Sunteți pe pagina 1din 5

ROMANA CURTEA DEAPELBUCURE$TI Splaiul Independenfei nr.

5, Sector 4 postal Bucuregti,cod 050091 sEcTtAA Vilt-ACONTENCTOS gt FTSCAL ADMtN|STMT|V Destinatar: SINDICATUL POLITISTILOR DIN ROMANIA DIAMANTUL CU SEDIUL ALES sector 4, Bucuregti, STR.IENACHITA VACARESCU, nr. 17A

DOSARUL NR.918/9s/201 3 Materia: Contencios gifiscal administrativ procesual Stadiul al dosarului: Recurs pretentii Obiectul dosarului: Complet: SBCompletul 13 recurs

Gomunicare Adresi
emisdla 31 octombrie 2013
Stimatd doamnd/Stimate domn, Tnlegdturd cu dosarul avAnd datele de identificare de maisus,in calitate de Recurent, vd comunicdm int6mpinarea gifaptul prezentei cd in termen de 10zilede la primirea comunicdri, aveli obligafia de a depune rdspuns la int6mpinare. gi inscrisurile Depuneli documentele soticitate doveditoare intr-unexemplar pentru gicdteun exemplar instantd p6ntru parte, fiecare cf. art. tSONCPC Nota: cu 1 exemplar intdmpinare depus de Ministerul Afacerilor Interne

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Direcfia GeneralX JuridicX Nr. t47.z7S/g/OD din 25.ro.2o1g

sec[iaa vIII-a contenciffi$#:l'i"rjativ qifiscal

Citre CURTEA DE APEL BIJCURE$TI

Ministerul Afacerilor Interne, reprezentatlegal prin Direclia GeneraldJuliclich, potrivit art' 4 alin. 3 din Regulamentul de organizalegi tunclionarea Direcliei Generale Juridice,iprobat prin Ordinul m.a.i. ur.too/zort, cu modificdrileqi cornpletXrile ulterioare,e-mail dgj@mai.gov.ro, telefbn/fax 021.3130219, cu sediul in Bucureqti,Piala Revoluliei nr.. tA, sector i cont 6unca, RO97TREZ7oo2gSso1.zoXXXXX, deschisla D.T.C.P.M.B., cod fiscal CF4z67og5, in calitate de intimat-pArAt, in dosarul nr. 9r8/ggl2org, aflat pe rolul acesteiinstanle,in terneiul art. 49o alin. (z) C.proc.civ., formuleazd prezenta

