Sunteți pe pagina 1din 11

1. Capacitatea juridica si capacitatea civila.

Existenta persoanelor juridice se justifica prin scopul lor, iar scopul se realizeaza prin personalitatea juridica, adica prin aptitudinea de a avea drepturi si obligatii, de a participa la viata juridica in nume propriu. Persoanele juridice dispun in temeiul legii de capacitatea de a avea drepturi si obligatii, adica de capacitatea juridica. Sintagma capacitate juridica exprima aptitudinea persoanei juridice de a participa la orice raporturi juridice, reglementate de normele oricarei ramuri de drept. In continutul capacitatii juridice se include capacitatea juridica de ramura, care coexista si se exprima in functie de obiectul de activitate pentru care fiinteaza persoana respectiva.
414e43e 414e43e

Capacitatea juridica include capacitatile de ramura, intre care capacitatea civila este componenta cea mai importanta. Capacitatea civila a persoanei juridice este aptitudinea de a avea drepturi si obligatii civile, de a dobandi si exercita drepturi subiective civile si de a-si asuma si indeplini obligatii civile.

414e43e

2. Structura capacitatii civile


414e43e

Capacitatea civila cuprinde doua elemente de structura


414e43e 414e43e

capacitatea de folosinta capacitatea exercitiu

414e43e

414e43e

3. Capacitatea de folosinta a persoanelor juridice

Notiune. Capacitatea de folosinta a persoanei juridice este acea parte a capacitatii civile care consta in aptitudinea generala si abstracta a acestora de a avea drepturi si obligatii.
414e43e 414e43e

Caractere juridice
414e43e 414e43e

egalitatea generalitatea inalienabilitatea

414e43e

414e43e

414e43e

414e43e

414e43e

intangibilitatea !nu poate fi limitata sau ingradita decat in cazurile stabilite de lege"
414e43e 414e43e

414e43e

specialitatea !nu poate avea decat drepturi ce corespund

scopului"

414e43e

Inceputul capacitatii

Inceputul capacitatii de folosinta difera dupa cum persoanele juridice sunt ori nu supuse inregistrarii. a) persoanele juridice supuse inregistrarii (inmatricularii) dobandesc capacitatea de folosinta la data inregistrarii (inmatricularii) indiferent de modul lor de infiintare.
414e43e 414e43e persoanele juridice nesupuse inregistrarii dobandesc capacitatea de folosinta, in functie de specificul modului de infiintare, care este, dupa caz#

b)

414e43e

414e43e

data actului de dispo itie care le in!iintea a" data recunoasterii actului de in!iintare"

414e43e

414e43e

414e43e

data autori arii in!iintarii si data indeplinirii vreunei alte cerinte a legii.
414e43e

* #omentul inceperii capacitatii de !olosinta pentru di!erite categorii depersoane juridice este$

414e43e

de la data inregistrarii la organul competet$ asociatiile de proprietari, organizatiile cooperatiei mestesugaresti.


414e43e 414e43e de la data inscrierii in registrele speciale tinute de instantele judecatoresti$ societatile agricole, asociatiile si fundatile, sindicatele.

414e43e

414e43e

de la data inregistrarii in %egistrul Comertului$ regiile autonome, societatile comerciale, cooperativa de consum, organizatiile cooperatiste de credit, grupurile de interes economic.
414e43e

de la data actului de dspo itie care le in!iintea a$ organele de stat, institutiile de stat, unitatile administrativ teritoriale.
414e43e 414e43e 414e43e 414e43e

de la data autori arii in!iintarii$ partide politice.

414e43e

414e43e de la data recunoasterii in!iintarii de catre &uvern$ Camerele de Comert si Industrie.

