Sunteți pe pagina 1din 30

124

M`surarea m`rimilor neelectrice

5. M~SURAREA DEBITULUI
5.1. Generalit`\i 5.1.1. Defini\ii Debitul reprezint` cantitatea de material transportat` [n unitatea de timp. Acesta se poate exprima ca: Debit masic: Debit volumic: Debit gravimetric: unde:

Qm = wA

(5.1)

Qv = wA =

Qm

(5.2) (5.3)

Qg = gwA = gQm = gQv

densitatea fluidului [kg/m3]


w viteza de curgere [m/s] A aria sec\iunii de curgere [m2] g accelera\ia gravita\ional` [m/s2]

Aparatul cu care se m`soar` debite se nume]te debitmetru . 5.1.2. Unit`\i de m`sur` [n S.I. kg/s m3/s N/s alte unit`\i de m`sur` t/h m3/h, l/s

Debit masic: Debit volumic: Debit gravimetric: 5.1.3.

Tipuri de aparate de m`sur`

Clasificarea debitmetrelor dup` principiul de func\ionare: cu modificarea geometriei de curgere: se m`soar` diferen\a de presiune datorat` unui dispozitiv de stranglare sau schimb`rii direc\iei de curegere cu tuburi de presiune: se determin` viteza fluidului prin presiunea dinamic` cu turbin`: se m`soar` viteza de rota\ie a paletelor unei turbine cu echilibru de for\e: se m`soar` punctul de echilibru al unui plutitor volumice: se contorizeaz` num`rul de volume discrete transferate electromagnetice: m`soar` c@mpul magnetic indus printr-un magnet [n fluid

M`surarea debitului

125

cu efect Vortex: se m`soar` frecven\a de desprindere a turbioanelor provocate de un element perturbator introdus [n curentul de fluid ultrasonice: se determin` modific`rile unui semnal ultrasonic transmis printr-un fluid (modificarea timpului de tranzit sau a frecven\ei semnalului reflectat) masice: m`soar` debite masice (efect Coriolis, procedee termice) Cele mai des utilizate debitmetre sunt cele cu dispozitive de strangulare, cele volumice, rotametrele ]i, ceva mai pu\in, debitmetrele electromagnetice. Dintre debitmetrele mai nou ap`rute, c@]tig` teren cele masice ]i cu efect Coriolis. Fa\` de debitmetrele cu ultrasunete ]i Vortex exist` re\ineri pentru utilizare. 5.2. Debitmetre cu modificarea geometriei de curgere 5.2.1. Debitmetre cu dispozitive de strangulare Principiul de func\ionare: Sunt aparatele cel mai des utilizate pentru m`surarea debitului. Debitul de se ob\ine indirect, prin diferen\a de presiune dintre dou` puncte ale fluidului. Pentru a ob\ine o diferen\` de presiune sensibil` pe o distan\` mic`, [ntre punctele de m`sur` a presiunii se introduce un dispozitiv de strangulare, astflel [nc@t s` se genereze o pierdere local` de presiune. Acesta duce la: - cre]terea vitezei fluidului prin orificiu (datorit` reducerii sec\iunii de curgere) - cre]terea turbulen\ei - cre]terea frec`rii de pere\i - aparitia unei pierderi de presiune proportionale cu debitul de fluid - cre]terea temperaturii (efect secundar) Pierderea local` de presiune se calculeaz` dup` rela\ia lui Weisbach:

p = p1 p 2 =
unde:

w2 2

[Pa]

(5.4)

- densitatea fluidului [kg/m3]


w viteza de curgere [m/s]

p1, p2 - presiunea amonte/ aval de elementul de strangulare [Pa]

coeficientul local de pierderi de presiune


Dac` se [nlocuie]te:

w=
rezult`:

Q A

(5.5)

- debitul volumic: Q = A

2( p1 p 2 )

[m3/s]

(5.6)

126

M`surarea m`rimilor neelectrice

- debitul masic:

D = A 2 ( p1 p 2 ) 1

[kg/s]

(5.7)

[n care s-a definit coeficientul de debit: =

(5.8)

Coeficientul de debit este o m`rime adimensional` care se determin` experimental [n func\ie de tipul rezisten\ei locale, calitatea suprafe\ei pere\ilor ]i pozi\ia prizelor de presiune. Dispozitivele de strangulare (diafragm`, ajutaj sau tub Venturi) se fabric` din: alam`, bronz pentru ap`; o\el de calitate - pentru abur supra[nc`lzit, aer umed, gaze, lichide; o\el inoxidabil - pentru fluide corozive. Avantaje ]i limit`ri: introduc pierderi de presiune locale (permanente) cele mai mici la tubul Venturi ]i cele mai mari la diafragm` rezult` costuri suplimentare pentru pompare diferen\a de presiune generat` cea mai mic` la tubul Venturi ]i cea mai ridicat` la diafragm` pre\ sc`zut (cea mai ieftin` este diafragma ]i cel mai scump tubul Venturi) nu are componente [n mi]care montaj ]i [ntre\inere u]oar` se corodeaz` [n timp (cel mai bine rezist` tubul Venturi ]i cel mai pu\in diafragma) rezult` erori de m`sur` necesit` o por\iune liniar` de conduct` [nainte ]i dup` dispozitivul de strangulare, pentru relaxarea curgerii valoarea m`surat` este influen\at` de: locul de amplasare al prizelor de presiune criteriul Reynolds, dimensiunile dispozitivului de strangulare ]i ale conductei, parametrii de stare ai fluidului (presiune, temperatur`, densitate etc.), prezen\a rezisten\elor locale [n apropierea dispozitivului de strangulare. 5.2.1.1. Diafragma Diafragma const` dintr-o plac` metalic` care are [n interior un orificiu de dimensiuni cunoscute. Aceasta se monteaz` [n interiorul conductei. Inainte de diafragm` presiunea static` are o mic` cre]tere, datorit` turbulen\elor de curgere ce apar [n lungul conductei (fig.5.1). Dup` intrarea [n diafragm`, datorit` frec`rilor ]i turbulen\elor, o parte din energia fluidului se transform` [n energie sonor` ]i c`ldur`. Ca urmare, are loc o sc`dere accentuat` a presiunii. Presiunea minim` (]i viteza maxim`) se atinge pu\in dup` ie]irea din diafragm`, [ntr-un punct denumit vena contracta. Dup` acest punct, viteza [ncepe s` scad` ]i ca urmare, presiunea s` creasc`. Cre]terea de presiune nu are loc p@n` la valoarea ini\ial`, diferen\a reprezent@nd pierderea local` de presiune [n diafragm`.

