Sunteți pe pagina 1din 21

Testul 7 Baniii si titlurile de valoare ale raportului juridic civil 1.

definiti banii si titluri de valoare; banii sunt o categorie speciala de bunuri care, datorita proprietatilor lor deosebite, reprezinta echivalentul general al tuturor celorlalte bunuri, constituind un instrument general al schimbului. Banii servesc la stingerea obligatiilor al caror obiect este o suma de bani. Ei pot fi obiectul diferitelor categorii de contracte: de imprumut, de donatie etc. conform dispozitiilor art.288 alin(5) din codul civil, banii sunt situati in categoria de bunuri mobile. itlul de valoare este un document banesc care atesta dreptul patrimonial sau raporturile de imprumut si care prevede, de regula, plata beneficiului in forma de dividende sau procente, precum si posibilitatea transmiterii catre alte personae a drepturilor financiare si de alta natura, nascute din acest document. !u alte cuvinte, titlurile de valoare sunt documentele care dovedesc un drept patrimonial ce nu poate fi realizat decit prin prezentarea documentului. 2.clasificati si analizati principalele categorii de titluri de valoare obligatia,cecul ,cambia,actiunea " actiunea, care este un titlu de valoare emis de o societate pe actiuni atestind apartenenta catre actionar a unei parti din capitolul ci social cu dreptul , ce decurge din aceasta apartenenta , de a participa la conducerea societatii, la distribuirea profiturilor in timpul activitatii societatii si a averii, in cazul lichidarii ei. Evident, actiunile se pot emite numai de catre societatile pe actiuni. #bligatiunea, care este un titlu de valoare ce atesta dreptul posesorului ei de a primi intr$un termen de la emitent pretul ei nominal si un procent fi% din acest pr&t. !ecul , care este un titlu de valoare ce contine o dispozitie scrisa, data de emitent, de a plati beneficiarului (purtatorului)suma indicate. !ecul este,de regula un titlu de valoare nominative,dar poate fi la purtator sau la ordin. ' ()( *E +,(#,-E (, #-*'. are mentiunea ca a fost emis la ordinal unei anumite personae. ,ceasta poate sa/l transmita unei alte personae,printr/o simpla actiune, numita gir, iar aceasta , la rindul ei , poate sa/l transmita mai departe in acelasi mod(cambia). itularul actual al titlului la ordin poate cere realizarea dreptului sau fara a se lua in considerare raporturile 0uridice ale debitorului cu titularii anteriori, ca si in cazul titlurilor la purtator. !apacitatea de e%ercitiu a persoanelor fizice limitate la capacitatea de e%ercitiu 1. descrieti temiurile ai ordinii limitarii la capacitate de e%ercitiu precum al categoriile de persoana fizice succeptibile de limitate" pot fi limitate in capacitatea de e%ercitiu atit minori care poseda capacitatea de e%ercitiu deplina. (imitarea in capacitatea de e%ercitiu poate avea loc , conform art.25, numai in cazul abuzului, cum ar fi 0ocurile de noroc, nu pot servi temei pentru limitarea in capacitatea de e%ercitiu este folosirea drogurilor si a altor substante psihotrope si a alcoolului in masura sa puna familia intr/o stare materiala grea. 2. determinati efectele limitarii la capacitatea de e%ercitiu" ca effect este ca asupra persoanei limitate in capacitatea de e%ercitiu se instituie curatela. 'n urma limitarii in capacitatea de e%ercitiu, persoana nu poate incheia acte 0uridice prin care sa dispuna de bunuri, nici sa primeasca salariu, pensie sau alte feluri de venituri si nici sa dispuna de ele decit cu consimtamintul curatorului (codul civil. ,rt 5 alin(2)) violenta viciu de consimtamint 1. definiti violenta si stability elementele structurale ale acesteia; violenta est"amenintarea unei personae cu un rau de natura sa/' provoace o temere care o determina sa incheie un act 0uridic pe care de altfel nu l/ar incheia 2. clasificati violenta si evidentiati conditiile ce trebuie intrunite pentru a invoca violenta; violenta fizica este prezenta in cazul in care amenintarea se refera la integritatea persoanei ori a bunurilor ei. +iolenta morala e%ista in cazul in care amenintarea se refera la onarea cinstei ori sentimentele persoanei. 2entru a fi viciu de consimtamint, violenta trebuie sa intruneasca urmatoarele doua conditi" sa fie determinate pentru incheierea unui act 0uridic, adica sa aiba un anumit grad de intensitate care sa inspire autorului conventiei o temere rationala, sa fie ilicita. 2ornind de la o situatie contrara, este importanta releva ca nu reprezinta o violenta in sensul legii amenintarea adresata de sreditor debitorului ca il va actiona in 0ustitie daca nu/si indeplineste obligatiile asumate, intrucit recurgerea este pe deplin legitima. Testul 8 otiunea si clasificarea bunurilor 1.definiti bunurile si descrieti clasificarea bunurilor in principale si acesorii; !odul civil in art 285 alin (1) dispune ca 3bunuri sunt toate lucrurile susceptibile apropierii individuale sau collective si drepturile patrimoniale.4 Bunul destinat in mod permanent intrebuintarii economice unui alt bun (principal) si legat de acesta prin destinatia comuna este un bun acesoriu atita timp cit satisface aceasta intrebuintare4 2rincipale sunt bunurile care nu au o e%istenta de sine statatoare, o destinatie economica proprie, adica pot fi folosite independent , fara a servi intrebuintarii unui alt bun4 2.determinati importanta juridical a clasificarii bunurilor in principale si accesorii; 'mportanta 0uridical a clasificarii bunurilor in principale si accesorii consta in faptul ca bunul accesoriu urmeaza soarta bunului principal daca partile nu au convenit altfel, fapt confirmat e%pres prin dispozitia alin(5)din art 262" 3bunul accesoriu urmeaza situatia 0uridica a bunului principal daca partile nu convin altfel4. *aca bunul principal va fi instrainat, vindut,schimbat, donat), aceasta soarta o va avea si bunul accesoriu, fiind si el instrainat in situatia de accesoriu se 7 '.8 toate raporturile de garantie personala si raporturile reale(ga0ei). Bunul accesoriu , separat temporar de bunul principal va avea aceeasi calitate , de bun accesoriu, daca ulterior isi va relua locul, fiindu/' aplicabile regulile bunului

accesoriu. (a art. 262 alin (5) nu se specifica perioada in care bunul accesoriu, separate de bunul principal, isi pastreaza calitatea de bun accesoriu deoarece, in fiecare cas concret, termenul va fi diferit. 'mportant este faptul ca, ulterior separarii, bunul accesoriu sa revina la bunul principal. !escrierea incapacitatetii 1.descrieti temeiurile si ordinea declararii incapacitatii : persoanei fizice este necesara e%pertiza medico/legala privind starea ei psihica. #rdonarea e%pertizei de constatare a starii psihice se face de catre instanta 0udecatoreasca in conditiile art. 5$5 din codul de procedura civila. *aca persoana in a carei privinta este pornit un process de declarare a incapacitatii se eseniveaza in mod vadit de la e%pertiza, instanta poate pronunta o incheiere 2rivind trimiterea ei fortata la e%pertiza psihiatrica. E%aminarea cererii de declarare a incapacitatii persoanei fizice are loc cu participarea obligator9 a reprezentantului organului de tutela si curatela. *aca in sedinta de 0udecata se constata ca e%ista un temei pentru declararea incapacitatii , instanta adopta o hotarire prin care declara incapacitatea. 2.determinati efectele declararii incapacitatii; conform art.2: alin (2) din codul civil, actele 0uridice in numele persoanei fizice declarate incapabila se incheie de catre tutore. ,ceasta prevedere legala impune concluzia ca persoana declarata incapabila nu poate intemeia un act 0uridic, nici chiar de o valoare foarte mica conform art. 222 alin (1) din codul civil, actul 0uridic incheiat de o persoana fara capacitate de e%ercitiu este nul. "auza actului juridic civil 1.definiti cauza actului juridic civil; actul 0uridic civil dupa cum sa vazut, este o manifestare de vointa care emana de la un subiect de drept civil si este indrepatat spre nasterea, modificarea sau stingerea unui raport 0uriidic civil. 2. analizati conditiile de valabilitate a cauzei si elementele cauzei actului juridic civil; actul 0uridic trebuie sa corespunda legii. *aca insa contravene normelor dispositive, actul 0uridic nu va fi considerat nul . asadar pentru a fi valabil, actul 0uridic trebuie sa corespunda legii ordinii publice, si bunelor moravuri. !apacitatea de a incheia actul 0uridic. *at fiind faptul ca actul 0uridic este o manifestare de vointa a subiectelor raportului 0uridic civil pot incheia acte 0uridice numai persoanele fizice care au capacitatea de e%ercitiu si persoanele 0uridice constituite in conditiile legii. !onsimtamintul valabil al persoanei fizice sau al persoanei 0uridice care incheie actul 0uridic. !onsimtamint este manifestarea, e%teriorizata, de vointa a persoanei de a incheia un act 0uridic4 prin urmare, consimtamintul este in primul rind o vointa insa, pentru a imbraca4. forma de consimtamint, aceasta vointa trebuie manifestata in e%terior . obiectul actului 0uridic 3 obiect al actului 0uridic este obligatia persoanei care a incheiat actul 0uridic 3conditii de valabilitate/ obiectul trebuie sa fie licit; obiectul trebuie sa fie in circuit civil. #biectul trebuie sa fie determinat cel putin in specia. !auza actului 0uridic/ cauza este scopul urmarit la incheierea actului 0uridic civil. *eci , din art. 2$< se pot deduce trei conditii de valiiditate in care a)cauza trebuie sa e%iste. B) cauza trebuie sa fie reala c) cauza trebuia sa fie ilicita.

Test # 1. definiti si enumerate mijloacelor de aparare a drepturilor civile prin mi0loace de aparare a drepturilor civile se inteleg mi0loacele prin care titularul dreptului subiectiv civil prinde sa inlature atingerile cadrului acestui drept, apelind dupa caz la organele competente. E%ista diverse mi0loace de aparare a drepturilor civile. 'n artului 11 din codul civil de e%emplu se stabileste ca apararea drepturilor civile se face prin recunoasterea dreptului restabilirea situatieii anterioare incalcarii dreptului si suprimarea actiunilor prin care se incalca dreptul sau se creaza pericolul incalcarii lui" recunoasterea nulitatii actului 0uridic declararea nulitatii actului emis de o autoritate publica" impunerea la e%ecutarea obligatiei in natura " autoapararea repararea pre0udiciului" incasarea clauzei penale" repararea pre0udiciului moral" desfiintarea sau modificarea raportului 0uridic" neaplicarea de catre instanta de 0udecata a actului ce contravene legii emis de o autoritata publica. 2. analizati mijloacele de aparare a drepturilor civile$ recunoasterea dreptului. .ecesitatea aplicarii metodei de recunoastere a dreptului apare in cazul in care dreptul subiectiv al titularuli este contestat, negat sau in cazul in care e%ista pericol real de a fi e%ercitate asemenea actiuni. -estabilirea situatiei e%istente anterior incalcarii dreptului, un alt mi0loc independent de apararea dreptului, se aplica atunci cind reptul subiectiv civil incalcat nu se stinge si poate fi restabilit ce rezultat al inlaturarii consecintelor cognitive ale incalcarii lui. -ecunosterea nulitatii actului 0uridic : ca mi0loc de aparare a drepturilor subiective civile este o sanctiune civila indreptata impotriva efectelor actului 0uridic civil incheiat cu nrespectarea conditiilor de valabiliate. *eclararea nulitatii actului emis de autoritatea publica se face in cazul in care actul incalaca drepturile titularului" persoanei fizice sau 0uridice, acestea fiind in drept sa ceara instantei de 0udecata declararea nulitatii lui. 'mpunerea e%ecutarii obligatiei ea natura constituie un mi0loc de aparare a drepturilor de creanta(obligationale) ce se caracterizeaza prin faptul ca debitorul este obligat , la cererea creditorului, sa e%ecute prestatiile la care sa obligat. 1. %% capacitatea de e&ercitiu a minorilor in virsta de la 7 la 1' ani

