiniarX continuE 1. lntreruptd Z. pmctate sau


h",d''4a ^' I> 3 d^* *;'1,',,,r'nrt

Neliniare Gotunjtte) d
tn.ui:t*iJ , ' * iI
O o o

<3 d

Fisur[ la rece

t'3 e 'rr,l.'i",

Forozitate

Fisur[ la caid

Porozitate accentuatd

Fisuri de rectificare

,ii[!ii.;,;,, ti::{rJi{$i1i.:i

Porozitate foartefind

de TentE
^,,1^^-e vuru4 w

Fisuride coroziri:re sub tensiune

45
AnextS

E 433- 71 Ctasif carea indicatiilor dupa,4"SIM Tipuri de irdicatii-:' nu estede 3 ori mai mare masr:rabile Tip I - Aceeala earenioiunadintre dimeasir:niie decafce8lalta. masurabileestede cel putin de trei ori Tip II - Aceeala careuna dlnte dimensiunile cealalta. mai mared-eusr Clase: A- sin'gglare; B-multiplenealiniate; C- multiplealiniate; "D- intersecriide suprafete. denoatii:i-A Exemple tr-B etc.

rlE

& t=t

G
I-B I.C

I.A

v tr(

\ > - /o Z,r_$\
-./ .-X
l J - D

t-u

II -A

C7

-&

E}(EMPLE

il-L

tt-u

46 Andxa-6

a discontinuitdTilor Criterit deAcceptureRespingere . ale carorindicalii suntliriiare' ( J=Iu.sunfadmisediscortinuitft,ti ' 'i;Z;

daail/ , Nu srintadmisedisoontinuitif izolate,ce dauindica{iirotr'rnjite, de4mm' aindioalieiestemai nna^re maximE din".ensiunea rlii rotunjitecu dimensiunea dinte I'ie,cu condi$aca distumla dintre doul gruPuride dista.nla

Niveluri de accePta.re Tipul indica$ilor


Indicalii lini6P 7- lrrngimea indioa{iei

.i1'vLe

- '

J,

? -

l32mm

l34mm

/<8 mm

Indicaliineliniare d - axacu d'imensiune maximd

ds4 mm

d<6 mm

d<8 mm

Ob'sewalit: instalaliilorde qi componentelor elementelor echipamenmtelor, t Laexaminarea

t4i:$l-guprineniv"-lul_de?lgl-_pjsi_].

sub presiule' condiFiieminime de accePtare echipamentelor . La examinarea astfel : cresc,fuotdineasevedtEliiace$tota, 2; I gi tr - nivel de acceptare dio categorille subpresirrne echipamentele III qi IV - nivel de acoeptaxe din categoriile subpresiune echipamentele
L 2

de la caz la caz' de se stabilesc nivelurile de acceptare ' Pentrualte e:<arnin5ri, comPetente' cdtreorganismele

+t

Anexa T POLITEHMCA din Bucuregti Universitatea SalaCF 105 deDefectoscopie, Laboratorul 13, Sector6 3 SpiaiulIndependenlei; Bucuregti O6OQ3Z, Te!.:4O29445 RAPORT DE EXATfiA{ARE CU UCIIIDE PE}IETRANTE N r l
'Adresa: Beneficiar: examindrii: efeotudrii 'Data , nr Comaeda .'' Materialului .... Probanr. ... examinare: plan de ... ... .. '.Nr. deobtinerel Procedeul pento exrormaxc: "' Modul dep'regitirea produsulur

de lucrufolositii: '',... ' Procedura ... :........... ." AdmislRespins: Criteriul

Condifiileteh edeefectuarefl examinirii nr' lot: produc[tor, Setulde lichidepenetante, '...;.:..'. ...,:.:......,...:Temp'rafi$apieseiexamin.ti i;t[par;+;*AeaiuiUiamtiant: (rnin): developare de .-...-..Timpul (min): depenetrare Timpul Uscare: penetrant" ' " a sxoesului.de Modul dehdepErtare
limpiilftrminare pe suprafali: Tipul gi puterea Distanladinte lampdgi piesfi(crn):.'.-... n Examinareas-aefecfaaf '.

