Sunteți pe pagina 1din 0

MASTER MASTER

Disciplina Disciplina: : Biomecanic Biomecanic


Curs VI Curs VI
Determinarea Experimental
Determinarea Experimental


a
a
unor Parametrii Cinematici din Structura
unor Parametrii Cinematici din Structura
Aparatului Locomotor Uman
Aparatului Locomotor Uman
6.1. Aspect general
n contextul acestui capitol se urm n contextul acestui capitol se urm re re te determinarea pe cale te determinarea pe cale
experimental experimental a parametrilor cinematici din structura aparatului locomotor a parametrilor cinematici din structura aparatului locomotor
uman uman n vederea eviden n vederea eviden ierii legilor de mi ierii legilor de mi care la nivelul articula care la nivelul articula iilor iilor
genunchiului, gleznei genunchiului, gleznei i falangelor. i falangelor.
Motiva Motiva ia acestei cercet ia acestei cercet ri experimentale este cea dat ri experimentale este cea dat de de
imposibilitatea ob imposibilitatea ob inerii acestor legi de mi inerii acestor legi de mi care, pe cale analitic care, pe cale analitic datorit datorit
complexit complexit ii aparatului locomotor uman. ii aparatului locomotor uman.
n vederea ob n vederea ob inerii acestor legi de mi inerii acestor legi de mi care s care s- -a utilizat un sistem de a utilizat un sistem de
achizi achizi ie ie i analiz i analiz imagine imagine - - SIMI Motion, (SIMI Reality Motion Systems SIMI Motion, (SIMI Reality Motion Systems
GmbH GmbH - - http://www.simi.com http://www.simi.com) ) aflat aflat n dotarea Facult n dotarea Facult ii de Sport ii de Sport i i
Kinetoterapie a Universit Kinetoterapie a Universit ii din Craiova. ii din Craiova.
Procesul de ob Procesul de ob inere a parametrilor cinemtaici prin captur inere a parametrilor cinemtaici prin captur video video i i
analiz analiz imagine este descris imagine este descris n figura 6.1. n figura 6.1.
Sistemul de achizi
Sistemul de achizi

ie date
ie date

i prelucrare
i prelucrare
imagini este format dintr
imagini este format dintr
-
-
o camer
o camer


video ultra
video ultra
-
-
rapid
rapid


PANASONIC,
PANASONIC,

i un
i un
notebook ACER
notebook ACER

Aspire
Aspire
3000 Seri
3000 Seri
es
es
(figura
(figura
6.2),
6.2),
iar procedura de analiz
iar procedura de analiz


are la baz
are la baz


ata
ata

area unei serii de


area unei serii de
marcheri pe sistemul biomecanic ce
marcheri pe sistemul biomecanic ce
urmeaz
urmeaz


a fi analizat, pozi
a fi analizat, pozi

ionarea
ionarea
acestor marcheri reprezentnd pra
acestor marcheri reprezentnd pra
ctic
ctic
identificarea de c
identificarea de c

tre software
tre software
-
-
ul SIMI a
ul SIMI a
articula
articula

iilor sistemului studiat.