iNrArvrprNARE
la recursui formulat cleSindicatul Polifiqtilor din RomAnia ,,Diamantul", impotriva sentinlei civile nr. 164zlt7.o6.2013 pronun[atede Tribunalul Ilfov in dosarulmai susrnentionat. Apreciern sentin[a recurat[ qi legali, pentru urm5toarele ca temeinici considerente: Coufbrrn alt. 21 alin. (r) din Anexa IV la Legea- cadru nr. 33o/zoo9 privind salarizarea uuitarh a personaluluiplitit din fonduri publice,act normativ in vigoarede la data de 01.o1.2ot o pdn[ la 31.12.2o10, pentru activitateadesf5guratd, cadrelemilitare in activitate,soldalii qi gradalii volutttert'i in activitate,poliliqtii qi personalulcivil beneficiazfl de un premiu anua]stabilit in raport cu soldalunarzi/salariul de bazXde incadrare,respectiv salariulde bazddin ultirna lund a anului pentru cal'cse facepremierea. Drept urmare, linAnd cont cd ultima lun[ a anului este luna decernbrie, iar clrepturilg salariale cuvenite personaluluidin M.A.L pentru luna respectivdsunt stabilite qi pldtite in luna ianuarie a anului urtndtor, premiul anual nu poatefi determinatqi pldtit decAtincepdndcu aceeagi Iuttiiiauuarie. Aceetstd procedur[ este confirmati gi de prevederile art. z5 alin. (+) din Legea- cadru nr. 33olzoo9, confbrm cdroraplata premiului anual se va face pentru intregul personalsalarizat potrivit legii respectiv,incepAnd cu luna ianuarie a anului urmdtor perioadei pentru care sc acordi prerniul. Astfel, pentru activitatea desf5quratdin anul 2o1o, personalul pl[tit din fonduri publice, inclusiv politiqtii, cadrelernilitare in activitateEi personalulcivil, puteau sI beneficieze de un premiu anual incepind cu luna ianuariezorr. In conformitatecu dispoziliileart. B din Legeanr. zB5/zB.r2.2olo privind salarizarea in anul 2011 Lr personalului plitit din fonduri publice, ,,srnnele coresputtzdtoan e prerniului oLnusl pentru rrnul zoTo nu se moj acordd incepdnd cu lunc- io:nuo:rie 2077, o.cestes fiind auute in uedere la stabilirea sa.lo:rio.le ce se acord-a in crmul 2a1-7 tnajordrilor" pet"sonrrlului dht sectorul bugetar, potriuit preuederilor prezentei leqi". Inveder5m onoratei instan{e de iudecati faptul cd exercitareaunor drepturi in justitie se ref'er5la modul de aplicare a unor dispozilii legalecare instituie acestedrepturi qi nu la exarninareir solutiilor legislative alesede legiuitor. Reglementarea legal[ a drepturilor salarialereprezintduna din dimensiuniieesen{ialeale statutului firnclionarului public. In cazul funclionarilor publici, drepturile salariale sunt stabilite de cltle legiuitor. Solu{ia trcgislatir'[cuprinsd in art. B din Legea nr. 2BS/2o1oa fost deterrninatl de ap[rarea securitzilii na!ioirale.