Rezultatele examinirii Defecte csnstatate (denumird/simbol/standard):

F*esponsabilidti

pe de * Inainte/dupd t'atasentr:I ternric, tr cazr:l sudr:silor,trr starefinald, dup[ primui stra+- stretr.rJ etc: rdddciad

48

AaexsS a lotului de produse,.',.,a,,,'*. cu lichide peneh'aate examini.r.ii Rezr-rltatele anexEla nr...... .../ exaruinare

Semrr[flrra,

de ptoduse l,{ot5: Acesf formular se folos'egteatunci cfrnd' se' extmineazfi un lot identice, in aceleagicondifii tehnice, precizate in raportul de exanrinare

49 Anexa 9' Universitatea POLITEHMCA din Bucureqti Laborato!'ut deDEF'ECTOSCOPIE 313 Corp CF 105,SPt IndePeudenfei: Bucuregti Sector6, Cod060032, Tel. 4029 455

FI$A DE I\TECONFORMITATE
DenunrireaBrodusuiui Nr. lotului Beneficiar nr " ' ' ' 'RePer

50 Anexa l'0' pentru vefiltcareaperiodicd a calitdlii lichidelw penetrante Regutigi metode


Miode'dererifrcare'd'caiitatii) E7:-Defecioscopie'crlirhifiepenftmtte; 12589-@onf STAE 1o.Veriflcarea asPechilui instala,tii Se apiic[ od de cAteo-rise procedeazdla completarea san'uupierea cwlior unei executi ,"o i,, cazul in care se trec. la folosirea unui nou flacon presurizat. Verificarea se

gi omogenitatea fizic5" culoarea starea urrn6rindu-se virual, fui api 9i a folosirii apei la eliminarea proa"s"ffii.dizolvat se vlrific6 gi limpezimeacomparativcu apapotabild conform excesuluide penetrant, STAS L342._&4, 2". Veriflcarea rnirosului cu Se coutparE impurificEriiproduselor. Mro.sul se verificEnumai.dac*existE'bEnuiala mostraetalon. 3". DeterminareadensitEfii numai pentn-riichidele Densitateamatedalelorpetrfantese determhd o datE pe ft.raE, mediului conform'STAS 35 84; la tempe'ratura' recirc*late. Determinure*se executE' etalon. mostra cu 1004, comparativ de mari mai dedensitate u*Ui*t Nu seadmitabateri viscoziiifii 41 Determinarea lucre*z5 la Viscozitatease determini o dati pe l':nd numai peatru lichide recirculate.Se vispozitste mediului ambiantconiormSTAS4095'- 82. Nu se admifabateri'de ;;;-";;; etalon' cu mostra mai mari de 10%,comparativ 5". Verificarea cuiorii" _recrcuiafi. Se Cuioarease verificE o datj pe slp+imfoI, o'snai la penetrarrfiicoloragi, diclormetan de mI 95 curent, cu folosit 9i se solufi'edin 5 mI ie penetrant p*p*e " intr-gncilindru grad+ tip I, de 100ml. Sepregdtegte ?nmc{ identico solufiecu i"t o6o." in fala rxrui ecranluminos difirz gi se privesoprin mostraetalon.Ambii ciUnarise ag.eazi se Dac[ solulia pt paruti din penet'anhrlutilizat curent este mai incolorE" transmisie. Se nuan.telor. pAnE la egalizarea penetrant, ml dl'r acelagi centit6f,deteminaiedeO,Z calculeazE' care.se mm; dup[' in "a"oge de.penefiantadEugatE , expdmatE is,tebn oantitatea. relaliei tV i (5 + 9] .100cafenu trebuie ajutorul cu procente, in dedecolorare coeflcientul 20%. s[ depEgeascd iiuorescen{ei. 6o;Determinarea recirc':lafi. Seprepar[ o o datape siptlmdni n':mai la penetranii sedetermiaa Fluorescenla qi seintoduce inh-un de dicloretan ml cu 190 folbsit curent, Ae iO ml de penetrant solugie

