Sunteți pe pagina 1din 211
                             
           
       
           
Biblioteca de
Biblioteca de
Biblioteca de
Biblioteca de
e n t r u o r i c e o m l u c

e n t r u o r i c e o m l u c i d , e s t e e v i d e n t c ă R o m â n i a d e a s t ă z ă R o m â n i a d e a s t ă z i s e a f l ă î n p r a g u l c o l a p s u l u i , î m p r e u n ă c u s i s t e m u l g l o b a l î n c a r e e s t e a n g r e n a t ă . D a c ă a r

f i d o a r s ă e n u m e r ă m p r o b l e m e l e p e c a r e l e a v e m , d i m e n s i u n i l e a c e s t u i c u v â n t ­ î n a i n t e a r a t i n g e c o t e n e p e r m i s e . D e l a e c o n o m i e l a c u l t u r ă , d e l a a g r i c u l t u r ă l a d e m o g r a f i e , d e l a p o l i t i c ă l a e c o l o g i e , d e l a s ă n ă t a t e l a î n v ăț â m â n t , p r a c t i c n u e x i s t ă d o m e n i u î n c a r e s ă n u f i e e v i d e n t d e z a s t r u l î n c a r e n e a f l ă m – f i e c ă v o r b i m , î n p a r t i c u l a r , d e „ e x o d u l c r e i e r e l o r “ , d e j a f u l p o l i t i c g e n e r a l i z a t , d e r a p t u l b a n c a r , d e r e z u l t a t e l e c a t a s t r o f a l e l a e x a m e n e l e d e c a p a c i t a t e s a u b a c a l a u r e a t s a u d e c a l i t a t e a p r e c a r ă a a l i m e n t e l o r p e c a r e l e c o n s u m ă m ; d e f e b r a c o n s u m e r i s t ă î n t r e ț i n u t ă p e r m a n e n t d e m a r i l e c o r p o r a ț i i , d e p ă m â n t u l f e r t i l v â n d u t p e n i m i c , p e c a l e s ă f i e o t r ă v i t c u i n s e c t i c i d e ș i p e s t i c i d e , d e i z o l a r e a p r o f e s i o n i ș t i l o r î n f a v o a r e a i n c o m p e t e n ț i l o r s a u d e p r o f u n d a d e c ă d e r e m o r a l ă . P r o b l e m e l e p e c a r e l e a v e m s u n t a t â t d e c o m p l e x e ș i d e i n t e r d e p e n d e n t e î n c â t a c r e d e c ă e x i s t ă r e m e d i i g l o b a l e p e n t r u e l e î n s e a m n ă o n a i v i t a t e v e c i n ă c u o r b i r e a .

ă o n a i v i t a t e v e c i n

N o i , c e i d i n , c o n s i d e r ă m c ă n u e x i s t ă d e c â t s o l u ț i i „ l a f i r u l i e r b i i “ – s o l u ț i i d e m a r a t e ș i î n t r e ț i n u t e d e o a m e n i c a r e n u a ș t e a p t ă s u b v e n ț i i d e l a g u v e r n ș i s p o n s o r i z ă r i d e l a c o r p o r a ț i i p e n t r u a f a c e b i n e l e . O a m e n i l u c i z i ș i i n t e g r i , c a r e r i d i c ă s e m n e d e î n t r e b a r e a s u p r a d i r e c ț i e i î n c a r e s e î n d r e a p t ă l u m e a , c u n o i c u t o t . G r a b a î n c a r e s u n t e m s i l i ț i s ă t r ă i m n e ­ a c o n f i s c a t t i m p u l d e g â n d i r e – n u a v e m t i m p s ă d i s c e r n e m î n t r e b i n e ș i r ă u , î n t r e a d e v ă r ș i s i m u l a c r u , î n t r e i n f o r m a ț i e ș i m i n c i u n ă . I a r g r a b a n o a s t r ă ș i d e z i n f o r m a r e a s u n t e x t r e m d e p r o f i t a b i l e p e n t r u c e i c a r e n e r e p e t ă z i l n i c , f ă r ă î n c e t a r e , c ă s o l u ț i i l e u n i c e d e s u p r a v i e ț u i r e î n z i u a d e a s t ă z i s u n t : j o b ­ u r i l e e p u i z a n t e , c r e d i t e l e p e z e c i d e a n i p e n t r u a u t o t u r i s m e s a u l o c u i n ț e s c u m p e ș i i n e f i c i e n t e ș i c o n s u m u l d u s l a m a x i m . s ­ a n ă s c u t p e n t r u a f a c e a c c e s i b i l e i n f o r m a ț i i l e c a r e d i n a m i t e a z ă a c e s t m o d d e g â n d i r e . C ă r ț i l e t r a d u s e d e n o i d e m o n s t r e a z ă f ă r ă g r e ș c ă s u n t e m , z i d e z i , c a p t i v i a i u n e i i m e n s e i l u z i i – a c e e a c ă n u p u t e m t r ă i d e c â t a ș a c u m t r ă i m a c u m :

s t r e s a ț i , o b o s i ț i , v l ă g u i ț i d e v i a ță , î n s t r ă i n a ț i d e v a l o r i l e f u n d a m e n t a l e c a r e n e î n d r e p t ăț e s c s ă n e n u m i m o a m e n i .

i d e v a l o r i l e f u n d a

Î n c o n t r a u n u i S i s t e m a l c ă r u i m o d d e f u n c ț i o n a r e i m p l i c ă i n u n d a r e a c o n s t a n t ă c u f a l s e i n f o r m a ț i i , n e p r o p u n e m s ă o f e r i m p u b l i c u l u i a c e l e c u n o ș t i n ț e f o l o s i t o a r e , i g n o r a t e î n m o d s i s t e m a t i c d e „ m a i n s t r e a m “ d i n s i m p l u l m o t i v c ă d e p e u r m a l o r a u d e c â ș t i g a t n u m a i o a m e n i i , n u ș i c o r p o r a ț i i l e ș i g u v e r n e l e . Î n l o c d e r e z i d u u r i d e g â n d i r e a m b a l a t e ț i p ă t o r , o f e r i m a c c e s l a c u n o a ș t e r e a p r a c t i c ă . C o m p l e t g r a t u i t , d a r d i n d a r , f ă r ă p r e t e n ț i i , f ă r ă t r u f i e ș i f ă r ă c l a u z e a s c u n s e . O b i b l i o t e c ă a i n d e p e n d e n ț e i r e a l e f a ță d e S i s t e m u l a b s u r d î n c a r e a m f o s t a r u n c a ț i î n u l t i m i l e d e c a d e . O s e r i e d e c ă r ț i c a r e , n ă d ă j d u i m , v o r f i p a ș a p o r t u l d e i n d e p e n d e n ță î n g â n d i r e ș i î n f a p t e a l f i e c ă r u i a d i n t r e n o i . A ș a d a r , c u i s e a d r e s e a z ă î n p r i n c i p a l c ă r ț i l e t r a d u s e d e ? O a m e n i l o r c a r e ș t i u c ă v e ș n i c i a n u s ­ a n ă s c u t l a s a t c a s ă m o a r ă l a o r a ș . C e l o r c a r e s ­ a u s ă t u r a t d e a s f a l t , d e b l o c u r i , d e r a t e ș i d e c r e d i t e ș i c a r e c a u t ă s ă i a s ă d i n a c e s t a n g r e n a j c â t m a i r e p e d e , d a r î n c ă n u a u c u r a j , p e n t r u c ă n u ș t i u c ă s e p o a t e ș i î n c ă n u ș t i u c u m s e f a c e . C e l o r c a r e v o r s ă a c u m u l e z e c u n o ș t i n ț e s o l i d e d e a g r i c u l t u r ă s u s t e n a b i l ă , p e r m a c u l t u r ă , a r h i t e c t u r ă e c o l o g i c ă , e n e r g i i a l t e r n a t i v e , t e h n i c i ș i t e h n o l o g i i d o m e s t i c e ș i m e ș t e ș u g u r i . C e l o r c a r e s i m t ș u b r e z e n i a s i s t e m u l u i ș i n a u f r a g i u l g l o b a l c ă t r e c a r e n e î n d r e p t ă m , o a m e n i l o r c a r e a u r e d u s s a u s e p r e g ă t e s c s ă r e d u c ă t u r a ț i a m o t o a r e l o r , p e n t r u c ă ș t i u c ă v i t e z a n u v a f a c e d e c â t s ă g r ă b e a s c ă ș i s ă a m p l i f i c e i m p a c t u l i n e v i t a b i l c u z i d u l . C e l o r c a r e ș t i u c ă r e v o l u ț i i l e î n c e p d i n p r a g u l p r o p r i e i c a s e ș i t o t a c o l o s e t e r m i n ă . Ță r a n i l o r n e s c â r b i ț i d e s a t ș i î n c ă n e d e s c u r a j a ț i , d a r ș i o r ăș e n i l o r c a r e î n c ă s t ă p â n e s c m a i b i n e t a s t a t u r a d e c â t g r e b l a . Î n f i n e , t u t u r o r c e l o r c a r e ș t i u c ă o r i c e b u c a t ă d e p ă m â n t v i n e l a p a c h e t c u f â ș i a n e m ă r g i n i t ă d e C e r d e d e a s u p r a e i .

a p a c h e t c u f â ș i a n e
a p a c h e t c u f â ș i a n e

o c t o m b r i e 2 0 1 3

a r t e a p e c a r e o c i t
a r t e a p e c a r e o c i t
a r t e a p e c a r e o c i t

a r t e a p e c a r e o c i t e ș t i a c u m p e e c r a n s ș t i a c u m p e e c r a n s a u o ț i i , d e j a t i p ă r i t ă , î n m â i n i , e s t e r e z u l t a t u l a s u t e d e o r e d e m u n c ă m i g ă l o a s ă – t r a d u c e r e , v e r i f i c a r e

t e r m i n o l o g i c ă , a d a p t a r e , c o r e c t u r ă , e d i t a r e , p u n e r e î n p a g i n ă ș i d e s i g n .