M`surarea debitului Profilul presiunii Diferen\` max. de presiune Pierdere local` de presiune

127

Diafragm`

vena contracta Fig. 5.1 Diafragma

Clasificarea diafragmelor dup` amplasarea prizelor de presiune (fig.5.2): - la flan]` (figura 5.2 a), - la col\ (figura 5.2 b), - la vena contracta (figura 5.2 c)

(a) la flan]`

(b) la col\

(c) la vena contracta

Fig. 5.2 Variante de amplasare a prizelor de presiune

Clasificarea diafragmelor dup` amplasarea orificiului (fig.5.3): - concentric: pentru fluide monofazice din conducte orizontale sau verticale - excentric: pentru fluide bifazice din conducte orizontale. Diafragma se monteaz` cu excentricitatea [n zona [n care apare a doua faz`: - dac` a doua faz` este gaz: sus - dac` a doua faz` este lichid [n gaz sau suspensii solide [n lichid: jos

concentrice

excentrice circulare

excentrice cu segment

Fig. 5.3 Variante de diafragme [n func\ie de forma ]i amplasarea orificiului

128

M`surarea m`rimilor neelectrice

Clasificarea diafragmelor dup` forma orificiului (fig.5.3): - circular - cu segment: pentru eliminarea celei de-a doua faze Clasificarea diafragmelor dup` profilul diafragmei (figura 5.4): - cu muchie ascu\it` (fig. 5.4 - a): Este profilul cel mai des utilizat. Diafragma se monteaz` astfel [nc@t s` preia v@na de fluid cu muchia ascu\it`. - cu muchie te]it` (fig. 5.4 - b): Diafragma se monteaz` astfel [nc@t s` preia v@na de fluid cu partea de muchie teit`. - cu muchie dreapt` (fig. 5.4 - c): Se utilizeaz` pentru debite bidirec\ionale.
muchie ascu\it` debit (a) muchie te]it` debit (b) Fig. 5.4 Profile de diafragme f`r` te]itur` debit (c)

Diafragma se poate utiliza pentru lichide, gaze ]i abur cu parametrii modera\i. Aceasta nu se utilizeaz` pentru fluide v@scoase, cu impurit`\i sau pentru abur umed (datorit` eroziunii mari a diafragmei ]i a posibilit`\ii de [nfundare). 5.2.1.2. Ajutajul Ajutajul este un orificiu calibrat care are la intrare o parte racordat` lin ]i la ie]ire o parte cilindric` dreapt` (figura 5.5). Principiul de func\ionare al ajutajului este acela]i cu al diafragmei. Dac` se m`soar` presiunea n amonte ]i n aval de ajutaj, rezult` debitul (rela\iile 5.6 ]i 5.7). Ajutajul se utilizeaz` pentru lichide ]i gaze cu viteze mari de curgere ]i parametrii (presiune, temperatur`) modera\i.

Fig. 5.5 Ajutaj

5.2.1.3. Tubul Venturi Tubul Venturi const` dintr-un orificiu calibrat care are la intrare un con convergent, la mijloc o parte cilindric` ]i la ie]ire un con divergent (figura 5.6). Acesta se poate utiliza pentru lichide ]i gaze cu parametrii modera\i.

Fig. 5.6 Tub Venturi

M`surarea debitului

129

5.2.2. Debitmetru cu cot pe


Fc pi

(presiune mai mare)

(presiune mai mic`) Fig. 5.7 Tub Venturi

Debitmetrul cu cot se bazeaz` pe for\a centrifug` generat` de fluid la trecerea prin coturi de conduct` (fig.5.7). Presiunea exercitat` asupra peretelui exterior este mai mare dec@t cea exercitat` asupra peretelui interior. Debitul se ob\ine din rela\iile (5.6) ]i (5.7).

Avantaje ]i limit`ri: se elimin` problemele legate de eroziunea dispozitivului de strangulare (recomandat pentru abur saturat cu parametrii ridica\i) nu se introduc pierderi de presiune locale suplimentare diferen\a de presiune (]i deci precizia de m`sur`) are o valoare relativ mic` 5.3. Debitmetre cu determinarea vitezei de curgere 5.3.1. Debitmetre cu turbin` Debitmetrul cu turbin` se utilizeaz` pentru lichide ]i gaze. Acesta con\ine un rotor u]or cu palete radiale ]i un traductor pentru m`surarea vitezei de rota\ie (propor\ional` cu viteza fluidului, deci cu debitul). Rotorul poate avea axul [n lugul axului conductei (figura 5.8 a) sau perpendicular pe acesta (figura 5.8 b). In func\ie de fluid, acesta se construie]te din: aluminiu, o\el inoxidabil, monel, titan, plastic etc.
traductor rotor

(a) cu axul [n lungul conductei

(b) cu axul perpendicular pe conduct`

Fig. 5.8 Debitmetru cu turbin`

Traductorul se utilizeaz` pentru transmiterea vitezei de rota\ie a paletelor [n afara conductei. Cele mai des utilizate traductoare sunt cele electrice bazate pe induc\ia electromagnetic`: reluctiv (fig.5.9) ]i inductiv (fig.5.10).

130

M`surarea m`rimilor neelectrice

Magnet Bobin`

Palet`

Debitmetrul cu traductor reluctiv cuprinde (fig. 5.9) un rotor cu paletele confec\ionate dintr-un material magnetizabil, iar [n exteriorul conductei o bobin` [nf`]urat` pe un magnet permanent. Trecerea paletelor prin dreptul magnetului distorsioneaz` c@mpul magnetic. Ca urmare, [n bobin` se induce o tensiune pulsatorie. Frecven\a impulsurilor de tensiune este direct propor\ional` cu viteza de rota\ie a rotorului ]i cu debitul de fluid.

Fig. 5.9 Debitmetru cu turbin` reluctiv

bobin`

palet`

magnet permanent

Debitmetrul cu traductor inductiv (fig. 5.10) con\ine un magnet puternic inclus [n rotor (sau una/mai multe palete confec\ionate dintrun material magnetic), iar [n exteriorul conductei o bobin` [nf`]urat` pe un miez dintrun material magnetizabil. La trecerea paletei prin dreptul miezului se induce [n bobin` o tensiune pulsatorie. Frecven\a impulsurilor este direct propor\ional` cu viteza de rota\ie a rotorului ]i cu debitul.

Fig. 5.10 Debitmetru cu turbin` inductiv

Avantaje ]i limit`ri: precizie bun` valoarea m`surat` este influen\at` de v@scozitatea fluidului c@mpul magnetic poate fi perturbat din exterior sensibil la ]ocuri mecanice, la murd`rie (se ancraseaz`) men\inerea direc\iei turbinei reprezint` o problem` aparatul nu r`spunde instantaneu la varia\iile de debit, datorit` iner\iei pieselor mobile (nu este recomandat pentru m`surarea debitelor rapid variabile) Variante constructive: Debitmetru cu turbin` de inser\ie Debitmetrul cu turbin` de inser\ie este utilizat pentru conducte cu diametru mare (sisteme de alimentare cu ap`, conducte pentru irigare etc.). Acesta utilizeaz` o microturbin` cu diametru mai mic dec@t cel al conductei (figura 5.11). Microturbina este legat` de traductor printr-un cablu de leg`tur`.

M`surarea debitului traductor cablu microturbin`

131

Viteza de rota\ie a paletelor turbinei se m`soar` prin induc\ie magnetic`, cu ajutorul unei bobine amplasate la cap`tul cablului de leg`tur`.

