Sunteți pe pagina 1din 5

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

1. Trei societi comerciale prezint urmtoarea situaie la 31.12.N: Indicator Societatea A Societatea B Obiectul de activitate Comer cu articole de Jocuri de noroc imbracaminte Tip capital soc. nte!ral "rivat nte!ral privat #enituri $lei% 2&'.''' 3('.''' Numr salariai 1' ( Societatea C Coafor nte!ral privat ()'.''' *

+tiind c la 31 decembrie N cursul leu,euro a fost de (-*2)2 lei,euro care din societile de mai sus se pot .ncadra pentru anul N/1 la cate!oria pltitor de impozit pe veniturile micro.ntreprinderilor0 Raspuns: Niciuna din cele trei societati nu indeplineste cumulat criteriile de pentru a se incadra la cate!oria platitor de impozit pe veniturile microintreprinderii. 2. 1a se determine baza impozabila pentru determinarea impozitului pe veniturile micro.ntreprinderii- .n condiiile .n care situaia veniturilor si c2eltuielilor unei societi comerciale la 3' septembrie 2'12 este urmtoarea: Venituri din exploatare- din care: - #enituri din producia de imobilizri corporale - #enituri din subvenii de e3ploatare4 - #enituri din provizioane pentru liti!ii- care au fost c2eltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil Venituri financiare- din care 5 #enituri din imobilizri financiare $dividende% C"eltuieli de exploatare- din care: 5 C2eltuieli cu amenzi si penalitti 5 C2eltuieli fr documente 6ustificative 5 C2eltuieli de protocol 5 C2eltuieli cu impozitul pe venit aferent trimestrului 262.000 lei 2'.)'' lei ).*'' lei 3.&'' lei 2 .!00 lei 22.)'' lei ! #.$00 lei (.*'' lei 3.1'' lei 1.*'' lei 2.2'' lei

Raspuns: #enituri din e3ploatare- impozabile: 227.1'' lei $2&2.''' 8 2'.)'' 8 ).*'' 8 3.&''% #enituri financiare impozabile: *.3'' lei 9aza de impunere pentru impozitul pe veniturile microintreprinderilor este: 2%&.&00 lei 3. #eniturile cumulate preluate din balana de verificare de la 31.'3.N ale unei societi comerciale care aplic sistemul de impunere al micro.ntreprinderilor sunt urmtoarele: #enituri din v:nzarea mrfurilor 2&'.*'' #enituri din activiti diverse *1.''' #enituri din producia de imobilizri corporale 3*.&'' #enituri din desp!ubiri- amenzi ;i penaliti $acordate de societile de 1*.1'' asi!urare% #enituri din v:nzarea activelor ;i alte operaii de capital 3).)'' #enituri din diferene de curs valutar (.'''

#enituri din dob:nzi #enituri din provizioane 'otal venituri

*.''' <.''' &!#.000

=n luna februarie .ntreprinderea a ac2iziionat o casa de marcat .n valoare de 1.''' lei- care este pus .n funciune la '1.'3.N. >eterminati baza impozabil .n vederea determinrii impozitului pe venitul micro.ntreprinderii. Raspuns: #enituri din v:nzarea mrfurilor #enituri din activiti diverse #enituri din v:nzarea activelor ;i alte operaii de capital #enituri din diferene de curs valutar #enituri din dob:nzi #aloarea casei de marcat Baza impoza(ila 2&'.*'' *1.''' 3).)'' (.''' *.''' $1.'''% %$ .%00

(. O societate comercial pltitoare de impozit pe venitul micro.ntreprinderilor- ce desf;oar o activitate de prestri de servicii- realizeaz urmtoarele venituri .n cursul anului curent N: I 12(.1'' 12.*'' &.*'' *'' 2.3'' !&$.)00 'rimestrul II III IV 12).2'' 12*.3'' 117.''' 2'.1'' 1*.*'' 1&.('' *.''' 3.2'' 2.*'' ('' &'' ('' (.1'' 5 5 %0%.#00 && .%00 $ 6.600

#enituri din v:nzarea mrfurilor #enituri din servicii prestate #enituri din activiti diverse #enituri din dob:nzi #enituri din subvenii pentru e3ploatare 'otal venituri cumulate

