Sunteți pe pagina 1din 10

Rodica Crisan, Constructii din zidarie si beton, 2006-2007_Curs 4 3/14/2007

3. PROIECTAREA PRELIMINARĂ A PLANŞEELOR

De regulă, se proiectează ca diafragme rigide în planul lor care să asigure


conlucrarea elementelor verticale pentru preluarea forŃelor orizontale.

Utilizarea planşeelor cu rigiditate nesemnificativă în plan orizontal


(planşeele din lemn) este permisă (CR6-2006) numai în condiŃii speciale
(P100-1/2006)

Rigiditatea planşeelor în planul lor depinde de:


- Alcătuirea constructivă
PROIECTAREA PRELIMINARĂ A - Dimensiunile şi poziŃiile golurilor mari
PLANŞEELOR LA CONSTRUCłII DIN
FaŃa superioară a planşeelor va avea, de regulă, aceeaşi cotă de nivel pe
ZIDĂRIE PORTANTĂ toată suprafaŃa construcŃiei. In mod excepŃional, se acceptă decalări ale
feŃei superioare a planşeului mai mici decât înălŃimea curentă a centurilor
÷20 cm).
(15÷

2
1

3. PROIECTAREA PRELIMINARĂ A PLANŞEELOR 3. PROIECTAREA PRELIMINARĂ A PLANŞEELOR

PLANŞEE DE B.A. MONOLIT GOLURI ÎN PLANŞEE DE BETON ARMAT

De evitat poziŃionarea golurilor la colŃurile planşeelor, adiacente faŃadelor


şi/sau alăturarea mai multor goluri.

min.13 cm

DA!

(cm) p (cm)
hplacă =
180

NU!

Grosimea minimă a plăcii de b.a. – 13 cm 3 4

3. PROIECTAREA PRELIMINARĂ A PLANŞEELOR 3. PROIECTAREA PRELIMINARĂ A PLANŞEELOR

CONSOLE DIN PLACA DE B.A. PLANŞEE DIN LEMN

Consolele exterioare - balcoane, copertine - vor fi amplasate la nivelul


÷20 cm, cu asigurarea
planşeului curent; se acceptă o denivelare <15÷
continuităŃii structurale.

Se acceptă console de b.a. în poziŃii intermediare, încastrate în zidărie, cu


respectarea următoarelor condiŃii:
- deschiderea consolei Lc ≤ 3t, unde t = grosimea peretelui; (în caz
contrar se introduc elemente de b.a. în perete)
- accesul oamenilor pe consolă este ocazional (pentru întreŃinere);
- rezemarea consolei se face pe toată lăŃimea.
1 – Grindă; 2 – Grindă de margine; 3 – Grindă de podest; 4 – Grindă-
jug; 5 – Coş; 6 – Perete neportant; 7 – Grinda ranforsată sub perete;
8 – Perete portant
5 6

1
Rodica Crisan, Constructii din zidarie si beton, 2006-2007_Curs 4 3/14/2007

3. PROIECTAREA PRELIMINARĂ A PLANŞEELOR 3. PROIECTAREA PRELIMINARĂ A PLANŞEELOR

PLANŞEE DIN LEMN PLANŞEE DIN LEMN

Cu grinzi-jug Suprimarea pardoselii Suprimarea locală a


între două grinzi pardoselii în zona consolei

Imbinări de continuitate la grinzi de lemn


a) Grinzi decalate, bulonate; b) Grinzi în continuare tăiate drept, cu scoabă; perete (grindă) de rezemare
min.20 cm lăŃime; c) Grinzi în continuare tăiate oblic, cu scoabă; d) Grinzi decalate, cu scoabă; perete
Rezolvarea golurilor în planşeu (grindă) de rezemare min.10 cm lăŃime; e) Imbinare cu chertare “fulgerul lui Jupiter” simplă şi bulonare; f)
7 Scoabă: 20 – 30 cm lungime, 6 – 7 cm adâncime. 8