iilor sistemului studiat.
Figura 6.2. Sistemul de
achiziie date i camera
video ultra-rapid.
Prin ata Prin ata area marcherilor, soft area marcherilor, soft- -ul genereaz ul genereaz automat modelul biomecanic automat modelul biomecanic
echivalent al sistemului studiat echivalent al sistemului studiat i urm i urm re re te deplasarea acestora te deplasarea acestora n timpul real n timpul real
func func ion ion rii sistemului studiat pe fiecare cadru captat de c rii sistemului studiat pe fiecare cadru captat de c tre camera video, tre camera video,
nregistrnd nregistrnd i analiznd simultan pozi i analiznd simultan pozi iile marcherilor, ce servesc iile marcherilor, ce servesc n vederea n vederea
ob ob inerii curbelor cinematice (legile de mi inerii curbelor cinematice (legile de mi care) pentru fiecare articula care) pentru fiecare articula ie a ie a
modelului experimental dedicat acestui studiu. modelului experimental dedicat acestui studiu.
Avnd Avnd n vedere obiectivele analizei, cu ajutorul acestui sistem de ach n vedere obiectivele analizei, cu ajutorul acestui sistem de achizi izi ie ie
date, este realizat date, este realizat analiza cinematic analiza cinematic experimental experimental a membrului inferior din a membrului inferior din
structura aparatului locomotor uman pentru 3 tipuri structura aparatului locomotor uman pentru 3 tipuri de activit de activit i: i:
Activitatea de p Activitatea de p ire; ire;
Activitatea de urcare/coborre t Activitatea de urcare/coborre trepte ale unei sc repte ale unei sc ri; ri;
Schimbarea pozi Schimbarea pozi ie corpului uman (ridicare/a ie corpului uman (ridicare/a ezare pe scaun). ezare pe scaun).
Aceste activit Aceste activit i sunt desf i sunt desf urate de c urate de c tre doi subiec tre doi subiec i umani: i umani:
primul subiect uman este de sex masculin, vrs primul subiect uman este de sex masculin, vrst t 26 ani, 26 ani, n n l l ime ime 1,73 1,73
greutate greutate 65 kg, lfemur= 401mm; ltibia=322 mm; ltalpa= 210 mm; 65 kg, lfemur= 401mm; ltibia=322 mm; ltalpa= 210 mm;
lcalcaneu lcalcaneu- -glezn glezn = 66,5 mm; lcalcaneu = 66,5 mm; lcalcaneu- -metatrsiene= 130 mm; metatrsiene= 130 mm;
al doilea subiect uman, este de sex masculin, vr al doilea subiect uman, este de sex masculin, vrst st 23 ani, 23 ani, n n l l ime ime 1,80 1,80
greutate greutate 85 kg, lfemur= 406mm; ltibia=324 mm; ltalpa= 215 mm; 85 kg, lfemur= 406mm; ltibia=324 mm; ltalpa= 215 mm;
lcalcaneu lcalcaneu- -glezn glezn = 69 mm; lcalcaneu = 69 mm; lcalcaneu- -metatrsiene= 137 mm. metatrsiene= 137 mm.
Cel de Cel de- -al doilea subiect uman a fost selectat datorit al doilea subiect uman a fost selectat datorit unei deficien unei deficien e e n structura n structura
aparatului locomotor, datorat aparatului locomotor, datorat dezarticul dezarticul rii membrului inferior drept de rii membrului inferior drept de
deasupra genunchiului, avnd membrul inferior protezat. deasupra genunchiului, avnd membrul inferior protezat.
n vederea eviden n vederea eviden ierii legilor de ierii legilor de
mi mi care realizate la nivelul articula care realizate la nivelul articula iilor: iilor:
genunchiului, gleznei genunchiului, gleznei i falangelor, s i falangelor, s- -au au
realizat o serie de experimente pe un realizat o serie de experimente pe un
voluntar de sex masculin, vrs voluntar de sex masculin, vrst t 26 ani, 26 ani,
n n l l ime ime 1,73 greutate 1,73 greutate 65 kg, lfemur= 65 kg, lfemur=
401mm; lt 401mm; ltibia=322 mm; ibia=322 mm; ltalpa ltalpa= 2 = 210 10
mm; lcalcaneu mm; lcalcaneu- -glezn glezn = 66,5 mm; = 66,5 mm;
lcalcaneu lcalcaneu- -metatrsiene= 130 mm, aceste metatrsiene= 130 mm, aceste
experimente constituind determinarea in experimente constituind determinarea in- -
vivo a cinematicii articula vivo a cinematicii articula iilor pentru iilor pentru
urm urm toarele activit toarele activit i: i:
activitate de p activitate de p ire (fi ire (figura 6.3, gura 6.3, a a); );
activitate de urcare/coborre activitate de urcare/coborre trepte scar trepte scar
(figura 6.3, b); (figura 6.3, b);
schimbare a pozi schimbare a pozi iei corpului iei corpului
(ridicare/a (ridicare/a ezare de pe scaun ezare de pe scaun figura 6.3, figura 6.3,
c). c).
6.2 Determinarea experimental a legilor de micare din structura
aparatului locomotor uman a unui subiect uman fr dezabiliti
locomotorii
Figura 6.3. Aspecte privind
desfurarea activitilor n cadrul
experimentului: a activitate
pire; b - activitate de
urcare/coborre trepte scar; c -
schimbare a poziiei corpului.
Ciclul de ob Ciclul de ob inere a datelor inere a datelor
cinematice presupune ata cinematice presupune ata area unei area unei
serii de marcheri pe membrul inferior serii de marcheri pe membrul inferior
uman al subiectului, astfel folosindu uman al subiectului, astfel folosindu- -
se pentru ata se pentru ata area acestora, punctele area acestora, punctele
