Sunteți pe pagina 1din 49

()

f '^L SA]

()+

)S\

k tc) o -.: ao) shN


($=

o.!

s,X L|.o oin! Ofc.\ $(nx FV< -rrrA


=27 o O O
L\J

Piii ) elj:\L\
.)1 ofr
:

_r=

(' Z

J\! ]J

N+ru N N+ :_s2

)N

N LL ec;
q)(s

TE (DN
s)Q SF -X\ is) >sk $N
NID q)(s

r!

^\--'.- t/ //V K)v*v / r' r1.Es"--i-\ I "

Fflx

f.:

*e'
EVALUARE lNryEAffi

.l

&

Marcheazd

cu

caseta in care este ilustratb:

a) Fersoana de acelagi sex cu tine'

e
cu altdu' b) Persoana care are pdrul de aceeagi culoare

q2

e
cu aitdi' c) Persoan a ca(e are ochii de aceeagi culoare

L-2

tine' d) Persoana care are cam aceeaglvArstd ctl

rl
t_.]

i-r g

1] :g,j:

g| ge

AIJTOCUruOASTERE SE ATITUDENE

POZITruA -

EE SINE

ffi Ascultii cu atenlie povestea. (bmoara neasemuitd de Clara Ruse) # Rdspunde la Tntrebdri:
- Ce cauta omul din poveste? - Au reugit perlele, praful de stele, galbenii sd fl facd fericit? - Care a fost comoara cea mai de pr4 pe care a descoperit-o? - Ce inseamnd a te cunoagte pe tine? La ce iti ajut5? Compard chipurile oamenilor din cele doud imagini. Cobreazd imaginea ornului fericit. Spune ce te face fericit.

CNE SUNT EU?

# ffi

ce( eocOe q
mA

o o
o

)a
6

eea0aaaeoo

a8coo

6@

e#
F

oGaaeteeoao

pneznr

unui adult .?t Scrie numele in spaliul aldturat. cere ajutorul !9l-tFllli: in care te-ai ndscut' anotimpul ilustrat este .ut. in imaginea Coloreazd

"
o

;*o
o/\

lx

a qr7v 6

uc6

---

l^-(ii*_"

Coloreazd atAtea degete cAli ani aiimplinit'

Deseneazd ce cadou ili doreqti de ziua ta'

!f

t@aoea

*606aaaea@a>

Oeaa&ta

@t

DESPRE MINE Coloreazd imaginile care ilustreazd activt5lile tale preferate.

ffi

Deseneazdin casete:

ANIMALUL PREFERAT

JUCARA PREFERATA

CEL MAI BUN PRIETEN

CORPUL MEU

&

Completeazd desenul astfelincAt personajul sd semene cu tine.

Noteazd o bifd (V) in dreptul p5(ilor corpului omenesc gi un (X) in dreptul p5(ilor care nu sunt umane.

Activitate in perechi. Compard apoi cu alegerile colegului/ colegei tale.

&

Dd exemple de activitali pe care le poli face folosindu-li:

a) mAinile; b) picioarele.

eaOASaaaeOaOt

aOaaa

gSBgruA FHffiSGFAlLq

sAruwe Tw S Ascultd povestea" (Forcugorul de Guineea se face curdtel de Clara Ruse) ffi Rdspunde laintrebdri:
- Cum era porcugorul de Guineea la inceputul povestii? - Ce se int6mpla dacd nu ne spSldm pe corp pe dinli?

9i

- Care sunt obiectele de igiena personalS? La ce ne folosesc? - Care sunt regulile de igiend personald pe care trebuie sd le respectdm?

ffi ffi

Coloreazd copilulcare a fespectat regulile de igiend personalS. Ce sfat crezi cdii da celSlalt copil?

ar &'k
\-

CO

l-j

.;

'.-\ ',./
/'

--_

i-r \)
:-,

':,@
(-)
a

-7

t)

Fo|osindu.tedeimaginiformu|eazdregulideigien6'

SBune ce greqese personajele din imagini'

Ui*.urug

Tn

programul grup ,rir,rOif ili reguli pe care sd le respectali in timpul servirii gusterii clin

aoaoe

oeaaeeeao

e,3

ielSenulod os ec a15eu1

ffi

'sns teLu ap olotcelqo csosoloJ oc el np] lndruF uI plncslc .dnrF u! olet!^llcv

'p;euosred puelFlop ololcotqo pzeo;oloC

171W l1tAnACn1

&
a.a

eoesecaa

Geaecoa*ae

aeoae&c*a

{***c* *c=
=+eGa*e e9=ac

=a

&

rnercsc intrp-u N MEDIU sAnAros


Decupeazd din pliante pulolicitare imagini ale unor produse folosite pentru mentinerea curdteniei casei. Lipegte imaginilein spaliulde maijos.