3. PROIECTAREA PRELIMINARĂ A PLANŞEELOR 3. PROIECTAREA PRELIMINARĂ A PLANŞEELOR

PLANŞEE DIN LEMN PLANŞEE DIN LEMN

Rezemarea grinzilor de lemn pe zidărie Rezemarea grinzilor secundare


a) Incastrare în zidărie; b) Decroş în zid; lungime de rezemare cca 15 cm; eventual pe tălpi de lemn; c) a) Cu cep şi scobitură; b) Cu chertare la jumătate-lemn; c) Cu sabot metalic; d) Cu piesă metalică
Consolă din zidărie; d) Consolă din piatră; e) Grindă în lungul zidului sau longrină de rezemare. 9 ascunsă; e) Pe longrină fixată cu cuie de grinda principală; f) Cu şurub de strângere. 10

3. PROIECTAREA PRELIMINARĂ A PLANŞEELOR 3. PROIECTAREA PRELIMINARĂ A PLANŞEELOR

PLANŞEE DIN LEMN PLANŞEE DIN LEMN

Ancorarea grinzilor de planşeu la pereŃi din zidărie 11 Ancorarea grinzilor de planşeu la pereŃi din zidărie 12

2
Rodica Crisan, Constructii din zidarie si beton, 2006-2007_Curs 4 3/14/2007

3. PROIECTAREA PRELIMINARĂ A PLANŞEELOR 3. PROIECTAREA PRELIMINARĂ A PLANŞEELOR

PLANŞEE DIN LEMN


RIGIDIZAREA PLANŞEELOR DIN LEMN
Exemple de planşee cu performanŃe de izolare acustică ameliorate

a) Cu plafon suspendat (45 dB); b) Cu pardoseală flotantă (45 dB); c) Cu plafon suspendat
(45 dB); d) Cu pardoseală flotantă pe plăci de beton (50 dB); e) Cu pardoseală flotantă şi
plafon suspendat (50 dB); f) Cu şapă ciment şi plafon între grinzi (50 dB).
Rigidizarea planşeului în panul său cu scânduri în două straturi, 1 – Grindă lemn; 2 – Şapă ciment; 3 – IzolaŃie (material elastic cu densitate mare); 4 – Plăci din derivate de lemn; 5 – Gol; 6 – IzolaŃie
dispuse pe direcŃii rotite la 900 şi fixate cu cuie 13 acustică; 7 – Plăci beton; 8 – Scânduri sau plăci gips-carton; 9 – Şipci 14

3. PROIECTAREA PRELIMINARĂ A PLANŞEELOR

PLANŞEE DIN LEMN


Exemple de planşee cu performanŃe de izolare acustică ameliorate

PROIECTAREA PRELIMINARĂ A
INFRASTRUCTURII LA CONSTRUCłII
DIN ZIDĂRIE PORTANTĂ
g) Cu şapă ciment şi plafon suspendat (50 dB); h) Cu şapă ciment şi plafon suspendat (50 dB);
i) Cu dale de beton şi plafon între grinzi (50 dB); j) Cu dale de beton şi plafon suspendat (55
dB); k) Cu dale de beton şi plafon suspendat (55 dB); l) Alcătuire istorică, cu moloz (55 dB).
1 – Grindă lemn; 2 – Şapă ciment; 3 – IzolaŃie (material elastic cu densitate mare); 4 – Plăci din derivate de lemn; 5 – Gol; 6 – IzolaŃie
acustică; 7 – Plăci beton; 8 – Scânduri sau plăci gips-carton; 9 – Şipci 15
16

4. PROIECTAREA PRELIMINARĂ A INFRASTRUCTURII 4. PROIECTAREA PRELIMINARĂ A INFRASTRUCTURII

FUNDAłII LA PEREłI STRUCTURALI

 PereŃii structurali au FUNDAłII CONTINUI (urmează traseul zidurilor


portante).
 La clădirile FĂRĂ SUBSOL infrastructura este constituită din:
– fundaŃii
– socluri
– placa suport a pardoselii parterului

 La clădirile CU SUBSOL infrastructura este constituită din:


– fundaŃii
– pereŃi de subsol
– placa suport a pardoselii subsolului
– planşeul peste subsol

17 18

3
Rodica Crisan, Constructii din zidarie si beton, 2006-2007_Curs 4 3/14/2007

4. PROIECTAREA PRELIMINARĂ A INFRASTRUCTURII 4. PROIECTAREA PRELIMINARĂ A INFRASTRUCTURII

FUNDAłII LA PEREłI STRUCTURALI

FuncŃie de încărcări, natura terenului şi adâncimea cotei de fundare


fundaŃiile pot fi realizate într-una din următoarele variante constructive:
B≤1m

A. blocuri din beton simplu, cu una sau mai multe trepte;

B. blocuri de beton simplu + cuzineŃi din beton armat;

C. tălpi din beton armat.

FundaŃii continue rigide şi elastice


19 a) Zidărie de cărămidă sau piatră; b) beton simplu: b1 – bloc, b2 – în trepte; c) cuzinet de beton armat + 20
bloc de beton simplu; d) – e) FundaŃii în zone cu seismicitate ridicată

4. PROIECTAREA PRELIMINARĂ A INFRASTRUCTURII 4. PROIECTAREA PRELIMINARĂ A INFRASTRUCTURII

DIMENSIONAREA FUNDAłIILOR DIMENSIONAREA FUNDAłIILOR

LăŃimea fundaŃiilor (B) Adâncimea fundaŃiilor (H)


b
Este determinată de:
- Adâncimea terenului bun de fundare  20 cm SUB cotă
INCĂRCAREA (G)
(Af) ARIA FUNDAłIEI = - Adâncimea de îngheŃ / numai la pereŃii EXTERIORI!
 (B) LĂłIMEA BENZII
PRESIUNEA ( p a) 70 cm...1.15 m de la cota terenului decapat, funcŃie de
ADMISIBILĂ A zona climatică (pt. Bucureşti 90 cm)  20 cm SUB cotă
TERENULUI
- CondiŃia de unghi (α) de transmitere a eforturilor în blocuri
de BETON SIMPLU (funcŃie de marca betonului).
Alte condiŃii care determină lăŃimea tălpii de fundare:
- RelaŃia cu fundaŃiile învecinate paralele 
- LăŃimea peretelui B ≥ b+10...20 cm
- Adâncimea minimă constructivă: a 2
La fundaŃiile pereŃilor de subsol - atenŃie la rezemarea zidului de protecŃie a h.i.! ≤
b 3
80...90 cm la pereŃi exteriori
- LăŃimea minimă constructivă (săpătură posibil de executat): 40...50 cm la pereŃi interiori
a
30 cm (≤ 40 cm adâncime) ... 50 cm (>1.20 m adâncime)
b

LăŃimea B = modul de 5 cm! 21 Adâncimea H = modul de 10 cm! 22

4. PROIECTAREA PRELIMINARĂ A INFRASTRUCTURII 4. PROIECTAREA PRELIMINARĂ A INFRASTRUCTURII

FUNDAłII LA PEREłI STRUCTURALI FUNDAłII LA PEREłI STRUCTURALI

Dimensiuni constructive
(minime)

H ≤ 40 cm → B = 30 cm
 40 cm ≤ H ≤ 80 cm → B = 40 cm
 80 cm ≤ H ≤ 1.20 m → B = 45 cm H

H > 1.20 m → B = 50 cm
B

FundaŃii în trepte
23 24

4
Rodica Crisan, Constructii din zidarie si beton, 2006-2007_Curs 4 3/14/2007

4. PROIECTAREA PRELIMINARĂ A INFRASTRUCTURII 4. PROIECTAREA PRELIMINARĂ A INFRASTRUCTURII

FUNDAłII LA PEREłI STRUCTURALI FUNDAłII LA PEREłI NESTRUCTURALI

 Pentru pereŃii nestructurali din subsol, în funcŃie de dimensiunile şi


greutatea lor proprie, se poate alege una din următoarele soluŃii de
fundare:
– rezemarea pe placa subsolului (dacă această are rezistenŃa şi
≥ 90 cm

