Sunteți pe pagina 1din 31

STUDIU DE FEZABILITATE

SALĂ DE SPORT MULTIFUNCŢIONALĂ CU 3000 DE LOCURI STR. CRISAN, NR. 33, MUN. SLATINA, JUD. OLT

FIŞA PROIECTULUI

Beneficiar:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA Str. Mihail Kogalniceanu, nr. 1, mun. Slatina, jud. Olt

Faza:

Studiu de fezabilitate

Proiectant general:

S.C. Bogart Construct S.R.L. Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 38 Cluj-Napoca

Obiectul:

Sală de sport multifuncţională cu 3000 de locuri

Amplasament:

Str. Crişan, nr. 33, mun. Slatina, jud. Olt

Lista de semnături:

Şef proiect:

Proiectant coordonator:

Proiectant arhitectură:

Proiectant rezistentă:

Proiectant instalatii:

ing. Petrina Bogdan

arh.Torsin Gavril

arh. Mihăilescu Victor

ing. Petrina Tudor

ing.

Stoica Alexandra

instalatii : ing. Petrina Bogdan arh.Torsin Gavril arh. Mihăilescu Victor ing. Petrina Tudor ing. Stoica Alexandra

BORDEROU PIESE SCRISE ŞI DESENATE

A0

Fişa proiectului

A1

Date generale:

A. Piese scrise

A1.1. denumirea obiectivului de investiţii; A1.2. amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul); A1.3. titularul investiţiei; A1.4. beneficiarul investiţiei; A1.5. elaboratorul studiului.

A2

Informaţii generale privind proiectul

A2.1. situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;

A2.2. descrierea investiţiei:

A2.3. date tehnice ale investiţiei:

A2.4. durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare a investiţiei.

A3

Costurile estimative ale investiţiei

A3.1. valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general; A3.2. eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei.

Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei A4.1. număr de locuri de muncă create în faza de execuţie; A4.2. număr de locuri de muncă create în faza de operare.

Sursele de finanţare a investiţiei Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei A6.1. valoarea totală (INV/C+M), A6.2. eşalonarea investiţiei (INV/C+M):

A6.3. durata de realizare A6.4. capacităţi (în unităţi fizice şi valorice);

A4

A5

A6

A7

A7.1. avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei; A7.2. certificatul de urbanism; A7.3. avize de principiu privind asigurarea utilităţilor, alte avize şi acorduri de principiu specifice.

Avize şi acorduri de principiu

STUDIU DE FEZABILITATE

Cuprinde caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai investitiei pentru asigurarea utilizarii rationale si eficiente a cheltuielilor de capital si a cheltuielilor materiale, pentru satisfacerea cerintelor economice si sociale din domeniul respectiv. Aprobarea studiului de fezabilitate se face conform prevederilor legale si are in vedere asigurarea surselor de finantare.

A1

Date generale:

A1.1. denumirea obiectivului de investiţii; Sală de sport multifuncţională cu 3000 de locuri

A1.2. amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul); Judeţul Olt, municipiul Slatina, str. Crişan, nr. 33

A1.3. titularul investiţiei; Consiliul Local al municipiului Slatina, judeţul Olt, România,Str. Mihail Kogalniceanu, nr. 1, mun. Slatina, jud. Olt

A1.4. beneficiarul investiţiei; Consiliul Local al municipiului Slatina, judeţul Olt, România

A1.5. elaboratorul studiului. SC BOGART CONSTRUCT SRL din Cluj-Napoca, B-dul “1 Decembrie 1918”, nr. 38, jud. Cluj

A2

Informaţii generale privind proiectul

A2.1. Situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;

Situaţia existentă:

Terenul se află în intravilanul municipiului Slatina si se identifică prin extrasul de carte funciară numărul 18053 si Certificatul de Urbanism nr. 367 din 11.08.2010. Zona studiată este în suprafaţă de 24.480 mp şi cuprinde terenurile învecinate cu strada Crişan spre Sud, S.C. Delta S.R.L. spre Sud-Vest şi proprietaţi particulare spre Nord şi Nord-Est. Terenul este in proprietatea municipiului, nerevendicat, aparţinând subzonei industriale Nord- Est-Aluminiu. Perimetrul studiat este în prezent folosit, aici fiind locată baza de transport în comun troleibuze. Terenul nu prezintă denivelări accentuate. Acesta este accesibil din strada Crişan care este dispusă radial în planimetria oraşului, legând zona centrala de zona subindustrială.

Oportunitatea investiţiei:

Oportunitatea investiţiei decurge din necesitatea asigurării posibilităţilor de agrement în această zonă pericentrală a municipiului Slatina, ţinând cont de faptul ca alte funcţiuni de agrement şi sport existente au devenit foarte aglomerate. În continuarea lucrărilor de modernizare din ultimii ani, municipalitatea a hotărât crearea unei zone noi destinate sportului de agrement în Slatina.

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului:

Pentru acest obiectiv, alocarea de fonduri ale bugetului local si modul de continuare a investitiei (concesionari si asocieri, parteneriate public-privat, si alte forme) este de competenta decizionala

a Consiliului Local, conform documentelor aprobate prin Hotarari de Consiliu Local.

A2.2. Descrierea investiţiei:

- concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiţii pe termen lung (în

cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei, precum şi scenariul tehnico-economic selectat;

Anterior prezentului studiu de fezabilitate a fost elaborat, la cererea primariei municipiului Slatina un PUG . Prin Planul Urbanistic General aprobat de Consiliul Local se prevăd în această zonă:

- crearea unei reţele de circulaţie care să permită dezvoltarea raţională a diferitelor zone funcţionale ale sălii polivalente, urmărindu-se accesibilitatea facilă a tuturor fluxurilor.

- modificarea prevederilor Planului Urbanistic General în ceea ce priveşte funcţiunea zonei, din

unităţi de industrie mică, transport şi prestări servicii, în bază sportiva şi funcţiuni de agrement;

Conform temei de proiectare s-au prevăzut a fi amplasate următoarele obiective pe teren:

Sală polivalentă cu 3000 de locuri Parcare public 120 locuri Parcare VIP şi sportivi 24 locuri Parcare autocare 4 locuri

Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiţii pe termen lung):

Pentru aceasta etapa, Studiul de Fezabilitate pentru Sala de Sport Muntifuctionala, proiectantul prezinta doua variante cu solutii tehnice de arhitectura, rezistenta si instalatii ca urmare a evolutiei studiului organizarii functionale, volumetrice si finisaj, asa cum este descrisa in memorii si planse.

Organizarea imobilului urmareste principiul multifunctionalitatii, integrarii functionale si complementaritatii functionale, astfel incat sa permita realizarea unui pol de interes urban continuu, nu numai in caz de evenimente majore.

Profilul functional a fost determinat in detaliu, bazandu-se si pe scenarii economice de finantare si functionare in regim profitabil. Functionalitatea a fost astfel propusa si definitivata in urma studiilor de marketing care au abordat mediul economic si cel social.

Scenarii propuse (minimum două);

Scenarii tehnico-economic prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse, scenariul 1 si 2, sunt descrise in cele ce urmeaza.

Scenariul 1

In scenariul 1 a fost studiata propunerea cu solutia in care se va realiza investitia pentru o sala de sport multifunctionala cu tribune (3000 locuri) cu spatii tehnice aferente organizate suprateran. Parcarea autovehiculelor se va face doar la suprafata, fiind prevazuta o zona la intrarea in ansamblu pentru gararea autovehiculelor. Pentru autocare si care de televiziune sunt destinate parcari speciale. Sunt prevazute un total de 144 locuri de parcare autoturisme si 4 locuri pentru autocare. Se propune amenjarea zonei din fata salii polivalente ca o platforma pavata de cca 1.110,00 mp ca si spatiu premergator intrarii in sala pentru spectatori. Celelalte elemente sunt descrise in memoriile si desenele aferente variantei S1 la scenariu 1 din volumele pe specialitati arhitectura, rezistenta si instalatii.

Scenariu 2

In scenariul 2 a fost studiata propunerea cu solutia in care se va realiza investitia pentru o sala de sport multifunctionala cu tribune (3000 locuri), cu spatii pentru jocuri sportive, cu posibilitatea amenajarii (temporare) a unui patinuar, cu spatii tehnice aferente. Parcarea autovehiculelor se va face doar la suprafata fiind prevazuta o zona la intrarea in ansamblu pentru gararea autovehiculelor. Pentru autocare si care de televiziune sunt prevazute parcari speciale. Sunt prevazute un total de 144 locuri de parcare autoturisme si 4 locuri pentru autocare. Se propune amenjarea zonei din fata salii polivalente ca o platforma pavata de cca 1110,00 mp ca si spatiu premergator intrarii in sala pentru spectatori. Celelalte elemente sunt descrise in memoriile si desenele aferente variantei S2 la scenariu 2 din volumele pe specialitati arhitectura, rezistenta si instalatii.

Scenariul recomandat de către elaborator;

Proiectantul, ca urmare a studierii amplasamentului si a structurii functionale pentru obiectiv, recomanda beneficiarului solutia din scenariu 1 de realizarea a obiectivului Sala de sport multifunctionala, avand regimul de inaltime P+1E+Sp, cu destinatia functionala principala:

jocuri sportive si funciuni polivalente, spatii comune, parcari si spatii conexe.

Avantajele scenariului recomandat;

Scenariu 1 propus pentru acest amplasament, in conditiile amplasamentului identificat ca fiind posibil pentru investitie, prezinta urmatoarele elemente de avantaje, care au stat la baza recomandarii proiectantului:

Construirea salii de sport permite premisa creării unui Centru sportiv de rang superior, cu spatiu pentru activitati sportive (sporturi de sala, jocuri sportive de sala) cu tribune (3000 locuri) si anexele aferente, spatii pentru asociatii si cluburi sportive, cu spatii conexe pentru intretinere si recuperare, antrenament pentru sportivi.

Terenul de sport (sala) poate gazdui: jocuri sportive (hadbal, baschet, volei, tenis, badminton), sporturi (gimnastica, lupte, box, judo, karate, dans sportiv, etc), si funciuni polivalente (concerte de scena, congrese, conferinte, adunari religioase, etc), si adiacent sala fitness, sala aerobic, spatii multifunctionale pentru asociatii sportive. Realizarea acestei investitii, poate fi ca suport, pe termen lung, pentru sprijinirea sustinerii si dezvoltarii sportive proprii si financiare a salii multifunctionale si cluburilor, asociatiilor sportive, in bune conditii, care sa contribuie la sustinerea activitatilor sportive.

In scenariul propus, au fost preconizate solutii tehnice de arhitectura, volumetria supraterana, materiale pentru finisaje, structura de rezistenta, dotare, asigurare cu instalatii, echipamente, etc, avand nivele de calitate si performanta superioara, corespunzatoare destinatiei.

In continuare se prezinta scenariul 1 recomandat de proiectant, cu solutii pentru cladirea salii de sport polivalente propuse. In cadrul documentatiei se fac referiri si la descrierea solutiilor pentru scenariu 2 nerecomandat care sunt marcate corespunzator.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ Scenariul 1

SALĂ DE SPORT MULTIFUNCŢIONALĂ CU 3000 DE LOCURI

Anterior, au fost studiate si analizate de beneficiar elementele privind necesitatea si oportunitatea obiectivului, care au fost transmise prin tema de proiectare. A fost studiata situatia existenta a fiecărui teren si au fost facute propuneri privind solutiile tehnice si modul de solutionate a amenajarilor care sa corespunda temei de proiectare.