Deseneazd camera ta"

Prezintd colegilor camera ta.

Stabilegte impreund cu colegii si doamna invalatoare regulile de pdstrare a curdlenieiin clasa.

3*aa=9e*il*oi&

'alcolqo pnop olec orlul Foletp un gzeaal

'rr,lcolod euJtoj e nlluod il]olued ilutl uud elsoufl

'eund le-ol orec ulrolllien]ls ole oloc nc olur.upcprqul op rololocrue eltutFeur rieFps uud e16auq ffi

a,-o=eoa

Ecwswlw wM *cs*Go *ci=

eoG o

o* aa*eai*3+

**TOC@#

iB&at&

aso*aaea

caaaeaaaSao9
Tn

a*oa6aCCCaO

t a

&

PROGRAMUL MEU ZILNIC Realizeazdacliunile i lustrate in ordinea

care pot avea loc intr-o zi.

ffi

Coloreazd imaginea care ilustreazd activitdli ce trebuie sd dureze mai pulin de o ord pe zi"

&

Povestegte colegilor despre programul tdu zilnic.

a cceo eoooes a *coooc*oo ooaooogoc

ae@oe

o oo3o300co ocooecoooc o ceacoa3oo toe

oaoG

aoaae*eata

|'
o6O*ra

vctNtl tno

vlvgl tvs

tuf NtA

|or

runcu!ilhl

duvn

INN'I

']eunsuoc re-el elec ed e;eurnFel nes ololcnr; rrugutpldgs e z ereco4 rulued puguesep '1n;eqe1 gzeelelduo3
';eFe;oc

&

rnlnFe;oc ole nc e;uaFe;e predwo3 'lqcerad uJ

elel!^llcv

'unlop lncru el eunsuoc riod el orec ed etuer,utle pzeouoso6

eetelpups ezelce;e [1 gs glpJ ctullz eunsuoc riod e; erec ed oluorurle pzeo4snlr erec to;rurBerur ;nlderp ulp einlals pzeololoC
'

SOIYNYS cNVNYw

rnftnr,gr

MANTFEsTARE EMoTroNn

i.

srAREAoe'fuNE,.,

EMOTIILE MELE Ascultd povestea. (Copilul 9i emofiile de Clara Ruse) Rdspunde la intrebdri: . Ce simlea bdiatul c6nd a scdpat mingqa in aplt? Dar cAnd nu a luat calificativul dorit sau c6nd nu a fost lesat prea mult timp la calculator? - Cum s-a schimbat relalia dintre bdiat 9i emolii pe parcursul anilor? - Ali simlit vreodatd aceleagi emolii ca cele de pe chipul personajelor ilustrate? Denumegte emoliile pe care le recunogti.

8 ffi . &

Ce facem cdnd suntem ferici{i

/ trigti / furiogi / speriali?

&

Unegte prin linii imaginea fiecdrui personaj cu simbolul potrivit emoliei sugerate.

.aa*so6

a.eeo?

3+

to
ei*e!'-eae s
o

'orien]ts orecau nrluod to ep osole olliotuo erdsep oull pFugl op .ltlceted u! olel!^llcv llFoloc pqeol}ul

orec od rolltiotuo o]tnlrlod unloquts olosec

uJ

'eo^e re-ol gzeouosoql 'olerlsnlr e1r[en1rs ul lge e1 gc ri-pzeeutFeul

ffi

'llsolol ne uolnc oc lFoloc ilellec ;s pqeelul S 'osole oluolnc pcueq ep lnFeloc nc plncstg'lqcaled uJ olel!^llcv

'unce [solpr] o orec ed elioura puudxe orec InFloqurs ;nldelp ulp p1e4gd pzeoroloc # "'rwts vw wnc a eoeaol{Beo-e acaao+9tGa6 ri I

,'o feceoaeoo eot

oeeooo*oit

PIANETA EMOTilLOR
Decupeazd din ziare gi reviste vechi imagini ale unor persoane care exprimd diferite stdri sufletegti: bucurie, tristele, furie.