C a a c e a s t ă c a r t e s ă s e p o a t ă n a ș t e , a f o s t n e v o i e d e n e n u m ă r a t e e ­ m a i l u r i ș i d e m i i

d

e c o r e c t u r i . N i c i u n m e m b r u a l g r u p u l u i – f i e e l t r a d u c ă t o r

r u a l g r u p u l u i – f i e

p r o f e s i o n i s t s a u a m a t o r – n u e s t e p l ă t i t p e n t r u m u n c a s a ; t o t c e e a c e f a c e m ,

f a c e m g r a t u i t , f ă r ă s ă c e r e m b u r s e , s p o n s o r i z ă r i , f ă r ă s ă s o l i c i t ă m d o n a ț i i ș i f ă r ă s ă

ș t e p t ă m m e d a l i i , d i p l o m e ș i , e v e n t u a l , s t a t u i î n f a ț a m i n i s t e r u l u i a g r i c u l t u r i i . U n i i

a

o t n u m i a s t a s a c r i f i c i u , a l ț i i c i v i s m , a l ț i i t â m p e n i e c r a s ă ș i p i e r d e r e d e t i m p . n u e s t e u m b r e l ă p e n t r u n i c i u n p a r t i d p o l i t i c s a u O N G ; n i c i u n u l d i n t r e

n u e s t e u m b r e l ă p e n

p

o i n u a r e d e g â n d s ă c a n d i d e z e l a p r e ș e d i n ț i e s a u m ă c a r p e n t r u u n p o s t l a c o n s i l i u l

n

l o c a l l a u r m ă t o a r e l e a l e g e r i , n i c i u n u l d i n t r e n o i n u a r e f a b r i c ă d e p r o d u s

i n s e c t i c i d e . D a r a s t a n u î n s e a m n ă c ă n u a v e m ș i n o i , l a r â n d u l n o s t r u , n e v o i e d e a j u t o r . Î n s c h i m b u l f a p t u l u i c ă , p r i n i n t e r m e d i u l n o s t r u , a i a c c e s g r a t u i t î n l i m b a r o m â n ă l a c ă r ț i d e i m p o r t a n ță f u n d a m e n t a l ă , p e c a r e n i c i o e d i t u r ă d i n R o m â n i a n u

a v u t p u t e r e a s a u c u r a j u l s ă l e t r a d u c ă , t e r u g ă m s ă n e d a i o m â n ă d e a j u t o r . D a c ă t e s i m ț i s t ă p â n p e o r i c e l i m b ă d e c i r c u l a ț i e i n t e r n a ț i o n a l ă ș i î ț i p o ț i s a c r i f i c a c â t e v a o r e l u n a r p e n t r u a t r a d u c e c â t e v a p a g i n i î m p r e u n ă c u

a

n o i , d ă ­ n e d e ș t i r e l a a d r e s a d e m a i l : c a r t i . d i n . t e i @ g m a i l . c o m . C u c â t v o m

f i m a i m u l ț i , c u a t â t v o m p u t e a t r a d u c e m a i m u l t e v o l u m e î n t r ­ u n t i m p d i n c e î n c e m a i s c u r t – p e r f o r m a n ță p e c a r e n i c i o e d i t u r ă , d i n R o m â n i a s a u c h i a r d i n s t r ă i n ă t a t e , p r o b a b i l c ă n ­ a a t i n s ­ o v r e o d a t ă . Ș i c h i a r d a c ă n u e ș t i a t â t d e d e p r i n s c u o l i m b ă s t r ă i n ă , t o t n e p o ț i f i d e m a r e f o l o s – d ă m a i d e p a r t e c a r t e a d e f a ță ș i c e l e l a l t e c ă r ț i d i n c o l e c ț i a , a n u n ță ­ ț i

p

r i e t e n i i , r e c o m a n d ­ o , t i p ă r e ș t e ­ o , f ă ­ o c a d o u , u r m ă r e ș t e ­ n e p e b l o g u l „ C ă r ț i d i n

t e i “ – c a r t i d i n t e i . w o r d p r e s s . c o m , F a c e b o o k – T E I T r a d u c e r i E c o l o g i c e

I n d e p e n d e n t e ș i o r i u n d e v o m m a i a p ă r e a . P o ț i c h i a r s ă ­ ț i e n e r v e z i s o c r i i d â n d u ­ l e

d i n c â n d î n c â n d c i t a t e d i n c ă r ț i l e t r a d u s e ș i p u b l i c a t e d e n o i , p r o m i t e m c ă n u n e

s u p ă r ă m . S u n t e m s i g u r i c ă , p e m ă s u r ă c e c r e ș t e n u m ă r u l o a m e n i l o r c a r e ș t i u d e s p r e , c i t e s c ș i a p l i c ă c e l e s c r i s e î n c ă r ț i l e n o a s t r e , v o m f i o ț a r ă d i n c e î n c e m a i g r e u d e m i n ț i t , d e c o n t r o l a t ș i d e c u m p ă r a t . Î ț i m u l ț u m i m !

i d e c u m p ă r a t . Î ț i m
i d e c u m p ă r a t . Î ț i m

P e n t r u î n s c r i e r i , s u g e s t i i , r e c o m a n d ă r i , p r o p u n e r i e t c . :

                 
 

c

a r t i . d i n . t e i @ g

m a i l . c o m

         

P e n t r u a c t u a l i z ă r i ș i d e s c ă r c a r e a g r a t u i t ă a c ă r ț i l o r T E I :

   
 

c

a r t i d i n t

e i . w o r d p

r e s s

. c o

m

         
                 
     

T E I T r a d u c e r i E c o l o g i c e I n d e p e n d e n t e

 
                 
   

s

c r i b d . c o m

/ t e

i _ i n d e p e n d e n t

e

       
                 
     

i

s

s u u . c o m

/ t e i _ i n d e p e n d e

n t

e

     
                 
     

e

n . c a l a m e o . c o m / a c c o u n t

s /

2 4 2 1

2

5

2

   
COPUL ACESTUI ÎNDRUMAR este s ă v ă arate cum pute ţ i construi propria

COPUL ACESTUI ÎNDRUMAR este să v ă arate cum pute ţ i construi propria voastr ă cas ă magic ă vă arate cum puteţi construi propria voastră casă magică, practicăşi rezistentă, cu bani puţini şi distrându­vă pe cinste!

