Sunteți pe pagina 1din 15

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Facultatea de Drept
Catedra: DREPT CONSTITUTIONAL SI DREPT ADMINISTRATIV

CURRICULUM
la disciplina

DREPT VAMAL
Ciclul I, Licen !

AUTOR"

P.Turcan magistru n drept, lector superior.

C#I$IN%U &'(( 1

APRO)AT la ,edin a Catedrei din ++++ ++++++++++ &'((

$e* Catedra +++++++++++++++++++++

I-

PRELIMINARII

Dreptul vamal, fiind o ramura a dreptului Republicii Moldova, este studiat in calitate de disciplina juridica in cadrul Facultatii de Drept. Aceasta disciplina juridica are ca sarcina familiari area studentilor Facultatii de Drept cu modul de organi are si functionare a sistemului vamal al Republicii Moldova si a reali arii activitatii vamale. !onceptia strategica a cursului de Drept "amal presupune cunoasterea principiilor generale de organi are a sistemului vamal, a reglementarii tarifare a activitatii economice e#terne, ta#a vamala, originea marfii, evaluarea vamala, masurile netarifare de reglementare a activitatii economice e#terne, procedura de vamuire si perfectarea actelor vamale, regimurile vamale si colaborarea internationala in domeniul vamal. !unoasterea acestora va permite crearea unei conceptii transparente privind Dreptul "amal si o aplicare practica a cunostintelor obtinute. $n procesul studiilor postuniversitare %masterat, doctorat& disciplina Drept "amal este studiata mai aprofundat, tinindu'se cont de tendintele si perspectivele legislatiei, precum si activitatea practica a organelor vamale si conceptiile din doctrina juridica. (uind n considera)ie dreptul vamal ca o ramur* de drept comple#*, ea repre int* un sistem integru pentru reglementarea rela)iilor sociale din sfera activit*)ii vamale, con)inind prevederi ale normelor diferitor ramuri de drept. De aceea, trebuie de eviden)iat corela)ia dreptului vamal cu urm*toarele ramuri de ba * ale dreptului : ' ' ' ' drept constitu)ional+ drept civil+ drept penal+ drept administrativ etc.

,ormele dreptului constitu)ional repre int* ba a organi *rii economice -i politice a societ*)ii, considerindu'se ca .ba a ba elor/ pentru toate celelalte ramuri de drept. 0n !onstitu)ia Republicii Moldova sunt prevederi directe, legate de activitatea vamal* a statului, de favori area rela)iilor economice a statului, unde statul stabile-te strict ta#ele vamale de import -i de e#port, procedura reglement*rii politicii vamale 1 ca parte component* a politicii comerciale. 2tatul, prin intermediul 2erviciului "amal, fiind considerat ca autoritate central* de specialitate care e#ercit* conducere efectiv* a activit*)ii vamale n Republica Moldova, poate asigura securitatea economic*, ap*rind drepturile -i interesele legitime ale persoanei n cadrul activit*)ii vamale. 3aralel, normele dreptului constitu)ional eveden)ia * reglement*ri privind unicitatea teritoriului vamal, asupra imposibilit*)ii stabilirii pro4ibi)iei asupra frontierelor vamale, ta#elor vamale ale unor pl*)i ce inter ic libera circula)ie a m*rfurilor, serviciilor -i mijloacelor financiare .