51 Se'citesc mod identico soluliecu_mqsf1.etalon: p*Lar cilindric de 250 ml: Se-pregiteqte'?n etalon, mostra a solu$ei curente5i a soluliei din valorile misurate ale intensitEliiluminoase din solugiiiest':diate, convenabiie caudtS$ in condiliile STAS 1050- 76, disper-ud':-se senoteae6cu A gi citite lumiiroase Valorile intensiingii intre foliile de polibtirentransparent. in procente, a fluorescenfei, de sc[dere C, pentrufolii frre solulie,Coeficientul B, respectiv 207o. calcglatcu ajuioru1reia$eii(A - B) / (A - C)l .100,trebuies[ nu depi$pasci al substanfeiuscate 7".Determinareavolumului de decantare Se d"etermini o datl la 24 h; numai pentra dweiopan$ii in zuspemie; recircula,ti. de 250 ml carese introduce o cantitate se agiti timp de 10 min gi se extrage Developanhrl nivelul la carese de 24 h, secitegte tip i de250ml. DupEo deoantare intr-un;ilindru gradat solidi de lichid. Seadmit abateride maximum20% tatSde mostraetalon. separi substaata Nu decantate. substanlei lichiduluide deasupra aspeotul In'plus, severificaprin oompara{ie, seadmit diferenlesesizabile' capacitEliide absorbfiea apei 8o.Deternainarea lun'*,numaipentruproduserecirculate.Intrun paharcilindric de 150 o date-pe Se exe.cgt6 1 ml apdpotabildla 100ml ml se introduc5 ml apdpotabilIla 95 ml penetant,respectiv emulgatcr lipofil. DupF-agitare, se verific6 vizual absenlaftnomenelor de h:lb';re;e, in plus, obf,nutse executE Cu amestecul sau stratiflcare. coagulare gelificare,separare, mai departe' descris sensibilitElii, verifioarea capacitiiii de absorbfiea penefi'anfului 9o.Deterneiuarea Intr-uapahe ciiindric de 150 recircrrlate. peatn:produseie Se execut[ o datl pe luni, nunaai sau lipofil. Oupl agitarg se hidrofil emulgator la 100 ml o,l ." intoduc 5 mI pernefiant saustratificare. detulburare,gelificare,coagulare fenomenelor ,r.iifi"e vizuat absenla Verifi careavolafilitifi i 1'0o. timpului de volatilizare esteutil execulieiuuei Cunoaqterea Are caracterde recomandare. 9i Verif;carease executdo datEpentrufieoarelot de substanie examindricorespunzEtoare. pllci materialul pe din fie executi se Verificarea examinat. material de pentrufiecaremarcd de examinat, cu suprafala de minimum 100 cm2 ,avAnd rugozitatea 9i temperatura are. dao6-.aoeasta daexaminat, luonr,fie.directpe-piesa deoonditilor concrete. asemenitoare in suprahtpcu solventsau (developant o s"praAfede minimum 100 cm2. Se umecteazd min. 15 ma,'rimurn caretrebuiesdfie de uscdrii, gi sem[soar[ timpul necesai solvent) t 1". Verificarea lavabiiitifii respectiv o dati pe qi emulgatorii recirculagi, la penetrangii o dati pe s[ptfmdnE Se gi seexecutE esteinfomaadvlpentrudevelopanli nerecircul . Verif,carea lot "*eou6 la materialele X 100X de 100 plioule din otei inoxidabilcu dimensiuniie o dati pe lot, Seconfeclioneaz[ se degreseazd prin sablare, PlEculele 9i se 1 mm, cu rugozitateaRa=15..,.30,reahzate qi. 5 p1[oui6 se menline penetran! o ssoate se in ,onlitrout*reimerseaz[.plhoulele usu.c[..In. Daci estecantl,pl[culeleseimerseaed excesului. pentruscufgerea min tn pozllieverticald, sub Apoi sespald de produc6tor. fiind stabilit imersare tmpul de in emuigator, in continuare