≥ 60 cm

rigiditatea necesare pentru a prelua încărcările respective);


– îngroşarea locală a plăcii subsolului (pentru obŃinerea rezistenŃei şi
(70) cm
a ≤ 50

a rigidităŃii necesare);

≥ 40 cm
b – fundarea directă.

a 2

b 3

FundaŃii în trepte 25 26

4. PROIECTAREA PRELIMINARĂ A INFRASTRUCTURII 4. PROIECTAREA PRELIMINARĂ A INFRASTRUCTURII

FUNDAłII LA PEREłI NESTRUCTURALI DIN ZIDĂRIE SOCLURI

 In cazul construcŃiilor FĂRĂ SUBSOL, soclul şi fundaŃiile vor fi, de


regulă, axate faŃă de pereŃii structurali.
 LăŃimea soclului va fi cel puŃin egală cu grosimea peretelui de la
parter; se admite o retragere de max.5 cm a feŃei exterioare a soclului
în raport cu planul zidăriei de la parter.
Placă b.a.
TermoizolaŃie  Soclul se va executa, de regulă, din beton armat.
Strat rupere
capilaritate
 In cazul în care soclul se execută din beton simplu, la nivelul plăcii
parterului se prevede un sistem de centuri cu contur închis. Dacă
Umplutură înălŃimea soclului, peste nivelul tălpii de fundare, este ≥ 1.50 m se
prevede şi o centură la baza soclului.
 Soclurile pereŃilor de contur se protejează la exterior cu tencuială
Rezemare pe placa de b.a. a Rezemare pe îngroşare locală a hidrofugă.
subsolului plăcii de b.a. a subsolului
 Intre faŃa superioară a soclului şi zidul din elevaŃie se prevede un strat
27 de hidroizolaŃie orizontală rigidă 28

4. PROIECTAREA PRELIMINARĂ A INFRASTRUCTURII 4. PROIECTAREA PRELIMINARĂ A INFRASTRUCTURII

SOCLURI PEREłI DE SUBSOL


HidroizolaŃie rigidă ±0.00 ±0.00 ±0.00
 PereŃii de subsol se dispun de regulă axat, sub toŃi pereŃii structurali
Soclu b.a. Centură b.a. Centură b.a.
din parter.
CTD
Soclu Soclu  PereŃii de subsol se realizează, de regulă, din beton armat.
beton simplu beton simplu
CTD
 Dacă pereŃii de subsol se execută din beton simplu, se prevăd două
Centură b.a.
≥ 1.50 m

centuri de b.a., la baza peretelui şi la nivelul planşeului peste subsol.


CTD

 Grosimea pereŃilor de subsol se stabileşte, prin calcul, funcŃie de


încărcările verticale şi încărcărilor din acŃiunea seismică + împingerile
pământului, în cazul pereŃilor de pe conturul subsolului.

 PereŃii de contur de la subsol vor fi prevăzuŃi cu hidroizolaŃie verticală


împotriva apelor de infiltraŃie.
Soclu şi fundaŃii axate faŃă de Dacă soclul este din beton Dacă înălŃimea soclului este
pereŃii structurali. simplu, la nivelul plăcii parterului ≥ 1.50 m, se prevede şi o
LăŃimea soclului cel puŃin egală cu se prevăd centuri de b.a. centură la baza soclului.
 PereŃii de contur şi cei interiori de la subsol vor fi prevăzuŃi cu
grosimea peretelui de la parter hidroizolaŃie orizontală (de regulă de tip ‘hidroizolaŃie rigidă’)
(max.5 cm retragere). 29 30

5
Rodica Crisan, Constructii din zidarie si beton, 2006-2007_Curs 4 3/14/2007

4. PROIECTAREA PRELIMINARĂ A INFRASTRUCTURII 4. PROIECTAREA PRELIMINARĂ A INFRASTRUCTURII

PEREłI DE SUBSOL PLANŞEE DE INFRASTRUCTURĂ

 La clădirile FĂRĂ SUBSOL, placa suport a pardoselii de la parter se


In cazul clădirilor cu pereŃi rari (în sistem ‘celular’), se recomandă execută din beton armat (chiar dacă restul planşeelor sunt din lemn).
sporirea rigidităŃii subsolului prin introducerea unor pereŃi suplimentari. Această placă va fi legată monolit cu soclul clădirii.