0n conclu ie, putem men)iona c* normele constitu)ionale pre int* ca ba * juridic* pentru principiile dreptului vamal, lu6nd n considera)ie c* dreptul constitu)ional are o nruire, o importan)* ma#im* pentru toate ramurile de drept, fiind considerat* .puntea legal*/ n societate, deoarece principiile enun)ate mai sus, ca legalitatea, respectarea drepturilor -i libert*)ilor fundamentale ale omului -i alte principii sunt considerate ca ba * constitu)ional* . 0n ceea ce prive-te leg*tura dreptului vamal cu dreptul civil, se poate men)iona c* ac)iunea normelor civile intr* n contradic)ie cu normele dreptului vamal. Drept e#emplu: normele juridice civile legate de dreptul de posesie, folosin)* -i dispo i)ia bunurilor aflate pe teritoriul Republicii Moldova sunt limitate, n unele ca uri, de normele juridice vamale: -i anume, n ca de aflare a bunurilor sub supraveg4ere vamal*. (eg*tura direct* dintre dreptul vamal -i civil se e#prim* n aceea c* unele compartimente din partea special* a dreptului civil con)in prevederi analogice n dreptul vamal. E.e/plu: !ontractul civil de e#pedi)ie con)ine prevederi analogice cu .transportatorul vamal/, contractul de depo it cu .Depo itarea provi orie/ etc. (eg*tura dreptului vamal cu dreptul penal se oglinde-te prin apari)ia rela)iilor sociale, ce apar n leg*tur* cu comiterea infrac)iunii de contraband* -i a altor nc*lc*ri n sfera activit*)ii vamale. 0n acest sens, n depeden)* de structura -i comple#itatea sa, dreptul vamal absoarbe normele dreptului penal, ce )in de deplasarea ilegal* a m*rfurilor -i mijloacelor de transport peste frontiera vamal*, n urma c*rora survine r*spunderea penal*. Dar, dac* e s* pornim de la aceea c* dreptul penal e ramur* de drept independent*, se poate de eviden)iat c* dreptul vamal serve-te ca ba * ini)ial* pentru unele prevederi ale dreptului vamal ce )in de problema transport*rii ilegale a m*rfurilor -i obiectelor peste frontiera vamal*, observ6nd interferen)a direct* dintre aceste ramuri de drept. !orela)ia cea mai apropiat* -i direct* a dreptului vamal o repre int* ramura de drept administrativ. 2peciali-tii n domeniu consider* c* dreptul vamal repre int* o subramur* a dreptului administrativ, motivind prin aceea c* majoritatea rela)iilor din sfera activit*)ii vamale snt re ult* c* majoritatea rela)iilor sociale procesual1 reglementate de normele juridice administrative. Astfel la

reglementate de normele legisla)iei vamale n sens ngust, -i anume .!odul vamal/ ' .(egea cu privire tariful vamal/ nemijlocit se refer* la reglementarea rela)iilor administrative -i administrative, deoarece: 1. Activitatea organelor vamale, care snt considerate ca subiecte ale raporturilor juridice vamale, repre int* activitatea dispo itiv* de dirijare a activit*)ii autorit*)ilor publice centrale, competen)* de conducere statal* fiind reali at* strict n conformitate cu dispo i)ia normei codificate.

2. Rela)iile reglementate de normele juridice vamale n unele ca uri apar mpotriva voin)ei uneia din p*r)i . 5. 3*r)ilor raporturilor juridice1vamale pentru nc*lcarea obliga)iilor proprii, n majoritatea ca urilor, li se aplic* r*spundere administrativ* sau disciplinar*. 7. 8oate litigiile, ap*rute ntre p*r)i'participan)i ai raporturilor juridice vamal, snt re olvate conform procedurii administrative. 0ns* aceasta nu nseamn* c* ramura dreptului vamal este absorbit* de dreptul administrativ, deoarece ea are propriul s*u obiect -i metoda de reglementare. "is'a'vis de aceste idei, se poate de men)ionat c* dreptul vamal, de voltindu'se independent, n multe ca uri este considerat* ca .catali ator/ al de volt*rii -i complet*rii ramurii de drept administrativ. $storice-te, ini)ial au ap*rut careva elemente din sfera activit*)ii vamale, apoi ulterior norme din domeniul administrativ, care au servit ca o continuare a rela)iilor vamale -i anume prin r*spunderea administrativ* pentru nc*lcarea regulilor din domeniul vamal . Astfel, pe l6ng* corela)ia cu ramurile sus'enumerate, dreptul vamal mai are leg*tur* cu dreptul financiar, dreptul fiscal, dreptul procesual'civil, dreptul muncii, dreptul financiar, cu dreptul interna)ional etc. A-a dar, dreptul vamal are leg*tur* cu dreptul financiar prin momentul legat de supraveg4erea e#ecut*rii legisla)iei valutare %e.e/plu" repatrierea mijloacelor valutare provenite din e#portul de m*rfuri&+ cu dreptul fiscal 1 prin formarea bugetului local n ba a perceperii impo itelor -i ta#elor, ncasate de organele vamale la trecerea m*rfurilor -i mijloacelor de transport peste frontiera vamal*+ cu dreptul procesual'civil ' ca urile procedurii de atacare a deci iei organului vamal asupra ca ului de contraven)ie vamal*+ cu dreptul muncii 1 prin reglementarea rela)iilor -i func)iilor de serviciu n cadrul e#ecut*rii de c*tre persoanele fi ice ale Republicii Moldova a activit*)ii proprii n organele vamale etc.+ cu dreptul funciar 1 n probleme legate de folosirea de c*tre organele vamale ale loturilor de p*m6nt, a unit*)ilor teritoriale, pentru reali area politicii -i scopurilor vamale+ cu dreptul interna)ional ' prin participarea Republicii Moldova n cadrul organi a)iilor interna)ionale legate de activitatea vamal* %e#emplu: Aderarea Republicii Moldova la 9rgani a)ia Mondial* a !omer)ului&, precum -i folosirea principiilor interna)ionale n leg*tur* cu e#ecutarea obliga)iilor contractuale cu alte state etc. 0n conclu ie, putem men)iona c* dreptul vamal dup* caracterul s*u comple#, n depeden)* de circumstan)ele concrete, deseori folose-te prevederi ale diferitor ramuri de drept %drept civil, administrativ, interna)ional&, fiind socotite ca elemente ata-ate pentru reglementarea detaliat* a rela)iilor sociale ap*rute, ceea ce ne eviden)ia * caracterul comple# de structur* a ramurii de drept vamal. :