minorii cu virsta intre < si 1: ani au capacitate de e%ercitiu fiindca legea stabileste pentru ei un anumit grad de capacitate de e%ercitiu. !apacitatea de e%ercitiu a minorilor din aceasta categorie consta in faptul ca au dreptul sa incheie singuri actele 0uridice 0uridice prevazute de art 22 alin 2 cod civil si anume: acte 0uridice curente de mica valoare care se e%ecuta la momentul incheierii lor" actele 0uridice de obtinere gratuita a unor benificii care nu necesita autentificare notariala sau inregistrarea de stat a drepturilor aparute in temeiul lor" acte conservare 2. determinati continutul capacitatii de e&ercitiu a minorilo in virsta de la 7 la 1' ani acte curente de mica valoare care se e%ecuta la momentul incheierii lor" actele 0uridice de obtinere gratuita a unor brnificii care nu necesita autentificare notariala sau inregistrarea de stat a drepturilor aparute in temeiul lor" actele de conservare , in primul rind minorul cu virsta intre < /1: ani este in drept sa incheie de sinestatator acte 0uridice curente de mica valoare in care se e%ecute la momentul incheierii lor de e%emplu un minor in virsta de 8 ani nu poate sa cumpre produse alimentare : o pine , un =g de rosii inghetata si alte asemenea. # alta categorie de acte 0uridice pe care le poate incheia minorul cu virsta intre < si 1: ani sunt actele 0uridice de obtinere gratuita a unor benificii care nunecesita autentificare notariala sau inregistrare de stat a drepturilor aparute in temeiul lor. *e e%emplu, un asemenea minor poate incheia un contract de donatie prin care primeste in dar bunuri materiale. (egiuitorul nu a stabilit valoarea bunurilor pe care minoril le poate primi in dar prin urmare consideram ca minorul poate primi in dar bunuri indifferent de valoarea lor. # a treia categorie de acte 0uridice care pot fi incheiate de minor in virsta dintre < si 1: ani sunt actele de conservare . o astel de posibilitatea a fost acordata acestei categorii de minori de codul civil in vigoare la art 168 alin 1 prevede ca actul 0uridic de conservare este actil prin care se urmareste preintimpinarea perderii unui drept subiecti civil. !haracteristic unui astef de act este faptul ca nu comporta decit cheluielile reduse comparative cu valoarea dreptului ce se conserva de aceea poate fi incheiat si de minorul lu virsta intre < si 18 ani. !olul viciu de consimtamit 1. definiti dolul si stability elementele structurale ale acestuia : dolul (viclenia) este un viciu de consimtamint care consta inducerea in eroarea unei persoane viclene pentru a o determina sa incheie un act 0uridic in estenta,dolul este o eroare provocata. Elemental obiectiv(material) consta in utilizarea de mi0loace viclene/ actiuni/ prin care persoana este indusa in eroare. Element subiectiv consta in intentia de a induce in eroare. !u alte cuvinte, elemental subiectiv consta in intentia de a induce in eroare cu alte cuvinte elemental subiectiv al dolului consta in intentia uneia dintre parti(in cazurile prevazute la art 228 alin5 din cod civil si in intentia persoanei terte , care nu este parte actului 0uridic civil) de a induce in eroare cea lalata parte pentru a o determina sa incheie un act 0uridic civil. 'mportant este ca elemental subiectiv e%ista si atunci cind 3autorul dolului estima ca actul 0uridic este avanta0os pentu cealata parte4 2.analizati conditiile dolului : pentru ca dolul sa fie considerat viciu de consimtamint se cer intrunite urmatuoare conditii: comportamentul dolosiv sau viclean trebuie sa fie determinat de incheierea actului 0uridic civil. ,ceasta conditie se deduce din articolul 228 alin 1 ala cod civil care prevede ca poate fi declarat nul actul 0uridic al carui incheiere a fost determinate de comportamentrul dolosiv sau viclean al uneia dintre parti. *olul trebuie sa provina de la cealata parte aceasta este regula dupa regula generala. *olul afecteaza nulitatea actului 0uridic dacaprovine de la o persoana care este partea actului 0uridic dlul trebuie sa fie anterior incheierii actului 0ur. *ece aceata conditie nu este prevazuta e%pres in lege. ,ctul 0uridic este valabil totusi in cazin care dolul survine dupa incheierea lui, dolul trebuie sa fie dovedit de partea care il invoca . conditia este simpla constind in faptul ca dolul nu se prezuma , ce trebuie dovedit de cel ce il invoca. Test ( otiunia si clasificarea bunurilor 1. definiti bunurile si descrieti clasificarea lor in divizibille si indivizibile : pornind de la continutul art 285 , bunul poate fi definit ca lucru, fata de care se pot e%ista drepturi si obligatii petrimoniale si care oate fi folosit in veata sociala, precum si ca drept patrimonial . este divizibil bunul car epoate fi iimpartit in natura fara a ' se schimba destinatia economica, de e%emplu o bacata de stofa, un teren. Este indivizibil bunul al carui parti, iin urma divizariii pierde calitatile si destinatia lui, de e%: un automobil. !lasificarea bunurilor in divizibile si indivi%ziibile se face pe criteriiul posibilitatii impartirii bunurilor fara a se schimba utilitatea sau destinatia llor economica. *ivizibilitatea fizica presupune e%istenta a trei conditii" 1)partile componente ale bunului sa posede calitatile indviduale ale intregului"2) partile sa ramina proprii destinatiei economice ale intregului: 5) partile sa nu sufere o depriciere valorica disproportionala. 2) determinati importanta juridical a clasificarii carei bunurilor in divizibile si indivizibile; clasificarea bunurilor in divizibile si indivizibile are importanta si in raporturile obligationale cu pluritatea de debitor. *upa regula generala, obligatiile cu pluritate de debitor sunt divizibile. ,ceasta prezumtia este prevazuta de art, 52$ cod civil, care dispune ca obligatia este divizibila de drept daca nu se stipuleaza e%pres ca este indivizibila sau daca obligatiei nu este divizibil prin

natura sa. 'nseamna ca daca obiectul obligatiei este divizibil prin natura sa, atunci si obligatia este divizibila. 'n concluzia se poate spuna ca daca un bun divizibil formeaza obiectul unei obligatii cu pluritatea de debitor, obligatia este conform regulei generale, divizabila, iar fiecare debior este elibirat prin plata partii lui , in schimb, daca un bun divizibila, iar fiecare debitor este eliberat de palta partii lui in schimb daca un bun indivizibil formeaza obiectul obligatiei cu pluralitate de debitori, aceasta pbligatie este indivizibila prin natura ei, iar fiecare debitor va fi tinut pentru intrega datorie (' art. 521 alin(1) cod civil prevede ca obligatia indivizibila nu poate fi divizata nici intre debitori, nici intre creditori, nici intre succesorii lor.) umele persoanei fizice 1. definiti numele in sens ingust si in sens larg si descrieti caracterile lui juridice : numele poate fi definit , asa dar, ca un cuvint sau o totalitate de cuvinte cu a0utorul carora persoana fizica se individualizeaza in societate . numele este un drept subiectiv nepatrimonial. !ontinutil dr subiectiv la nume cuprinde prerogativele titularului de al purta de al folosi, faculatea de a cere indreptarea , rectificarea erorilor, a greselilor strecurate in actele care cuprind numele , precum si dreptul de a se opune folosirii numelui sau de catre alete persoane. !aracterile lui 0uridice/oposabilitatea fata de toti , ce rezulta din faptul ca este vorba de un drept absolute" inalienabilitatea , imprescriptibilitatea, ceea ce inseamna ca dreptul la anume nu este supus e%tinderii termenului de prescriptie. 2. analizati cazurile de sc*imbare a numelui de familie$ schimbarea numelui de familie determinate de institutia adoptiei. 'n cazul in care copilul sea pastrat numele de famili de pina la adoptiune , numele nu va suferi inci o schimbare. Este posibil ca dupa adoptie copilul sa poarte un alt nume de familie. 7chimbarea numelui de familie al copilului adoptat se face in conformitate cu articolul 126 cod familie. 7chimbarea numeluii de fmilie determinate de institutia casatorii. !onform prevederilor articolului 1< din cod familie la incheierea casatorii sotii la dorinta iti aleg numele de familie a unuia dintre ei ca nume comun, ori fiecare isi pastreaza numele de familie anterior casatorii, ori poate ane%a la numele sau numele de familie ai sotului sau. 7chimbarea numelui de familie la divort, in caz de divort problema schimbarii numelui de familie se pune numai daca sotii au avut nume comun in timpul casatorii. ,stfel art 1< alin : cod familie prevede ca in momentul inregistrarii divortului, sotii pot pastra numele de familie ales la incheierea casatorii sau pot reveni la numele de familie antrerior casatorii. 7chimbarea numelui de familie la crere. #rganul competent de a decide asupra schimbarii numelui de familie la crere este oficiul de stare civila. 7chimbarea numelui de familie la crere poate fi facuta atit pina la ma0orat cit si dupa. 2ersoana care a implinit 15 ani este in drept saisi schombe numele de familie. +biectul actului juridic 1. definiti obiectl actului juridic$ notiunea legala a actului 0uridic se desprinde din art2$> alin 1 3obiectul actului 0uridic este oblige persoanei care a incheiat actul 0uridic.4 'n principiu, si doctrina defineste similar obiectul actului 0uridic civil. 2. analizati conditiile de valabilitate ale lui actului jurid : obiectl trebuie sa fie licit pentru ca actul 0uridic sa fie valabil este necesar ca obiectul lui sa nu contravina legii ordinii publice si bunurilor moravuri. #biectul trebuie sa fie in circuit civil numai lucrurile puse in circuitul civil pot fi obiecte ale actelor 0uridice si respective, bunurile scoase din circuitul civil nu pot fi obict al actelor 0uridice. #biectul trebuie sa fie determinat sau determinabil cel putin in specia sa42$> alin 2 3 inseamna ca in actul 0uridic civil urmeaza sa se precizeze toate elementele care il individualizeaza.

1,. raportul juridic civil 1. definiti raportul juridic civil -aportul 0uridic intemeiat de natura sa, sa este o relatie sociala reglementata de norma 0urid. !u alte cuvinte relatia nu poate devein raport 0uridic fara e%istenta unei norme 0uridice care sa o reglementeze deoare e%ista relatii sociale cum ar fi cele de preietenie de colaboarare etc. care tin de domeniul moralii si nu sunt reglementate de norme 0uridice. -aportul 0uridic asa dar este o categorie speciala de relatii care apar si se dezvolata pe baza normei 0uridice. 2. Subiectele sau prile raportului 0uridic civil sunt persoanele fizice ?i persoanele 0uridice, titularii de drepturi ?i obliga@ii civile. Coninutul raportului 0uridic civil reprezintA totalitatea drepturilor subiective ?i a obliga@iilor civile pe care le au pAr@ile. Obiectul raportului 0uridic civil constA Bn ac@iunile ori inac@iunile spre care sunt Bndreptate pAr@ile ori pe care acestea trebuie sA le respecte !u alte cuvinte, pbiectulCraportului 0uridic civil este conduita pe care o pot avea ori trebuie sA o aibA pAr@ile. -eorganizarea pers jurid prtin fuziune 1.1 organizarea prin fuziune

Duziunea este o opera@iune 0uridicA prin care douA sau mai multe persoane 0uridice B?i unificA patrimoniul Bntr/o singurA persoanA 0uridicA Bn scopul eficientizArii activitA@ii. (a fuziune are loc o succesiune universalA, deoarece drepturile ?i obliga@iile persoanelor 0uridice care se dizolvA trec integral la noua persoanA 0uridicA sau la cea absorbantA. 1.2procedura de organizare prin fuziune: (a reorganizare, are loc cesiunea datoriilor persoanei 0uridice debitoare care se reorganizeazA cAtre persoana 0uridicA succesoare. !esiunea datoriei se face cu acordul creditorului. *e aceea, legea obligA administratorul persoanei 0uridice care participA la fuziune sA notifice personal fiecare creditor al sAu ?i sA publice o informa@ie despre reorganizare Bn douA edi@ii consecutive ale Eonitorului #ficial. !reditorii pot, Bn termen de 2 luni de la data ultimului aviz publicat, sA cearA debitorului persoanA 0uridicA Bn proces de reorganizare garan@ii Bn mAsura Bn care nu pot satisface crean@ele. Fuziunea prin contopire. !ontopirea este o opera@iune 0uridicA prin care douA sau mai multe persoane 0uridice se unificA pentru a constitui o nouA persoanA 0uridicA. Bn urma contopirii, persoanele 0uridice care participA la procesul de reorganizare se dizolvA ?i sunt radiate din registrul de stat. 2atrimoniul lor trece prin succesiune la noua persoanA 0uridicA, care va continua raporturile 0uridice Bncepute de predecesori. Calcularea termenilor 1. modalitati de stabilire a terminilor" indicarea unei date calendaristice, indicarea unei perioade, referirea la un evinement viitor si sigur ca se va produce. 1.2 inceperea curgerii terminului si modalitati de determinare a terminului *acA termenul este stabilit prin indicarea unei date calendaristice, survenirea acestei date va fi consideratA ca e%pirare a termenului.F *e e%emplu, Bntr/un contract de vGnzare/cumpArare, vGnzAtorul s/a obligat sA predea bunul la 5 martie, ziua aceasta constituind termenul Bn care obliga@ia trebuia sA fie e%ecutatA. ,vGnd Bn vedere cA, Bn acest caz, pentru a produce efecte 0uridice trebuie sA se scurgA un anumit timp, pentru a calcula corect aceastA perioadA trebuie sA fie cunoscut momentul din care Bncepe sA curgA termenul ?i Bn care se sfGr?e?te. n primul rnd, dacA Bnceputul curgerii termenului este determinat de un eveniment sau de un moment Bn timp care va surveni pe parcursul zilei, atunci ziua survenirii evenimentului sau a momentului nu se ia Bn considerare la calcularea termenului. ,ceastA regulA este aplicabilA Bn cazurile Bn care Bnceputul termenului este determinat fie de un eveniment, fie de un moment Bn timp care va surveni pe parcursul zilei. n al doilea rnd, dacA Bnceputul curgerii termenului se determinA prin Bnceputul unei zile, aceastA zi se include Bn termen.H#bservAm cA, spre deosebire de prima regulA, cea dea doua include Bn calcul ?i prima zi, dacA Bnceputul curgerii termenului este determinat de Bnceputul unei zile Bn art. 2>2, legiuitorul a reglementat diferite modalitA@i de determinare a termenului, afirmGnd cA prin jumtate de an ori semestru, se neleg 6 luni, prin trimestru - 3 luni, prin jumtate de lun - 15 zile, prin decad - 10 zile Este posibil ca termenul sA fie stipulat printr/o perioadA ?i o frac@iune, de e%emplu: un semestru ?i o 0umAtate de decadA. Bn acest caz, se aplicA art. 2>2 alin. (2), conform cAruia, dac termenul este stipulat printr-o perioad !i o "raciune din aceast perioad, "raciunea se calculeaz la urm testul 1# obiectul si metoda de reglem a dr civil 1.1 difin obiectul si metoda de reglem a dr civil prin metoda de reglem a dr civil se inteleg relatiile sociale reglement de normele acestui dr, adica domeniul comun de relatii sociale asupra carora isi e%ercita actiunea normele ce alcatuiesc ramura de drept civil.metoda de reglementare este mi0locul de care se foloseste statul pentru a influienta modul de desfasurare a unei anumite categorii de raporturi 0uridice. Eetoda de reglement se e%prima prin pozitia 0uridica specific pe care metoda egalitatii 0uridice s psrtilor ,in raportul 0uridic civil, o parte nu este subordonata celeilalte, ce se afla pe pozitie de egalitate 0uridica. 1.2 analizati obiect si metoda de reglem a dr civil: prin obiect de reglem a dr civil se inteleg relatiile sociale reglement de normele acestui drept. 2rin 9rmare , dr civil regelement doar mari categorii de relatii sociale : raporturile patrimoniale si cele personal nepatrimoniale. Este patrimonial raportula carui continut poate fi e%primat in bani(raportul care are in continut dr de proprietate , raportul cread de contractul de vinzare cumparare). Este nepatrimonial raportul al carui continut nu poate fi e%primat in bani. 1.. -aporturile patrimoniale si nepatrimoniale Este patrimonial raportul al carui continut poate fi e%primat in bani. Este raport nepatrimonial raportul al carui continut nu poate fi e%primat in bani. ,mbele raporturi se caracterizeaza prin faptul ca subiectele lor se afla pe pozitie de egalitate 0uridica sint libere in asi alege modul de comportare. -aporturile patrimoniale si personal nepatrimoniale care nu intrunesc aceste conditiinu constituie obiectl dr civil si nu pot fi regelementate de normele lui. 'n acest sens codul civil art 2 alin 1 dispune I(egisla@ia civilA determinA statutul 0uridic al participan@ilor la circuitul civil, temeiurile apari@iei dreptului de

proprietate ?i modul de e%ercitare a acestuia, reglementeazA obliga@iile contractuale ?i de altA naturA, alte raporturi patrimoniale ?i personale nepatrimoniale cone%e lor.4 2.capacitatea civila a persoanei juridice 1. definiti capacitatea de folosinta si de e&ercitiu a pers juridice : capacitatea 0uridical este definita ca aptitudinea de a avea si a e%ercita dr subiective si de asi asuma pe deplin obligatia. !apacitatea de folosinta este folosinta este aptitudinea persoanei de a avea dr si oblig civile. 2. capacitatea de folosinta a pers juridice se caracterizeaza prin generalitate, inalienabilitate, intangibilitate, specialitate si legalitate. (egalitatea capacitatii de e%ercitiu consta in faptul ca aceasta capacitate este opera legiuitorului. 8eneralitatea priveste continutul capacitatii de e%ercitiu constind in aptitudinea abstracta a pesoanei fizice de a dobindi si e%ercita dr civile si de asi asuma si de a se e%ecuta obligatiile civile prin incheierea de orice act civil. 'nstibilitatea consta in faptul ca nimeni nu poate renunta nici in tot nici in parte la capacitatea de e%ercitiu. .. notiunea si clasificarea termenilor in dr civil 1.1 definiti termenile in dr civil$ termenul este un eveniment viitor si sigur de care partile leaga survenirea efectului actului 0uridic, momentul in care incepe sau se stinge efectul. -egulile generale de instituire de calcul, inceputul curgerii,e%pirarea, prelungirea sunt cuprinse in art 256/2>> cod civil. ermenul poate fi clasificat dupa mai multe criterii 1.2 clasificarea temenilor in dr civil: termenii stabilit9 de lege, termenii stabilite prin acordul partilor, termenii instituite prin hotarirea 0udecatoreasca. )n alt criteriu de clasific a termenilor este forta lor obligator9 dupa acest criteriu termenile se clasifica in imperative si dispositive. 7unt imperative termenile care nu pot fi schimbate prin acordul partilor,de e%emplu termenile de prescriptie si altele asemena. 7unt dispositive termenile care, desi prevazute de lege, pot fi dchimbate prin acordul partilor. 'n dreptul civil, termenile pot fi determinate si nederminate. *eterminat este termenul in care se cunoaste momentul nasterii si momentul stingerii lui. .edeterminate sunt termenile in care momentul indeplinirii titlul obligatilor nu este cunoscut.