 La clădirile CU SUBSOL:
– placa planşeului peste subsol va avea cel puŃin aceeaşi grosime ca şi
plăcile etajelor supraterane
– placa suport a pardoselii subsolului se va executa din beton armat,
legată de tălpile de fundaŃie, dacă:
− teren de fundare dificil
− în zone cu seismicitate mare – ex. Bucureşti (recomandabil)
− placa susŃine pereŃi nestructurali

 Plăcile de beton armat pentru pardoseala de la parter (la clădiri fără


subsol) şi pentru pardoseala de la subsol vor fi prevăzute cu izolaŃie
31 termică şi cu un strat de rupere a capilarităŃii din pietriş. 32

4. PROIECTAREA PRELIMINARĂ A INFRASTRUCTURII 4. PROIECTAREA PRELIMINARĂ A INFRASTRUCTURII

PROTECłIA IMPOTRIVA UMIDITĂłII DIN TEREN PROTECłIA IMPOTRIVA UMIDITĂłII DIN TEREN

HidroizolaŃie orizontală
Planşeu b.a.
±0.00

Zonă convenŃional uscată TermoizolaŃie polistiren extrudat

Zonă capilaritate discontinuă – 0.50

Zonă capilaritate continuă


TermoizolaŃie polistiren extrudat
Strat rupere capilaritate
Zonă apă freatică pietriş şi piatră spată 10 -15 cm
(presiune hidrostatică)
Umplutură pământ

33 34

4. PROIECTAREA PRELIMINARĂ A INFRASTRUCTURII 4. PROIECTAREA PRELIMINARĂ A INFRASTRUCTURII

PROTECłIA IMPOTRIVA UMIDITĂłII DIN TEREN PROTECłIA IMPOTRIVA UMIDITĂłII DIN TEREN

Suport pardoseală
HidroizolaŃie orizontală
Planşeu b.a. TermoizolaŃie
±0.00
HdroizolaŃie orizontală continuă HdroizolaŃie orizontală TermoizolaŃie din
sub zid în elevaŃie material anticapilar
TermoizolaŃie polistiren extrudat Planşeu b.a.
±0.00

– 0.50

TermoizolaŃie polistiren extrudat S.R.C. pietriş S.R.C. pietriş


Strat rupere capilaritate 10 –15 cm 10 –15 cm
pietriş şi piatră spată 10 -15 cm

Umplutură pământ

35 36

6
Rodica Crisan, Constructii din zidarie si beton, 2006-2007_Curs 4 3/14/2007

4. PROIECTAREA PRELIMINARĂ A INFRASTRUCTURII 4. PROIECTAREA PRELIMINARĂ A INFRASTRUCTURII

PROTECłIA IMPOTRIVA UMIDITĂłII DIN TEREN PROTECłIA IMPOTRIVA UMIDITĂłII DIN TEREN

Placă b.a.peste subsol

Perete subsol din b.a.

Perete protecŃie h.i.

HidroizolaŃie verticală

HidroizolaŃie orizontală

Placă b.a. HidroizolaŃie orizontală


TermoizolaŃie Beton de egalizare
Pietriş 10-15 cm
37 (strat rupere capilaritate) 38