II-

ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
;valuarea e. e. 9re total: inclusiv 8otal (3' IV ! 03 2 4' ( ($ 53 ,r. de credite 3 0

Forma de nv*)*m6nt

!odul disciplinei S-'0-A-(&1

Denumirea disciplinei Drept 2a/al

Responsabil de disciplin*

2emestrul

cu frecven)* la i cu frecven)* redus*= M'0A'&3 Drept 2a/al

3.<urcan 9.!iobanu $.;r4an ;.Rotundu 3.<urcan 9.!iobanu

IV

('3

(1

13

Unit! i de c6n inut ,i reparti7area 6rientati2! a 6rel6r


Nrd86

Ore Unit! i de c6n inut Cur9 Se/inar

1. 2. 5. 7.

:. @. A. B. C. 1?.

Dreptul vamal 1 ramura de drept si disciplina de studiu. 2ubiec)ii dreptului vamal. Reglementarea de stat a activit*)ii comerciale e#terne. Reglementarea juridica a trecerii marfurilor, mijloacelor de transport si mijloacelor banesti peste frontiera vamala a Republicii Moldova. Drepturile de import'e#port. "amuirea m*rfurilor de import'e#port. !ontrolul vamal. Regimurile vamale. Metodele de stabilire a valorii m*rfurilor importate pe teritoriul Republicii Moldova. Raspunderea juridica in dreptul vamal. T6tal

i 7 7 @ 7

f>r= 2 2 2

i 2 2 7 7

f>r=

Lucrul indi2idual i f>r= 1?

1? 1: 2 1? 1: 1?

7 7 7 @ 7 7 03

2 2 2 2 2 2 (1

2 2 2 7 7 7 4' 0 2

1? 1? 1? 1?

1? 1? 1? 1?

1? 53 13

III-

COMPETEN:E

Ratin;ul n func)ie de importan)* 1. 2.

Competene generale !apacitatea de a aplica criterii de cercetare -tiin)ific*, n cadrul activit*)ii profesionale+ !apacitatea de a aplica eficient cuno-tin)ele n drept vamal+ @

5. 7. :. @. @. A. B. Ratin;ul n func)ie de importan)* 1.

!apacitatea de a discuta -i de bate din perspectiv* juridic* diferite puncte de vedere -i articularea lor n scopul de a propune solu)ii re onabile n ce prive-te activitatea vamal* din Republica Moldova -i aspectul s*u organi a)ional+ !apacitatea de a se confrunta cu situa)ii noi -i de a contribui la crearea de solu)ii legale n ca uri de problem* legate de organi area activit*)ii administra)iei vamale+ !apacitatea de a lua motivat deci iile juridice ce )in de capacitatea administra)iei vamale n solu)ionarea aspectelor legate de dreptul vamal+ !apacitatea de e#primare scris* -i verbal*, ntr'un limbaj te4nic jurdic, folosind clar terminologia din domeniul dreptului vamal+ !apacitatea de a ac)iona cu fidelitate -i transparent n ap*rarea intereselor persoanelor repre entate n solu)ionarea conflictelor ap*rute n organi area activit*)ii vamale+ !apacitatea de a elabora proiecte de activitate profesional* n domeniul dreptului vamal+ !apacitatea de a lua deci ii orientate spre perfec)ionarea sistemului de drept n general -i a dreptului vamal %aspectul organi a)ional al acestuia&, n particular. Denumirea succint* a C6/peten el6r< c=eie 9peci*ice Abilit*)i analitice -i predictive !unoa-tere -i n)elegere Abilit*)i analitice -i predictive Abilit*)i analitice -i predictive Abilit*)i analitice -i predictive Abilit*)i de a nv*)a Descrierea competenelor la finali area !iclului $$ absolventul trebuie s*: s* anali e e -i s* utili e e formele de metodele de organi are a dreptului vamal+ s* n)eleag* procesul de organi are a activit*)ii vamale n Republica Moldova+ s* dea dovad* de capacit*)i de anali * -i sinte * ale informa)iei acumulate n domeniul organi *rii activit*)ii vamale+ s* nainte e solu)ii privind moderni area activit*)ii vamale n Republica Moldova prin utili area noilor cuno-tin)e+ s* elabore e argumente coerente privind activitatea vamal* n Republica Moldova din anali a cadrului legislativ n domeniu+ s* demonstre e inova)ie n argumentarea rolului -i locului organelor vamale ale Republicii Moldova n cadrul sistemului organelor de stat+ s* perfec)ione e abilit*)ile de comunicare n dependen)* de sc4imb*rile intervenite n domeniul activit*)ii vamale+ s* identifice probleme de cercetare n domeniul activit*)ii vamale -i organi *rii activit*)ii respective+ Ni2elul de9cript6ril6r de la Du>lin C