Sală polivalentă cu 3000 de locuri

Axe compoziţionale şi mobilare urbanistică Compoziţional, ansamblul de dotări sportive este generat de o axă centrală dispusă perpendicular pe strada Crişan. Clădirea armonizeaza cu scara sitului si vecinatatile. Axa centrală vizuala este considerată definitorie pentru întreg ansamblul. Constructia este insulara ceea ce ajuta la distingerea ei din fondul construit. Atitudinea salii este deschisa, noninvaziva, intergrata in sit.

Rezolvări funcţionale Schema circulaţiilor cuprinde un acces pietonal principal spre Sud-Est de pe dala publică, un acces sportivi si VIP spre Sud-Vest, la cota parterului, precum si un acces auto şi tehnic spre Nord-Vest pentru depozitare şi aprovizionare. Terenul de sport (sala) poate gazdui: jocuri sportive (hadbal, baschet, volei, tenis, badminton), sporturi (gimnastica, lupte, box, judo, karate, dans sportiv, etc), si funciuni polivalente (concerte de scena, congrese, conferinte, adunari religioase, etc), conform anexei 1. Sala acomodeaza 3000 de locuri, din care 54 sunt in lojele VIP, iar restul in gradene dispuse perimetral pe cele 4 laturi ale terenului de joc. Cele doua foyere pot gazdui activitati culturale diverse de 250 si respectiv 2600 de persoane. Spatiilor comerciale le sunt repartizate 500 de mp la nivelul parter. Tot aici se afla salile de

fitness si aerobic destinate localnicilor dornici de relaxare si intretinere corporala. Pe langa functiunile necesare bunei desfasurari ale activitatilor sportive (vestiare sportivi, vestiare arbitrii, sali de forta, sala de incalzire, birou antidoping, cabinet prim ajutor), la parter se mai gasesc spatiile tehnice precum si depozitele aferente. Zonele de alimentatie publica sunt dispuse perimetral, la etajul 1 si insumeaza 250 mp. Tot aici sunt dispuse birouri administrative grupuri sanitare si o sala de conferinte. Nivelul supantei este destinat boxelor pentru comentatori sportivi, traducatori, operatori, precum si transmisii tv.

Circulaţii şi acces Accesul auto se poate realiza direct de pe strada Crişan printr-o intersecţie ce va deservi sala polivalentă. Accesul pietonal se poate face din strada Crişan printr-un traseu propus paralel cu accesul auto, pana în drept cu sala polivalentă. Pentru accesul perimetral în cazul situaţiilor de urgenţă se va putea folosi atat infrastructura rutieră cât si cea pietonală propusă.

Amenajări exterioare Se propune amenjarea zonei din faţa sălii polivalente ca o platormă pavată de cca 1110,00 mp care să poată găzdui concerte în aer liber şi alte manifestări exterioare ce necesită mulţmi de oameni. Aleea principală ce străbate complexul sportiv va fi dotată cu mobilier urban specific si spaţii de odihnă. Întreg ansamblul va fi dotat cu un sistem de corpuri de iluminat public specific pentru spaţiile pietonale cu elemente de 4 până la 7 m înălţime. Se vor amenaja zone plantate cu copaci si arbuşti în zonele adiacente şi în aliniamentul străzilor interioare incintei.

Bilanţ general

S teren = 24.480 mp

Situatia existenta:

S

construita

4.506,00 mp

construita desfasurata POT = 18,40% CUT = 0,22

S

5.472,00 mp

Situatia propusa:

Amenajări exterioare -Circulaţii

3.744,68 mp

-Trotuare, alei, platforme pietonale

3.366,06 mp

-Spaţii verzi amenajate

1.698,07 mp

-Parcaje

3.374,16 mp

Teren dezvoltări ulterioare (piscina acoperita)

3.930,70 mp

S

construita sala polivalenta

7.169,33 mp

S

construita desfasurata sala polivalenta

11.189,62 mp

S

construita propusa totala

8.366,33 mp

construita desfasurata propusa totala POT = 34,20% CUT = 0,52

S

12.776,62 mp

Soluţia de arhitectură - Corp Sală Polivalentă

Fluxuri şi accese Accesul principal al publicului în clădire se realizează de pe dala de la cota +4,40 prin patru puncte direct în foaierul perimetral sălii. Acesta comunică direct cu sala principală prin intermediul unor strangulaţii la nivel de partiu care permit accesul controlat în sală şi care sunt proporţional distribuite pe perimetrul sălii, pentru o facilă evacuare în caz de urgenta. În tribune accesul la locurile spectatorilor se realizează prin coborâre de pe inelul superior aflat la cota foaierului, în sectoare limitate pe orizontală. Există şase sectoare denumite cu litere de la A la E dintre care unul dedicat juriului şi invitaţilor speciali. Toate sectoarele, în funcţie de necesităţi se pot la caz închide şi evacua cu acces exterior independent. Accesul sportivilor se face prin latura Sud-Vestică într-o zonă cu anexele necesare pregătirii înainte de competiţii: vestiare, săli de forţă, grupuri sanitare, teste, cabinet medical, antrenori, arbitrii. Aceste anexe sunt dispuse de-a lungul unui coridor dedicat sportivilor în jurul sălii, cu acces restricţionat ce face legatura direct cu sala principală. Accesul VIP se va face prin latura Sud-Vestică într-un foaier, ce poate fi folosit ca şi galerie sau alte tipuri de utilizări, legat de foaierul de la etaj prin 2 scări. La etaj zona VIP se compune din o sală de conferinte şi spaţii pentru cluburile sportive legate cu un hol ce poate fi utilizat la recepţii de 400 persoane. Lojele VIP au o capacitate de circa 30 persoane fiind dotate cu anexele aferente. Opţional se poate face legatura între foaierul VIP si foaierul principal. Fluxul tehnic se realizeaza prin accesul din latura Nord-Estică. Acesta asigură gabarite pentru accesul cu maşini de transport în interorul sălii şi legătura cu zona de depozite precum şi cu zona spaţiilor tehnice. Accelasi acces este folosit pentru personalul de întreţinere, securitate, tehnic şi administrativ. Pe latura Sud-Estică a sălii se propune amplasarea de spaţii comerciale care să activeze şi să polarizeze publicul şi totodată rentabilizează investiţia întregului ansamblu. Se propun astfel o sală de fitness şi aerobic cu anexele aferente şi două spaţii comerciale. Aceste dotări vor avea accesul direct din incinta ansamblului.

Parcări auto Pentru o mai bună distribuire a zonelor de acces a vizitatorilor spre sala polivalentă, se propun doua zone de parcari pentru autoturisme si autocare, diferenţiate pe categorii de utilizatori. Cele doua parcări auto conduc la punctul de acces controlat în incintă, aflat la intersecţia cu strada Crişan. Astfel parcarea pentru public acomodează 120 de locuri, iar parcarea VIP şi sportivi are 24 de locuri. Sunt prevăzute 4 parcări pentru autocare.

Funcţiuni Parter +0.00 S utila parter

6.911,84 mp

Etaj +4.40 Total S utila etaj

2.771,33 mp

Supanta +10.00 Total S utila etaj

518,66 mp

Soluţia constructivă Clădirea este compusă dintr-un corp de 18,50 m înlăţime realizat din stâlpi dispuşi axial din beton legaţi între ei cu grinzi zabrelite peste care se sprijină o structură metalică spaţială ce sustine invelitoarea salii. Vopsirea confectiei metalice se va face cu vopsea termospumanta rezistenta la foc 45 min. Invelitoarea va fi realizata cu panouri sandwich din tabla plana. Zona de acoperis terasa va fi acoperita cu membrana bituminoasa.

Finisaje interioare Pardoselile interioare în spaţiile publice gen foaiere se propun din granit. Pentru spaţiile conexe funcţiunii de bază se propune realizarea unor pardoseli din şape sau vopsele epoxidice cu quarţ. Săliile pentru practicarea sporturilor vor avea o pardoseală specifica sălilor de sport mulistrat cu respectarea normativlelor internaţionale. Compartimentarea zonelor de vestiare, garderoba, precum si cea destinata barului, se va realiza cu pereti de gips carton dublu placati, rezistenti la foc 60 de minute. Toaletele vor fi compartimentate cu pereti din HPL, de 5 cm, rezistenti la umezeala. Tamplaria ferestrelor interioare se va realiza din aluminiu RAL 7042. Ferestrele nu vor avea bariera termica iar geamurile vor fi din termopan float securizat/duplex. Tamplaria usilor interioare se va realiza din aluminiu RAL 7042. Usile nu vor avea bariera termica, iar latimea profilelor va fi de minim 45 mm. Vitrarea se va face cu geam duplex / profile inchise de aluminiu (tip lambriu). Coeficientul de rezistenta la foc al usilor spatiilor tehnice va fi RF 120 minute.

Finisaje exterioare La exterior se va folosi pentru pereţii opaci, placarea cu casete metalice din aluminiu gri deschis RAL 7042. Treptele şi terasele circulabile, vor fi placate cu placi ceramice antiderapante. Totodata, pe dala de la cota +4,40 va fi implementat un sistem de iluminare exterioara cu spoturi pozitionate din 5 in 5 metrii, perimetral celor doua fatade principale ale salii. Balustradele si parapeţii vor fi din oţel galvanizat. Fatada va fi realizata din sticla profilata U, clara, termoizolatoare cu usi incluse, de aluminiu. Usile vor apartine grupei 2.1, RAL 7042 si vor incorpora geamuri termopan reflexiv securizat. Fatada cortina va fi realizata din aluminiu RAL 7042, cu capace ornament pe ambele directii si va prezenta urmatoarele caracteristici tehnice: coeficient de transfer termic Uf = 1.5 3.3 W/m2K; permeabilitate aer clasa A4; etansare apa clasa R7. -Tamplaria ferestrelor exterioare se va realiza din aluminiu RAL 7042. Ferestrele se vor incadra in grupa 2.1, sistem cu bariera termica (K = 2-2.8W/m2K), profile cu latimi minime de 60 mm, iar geamul va fi termopan reflexiv securizat. -Tamplaria usilor exterioare va fi din aluminiu RAL 7042. Usile exterioare se vor incadra in grupa 2.1, sistem cu bariera termica (K = 2-2.8W/m2K), profile cu latimi minime de 60 mm, iar geamul va fi termopan reflexiv securizat. - -La nivelul structurii metalice a acoperisului sunt prevazute pasarele tehnice de vizitare si mentenanta tehnica. Învelitoarea se va face cu panouri sandwich din tabla plana. Se vor realiza trape de desfumare in membrana invelitorii.

Dotări pentru persoanele cu dizabilităţi -Pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi a fost prevăzuta o panta de acces de 8% ce urca la cota +4,40. Aici au fost prevăzute locuri speciale în gradene pentru persoane cu dizabilităţi în scaunul cu rotile şi grupuri sanitare cu dotări speciale conform normativelor.