I I

Dd un nume pentru aceastd planetd. Coloreazd in culori diferite fiecare traseu al labirintului gi descoperd cuvinte potrivite emoliilor simbolizate.

il

'ruvr rvv\ 3c Nl rc

rcvr YlA ruvcurcNl ruvcllJ "IVr rvc l lv-l nl IoI uvc 'Ivdli NV n:l nulN lc
Nrc

'lnunc v-l t ts sNyld mv rnzlc mv cNVc rcNnrv lSOl nV nl rrsl^ ls


I

SOUC NN ]VEIISVC IAV 'erzood crlceprp lnlnrpecjnrolnfe nc pzeorotuol^

aolerlsnlr alllienlls ulp alofeuosrod aunds )e Qc lzorc

oc ffi

\\o ,( \/
a)

'soIreu op olrulFeut utp feuos;od oreco4 op plprl etiotuo e]SeunN RA V"l" @c rs ls$otullg
t

EMOTTTLE MELE,

EMOTilLE NOASTRE...

& &

Amintegte-li de situalii din viala ta c6nd aitrdit emoliile sugerate de simboluri. | ustreazd aceste situali i.
|

?\'

00

\-/

Activitate in perechi. Povestegte-i colegului/colegei tale intAmpldrile pe care le-ai amintit.

&

Fo I Ta
ffi

d enunluri potrivite fiecdrei situalii ilustrate. maginea care prezintd situalia ce i1i provoacd sentimente nepldcute. Cum ai proceda dacd ai fi martorul unei astfel de int6mpldri?

&

VorbesJe despre situaliile prezentate.

1)

il

E{D

3e

,\r

-o'

'lellsnll leuosled olecol]tPl]

e pc

zerc rrioua ec eundg-a]e4snlt olo]uotuoru Uncs ed el6elseno6 'lulFeLul op los oleco4 eyed ecel orec utp elrl6enod elSeounceg

ffi

coMUNTcARE $r CO(IPERARE
ituvAy sA corwunac Ascultd povestea. (Cafelugul $ugu gi prietenul lui de Clara Ruse) Rdspunde laintrebdri: - Cum il cheamd pe cdlelul din poveste? - Ce comportamente avea Sugu? Dar prietenul lui? - Care era dorinla lui$u9u 9ia prietenuluisdu? - Cum crezi cd se continud povestea? Ce s-a intAmplat cu $ugu? Dar cu prietenul lui? Compard cele doud imagini. Discutd.

ffi

!
aaa'.".;a,:a: e

aeaC@*aGCe

'oleflsnlroltiP]l^]ce szereFns ps orec un]soF pugr ad lie]ncorl ffi

lut;" ',,Fol oI"

',,olon liep 1tttl" ',,ps eolnd 5y" ',,csoulnlnU\" ',,{eiluled :ec upruudxe [SesoloJ ps orec uJ uniunuo drerrsnll erien]ts oleco4 nr]ued gzeolnulol wnrruiNl 1N 'WVCINqWOC

o eee

acoae6eoeo9

'
Mare heazd

/a

o, E-limaginile care sugereazd situalii de comportare civilizatd"

Spune eare ar putea fi urmdrile eornportamentelor nepotrivite ilustrate.


Dd exemple de eomportamente potrivite urmdtoarelor situalii ilustrate.

ryry tutu

oa!aF<

ll;iJ';: ilffil :;J;lfI nrlued


pc " lulls put

acoaE6Gl*oa

crlF

lzgtsv . :uniunue oloreolptuln lelo pzeele$uo3

ioNw ]d rirsuo^ Ys fviln

nru 'einlets o o gc pzeoroloc pnou elieulolul oJecou ruluod ';e erdsep tou unrcnl ellee nrlued UPqollu! 1nlnFe1oc Ezeoselpv

# #

:ppurlFo o-rluJec 'npl lnFe;oc nc du4 tSelece u1'elesec uJEzeouosoq

o{st

s)#o@ ! o@*@o

aosa

:.'rsas=aooSeo-

eCOaSaaCS

;e

ffi #

REGULILE NOASTRE Bifeazdregulile pe care le respeclila gcoald. Discutd despre ele.