2.

5.

7.

:.

@.

A.

Abilit*)i de comunicare Abilit*)i analitice -i predictive

B.

C.

1?.

Aplicarea cuno-tin)elor -i trecerea de la teorie la practic* Abilit*)i analitice -i predictive Aplicarea cuno-tin)elor -i trecerea de la teorie la practic* Abilit*)i analitice -i predictive

11.

12.

15.

Abilit*)i analitice -i predictive Abilit*)i analitice -i predictive Aplicarea cuno-tin)elor -i trecerea de la teorie la practic* Abilit*)i de a nv*)a

17.

1:.

1@.

s* utili e e modalit*)i eficiente de formare a con-tiin)ei -i a culturii juridice ce vi ea * procesul organi a)ional al activit*)ii vamale+ s* ac)ione e n vederea ridic*rii nivelului calit*)ii actelor normative n domeniul organi *rii activit*)ii vamale -i a rela)iilor interpersonale+ s* monitori e e activitatea administra)iei vamale, precum -i acele sc4imb*ri intervenite n organi area activit*)ii vamale+ s* determine lacunele n drept n domeniul organi *rii activit*)ii vamale -i s* formule e ini)iative n vederea adopt*rii noilor norme de drept care ar reglementa mai eficient domeniul respectiv+ s* progno e e evolu)ia reglement*rilor vamale na)ionale n conte#tul de volt*rii economice, politice, sociale, culturale a societ*)ii+ s* interprete e normele de drept ce reglementea * activitatea vamal* din Republica Moldova -i procesul de organi are a activit*)ii date+ s* proiecte e activit*)i practice n domeniul activit*)ii vamale desf*-urate de organele vamale ale Republicii Moldova+ s* adapte e e#perien)a organelor vamale ale altor state la condi)iile mediului intern de func)ionare.

IV-

O)IECTIVE ?ENERALE

Cunoatere i nelegere 2a identifice obiectul de studiu al dreptului vamal 2a defineasca conceptul de activitate vamala 2a defineasca dreptul vamal ca ramura de Drept 2a descrie etapele de vamuire a marfurilor 2a determine rolul serviciului vamal in activitatea economica e#terna 2a determine rolul serviciului vamal in reglementarea activitatii economice e#terne 2a determine drepturile si obligatiile declarantilor si organelor vamale

Aplicare 2a generali e e particularitatile aplicarii normelor dreptului vamal la diferite etape de de voltare 2a generali e e particularitatile raportului juridic de impunere vamala 2a clasifice i voarele dreptului vamal 2* stabileasc* actele vamale necesare pentru fiecaretip de regim vamal 2a stabileasc* procedura de vamuire a m*rfurilor -i mijloacelor de transport
Integrare

2a evaluie e rolul activitatii vamale in de voltarea tarii 2* stabileasc* rolul -i locul dreptului vamal n sistemul ramurilor de drept 2* propun* noi metode de perfec)ionare -i simplificare a procedurii de v*muire -i controlul vamal. 2* propun* noi modalit*)i de supravec4ere vamal*. 2* propun* ini)iative legislative n domeniul activit*)ii vamale.
O)IECTIVE DE REFERIN:% $I UNIT%:I DE CON:INUT

O>iecti2e de re*erin ! ' s* defineasc* obiectul -i metoda ramurii de drept vamal ' s* determine elementele specifice ale raportului juridic de drept vamal ' s* identifice i voarele, rolul -i locul dreptului vamal n sistemul de drept -i n reglementarea activit*)ii economice e#terne ' s* defineasc* no)iunea -i con)inutul activit*)ii vamale ' s* determine rolul sistemului vamal