Este evident ci securitatea nalional[ are qi o componentd sociald qi economic[. Astfel, aspectedin viala statului - precum cele economice, sociale- care ar putea afectains[qi financiaLe, fiin[a statului prin amploarea qi gravitatea fenomenului, pot constitui o ameninlare la adresa stabilit[lii economice. in atare situafii Guvernul este indrituit sd adopte m[suri corespunz[toare pentru combatereaacesteia.Una dintre acestem[suri este reducerea cheltuielilor bugetare, m[surd concretizat[,printre altele,in sistarea pl[1ii premiului anualpentru anul zoto. in concluzie,faptul cd prin Legea nr. zB5/zB.72.2cL0privind salarizarea in anul 2011 a personalului pl[tit din {bnduri publice a fbst sistat[ plata premiului anual pentru anul 2o1o, nu reprezint5 decAt o exercitare a prerogativei legiuitorului de a adopta acte normative in materia drepturilor salariale,politicile salarialefiind de resortul absolut al Guvernului qi al Parlarnentuluiqi nu al instanlelor iudecdtoreqti,al cdror atribut este doar de a aplica legeanu de a f'acelege.Aceste dispozilii nu au caracter retroactiv ci dau expresieprincipiului aplicdrii legii noi referitoare la schimbareaunei situalii juridice pentru viitor. Textul de lege criticat se aplicd de la data intr[rii in vigoare. In acest sens este qi Hot[rArea Kechko c. Ucrainei din B noiembrie zooS (...) este Ia latitudinea statului si determinece sume vor fi pl[tite angajalilorbli din bugetul de stat. Statul poate introduce, suspendasau anula plata unor asernenea sporuri, fdcind modific[rile lesislative (...) necesare Statul se bucura de o largd mari[ de apreciere pentru a determina oportunitatea qi politicilor sale in acestdorneniu. Curtea constatXcd nu esterolul s[u de a verifica in ce internsitatea tndsur[ existau solu{ii legislative rnai adecvate pentru atingerea obiectivului de interes public urmflrit, cu exceplia situaliilor in care apreciereaautoritdlilor este vidit lipsitd de orice temei. (Wieczorekc.Poloniei,hot[rAre din B decembrie2oog, par.59 satMellachet"c. Austriei,hot[rdre din t9 decembrie 1989,Series A nr. 169,par. S3). AtAtatimp cAtvocaliarnernbdlorlecurentului-reclamant la prirnireacelui de-al 13-leasalarin nu atfost materializatd intr-un nou act normativ qi nici nu s-a oblinut desfiinlarea sau modificarea prin carea fost stabilitl salarizarea actelot'nortnative nu existdterneiuri de drept cuveniti acestora, peutru a se clispune obligarea institu{ieinoastrela plata vreuneisumecu titlu de premiu anual, Mai rnult decdt atAt, cererearecurentului-reclamantapare ca neintemeiatd qi prin prisma faptuiui c[ iegiuitorul a inclus sumele reprezentAnd prerniul anual cuvenit pentru activitatea desfirqurat[in anul 2o1o in majorareasalarialdcuvenitdpersonalului din sectorulbugetarincepAnd procedeuprin care personalulin disculienu a fost lipsit de dreptul de a beneficiade cll o1.o1.2ot1, dreutul bduescin discutie. ^ invederXminstanlei cd in bugetul pentru anul zott al MinisteruluiAfacerilor Interne nu au fost prevdzute sau repartizate fonduri bugetare, potrivit legii, pentru cheltuieli cu prerniul anual cuvenit personalului acestuiminister pentru activitateadesfdqurat[in anul 2010, iar potrivit art. 14 alin. (z) qi (S) din Legeanr. 5oo/zooz privind finanlele publice, cu rnodificdrilegi complet[rile ulterioare, nicio cheltuiali nu poate fi inscrisd in bugetele institu{iilor publice qi nici angaiatd qi efectuatd, dacd nu existd baz[ legald pentru respectivacheituiald qi nicio cheltuial[ din fonduri publice nu poate fi angaiatd, ordonanlatl qi pldtit[ dacX nu este aprobatd potrivit legii qi nu are plcvederibrrgetare. Nu in ultimul rAnd invederim clnorateiinstanle de judecati'faptul c[, prin deciziilesale, Curtea Constitulional5 a concluzionat asupra faptului c[ art. 8 din Legea nr. 285/2o1o nu incalci prevederile constitulionale referitoare la principiul neretroactivitiTii legii. Astf'el,prin Decizia nr. 257 din 2o.o3.2o1z, publicatl in Monitorul Oficia] al RomAniei, ParteI, nr. 33r din t6 mai zo1z, Curtea a statuat ci dispoziliile de lege criticate se aplici in egal[ rnisuri intregului personal din sectorul bugetar qi ci nu se poate vorbi despre unui astfel de drepturi fundamentale atunci cAnd se reclaml incetarea acordirii stirnulcnt sau drept salarial suplimentar cum este prerniul anual, flQ& incAt nu este incident art. 41 din Constitulie, care garanteazi salariafilor dreptul la salariu. Totodatd,prin aceeagi decizie, s-a ar[tat c[ legiuitorul,prin art. 8 din Legearr.2BSf 2o1o,a prer,'izut ca surnele aferente prerniului anual pentru anul zoto s[ fie avute in vedere la stabilirea maioldrilor salarialece se acord5in anul 2011personaluluidin sectorulbugetar, prin includerea din aceeaqi acestorain salariul/so1da/indemniza{ia de baz[ a angajatului,potrivit reglementXrilor iege.

