Sunteți pe pagina 1din 18

Universitatea de Medicin! "i Farmacie Iuliu Ha#ieganu Cluj-Napoca Facultatea de Medicin!

REDACTAREA LUCRARII DE LICEN$A Ghid pentru studen#i

2013

Considera%ii generale
Teza de licen!" reprezint" o component" esen!ial" a evalu"rii activit"!ii studentului. Aceasta testeaz" abilit"!ile de a concepe #i a realiza o cercetare independent", precum #i de a redacta cercetarea conform regulilor comunit"!ii #tiin!ifice. Prezentul ghid pentru redactarea lucr"rii de licen!" a fost elaborat avnd n vedere urm"toarele obiective: eficientizarea activit"!ilor de coordonare a lucr"rilor de licen!"; facilitarea redact"rii corecte de c"tre student/absolvent a lucr"rii de licen!"; cre#terea nivelului calitativ al lucr"rilor de licen!"; evaluarea unitar" a absolven!ilor care #i sus!in lucrarea de licen!". Lucrarea de licen!" va con!ine o declara!ie pe propria r"spundere a absolventului, datat" #i semnat" n original, din care s" rezulte c" lucrarea i apar!ine, nu a mai fost niciodat" prezentat" ca lucrare de licen!" #i nu este plagiat" (a se vedea regulile de evitare a plagiatului disponibile la adresa: http://www.indiana.edu/%7Ewts/pamphlets/plagiarism.shtml Condi#ii de redactare Lucrarea de licen!" (exclusiv bibliografia) va cuprinde un num"r de 40-60 de pagini n format ISO B5 (176 x 250 mm); Redactarea se va face cu caractere Arial de 11p la 1,5 rnduri; Se vor utiliza diacriticele specifice limbii n care este redactat" lucrarea (", , , #, ! pentru limba romn"); Textul din cadrul paragrafelor normale va fi aliniat ntre marginile din stnga #i dreapta (justified); Numerotarea paginilor se face ncepnd cu pagina titlu, pn" la ultima pagin" a lucr"rii, dar num"rul paginii apare doar ncepnd cu Cuprinsul; num"rul de pagin" se insereaz" n subsolul paginii (centrat sau n dreapta); Capitolele mari (Partea general" #i Partea special") ncep ntotdeauna pe pagina nou"; Imprimarea paginilor lucr"rii se va realiza doar pe o fa!" a fiec"rei foi;

Structura lucr!rii de licen#! Lucrarea de licen!" este structurat" pe capitole #i include urm"toarele elemente obligatorii: Copert! (vezi modelul de pe pagina urm"toare) Pagina titlu (vezi modelul de pe pagina urm"toare) Cuprins Lucrarea de licen!" va avea un cuprins care s" con!in" cel pu!in titlurile tuturor capitolelor nso!ite de num"rul paginii la care ncepe fiecare capitol; Partea general! este un referat general narativ despre tema studiat" care cuprinde: importan!a subiectului ales stadiul cercet"rilor n domeniu (sintetizarea, interpretarea #i evaluarea critic" a studiilor; NU trebuie descrise toate studiile legate de subiectk respectiv existente n literatur", unele fiind f"r" valoare #tiin!ific") problemele r"mase neelucidate (contradic!iile cu privire la subiectul ales) sintetizarea datelor prezentate

este important de a utiliza figuri #i tabele pentru explicarea #i sistematizarea datelor

Partea special! Partea special" a lucr"rii de licen!" poate fi realizat" sub forma unui studiu primar (cercetare original" observa!ional", experimental" sau interven!ional") sau a unui studiu secundar (sumarizarea studiilor primare sub forma unei analize sistematice). Ponderea capitolelor n lucrare Pagina titlu Cuprins Partea general" (Referat general) Partea special" (Cercet"ri personale) Introducere Material #i metode Rezultate Discu!ii Concluzii Bibliografie ~ 5% 15 - 25% 40 - 50% 20 - 30% ~ 5% din partea special" ~ 50% ~ 50%

(Model copert" #i pagin" titlu)

Universitatea de Medicin! "i Farmacie Iuliu Ha#ieganu Cluj-Napoca Facultatea de Medicin!