Activitate in perechi. Jucali pe rdnd rolul unui copil politicos gi al unui copil nepoliticos. Daca !i-a pldcut jocul, marcheazd cu o stelutd fata veseld. Dacd nu !i-a plScut jocul, marcheazdfala
tristd printr-o stelu!5.

ffi legiin fala clasei. Mimeazd ffi

un comportament. Colegii rdmagiin bdnci spun DA/ NU in funclie de comportament. (DA - pentru un comportament potrivit; NU- pentru un comportament nepotrivit). Ji-a placut aceastd activitate? Dacd da, deseneazd o inimioard Tn caseta-de maijos.

aasat

aeoae8a9als

I
aalaaae a Oaaaa'eOaOOC Cra

I
I

'pleocS el nl rceJol olec od

elfl?4[ce et6ol

gur;nq o nc pzeoqcren

r
:

('c;e xes t ?$JgD aro oJluJ plstxo u tqosoop ec 16 upupuase eC g e!!!doc eued ceJolec urp lndnrF olsaunu os unC & 'eeurFetuleduele nc eruosqo

&

YSWC NIWYCTNnWOC

aaea

3a oaa@oaoo

.C
rOO

a:ao o i--'

#oeoc o

aaaC@aaaaa O,a @O@COAOOa OO?@OOOoi

OOOOC@O@

1-9

arD"re

\, \)

eaaaenea{b*6

+
a
t3

4tCtO*

*lil

Deseneazd colegii/colegele cu care iti place sd comunici. Prezintd desenele in fala clasei.

Marcheazd colegeletale.

cu

imaginile care sugereazd activitSli, despre care

ili place sd vorbegti cu colegii/

llustreazd si alte activita{i 9i subiecte despre careili place sd vorbesJi.

'llclunq ts I[e+ 'rriutlpd nc ea;ectunuoc

uJ

r]sosoloJ ol oJec ed lo;elcalqo e;rurFeut

o]sotnclocul ffi

'olncpJ e;;laFe;e pcueq ep lnFeloc nc plncsl6l

'

o!

||

ur eJ uJ ]ez! | lnlc

]ueureuod uoc u n pzeorlsnl

erecefen1s ncpzeoqcrey\
YSVCV

ryCrNmtCXt

/-,:

t:

CaOffiO@

OC@OF:.:IOCOOOO OC

a) pe care le-ai intAlnit in gcoald.

E
b) care arald existenla unei treceri de pietoni. c) care aratd cd existd un restaurant.

d) care aratd cd este inteais accesul cu animale.

Une-ste prin

liniifiecare simbolcu imaginea potrivitd.

Or

)o

a@

C
.c=3oc+rst,J o ocoaoeoe'oS eor.

'eo nes la nc PunoJdtul uosplsop riP]r^rlce ocrolrFoloc ol-o]6olsonod uorns nes tierl te pce6

'Pzeeroloc 'olrurFeul orjcsec


aro Inlole4 e elejoJoJd eolelt^tlce olso

I
ffi

olec Inlole4olounu else elec aro oceld aoceolos PS !Jac nc alo lFerp ololeuosrod luns eJeC

'esnu

uep

1,;e eceld !Joc 4;ei;1eleleunu also oJec ep,,otu; lBelp rec !6 nf ,, Inysl p]lncsv

ffi

1W pWO HC rs

iruvnrilvJ frctNso l$ sir.illg nc f-tdwrs lNndcvufrNl


a
a
a

FAMILIA MEA E Descrie activitatea pe care o face fiecare membru alfamiliei. & Scriein casetd cd{i membri are aceastd familie.

o"**;; ;"-i;;;;

.;;;i ;,

# ; ;"; [ii[,]",

i"i t" rul

caaae

e-aaca

+caaaa

aata3.t

aGoattaata*

@a#eca
-.

'olllureJ ulocel dod el nlorec ed flpfnlfce ezaleFns Es olec unloquts pzeouoso6

'ourru nc pqulld os ------

';upcnI o]lnu reu oloc elgdutnc lulJ "-'.'