Premiul anual pe anul 2010, avAndin vederefaptul cX Legea- cadru nr. 33o/zoo9 privind salarizareaunitarl a personalului pldtili din fbnduri publice a prevlzut un atare drept legal pentru anul zo1o, iar legiuitorul nu l-a eliminat in cursul anului 2o10,reprezint[ o crean![ certX,lichid[ qi exigibil5 pe cale angajatulo are asupraangajatoruluipublic qi constituie url ,,bun"in sensulart. 1 din Primul Protocol adilional la Convenlia pentru apdrarea drepturilor omului qi a libertdlilor fundarnentale,dar dispoziliile de lege criticate prev[d in acelaqitimp doar rnodalitateaprin care statul unneazi sd iqi executeintm totul aceasthobliga{iefinanciard,in forma ar[tat[ rnai sus,fira a fi af'ectate in niciun fel cuantumul sauintinderea acesteicreanle. Curtea a mai relinut c[ dispoziliile art. B din Legea nr. z95lzoro, prin conlinutul lor julidice stinse ale unui raport juridic ndscut sub imperiul legii vechi, normativ, nu vizeazi ef'ectele pentru a fi posibild constatarea inc[]c[rii principiului nerectroactivitd[iilegii. Curtea a mai constatatcd majorareasalarialddin anul 2orr, rezultat[ ca urnlare a includerii premiului auual din zoto in salariul/solda/indemnizalia de baz[, este acordatdqi in continuare, dclvadd c[ de la o1.o1.2o12 a rdmasin platd acelaqi nivel al retribuliei,in condiliilein carelegiuitorul a alessd nu acordeniciun premiu anualpe anul zorr. : Fc[d. de aspectele inuederate, solicitdnt onorqtei respingeree recursului forrnulo.t co nefondat ;i rnen{inerea s entin{ei ciuile o.to.c ate. insto:n{e de judecatdca terneinicd, Ei legald o

in situalia in careveli admite recursuldeclaratirnpotrivahotXrAriipronuntatede Tribunalul Bucure$ti. la rejudecarea vd rug[m sd avetiin vedere$i urmitoarele aspecte: cauzei Solicitarea recurentului-reclamant in drept pe dispoziliilecuprinsein Legeaesteinterneiatd Cadrtt nr. z94lzoto privind salarizareaunitard a personalului pl[tit din fbnduri publice, cu rnodifl cirr il e qi con-rpl et ii ril e ulteri oare. Raportat la obiectul acliunii, apreciem ci Ministerul Afacerilor Interne nu deline calitatea dc subiect pasiv al dreptului dedus judec5lii. Chiar recurentul-reclamant a aritat in cuprinsul motiveior de recllrs c[ rnembrii de sindicat iqi desfiqoari activitatea in cadrul Inspectoratului de Polilie al judelului Ilfov, lor de serviciuderulAndu-se raporturile unitate. cu aceastd invederS,tnonoratei instanle faptul cd potrivit prevederilor art. rz alin. z din Legea nr. zt9fzooz privind organizareaqi funclionarea Poliliei RomAne,cu rnodificdrileqi completdrile ulterioale, ,,...in judele se organizeazd Ei funclioneaz5,ca unitdli cu personalitatejuridicd, polilie...". inspectorate de Raportat la obiectul prezenteicauze,inveder[tn instanlei faptr.rlc[ stabilirea qi acordarea difcritelor drepturi b[neqti, aferente unui raport de serviciu, constituie un atribut exclusiv ce aparfine angajatorului, subiectpasiv al raportului obligalional dedusjudecdqii,care are obligalier verificXrii condiliilor de acordareqi de stabilire a drepturilor bdneqtisolicitate. De asemenea,potrivit art.7 alin. z din O.U.G. nr. golzooT privind organizareaEi furrc{iouareaMinisterului Afacerilor Interne, cu rnodificirile qi completdrile ulterioare, ,,r7?inistrul principal de a'ed[te". afacerilor interne are calitateade ordonatot" Art. tz alin. 5 din acelaqi prin act nolrnativ prevedeci ministrul afacerilorinterne stabilegte, ordin, conducXtorii de ordonatoride credite. unitdtilor qi subunitirlilorcareau calitatea Astfel, potrivit Tabelului cuprinzAnd unitilile din subordinea Inspectoratului General al Poliliei RomAne ai ciror qefi au calitatea de ordonatori terliari de credite din Anexa nr. 7la Ordinul m.a.i. nr. SlTglzor3 privind imputernicireaordonatorilorde creditedin de ordonatorterliar de unitilile M.A.I., qefulInspectoratului de Polilie al judelului Ilfov are calitatea credite. De asemenea, art. zr din Legeanr. 50o/2ooz privincl conforrnregulii instituite de prevederile finanlele publice, rninistrul afacerilor interne, in calitatea sa de ordonator principal de creditc repartizeazi creditele bugetare aprobate, pentru bugetele institutiilor publice ierarhic inferioare, ai cdror conducitori sunt ordonatori secundari sau ter[iari de potrivit legii. credite, dupd caz,in raport cu sarcinileacestora, Ordonatorii terfiari de credite au dreptul de a angaja,lichida qi ordonanla cheltuieli in limita cheltuial[ sd fie prev[zuti in mod expres aloca[iilorbugetareaprobate, cu condiliaca respectiva intrun :rct nonnerti'n'qi sd fie r.izatdpentru controlul finauciar preventiv propriu de contabilul-qef.