C o b u l s e a f l ă î n s t a d i i l e i n c i p i e n t e a l e r e d e s c o p e r i r i i s a l e î n l u m e a m o d e r n ă . I d e i l e ş i i n o v a ţ i i l e a p a r t o t t i m p u l . A ş v r e a s ă p o t s p u n e c ă a m a f l a t d e s p r e c o b d i n b ă t r â n i , d a r n u p o t . E u n u f a c d e c â t s ă î m p ă r t ăş e s c e x p e r i e n ţ a ş i a s p e c t e l e c o n t e m p o r a n e a l e „ c o b u l u i m o d e r n ” . C o b u l e s t e u n l u c r u d e o s e b i t d e t a n g i b i l . A d e s e a p r e d a u d e s p r e e l p r i n i n t e r m e d i u l a t e l i e r e l o r d e p r e g ă t i r e . E s t e u ş o r s ă l e a r ăţ i o a m e n i l o r c u m s e f a c e a s t a . C â n d m ­ a m a p u c a t s ă s c r i u a c e a s t ă c a r t e , a m f o s t u i m i t ă d e n u m ă r u l i m e n s d e c u v i n t e d e c a r e a i n e v o i e p e n t r u a d e s c r i e c e e a c e d e g e t e l e î n ţ e l e g f ă r ă u n s i n g u r c u v â n t ! E s t e u ș o r s ă f a c i c o b . T o a t ă v o r b ă r i a f a c e c a u n l u c r u s i m p l u s ă p a r ă m u l t m a i c o m p l i c a t d e c â t e s t e î n r e a l i t a t e . Î n c e r c a ţ i ! P u t e ţ i f a c e ș i v o i l u c r u l a c e s t a ! G â n d i ţ i ­ v ă l a c u v i n t e l e d i n a c e a s t ă c a r t e c a l a u n m e m e n t o p e n t r u c e e a c e ș t i ț i d e j a p r i n b u n u l s i m ţ a l D v s . ş i p r i n m e m o r i a s t r ă m o ș i l o r . Intenţia mea prin scrierea acestui îndrumar este aceea de a încuraja renaşterea construirii naturale. Această carte este gândită astfel încât să vă puteți alătura cu ușurință altor pionieri ai acestei aventuri atât de împlinitoare. Ea este scrisă pentru oameni, indiferent dacă au sau nu experienţă în construcţii. Sper că aceasta este o carte pe care veţi dori să o păstraţi şi să o daţi mai departe tinerilor pentru a­i inspira ca, în viitor, să ridice cămine naturale. (Mi­ar plăcea ca și cartea să fie făcută din cob, ca să dureze cu sutele de ani). C o n s t r u i r e a c u c o b e s t e o a c ţ i u n e p o l i t i c ă p u t e r n i c ă , r e d u c â n d f o a r t e m u l t n e v o i a d e s i s t e m e l e i p o t e c a r e , d e i n d u s t r i a c o n s t r u c ţ i i l o r ş i a l e m n u l u i ş i d e c o m p a n i i l e p e t r o c h i m i c e . M e ș t e r i i c o b a r i i r o s e s c m a i p u ţ i n d i n v i a ţ a l o r c a s ă m u n c e a s c ă ș i s ă p l ă t e a s c ă t o a t e c e l e d e m a i s u s , ş i d o b â n d e s c m a i m u l t t i m p p e n t r u a t r ă i . C o n s t r u i r e a c a s e l o r c u m a t e r i a l e n a t u r a l e a d u n a t e c u b l â n d e ț e d e p e p ă m â n t c r e ș t e p r o b a b i l i t a t e a d e a s u p r a v i e ț u i a v i e ț i i î n s e ș i . D e ­ a l u n g u l i s t o r i e i , f e m e i l e a u l u c r a t î m p r e u n ă î n g o s p o d ă r i i , p e c â m p , g ă t i n d ş i c r e s c â n d c o p i i i . A c e s t a e s t e l i a n t u l u n e i c o m u n i t ăț i . A s t ă z i , î n l u m e a m o d e r n ă o c c i d e n t a l ă , e l e s u n t i z o l a t e u n a d e a l t a ş i s u n t , d e o b i c e i , d e p e n d e n t e d e b ă r b a ţ i ş i / s a u d e s i s t e m u l p a t r i a r h a l p e n t r u a o b ț i n e u n a d ă p o s t * . P r i n c o n s t r u i r e a c u c o b , f e m e i l e p o t s ă

c o n s t r u i r e a c u c o b

* P r e c u m ș i î n c a z u l a l t o r c ă r ț i T E I , r e a m i n t i m c i t i t o r u l u i c ă o p i n i i l e a u t o r i l o r a s u p r a u n o r p r o b l e m e d e n a t u r ă i d e o l o g i c ă , p o l i t i c ă , c u l t u r a l ă s a u r e l i g i o a s ă n u s u n t n e a p ă r a t î m p ă r t ăș i t e d e t r a d u c ă t o r i i s a u r e d a c t o r i i T E I .

r e d o b â n d e a s c ă e x
r e d o b â n d e a s c ă e x
r e d o b â n d e a s c ă e x
r e d o b â n d e a s c ă e x
r e d o b â n d e a s c ă e x
r e d o b â n d e a s c ă e x
r e d o b â n d e a s c ă e x
r e d o b â n d e a s c ă e x
r e d o b â n d e a s c ă e x
r e d o b â n d e a s c ă e x
r e d o b â n d e a s c ă e x
r e d o b â n d e a s c ă e x
r e d o b â n d e a s c ă e x
r e d o b â n d e a s c ă e x
r e d o b â n d e a s c ă e x
r e d o b â n d e a s c ă e x
r e d o b â n d e a s c ă e x
r e d o b â n d e a s c ă e x
r e d o b â n d e a s c ă e x
r e d o b â n d e a s c ă e x
r e d o b â n d e a s c ă e x
r e d o b â n d e a s c ă e x
r e d o b â n d e a s c ă e x
r e d o b â n d e a s c ă e x
r e d o b â n d e a s c ă e x
r e d o b â n d e a s c ă e x
r e d o b â n d e a s c ă e x

r e d o b â n d e a s c ă e x p e r i e n ț a c o m u n i t ăţ i i ş i s ă f i e h o t ă r â t e s ă f a c ă m a i m u l t e a l e g e r i d e v i a ţă p e n t r u e l e î n s e l e . A c e a s t ă c a r t e e s t e s c r i s ă d e m i n e , B e c k y B e e . D e c â n d m ă ş t i u , m i ­ a p l ă c u t s ă c o n s t r u i e s c . P e c â n d e r a m c o p i l , a m c o n s t r u i t t r e i c a s e ş i a m p r o i e c t a t f o r t u r i s u b p ă m â n t e n e . A m c r e s c u t î n A m e r i c a C e n t r a l ă ş i a m p e t r e c u t u n a n î n A f r i c a . F r u m u s e ţ e a ş i l i n i ş t e a c a s e l o r n a t u r a l e d e a c o l o m ­ a u f ă c u t s ă l e s i m t c a p e c ă m i n u l m e u . Î n t i m p u l a n i l o r o p t z e c i , c â n d l o c u i a m î n N o u a Z e e l a n d ă , a m f o s t î n c â n t a t ă s ă g ă s e s c l o c u i n ţ e d i n c o b î n l u m e a o c c i d e n t a l ă . D e c â n d m ă ș t i u , a m a v u t v i z i u n e a t r a i u l u i s u s t e n a b i l – g r ă d i n a , c a s a f ă c u t ă c u p r o p r i i l e m â i n i , m i c u l p â r â u . I u b e s c i d e e a d e a f a c e p a r t e d i n n a t u r ă . M i ­ a p l ă c u t s ă c r e e z o m u l ţ i m e d e t i p u r i d e c l ă d i r i : c a b a n e d i n b u ş t e n i , s a u n e , c o r t u r i o b i ș n u i t e , c o r t u r i p e n t r u i n d i e n i , c a s e d i n b a l o t u r i d e p a i e , c h i r p i c i , c a s e c o n v e n ț i o n a l e c u r a m e d e l e m n * , c a s e d i n l e m n r e c i c l a t ş i d i n c o b . A m f ă c u t c u n o ş t i n ţă c u c o b u l î n 1 9 8 9 l a u n a t e l i e r d e l u c r u o f e r i t d e B e l l a ş i R i c h a r d W a l k e r î n N o u a Z e e l a n d ă . Î n 1 9 9 3 a m u r m a t u n c u r s d e o l ă r i t , m ­ a m î n d r ă g o s t i t d e m o d e l a j u l a r g i l e i ş i a m d e s c o p e r i t a r t i s t u l d i n m i n e . Î n a c e a v r e m e , a m m e r s d i n n o u l a u n a t e l i e r d e l u c r u c u c o b ț i n u t d e d a t a a c e a s t a d e I a n t o E v a n s ş i M i c h a e l S m i t h . M ­ a m f o l o s i t d e c u n o ş t i n ţ e l e o f e r i t e ş i a m p r e l u c r a t c o b u l î m p r e u n ă c u e i î n a c e l a n . A m î n v ăţ a t m u l t e ş i n e ­ a m d i s t r a t p e c i n s t e . C o n s t r u i r e a d i n c o b m i ­ a s t r â n s t o a t e p a s i u n i l e l a o l a l t ă : a r g i l a , o a m e n i i , s ă n ă t a t e a , f r u m u s e ţ e a , c ă m i n u l ş i c o n s t r u i t u l ! D e a t u n c i , c e r c e t e z c o b u l ş i î i î n v ăţ ș i p e a l ţ i i d e s p r e e l . Î m i p l a c e s e n t i m e n t u l d e a f a c e p a r t e d i n t r ­ o e c h i p ă c a r e l u c r e a z ă î m p r e u n ă l a c r e a r e a u n e i c a s e p u t e r n i c e ş i p l i n e d e s e n s i b i l i t a t e . S u n t a b s o l u t î n c â n t a t ă c ă a m g ă s i t c e v a c e î m i p l a c e s ă f a c ş i c e v a c e a r e u n s e n s î n t r ­ o l u m e u n d e o m u l ţ i m e d e l u c r u r i n u a u !

u m e u n d e o m u l ţ i m e d

Dacă vrei, poţi să treci peste introducere şi să intri direct în capitolul despre prepararea cobului. Dicţionarul englez menționează că unul dintre sensurile de bază ale cuvântului „cob” ca fiind „bucată” sau „masă**. Una dintre semnificațiile cuvântului „a cobări” este „a face”***. Iar „cobar” înseamnă „prieten”****. Deci hai să cobărim o casă din cob cu cobarii noştri! Cobăreala se descrie cel mai bine prin „modelarea pământului”*****. Pământul, nisipul şi paiele sunt amestecate împreună şi îndesate în fundaţie, creând pereţi portanţi groşi. Este ca şi cum ai sculpta un vas gigantic în care să viețuiești. C a s e l e d i n p ă m â n t s u n t o b i ş n u i t e î n A f r i c a , O r i e n t u l M i j l o c i u , I n d i a , A f g a n i s t a n , A s i a , E u r o p a , A m e r i c a C e n t r a l ă ş i d e S u d . Î n z i l e l e n o a s t r e , c a m o t r e i m e d i n p o p u l a ţ i a l u m i i l o c u i e ş t e î n c a s e f ă c u t e d i n p ă m â n t n e a r s .