Fig. 5.11 Debitmetru cu turbin` de inser\ie

Avantaje ]i limit`ri: aparat portabil (poate fi introdus/extras din conduct` [n plin` sarcin`) ieftin precizie sc`zut`, mai ales [n cazul debitelor mici timp de r`spuns mai scurt ntreinere u]oar` (schimbare facil` a rotorului) m`soar` viteza punctual (nu se m`soar` o vitez` medie). Mori]ca hidraulic` Mori]ca hidraulic` se utilizeaz` pentru m`surarea debitului din conducte cu diametru mare, canale deschise, r@uri etc. Mori]ca hidraulic` are acela]i principiu de func\ionare cu cel al debitmetrului cu turbin`. Aparatul cuprinde (figura 5.12): - un rotor cu axul perpendicular pe direc\ia de curgere, amplasat deasupra fluidului [n curgere - un traductor pentru m`surarea vitezei de rota\ie a rotorului

Fig. 5.12 Mori]c` hidraulic`

Ca ]i turbina de inser\ie, mori]ca hidraulic` este un aparat ieftin, dar cu precizie sc`zut` (mai ales [n cazul debitelor reduse). 5.3.2. Tuburi de presiune Func\ionarea tuburilor de presiune se bazeaz` pe defini\ia presiunii totale a fluidului, ca sum` dintre presiunea static` ps ]i presiunea dinamic` pd:

pt = p s + p d = p s +

w2 2g

[mca]

(5.9)

132

M`surarea m`rimilor neelectrice

Dac` se m`soar` ps ]i pd, prin calcul se ob\ine viteza, respectiv debitul de fluid:

Q = wA = 2 g ( pt p s ) A
Amplasarea prizelor de presiune :

[m3/s]

(5.10)

Priza pentru m`surarea presiunii statice: (se amplaseaz` astfel [nc@t s` se minimizeze componenta cinetic` din valoarea presiunii statice): - [n zone cu turbulen\` sc`zut`: pe peretele conductei - [n curentul de fluid: perpendicular sau [n sens opus direc\iei de curgere. Priza pentru m`surarea presiunii totale: [n lungul liniilor de curent (pentru a prelua impactul v@nei de fluid; at@t componenta static` c@t ]i cea dinamic`) Variante constructive: Tubul Pitot
pt Ps

Fig. 5.13 Tubul Pitot

Aparatul const` dintr-un tub cu perete dublu, introdus perpendicular pe direc\ia de curgere (figura 5.13). Fiecare din cei doi cilindri din tub are c@te un orificiu de leg`tur` cu procesul: - cilindrul interior - [n v@rful tubului (pentru m`surarea presiunii statice) - cilindrul exterior - lateral, orientat astfel [nc@t s` preia v@na de fluid (pentru m`surarea presiunii totale). Prizele de presiune sunt legate la un manometru diferen\ial, astfel [nc@t s` se ob\in` direct presiunea dinamic`. Cunosc@nd presiunea dinamic`, prin calcul rezult` viteza ([ntr-un singur punct al fluidului !).

Tubul Pitot se amplaseaz` astfel [nc@t s` m`soare o vitez` medie a fluidului: - pentru aer sau gaz: [n partea superioar` (se evit` condensul) - pentru lichid sau vapori: [n partea inferioar` (evit` bulele de aer). Avantaje ]i limit`ri: simplu, ieftin nu are componente [n mi]care produce pierderi de presiune mici surse de erori: modificarea profilului de viteze, [nfundarea prizelor de presiune.

M`surarea debitului

133

Tubul Pitot se utilizeaz` pentru m`sur`tori de importan\` secundar`, la care pre\ul are o importan\` major` sau [n conducte cu diametru mare. Tubul Pitot cu medierea suprafe\ei Se utilizeaz` pentru m`surarea debitelor mari de aer (fig.5.14). Aparatul este compus din mai multe tuburi Pitot clasice dispuse astfel [nc@t s` acopere [ntreaga sec\iune transversal` a conductei. In acest fel, se m`soar` presiunea static` ]i total` pentru fiecare segment al sec\iunii transversale ]i se ob\ine o estimare mai corect` a vitezei medii ]i a debitului mediu.
Fig. 5.14 Tub Pitot cu medierea suprafe\ei

Debitmetru Annubar

pt

ps

Debitmetrul Annubar este derivat din tubul Pitot. Aparatul este compus din dou` tuburi (figura 5.15): un tub cu un orificiu spre aval, amplasat [n centrul conductei: m`soar` presiunea static` un tub cu patru orificii spre amonte: m`soar` presiunea total` [n patru puncte ]i o mediaz`. Avantajul Annubarului este acela c` se determin` o vitez` medie a fluidului, valoarea m`surat` nemaifiind at@t de mult influen\at` de tipul curgerii ]i de amplasarea aparatului.

Fig. 5.15 Debitmetru Annubar

5.4. Debitmetre cu echilibru de for\e Se bazeaz` pe echilibrarea for\elor ce ac\ioneaz` asupra unui obiect (plutitor) aflat [n interiorul conductei. 5.4.1. Rotametru Rotametrul se utilizeaz` pentru m`surarea debitelor lichidelor sau gazelor. Principiul de func\ionare se bazeaz` pe deplasarea unui plutitor [n interiorul unui tub tronconic vertical prin care circul` fluidul. Fluidul intr` pe la baza aparatului. Curentul de fluid ridic` plutitorul p@n` la [n`l\imea la care for\ele ce ac\ioneaz` asupra lui se echilibreaz`. Pozi\ia plutitorului depinde de debit ]i de sec\iunea circular` din jurul s`u.

134

M`surarea m`rimilor neelectrice

For\ele care ac\ioneaz` asupra plutitorului sunt (fig. 5.16):


p2 Fp1 Fa

- greutatea plutitorului: G = V p p g - for\a arhimedic`: Fa = V p f g - for\a exercitat` de presiune de jos [n sus: Fp1 = p1 Ap - for\a exercitat` de presiune de sus [n jos: F p 2 = p 2 A p - for\a de frecare dintre fluid ]i plutitor: F f

Ff
Fp2 p1 G

unde: p, f densitatea plutitorului/fluidului [kg/m3] p1, p2 presiune fluidului [nainte/dup` plutitor [Pa] Fluid Ap sec\iunea plutitorului [m2] Fig. 5.16 Rotametru Dac` se neglijeaz` frecarea dintre fluid ]i plutitor, la echilibru:

G + F p 2 = Fa + F p1
Diferen\a fo\elor Fp1 ]i Fp2 se exprim` ca o pierdere local` de presiune:

(5.11)

Fp = F p1 F p 2 = A p p loc = A p

w2 2

(5.12)

Explicit@nd rela\iile de calcul ale for\elor, se ob\ine debitul volumic:

Q = (A A p )w = (A A p ) 2 gV p
[n care:

p f A p f

(5.13)

A sec\iunea conductei [m2] A A p sec\iunea inelar` de curgere din jurul plutitorului [m2]

Observa\ie: Valoarea m`surat` este influen\at` de parametrii fluidului (presiune, temperatur`, densitate, v@scozitate), deci trebuie f`cute corec\ii. Denumirea de rotametru vine de la mi]carea de rota\ie a plutitorului, (datorat` unor crest`turi din partea superioar`), prin care este men\inut pe axa de simetrie a tubului, [mpiedic@nd frecarea sau aderarea la peretele tubului. Condi\ii pentru utilizarea rotametrului: - tubul trebuie s` fie vertical - fluidul trebuie s` intre [n tub pe la partea inferioar` - plutitorul trebuie s` aibe densitate mai mare dec@t fluidul m`surat (de obicei se face din metal, o\el inox, sticl` sau plastic)

M`surarea debitului

135

Tubul tronconic se fabric` din: sticl` (cel mai des), plastic sau metal (caz [n care se utilizeaz` un plutitor metalic care atrage un indicator magnetic din exteriorul tubului). Avantaje ]i limit`ri: simplu ]i ieftin montaj ]i [ntre\inere u]oar` nu necesit` surs` de alimentare pierderi de presiune mici ]i relativ constante [n aparat scal` liniar` domeniu mare de m`sur` se pot m`sura debite foarte mici se poate cre]te precizia prin cre]terea lungimii de parcurs a plutitorului nu are erori de histerezis se poate utiliza pentru lichide, gaze ]i abur. 5.4.2. Debitmetru cu arc

Debitmetrul cu arc (fig.5.17) func\ioneaz` pe acela]i principiu ca ]i rotametrul, dar [n locul for\ei gravita\ionale se utilizeaz` un arc.