Testul 17 1 notiunea si clasificarea bunurilor 1.1 definiti bunurile si descrieti clasificarea bunurilor mobile si immobile :4 bunuri mobile sunt toate lucrurile susceptibile apropierii individuale sau colective si dre patrimoniale. !odul civil prevede la art 288 ca bunul poate fi mobil sau inmobil. 'mmobile sunt bunurile care au o asezare fi%a si stabile,cum ar fi pamintul, cladiri si in genere,tot ceea ce este durabil legat de sol. Eobile sunt bunurile care nu au o seazare fi%a si stabile, fiind susceptibile de deplasare de la un loc la altul fie prin el insele, fie cu concursul unei forte straine. 1.2 iportanta juridical a clasificarii bunurilor : clasificarea bunurilor in immobile si mobile prezinta si o importanta practica. Bunurile immobile, spre deosebire de cele mobile, au un regim special de circulatie. ,stfel formele de publicitate se aplica doar actelor 0uridice privitoare la bunurile immobile pentru a fi cunoscute de parti si pentru a fi opozabile. ,rt. 2$$ alin1 cod civil prevede ca drptul de proprietate si alte dr reale a supra bunurilor immobile, grevarile acestor dr, aparitia, modificarea si incetarea lor sunt supuse inregistrarii de stat. 2. reorganizarea pers juridice prin dezmenbrare 1.1 reorganizarea prin dezmenbrare si descrieti formele ei$ dezmembrarea este o operatiune 0uridical potrivit careia dintro persoana 0uridical apar 2 sau mai multe personae 0uridice. *ezmembrarea se face prin divizare si separare . dezmembrarea prin divizare este o operatiune in care persoana 0uridical isi perde calitatea de subiect de dr prin dizolvarea si se imparte in 2 sau mai mule pers 0uridice. *ezmembrarea prin separare este o operatiune 0uridica in care din componenta unei personae 0uridicale care nu se dizolva si nu isi perde personalitatea 0uridical se desprind si eau fiinta una sau mai multe personae 0uridice. 1.2 /rocedura de reorganizare prin dezmembrare$ dezmembrarea ca oparatiune 0uridica se produce atunci cind intre asociatii sau membrii persoanei 0uridice apar neintelegeri, ori cind se considera ca dezmembrarea va duce la aficientizarea activitatii prin faptul ca persoana 0uridical cu patrimoniu mai mic devine mai mobile, ceactionind rapind la necesitatile mediului de activitate. (egiuitorul arata ca planul dezmembrarii prin divizare si aparare se elaboreaza de organul e%ecutive, care il propune organului supreme al pers 0uridice pentru aprobare. 2lanul de dezmembrare poate include si alte prevedri importante pentru trecerea dr si oblig. 'n special trebuie incluse datele de identitate ela cabdidatilor pentru organele de supraveghere, organelle e%ecutive si de control ale noilor personae 0uridice. 'n planul de dezmembrare al persoanelor 0uridice cu scop lucrative trebuie sa se indice partea din capitolul

social(participatiunea) ai fiecarui sociat detinuta in persoana 0uridica ce se dezmembreaza precum si participatiunea fiecarui asociat la pers 0uridical ce se constituie prin divizarea sau separe. 2roiectul planului de dezmembrare capata valoarea 0uridical dupace este aprobat de organul supreme si persoanei 0uridice prin hotarirea adoptata cu 2J5 din nr total de voturi. ..suspendarea permenilor prescriptiilor 1.1 sustendarea prescriptilor e&tinctive : suspendarea prescriptilor e%tinctive inseamna oprirea cursului pe timpul e%istentii unor anumite situatii prevazute limitative de lege, care il pun pe titularul dr in imposibilitate de a actiona. Esenta suspendarii termenului de prescriptie consta in faptul ca timpul in care e%ista impre0urarile ce au ca effect suspendarea termenului de prescriptie nu se ea in calcul acestui termen. 1.2cauzele de suspendare a prescriptiei e&tensive : inaintarea actiunii este imposibila din motive de forta ma0ora, e%ecutarea obligatiilor este aminata creditorului sau debitorului face parte din rindul fortelor armate puse pe picior de razboi" creditorul este incapabil sau este limiat in capacitaea de e%ercitiu si nu are un reprezentant legal cu e%ceptia cazurilor in care creditorul are capacitatea de e%ercitiu procesuala" este suspendat actul normative care reglementeaza raportul 0uridic litigis" Testul 18 1. notiunea si clasificarea bunurilor 1.1 notiunea bunurilor, clasificarea bunurilor domeniului public si privat : bunul poate fi definit ca lucru fata de care poate e%ista drepturi si obligatii patrimoniale si poate fi folosita in viata sociala, precum si ca dr patrimonial. Bunuri ale domeniului public sunt bunurile care apartin statului sau unitatilor adrmin teritoriale si care sunt inalienabile, insesizabile si inprescriptibile. Bunuri ale domeniului privat sunt bunurile care apartin persoanelor fizice sau pers 0uridice, inclusive statului si unitatilor adminstrat teritoriale. 7i care sunt alienabile prescriptibile si sesizabile. 1.2 0nalizati caracterile juridice ale bunului$ pentru ca sa devina bun in sens 0uridic , un lucru trebuie sa fie util omului, sa aiba o valoare permanenta sis a fie susceptibil de apropiere, sub forma unor dr ce intra in componta unui patrimoniu, fie al unei pers fizice fie a pers 0uridice. .umai inn cazul in care lucrul intruneste aceste 5 calitati se poate vorbi de lucru in sensul dr civil. 1.. 'n codul civil sunt principalele categorii de bunuri care fac obiectul e%clusive al domeniului oublic. Bogatiile de orice natura ale subsolului spatiul aerian, apele si padurile folosite in interes public, resursele naturale ale zonei economice si ale platoului continental, caile de comunicatoe, precum si alte bunuri stabilite de lege, fac obiectul al proprietatii publice. 2.dizolvarea voluntara a persoanei juridice. 1.1 dizolvarea voluntara a persoanei juridice; dizolvarea intrevine la o anumita dat la care persoana 0uridical nu mai poate contracta prin activitatea abisnuita. Daza dizolvarii, desi de scurta durata, cuprind anumite operatiuni care declanseaza si pregateste incetarea e%istentei pers 0uridice. 'n aceasta faza persona 0uridical isi pastreaza capacitatea civila, dar numai in masura in care este necesara indeplinirii formalitatilor de lichidare. !el mai important in faza dizolvarii este faptul ca persona 0uridical nu mai poate incheia contracte c ear viza obiectul sau de activitate . 1.2 temeiurile dezvoltarii voluntare$e%primarea termenului pentru care a fost constituita . persona 0uridical se constituie de regula pentru o perioada nelimitata . e%istenta personaei 0uridice nu este legata de soarta asociatiilor sau a membrilor ei, deseori continuind se. realizarea scopului pentru care sa constituit persoana 0uridical. 'n literature se sustine ideea ca dizolvarea pers 0uridice in cazul in care este atins scopul constituirii ei este, de asemenea o dizolvare de drept si ca la data cind e%ista circumstantele care indica realizarea scopului sau care fac imposibila realizarea, persoana 0uridical trebuie sa se considere ca fiind dizolvata; iposibilitatea realizarii scopului . realizarea scopului aar putea sa devina imposibila din cauza unor perderi neasteptate (distrugerea sau perderea averei ca effect al unor calamitati naturale) in urma carora activile persoanei 0uridice sau redus atit, incit nu mai pot asigura activitatea normala a pers 0uridice. ..prescriptia e&tinctive 1.1 prescriptia e&tinctiva : ermenul de prescrip@ie e%tinctiv este intervalul de timp, stipulat de lege, BnAuntrul cAruia trebuie e%ercitat dreptul la ac@iune ori dreptul de a cere e%ecutarea silitA sub sanc@iunea pierderii acestor drepturi de cAtre titularul lor. 1.2clasificarea formelor de prescriptie e&tintiva ermen general de prescrip@ie este termenul care se aplicA ori de cGte ori suntem Bn domeniul de aplicare a prescrip@iei e%tinctive ?i nu e%istA un termen special. ermenele speciale pot fi de o duratA mai micA de 5 ani sau de una mai mare de

5 ani. ,rt. 2>6 din !odul civil prevede un termen de prescrip@ie special de 5 ani, aplicabil viciilor Bn construc@ie. )n alt termen de prescrip@ie, de > luni, special prevAzut de !odul civil, este cel din art.255 referitor la cazurile de nulitate a actului 0uridic civil.

Testul 1( 1. ivoarele nescrise ale dr civil 1.1 izvoarele nescrise ale dr civil: in categoria izvoarelor nescrise ale dre civil sunt clasate uzantele. 1.2 0nalizati izvoarele nescrise: )zan@ele sunt numite iz#oare de drept ci#il Bn art. : din !odul civil. Bn conformitate cu acest articol, uzan@a reprezintA o normA de conduitA care, de?i neconsfiin@itA de lege, este general recunoscutA ?i aplicatA pe parcursul unei perioade Bndelungate Bntr/un anumit domeniu al raporturilor civile. )zan@a reprezintA, a?adar, o normA de conduitA nescrisA, emanGnd direct de la popor, este generalA, permanentA ?i recunoscutA de autoritatea publicA drept obligatorie. )zan@a se formeazA prin aplicarea BndelungatA Bn via@a socialA a unei reguli de conduitA, Bn virtutea unor deprinderi, cu convingerea general acceptatA cA se respectA o regulA obligatorie. (iteratura de specialitate se sus@ine cA un obicei social trebuie sA BndeplineascA douA condi@ii pentru a deveni cutumA 0uridicA, adicA sA aibA for@A de izvor de drept, ?i anume: a) o condi@ie obiectivA constGnd Bntr/o practicA veche ?i incontestabilA" b) o condi@ie subiectivA, potrivit cAreia se considerA cA regula respectivA are un caracter obligatoriu. (a momentul actual, din aceastA categorie de izvoare cel mai frecvent se aplicA uzan@ele comerciale utilizate la reglementarea raporturilor contractuale comerciale. 2. dizolvarea fortata a pers juridice 1.1 dizolvarea fortata a pers juridice: *izolvarea for@atA intervine prin act 0udecAtoresc. *acA Bn instan@A se de/ monstreazA constituirea viciatA a persoanei 0uridice, insolvabilitatea ei, dacA actul de constituire nu corespunde prevederilor legii, dacA persoana 0uridicA nu corespunde formei de organizare stabilite de lege, dacA activitatea ei contra/ vine ordinii publice, dacA e%istA alte condi@ii, stabilite de lege, care implicA dizolvarea, persoana 0uridicA se va dizolva ?i va intra Bn procedura de lichidare. 1.2 'nstan@a dizolvA persoana 0uridicA dacA constituirea acesteia este #iciat !onstituirea se considerA viciatA Bn cazul Bn care: a) actele constitutive ale persoanei 0uridice nu corespund dispozi@iilor legale" b) fondatorii acesteia nu au capacitatea civilA necesarA" c) fondatorii nu ?i/au e%primat consim@AmGntul Bn forma cerutA de lege" *izolvarea Bn temeiul faptului cA actul de constituire nu corespunde pre#ederilor legii opereazA atunci cGnd organul principal al persoanei 0uridice, ulterior constituirii, modificA actul, iar modificArile contravin dispozi@iilor legale. 2ersoana 0uridicA poate fi dizolvatA prin hotArGre 0udecAtoreascA dacA activitatea sa contravine ordinii publice. 7e considerA contrarA ordinii publice activitatea interzisA care, de?i nu este prevAzutA Bn actul de constituire, este practicatA de persoana 0uridicA. ..prescriptia e&tinctive 1.1 inceperea curgerii prescriptiei e&tintive$ prescrip@ia Bncepe sA curgA din ziua Bn care apare dreptul la ac@iune, cGnd persoana a aflat ori trebuia sA afle cA i/a fost BncAlcat un drept subiectiv civil. ,ceastA regulA B?i gAse?te 0ustificarea Bn faptul cA, ducGnd la stingerea dreptului la ac@iune Bn sens material, prescrip@ia nu poate sA producA efecte Bnainte de na?terea acestui drept. 1.2 regulile speciale privind prescriptia e&tinctiva !ea de/a doua regulA specialA privind Bnceputul curgerii termenului de prescrip@ie e%tinctivA se referA, de asemenea, la raporturile contractuale, dar la care nu este stipulat termenul e%ecutArii obliga@iei sau Bn care e%ecutarea poate fi cerutA oricGnd. 'n raporturile 0uridice Bn care nu este stipidat termenul e%ecutArii obliga@iei sau Bn care e%ecutarea poate fi cerutA oricGnd, termenul de prescrip@ie e%tinctivA Bncepe sA curgA de la data cGnd debitorul trebuie sA e%ecute obliga@ia. !ea de/a treia regulA specialA privind Bnceputul curgerii termenului de prescrip@ie se referA la raporturile delictuale. !odul civil prevede, la art. 2<2 alin. (:), cA HBn ac@iunile privind rAspunderea delictualA, termenul de prescrip@ie e%tinctivA Bncepe sA curgA de la data cGnd pAgubitul a cunoscut sau trebuia sA cunoascA paguba ?i pe cel care rAspunde de eaH.