414e43e

Capacitatea de !olosinta anticipata (restransa) ' $rt 33 din %ecretul nr 31&1'(4 in alin. final prevede o exceptie de la regulile de mai sus, precizand# )Cu toate acestea, c*iar inainte de data inregistrarii sau de data actului de recunoastere, ori de data indeplinirii celorlalte cerinte ce ar fi prevazute, persoana juridica are

capacitate c*iar de la data actului de infiintare cat priveste drepturile constituite in !avoarea ei, indeplinirea obligatiilor si a oricaror masuri preliminare ce ar fi necesare, dar numai intrucat acestea sunt cerute ca persoana juridica sa ia !iinta in mod valabil
414e43e

Continutul capacitatii de !olosinta

414e43e

Capacitatea de folosinta cuprinde toate drepturile si obligatiile civile care corespund scopului stabilit de lege, act de infiintare sau statut. Continutul capacitatii de folosinta poate fi disociat in doua laturi#
414e43e

414e43e

latura activa, cuprinzand aptitudinea de a avea drepturi subiective, adica drepturi civile patrimoniale si personal nepatrimoniale, izvorate din contracte sau din fapte juridice extracontractuale+
414e43e 414e43e latura pasiva, cuprinzand aptitudinea de a avea obligatii civile patrimoniale si nepatrimoniale.

414e43e

414e43e

(rincipiul specialitatii capacitatii de !olosinta

414e43e

Continutul ,capacitatii de folosinta se reduce la acele drepturi si obligatii care sunt necesare realizarii scopului acestor subiecte de drept-. )ceasta regula se exprima in principiul specialitatii capacitatii de !olosinta a persoanei juridice si este !ormulata in art.*+ din ,ecretul nr.*-.-/0+ ast!el$ Persoana juridica nu poate avea decat acele drepturi care corespund scopului ei stabilit prin lege, act de infiintare sau statut-. %esi art. 34 se refera numai la drepturi, se admite ca textul are in vedere si obligatiile din continutul capacitatii de folosinta. Principiul este limitat numai la drepturile si obligatiile civile nascute din acte juridice.

414e43e

414e43e

S!arsitul capacitatii de !olosinta

414e43e

Sfarsitul capacitatii de folosinta a persoanei juridice trebuie privit sub doua aspecte:
414e43e 414e43e

incetarea capacitatii de folosinta anticipata sau restransa+ incetarea capacitatii de folosinta deplina.

414e43e

414e43e

414e43e

Capacitatea restransa inceteaza odata cu dobandirea capacitatii de folosinta !deplina" de catre subiectul de drept respectiv, moment care coincide cu dobandirea personalitatii juridice.
414e43e

414e43e

Capacitatea de folosinta deplina a persoanei juridice ia sfarsit odata cu incetarea acestui subiect de drept.
414e43e

414e43e

Sanctiunea nerespectarii regulilor privind capacitatea de !olosinta

414e43e

Incheierea actelor juridice in lipsa capacitatii de folosinta ori cu incalcarea principiului specialitatii, atrage nulitatea absoluta a actului.

. Capacitatea de e!ercitiu a persoanelor juridice

414e43e

Notiune. Capacitatea de exercitiu consta in aptitudinea persoanei juridice de a dobandi si exercita drepturi subiective civile si de a-si asuma si indeplini obligatii civile, prin inc1eierea de acte juridice civile de catre organele sale de conducere. %eglementari legale privind capacitate de exercitiu.

414e43e

a"

414e43e

#eglementarea generala de drept comun este cuprinsa in art. 3$%3& din 'ecretul nr.31(1)$ , care dispun:
414e43e 414e43e persoana juridica isi exercita drepturile si isi indeplineste obligatiile prin organele sale+

414e43e

actele juridice inc*eiate de organele persoanei juridice, in limitele puterilor ce le au fost conferite, sunt actele persoanei juridice insasi+
414e43e 414e43e faptele licite sau ilicite savarsite de organele sale, obliga insasi persoana juridica, daca au fost indeplinite cu prilejul exercitarii functiei lor+ 414e43e faptele ilicite atrag si raspunderea personala a celui ce le a savarsit, atat fata de persoana juridica cat si fata de cel de al treilea+

414e43e

414e43e

414e43e

raporturile dintre persoana juridica si cei care alcatuiesc organele sale sunt supuse, prin asemanare, regulilor mandatului, daca nu s a prevazut altfel prin lege, act de infiintare ori statut.
414e43e

b"

