Sunteți pe pagina 1din 3

http://jurisprudentacedo.com/Mentinerea-onorariului-de-expert-de-cum-a-solicitat-initial-Critica-este-intemeiata-Din-examinarearaportului-de-expertiza-si-a-decontului-depus-de-recurent.

html

Mentinerea onorariului de expert de cum a solicitat ini ial Critica este ntemeiat. Din examinarea raportului de expertiz i a decontului depus de recurent Dosar nr- - Legea nr. 8 /!""# $%M&'() - C*$+,) D, )-,L .*C,)/) - .,C() -,')L0 D,C(1() '$. #2 - edina pu3lic din 45 ianuarie 6558 -$,,D('+,: Motan +raian7 8*D,C0+%$ 6: (lie +itiana7 8*D,C0+%$ 4: 9iciuc %:idiu ;re<ier - Ministerul -u3lic - -archetul de pe l=ng Curtea de )-,L .*C,)/) - reprezentat prin procuror -e rol soluionarea recursului declarat de7 mpotri:a deciziei penale nr. 48" din !> octom3rie 655 7 pronunat de +ri3unalul .ucea:a n dosarul nr-. La apelul nominal <cut n edin pu3lic a rspuns recurentul. -rocedura legal ndeplinit. .-a <cut re<eratul cauzei de ctre gre<ierul de edin7 dup care: 'e<iind cereri preala3ile de <ormulat sau excep ii de in:ocat7 instana a constatat recursul n stare de judecat i a acordat cu:=ntul la dez3ateri. $ecurentul a artat c dei a depus la termenul <ixat expertiza pe care a ntocmit-o7 a3ia dup solutionarea dosarului a a<lat c a <ost redus la #.>55 lei onorariul care ar <i tre3uit s i <ie achitat. ) artat c onorariul de 2.555 lei pe care l solicit este justi<icat i a solicitat s i <ie achitat n acest cuantum. $eprezentantul Ministerului -u3lica solicitat admiterea recursului declarat de expert7 a:=nd n :edere c <a de nscrisurile depuse la dosar onorariul solicitat este justi<icat. Declar=nd dez3aterile nchise7 dez3ateri ce au <ost nregistrate n sistem audio7 n con<ormitate cu dispoziiile art. 45# Cod procedur penal7 dup deli3erare7 C*$+,)7 )supra recursului de <a7 constat urmtoarele: -rin sentina penal nr. 6 4/!" iulie 65527 8udectoria ;ura ?umoruluil -a condamnat pe inculpatul7 pentru s:=rirea in<raciunilor: - pre:. de art. !! lit. 3 i c din Legea nr. 8 /!""#7 repu3licat7 cu aplicarea art. #7 2 lit. d Cod penal7 art. #! alin. 6 i art. 4 lit. 3 Cod penal7 la pedeapsa de 8 luni nchisoare@ - pre:. de art. #5 din Legea nr. 86/!""! repu3licat7 cu aplicarea art. #7 2 lit. e Cod penal7 art. #! alin. 67 art. 4 lit. 3 Cod penal7 la o pedeaps de 6 luni nchisoare. An 3aza art. 44 lit. a7 4# lit. 3 Cod penal7 s-a dispus ca inculpatul s execute pedeapsa cea mai grea7 de 8 luni nchisoare. )celai inculpat a <ost achitat7 n temeiul art. !! pct. 6 lit. a raportat la art. !5 lit. d Cod procedur penal7 su3 aspectul s:=ririi in<raciunilor pre:. de art. 688 i art. 6"! Cod penal. .-a re:ocat suspendarea condiionat a executrii pedepsei de 6 ani nchisoare la care a <ost condamnat inculpatul pentru s:=rirea in<raciunii de nelciune7 pre:. de art. 6!> alin. # Cod penal7 cu aplicarea art. #7 2 Cod penal7 prin sentin a penal nr. ! 65 din !2 decem3rie 6556 a 8udectoriei -acani i s-a dispus executarea acesteia n ntregime7 separat de pedeapsa aplicat prin aceast sentin penal. .-a <cut aplicarea art. ! Cod penal raportat la art. 2# lit. a-c Cod penal. (nculpatul a <ost o3ligat s plteasc prii ci:ile suma de 6.525.# 2."!8 lei cu titlu de reparaii prejudiciu7 iar statului suma de 455 $%' reprezent=nd cheltuieli judiciare. -entru a hotr ast<el7 din pro3ele administrate n cauz7 prima instan a reinut c inculpatul7 n calitate de administrator al BB ; ?7 s-a apro:izionat cu mr<uri Crulmen i7 piese7 etc.D de la mai multe societi comerciale din ar7 iar dup ce acestea au <ost <acturate i nregistrate n e:idenele conta3ile ale societii7 au <ost comercializate. An urma unui control e<ectuat de ctre ;arda Einanciar .7 s-a sta3ilit c n perioada 5!.58.655! 4!.5>.655#7 inculpatul s-a apro:izionat cu mr<uri de la 6 de societ i comerciale7 care nu sunt nregistrate la %<iciul $egistrului Comerului din judeele respecti:e7 pe 3aza unui numr de >" de <acturi <alse7 n :aloare de 8.28>. 84.6 5 lei C:echiD. Dei nu ndeplineau condiiile de documentare justi<icati:e7 aceste <acturi <iscale au <ost nregistrate de ctre inculpat n e:idenele conta3ile ale societii unde era administrator.