C6n inuturi
Dreptul 2a/al < ra/ur! de drept 9i di9ciplin! de 9tudiu

' Raportul de drept vamal -i subiec)ii acestora ' ,ormele de drept vamal ' $ voarele dreptului vamal ' (ocul -i rolul dreptului vamal n sistemul dreptului Su>iec ii dreptului 2a/al ' ,o)iunea, con)inutul -i structura activit*)ii vamale
C

' '

' ' '


' '

'

' ' '

n economiile contemporane s* defineasc* conceptul de sistem vamal s* stabileasc* drepturile -i obliga)iile persoanelor fi ice, juridice a declaran)ilor -i transportatorilor vamali. s* identifice actele vamale la trecerea peste frontiera vamal*. s* definesc* no)iunea -i statutul juridic al organelor vamale s* caracteri e e sistemul organelor vamale s* determine func)iile -i atribu)iile organelor vamale s* identifice formele -i metodele de reali are a politicii vamale -i a politicii fiscal'comerciale n opera)iunile de e#port'import s* identifice formele -i metodele de reali are a politicii vamale -i a politicii fiscal'comerciale n opera)iunile de e#port'import s* defineasc* no)iunea de tarif vamal -i utili area n practica interna)ional* s* caracteri e e tarifele vamale -i sistemul ta#elor vamale s* determine condi)iile de licen)iere a opera)iunilor de import'e#port

' 3olitica vamal* ' parte component* a politicii fiscal'comerciale ' !onceptul de sistem vamal ' ,o)iunea -i obiectivele org*ni *rii activit*)ii vamale ' ,o)iunea si statutul juridic al organelor vamale ' 2istema organelor vamale a R.M. ' Func)iile organi *rii -i conducerii activit*)ii vamale ' ;sen)a -i con)inutul procedurii organi *rii activit*)ii vamale Atribu)iile organelor vamale

' ' ' '

Re;le/entarea de 9tat a acti2it! ii c6/erciale e.terne. metodele reglement*rii de stat a activit*)ii comerciale e#terne. reglementarea tarifar* a opera)iunilor de import'e#port reglementarea netarifar* a opera)iunilor de import'e#port sistemul de licen)iere, cotare.

' s* defineasc* principiile generale de trecere a m*rfurilor peste frontiera vamal* ' s* determine drepturile -i obliga)iile persoanei fi ice la deplasarea m*rfurilor -i mijloacelor b*ne-ti peste frontiera vamal* ' s* stabileasc* condi)iile de deplasare a m*rfurilor peste frontiera vamal* ' s* determine condi)iile de trecere peste frontiera vamal* a mijloacelor de transport

Re;le/entarea @uridica a trecerii /ar*uril6r, /i@l6acel6r de tran9p6rt 9i /i@l6acel6r >ane9ti pe9te *r6ntiera 2a/ala a Repu>licii M6ld62a ' 3rincipii generale de trecere a m*rfurilor -i mijloacelor b*ne-ti peste frontiera vamal* a Republicii Moldova ' 8recerea frontierei vamale cu mijloace de transport ' Regimul juridic al bunurilor ce apar)in persoanelor fi ice ' Autori area trecerii peste frontiera
1?

' s* defineasc* metodele reglement*rii de stat a activit*)ii economice e#terne ' s* defineasc* no)iunea de tarif vamal ' s* determine rolul -i locul tarifului vamal n reglementarea activit*)ii economice e#terne ' s* identifice instrumentele de te4nic* vamal* n reglementarea opera)iunilor de import'e#port ' s* defineasc* no)iunea de ta#a vamal* ' s* determine drepturile de import -i e#port aplicate ' s* determine ba a de calcul a drepturilor de import -i e#port ' s* determine procedura aplic*rii ta#ei vamale ' s* determine fun)iile ta#ei vamale ca instrument de politic* fiscal comercial* ' s* defineasc* procedura de v*muire ' s* determine procedura de perfectare a actelor vamale ' s* determine condi)iile autori *rii trecerii peste frontiera vamal* ' s* determine etapele de v*muire -i declarare a m*rfurilor -i mijloacelor de transport ' s* determine rolul -i locul broEerului vamal la perfectarea actelor vamale ' s* determine drepturile -i obliga)iile declarantului n procesul de v*muire ' s* defineasc* no)iunea -i formele controlului vamal ' s* identifice scopul controlului vamal ' s* determine etapele controlului vamal ' s* determine drepturile -i obliga)iile