414e43e

.eglementari speciale privind organele persoanelor juridice


414e43e

Ca regula generala, organele de conducere prin care persoana juridica isi exercita drepturile si isi asuma obligatiile sunt fie unipersonale, cu diferite denumiri / ministru, presedinte, director,
414e43e

rector, manager etc. / fie colective, de asemenea cu diferite denumiri / consilii, comitete, colegii, senat etc.
414e43e

Inceputul capacitatii de exercitiu


414e43e

414e43e

Pe temeiul dispozitiilor cuprinse in art.33 si art.3( din %ecret putem sustine ca momentuldobandirii capacitatii de exercitiu este acelasi cu momentul dobandirii capacitatii de !olosinta si se evidentiaza, practic, prin desemnarea organelor de conducere. Continutul capacitatii de exercitiu

414e43e

414e43e

414e43e Continutul capacitatii de exercitiu a persoanei juridice se exprima prin aptitudinea de a dobandi si exercita drepturile si de a si asuma si indeplini obligatiile civile prin inc*eierea de acte juridice de catre organele de conducere. 414e43e Cele doua laturi, activa si pasiva, se intalnesc si la capacitatea de exercitiu ca si la cea de folosinta.

414e43e

414e43e

S!arsitul capacitatii de exercitiu

414e43e

414e43e 0farsitul capacitatii de exercitiu are loc la data incetarii existentei persoanei juridice.

414e43e

Sanctiunea nerespectarii normelor privind capacitatea de exercitiu


414e43e

414e43e

Cazurile de nesocotire a regulilor privitoare la capacitatea de exercitiu


414e43e incheierea actului juridic de un organ al persoanei juridice care nu avea competenta*

sunt#

414e43e

414e43e

inc*eierea actului juridic de catre o persoana din cadrul persoanei juridice care nu face parte dintr un organ de conducere si nici nu are imputernicire+
414e43e

inc*eierea actului juridic de catre o persoana imputernicita, dar cu depasirea mandatului incredintat.
414e43e 414e43e

414e43e

Potrivit principiilor aplicabile in materie, asemenea acte juridice sunt lovite de nulitate relativa.

$. +reci,ari
414e43e Capacitatea de folosinta restransa se dobandeste de la data actului de dispo,itie al organului de stat competent -in ca,ul unei regii autonome" a actului de infiintare ce

urmea,a a fi recunoscut -in ca,ul organi,atiilor cooperatiste mestesugaresti" sau a actului de infiintare ce urmea,a a fi autori,at -in ca,ul unei fundatii" .u toate persoanele juridice dobandesc de la inceput -ab initio "o capacitate de folosinta anticipata si apoi o capacitate de folosinta deplina. /!ista unele persoane juridice care dobandesc de la inceput capacitate de folosinta deplina* netran,itand%o si pe cea restransa* este ca,ul persoanelor juridice de stat -organele de stat, institutiile de stat si unitatile administrativ teritoriale" care dobandesc ab initio o capacitate deplina de folosinta.
414e43e Intre continutul capacitatii de folosinta si continutul capacitatii de e!ercitiu a persoanei juridice, e!ista o stransa legatura, ceea ce determina ca limitele capacitatii de e!ercitiu sa se identifice cu limitele capacitatii de folosinta.

1"

414e43e cea mai importanta limita a capacitatii de e!ercitiu a persoanei juridice decurge din principiul specialitatii capacitatii de folosinta. 0ceasta limita se concreti,ea,a in doua postulate:

414e43e

414e43e capacitatea de folosinta restransa determina o capacitate de e!ercitiu restransa 414e43e continutul capacitatii de e!ercitiu nu poate fi mai larg decat al capacitatii de folosinta deoarece aptitudinea de a avea drepturi si obligatii priveste atat actele cat sifaptele juridice, pe cand aptitudinea de a e!ercita drepturi si de a%si asuma obligatiile civile are in vedere numai incheierea de acte juridice.