Elemente tehnice de proiectare -Clădirea sălii polivalente va respecta cerinţele privind siguranţa în exploatare a utilizatorilor împotriva riscului de accidentare în timpul exploatării normale a spaţiului interior, precum şi a spaţiului urban aferent pentru toate categoriile de utilizatori inclusiv persoanele vârstnice sau cele cu dizabilităţi conform exigenţei B de siguranţă în exploatare, legea 10 din

1995 şi a normativului NP 051-2001.

Elemente prevăzute pentru sala polivalentă - Dimensiunile zonelor de acces spre spaţiile publice în special a celor aglomerate vor fi normate conform normativleor pentru a reduce riscul de panică şi facilitarea accesului persoanelor cu handicap. Toate grupurile sanitare vor avea prevăzute o cabină dimensionată şi echipată conform normativelor pentru accesul persoanelor blocate în scaun. Se va asigura în mod facil prin proiectare, accesul la locurile special amenjate pentru persoane cu handicap motor, pe un traseu continuu în plan orizontal sau în pantă de maxim 8%.

MEMORIU TEHNIC DE REZISTENTA Scenariul 1 (2)

Incadrarea constructiei in grupe si categorii conform Normativelor in vigoare:

Conform Normativului P100-1/2006 pentru proiectarea antiseismica a constructiilor, la cladirea proiectata acceleratia terenului pentru proiectare a g = a g =0.16g, pentru evenimente seismice avand intervalul mediu de recurenta IMR=100 ani. Perioada de control T C a spectrului de raspuns reprezinta granita dintre zona(palierul) de valori maxime in spectrul de acceleratii absolute si zona(palierul) de valori maxime in spectrul de viteze relative. T C se exprima in secunde. Pentru constructia proiectata T C =1.0s. Constructia se incadreaza in clasa a II-a de importanta (factorul de importanta I = 1.2), cladiri a caror rezistenta seismica este importanta sub aspectul consecintelor asociate cu prabusirea sau avarierea grava, fiind vorba de o cladire publica avand peste 400 de persoane in aria totala expusa. In acest caz constructiile se incadreaza in clasa de ductilitate inalta (H). Factorul de comportare q, care tine seama de capacitatea de disipare de energie a structurii pentru fiecare directie de calcul a cladirii, considerand clasa de ductilitate H pentru structuri in cadre are valoarea q=6.75. Categoria de importanţă a constructiei este “B” Construcţie de importanţă deosebita, conform H.G. nr.261, O.G. nr.2 /1994). Caracteristicile geofizice ale terenului de amplasament:

Pentru determinarea condiţiilor de construire s-a intocmit un studiu geotehnic elaborat de S.C. ATREIDES GEOTECH S.R.L., ing. geolog Ion Cesauanu. Poziţiile forajelor şi stratificaţia

acestora sunt prezentate în documentaţia de specialitate anexată. Amplasamentul este situat in zona terasei inalte a raului Olt, denumita Terasa Slatina. Conform studiului geotehnic apa subterana a fost interceptata la adancimea de 12,0m, nivelul hidrostatic avand caracter oscilator, in functie de nivelul raului Olt, care alimenteaza si dreneaza acviferul in functie de conditiile hidro-meteorice. In vederea detectarii stratificatiei terenului si a stabilirii conditiilor de fundare a fost executat un foraj geotehnic. Straturile intalnite in foraj sunt urmatoarele:

1. Umpluturi heterogene foarte tari constituite din moloz, blocuri din beton si beton

armat, pietris cu nisip si pamant, bine compactate;

2. Argila prafoasa cafenie si cafeniu-galbuie, cu carbonati, plastic consistenta si

plastic vartoasa, usor contractila in suprafata;

3. Argila nisipoasa, cu rar pietris marunt, plastic vartoasa;

4. Nisip fin, mediu si grosier;

Caracteristicile acestor straturi se regasesc in fisele forajului din studiul geotehnic anexat. Stratul de fundare este stratul de argila cu P conv =254kPa.

din punct de vedere al seismicitatii, suprafata cercetata se afla in zona D de seismicitate, are un coeficient de seismicitate Ks = 0.16, perioada de colt Tc = 1.os are gradul 8 de seismicitate (gradul 8 cu o perioada de revenire de 100 ani ) ;

din punct de vedere eolian (actiunea vintului ) amplasamentul studiat se gaseste in zona B;

din punct de vedere climatic al actiunilor date de zapada amplasamentul se gaseste in zona C;

adancimea de inghet a zonei este de 85cm conform STAS 6054;

dupa modul de comportare la sapare, pamanturile din zona studiata se incadreaza in categoria a II-a teren mijlociu;

controlul gradului de compactare al umpluturilor se va realiza conform STAS 1913/13

83;

taluzele sapaturilor vor avea inclinarea minima de 1/1 conform normativ C 169 88 privind executarea lucrarilor de terasamente, sau vor fi sprijinite pentru sapaturi cu adancimea de sapare mai mare de 1m. Pentru fazele urmatoare de proiectare se recomanda intensificarea studierii zonei

Descrierea solutiei constructive

Constructia este o sala multifunctionala cu regimul de inaltime P+E+Sp.

Solutia de fundare proiectata este cea de radier general cu grinzi intoarse dispuse pe ambele directii. Fundarea se va face in stratul de argila cu P conv =254kPa.

Structura de rezistenta este o structura hibrida. O astfel de structura este alcatuita din elemente sau subsisteme din materiale diferite care conlucreaza intre ele in cadrul structurii hibride. Stalpii se vor realiza din beton armat si vor avea sectiunei diferite. Stalpii pe care descarca acoperisul vor fi circulari, avand diametrul 160cm. Structura de rezistenta a tribunelor este o structura in cadre cu stalpi si grinzi din beton armat. Placile sunt realizate din beton armat monolit de diferite grosimi si sunt calculate sa formeze saibe rigide in planul lor pentru preluarea incarcarilor orizontale. Placile sunt de tip planseu-dala. Gradenele se vor realiza din beton armat prefabricat si vor descarca pe structura de rezistenta aferenta. Acoperisul se va realiza sub forma unei retele de ferme zabrelite spatiale, care va iesi in consola pe tot conturul. Intre fermele principale se va realiza o retea secundara cu ferme cu zabrele care preia incarcarile din invelitoare. Invelitoarea va fi o invelitoare usoara. Placa pe sol se va lega de fundatiile izolate si de centurile fundatiilor continue. Mai intai se va turna un beton de egalizare, peste care se executa hidroizolatia din membrane termosudabile. Se va acorda o atentie deosebita la realizarea hidroizolatiei, aceasta avand si rolul de a impiedica orice infiltratie de apa din interiorul cladirii sa ajunga in panza freatica. Conductele pentru evacuarea apelor uzate vor fi montate in tuburi speciale din beton prevazute cu camine de vizitare. La rosturi se vor monta profile speciale de rost si dopuri de mastic plastic. Hidroizolatia se va proteja cu o sapa din beton peste care se va realiza armarea placii. In zonele stalpilor si diafragmelor se vor executa pe blocurile de fundare hidroizolatii rigide, peste care se vor racorda membranele.

Peretii de compartimentare se vor realiza din zidarie de dimensiuni variabile in functie de spatiile delimitate. Scarile se vor proiecta din rampe de beton armat, rezemate pe planseele de nivel si grinzi. Terasele, rampele si scarile de la nivelul solului vor fi realizate din beton armat pe umplutura de balast compactat Proctor 95%.

MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII Scenariul 1

Documentaţia de faţă prezintă soluţiile propuse pentru instalaţiile aferente investiţiei:

„Sală de sport multifuncţională, cu 3000 de locuri” situat în Str. Crişan nr. 33, mun. Slatina, jud. Olt, avand ca beneficiar pe CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA. Proiectul s-a elaborat în baza temei de proiectare emisă de beneficiar, a planurilor de arhitectură puse la dispoziţie de proiectantul general. Conform PUG s-au prevăzut a fi amplasate următoarele obiective pe teren:

-Sală polivalentă cu 3000 de locuri -Parcare public 120 locuri -Parcare VIP şi sportivi 24 locuri -Parcare oficiali 32 locuri -Parcare presă 75 locuri

I.1 SITUATIA EXISTENTA

Zona studiata este în suprafaţă de cca. 33.067 mp şi cuprinde terenurile învecinate cu strada Crişan spre Sud, S.C. Delta S.R.L. spre Sud-Vest şi proprietaţi particulare spre Nord şi Nord-Est. Terenul este in proprietatea municipiului, nerevendicate, aparţinând subzonei industriale Nord-Est-Aluminiu.

Perimetrul studiat este în prezent folosit, aici fiind locată baza de transport în comun - troleibuze, precum si un teren de fotbal înierbat, neamenajat conform normelor . Acesta nu prezintă denivelări accentuate. Terenul este accesibil din strada Crişan care este dispusă radial în planimetria oraşului, legând zona centrala de zona subindustrială.

RETELE EDILITARE:

I.1.1 Alimentarea cu apa potabila: In zona studiata exista o retea pentru alimentarea cu apa potabila Fonta Dn 400mm.

I.1.2 Canalizare menajera si pluviala: In zona studiata exista retele de canalizare in sistem unitar Beton Dn 500mm.

I.1.3 Alimentarea cu energie electrică: In zona studiata exista retele de energie electrica.

I.1.4.Retele de telecomunicatii: In zona studiata exista retele de telecomunicatii. I.1.5 Retele de gaz: In zona exista retea de distributie gaze naturale.

I.2 SITUAŢIA PROPUSĂ

I.2.1 Alimentarea cu apa potabila: se propune infiintarea unui bransament de apa din reteaua de alimentare cu apa potabila a orasului existenta in zona. Bransamentul propus va fi din conducta de polietilena PEHD Dn 110 mm. Bransamentul propus a se realiza va deservi atat necesitatile de apa pt consum menajer aferent Grupuri sanitare, vestiare, oficii, etc; cat si necesitatile de apa pt stingerea incendiilor. Se va realiza o rezerva de apa pt stingerea incendiilor. Rezerva de apa se va dimensiona in conformitate cu cerintele legislatiei in vigoare si cu prevederile Scenariului de Securitate la Incendiu. Propunem realizarea unei rezerve de apa comune pt instalatiile de stingere a incendiilor din interior: hidranti interiori si pt stingerea din exterior a incendiilor, aceasta avand volumul de 310mc.

I.2.2 Canalizare menajera: Colectarea apelor uzate menajere provenite de la grupurile sanitare si oficii din incinta se va realiza prin intermediul unei retele de incinta iar evacuarea spre reteaua publica de canalizare, se va realiza prin intermediul unui bransament nou propus din conducte de PVC-KG.

I.2.3 Canalizare pluviala: Colectarea apelor pluviale de pe invelitori si terase, se va realiza prin intermediul unei retele din polietilena in sistem vacumatic si se vor racorda la reteaua de canalizare pluviala de incinta. Colectarea apelor pluviale de pe platforme si suprafete exterioare se va realiza prin intermediul unei retele din PVC KG . Apele colectate de pe platformele exterioare destinate circulatiei autovehiculelor si a parcajelor si vor fi conduse spre separatorul de hidrocarburi de unde se vor evacua spre reteaua publica de canalizare.