4. PROIECTAREA PRELIMINARĂ A INFRASTRUCTURII 4. PROIECTAREA PRELIMINARĂ A INFRASTRUCTURII

PROTECłIA IMPOTRIVA UMIDITĂłII DIN TEREN PROTECłIA IMPOTRIVA UMIDITĂłII DIN TEREN
+220 ±0.00

TermoizolaŃie polistiren extrudat


pe înălŃimea soclului
Placă b.a.
TermoizolaŃie (eventual)
HidroizolaŃie orizontală (eventual)
ProtecŃie hidroizolaŃie şi
termoizolaŃie polistiren extrudat +120 Placă b.a.
HidroizolaŃie bituminoasă
Perete protecŃie (I) Perete protecŃie (II) TermoizolaŃie
HidroizolaŃie HidroizolaŃie Umplutură pamânt S.R.C. pietriş şi piatră spartă
verticală (II) verticală (I)
Umplutură pamânt

HidroizolaŃie orizontală Subsol încălzit

Eventual tub dren


+ material drenant
HidroizolaŃie bituminoasă aplicată pe HidroizolaŃie bituminoasă aplicată pe (pietriş şi piatră spartă)
peretele de protecŃie peretele de închidere a subsolului 39 40

4. PROIECTAREA PRELIMINARĂ A INFRASTRUCTURII 4. PROIECTAREA PRELIMINARĂ A INFRASTRUCTURII

PROTECłIA IMPOTRIVA UMIDITĂłII DIN TEREN PROTECłIA IMPOTRIVA UMIDITĂłII DIN TEREN
±0.00

TermoizolaŃie polistiren
extrudat la soclului

TermoizolaŃie

Subsol neîncălzit
Umplutură pământ
Membrană HDPE Placă b.a.
HidroizolaŃie bituminoasă
Pietriş + piatră spartă
Umplutură pamânt

Geotextil
Material drenant
(pietriş+piatră spartă)
Tub dren
41 Membrană polietilenă de înaltă42
densitate (HDPE)

7
Rodica Crisan, Constructii din zidarie si beton, 2006-2007_Curs 4 3/14/2007

4. PROIECTAREA PRELIMINARĂ A INFRASTRUCTURII 4. PROIECTAREA PRELIMINARĂ A INFRASTRUCTURII

PROTECłIA IMPOTRIVA UMIDITĂłII DIN TEREN PROTECłIA IMPOTRIVA UMIDITĂłII DIN TEREN
SCHEMĂ DE DISPUNERE
±0.00
TermoizolaŃie polistiren 1. TUB DE DREN
extrudat la soclului 2. PIPĂ DE CURĂłARE (întreŃinere /
curăŃare cu jet de apă sub presiune)
3. CAMERĂ DE DECANTARE
TermoizolaŃie

Umplutură pământ
Subsol neîncălzit
Membrană HDPE Placă b.a.
HidroizolaŃie bituminoasă Pietriş + piatră spartă
Umplutură pamânt

Geotextil CAMERĂ DE DECANTARE


Material drenant Permite decantarea prin gravitaŃie
(pietriş+piatră spartă) TUB DE DREN PERFORAT şi controlul vizual al funcŃionării
(CIMENT, PLASTIC) sistemului de drenare
Tub dren

43 SCHEMA UNUI SISTEM DE DRENARE CU TUBURI PERIFERICE 44

4. PROIECTAREA PRELIMINARĂ A INFRASTRUCTURII 4. PROIECTAREA PRELIMINARĂ A INFRASTRUCTURII

PROTECłIA IMPOTRIVA UMIDITĂłII DIN TEREN PROTECłIA IMPOTRIVA UMIDITĂłII DIN TEREN

PROTECłIE VERTICALĂ DIN MEMBRANE IMPERMEABILE PROFILATE PROTECłIE VERTICALĂ DIN MEMBRANE IMPERMEABILE PROFILATE
45 46
(POLIETILENĂ DE ÎNALTĂ DENSITATE) _ Fondaline (POLIETILENĂ DE ÎNALTĂ DENSITATE) _ Fondaline