52 demaximua?ba4timp de 5 minr Se' la o presiune jet de.apd de-15..,50eC, cu temperatura Sunt admiseurme de coloraresau fluorescenlE , developeaaisuprafalagi se examineazd. jet tl-mp de de ap5, nou pi6cula sub spal5 din se pl5cufei. In continuarq numai pe rnarginea plEculei. numaipe marginea urmededevelopant 15 mih. sunt admise Verifrcarea ruperii filnnului de tichid 12o, o datEla 8 h (o dati examinat pent-ufiecaretip de lichid penetrant Verificarease efectueazb cu suprafapde fie pe pl6ci din materialulde examinat pe schimb).Verificarea se executd de lueru; fie asem[n6toare'eondi;tiilor tempera-tara100 em?, av6ndnrgozitatea-gi *i"i*o* de oontrol,careselasE suprafrla Lichidul de verificatseaplicEpe directpe piesae><aminatii. liohidt:lui h pete.ste strilngerea nu se admite timp de 15 min, dmp ir care apoi aemigoatd inclinate: lichidului pe suprafefe aamisescurgerea .Verifica rea corosivitE{ii 13o examin[rii. Din o dati o da la 6 luni pentrufiecaretip de lichid penetant supus execut5 Se 75 X 25 X 7 dimensiunile cu epruvete oonfeciioneaad se examinat materialul metalic de ou-o granulalie se qterg. apoi fin[, nou[,-ou. abrazivi.. mm. EpruvetelesepolizeazLou-hArtie Lichidul de cirpi curat[ pentm a se indepdrtaursrele de pilitur[ gi se spali in acetonE. jum[tate pe in lichid, gi iniroduce epruvea se cilindrio verificat se toarn6]at-unpatrar este' lichidulverificat neumec'rate:(dacE gfij'i ca aiestas6'nuajung6'pe'suprafeiele av6ndu.se se introducecompletin tichid). Paharul sauun solvenqepruveta tip detergent un degresant introducetrtr-un de aluminiu gi s_e fclie inff-o se ta','ele$te de co-as, sticlE cu o se acopert. +2o timp de3 h, cu C, 50 de pdstreaed la o temperaturd undese etuvE, dispozitivtermostat, + 18 h, respectiv de la 65 2" C timp tip detergen!caxese pdstreazE degresantului excep,tia solvenli gi ioate lichideie cu punct de inflamabiiitateegai sau mai mic de 50oC, cate se se spaldin acetond epruveta, 9i se usucdcu.o la20o C, timp de24 h. Se scoate p6streaza urme de colora^re, pe suprafeEele epr.weteinu sunt admise La examinare, Latti. de fi11ru. oxidaresauooroaune:
pe d3eresanfilor in cazul. colorarea suprafelei. sea&nite o ugoarE Observafie : pentu lictridelepe baztrapoasd + precizie 0,1 mg. o de cu cu acetond, dupdspElarea se c8ntdregte gi a solvenlilor,epruveta bazd dedetergenti IIU se admites so6dere din.aouepruveta, Dw6 exeeutui""ujninuarj.!in afaraixaminEriivizuale,sec6ntEregte mg' de 1 mai mae a masei a maseimai marede 2 mg,rtqpectivo crestere

asfel : in funclie demodul deambalare, verificareseexecut5 AceastE mai maride 50 1,minim o probdpe recipient ; pentrurecipienli probE I la 100 mai mici de 50 1;minim'o pentnlrecipien$ ; presurizate, o probdla 100flacoane. pentruflacoane Verificarea se execut* prin compararecu mostra eta{on, conform' procedurii de fisuri cu in anexa3. Setulde probe verificatetrebuiesE permitEdepistarea descrise la suprafapdeminimurn? pm. desohidere