I.2.4 Alimentarea cu energie electrică: Alimentarea cu energie electrică se va realiza din reţeaua orăşenească (S.E.N.) conform proiectului “STUDIU DE SOLUŢIE” ce va fi întocmit de S.C. ELECTRICA S.A. la comanda beneficiarului. Pentru a răspunde necesitatilor de alimentare cu energie electrica a zonei studiate, solutia de principiu presupune alimentarea consumatorului din doua posturi de transformare fiecare de capacitate estimata 1x6300 kVA. Din tablourile electrice ale posturilor de transformare se vor alimenta radial tablouri electrice interioare. Toate retelele exterioare se vor poza ingropta in pamant (adancimea minima de pozare 0,8 m) folosindu-se cablu armat cu conductor de cupru CYABY sau similar, dimensionat in functie de curentul de calcul. Subtraversarile cailor carosabile se vor proteja in tub PVC. Cablul se va poza pe pat de nisip si va fi semnalizat pe toata lungimea traseului prin doua folii de avertizare dispuse la adancimi distincte. Între reţelele electrice propuse şi reţelele de altă natură existente sau propuse (canalizare, ape pluviale, etc) se vor păstra distanţele minime impuse prin normativul NTE 007/08/00. Pentru compensarea energiei reactive la nivelul postului de transformare se va monta o baterie de condensatoare, în trepte automatizatǎ. Necesitatea şi dimensionarea bateriei se vor stabili în urma măsurărilor premergătoare recepţiei. Alimentarea de rezerva se va realiza prin intermediul a doua grupuri electrogen de capacitate estimata 150 kVA fiecare. La intreruperea alimentarii cu energie electrica acestea vor prelua tablourile electrice destinate receptoarelor vitale cu rol in stingerea incendiilor si siguranta spectatoriilor (tabloul electric 1 vital, tablou electric 2 vital, tablou electric pompe) si receptoarelor destinate desfasurarii competitiilor sportive (iluminatul suprafetei de joc, alimentarea carului de televiziune, tabela de marcaj). Functionarea receptoarelor cu rol in stingerea incendiilor si siguranta spectatorilor va exclude functionarea receptoarelor destinate

competitiilor sportive. În urma studiului soluţiei de arhitectură se impune studiul reţelelor electrice exterioare existente în zonă şi devierea lor acolo unde este cazul.

I.2.5.Retele de telecomunicatii: Pentru racordarea construcţiei noi la reţeaua de telecomunicaţii se prevede o reţea de canalizaţie din tuburi gofrate carosabile DN 110, montate subteran. În dreptul fiecǎrei intrǎri principale se prevǎd cǎmine de telecomunicaţii cu rol de tragere şi inspecţie a reţelelor. Construcţia se va conecta la reţeaua de telefonie şi se va putea interconecta cu celelalte construcţii invecinate sau cu alţi furnizori de servicii de telecomunicaţie prin intermediul tubulaturii.

I.2.6 Retele de gaz: Alimentarea cu gaze naturale se va realiza din reteaua de distributie existenta in zona prin extinderea acesteia, pana la locul de consum al investitiei. Astfel, se va realiza un bransament de medie presiune si o statie de reglare si masura situata la limita de proprietate. Conducta de medie presiune va fi ingropata si prevazuta din PEHD Dn125. Statia de reglare si masura va fi prevazuta pentru un debit de 160 mc/h.iar din ea vor iesi doua retele de presiune redusa dupa cum urmeaza:

-o ramura care deserveste prima din cele doua centrale termice avand debitul de 80 mc/h. Inainte de intrarea in centrala termica se va instala un post de reglare. De la regulatoarul de presiune se va continua cu o retea de joasa presiune pana la racordarea la utilizatori.

-o ramura care deserveste cea de-a doua centrala termica avand debitul de 80 mc/h. Inainte de intrarea in cladire se va instala un post de reglare. De la regulatoarul de presiune se va continua cu o retea de joasa presiune pana la racordarea la utilizatori.

II. INSTALAŢII INTERIOARE:

II.1. SITUATIA EXISTENTA:

Zona studiata este în suprafaţă de cca. 33.067 mp şi cuprinde terenurile învecinate cu strada Crişan spre Sud, S.C. Delta S.R.L. spre Sud-Vest şi proprietaţi particulare spre Nord şi Nord-Est. Terenul este in proprietatea municipiului, nerevendicate, aparţinând subzonei industriale Nord-Est-Aluminiu. Perimetrul studiat este în prezent folosit, aici fiind locată baza de transport în comun - troleibuze, precum si un teren de fotbal înierbat, neamenajat conform normelor . Acesta nu prezintă denivelări accentuate. Terenul este accesibil din strada Crişan care este dispusă radial în planimetria oraşului, legând zona centrala de zona subindustrială. Se vor dezafecta toate instalatiile aferente constructiilor existente pe terenul studiat.

II.2. SITUATIA PROPUSA:

Conform PUG s-au prevăzut a fi amplasate următoarele obiective pe teren:

-Sală polivalentă cu 3000 de locuri -Parcare public 120 locuri -Parcare VIP şi sportivi 24 locuri -Parcare oficiali 32 locuri -Parcare presă 75 locuri

A.) Memoriu tehnic instlatii sanitare

Proiectul de fata trateaza urmatoarele tipuri de instalatii sanitare:

instalatii interioare de distributie a apei reci; instalatii interioare de distributie a apei calde de consum; instalatii interioare de recirculare a apei calde de consum; instalatii de canalizare a apelor uzate menajere; instalatii de canalizare a apelor meteorice; instalatii de colectare a condensului de la echipamentele de climatizare. instalatii de stingere a incendiului : hidranti interiori, hidranti exteriori.

Solutii tehnice

a) Instalatii de alimentare cu apa: Alimentarea cu apa potabila se face din reteaua publica prin intermediul unui bransament propus de PEHD Dn110 mm. Se vor alimenta cu apa rece si calda toti consumatorii menajeri din grupurile sanitare, vestiare si se vor prevedea racorduri de alimentare cu apa pentru toate spatiile si echipamentele care necesita utilizarea apei. De asemenea se va realiza un racord pentru umplerea rezervei de apa necesare in caz de incendiu, dimensionata in functie de prevederile Scenariului de securitate la incendiu. Pentru contorizarea consumului de apa se va prevedea un camin de apometru echipat cu un contor Dn 80 pentru consumatorii menajeri interiori si pentru contorizarea consumului de apa pentru rezerva de apa. Apa calda menajera va fi preparata prin intermediul boilerelor bivalente cu capacitatea de 500 litri a caror serpentine inferioare vor fi alimentate cu agent termic de la panourile solare amplasate pe invelitoare, avand suprafata de captare de 2,5 mp fiecare. Boilerele vor avea aditional si o rezistenta electrica pentru incalzirea apei cu puterea de 6kW. Serpentina superioara a boilerului este alimentata de la butelia de egalizare a presiunilor cu agent termic. Circulatia agentului termic intre panourile solare si boilere se va realiza prin intermediul unui grup de pompare conceput special pentru instalatii solare. Sistemul va mai cuprinde si celelalte accesorii cum ar fi aerisitoare automate, armaturi de inchidere si alte fitinguri. Grupurile sanitare s-au prevazut cu lavoare si bideuri montate pe cadru metalic inglobat in perete. Bateriile vor fi de tip stativ pe obiectul sanitar. Pentru montarea vaselor WC de tip suspendat se vor folosi cadre metalice incastrate in perete. Rezervoarele cu volumul V=9.0l si tehnica de spalare cu 2 cantitati de apa si actionare din fata vor fi montate pe acelasi cadru metalic, inglobate in perete. In fiecare grup sanitar care are in dotare cada de baie sau de dus s-au prevazut sifoane de pardoseala cu garda hidraulica. Pentru alimentarea obiectelor sanitare s-a adoptat o retea ramificata din tevi de poletilena cu diametrele calculate conform STAS 1478/90. Distributia se va realiza din conducte de Otel Zincat si se va monta pe structura de rezistenta a imobilului, prin bratari de dimensiunea tronsonului calibrat. Montarea conductelor de distributie se va realiza aparent pe structura de rezistenta a cladirii si se vor masca in consecinta. Fiecare obiect sanitar este separat de retea prin robineti coltar cu rozeta cromata, montati sub tencuiala la pozite. Fiecare grup sanitar va fi separat prin robineti sferici de trecere montati sub tencuiala. Retelele interioare de apa calda de consum, si cele de apa rece vor avea trasee comune. Diametrele conductelor de apa rece si apa calda menajera s-au determinat in functie de suma echivalentilor, conform STAS 1478 96, iar in cazul conductelor de legatura la obiectele sanitare s- au avut in vedere si particularitatile constructive ale obiectele sanitare (diametrele armaturilor obiectelor sanitare).

S-au prevazut armaturi de inchidere:

pe conducta de alimentare cu apa rece la intrarea in cladiri pe derivatiile care alimenteaza unul sau mai multi consumatori pe derivatiile de alimentare pentru fiecare baie, grup sanitar suplimentar si bucatarie. pe conductele de plecare si sosire ale distribuitoarelor pe racordul de umplere a instalatiei de incalzire centrala pe conductele de golire Armaturile de siguranta se monteaza la recipientele sub presiune (recipiente de hidrofor, boilere). Intre dispozitivele de siguranta si recipientele protejate nu se vor prevedea organe de inchidere. Portiunile orizontale de conducte se vor monta cu panta de 0,2in sensul curgerii pentru a permite golirea instalatiei, daca este cazul. S-au prevazut armaturi de inchidere pe: conducta de alimentare cu apa rece, pentru fiecare grup sanitar (pe conductele de apa rece si apa calda menajera), pe racordul de umplere al instalatiei de incalzire si pe conductele de golire. Diferenta de presiune dintre apa rece si calda, la nivelul aceluiasi obiect sanitar nu va fi mai mare de 0.3 bari.

Sala mutifunctionala se va echipa cu

instalatii de combatere a incendiilor de tip hidranti interiori si exteriori. Alimentarea cu apa a instalatiilor de hidranti interiori se va realiza de la rezerva de apa a investitiei, dimensionata in functie de prevederile Scenariului de Securitate la incendiu prin intermediul unui grup de

pompare amplasat in camera de pompare din vecinatatea rezervei de incendiu. Rezerva de apa se va alimenta de la reteaua publica de alimentare cu apa. Propunem realizarea unei rezerve de apa comune pt instalatiile de stingere a incendiilor din interior: hidranti interiori si pt stingerea din exterior a incendiilor, aceasta avand volumul de 310mc. In interiorul rezervei de apa se vor monta doua pompe submersibile pentru golirea rezervei in cazul unei avarii sau pentru posibilitatea interventiei in cazul unei revizii, acestea avand debitul de pompare Q=30mc/h si inaltimea de pompare 10mca. De asemenea in camera de pompare se va realiza o basa pentru pentru colectarea apelor ajunse accidental pe pardoseala, de unde se vor evacua spre reteaua de canalizare cu ajutorul unei pompe submersibile cu debitul de 2 l/s.