Farc Fluid

Fw

Fig. 5.17 Debitmetru cu arc

Avantaje ]i limit`ri: aparatul poate fi montat ]i [n pozi\ie orizontal` fluidele corozive ]i erozive pot deteriora arcul 5.5. Debitmetre cu contor volumic Debitmetrele cu contor volumic se utilizeaz` pentru m`surarea debitelor volumice de lichide sau gaze. Func\ionarea lor se bazeaz` pe num`rarea unor volume discrete de material care sunt trecute prin aparatul de m`sur`. In func\ie de modalitatea de trecere a volumelor discrete prin aparat, debitmetrele pot fi cu mi]care de rota\ie (cu lobi, cu ro\i ovale, cu ro\i profilate etc.) sau cu mi]care de oscila\ie (cu disc oscilant, cu aripioare, cu piston oscilant, cu membran` etc.).

136

M`surarea m`rimilor neelectrice

Avantaje ]i limit`ri: sunt disponibile pentru domenii variate de m`sur` sunt aparate relativ ieftine precizia de m`sur` nu este influen\at` de debitele pulsatorii (dec@t dac` fluidul antreneaz` aer sau gaze) nu necesit` alimentare de la o surs` de curent nu necesit` zone drepte de conduct` [nainte/dup` aparat au piese [n mi]care componentele sunt supuse uzurii. 5.5.1. Debitmetru cu lobi Debitmetrul cu lobi se utilizeaz` pentru m`surarea debitelor de gaze. Aparatul cuprinde dou` rotoare sub form` de lobi, care se rotesc [n direc\ii opuse, ca urmare a diferen\elor de presiune produse de curgerea fluidului (fig. 5). Rotirea liber` a celor doi lobi duce la trecerea prin aparat a unor volume discrete de fluid (figura 5.18). Lobul de jos se deplaseaz` [n sens invers acelor de ceasornic p@n` ajunge la pozitia orizontal`, timp [n care se umple volumul din partea de jos a aparatului. Atunci c@nd lobul este [n pozi\ie orizontala, el [nchide un volum determinat de fluid. Rotirea lobului [n continuare p@n` la pozi\ia vertical` duce la golirea volumului de fluid transportat. In acest timp, lobul de sus a ajuns ]i el [n pozi\ie orizontal` ]i transport` un volum determinat de fluid. Debitul de fluid se ob\ine prin contorizarea num`rului de rota\ii ale lobilor.

- camera de sus: transport` ]i se gole]te - camera de jos: se umple ]i se gole]te

- camera de sus: se gole]te - camera de jos: transport`

- camera de sus: se umple - camera de jos: se gole]te

- camera de sus: transport` - camera de jos: se gole]te

Fig. 5.18 Debitmetru cu lobi

M`surarea debitului

137

5.5.2. Debitmetru cu ro\i ovale Debitmetrele cu ro\i ovale se utlizeaz` pentru lichide ]i fluide v@scoase. Aparatul utilizeaz` dou` ro\i din\ate ovale (figura 5.19) care formeaz` un angrenaj. Rotirea angrenajului (generat` de diferen\a de presiune dintre intrare ]i ie]ire) [nchide ]i transfer` volume fixe de fluid prin aparat. Pentru fiecare rota\ie complet`, volumul de fluid este evacuat de patru ori (de dou` ori de fiecare roat`).

Fig. 5.19 Debitmetru cu ro\i ovale

5.5.3. Debitmetru cu ro\i profilate Debitmetrul utilizeaz` dou` ro\i profilate, aflate pe axuri paralele ]i care se rotesc [n direc\ii opuse (figura 5.20). Cele dou` ro\i traverseaz` prin compartimentele de m`sur` volume fixe de fluid, de la intrare c`tre ie]ire. Debitul rezult` din num`rul de rota\ii.
Fig. 5.20 Debitmetru cu ro\i profilate

5.5.4. Debitmetru cu disc oscilant Discul oscilant se utilizeaz` [n general pentru m`surarea debitelor de ap`.
Disc M@ner Ax Bil`

Fig. 5.21 Debitmetru cu disc oscilant

Elementul mobil al aparatului este un disc fixat pe o bil` (figura 5.21). Prin centrul bilei trece un m@ner care se poate roti [n jurul unui ax magnetic. Discul mobil se afl` [ntr-o camer` de m`sur` sferic`, care la partea superioar` ]i inferioar` are c@te o te]itur` conic`.

Fluidul p`trunde ]i iese din camera de m`sur` prin dou` deschiz`turi. Trecerea lichidului prin aparat imprim` discului o mi]care de oscila\ie, datorit` diferen\elor de presiune [ntre intrarea ]i ie]irea din aparat. Oscila\ia discului duce la rotirea m@nerului [n jurul axului magnetic. La r@ndul s`u, magnetul este cuplat la un [nregistrator mecanic sau la un element de transmisie.

138

M`surarea m`rimilor neelectrice

5.5.5. Debitmetru cu aripioare Debitmetrul cu aripioare se utilizeaz` pentru fluide v@scoase. Volumele discrete de fluid se ob\in cu ajutorul unui rotor excentric pe care sunt fixate palete (aripioare) tensionate (figura 5.22).
Carcas` Rotor

Aripioar` Intrare Fig. 5 Debitmetru cu aripioare Ie]ire

Fig. 5.22 Debitmetru cu aripioare

La trecerea fluidului, aripioarele se curbeaz`, l`s@nd s` treac` volume fixe de fluid. Debitul se ob\ine prin contorizarea num`rul de curb`ri ale aripioarelor. 5.5.6. Debitmetru cu membran` Debitmetrul cu membran` se utilizeaz` numai pentru gaze (figura 5.23). Aparatul este format din dou` camere de m`sur` desp`r\ite printr-o membran`. Datorit` diferen\elor de presiune dintre intrarea ]i ie]irea din aparat, camerele de m`sur` se umplu ]i se golesc alternativ, provoc@nd deplasarea membranei. Mi]carea membranei este preluat` ]i contorizat`.

Fig. 5.23 Debitmetru cu membran`

5.6. Debitmetre electromagnetice Debitmetrele electromagnetice pot fi utilizate pentru orice fel de fluide (v@scoase, multifazice, murdare, corozive etc.), indiferent de regimul de curgere. Singura condi\ie care trebuie [ndeplinit` este ca fluidul s` fie conductiv din punct de vedere electric, iar propriet`\ile sale electrice s` fie omogene.