14o .Verifi eal'ee sen sibilitE{ii

53

Anexall secwtd END Ni.'ele d.ecczqtetenld'pen#wpersenala! cETe -iSCIR) si PTCR11 (conf. SREN4?3 Penfru niveiul i: pentrucare este de examinarenedistructivd echipamentele gi etaloneazil - pune in fiuectiune autoriea! .stipflnegtecunogtinpteoreticegipracticepentrrrmetodaincareesteautonzaq in conformitatec9 proecdurilede lucru, manualul de - efectueazd examindri nedistructive obiinute ( gi semneaz[rapoartelede calitate.al laboratoruili. .i" *igtrtt'eazd iitka:rele' in calitatede executant); examiraare ds catitaieal laboratoniluiia carelucreaza; qi aplicdprcvedirilemnnrrslulpl - crmoa$ie pentru care este - cunoagtegi aplici normele'de protecfa muncii speoifice domeniulur autorizat; rezultatelor oblinute in' - nu are drepnrl sd elibereze documenteprivind interpretarea' nedistnrcf,ve. exanrinEri Pentrunivelul'2: de lncru' tn conformitatectr procedurile nedistnrctive rezultateleexaminErilor - interpreteazE nedistructivd examinare de qt t"t""azd. rapoaf.ele manualulde calitate J Utomtonrtui .t" dupircrurre cazul) ; aprobat sau sauverificat emlse0a nrbrico "*oo',t - ounoagte li'nitele setodei pentrurare esteautorizat; cadrullab-oratorului; activitateade'examin'are'nedistructiva*in - orgafueaza* 5i a personalului personaluluidin subordine - indnrmd,supravegtreazi 5i verificd activitatea in crrs de autorizre 5i instniire; calitate'pe metodagi procedr:rilede lucru, carevof fi cuprinsein manualulde - intocmegte Prescripiii uot#rot, a*-",*ni auc6peatnrintocmirearor exist[ pentnr ;;H; speciaritatea IS CIR in domeniu; tibnioo - Coieolia in cazulln careestenr:mit gefdelaborator' ma:rualulcalit[$i laboratorului, - elaboreazd Fenfiu'nivelul3:' -alege,stabilegtegirecomaaddmetodelegiprocedeeleadecvatedeexaminarenedistr:ctivd; dar care nu suII prooedr:ri de lucru pentnr metodelein care este autorizat' - elzbsreazd U erescripliiletehnice- ColecliaISCIR; cuprinse deoizii rezultateleexmhFrilor nedistrucdve'cu luarc de - evalaeazl,atestd E COmpara

;r"dffi

examindrilorrespective; in domeniul eiaiiriiactivitag

prodtselor; - ctnoagtedatedesprefabricalia9i tehnologia aedistl.ucfivi fa![ de metodape care est'e de exaElinare - cunoarsie metodecompleme,ntare autorizat de nivel 2' precum gi a - indrrima" sgpravegbeazd 5i verificd activitaiea personalului 5i instnrire: p*onut"toi in'lurs db autorizare

54

Anexa 12
Algoriln penfu ba!ffiea prcdusulwi neconferrn

Notificare cor:opardmeat fabricalie (acpunicorective)

&
Or

i't

aProdusului caatare Acceptare Declasare Derogarepost-fabncafie ogrectt4 Alegerea Repreluor'are - Recondilionare


Rena.ra,re

Produs neconform nerecuperabil' (rebuO

Erpediere

11}&
2 :"$r'ii-;

{L l'ii"'t't",,r.r,r"$tYi

(t's)

"Isg - DSg: g.so.c ' D'Ig

3P ropuntsuei ruqrFqse :aFs erelcEJedns " g .,upedser 'rss eg ps(rsel 1< oso : e]lllEeq Ptnc?]s4?s lilpuoc'nid1+InpundH[ -tcse) eriipuoc aqu1ec elrunrsuel +se elerrgiredns Eleriuesa el? rolrrrq?r}s D - S ?1.1u111 'e elslrcedc ereur ep ereXceum pgllrgc cltll ep es? ru+ued o 'Darolcautnecnpord HEuntm rS '' eprupli-a&Ixcootlualop+q47 qprcgtednsermlsuel-nc .mslg 'gcTurots 'eprcgredns eplmlsusl eruc'(earepeum) ep pdrcuudru epuldep rol erEncslouilagr$iei:oJ.F o'f ed mpgqql esunlrcpeQuluuelep efeJrudns rninprJlos ioimnisirclirdqllliisg e1eleicgradrrs eiepercT D - S - T PidTr-t - g +culuogepr.q8un - g Getmrsual plucgredns
9So ?SD

'Z'E'ATg.