Hidranti exteriori: se vor prevedea hidranti exteriori de incendiu acestia trebuind sa asigure un debit de stingere de 25 l/s, fiecare hidrant avand debitul de 5 l/s, acsetia se vor alimenta de la rezerva de apa de incendiu care asigura functionarea hidrantilor de incendiu exteriori pentru toata incinta prin intermediul unei statii de pompare amplasata in camera de pompare, aceasta asigurand un debit de pompare de 25 l/s. Rezerva de apa este amplasata ingropata in exteriorul cladirii. Hidranti interiori: cladirea se va echipa cu instalatii de hidranti interiori, acestia asigurand protectia spatiilor cu un jet in functionare simultana si un debit de 2.5 l/s pentru spatiile de circupatie si toate spatiile anexe salii de sport. Pentru zona de gradene, acestea fiind consiterate spatii cu aglomerari mari de persoane si in restul salilor aglomerate se va asigura stingerea cu hidranti interiori de incendiu, fiecare punct trebuind sa fie protejat de doua jeturi in functionare simultana. Pe fiecare nivel al cladirii fiind un numar mai mare de 8 hidranti alimentarea cu apa se va realiza in inel. Inelul care alimenteaza hidrantii interiori ai salii multifunctionale va avea diametrul constant de 4''. Legaturile la hidrantii interiori care asigura debitul de 5 l/s se va executa din conducta de otel zincat cu diametrul de 2 ½'', iar la hidrantii care asigura 2.5 l/s legatura va fi de 2''. Alimentarea cu apa a instalatiei de hidranti interiori se va realiza de la rezerva de apa prin intermediul unei statii de pompare care asigura un debit de 10l/s, aceasta

b) Instalatii de prevenire si stingere a incendiilor:

fiind amplasata in camera de pompare din vecinatatea rezervei de apa din incinta. Pentru alimentarea cu apa a instalatiei de hidranti interiori de la pompele mobile de incendiu se vor prevedea in exteriorul cladirii doua racorduri de tip B.

c) Instalatii de colectare ape uzate menajere: Colectarea apelor uzate menajere provenite de la grupurile sanitare si oficii din incinta se va realiza prin intermediul unei retele de incinta iar evacuarea spre reteaua publica de canalizare, se va realiza prin intermediul unui racor de canalizare nou propus din conducte de PVC-KG. Apele uzate menajere de la consumatorii menajeri vor fi colectate cu ajutorul unei retele ce canalizare menajera interioara si conduse spre reteua exterioara de canalizare, de unde vor fi evacuate spre reteaua publica de canalizare existenta in zona prin intermediul unei retele de incinta din conducte de PVC-KG. Se vor prevedea racorduri de canalizare la toate obiectele sanitare si echipamentele care necesita evacuarea apelor uzate spre reteaua de canalizare. Pentru colectarea apelor uzate menajere se vor utiliza conducte de canalizare din PVC-KA pentru interior si conducte de PVC- KG pentru reteaua exterioara de canalizare. Pentru spatiile tehnice si depozite de la parterul cladirii se vor prevedea sifoane de pardoseala Dn100 pentru evacuarea apelor ajunse accidental pe pardoseala, sifoanele vor fi prevazute cu clapeta antiretur, pentru a evita refularea canalizarii si patrunderea mirosurilor. La amplasarea conductelor si la alegerea traseelor si a modului de montaj s-a tinut seama de recomandarile Normativului I 9 - 1996. Astfel s-a asigurat conductelor o panta continua, care sa permita scurgerea apelor uzate prin gravitatie in caz contrar existand riscul infundarii instalatiei de canalizare. De asemenea amplasarea conductelor s-a facut astfel incat sa nu stanjeneasca circulatia si sa nu necesite mascari costisitoare, evitandu-se in acest fel lovirea accidentala a conductelor. Traseele s-au ales astfel incat sa nu deranjeze din punct de vedere estetic, prin amplasarea coloanei in coltul incaperii si mascarea ei. Conductele de legatura s-au montat pe perete (deasupra si sub pardosela), cu panta pt. a asigura scurgerea apelor uzate. Pe coloanele de scurgere s-au montat piese de curatire la 0.7 m fata de suprafata finita a pardoselii, la parter. Coloanele de ventilatie s-au prevazut in continuarea colonelor de scurgere, ele adoptandu-se astfel incat sa aiba diametrul cu o dimensiune mai mic decat al coloanei de scurgere in prelungirea careia se monteaza, insa nu mai mic de 50 mm. La obiectele sanitare s-au prevazut sifoane cu garda hidraulica. Diametrele conductelor orizontale de canalizare de legatura a obiectelor sanitare la coloane s-au determinat din conditii functionale si constructive, iar diametrul coloanei de canalizare din conditii constructive si hidraulice conform STAS 1795 - 86. Materialele folosite la executia instalatiei sanitare, vor fi insotite de certificat de omologare si certificat de calitate, iar executia propriu-zisa, va fi efectuata de persoane autorizate si calificate, cu respectarea normelor de protectie a muncii aflate in vigoare. Conductele de canalizare s-au adoptat din tuburi PVC. La baza coloanelor (ce se monteaza in paralel cu coloanele de apa) precum si deasupra racordului la coloana celui mai inalt consumator s-au prevazut piese de curatire, iar la partea superioara a coloanelor de ventilare, caciuli de aerisire. Diametrele conductelor de legatura a obiectelor sanitare la coloanele de scurgere s-au determinat din conditii functionale si constructive iar diametrele coloanelor si conductelor colectoare orizontale din conditii constructive si hidraulice, conform STAS 1795-86.

d) Instalatii de colectare a condensului: condensul de la echipamentele termice se va

colecta intr-o retea separata din conducte de polipropilena si va fi racordat la reteua de canalizare menajera la baza coloanelor prin intermediul unui sifon cu garda hidraulica pentru a evita patrunderea mirosurilor din reteaua de canalizare menajera in reteaua de colectare condens.

e) Instalatii de colectare ape pluviale: Apele pluviale de pe invelitoare si terase vor fi

colectate cu ajutorul unei retele ce canalizare pluviala interioara si conduse spre reteua exterioara de canalizare, de unde vor fi evacuate spre reteaua publica de canalizare. Pentru colectarea apelor pluviale de pe invelitori se va realiza o retea de canalizare pluviala in sistem vacumatic, acesta fiind realizat din conducte de polietilena imbinate prin sudare, asigurand captarea si evacuarea unui debit mult mai mare de ape pluviale decat sistemele clasice de canalizare pluviala. Se va realiza o retea de colectare a apelor pluviale de pe suprafata parcarilor exterioare printr-un sistem de rigole si guri de scurgere conectate intre ele prin intermediul unor retele de canalizare pluviala din conducte PVC-KG si a unor camine de vizitare Dn1000mm. Inainte de a fi evacuare spre reteaua publica de canalizare apele pluviale colectate de pe suprafata parcarilor va fi trecuta printrun separator de hidrocarburi cu debitul nominal de 150 l/s realizat din cuve de beton montat ingropat.

Dispozitii finale

In executie se vor respecta indicatiile cu privire la tehnologia de executie, modul de depozitare si manipulare a materialelor, precum si normele de protectie a muncii cuprinse in:

-Normativ I9-94 proiectarea si executarea instalatiilor sanitare; -Normativ C56 pentru verificarea calitatii si receptiei lucrarilor de constructii si instalatii aferente; -Legea nr.10 1995 privind calitatea in constructii; -Norme republicane de protectia muncii si Regulamentului privind protectia si igiena muncii in constructii. -La lucrarile de retele exterioare unde conductele sunt montate in santuri cu adancime mai mare de 1 metru este obligatorie sprijinirea malurilor de pamant pentru evitarea unor posibile accidente.

B.) Memoriu tehnic instlatii termice, climatizare, ventilare si desfumare

La întocmirea documentaţiei s-au respectat, în principal, următoarele acte normative:

- Norme Metodologice privind conţinutul cadru al proiectelor - pe faza de proiectare - , al documentelor de licitaţie, al ofertelor şi al contractelor pentru execuţia investiţiilor. (Anexa la Ordinul comun MF - MLPAT nr. 1743/69/n/09.09.1996); ETC

Incalzirea, climatizarea, ventilarea incaperilor se va realiza cu ajutorul echipamentelor special dimensionate pentru acest scop. Astfel calculele de dimensionare au la baza necesarul de caldura si de frig al spatiilor, numarul de schimburi de aer si ratia de aer proaspat corelate cu efortul fizic depus de ocupantii spatiilor precum si indicatiile si criteriile de dimensionare prevazute in “NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA SĂLILOR DE SPORT (UNITATEA FUNCŢIONALA DE BAZA) DIN PUNCT DE VEDERE AL CERINŢELOR LEGI110/1995 INDICATIV NP 06502”

Desfumarea spatiilor unde se impune acest lucru se va realiza conform prevederilor normativului de siguranta la foc P118-99 iar pentru partea de parcaje subterane conform Normativului de siguranta la foc pentru parcaje subterane. Astfel se propun urmatoarele solutii:

a. Sala de sport:

Asigurarea confortului termic si a unei ambiante atmosferice normale in sala de sport se va realiza cu ajutorul echipamentelor de ventilatie climatizare dimensionate luand in considerare numarul de schimburi de aer si ratia adecvata de aer proaspat corelata cu efortul fizic depus de sportivi precum si ratia de aer proaspat necesara pentru spectatori. Debitele de aer se vor adopta dupa ce se va face o comparatie intre cele doua debite descrise mai sus. Astfel ratia de aer proaspat in sala de sport trebuie sa fie de:

minim 20

minim

25

m 3 /h/pers. - pentru sportivi

m 3 /h/pers. - pentru

spectatori

Numarul minim de schimburi orare este de cel puţin 20 m 3 /h/pers la aglomerare maximă şi oricum nu mai puţin de 1 volum ambient/oră. Astfel se vor prevedea centrale de tratare aer cu recuperare de caldura amplasate in centralele de ventilatie care vor incalzi/raci si filtra aerul care urmeaza a fi introdus in sala. De la centralele de tratare aer se vor utiliza tubulaturi rectangulare de introducere/evacuare aer cu toate accesoriile necesare: grile, anemostate, reductii, elemente de fixare etc

De asemenea dupa adoptarea echipamentelor de ventilare se va verifica daca sarcina termica (incalzire/racire) asigurata de acestea este cel putin egala cu necesarul de caldura si de frig al spatiului.

Astfel pentru ventilarea salii de sport se adopta un debit de 70000 mc/h tratat de catre douacentrale de tratare aer cu recuperare de caldura cu debitul de 35000 mc/h.

Centralele de tratare aer vor fi amplasate in spatii tehnice la parterul cladirii iar prizele de aer si de evacuare vor fi racordate prin tubulatura rectangulara.

Ventilarea salii de sport va fi realizata in regim de suprapresiune fata de spatiile invecinate sau fata de exterior iar modul de introducere/evacuare a aerului va fi de tip jos-sus in sensul ca aerul tratat va fi introdus pe la partea inferioara prin gradenele salii iar aerul viciat va fi aspirat pe la partea superioara a salii. Instalaţia de ventilare va fi astfel soluţionată încât să se asigure ventilarea sălii şi în regim redus de funcţionare, (cu debite de aer reduse) astfel încât, în perioadele de tranziţie dintre două utilizări succesive ale sălii de sport, să se evite apariţia condensului pe elementele de închidere. Introducerea aerului in sala de sport se va realiza prin intermediul tubulaturilor rectangulare amplasate sub gradene de unde aerul este introdus in camere de presiune constanta care distribuie aerul in sala de sport prin intermediul grilelor de introducere aer.

In perioadele cand in sala de sport se desfasoara doar antrenamente, fara spectatori, sistemul de ventilare va functiona cu recirculare de aer si nu 100% aer proaspat ca si in cazul in care se desfasoara competitii unde sunt prezenti si spectatori.