Curs de sc2imb la data de 31 decembrie anul anterior: (.317< lei,eur =;i poate menine societatea statutul de pltitoare de impozit pe veniturile .ntreprinderilor .n anul N0 Raspuns: ?a sfarsitul trimestrului societatea depaseste cifra de afaceri de 1''.''' @AB $(31.7<' lei%- motiv pentru care va calcula- cumulat- de la inceputul anului- impozit pe profit. "rin urmare nu isi poate mentine statutul de platitor de impozit pe venitul microintreprinderilor. *. O societate de panificaie platitoare de impozit pe impozit pe venitul microintreprinderilor a avut .n anul N * an!a6ai cu contract individual de munc ;i a realizat la data la 31 decembrie N51 urmtorii indicatori .n cadrul contului de profit ;i pierdere: #enituri din v:nzarea produselor finite: 1*'.''' lei #enituri din v:nzarea mrfurilor: 2*'.''' lei #eniturile din veniturile din subvenii de e3ploatare: ('.''' lei #eniturile din provizioane ;i a6ustri pentru depreciere sau pierdere de valoare: 1&.''' lei. Curs euro la 31 decembrie (.(&2) lei,euro.

>eterminai dac societatea micro.ntreprinderilor.

poate

aplica

.n

continuare

impozitul

pe

veniturile

Raspuns: *imita de cifra de afaceri + (.(&2) lei,eur C 1''.''' eur D ((&.2)' lei #eniturile care intra in calculul limitei sunt aceleasi valabile pentru stabilirea bazei de impunere. n acest caz- societatea a inre!istrat venituri impozabile in suma de (''.''' leiprin urmare poate continua cu aplicarea acestei forme de impunere. #enituri din v:nzarea produselor finite #enituri din v:nzarea mrfurilor Venituri impoza(ile 1*'.''' 2*'.''' &00.000

&. O societate comercial prezint urmtoarea situaie la calculul ;i evidenierea impozitului pe profit,venit la 3' septembrie N: Venituri din exploatare- din care: - #enituri din producia de imobilizri corporale ;i necorporale - #enituri din subvenii de e3ploatare4 - #enituri din provizioane pentru liti!ii- care au fost c2eltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil Venituri financiare- din care 5 #enituri din imobilizri financiare $dividende% C"eltuieli de exploatare- din care: 5 C2eltuieli cu amenzi ;i penaliti 5 C2eltuieli fr documente 6ustificative 5 C2eltuieli cu indemnizaia de deplasare care dep;e;te limita le!al 5 C2eltuieli cu impozitul pe profit,venit C"eltuieli financiare !$$.000 lei 1(.''' lei 7.''' lei (.''' lei 2 .!00 lei 2(.2'' lei !2#.$00 lei (.*'' lei 3.1'' lei 1.*'' lei 2.2'' lei ).%00 lei

=n luna septembrie- societatea pune .n funciune o cas de marcat .n valoare de )'' lei. >eterminai impozitul pe venitul micro.ntreprinderii la 3' septembrie N. Raspuns: #enituri din e3ploatare- fara: - #enituri din producia de imobilizri corporale ;i necorporale - #enituri din subvenii de e3ploatare4 - #enituri din provizioane pentru liti!ii- care au fost c2eltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil Venituri financiare- fara: 5 #enituri din imobilizri financiare $dividende% #aloarea casei de marcat Baza impoza(ila mpozit pe venit D 3E C 131.1'' D 3.733 lei 1**.''' lei $1(.''' lei% $7.''' lei% $(.''' lei% 2 .!00 lei $2(.2'' lei% $)''% !%!.!00

<. O societate comercial pltitoare de impozit pe venitul micro.ntreprinderilor- ce desf;oar o activitate de prestri de servicii- realizeaz urmtoarele venituri .n cursul anului curent N: I 12(.1'' 12.*'' &.*'' *'' 2.3'' !&$.)00 'rimestrul II III IV 12).2'' 12*.3'' 117.''' 2'.1'' 1*.*'' 1&.('' *.''' 3.2'' 2.*'' ('' &'' ('' (.1'' 5 5 %0%.#00 && .%00 $ 6.600

#enituri din v:nzarea mrfurilor #enituri din servicii prestate #enituri din activiti diverse #enituri din dob:nzi #enituri din subvenii pentru e3ploatare 'otal venituri cumulate

Curs de sc2imb la data de 31 decembrie anul anterior: (.317< lei,eur. 1tabiliti forma de impunere si valoarea impozitului datorat in cursul anului N- stiind ca situatia c2eltuielilor impozabile de5a lun!ul anului sunt: I 11'.*'' 'rimestrul II III IV 2('.2'' 3<'.7'' ()1.<'' 'rimestrul II III 1*3.<'' 1((.&'' 27<.3'' ((1.7''