Plugc souruJ teu loc

'sop

\->
\/

reu Ioc gleeferncul pur

"""

00

e$eryFerd e; un1lpld aseolsnF teu aloc

[Senod

sop reu ;ec e1Se1c

rurg

EZeAUOSOp SOUrn4

tetu

IAC

'e;uniunue lerc pugfoldtuoc 'e;e1lel;lue; tuquaur erdsep trieur.rolul eno]ge eundg

aeaa*a8c{*a{F o @e@*aa**o *cc *? {s o*aoa@*& --,^^

OaaaOO

aaaaaCCOOaa

C e

CE-MI PLACE MIE,.. A Bifeazd cu activitdlile pe care se desfSgori cu pldcere in familie.

Deseneazdfamiliata.

aa aC

o | e ooaaaacaaa to oooo8,r

ryoo

.-aoaaaoQcao

)o

toI

oso ooo oo oo ooceae@a@ ao3{ a ce@a@ o oo3so#ooooo ao3ocoo *9Ea aCoaaOaaeO a 3OO3': + O aaaaC'FCaCOC aaag:eae

O'S

lr"atl

l*tes)

Ynwt

iU,C,U;
#

'olllureJ uJeosope |lserPr] ol oJec ed alo]uou.il]uos nes ollliouro csounuop olec ale]osec pzeoroloc

;;1oc6 eeredecul pdnq

;g1oc5

eeredecu; e; pugd lue e el eq

lue t et Pugd

'elSrgn

'rollFeloc ol-plulzald olpalp e; gzee6flgul o] orec l4erFolot e^a]gc o]asec ul er6edn


JTIW

PWO HC IS E

coaceae

)C O

@C@Ce@OeO

O. .OOO@ C @AOO@OG oaec

coaco6

n
I

ffi Discutali pentru a descoperi3-4aspecte pe care le aveliin comun. (culori, jocuri, emisiuniW.) a Afld ce cadou si-ar dori fiecare de ziua lui.
Deseneazd cadoul preferat al fieci"'t ia.

nn

Activitatein grup: Vorbegte colegilor despre jucdriata preferatd.

Spune clasei care estejucdria preferatd acolegului de bancd.

I
+Oer *Oa'*a g,,-,
'loltFoloc e PleJoJald eoJecugru alse arec luale lH 'ole] oluaFole oldsop toselc o]6oqron ffi 'pcueq ap toFoloc / InlnFoloc tode pleJv .lqcolod u! oteil^llcv

'PleroJold e] eolecugr.u puudnc olec elolosec uJ pJeotutut o ezeouesoc ffi 'riecrlcerd ol olec ed e;uncof nc pzeoqcley\

ffi

'olelnSPJSop op oltlnFol coIolecoU nr]uod p]ulzard 'lulFeur ulo]er]snlt e]e-ialord

lumotalsounuoC

ilrlv nc YNEudw!

Dragii mei, De 6nd pe lume-am venit, Fe cei dragi i-am intfllnit: Mama cu ai ei ochi de soare, Ta6,l meu, cu vocea tare.

$i-am 9i un cd,tel acasd Cu bldnila neagrd, deasd $i un sac cu jucdrii Sd impart cu alli copii.

ftatele meu de nddejde,


Bunicii ca din poveste, impreund ciltvom fi Tottimpul ne vom iubi.

$i cu toate ce v-am zis, Eu md simt ca-n paradis, Cdci pe lume mi s-a dat Iot ce rni-am doritvreodat.

Pe colegiii am cu mine Sj la rdu, dar 9i la bine Iar doamnei invd[dtoa re ii aau mereu ascultare.