In perioadele in care persoanele nu se afla in sala de sport in gradene ci in zona de foyere (sectoarele A, B, C, D, E) introducerea de aer se va comuta pe o alta tubulatura de introducere aer situata deasupra incaperilor de la etaj1; comutarea facandu-se prin intermediul clapetelor motorizate prevazute pentru acest scop.

Pentru recuperarea caldurii aerul va fi aspirat din sala de sport la partea superioara a acesteia si va fi condus prin intermediul tubulaturii la centralele de tratare aer unde se recupereaza o parte din energia calorica a aerului, dupa care aerul este evacuat in atmosfera prin intermediul grilelor exterioare de refulare.

Tubulatura de ventilare va fi astfel dimensionata incat sa respecte criteriile impuse de normativul de proiectare a instalatiilor de ventilare I5. Toate tronsoanele de tubulatura vor fi izolate cu saltele de vata minerala cu grosimea de 30 mm.

Asigurarea ambiantei termice in cazul in care sala este ocupata se va realiza tinand cont de urmatoarele:

temperatura mediului ambiant in planul orizontal de desfasurare a activitatii sportive va fi 20-22 o C pentru incalzire (antrenament) si de 16-20 o C pentru competitii

viteza curentilor de aer va fi de maxim 0.15 m/sec

umiditatea relativa a aerului atat pentru asigurarea conditiilor de confort cat si pentru evitarea fenomenului de condens va fi de 50% in regim de iarna si 60% in regim de vara

Desfumarea salii de sport se va realiza natural-organizat prin prevederea de goluri in treimea superioara a salii de sport avand suprafata de minim 1% din suprafata salii iar aerul de compensatie va fi asigurat pe la partea inferioara.

Incalzirea de garda a salii de sport se va realiza prin intermediul ventiloconvectoarelor ingropate in pardoseala amplasate pe conturul fatadei cortina care vor asigura o temperatura interioara intre 5-10 o C. De asemenea atunci cand incalzirea functioneaza in regim de garda, vor intra in functiune si cele 6 ventilatoare de destratificare avand debitul de 14000 mc/h fiecare, pentru o mai buna distributie a caldurii si evitarea stratificarii aerului.

b. Spatii conexe (vestiare, foaiere, camere tehnice, zone de presa, zone VIP, spatii depozitare, etc.):

Incalzirea, climatizarea si ventilarea spatiilor conexe salii de sport se va face separat fata de sala de sport, cu radiatoare si/sau ventiloconvectoare alimentate cu agent termic de la centrala termica si cu agent de racire de la un agregatele de racire amplasate in exterior.

Se va urmari si in spatiile conexe asigurarea aerului proaspat si a numarului minim de schimburi de volume in functie de destinatia incaperilor

Astfel se vor respecta urmatoarele cerinte ambientale:

temperatura interioara 18-22 o C, numar de schimburi orare: 5, umiditate relativa:

50%,

relativa:

70%,

- Grupuri sanitare : temperatura interioara 22 o C, numar de schimburi orare: 5-8, umiditate relativa: 60%, viteza maxima aer: 0.15

numar de schimburi orare: 2.5, umiditate relativa:

- Vestiare :

viteza maxima aer: 0.15

- Dusuri :

temperatura interioara 22 o C,

numar de schimburi orare: 8, umiditate

viteza maxima aer: 0.15

- Prim ajutor : temperatura interioara 20 o C,

- Birouri :

50%, viteza maxima aer: 0.15

- Hol :

50%, viteza maxima aer: 0.20

numar de schimburi orare: 0.5-1, umiditate relativa:

50%,

- Spatii diverse : temperatura interioara 20 o C, numar de schimburi orare: 0.5, umiditate relativa:

50%, viteza maxima aer: 0.20

Ventilarea foaierelor de acces public de la etaj se va realiza de la una din centralele de 35000 mc/h prin comutarea clapetelor motorizate din care una inchide circuitul de ventilare al salii si cealalta deschide sistemul de ventilare al acestor sectoare. In cazul prezentei publicului doar in sala clapetele vor functiona invers fata de varianta precedenta.

- Magazii :

temperatura interioara 20 o C, numar de schimburi orare: 1.5, umiditate relativa:

temperatura interioara 20 o C, numar de schimburi orare: 1, umiditate relativa:

temperatura interioara 16 o C,

viteza maxima aer: 0.25 ,

Aerul introdus in restul spatiilor va fi tratat de catre centrale de tratare aer cu recuperare de caldura cu debite cuprinse intre 1600 si 2400 mc/h care introduc aerul in incaperi prin tubulaturi rotunde si/sau rectangulare de introducere/evacuare aer cu toate accesoriile necesare:

grile, anemostate, reductii, elemente de fixare etc. Centralele de tratare aer vor fi amplasate in tavanul fals, pozitiile acestora putandu-se citi pe plansele de instalatii termice, climatizare si ventilare.

De la centralele de tratare aer, aerul tratat va fi condus prin tubulaturi rectangulare si rotunde la anemostate si grile de introducere aerr in incaperi. Aerul aspirat prin grile si anemostate va fi condus prin tubulatura de ventilare la centrala de tratre aer unde se recupereaza

o

parte din energia termica dupa care e evacuat in atmosfera. Toate tronsoanele de tubulatura vor

fi

izolate cu saltele de vata minerala cu grosimea de 30 mm.

Se prevede desfumare pentru depozitele mai mari de 36 mp, pentru circulatiile orizontale inchise de la parter, precum si pentru sala de conferinte de la etajul 1. Debitele au fost astfel alese incat sa se asigure un debit de 1mc/s pentru fiecare 100 mp de incapere si minim 1,5 mc/s pentru incapere. De asemenea dispunerea gurilor de evacuare si introducere aer s-a realizat conform normativului P118-99. Introducerea aerului de compensare se va face pe la partea inferioara a depozitului. Tubulatura de desfumare va fi realizata din materiale rezistente la foc minim A2-s2, d0 si etanse la foc E 15-o-i iar ventilatoarele de evacuare si introducere aer vor fi rezistente la foc clasa F400 120.

c. Echipamente Centrale termice

Se propune realizarea a doua spatii tehnice cu destinatia de centrala termica. Ambele centrale termice vor avea in componenta aceleasi echipamente, dupa cum urmeaza:

- 2 cazane de preparare agent termic pentru incalzire cu capacitatea de 350 kW fiecare legate in bara comuna

- butelie de egalizare a presiunilor

- cazanele de vor fi protejate cu vase de expansiune inchise cu capacitatea de 300 litri

- 2 boilere bivalente de preparare apa calda menajera cu capacitatea de 500 litri fiecare legate in bara comuna

- schimbatoare de caldura pentru agent de racire

Schema hidraulica din fiecare centrala termica va fi cu butelie de egalizare a presiunilor din care pleaca circuite de alimenatre pentru radaitoare si ventiloconvectoare, circuit separat pentru centralele de tratare aer de 35000 mc/h, circuit separat pentru preparare apa calda menajera si cicuite separate pentru alimentarea ventiloconvectoarelor ingropate in pardoseala, cu pompe independente pentru fiecare ramura in parte.

De asemenea pe langa cazanele din centralele termice aici vor mai fi echipamente auxiliare acestora, si anume arzatoare, vase de expansiune, echipamente de siguranta, schimbatoare de caldura si boilere de preparare apa calda menajera. Centralele termice vor avea incluse intregul sistem de automatizare pentru asigurarea functionarii optime a acestora.

Cazanele prevăzute au o presiune maxima de lucru a agentului termic p nom =4 bar, iar parametrii de funcţionare ai agentului termic pentru încălzire în condiţii nominale au valorile:

Temperatura în conducta de ducere (tur) t tur =80 o C; Temperatura în conducta de întoarcere (retur) t retur =60 o C. Combustibilul utilizat pentru ardere este gazul natural având puterea calorifică inferioară minim Pci=35500 kJ/Nm 3 . Cazanele vor avea un randament minim η=90% iar la funcţionarea în sarcină redusă nu se acceptă o scădere a randamentului mai mare de 3%. Suprafata vitrata va indeplini urmatoarele conditii:

Agregate de racire

Pentru prepararea agentului de racire necesar bateriilor de racire ale ventiloconvectoarelor si centralelor de tratare aer se propune montarea a trei agregate de racire de tip chiller. Astfel vor fi prevazute doua chillere cu capacitatea de 259 kW fiecare si un chiller cu capacitatea de 341 kW. Chillerele vor fi echipate complet cu modul hidraulic si automatizare.

Agentul de racire preparat de catre chillere va avea temperatura de 5C pe conducta de ducere (tur) si 10C pe conducta de intoarcere (retur). Agentul de racire va fi contine etilen glicol in proportie de 35%.

Centrale de tratare aer Centralele de tratare aer sunt cu recuperare de caldura si au caracteristicile mentionate mai sus. Acestea vor fi dotate cu baterii de incalzire si de racire care vor fi alimentate de la centrala termica respectiv de la chillere

d. Masuri de protectie a muncii si de prevenire si stingere a incendiilor Se vor aplica de către executant la punerea în operă şi de către beneficiar în timpul exploatării măsurile curente de protecţia muncii şi normele tehnico-sanitare, conform prevederilor din actele normative existente în vigoare.

La elaborarea prezentului proiect s-au avut în vedere următoarele normative şi prescripţii privind protecţia muncii şi prevenirea şi stingerea incendiilor :

Norme republicane de protecţie a muncii, editia 1975, modificată şi completată în 1977;

Norme de protecţie a muncii în activitatea de construcţii-montaj, aprobate prin ord. MEE nr. 1233/D - 29.12.1980; Norme generale de protecţie împotriva incendiilor la proiectarea şi realizarea construcţiilor, aprobate prin DCS nr. 290/77; Decret al Consiliului de Stat privind prevenirea şi stingerea incendiilor în unitatile din ramura energiei electrice şi termice, nr. 232/74 cu modificările 1/82 si 2,3/85. Pe tot parcursul execuţiei lucrărilor, precum şi în activitatea de exploatare şi întreţinere a instalatiilor proiectate se va urmări respectarea cu stricteţe a prevederilor actelor normative menţionate şi luarea tuturor măsurilor necesare pentru evitarea oricăror accidente. Responsabilitatea privind organizarea şantierului şi a procesului de producţie pentru evitarea accidentelor de orice fel revine în întregime antreprenorului. Centrala termică va fi dotată în mod obligatoriu cu mijloace de primă intervenţie în caz de incendiu şi se echipează cu instalaţii de stingerea incendiilor în conformitate cu reglementările tehnice, standardele, normativele şi prescripţiile în vigoare. În sala cazanelor se prevăd stingătoare cu spumă sau pulbere şi CO2, amplasate câte unul la fiecare 50mp. Obligativitatea acestor dotări revine în exclusivitate beneficiarului care are şi responsabilitatea informării cu privire la schimbările de legislaţie în acest domeniu.

e. Dispozitii finale

Proiectul va fi verificat la exigentele Ie A, B, C, D, E, F, specialitatea It - Instalatii termice de catre un verificator tehnic atestat, conform cu Legea 10/95 si Legea 123/2007.

Lucrarea se va executa de către instalatori calificati, iar modificarile aduse instalaţiei cu ocazia execuţiei vor fi admise doar cu acordul scris al proiectantului.