anatomice care caracterizeaz anatomice care caracterizeaz
identificarea la nivel anatomic ale identificarea la nivel anatomic ale
pozi pozi iilor centrelor articula iilor centrelor articula iilor de iilor de
interes (figura 6.4). interes (figura 6.4).
Modelul cinematic obinut prin participarea subiectului uman, presupune o corelare
dimensional a poziiei marcherilor n raport cu modelul cinematic teoretic echivalent
membrului inferior uman.
S-a obinut astfel un set de date cinematice, pentru diferitele activiti, ce
pot servi n vederea proiectrii unui nou sistem exo-protetic, dar i n vederea
studiului modelelor endo-protetice cu elemente finite n vederea mbuntirii
comportamentelor acestora prin modificri geometrice.
n continuare vor fi expuse datele prelevate n urma experimentelor
realizate pentru fiecare activitate studiat.
Aceasta s Aceasta s- -a desf a desf urat urat ntr ntr- -un un
plan 2D plan 2D n care subiectul s n care subiectul s- -a a
deplasat deplasat n direc n direc ia axei x pe o ia axei x pe o
distan distan de 2,5 m, de 2,5 m, ntr ntr- -un interval un interval
de timp de 4,2 secunde, a de timp de 4,2 secunde, a a cum a cum
este prezentat este prezentat n figura 6.5. n figura 6.5.
Pe baza analizei cinematice Pe baza analizei cinematice
realizate cu ajutorul realizate cu ajutorul
echipamentului, soft echipamentului, soft- -ul a generat ul a generat
n mod automat modelul n mod automat modelul
cinematic avnd la ba cinematic avnd la baz z modul de modul de
amplasare al marcherilor (figura amplasare al marcherilor (figura
6.6). 6.6).
Figura 6.5. Aspect privind
desfurarea activitii de
pire i crearea
modelului cinematic
echivalent cu ajutorul
soft-ului SIMI Motion
6.2.1. ACTIVITATEA DE PIRE
Soft Soft- -ul a permis generarea calculului deplas ul a permis generarea calculului deplas rilor, vitezelor rilor, vitezelor i i
accelera accelera iilor pentru fiecare articula iilor pentru fiecare articula ie de interes ie de interes n spa n spa iul alocat iul alocat
prin calibrarea camerei, prin calibrarea camerei, n func n func ie de timpul ie de timpul n care s n care s- -a realizat a realizat
filmarea, si totodat filmarea, si totodat a permis a permis i stabilirea varia i stabilirea varia iilor unghiulare ale iilor unghiulare ale
articula articula iilor de interes iilor de interes n func n func ie de timp, fiind prezentate ie de timp, fiind prezentate n baza n baza
schemei conven schemei conven ionale din figura 6.7. ionale din figura 6.7.
Figura 6.6. Modelul cinematic al
membrului inferior studiat n cazul
activitii de pire
Articulaia coxo-femural
Articulaia genunchiului
Articulaia gleznei
Aceasta s-a desfurat ntr-un plan 2D n
care subiectul s-a deplasat n direcia
axelor x, y, acestea fiind calibrate pe o
distan de 2,5x1,75 m, ntr-un interval
de timp de 4 secunde, aa cum este
prezentat n figura 6. 8.
6.2.2. ACTIVITATEA DE URCARE/COBORRE TREPTE SCAR
Figura 6.8. Aspecte privind desfurarea
activitii de urcare/coborre i crearea
modelului cinematic echivalent cu ajutorul
soft-ului SIMI Motion
Pe baza analizei cinematice realizate cu ajutorul
echipamentului, soft-ul a generat n mod automat
modelul cinematic avnd la baz modul de amplasare al
marcherilor (figura 6.9).
Soft-ul a permis generarea calculului deplasrilor,
vitezelor i acceleraiilor pentru fiecare articulaie de
interes n spaiul alocat prin calibrarea camerei, n
funcie de timpul n care s-a realizat filmarea, si
totodat a permis i stabilirea variaiilor unghiulare ale
articulaiilor de interes n funcie de timp, fiind
prezentate n baza schemei convenionale din figura
6.10.
Figura 6.9. Modelul cinematic al
membrului inferior studiat n cazul
activitii de urcare/coborre trepte
scar
Figura 6.10. Reprezentarea schematic a
unghiurilor articulaiilor de interes
Articulaia coxo-femural
Articulaia genunchiului
Articulaia gleznei
Aceasta s-a desfurat ntr-un plan 2D n
care subiectul s-a deplasat n direcia
axelor x i y, fiind calibrate pe o distan
de 2,5x1,75 m, ntr-un interval de timp de
4,8 secunde, aa cum este prezentat n
figura 6.11.
6.2.3. SCHIMBAREA POZIIEI CORPULUI
(RIDICARE/AEZARE DE PE SCAUN)
Figura 6.11. Aspecte privind
desfurarea activitii de schimbare
a poziiei corpului (ridicare/aezare
pe scaun) i crearea modelului
cinematic echivalent cu ajutorul soft-
ului SIMI Motion
Figura 6.12. Modelul cinematic al
membrului inferior studiat n cazul
activitii de pire
Soft-ul a permis generarea calculului deplasrilor, vitezelor i
acceleraiilor pentru fiecare articulaie de interes n spaiul alocat prin
calibrarea camerei, n funcie de timpul n care s-a realizat filmarea, si
totodat a permis i stabilirea variaiilor unghiulare ale articulaiilor de
interes n funcie de timp, fiind prezentate n baza schemei convenionale
din figura 6.13.
Articulaia coxo-femural
Articulaia genunchiului
Articulaia gleznei