LUCRARE DE LICENTA Terapia cu adrenalin! n bron"iolita acut! la copil

ndrum!tor: Conf. Dr. Ion POPESCU Absolvent: Mihai MARIAN

2013

Elaborarea tezei de licen%! sub forma unui studiu primar are structura unui studiu original, primar, care poate fide tip observa!ional, experimental sau interven!ional Introducere Capitolul Introducere trebuie s" cuprind": o subiectul #i importan!a lui (ce se cunoa!te despre subiect, ce NU se cunoa!te); aceste date se prezint" pe scurt, cu cteva referin!e bibliografice recente; ele au fost prezentate pe larg n partea general" a lucr"rii o o motiva"ia studiului (trebuie s" convingem c" studiul era necesar): de ce este important s" studiem aspectul respectiv obiectivele studiului (prezentate explicit): problema studiat" sau ipoteza testat" NU se prezint" rezultate din lucrarea de fa!" NU trebuie s" se suprapun" pe capitolul Discu!ii Material "i metode Scopul acestui capitol este s" descrie cum s-au ob!inut rezultatele Acest capitol trebuie s" ofere suficiente detalii pentru a permite repetarea studiului de c"tre al!i autori n acest" sec!iune se utilizeaz" pu!ine referin!e bibliografice Trebuie s" cuprind" urm"toarele: o o o Ce tip de studiu s-a efectuat pentru atingerea obiectivelor (design-ul studiului): retrospectiv, prospectiv, tip cohort", controlat, randomizat,etc.; Locul de desf#!urare a studiului Participan"i la studiu modul #i locul de selectare a participan!ilor la studiu (pacien!i sau animale de laborator): criterii de includere n lot, criterii de excludere din studiu; explica!ia criteriilor de includere #i excludere o identificarea vrstei, sexului #i altor caracteristici importante ale subiec!ilor cum s-au colectat datele (din foile de observa!ie,$) se men!ioneaz" metodele folosite astfel nct #i al!i autori s" poat" repeta studiul;

Metode

se men!ioneaz" doar metodele pentru care se prezint" rezultate; metodele se ordoneaz" logic, NU cronologic (uneori ordinea logic" se suprapune pe cea cronologic"); metodele arhicunoscute doar se men!ioneaz" (cu referin!e bibliografice); se descriu pe scurt metodele mai pu!in cunoscute se descriu pe larg metodele originale (aparat de tip nou, metod" de laborator complet nou" sau substan!ial mbun"t"!it"); se descrie aparatura folosit" (numele aparatului, firma produc"toare #i adresa); se identific" precis medicamentele #i alte substan!e chimice folosite n studiu (denumire comun" interna!ional", denumire comercial", firma produc"toare, adres");

o -

descrierea clar" a interven!iei, factorului studiat (manoper" terapeutic",$); descrierea parametrilor urm"ri!i cum s-a determinat num"rul necesar de cazuri se indic" testele statistice utilizate (Student, ANOVA,$) #i cum s-a ales fiecare test (n func!ie de distribu!ia datelor,$); dac" s-a utilizat un program de calculator pentru calculul statistic se men!ioneaz" denumirea #i versiunea programului, dar r"mne necesar" men!ionarea testului statistic; deci formularea am analizat rezultatele utiliznd programul Easistat [Alrincham, UK] este insuficient";

Analiza statistic#

se specific" pragul semnifica!iei ales (de ex., diferen!ele s-au considerat semnificative dac" p <0,05; se poate alege #i alt prag pentru semnifica!ia statistic": p <0,01);