Test 1 1. o1iunea si clasifcarea reprezent2rii 1.1.!efini1i reprezeutarea si descrieti motivele reprezintarii subectelor,importanta reprezentarii. -eprezentarea este un procedeu de tehnica 0uridicA prin care o persoanA, numitA reprezentant, Bncheie acte 0uridice cu ter@ii in numele ?i Bn contul unei alte persoane, numitA reprezentat, avGnd drept consecin@A producerea directA in persoana reprezentatului a efectului actelor 0uridice. Subiectele raportului juridic de reprezentare in calitate de subiecte ale reprezentArii apar trei pAr@i: reprezentatul" reprezentantul" ter@a persoanA. /oale avea calitate de reprezentat orice persoanA (fizicA sau 0uridicA) care manifestA dorin@a de a Bncredin@a unei alte persoane sAvGr?irea in numele sAu a unor anumite acte 0uridice, precum si persoana care in virtutea unor circumstan@e, are necesitatea de a fi reprezentatA. ,re calitate de reprezentant persoana fizicA sau juridic2 Bmputernicia sA facA Bn numele si din contul reprezentatului anumite acte 0uridice. K $erul 3n calitate de ter@ poate fi orice persoeaA fizica sau 0uridicA, inclusiv statui 4i unitatea adminis3&ativ5teritorialA, Bn raport cu care, drept rezultai al ac@iunilor reprszantentului, nasc.se modifica ori se ating drepturi si obligatii ale reprezentantului..motivele5lipsa capacitatii de e&erci1iu a minorilor </1:ani ,subiectul nu poate fi prezentat la 3nc*eierea unor acte. 1.2."lasificati tipurile de reprezentare si analizatile: -eprezentarea 0uridi=a are drept izvor hotararea unei instan@e 0udecAtore?ti. '. legisla@ia -.E, o asfel de reprezentare poate fi in cazul desemnarii administratorului.-eprezentarea generala este acea in care reprezentatntul poate face orice act juridi6 in numele reprezentantului.-reprezentarea , este aceea 3n care reprezentantul poate face un anumit act 0uridic sau cateva acte 0uridice, -eprezentarea perfecta (stricto sensu) va fi atunci cand reprezentantul ac@ioneazA Bn numele 4i din contul reprezentatului.-eprezentarea voluntara este atunci cand voin@a reprezentatului joac2 un rol determinant Bn. stabilirea raportului de reprezentare..Reprezentarea obligatorie se caracterizeazA prin ptul cA raporturile de reprezentare nasc independent de voin1a ambelor pAr@i. "apacitatea de folosinta a persoanelor fizice$ 2.1 f cap folosin1a si descrie@i caracterele lor 0uridice :cap de folosinta reprezita aptitudinea persoanei fizice de a fi titulara de drepturi si obligatii civile,calit de afi subiect de drept civil individual,adi=a participant la diferite raporturi civile.!aracterele:(egalitatea cap de folosinta a persoanei fizice e%prima idea ca aceasta capacitatea este de domeniul legii,este creatia legiuitorului.8eneralitatea cap de folosinta a pers fizi=e e%prima caractreul abstract si atotcuprinzator al posibilitatii omului de a avea drepturi si obligatii civile.Egalitatea capacitatii de folosinta a persoanelor fizice se bazeaza pe principiul egalitatii 'n fata legii civile.'nalienabilitatea capacitatii de folosinta a persoanei fizice e%prima idea ca aceasta capacitate nu poate forma obiect de neanutare,in tot sau in parte si ni=i obiect de instarinare. 2.2.det corelatia dintre cap de folosinta si cap juridi6a$ prin cap 0uridi=a se intelege atitudinea persoanei sau a colectivitatii de a fi titulara de drepturi si obligatii de a le e%ercita iar cap 0uridi=a civila este o parte a cap 0uridi=e a omului ce consta in aptitudinea acestuia de a avea si e%ercita drepturi civile de asi asuma obligatii prin incetarea de cate 0uridice iar capacitatea de a avea drepturi si obligatii formeaza cap civila de folosinta. '''. otiunea si importanta actelor juridice civile 5.1.def actul 0uridi= civil descrieti elementele definitorii si sensul termenilor act 0uridi= civil,conventie,contract ,tranzactie:,ctul 0uridic civil este manifestarea de catre persoane fizice si 0uridice a vointei indreptate spre nasterea ,modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor civile.,ctul 0uridi= civil dupa cum sa vazut este o manifestare de vointa intre 2 sau mai multe persoane pt a crea un raport 0uridi= civil.!onventia/este un caord de vointa intre 2 sau mai multe persoane pt a crea un raport 0uridi= civil.!ontractul/reprezinta un acord de vointa incheiat intre 2 sau mai multe persoane pt a crea ,modifica,sau stinge raporturi 0uridi=e. ranzactia/este contractul prin care partile previn un process ce poate sa inceapa,termina un process inceput sau rezolva dificultatile ce apar in procesul e%ecutarii unei hot 0udecatoresti. 5.2."lasificati actele juridice civile$1.act 0uridic unilateral,bilateral,multilateral.2.act 0uridic gratuit si act 0uridic cu titlu oneros.5.act 0uridic de conservare,de administrare si dispozitie.:.act 0uridic constituitiv,act 0uridic translativ si act 0uridic declarative.5.act 0uridi= consensual,act 0urii= solemn,real.>.act 0uridi= incheiat intre vii si act 0urudi= pt cauza de moarte.<.act 0uridi= pur si simplu si act 0uridi= afectat de modalitati.8.act 0uridi= principal si actul 0uridi= accesoriu.6.act 0uridi= numit si act 0uridi= nenumit.1$.act 0uridi= personal si act 0uridi= incheiat prin reprezentare.11.act 0uridi cu e%ecutare imediata si e%ecutare succesiva.12,act 0uridi= causal si act 0uridi= abstract.15.act 0uridi= patrimonial si act 0uridi= nepatrimonial. Test 2 %.rocura ,categ si forma procurii 1.1definiti procura si scrieti importanta ei$2rocura este inscrisul intocmit pt atestarea imputernicirilor conferite de reprezentant unul sau mai multor reprezentanti.importanta este ca reperzentantul poate sa imputerniceasca prin procura

reprezentatul care este purtator de oferta sau de acceptarea ofertei pe care o du=e persoana terta si care realizeaza intarirea ofertei si acceptarea. 1.20nalizati forma procurii si categ ei;procura este un act 0uridic scrisLlipsa unei procure in forma scrisa lipseste reprezentatul ,reprezentantul si tertul de a demosntra prin martori e%istenta ei.procura pers fizice si procura pers 0uridice se elibereaza in scris sub semnatura privata.2rocurile pot fi de 2 categorii:generale si speciale.*e asemenea pot fi procure de baza si procure de substituire:Mprocura generala/este procura prin care reprezentantului ' se acorda imputerniciri de a incheia orice act 0uridi= cu un bun al sau.M2rocura speciala/este procura prin care reprezentantului ' se delega imputernicirea de a incheia acte concrete.M2rocura de baza/prin care reprezentatul delega reprezentatului dreptul de a incheia acte 0uridice.M2rocura de substituire/prin care reprezentantul transmite imputernicirea catre o alta persoana. ''.ceputul si cont cap de folosinta a pers fizice$ 2.1descrieti regulile inceperii cap de folosinta si cele de incetare$ !ap de folosinta se recunoaste 'n egala masura tuturor persoanelor fizice.capacitatea de folosinta a pers fizice apare in momentul nasteriiNcap de folosinta poate aparea si mai inainte de nasterea pers astfel art 18,al 5 drept la mostenire a cap fizice apare =a concept daca se naste vi .'n conf cu art 18 al !! cap de folosinta inceteaza o data cu moartea fizica.de asemenea in conf c9 legile !! va inceta cu declarea mortii pers fizice. 2.2.determinati cont cap de folosinta si evidentiati particularitatile cap de folosinta a cet straini si apatrizi$"ontinutul cap de folosinta a persoanei fizice se constituie din totaliattea de drepturi si obligatii civile pe care le poate avea un astfel de subiect de drept.2rin cont sau,capacitatea de folsinta a pers fizice demonstreaza ca este o not sociala si nu naturala,volumul drepturilor si al obligatiilor fiind diferit in dif perioade de dezvoltare a statului.!etatenii aOpatrizi si straini au aceeasu cap de folosinta ca sic et -m cu e%ceptiile satbilite de lege.acestia ca sic et -E pot avea in proprietate bunuri ,drept de folsinta asupra diferitelor bunuri inclusiv asupra bunurilor immobile ,pot testa bunuri si pot fi si mostenitori,pot avea si alte drepturi patrimoniale si personale nepatrimoniale. '''.%ntreruperea termenilor de prescriptie.repunerea in termen ..1!efiniti intreruperea si repunerea in termenul de prescriptie$ 'ntreruperea prescriptiei este modificarea cursului acesteia ce consta in inlaturarea prescriptiei scurse in virtutea aparitiei unei cause interruptive si inceperea unei prescriptii e%tinctive.repunerea in termen/constituie o restabilire a termenului de prescriptie in virtutea constatarii temeiniciei depasirii termenuui de prescriptie. 5.20nalizati temeiurile intreruperii termenului si ale repunerii$ ,rt 82 al !! stabileste ca curgerea termenului de prescriptie se intrerupe prin intentarea unei actiuni sau savarsirea de persoana obligate a actelor de dovada a recunoasterii datorieiLmomentul intreruperii se considera ziua cand au fost effectuate actiunile prevazute.-epunerea in termen constituie o prerogative a instantei de 0udecata,care se realizeaza doar la cererea celui in favoarea caruia se restabileste termenul.*e regula repunerea in drepturi se poate stabili la constatarea unor impre0urari ,care in mod obiectiv nu da posibilitatea titularului de drept de a se adreasa in instanta.*urata termenului in care este repus titularul dreptului este determinat de perioadat in care persista conditiile suspensorii. Test nr .$ %.Termenul procurii si incetarea ei$ 1,1 relatati despre termenul procurii si semnificatia momentului incetarii procure$ 2rocura este valabila in termenul stabilit9 in cuprinsul ei.procura se elibereaza pe un termen de cel mult 5 ani,daca termenul nu este indicat in procura ea este valabila timp de un an de la data intocmirii. termenul de valabilitate al procurii de substituire nu poate sa depaseasca termenul de valabilitate al procurii initiale ,in al careia termen a fost data.*aca in procura nu este indicate data intocmirii ea nu are valoare 0uridi=a. 'ncetarea procurii inceteaza de regula o data c9 savarsirea actiunilor pt a caror efectuare a fost eliberata 1,2.0nalizati temeiurile incetarii valabilitatii procurii su efectele care surviva$ +alabilitatea procurii inceteaza in cazul:/e%pirarii termenului"Mdeclararea incapacitatii persoanei fizice care a avut calitatea de reprezentant.Mdecesul ,declararea disparitie fara urma a pers fizice a pers care a avut alit de reprezentant.Mdizolvarii pers 0uridi=e care a eliberat procura.Mrenuntarii persoanei careia ii este eliberata.*spre revocarea,mputernicire si incetarea valabilitatii procurii reprezentatul este obligat sal informeze pe reprezentant sip e tertii cunoscuti de el .la incetarea valabilitatii procurii,reperzentatntul ori succesorii lui sunt obligate sa restituie imediat procura. ''.capacitatea de e&ercitiy a pers fizice$ 2.1.definiti cap de e&ercitiy a pers fizice si descrieti caracte ei juridi6e$ !apacitatea de e%ercitiu este aptitudinea persoanei de a dobandi prin fapta proprie si de a e%ercita drepturi civile,de a/si asuma personal obligatii civile si de a le e%ercita.!apacitatii de e%ercitiu ii sun9 specifice urmatoarele caractere 0uridice"Mlegalitatea,MgeneralitateaMinalienabilitateaMintangibilitatea.(egalitatea capacitatii de e%ercitiu consta in faptul ca aceasta capacitate este opera legiuitorului,ca instituirea,stabilirea constinutului si incetarea ei sunt stabilite prin lege,vointa