Aqadar, stabilirea Ei plata drepturilor blneqti de care beneficiaz5 fiecare lucr[tor in parte, din cadrul inspectoratelorde polilie judelene sunt in competen[a exclusivi a qefului inspectoratului, care este ordonator terliar de credite. in acest context, v[ invederdm c[ ,,tn litigiul audnd ca obiect solicitarea unor drepturi de naturd sctlariald, co.litc.tea procesuo,ld- pasiud" este de[inutd exelusiu de cdb'e institufispublic are stebilit raportul d.e seruiciu. Faptul cd. tttittisterul tn cu ccffe functioncrrul interiorul cdruia institu;ia publicd este organizatd, Ei furtc[ioneazd, tn calitatea acestuia de institttfiilor subordonatecreditele bugetare aprobate, ordonator principal de credite repartizeazd" tttt cortstituie un tenrci suficient pentru atragerea acestuia tn litigiu, motiua{ia inuocatd de reclarnant priuind garanlia cd obligalia bdneascd o insfitrtliei publice ua fi astfel executatd,

udnd

rt in di

iriit

. z o o 8 a nal I iuridic d n spela de fa![, Inspectoratul de Politie al judetului Ilfov. unitate cu personalitate juridic5" in cadrul ordonatorul principal cireia iqi desf[Eoarh activitatea membrii recurentului-reclamant. cu o astfel de alocate bugetare de credite avAnd doar obligatia legalX de a repartiza creditele destinatiecdtre ordonatorul secundarde credite. atAt in Prin urmare, opinam cd structurile sale subordonate au calitatea procesuali pasiv5, deoatece, intr-o atare interpretare, s-ar ajunge la concluzia c[ pot avea calitate procesuali pasivd toate unit[lile dintr-o ierarhicX. instituiie intre carese stabilesc raporturi de subordonare in sus{inereacelor de mai sus, invocirn sentinla civild nr'. ry61o5.o6.2c12 (irevocabil[ prin recursuluide c[tre Curteade Apel Timiqora)pronunlati in dosarul nr. r3gzlto8/zorr respingerea prin care Tribunalul Arad a refinut faptul ci institulia noastri nu are calitate procesual5 pasiv5, respingAnd, in consecinfi, acfiunea fafi de M.A.I. ca fiind fatX de o persoani lipsith de calitate procesual[ pasivi, in cauza avAnd ca forlnulati pd"rdgilor(M.A.L, LG.P.R.Ei LP.J. Arad) Ia plata drepturilor salariale constdnd rrbiect,,obligare.a in ntajord-rt salariale cu zo% din salariul pentru funclia itdeplinitd, incepdrtd cu datct de o1.o1.2010". in consecin{i, intr-o eventual5 rejudecare a cauzei, vi solicithm sd constatali Iipsa caliti[ii procesuale pasive a M.A.I. ConcluzionAnd, fa[[ de toate aspectele invederate, solicitim onoratei instan[e de judecatd si respingl ca nefondat recursul declarat in cauza dedusi judecilii qi, pe cale de consecinli, si merefin[ ca temeinici qi legal5 sentinfa civili atacat[. din careunul pentru comunicare. in doudexemplare, Depunemprezenta intArnpinare in confonnitate cu art. 242 alin. z C.proc.civ. vd solicitXm judecarea cauzei qi in lipsa reprezentantului Ministerului Afacerilor Interne. Cu deosebit[stimd,

lirvmurnnNrclT DIRECToRcENERAL
Florin NAN

tilografiat
plila Doina

Evaluare