4. PROIECTAREA PRELIMINARĂ A INFRASTRUCTURII 4. PROIECTAREA PRELIMINARĂ A INFRASTRUCTURII

PROTECłIA IMPOTRIVA UMIDITĂłII DIN TEREN PROTECłIA IMPOTRIVA UMIDITĂłII DIN TEREN

PROTECłIE VERTICALĂ DIN MEMBRANE IMPERMEABILE PROFILATE PROTECłIE VERTICALĂ DIN MEMBRANE IMPERMEABILE PROFILATE
47 48
(POLIETILENĂ DE ÎNALTĂ DENSITATE) _ Fondaline (POLIETILENĂ DE ÎNALTĂ DENSITATE) _ Fondaline

8
Rodica Crisan, Constructii din zidarie si beton, 2006-2007_Curs 4 3/14/2007

4. PROIECTAREA PRELIMINARĂ A INFRASTRUCTURII 4. PROIECTAREA PRELIMINARĂ A INFRASTRUCTURII

PROTECłIA IMPOTRIVA UMIDITĂłII DIN TEREN PROTECłIA IMPOTRIVA UMIDITĂłII DIN TEREN

PROTECłIE VERTICALĂ DIN MEMBRANE IMPERMEABILE PROFILATE


49 50
(POLIETILENĂ DE ÎNALTĂ DENSITATE) _ Fondaline

4. PROIECTAREA PRELIMINARĂ A INFRASTRUCTURII 4. PROIECTAREA PRELIMINARĂ A INFRASTRUCTURII


PROTECłIA IMPOTRIVA UMIDITĂłII DIN TEREN PROTECłIA IMPOTRIVA UMIDITĂłII DIN TEREN

PROTECłIE VERTICALĂ DIN MEMBRANE IMPERMEABILE PROFILATE PROTECłIE VERTICALĂ DIN MEMBRANE IMPERMEABILE PROFILATE
51 52
(POLIETILENĂ DE ÎNALTĂ DENSITATE)_Platon (POLIETILENĂ DE ÎNALTĂ DENSITATE)_Platon

4. PROIECTAREA PRELIMINARĂ A INFRASTRUCTURII 4. PROIECTAREA PRELIMINARĂ A INFRASTRUCTURII

PROTECłIA IMPOTRIVA UMIDITĂłII DIN TEREN PROTECłIA IMPOTRIVA UMIDITĂłII DIN TEREN

1- Placă Fondaline; 2 – HidroizolaŃie


1 – Placă Fondaline; 2 – Geotextil; 3 – Dren; (eventual); 3 – Bandă acoperire; 4 – Placă
4 – Bandă acoperire; 5 – Perete subsol rigidă de acoperire; 5 – Perete subsol

PROTECłIE VERTICALĂ DIN PLĂCI ONDULATE (HDPE)_Fondaline 53 PROTECłIE VERTICALĂ DIN PLĂCI ONDULATE (HDPE)_Fondaline 54

9
Rodica Crisan, Constructii din zidarie si beton, 2006-2007_Curs 4 3/14/2007

4. PROIECTAREA PRELIMINARĂ A INFRASTRUCTURII 4. PROIECTAREA PRELIMINARĂ A INFRASTRUCTURII

PROTECłIA IMPOTRIVA UMIDITĂłII DIN TEREN PROTECłIA IMPOTRIVA UMIDITĂłII DIN TEREN

PROTECłIE VERTICALĂ DIN PLĂCI ONDULATE (HDPE)_Fondaline 55 PROTECłIE VERTICALĂ DIN PLĂCI ONDULATE (HDPE)_Fondaline 56

4. PROIECTAREA PRELIMINARĂ A INFRASTRUCTURII 4. PROIECTAREA PRELIMINARĂ A INFRASTRUCTURII

PROTECłIA IMPOTRIVA UMIDITĂłII DIN TEREN PROTECłIA IMPOTRIVA UMIDITĂłII DIN TEREN

1- Săpătură; 2 – HidroizolaŃie; 3 –
TermoizolaŃie; 4 – Tub dren + material
PROTECłIE VERTICALĂ DIN PLĂCI ONDULATE (HDPE)_Fondaline 57 drenant; 5 – ProtecŃie 58

4. PROIECTAREA PRELIMINARĂ A INFRASTRUCTURII

59

10

S-ar putea să vă placă și