Total c2eltuieli impozabile cumulate Raspuns: Total venituri impozabile obtinute trimestrial Total venituri impozabile cumulate

I 1(3.&'' 1(3.&''

IV 13).3'' *)'.2''

1ocietatea depaseste suma de 1''.''' @AB $(31.7<' lei% reprezentand venituri impozabile inca din trimestrul - motiv pentru care va fi impusa cu impozit pe profit de la inceputul anului. mpozit pe venit trim D 3E C 1(3.&'' D 3E C 1(3.&'' D (.3') lei mpozit pe venit trim D 3E C 1*3.<'' D (.&11 lei ncepand cu trim se calculeaza impozitul pe profit- astfel: mpozit pe profit cumulat trim 5 D 1&E C $(().3'' , 3<'.7''% D 12.3)( lei- din care se retine impozitul pe venit retinut in timpul anului in suma totala de ).717 lei. mpozit pe profit anual D 1&E C $*)&.2'' 8 ()1.<''% D 1&.<)( lei ). O persoana 6uridic pltitoare de impozit pe veniturile micro.ntreprinderilor- realizeaz urmtoarele venituri ;i c2eltuieli .n trimestrele si din anul N:
'rimestrul I <'(. #enituri din lucrri e3ecutate ;i servicii prestate <'<. #enituri din v:nzarea mrfurilor &'<. C2eltuieli privind mrfurile &'*. C2eltuieli privind ener!ia ;i apa &(1. C2eltuieli cu salariile personalului )'.*'' lei 11).('' lei *2.''' lei &.''' lei 3(.''' lei 'rimestrul II -cumulat de la inceputul anului. <'(. #enituri din lucrri e3ecutate ;i 172.*'' lei servicii prestate <<'<. #enituri din v:nzarea mrfurilor 2)'.7'' lei &'<. C2eltuieli privind mrfurile 1*(.''' lei &'*. C2eltuieli privind ener!ia ;i apa 1(.&'' lei &(1. C2eltuieli cu salariile personalului <7.2'' lei

1ocietatea nu realizeaz venituri nesupuse impozitului micro.ntreprinderilor. Curs euro la 31 decembrie (.(&2) lei,euro. >eterminai impozitul pe venit,profit in perioada ianuarie 8 iunie N.

asupra

veniturilor

Raspuns: 1ocietatea depaseste in trimestrul limita de 1''.''' @AB $((&.2)' lei% aferenta veniturilor impozabile si datoreaza impozit pe profit de la inceputul anului. 9aza de impozitare D Total venituri 5 total c2eltuieli D $172.*'' / 2)'.7''% 8 $1*(.''' / 1(.&'' / <7.2''% D (<3.('' 5 2(<.)'' D 22*.&''. mpozitul pe profit calculat de la inceputul anului D 22*.&'' C 1&E D 3&.'7& lei mpozitul pe venit D 3E C $ )'.*'' / 11).(''% D *.7&< lei n trimestrul - impozitul pe veniturile microintreprinderilor- calculat si inre!istrat a fost de *.7&< lei. >upa recunoasterea impozitului pe veniturile microintreprinderilor in contul impozitului pe profit- suma ramasa de plata la sfarsitul trimestrului este de 3'.127lei. 7. "recizai care sunt re!ulile de determinare a bazei de impozitare in vederea calculului impozitului pe venitul micro.ntreprinderii. Raspuns: 9aza impozabil a impozitului pe veniturile micro.ntreprinderilor o constituie veniturile din orice surs- din care se scad: a% veniturile aferente costurilor stocurilor de produse4 b% veniturile aferente costurilor serviciilor .n curs de e3ecuie4 c% veniturile din producia de imobilizri corporale ;i necorporale4 d% veniturile din subvenii de e3ploatare4 e% veniturile din provizioane ;i a6ustri pentru depreciere sau pierdere de valoare4 f% veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dob:nzi ;i,sau penaliti de .nt:rzierecare au fost c2eltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil 4 !% veniturile realizate din desp!ubiri- de la societile de asi!urare,reasi!urare- pentru pa!ubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii. =n cazul .n care o micro.ntreprindere ac2iziioneaz case de marcat- valoarea de ac2iziie a acestora se deduce din baza impozabil- .n conformitate cu documentul 6ustificativ- .n trimestrul .n care au fost puse .n funciune- potrivit le!ii.