M`surarea debitului

139

Principiul de m`sur`: Principiul de m`sur` se bazeaz` pe Legea induc\iei electromagnetice (Faraday): [ntr-un conductor ce se deplaseaz` [ntr-un c@mp magnetic se induce o tensiune (numit` tensiune indus`). Debitmetrul electromagnetic cuprinde (figura 5.24).: un tub de m`sur` cilindric dintr-un material nemagnetizabil, izolat la interior dou` bobine de induc\ie, dispuse de o parte ]i de alta a tubului pentru generarea c@mpului magnetic doi electrozi amplasa\i [n peretele conductei, situa\i perpendicular pe c@mpul magnetic pentru detectarea curentului indus [n fluid. Atunci c@nd tubul de m`sur` este parcurs de un fluid conductiv av@nd viteza w, [n fluid se induce o tensiune E:

E = B w D = const w
Bobina de induc\ie Fig. 5.24 Debitmetru electromagnetic

(5.14)

unde:

E tensiunea indus` [V] B induc\ia electromagnetic` [F] D diametrul conductei [m]

Tensiunea indus` este direct propor\ional` cu viteza, deci cu debitul de fluid. Semnalul de debit generat este propor\ional cu c@mpul magnetic inductor (cu un semnal de referin\`), dar este influen\at ]i de semnale parazite (zgomote sincrone sau nu cu semnalul de referin\`), care trebuie eliminate. Variante de generare a c@mpului magnetic: - cu curent alternativ: Pentru un debit constant se ob\ine o tensiune indus` de forma unui semnal sinusoidal, av@nd amplitudinea propor\ional` cu viteza. Deoarece semnalul este continuu, sunt greu de filtrat zgomotele din proces care au aceea]i faz` cu semnalul generat. - cu impulsuri de curent continuu sau de curent alternativ: C@nd apare impulsul de c.c. se m`soar` semnalul corespunz`tor debitului ]i zgomotelor. Intre impulsuri se m`soar` numai semnalul corespunz`tor zgomotelor. Deoarece semnalul nu este continuu, zgomotele pot fi eliminate dup` [ncheierea fiec`rui ciclu. In acest fel, cre]te precizia de m`sur`, mai ales la m`surarea debitelor mici. In plus, prin [ntreruperea curentului continuu se previne dezvoltarea unei polarit`\i pronun\ate a electrozilor (care apare numai [n cazul c.c.). Avantaje ]i limit`ri: domeniu mare de m`sur` (0.1 10 000 m3/s) se pot utiliza pentru fluide agresive sau foarte v@scoase fluidul trebuie s` fie conductiv; propriet`\ile sale electrice s` fie omogene

140

M`surarea m`rimilor neelectrice

se pot m`sura debite bidirec\ionale, cu varia\ie mare ]i rapid` semnalul de ie]ire variaz` linar [n func\ie de debit valoarea m`surat` nu este influen\at` de densitate sau v@scozitate nu se introduc pierderi de presiune locale suplimentare necesit` [ntre\inere minim` (verificarea electrozilor pentru a nu se depune material pe ei, depuneri care duc la erori de m`sur`) necesit` alimentare de la o surs` electric` indica\ia poate fi influen\at` de un c@mp magnetic exterior. In general se prefer` utilizarea debitmetrelor cu impulsuri de curent continuu. Acestea sunt mai u]or de instalat, au dimensiuni mai mici, consum` mai pu\in` energie ]i sunt mai ieftine. In variantele mai moderne, se utilizeaz` impulsuri de putere mai mare ]i [n consecin\` genereaz` semnale de debit mai puternice. Debitmetrele electromagnetice cu impulsuri de curent alternativ se utilizeaz` dac` fluidul con\ine cantit`\i mari de aer (aerul are constanta dielectric` mic`), particule solide de dimensiuni diferite sau care nu sunt omogen amestecate. Utililizarea debitmetrelor electromagnetice cu impulsuri de curent continuu [n aceste cazuri introduce erori mari de m`sur`. 5.7. Debitmetre Vortex Func\ionarea debitmetrelor Vortex se bazeaz` pe fenomenul descoperit de Vortex: atunci c@nd se introduce un obstacol [n calea unui curent de fluid aflat [n curgere turbulent`, aval de acesta apare o oscila\ie periodic` a fluidului. Aceast` oscila\ie se datoreaz` form`rii unor turbioane (denumite ]i vortexuri), care provoac` varia\ii periodice ale vitezei ]i presiunii fluidului. Debitmetrul Vortex se bazeaz` pe m`surarea frecven\ei de desprindere a turbioanelor generate n aval de un element perturbator introdus [n conduct` (fig. 5.25).
generator de turbioane Fluid Turbioane zon` lini]tit` v@na de fluid desprins`

l= f(d)

Fig. 5.25 Principiul de func\ionare al debitmetrului Vortex

M`surarea debitului

141

Debitmetrul utilizeaz` un element perturbator introdus [n curentul de fluid. Datorit` acestuia, v@na de fluid se desparte [n dou`. Dac` curgerea este turbulent`, [n aval se formeaz` turbioane (vortexuri). La desprinderea de element, turbioanele genereaz` impulsuri de presiune. Frecven\a de desprindere a turbioanelor este propor\ional` cu viteza fluidului (cu debitul). Experien\a arat` c` varia\ia debitului influen\eaz` numai frecven\a de desprindere a turbioanelor, nu ]i distan\a la care acestea se formeaz`. Distan\a la care se formeaz` depinde numai de forma ]i dimensiunile elementului perturbator. Frecven\a de desprindere a turbioanelor este dat` de rela\ia:

f =

w St d

(5.15)

unde:

f frecven\a de desprindere a turbioanelor d l`\imea elementului perturbator l distan\a dintre dou` turbioane consecutive St num`rul Strouhal (caracterizeaz` elementul perturbator):

St =

l (uzual St = 6) d

Rezult` debitul volumic de fluid:

Q = wA =

f d A = const f St

[n care: A aria sec\iunii de trecere a fluidului Pentru m`surarea frecven\ei de desprindere a turbioanelor se utilizeaz` un traductor de presiune (de obicei piezoelectric sau capacitiv). Avantaje ]i limit`ri: nu con\ine piese [n mi]care semnalul de ie]ire variaz` liniar cu debitul se poate utiliza numai [n cazul curgerii turbulente (curgerea laminar` nu genereaz` turbioane) nu este influen\at de densitatea ]i v@scozitatea fluidului sensibil la elementele ce distorsioneaz` profilul de viteze n amonte de aparat (vane, coturi etc.).

142

M`surarea m`rimilor neelectrice

5.8. Debitmetre ultrasonice Debitmetrele ultrasonice sunt utilizate pentru m`surarea debitelor volumice ale fluidelor corozive sau cu impurit`\i, din conducte cu diametru mare sau din canale deschise. Mai nou, acestea se utilizeaz` ]i pentru m`surarea debitelor de gaze (care absorb undele ultrasonice [n propor\ie mare). Func\ionarea debitmetrelor ultrasonice se bazeaz` pe emiterea ]i recep\ionarea unui semnal de unde ultrasonice transmise prin fluidul aflat [n curgere. Undele ultrasonice folosite au frecven\` ridicat` (200 kHz - 5MHz). Sondele utilizate pentru emiterea ]i receptarea undelor sunt confec\ionate din cristale piezoelectrice (cuar\, de obicei). Se utlilizeaz` proprietatea lor conform c`reia acestea se deformeaz` dac` li se aplic` un c@mp electric (inversul caracteristicii clasice: generarea unei sarcini electrice prin deformarea lor). Sondele ultrasonice pot fi amplasate: - [n interiorul conductei: au avantajul c` se ob\ine o precizie mai mare de m`sur` (semnalul nu este atenuat de pere\ii conductei) - [n exteriorul conductei: au avantajul c` sonda nu intr` [n contact direct cu fluidul (important [n cazul fluidelor agresive) In func\ie de principiul utilizat pentru determinarea vitzei, exist` mai multe tipuri de debitmetre ultrasonice: cu efect Doppler, cu timp de tranzit, cu tipar de zgomot. Indiferent de principiul utilizat, se face ipoteza c` fluidul este izotrop relativ la comportamentul fa\` de undele ultrasonice ]i c` vectorul vitezei medii este paralel cu axa conductei. 5.8.1. Debitmetru cu efect Doppler Efectul Doppler: Efectul Doppler arat` rela\ia dintre sensul vectorului vitez` ]i frecven\` (respectiv lungimea de und`): Frecven\a unui semnal sonor perceput de un observator fix este: - mai mare: dac` sursa se apropie (lungimea de und` este mai mic`) sursa este mai aproape atunci c@nd emite o nou` und` ]i mic]oreaz` distan\a dintre crestele undelor (adic` ) - mai mic`: dac` sursa se dep`rteaz` (lungimea de und` este mai mare).
w f , (sunet grav) w f , (sunet [nalt)