414e43e

2"

414e43e o alta limita a capacitatii de e!ercitiu care nu se regaseste la capacitatea de folosinta este determinata de pluralitatea organelor de conducere ale persoanelor juridice. 'eoarece majoritatea persoanelor juridice au mai multe organe de conducere, pentru ca actul juridic sa fie actul persoanei juridice insasi, el trebuie sa fie incheiat de organul de conducere stabilit prin lege, act de infiintare sau statut. 414e43e a treia limita a capacitatii de e!ercitiu priveste faptul ca persoana juridica nu poate avea si e!ercita acele drepturi care prin natura lor sunt susceptibile sa apartina numai persoanelor fi,ice.

3"

414e43e 1a adoptarea 'ecretului nr. 31(1)$ , cerinta inregistrarii persoanelor juridice a fost impusa din ratiuni fiscale. 'upa decembrie 1)2), domeniul de aplicare a inregistrarii s%a diminuat in favoarea unei alte formalitati inmatricularea in #egistrul comertului.

In practica, a aparut o situatie speciala privind inceputul capacitatii de folosinta a persoanei juridice in ca,ul in care aceeasi persoana juridica este supusa unor dispo,itii cuprinse in legi diferite. In ca,ul in care pentru aceeasi persoana juridica se prevede atat cerinta inregistrarii cat si formalitatea inmatricularii, capacitatea de folosinta incepe la data inregistrarii la organul fiscal, deoarece inregistrarea interesea,a dreptul civil si fiscal, iar inmatricularea dreptul comercial.

&.

Prezentare comparativa Capacitatea de persoanei juridice !olosinta aCapacitatea de exercitiu a persoanei juridice

Inceput

1.

414e43e

pentru persoanele juridice supuse inregistrarii -inmatricularii" %


414e43e 414e43e

de la data inregistrarii -inmatricularii"

2.

pentru persoanele juridice supuse inregistrarii


414e43e 414e43e

de la data actului de dispozitie care le

infiinteaza
414e43e 414e43e

de la data recunoasterii actului de infiintare de la data autorizarii infiintarii

414e43e

414e43e

exceptie# capacitatea de folosinta anticipata


414e43e 414e43e

Continut

% cuprinde toate drepturile si obligatiile civile care corespund scopului stabilit de lege, act de infiintare sau statut

de la data actului de infiintare - aptitudinea de a dobandi si exercita drepturi si de a si asuma si indeplini obligatiile civile prin inc*eierea de acte juridice de catre organele de conducere

exceptie# capacitatea de folosinta anticipata cuprinde doar drepturi - odata cu incetarea persoanei juridice ca subiect de drept prin#
Sfarsit

1
3. 4ocabular
414e43e

act de infiintare act de constituire adoptat de adunarea generala sau dupa ca,, de conferinta sau congres,cat si statutul organi,atoric

414e43e inmatriculare / formalitate constand in inscrierea unei societati comerciale la oficiul registrului comertului in a carui raza teritoriala isi are sediul

414e43e

inregistrare / formalitate constand in inscrierea unei persoane juridice la organul fiscal teritorial mandat !contract de mandat" / contract prin care o persoana !mandant" imputerniceste o alta persoana !mandatar" sa inc*eie acte juridice in numele si pe seama sa. statut / acordul tuturor asociatilor unei persoane juridice cu privire la stabilirea regulilor de organizare, conducere si functionare a societatii.

414e43e

414e43e

2. Intrebari, e!ercitii, aplicatii 1"


414e43e 'efiniti capacitatea de folosinta a persoanei juridice. /numerati caracterele juridice ale acesteia. 414e43e 414e43e 414e43e 414e43e 414e43e

2" 3" " $" &" 3"

Care este inceputul capacitatii de folosinta a persoanei juridice5 Ce intelegeti prin capacitate de folosinta anticipata -restransa"5 0nali,ati principiul specialitatii capacitatii de folosinta. 'efiniti capacitatea de e!ercitiu a persoanei juridice. Care este momentul dobandirii capacitatii de e!ercitiu5

414e43e #eali,ati o comparatie intre continutul capacitatii de folosinta si continutul capacitatii de e!ercitiu a persoanei juridice. 414e43e /numerati ca,urile de nesocotire a regulilor privitoare la capacitatea de e!ercitiu si stabiliti care este sanctiunea aplicabila. 414e43e 0ctele persoanei juridice sunt incheiate numai direct, personal de catre organele de conducere sau pot fi incheiate si prin mandatar5