@ @

'!".t,:.r i:i:tt' _,,;:-:t,.,,

:;5v

tit'

f'4@?

'F '('Z'S'EF) em+qsuoc gpicg:edns "elmlsuol ep ?lelc+Iednqro1 ericeqc es e;ec 'Erlncelorn szero$cfiugs epur] erec blqeunsz erice:p e1 uiE:eq elrqce.dser :(S-Dplos -Prupq siE#E nu FpIqerI 'l Jns"APPn > "l

'"* :(pE1os)Fss^EpnlnFrlcrl "g <"'il ?4' d, v,r, ?'e; :?c30 'PTIos 1 'ogewuzepe uud elezuslecruc epeirog PTgoli 'P'.ucq * i',ieuruzeoc ep elrcguud epzpepJBc PlgcrJ o uI nl esprlos- pF{clluiepelute1 ersrepnuoc :slftmrfcereltn -a snpotd.auaruofla :FlIo E' s - #!t4l .nlnttagl a7 es 'rcmr epeleiro; g1seylreru ata&uldsat n:+ued op IJsuIterueiuelstP ElTcrexg es elelncelour reu siuelsrpe1erdorde EcEfl .ud--rglT '(npgtg r'Elreq tlued) purnio nes GP-Hos es TamV;aic)d1i".tf" ep erelrceiouiietui ninitog 'E?slxe 'rruoJ erynu afuol nu e6ecs re efro; nu elundroc 4spd Jp-Is Waqzro1?capuuaru! ' ap ailo.{ .er$rI'auffizaoc .oselnceloru efroE.!$egueru a.uruicwelur.ap

rJnsrJ

eJlnqnl.

Im?-jf
,i 'errpneP-1ntq8un - -g -o ep lrqltelcgeoc etmlsuel lgprcgradns -3 iPpuoriePree{erelecce -FJxtmqo^seut -d lmlnryrqs-5" 'q:arucv! eeullil?t4 ePreuuoloc iplrlcTl

G't)

:E;ocE?='/

3'd';t

'fu'l '

es lgEBr ep eupul1len11dee :tiielel nc AuIIsJeleP rgrm aemdgul - uynT'p1 naiaTr ilEqce uI EiEIIa P1qq1ep elmoloc '(q'g'g'Sg) xaLuol csluatiltmgzeaulog es tS ret GOll "'06 = 0) tgceP ?clur Ieru elseeunrzeP? uUprtogoc InpHclI ieeunrzeoc re:pdec .lnqn1 eiepFlcq n4ued nr"* 1""+*r ep piltiadn'ergruoTe pprcg:edns auffsuelnc "lo '(o0I "'Q : g) npceolsualPl.gcflrm n4ued regdord grnoF.afr*elseermTzepe
i(zqg'g.Bg)^freuoer,slu2.t,i2.|Ifrflzff:a|dEloy$relldeeFqnl.uxEeJnlflPlqstl.t'urlugoe

:nietqrselolnaolErrllnwP"unpmdePseltod(ruurl>O)mpdtcqllluli\-Jlu! ' 'ennrzeocep rSeunuepeep ropfro; lqJoder ep e$curgrq 'Fxtsluary


lr,ino$Ileltr Eeru$od' g' 'FTS

'ElN l.ryN"Ol

'0I'06?

- to-'o

'Z'ZL=Cegg' tduo eldulexg

'III/N:IS4

9)

'ap1tryap{ao7 en I -p7ntc{"tadns.aanusaal .:s.il$nlsser:rrp