f[ndep`rtare < fapropiere


[ndep`rtare > apropiere Fig. 5.26 Efectul Doppler

M`surarea debitului

143

Principiul de func\ionare: Debitmetrul cu efect Dopppler se bazeaz` pe reflectarea undelor sonore de particulele aflate ([n mi]care) [n interiorul fluidului. Din acest motiv, aceste debitmetre nu pot fi utilizate dec@t [n cazul fluidelor cu impurit`\i, [n stare de emulsie sau care con\in bule de gaz (de care s` se reflecte particulele). Generatorul ]i receptorul de unde sonore pot fi amplasate pe aceea]i latur` sau pe laturi opuse ale conductei (figura 5.27).
Emi\`tor Receptor Emi\`tor

w
Receptor

(a) emi\`tor/receptor pe aceea]i latur`

(b) emi\`tor/receptor pe laturi opuse

Fig. 5.27 Debitmetru cu efect Doppler

Emi\`torul transmite o und` (sau un fascicol de unde) c`tre fluidul [n curgere. Unda transmis` se reflect` atunci c@nd [nt@lne]te particole solide, gaze antrenate, turbioane etc. Deoarece fluidul se afl` [n mi]care, unda reflectat` are o frecven\` diferit` fa\` de unda ini\ial` (conform efectului Doppler). De fapt, aparatul detecteaz` viteza de deplasare a impurit`\ilor (nu a fluidului):

w=

f 0 f1c = const ( f 0 f1 ) 2 f 0 cos a

(5.16)

unde:

f0 , f1 frecven\a undei transmise / undei reflectate c viteza sunetului [n fluid a- unghiul sub care este transmis` unda fa\` de direc\ia de curgere

Debitul rezult` din viteza de deplasare a impurit`\ilor. Din acest motiv, debitmetrul cu efect Doppler se utilizeaz` numai [n cazul fluidelor cu impurit`\i. Avantaje ]i limit`ri: se utilizeaz` numai pentru fluide cu impurit`\i, [n stare de emulsie, sau cu bule de gaz (dar nu cu foarte multe impurit`\i sau gaze !) se utilizeaz` pentru conducte cu diametru mare ]i viteze mari de curgere aparat robust instalare u]oar`; poate fi instalat f`r` [ntreruperea procesului mentena\` u]oar` (aproape inexistent`) m`soar` debite bidirec\ionale

144

M`surarea m`rimilor neelectrice

nu introduce pierderi de presiune suplimentare se utilizeaz` pentru fluide cu temperaturi sub 200C valoarea m`surat` este influen\at` de densitate (prin viteza sunetului [n fluid). 5.8.2. Debitmetru cu timp de tranzit
Emi\`tor / receptor w

T1
Emi\`tor / receptor

T2

Debitmetrul cu timp de tranzit utilizeaz` dou` sonde amplasate de o parte ]i de alta a conductei, pe o direc\ie oblic` [n raport cu sensul curgerii (figura 5.28). Fiecare sond` con\ine c@te un emi\`tor ]i un receptor de unde sonore. Cele dou` sonde trimit simultan c@te un semnal sonor una c`tre cealalt`.

Fig. 5.28 Debitmetru cu timp de tranzit

Pentru debit nul, timpul de tranzit al celor dou` semnale este egal:

T1 = T2 = T0 =
unde:

L c

(5.17)

T0 timpul de tranzit [s] L lungimea drumului parcurs [m] c viteza sunetului [n fluid [m/s]

Dac` exist` curgere [n conduct`, datorit` compunerii vitezei sunetului cu viteza fluidului, semnalul trimis spre aval este accelerat, iar semnalul trimis spre amonte este [ncetinit (figura 5.29): T1 < T2
Sonda aval

Timpul de tranzit spre amonte:

T1 =
L w c c c-w cos() w

L c w cos( ) L c + w cos( )

(5.18)

w c+w cos()

Timpul de tranzit spre amonte:

T2 =

(5.19)

Sonda amonte

unde: - unghiul sub care este transmis` unda fa\` de direc\ia de curgere

Fig. 5.29 Debitmetru cu timp de tranzit compunerea vitezelor

M`surarea debitului

145

Din viteza fluidului rezult` debitul volumic:

Dv = wA = k
unde:

T1 T2 A T0

[m3/s]

(5.20)

k factor de calibrare pentru dimensiunile ]i unit`\ile utilizate A sec\iunea conductei [m2]

Variante constructive: Debitmetru ultrasonic axial


Sonda amonte Sonda aval (emi\`tor + receptor) (emi\`tor + receptor)

Se utilizeaz` [n cazul conductelor cu diametru mic, deoarece permite m`surarea timpului de tranzit pe o distan\` mult mai mare comparativ cu diametrul conductei (fig. 5.30).

Fig. 5.30 Debitmetru ultrasonic axial

Debitmetru ultrasonic cu unde multiple


Sonde

Fig. 5.31 Debitmetru ultrasonic cu unde multiple

Utilizeaz` mai multe sonde, pentru a m`sura timpul de tranzit [n mai multe direc\ii (fig. 5.31). Avantaje: - elimin` interferen\ele (de la impurit`\i, bule de aer etc.) - cre]te precizia de m`sur` [n cazul profilului de vitez` neuniform (se calculeaz` o vitez` medie)

Avantaje ]i limit`ri: se utilizeaz` numai pentru fluide curate, [ntr-o singur` faz` se pot m`sura debite mici de fluid, debite bidirec\ionale aparat robust instalare u]oar` poate fi instalat f`r` [ntreruperea procesului mentena\` u]oar` (aproape inexistent`) nu introduce pierderi de presiune suplimentare aparat sensibil la modificarea regimului de curgere (mai pu\in [n cazul utiliz`rii undelor multiple) se utilizeaz` pentru fluide cu temperaturi sub 200C valoarea m`surat` este influen\at` de densitate (prin viteza sunetului [n fluid).