2"

)"

). Speta 1. 1a data de 2 noiembrie 1))2, reclamanta S. C. '617I/# S. 0., si parata S.C. #0.'/8%469S C0:; S.#.1., au perfectat contractul de inchiriere pentru un spatiul comercial. 9lterior reclamanta a solicitat constatarea nulitatii contractului, deoarece parata nu avea la data perfectarii lui autori,area functionarii ca societate comerciala, iar potrivit art. 2& din 1egea nr.31(1))<, societatea nu se considera constituita legal mai inainte de indeplinirea formalitatilor de autori,are si publicitate. 'in certificatul de inmatriculare al paratei re,ulta ca aceasta adobandit personalitate juridica la data de1) februarie 1))3, cu sediul in spatiul la care se refera contractul de inchiriere. Cerinte:

a" Care sunt formalitatile cerute de lege pentu constituirea unei societati comerciale5 b" Ce este capacitatea de e!ercitiu a persoanei juridice si care este momentul la care se dobandeste5 In speta, in perioada de la intocmirea actelor si pana la inmatriculare, parata va avea capacitate de a incheia acte juridice5 c" Ce va decide instanta5 1<. #e,olvati urmatoarele teste grila: 1.
414e43e

Societatile comerciale dobandesc capacitate de folosinta:


414e43e 414e43e 414e43e

a" b" c" 2.


414e43e

de la data inmatricularii* de la data autori,arii actului de infiintare* de la data recunoasterii actului de infiintare.

+artidele politice dobandesc capacitate de folosinta:


414e43e 414e43e 414e43e

a" b" c" 3.

de la data inregistrarii* de la data autori,arii actului de infiintare* de la data recunoasterii actului de infiintare.

414e43e =+ersoana juridica nu poate avea decat acele drepturi care corespund scopului ei de activitate>, formea,a continutul:

a" b" c" 4.


414e43e

414e43e 414e43e 414e43e

capacitatii de folosinta* capacitatii de folosinta anticipata* principiului specialitatii capacitatii de folosinta.

+ersoana juridica dobandeste capacitate de folosinta anticipata:


414e43e 414e43e 414e43e

a" b" c" 5.


414e43e

de la data actului de infiintare* de la data inregistrarii* de la data actului de autori,are.

.u au capacitate de folosinta anticipata:


414e43e 414e43e 414e43e

a" b" c" 6.

societatile comerciale* sindicatele* persoanele juridice de stat.

414e43e Capacitatea de folosinta anticipata a persoanei juridice incetea,a odata cu:

a" b" c" 7.


414e43e

414e43e 414e43e 414e43e

incetarea persoanei juridice* dobandirea capacitatii de folosinta -deplina"* dobandirea capacitatii de e!ercitiu.

Intervine sanctiunea nulitatii absolute a actului civil incheiat:


414e43e

a"

de o persoana juridica fara capacitate de e!ercitiu de a incheia acel act* de o persoana juridica, cu incalcarea principiului specialitatii capacitatii de folosinta* de o persoana din cadrul persoanei juridice si care nu face parte dintr%un organ de conducere.

b"

414e43e

c"

414e43e

8.

414e43e

Care din urmatoarele afirmatii este adevarata5


414e43e

a"

actele juridice incheiate de organele de conducere sunt actele persoanei juridice insasi* faptele organelor persoanei juridice nu o obliga pe aceasta chiar daca s%au savarsit cu prilejul e!ercitarii functiei* faptele ilicite ale organelor persoanei juridice nu atrag raspunderea personala a celui care le%a savarsit.

b"

414e43e

c"

414e43e

11. 7ibliografie

414e43e

I. R. Urs, S. Angheni, op.cit., pag. 272 290; I.R. Urs, C. Ilie Todica %h. &elei' %. &oroi I. )ogar' op. cit, p. 2!9 " #$9;

414e43e

414e43e

op.cit., pag. ($$ (#!; op.cit., pag. $20 $2!; op.cit., pag. (!2 (97;

414e43e

414e43e