individuala a omului neavand nici un rol.8eneralitatea/priveste continutul cap de e%ercitu,constand in aptitudinea abstracta a pers fizice de a dobandi si ecercita drepturi civile si de a/si asuma si de a e%ecuta obligatii civile prin incheierea de orice act civil.'.alienabilitatea/cap de e%ecitiu a pers fizice consta in faptul ca nimeni nu poate renunta la cap de e%ercitiu.'.tangibilitatea/nimeni nu poate fi limitat in cap de e%ercitiu decat i0n cazu= si in modul prevazut de lege. 2.2!eterm conf "od "ivil ,categ cap de e&ercitiu$ capacit de e%ercitiu presupune discernamantul in virtutea caruia omul isi poate reprezenta consecintele 0uridice civile ale manif de vointa.!.! reglementeaza in art 2$/25:1) cap de e&ercitiu deplina$a7cap de e%ercitiu a pers ma0ore.b)cap persoanelor care s/au acsatorit inaintea implinirii varstei de 18 ani c)cap de e%ercitiu a pers emancipate. 27cap de e&ercitiu restransa$a)cap de e%ercitiu a minorilor cu virsta intre 1:/18 ani b)cap de e%ercitiu a min c virsta intre </1:a ani. !)cap de e%ercit a pers limitate in aceasta cap din acuza abuzului de baut alcoolice si folosirii sub narcotice..7lipsa cap de e&rcitiu$a)a min cu virsta intre </1: ani b)a pers lipsite de cap de e%ercitiu. %%%."ond de valabilitate a act juridi6 civil$ ..1 !efiniti si enumerate prin prisma "" cond de valabilitate a act juridic civil$ 2rin conditii de valabilitate se intelege cerintele stabilite de lege sau de parti pt valabilitatea actului.E%ista urmatoarele cond de valabilitate: a7corespunderea act 0uridic prevederilor legii,ordinii publice si bunelor moravuri" b)cap persoanei de a incheia act 0uridic/ c)consimtamantul valabil al pers sau al persoanelor de a incheia act 0uridic/este manifestarea e%teriorizata ,de vointa a persoanei de a incheia un act 0uridic. d)obiectul act 0uridi= de a fi determinat,determinabil si licit/obiect al act 0uridi= este obligatia pers care a incheiat act 0uridi=. e)o cauza corespunzatoare legii,ordinii publice si bunelor moravuri./cauza este scopul urmarit la incheirea act 0uridi= civil. f)forma actlui 0uridi= civil. ..2"lasificati cond de valabilitatea act juridi6 civil$1)act 0uridi= civil trebuie sa corespunda legii ordinii publice si bunelor moravuri:capacit de a incheia acte 0uridice.2)consimt valabil al persoanei care incheie act 0uridi= civil are la baza 2 principii:princip autonomie de vointa si princip vointei reale.!ond de valabilit sunt:sa provina de la o persoana cu discernamant,sa fie e%primat cu cond de a produce efecte 0uridice,consimt tre sa fie e%teriorizat. Test ' %.-eprezentarea fara imputerniciri si cu depasirea imputernicirilor$ 1.1.!escrieti cont reperezentarii fara imputerniciri si cu depasirea imputernicirilor$ -eprezentarea fara imputerniciri Pactul 0uridi= incheiat in numele unei persoane fara a avea imputernicirea de reprezentare produce efecte pt reprezentant namai daca acesta din urma il confirma ulterior.*aca persoana care actionat fara imputernicir adreseaza reprezentantului o cerere de a confirma actul incheiat,confirmarea se considera facuta numai daca are forma unei declaratii e%prese adresata persoanei care actionat fara imputerniciri.M-eprezentarea cu depasirea imputernicirilor/prin depasire a imputernicirilor la incheierea act 0uridi= se intelege ma0orarea arbitrara de catre reprezentant a volumului de de drepturi acordat de reprezentat sau de lege.-ezulta ca reprezentantul si/a e%tins din propria initiative si fara a cordona cu reprezentantul,imputernicirea de reprezentare. 1.2.determinati care abateri sunt considerate depasire a imputernicirilor si acre sunt posibiltatile persoanei al carui nume s5a actionat fara imputerniciri$57e considera depasire a imputerniciiolr abaterea de la indicii cantitativi si calitativi.Este o abatere de la indicii cantitativi ma0orarea:Mnr,greutatii,sau dimensiuniiMtremenuui stabilit9 de incheiere sau e%ecutare a contrMpretului de vanzare sau cumparare./Este o depasire a imputernicirilor abaterea de ordin calitativ in privinta:Mcalitatii sau particularitatilor obiectului act 0uridi=Malegerii contragentului cu acre va trebui sa se incheie actul 0uridicMcaracterul actului 0uridi=.7olutionarea litigiilor legate de reprezentarea cu depasirea imputernicirilor se va efectua dupa aceleasi reguli ca si in lipsa imputernicirilorLin dependenta de obiectul contractului reprezentatul este obligat sa accepte contractul incheiat in limitele stab"ite prin imputernicire .2ersoana in al carei nume s/a actionat fara imputerniciri sau cu depasire acestor are 2 posibiltati:a)sa accepte actul 0uridi= b)sa nu/l accepte. 1.5,argumentati care este raspunderea reprezentantului ce a actionat fara imputerniciri$ persoana care a incheiat un act 0uridi= fara imputerniciri sau a cu depasirea imputernicirilor ,in cazul in acre nu poate demonstra ca a vut imputerniciri,este obligate,la alegerea ceilalte parti sa e%ecute actul 0uridi= sau sa repare pre0udicial cauzat.daca nu stia despre lipsa imput el este obligat numai sa repare pre0udicial cauzat.-eprezentantul care a cationat fara imputerniciri este e%onerate de rs daca cealalta parte stai sa9 trebuia sa stie de lipsa. %%."apacitatea de e&ercitiu deplina$ 2,1,definiti cao de e&ercitiu deplina si decsrieti cont ei$ capacitatea de e%ercitiu deplina este aptitudinea persoanei fizice de a/si dobandi prin actiunile sale orice drept personal nepatrimonial ori patrimonial si de a/si asuma orice obligatie,adi=a de a/si realize caoacit de folosinta care ii aprtine in tot intregul.!ontinutul cap de e%ercitiu deplina cuprinde toate drepturile si obligatiile civile care le poate dobandi si e%ercita,asuma si indeplini persoana fizica prin incheierea de acte 0uridice civile.

2.2determinati care pers fizice au cap de e&ercitiu deplina$ !odul civil prevede ca au cap de e%ercitiu deplina persoanele:/ma0ore(care au implinit 18 ani)/care s/au casatorit pana la atingerea virstei de 18 ani/emancipate ''',"onsimtamantul5cond de valabilitate a act juridic civil ..1 def consimt ca cnd de valabilit si descrieti principiile$ !onsimtamantul/este manifestarea,e%teriorizata,de vointa a persoanei de a incheia un act 0urdic.7e evidentiaza 2 principii ale vointei 0uridi=e:a)principiul autonomiei de vointa/ persoanele sunt libere sa incheie orice gen de act 0uridi=,indiferent de faptul daca acesta are sau nu o reglementare e%presa b)principiul vointei reale./pt a fi producatoare de efecte 0uridice ,vointa persoanei trebuie e%teriorizata. ..2detereminati si analizati conditiile de valabilitate a consimtamantului$ 2t a fi valabil consimt trebuie sa indeplineasca cond: a)sa provina de la o persoana cu discernamant/persoanele care incheie act 0uridi= trebuie sa/si dea seama de actiunile pe care le savarsesc prin inchierea act 0uridi= ,de consecintele care vor surveni ca rezultat al incheierii lui. b7sa fie e%primat cu intentia de a produce efecte 0uridice/manifest de vointa trebue facuta cu intentia de a produce efecte 0uridi=e,a da nastere,a modifica ori a stinge un raport 0uridi= civil. c7sa fie e%teriorizat/vointa interna de a produce efecte 0uridice trebuie e%teriorizata pt a fi cunoscuta de altii. d7sa nu fie viciat Test nr, %.apararea onoarei,demnitatii si reputatiei profesioanale; 1.1.!efiniti onoarea ,demnitatea si rep profesionale$ #noarea/aprecierea sociala a persoanei din partea societatii.din punct de vedere 0uridi= onoarea este reflectarea calitatilor pers in const societatii.M*emnitatea/este autoaprecierea calit morale,profesionale si de alta natura ale persoanei.M-eputatia profesionala/este o opinie a societ ,formata in decursul unei perioade,despre calit profesionale ale persoanei. 1.2analizati mecanismul de aparare a onoarei si a demnitatii si mij de restabilire a onoarei si demnit$ ,pararea onoarei,demnit se regelemen in !! art 1>:orice persoana are dreptul la respectarea onoarei,demnitatii si reputatiei profesionale.,pararea dreptului poate fi definite ca drept al pers de a cere dovedirea faptului ca afirmatile care au impact negative asupra onoarei ,demnitatii,si reput profesionae nu corespund realitatii.'n dependenta de faptul este sau nu dovedit in cadrul dezbaterilor 0udiciare obiectul actiunii,instanta de 0udecata emite o hot privind satisfacerea sau respingerea actiunii.daca 0udecatat constata ca afirmatiile raspandite corespund realitatii ,nu va satisface actiunea. ''."apacitatea de e&ercitiu a minorului in varsta de lla 1'518 ani 2.1.definiti cap de e&ercitiu a minorilor in varsta de la 1'518 ani5a ptitudine a minoruluicu varsta de la 1:/18 de a dobandi si e%ercita drepturi subiective civile si de a/si asuma si e%ercita obligatii civile prin incheierea persoanala de acte 0uridice civile,cu incuvintarea prealabila a ocrotitorului legal. 2.2determinati cont capacity de e&ercitiu a min de la 1'518 ani$ !od civil prevede (art 21)ca min care a implinit virsta de 1: ani incheie acte 0uridice cu incuviintarea parintilor,adoptatorului sau a curatorului,iar in cazurile prevazute de lege si cu incuv autorit tutelare.vointa in astfel de acte 09rid este e%primata personal de minor.Ein are drept sa dispuna de salari9l,de bursa sau alte venituri. %%%.8roarea5viciu de consimtamant ..1.!efiniti eroarea si determinati cadrul legal ce reglementeaza eroarea$ Eroarea este falsa reprezentare a unei situatii,o parere gresita despre unele impre0urarii legate de incheierea conventiei..ulitatea act 0uridi= afectat de eroare este reglementat la art 22< !!.Eroarea se intalneste deseori in cazurile erorii asupra calit substantiale ale obiect act 0uridi=.Eroarea paote fi invocate atat in caz9l in care ambele parti au suportat acest viciu.Eroarea poate fi dovedita cu orice mi0loc de proba. 5,2analizati circumst in virtutea carora eroarea este considerabila$ eroarea este considerabila daca la incheierea a e%istat o falsa reprezentare referitor la:a)natura actului 0uridic b)calit substantiale ale obiectului act 0uridi= c)partile actului 0uridic,in cazul in care identitatea acestora este motivul determinat al incheierii actului 0uridic. Testul 19 1.notiunea si clasificarea bunurilor: 1,1 def bunurile si descrieti clasificarea bunurilor in determinate individual si determinate generic : bunurile sunt toate lucrurile susceptibile apropierii individuale sau collective si drpturi patrimoniale. *upa cum sunt determinate, bunurile se clasifica Bn: / bunuri determinate individual" / bunuri determinate generic. Bunurile determinate individual (res certa) sunt acele bunuri care, potrivit naturii lor sau vointei e%primate Bn actul 0uridic, se individualizeaza prin Bnsusiri proprii. *e e%emplu, un teren individualizat prin locul situarii, suprafata , laturi si vecinatati sau un autoturism individualizat prin serie de motor, capacitate cilindrica, numar de Bnmatriculare, an de fabricatie.Bunurile determinate generic (res genera) sunt acele bunuri care se individualizeaza prin Bnsusirile speciei sau

categoriei din care fac parte" individualizarea facGndu/se prin cGntarire, masurare, etc. *e e%emplu, daca partile convin sa Bncheie un contract de vGnzare P cumparare avGnd ca obiect un autoturism marca -enault, care Bn anul 2$$5 a cGstigat raliul 2aris P *a=ar, ne afla m Bn prezenta unui bun determinat individual. *aca partile convin sa vGnda, respectiv sa cumpere, un autoturism marca -enault, an de fabricatie 2$$5, obiectul contractului este un bun determinat generic. 1.2.determ importanta juridica a clasificarii bunurilor in determinate individual si determinate generic$ 'mportanta 0uridica a acestei clasificari se analizeaza sub mai multe aspecte: Pmomentul transmiterii dreptului real,daca obiectul unui act translativ de proprietate sau alt drept real este un res certa, dreptul real se transmite Bn momentul realiza rii acordului de vointa, conform art. 6<1 si 1265 !od civil, iar daca obiectul este un res genera, dreptul real se transmite Bn momentul individualiza rii sau al predarii bunului,Bn lipsa de stipulatie contrara" Psuportarea riscului contractului opereaza diferit: daca obiectul actului 0uridic este un bun individual determinat si acesta piere fortuit Bnainte de predare, debitorul obligatiei este liberat de obligatie, dar daca obiectul actului 0uridic este un bun determinat generic, daca acesta piere Bn mod fortuit Bnainte de predare, debitorul nu va fi liberat de obligatia de predare, conform regulii genera non pereunt, cea ce Bnseamna ca debitorul va trebui sa procure alte bunuri de gen" Plocul predarii bunului este diferit, dupa cum este un res certa sau un res genera. ,stfel, bunul individual determinat trebuie sa fie predat Bn locul Bn care se ga sea la data contractarii (art. 1516 !od civil), Bn timp ce predarea unui bun determinat generic se face la domiciliul debitorului (art. 11$: !od civil). 2. emeiurile, ordinea si efectele declararii persoanei fizice disparute fara urma: 2.1. definiti institutia declararii disparitiei fara urma a persoanei fizice si relatati care este importanta ei$ *eclararea persoanei disparuta fara veste este o institutie a drept civil prin acre hit 0udecatoreasca ,se stabileste un fapt 0uridi= comple% de absenta persoanei fizice de la domiciliu sau statornic in cazul imposibilit stabilirii lui 2.2. analizati temeiurile, modul, efectele declararii disparitiei fara urma, precum si efectele aparitiei persoanei fizice declarate fara urma$ emeiurile declararii pers fizice disparate fara veste sunt indicate in !! la art :6(1) care prevede ca pers fizica poate fi declarata disparuta fara veste daca lipseste de la domiciliu si a trecut cel putin un an din ziua primirii ultimelor stiri despre locul aflarii ei.2t declararea pers fizice disparate fara veste este necesara survenirea fapt 0uridic comple%:/lipsa la domiciliu a stirilor despre locul aflarii ei"/absenta stirilor"/imposibilitatea constatarii a locului de aflare a pers. Eodul de declarare a disparitie:disparitia se declara de instanta de 0udecata la cererea persoanei interesate.'nstanta 0udect este unicul organ competent sa decida asupra declararii disparitiei. Efectele declararii disparitiei: Qotararea inst 0udecatoresti de declarare a disparitiei produce efecte 0uridice doar la domiciliul disparutului si nu influenteaza asupra capacitatii 0uridice a pers la locul aflarii ei.)nele efecte ale declararii disoaritiei se desprind din !! art 5$.'n primul rand daca este necesara administrarea permanenta a bunurilor disparutului,inst 0udecat numeste un administrator.2ersoanele intretinute de cel declarat disparut fara veste obtin dreptul de a primi pensie in cazul pierderii intretinatorului.'n cazul declararii disparitiei unuia dintre soti,casatoriase desface pe cale simplificata. Efectele aparitie pers declarate disparate fara veste:efectele prncipale sunt stipulate in art 51 !!:daca persoana declarata disparuta fara veste apare sau daca sunt vesti,instanta de 0udecata la cererea persoanei interesate,anuleaza hot de declarare a disparitiei si disfiinteaza dupa caz administer fiduciara a patrimoniului acesteia.cel declarat disparut poate cere administ fiduciar9 repararea pre0udiciului cauzat prin adminit necorespunzatoare a patrim sau. 2. forma actului juridic$ 2.1. definiti forma actului juridic civil si determinati ce se subintelege prin conditii de forma$ 2rin forma actului 0uridic civil, se intelege acea conditie care consta in modalitatea de e%teriorizare a manifestarii de vointa cu intentia de a crea, modifica sau stinge un raport 0uridic civil concret. 'n doctrina e%presia 3forma actului 0uridic civil4 este folosita in sens restrans si in sens larg si anume: / in sens restrans / prin forma actului 0uridic civil se desemneaza tocmai modalitatea de e%teriorizare a vointei 0uridice / in sens larg / prin forma actului .. se desemneaza trei cerinte de forma: 1. forma ceruta pentru insasi valabilitatea actului / ad validitatem 2. forma ceruta pentru probarea actului / ad probativ 5. forma ceruta pentru opozabilitatea actului fata de terte persoane. %rin conditiile actului juridic ci#il ntelegem elementele din care este alcatuit un asemenea act . !onditii esentiale pt validitatea unei conventii sunt: o capacitatea de a contracta o consimtamGntul valabil al partii care se obliga o obiectul determinat

cauza licita, scopul

2.2. analizati forma verbala, scrisa, autentica a actului juridic civil$ actul 0uridic civil poate fi incheiat verbal, in scris dau in forma autentica. ,ctul 0 pu care legea nu stabileste forma scrisa sau autentica poate fi incheiat verbal. ,ctul 0 care se e%ecuta chiar la incheierea lui poate fi incheiat verbal. E%ceptie fac doar actele 0 pu care se cere forma autentica sau actele 0 pu care forma scrisa este ceruta pu valabilitate. rebuie sa fie incheiate in scris actele 0 incheiate dintre pers R, dintre pers 0 si cele fizice, daca valoarea obiectului actului 0 depaseste 1$$$ de lei, iar in cazurile prevazute de lege undiferent de valoarea obiectului. Dorma autentica a actului 0 este obligatorie in cazurile stabilite de lege si in cele prevazute prin acordul partilor, chiar daca legea nu cere forma autentica. 2... speta$