146

M`surarea m`rimilor neelectrice

5.8.3. Debitmetru ultrasonic cu profil de zgomot Debitmetrul ultrasonic cu profil de zgomot se bazeaz` pe faptul c` fluidele nu au niciodat` curgerea perfect omogen`, gener@ndu-se o serie de zgomote datorate turbulen\elor, gradien\ilor termici ]i altor eterogenit`\i ale mediului m`surat.
L

w
Semnal amonte timp de tranzit Semnal aval Fig. 5.32 Debitmetru cu tipar de zgomot

Se utilizeaz` dou` perechi de sonde (generator + receptor) amplasate [n lungul conductei, la o anumit` distan\` L una de cealalt` (fig.5.32). Generatorul ]i receptorul se instaleaz` de o parte ]i de alta a conductei. Cele dou` generatoare emit c@te un semnal sinusoidal continuu. Amplitudinea ]i faza semnnalelor receptate de cele dou` receptoare sunt modificate (modulate) datorit` eterogenit`\ii fluidului prin care au fost transmise. M`sur`toarea vitezei (medii) a fluidului este bazat` pe memorarea caracteristicilor celor dou` unde recep\ionate (a profilului de zgomot) ]i m`surarea timpului T parcurs de semnal [ntre ele:

w=

L T

[m/s]

(5.21)

unde:

w viteza medie a fluidului [m/s] L distan\a dintre cele dou` perechi de sonde [m] T timpul [sec]

Debitmetrele cu profil de zgomot sunt [nc` pu\in utilizate [n practic`. 5.9. Debitmetre cu contor masic Principiul de m`sur` se bazeaz` pe m`surarea unor cantit`\i discrete de material. Prin aparatul de m`sur` sunt trecute unit`\i de mas` dintr-un material, care sunt num`rate ]i contorizate.

M`surarea debitului

147

5.9.1. C@ntar automat C@ntarul automat este utilizat pentru determinarea debitului masic al materialelor solide (de exemplu: debitul de combustibil). Aparatul lucreaz` pe principiul c@ntarului cu balan\` (figura 5.33). Succesiunea opera\iilor este: - se aduce material pe taler p@n` c@nd se atinge pozi\ia de echilibru - se gole]te talerul - se contorizeaz` opera\ia ]i se reia.

Material

Etalon

Fig. 5.33 C@ntar automat

5.9.2. Contor de mas` basculant Contorul de mas` basculant este utilizat pentru m`surarea debitelor masice de lichide.
Intrare

Vas calibrat

Ie]ire

Aparatul este compus din dou` vase calibrate care basculeaz` [n jurul unui ax, astfel [nc@t s` ajung` pe r@nd [n dreptul intr`rii [n aparat (fig.5.34). Succesiunea opera\iilor este: - unul dintre vase se umple - atunci c@nd e plin, datorit` greut`\ii suplimentare, vasul se rote]te ]i se gole]te, aduc@nd cel`lalt vas [n dreptul intr`rii - opera\ia se contorizeaz` ]i se reia.

Fig. 5.34 Contor de mas` basculant

5.10. Debitmetre cu efect Coriolis Efectul Coriolis: Datorit` mi]c`rii de rota\ie a P`m@ntului c`tre est, mi]carea corpurilor din emisfera: - nordic` - este deviat` c`tre dreapta - sudic` - este deviat` c`tre st@nga For\a de deriv` datorat` rota\iei P`m@ntului se nume]te for\` Coriolis

Debitmetrele cu efect Coriolis sunt utilizate pentru m`surarea debitelor masice de lichide. Acestea aplic` curentului de fluid o accelera\ie Coriolis artificial` ]i m`soar` momentul unghiular ob\inut.

148

M`surarea m`rimilor neelectrice

Principiul de func\ionare: Fie un element tubular c`ruia i se imprim` o mi]care de rota\ie cu viteza unghiular` , [n jurul unui punct fix P (figura 5.35 a). In acest fel, asupra lui ac\ioneaz` o for\` de deviere prin efect Coriolis (Fd).

Fi
P P
Fi
Fd

w w
P

Fd
w Fi

(a) (b) Fig. 5.35 Principiul de func\ionare al debitmetrului Coriolis

Prin elementul tubular curge un fluid cu viteza w ]i densitatea . Fluidul se opune mi]c`rii tubului printr-o for\` de iner\ie (Fi) perpendicular` pe direc\ia instantanee de curgere (care este o direc\ie relativ`). Apare astfel o for\` care tinde s` fr@neze rota\ia tubului, for\` direct propor\ional` cu distan\a fa\` de punctul fix. Dac` [n locul tubului drept se folose]te un tub [n form` de U (figura 5.35 b), cele dou` laturi ale sale sunt parcurse de fluid [n direc\ii opuse. In consecin\`, acestea sunt supuse unor for\e de iner\ie opuse, for\e care tind s` deformeze tubul diferit. Debitmetrul cu efect Coriolis utilizeaz` dou` tuburi paralele [n form` de U (figura 5.36). Celor dou` tuburi li se imprim` o mi]care oscilatorie (o mi]care de rota\ie la care viteza unghiular` []i schimb` periodic semnul), cu ajutorul unui generator de vibra\ii.
generator de vibra\ii

B2 debit

w B1
senzori Fig. 5.36 Debitmetrul Coriolis

Generatorul de vibra\ii const` dintr-un miez conectat la un tub ]i un magnet conectat la cel`lalt tub. Miezului i se aplic` un curent alternativ. Datorit` schimb`rii polarit`\ii curentului, magnetul este atras sau respins, iar tuburile se apropie sau se dep`rteaz`. Dac` debitul prin tuburi este nul, vibra\ia produs` de ansamblul miez + magnet are ca rezultat deplas`ri egale [n puntele B1 ]i B2 (fig. 5.37).

M`surarea debitului

149

Dac` debitul prin tuburi este diferit de zero, for\a Coriolis genereaz` o deviere suplimentar`, produc@nd o diferen\` a semnalului provenit de la senzori (referitor la pozi\ia, viteza sau accelera\ia tuburilor). Devia\ia datorat` efectului Coriolis apare numai dac` debitul este diferit de zero ]i dac` tuburilor li se imprim` o mi]care de rota\ie.
B1 B2 B1 B2

Fi for\a de iner\ie Fd for\a de deriv` (Coriolis)

Fig. 5.37 Debitmetru Coriolis func\ionare

Variant` constructiv`: Debitmetru Coriolis cu tub drept


excita\ie senzori tub de m`sur`

w=0 w>0

Debitul este trecut printr-un tub drept, c`ruia i se imprim` o mi]care de vibra\ie [n partea central` (fig. 5.38). La extremit`\ile tubului se afl` doi senzori care detecteaz` pozi\ia, viteza sau accelera\ia tubului. Pentru debit nul: deformarea tubului este simetric` Pentru debit diferit de zero: datorit` for\ei Coriolis, deformarea tubului este asimetric`.

Fig. 5.38 Debitmetru Coriolis cu tub drept

Avantaje ]i limit`ri: asigur` o m`sur` direct` a debitului masic se poate utiliza pentru toate tipurile de lichide ]i gaze valoarea m`surat` nu depinde de parametrii fluidului (presiune, temperatur`, densitate) ]i nici de profilul de viteze poate fi utilizat pentru fluide foarte v@scoase sau cu particole [n suspensie

150

M`surarea m`rimilor neelectrice

[ntre\inere u]oar` nu are piese [n mi]care care s` intre [n contact direct cu fluidul nu are obstruc\ii [n interior (introduce o pierdere de presiune minim` ]i are un comportament bun relativ la fluidele cu impurit`\i) sensibil la ]ocuri ]i vibra\ii (exist` condi\ii stricte de montaj: pe un suport greu, pentru a minimiza aceste influen\e) scump. 5.11. Debitmetre termice Func\ionrea debitmetrului termic se bazeaz` pe dezechilibrul termic creat de circula\ia fluidului (lichid sau gaz) printr-o conduct` [nc`lzit`.
senzor de temperatur`
debit

senzor de principale (figura 5.39): temperatur` o surs` de c`ldur`: o rezisten\` [nc`lzit` surs` de c`ldur`

Aparatul cuprinde urm`toarele elemente

T1

T2

Fig. 5.39 Debitmetrul termic

electric doi senzori de temperatur` (cu rezisten\` metalic`): care m`soar` temperatura [n dou` puncte ale fluidului, amonte ]i aval de [nc`lzitor .