' ' ' ' '

vamal* !ontrolul importului Defini)ia -i clasificarea tarifului vamal ,orme interna)ionale privind folosirea tarifelor vamale 2istemul armoni at de descriere -i codificare a m*rfurilor $nstrumente de te4nic* vamal* -i tarifar* practicate de )*rile care folosesc tarife vamale Drepturile de i/p6rt<e.p6rt,o)iunea -i natura juridic* a ta#ei vamale Func)ia ta#ei vamale 8a#a pe valoare ad*ugat* 3rocedura aplic*rii -i perceperii ta#ei pentru proceduri vamale Func)ia ta#ei vamale ca instrument fiscal V!/uirea /!r*uril6r de i/p6rt< e.p6rt3rincipii generale privind perfectarea actelor vamale. 9pera)iuni prealabile. Autori area trecerii peste frontiera vamal* -i acordarea liberului de vam* 3rincipii generale de perfectare a actelor vamale sub acoperirea !arnetului 8$R DroEerul vamal Declara)ia vamal* n detaliu

' ' ' ' '

' ' ' ' '

C6ntr6lul 2a/al ' ,o)iunea esen)a si con)inutul controlului vamal ' Direc)iile principiile de organi are a controlului vamal ' 3articularit*)i esen)iale ale controlului vamal
11

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

organelor vamale la efectuarea controlului vamal s* determine procedura efectu*rii controlului vamal s* determine drepturile -i obliga)iile declaran)ilor s* defineasc* no)iunea de regim vamal -i destina)ie vamal* s* determine procedura de acordare a regimurilor vamale s* determine condi)iile de plasare a m*rfurilor sub regimuri vamale s* determine procedura de v*muire pentru fiecare tip de regim vamal -i destina)ie vamal* s* determine m*surile de politic* economic* aplicat* m*rfurilor pentru fiecare tip de regim vamal s* defineasc* metodele de stabilire a valorii n vam* s* determine principiile de aplicare a metodelor de stabilire a valorii n vam* s* determine condi)iile de aplicare a metodelor de stabilire a valorii n vam* s* determine drepturile -i obliga)iile declaran)ilor -i organelor vamale la stabilirea valorii n vam*

' Formele controlului vamal

' ' ' ' ' ' '

Regimurile vamale ,o)iune -i tipurile regimurilor vamale $mportul pentru circula)ia liber* 8ran itul 3erfec)ionarea activ* 8ransformarea sub supraveg4erea vamal* 3erfec)ionarea pasiv* ;#portul

' s* defineasc* no)iunea de contraven)ie vamal* ' s* determine actele de procedur* n ca de contraven)ie vamal* ' s* determine procedura de atac a deci iilor organelor vamale ' s* determine procedura e#amin*rii ca urilor de contraven)ie

Meto ele e sta!ilire a valorii m"r#urilor ' 2istemele de determinare a valorii n vam* a m*rfurilor ' Metodele de determinare a valorii n vam* a m*rfii -i modul de aplicare a lor ' Metodele de determinare a valorii n vam* a m*rfii n ba a valorii tran ac)iei cu marfa respectiv* ori n ba a pre)ului efectiv pl*tit sau de pl*tit ' Metodele de determinare a valorii n vam* a m*rfii n ba a valorii tran ac)iei cu marf* identic* ' Metodele de determinare a valorii n vam* a m*rfii n ba a valorii tran ac)iei cu marf* similar* R"spun erea $uri ic" n reptul vamal ' ,o)iunea -i tipurile r*spunderii n dreptul vamal ' !ontraven)iile vamale -i r*spunderea pentru s*vr-irea lor %sanc)iunile& ' Actele de procedur* ' Atacarea deci iei organului vamal asupra ca ului de contraven)ie vamal* ' R*spunderea pentru infrac)iunile din
12

domeniul activit*)ii vamale.

VI- LUCRUL INDIVIDUAL %r . (Pro usul preconi&at 'trategii e reali&are Criterii e evaluare Termen e reali&are

< Te7e de licen !

< Pr6iectarea etapel6r ,i d6cu/entarea

< 9u9 inerea te7el6rA

C6n*6r/ ;ra*icului 9ta>ilit C6n*6r/ ;ra*icului 9ta>ilit C6n*6r/ ;ra*icului 9ta>ilit C6n*6r/ ;ra*icului 9ta>ilit C6n*6r/ ;ra*icului 9ta>ilit

&-

< Studii de ca7

< Anali7a, re*lec ii critice

< pre7entarea re7ultatel6r < ela>6rarea ,i pu>licarea artic6lel6r ,tiin i*iceA < participarea la c6ncur9uri ,tiin i*iceA < pre7entarea re7ultatel6r