Testul 11 1. actiunea legii civile in timp: 1,1 definiti actiunea legii si evidentiati coordonatele actiunii legii civile: actiunea legii civile in timp este un fenomen prin care legea care se afla in vigoare reglementeaza un raport 0uridic civil in momentul e%istentei lui. (egea civila va manifesta puterea 0uridica din momentul intrarii in vigoare si pina in momentul abrogarii. !oordonatele actiunii legii civile sint : 1) intrarea in vigoare a legii civile: la data publicarii" la data prevazuta in te%tul ei" 2) iesirea din vigoare a legii civile : abrogare declarata nula" a0ungerea la termen" consumarea" devenirea caduca. 1,2 enumerati si descrieti principiile actiunii legii civile in timp si e&ceptiile de la aceste principii : in lit/ra de specialitate sunt evidentiate 2 principii ce tin de aplicarea legii civile in timp si anume: 1)pr neretroactivitatii legii civile P acest pr este e%pus in art > alin 1 in !odul !ivil 3legea civila nu are efect retroactiv4. ,ctiunea legii se e%tinde numai asupra faptelor produse in intervalul dintre intrarea in vigoare si iesirea din vigoare, adica ea se aplica situatiilor aparute ulterior intrarii in vigoare si nu reglementeaza situatii aparute pina la intrarea ei in vigoare. ,cest fapt este prevazut e%pres in !odul !ivil art > alin 1, care dispune ca legea civila nu modifica si nu suprima conditiile de constituire a unei situatii 0uridice constituite anterior , nici conditiile de stingere a unei situatii 0uridice stinse anterior" deasemenea, legea noua nu modifica si nu desfiinteaza efectele de0a produse ale unei situatii 0uridice stinse sau in curs de realizare. 2rincipiul neretroactivitatii legii civile in timp asigura stabilitatea raporturilor 0uridice civile. 2) pr aplicarii iediate a legii civile noi, acest pr este prezent in codul civil in art > alin 5, care care precizeaza ca Ide la data intrarii in vigoare a legii noi, efectele legii vechi inceteaza. Esenta acestui pr este ca legea noua se aplica tuturor raporturilor 0uridice civile ce apar dupa intrarea in vigoare a legii noi. 2r aplicarii imediate a legii noi face sa inceteze aplicarea legii vechi. *e la aceste 2 principii de aplicare a legii civile in timp, e%ista si 2 e%ceptii : retroactivitatea legii civile noi si suprevietuirea legii civile vechi. -etroactivitatea legii civile noi reprezinta aplicarea legii civile noi la situatii 0uridice anterioare intrarii ei in vigoare, aceasta e%ceptie poate fi folosita numai daca se prevede e%pres in legea noua ca ea se aplica si unor fapte anterioare. 7upravetuirea legii vechi inseamna aplicarea acesteia, chiar daca a intrat in vigoare legea noua, dar aceasta doar unor situatii care sint stipulate in legea noua. ,ceasta e%ceptie, ca si precedenta trebuie de asemenea sa fie prevazuta e%pres in lege.(egea veche va supravetui doar in cazul in care legea noua indica acest lucru. 1,. e&plicati prevederile alineatelor 'si , ale art # din ""$ aliniatul : art > a !! poate fi e%plicat prin faptul ca legea noua nu afecteaza relatiile contractuale in curs de derulare, adi=a se prezuma ca aceste relatii sunt reglementate de legea veche. 2revederile alin 5 art > a !! pot fi e%plicate astfel, dupa regula generala, o clauza contractuala cuprinsa intr/un contract incheiat anterior intrarii in vigoare a legii noi, contrara legii noi este nula. # astfel de clauza contractuala va produce efecte 0uridice doar daca in legea noua este stipulata posibilitatea apelarii clauzei contractuale contrare dispozitiilor imperative a legii noi. 2. !eclararea mortii pers fizice$ 2,1 !efiniti institutia declararii mortii persoanei fizice si determinati importanta acesteia : declararea mortii a persoanei fizice este o institutie a dr/lui civil prin care prin hotarire 0udecatoreasca, se stabilesc temeiurile care au ca consecinte declararea persoanei decedata. 2ersoana poate fi decedata daca timp de 5 ani , la domiciliu sau lipsesc stiri despre locul unde se afla aceasta sau dupa > luni daca a disparut in impre0urari ce prezentau o prime0die de moarte sau care dau temei de a presupune ca a decedat in urma unui accident.

2,2 0nalizati modul, efectele declararii mortii si efectele aparitiei persoanei fizice declarate moarta$ declararea pers fizice decedata se realizeaza in urma depunerii unei cereri din partea oricarei persoane cointeresate, de e%: sot, parinti, copii, creditori, in instanta de 0udecatoreasca dupa e%pirarea termenelor prevazute in art 52 !od !ivil ( dupa 5 ani de lipsa la domiciliu si lipsa in decurs de > luni , daca a disparut fara veste in impre0urari ce prezentau o prime0die de moarte sau care dau temei a presupune ca a murit in urma unui accident). *eclarind persoana decedata, 0udecata reiese din prezumtia(presupunerea) mortii persoanei. !u toate acestea intrarea in vigoare a hotaririi 0udecatoresti de declarare a persoanei moarte serveste drept temei pu trecerea inscrierilor despre moartea ei in actele de stare civila. 'n baza hotaririi 0udecatoresti de declarare a persoanei moarte , organele de inregistrare a actelor starii civile elibereaza persoanelor interesate certificatul de deces. *ata mortii persoanei declarate decedata se va considera ziua in care hotarirea 0udecatoreasca de declarare a mortii a ramas definitiva. Efectele declararii mortii sunt incetarea dr/lor persoanei sau trecerea lor mostenitorilor, se deschide mostenirea cu toate efectele sale. *aca persoana declarata decedata se afla in viata si apare laun moment dat, hotarirea 0udecatoreasca va fi anulata. Qotarirea instantei serveste drept temei pu anularea inscrierilor din actele de stare civila privitoare la decesul persoanei. 'n cazul aparitiei persoanei va fi necesar de a o restabili in dr/le subiective. 2ersoana declarata decedata va putea cere oricarei persoane restituirea bunurilor care s/au pastrat si care au trecut cu titlu gratuit la aceasta persoana,dupa declararea decesului sau. 2,. speta: conform art 52, alin 2 !! , pot fi restituite bunurile care s/au pastrat. 'n cazul nostru casa persoanei a fost vinduta, deci persoana care a revenit nu o poate cere surorei sale, care este si mostenitora sumei obtinute in urma vinderii. 'nsa persoana declarata decedata va putea cere restituirea mobilierului de uz casnic, deoarece acesta a revenit prietenei surorei cu titlu gratuit(,rt 52,alin2). 'n caz contrar, prietena va fi socotita posesor nelegitim, si persoana care a revenit va putea inainta o actiune de revendicare a bunurilor. !it vorbind despre automobil, luind in consideratie prevederile art 52, alin 5, putem face concluzia ca persoana aparuta nu/l va putea reintoarce daca prietenul sau la momentul schimbului automobilului nu stia despre e%istenta persoanei. 'n cazul in care se va adeveri ca acesta stia despre faptul ca persoana este in viata, dobinditorul se va considera de rea/credinta si va fi obligat sa retrocedeze automobilul, anulind actul de schimb. .. %nregistrarea actelor juridice$ .,1definiti inregistrarea actelor juridice civile si determinati care acte juridice se supun acestei proceduri$ inregistrarea actelor 0uridice este procesul prin care se realizeaza inscrierea intr/un registru public unic a informatiei despre toate actele 0uridice. 7e inregistreaza doar actele 0uridice e%pres prevazute de lege. *eci, in art 21: a !! este stabilit ca se inregistreaza actul 0uridic civil care are ca obiect bunuri imobile. ,lin 2 prevede posibilitatea stabilirii prin lege a conditiei inregistrarii si a unor alte acte 0uridice. (egea prevede obligatia inregistrarii de stat a societatilor comerciale, care au la baza lor un act 0uridic, cum este actul de constituire. !onform art 818 !! contractul de vinz/cump a intreprinderii ca comple% patrimonial unic, se inregistreaza la !amera 'nregistrarii de 7tat. .,2analizati efectele inregistrarii si cele ale neinregistrarii actelor juridice civile$ 'nregistrarea actului 0uridic civil face ca actul 0uridic sa fie opozabil si tertilor. 'nregistrarea este si modalitatea directa a partilor de a dobindi dr/uri si obligatii. 2artile nu pot stabili ca actul 0uridic sa fie inregistrat , aceasta este subordonata complet legii. .umai actele 0uridice prevazute e%pres de lege pot fi inregistrate. *in momentul inregistrarii actului 0uridic se manifesta opozabilitatea contractului fata de toti. 7e supun inregistrarii actele 0uridice care au ca obiect bunuri imobile deaceea dupa inscrierea lor in registrul bunurilor imobile ele devin opozabile(care se pot opune). Efectele neinregistrarii actelor 0uridice civile se manifesta prin faptul ca inregistrarea lui duce la ine%istenta acestuia. 'n legislatia unei tari straine se prevede ca neinregistarerea actului 0uridic duce la nulitatea acestuia. 'n -E, neinregistrarea nu afecteaza valabilitatea actului 0uridic civil chiar daca actul 0uridic este incheiat in forma ceruta de lege, acesta dind nastere la dr/uri si obligatii intre parti, acestea putind cere e%ecutarea obligatiilor ce decurg din act, el va aparea cu forta 0uridica doar dupa inregistrare. .,. speta$ Testul 12 1. notiunea si clasificarea bunurilor$ 1,1 def bunurile si descrieti clasificarea bunurilor frugifere si nefrugifere$ notiunea doctrinara: bunuri P valori economice utile pu satisfacerea necesitatilor materiale ori spirituale ale omului si susceptibile de apropiere sub forma dreptului material. .otiunea legala: bunuri P toate lucrurile susceptibile apropierii individuale sau colective si drepturile patrimoniale. !lasificarea bunurilor in frugifere si nefrugifere se face in dependenta de faptul daca sunt sau nu producatoare de fructe. *eci, frugifere sunt bunurile care periodic si fara consumarea substantei lor, dau nastere la alte bunuri, numite fructe. 2rin fruct se intelege tot ceea ce produce un lucru, fara alterarea sau deminuarea considerabila a substantei lor. !c in art 266 utilizeaza fruct al lucrului(venitul, sporul si productele), fruct al dreptului (venitul, beneficiile dobindite in urma folosirii acestui lucru), precum si lucruri ai lucrului si dreptului (de asemenea venituri, si beneficii pe care acest lucru sau dr le asigura prin intermediul raporturilor 0uridice). *octrina evidentiaza 5 categorii de fructe: S fructe naturale P cele produse de un bun de la sine, fara interventia omului(iarba, ouale de gaina,etc). S fructe industriale P cele care se dobindesc prin interventia omului (legumele, strugurii). S fructe civile P sunt banii sau alte produse rezultate din folosirea bunului de catre o alta persoana(dobinda bancara, devidentele, chiria) si partea din venitul net distribuit, in

conditiile legii, in urma lichidarii unui patrimoniu. Bunurile nefrugifere sunt bunuri care nu au insusirea de a produce fructe, fara consumarea substantei sale. 1,2 determinati importanta juridica a clasificarii bunurilor in frugifere si nefrugifere$ se manifesta in mai multe domenii, printre care : uzufructiarul are dr numai la fructe nu si la producte. Dructele nu se confunda cu productele P sunt foloase trase dintr/un bun in consumarea substantei sale spe e%emplu : minereul dintr/o mina este productul minei, in sensul ca prin culegere se consuma substanta bunului care l/a produs.posesorul de buna/credinta culege numai fructele nu si productele. 'mportanta 0uridica a clasificarii fructelor naturale industriale si civile rezida in modul diferit de dobindire (de intrare in patrimoniu) a acestora, astfel:fructele naturale si industriale se dobindesc prin culegere, prin percepere" fructele civile se dobindesc zi de zi, prin simpla scurgere a timpului. 1,. speta$ in acest caz are dreptate +ictor, deoarece el are dreptul la retinerea fructului si trecerea lui in proprietatea sa. *aca .icolae se adreseaza instantei de 0udecata, acesta va pierde procesul. 'nstanta analizind cazul , apelind la legislatia in vigoare, !! al -E, va a0unge la concluzia: conform art 266 alin :, +ictor are cr sa detinaJposede vitelul, deoarece acesta este un fruct natural care s/a produs de la sine fara interventia omulu, si partile nu au semnat in contract un subpunct aparte care ar prevedea reintoarcerea vacii cu vitel, in cazul in care aceasta va fata. 2. !omiciliu pers fizice$ 2,1 dati notiunea de atribute de individualizare a pers fizice in general si a domiciliului in particular. :tabiliti importanta domiciliului$ ,tribute de individualizare repr elemente cu a0utorul carora pers fizica se identifica in raporturile 0uridice ca subiect de dr. *omicilui este locul unde pers fizica isi are locuinta statornica sau principala. 'mportanta 0uridica a domiciliului se manifesta prin faptul ca acesta este un element deosebit in indentificarea pers fizice in spatiu, in raporturile de dr civil, o astfel de identificare fiind importanta si necesara in toate raporturile 0uridice. .ecesitatea stabilirii e%acte a locului de trai al pers fizice apare in cazul solutionarii diferitelor probleme 0uridice. 2,2 0nalizati caracterele juridice speciale ale domiciliului si evidentiati principalele categorii ale domiciliului : caracterele speciale ale domiciliului sint: M obligativitatea, Mstabilitatea" M unicitatea. #bligativitatea presupune ca orice persoana fizica trebuie sa aiba un domiciliu. 'n cazul in care cineva nu are un domiciliu si nu intruneste cerintele necesare pu a avea un domiciliu de origine, adica de cel al parintilor. 7tabilitatea domiciliului este caracterul stipulat in art 5$ alin 1 a !!, care prevede ca domiciliul este locul unde persoana fizica isi are locuinta statornica. 7tabilitatea caracterizeaza indeosebi domiciliul persoanelor carora legea le stabileste un domiciliu legal. )nicitatea domiciliului presupune e%istenta unui singur domiciliu aa persoanei fizice. *aca pers fizica are o singura locuinta statornica atunci, acea va fi domiciliul ei. 'n cazul in care pers fizica are 2 sau mai multe locuinte statornice, numai una va fi considerata domicilui, anume acea principala. 2rincipalele categorii de domicilii sunt: 1) in functie de modul de stabilire: M domiciliu legal"M de dr comun" Mconventional" 2) in functie de teritoriul statului pe care se afla: M in tara" M in strainatate" 5) in dependenta de vederea sotilor: M con0ugal comun" M separat". 2,. :peta$ ,supra persoanei lui Eihai, declarata incapabila de instanta de 0udecata se va institui tutela, de catre organul de tutela si curatela. utorele va putea sa incheie fara mandat in numele si in interesul ei acte 0uridice necesare. utorele trebuie sa aiba gri0a de intretinerea lui Eihai,tot el trebuie sa locuiasca impreuna cu Eihai si in caz de schimbare a domiciliului sa comunice autoritatii tutelare. -eesind din art :$ alin 1 lit a !!, Eihai va avea domiciliul e%act ca si cel al tutorelui instituit. .. ;odalitatile actului juridic civil$ .,1 definiti modalitatile actlui juridic civil si determinati importanta acestora$ modalitatile actulu 0uridic sunt clauze restrictive formulate de parti privind un eveniment viitor care face sa intirzie fie realizarea, fie stingerea unui drept. *atorita modalitatilor actelor 0uridice partile actului 0uridic dispun de posibilitatea de a/si determina modul de comportare , ceea ce le permite sa dea satisfacere intereselor lor. ,ceste modalitati peemit partilor sa transforme o clauza neesentiala in una esentiala. 'n cazul in care a fost folosita o modalitate a actlui 0uridic ea devine obligatorie. 'n cazul unui act cu titlu gratuit, datorita modalitatilor lui cel obligat la savirsirea unor actiuni poate impune gratificatului unele obligatii. 2,2 analizati ,modalitatile actului juridic civil$ modalitatile actului 0uridic sunt niste clauze restrictive formulate de parti privind un eveniment viitor care face sa intirzie fie realizarea, fie stingerea unui drept. 7e cunosc 5 modalitati ale actului 0uridic: termenul, conditia si sarcina. ermenulTeste un eveniment viitor si sigur de care partile leaga survenirea actului 0uridic. Este momentul in care incepe ori se stinge efectul. ermenul se intituie prin lege, hotarire 0udecatoreasca sau prin acordul partilor, de aceea sunt volitive dupa aparitia lor.inceputul curgerii termenului este redat in art 2>1 !! , deci, daca inceputul curgerii termenului este determinat de un eveniment sau moment in timp care va surveni pe parcursul zilei, atunci ziua survenirii avenimentului sau momentului nu se ia in considerare la calcularea termenului. *aca inceputul curgerii termenului se determina prin inceputul zilei, aceasta zi se include in termen. E%pirarea termenului se realizaza in dependenta de ce perioada a fost stabilit. *aca termenul e stabilit in ani, atunci e%pira in luna si ziua respectiva a ultimului an al termenului. *aca este stabilit in luni , atunci pe data respectiva a ultimei luni a termenului. ermenul stabilit in saptamini va e%pira in ziua respectiva a ultimei saptamini. *aca ete stabilit pe o zi va e%pura la ora 2:, a acestei zile. 'n cazul ca termenul este stabilit pe un timp mai scurt de o zi , atunci e%pira la e%pirarea unitatii de timp respective. 'n cazul in care este o zi de odihna, termenul va e%pira la urmatoarea zi lucratoare. !onditia /// este un eveniment viitor si nesigur de a carei realizare depinde nasterea sau stingerea unui dr subiectiv civil. !c la art 25: stipuleaza ca actul 0uridc se