Rezultate se prezint" rezultatele ob!inute prin metodele descrise la capitolul Material #i metode care r"spund la obiectivele studiului: o o o o datele bazale ale loturilor de studiu #i perioada de recrutare rezultatele principale #i secundare reac!iile adverse la interven!ia studiat" (chiar dac" nu a fost obiectivul studiului de fa!") decese pe perioada studiului

rezultatele se prezint" n text sau sub form" de figur" sau sub form" de tabel (deci NU se repet" n text datele prezentate sub form" de tabel sau figur"); n text se subliniaz" rezultatele importante ob!inute (n tabele #i figuri se g"sesc detaliile) n acest capitol NU se discut" rezultatele, NU se interpreteaz", NU se formuleaz" opinii, impresii, NU se compar" rezultatele proprii cu cele din literatur" referin!ele bibliografice nu-#i g"sesc locul n acest capitol

Ce trebuie s# cuprind# o figur# numerotare n ordinea cit"rii n text, titlu, denumirea axelor x #i y, unit"!ile de m"sur", valori NU trebuie prezentate prea multe informa!ii pe aceea#i figur" trebuie marcate diferen!ele semnificative statistic (cu *) prescurt"rile folosite trebuie definite (chiar dac" au fost folosite #i explicate #i n text) figura trebuie men!ionat" n text (de ex., Corela!ia dintre rezisten!a respiratorie #i capacitatea vital" este prezentat" n figura 1.) Model de figur"

1,4

1,2

Rocc (kPa/L/s)

r = -0,83

0,8

0,6

0,4

0,2

0 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Capacitatea vital! (L)

Figura 1. Corela!ia dintre capacitatea vital" #i rezisten!a respiratorie (Rocc).

Ce trebuie s# cuprind# un tabel numerotare n ordinea cit"rii n text, titlu, denumirile coloanelor, unit"!i de m"sur", explica!ia prescurt"rilor la subsol (NU n titlu), explicarea exprim"rii rezultatelor (de ex., medie devia!ie standard) se evit" liniile verticale (doar linii orizontale) compara!iile importante se fac de la stnga la dreapta (NU se sus n jos) Model de tabel Tabel 1. Caracteristicile bazale ale loturilor studiatea Adrenalin" (n = 23) Vrsta (luni) Greutatea (kg) Durata wheezing-ului (zile) Frecven!a respiratorie (/min) Frecven!a cardiac" (/min) SaO2 (%)
a

Placebo (n = 29) 6,1 5,4 7,2 2,4 2,9 1,9 50 13 156 22 91,9 2,5

p 0,673 0,759 0,930 0,302 0,537 0,947

5,1 3,7 6,8 1,9 2,3 1,5 48 9 161 16 91,4 3,9

media devia!ia standard

Discu#ii Capitolul Discu!ii este un dialog cu cititorul interesat de studiu; se r"spunde la toate ntreb"rile pe care acesta le-ar putea pune NU se repet" n detaliu datele prezentate n capitolele Introducere sau Rezultate Capitolului Discu!ii trebuie s" cuprind" urm"toarele #i n aceast" ordine: o o rezultatul principal al studiului (se r"spunde la obiectivul principal al studiului) compararea rezultatelor proprii cu cele ale altor studii similare; explicarea rezultatelor diferite fa!" de alte studii similare; sus!inerea rezultatelor proprii fa!" de cele ale altor studii (explica!ii de genul: s-au utilizat metode diferite,$) o o meritele studiului (sublinierea aspectelor noi #i importante ale studiului) limitele studiului (limite ale design-ului studiului, metodelor utilizate, analizei statistice folosite; pacien!ii pierdu!i n timpul desf"#ur"rii studiului,$) #i efectele acestor limite asupra rezultatelor

o o o

interpretarea rezultatelor; evaluarea critic" a rezultatelor; explicarea rezultatelor (n special a celor nea#teptate) implica!iile practice (clinice) ale rezultatelor ob!inute sugestii pentru studii viitoare (direc!ii viitoare de cercetare)