C.) Memoriu tehnic instlatii electrice

C1. DESCRIEREA LUCRARILOR

Proiectul se elaborează cu respectarea următoarelor normative şi standarde în vigoare:

- Legea 10 privind calitatea în construcţii, publicată în M.O. 12/24 ian. 1995; ETC

Proiectul de faţă tratează următoarele tipuri de instalaţii electrice şi curenţi slabi:

C.1.1.Alimentarea cu energie electricǎ

a) Alimentarea de bazǎ şi calitatea energiei electrice

b) Alimentarea de rezervǎ independentă

c) Tablouri electrice şi distribuţia

C.1.2.Instalaţii electrice de protecţie

a) Protecţia contra şocurilor electrice. Priza de pământ

b) Instalaţia de protecţie împotriva loviturilor de trǎsnet

C.1.3. Sistemul de iluminat

a) Instalaţii de iluminat destinat suprafeţei de joc

b) Instalaţii de iluminat pentru încǎperile aferente sălii multifuncţionale

c) Instalaţii de iluminat de siguranţǎ

d) Instalaţii de iluminat arhitectural şi iluminat artificial exterior

C.1.4. Instalaţii electrice de prize, racorduri electrice monofozate, racorduri electrice

trifazate

C.1.5. Instalaţii electrice pentru alimentarea receptoarelor vitale C.1.6. Aparataj de conectare, protecţie şi comutaţie C.1.7. Instalaţii electrice de curenţi slabi

a)

Sistemul de cablare structuratǎ (date/comunicaţii);

b)

Sistemul de detecţie şi avertizare la incendiu;

c)

Sistemul de televiziune pe circuit închis;

d)

Sistemul de control acces;

e)

Sistemul de sonorizare, afişaj electronic;

C2. SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ La executarea instalaţiei se vor respecta cu stricteţe „Planul de securitate şi sănătate în muncă”, „Planul propriu de securitate şi sănătate în muncă”, Normele specifice de securitate a muncii la utilizarea energiei electrice în medii normale aprobate prin Ordin nr. 463 din 12.07.2001.

Lucrările la tablourile electrice vor începe numai după ce părţile instalaţiei care sunt legate la tablouri au fost scoase de sub tensiune. Aparatajul electric şi corpurile de iluminat vor fi verificate, astfel ca la punerea lor sub tensiune să nu apară pericol de electrocutare. Este interzis a se pune sub tensiune instalaţia neverificată sau provizorie. Pentru executarea lucrărilor la înălţime se vor utiliza exclusiv schele sau platforme mobile, fiind interzisă utilizarea scărilor.

C3. MĂSURI PSI Instalaţia va fi executata conform normativului I7/2002 şi NTE007/08/00. Nu au fost folosite materiale combustibile. Nu se va lucra cu instalaţia protejată cu patroane fuzibile necalibrate sau improvizate. La nevoie întreaga instalaţie se poate deconecta (vezi schema monofilară). Pentru combaterea incendiilor la instalaţiile electrice se folosesc mijloacele prevăzute în acest scop de către tehnolog. Se interzice modificarea fără acordul proiectantului a caracteristicilor protecţiei (la suprasarcina şi la scurtcircuit). Electricienii de exploatare şi operatorii autorizaţi vor fi instruiţi asupra măsurilor de prevenire şi combatere a incendiilor în condiţiile concrete ale locului de muncă. În cazul izbucnirii unui incendiu la instalaţia electrică, aceasta va fi deconectată imediat, luându-se măsuri de localizare şi stingere a acestuia.

C4. DISPOZIŢII FINALE

Proiectul tehnic va fi verificat la exigentele Ie A, B, C, D, E, F, de către un verificator tehnic atestat, conform cu Legea 10/95 şi Legea 123/2007.

Lucrarea se va executa de către instalatori electricieni autorizaţi, iar modificǎrile aduse instalaţiei cu ocazia execuţiei vor fi admise doar cu acordul scris al proiectantului.

A2.3. date tehnice ale investiţiei:

a)zona şi amplasamentul;

Terenul se află în intravilanul municipiului Slatina, aparţinând subzonei industriale Nord-Est- Aluminiu. Terenul este accesibil din strada Crişan care este dispusă radial în planimetria oraşului, legând zona centrala de zona subindustrială. Zona studiată cuprinde terenurile învecinate cu strada Crişan spre Sud, S.C. Delta S.R.L. spre Sud-Vest şi proprietaţi particulare spre Nord şi Nord-Est. Perimetrul studiat este în prezent folosit, aici fiind locată baza de transport în comun - troleibuze, precum si un teren de fotbal înierbat, neamenajat conform normelor . Acesta nu prezintă denivelări accentuate.

b)statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat; statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat va include atât categoriile de folosinţă ale terenului, cât şi amplasarea în intravilan şi/sau extravilan.

Terenul se află în intravilanul municipiului Slatina si se identifică prin extrasul de carte funciară numărul 18053. Zona studiată este în suprafaţă de cca. 24480 mp şi cuprinde terenurile învecinate cu strada Crişan spre Sud, S.C. Delta S.R.L. spre Sud-Vest şi proprietaţi particulare spre Nord şi Nord-Est. Terenul este in proprietatea municipiului, nerevendicate, aparţinând subzonei industriale Nord- Est-Aluminiu. Perimetrul studiat este în prezent folosit, aici fiind locată baza de transport în comun - troleibuze, precum si un teren de fotbal înierbat, neamenajat conform normelor . Acesta nu prezintă denivelări accentuate. Terenul este accesibil din strada Crişan care este dispusă radial în planimetria oraşului, legând zona centrala de zona subindustrială.

c)situaţia ocupărilor definitive de teren: suprafaţa totală, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan; situaţia ocupării definitive de teren priveşte, în principal, identificarea proprietarilor, precum şi a suprafeţelor de terenuri aparţinând acestora, afectate de investiţie.

Anterior, au fost studiate si analizate de beneficiar elementele privind necesitatea si oportunitatea obiectivului, care au fost transmise prin tema de proiectare. A fost studiata situatia existenta a fiecărui teren si au fost facute propuneri privind solutiile tehnice si modul de solutionate a amenajarilor care sa corespunda temei de proiectare.

Terenul propus pentru a fi ocupat de aceasta investitie, se află în intravilanul municipiului Slatina si se identifică prin extrasul de carte funciară numărul 18053. Suprafaţa de teren care va fi ocupată de investitia propusa este de cca. 24480 mp şi cuprinde terenurile învecinate cu strada Crişan spre Sud, S.C. Delta S.R.L. spre Sud-Vest şi proprietaţi particulare spre Nord şi Nord-Est. Terenul este in proprietatea municipiului, nerevendicate, aparţinând subzonei industriale Nord- Est-Aluminiu.

d) studii de teren:

- studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referinţă naţional;

Planul de situatie pentru situatia existenta pe suport topografic a fost pus la dispozitie de beneficiar

- studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fişelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări;

1. Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul cercetat face parte din Terasa inalta a

raului Olt, denumita Terasa Slatina. Relieful este relativ plan, cu foarte mici denivelari diferentele de cote fiind insesizabile.

2. Din punct de vedere geologic depozitele cercetate apartin Cuaternarului, Pleistocen mediu si

superior, fiind constituite din alternante de depozit, peltice, argiloase, impermeabile, cu depozite

detritice (pietrisuri si nisipuri), permeabile, cu potential acvifer. Orizontul de fundare este reprezentat de o cuvertura argiloasa cafeniu galbuie si brun roscata, cu rare concretiuni calcaroase, care are o grosime ce variaza intre 8,00 si 9,00 m, acoperite de umpluturi vechi, foarte tari, de grosime variabila, precum si pietris cu nisip si bolovanis foarte bine compactat, amestecat cu pamant.

3. Nivelul hidorstatic nu a fost interceptat in forajele executate, fiind situat la adancime mai mare

de 10 m; in putul cel mai apropiat Nh este situat la adancimea de 12 m, avand nivel liber si fluctuatii sezoniere de 1,00 m in functie de volumul precipitatiilor.

4. Adancimea de inghet pentru aceasta zona este de 0,80 0,90 m, conform STAS 6054 77.

5. Sarcina de vant presiunea de referinta a vantului mediata pe 10 minute la inaltimea de 10 m

deasupra solului este de 0,5 kPa, iar viteza vantului mediata pe un minut la 10 m deasupre terenului, la IMR = 50 ani (iterval mediu de recureta) este de 30 m/sec., conform Codului de

proiectare NP 082 04.

6. Sarcina de zapada pe sol este de 2,00 kN/mp, conform Codului de Proiectare indicativ CR 1

1 3 2005.

7. Conform Codului de proiectare seismica aprobat prin ordinul M.T.C.T. nr. 1711/19.09.06,

care a intrat in vigoare de la 01.01.2007, amplasamentul se gaseste intr-o zona de hazard seismic de valoare constanta la care corespund: ag = 0,16 cm/sec. Si Tc = 1,00 sec., valoare pentru

termenul perioadei de control a spectrului de raspuns. Conform hartii de raionare pacroseismica, amplasamentul se incadreaza in zona cu gradul seismic 7 MSK.

8. Din punct de vedere climatic perimetrul cercetat apartine tipului temperat continental, fiind

situat intre Izoterma de 10 grade la nord si izoterma de 11,5 grade la sud (medie anuala). Temperaturile maxime absolute s-au inregistrat in luna august: +40,5 grade Celsius la Statia Strehareti, iar minima absoluta s-a inregistrat in luna ianuarie -31 grade Celsius la aceeasi statie.

Precipitatiile atmosferice prezinta aceeasi influenta continentala ca si temperatura aerului; ele cad mai ales sub forma de ploi, sumele medii anuale variind intre 453 mm in sud si 515,7 mm la Slatina. Precizam ca in ultimii 3 ani precipitatiile au fost in volum mai mare decat mediile anuale din ultima suta de ani, dar acestea au cazut mai ales sub forma de aversa (volum mare intr-o perioada scurta de timp), acest fenomen favorizand infiltrarea apelor in teren mult mai usor.

- alte studii de specialitate necesare, după caz;

Prin Planul Urbanistic General aprobat de Consiliul Local se prevăd în această zonă:

- modificarea prevederilor Planului Urbanistic General în ceea ce priveşte funcţiunea zonei,

din unităţi de industrie mică, transport şi prestări servicii, în bază sportiva şi funcţiuni de agrement;

- crearea unei reţele de circulaţie care să permită dezvoltarea raţională a diferitelor zone

funcţionale ale sălii polivalente, urmărindu-se accesibilitatea facilă a tuturor fluxurilor. e) caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii, specifice

domeniului de activitate, şi variantele constructive de realizare a investiţiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;

Categoria de importanta a constructiei este Deosebita (B). Clasa de importanta este II. Riscul de incendiu este mic, gradul de rezistenta la foc este 1, conform NP

P118/1999.

I.2 SITUAŢIA PROPUSA (Scenariul 1 si 2)

I.2.1 Alimentarea cu apa potabila: se propune infiintarea unui bransament de apa din reteaua de alimentare cu apa potabila a orasului existenta in zona. Bransamentul propus va fi din conducta de polietilena PEHD Dn 110 mm. Bransamentul propus a se realiza va deservi atat necesitatile de apa pt consum menajer aferent Grupuri sanitare, vestiare, oficii, etc; cat si necesitatile de apa pt stingerea incendiilor. Se va realiza o rezerva de apa pt stingerea incendiilor. Rezerva de apa se va dimensiona in conformitate cu cerintele legislatiei in vigoare si cu prevederile Scenariului de Securitate la Incendiu. Propunem realizarea unei rezerve de apa comune pt instalatiile de stingere a incendiilor din interior: hidranti interiori si pt stingerea din exterior a incendiilor, aceasta avand volumul de 310mc.