considera incheiat sub conditie cind aparitia si incetarea dr/lor subiective civile si a obligatiilor corelative depind de un eveniment viitor si nesigur ca realizare. 'n dependenta de conditie, evenimentul incert se poate realiza ori nu conditia trebuie sa nu contravina legii, ordinii publice si bunelor moravuri. *e asemenea conditia trebuie sa fie posibila caci nimenea nu poate fi supus la ceva imposibil. 'n cazul in care conditia va fi contrara legii , ordinii publice sau bunelor moravuri, ori va fi imposibila, oro va depinde de vointa partilor, actul 0uridic va fi lovit de nulitate absoluta. 7arcina este obligatia de a da, de a face sau de a nu face ceva impusa gratificatlui( cel care i se acorda o favozre sau o rasplata), in actele cu titlu gratuit . asadar valabilitatea liberalitatilor este conditionata de indeplinirea de catre donator sau legator a obligatiei respective impuse de catre donator sau testator. *e e% in art 1:8> a !! se prevede ca testatorul poate acoda prin testament inei persoane avanta0e patrimoniale fara a o desemna in calitate de mostenitor. 7arcina nu afecteaza continutul actului 0uridic in caz de nee%ecutare a ei, insa afecteaza eficacitatea acestuia. .,.:peta: actul 0uridic incheiat este afectat de conditie deoarece implinirea ma0oratului feciorului lui 8icu este un eveniment in viitor si nesigur. .esigur deaorece pot aparea consecinte care ar impiedica acest fapt implinirea ma0oratului(de e%: decesul). 7tatulul 0uridic a lui ,natolie este afectat de modalitatea actului 0uridic P sarcina. 'n cazul in care ,natolie va vinde automobilul pina la implinirea celor 18 ani, ma0oratul de catre feciorul lui 8icu,va trebui sai reintoarca suma care valora automobilul Dord, la inceputul actului 0uridic. Testul 1. 1. principiile dr civil$ 1,1 definiti si numiti principiile dr civil$ principiile dr/lui civil sut ideile in conformitate cu care se reglementeaza relatiile sociale si care stau la baza activitatii 0uridice. ,u un rol deosebit de important deoarece au ca scop de a umple lacunele de care nu e lipsit nici un sistem de drept, caci este imposibil ca legea sa prevada toate particularitatile reglementarii relatiilor dintre oameni. 2rincipiile drptului civil sint: legale:S pr inviolabilitatii proprietatii" S pr libertatii contractuale"pr inadmisibilitatii imi%tiunii in afacerile private" Spr egalitatii in fata legii civile" S pr de garantare a restabilirii persoanei in drepturile in care a fost lezata si al apararii 0udiciare. *octrinare: S pr e%ercitarii cu buna/credinta a drepturilor civile" S pr dreptului la asociere. 1,2 analizati continutul principiilor dr civil$ principiile dreptului civil permit reglementarea unor raporturi 0uridice care desi nu sunt reglementate de lege, ele nu cotravin ei. 2rincipiile dreptului civil se caracterizeaza prin faptul ca ele privesc toate institutiile dreptului civil. ,ceste principii sunt reglementate de !! in art 1, alin 1 deci se disting : / pr inviolabilitatii proprietatii" / pr libertatii contractuale" / pr inadmisibilitatii imi%tiunii in afacerile private" / pr necesitatii de realizare libera a dr civil" / garantarii a restabilirii persoanei in dr/le care a fost lezata si de aparare 0udiciara a lor. *octrina evidentiaza deasemenea principiul dreptului la asociere si principiul e%ercitarii de buna credinta a dr/lor civile. 2r inviolabilitatii proprietatii fiind dreptul la propritate cel mai important drept real, s/a bucurat intotdeauna de o reglementare speciala, fiind consfintit si in !onstitutie . dr de proprietate privata precum si creantele asupra statului sunt garantate. 2roprietatea fiind inviolabila. .imeni nu poate fi silit de a ceda proprietatea sa, in afara numai pu cauza de utilitate publica pu dreapta si prealabila despagubire. *r de proprietate este unic, avind ca titulari persoane fizice si persoane 0uridice. 2r libertatii contractuale P 0oaca un rol important in asigurarea si dezvoltarea contractului care conform acestui pr , subiectele dreptului civil pot sa/si aleaga de sine statator persoanele cu care sa incheie acte 0uridice civile, sa negocieze conditii contractuale conform codlui civil sa/si stabileasca pe baza de contract drepturi si obligatii, orice alte conditii daca nu contravin legii. *easemenea, in !! este stipulat ca partile potincheia liber in limitele normelor imperative de dr contracte si pot stabili cuprinsul lor. ,cest principiu insa are si e%ceptii, conform !! partea contractuala poate fi impusa sa incheie unele categorii de contracte. *eci, !! prevede ca obligarea la incheierea unui contracteste interzisa, cu e%ceptia cazurilorcind obligatia de a contracta este prevazuta de lege sau daca decurge dintr/o obligatie asumata benevol. 2r inadmisibiltatii imi%tiunii in afacerile private , duce la ideia ca dr civil este o ramura a dreptului privat, stabilind ca statul si organele lui nu pot sa intervina in afacerile private, decit doar in cazurile si in conditiile prevazute de lege. 'nsa statul respecta si ocroteste viata intima, familiala si privata , granteaza inviolabilitatea domiciliului. ,cest pr al dreptului civil este reglementat si prin !! care admite raspunderea statului pu pre0udiciul cauzat prin imi%tiunea in raporturile 0uridice civile, precum si posibilitatea declararii nulitatii actului emis de o autoritate publica. 2r egalitatii in fata legii are o deosebita importanta precum ca raporturile de dr se bazeaza pe egalitatea participantilor. ,cest pr consta in egalitatea capacitatii 0uridice , adica in egala aptitudine de a avea dr/uri si obligatii, in posibilitatea egala a tuturor de a/si e%ercita dr/ le subiective. Dacind referire la egalitatea in fata legii a persoanei fizice, pr afirma ca se%ul, rasa, nationalitatea, religia, nivelul de cultura sau originea nu au nici un efect asupra capacitatii ei. 'ar in cazul persoanei 0uridice acest pr afirma ca , raportata la o anumita ea se supune in mod egal legilor civile emise pu reglementarea acelei categorii de subiecte de dr civil. 2r e%ercitarii de buna/credinta a dr/lor, este stipulat in art 55 din !/tie , care prevede ca orice pers isi e%ercita drepturile si libertatile constitutionale cu buna/credinta, fara sa incalce dr/le si libertatile altora. ,ceasta prevedere se intilneste si in !!, conform caruia persoanele fizice si 0uridice participante la raporturi 0uridice civile trebuie sa/si e%ercite drepturile si sa/si e%ecute obligatiile cu buna/credinta. *eci conform acestui pr participantii la raporturi 0uridice trebuie sa aiba o conduita onesta la incheierea si e%ecutarea actelor 0uridice civile si isi e%ercita dr/le in conformitate cu legea , cu contractul, cu ordinea publica, cu bunele moravuri. 1,. speta$

2. otiunea si clasificarea persoanei juridice </=7$ 2,1definit si descrieti elementele constitutive ale /=$ conform !!, 2R repr o organizatie care are un patrimoniu distinct si raspunde pu obligatiile sale cu acest patrimoniu, poate sa dobindeasca si sa e%ercite in nume propriu dr/uri patrimoniale si personale nepatrimoniale, sa/di asume obligatii, poate di reclamant si pirit in instanta de 0udecata. .ot doctrinara a 2R este: 2R repr o organizatie care e%ista independent de cea a fondatorilor sai, isi continua frecvent e%istenta si dupa decesul fondatorilor persoane fizice ori dupa lichidarea fondatorilor persoane 0uridice. *ispune de in patrimoniu propriu, distinct de cel al fondatorilor sai si poarta raspundere de sine statator, cu toate bunurile ce/i apartin, pu obligatiile pe care organele si persoanele sale cu functie de raspunderele/au asumat in limitele prevazute de lege si statut. Este in dr sa incheie contracte civile si comerciale in nume propriu si sa emita acte 0uridice in limitele permise de lege. 2oate participa i calitate de reclamant sau pirit in organele 0urisdictionale. Elementele constituitive ale 2R reies din definitia legala, si anume ele sint: organizare, patrimoniu si scop. 2rin organizare se presupune structura interna a subiectului 2R, constituita din Iorgane4 proprii , indisolubil legate intre ele, prin care colectivul ei de participanti, indiferent de numarul lor, formeaza si manifesta o vointa unitara. #rganizarea de sine statator are menirea sa asigure 2R o functionare ca un tot intreg , cu precizarea structurii interne, a organelor de conducere si a atributiilor , a modului de dezvoltare etc. 2atrimoniul propriu: pu a participa in nume propriu si cu raspundere proprie la circuitul civil si la viata 0uridica in general , 2R trebuie sa dispuna de un patrimoniu propriu, alcatuit din totalitatea bunurilor, drepturilor si obligatiiloor sale cu valoare economica evaluabile in bani P iar acest patrimoniu trebuie sa fie distinct atit de patrimoniul oricarei alte 2R cit si de patrimoniul fiecarei 2D ce alcatuiesc 2R, trebuie sa fie si autonom cit si independent fata de orice alt patrimoniu, nu este admisibil sau posibil ca un membru al colectivului de oameni ce alcatuiesc 2R sa raspunda cu patrimoniul sau pu oligatiile asumate de acea pers, nici ca acea persoana 0uridica sa raspunda cu oatrimoniul ei de obligatiile asumate de vreuna din 2D care o alcatuiesc. 7copul este o componenta a vointei si e%prima interesul fiecarui membru al 2R in realizarea scopului ideal sau material, precum si identitatea de interese ale tuturor memrilor in ceea ce priveste efectuarea unor genuri de activitat. 7copul 2R se realizeaza prin activitatea desfasurata de aceasta. 2ersoanele 0uridice de dr privat pot avea un scop lucrativ(comercial) si un scop nelucrativ(necomercial). 2,2 "lasificati /=$ 2,. :peta$ .. ulitatea actului juridic civil$ .,1 definiti nulitatea actului juridic civil si descrieti felurile ei$ nulitatea este o sanctiune civila care desfiinteaza actul 0uridic in cazul in care acesta a fost incheiat cu nerespectarea conditiilor de validiate cerute de lege. ,ctul 0uridic care a fost sanctionat cu nulitate este lipsit de efecte 0uridice. 'n dependenta de natura interesului ocrotit de lege prin sanctiunea nulitatii actului 0uridic, nulitatea poate fi relativa si absoluta. .ulitatea relativa este o sanctiune aplicata unui act 0uridic intocmit cu nerespectarea unei n 0 care ocroteste un interes particular, individual, stabilita in favoarea unei anumite persoane. .ulitatea relativa nu poate fi propusa decit de persoanele aratate limitativ de lege. 7e va considera lovit de mulitate relativa urmat acte 0uridice: S incheiate de o pers fara descernamint sau care nu/si poate diri0a actiunile" S afectate de eroare" S incheiate prin dol" S incheiate prin violenta" S incheiate prin leziune" S incheiate de o pers cu o capacitate de e%ercitiu restrinsa" S incheiate cu incalcarea interdictiei de a dispune de un bun" S incheiate in urma intelegerii dolosive dintre reprezentantul unei parti si cealalta parte. .ulitate absoluta este o sanctiune a ctului 0 civil care poate fi invocata de orice pers cointeresata si care consta in faptul ca actiunile savirsite cu scopul de a da nastere, a modifica sau a stinge un raport 0 civil nu produce efecte 0 , vor fi considerate lovite de nulitate absoluta actele ce urmeaza: S ce contravin legii, ordinii publice sau bunurilor moravuri" S acte 0 fictiv si simulat" S incheiate de catre o pers fara capacitate de e%ercitiu" S incheiate de catre un minor in virsta de la < la 1: ani" Sincheiate cu nerespectarea formei daca nulitatea este ceruta e%pres. .,2 analizati temeiurile de nulitate a actului juridic civil$ temeiurile de nulitate a actului 0 civil reies din prevederile !!. ,ctul 0 este nul in urmatoarele temeiuri: S daca contravine legii, ordinii publice si bunelor moravuri, acest act 0 este nul deoarece contravine legislatiei, are un scop antisocial, atenteaza la ordinea publica si bunelor moravuri. S daca actul 0 este fictiv si simulat, in cazul actului 0 fictiv se manifesta prin incheierea lui fara intentia de a produce efecte 0. )n asemenea act este fictiv intrucit ii lipseste un element esential si anume intentia partilor de a da nastere, de a modifica sau stinge dr/uri si obligatii civile. Este nul deasemenea si actul simulat, deoarece este incheiat cu intentia de a ascunde un alt act. ,cest tip de act este inceiat de parti pu a da partilor impresia crearii unei situatii 0 diferite cea reala, consemnata intr/ un act secret, inceiat concomitent si nedivulgat tertilor. ,cesta deasemenea se incheie de forma, deoarece nu prodice efecte 0uridice. S daca actul 0 este incheiat de catre pers fara capacitate de e%ercitiu. !apacit de e%ercitiu nu o au minorii sub virsta de < ani si nici persoanele lipsite de capacit de e%ercitiu. ,stfel actele incheiate de aceste pers sint lovite de nulitate, deoarece aceste pers nu constientizeaza ce acte savirsesc si nici consecintele lor. 7int nule chiar si actele de valoare mica incheiate de catre aceste pers. S daca actul 0 este incheiat de catre un monor in virsta de la < la 1: ani. -egula generala este ca minorii in virsta de la < la 1: ani pot incheia acte doar cu acordul parintilor. 'n conformitate cu art 22 minorul in virsta de la < la 1: ani poate sa incheie de sine statator urmat 5 categ de acte 0 : M acte 0uridice curente de mica valoare, care se e%ecuta la momentul incheierii lor" M acte 0 de obtinere gratuita a unor beneficii dare nu necesita autentificare notariala" M acte de conservare.