NU este strict necesar" atingerea tuturor acestor puncte

Concluzii redactate concis, pe puncte se prezint" doar concluzii derivate din rezultatele proprii ob!inute n studiul de fa!" NU se formuleaz" concluzii din literatura consultat"

Elaborarea tezei de licen#! sub forma unei analize sistematice Defini#ie analiz! sistematic! Analiza sistematic! este o analiz" a literaturii de specialitate axat" pe o tem" de cercetare care ncearc" s" identifice, evalueze, selecteze #i rezume toate studiile relevante pentru aceast" tem" de cercetare. Spre deosebire de alte abordari ale analizei literaturii de specialitate, analiza sistematic" utilizeaz" o abordare bine definit" #i uniform" pentru a identifica toate studiile relevante legate de tema de cercetare #i a prezenta rezultatele studiilor selectate.

Defini#ie meta-analiz! Meta-analiza const" n utilizarea de metode statistice pentru a rezuma rezultatele unei analize sistematice. Nu toate analizele sistematice con!in meta-analize. Prin combinarea informa!iilor provenite din toate studiile relevante, meta-analizele pot furniza estim"ri mai precise ale efectului unei interven!ii comparativ cu estim"rile derivate din studii izolate incluse n meta-analiz". Comentarii generale Analiza sistematic" NU este un referat general narativ. Obiectivul unei analize sistematice este de a furniza un sumar complet al literaturii de specialitate relevante temei de cercetare. Analizele sistematice ale studiilor randomizate controlate de calitate nalt" #tiin!ific" sunt cruciale pentru medicina bazat" pe dovezi. n!elegerea analizelor sistematice #i a modului de implementare a lor n practica medical" a devenit obligatorie pentru medici. Analizele sistematice sunt de ajutor #i n identificarea golului n cuno#tiin!e #i nevoia de a efectua cercet"ri suplimentare. Analizele sistematice pot evalua probleme legate de terapie, diagnostic, epidemiologie, etiologie etc. O analiz" sistematic" de calitate, ca #i orice alt studiu, necesit" un protocol precis elaborat nainte de nceperea studiului. Capitole "i etape n preg!tirea "i elaborarea unei analize sistematice INTRODUCERE Capitolul Introducere trebuie s" includ" urm"toarele paragrafe: Descrierea bolii/problemei

10

Descrierea interven!iei o Exemple de interven!ii (expuneri): terapia cu antibiotice a adul!ilor cu sinuzit", profilaxia cu acid folic la gravide, administrarea de fenobarbital la animale de laborator, screening-ul hipotiroidismului, diagnosticul precoce al fibrozei chistice, dieta de tip mediteraneean;

Ce se cunoa#te depre boal"/interven!ie Cum ar putea s" fie eficace interven!ia De ce este important" elaborarea acestei analize sistematice Afirma!iile legate de epidemiologie, morbiditate, prevalen!", mecanisme de ac!iune, etc.

trebuie sus!inute de dovezi #tiin!ifice cu referin%e bibliografice. OBIECTIVE 1. Definirea temei de cercetare Formularea unei teme de cercetare precise este primul #i unul dintre cei mai importan!i pa#i n elaborarea unei analize sistematice. F"r" o tem" de cercetare precis" este foarte dificil s" se identifice sursele adecvate #i se efectueze c"utarea dovezilor #tiin!ifice relevante. Literatura men!ioneaz" c" multe probleme clinice r"mn f"r" r"spuns datorit" dificult"!ilor de formulare a unei teme de cercetare relevante #i lipsei de competen!" n c"utarea dovezilor. Adesea se utilizeaz" o formul" special", numit" PICO, pentru formularea temei de cercetare #i facilitarea c"ut"rii n literatur". PICO provine de la problema Pacientului, Interven!ie, Compara!ie #i Efect (Outcome). Formula PICO poate fi extins" la PICOTT, ad"ugnd informa!ii despre Tipul temei de cercetare (terapie, diagnostic, prognostic, reac!ii adverse, etc.) #i Tipul de studii (randomizat controlat, etc.). Utilizarea acestei formule faciliteaz" procesul de c"utare prin identificarea conceptelor cheie pentru o strategie de c"utare eficient", deoarece temele de cercetare care au cel pu!in definit" interven!ia #i efectul #i g"sesc mai frecvent un r"spuns, dect problemele pentru care se definesc doar un parametru sau niciunul. Obiectivul analizei sistematice se formuleaz", cnd este posibil, ntr-o singur" fraz" consis". Formularea trebuie s" urmeze modelul de a evalua efectele [interven"ia sau compara"ia] n [boala] la [popula"ia]. Exemple de teme de cercetare: The aim of this study is to provide a systematic review of the current evidence for the efficacy of antibiotics in the treatment of acute rhinosinusitis in children.

11

To evaluate the effectiveness of leukotriene receptor antagonist (LTRA) in treating children with prolonged non-specific cough. METODE 2. Definirea criteriilor de includere "i excludere a studiilor Protocolul unei analize sistematice trebuie s" precizeze a priori criteriile de includere #i excludere a studiilor. Aceste criterii de includere/excludere trebuie s" aib" o baz" logic" &i de obicei se refer" la: - popula!ia evaluat" - boala n cauz" - interven!ia care se studiaz" - compara!ia (lotul martor: placebo sau alt" interven!ie) - efectele interven%iei (parametrii urm"ri!i) - tipul de studii - altele (procentul maxim de pacien!i pierdu!i n timpul studiului, perioada minim" de urm"rire, perioada de publicare a studiilor) 3. C!utarea studiilor Analizele sistematice se bazeaz" pe o c"utare complet" &i impar%ial" a studiilor. C"utarea trebuie s" urmeze o strategie bine definit" stabilit" nainte ca rezultatele studiilor individuale s" fie cunoscute. Procesul de identificare a studiilor pentru includerea n analiza sistematic" !i sursele pentru identificarea unor astfel de articole trebuie s" fie descrise n mod explicit. n mod ideal, c"ut"rile nu ar trebui s" se limiteze la Medline, ci s" se extind" &i alte baze de date electronice, cum ar fi Web of Science, AIDSLINE, Cancerlit, !i EMBASE, precum !i c"utarea manual" n bibliografia unor articole relevante publicate. Strategia de c"utare trebuie prezentat" n detaliu (baze de date incluse, cuvinte cheie, limite utilizate, data ultimei c"ut"ri, etc.). Example de c"utare: We searched Medline, Embase and the Cochrane controlled trials register up to October 2011 using the terms sinusitis, paranasal, rhinosinusitis, purulent, rhinorrhea, sinus infection, randomised, randomised control trial, double blind method, random allocation,

12

placebo, antibiotic, antimicrobial, animal, human, child, children and adolescent. No restriction was made based on language. The Cochrane Register of Controlled Trials (CENTRAL), the Cochrane Airways Group Specialised Register, MEDLINE and EMBASE databases were searched. The following topic search strategy was used to identify the relevant randomised controlled trials listed on the electronic databases: cough OR bronchitis, all as (textword) or (MeSH ) AND leukotriene receptor OR leukotrienes OR montelukast OR LTRA OR zafirlukast, OR pranlukast; all as (textword) or (MeSH).
LTRA - leukotriene receptor antagonist

4. Selectarea studiilor Odat" ce sunt stabilite criteriile de includere/excludere, fiecare studiu poten!ial eligibil trebuie analizat pentru includerea n analiza sistematic". Deci, fiecare articol identificat este verificat pe baza unor criterii prestabilite de eligibilitate (criteriile de includere). Analiza sistematic" trebuie s" listeze studiile care au fost luate n considerare pentru includere !i motivul specific pentru excluderea unui anumit studiu. De exemplu, n cazul n care sunt identificate 25 de studii ar putea fi eligibile, aceste 25 de studii trebuie s" fie citate #i, dac" unele sunt excluse, s" se precizeze motivul pentru fiecare excludere. 5. Colectarea datelor din studii Datele trebuie extrase din fiecare studiu ntr-un mod uniform !i impar"ial. n general, acest lucru se face prin utilizarea unui formular predefinit care include n general urm"toarele elemente: criteriile de eligibilitate design-ul studiului ce popula!ie a fost inclus" n studiu num"rul de pacien!i n fiecare lot interven!ia efectul principal studiat alte efecte studiate Formularul de sumarizare a datelor din studii trebuie s" includ" toate informa!iile care vor ap"rea ulterior n text, tabele sau figuri care descriu studiile incluse n analiza sistematic",

13

sau n tabelele sau figurile care prezint" rezultatele analizei sistematice. Acest proces de sumarizare a datelor din studii trebuie s" fie descris n mod clar n tez". 6. Analiza datelor n planificarea unei analize sistematice este de dorit s" se specifice modul de exprimare a efectului/efectelor urm"rit/e. Modul de exprimare a rezultatelor poate s" fie diferit fa!" de cel utilizat n studiul primar evaluat. n cazul datelor binare, cel mai frecvent efectul se exprim" sub forma riscului relativ, raportul #anselor (odds ratio) #i diferen!a riscului. n cazul datelor continui, efectul se exprim" sub forma diferen!ei mediilor. Exemple: Relative risk of mortality reduction was the primary measure of treatment effect. The primary outcome measure was the mean difference of means.

REZULTATE 7. Prezentarea rezultatelor Selectarea studiilor Se va men!iona num"rul de studii luate n considerare dup" efectuarea c"ut"rii n bazele de date, num"rul de studii evaluate pentru eligibilitate #i num"rul de studii incluse n analiza sistematic", cu motivele excluderii n fiecare etap" a procesului de selec%ie (ideal se prezint" sub forma unei diagrame) Studiile excluse Se vor men!iona studiile cheie excluse #i motivul pentru excluderea lor Tabelul Caracteristicile studiilor excluse nu este lista exhaustiv" a tuturor studiilor identificate, dar neincluse n analiz"; se men!ioneaz" doar studiile pe care cititorul se a#teapt" s" le reg"seasc" n analiza sistematic", dar totu#i au fost excluse; Caracteristicile studiilor incluse Caracteristicile importante ale fiec"rui studiu inclus in analiza sistematic" sunt prezentate n mod clar ntr-un tabel: "Caracteristicile studiilor incluse". Tabelul include de obicei:

14

Metode: design-ul studiului (randomizat controlat cu grupuri paralele, studiu caz-control, etc.) chiar dac" analiza sistematic" este limitat" de la nceput la un singur design de studiu (de exemplu, Multicenter, randomized, placebo-controlled, double-blind, doubledummy parallel trial)

Participan#i: caracteristicile popula!iei studiate, num"rul de pacien!i (de exemplu, 63 children aged 2-5 years with asthma-like symptoms were included.) Interven#ia: interven!ia #i interven!ia din lotul martor (de exemplu, Fluticasone 100 $g twice daily via metered dose inhaler and a spacer, Montelukast 4 mg daily or placebo for 3 months.)