Exist` mai multe variante de amplasare a sursei de c`ldur` ]i a senzorilor de temperatur`: - [n interiorul conductei: debitmetru cu senzor imersat (figura 5.40 a) - [n exteriorul conductei: debitmetru cu tub (figura 5.40 b) - pe o conduct` de by-pass: debitmetru cu by-pass (figura 5.40 c)
T2 T1 Q

T1 (a) cu senzor imersat T2 (b) cu tub exterior Fig. 5.40 Debitmetru termic (c) cu by-pass

Debitmetrul cu senzor imersat (figura 5.40 a) asigur` cel mai bun ]i rapid schimb de c`ldur` cu fluidul, dar are dezavantajul c` at@t sursa de c`ldur` c@t ]i senzorii de temperatur` intr` [n contact direct cu fluidul. Debitmetrul cu tub exterior (figura 5.40 b) a fost dezvoltat pentru a proteja [nc`lzitorul ]i senzorii de temperatur` de ac\iunea coroziv` a fluidelor ]i a depunerilor de impurit`\i. In aceast` variant`, sursa de c`ldur` ]i senzorii de temperatur` sunt [n afara conductei ]i nu mai intr` [n contact direct cu fluidul.

M`surarea debitului

151

C`ldura este introdus` [n proces printr-un tub din jurul conductei. Senzorii de temperatur` sunt amplasa\i pe peretele exterior al conductei: un senzor se amplaseaz` amonte de tubul [nc`lzit, iar cel`lalt [n imediata vecin`tate a acestuia. Amplasarea senzorilor de temperatur` [n afara conductei are dou` inconveniente: timp de r`spuns mai lung ]i rela\ie neliniar` [ntre debit ]i diferen\a de temperatur`. Debitmetrul cu by-pass (figura 5.40 c) face posibil` utilizarea aparatului pentru conducte cu diametru mare, [n condi\iile unui consum minim de energie, dar ]i a unui timp de reac\ie mai mare. Pentru o func\ionare corect`, aparatul necesit` filtre (pentru a nu se [nfunda tubul de m`sur`) ]i o pierdere mare de presiune pentru a asigura o curgere laminar` (pentru aceasta se monteaz` [n paralel cu o rezisten\` local` din fluxul principal de fluid). Avantaje ]i limit`ri: se utilizeaz` mai ales pentru gaze, dar se poate folosi ]i pentru lichide asigur` o m`sur` direct` a debitului masic valoarea m`surat` nu depinde de parametrii fluidului nu are piese [n mi]care ]i nu introduce pierderi de presiune [n proces precizie mic`, ieftin montaj ]i [ntre\inere u]oar` surse erori de m`sur`: condensarea gazelor/depunerile de material pe senzorii de temperatur`, modificarea compozi\iei fluidului (cp). 5.11.1. Debitmetru prin conduc\ie termic` Prin intermediul unei surse de c`ldur` se introduce [n debitul de fluid Dm o cantitate de c`ldur` Q :

Q = D m c p t
unde:

[W]

(5.22)

Dm debitul masic [kg/s] cp c`ldura specific` la presiune constant` [kJ/kg/C] t cre]terea de temperatur` a fluidului [C]

Variante constructive: Debitmetru cu [nc`lzire constant` simetric` Sursa de c`ldur` se amplaseeaz` [n mijlocul conductei, astfel [nc@t s` realizeze un profil de temperatur` simetric pentru debit nul (figura 5.41). Apari\ia debitului provoac` o sc`dere de temperatur` amonte ]i o cre]tere de temperatur` aval de surs`. Diferen\a de temperatur` generat` este propor\ional` cu debitul. Aceasta se m`soar` cu doi senzori amplasa\i simetric fa\` de sursa de c`ldur`.

152 temperatur`

M`surarea m`rimilor neelectrice

debit nul debit diferit de zero surs` de c`ldur` direc\ia de curgere

Fig. 5.41 Debitmetru termic profilul de temperaturi

Debitmetru cu [nc`lzire constant` asimetric` In fluxul de mas` se introduce o cantitate constant` ]i cunoscut` de c`ldur`, care duce la [nc`lzirea local` fluidului. Aceeast` [nc`lzire local` se m`soar` cu ajutorul celor doi senzori de temperatur` amplasa\i amonte ]i aval de surs`. In acest caz, senzorii nu mai sunt amplasa\i simetric fa\` de [nc`lzitor: un senzor este amplasat amonte, la o anumit` distan\` fa\` de [nc`lzitor, iar al doilea senzor este amplasat aval, [n imediata apropiere a [nc`lzitorului. Debitul masic se rezult` din :

Dm = k
unde:

Qcons tan t c p (T2 T1 )var iabil

(5.23)

k constanta aparatului

Debitmetru cu diferen\` de temperatur` constant` Debitmetrul are aceea]i construc\ie ca ]i cel cu [nc`lzire constant` asimetric` sau simetric`. In aceeast` variant`, se men\ine constant` diferen\a de temperatur` ]i se m`soar` cantitatea de energie necesar` pentru aceasta. Debitul masic se rezult` din rela\ia (5.23). 5.11.2. Debitmetru prin convec\ie termic` Principiul de func\ionare se bazeaz` pe transferul de c`ldur` prin convec\ie for\at` de la sursa de c`ldur` la fluidul [n curgere:

Q = S t
unde:

(5.24)

Q cantitatea de c`ldur` [W] S suprafa\a [nc`lzitorului [m2] t diferen\a de temperatur` dintre [nc`lzitor ]i fluid [grd.C]

M`surarea debitului

153
0.8 Q = kDm c p t

Pentru Re > 5000:

(5.25)

Temperatura fluidului se m`soar` cu un senzor amplasat amonte, la o anumit` distan\` fa\` de [nc`lzitor. Temperatura fluidului [nc`lzit se m`soar` cu al doilea senzor, amplasat [n imediata apropiere a [nc`lzitorului. Debitmetrele prin convec\ie termic` se pot folosi pentru conducte cu diametru mare (deoarece m`soar` numai schimbul de c`ldur` de la suprafa\a [nc`lzitorului spre fluid), dar numai pentru curegere turbulent` cu Re >5000 ]i [n condi\iile unei precizii moderate. Exist` dou` variante de func\ionare: o se impune Q ]i se determin` t o se impune t ]i se determin` Q. 5.12. Montarea debitmetrelor Regimul de curgere: Trebuie s` se evite perturbarea regimului de curgere (modificarea profilului de viteze). Pentru aceasta, se prev`d por\iuni drepte de conduct` amonte ]i aval. Op\ional, amonte se monteaz` dispozitive de liniarizare a curgerii (fig. 5.42)

Fig. 5.42 Dispozitiv de liniarizare a curgerii

Debitmetre monodirec\ionale: Pentru m`surarea debitelor bidirec\ionale cu debitmetre unidirec\ionale, se utilizeaz` montajul din figura 5.43.

V1 V4

V3 D VR V2

V1 V4

V3 D VR V2

Fig. 5.43 Utilizarea debitmetrelor monodirec\ionale pentru debite bidirec\ionale