*

Aici, autoarea face referire la obișnuitele case pe cadru de lemn, specifice lumii Americii de Nord și Canadei; acest tip de construcție este radical diferit de construcția cu bârne de lemn, cu care românii sunt bine familiarizați. – TEI.

*

*

Î n o r i g i n a l , „ l u m p ” ș i „ m a s s ” – T E I .

*

*

*

Î n o r i g i n a l , „ t o c o b b l e ” , c a r e î n s e a m n ă , d u p ă c a z ș i „ a p i e t r u i ” , „ a c â r p i ” s a u „ a d r e g e ” ș i „ t o m a k e ” – T E I .

*

*

*

*

Î n o r i g i n a l , „ c o b b l e r ” ș i „ f r i e n d ” – T E I .

* * * * * Î n o r i g i n a l , „ m u d d a u b i n g ” – T E I .

C e l e m a i o b i ș u i t e
C e l e m a i o b i ș u i t e
C e l e m a i o b i ș u i t e
C e l e m a i o b i ș u i t e
C e l e m a i o b i ș u i t e
C e l e m a i o b i ș u i t e
C e l e m a i o b i ș u i t e
C e l e m a i o b i ș u i t e
C e l e m a i o b i ș u i t e
C e l e m a i o b i ș u i t e

C e l e m a i o b i ș u i t e f e l u r i d e c o n s t r u c ţ i i d i n p ă m â n t s u n t c h i r p i c i u l , p ă m â n t u l c o m p r e s a t ş i c o b u l . Î n s u d ­ v e s t u l S t a t e l o r U n i t e , î n t r e g u l T a o s P u e b l o – o a ș e z a r e v e c h e d e 5 0 0 d e a n i * – l a f e l c a ş i m u l t e c a s e ş i b i s e r i c i s u n t f ă c u t e d i n c h i r p i c i . C h i r p i c i i s u n t o m e t o d ă d e c o n s t r u c ţ i e c a r e f o l o s e ş t e p ă m â n t n e a r s . P ă m â n t u l , p a i e l e ş i a p a – a c e l e a ş i i n g r e d i e n t e a l e c o b u l u i – s u n t m o d e l a t e î n f o r m ă d e c ă r ă m i z i , c a r e s u n t a p o i u s c a t e l a s o a r e ş i c l ă d i t e î n p e r e ţ i c u u n m o r t a r a s e m ă n ă t o r c o b u l u i . U n e l e s t r u c t u r i f o a r t e v e c h i a l e i n d i e n i l o r a m e r i c a n i – d e e x e m p l u , r u i n e l e C a s a G r a n d e d i n A r i z o n a – s u n t f ă c u t e d i n c o b . D e n u m i r e a l o c a l ă p e n t r u a c e s t e a e s t e „ c h i r p i c i u m e z i ” . În Europa există dovezi ale construcției cu cob vechi de circa 800 de ani. Unele clădiri construite în secolele al XVII­lea şi al XVIII­lea există încă şi astăzi. În Anglia există aproximativ 50.000 de construcții din cob încă funcționale. Cele mai multe au fost construite în secolele al XVIII­lea şi al XIX­lea. Din nefericire, odată cu apariţia construcţiei din cărămizi arse şi a alianţei politice dintre producătorii de cărămizi şi zidari, arta şi îndemânarea de a face case din cob aproape că au dispărut în Europa secolului trecut**. Din 1980, meşteşugul tradiţional de cob a renăscut mai ales sub forma reparaţiilor sau extinderilor caselor existente; de asemenea, au fost construite și câteva structuri noi. În 1996, în Marea Britanie, se construiau patru noi clădiri din cob cu aprobarea consiliului pentru construcţii.

diri din cob cu aprobarea consiliului pentru construc ţ ii. Pentru c ă bucur ă ș

Pentru că bucură și luminează! Pentru că te inspiră să cunoști natura și să te conectezi la ea, pe tine și pe ceilalți prieteni­cobari. Cu siguranță, construitul cu cob îți dă o stare de bine. C o n s t r u c ţ i a d i n c o b e s t e p r i e t e n o a s ă c u p l a n e t a . F o l o s i r e a c o b u l u i r e d u c e f o l o s i r e a l e m n u l u i , a o ţ e l u l u i ş i a m a t e r i a l e l o r d e c o n s t r u c ţ i e t o x i c e . A j u n g e ţ i s ă c u n o a ș t e ț i n a t u r a E s t e d i s t r a c t i v s ă î ţ i f o l o s e ş t i m i n t e a c a s ă a f l i c u m s e m a n i f e s t ă î n n a t u r ă u m e z e a l a , g r a v i t a ţ i a , c ă l d u r a , a n o t i m p u r i l e , t e m p e r a t u r a ş i a p a . O b s e r v a ţ i c u m n a t u r a c r e e a z ă f o r m e ş i f r u m u s e ţ e . O b s e r v a ț i t i p a r e l e d i n s t r u c t u r i l e n a t u r i i î n p l a n t e , î n o a s e , î n c o c h i l i a u n u i m e l c , î n b a l o a n e , î n p â n z a d e p ă i a n j e n , î n t r ­ u n c u i b d e p ă s ă r i e t c . A j u n g e ţ i s ă c u n o a ş t e ţ i m e d i u l î n c o n j u r ă t o r a ş a î n c â t s ă ­ l t r a t a ţ i c u r e s p e c t . O b s e r v a ţ i c u m a f e c t e a z ă n a t u r a a c ţ i u n i l e D v s . A d u n a ţ i l u c r u r i l e d e c a r e a v e ţ i n e v o i e p e n t r u c o n s t r u c ţ i e î n l o c u r i l e u n d e v e ţ i p r o v o c a c e l m a i m i c d e r a n j . Î n v ăţ a ţ i c e a r b o r i s ă t ă i a ţ i ş i î n c e p e r i o a d ă a a n u l u i . U n d e î n n a t u r ă s ­ a r p o t r i v i c e l m a i b i n e c a s a D v s . ? C o b ă r e a l a e s t e u n m o d f a i n d e a a j u n g e s ă c u n o a ș t e ț i n a t u r a . C o n s t r u c ţ i a d i n c o b r ă s p u n d e u n u i i m b o l d u m a n s t r ă v e c h i ş i v ă a m i n t e ş t e c ă s u n t e ţ i c u a d e v ă r a t p a r t e a l u m i i n a t u r a l e . E d i s t r a c t i v s ă f i i i m p l i c a t î n c r e a r e a p r o p r i e i t a l e c a s e . C o b ă r e a l a c e r e s ă v ă d e f i n i ţ i c l a r c e e a c e d o r i ţ i s ă f a c e ţ i . A c e s t p r o c e s v ă v a o f e r i o i m a g i n e m a i l i m p e d e a c i n e s u n t e ț i ! V e ţ i f i c r e a t o r u l p r o p r i u l u i D v s . m e d i u î n c o n j u r ă t o r î n f i e c a r e e t a p ă a p r o c e s u l u i : p r o i e c t a r e , c o n s t r u c ţ i e ş i d e c o r a r e !

* C o m u n i t a t e d e b ăș t i n a ș i a m e r i c a n i , s i t u a t ă î n a p r o p i e r e a o r a ș u l u i T a o s , s t a t u l N e w M e x i c o , a c ă r e i e x i s t e n ță n e î n t r e r u p t ă e s t e e s t i m a t ă l a c e l p u ț i n 1 . 0 0 0 d e a n i – T E I . * * C u a l t e c u v i n t e , E u r o p a s e c o l u l u i a l X I X ­ l e a – T E I .

C o b ă r e a l a v ă c o n e
C o b ă r e a l a v ă c o n e
C o b ă r e a l a v ă c o n e
C o b ă r e a l a v ă c o n e
C o b ă r e a l a v ă c o n e
C o b ă r e a l a v ă c o n e
C o b ă r e a l a v ă c o n e
C o b ă r e a l a v ă c o n e
C o b ă r e a l a v ă c o n e
C o b ă r e a l a v ă c o n e
C o b ă r e a l a v ă c o n e
C o b ă r e a l a v ă c o n e
C o b ă r e a l a v ă c o n e
C o b ă r e a l a v ă c o n e
C o b ă r e a l a v ă c o n e
C o b ă r e a l a v ă c o n e
C o b ă r e a l a v ă c o n e
C o b ă r e a l a v ă c o n e
C o b ă r e a l a v ă c o n e
C o b ă r e a l a v ă c o n e
C o b ă r e a l a v ă c o n e
C o b ă r e a l a v ă c o n e
C o b ă r e a l a v ă c o n e
C o b ă r e a l a v ă c o n e
C o b ă r e a l a v ă c o n e
C o b ă r e a l a v ă c o n e
C o b ă r e a l a v ă c o n e