Durata urm"ririi Efectul/efectele urm"rite (de exemplu, The primary outcome was the daily symptom score as recorded by caregivers

Efectele interven"iei rezultatele studiilor individuale (estim"rile riscului, intervalele de ncredere sau valori "p") se prezint" n tabele sau figuri; toate estim"rile cu privire la m"rimea efectului se asociaz" cu o evaluare a incertitudinii statistice (de exemplu, interval de ncredere, cu un anumit nivel de ncredere, cum ar fi de 95% ); dac" se raporteaz" valorile p, se vor furniza valorile exacte pentru p (de exemplu, p = 0,08, mai degrab" dect p > 0,05) DISCU&II Capitolul Discu%ii include 5 paragrafe standard: Sumarizarea rezultatelor principale Aplicabilitatea dovezilor Calitatea dovezilor (limitele studiilor incluse) Limitele procesului de c"utare a studiilor (lipsa c"ut"rii n unele baze date; lipsa accesului la unele studii furnizate de c"utare, etc) Concordan!ele #i discordan!ele cu alte studii sau analize sistematice CONCLUZII Se va prezenta o interpretare general" a rezultatelor Se vor men!iona implica!iile pentru practic"

15

Se vor oferi sugestii pentru cercet"ri viitoare: ce studii ar trebui efectuate n viitor (pacien!i, interven!ie, compara!ie #i tip de studiu)

Redactarea bibliografiei titlurile bibliografice vor fi numerotate #i prezentate n ordinea primei men!ion"ri n text lista bibliografic" va cuprinde numai titlurile consultate n mod direct #i utilizate n lucrare; toate titlurile bibliografice trebuie s" se reg"seasc" citate n textul lucr"rii recomad"rile de redactare a referin!elor bibliografice trebuie s" respecte modelul National Library of Medicines Citing Medicine (Citing Medicine, 2nd edition. The NLM Style Guide for Authors, Editors, and Publishers) disponibil la adresa: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/?amp=&depth=2 exemple de redactare a referin!elor bibliografice se pot g"si la adresa: http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html pn" la 6 autori: se citeaz" to!i autorii peste 6 autori: se citeaz" primii 6 urma!i de men!iunea et al. EXEMPLE 1) Articol din revist#

Data apari!iei #i num"rul revistei poate fi omis dac" revista are pagina!ie continu" de-a lungul unui volum (cum este cazul majorit"!ii revistelor). Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N Engl J Med. 2002;347:284-7.

16

Titlurile revistelor trebuie abreviate dup" recomand"rile Journals Indexed for MEDLINE, disponibile pe site-ul National Library of Medicine disponibil la adresa: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals 2) Carte Eisen HN. Immunology: an introduction to molecular and cellular principles of the immune response. 5th ed. New York: Harper and Row; 1974. Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: Churchill Livingstone; 1996. 3) Capitol din carte Weinstein L, Schwartz MN. Pathogenic properties of invading micro-organism. In: Sodeman WA Jr, Sodeman WA, editors. Pathologic physiology: mechanisms of disease. 2nd ed. Philadelphia: WB Saunders; 1974. p. 454-72. 4) Lucrare la congres Du Pont B. Bone marrow transplantation. In: White HJ, editor. Proceedings of the 3rd annual meeting of the International Society for Experimental Hematology; 1974 Sep 6-10; Houston, USA. Amsterdam: Elsevier; 1974. p. 1561-5. 5) Tez# Cairns TG. Infrared spectroscopic studies of solid oxygen [dissertation]. St. Louis (MO): Washington University; 1965. 6) Date de pe Internet American Medical Association [Internet]. Chicago: The Association; c1995-2002 [updated 2001 Aug 23; cited 2002 Aug 12]. AMA Office of Group Practice Liaison; [about 2 screens]. Available from: http://www.ama-assn.org/ama/pub/category/1736.html

Model de utilizare n text a titlurilor bibliografice

17

Studiile ulterioare, utiliznd att adrenalina racemic" ct #i forma levogir", administrat" pe cale inhalatorie, au confirmat superioritatea adrenalinei fa!" de placebo20 #i fa!" de salbutamol.21,22 sau Studiile ulterioare, utiliznd att adrenalina racemic" ct #i forma levogir", administrat" pe cale inhalatorie, au confirmat superioritatea adrenalinei fa!" de placebo (20) #i fa!" de salbutamol (21,22).

18