*lterior7 mr<urile au <ost comercializate7 diminu=ndu-se impozitul pe pro<it i taxa pe :aloare adugat7datorate 3ugetului de stat7 :aloarea total <iind de 4.6!!.>##. 4# lei C:echiD7 din care !. #4.228 lei C:echiD reprezint impozit pe pro<it i suma de !.482.85!.522 lei C:echiD reprezent=nd La de<initi:area controlului7 s-a ntocmit nota de constatare din !8.5!.655> i anexele acesteia7 nregistrat la ;arda Einanciar . su3 nr. 6554"/!" ianuarie 655>. An cauz7 s-a e<ectuat control i de ctre .7 materializat prin raportul de inspec ie <iscal i procesul :er3al din !>.54.655> i anexele acestora7 din coninutul crora rezult diminuarea impozitului pe pro<it. .-a sta3ilit c un numr de !6 <acturi <iscale7 ce reprezentau :=nzri mr<uri7 nu au <ost nregistrate n actele conta3ile i pentru care a <ost calculat un impozit suplimentar. An sarcina inculpatului s-a reinut un prejudiciu de 6.525.# 2."!8 lei C:echiD care nu a <ost recuperat. 'u s-a putut aplica sechestru asigurator7 deoarece nu au <ost identi<icate 3unuri apar in=nd inculpatului. -rima instan l-a achitat pe inculpat su3 aspectul s:=r irii in<raciunilor pre:. de art. 688 i art. 6"! Cod penal7 a:=nd n :edere lipsa unuia dintre elementele constituti:e ale in<raciunilor7 respecti: intenia7 <iind depuse acte din care rezult existen a acelor societi i <aptul c acesta nu a:ea cunotin despre situaia e:oluiei lor pe parcurs. Ampotri:a acestei sentine au declarat apel -archetul de pe l=ng 8udectoria ;ura ?umorului7 partea ci:il Direcia ;eneral a Einanelor -u3lice . i inculpatul. +ri3unalul .ucea:a - secia penal - prin decizia nr. 48" din !> octom3rie 655 7 a admis apelurile i a des<iinat n totalitate sentina7 n sensul c n rejudecare7 l-a condamnat pe inculpatul pentru s:=rirea mai multor in<raciuni7 la pedeapsa rezultant de 6 ani nchisoare7 cu aplicarea art. 8! Cod penal i o3ligarea acestuia7 n solidar cu partea responsa3il ci:ilmente BB ? s plteasc 9 prin .as umei de 25.252724!8 $%' cu titlul de despgu3iri ci:ile. -rin aceeai decizie7 onorariul pentru expert7 ce se a:anseaz din <ondurile Ministerului 8ustiiei7 a <ost diminuat de la 2.555 $%' la #.>55 $%'. Ampotri:a deciziei7 n termen legal7 - expert conta3il - a <ormulat recurs7 solicit=nd men inerea onorariului de expert de 2.555 $%' cum a solicitat iniial. Critica este ntemeiat. Din examinarea raportului de expertiz i a decontului depus de recurent C<ila >2 dosar apelD7 rezult c pentru e<ectuarea expertizei conta3ile au <ost necesare #55 ore7 mprejurare <a de care cuantumul onorariului de 2.555 lei nu este exagerat. )a <iind7 n temeiul art. 48>!> pct. 6 lit. Cod procedur penal7 se admite recursul de <a 7 se caseaz n parte decizia atacat i7 rein=nd cauza spre rejudecare7 se :a dispune a:ansarea din <ondurile Ministerului 8ustiiei ctre 9iroul Local de ,xpertize 8udiciare +ehnice i Conta3ile .as umei de 2.555 $%'7 reprezent=nd onorariu pentru expert Cn loc de #.>55 $%'D. -,'+$* )C,.+, M%+(/,7 A' '*M,L, L,;((7 D,C(D,: )dmite recursul declarat de expertul mpotri:a deciziei penale nr. 48" din !> octom3rie 655 7 pronunat de +ri3unalul .ucea:a n dosarul nr-7 i n consecin: Caseaz n parte decizia penal nr. 48" din !> octom3rie 655 a +ri3unalului .ucea:a i7 rein=nd cauza spre rejudecare7 dispune a:ansarea din <ondurile Ministerului justi iei ctre 9iroul Local de ,xpertize 8udiciare +ehnice i Conta3ile din .as umei de 2.555 $%' reprezent=nd onorariu pentru expert7 n loc de #.>55 $%'. Menine celelalte dispoziii ale deciziei. De<initi:. -ronunat n edin pu3lic azi7 45 ianuarie 6558. -reedinte7 8udectori7 ;re<ier7 $ed: Dact: 6 ex./5>.56.6558 8ud. <ond: 8ud. apel: -reedinte: Motan +raian7 8udectori: Motan +raian7 (lie +itiana7 9iciuc %:idiu .ursa: 8urindex :ezi si postarea de pe <orumul ):ocatnet.ro:

Cerere de moti:are a respingerii cererii majorare a onorariului de expertiza


http://www.avocatnet.ro/content/forum|displayTopicPage/topicID_34 !3!/"erere#de#motivare#a#respingerii#cererii# ma$orare#a#onorariului#de#e%perti&a.html