SaaacGoaaGa

+eacaoooa8e

aeaacGaaaas

CC

oocoo o

'norq od ourpro ul olezese ]uns erec olelcarqo o]Setncrocul ffi

(]

.to G 6&

-_

Din fiecare sir de imaginiincercuiegte-le numai pe acelea care:


a) Tgi au locul pe biroul

tdu;

b) igi au

loculin gifonier.

o3CS3

&

cetae*

aa

ea

C &eOe =aCaece=
'ourgru fplllqesuodser e]sece eo^e e^ oulc

P]ncslc

't I I

:
I I I I I I

';rqesuodsel tq gs eecpld re-[ elec ep rip]rnr]ce qzeercFns orec llulFerul ereolpzundsoroc e]osec ul olounu [oUcS .qselc ul elueigrnc eeulplo enspO e ru]ued riene el erec ed elripllrqesuodser erdsep rielncstc 15

I
ffi

oreolpzu ndseloc elesec cej olerlsnl; elriplnqce orlulp oreC X nc gzeaLlclen apsece op olei elrig1r1;qesuodser urp eped
'

iwuYoodsoe 1N vs wrt6

ffi

cE iMr PtAcE sA rec Numeroteazd imaginilein ordinea fireascd

activitdlilorde pe parcursul uneizile.

Deseneazd o activitate la care ai participat cu pldcereTnpreund cu colegiitdi.

ffi

Prezentali-vd lucrdrile!

oa-ec.:t

oao,cea
'reloc6 op

tt*

eleiuouodxo ulp tlso^od le-l oC'pitutpprF el olso orec uoloud un nc p6aulelur elgctl-ezeaurfieu;

l-

= F --{

F o c 4

m =

l-

z lrt

o >,
E = >( { >(

I c z =

() >(

-0

Deseneazd

rnaipu{in.

\-'l
\

o,

care in dreptul -- i --" activitalilor -'--'-

Tli

fac pldcere

gl
'

-0^0Tn
/-\

dreptul celor care Tli plac

Spune de ceili plac mai pulin activitalile pe care le-ai marcatcu

'

ezeexep) o1 orec riplr^|}ce pzeor]snl I orec rol

ru

lFeu | niloc utp n]eApd pzeoroloc


| I

zlxwla

vw wnc

- HOBBY.UR'LE MELE

---

--

&

Lipe_ste sau desene azdin

casetd obiectele pe care tu le coleclionezi fiucdrii, cartonage, reviste). Discutd cu colegul de bancd despre coleclia ta.

&

Formuleazd enunluri despre hobby-urile personajelor din imagini.

ta

UOIINCIUEV

UOS]IOUd

UOIVUOIdKI :un pqte ps Inqoll le dp]tlec ac ounds

'olzood

uJ

oltlutue olilJosotu pzeollsnlt olec oltutFeut tewnu ?zee.lopc


'unq tosoJotd un g fio4 lwrupuJ 11gs gjeln u1 fieau1lJ ?s lou yrucn] ujle ed eceld it pceO

'toUncltFe ilJ ?s liod Jolcul un ed rF.raLu gs rg ewnue Ee^ ?s 4{ercp fi1 ewnFel g e1cru1ep i1

ieuuate^ !!J ?s liod rcq E gilnw ?prut nC ceq ep !!^ !-?s !!pq rel celd fi-ep eppwluv
totretoldxe lA gs iod rcds nc peau-gje1a u-pce7 asotc?F?q tuec ufind 6 sounc er!], ulp llsf
u re^ pugc tcel o]

'lcunw rc^Unw fugs nc pugo !rulsuoc e tou urucn-| eceld q e11u1gw nc ee ecel rtod el nl )otpunry

Ldew

oc

,,Lo)eu) tl ton pugc lceJ o] oC,, erzeod

p]lncsv * ilailslw 1ads10

uo'$rufs!t$ rfi|wuold}

@eec:.eaae

S'*:

(F

eee

cE vot

cAl,tp vot Ft MARE?

DenumesJe meseriile sugerate de imagini-

.Ae

Oaei;eOe:j

'ole]rlec o ufnd lac vrezl?F'td ]eltsnlr feuos.red oJecau

rEuod &

'lepcs lnlnue Indu|} uJ ]ncsounc te-ol oJec od oueoeod !oJ] e olundrqc Inlnwrup InFunl e-ap qzeouosoo
ION

INIEHd

3U\NNIIdVCfU

eo
AM CRESCUT CU UN AN
B

Deseneazd-lichipulin oglindS. Completeazdfrecare enun! cu imagini sau cuvinte potrivite propriei tale persoane.

nnn

invAr,nr sA:

ACUM POT SA:

uA pnICEP SA:

VA

SA: AS VREA SA INVAT ,

S-ar putea să vă placă și