.,. :peta$ Testul 1' 1. interpretarea legii civile $ 1,1 defininiti interpretarea legii civile si enumerati varietatile inerpretarii : pu ca normele civile sa fie aplicate corect este necesar sa fie intele e%act sensul lor. 'ntelegerea corecta a sensului normei civile se face cu a0utorul interpretarii lor, care constituie o faza a procesului de aplicare a acestora. 'n lit de specialit au fost e%puse mai multe definitii ale interpretarii normei civile. # opinie ar fi: interpretarea presupune determinarea continutului si a intinderii de aplicatie a normei 0 a intelesului ei e%act. *ef legala a interpretarii legii civile o intilnim in art :2 alin 1 a !! in conformitate cu care Iinterpretarea actelor legisl repr un sistem de operatiuni logice prin care se e%plica sensul e%act si complet al dispozitiilor normative. #bservam ca atit in definitiile doctrinare cit si in cea legala se mentioneaza ca interpretarea legii civile urmareste sa e%plice sensul e%act al normelor civile. 'ntelegerea e%acta a sensului normei civile se impune atunci cind norma civila , formulata concis aparent poate avea mai multe sensuri, precum atunci cind noile relatii din societate nu pot fi incadrate in cuprinsul normei cae a fost adoptata cu mult inainte. 7e mai sustine ca interpretarea legii este necesara si atunci cind termenii folositi de legiuitor sint omogeni sau cind sensul e%act al dispozitiei normative nu reiese cu claritate, fiecare norma 0uridica generala trebuie aplicata unui caz particular tipic. 1,2 "lasificati interpretarea dupa criteriile necesare si analizatile$ in dependenta de subiectele care interpreteaza legea civila, interpretarea poate fi: autentica, legala, 0udecatoreasca si stiintifica. 'n functie de forta sa interpretarea poate fi oficiala si neoficiala. 'n f/tie de rezultatul interpretarii legii poate fi: literara, e%tinctiva, restrictiva. 'n dependenta de metoda de interpretare poate fi : gramaticala, sistematica, istorica si logica. 1) interpretare autentica P are loc in cazulin care sensul normei este lamurit de organul emitent al actului normativ. 'nterpretarea autentica maieste numita interp oficiala. 2) interp legala are loc in cazul in care o anumita autoritate este imputernicita sa interpreteze actele legislative. !a si interp autentica, interp legala este numita interp oficiala. !a e%eplu al interpretarii legale poate servi interp !/tiei si a legilor constitutionale. 5)interpretarea 0udecatoreasca P are loc in cazul in care este data de catre instanta 0udecatoreasca cu prile0ul aplicarii unei situatii concrete pu solutionarea unui litigiu concret. ,ceasta interpretrare are forta obligatorie doar poartilor si celorlalti participanti la e%aminarea litigiului, cu alte cuvinte este opozabila doar lor. 'nterp 0udecat deasemenea este oficiala. :) interpr stiint5ifica are loc atunci cind sensul normelor civile este lamurit de savanti, in lit de specialitate, in comentarii la legile civile, precum si in alte surse cu caracter similar. 'nterpr stiintifica este interpretare neoficiala deaorece este facuta de persoane care nu au calitate de organe oficiale ale statului si in consecinta o astfel de interpretare nu este obligatorie. 5) interpr literala P nu aduce nimic nou, ci intareste doar te%tul legii. Ea se aplica atunci cind sensul in te%tul legii coincide. inind cont de faptul ca te%tul legii civile trebuie sa corespunda sensului, se va face interpr litarala. >) interpr e%tinsiva P intervine atunci cind continutul normei este mai larg decit formularea ei te%tuala. 7e sustine ca este e%tinsiva interpr impusa de concluzia ca formularea te%tului legal interpreteaza si cazurile din practica la care se aplica acest te%t nu e%ista concordanta ca te%tul trebuie e%tins si asupra unor cazuri care nu se incadreaza in litera te%tului. 2rin urmare, interpr e%tensiva este ceruta de formularea restrictiva a unui te%t legal fata de intentia reala a legiuitorului pe care o contine in te%t. <) interpretarea restrictiva intervine atunci cind continutul normei civile este mai restrins decit formularea ei te%tuala. -estrictiva ar fi interpretarea conform !! care stabileste ca persoana care lipseste de la domiciliu mai mult de un an si nu parvin stiri despre locul aflarii ei va putea fi declarata disparuta fara urma, in sensul ca nu va putea fi declarata disparuta fara urma persoana care a savirsit o infractiune si se ascunde, chiar daca lipseste de la domiciliu mai mult de un an. 8) interpr gramaticala P presupune o analiza morfologica ( o analiza acuvintelor mai ales, sintactica, adica o analiza a legaturilor dintre partile de propozitie sau dintre propozitii. !u alte cuvinte aceasta interpretare presupune analiza dispozitiilor legale pornind de la regulile gramaticale. 6) interpr logica se face in baza unor reguli rationale sau in baza argumentelor. E%emplu poate servi interpretarea dispozitiilor din urmatoarele articole ale !!: art 1: alin 1: Ipersoana lezata intr/un dr al ei poate cere interpretarea integrala a pre0udiciului cauzat.4 1$) interpretare sistematica P inseamna determinarea sensului unei norme 0uridice civile in functie de locul pe care il ocupa in cadrul actului din care face parte si, totodata in sistemul general al legislatiei. 11) interpretarea istorica P consta in stabilirea sensului unei dispozitii legale in functie de scopil urmarit de legiuitor la adoptarea actului normativ din care face parte acea dispozitie, intr/un conte%t istoric dat. 1,. speta$ 2. infiintarea /=$ 2,1 definiti si descrieti modalitatile de infiintare a /=$ infiintarea 2R este procesul legal de creare a subiectului de dr 2R, ia nastere ca subiect de dr numai in urma emiterii actului public in conditiile legii, de organ de stat competent. Eodalitatile de infiintare a 2R: 1) crearea directa a 2R de catre stat prin efectul legiiTaceasta modalitate este e%pusa de lege pu anumite 2R. 'nscrierea lor in registru de stat certifica inceputul activitatii 2R, insa nu si dobindirea personalitatii 0uridice" 2) recunoasterea actelor constitutive de catre autoritatea publica P cel mai raspindit mod de constituire a 2R. ,stfel se creeaza societatile comerciale, societatile cooperative, asociatiile. 'n lege este e%pres indicata procedura de constituire, evidentiind: M tipul actului constituitiv care trebuie elaborat" Mcerintele stabilite fata de cuprinsul acestuia" M actele care trebuie sa fie prezentate organului competent" M formalitati pe care fondatorii le urmeaza a le indeplini" M

formalitati pe care trebuie sa le indeplineasca persoana cu functie de raspundere a organului competent. 2R se va constitui in urma verificarii de organul de stat competent, a tuturor formalitatilor si ca consecinta a respectarilor va emite un act public, care consemneaza respectarea legalitatii si inscrie in registrul de stat date despre 2R ce se constituie. !oncomitent cu inscrierea in registrul de stat, fondatorilor li se elibereaza certificatul de inregistrare care confirma nasterea 2R, dobindirea capacitatii ei 0uridice si a calitatii de subiect de dr. #rganul de stat nu are dr sa refuze, daca fondatorii au indeplinit conditiile prevazute de lege" 5) autorizarea prealabila de catre o autoritate publica a infiintarii 2R si recunoasterea ulterioara a actelor ei constitutive de catre alta autoritate publica P acest mod este similar cu cel de recunoasterea actelor constitutive de catre autoritatea publica, cu e%ceptia faptului ca pina la inregistrarea 2R, trebuie sa se obtina autorizatia organului de stat care supravegheaza activitatea untr/un anumit domeniu. ,utorizatia se elibereaza de obicei de catre autoritatile publice in forma electronica, la cererea organului inregistrarii de stat, in termen de < zile lucratoare dupa depunerea documentelor necesare inregistrarii de stat. *aca autoritatea publica nu va raspunde organului inregistrarii de stat in acest termen, autorizatia se va considera acordata in mod tacit. 2,2 determ care sint a7actele de constituire, b7modul de formare a patrimoniuului si c7procedura de inregisrare a /=$ a) actul de constituire repr un document in care se materializeaza vointa fondatorului(/rilor) de a infiinta o 2R in care sunt circumscrise limitele activitatii ei ca subiect de dr. !onform !! art >2, 2R activeaza in baza actelor de constituire. 2R poate avea un singur act de constituire ( contract de constituire sau statut) sau doua acte de constituire ( contract de constituire si statut sau decizie si statut). 2rin 1 act : societati comerciale, asociatie obstesca, sindicat, cooperativa de consum si cooperativa de productie. 2rin 2 acte: cooperativa de intreprinzator, intreprinderea de stat, intreprinderea municipala, fundatia, patronatul. b) o persoana 0uridica poate e%ista numai daca dispunde de patrimoniu, aceasta fiind datoria fondatorilor. ,cestea depun cu titlu de aport la capitalul social, cotezatii, ta%e sau alte forme de contributie materiala, ori se obliga sa adu=a in viitor anumite valori sau sa contribuie prin anumite activitati la formarea patrimoniului 2R. !aracterul specific al patrimoniuluii este ca el nu se confunda cu cel al fondatorilor. 2rin patrimoniu se stabileste o legatura de dependenta a 2R de vointa membrilor. Earimea patrimoniului poate deferentia pu fiecare 2R si depinde de valoarea bunurilor pe care fondatorii le transmi, precum si de eficienta activitatii ei. ermenul de contributie la formarea patrimoniului este deasemenea diferit, pu societatile comerciale este obligatoriu ca parte din aporturi sa fie alocata pina la inregistrare, restul dupa > luni dupa data inregistrarii de stat. 2u alte forme nu sint stabilite modalitati si termene de efectuare a aportului, insa actul de constituire trebuie sa prevada cuantumul contributiei fiecarui fondator. c) 2R, ca subiect al raporturilor 0uridice ia nastere in momentul emiterii hotaririi de inregistrare de catre organul de stat sau functionarul public competent si inscrierii datelor in -egistru de 7tat. 2rocedura de inregistrare este prevazuta in art 11 al legii privind inregistrarea de stat a 2R si intreprinzatorilor individuali stabilind ca registratorul verifica de la inceput legalitatea documentelor depuse pu inregistrare si in termen de < zile adopta decizia de inregistrare. 2R la inregistrare i se atribuie un nr de udentificare de stat care se indica pe foaia de titlu a actelor de constituire. 2R se considera inregistrata de la data adoptarii deciziei de inregistrare, deasemenea dobindeste capacitatea 0uridica si calitatea de subiect de dr. 2,. speta$ .. efectele nulitatii actlui j civil$ .,1 definiti efectele nulitatii actului j civil$ prin efectele nulitstii se inteleg consecintele pe care le are declararea nulitatii actului 0uridic civil. .,2 analizati efectele nulitatii actului j civil$ daca actul 0 incheiat in=a nu a produs efecte , adica nu a fost e%ecutat pina la anulare, el nu va produce efecte nici dupa anulare. 'n acest caz, partea sau partile se gasesc in situatia in care nici conventia nu ar fi fost incheiata, dr/le si obligatiile care ar decurge din ea nu pot fi e%ecutate.daca actul 0 a produs totusi efecte, adica a fost e%ecutat partial sau chiar integral, efectele produse pina la momentul anularii lui vor fi desfiintate.nulitatea produce efecte si in privinta actelor 0 incheiate cu terti in baza actului anulat. !! o norma generala referitoare la efectele nulitatii actului 0 ( art 216). 'n conformitate cu acesta norma , actul 0 nul inceteaza cu efect retroactiv din momentul incheiat. ,sadar caracterul nulitatii este aspectul retroactiv care se e%plica prin faptul ca odata ce este nul sau este declarat nul, actul 0 nu trebuie sa produca efecte 0 chiar din momentul incheierii lui. 2articularitatile raporturilor 0uridice de familie fac ca in unele cazuri , nulitatea casatorioei sa nu produca efect retroactiv. )n efect al nulitatii actului 0 civil este restitutia bulaterala acesta se considera a fi cel mai important efect al nulitatii actului 0 , fie ca se refera la nulitatea absoluta , fie ca la cea relativa. 2e lings aceasta legislatia cunoaste su alte efecte ale nulitatii actului 0. ,stfel art 216 a !! stabileste ca partea si tertii de buna/credinta au dr la repararea pre0udiciului cauzat prin actul 0uridic nul.acesta prevedere poarta un caracter general, fiind aplicabila in toate cazurile de nulitate. )n efect special al nulitatii este prevazutin cazul actelor 0uridice afectate de eroare. ,stfel art 22< prevede ca : Ipers in al carei interes declarata nulitatea este obligata sa repare celorlalte pre0udiciul cauzat dar nu mai mult decit beneficiul pe care aceste l/ar fi obtinut, daca actul 0 nu ar fi fost declarat nul. .,. speta$