I.2.2 Canalizare menajera: Colectarea apelor uzate menajere provenite de la grupurile sanitare si oficii din incinta se va realiza prin intermediul unei retele de incinta iar evacuarea spre reteaua publica de canalizare, se va realiza prin intermediul unui bransament nou propus din conducte de PVC-KG.

I.2.3 Canalizare pluviala: Colectarea apelor pluviale de pe invelitori si terase, se va realiza prin intermediul unei retele din polietilena in sistem vacumatic si se vor racorda la reteaua de canalizare pluviala de incinta. Colectarea apelor pluviale de pe platforme si suprafete exterioare se va realiza prin intermediul unei retele din PVC KG . Apele colectate de pe platformele exterioare destinate circulatiei autovehiculelor si a parcajelor si vor fi conduse spre separatorul de hidrocarburi de unde se vor evacua spre reteaua publica de canalizare.

I.2.4 Alimentarea cu energie electrică: Alimentarea cu energie electrică se va realiza din reţeaua orăşenească (S.E.N.) conform proiectului “STUDIU DE SOLUŢIE” ce va fi întocmit de S.C. ELECTRICA S.A. la comanda beneficiarului. Pentru a răspunde necesitatilor de alimentare cu energie electrica a zonei studiate, solutia de principiu presupune alimentarea consumatorului din doua posturi de transformare fiecare de capacitate estimata 1x800 kVA. Din tablourile electrice ale posturilor de transformare se vor

alimenta radial tablouri electrice interioare. Toate retelele exterioare se vor poza ingropta in pamant (adancimea minima de pozare 0,8 m) folosindu-se cablu armat cu conductor de cupru CYABY sau similar, dimensionat in functie de curentul de calcul. Subtraversarile cailor carosabile se vor proteja in tub PVC. Cablul se va poza pe pat de nisip si va fi semnalizat pe toata lungimea traseului prin doua folii de avertizare dispuse la adancimi distincte. Între reţelele electrice propuse şi reţelele de altă natură existente sau propuse (canalizare, ape pluviale, etc) se vor păstra distanţele minime impuse prin normativul NTE 007/08/00. Pentru compensarea energiei reactive la nivelul postului de transformare se va monta o baterie de condensatoare, în trepte automatizatǎ. Necesitatea şi dimensionarea bateriei se vor stabili în urma măsurărilor premergătoare recepţiei. Alimentarea de rezerva se va realiza prin intermediul a doua grupuri electrogen de capacitate estimata 205 kVA fiecare. La intreruperea alimentarii cu energie electrica acestea vor prelua tablourile electrice destinate receptoarelor vitale cu rol in stingerea incendiilor si siguranta spectatoriilor (tabloul electric 1 vital, tablou electric 2 vital, tablou electric pompe) si receptoarelor destinate desfasurarii competitiilor sportive (iluminatul suprafetei de joc, alimentarea carului de televiziune, tabela de marcaj). Functionarea receptoarelor cu rol in stingerea incendiilor si siguranta spectatorilor va exclude functionarea receptoarelor destinate competitiilor sportive. În urma studiului soluţiei de arhitectură se impune studiul reţelelor electrice exterioare existente în zonă şi devierea lor acolo unde este cazul.

I.2.5.Retele de telecomunicatii: Pentru racordarea construcţiei noi la reţeaua de telecomunicaţii se prevede o reţea de canalizaţie din tuburi gofrate carosabile DN 110, montate subteran. În dreptul fiecǎrei intrǎri principale se prevǎd cǎmine de telecomunicaţii cu rol de tragere şi inspecţie a reţelelor. Construcţia se va conecta la reţeaua de telefonie şi se va putea interconecta cu celelalte construcţii invecinate sau cu alţi furnizori de servicii de telecomunicaţie prin intermediul tubulaturii.

I.2.6 Retele de gaz: Alimentarea cu gaze naturale se va realiza din reteaua de distributie existenta in zona prin extinderea acesteia, pana la locul de consum al investitiei. Astfel, se va realiza un bransament de medie presiune si o statie de reglare si masura situata la limita de proprietate. Conducta de medie presiune va fi ingropata si prevazuta din PEHD Dn125. Statia de reglare si masura va fi prevazuta pentru un debit de 160 mc/h.iar din ea vor iesi doua retele de presiune redusa dupa cum urmeaza:

-o ramura care deserveste prima din cele doua centrale termice avand debitul de 80 mc/h. Inainte de intrarea in centrala termica se va instala un post de reglare. De la regulatoarul de presiune se va continua cu o retea de joasa presiune pana la racordarea la utilizatori.

-o ramura care deserveste cea de-a doua centrala termica avand debitul de 80 mc/h. Inainte de intrarea in cladire se va instala un post de reglare. De la regulatoarul de presiune se va continua cu o retea de joasa presiune pana la racordarea la utilizatori.

g) concluziile evaluării impactului asupra mediului;

In cadrul proiectului au fost propuse solutii sa respecte protectia mediului

1. Alimentarea cu apa se realizeaza de la conducta publica de alimentare cu apa existenta in zona prin intermediul unui bransament propus. Se vor dimensiona pompe de ridicare a apei la etajele superioare si se vor amenaja rezervoare de apa pentru asigurarea rezervei de apa.

Evacuarea apelor uzate se face direct la canalizarea zonala. Constructia va fi racordata la reteaua de canalizare.

2. Nu exista surse de vibratii sau zgomote peste limitele normale.

3. Lucrarile subterane nu vor afecta calitatea subsolului.

4. Se prevad hidroziolatii la constructii si amenajarile exterioare astfel incat calitatea apei

din panza freatica sa nu fie afectata in nici un fel. Apele reziduale de pe amenajarile exterioare se vor colecta si vor fi deversate in conducta de canalizare.

5. Deseurile menajere se vor strange in recipienti inchisi si vor fi ridicati prin contract, de

catre o firma de specialitate. Molozul rezultat din realizarea lucrarilor de executie a obiectivului

mentionat va fi transportat la o gropa de gunoi autorizata. 6. In ansamblu exista un procent ridicat de spatii verzi amenajate.

A2.4. durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare a investiţiei.

Durata estimata pentru realizare a investiţiei scenariul 1 si scenariul 2. Se apreciaza in aceasta etapa, o durata de realizare a lucrarilor de cca 24 luni.

A5

Sursele de finanţare a investiţiei

Sursele de finanţare a investiţiilor se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite

externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite.

fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile alte surse legal constituite.

A6

Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei

A6.1. număr de locuri de muncă create în faza de execuţie;

In zona exista firme specializate in domeniul constructiilor cu forta calificata. Activitatea in domeniul investitiilor, poate genera, in anumite perioade, un relativ deficit de forta de munca specializata, care va fi suplinit de firme specializate cu disponibilitate, din alte zone geografice. Pentru realizarea obiectivului de investitii propus se va organiza un concurs de oferte, astfel incat beneficiarul va analiza structura societatilor specializate cu personal calificat din domeniul investitiilor, si influentele problemei fortei de munca existente. Societatile comerciale care vor participa la lucrarile de edificare a obiectivului trebuie sa detina personal angajat propriu, care sa fie calificat in domeniul constructiilor, atat persoane cu studii superioare, cat si persoane cu studii medii, dar mai ales muncitori calificati. Se estimeaza pentru aceasta investitie un numar de 250 persoane/an.

A6.2. număr de locuri de muncă create în faza de operare.

Obiectivul va fi o cladire noua avand destinat ia sala de sport multifunctionala.

Pentru functionarea obiectivului, beneficiarul va analiza structura necesara de personal calificat din domeniu, si influentele problemei fortei de munca existente. Locurile de munca aferente acestui obiectiv, destinat activitatii unui centru pentru activitati sportive, sunt din categoria noi locuri de munca posibil a fi create, care vor fi precizate de beneficiar, in functie de schema de functionare aprobata si a normelor din domeniu. (se va analiza asigurarea la nivelul necesarului de personal calificat in domeniu, in functie de personalul calificat corespunzator existent, din categoria personalul managerial, administrativ, auxiliar intretinere, paza, etc, muncitori, persoane cu studii medii si respectiv superioare). Schema de personal a acestui obiectiv propus, va necesita o analiza detaliata privind numarul si structura de personal, care va fi fundamentata in etapele urmatoare prin grija beneficiarului.

A7.4. capacităţi (în unităţi fizice şi valorice); Conform PUG s-au prevăzut a fi amplasate următoarele obiective pe teren:

Sală polivalentă de 3000 de locuri Parcare public 120 locuri Parcare VIP şi sportivi 24 locuri si 4 autocare

Construcţie civilă - Sala polivalent

Ac=

Ad= 11189,6 mp. Au= 10201,8 mp.

Tribune cu 3000 locuri, 50 VIP

7169,3 mp

Regim inaltime constructie: P+1E+Sp

(inaltime +18,5 m)

Bilanţ general Indicatori urbanistici - propunere

S teren = 24.480 mp

Amenajări exterioare -Circulaţii

3.744,68 mp

-Trotuare, alei, platforme pietonale

3.366,06 mp

-Spaţii verzi amenajate

1.698,07 mp

-Parcaje

3.374,16 mp

Teren dezvoltări ulterioare (piscina olimpica)

3.930,70 mp

S

construita sala polivalenta

7.169,33 mp

S

construita desfasurata sala polivalenta

11.189,62 mp

S

construita propusa totala

8.366,33 mp

S

construita desfasurata propusa totala

12.776,62 mp

POT = 34,20% CUT = 0,52

A7.5. alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz.

Suprafata teren de joc =1623.mp, (31,8x48,6m). Terenul de sport (sala) poate gazdui: jocuri sportive (hadbal, baschet, volei, tenis, badminton), sporturi (gimnastica, lupte, box, judo, karate, dans sportiv, etc), si funciuni polivalente (concerte de scena, congrese, conferinte, adunari

religioase, etc), si adiacent: sala fitness, sala aerobic, spatii sportive

multifunctionale pentru asociatii

A8

A8.1. avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei; Prezentul studiu de fezabilitate s-a intocmit conform temei de proiectare elaborata si pusa la dispozitie de catre beneficiar. A8.2. certificatul de urbanism; Certificatul de Urbanism nr. 367 din 11.08.2010 A8.3. avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicaţii etc.); Au fost obtinute toate avizele solicitate in Certificatul de Urbanism nr. 367 din 11.08.2010, dupa cum urmeaza:

aviz utilitati urbane alimentare cu apa aviz utilitati urbane canalizare aviz utilitati urbane - gaze naturale aviz utilitati urbane - telefonizare aviz utilitati urbane - energie electrica aviz utilitati urbane - salubritate aviz utilitati urbane securitatea la incendiu A8.4. acordul de mediu; avize conform CU nr. 367 din 11.08.2010 A8.5. alte avize şi acorduri de principiu specifice. avize conform CU nr. 367 din 11.08.2010

Avize şi acorduri de principiu