4-

< Pr6iecte8re7u/at

< Pre7entarea in2e9ti;a iei

0-

< C6ncur9uri B6li/piad!C < Anali7a practicii

< Studiu >i>li6;ra*ic

3-

< Lecturarea

VII- )I)ILIO?RAFIE SELECTIV%

'urse octrinale( 1. !ornel !a acu, F4eorg4e !araiani, ."*muirea m*rfurilor de e#port 1 import/, Ducure-ti, 1CC@+ 2. F4eorg4e !araiani .Reglament*ri interne -i interna)ionale privind v*muirea m*rfurilor/, Ducure-ti, 1CCA+ 5. $on 2uceav*, .!odul -i Regulamentul "amal/, ;ditura !ris DooE Gniversal, Ducure-ti, 1CCA+ 7. $on 2uceav*, .Drept vamal/, ;ditura !ris DooE Gniversal, Ducure-ti, 1CCA+ :. ."alorea n vam* a m*rfurilor de import: Reglement*ri -i comentarii/, (umina (e#, Ducure-ti, 1CCB+ @. F4eorg4e. !araiani, H(e#icon de termeni n domeniul transportului -i a v*muirii/, (umina (e#, Ducure-ti, 2???+ A.
F4eorg4e !araiani, Felu Itefan Diaconu, .Regimurile suspensive n legisla)ia vamal* comunitar* -i n cea rom6neasc*/, (umina (e#, Ducure-ti, 2???+

B. F4eorg4e !araiani, HManualul pentru declaran)ii -i e#per)ii vamali/, (umina (e#, Ducure-ti, 2??1+ 15

C. F4enadie Radu, Drept vamal comunitar, curs univesitar, !4i-in*u, 8acis 2??1+ 1?. F4eorg4e !araiani, Felu Itefan Diaconu, .8ariful vamal integrat/, (umina (e#, Ducure-ti, 2??2+ 11. $oan !ondor, 2ilvia !ristea !ondor, HDrept vamal -i fiscal/, (umina (e# Ducure-ti, 2??2+ 12. F4enadie Radu, 2tudiu comparativ privind regulile de origine, !4i-in*u, 8acis 2??2+ 15. F4eorg4e !araiani, Felu Itefan Diaconu, H8e4nici vamale de facilitare a interna)ional/, All DecE, Ducure-ti, 2??5+ 17. !armen Mladen ,,Drept vamal rom6nesc -i comunitar/, ;ditura economica, Ducure-ti, 2??5+ 1:. Mi4aela Delu, !osmin Joldes, (aura Marinal, ,,2istemul vamal/, ;conomica, Ducure-ti, 2??5+ 1@. $oan 3opa ,,2istemul vamal/, ;conomica, Ducure-ti, 2??5+ 1A. 1B. 1C.
A.8. Moldovan, Drept vamal, ;d. !.K. DecE, Ducure-ti, 2??@+ "alorile n vam* 1 culegere de acte normative, (umina

comer)ului

(e#, Ducure-ti, 2??@+

L. Mladen Drept vamal comunitar 1 culegere de practic* judiciar*, ;ditura 2itec4 !raiova 2??B+

2?. M.N. OPQRSTU, .VWXPYZUURZ SZYTXR/, L[WS\, ]P^\_W 1CCB+ 21. `^UP_R aWXPYZUUPbP cZdW, efZgUT\ [Pc PghZi SZcW\jTT, k.l.mSWbWUP_W, `M` .n\PUPXT\W/, ]P^\_W 1CCB+ 22. k.M. LPdPYZUjP_, M.k. NZ^aZSP_, .n\^[ZSaTQW _ aWXPYZUUPX cZdZ/, NWo\W, NP_P^TgTS^\ 1CCB+ 25. p. N. lWgSTfTcQe, .qP^^Ti^\PZ aWXPYZUUPZ [SW_P/, .NPSXW/, ]P^\_W 2??1 27.
O.l. pPST^P_, .]ZYcoUWSPcUPZ aWXPYZUUPZ [SW_P/, efZg. [P^PgTZ. rQc. 2'Z. cP[., rQc'_P qemN, ]P^\_W 2??1+