C o b ă r e a l a v ă c o n e c t e a z ă l a a m i n t i r i l e d e m u l t u i t a t e a l e c o n s t r u c ț i e i c u n a t u r a , a m i n t i r i p r o v e n i n d d e l a s t r ă m o ș i s t o c a t e î n c e l u l e l e D v s . A c e a s t a v ă v a a j u t a s ă v ă r e a m i n t i ţ i c ă s u n t e ţ i u n c o p i l a l M a m e i N a t u r ă . V e ţ i a j u n g e s ă c u n o a ş t e ţ i i n v e n t a t o r u l d i n D v s . , a r t i s t u l , c r e a t o r u l i n s p i r a t , p r o i e c t a n t u l , o r g a n i z a t o r u l , c o n s t r u c t o r u l . O b i ş n u i ţ i ­ v ă c u p r o p r i a i n o c e n ță ş i i n t e l i g e n ţă . E x t i n d e ţ i ­ v ă c a p a c i t a t e a d e a v i z u a l i z a ş i d e a r ă s p u n d e l a î n t r e b ă r i . C o b ă r e a l a v ă v a a j u t a s ă v ă d e z v o l t a ţ i î n c r e d e r e a î n m u l t e a s p e c t e a l e e x i s t e n ţ e i D v s . C o b ă r e a l a e s t e b u n ă p e n t r u c o r p u l D v s . ! P r i v i ţ i c u m v ă f a c e m a i p u t e r n i c , m a i r e z i s t e n t ş i m a i s ă n ă t o s ! V e ţ i î n v ăţ a s ă v ă m i ş c a ţ i î n m o d e f i c a c e ş i s ă v ă g ă s i ţ i r i t m u l . C o b ă r e a l a e s t e r i t m i c ă , l e n t ă ş i c o n s t a n t ă , a s t f e l c ă n i c i n u v e ț i d a s e a m a c ă a ț i i n t r a t î n f o r m ă . S ­ a s p u s d e s p r e c o b c ă a r v i n d e c a a p r o a p e o r i c e m e t e a h n ă , d e l a a n o r e x i e l a a r t r i t ă ! Ș a n t i e r e l e d e c o b s u n t d e o b i c e i l o c u r i l i n i ş t i t e ş i s i g u r e p e n t r u o a m e n i . S t r u c t u r i l e d i n c o b f a c c a i n t e r i o a r e l e s ă f i e n o n t o x i c e ș i s ă n ă t o a s e p e n t r u o c u p a n ţ i . C o b u l v ă a j u t ă s ă v ă c u n o a ş t e ţ i î n r e l a ţ i i l e c u c e i l a l ţ i . E s t e u ş o r s ă î i i n s p i r i p e c e i l a l ț i s ă p a r t i c i p e l a r i d i c a r e a c o n s t r u c ţ i i l o r d i n c o b , p e n t r u c ă a c e s t l u c r u e s t e d i s t r a c t i v ş i l e o f e r ă s a t i s f a c ț i i . O a m e n i i s u n t f e r i c i ţ i a t u n c i c â n d s u n t p a r t e a u n e i e c h i p e c a r e f a c e u n l u c r u f r u m o s ş i f o l o s i t o r ! C o b ă r e a l a î n s e a m n ă s ă î m p a r ț i , s ă c r e e z i ș i s ă i e i d e c i z i i î m p r e u n ă . E a n e a m i n t e ş t e c ă î n c ă p u t e m f u n c ţ i o n a c a o o b ș t e . C o b ă r e a l a î m p r e u n ă i n s p i r ă p a r t i c i p a r e ş i a d â n c ă p r i e t e n i e . C o n v e r s a ţ i i m i n u n a t e p a r s ă s e î n a l ţ e d i n p â m â n t ! Ș a n t i e r e l e d e c o b î i a d e m e n e s c p e o a m e n i i d e t o a t e v â r s t e l e ş i c a p a c i t a ţ i l e s ă s e a l ă t u r e d i s t r a c ţ i e i .

i l e s ă s e a l ă t u r e d i

E S T E U Ş O R ! P u t e ţ i f a c e a s t a ! C o b u l e s t e u n m e d i u d e c o n s t r u c ț i e f l e x i b i l ş i i e r t ă t o r . E l c e r e m a i m u l t ă d e d i c a r e d e c â t p u t e r e f i z i c ă ş i d o r i n ţ a d e a e x p e r i m e n t a m a i m u l t d e c â t î n d e m â n ă r i . C o n s t r u c ţ i a d i n c o b e s t e o m o d a l i t a t e u ş o a r ă d e a i n t r a î n t r ­ o m a r e a v e n t u r ă !

P U T E Ț I S Ă V Ă P E R M I
P U T E Ț I S Ă V Ă P E R M I
P U T E Ț I S Ă V Ă P E R M I
P U T E Ț I S Ă V Ă P E R M I
P U T E Ț I S Ă V Ă P E R M I
P U T E Ț I S Ă V Ă P E R M I
P U T E Ț I S Ă V Ă P E R M I
P U T E Ț I S Ă V Ă P E R M I
P U T E Ț I S Ă V Ă P E R M I
P U T E Ț I S Ă V Ă P E R M I

P U T E Ț I S Ă V Ă P E R M I T E Ț I O C A S Ă D E C O B ! V ă g â n d e a ț i c ă v e ț i p l ă t i c h i r i e p e n t r u t o t d e a u n a ? A c u m , c ă a v e ţ i a c e a s t ă c a r t e , v e ţ i v e d e a c ă e x i s t ă ş i o c a l e d e e v a d a r e ! D a c ă a v e ţ i u n l o c p e c a r e s ă c o n s t r u i ţ i , d a c ă s u n t e ţ i s t r â n g ă t o r ş i p r i c e p u t l a a a d u n a o a m e n i î m p r e u n ă l a o ș e z ă t o a r e p e n t r u r i d i c a r e a u n e i c a s e , c a s a D v s . d i n c o b p o a t e s ă c o s t e c a m 1 0 0 d o l a r i p e m e t r u p ă t r a t ! O c a s ă d i n c o b b i n e p r o i e c t a t ă v ă v a e c o n o m i s i b a n i i ş i , d e a s e m e n e a , f a c t u r i l e l a e n e r g i e ! O c a s ă c o n v e n ț i o n a l ă d i n b e t o n , s c â n d u r i d e 5 x 1 5 , p l ă c i a g l o m e r a t e , f i b r ă d e s t i c l ă , v i n i l , ş i n d r i l ă c o m p o z i t ă ș i a l u m i n i u v a c o s t a c e l p u ţ i n 6 5 0 d o l a r i p e m e t r u p ă t r a t . ( A c e s t e a s u n t p r e ţ u r i l e a n u l u i 1 9 9 6 ) . * E S T E C O N F O R T A B I L ! F o r m e l e o r g a n i c e a l e p e r e ţ i l o r d e c o b s u n t p l ă c u t e l a v e d e r e . S ă p ăş e ș t i î n t r ­ o c a s ă r o t u n d ă d e c o b e s t e c a ş i c u m a i p ăş i î n t r ­ o î m b r ăţ i ş a r e . R ă c o r o a s ă v a r a ş i c ă l d u r o a s ă i a r n a î n m o d n a t u r a l , o c a s ă d i n c o b v ă v a f a c e s ă v ă s i m ţ i ţ i c o n f o r t a b i l t o t a n u l . M a s a t e r m i c ă a p e r e ţ i l o r î n c e t i n e ş t e s c h i m b ă r i l e d e t e m p e r a t u r ă . C ă l d u r a d e l a f o c ş i d e l a s o a r e v a f i a b s o r b i t ă ş i i r a d i a t ă î n a p o i î n t i m p u l n o p ţ i l o r m a i r ă c o r o a s e . D e a s e m e n e a , p e r e ţ i i d i n c o b e s t o m p e a z ă s u n e t u l , o f e r i n d u n i n t e r i o r l i n i ş t i t . E S T E R E Z I S T E N T ! N u , c a s e l e d i n c o b n u s e t o p e s c l a p r i m a p l o a i e . C a s e l e d i n c o b d u r e a z ă s e c o l e . O d a t ă c u r e n a ș t e r e a m e ș t e ș u g u l u i c o b u l u i ş i a a l t o r t e h n i c i d e c o n s t r u c ţ i e n a t u r a l ă , u r m ă t o a r e l e c â t e v a g e n e r a ţ i i p o t a l e g e s ă n u ­ ş i p e t r e a c ă t o a t ă v i a ţ a p l ă t i n d l a c r e d i t e i p o t e c a r e . C a s e l e d i n c o b n i c i n u a u n e v o i e d e m u l t ă î n t r e ţ i n e r e . U R A P E N T R U C O B ! ! E s t e p r e a b u n ş i e s t e a d e v ă r a t ! !

E s t e p r e a b u n ş i e s t

* E v i d e n t , a c e s t e a s u n t p r e ț u r i l e d e p e p i a ț a a m e r i c a n ă l a d a t a p u b l i c ă r i i p r i m e i e d i ț i i a c ă r ț i i . – T E I .

U T E Ţ I S Ă F A C E Ţ I O C
U T E Ţ I S Ă F A C E Ţ I O C

U T E Ţ I S Ă F A C E Ţ I O C A S Ă Ţ I S Ă F A C E Ţ I O C A S Ă c a r e s ă a r a t e c a o r i c a r e a l t a s a u p u t e ţ i p r o f i t a d e

m a l e a b i l i t a t e a c o b u l u i p e n t r u a f a c e o c a s ă u n i c a t .

E I R A Ă E T P B Ă U C A N A
E
I
R
A
Ă
E
T
P
B
Ă
U C
A
N
A
C

O c a s ă s i m p l ă c u d o r m i t o r l a m a n s a r d ă ş i c u l u c a r n e c a r e s ă l a s e l u m i n a s ă p ă t r u n d ă .

● T r e c e ţ i p r i n a c e
● T r e c e ţ i p r i n a c e
● T r e c e ţ i p r i n a c e
● T r e c e ţ i p r i n a c e
● T r e c e ţ i p r i n a c e
● T r e c e ţ i p r i n a c e
● T r e c e ţ i p r i n a c e
● T r e c e ţ i p r i n a c e
● T r e c e ţ i p r i n a c e
● T r e c e ţ i p r i n a c e
● T r e c e ţ i p r i n a c e
● T r e c e ţ i p r i n a c e
● T r e c e ţ i p r i n a c e
● T r e c e ţ i p r i n a c e
● T r e c e ţ i p r i n a c e
● T r e c e ţ i p r i n a c e
● T r e c e ţ i p r i n a c e
● T r e c e ţ i p r i n a c e
● T r e c e ţ i p r i n a c e
● T r e c e ţ i p r i n a c e
● T r e c e ţ i p r i n a c e
● T r e c e ţ i p r i n a c e
● T r e c e ţ i p r i n a c e
● T r e c e ţ i p r i n a c e
● T r e c e ţ i p r i n a c e
● T r e c e ţ i p r i n a c e
● T r e c e ţ i p r i n a c e
● T r e c e ţ i p r i n a c e

T r e c e ţ i p r i n a c e a s t ă c a r t e o d a t ă s a u d e d o u ă o r i p e n t r u a v ă f a m i l i a r i z a c u c o n c e p t e l e c o b u l u i . C i t i ţ i l i s t a m e ș t e r u l u i c o b a r ( p a g i n a 1 0 7 ) ş i i m a g i n a ţ i ­ v ă c a s a D v s .

C i t i ţ i c ă r ţ i . P r o b a b i l c ă n u v e ţ i g ă s i p r e a m u l t e d e s p r e c o b l a b i b l i o t e c ă . C i t i ţ i d e s p r e a l t e t i p u r i d e c o n s t r u c ţ i i d i n p ă m â n t ş i d e s p r e c o n s t r u i t u l n a t u r a l . C ă r ţ i d e s p r e p e r m a c u l t u r ă , f u n d a ţ i i ş i d r e n a j e , c o n s t r u c ţ i a p e r e ţ i l o r d e p i a t r ă , p r o i e c t a r e a c a s e l o r , p r o i e c t a r e a s o l a r ă p a s i v ă , e l e c t r i c i t a t e ş i i n s t a l a ţ i i s a n i t a r e , c o n s t r u i r e a a c o p e r i ş u l u i – t o a t e a c e s t e a v ă v o r f i d e a j u t o r . ( V e z i l i s t a d e c ă r ț i d e c i t i t d e l a s f â r ş i t u l a c e s t e i c ă r ţ i . )

M e r g e ţ i l a u n a t e l i e r d e c o b d a c ă e s t e p o s i b i l . V â r â n d u ­ v ă m â i n i l e î n c o b v e ţ i o b ţ i n e o m u l ţ i m e d e i n f o r m a ţ i i , i d e i i n s p i r a t e , î n c r e d e r e ş i s e v o r r e a c t i v a v e c h i c u n o ș t i n ț e p e c a r e n i c i n u b ă n u i a ț i c ă l e a v e ț i . A t e l i e r e l e s u n t o m o d a l i t a t e b u n ă d e a v ă f a m i l i a r i z a c u m a t e r i a l u l c u c a r e v e ţ i c o n s t r u i .

Observaţi, lămuriți­vă şi documentaţi­vă în legătură cu diferite medii înconjurătoare care vă atrag. Vizitaţi clădiri care vă fac să vă simţiţi bine. Interesaţi­vă de clădirile naturale din zona Dvs. Adunaţi ideile, schiţele şi fotografiile într­un album. Includeţi ideile care vă vin în timp ce citiţi această carte.

Furați idei de proiectare din natură. Petreceţi timp în natură observând cum pune ea lucrurile la un loc. Ce forme vă fac cu ochiul? Ce culori? Ce fel de texturi?

E v a l u a ţ i ­ v ă r e s u r s e l e : C u m s u n t e ț i î n c e e a c e p r i v e ş t e t i m p u l , e n e r g i a , b a n i i , m a t e r i a l e l e , p r i c e p e r e a ş i a j u t o a r e l e ? D a c ă v ă h o t ă r â ţ i s ă a v e ţ i i n v i t a ţ i ş i / s a u a t e l i e r d e l u c r u p e n t r u r i d i c a t u l c a s e i , s t a b i l i ţ i d a t e l e ş i î n c e p e ţ i p u b l i c i t a t e a . I n s p i r a ţ i ­ i p e p r i e t e n i i D v s .

F o l o s i ţ i ­ v ă i m a g i n a ţ i a a t u n c i c â n d p r o i e c t a ţ i . G â n d i ţ i ­ v ă l a s e n t i m e n t e l e p e c a r e a ţ i v r e a s ă v i l e d e a c a s a D v s . F i ţ i f l e x i b i l i î n a c e a s t ă p r o i e c t a r e . O d a t ă c e a ţ i s t a b i l i t f u n d a ţ i a , s p i r i t u l c o b u l u i v ă v a a j u t a s ă p r o i e c t a ţ i m a i d e p a r t e .

P r o i e c t a ţ i c a s a a ş a î n c â t e a s ă a p a r ţ i n ă l o c u l u i î n c a r e s e a f l ă . P e t r e c e ţ i m u l t t i m p p e p r o p r i e t a t e a D v s . î n t i m p u l e t a p e i d e p r o i e c t a r e . T r e c e ț i î n p r o i e c t t o a t e d r u m u r i l e , z o n e l e d e p a r c a r e , s i s t e m e l e d e a l i m e n t a r e c u e n e r g i e , s u r s e l e d e a p ă , z o n e d e g r ă d i n ă / l i v a d ă e t c . î n a c e l a ş i t i m p , a ş a î n c â t t o a t e l u c r u r i l e s ă l u c r e z e e l e g a n t î m p r e u n ă . I n c l u d e ţ i m a g a z i i ş i z o n e d e d e p o z i t a r e î n p r o i e c t u l D v s . E s t e i m p o r t a n t s ă f i ţ i s i g u r i c ă a m p l a s a m e n t u l c a s e i v a f i c â t s e p o a t e d e u s c a t . P l a n i f i c a ţ i u n s i s t e m d e d r e n a j c a r e s ă ț i n ă a p a l a d i s t a n ță d e c a s a D v s . ( C i t i ţ i c u a t e n ţ i e c a p i t o l u l d e s p r e a l e g e r e a l o c u l u i p o t r i v i t p e n t r u c a s a D v s . ! V e z i p a g i n a 1 7 ) .

Î n c e p e ţ i s ă s t r â n g e ţ i m a t e r i a l e : m a t e r i a l p e n t r u a c o p e r i ş , u ş i , f e r e s t r e e t c . A c e s t e e l e m e n t e v o r i n f l u e n ţ a p e r s o n a l i t a t e a p r o i e c t u l u i .

D u p ă c e v ­ a ţ i f o r m a t c â t e v a i d e i c l a r e , f a c e ţ i m i c i m o d e l e d i n c o b , i d e a l c h i a r p e l o c u l v i i t o a r e i c a s e . M o d e l e l e p o t f i f ă c u t e d i n a r g i l ă d e o l ă r i t s a u c o b .

afar ă , dimineata , A c e s t e x e r c
afar ă , dimineata , A c e s t e x e r c
afar ă , dimineata , A c e s t e x e r c
afar ă , dimineata , A c e s t e x e r c
afar ă , dimineata , A c e s t e x e r c
afar ă , dimineata , A c e s t e x e r c
afar ă , dimineata , A c e s t e x e r c
afar ă , dimineata , A c e s t e x e r c
afar ă , dimineata , A c e s t e x e r c
afar ă , dimineata , A c e s t e x e r c
afar ă , dimineata , A c e s t e x e r c
afar ă , dimineata , A c e s t e x e r c
afar ă , dimineata , A c e s t e x e r c
afar ă , dimineata , A c e s t e x e r c
afar ă , dimineata , A c e s t e x e r c
afar ă , dimineata , A c e s t e x e r c
afar ă , dimineata , A c e s t e x e r c
afar ă , dimineata , A c e s t e x e r c
afar ă , dimineata , A c e s t e x e r c
afar ă , dimineata , A c e s t e x e r c
afar ă , dimineata , A c e s t e x e r c
afar ă , dimineata , A c e s t e x e r c
afar ă , dimineata , A c e s t e x e r c
afar ă , dimineata , A c e s t e x e r c
afar ă , dimineata , A c e s t e x e r c
afar ă , dimineata , A c e s t e x e r c
afar ă , dimineata , A c e s t e x e r c
afar ă , dimineata , A c e s t e x e r c
afar ă , dimineata , A c e s t e x e r c

afară, dimineata ,

A c e s t e x e r c i ţ i u e s t e i n c r e d i b i l d e v a l o r o s ş i v ă v a î n v ăţ a o m u l ţ i m e d e l u c r u r i d e s p r e i d e i l e D v s . d e p r o i e c t a r e . D e a s e m e n e a , p u t e ţ i s ă f a c e ț i o m a c h e t ă î n m ă r i m e n a t u r a l ă , c u s t i v e d i n b a l o t u r i d e p a i e .

A c o r d a ţ i î n d e a j u n s d e m u l t t i m p p e n t r u p r o i e c t a r e ș i c o n s t r u c ţ i e . O c a s ă p l i n ă d e d r a g o s t e e s t e o c a s ă f ă c u t ă d e o a m e n i c a r e î ş i a c o r d ă t i m p u l n e c e s a r î n d r ă g i r i i p r o c e s u l u i d e c o n s t r u c ţ i e .

g i r i i p r o c e s u l u i d

R i d i c a r e a u n e i c a s e ( c h i a r a u n e i c a s e m i c i ) e s t e u n p r o i e c t m a r e ! C e l m a i b i n e e s t e s ă p o r n i ţ i c e v a c e p u t e ţ i t e r m i n a f ă r ă p r e a m u l t ă b ă t a i e d e c a p . P u t e ţ i î n t o t d e a u n a s ă a d ă u g a ţ i o c a m e r ă m a i t â r z i u . D a c ă d e v e n i ţ i d e p e n d e n t d e c o b , p u t e ţ i a d ă u g a î n f i e c a r e a n . D e o b i c e i , c o n s t r u c ţ i i l e m a i m i c i a u n e v o i e d e l e m n d e d i m e n s i u n i m a i m i c i p e n t r u a s u s ţ i n e a c o p e r i ş u l . A c e s t l u c r u r e d u c e n e v o i a d e a t ă i a c o p a c i ş i e c o n o m i s e ș t e b a n i .

somn birou bucătărie, mâncare camera de zi cămară baie unelte verandă răcoroasă vara
somn
birou
bucătărie,
mâncare
camera
de zi
cămară
baie
unelte
verandă
răcoroasă
vara

O c a s ă m i c ă , b i n e p r o i e c t a t ă e s t e t o t c e a r e n e v o i e o p e r s o a n ă . E s t e p r i m i t o a r e ş i m a i

u ş o r d e î n t r e ţ i n u t . M ă s u r a ţ i c a m e r e l e î n c a r e t r ă i ţ i a c u m a ş a î n c â t s ă p u t e ţ i a p r e c i a

m ă r i m e a s p a ţ i i l o r .

O c a s ă m i c ă v ă î n c u r a j e a z ă s ă p e t r e c e ţ i m a i m u l t t i m p a f a r ă , î n n a t u r ă . P r o i e c t a ţ i

z o n e d e o d i h n ă e x t e r i o a r e î n j u r u l c a s e i D v s . C u r ţ i i n t e r i o a r e , v e r a n d e a c o p e r i t e ş i i n t r ă r i c a r e t e i n v i t ă a f a r ă – t o a t e a c e s t e a a d a u g ă m u l t ă v a l o a r e c a s e i D v s . P r o i e c t a ţ i c a s a D v s . î n j u r u l a c e e a c e i n t e n ţ i o n a ţ i s ă f a c e ţ i î n e a . N o t a ţ i t o a t e a c t i v i t ăţ i l e D v s . z i l n i c e ş i g â n d i ţ i ­ v ă î n c e m o m e n t a l z i l e i f a c e ţ i f i e c a r e l u c r u . P r o f i t a ţ i d e l u m i n ă n a t u r a l ă ş i c ă l d u r ă c â n d s t r a l u c e ş t e s o a r e l e î n d i f e r i t e c o l ţ u r i a l e c a s e i . F a c e ţ i o

s c h i ţ ă f o l o s i n d f
s c h i ţ ă f o l o s i n d f
s c h i ţ ă f o l o s i n d f
s c h i ţ ă f o l o s i n d f
s c h i ţ ă f o l o s i n d f
s c h i ţ ă f o l o s i n d f
s c h i ţ ă f o l o s i n d f
s c h i ţ ă f o l o s i n d f
s c h i ţ ă f o l o s i n d f
s c h i ţ ă f o l o s i n d f
s c h i ţ ă f o l o s i n d f
s c h i ţ ă f o l o s i n d f
s c h i ţ ă f o l o s i n d f
s c h i ţ ă f o l o s i n d f
s c h i ţ ă f o l o s i n d f
s c h i ţ ă f o l o s i n d f
s c h i ţ ă f o l o s i n d f
s c h i ţ ă f o l o s i n d f
s c h i ţ ă f o l o s i n d f
s c h i ţ ă f o l o s i n d f
s c h i ţ ă f o l o s i n d f
s c h i ţ ă f o l o s i n d f
s c h i ţ ă f o l o s i n d f
s c h i ţ ă f o l o s i n d f
s c h i ţ ă f o l o s i n d f
s c h i ţ ă f o l o s i n d f
s c h i ţ ă f o l o s i n d f

s c h i ţă f o l o s i n d f o r m e r o t u n d e p e n t r u a r e p r e z e n t a a c t i v i t ăţ i l e D v s . z i l n i c e . A c e a s t a v ă v a o f e r i o i m a g i n e d e b a z ă p e n t r u p r o i e c t u l D v s . Î n c e r c a ţ i s ă a r a n j a ţ i p l a n u l î n t r ­ o v a r i e t a t e d e m o d u r i . C u m p o a t e s e r v i u n l o c m a i m u l t o r s c o p u r i ? P l a n i f i c a ţ i c u a t e n ţ i e t r a s e u l d e c i r c u l a ţ i e a l p e r s o a n e l o r .

F e r e s t r e U ș i P e r e
F e r e s t r e
U ș i
P e r e ț i
d e c o b

A m i n t i ţ i ­ v ă s ă i n c l u d e ţ i o m u l ţ i m e d e s p a ţ i i p e n t r u d e p o z i t a r e ( c e l p u ţ i n 1 5 % d i n s u p r a f a ţ a p o d e l e i ) . O c a s ă m i c ă p a r e m a i m a r e a t u n c i c â n d e s t e o r d o n a t ă ş i n u a l a n d a l a . P r o i e c t a ţ i o m u l ţ i m e d e d u l a p u r i , r a f t u r i , c u i e r e ș i n i ș e . P l a n i f i c a ţ i o m a g a z i e î n a f a r a c a s e i p e n t r u d e p o z i t a r e a l e m n e l o r ş i u n e l t e l o r . A p r o a p e n i c i o d a t ă , o a m e n i i n u s t a u c h i a r l â n g ă p e r e t e . A c e a s t a î n s e a m n ă c ă p e r e ţ i i n u t r e b u i e s ă f i e t o t a t â t d e î n a l ţ i c â t D v s . d a c ă t a v a n u l e s t e î n c l i n a t . S t r ă d u i ț i ­ v ă s ă v ă s c u t u r a ț i d e t o a t e o b i ș n u i n ț e l e p e m ă s u r ă c e v ă i m a g i n a ț i c a s a . C u c â t s u n t m a i s c u n z i p e r e ţ i i , c u a t â t m a i p u ţ i n ă m u n c ă p e n t r u a ­ i f a c e ş i c u a t â t m a i p u ţ i n ă e n e r g i e v e ţ i f o l o s i p e n t r u a î n c ă l z i c a s a . A s i g u r a ț i ­ v ă c ă n u v e ţ i d a c u c a p u l î n s t r e a ş i n ă c â n d i e ş i ţ i a f a r ă . Gândiţi­vă la utilizarea eficientă a spaţiului bucătăriei. O soție cu experiență spune să puneţi chiuveta, frigiderul şi soba în triunghi. Și probabil că soţiile experimentate știu despre ce vorbesc. Observaţi bucătăriile. Care dintre ele sunt confortabile şi eficiente? Ce le face să fie aşa? Copiaţi­le. Încercați să vizitaţi interiorul unui yaht sau al unei case lacustre pentru a culege câteva idei bune despre proiectarea bucătăriilor care ocupă spaţiu minim. E s t e u ş o r s ă f a c i m o b i l ă f r u m o a s ă d i n c o b . M o b i l a c o n s t r u i t ă l â n g ă p e r e ţ i o c u p ă s p a ţ i u m a i p u ţ i n d e c â t m o b i l a c a r e p o a t e f i m i ş c a t ă ş i l a s ă m a i m u l t s p a ţ i u l i b e r .

Acum este ş ansa Dvs. s ă renun ţ a ţ i la conceptul de
Acum este ş ansa Dvs. s ă renun ţ a ţ i la conceptul de
Acum este ş ansa Dvs. s ă renun ţ a ţ i la conceptul de
Acum este ş ansa Dvs. s ă renun ţ a ţ i la conceptul de
Acum este ş ansa Dvs. s ă renun ţ a ţ i la conceptul de
Acum este ş ansa Dvs. s ă renun ţ a ţ i la conceptul de
Acum este ş ansa Dvs. s ă renun ţ a ţ i la conceptul de
Acum este ş ansa Dvs. s ă renun ţ a ţ i la conceptul de
Acum este ş ansa Dvs. s ă renun ţ a ţ i la conceptul de
Acum este ş ansa Dvs. s ă renun ţ a ţ i la conceptul de
Acum este ş ansa Dvs. s ă renun ţ a ţ i la conceptul de
Acum este ş ansa Dvs. s ă renun ţ a ţ i la conceptul de
Acum este ş ansa Dvs. s ă renun ţ a ţ i la conceptul de
Acum este ş ansa Dvs. s ă renun ţ a ţ i la conceptul de
Acum este ş ansa Dvs. s ă renun ţ a ţ i la conceptul de
Acum este ş ansa Dvs. s ă renun ţ a ţ i la conceptul de
Acum este ş ansa Dvs. s ă renun ţ a ţ i la conceptul de
Acum este ş ansa Dvs. s ă renun ţ a ţ i la conceptul de
Acum este ş ansa Dvs. s ă renun ţ a ţ i la conceptul de
Acum este ş ansa Dvs. s ă renun ţ a ţ i la conceptul de
Acum este ş ansa Dvs. s ă renun ţ a ţ i la conceptul de
Acum este ş ansa Dvs. s ă renun ţ a ţ i la conceptul de
Acum este ş ansa Dvs. s ă renun ţ a ţ i la conceptul de
Acum este ş ansa Dvs. s ă renun ţ a ţ i la conceptul de
Acum este ş ansa Dvs. s ă renun ţ a ţ i la conceptul de
Acum este ş ansa Dvs. s ă renun ţ a ţ i la conceptul de
Acum este ş ansa Dvs. s ă renun ţ a ţ i la conceptul de
Acum este ş ansa Dvs. s ă renun ţ a ţ i la conceptul de
Acum este ş ansa Dvs. s ă renun ţ a ţ i la conceptul de
Acum este ş ansa Dvs. s ă renun ţ a ţ i la conceptul de

Acum este şansa Dvs. să renunţaţi la conceptul de casă pătrată. Observaţi natura. Ea foloseşte rareori linii drepte, iar liniile ei grațioase au supraveţuit multor teste ale timpului. P e r e ţ i i c u r b a ţ i s u n t m u l t m a i s t a b i l i d e c â t c e i d r e p ţ i . C u c â t e s t e m a i s t r â n s ă c u r b a , c u a t â t e s t e m a i p u t e r n i c p e r e t e l e . U n p e r e t e l u n g ş i d r e p t t i n d e s ă s e p r ă b u ş e a s c ă . U n p e r e t e a r c u i t s e s u s ţ i n e p e s i n e î n s u ş i .

s ă s e p r ă b u ş e a s c ă .
D a c ă t r e b u i e s ă f a
D a c ă t r e b u i e s ă f a
D a c ă t r e b u i e s ă f a
D a c ă t r e b u i e s ă f a
D a c ă t r e b u i e s ă f a
D a c ă t r e b u i e s ă f a
D a c ă t r e b u i e s ă f a
D a c ă t r e b u i e s ă f a
D a c ă t r e b u i e s ă f a
D a c ă t r e b u i e s ă f a
D a c ă t r e b u i e s ă f a
D a c ă t r e b u i e s ă f a
D a c ă t r e b u i e s ă f a
D a c ă t r e b u i e s ă f a
D a c ă t r e b u i e s ă f a
D a c ă t r e b u i e s ă f a
D a c ă t r e b u i e s ă f a
D a c ă t r e b u i e s ă f a
D a c ă t r e b u i e s ă f a
D a c ă t r e b u i e s ă f a
D a c ă t r e b u i e s ă f a
D a c ă t r e b u i e s ă f a
D a c ă t r e b u i e s ă f a
D a c ă t r e b u i e s ă f a
D a c ă t r e b u i e s ă f a
D a c ă t r e b u i e s ă f a
D a c ă t r e b u i e s ă f a

D a c ă t r e b u i e s ă f a c e ţ i u n p e r e t e l u n g ş i d r e p t , a d ă u g a ţ i u n c o n t r a f o r t s a u d o u ă . ( V e z i p a g i n a 1 5 p e n t r u a a f l a m a i m u l t e d e s p r e c o n t r a f o r t u r i ) . C â n d u n p e r e t e d e c o b s e c u r b e a z ă s t r â n s , p u t e ţ i s c ă d e a c â ţ i v a c e n t i m e t r i d i n g r o s i m e a l u i , d e o a r e c e c u r b e l e î l r i g i d i z e a z ă . C â n d u n p e r e t e d e c o b e s t e l u n g ş i d r e p t , s p o r i ţ i g r o s i m e a l u i . P e c â n d v ă i m a g i n a ţ i p e r e ţ i i , î n c e p e ţ i d e a s e m e n e a s ă v i z u l i z a ţ i a c o p e r i ş u l ş i c u m v a f i e l a ş e z a t p e c l ă d i r e . P r o i e c t a r e a a c o p e r i ş u l u i p o a t e f i m o d i f i c a t ă î n t i m p c e c o n s t r u i ţ i . Un perete defineşte spaţiul pe ambele sale părţi. În general oamenii se simt mai confortabil în spaţii cu unghiuri pozitive (mai mult de 80 de grade şi mai puţin de 180 de grade.)

mult de 80 de grade ş i mai pu ţ in de 180 de grade.) A

A c e a s t a s e f a c e c u u ş u r i n ţă p e n t r u m a i m u l t d e o c a m e r ă d a c ă t o a t e c a m e r e l e s u n t p ă t r a t e s a u a u u n g h i u r i d r e p t e , d a r e s t e p u ţ i n m a i î n ş e l ă t o r d a c ă d o r i ţ i p e r e ţ i r o t u n z i . E s t e u ş o r s ă v e d e ţ i c u m r e z o l v ă n a t u r a a c e s t ă p r o b l e m ă u i t â n d u ­ v ă l a f a g u r e l e d e m i e r e d i n t r ­ u n s t u p d e a l b i n e , s a u u n m ă n u n c h i d e b u l e c a r e s t a u p e o s u p r a f a ţă p l a t ă . F i e c a r e c e l u l ă d e c e a r ă s a u b u l ă r e p r e z i n t ă o „ c a m e r ă ” c a r e e s t e f ă c u t ă d i n u n g h i u r i c o n f o r t a b i l e . D e a s e m e n e a , a c e a s t a d e m o n s t r e a z ă o f o a r t e e f i c e n t ă f o l o s i r e a s p a ţ i u l u i , m ă r i n d d i m e n s i u n e a f i e c ă r e i c a m e r e î n r e l a ţ i e c u s u p r a f a ţ a a c e s t e i a ( s a u c u p e r e ţ i i ) .

e c ă r e i c a m e r e î n r e
U n p e r e t e p a r ţ i a l
U n p e r e t e p a r ţ i a l
U n p e r e t e p a r ţ i a l
U n p e r e t e p a r ţ i a l
U n p e r e t e p a r ţ i a l
U n p e r e t e p a r ţ i a l
U n p e r e t e p a r ţ i a l
U n p e r e t e p a r ţ i a l
U n p e r e t e p a r ţ i a l
U n p e r e t e p a r ţ i a l
U n p e r e t e p a r ţ i a l
U n p e r e t e p a r ţ i a l
U n p e r e t e p a r ţ i a l
U n p e r e t e p a r ţ i a l
U n p e r e t e p a r ţ i a l
U n p e r e t e p a r ţ i a l
U n p e r e t e p a r ţ i a l
U n p e r e t e p a r ţ i a l
U n p e r e t e p a r ţ i a l
U n p e r e t e p a r ţ i a l
U n p e r e t e p a r ţ i a l
U n p e r e t e p a r ţ i a l
U n p e r e t e p a r ţ i a l
U n p e r e t e p a r ţ i a l
U n p e r e t e p a r ţ i a l
U n p e r e t e p a r ţ i a l
U n p e r e t e p a r ţ i a l
U n p e r e t e p a r ţ i a l
U n p e r e t e p a r ţ i a l

U n p e r e t e p a r ţ i a l , c a o t e j g h e a s a u c a o m o b i l ă î n c a s t r a t ă , e s t e d e a j u n s p e n t r u a c r e a s e n t i m e n t u l u n e i c a m e r e s a u a u n u i s p a ţ i u c u f o r m ă c o n f o r t a b i l ă . D e a s e m e n e a , ț i n e ţ i m i n t e a c e s t c o n c e p t î n t i m p c e p r o i e c t a ţ i s p a ţ i i l e l i b e r e d i n j u r u l c a s e i . L u a ţ i î n c o n s i d e r a ţ i e c l ă d i r i l e d i n v e c i n ă t a t e , g a r d u r i l e , c o p a c i i ş i t e r e n u l e x t e r i o r . Ș i a c e s t e a v o r c o n t u r a s p a ţ i u l .

Ș i a c e s t e a v o r c o n t
Ș i a c e s t e a v o r c o n t
Ș i a c e s t e a v o r c o n t

D a c ă t r ă i ţ i î n t r ­ o z o n ă t e m p e r a t ă u n d e s o a r e l e s t r ă l u c e ş t e î n t i m p u l l u n i l o r r e c i , f o l o s i ţ i c ă l d u r a s o a r e l u i p e n t r u a v ă î n c ă l z i c a s a . F o l o s i r e a p r o i e c t ă r i i s o l a r e p a s s i v e î n s e a m n ă c ă v e ţ