2:. k. m. sWSTfZ_, N. L. lTdtXoacTUP_W, .VWXPYZUURZ [SZ^ao[dZUTu/, ]P^\_W 2??1+ 2@. O. O. LWUcSP_^\Ti, .]ZYcoUWSPcUPZ aWXPYZUUPZ [SW_P/, .vUWUTZ/, OTZ_ 2??2+

rQc. .n\QWXZU/,

2A. L. k. wWdT[P_, .VWXPYZUUPZ [SW_P/, efZgUT\ 5'Z TQc. ]P^\_W, .vZSjWdP']/, ]P^\_W 2??@+ 2B. m.k. xoy_TfZ_, .VWXPYZUUPZ [SW_P/, efZgUPZ [P^PgTZ, rQc. .zUTaT/, ]P^\_W 2??@+ 2C. `.k. ]PdfWUP_W, ].k. OPbWU, .VWXPYZUUPZ cZdP/, rQc .{ZUT\^/, ]P^\_W 2??A+ 5?. .VWXPYZUUPZ [SW_P/, efZgUT\ [Pc qZc. ].]. qW^^PdP_W, N.m. nSTW|_TdT rQc. .zUTaT/, ]P^\_W, 2??A+ 51. p.N. NPQcSWfZ_, .VWXPYZUUPZ [SW_P/, efZgUT\, rQc. .kPdaZS^ Odo_ZS/ 2??A+ 52. L. r. r^aPXTU /VWXPYZUUPZ P}PSXdZUTZ T [STXZUZUTZ aWXPYZUURy SZYTXP_/, rQc. /mZdP_Pi c_PS/, 2??B+ 55. r.k. VTXP|ZU\P, .VWXPYZUUPZ [SW_P qP^^TT/, efZgUT\ LZSTu: kR^|ZZ PgSWQP_WUTZ, rQc. .{ZUT\^/, ]P^\_W 2??B+ 57. r.k. VTXP|ZU\P, .McXTUT^aSWaT_UWu Pa_Za^a_ZUUP^at QW [SW_PUWSo|ZUTu _ PgdW^aT aWXPYZUUPbP cZdW/, rQc. .{ZUT\^/ LZSTu: kR^|ZZ PgSWQP_WUTZ, ]P^\_W 2??B+ 5:. `.k. lPdogt, k.k. ~SZXTU, .VWXPYZUUPZ [SW_P/, efZgUT\, rQc. NPSXW, ]P^\_W 2??C+ 17

5@. A. k. VPd\o|\TU, /VWXPYZUUPZ cZdP/, rQc. /kR^|ZZ PgSWQP_WUTZ/, ]P^\_W, 2??C+ 5A. MUcSTW|TU w.M., L_TUoyP_ k.l., pWdW\TU k.k., .VWXPYZUUPZ [SW_P/ efZgUT\, ]WbT^aS, ]P^\_W, 2?1?+ 5B. .k. mW_RcP_, .VWXPYZUUPZ [SW_P/, OPU^[Z\a dZ\jTi, rQc. STPS TQcWa 2?1?. rQc.

Acte normative )i&voare #ormale*.


1. !onstitu)ia Republicii Moldova, adoptat* la 2A iulie 1CC7+ 2. !odul "amal al Republicii Moldova, (egea nr.117C'$" din 2?.?A.2???+ 5. !odul fiscal %titlul $$$ -i titlul $"&, (egea nr.11@5'$$$ din 27.?7.1CCA. 7. (egea cu privire la tariful vamal nr.15B?'$$$ din 2?.11.1CCA+ :. (egea pentru punerea Dn aplicare a titlului III al C6dului *i9cal, nr.171A'$$$ din 1A.12.1CCA+ @. (egea cu privire la repatrierea mijloacelor b*ne-ti, m*rfurilor -i serviciilor ob)inute n urma activit*)ii economice e#terne, nr.17@@'$$$ din 2C.?1.1CCB+ A. (e;ea pentru punerea Dn aplicare a titlului IV din C6dul *i9cal, nr.1?:7'$" din 1@.?@.2???+ B. (egea privind m*surile antidumping, compensatorii -i de salvagardare, nr.B2?'$" din 1A.?2.2???+ C. (egea reglement*rii de stat a activit*)ii comeciale e#terne, nr.1?51' $" din ?B.?@.2???+ 1?. (egea serviciului n organele vamale, nr.11:?'$" din 2?.?A.2???+ 11. (egea cu pri2ire la c6ntr6lul e.p6rtului, ree.p6rtului, i/p6rtului ,i tran7itului de /!r*uri 9trate;ice, nr. 11@5 din 2@.?A.2???+ 12. (egea cu privire la onele economice libere, nr.77?'" din 2A.?A.2??1+ 15. (egea privind reglementarea prin licen)iere a activit*)ii de ntreprin *tor, nr.7:1'" din 5?.?A.2??1+ 17. (egea cu privire la modul de introducere -i scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de c*tre persoane fi ice, nr.1:@C'" din 2?.12.2??2+ 1:. (egea privind protec)ia consumatorilor, nr.1?: din 15.?5.2??5+ 1@. (egea privind reglemetarea valutar*, nr.@2'"$ din 21.?5.2??B+

1: